You are on page 1of 18

SEKOLAH KEBANGSAAN KUNAK 1

PERANCANGAN PANITIA BAHASA INGGERIS


TAHUN 2015
1. PENDAHULUAN
Panitia Bahasa Inngeris SK Kunak 1

VISI

Menjadikan murid-murid SK Kunak 1 celik Bahasa Inggeris.

MISI

Melahirkan murid-murid yang memahami pertuturan/penulisan Bahasa


Inggeris, tahu bertutur dalam Bahasa Inggeris dan tahu menulis dalam
Bahasa Inggeris.

OBJEKTIF

1. Melahirkan murid-murid yang suka akan Bahasa Inggeris.


2. Menanamkan rasa seronok belajara Bahasa Inggeris di kalangan murid.
3. Memberikan peluang kepada murid untuk mempertajamkan kemahiran
berbahasa Inggeris mereka.
4. Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam Bahasa Inggeris di peringkat
sekolah.
5. Meningkatkan peratus kelulusan Bahasa Inggeris di dalam Peperiksaan Awam
(UPSR).

6. CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI PANITIA BAHASA INGGERIS


TAHUN 2015
PENGERUSI
EN. SAPPAL @ MOHD. SATTAH AB. RASHID
GURU BESAR
TIMBALAN PENGERUSI
PN. MUMIN HJ. MADIA
GPK KURIKULUM
NAIB PENGERUSI I
EN. JAAFAR AHMAD
GPK HEM
NAIB PENGERUSI II
EN. MOHD. SHUKARI ISMAIL
GPK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI III
EN. ARMAN SAINI
GPK PETANG
KETUA PANITIA
PN. CRISTINA JOHNNY
PENOLONG KETUA PANITIA
PN. CATHERINE SAMPAK
SETIAUSAHA
PN. ROSNIE SEMONG
TIMBALAN SETIAUSAHA
CIK SABRINA AYU ABDULLAH
BENDAHARI
PN. RONIE THERASAN

AJK
1. PN. BAREK @ENNY HARTATY OLA
2. PN. NURUL IZZAH SAMINGON
3. CIK JUHURIAH BAKRI

7. DATA AJK PANITIA BAHASA INGGERIS


BIL
1
2
3
4

NAMA
CATHERINE SAMPAK
BAREK @ENNY HARTATY OLA
RONIE THERASAN
CRISTINA JOHNNY

GRED JAWATAN
DG41
DGA34
DGA29
DGA32

TAHUN
PENGALAMAN
26
20
20
14

5
6
7
8

ROSNIE SEMONG
SABRINA AYU ABDULLAH
JUHURIAH BAKRI
NURUL IZZAH SAMINGON

DGA32
DG41
DG41
DG41

9
1 tahun 3 bulan
10 bulan

BIL

8. TAKWIM PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

1
2
3

5
6

NAMA PROGRAM
/
AKTIVITI
Mesyuarat/Perju
mpaan Guru
Mr. and Ms.
Dictionary
Ongoing
Reading Drill
i-Think dalam
PDP
Bengkel Skema
Pemarkahan
Kelas Tambahan
Tahun 6
Latih Tubi
Menjawab
Soalan Format
UPSR

Permuafakatan
IbuBapa

FrogVle dalam
PDP

10

Kem Bahasa
Inggeris

SAS
ARA
N
Guru

BULAN
1
X

JAN
2 3

Muri
d
Muri
d
Guru
dan
Muri
d

FEB
2 3

MAC
2 3

APR
2 3

1
X

MEI
2 3

JUN
2 3
X

JULAI
2 3

OGOS
2 3 4
x

SEP
2 3

Guru
Muri
d

Muri
d
Guru
dan
Muri
d
Guru
dan
Muri
d
Muri
d

9. PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015


BIL

NAMA
PROGRAM / AKTIVITI

OBJEKTIF
PROGRAM / AKTIVITI

SASARA
N

TINDAKAN
OLEH

TARIKH
MULA

TARIKH
AKHIR

ANGGAR
AN KOS

Memahami peranan dalam


pelaksanaan program /
aktiviti panitia/Post Mortem
Ujian/Peperiksaan
Memperluaskan
perbendaharaan kata
Bahasa Inggeris

Guru

KP
SU Panitia

7 Jan

Oktober

Tiada kos

Murid

Semua
Guru
Bahasa
Inggeris
Semua
Guru
Bahasa
Inggeris
Semua
Guru
Bahasa
Inggeris
Semua
Guru
Bahasa
Inggeris
Semua
Guru
Tahun 6

Januari

Oktober

Tiada
Kos

Tiada

Januari

Oktober

Tiada kos

Tiada

Januari

Oktober

Tiada
Kos

Tiada

Febuari

Jun

RM618

Sekolah

Januari

September

Sekolah

Januari

September

Ditanggu
ng
Sekolah
Ditanggu
ng
Sekolah

Mesyuarat Panitia
2015

Mr. and Mrs.


Dictionary

Ongoing Reading
Drill

Mempertingkatkan
kemahiran membaca
Bahasa Inggeris

Murid

i-Think Dalam PDP

Murid

Bengkel Skema
Pemarkahan

Kelas Tambahan
Tahun 6

Latih Tubi Menjawab


Soalan Format UPSR

Murid dapat menggunakan


sekurang-kurangnya tiga
peta pemikiran i-Think
mengikut topik
Guru boleh memberikan
markah yang standard
mengikut skema
pemarkahan terkini UPSR
Murid mendapat masa yang
lebih untuk mempersiapkan
kemahiran menjawab
soalan format UPSR
Murid dapat menjawab
soalan format UPSR dengan
betul

Semua
Guru
Bahasa
Inggeris
Murid
Tahun 6

Murid
Tahun 6

Semua
Guru
Tahun 6

PUNCA
KEWAN
GAN
Tiada

Sekolah

Permuafakatan
Ibubapa dan Guru

Frogvle Dalam PDP

10

Kem Bahasa Inggeris

Ibubapa dan guru dapat


mengeratkan hubungan
dan kerjasama dalam usaha
untuk memberikan
pengajaran dan
pembelajaran yang terbaik
kepada anak-anak murid SK
Kunak 1
Menggunakan Teknologi
FROGVLE dalam Pengajaran
dan Pembelajaran seharian
Mempromosikan Bahasa
Inggeris di kalangan muridmurid SK Kunak 1

PIBG dan
Guru SK
Kunak 1

PIBG dan
Guru SK
Kunak 1

Febuari

Jun

Ditanggu
ng oleh
Sekolah

Sekolah

Guru dan
Murid

Semua
Guru
Bahasa
Inggeris
Semua
Guru
Bahasa
Inggeris

Januari

Oktober

Ditanggu
ng Oleh
Sekolah

Sekolah

Minggu
Pertama
Septembe
r

Minggu
Kedua
September

RM600

Sekolah

Murid

10.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI

Mesyuarat Panitia
Memahami peranan dalam pelaksanaan program / aktiviti panitia/Post Mortem
Ujian/Peperiksaan
Guru
Ketua Panitia
Setiausaha
Januari - Oktober
Tiada kos
Tiada

SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN
LANGKA
H
1
2
3
4

PROSES KERJA

TEMPOH / TARIKH

Merangka agenda mesyuarat


Mengedar surat panggilan mesyuarat
Persiapan tempat
Hari mesyuarat

1
1
1
1

Minit mesyuarat

1 minggu

Disediakan oleh:
______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1

hari
hari
hari
hari

TINDAKAN OLEH
Ketua Panitia
SU Panitia
SU Panitia
KP
SU Panitia
AJK
KP
SU Panitia

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

11.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN

Mr and Ms. Dictionary


Memperluaskan perbendaharaan kata Bhasa Inggeris di kalangan murid
Murid
Semua guru Bahasa Inggeris
Januari - Oktober
Tiada kos
Tiada

LANGKA
H
1
2

3
4

PROSES KERJA
Panitia mengadakan perjumpaan
sebelum pelaksanaan.
Guru BI memperkenalkan program di
kelas masing-masing dan
menerangkan keperluan program.
Guru BI memeriksa buku murid
secara rawak sekali sebulan.
Pelaporan pencapaian murid dibuat
dan dihantar kepada KP untuk
dikumpul.
Pelaporan

Disediakan oleh:

TEMPOH / TARIKH

TINDAKAN OLEH

1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Guru BI

Sekali sebulan

Guru BI

Awal Oktober

Guru BI, KP BI

Hujung Oktober

KP
SU Panitia

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1
12.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN

Ongoing Reading Drill


Mempertingkatkan kemahiran membaca Bahasa Inggeris di kalangan murid.
Murid
Semua guru Bahasa Inggeris
Januari - Oktober
Tiada kos
Tiada

LANGKA
H
1
2

PROSES KERJA
Panitia mengadakan perjumpaan
sebelum pelaksanaan.
Guru BI memperkenalkan program di
kelas masing-masing dan
menerangkan keperluan program.
Guru BI mencari ruang dan
menampalkan bahan bacaan di kelas
masing-masing.
Pelaporan pencapaian murid dibuat
dan dihantar kepada KP untuk
dikumpul.
Pelaporan

Disediakan oleh:

TEMPOH / TARIKH

TINDAKAN OLEH

1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Guru BI

Sekurangkurangnya dua
bahan bacaan
setiap bulan.
Awal Oktober

Guru BI

Hujung Oktober

KP
SU Panitia

Guru BI, KP BI

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1
13.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN

i-Think Dalam PDP


Murid dapat menggunakan sekuran-kurangnya 3 peta i-Think mengikut kesesuaian topic.
Murid
Semua guru Bahasa Inggeris
Januari - Oktober
Tiada kos
Tiada

LANGKA
H
1
2

PROSES KERJA
Panitia mengadakan perjumpaan
sebelum pelaksanaan.
Guru BI memperkenalkan program di
kelas masing-masing dan
menerangkan keperluan program.
Guru BI menggalakkan penggunaan
peta i-Think di dalam topic yang
sesuai. Guru menampalkan hasil kerja
murid di papan kenyataan kelas.
Pelaporan pencapaian murid dibuat
dan dihantar kepada KP untuk
dikumpul.
Pelaporan

TEMPOH / TARIKH

TINDAKAN OLEH

1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Guru BI

Sekurangkurangnya 2 kali
sebulan.

Guru BI

Awal Oktober

Guru BI, KP BI

Hujung Oktober

KP
SU Panitia

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

Disediakan oleh:
______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1
14.
PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015
PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN

Bengkel Skema Pemarkahan


Guru boleh memberikan pemarkahan standard mengikut skema pemarkahan terkini UPSR
Guru BI seramai 8 orang
KP BI/Semua Guru BI
Sekali pada Semester 1 (Febuari) dan sekali pada Semester 2 (Jun)
RM618
Sekolah

LANGKA
H
1
2

PROSES KERJA
Panitia mengadakan perjumpaan
sebelum pelaksanaan.
KP menerangkan keperluan
melaksanakan bengkel skema
pemarkahan kepada guru.
Guru BI mengadakan Bengkel
bersama selama 1 hari samada
dengan mendapat bantuan Guru
Pakar/Guru Cemerlang/ menggunakan
sumber yang ada dari internet
Guru menggunakan kemahiran yang
diperolehi untuk membantu murid
terutamanya semasa menjawab
soalan ujian/peperiksaan.

TEMPOH / TARIKH

TINDAKAN OLEH

1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Guru BI

Febuari dan Jun

KP BI/Guru BI

Januari-Oktober

Guru BI

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

Pelaporan

Hujung Oktober

KP
SU Panitia

Disediakan oleh:
______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1
15.
PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015
PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI

Kelas Tambahan Tahun 6


Murid mendapat masa yang lebih untuk mempertajamkan kemahiran menjawab soalan BI
format UPSR
Murid Tahun 6
Guru BI Tahun 6
Januari - September
-Belum dapat dipastikan
Sekolah

SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN
LANGKA
H
1
2
3

PROSES KERJA
Guru mengedarkan surat makluman
kepada ibubapa.
Guru memberikan Jadual Kelas
Tambahan kepada murid.
Guru BI mengadakan Kelas Tambahan
mengikut jadual yang telah
ditentukan.
Pelaporan

Disediakan oleh:

TEMPOH / TARIKH

TINDAKAN OLEH

1 hari

Guru BI Tahun 6

1 hari

Guru BI Tahun 6

Janurai sehingga
September

Guru BI Tahun 6

Hujung Oktober

KP BI/SU Panitia

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1

16.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN

Latih Tubi Menjawab Soalan Format UPSR


Murid dapat menjawab soalan-soalan format UPSR dan mendapat markah yang baik.
Murid Tahun 6
Guru BI Tahun 6
Januari - September
-Belum dapat dipastikan
Sekolah

LANGKA
H
1

2
3

PROSES KERJA
Guru menerangkan tentang keperluan
mengadakan program ini kepada
murid.
Guru memberikan modul Bahasa
Inggeris untuk dijawab oleh murid.
Guru BI memriksa modul tersebut
secara independent atau pun
menggunakan murid sebagai peercoach kepada rakan mereka masingmasing.
Pelaporan

TEMPOH / TARIKH

TINDAKAN OLEH

1 hari

Guru BI Tahun 6

1 hari

Guru BI Tahun 6

Januari sehingga
September

Guru BI Tahun 6

Hujung Oktober

KP BI/SU Panitia

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

Disediakan oleh:
______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1

17.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI

Permuafakatan Ibubapa dan Guru


Ibubapa dan Guru dapat mengeratkan kerjasama dan menggandakan usaha untuk membantu
pembelajaran anak-anak SK Kunak1.
PIBG
PIBG
Dua kali setahun
-Belum dapat dipastikan
Sekolah

SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN
LANGKA
H
1
2
3

PROSES KERJA
Guru mengadakan mesyuarat untuk
merancang perjalanan program.
Guru mengedarkan surat jemputan
kepada ibubapa.
Satu hari terbuka SK Kunak 1 akan
diadakan di mana perkongsian
pendapat dan maklumat antara
ibubapa dan guru berlangsung.
Pelaporan

TEMPOH / TARIKH

TINDAKAN OLEH

1 hari

Guru BI Tahun 6

1 hari

Guru BI Tahun 6

Febuari dan Jun

PIBG

Hujung Oktober

KP BI/SU Panitia

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

Disediakan oleh:
______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1

18.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN

FROGVLE Dalam PDP


Menggunakan teknologi FROGVLE/ Pengajaran dan Pembelajaran Maya dalam PDP
Guru BI dan murid
Guru BI
Janurai sehingga Oktober
-Belum dapat dipastikan
Sekolah

LANGKA
H
1

PROSES KERJA
Guru meneroka FROGVLE dan
menggunakan sumber yang ada
dalam PDP.
Guru menggunakan FROGVLE dalam
PDP

Murid-murid menggunakan FROGVLE


dalam pembelajaran.

Pelaporan

TEMPOH / TARIKH
Sekurangkurangnya dua
kali sebulan.
Sekurangkurangnya dua
kali sebulan
Sekurangkurangnya dua
kali sebulan.
Hujung Oktober

TINDAKAN OLEH
Guru BI

Guru BI

Murid

KP BI/SU Panitia

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

Disediakan oleh:
______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1

19.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2015

PELAN OPERASI

10

NAMA PROGRAM / AKTIVITI


OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI
SASARAN
TINDAKAN OLEH
TEMPOH PELAKSANAAN
ANGGARAN KOS
PUNCA KEWANGAN

Kem Bahasa Inggeris


Mempromosikan keseronokan belajar Bahasa Inggeris di kalangan murid.
Murid
Guru BI
Minggu pertama dan kedua bulan September
-RM600
Sekolah

LANGKA
H
1

PROSES KERJA
Guru mengadakan mesyuarat
sebelum melaksanakan program bagi
menentukan AJK Kerja.
Menyediakan kertas kerja untuk
memohon kewangan daripada pihak
sekolah.
Kem Bahasa Inggeris dilaksanakan
selama 2 minggu dimana pada hari
terakhir adalah acara kemuncak
pertandingan.
Pelaporan

TEMPOH / TARIKH

TINDAKAN OLEH

1 hari

KP BI/Guru BI

1 hari

KP BI/SU Panitia

2 minggu pertama
bulan September

Semua guru BI

Hujung Oktober

KP BI/SU Panitia

STATUS / KONTINGENSI / CATATAN

Disediakan oleh:
______________________
PN. CRISTINA JOHNNY
KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS
SK KUNAK 1