You are on page 1of 15

1

PREGLED IZVRŠILACA ELEMENTARNIH FUNKCIJA

Prenosnici su mašinski podsistemi ili komponente koje čini funkcionalno povezani skup elemenata za prenošenje i za transformaciju mehaničke energije i drugi mašinski delovi i elementi

namenjeni za izvršavanje sporednih i pomoćnih funkcija.Osnovna funkcija prenosnika je transformacija ulazne veličine koju prenosnik dobija od pogonske mašine u izlaznu veličinu koju predaje radnoj mašini koja odgovara potrebama funkcionisanja radne mašine.Elementarne funkcije koje obezbeđuju izvršavanje osnovne funkcije projektnog zadatka su:

1.Zatvoren prostor

2.Veza sa radnom i pogonskom mašinom

3.Transformacija snage

4.Oslanjanje vratila

5.Veza spojnica i pužnog točka sa vratilom

6.Podmazivanje ležaja

7.Hermetičnost ležaja

8.Hlađenje

9.Sigurnost u radu

10.Priključci za manipulaciju

11.Veza prenosnika sa postoljem

2

 • 1 . Zatvoren prostor

Kućica

livena

zavarena

kombinovana

 

Najčešće je izlivena od

Lakša je od livene i

Deblji delovi kućice se

zavarivanjem se

sivog liva (SL), a za jača opterećenja od čeličnog liva (ČL)

izrađuje se obično za manje serije ili u slučaju vrlo velikih opterećenja

izrađuju livenjem od čeličnog liva i

povezuju sa limenim elementima

 • 2 . Veza sa radnom i pogonskom mašinom

Spojnice

Krute

Krute

Čaurasta spojnica

a) pomoću dva klina

b) žlebni spoj

2 . Veza sa radnom i pogonskom mašinom Spojnice Krute Čaurasta spojnica a) pomoću dva klina

Prirubna spojnica

a) sa podešenim vijcima

 • b) sa nepodešenim vijcima

 • c) sa poluprstenom za centriranje

Elastične

Elastične

Elastična spojnica sa gumenim

Elastična spojnica sa gumenim

prstenovima

ulošcima

3

2

. Veza sa radnom i pogonskom mašinom

 

Spojnice

 

Elastične

Elastične
Elastične

Elastična spojnica sa elastičnom

Elastična spojnica sa elastičnim

čeličnom trakom (PERIFLEKS)

vencem

Frikcione

Frikcione

Frikciona spojnica sa jednim parom tarnih koničnih površina

2 . Veza sa radnom i pogonskom mašinom Spojnice Elastične Elastična spojnica sa elastičnom Elastična spojnica

Frikciona spojnica sa više tarnih ravnih površina (lamelasta)

3

. Transformacija snage

Pužni par

Pužni par

Pužni par : a) cilindrični , b) globoidni

4

 • 3 . Transformacija snage

 

Puž

 

Arhimedov puž ZA

Najjednostavniji za izradu. Dobija se rezanjem na stugu. Retko se upotrebljava

Evolventni puž ZI

Obrazuju ga evolventni helikoidi,može se izraditi na strugu, ali otežano

Normalni puž ZN

Izrađuje se glodanjem (vretenasto glodalo)

 

Puž sa profilom ZK

Izrađuje se glodanjem (pločasto glodalo)

 

Puž sa izdubljenim bokovima ZH

Prilagođen je obliku zubaca pužnog zupčanika, time se povećava nosivost i trajnost, a smanjuje se zagrevanje.Može se izraditi glodanjem i bušenjem.Za svaki modul m potreban je poseban alat što povećava cenu proizvodnje

Međusobni položaj

Međusobni položaj

a)

b)

c)

Međusobni položaj puža i pužnog zupčanika

 • a) puž ispod pužnog zupčanika

 • b) puž iznad pužnog zupčanika

 • c) puž sa strane pužnog zupčanika

 • 4 . Oslanjanje vratila

Ležajevi

Radijalni

Radijalni
 • a) kuglični jednoredni sa radijalnim dodirom

 
 • b) kuglični dvoredni sa kosim dodirom

 • c) prstenasti cilindrično- valjčani ležaj

 • d) prstenasti bačvasti ležaj

5

4

. Oslanjanje vratila

Ležajevi

 

Radiaksijalni

Radiaksijalni
 • a) kuglični jednoredni sa kosim dodirom

 • b) konično valjčani ležaj

Aksijalni

Aksijalni

a)

b)

 • a) kolutni kuglični dvoredni sa aksijalnim dodirom

 • b) kolutni kuglični jednoredni sa aksijalnim dodirom

5

. Veza spojnica i pužnog točka sa vratilom

 

Čvrsta veza

Izjedna vratilo i puž

Žlebni spoj

Žlebni spoj

Oblici žlebnog spoja glavčina sa vratilom:

 • a) sa ravnim profilom

 • b) sa evolventnim profilom

 • c) sa trouglastim profilom

6

5 . Veza spojnica i pužnog točka sa vratilom

 

Profilisani spoj

Profilisani spoj

a)

b)

Profilisani spojevi vratila sa glavčinom :

 • a) kvadratni

 • b) trouglasti

Klinovi

Klinovi

Spoj pomoću klina sa nagibom (sa ili bez kuke)

5 . Veza spojnica i pužnog točka sa vratilom Profilisani spoj a) b) Profilisani spojevi vratila

Spoj pomoću klina bez nagiba

5 . Veza spojnica i pužnog točka sa vratilom Profilisani spoj a) b) Profilisani spojevi vratila

Spoj pomoću segmentnog klina

7

 • 5 . Veza spojnica i pužnog točka sa vratilom

Radijalno pritezanje

Radijalno pritezanje

Spoj ostvaren radijalnim pritezanjem

Aksijalno uklinjavanje

Aksijalno uklinjavanje

Spoj ostvaren aksijalnim ulinjavanjem

 • 6 . Podmazivanje ležaja i pužnog para

Ulje

Ulje

Uvođenje ulja u ležIšte;

 • a) prstenom za podmozivanje

 • b) kanalima za podmazivanje kroz posteljicu

 • c) kanalima za podmazivanje kroz rukavac

 

Centalno podmazivanje uljem podrazumeva istovremeno dovođenje

ulja u više kliznih parova. Rezervoar je na višem nivou u odnosu na

mesto koje treba podmazivati.Kod novijih rešenja se koristi pumpa. Pojedinačno podmazivanje se danas koristi vrlo retko.

8

 • 7 . Hermetičnost ležaja i kućice

 
7 . Hermetičnost ležaja i kućice Zaptivanje prostora za ležaje oko vratila : a) gumenim zaptivačem

Zaptivanje prostora za ležaje oko vratila :

 • a) gumenim zaptivačem sa oprugom

 • b) labirintsko zaptivanje

 • c) zaptivanje zavojnim žlebom

 • 8 . Hlađenje

 

Hlađenje konvekcijom preko kućIšta

7 . Hermetičnost ležaja i kućice Zaptivanje prostora za ležaje oko vratila : a) gumenim zaptivačem

Hlađenje vazdušnom konvekcijom ( spontana ili stimulisana )

7 . Hermetičnost ležaja i kućice Zaptivanje prostora za ležaje oko vratila : a) gumenim zaptivačem

Hlađenje vodom

Hlađenje cirkulacijom ulja , pod pritiskom

9

9 . Sigurnost u radu

Sigurnosne spojnice

Sigurnosne spojnice

a . ) Sigurnosna spojnica sa čivijama

9 . Sigurnost u radu Sigurnosne spojnice a . ) Si gurnosna spojnica sa čivijama Jednosmerne

Jednosmerne sigurnosne spojnice :

 • b) Kandžasta spojnica

 • c) Spojnica sa kuglicama

Sigurnosni klin

Sigurnosni klin

10 . Priključak za manipulaciju

 

Obezbeđen zavarivanjem

Obezbe đen zavarivanjem

a)

b)

Zavarene uške : a) na donjem delu , b) na gornjem delu kućice

10

10

. Priključak za manipulaciju

 

Obezbeđen

 

livenjem

livenjem

Kraj vertikalnog zida odliven u obliku kuke

U vidu

U vidu

zavrtnja

b)

a) Zavrtanj sa prstenastom glavom

Kuka

11

. Veza prenosnika sa postoljem

 
 
10 . Priključak za manipulaciju Obezbeđen livenjem Kraj vertikalnog zida odliven u obliku kuke U vidu

Primeri spajanja kućice sa postoljem

11

2.Analiza varijantnih rešenja pužastog prenosnika

Pri odabiranju konstrukcionog rešenja moramo imati u vidu da naš projekat mora zadovoljiti

tehničke i ekonomske kriterijume. Tehnički kriterijum obuhvata ono konstrukciono rešenje koje će u toku radnog veka zadovoljiti

sve propisane zahteve npr. tačnost obrade, kvalitet obrađene površine, buka, vibracije, pouzdanost u radu, transport, podmazivanje, održavanje itd. Svako rešenje mora biti i ekonomski prihvatljivo tj. dato konstrukciono rešenje mora biti

jeftino.Ova dva kriterijuma međusobno se isključuju, tj. ako želimo da imamo pouzdano i valjano rešenje ono povlači za sobom i cenu mašine , ili ako želimo da se približimo ekonomskom kriterijumu dobićemo rešenje koje neće zadovoljiti sve zahteve .

Na osnovu ovoga za projektni zadatak formiram tri varijantna rešenja ( A , B , C ) koji će zadovoljiti jedan ili oba kriterijuma .

 

VARIJANTA A

Izvršioci elementarnih funkcija

 

Izborna rešenja

 

Kućica

 

Zavarena

 

Spojnica na ulaznom vratilu

Kruta sa nepodešenim vijcima

Spojnica na izlaznom vratilu

Kruta sa nepodešenim vijcima

Oblik profila puža

 

ZA

Pužno vratilo

 

Izjedna sa pužem

 

Pužni zupčanik

Telo i venac od istog materijala

Oblik pužnog para

 

Cilindrični

 

Međusobni položaj

 

Puž u boku zupčanika

 

Spoj zupčanika i vratila

 

Radijalno pritezanje

 

Vratilo pužnog točka

 

Pun poprečni presek

 

UležIštenje pužnog vratila

 
UležIštenje pužnog vratila
 

UležIštenje vratila pužnog točka

         
 

Podmazivanje

 

Mašću

Hermetičnost

Zaptivanje filcnim prstenovima

Hlađenje

Konvekcijom preko kućIšta

Elementi za manipulaciju

Vijak sa prstenastom navrtkom

Spoj prenosnika sa postoljem

Vijak sa šestougaonom glavom

Sigurnost i bezbednost

Pomoću klina u izlaznoj spojnici

12

 

VARIJANTA B

Izvršioci elementarnih funkcija

 

Izborna rešenja

 

Kućica

 

Livena

Spojnica na ulaznom vratilu

 

Bibby

Spojnica na izlaznom vratilu

Lamelasta sa hidrauličnim uključivanjem

Oblik profila puža

 

ZH

Pužno vratilo

 

Izjedna sa pužem

 

Pužni zupčanik

 

Venac pričvršćen vijcima

 

Oblik pužnog para

 

Globoidni

 

Međusobni položaj

 

Puž ispod pužnog zupčanika

Spoj zupčanika i vratila

Žlebovima sa evolventnim profilom

Vratilo pužnog točka

 

Prstenasti poprečni presek

 

UležIštenje pužnog vratila

         
 

UležIštenje vratila pužnog točka

         
 

Podmazivanje

Centralno podmazivanje uljem

Hermetičnost

 

Labirintsko zaptivanje

 

Hlađenje

Cirkulacijom ulja pod pritiskom

Elementi za manipulaciju

 

Obezbeđeni livenjem

 

Spoj prenosnika sa postoljem

 

Vijak sa glavom i navrtkom

Sigurnost i bezbednost

 

Pomoću frikcione spojnice

 

13

 

VARIJANTA C

Izvršioci elementarnih funkcija

 

Izborna rešenja

 

Kućica

 

Kombinovana

 

Spojnica na ulaznom vratilu

Elastična sa gumenim prstenom

Spojnica na izlaznom vratilu

Lamelasta sa mehaničkim uključivanjem

Oblik profila puža

 

ZA

Pužno vratilo

 

Izjedna sa pužem

 

Pužni zupčanik

 

Sa napresovanim vencem

Oblik pužnog para

 

Cilindrični

 

Međusobni položaj

 

Puž iznad pužnog zupčanika

Spoj zupčanika i vratila

 

Klin bez nagiba

 

Vratilo pužnog točka

 

Pun presek

 

UležIštenje pužnog vratila

         
 

UležIštenje vratila pužnog točka

         
 

Podmazivanje

 

Pojedinačno pomoću kade

Hermetičnost

Zaptivanje manžetnim zaptivačem

Hlađenje

Stimulisanom vazdeušnom konvekcijom

Elementi za manipulaciju

 

Vijak sa glavom i navrtkom

Spoj prenosnika sa postoljem

 

Vijak sa prstenom glavom

Sigurnost i bezbednost

 

Preko frikcione spojnice

14

3.Izbor kompromisne konstrukcije

Odabrana varijantna rešenja vrednujemo prema nizu kriterijuma koje konstruisana mašina treba da na tržIštu zadovolji , a ujedno da bude konkuretna svojim kvalitetom isvojom cenom . Ove kriterijume možemo podeliti na dve glavne grupe :

Tehnički kriterijum i Ekonomski kriterijum . Prema stepenu zadovoljenja svakog pojedinačnog kriterijuma data rešenja ocenjujemo ocenama

od 1-4 . Od predložena tri rešenja usvajamo ono koje bude imalo najveću prosečnu ocenu , kao I najbolje usaglašena oba kriterijuma .

Tehnički kriterijum

A

B

C

Idealno

Bešumnost u radu

2

4

 
 • 3 4

Masa

3

2

 
 • 3 4

Kontinualnost pren. odnosa

2

4

 
 • 3 4

Lakoća rekonstrukcije

2

2

 
 • 3 4

Ventilacija

2

3

 
 • 4 4

Ispuštanje ulja

2

4

 
 • 3 4

Transport

3

2

 
 • 3 4

Podmazivanje

2

4

 
 • 3 4

Zaptivanje

2

2

 
 • 4 4

Održavanje

3

2

 
 • 3 4

Pouzdanost

2

4

 
 • 3 4

Zbir

25

33

35

44

Tehnička koordinata X

0.57

0.75

 
 • 0.80 1

Ekonomski kriterijum

       

Složenost delova

4

2

 
 • 3 4

Složenost montaže

4

2

 
 • 3 4

Zbir

8

4

 
 • 6 8

Ekonomska koordinata Y

1

0.50

 
 • 0.75 1

15

1.6 1.4 1.2 1 Idealno A 0.8 B 0.6 C 0.4 0.2 0 0 0.2 0.4
1.6
1.4
1.2
1
Idealno
A
0.8
B
0.6
C
0.4
0.2
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Tehnicka koordinata ( X )
Ekonomska koordinata ( Y )

Kao što se vidi iz tabele varijanta A zadovoljava 100% ekonomski kriterijum dok je tehnički kriterijum zadovoljen sa 57 % .Varijanta B zadovoljava 50 % ekonomski kriterijum a tehnički kriterijum je zadovoljen sa 75 % . Varijanta C zadovoljava ekonomski sa 75 % , a tehnički sa 80%, tako da ova varijanta predstavlja kompromisno rešenje.