You are on page 1of 1

HAI CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA MỸ

CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN 1 CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN 2
5/8/1964 đánh thăm dò  7/2/1965 6/4/1972 đánh thăm dò  16/4/1972
Thời gian đánh chính thức và đến 1/11/1968 chấm đánh chính thức và đến 15/1/1973
dứt. chấm dứt.
- Phá hoại tiềm lực. - Phá hoại tiềm lực.
- Ngăn chặn chi viện. - Ngăn chặn chi viện.
- Uy hiếp tinh thần. - Uy hiếp tinh thần.
Mục đích
+ Cứu vãn sự thất bại hoàn toàn chiến
lược “VNHCT” và tạo thế mạnh trên
MỸ

bàn đàm phán Pari.


- Huy động lực lượng không quân & - Huy động lực lượng không quân &
hải quân hiện đại. hải quân hiện đại.
- Đánh vào hầu hết các mục tiêu. - Đánh vào hầu hết các mục tiêu.
- Đánh cả ngày lẫn đêm. - Đánh cả ngày lẫn đêm.
Thủ đoạn
+ Ác liệt hơn, vượt xa về quy mô, tốc
độ, cường độ đánh phá, sử dụng phổ
biến tập trung các loại máy bay hiện
đại (B52, F111 ..)
- Vừa chiến đấu vừa sản xuất, chuyển - Vừa chiến đấu vừa sản xuất,
phươnghậunghĩa vụlàm tốtlàm gì đểMiền Bắc chống lạichiến đấu Miền Bắc

mọi hoạt động cho phù hợp với chuyển mọi hoạt động cho phù hợp
hoàn cảnh chiến tranh. với hoàn cảnh chiến tranh.
- Thực hiện quân sự hoá toàn dân - Thực hiện quân sự hoá toàn dân
(đào hào, sơ tán dân ..). (đào hào, sơ tán dân ..).
Kết quả - Chuyển hướng xây dựng KT trong Chuyển hướng xây dựng KT trong mọi
mọi lĩnh vực: công, nông, thương, lĩnh vực: công, nông, thương, GTVT,
GTVT, VHGD … đều phát triển, VHGD … đều phát triển, đời sống
đời sống nhân dân đảm bảo. nhân dân đảm bảo.
+ Đỉnh cao trận Điện Biên Phủ trên
không 12 ngày đêm: 18 – 19/12/1972
- Xây dựng và củng cố chế độ chính trị, nền KT quốc phòng, tăng tiềm lực
KTQP Miền Bắc.
- Tiếp nhận viện trợ từ bên ngoài cho cuộc kháng chiến chống Mỹ.
- Chi viện sức ngư ời, sức của cho Miền Nam ngày càng tăng.
- Hai tuyến vận chuyển chiến lược Bắc – Nam:
+ Đường bộ dọc dãy Trường Sơn.
+ Đường biển dọc bờ biển Việt Nam.
Khai thông từ 5 – 59 và không ngừng nâng cấp, tăng cường vận chuyển bằng
cơ giới, thông suốt.
- Hậu phương vừa sản xuất, vừa theo dõi cuộc chiến đấu ở tiền tuyến.
 CHI ẾN TH ẮNG L ỚN.

Taøi lieäu oân taäp Lòch söû 12 Trang 1