You are on page 1of 25

B GIO DC V O TO

TI LIU HI P
V NH GI HC SINH TIU HC
THEO THNG T S 30/2014/TT-BGDT NGY 28/8/2014
CA B TRNG B GIO DC V O TO
(Dng ph bin ti cc trung tm hc tp cng ng)

H Ni, 12/2014
MC LC
1

Ni dung

Trang
3

M u
Phn 1
Thng t s 30/2014/TT-BGDT ngy 28/8/2014 ca B trng B GDT
ban hnh Quy nh nh gi HS Tiu hc

Phn 2
Hi p v nh gi HS Tiu hc theo Thng t 30/2014/TT-BGDT
18

M U
2

Thc hin Ngh quyt s 29-NQ/TW ngy 04/11/2013 ca Ban chp hnh Trung
ng v i mi cn bn, ton din gio dc v o to, p ng yu cu cng nghip
ho, hin i ho trong iu kin kinh t th trng nh hng x hi ch ngha v hi
nhp quc t: i mi cn bn hnh thc v phng php thi, kim tra, nh gi kt
qu gio dc, o to, Phi hp s dng kt qu nh gi trong qu trnh hc vi
nh gi cui k, cui nm hc; nh gi ca ngi dy vi t nh gi ca ngi hc;
nh gi ca nh trng vi nh gi ca gia nh v x hi, ngy 28/8/2014 B
trng B Gio dc v o to ban hnh Thng t s 30/2014/TT-BGDT ban hnh
Quy nh nh gi hc sinh Tiu hc.
Hin nay, theo bo co ca S gio dc v o to cc tnh, thnh ph, gio vin
ti cc trng Tiu hc c tp hun v trin khai nghim tc Thng t s
30/2014/TT-BGDT. nng cao nhn thc ca cng ng v cc ni dung lin quan n
Thng t s 30/2014/TT-BGDT; gip cc gio vin, cn b qun l thc hin tt
Thng t s 30/2014/TT-BGDT, B Gio dc v o to bin son Ti liu Hi p v
nh gi
hc sinh Tiu hc theo Thng t 30. Hi vng Ti liu s gip cc bc ph
huynh, hc sinh v cng ng hiu r Thng t s 30/2014/TT-BGDT t gip con
em mnh hc tp tt hn.
B Gio dc v o to mong nhn c nhng gp , nhn xt, b sung ca bn
c Ti liu ngy cng hon thin, gp phn gii quyt nhng bt cp v vic nh
gi hc sinh Tiu hc trong nhng nm qua v nng cao cht lng gio dc.
Xin trn trng cm n!

BNG CH CI VIT TT

Vit tt

Vit y

GDT

Gio dc v o to

GV

Gio vin

HS

Hc sinh

Thng t s 30/2014/TT-BGDT

Thng t s 30/2014/TT-BGDT ca B
trng B GDT ban hnh Quy nh nh gi
hc sinh Tiu hc.

Thng t s 32/2009/TT-BGDT Thng t s 32/2009/TT-BGDT ngy 27


thng 10 nm 2009 ca B trng B GDT
v vic ban hnh Quy nh nh gi v xp
loi hc sinh Tiu hc.

Phn 1
THNG T S 30/2014/TT-BGDT
Ban hnh Quy nh nh gi hc sinh Tiu hc
4

B GIO DC V O TO
S: 30/2014/TT-BGDT

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
H Ni, ngy 28 thng 8 nm 2014

THNG T
Ban hnh Quy nh nh gi hc sinh Tiu hc

Cn c Ngh nh s 36/2012/N-CP ngy 18 thng 4 nm 2012 ca Chnh ph


quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B, c quan ngang B;
Cn c Ngh nh s 32/2008/N-CP ngy 19 thng 3 nm 2008 ca Chnh ph v
quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B GDT;
Cn c Ngh nh s 75/2006/N-CP ngy 02 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph
quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Gio dc; Ngh nh s
31/2011/N-CP ngy 11 thng 5 nm 2011 ca Chnh ph sa i, b sung mt s iu
ca Ngh nh s 75/2006/N-CP ngy 02 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph quy nh
chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Gio dc; Ngh nh s
07/2013/N-CP ngy 09 thng 01 nm 2013 ca Chnh ph v vic sa i im b
khon 13 iu 1 ca Ngh nh s 31/2011/N-CP ngy 11 thng 5 nm 2011 ca Chnh
ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 75/2006/N-CP ngy 02 thng 8
nm 2006 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut
Gio dc;
Theo ngh ca V trng V Gio dc Tiu hc,
B trng B GDT ban hnh Thng t ban hnh Quy nh nh gi hc sinh
Tiu hc.
iu 1. Ban hnh km theo Thng t ny Quy nh nh gi hc sinh Tiu hc.
iu 2. Thng t ny c hiu lc thi hnh k t ngy 15 thng 10 nm 2014.
Thng t ny thay th Thng t s 32/2009/TT-BGDT ngy 27 thng 10 nm 2009
ca B trng B GDT v vic ban hnh Quy nh nh gi v xp loi hc sinh Tiu
hc.
iu 3. Chnh Vn phng, V trng V Gio dc Tiu hc, Cc trng Cc Kho
th v Kim nh cht lng gio dc, Th trng cc n v c lin quan thuc B
GDT, Gim c cc s GDT chu trch nhim thi hnh Thng t ny.

Ni nhn:

KT. B TRNG
TH TRNG

- Ban Tuyn gio T;


- Vn phng Quc hi;
- Vn phng Chnh ph;
- Vn phng Hi ng Quc gia GD v PTNL;
- Kim ton nh nc;
- Cc KTVBQPPL (B T php);
- Cng bo;
- Nh iu 3 ( thc hin);
- Website Chnh ph;
- Website B GDT;
- Lu: VT, V PC, V GDTH.

B GIO DC V O TO

Nguyn Vinh Hin

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp T do Hnh phc

QUY NH
NH GI HC SINH TIU HC
(Ban hnh km theo Thng t s 30/2014/TT-BGDT ngy 28 thng 8 nm 2014 ca
6

B trng B GDT)
Chng I
QUY NH CHUNG
iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng
1. Vn bn ny quy nh v nh gi hc sinh Tiu hc bao gm: ni dung v
cch thc nh gi, s dng kt qu nh gi.
2. Vn bn ny p dng i vi trng Tiu hc; lp Tiu hc trong trng ph
thng c nhiu cp hc v trng chuyn bit; c s gio dc khc thc hin chng
trnh gio dc ph thng cp Tiu hc; t chc, c nhn tham gia hot ng gio dc
Tiu hc.
iu 2. nh gi hc sinh Tiu hc
nh gi hc sinh Tiu hc nu trong Quy nh ny l nhng hot ng quan st,
theo di, trao i, kim tra, nhn xt qu trnh hc tp, rn luyn ca hc sinh; t vn,
hng dn, ng vin hc sinh; nhn xt nh tnh hoc nh lng v kt qu hc tp,
rn luyn, s hnh thnh v pht trin mt s nng lc, phm cht ca hc sinh Tiu hc.
iu 3. Mc ch nh gi
1. Gip gio vin iu chnh, i mi phng php, hnh thc t chc hot ng
dy hc, hot ng tri nghim ngay trong qu trnh v kt thc mi giai on dy hc,
gio dc; kp thi pht hin nhng c gng, tin b ca hc sinh ng vin, khch l
v pht hin nhng kh khn cha th t vt qua ca hc sinh hng dn, gip ;
a ra nhn nh ng nhng u im ni bt v nhng hn ch ca mi hc sinh c
gii php kp thi nhm nng cao cht lng, hiu qu hot ng hc tp, rn luyn ca
hc sinh; gp phn thc hin mc tiu gio dc Tiu hc.
2. Gip hc sinh c kh nng t nh gi, tham gia nh gi; t hc, t iu chnh
cch hc; giao tip, hp tc; c hng th hc tp v rn luyn tin b.
3. Gip cha m hc sinh hoc ngi gim h (sau y gi chung l cha m hc
sinh) tham gia nh gi qu trnh v kt qu hc tp, rn luyn, qu trnh hnh thnh v
pht trin nng lc, phm cht ca con em mnh; tch cc hp tc vi nh trng trong
cc hot ng gio dc hc sinh.
4. Gip cn b qun l gio dc cc cp kp thi ch o cc hot ng gio dc,
i mi phng php dy hc, phng php nh gi nhm t hiu qu gio dc.
iu 4. Nguyn tc nh gi

1. nh gi v s tin b ca hc sinh; coi trng vic ng vin, khuyn khch


tnh tch cc v vt kh trong hc tp, rn luyn ca hc sinh; gip hc sinh pht huy
tt c kh nng; m bo kp thi, cng bng, khch quan.
2. nh gi ton din hc sinh thng qua nh gi mc t chun kin thc, k
nng v mt s biu hin nng lc, phm cht ca hc sinh theo mc tiu gio dc Tiu
hc.
3. Kt hp nh gi ca gio vin, hc sinh, cha m hc sinh, trong nh gi
ca gio vin l quan trng nht.
4. nh gi s tin b ca hc sinh, khng so snh hc sinh ny vi hc sinh
khc, khng to p lc cho hc sinh, gio vin v cha m hc sinh.
Chng II
NI DUNG V CCH THC NH GI
iu 5. Ni dung nh gi
1. nh gi qu trnh hc tp, s tin b v kt qu hc tp ca hc sinh theo
chun kin thc, k nng tng mn hc v hot ng gio dc khc theo chng trnh
gio dc ph thng cp Tiu hc.
2. nh gi s hnh thnh v pht trin mt s nng lc ca HS:
a) T phc v, t qun;
b) Giao tip, hp tc;
c) T hc v gii quyt vn .
3. nh gi s hnh thnh v pht trin mt s phm cht ca HS:
a) Chm hc, chm lm; tch cc tham gia hot ng gio dc;
b) T tin, t trng, t chu trch nhim;
c) Trung thc, k lut, on kt;
d) Yu gia nh, bn v nhng ngi khc; yu trng, lp, qu hng, t nc.
iu 6. nh gi thng xuyn
1. nh gi thng xuyn l nh gi trong qu trnh hc tp, rn luyn, ca hc
sinh, c thc hin theo tin trnh ni dung ca cc mn hc v cc hot ng gio dc
khc, trong bao gm c qu trnh vn dng kin thc, k nng nh trng, gia nh
v cng ng.
2. Trong nh gi thng xuyn, gio vin ghi nhng nhn xt ng ch nht
vo s theo di cht lng gio dc, nhng kt qu hc sinh t c hoc cha t
c; bin php c th gip hc sinh vt qua kh khn hon thnh nhim v; cc
biu hin c th v s hnh thnh v pht trin nng lc, phm cht ca hc sinh; nhng
8

iu cn c bit lu gip cho qu trnh theo di, gio dc i vi c nhn, nhm


hc sinh trong hc tp, rn luyn.
iu 7. nh gi thng xuyn hot ng hc tp, s tin b v kt qu hc
tp theo chun kin thc, k nng tng mn hc, hot ng gio dc khc theo
chng trnh gio dc ph thng cp Tiu hc
1. Tham gia nh gi thng xuyn gm: gio vin, hc sinh (t nh gi v nhn
xt, gp bn qua hot ng ca nhm, lp); khuyn khch s tham gia nh gi ca cha
m hc sinh.
2. Gio vin nh gi:
a) Trong qu trnh dy hc, cn c vo c im v mc tiu ca bi hc, ca mi
hot ng m hc sinh phi thc hin trong bi hc, gio vin tin hnh mt s vic nh
sau:
- Quan st, theo di, trao i, kim tra qu trnh v tng kt qu thc hin nhim
v ca hc sinh, nhm hc sinh theo tin trnh dy hc;
- Nhn xt bng li ni trc tip vi hc sinh hoc vit nhn xt vo phiu, v ca
HS v nhng kt qu lm c hoc cha lm c; mc hiu bit v nng lc
vn dng kin thc; mc thnh tho cc thao tc, k nng cn thit, ph hp vi yu
cu ca bi hc, hot ng ca hc sinh;
- Quan tm tin hon thnh tng nhim v ca hc sinh; p dng bin php c
th kp thi gip hc sinh vt qua kh khn. Do nng lc ca hc sinh khng
ng u nn c th chp nhn s khc nhau v thi gian, mc hon thnh nhim v;
b) Hng tun, gio vin lu n nhng hc sinh c nhim v cha hon thnh;
gip kp thi hc sinh bit cch hon thnh;
c) Hng thng, gio vin ghi nhn xt vo s theo di cht lng gio dc v mc
hon thnh ni dung hc tp tng mn hc, hot ng gio dc khc; d kin v p
dng bin php c th, ring bit gip kp thi i vi nhng hc sinh cha hon
thnh ni dung hc tp mn hc, hot ng gio dc khc trong thng;
d) Khi nhn xt, gio vin cn c bit quan tm ng vin, khch l, biu dng,
khen ngi kp thi i vi tng thnh tch, tin b gip hc sinh t tin vn ln;
) Khng dng im s nh gi thng xuyn.
3. Hc sinh t nh gi v tham gia nhn xt, gp bn, nhm bn:
a) Hc sinh t nh gi ngay trong qu trnh hoc sau khi thc hin tng nhim v
hc tp, hot ng gio dc khc, bo co kt qu vi gio vin;

b) Hc sinh tham gia nhn xt, gp bn, nhm bn ngay trong qu trnh thc
hin cc nhim v hc tp mn hc, hot ng gio dc; tho lun, hng dn, gip
bn hon thnh nhim v.
4. Cha m hc sinh tham gia nh gi:
Cha m hc sinh c khuyn khch phi hp vi gio vin v nh trng ng
vin, gip hc sinh hc tp, rn luyn; c gio vin hng dn cch thc quan st,
ng vin cc hot ng ca hc sinh hoc cng hc sinh tham gia cc hot ng; trao
i vi gio vin cc nhn xt, nh gi hc sinh bng cc hnh thc ph hp, thun tin
nht nh li ni, vit th.
iu 8. nh gi thng xuyn s hnh thnh v pht trin nng lc ca hc
sinh
1. Cc nng lc ca hc sinh c hnh thnh v pht trin trong qu trnh hc
tp, rn luyn, hot ng tri nghim cuc sng trong v ngoi nh trng. Gio vin
nh gi mc hnh thnh v pht trin mt s nng lc ca hc sinh thng qua cc
biu hin hoc hnh vi nh sau:
a) T phc v, t qun: thc hin c mt s vic phc v cho sinh hot ca bn
thn nh v sinh thn th, n, mc; mt s vic phc v cho hc tp nh chun b
dng hc tp lp, nh; cc vic theo yu cu ca gio vin, lm vic c nhn, lm
vic theo s phn cng ca nhm, lp; b tr thi gian hc tp, sinh hot nh; chp
hnh ni quy lp hc; c gng t hon thnh cng vic;
b) Giao tip, hp tc: mnh dn khi giao tip; trnh by r rng, ngn gn; ni
ng ni dung cn trao i; ngn ng ph hp vi hon cnh v i tng; ng x thn
thin, chia s vi mi ngi; lng nghe ngi khc, bit tranh th s ng thun;
c) T hc v gii quyt vn : kh nng t thc hin nhim v hc c nhn trn
lp, lm vic trong nhm, lp; kh nng t hc c s gip hoc khng cn gip ;
t thc hin ng nhim v hc tp; chia s kt qu hc tp vi bn, vi c nhm; t
nh gi kt qu hc tp v bo co kt qu trong nhm hoc vi gio vin; tm kim s
tr gip kp thi ca bn, gio vin hoc ngi khc; vn dng nhng iu hc
gii quyt nhim v trong hc tp, trong cuc sng; pht hin nhng tnh hung mi lin
quan ti bi hc hoc trong cuc sng v tm cch gii quyt.
2. Hng ngy, hng tun, gio vin quan st cc biu hin trong cc hot ng ca
hc sinh nhn xt s hnh thnh v pht trin nng lc; t ng vin, khch l, gip
hc sinh khc phc kh khn, pht huy u im v cc nng lc ring, iu chnh hot
ng tin b.
10

Hng thng, gio vin thng qua qu trnh quan st, kin trao i vi cha m
hc sinh v nhng ngi khc (nu c) nhn xt hc sinh, ghi vo s theo di cht
lng gio dc.
iu 9. nh gi thng xuyn s hnh thnh v pht trin phm cht ca
HS
1. Cc phm cht ca hc sinh c hnh thnh v pht trin trong qu trnh hc
tp, rn luyn, hot ng tri nghim cuc sng trong v ngoi nh trng. Gio vin
nh gi mc hnh thnh v pht trin mt s phm cht ca hc sinh thng qua cc
biu hin hoc hnh vi nh sau:
a) Chm hc, chm lm, tch cc tham gia hot ng gio dc: i hc u, ng
gi; thng xuyn trao i ni dung hc tp, hot ng gio dc vi bn, thy gio, c
gio v ngi khc; chm lm vic nh gip cha m; tch cc tham gia cc hot ng,
phong tro hc tp, lao ng v hot ng ngh thut, th thao trng v a
phng; tch cc tham gia v vn ng cc bn cng tham gia gi gn v sinh, lm p
trng lp, ni v ni cng cng;
b) T tin, t trng, t chu trch nhim: mnh dn khi thc hin nhim v hc tp,
trnh by kin c nhn; nhn lm vic va sc mnh; t chu trch nhim v cc vic
lm, khng li cho ngi khc khi mnh lm cha ng; sn sng nhn li khi lm
sai;
c) Trung thc, k lut, on kt: ni tht, ni ng v s vic; khng ni di,
khng ni sai v ngi khc; tn trng li ha, gi li ha; thc hin nghim tc quy
nh v hc tp; khng ly nhng g khng phi ca mnh; bit bo v ca cng; gip
, tn trng mi ngi; qu trng ngi lao ng; nhng nhn bn;
d) Yu gia nh, bn v nhng ngi khc; yu trng, lp, qu hng, t nc:
quan tm chm sc ng b, cha m, anh em; knh trng ngi ln, bit n thy gio, c
gio; yu thng, gip bn; tch cc tham gia hot ng tp th, hot ng xy dng
trng, lp; bo v ca cng, gi gn v bo v mi trng; t ho v ngi thn trong
gia nh, thy gio, c gio, nh trng v qu hng; thch tm hiu v cc a danh,
nhn vt ni ting a phng.
2. Hng ngy, hng tun, gio vin quan st cc biu hin trong cc hot ng ca
hc sinh nhn xt s hnh thnh v pht trin phm cht; t ng vin, khch l,
gip hc sinh khc phc kh khn, pht huy u im v cc phm cht ring, iu chnh
hot ng, ng x kp thi tin b.

11

Hng thng, gio vin thng qua qu trnh quan st, kin trao i vi cha m HS
v nhng ngi khc (nu c) nhn xt hc sinh, ghi vo s theo di cht lng gio
dc.
iu 10. nh gi nh k kt qu hc tp
1. Hiu trng ch o vic nh gi nh k kt qu hc tp, mc t chun
kin thc, k nng theo chng trnh gio dc ph thng cp Tiu hc vo cui hc k I
v cui nm hc i vi cc mn hc: Ting Vit, Ton, Khoa hc, Lch s v a l,
Ngoi ng, Tin hc, Ting dn tc bng bi kim tra nh k.
2. bi kim tra nh k ph hp chun kin thc, k nng, gm cc cu hi, bi
tp c thit k theo cc mc nhn thc ca hc sinh:
a) Mc 1: Hc sinh nhn bit hoc nh, nhc li ng kin thc hc; din t
ng kin thc hoc m t ng k nng hc bng ngn ng theo cch ca ring mnh
v p dng trc tip kin thc, k nng bit gii quyt cc tnh hung, vn trong
hc tp;
b) Mc 2: Hc sinh kt ni, sp xp li cc kin thc, k nng hc gii quyt
tnh hung, vn mi, tng t tnh hung, vn hc;
c) Mc 3: Hc sinh vn dng cc kin thc, k nng gii quyt cc tnh hung,
vn mi, khng ging vi nhng tnh hung, vn c hng dn hay a ra
nhng phn hi hp l trc mt tnh hung, vn mi trong hc tp hoc trong cuc
sng.
3. Bi kim tra nh k c gio vin sa li, nhn xt nhng u im v gp
nhng hn ch, cho im theo thang im 10 (mi), khng cho im 0 (khng) v im
thp phn.
iu 11. Tng hp nh gi
1. Vo cui hc k I v cui nm hc, hiu trng ch o gio vin ch nhim
hp vi cc gio vin dy cng lp, thng qua nhn xt qu trnh v kt qu hc tp,
hot ng gio dc khc tng hp nh gi mc hnh thnh v pht trin nng lc,
phm cht ca tng hc sinh v:
a) Qu trnh hc tp tng mn hc, hot ng gio dc khc, nhng c im ni
bt, s tin b, hn ch, mc hon thnh nhim v hc tp theo chun kin thc, k
nng; nng khiu, hng th v tng mn hc, hot ng gio dc, xp loi tng hc sinh
i vi tng mn hc, hot ng gio dc thuc mt trong hai mc: Hon thnh hoc
Cha hon thnh;
b) Mc hnh thnh v pht trin nng lc: nhng biu hin ni bt ca nng
lc, s tin b, mc hnh thnh v pht trin theo tng nhm nng lc ca hc sinh;
12

gp vi hc sinh, khuyn ngh vi nh trng, cha m hc sinh; xp loi tng hc sinh


thuc mt trong hai mc: t hoc Cha t;
c) Mc hnh thnh v pht trin phm cht: nhng biu hin ni bt ca phm
cht, s tin b, mc hnh thnh v pht trin theo tng nhm phm cht ca hc
sinh; gp vi hc sinh, khuyn ngh vi nh trng, cha m hc sinh; xp loi tng
hc sinh thuc mt trong hai mc: t hoc Cha t;
d) Cc thnh tch khc ca hc sinh c khen thng trong hc k, nm hc.
2. Gio vin ch nhim ghi nhn xt, kt qu tng hp nh gi vo hc b. Hc
b l h s chng nhn mc hon thnh chng trnh v xc nh nhng nhim v,
nhng iu cn khc phc, gip i vi tng hc sinh khi bt u vo hc k II hoc
nm hc mi.
iu 12. nh gi hc sinh khuyt tt v hc sinh hc cc lp hc linh hot
Da trn quy nh nh gi hc sinh Tiu hc, vic nh gi hc sinh khuyt tt
v hc sinh hc cc lp hc linh hot bo m quyn c chm sc v gio dc i
vi tt c hc sinh.
1. i vi hc sinh khuyt tt hc theo phng thc gio dc ho nhp, nu kh
nng ca hc sinh c th p ng c yu cu chng trnh gio dc chung th c
nh gi nh i vi hc sinh bnh thng nhng c gim nh yu cu v kt qu hc
tp. Nhng mn hc hoc hot ng gio dc m hc sinh khng c kh nng p ng
yu cu chung th c nh gi theo yu cu ca k hoch gio dc c nhn.
2. i vi hc sinh khuyt tt hc theo phng thc gio dc chuyn bit, nu
kh nng ca hc sinh p ng c yu cu chng trnh gio dc chuyn bit th c
nh gi theo quy nh dnh cho gio dc chuyn bit. Nhng mn hc hoc hot ng
gio dc m hc sinh khng c kh nng p ng yu cu gio dc chuyn bit th c
nh gi theo yu cu ca k hoch gio dc c nhn.
3. nh gi hc sinh hc cc lp hc linh hot: gio vin cn c vo nhn xt,
nh gi thng xuyn qua cc bui hc ti lp linh hot v kt qu nh gi nh k
mn Ton, mn Ting Vit c thc hin theo quy nh ti iu 10 ca Quy nh ny.
iu 13. H s nh gi
1. H s nh gi l minh chng cho qu trnh hc tp, rn luyn v kt qu hc
tp ca hc sinh; l thng tin tng cng s phi hp gio dc hc sinh gia gio
vin, nh trng vi cha m hc sinh.
2. H s nh gi tng nm hc ca hc sinh gm:
a) Hc b;
b) S theo di cht lng gio dc;
13

c) Bi kim tra nh k cui nm hc;


d) Phiu hoc s lin lc trao i kin ca cha m hc sinh (nu c);
) Giy chng nhn, giy khen, xc nhn thnh tch ca hc sinh trong nm hc
(nu c).
Chng III
S DNG KT QU NH GI
iu 14. Xt hon thnh chng trnh lp hc, hon thnh chng trnh Tiu
hc
1. Xt hon thnh chng trnh lp hc:
a) HS c xc nhn hon thnh chng trnh lp hc phi t cc iu kin sau:
- nh gi thng xuyn i vi tt c cc mn hc, hot ng gio dc: Hon
thnh;
- nh gi nh k cui nm hc cc mn hc theo quy nh: t im 5 (nm) tr
ln;
- Mc hnh thnh v pht trin nng lc: t;
- Mc hnh thnh v pht trin phm cht: t;
b) i vi hc sinh cha hon thnh chng trnh lp hc: gio vin lp k hoch,
trc tip hng dn, gip tng hc sinh; nh gi b sung xt Hon thnh chng
trnh lp hc;
c) i vi nhng hc sinh c gio vin trc tip hng dn v gip m
vn cha t t nht mt trong cc iu kin quy nh ti im a khon 1 iu ny: ty
theo mc cha hon thnh cc mn hc, hot ng gio dc, bi kim tra nh k,
mc hnh thnh v pht trin mt s nng lc, phm cht, gio vin lp danh sch bo
co hiu trng xt, quyt nh vic ln lp hoc li lp;
d) Kt qu xt hon thnh chng trnh lp hc c ghi vo hc b.
2. Xt hon thnh chng trnh Tiu hc:
HS hon thnh chng trnh lp 5 (nm) c xc nhn v ghi vo hc b: Hon
thnh chng trnh Tiu hc.
iu 15. Nghim thu, bn giao cht lng gio dc hc sinh
1. Nghim thu, bn giao cht lng gio dc hc sinh nhm m bo tnh khch
quan ca kt qu nh gi cht lng hc sinh cui nm hc hoc cui cp hc v m
bo trch nhim ca gio vin dy lp nm hc trc v gio vin nhn lp nm hc
sau; gip gio vin nhn lp trong nm hc tip theo c thng tin cn thit v qu
trnh v kt qu hc tp, mc hnh thnh v pht trin nng lc, phm cht ca hc
sinh c k hoch, bin php gio dc hiu qu.
14

2. Hiu trng ch o nghim thu, bn giao cht lng gio dc hc sinh nh


sau:
a) i vi hc sinh lp 1 (mt), 2 (hai), 3 (ba), 4 (bn), hiu trng ch o gio
vin ch nhim, gio vin cng dy trong lp v gio vin s nhn lp vo nm hc tip
theo:
- Cng ra kim tra nh k cui nm hc v cng tham gia coi, chm bi kim
tra;
- Bn giao h s nh gi hc sinh theo quy nh ti khon 2 iu 13 ca Quy
nh ny; trao i cc nhn xt v nhng nt ni bt hoc hn ch cn khc phc v mc
nhn thc, mc t chun kin thc, k nng mn hc, hot ng gio dc, mc
hnh thnh v pht trin nng lc, phm cht ca hc sinh; ghi bin bn nghim thu, bn
giao cht lng gio dc hc sinh;
b) i vi hc sinh khi lp 5 (nm):
- Hiu trng ch o t chuyn mn ra kim tra nh k cui nm hc chung
cho c khi; t chc coi, chm bi kim tra c s tham gia ca gio vin trng trung
hc c s s nhn hc sinh lp 5 (nm) vo hc lp 6 (su). Trong qu trnh thc hin,
nu c kin cha thng nht th hiu trng xem xt, quyt nh v bo co phng
GDT bit theo di, ch o;
- Hiu trng ch o gio vin ch nhim hon thin h s nh gi hc sinh,
bn giao cho nh trng.
3. Trng phng gio dc v o to ch o cc nh trng trn a bn t chc
nghim thu, nhn bn giao cht lng gio dc hc sinh lp 5 (nm) hon thnh chng
trnh Tiu hc ln lp 6 (su) ph hp vi iu kin ca cc nh trng v a phng.
iu 16. Khen thng
1. Cui hc k I v cui nm hc, gio vin ch nhim hng dn hc sinh bnh
bu nhng hc sinh t thnh tch ni bt hay c tin b vt bc v mt trong ba ni
dung nh gi tr ln, t thnh tch ni bt trong cc phong tro thi ua hoc thnh tch
t xut khc; tham kho kin cha m hc sinh; tng hp v lp danh sch ngh
hiu trng tng giy khen hoc ngh cp trn khen thng.
2. Ni dung, s lng hc sinh c khen thng, tuyn dng do hiu trng
quyt nh.
Chng IV
T CHC THC HIN
iu 17. Trch nhim ca s GDT, phng GDT
15

1. Gim c s gio dc v o to ch o cc trng phng gio dc v o to


t chc thc hin nh gi hc sinh Tiu hc trn a bn; bo co kt qu thc hin v
B Gio dc v o to.
2. Trng phng gio dc v o to ch o cc hiu trng t chc thc hin
nh gi hc sinh Tiu hc, nghim thu, bn giao cht lng gio dc hc sinh; bo co
kt qu thc hin v s gio dc v o to.
iu 18. Trch nhim ca hiu trng
1. Chu trch nhim v t chc thc hin nh gi hc sinh; bo co kt qu thc
hin v phng gio dc v o to.
2. Ch o xy dng v thc hin k hoch bi dng, gip hc sinh; xt hon
thnh chng trnh lp hc, cp hc; xt ln lp; duyt kt qu nh gi hc sinh cui
nm hc; qun l hc b trong thi gian hc sinh hc trng; ch o nghim thu, bn
giao cht lng gio dc hc sinh.
3. Tip nhn, gii quyt kin thc mc, ngh ca hc sinh, cha m hc sinh v
nhn xt, nh gi, khen thng theo phm vi v quyn hn ca hiu trng.
4. Hng dn gio vin s dng hc b ang dng ca hc sinh cc lp tuyn sinh
t trc khi Thng t ny c hiu lc ghi nhn xt theo quy nh ti iu 11 ca Quy
nh ny hoc dng hc b mi thay th trong nhng nm hc sinh cn tip tc hc
Tiu hc.
iu 19. Trch nhim ca gio vin
1. Gio vin ch nhim:
a) Chu trch nhim chnh trong vic nh gi hc sinh, cht lng gio dc hc
sinh trong lp; hon thnh h s nh gi hc sinh theo quy nh; thc hin nghim thu,
bn giao cht lng gio dc hc sinh;
b) Lp k hoch, thc hin k hoch bi dng, gip hc sinh hc tp, rn
luyn hng thng;
c) Cui hc k I, cui nm hc hoc khi c yu cu, c trch nhim thng bo
nh gi qu trnh hc tp, rn luyn v kt qu hc tp ca hc sinh cho cha m hc
sinh. Khng thng bo trc lp v trong cuc hp cha m hc sinh nhng im cha
tt ca hc sinh. Duy tr mi lin h vi cha m hc sinh phi hp gio dc hc sinh.
2. Gio vin khng lm cng tc ch nhim:
a) Chu trch nhim nh gi qu trnh hc tp, rn luyn v kt qu hc tp ca
hc sinh i vi mn hc, hot ng gio dc theo quy nh;
b) Phi hp vi gio vin ch nhim, gio vin cng lp, cha m hc sinh lp k
hoch, thc hin k hoch bi dng, gip hc sinh hc tp, rn luyn i vi mn
hc, hot ng gio dc;
16

c) Phi hp vi gio vin ch nhim lp nh gi qu trnh hc tp, rn luyn v


kt qu hc tp ca hc sinh; hon thnh h s nh gi hc sinh; nghim thu, bn giao
cht lng gio dc hc sinh.
iu 20. Trch nhim v quyn ca hc sinh
1. Thc hin tt cc nhim v quy nh trong iu l trng Tiu hc; tip nhn
s gio dc lun tin b.
2. C quyn nu kin v c nhn s hng dn, gii thch ca gio vin, hiu
trng v kt qu nh gi.
KT. B TRNG
TH TRNG

Nguyn Vinh Hin

Phn 2
HI P V NH GI HC SINH TIU HC
THEO THNG T 30/2014/TT-BGDT

Cu hi 1. Ti sao phi thay i cch nh gi hc sinh Tiu hc?


Tr li:
Theo quan nim hin nay, mc ch chnh ca hot ng nh gi HS l nhm gp
phn bo m, nng cao cht lng gio dc. Do vy, cn c cc hot ng quan st,
theo di, trao i, kim tra, nhn xt qu trnh hc tp, rn luyn ca HS; t vn, hng
dn, ng vin HS hc tp, rn luyn hnh thnh v pht trin nng lc, phm cht.
Nh vy, ni dung khi nim nh gi hin nay pht trin hn so vi trc
y. Thng t s 32/2009/TT-BGDT v vic ban hnh Quy nh v nh gi v xp loi
HS Tiu hc cn rt hn ch v tc dng gip HS v ch quy nh nh gi kt qu
17

cui cng m HS t c trong tng giai on. Do vy, Thng t s 32/2009/TTBGDT khng cn ph hp trong vic ch o dy v hc theo nh hng i mi,
buc phi thay i cch nh gi cho ph hp vi xu th pht trin v ng li ch o
trong giai on mi.
Cu hi 2. Thng t 30/2014/TT-BGDT ban hnh nhm mc ch g?
Tr li:
Thng t 30/2014/TT-BGDT ban hnh quy nh nh gi HS Tiu hc nhm 4
mc ch chnh sau:
1. Gip gio vin iu chnh, i mi phng php, hnh thc t chc hot ng
dy hc, hot ng tri nghim ngay trong qu trnh v kt thc mi giai on dy hc,
gio dc; kp thi pht hin nhng c gng, tin b ca HS ng vin, khch l v
pht hin nhng kh khn cha th t vt qua ca HS hng dn, gip ; a ra
nhn nh ng nhng u im ni bt v nhng hn ch ca mi HS c gii php
kp thi nhm nng cao cht lng, hiu qu hot ng hc tp, rn luyn ca HS; gp
phn thc hin mc tiu gio dc Tiu hc.
2. Gip HS c kh nng t nhn xt, rt kinh nghim v tham gia nhn xt; t
hc, t iu chnh cch hc; giao tip, hp tc; c hng th hc tp v rn luyn tin
b.
3. Gip cha m HS hoc ngi gim h (sau y gi chung l cha m HS) tham
gia nhn xt, nh gi qu trnh v kt qu hc tp, rn luyn, qu trnh hnh thnh v
pht trin nng lc, phm cht ca con em mnh; tch cc hp tc vi nh trng trong
cc hot ng gio dc HS.
4. Gip cn b qun l gio dc cc cp kp thi ch o cc hot ng gio dc,
i mi phng php dy hc, phng php nh gi nhm t hiu qu gio dc.
Cu hi 3. Nguyn tc nh gi HS Tiu hc?
Tr li:
4 nguyn tc c bn khi nh gi HS Tiu hc theoThng t 30/2014/TTBGDT:
1. nh gi v s tin b ca HS; coi trng vic ng vin, khuyn khch tnh tch
cc v vt kh trong hc tp, rn luyn ca HS; gip HS pht huy tt c kh nng; m
bo kp thi, cng bng, khch quan.
18

2. nh gi ton din HS thng qua nh gi mc t chun kin thc, k nng


v mt s biu hin nng lc, phm cht ca HS theo mc tiu gio dc Tiu hc.
3. Kt hp nh gi ca GV, HS, cha m HS, trong nh gi ca GV l quan
trng nht.
4. nh gi s tin b ca HS, khng so snh HS ny vi HS khc, khng to p
lc cho HS, gio vin v cha m HS.
Cu hi 4. Ni dung nh gi HS Tiu hc?
Tr li:
Thng t 30/2014/TT-BGDT ban hnh Quy nh nh gi HS Tiu hc bao gm
3 ni dung chnh sau:
1. nh gi qu trnh hc tp, s tin b v kt qu hc tp ca HS theo chun
kin thc, k nng tng mn hc v hot ng gio dc khc theo chng trnh gio dc
ph thng cp Tiu hc.
2. nh gi s hnh thnh v pht trin mt s nng lc ca HS:
- T phc v, t qun;
- Giao tip, hp tc;
- T hc v gii quyt vn .
3. nh gi s hnh thnh v pht trin mt s phm cht ca HS:
- Chm hc, chm lm; tch cc tham gia hot ng gio dc;
- T tin, t trng, t chu trch nhim;
- Trung thc, k lut, on kt;
- Yu gia nh, bn v nhng ngi khc; yu trng, lp, qu hng, t nc.
Cu hi 5. Vic nh gi HS Tiu hc cn lu nhng vn g?
Tr li:
Vic nh gi HS Tiu hc cn lu mt s vn sau:
Cch nh gi thng xuyn bng nhn xt: GV cn vn dng mt cch linh hot,
c th bng "li ni" hoc l vit. Gio vin phi da vo mc tiu, ni dung bi hc,
i chiu sn phm t c theo cch hc ca HS vi yu cu ca hot ng, vi chun
kin thc, k nng ; xem xt c c im tm sinh l, hon cnh ca HS c nhn
xt xc ng, kp thi, sao cho khch l c HS, lm cho cc em hng th hc tp, ng
thi t vn, hng dn, gip cc em bit c nhng hn ch v bit t khc phc.

19

Vic vit nhn xt cng vn dng linh hot: Vit vo v hoc phiu hc tp, hoc
bi kim tra ca HS sao cho thun tin; gio vin phi hp vi HS v ph huynh cng
nh gi, rt kinh nghim, hng n s tin b ca HS.
Vit vo s theo di cht lng gio dc: S theo di cht lng gio dc thay th
s ghi im trc y v cng c coi nh s nht k v nh gi HS. S ny ch dnh
cho GV ghi nhn xt, theo di gip HS.
Mc d Thng t 30/2014/TT-BGDT quy nh, yu cu HS no cng c quan
tm nh gi, GV khng c qun em no. Tuy nhin, GV ch cn ghi nhng im
ni bt hoc nhng iu cn thit v HS theo di v c bin php c th, ring bit
gip kp thi (i vi HS cha hon thnh GV gip HS t hon thnh hoc nhng HS
hon thnh tt, GV gip HS pht huy, c hng th hc tp hn). Khng bt buc phi
ghi nhn xt tt c HS hng thng. Nh vy s khng cn thy vic ghi nhn xt nng
n, qu ti. ng nhin, GV s mt thm thi gian so vi trc y. Trc y quy
nh GV va phi cho im va phi nhn xt, nhng do nhiu GV cha lm ht trch
nhim, ch quen cho im m khng ghi nhn xt nn khi Thng t 30/2014/TTBGDT quy nh phi ghi nhn xt th GV ngh y l vic lm mi.
Theo cch nh gi ca Thng t 30/2014/TT-BGDT, mt GV d dy mt hay
nhiu mn, c th ch cn thit k mt cun s (s bng giy hoc s in t) theo di
cht lng gio dc, do GV qun l, s dng. S ny c th ti lp hc hoc ti
trng hoc mang v nh, ty theo iu kin c th. Thng t 30/2014/TT-BGDT
khng yu cu mi GV phi c nhiu cun s.
Nh vy, GV v nh trng c th thit k mt cun s theo di cht lng chung
ti lp hc, min sao t mc ch yu cu ca s theo di cht lng gio dc theo
tinh thn ca Thng t 30/2014/TT-BGDT.
Mu s theo di cht lng gio dc do B hng dn ch l gi , khng bt
buc gio vin phi thc hin theo mu ; mt khc, gio vin c th dng s in t
thay cho s bng giy. Cc nh trng cn thc hin nghim chnh cng vn s
68/BGDT- GDTrH ca B GDT v vic chn chnh lm dng h s, s sch trong
nh trng.
Cu hi 6. Vic b chm im thng xuyn xut pht t nhng l do no?
cc nc khc c vic ny khng?
Tr li:

20

Trc ht, vic nh gi thng xuyn bng nhn xt, khng chm im l xut
pht t thc tin. Trc khi trin khai Thng t 30/2014/TT-BGDT, vic nh gi
thng xuyn cha khuyn khch, cha to c hi GV i mi phng php dy hc;
nhiu ph huynh chu p lc v im s; nhiu HS cn hc v im s, cha thc c
vic hc l pht trin nng lc, phm cht cho chnh mnh cha khuyn khch HS
t tin hc tp, c bit l nhng HS gp kh khn trong hc tp.
Th hai, trin khai Thng t 30/2014/TT-BGDT l gp phn thc hin Ngh
quyt 29 v i mi cn bn ton din GDT. Trong , yu cu phi i mi thi, kim
tra, nh gi nng cao cht lng gio dc.
Th ba, nh gi thng xuyn bng nhn xt, khng chm im l cch nh
gi tip cn vi xu th nh gi hin i ca cc nc pht trin. Khi thc hin nh gi
thng xuyn i vi HS Tiu hc, nhiu nc trn th gii khng dng im s.
Cu hi 7. u im ca vic nh gi bng nhn xt so vi nh gi bng
im s?
Tr li:
Vic nh gi bng im s trong thi gian va qua thng c s dng o
lng kt qu hc tp ca HS, phn loi HS. nh gi bng im s to ra nhiu p lc
vi HS, ph huynh, c bit i vi HS gp kh khn trong hc tp. Thc t cho thy,
im s cha chc nh gi ng nng lc ca HS v kt qu lm bi ca HS ph
thuc vo nhiu yu t nh: kim tra c ra theo ng yu cu ca chng trnh
khng; tm trng ca HS khi lm bi th no im s s to ra s so snh gia cc HS
vi nhau, l mt trong nhng nguyn nhn ny sinh tm l k, tnh trng hc trc
chng trnh, hc thm. Do , vic nhn xt s tin b, hng dn HS thnh cng s
c tc dng gp phn bi dng ng c hc tp ng n v ng vin cc em phn
u vn ln trong hc tp. Chnh s thnh cng trong hc tp s mang li nim vui,
hng th hc tp cho HS, gip HS thch hc v hc tt hn.
Cu hi 8. nh gi v s tin b ca HS ngha l th no ?
Tr li:
nh gi v s tin b ca HS ngha l GV coi trng vic ng vin, khuyn khch
tnh tch cc v vt kh trong hc tp, rn luyn ca HS; Coi trng nh gi
ngay
trong qu trnh hc tp ca HS, bit c HS t kt qu bng cch no, vn dng kt
21

qu nh th no, gio vin t vn, gip HS hon thnh ni dung hc tp v c


phng php hc tt hn; hng dn HS bit t rt kinh nghim v nhn xt, gp cho
bn, khuyn khch cha m tham gia nh gi HS, t gip HS pht huy c kh nng
ca bn thn; gip HS t tin, thch hc, say m tm ti sng to trong qu trnh hc
pht trin nng lc, phm cht ca chnh HS.
Cu hi 9. Cu nhn xt xc ng c g khc vi cu nhn xt ng (xc
thc, chnh xc)?
Tr li:
Cht lng gio dc ch c c nu HS t tin, thch hc, say m tm ti sng to
trong qu trnh hc, t pht trin nng lc, phm cht ca chnh HS. Vi cng mt
kt qu hc tp nhng cc HS khc nhau li cn s c gng khc nhau, nu ch nhn xt
v kt qu t c (thng c coi l Cu nhn xt ng) th s khng ph hp vi
cc HS khc nhau. V vy, GV cn da vo mc tiu, ni dung bi hc, i chiu sn
phm t c theo cch hc ca hc HS vi chun kin thc, k nng; xem xt, cn
nhc cc c im tm sinh l, hon cnh ca HS c nhn xt xc ng, kp thi,
sao cho khch l c HS, lm cho cc em hng th hc tp; ng thi t vn, hng
dn cc em pht hin c nhng hn ch v bit t mnh khc phc.
VD: C 2 HS A (l HS c hon cnh kh khn, hay phi ngh hc do sc khe
yu, lc hc yu) v HS B (gia nh c iu kin tt, l HS gii ca lp) lm bi kim tra
cng c 7 im th GV cn c nhn xt, nh gi khc nhau:
- i vi HS A c GV nhn xt c c gng, cn pht huy v c cc bn trong
lp ghi nhn v s tin b so vi tun trc, thng trc; t khch l c HS A, lm
cho em t tin, thch hc, say m v hng th hc tp hn;
- i vi HS B th GV phi tm hiu nguyn nhn v c th th hin s bn khon
v im 7 l thp hn so vi kh nng v iu kin hc tp ca HS B, im 7 cho thy
HS B cha c tin b so vi trc gip HS B bit t xem li mnh t khc phc v
tin b.

Cu hi 10. Ti sao li phi kt hp nh gi ca GV, HS, cha m HS ?


Tr li:
Vic GV nhn xt nhng tin b, hng dn HS thnh cng, ng vin cc em
phn u vn ln trong hc tp gp phn bi dng ng c hc tp ng n. Chnh s
22

thnh cng trong hc tp mang li nim vui, hng th cho HS, gip cc em thch hc v hc
tt hn.
GV hng dn HS bit t nh gi v nhn xt, gp cho bn. Thng qua vic nhn
xt, gp cho bn, HS s t rt ra bi hc cho bn thn.
Thi gian HS nh nhiu hn trng, cc thnh vin khc trong gia nh c mi
quan h gn b, tnh cm, am hiu ln nhau nn cn phi khuyn khch cha m tham gia
nhn xt, hng dn, gip con em mnh, b sung hoc theo st s tin b, hoc chm
tin ca con em h. Ph huynh s xem nhn xt ca GV trong v bit con mnh hc
hnh ra sao, t c bin php phi hp vi GV dy bo cho con mnh. Kt hp gio
dc nh trng, gia nh v x hi l mt trong nhng phng chm gio dc c bn.

Cu hi 11. Ti sao li khng so snh HS ny vi HS khc?


Tr li:
im mi c bn v nh gi HS Tiu hc theo Thng t 30/2014 l nh gi
s tin b v v s tin b ca HS, gip HS pht huy ni lc, tim nng ca mnh. Mi
HS c iu kin, hon cnh, tm sinh l, khc nhau nn kh nng tip thu, mc tin
b v kt qu hc tp trong tng giai on ca mi HS rt khc nhau. C chun mc
chung nhng cng cn phi c nhng hi vng, yu cu ring cho tng tng HS. Do vy,
khng so snh HS ny vi hc HS khc, khng to p lc cho HS, GV v cha m HS.
Cu hi 12. nh gi qu trnh l nh gi nh th no?
Tr li:
nh gi qu trnh hc tp gm nh gi thng xuyn trong qu trnh hc hng
ngy (ch nhn xt, khng dng im s) v nh gi nh k cui hc k I v cui nm
hc (dng c im s v nhn xt).
nh gi qu trnh cn quan tm ton din cc hot ng hc tp v sinh hot, s
tin b v kt qu hc tp ca HS theo yu cu v kin thc, k nng ca tng mn hc
v hot ng gio dc, vn dng kin thc, k nng, qua hnh thnh v pht trin mt
s nng lc, phm cht ca HS theo chng trnh gio dc ph thng cp Tiu hc.
Cu hi 13. Nhng HS cha hon thnh chng trnh hc tp lp hc th
x l th no?
Tr li:
23

Nhng HS v nhm HS no cha hon thnh chng trnh hc tp lp hc, GV


gip kp thi HS v nhm HS bit cch hon thnh; GV khen ngi v ng vin
HS, chia s kt qu hot ng ca cc em.
GV thng xuyn gi m vn v giao vic, chia vic thnh nhng nhim v
hc tp khc nhau cho tng HS hoc nhm HS ph hp vi kh nng ca tng HS/nhm
HS v tng dn khi lng, mc phc tp. Trong mi nhim v , GV quan st, theo
di, v c th thc hnh vi HS/ nhm HS v c s h tr khi cn thit.
i vi HS cha hon thnh chng trnh lp hc, GV lp k hoch, trc tip
hng dn, gip tng HS; nh gi b sung xt vic hon thnh chng trnh lp
hc.
Cu hi 14. Nhng HS cha hon thnh chng trnh lp di th c th
c hc lp trn khng? Nu phi hc lu ban th x l th no?
Tr li:
i vi nhng HS c GV trc tip hng dn v gip m vn cha t t
nht mt trong cc iu kin:
- nh gi thng xuyn i vi tt c cc mn hc, hot ng gio dc: Hon
thnh;
- nh gi nh k cui nm hc cc mn hc theo quy nh: t im 5 (nm) tr
ln;
- Mc hnh thnh v pht trin nng lc: t;
- Mc hnh thnh v pht trin phm cht: t;
Ty theo mc cha hon thnh cc mn hc, hot ng gio dc, bi kim
tra nh k, mc hnh thnh v pht trin mt s nng lc, phm cht, gio vin lp
danh sch bo co hiu trng xt, quyt nh vic ln lp hoc li lp;
Thng qua hot ng nghim thu, bn giao cht lng HS gia cc GV do hiu
trng ch o v thng qua h s ca HS m GV lp trc bn giao cho GV lp sau, s
c nhn xt nh em ny c ln lp nhng cn yu im ny, im kia. Thm ch vi
m hnh trng hc mi (VNEN) l ni chp nhn mt lp c HS nhiu trnh (lp
ghp) th s c th ln lp nhng vn cn n mt phn ca lp trc, c ln lp
nhng phi hc b. Hoc cho HS li lp, hon thnh nt phn thiu ri li cho ln,
khng bt phi hc li c nm hc.
Cu hi hi 15. Vi cch nh gi thng xuyn khng dng im s, lm
th no ph huynh bit c cht lng hc tp ca con mnh?
Tr li:
24

Thc t, ngoi gio dc ca nh trng, HS thng xuyn c gia nh gio dc


v tt c cc mt m khng h chm im. C nhiu cch ph huynh c th nm c
cht lng hc tp ca con mnh. Chng hn nh c th hng ngy trao i, hi con hm
nay con hc c nhng g lp; hoc xem v, phiu hc tp, cc bi lm, li nhn xt
ca GV; hoc hi trc tip GV v kh nng hc tp ca con mnh
Cu hi hi 16. Ti sao bi kim tra cui hc k, cui nm hc vn cn c
nh gi bng im s km theo li nhn xt?
Tr li:
Gio vin, cha m HS v nhiu ngi khc gip , nhn xt HS trong sut
hc k, trong nm hc. Ai cng hy vng rng mnh lm ng cch, c tc dng tt,
gip HS tin b v t c kt qu hc tp nh mong mun. im s bi kim tra cui
k, cui nm gip chng ta xc minh c nhng iu hi vng y. im s xc
nhn kt qu hc tp ca HS, khng nhm xp th hng cc em trong lp.
Nu im s rt khc thng vi nhng nhn xt, nh gi thng xuyn HS
th nguyn nhn c th l: hoc chng ta nh gi, nhn xt thng xuyn cha ng,
cn phi iu chnh cch dy, cch hc, cch nh gi c th; hoc l c nguyn nhn t
xut nh hng trc tip n kt qu lm bi ca HS, v d gia nh HS c vic t
xut, hm em b mt, GV cn tm hiu bit r nguyn nhn. Trong trng hp
ny, GV c th cho HS lm thm bi kim tra khc khng nh li nhn xt, nh gi
v HS./.

25