You are on page 1of 2

UBND THNH PH NNG

S GIO DC V O TO

S: 86 /SGDT-GDTH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

Nng, ngy 12 thng 01 nm 2015

V/v Hng dn tng hp nh gi


v khen thng hc sinh tiu hc theo
Thng t 30/2014/TT-BGDT

Knh gi:
- Cc Phng GD&T qun, huyn;
- Cc trng chuyn bit trc thuc.
Thc hin Cng vn s 39/BGDT-GDTH ngy 06/01/2015 ca B
GD&T v vic tng hp nh gi v khen thng hc sinh tiu hc theo Thng t
30/2014/TT-BGDT, S GD&T hng dn cc n v tip tc thc hin mt s
ni dung sau:
1. Cng tc tng hp nh gi cui hc k I v cui nm hc
a) Hiu trng ch o gio vin ch nhim hp vi cc gio vin dy cng
lp, thng qua nhn xt qu trnh v kt qu hc tp, kt qu kim tra nh k, hot
ng gio dc khc tng hp nh gi mc hon thnh cc mn hc v pht
trin nng lc, phm cht ca hc sinh theo quy nh ti Thng t 30/2014/TTBGDT ca B GD&T.
b) Vic nh gi hc sinh phi tun th nguyn tc, c s phi hp gia cc
thy c gio v cha m hc sinh nhm khch l, gip , h tr hc sinh tin b.
2. Cng tc khen thng hc sinh cui hc k I v cui nm hc
a) Gio vin ch nhim t chc, hng dn hc sinh bnh bu nhng hc
sinh t thnh tch ni bt hay c s tin b vt bc v mt trong ba ni dung
nh gi tr ln (theo quy nh ti Thng t 30/2014/TT-BGDT), t thnh tch
ni bt trong cc phong tro thi ua hoc thnh tch t xut khc; tham kho
kin cha m hc sinh, cc gio vin dy cng lp; tng hp v lp danh sch
ngh hiu trng khen thng hoc ngh cp trn khen thng.
b) Ni dung, s lng hc sinh c khen thng, tuyn dng do hiu
trng quyt nh. C th khen thng v cc mn hc, khen thng v nng lc,
phm cht.
c) Vic ghi ni dung khen thng trong Giy khen l ht sc linh hot do
gio vin ch nhim v hiu trng quyt nh, khng p dng theo khun mu c
sn. V d: Hon thnh tt ni dung hc tp cc mn hc; Hon thnh tt ni
dung hc tp mn Ton; Hon thnh tt ni dung hc tp mn Khoa hc v m

nhc; C tin b vt bc trong hc tp mn Ting Vit; C tin b vt bc trong


giao tip; C thnh tch ni bt khi tham gia cc hot ng ca lp, trng;
3. Cng tc tuyn truyn
a) Mc ch khen thng nhm ng vin, khuyn khch kh nng ca mi
hc sinh, gip ng vin cc em phn u vn ln, mang li nim vui v hng th
hc tp, rn luyn cho cc em.
b) Thc hin tuyn truyn, gii thch gio vin, hc sinh, cha m hc sinh
hiu v nhn thc ng v vic khen thng hc sinh theo Thng t 30/2014/TTBGDT.
Nhn c cng vn ny, S GD&T ngh cc Phng GD&T, cc trng
chuyn bit trin khai thc hin nghim tc./.
KT. GIM C
PH GIM C

Ni nhn:
- Nh trn;
- Lnh o S;
- Lu: VT, GDTH.

( k)

Nguyn Minh Hng