You are on page 1of 18

HR

Halogena Penica
Uputstvo za upotrebu

SMH 330

Prije rukovanja ureajem paljivo proitajte uputstvo za upotrebu, ak i ako ste ve upoznati sa slinim
proizvodima. Ureaj koristite iskljuivo prema uputama. Uputstvo sauvajte za buduu upotrebu.
Sauvajte izvorno pakiranje i pakiranje poiljke, potvrdu o plaanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva.
Ureaj prevozite iskljuivo u izvornom pakiranju

HR-1
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

SADRAJ
VANA SIGURNOSNA UPUTSTVA . .............................................................................................................. 3
OPIS HALOGENE PENICE .......................................................................................................................... 5
OPIS KONTROLNE JEDINICE........................................................................................................................ 6
OSNOVNA SVOJSTVA HALOGENE PENICE . ........................................................................................... 6

NAINI PRIPREMANJA HRANE U HALOGENOJ PENICI .......................................................................... 7


SAVJETI ZA PRIPREMANJE HRANE U HALOGENOJ PENICI .................................................................. 9
PRIJE PRVE UPOTREBE ............................................................................................................................... 9

RUKOVANJE HALOGENOM PENICOM . ..................................................................................................... 9


VODI ZA KUHANJE U HALOGENOJ PENICI.......................................................................................... 11
IENJE I ODRAVANJE .......................................................................................................................... 12
TEHNIKA SVOJSTVA. ................................................................................................................................ 12
RECEPTI ....................................................................................................................................................... 13
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA ...................................................................17
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRINIH I ELEKTRONIKIH UREAJA. ................................................. 17

HR-2

HR

Halogena Penica
SMH 330

VANE SIGURNOSNE UPUTE


Ovaj ureaj smiju koristiti djeca iznad 8
godina starosti i osobe smanjenih fizikih
i mentalnih sposobnosti ili neiskusne
osobe samo pod prikladnim nadzorom ili
ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj
proizvod na siguran nain te shvaaju
moguu opasnost. Djeci ne dozvolite igranje
s ureajem. Ovaj ureaj smiju istiti djeca
iznad 8 godina starosti ukoliko su pod
prikladnim nadzorom. Ureaj i naponski
kabel drite izvan dohvata djece mlae
od 8 godina.

HR-3
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

VANE SIGURNOSNE UPUTE


PALJIVO PROITATI I SAUVATI ZA BUDUU UPOTREBU

Prije spajanja adaptera u utinicu, provjerite da li naponnaveden na nazivnoj deklaraciji odgovara


naponu utinice.
Ureaj ukopajte samo u propisno uzemljenu utinicu.

Panja:
Ureaj nije osmiljen za upravljanje programiranjem, vanjskim prekidaem tajmera ili daljinskim
upravljaem.

Ureaj koristite iskljuivo u kuanstvu . Ne koristite ga na otvorenom.


Ureaj ne postavljajte na prozorske daske ili nestabilne povrine. Ureaj stavljajte samo na stabilnu,
ravnu, suhu povrinu.
Ureaj ne stavljajte na ili u blizinu elektrinog ili plinskog tednjaka, otvorenog plamena ili ureaja koji
su izvori topline.
Ovaj ureaj osmiljen je za preradu hrane kuhanjem . Ne koristite ga u druge svrhe.
Ureaj koristite samo s originalnim dodacima proizvoaa.
Prije ukopavanja ureaja u utinicu, pobrinite se da je ispravno sastavljen.
Z a vrijeme rada ureaja potrebno je osigurati dovoljno prostora za kruenje zraka iznad i oko ureaja.
Ureaj ne koristite u blizini zapaljivih materijala poput zavjesa, kuhinjskih krpa, drvenih povrina itd.
Panja: vrua povrina
Za vrijeme rada ureaja, tijelo i poklopac su zagrijani. Ne dodirujte vruu povrinu. To moe uzrokovati
opekline na koi. Za podizanje i noenje poklopca koristite ruicu. Za noenje posude koristite ruke
na postolju. Za uklanjanje vrue reetke iz posude koristite klijeta priloena uz ureaj.

Ne ulijevajte hladnu vodu u posudu kada je vrua . Time ete ju otetiti.


Oprezno rukujte staklenom posudom kada je u njoj vrua tekuina.
Poklopac stavljajte iskljuivo na povrinu otpornu na visoke temperature.
Uvijek iskopajte ureaj iz utinice ukoliko elite ukloniti poklopac ili ga neete koristiti te prije
pom- icanja ili ostavljanja bez nadzora. Ostavite ureaj i dodatke da se ohlade nakon koritenja.
N e ispirite poklopac s kontrolnom jedinicom pod tekuom vodom niti ga stavljajte pod vodu ili bilo
kakvu drugu tekuinu.
Pobrinite se da naponski kabel ne doe u dodir s vodom ili vlagom.
N e stavljajte teke predmete na naponski kabel . Pobrinite se da naponski kabel ne visi s ruba stola,
i nije u dodiru s vrelom povrinom.
Ne iskopavajte ureaj iz utinice povlaei za kabel nastat e oteenje kabela ili utinice. Kabel
iskopajte laganim povlaenjem utikaa.
Ureaj ne koristite ukoliko mu je oteen kabel ili utika, ili ako ne radi ispravno . Bilo kakav popravak
ureaja ili zamjena oteenog kabela napona mora se obaviti u ovlatenom servisnom centru ili od
strane kvalificirane osobe, kako bi se sprijeila opasnost.

HR-4
Copyright 2011, Fast R, a.s.

HR

Halogena Penica
SMH 330

OPIS HALOGENE PENICE

A
1

3
4

5
6
7
1
2
3
4

Pokretna ruka sa sigurnosnim prekidaem


Poklopac s kontrolnom jedinicom
P omina staklena posuda
P ostolje s rukama

5 D onja reetka
6 G ornja reetka
7 Klijeta

HR-5
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

OPIS KONTROLNE JEDINICE

1
2
3
4

Tajmer od 60 minuta
POWER svjetlo indikatora ukljuenja
Raspon termostata 0250 C
Lampica rada toplinskog elementa

OSNOVNA SVOJSTVA HALOGENE PENICE

M oe se koristiti za pripremu hrane na nekoliko naina , kao to su peenje, rotiljanje, kuhanje,


tostiranje i odmrzavanje
Pripremanje obroka je do 40 % bre nego u obinoj penici.
Troi manje elektrine energije od obine penice .
O moguava pripremanje zdravih obroka s koritenjem minimalne koliine masnoe.
Cirkulacija vrueg zraka omoguava podjednako peenje hrane.
Funkcija samoienja omoguava lako i brzo ienje.
Zbog kompaktne veliine prikladna je i za putovanja .

HR-6
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

NAINI PRIPREMANJA HRANE U HALOGENOJ PENICI


Peenje mesa

Umetnite reetku u posudu. Meso stavite na policu i dodajte dovoljno vode da pokrije dno posude.
Vrijeme peenja ovisi o veliini komada mesa i eljenog stupnja peenja.
Peenje mesa s krunim mrvicama. Umijeajte komade pileeg mesa (prsa, krila ili batke) u brano, pa u
jaja i krune mrvice i kratko ga umoite u jestivo biljno ulje. Ostavite da se viak ulja ocijedi. Postavite
reetku unutar posude i meso poloite na nju. Preporueno vrijeme i temperatura kuhanja opisani su
u vodiu za kuhanje.

Priprema pomfrita

U ovoj halogenoj penici moete pripremiti pomfrit ukusan kao onaj pripremljen u fritezi, ali mnogo
zdraviji, bez potrebe za prenjem u ulju. Umoite nakratko pomfrit u jestivo biljno ulje. Ostavite da se
viak ulja ocijedi. Postavite reetku unutar posude i pomrit ravnomjerno rasporedite po njoj.
Preporueno vrijeme i temperatura kuhanja opisani su u vodiu za kuhanje.

Peenje kolaa, keksa i kruha

Postavite donju reetku u posudu. Tijesto stavite u okruglu posudu za peenje (ili tavu). Posudu stavite
na reetku. Izmeu posude za peenje i stjenki posude penice mora biti 2 do 3 cm prostora za
dovoljan protok zraka. Tijesto moete prekriti aluminijskom folijom. PObrinite se da je aluminijska folija
ispravno privrena za rub posude za peenje. Otkrijte tijesto prije nego je zavreno peenje kako bi se
zapekla povrina.
Peenje kolaa, keksa i kruha u halogenoj penici je bre nego u obinoj penici, stoga ju je potrebno
redovito provjeravati tijekom peenja.

Rotiljanje mesa

Postavite reetku u posudu i meso stavite na nju. Na polovici vremena kuhanja okrenite deblje komade
mesa. Kao i kod peenja, vrijeme rotiljanja ovisi o veliini komada mesa i eljenog stupnja peenja.

Kuhanje povra

Zajedno s glavnim jelom moete istovremeno pripremiti povre na pari. Od aluminijske folije napravite
vreu. Umetnite povre u vreu i dodajte nekoliko kapi vode. Za dodatni okus moete dodati zaine. Zatvorite vreu i stavite ju na dno staklene posude. Dodajte au vode. Glavno jelo se kuha na reetci.
Na isti nain moete pripremati i ribu. Ribu stavite u vreu od aluminijske folije, dodajte malo vode, limunovog soka, zaina i povra prema elji. Riba e se skuhati u vlastitom soku.

HR-7
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

Tostiranje

U ovoj halogenoj penici moete brzo i lako zagrijati stari kruh ili pecivo. Postavite reetku u posudu
i na nju kruh ili pecivo. Zagrijani kruh ili pecivo imat e hrskavu koru dok e ostati meki iznutra.
A ko elite da stari keksi postanu ponovno hrskavi , ostavite da se nekoliko minuta zagriju na
maksimalnoj temperaturi i ponovno e biti kao svjei.

Odmrzavanje obroka

Hrana se u ovoj halogenoj penici odmrzava ravnomjernije nego u mikrovalnoj penici. Termostat namjestite
na poziciju Defrost. Odaberite potrebno vrijeme odmrzavanja i redovito provjeravajte stanje hrane
svakih 5 do 10 minuta.
K od pripremanja gotovih smrznutih jela (npr. pizza) temperaturu postavite na 20 C nie, a vrijeme
kuhanja 30 to 50 % krae nego to je naveo proizvoa smrznute hrane za obinu penicu.

HR-8
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

SAVJETI ZA PRIPREMANJE HRANE U HALOGENOJ PENICI

Prije stavljanja hrane na reetku, moete ju poprskati jestivim uljem kako se hrana ne bi zalijepila za
reetku.
Hranu na reetku uvijek rasporedite na nain koji omoguava kruenje zraka u posudi i ravnomjerno
kuhanje hrane.
Redovito provjeravajte stanje hrane pogledavajui kroz staklenu posudu.

PRIJE PRVE UPOTREBE


1)
2)
3)
4)

Prije prve upotrebe izvadite halogenu penicu i dodatke iz pakiranja.


Staklenu posudu isperite vruom tekuom vodom, osuite i postavite na postolje.
Poklopac postavite na posudu i ukopajte utika u elektrinu utinicu.
Kako biste uklonili tvornike mirise , postavite termostat na 250 C i tajmer na 5 minuta.
Napomena:
Kod prvog ukljuenja moe doi do pojave laganog dima. To je potpuno normalno.

5)

Po zavretku zadanog vremena kuhanja uje se zvuk, a grijanje i ventilator e se iskljuiti. Iskopajte
kabel napona iz utinice. Uklonite poklopac i stavite ga na povrinu otpornu na visoke temperature.
Ureaj ostavite da se ohladi.

RUKOVANJE HALOGENOM PENICOM


1)
2)

3)
4)
5)

Postavite staklenu posudu na postolje. Odaberite reetku koju elite koristiti i stavite ju u posudu. U vodiu
za kuhanje nai ete preporueni tip reetke za odabranu vrstu hrane.
H ranu razmjestite na reetku . Izmeu hrane i stjenke posude mora biti 23 cm razmaka kako bi se
omoguio protok zraka u posudi.
Hranu jednolino rasporedite. Ne stavljajte hranu u slojevima, u suprotnom e samo gornji i donji dio biti
kuhani.
Posudu prekrijte poklopcem s kontrolnom jedinicom . Kabel ukopajte u elektrinu utinicu.
Kako biste ukljuili penicu, namjestite termostat i tajmer. U vodiu za kuhanje opisane su preporuene temperature i vrijeme kuhanja za odabranu vrstu hrane
Penica e u kratkom vremenskom razdoblju postii namjetenu temperaturu . Termostat odrava
namjetenu temperaturu iskljuivanjem i ukljuivanjem elementa grijanja. Ovo je prikazano ukljuivanjem i iskljuivanjem lampice indikatora 4.
Redovito provjeravajte stanje hrane pogledavajui kroz staklenu posudu. Ukoliko je potrebno hranu
okrenuti tijekom kuhanja, iskopajte kabel napona iz utinice. Uklonite poklopac i stavite ga na povrinu
otpornu na visoke temperature. Okrenite hranu. Vratite poklopac i ukopajte kabel u utinicu.

Napomena:
Ukoliko ne iskopate kabel iz utinice prije nego podignete pokretnu ruku, automatski se aktivira
sigurnosni prekida koji iskljuuje element grijanja.
Tajmer radi i dok je penica iskopana iz utinice.

Upozorenje:
Oprez pri uklanjanju poklopca kako ne bi dolo do opeklina uzrokovanih parom.

HR-9
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

6)

Po isteku zadanog vremena kuhanja uje se zvuk te se grijanje i ventilator iskljuuju.


Iskopajte kabel napona iz elektrine utinice. Uklonite poklopac s kontrolnom jedinicom i stavite
ga na povrinu otpornu na visoke temperature. Uklonite hranu kako bi se penica ohladila prije pomicanja ili ienja.
Napomena:
Ukoliko elite ureaj zaustaviti ranije, termostat i tajmer stavite na poziciju 0.

HR-10
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

VODI ZA KUHANJE U HALOGENOJ PENICI


VRSTA HRANE
Perad

Cijelo pile

Komadi piletine

Puretina

Patka
Govedina
Peena govedina(1.5 kg)

Slabo peena

Srednje peena

Dobro peena
Steak

Srednje peen

VRIJEME KUHANJA NAMJETANJE


TEMPERATURE

TIP REETKE

3540 min
1520 min
6090 min
5060 min

200 C
200 C
200 C
200 C

Niska
Visoka
Niska
Niska

3540 min
4550 min
5560 min

175 C
175 C
175 C

Niska
Niska
Niska

810 min

250 C

Visoka

Janjetina
Peena janjetina (2 kg)

Srednje peena

Dobro peena

6070 min
8090 min

200 C
200 C

Niska
Niska

Dimljeni proizvodi

Kobasice

10 min

200 C

Niska

Jaja

Tvrdo kuhana

Meko kuhana

Omlet

67min
45 min
1012 min

200 C
200 C
175 C

N iska
N iska
Niska

Kolai

Bez kreme

S kremom

2025 min
3540 min

200 C
175 C

Niska
Niska

Peciva

Bez kreme

S kremom

1012 min
2530 min

200 C
175 C

Visoka
Niska

Peciva od dizanog tijesta

Kruh

Peciva

1520 min
1520 min

175 C
175 C

Niska
Niska

Smrznuta jela

Pizza

10 min

200 C

Visoka

Morska jela

Riba

kampi

koljke

Jastog

710 min
810 min
35 min
1215 min

200 C
200 C
160 C
175 C

Visoka
Visoka
Niska
Niska

Povre

Peeni krumpir (rezan na etvrtine)

Pomfrit

2035 min
1215 min

250 C
200 C

Niska
Visoka

Napomena:
Navedena vremena kuhanja su samo preporuka.

HR-11
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

IENJE I ODRAVANJE

Prije ienja, ureaj iskopajte iz elektrine utinice i ostavite da se ohladi.


Operite staklenu posudu u toploj vodi i kuhinjskom sredstvu za ienje. Isperite istom vodom i
osuite. Za uklanjanje zapeenih ostataka hrane koristite najlonsku etku.
O istite poklopac i poklopac ventilatora koristite meku spuvu namoenu u otopinu tople vode i
neutralnog kuhinjskog sredstva za ienje. Nakon nanoenja kuhinjskog sredstva za ienje obriite
poklopac i poklopac ventilatora koristei vlanu krpu i detaljno osuite.
Ne umaite poklopac u vodu ili bilo kakvu drugu tekuinu i pobrinite se da voda ili bilo kakva druga
tekuina ne uu u poklopac ili kontrolnu jedinicu.
Za ienje bilo kojeg dijela ovog ureaja ne koristite elinu vunu, abrazivna sredstva za ienje ili
otapala.

Funkcija samoienja

Z ahvaljujui ovoj funkciji, zapeeni ostaci hrane uklanjaju se iz staklene posude. Ovime je
ienje staklene posude bre i lake.
P osudu napunite otopinom vode u neutralno kuhinjskog sredstva za ienje dubine do 4
cm. Ako ste za kuhanje koristili reetku, moete ju ostaviti u posudi. Poklopac s kontrolnom jedinicom
postavite na posudu. Ukopajte naponski kabel u elektrinu utinicu.
Namjestite termostat na poziciju samoienje i postavite tajmer na 10 minuta. Halogena penica e
zapoeti program samoienja. Dok vrui zrak krui u posudi, zapeeni ostaci hrane se odvajaju sa
stjenki posude.
Po zavretku programa samoienja, iskopajte ureaj iz elektrine utinice i uklonite poklopac s
kontrolnom jedinicom. Posudu isperite istom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za ienje i
hrane. Za ienje reetke bit e potrebna najlonska etka.
Napomena:
Ukoliko svi ostaci hrane nisu uklonjeni sa stjenke posude, ukljuite program samoienja na
dodatne 2-3 minute.

TEHNIKA SVOJSTVA
Raspon nazivnog napona . ................................................................................................................220240 V
Nazivna frekvencija. .............................................................................................................................50/60 Hz
Nazivna snaga . ............................................................................................................................12001400 W
Volumen . ...................................................................................................................................................... 12 l

Zadravamo pravo promjene teksta i tehnikih svojstava.

HR-12
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

RECEPTI
SADRAJ
KROASANI . ................................................................................................................................................... 14
PECIVA. ......................................................................................................................................................... 14
PEENA SLANINA . ...................................................................................................................................... 14
GOVEI BUT WELLINGTON. ....................................................................................................................... 14
PUNJENA TELEA PRSA . ........................................................................................................................... 15
PILEA KRILCA PEENA U MEDU ............................................................................................................. 15
PEENO PILE . ............................................................................................................................................. 15
PEENO POVRE........................................................................................................................................ 16
KRUMPIR PEEN U ALUMINIJSKOJ FOLIJI ............................................................................................... 16

ZAPEENA CVJETAA . ............................................................................................................................. 16

HR-13
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

Kroasani
Zagrijavanje za 3 do 4 hrskava kroasana

Namjestite termostat na 125 C i ostavite penicu da se zagrije nekoliko minuta. Potrebno je 3 do 6 minuta
da se zagriju. Ukoliko elite zagrijati smrznute kroasane, potrebno je produiti vrijeme na 6 do 10 minuta.

Peciva
Zagrijavanje peciva od prijanjeg dana kako bi bila hrskava
Lagano namoite peciva koristei silikonsku etku. Postavite ih na visoku reetku i pecite 5 do 10 minuta
na temperaturi od 125 C. Zagrijana peciva imat e okus kao svjee peena.

Peena slanina
Krike engleske slanine

Rairite krike slanine na visoku reetku i namjestite termostat na 230 C. Pecite slaninu oko 6 do 8 minuta
ili prema elji.

Govei but Wellington


700 g goveeg buta, 4 lice maslinovog ulja,1 glavicu luka, 1 pecivo, 3 lice maslaca, 350 g
mljevenog pileeg mesa, 2 jaja, 1 umanjak, 4 lice vrhnja, sol, papar, 1 lica Worcester umaka,
pola liice mljevene slatke paprike, 1 pakiranje danskog tijesta za pecivo
Operite but, oistite ga, i lagano prekrijte uljem. Prite ga na ulju u dubokoj tavi oko 15 minuta. Izvadite
meso i ostavite da se ohladi. Izreite pecivo na krike i umoite ih u mlaku vodu. Istisnite viak vode.
oistite luk, sitno nasjeckajte i dinstajte na maslacu. Dodajte pecivo, mljeveno meso, 2 jaja i vrhnje.
Izmijeajte i dodate sol, papar, mljevenu papriku i Worcester umak.
Dodajte sol i papar na ohlaeno meso, i zamotajte ga u pripremljenu mesnu mjeavinu. Meso stavite na
hladno mjesto. Razvaljajte tijesto za pecivo i umotajte meso u njega. Meso umotano u tijesto stavite na papir
za peenje tako da je mjesto spajanja tijesta okrenuto prema dolje. Tijesto premaite istuenim umanjkom.
Meso zajedno s papirom za peenje stavite na donju reetku i pecite u zagrijanoj penici na 200 C oko 10
minuta, dok se tijesto ne digne. Tada smanjite temperaturu na 160 C i pecite jo 50 minuta.
Kad se meso ohladi, izreite ga i posluite s prilogom od povra.

HR-14
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

Punjena junea prsa


1.5 kg juneih prsa, 2 lice maslaca, sol
Nadjev:
1 lica maslaca, alice sitno sjeckanog luka, 1 lica limunovog soka, 1 liica ribane limunove kore,
1 alica nasjeckanih gljiva, 2 alice kockica bijelog kruha, 1 tueno jaje, sol i papar po elji
Najprije pripremite nadjev. U zagrijanoj tavi otopite neto maslaca. Dinstajte luk na maslacu i dodajte sok
limuna, limunovu koru i gljive. Prite na srednjoj jaini 3 - 4 minute. Mjeavinu stavite u veu posudu. Dodajte kruh izrezan na kockice i tueno jaje. Dodajte sol i papar i dobro izmijeajte.
Meso operite tekuom vodom i osuite krpom. Otrim noem zareite u meso. Zasolite iznutra i izvana. Dep
napunite pripremljenim nadjevom. akalicama zatvorite napunjeni dep. Prije toga zagrijte penicu i pecite
20 minuta na temperaturi 160 C tako da je dep okrenut prema donjoij reetci. Nakon 20 minuta
izokrenite dep i namaite ga maslacem. Pecite jo 40 minuta dok meso ne postane meko.
Izreite dep u krike i posluite sa sokom od peenja.

Pilea krilca peena u medu


1 kg pilei krilaca, 2 lice meda 2 lica paste od rajice
Marinada:
3 lice limunovog soka, 3 lica sojinog umaka, 1 liica mljevenog umbira

Operite krilca pod tekuom vodom, osuite briui krpom i stavite u zdjelu. Pripremite marinadu mijeanjem
limunovog sok, soja umaka i umbira. Prelijte marinadu preko krilaca i ostavite ih u marinadi 3 do 4 sata,
okreui ih s vremena na vrijeme Izvadite 2 lice marinade i pomijeajte s medom i rajicom.
Stavite krilca na visoku reetku i pecite 10 minuta na temperaturi od 160 C. Nakon 10 minuta izvadite
krilca van i premaite smjesom od marinade, meda i rajice. Stavite krilca natrag na reetku i pecite jo pet
minuta. Izvadite ih i opet premaite smjesom. Stavite ih natrag i pecite jo pet minuta.

Peena piletina
1 cijelo pile bez iznutrica, 1 manja glavica luka, 1 lica maslaca, alice gljiva, 1 alica peciva
nasjeckanog na kockice, 1 liica ribane limunove kore, 1 lica nasjeckanog vlasca, 1 lica suenog
maurana, 1 tueno jaje, 1 alica pileeg temeljca, malo mukatnog oraia, enjak, sol i papar.

Operite pile pod tekuom vodom, osuite briui krpom. Luk oistite i sitno nasjeckajte. Zagrijte maslac u tavi
i dinstajte luk. Dodajte gljive i prite oko minutu. Ostavite da se ohladi, zatim umijeajte kockice kruha,
vlasca, limunove kore, maurana, mukatnog oraia, tuenog jaja i zainite soli i paprom. PIle napunite
mjeavinom i zatvorite koristei akalice. Namaite maslac i sol po piletu i stavite na donju reetku. Pecite
20 minuta na temperaturi od 160 C. Tada okrenite pile, namaite maslacem i pecite jo 20 minuta ili dok
ne poprimi zlatno smeu boju.
Umak:
Uzmite sok od peenja s dna posude. Dodajte licu mekog brana, zagrijte na laganoj temperaturi i mijeajte dok ne postane glatko. Polako dodajte 1 alice pileeg temeljca. Kuhajte kratko na laganoj temperaturi.
Zainite soli i paprom.

HR-15
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

Peeno povre
Odaberite povre, izreite na podjednake kocke, dodajte 2 - 3 lice jestivog biljnog ulja, enjak ,
sol, papar

Operite povre i ogulite ako je potrebno. Izreite povre na kocke iste veliine i stavite u zdjelu. Dodajte
dvije-tri lice biljnog ulja i enjaka i zainite sa soli i paprom. Pomijeajte sve dobro. Zagrijte penicu.
Sloite povre na viu reetku i pecite 30-45 minuta na temperaturi od 180 C. Ostavite razmak izmeu
povra, tako da se ne ometa kuenje zraka. Stvarno vrijeme kuhanja ovisi o vrsti povra i veliini komada.

Krumpir peen u aluminijskoj foliji


Krumpiri srednje veliine (2 komada po osobi), maslac, enjak, sol i papar za okus

Operite i oistite krumpir. Stavite ih na aluminijsku foliju. Premaite maslacem i zdrobljenim enjakom i
zainite soli i paprom. Zamotajte svaki krumpir samostalno u aluminijsku foliju.

Savjet:
Krumpiri pripremljeni na ovaj nain mogu se pei zajedno s mesom.

Stavite krumpir na visoku reetku i pecite oko 45 minuta na temperaturi od 190 C. Da biste provjerili jesu li
krumpiri mekani, probuite ih vilicom. Ako je potrebno, produite vrijeme peenja. Posluite s vrhnjem
prelivenim preko njih, pospite vlascem ili ribanim sirom.

Zapeena cvjetaa
1 cvjetaa srednje veliine, 60 g maslaca, 2 lice mekog brana, 250 g vrhnja, 150 g ribanog cheddar sira,
sol i papar za okus
Operite, oistite i podijelite cvjetau u vee komade. Kratko ih prokuhajte u slanoj vodi da ne omekaju previe.
Ostavite da se ocijede.
Zagrijte maslaca u tavi. Dodajte brani i mijeajte dok smjesa nije glatka. Dodajte vrhnje i ribani sir (ostavite
2 lice za posipanje) i kuhajte na laganoj temperaturi oko minute. Dodajte sol i papar.
Komade cvjetae stavite u posudu za peenje i prelijte pripremljenu smjesu preko njih. Posipajte s preostalim
sirom i dodajte komade maslaca. Pecite u penici zagrijanoj na 150 C oko 15 do 20 minuta ili dok povrina
ne poprimi zlatno smeu boju.

HR-16
Copyright 2011, Fast R, a.s.

HR

Halogena Penica
SMH 330

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA


Staro pakiranje obavezno odloite na javno odlagalite otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRINIH I ELEKTRONIKIH UREAJA


Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju,
oznaava da se proizvod ne smije bacati u kuni otpad. Stoga proizvod odloite na reciklano dvorite namijenjeno prikupljanju elektrinoga i elektronikog otpada. U pojedinim
dravama Europske Unije, ali i izvan nje, moete ga vratiti u trgovinu kada kupujete slian novi
proizvod. Pravilnim emo odlaganjem pomoi ouvati vrijedne prirodne resurse i sprijeiti
mogui negativni utjecaj na okoli i zdravlje ljudi, do ega moe doi upravo nepravilnim
odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbliem reciklanom dvoritu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada moe biti podlono dravnim kaznenim propisima.
Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji
Ukoliko elite pravilno odloiti elektrini ili elektroniki ureaj, potrebne informacije
zatraite od prodavaa ili dobavljaa robe.
Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije
Za sve potrebne informacije o pravilnim nainima odlaganja ovog proizvoda obratite se
mjesnoj upravi ili prodavau.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se
odnose na njega.

HR-17
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011

HR

Halogena Penica
SMH 330

HR-18
Copyright 2011, Fast R, a.s.

11/2011