You are on page 1of 10

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

JAWAB SOALAN DI DALAM KERTAS JAWAPAN YANG DIBERIKAN


1

MentolpadaprojekMenaraRumahApidapatmengeluarkancahayasetelahmendapattenaga
_____________________ daripadabateri
A
Haba
B
Bunyi
C
Kinetic
D
Elektrik

Setiapkomponenelektrikberikutdapatdiwakiliolehsimbolkecuali _____________ .
A
C

3.

Kekutubanbateridapatditentukandenganmelihattanda ______________
padabadanbateri.
A
dan
B
+ dan -

C
D

Soalan 4 dan 5berdasarkan rajah 1 di bawah.

dan +
dan

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4


RAJAH 1

4.

Apakahnamabahan yang ditunjukkan rajah 1 di atas?


A
Wayar
C
PemegangMentol
B
Pemegangbateri
D
Bongkahpenyambung

5.

Apakahkegunaanbahan yang ditunjukkanpada rajah 2 di atas?


A
Menetapkankedudukanbateri
B
Menyambungsetiapkomponen
C
Menentapkankedudukanmentol
D
Membenarkanpengaliranaruselektrik

Soalan6berdasarkan rajah 2 di bawah.

y
z
x

7.

RAJAH 2
Lukisanlitar yang ditunjukkanpada rajah 3 di atasmerujukkepadalitar_________ .
A
lengkap
C
Skematik
B
elektrik
D
bergambar

Duakomponendanbahan yang
memainkanperananpentingsemasamengujiprojekialah____________________ .
A
Suisdanbateri
C
Bateridanwayar
B
Suisdanmentol
D
Wayardanmentol

8.

Setelahalatantangansiapdiselenggara, alatantangantersebutperludisimpan di

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4


_______________ .
I.
II.
III.
IV.
A
B

9.

C
D

III dan IV
I dan IV

Apakahtempatpenyimpananalatantangansepertiditunjukkan rajah dibawah?

A
B

10.

dalambilikdarjah
dalamlacimeja
panel alatan
kotakalatan
I dan II
II dan III

Panel alatan
Lacialatan

C
D

Kotakalatan
Almarialatan

Semuaartikeljahitandihasilkandaripada ____________________ melalui proses


jahitan.
A
B

11.

Kaca
kain

C
D

Kayu
plastik

Manakahantaraartikeljahitanberikutbolehdigunakansebagaibaranganhiasan.
A
C

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

12

Pilihkegunaan yangbetulbagiartikeljahitan di bawah


A
Sarungkusyen- digunakansebagaibantalkecil.
B
Apron digunakanuntukmengelakkanpakaiankotorataubasah.
C
Beg pensil digunakansebagaitempatpenyimpananalatantangan.
D
Pemegangperiuk digunakanuntukmengelakkantangandariluka.

13

Bahaninidigunakanuntukmemindahkantandakefabrikdenganmenggunakanrodasurih.
A
Kain
c
Kertaskarbon
B
benang
D
Kapurtukangjahit

14

Mata jahitan ___________________


digunakanuntukmemulakandanmenamatkansesuatujahitan yang lain.
A
kia
C
jelujurhalus
B
kekal
D
jelujurkasar

Soalan15dan 16berdasarkan rajah 3 di bawah.

15.

16.

RAJAH 3
Apakahnamaalatanmenjahit yang ditunjukkan rajah 3 di atas?
A
Paku panel
C
Jarumtangan
B
Jarumpeniti
D
Penentasjahitan
Nyatakanfungsialatanmenjahit yang ditunjukkan rajah 3 di atas?
A
Menjahitfabrik
B
Menyematpolapadafabrik
C
Menanggalkanmatajahitan
D
Memindahkanpolapadafabrik

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4


1

ProjekEksperimental yang telahsiapdibinaperlu

_______________untukmengetahuisamaadarekabentukprojekeksperimentaltersebutberjay
aataugagal.
A
diuji
B
dihias

18

C
D

diukur
ditambahbaik.

Apakahciri-ciripenting yang perludiperolehisemasa proses mengumpulkanmaklumat?


A
ciri-cirirekabentuk
C
Alatantangan
B
Bahan-bahan
D
Kos

19

Rajah 4
Bahan-bahanberikutbolehdigunakanuntukmembinaprojekeksperimentalseperti rajah 4
diatas, kecuali _______________ .
A
kertaskotak
B
batangpenyapu

20

C
D

penyedutminuman
kertassuratkhabar

Semasamenguji model jambatan yang dibina, Qaisaramendapati model


tersebuttidakmampumenahanbeban yang diujimenyebabkanianyaruntuh.
Apakahtindakkan yang patutdiambilQaisara?
A
Memarahirakansekumpulannya
B
Membina model jejantas yang baru.
C
Membuatbaikpulihdanpenambahaikan
D
Kelemahan-kelemahan yang terdapatpadaprojekeksperimental.

21.

Fakhrultelahselesaimenjalankanprojekeksperimentalnya.
Diakemudiannyamenyimpansemualakarandancatatan yang dibuatnyakedalam fail.
5

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4


A
B
C
D

Pengemasan
penyimpanan
penambahbaikan
pendokumentasian

22

Apakahbahanuntukmembuatbahagian x?
A
kayu
B
kaca
C
plastik
D
getah

23

Rekabentukbermaksud ________________ padasesuatuobjek.


A
seniukiran
C
rupadanwarna
B
rekaankhas
D
corakdanbentuk

24

Siapakah yang berkuasauntukmelantikfomen di bengkel?


A
Guru
C
Guru Besar
B
Ibubapa
D
Murid-murid

Kerja-

kerjamemotongkayuakanmenyebabkanpersekitaranmenjadiberhabukdanberbahayakepada
sistempernafasanmanusia. Bagaimanakahcarakeselamatandiriperludipraktikkan?
A
Memakai apron
B
Memakaitopengmuka
C
Memakaisarungtangan
D
Memakaipenutuphidungdanmulut

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

26.

Apakahtakrifan yang betulbagi manual kit model?.


A
Dokumen yang disediakanselepasmemasang kit model.
B
Dokumen yang diperlukanuntukmembeli kit model yang berkualiti.
C
Dokumen yang digunakanuntukmenilaimuridmemasang kit model.
D
Dokumen yang dijadikanpanduanuntukmemasangsesuatu kit model
secarateratur.

27

Manual bolehdidapatidalampelbagaibentuk. Antaraberikutmanakahbentuk-bentuk


manual?
I.
II.
III.
IV.
A
B

28.

kad
buku
helaiankertas
Pita rakamansuara
I, II dan III
II, III dan IV

C
D

Dalamkotak kit model kapallayarterdapatsejenisalatantangansepertiberikut.

Apakahkegunaanalatantangantersebut?
A
Memutarkanskrualur
B
Memutarkanskruphilip
C
Memutarkanboldannat
D
Mencengkambendaatauobjek yang kecil

28.

I, II dan IV
I, III dan IV

Apakahnamakomponen kit model dibawah?

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

A
B
C
D

gear
motor
gandar
kerangka

29

Dari manakah kit model berfungsimendapatkanbekalantenagaelektrik?


A
Suis
C
Bateri
B
Gear
D
Gandar

30

Komponeninibertindakuntukmenukarkantenagaelektrikketenagaelektrik.
Seterusnyaakanmemusingkan gear yang terdapatpadanya.
Komponeninijugaibaratenjinpadasebuahkereta.
Penyataaninisesuaibagikomponen _______________ .
A
Suis
C
B
gear
D

motor
gandar

31

Apakahrujukanutamauntukmembinadanmenghasilkanprojekrekacipta?
A
BukuTeks
C
buku manual
B
BukuKerja
D
bukupenilaian

32

Fabrikjugadikenalisebagai ________________ .
A
kain
C
B
kayu
D

kaca
plastik

33

Semasamenguji kit model, butangsuishendaklahditolakketanda _______________


A
on
C
open
B
off
D
closed

34

Apakahtujuanmembuka kit model danmenyimpannyasemula di dalamkotak?


A
supayabolehdijual
B
supayamudahdibawapulang
C
supayakomponen yang rosakdigantikan
D
supayamemudahkanmuridkelas lain menggunakannya
8

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

35.

Perhatikangambar di bawah.

Bagaimanakahcaraterbaikuntukmenyelesaikanmasalahpejalan kaki
sepertiditunjukkandalamgambar di atas?
A
membinajejantas
B
membinajambatan
C
membinajalan yang lebihbesar
D
mengurangkanbilangankenderaan

36.

Pintudantingkapperludibukasemasadidalambengkelsupaya _________________
A
muridselesa
C
mudahbernafas
B
tidakdimarahifomen
D
pengaliranudara

37

Kit model kereta yang telahsiapdipasangperlu _________________


untukmengetahuisamaadaianyaberfungsidengansempurnaatausebaliknya.
A
diuji
C
dibuka
B
dihias
D
dipasang

38

Bahanberikutbolehdigunakanuntukmembinaprojekeksperimental model
jambatankecuali ____________________ .
A
lidi
B
aluminium

Soalan39 dan 40berdasarkan rajah 5 di bawah.

C
D

kertaskotak
penyedutminuman

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

Rajah 5
39.

40.

Apakahnamaalatandi atas?
A
penebuksisi
B
Geruditangan

C
D

gerudimudahalih
gerudirencong manual

Manakahantaraberikut, bolehdilakukanolehalatseperti rajah 5 di atas?


A
Menanda
B
Menebuk
C
Mengukur
D
Memotong

Disediakanoleh

Disemakoleh:

...............................................
..............

....................................

(MOHAMAD BIN DIN)


DAUD)

(PN RAHIMAH BT MAT

10