Bài 5 : Mạch Khuếch Đại Công Suất

BÀI 5 :

MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

› MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Giúp sinh viên bằng thực nghiệm khảo sát các vấn đề chính sau đây :
- Mạch khuếch đại lớp A
- Mạch khuếch đại công suất dùng IC TDA2003
- Đặc tính của mạch KĐCS OCL
› THIẾT BỊ SỬ DỤNG
1. Bộ thí nghiệm ATS-11 và Module thí nghiệm AM-.
2. Dao động ký, đồng hồ DVM (VOM) và dây nối.

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Phần này nhằm tóm lược những vấn đề lý thuyết thật cần thiết phục vụ cho bài thí nghiệm và
các câu hỏi chuẩn bị để sinh viên phải đọc kỹ và trả lời trước ở nhà.

I.1. TỔNG QUAN VỀ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT
Một hệ thống khuếch đại thường bao gồm: nguồn tín hiệu, bộ tiền khuếch đại (khuếch
đại tín hiệu nhỏ), khuếch đại công suất và thiết bị đầu ra.
Yêu cầu đầu tiên đối với tiền khuếch đại là có độ lợi cao và tuyến tính do nguồn tín
hiệu thường có biên độ và dòng nhỏ.
Công suất ở đầu ra lại lớn, nên phần tiền khuếch đại phải đảm bảo cung cấp cho tầng
công suất một tín hiệu có biên độ lớn.
Tầng công suất phải hoạt động hiệu quả và có khả năng cho công suất lớn từ vài W
đến vài trăm W.
Hiệu suất của mạch KĐCS :

η=

P0 ( AC )
Pi ( DC )

x100%

IC

Load line
Class A
Class AB
Class B

VCE

Hình 5-1: Điểm hoạt động của các lớp khuếch đại

Bài 5 : Mạch Khuếch Đại Công Suất

I.2. CÁC LOẠI MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT
1. Mạch Khuếch Đại Lớp A:
Xem hình 5-2 là một tầng khuếch đại công suất, với các điện trở R1, R2 và Re sẽ được
tính toán sao cho BJT hoạt động ở chế độ lớp A. Nghĩa là phân cực chọn điểm Q nằm gần
giữa đường tải (Hình 5-3). Và để có tín hiệu xoay chiều khuếch đại tốt ở cực thu hạng A, ta
có: VCE(Q) ≅ VCC /2.
+ VCC

R1

Rc

C1
+
NPN

R2
Re

Hình 5-3 :
Hình 5-2: Mạch khuếch đại lớp A với tải Rc

Công suất cung cấp: Pi (DC) = VCC . IC (Q)
Công suất trên tải Rc của dòng xoay chiều:

PO ( AC ) = I

RC =

V(2RMS )

V(2P − P )

=
RC
8 RC
Lớp A tiêu hao tốn nhiều công suất, nhất là ở mức tín hiệu rất thấp. Một lý do làm cho
2
C ( RMS )

khuếch đại lớp A mất công suất nhiều là do nguồn DC bị tiêu tán trên tải.
2. Mạch khuếch đại công suất dùng IC TDA2003:

Hiện nay, để thiết kế mạch khuếch đại công suất suất nhỏ (vài WATT đến vài chục
WATT) người ta thường sử dụng linh kiện tích hợp (IC). Mạch khuếch đại công suất dùng IC
có hiệu suất làm việc cao, mạch đơn giản và dễ thiết kế.
Một số thông số kỹ thuật của TDA2003:
-

Dải tần làm việc: 40Hz – 15Khz

-

Điện áp cung cấp 8 – 18VDC

-

Điện trở tải (loa) 4 (công suất ra sẽ thay đổi nếu điện trở tải thay đổi)

-

Công suất ra tại 1Khz: ~6W tại mức điện áp cung cấp 14,4V

-

Hiệu suất 69%

Bài 5 : Mạch Khuếch Đại Công Suất

Hình dạng và sơ đồ chân IC:
Chân số
1
2
3
4
5

Chân 1

Chức năng
Input
Negative feedback
GND
Output
VCC

Mạch tiêu biểu:

Trong đó: Rx và Cx được xác định:
R x = 20. R 2

; Bw: độ rộng băng tần, chọn là 20Khz
1
2 Π . B w . R1
3. Mạch khuếch đại công push-pull lớp AB:
Cx =

Dạng mạch:
+Vcc

T1
T3
R1
R
R

OUT

T5
R
R
R2
T4
T2

- Vcc

Dùng transistor kết hợp với R1, R2 để tạo điện áp phận cực ổn định cho BE các công
suất kéo đẩy.

Bài 5 : Mạch Khuếch Đại Công Suất

Mạch được cấp nguồn đối xứng +Vcc , 0 , -Vcc, nên điện thế điểm giữa bằng 0V nên
được phép nối loa trực tiếp vào mạch không qua tụ do đó mạch còn được gọi là OCL Công
suất ngõ ra là: POUT =

Vcc 2
2 RL

Thực tế tín hiệu vào không đưa trực tiếp vào tầng Q5 mà thông qua mạch khuếch đại vi
sai để nâng tổng trở vào và giảm nhiễu.
Xem mạch tham khảo:
R8 2K

C2
47uF

R4
D3

LM741

3 +

R13 1K
R14
5,1K

R1 5

D1
4148

2 -

R12
1K

OUTPUT
1
2

VR1
D2
4148

C1 50P
C4
100uF

R9
50

6

4
5
1

2
1

Q3
2955

Q1
3053

7

C5 4,7uF

50

R2
15K

15V

U1
INPUT

+30VDC

D4
15V

Q2
4037

C3
47uF

R7 2K

R10
50

R3
15K

R5

50

Q4
3055
-30VDC

R11 50K

Tầng vi sai ngõ vào cũng có thể thiết kế dùng transistor như sơ đồ trong mạch thí
nghiệm ở phần II.
Mạch OCL dùng transistor có thể đạt công suất vài chục WATT đến vài trăm WATT.

Bài 5 : Mạch Khuếch Đại Công Suất

PHẦN II : TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM
Sau khi đã hiểu kỹ những vấn đề lý thuyết được nhắc lại và nhấn mạnh ở PHẦN I, phần này
bao gồm trình tự các bước phải tiến hành tại phòng thí nghiệm.

II.1. KHẢO SÁT MẠCH KHUẾCH ĐẠI LỚP A (Mạch A5-1)
I.1.1 Sơ đồ nối dây : (Hình 5-1)
♦ Cấp nguồn +12V của nguồn DC POWER SUPPLY cho mạch A5-1

Hình 5-1: Mạch khuếch đại lớp A
II.1.2 Các bước thí nghiệm :

1. Chỉnh biến trở P1 sao cho VCE = VCC/2 = 6V; xác định công suất cung cấp:
Pi (DC) = VCC . IC (Q)
2. Cấp tín hiệu từ máy phát tín hiệu (function generator) để đưa đến ngõ vào IN của
mạch và chỉnh máy phát để có : Sóng : Sin, f = 1Khz., VIN (pp) = 30mV .
- Xác định hệ số khuếch đại áp và suất trên tải Rc của dòng xoay chiều:
V(2RMS ) V(2P − P )
=
PO ( AC ) = I C2 ( RMS ) RC =
R
8 RC
C
P0 ( AC )
- Tính hiệu suất của mạch khuếch
η=
x100% đại
Pi ( DC )
3. Thay đổi điểm tĩnh làm việc:
- Chỉnh biến trở P1 sao cho VCE = 3V; tăng dần biên độ đỉnh – đỉnh của tín hiệu vào
đến khi tín hiệu ra bắt đầu biến dạng. Có nhận xét gì về tính hiệu ra, giải thích?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Chỉnh biến trở P1 sao cho VCE = 9V; tăng dần biên độ đỉnh – đỉnh của tín hiệu vào
đến khi tín hiệu ra bắt đầu biến dạng. Có nhận xét gì về tính hiệu ra, giải thích?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

II.2. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT OCL (Mạch A5-2)
II.2.1

Sơ đồ nối dây : ( Hình 5-2)
♦ Cấp nguồn ± 12V cho mạch.

Bài 5 : Mạch Khuếch Đại Công Suất

Mạch 5-2: Khuếch đại công suất dùng BJT
Các bước thí nghiệm:

II.2.2
1.

Chỉnh biến trở P1 sao cho Vout ≈ 0V (DC).

2.

Chỉnh P3 sao cho VAB =1,4V.
- Đo VAC = …………. và VBC = = ………….
So sánh, nhận xét?
- Đo VBE (Q6) = ………….

, VBE (Q8) = ………….

Cho biết trạng thái hoạt động của Q6 và Q8?
Chỉnh P3 max (VAB ~2,6V). Tương tự bước 2 đo:

3.

- Đo VAC = …………. và VBC = = ………….
So sánh, nhận xét?
- Đo VBE (Q6) = ………….

, VBE (Q8) = ………….

Cho biết trạng thái hoạt động của Q6 và Q8?
Dùng tín hiệu AC từ máy phát tín hiệu FUNCTION GENERATION để đưa đến ngõ
vào IN của mạch và chỉnh máy phát để có : Sóng Sin, f = 1Khz.,

4.

VIN (pp) = 30mV.
5.

Chỉnh P3 từ min đến max để quan sát dạng sóng ra. Nhận xét ?
6.

Chỉnh P3 để dạng sóng ra đẹp nhất. Đo các giá trị VIN, VOUT, tính Av. Đo độ lệch
pha ΔΦ giữa tín hiệu ngõ vào VIN và tín hiệu ngõ ra VOUT ghi kết qủa vào bảng
A5-3
Bảng A5-3
Thông số cần đo
Trị số điện áp vào VIN (p-p) = 30 mV
Biên độ VOUT (p-p)
VOUT(p-p)
Độ lợi điện áp Av =
VIN(p-p)
Độ lệch pha ΔΦ

7.

Quan sát trên dao động ký và vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ dạng tín hiệu điện
áp ngõ vào (VIN) và tín hiệu điện áp ngõ ra (VOUT)

Bài 5 : Mạch Khuếch Đại Công Suất

8.
Chỉnh biến trở P1, quan sát sự thay đổi của biên độ tín hiệu ra, giải thích?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
9.
Chỉnh biến trở P2, quan sát sự thay đổi của biên độ tín hiệu ra, giải thích?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10.

Dùng dao động ký đo và vẽ tín hiệu điện áp tại cực E của 2 transistor T6 , T7 trên
cùng đồ thị. Nhận xét quan hệ về pha giữa chúng.

11.

Dùng lý thuyết đã học xác định hệ số khuếch đại áp (Av) toàn mạch. Nhận xét gì
về Av thí nghiệm với Lý thuyết?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Bài 5 : Mạch Khuếch Đại Công Suất

12.

Cho biết chức năng của các Transistor T3 trong mạch?
............................................................................................................................

13.

Đưa tín hiệu ra loa, ngắn mạch J4, cho biết vai trò của C4 và R12 ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

II.3. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT DÙNG TDA2003(Mạch A5-3)
II.3.1

Sơ đồ nối dây : ( Hình 5-3)
♦ Cấp nguồn +12V cho mạch.

Hình 5-3: Mạch khuếch đại công suất dùng IC TDA 2003
II.3.2

Các bước thí nghiệm:

1.
2.

Cấp tín hiệu AC từ máy phát tín hiệu FUNCTION GENERATION vào IN của
mạch và chỉnh máy phát để có : Sóng Sin, f = 1Khz., VIN (pp) = 30mV.
Đo các giá trị VIN, VOUT, tính Av. Đo độ lệch pha ΔΦ giữa tín hiệu ngõ vào VIN và
tín hiệu ngõ ra VOUT ghi kết qủa vào bảng A5-3
Thông số cần đo
Biên độ VOUT (p-p)
VOUT(p-p)
Độ lợi điện áp Av =
VIN(p-p)

Bảng A5-3
Trị số điện áp vào VIN (p-p) = 30 mV

Độ lệch pha ΔΦ
II.3.3

Trả lời câu hỏi:

1.

Cho biết chức năng của C5 và R21?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2.

Cho biết chức năng của nhóm R1, R2, C2 và R3, C3?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3.

Tính hiệu ra sẽ thay đổi thế nào nếu tăng R2?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful