You are on page 1of 30

Stail B:

Stail Latihan
Ahli Kumpulan:

Lee Xiao
Ying
Lim Yuen Theng

Apa itu
Stail
Latihan?

Satu kaedah
pengajaran di
mana guru
memberikan
tugasan kepada
pelajar, pelajar
melakukan tugasan
tersebut untuk satu
tempoh tertentu.
Guru akan
memerhati prestasi
murid dan
memberikan
maklum balas
kepada pelajar.

Objektif
1. Mewujudkan hubungan baru antara guru
dengan pelajar, pelajar dengan tugasan
dan di antara pelajar sendiri.
2. Mempraktikan
tugasan
didemonstrasikan
atau
diterangkan.

seperti
yang

yang
telah

3. Menyedari melalui pengalaman bahawa


prestasi adalah berkaitan dengan masa.
4. Menyedari melalui pengalaman bahawa
prestasi yang baik adalah berkaitan dengan
pengulangan tugasan.

5. Menyedari
melalui
pengalaman
bahawa prestasi yang cekap adalah
berkaitan
dengan
pengetahuan
keputusan.
6. Menyedari
melalui
pengalaman
bahawa pengetahuan keputusan
diperolehi melalui berbagai bentuk
maklumbalas yang diberikan oleh
guru.

Struktur Stail Latihan


Perubahan berlaku: memindahkan
kuasa membuat keputusan daripada
guru kepada pelajar
Perubahan ini berlaku di dalam 9
kategori berikut dalam satu set
impak:
Keduduka
Tempat
Turutan/susunan
n
tugasan
Masa permulaan setiap
Masa tamat setiap
tugasan
tugasan
Masa rehat
Penonjolan
Kadar
kemajuan
Mengajukan soalan untuk

Permindahan
kuasa
membuat
keputusan ini adalah permulaan proses
keindividuan, menimbulkan perlakuan
yang berbeza daripada guru dan pelajar.
Guru tidak seharusnya
komen kepada setiap
tugasan atau aktiviti.

memberikan
pergerakan,

Pelajar mempunyai peluang untuk


belajar bagaimana membuat sembilan
keputusan dalam parameter yang telah
ditetapkan oleh guru.

Perlaksanaan Stail Latihan


Kaedah PdP Stail Latihan boleh
dibahagikan kepada 3 fasa iaitu:
i.

Pra impak

ii. Impak
iii. Pasca impak

Ketiga-tiga fasa ini menjelaskan


bagaimana peranan yang dimainkan
oleh guru dan pelajar dalam ketigatiga fasa ini.

i.

Pra Impak

Guru hendaklah:
Menyediakan satu ringkasan mengajar
sebagai panduan untuk sesi PdP
Merancang dan memikirkan apakah
gaya yang akan digunakan dalam
aktiviti PdP bagi menyampaikan sesuatu
pelajaran

Guru hendaklah:
Mengenalpasti dan membentuk sesuatu
permasalahan dalam sesuatu sesi PdP
(permasalahan
yang
diberikan
hendaklah berkaitan dengan objektif
pembelajaran yang akan diberikan
kepada pelajar untuk diselesaikan)
Memberikan arahan dalam bentuk lisan
dan tulisan sahaja
Belajar untuk percaya kepada pelajar
dalam membuat keputusan yang sesuai
semasa menyelesaikan tugasan

Pelajar:
Membuat
proses PdP

keputusan

semasa

Dilatih menyelesaikan tugasan,


proses
pertimbangan
dalam
membuat keputusan

ii.

Set Impak

Dalam set ini terdapat beberapa urutan


dalam menerangkan episod tersebut:
1. Guru menetapkan satu-satu keadaan
dengan memanggil pelajar mendampingi
guru.
2. Guru menentukan objektif stail ini.
3. Menyediakan
masa
untuk
pelajar
melakukan aktiviti dengan sendiri.
4. Menyediakan masa kepada guru untuk
menyediakan
maklumbalas
individu
kepada setiap orang.

5. Guru menerangkan peranan pelajar dan


giliran dalam membuat keputusan.
6. Guru menerangkan peranan guru:
a. memerhati prestasi dan maklumbalas
individu
b. bersedia menjawab soalan pelajar
7. Guru menyediakan tugasan-tugasan yang
mengandungi
komponen-komponen
komunikasi.
a. Kandungan
Setiap tugasan mesti mengandungi
kandungan khusus apa yang hendak
dilakukan.

b. Modul
Guru mengenalpasti modul yang sesuai
dalam persembahan tugasan tersebut.
(audio,
visual,
audiovisual,
dan
sebagainya)
c. Perlakuan
Setiap modul yang dikenalpasti perlu
mempunyai
perlakuan
yang
sesuai
(demonstrasi,
penerangan,
dan
sebagainya)
d. Media
Tugasan boleh dipersembahkan melalui
berbagai media (guru, filem, video atau

8. Pelajar mengetahui dapatan


peranan dan tugasan.

daripada

9. Apabila satu keadaan situasi telah


ditetapkan, guru perlu bertanya kepada
pelajar sekiranya mereka sudah faham
atau tidak.
10.Pelajar mula melakukan tugasan dan
membuat
keputusan
yang
telah
dipindahkan kepada mereka dalam set
impak.
11.Guru memerhati keadaan semasa dan
berhubung secara individu dengan pelajar.

iii. Set Pasca Impak


Dalam set post impak ini keperluannya
adalah dalam menyediakan maklumbalasmaklumbalas individu kepada semua
pelajar.
Semasa dalam proses ini guru
mengikuti aspek-aspek berikut:

perlu

1. Kenalpasti dengan segera kesilapan


pelajar dalam prestasi tugasan dan dalam
membuat keputusan.
2. Menyediakan maklumbalas individu yang
betul kepada pelajar.

3. Berada di sebelah pelajar sehingga


melakukan perlakuan yang betul.
4. Beredar kepada pelajar lain.
5. Melawat, menyelia, memerhati dan
menyediakan
maklumbalas
kepada
pelajar yang melakukan tugasan yang
betul.
6. Untuk sesetengah tugasan memerlukan
lebih daripada satu pemerhatian.
7. Peka dalam pemilihan maklumbalas.

Pada akhir pelajaran, guru memanggil


semua murid untuk berkumpul dalam
beberapa minit, ini boleh dilakukan
dengan cara mengulangkaji secara
ringkas kandungan pelajaran pada hari
itu, maklumbalas secara umum kepada
kelas dan sebagainya.

Kekuatan Stail Latihan


Isi pelajaran mudah untuk dipelajari
oleh murid.
Guru memberikan masa yang bebas
kepada murid untuk melakukan latihan
selepas guru demokan pergerakan atau
perbuatan tertentu.

Murid-murid dapat belajar nilai


berdikari.
Guru memberi peluang murid membuat
keputusan sendiri.
Murid-murid bertanggungjawab
terhadap keputusan yang dibuat sendiri.

Guru dapat menegur dan menunjuk


cara jika ada kesilapan dan secara
langsung dapat mendampingi murid di
dalam kelas.
Semasa murid sedang membuat latihan,
guru berpeluang untuk mengawasi semua
murid di kelas dan memberi pembetulan
semasa murid telah melakukan kesilapan.

Komunikasi antara guru dengan


murid.
Guru dapat melakukan interaksi dengan
murid-murid semasa latihan dijalankan
dan semasa sesi maklum balas. Muridmurid juga berpeluang untuk
berinteraksi semasa latihan.

Guru bertindak sebagai fasilitator.


Guru tidak akan mencampur tangan
dalam aktiviti yang dijalankan oleh
murid-murid. Guru hanya akan menegur
dan memberi tunjuk ajar sahaja
sekiranya murid-murid telah melakukan
kesilapan.

Murid tidak mempunyai tekanan


semasa belajar.
Guru memberi peluang murid membuat
keputusan sendiri.

Dapat memperkembangkan daya


kreativiti pelajar secara maksimum.
Guru memberi permasalahan untuk
diselesaikan oleh murid akan
meningkatkan daya kreativiti murid.

Kelemahan Stail Latihan

Pelajar akan merasa terkongkong


kerana terikat dengan aktiviti yang
dijalankan.
Murid-murid hanya akan menjalankan
latihan yang diarahkan oleh guru sahaja.

Murid cepat menyelesaikan masalah


sebelum sesi pengajaran dan
pembelajaran sebenar tamat.
Ini disebabkan oleh guru akan memberi
masa untuk menyelesaikan
pemasalahan yang diberi oleh guru.
Oleh itu, murid-murid yang lebih pandai
akan dapat menyelesaikan masalah
tersebut lebih awal.

Motivasi dikurangkan
Guru hanya akan mengawasi
persembahan murid di tepi sahaja.
Ganjaran atau pujian tidak akan
diberikan.

Implikasi Stail Latihan


Realiti episod-episod dalam stail latihan
ini menghasilkan satu set implikasi yang
baru:
1. Guru
menilai
perkembangan
membuat keputusan yang meluas.

dalam

2. Guru
mempercayai
pelajar
dalam
membuat sembilan keputusan tersebut.
3. Guru menerima idea di mana kedua-dua
guru
dan
pelajar
boleh
memperkembangkan
nilai-nilai
dalam
sesuatu stail.

4. Pelajar
boleh
membuat
kesemua
sembilan keputusan semasa sedang
melatih dan melakukan tugasan.
5. Pelajar boleh bertanggungjawab untuk
hasilan daripada keputusan mereka
apabila mereka melibatkan dalam proses
individu.
6. Pelajar boleh mengalami
dalam berdikari.

permulaan

Terima Kasih!