You are on page 1of 258

tr[kkuLkku rfkMk

kwshkk hkuskkh Mk{k[kh

sLkh Lkkuus e fkuLkoh

tr[kkuLkku rfkMk

kwshkk hkuskkh Mk{k[kh

sLkh Lkkuus fku


L
ko
h
kk-3

fkf : {krnke fr{Lkh, kwshkk hk, kkteLkkh


uf : {Lkek kn
ko

: ykukMx-2014

{wf

: Mkhfkhe Vkuxku ekku uMk, y{kk.

Mktuku
ykkku u rLkku Mkkike wk u Au. yk
wkLkkuLke yktku{kt yLkkukt MkkLkkt Au yLku ku Mkkfkh
fhk {kxu he Au [e QzkLk. yk wkkLku
Mk{ko yLku fw kLkkkLkk yrkLk{kt kwshkk
Mkhfkh fkohk Au.
21{e Mke kkLkLke Mke Au. ykLk kkkkkuke
MkwMks wk yu yksLke kkke sYrhkk Au. Mkko{f
khekk yr{w wkyku {kxu {krnke kkk khk rMk
kkk hkuskkhke {krnkeLkk Mkukw Mk{kLk kwshkk
hkuskkh Mk{k[kh Mkkkrnf`` khk sLkh Lkkuus
e fkuLkoh` ueLkku keu kk kwMkf Yku kx kE
hkku Au, ku ykfkhkf Au. e {Lkek knLke sLkh
Lkkuus e fkuLkoh` ueLku hkLkk wkLkku khk
kkf rkMkk Mkktkze hkku Au. kwsoh wkLk rLke
yxkheyu kf ztfku kkzu kue Mkskk fuk{kt
yk kwMkf Mknkf kLke hnuu kue wuAk kkXwt Awt.

e{rk ykLkteknuLk kxu


{w{tke

fkfe...
hkLkk rrkk wkLkkuLku hkuskkh, hke rkf {krnke ykkkkt
kwshkk hkuskkh Mk{k[kh` Mkkkkrnf{kt rMk kke e {Lkek kn khk
Mktkkrk ue sLkh Lkkuus e fkuLkoh` rLk-rkrLk kufrkk nktMk
fhe hne Au. sLkh Lkkuus e fkuLkoh` ueLku kwMkf MYku Mktkkek
fheLku ykkW ku kk rMk fhk{kt ykk Au. yk ktLku kkLku hkLkk
tr[k yLku ykrkMke wkLkkuyu W{fkke ykfkh ykku Au.
sLkh Lkkuus e fkuLkoh` ueLkk uf e {Lkek knLke {nuLkk
htk ke Au. suLkk V MYk sLkh Lkkuus e fkuLkoh` ueLkku kk3 kwMkfYku kx kk sE hkku Au. sLkh Lkkuus e fkuLkoh`Lkku keu
kk k Mkko{f khekkyku {kxu kikhe fhkk hkLkk wkLkku {kxu qk
ykrkoYk rLkzu kkk kur{kLke khs Mkkhu kue ykk k fhwt Awt.

ku snk
{krnke fr{Lkh

Mktkkfe,
r{kku, {krnke kkk khk fkrk kkk kwshkk hkuskkh Mk{k[kh`
Mkkkkrnf{kt hkLkk wkLkkuLku Wkkuke kqhkh kk kue ue Y fhkLke
r[khk [kke nke. yk ytku {Lkku{tkLk kk sLkh Lkkuus e
fkuLkoh` Yku Mkko{f khekkyku ykkkk rrkkkuLku MknkYk kkLkku yMkh
kk kkunkku.
ue Y kE khu fkLkk Lknkuke fu ykxku [tz rkMkk {u.
nwt khu Mkko{f khekkykuLke kikhe fhkku nkku khu Mkk{kL kkLk ytku
yZf {krnke kukku [fkMkk, VtVkuk kzkk nkk. nk{kt nwt Mkhfkhe
yrfkhe Awt. khtkw {U yLkwue {w~fueyku ke wkLkkuLku Lk kzu ku
ykke s {Lku yk ue kLke uhk {e Au. {khk yk kMkLku ku
uhk yLku hkn {krnke fr{Lkhe kukE snk yLku Mktwk {krnke
rLkk{fe kwfkE rkueyu ykku Au, ku fu{ rMkhk !
r{kku, yksu Mkko{f {knku Au. kuke ku{kt MkV kk {kxu sLkh
LkkuusLke Mk[kux fkheLkwt nrkkh nkkkwt hkwt yrLkko kLwt Au.
sLkh Lkkuus e fkuLkoh` kwMkfkLkkt ku kk kx fhk{kt ykk
nkk. {khe fkLkkke rkhek yk ktLku kkLku rrkk wkLkkuyu skhsMk
rkMkk ykku. kuLkkke {Lku Lkwt u{ yLku swMMkku {ku Au. {Lku ykk Au fu
sLkh Lkkuus e fkuLkoh kwMkfkLkku kk-3 k wkLk r{kkuLku Wkkuke
kLke hnuu.

{Lkek kn

(1)
(1)

fkhf w yrkhu wek rkn fkue kku fhk{kt yku


Au ?

(1) tfh
(2) rw
(3) ke
(4) th
(2)
rhkhku o si {ok fk ekOfhku (ef]kk
rkhkEkE) kk Au ?
(1) {ekk
(2) {nkeh Mk{e

(3) ur{kk
(4) kokk
(3) rhkh ok yL {kkkeo ku{kt fku k[ku ke ?
(1) hi (2) Wst (3) rk[ (4) fw{w o
(4) fk {nk kwyu yufkhe 64 ko we rke Wkk fhe
ne suke u frfk ok fnukk ?
(1) knw
(2) Mkq

(3) e
(4) nu{[tk[ko
(5) nu{[tk[kok kkwt k{ wt nwt ?
(1) fw{khk (2) ku{[t (3) e (4) [ktu
(6) kutfe hkykuku Ernk hsq fhwt wMf fu su nu{[tk[ko
khk kuwt Au u ?
(1) k
(2) fw{khk t

(3) ku r[tk{ke
(4) kwk
(7) w kfk { {ws u fkhk kufku yuf w{w ku
e....

(1) L{w (2) {{w (3) Eh{w (4) t{w
7

(8)

hk{ fe [erzk hk{ fk u, k ku [erzk, hh kux


yk kke fkue Au ?
(1) wkf (2) feh
(3) yku
(4) t hk{k
(9) ekk kk kxf ife fku rf kuxku Au ?
(1) wkkuk{ ku
(2) f{okuu

(3) kk ku
(4) fku
(10) Wrkkuwt WrkT yuxu......
(1) hk{kk
(2) {nkkh

(3) e{T ek
(4) k rfku kuxk Au.
(11) hr {e w e[uk{ktke fE ?
(1) tw
(2) nu{t w

(3) rrh w
(4) kkow
(12) fk Mk{eyu tt[{ek ru rkkke {
s{wkk nkk{kt {qfe ?
(1) nt
(2) hk{ k

(3) rufkt
(4) k k
(13) kkowku xke......
(1) {kuh
(2) uzfku

(3) fku
(4) rxxkuze
(14) k ef]kk Wu ywkh uyku {rnkyku{kt.......
Au.
(1) fkrof
(2) {k

(3) Vkw
(4) {koeko
(15) fr zokok {u te kzfe.....
(1) fku
(2) Zu
(3) fqhe
(4) twze
(16) rf{ko kk nkk{kt hnu s{kt.....#[

(1) ku
(2) kh


(3) Ake
(4) [kue
8

(17) frw yuxu.....(1) s
(2)
(3) k
(4) M{hk
(18) kukw yuxu....

(1) s
(2)
(3) k
(4) M{hk
(19) [khu kyu hk Au, ku kt[{ku u fk ku kuke
ku hkku Au ?

(1) rf{ko
(2) k
(3) r
(4) rw
(20) korhks {k o fk sikuwt o kk ?

(1) rBh
(2) ukBh

(3) Mkkfke
(4) k rfku kuxk Au.
(21) -----------k k{ktke kfhkkMkkuk es{tkku kk kk
Au.

(1) kt
(2) z{t
(3) kte
(4) twh
(22) fkrofu kwt kn.......

(1) nt
(2) {qkf

(3) {kuh
(4) k
(23) ----------k koke zktk hkyku, kfku, kWtkuu
kuL ykk{kt yku Au ?

(1) 1948
(2) 1954
(3) 1964
(4) 1972
(24) tfkk ywkh krkn fk koku ykht fk
rke kk Au ?

(1) fkof w q{
(2) [ik w q{
(3) [ik w yuf{
(4) fkrof w yuf{
9

(25) sue ku {kkMk, hkser,kk uhu kMkkuwt q


kk nwt yu suu skku yrkh{k kfhkhefu ku
Au u......

(1) k k
(2) nw{k
(3) k hk{
(4) rf{ko
(26) k hk{ku sL{ fk Mku kku nku ?

(1) {kwhk (2) ykuk (3) khkke (4) k
(27) f]ku f{rkk tu ykhe ukt w{khe Afkku
{uku fkt ku Au ?

(1) hkuhku {uku
(2) {kwh(kuz)ku {uku

(3) kiXkku {uku
(4) kkkuu {uku
(28) Sku SM S{T yu qk fk si ekOfhu ykwt Au ?

(1) kokk
(2) {nkeh Mk{e

(3) ur{kk
(4) tr hk
(29) k {nkeh Mk{eku rkok r.....

(1) ik w {
(2) [ik w uh
(3) fkhf y{k
(4) {kh w {
(30) e{ rk{nwt EAkBk]w fk ru kwt nwt ?

(1) {fh kL
(2) hk{{e
(3) {nk rhkrk
(4) quxe
31) qo kh {k{kt fw fuxe hkryku{kt kL fhu Au ?

(1) ykX
(2)
(3) A
(4) kh
(32) wshk rkeXe Mkkk fk ko{kt kE ?

(1) 1920
(2) 1918
(3) 1922
(4) 1924
(33) kteSk yMkfwtwt rso fE kheu kwt nwt ?

(1) 30{e Lwykhe, 1997
(2) 30{e Lwykhe, 1994
(3) 30{e Lwykhe, 1949
(4) 30{e Lwykhe, 1991
10

(34) ykkhe uZeyku kus {ku fu yk ku nkz{ktku


{kk yk wrke he h [kku k nu yk fk
kteS {kxu fkuwt nwt ?

(1) sknhk nu
(2) k nkwh kMke
(3) zku. ytkk khkkE
(4) ykxo ykLMxkE
(35) uuLxkE zu (14{e Vuwykhe) fkue wrrk fu sL{ rrkyu
Wsk Au ?

(1) t uuLxkEe rrk
(2) t uuLxkEe wrrk
(3) t kLee sL{rrk
(4) t kLee wrrk
(36) [tw {kiou kihkx{kt fk ohe r{qtf fhe ne ?

(1) k{
(2) Mftw
(3) wr{k
(4) k rfku kuxk Au.
(37) {ikf fwk kfoe wshk{kt hkske fE ne ?

(1) fkkoe
(2) rwh
(3) ykrnwh kxk
(4) ewh
(38) Mwk yu usk fkuk {tke nk ?

(1) eh
(2) r u
(3) hkkk s{
(4) hkkk fwtk
(39) yn{knu kh{e ek rfkhu y{kk fk ko{kt
kwt ?

(1) E. . 1511
(2) E. . 1311
(3) E. . 1411
(4) E. . 1611
(40) {nt{ uzkyu yuf sqkZ yu eu fku Z Sku
nku ?

(1) [ktkuh
(2) Ezrhku
(3) yn{wh
(4) uh
11

(41) hku yu fk {oku nukh Au ?(1) si
(2) ki
(3) khe
(4) e
(42) Wkzk{kt ykue yrkhe (y ku) fu su rhth
r hkk{kt yke Au, u fk uke kk{kt yke
Au ?

(1) nuhk
(2) Ehk
(3) {k
(4) Ehkf
(43) zku. oe hkkf]kku sL{r fk ru yku ?

(1) 5{e xuBh
(2) 27 rzuBh
(3) 18{e swkE
(4) 9{e yur
(44) Mk{e kt hMewt kkwt k{ wt nwt ?

(1) k tfh
(2) {q tfh
(3) k tfh
(4) W{k tfh
(45) fMqhk ktewt r fk Mku kwt nwt ?

(1) ykkk {nu
(2) kh{e yk{
(3) krf su
(4) hzk su
(46) rk k{uk k[k tk{{kt nwt re nkwqr {ktw
Awt yk tu kteSyu fkhu fnuku ?

(1) rnt Akuzku yktku
(2) ynfkh [
(3) {eXkku kn
(4) ku{uS rhk{kt k uk se u
(47) fk-kteku zuku fkt ykuku Au ?

(1) kuhth
(2) sqkZ
(3) hksfkux
(4) y{kk
(48) rnt Mhksk uf.....

(1) {kuhkhS ukE
(2) kkkE hkuS
(3) kteS
(4) {nkukE ukE
12

13
(1) 2 (2) 3 (3) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 1 (7) 2 (8) 1 (9) 1 (10)
3 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 4 (15) 1 (16) 4 (17) 4 (18) 3
(19) 1 (20) 1 (21) 2 (22) 3 (23) 2 (24) 4 (25) 2 (26) 2
(27) 2 (28) 2 (29) 3 (30) 1 (31) 4 (32) 1 (33) 1 (34) 4
(35) 2 (36) 3 (37) 4 (38) 1 (39) 3 (40) 1 (41) 3 (42) 2
(43) 1 (44) 2 (45) 1 (46) 3 (47) 3 (48) 3 (49) 4 (50) 2

skkku
(49) kh yuf kus k{e rrh su wMf hke e
ne, uk uf...

(1) hkh xu

(2) heLkk xkkuh

(3) {kikk yw fk{ ykk
(4) un
(50) ykhk{ nhk{ ni yk qk fkuwt Au ?

(1) kteS
(2) un
(3) hkh xu
(4) ukS wkk[t ku

(2)
(1) kteSk ytuke yu rk {k kufuf yuk fkuku
uzAe ku yk{ ykuku Au ?

(1) hrfk uf

(2) k{k kte

(3) swhk{ u

(4) {nkukR ukR
(2) {k khe yu kw {k hefu kewt ftw th
kk ?
(1) tk
(2) ykuk

(3) {h
(4) wh
(3) kt Xrhkt k uf... ?
(1) ttfh {nuk
(2) [tkR

(3) h{kkR eftX
(4) [t. [e. {nuk
(4)
ku hVke ykk wshkwt khwt yu rk
krnfkh whu ukee sL{qr{.. ?
(1) wh
(2) kuZ

(3) h{wh
(4) kz
(5) y{hfkukfkhu suu {uf-fLk yu ku{kuTk fne Au u
e... ?
(1) {ok
(2) ke

(3) {nk
(4) {ne
14

(6) {kk hhk nkuzfkke R.. 1959{kt {okku kuku su{ku


qtku nku u wk kneh... ?
(1) h~{ tzk
(2) wfw{kh tzk

(3) t tzk
(4) yrS tzk
(7) kh hfkhe yMf{kku yu kk kk kzke
skkhe hkhu suu kute ne kk fuL hfkh{kt kkk{tke
nk u....

(1) zkp. ykE. S. xu
(2) f. {k. {we
(3) e yu[. yu{. xu
(4) qkkR ukR
(8) VhqS {oku {wtR {k[kh fk ko{kt Y fOw
nwt ?
(1) R.. 1822
(2) R.. 1825
(3) R..1836
(4) R.. 1855
(9) ki k{ w wshke t[k Y fhkh wshke...
(1) VhqS {ok
(2) RAkhk{ ukR

(3) yBk]k uX
(4) [wkR hk
(10) ki k{ r[k k{rf e{e e Y fhkh
{nkwk.... ?
(1) nkS {nt{
(2) RAkhk{ ukR

(3) VhwS {ok

(4) [ktekR Wue
(11) ykurzMqwt nuwt yu fktnk h[rk.
(1) h{u khu
(2) hksuL wf
(3) {whk
(4) rktw [t
(12) h fktnk uf...
(1) hku~k{ {ko
(2) hksuL wf
(3) ykr {whe
(4) rfh uke
15

(13) {uk S fkue f]r Au ?


(1) {wkR t[kue
(2) ktfh Xkfh

(3) kkk xu
(4) eu xu
(14) rktrk sof yu kkeX yukuzo rsuk...
(1) fu. fk. kMke
(2) hksuL kn

(3) W{ktfh uke
(4) wth{T
(15) s rw k{u krn so fhkh e[uk{ktke
fkuk ?
(1) ekkkR ukR

(2) kkkR ukR

(3) [t {nuk

(4) wkk kufh
(16) ytekk yu yirnkrf fkkk sof..

(1) kihe tfh uke
(2) hk. r. kXf
(3) kkk xu
(4) uh[t {ukkke
(17) {kkkRk ek k uf.....

(1) uh[t {ukkke
(2) h. . ukE
(3) hk. r. kXf
(4) kihe tfh uke
(18) fkkfe kk yu r[kk w hkk kk hkhk
fnukke nikkk yusLx shku fktxkku ks nuhkh....

(1) kwkR
(2) k{k kte
(3) hwkR ykke
(4) f. {k. {we
(19) rMe fkkk uf....

(1) kuohk{ rkkXe
(2) kkk xu
(3) W{ktfh uke
(4) f. {k. {we
(20) Y[{kt {ok e h ykuku kuz rs ytuuyu fkhu
tkku nku ?

(1) R.. 1881
(2) R.. 1911

(3) R.. 1861
(4) R.. 1841
16

(21) yuf tfkk {ws {nk{tke [ktke MBk]rYu fkuku [ktkuh


h kwt nwt ?

(1) kR srtn
(2) hks [kzk
(3) fw{khk
(4) hk{kih
(22) e[uk{ktke fkuk kke (100 yk) nk ?

(1) kt hMe
(2) kukf]kk kuu

(3) Mk{e rufkt
(4) e{T hks[t
(23) rkkke k h[rk....

(1) Mk{e nt
(2) e ht yq
(3) q {kuxk
(4) f skhk{
(24) e[uk{ktke fkuku yk fkwt Au {khk kk wYyku Au : kt[,
{k yu rhekk ?

(1) {w Mk{e
(2) Mk{e ykt
(3) Mk{e [kt
(4) {kuhkhe kw
(25) hkstku yu yirnkrf tkuk Mkus {w wMf
hk{kk wt tk fkuku fwO nwt ?

(1) yuufkLzh Vko
(2) {o
(3) fr hk{
(4) khk{
(26) whke wkhf fkq kwt ktrzku krzf k Y
fhkh....

(1) khk{ (2) {o (3) Vko (4) fr hk{
(27) qkok fktnk uf...

(1) fr fkL

(2) kktfh ftkkrhk

(3) kuohk{ rkkXe

(4) {rkk rue
(28) . f. Xkfkuhwt {q k kuux fk{kt, yk kuux
yu {q fk uku ?

(1) $uLz
(2) Rxe

(3) kh
(4) w.yu.yu.
17

(29) rMeykuwt {k kkwt uke khk fk hk{kt


ykuwt Au ?

(1) fkkoxf
(2) kuk

(3) yktu
(4) kr{kzw
(30) ku ku yko wt kk ?

(1) fr
(2) rkf

(3) ukhe
(4) Whk kku
(31) kteSk hnM{tke {nkukR ukRe {kr fkt Au ?

(1) ykkk {nu
(2) rne ku
(3) y{kk ku
(4) krf ku
(32) nk{kt 616 ko sqe fR k[e nMu wuMfkuyu irf
trk nuh fhe Au ?

(1) u
(2) rr Wrk
(3) wwf-yu-yrVk
(4) ktrkk [rhk
(33) ktrkk k si {ok fuxk{k ekOfh Au?

(1) 22{k
(2) 18{k

(3) 14{k
(4) 16{k
(34) hk{kk rrh{kt hkkk kk{kt kutkk yr
ykkh yruk....

(1) yhrt rkue
(2) yhrt uke
(3) yhrt rfhkz
(4) e rkue
(35) kh{kt khkk Y fhe rkku rk [kh
f...

(1) nhkR rkue
(2) [wtk rkue
(3) k[t nehk[t
(4) e rkue
(36) VkR rk kku kek yu {uuu ykukuzo rsuk {nkwk
fkuk ?

(1) ktfh ke
(2) RhkE xu
(3) WuL ukE
(4) rtn kk
18

(37) e[uk{ktke fkuk {ko LkrT kk ?(1) ke kekk
(2) fu {nuk
(3) rnkhe {nuk
(4) kuo t[k
(38) Vko rhn k sof...

(1) khk{
(2) hk{

(3) eh k
(4) k{
(39) hkrshk{ wko[tf e[uk{ktke fR tMkk khk
ykkk{kt yku Au ?

(1) wshk rkk
(2) wshk krn rhk
(3) wshk krn k (4) Vko wshke k
(40) fkLnzu tk h[rk ?

(1) k
(2) eh k

(3) nu{[tk[ko
(4) u{kt
(41) h{kkR eftXwt w e[uk{ktke fwt ?

(1) r
(2) i{k

(3) {fht
(4) khkk
(42) k[e wke fkuk kewt Au ?

(1) rnt{k xu
(2) [w. . kn
(3) ekR Xkfh
(4) [t {nuk
(43) tzk r fR kheu Wsk Au ?

(1) 7{e rzuBh
(2) 15{e rzuBh
(3) 22 rzuBh
(4) 29{e rzuBh
(44) kt fkukn yu fkuwt so Au ?

(1) zkp. ku trz
(2) hksuL kn
(3) wth{T
(4) W{ktfh uke
(45) hkrshk{ wko[tf fk koke ykk{kt yku Au ?

(1) R.. 1928
(2) R.. 1926
(3) R.. 1930
(4) R.. 1932
19

(46) wkhkku uke e[uk{ktke fkuk ?(1) eh {o
(2) khk{
(3) u{[t
(4) ku
(47) kihkxwt urh...

(1) hksfkux
(2) {h
(3) kh
(4) whuLh
(48) rktrku fr.....

(1) wLh{T
(2) W{ktfh uke
(3) . f. Xkfkuh
(4) h{kk eftX
(49) {kkkRk ek e[uk{ktke fkuk...

(1) hrtfh {nkhks
(2) {nkukR ukR
(3) WAhthk{ Zuh
(4) yu[. yu{. xu

skkku
(1) 3 (2) 4 (3) 2 (4) 2 (5) 1 (6) 2 (7) 3 (8) 1 (9) 2 (10)
1 (11) 4 (12) 3 (13) 3 (14) 3 (15) 2 (16) 1 (17) 1 (18)
4 (19) 4 (20) 1 (21) 2 (22) 4 (23) 1 (24) 3 (25) 1 (26)
2 (27) 1 (28) 2 (29) 4 (30) 4 (31) 1 (32) 4 (33) 4 (34) 1
(35) 1 (36) 2 (37) 1 (38) 2 (39) 3 (40) 1 (41) 3 (42) 3
(43) 1 (44) 2 (45) 1 (46) 1 (47) 2 (48) 2 (49) 1
20

(3)
(1)

{uhu fu kuku yk ee h[k fk w k kE


ne ?

(1) kh-krfMk
(2) kh-[e
(3) kh-ktkuu
(4) fA-ws
(2) ko 2013{kt fuxk{e kELx ku wshk ELuMxo
r{x kuE ?
(1) kt[{e
(2) [kuke

(3) k{e
(4) Ae
(3) Ehke f fE h{ kku tfku Au ?
(1) nkufe (2) Vqxku (3) kueku (4) rfux
(4) {rnk rfux zo f, 2013ku rsuk u...
(1) kh
(2) krfMk

(3) #uLz
(4) ykuMxurk
(5) {q {u ykuV ELzk hefu kek...

(1) SuLkk kuMk{e
(2) hkfu {ko
(3) r{ khkkE
(4) zkp. nku{e kk
(6) 21 Vuwykheku r fk r hefu Qsk Au ?
(1) {kk]kkk r

(2) ykthhkx {rnk r

(3) wshke kfhk r

(4) {sqh r
21

(7) 2014-15wt huu sux fkuku hsq fwO ?


(1) yY suxe
(2) hk{rkMk kkMkkLk

(3) zk. nkooLk
(4) MkkLkt kkizk
(8) yko yh zu 2013k kLz yuBuuzh e[uk{ktke fkuk ?
(1) f hku
(2) ys uk
(3) yr{k [
(4) yrkuf [
(9) xuMx ykuV {k kEVk uf....
(1) [e uzwtfh
(2) kih ktwe
(3) yr fwtu
(4) whksrtn
(10) wshk wr.wt {wk...
(1) h
(2) yko

(3) We
(4) rkk]
(11) ko 2013ku ykuMfkh yukuzo fk {ku Au ?
(1) 82{ku
(2) 83{ku

(3) 85{ku
(4) 86{ku
(12) kkk xuwt fk kuk{kt rrx k kk ?
(1) yruk
(2) VkuxkukVh

(3) htqr{
(4) r[kfk
(13) kteS hk fk wMfwt [ee kkk{kt ywk fhe
e-Mfqke wr. we kkk{kt yku Au ?

(1) k kuku

(2) kteS ykWxMxurLzt ezhe
(3) t ELzk

(4) nrhstw
(14) k[e yu kkok ie r fk kuk{kt Au ?

(1) te
(2) okhkunk
(3) r[kfk
(4) rfux
22

(15) ue ku yukuzo, 2013 rsuk u e[uk{ktke fku ?(1) y{urhfk
(2) kh
(3) [e
(4) hrk
(16) rrt us h ne fhe kuke yze trkwt k fhkh
k{ khe e[uk{ktke fkuk ?

(1) e. hthks
(2)khkk {qro
(3) h kk
(4) yr u{S
(17) e{e ertkwt fkokuk e[uk{ktke fwt ?

(1) kfkh
(2) r[kfkh

(3) te
(4) ykE.yu.yu. ykurVh
(18) u{kt uf {e nkEx fhkk fkiktz{kt su utfkuk k{
nkh ykk Au u{kt fku rf kuxku Au ?

(1) yufe utf

(2) ykEeykEeykE

(3) yu[zeyuVe

(4) rk utf
(19) nutrt ykuV yV wk uf...

(1) yYte hku
(2) {k h~e
(3) {ukk kxfh
(4) k rfku kuxk Au
(20) uh xkuVee h{...

(1) Vqxku
(2) kMfux ku
(3) rfux
(4) kuV
(21) ykk{e {nkfwt fE ek rfkhu kuu ?

(1) {wk
(2) tk
(3) {nk
(4) kukhe
(22) [eek hk{kt {qfkuku rku kike {kuxku xueMfku
e[uk{ktke fku ?

(1) yuM{k
(2) wh
(3) n
(4) yuMfkh
23

(23) rnee erzk roku hkxru nMu fku {hkkukh


yukuzo ykku nku ?

(1) hkke {ekE yukuzo (2) e
(3) eh [
(4) kio whMfkh
(24) wshk{kt hfkhe nkuMxku{kt ke sk ekue uk
yke kusk...

(1) {k yBk]{
(2) 50-50 kusk
(3) CM-SETU (4) CM-MkM
(25) fkukukw Ehe h{ e[uk{ktke fE Au ?

(1) kuV
(2) kurft hu

(3) [u
(4) {uhukku kuz
(26) wE yku-2013 z rsuk...ife yuf {kEf kuzk
(kL) ku e fkuk ?

(1) eyuLzh uu
(2) rs yBk]hks
(3) {nu qr
(4) [ko u
(27) y fkkwt yku kE {uur e[uk{ktke fwt ?

(1) y-fkk
(2) sunk
(3) ELkh
(4) hkut rrV
(28) w. yu. k o{k ru {tke...

(1) nu uhe
(2) swrk rkzo
(3) r{u ykuk{k
(4) nku fuhe
(29) y{urhfk khk rne hu fu erzku fku yukuzo ykk{kt
ykku ?

(1) fhus yukuzo

(2) uhe yukuzo

(3) ELxhu w{ ykuV fhus yukuzo
(4) ELxhu w{ ykuV uhe yukuzo
24

(30) khe xuMx {u[ku kike V fkk ?(1) kih ktwe
(2) yu. yu. kue
(3) wr kMfh
(4) fr u
(31) kk knu Vkfu yukuzo-2013 rsuk

(1) yr{k [
(2) knY k
(3) {kuek
(4) kk rft
(32) e e. e. rtq e[uk{ktke fE h{ {kxu kek Au ?

(1) rfux
(2) uzr{Lx
(3) nkufe
(4) Vqxku
(33) r{-21 u IAF{kt fuxk ko qhkt kk ?

(1) 75 ko
(2) 60 ko
(3) 25 ko
(4) 50 ko
(34) r{kt {k fBqxh hefu ykukk {rnk...

(1) fwtk ue
(2) {ikue
(3) rqke keo
(4) hkurse
(35) ksuh{kt wshkk ku ykuk yfkkke wrk
rrBu wshke fE wrroxeyu zkufxhuxe e
yke Au ?

(1) S.xe.w., y{kk

(2) wshk rkeX

(3) wshk wrroxe

(4) nu{[tk[ko wrroxe
(36) rkkk {tufh yukuzo-2012 rsuk...

(1) sk [
(2) eue
(3) {kwhe rrk
(4) ykk khu
(37) ksuh{kt yk k{kh xuMx xw uek kuf fk
uk nk ?

(1) w.yu.yu.
(2) s{oe
(3) w. fu.
(4) k
25

(38) ykEeyu-6{kt kike ze e {khkh ukze fkuk ?(1) rh
(2) yrsrft hnkku
(3) u kux
(4) r uE
(39) r {uurhk r fkhu {kk{kt yku Au ?

(1) 26{e {u
(2) 26{e yur
(3) 25{e sw
(4) 25{e swkE
(40) {k u{wt kuk..... fwt ?

(1) r[kfkh
(2) ko te
(3) ko krfk
(4) kxfkh
(41) yuzkL huu wrftku {kku e[uk{ktke fku?

(1) 90 r
(2) 60 r
(3) 75 r
(4) 45 r
(42) khk [ex Vtzwt fkiktz fk hk kku tfkuwt Au ?

(1) ykurhMk
(2) fkkoxf
(3) r{ tk
(4) {nkhkx
(43) hSrtn h krfMke fkux su{kt nw{ku
fhkku nku, u Mk fkt ykuwt Au?

(1) fhkt[e
(2) hkrtze

(3) knkuh
(4) EMk{kk
(44) FEMA ku y{ u{kt fkhu kku?

(1) ko 2002
(2) ko 1999
(3) ko 2004
(4) ko 2003
(45) ksuh{kt wshke rhk rfkhke whkk {kxu ik
fhkuwt snks fwt?

(1) Lxeh-3
(2) hksh
(3) {kkfe
(4) [twk
26

(46) ykEeyue MxkE{kt fE e Y kE ne, su{kt


ukzeykue nhkS kE ne?

(1) ErLz nkufe e
(2) ELz uzr{Lx e
(3) ELz xue e
(4) ELz [u e
(47) yurhf M{k fE kee u ftek yurffwxe [uh{u
Au.

(1) yu
(2) w

(2) knw
(3) Vuwf

skkku
(1) 2 (2) 4 (3) 4 (4) 4 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 2 (9) 4
4 (11) 3 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 1 (16) 4 (17) 1
4 (19) 1 (20) 3 (21) 4 (22) 1 (23) 1 (24) 3 (25) 2
3 (27) 3 (28) 4 (29) 3 (30) 2 (31) 4 (32) 2 (33) 4
1 (35) 1 (36) 1 (37) 3 (38) 4 (39) 2 (40) 3 (41) 2
3 (43) 3 (44) 1 (45) 2 (46) 2 (47) 2
27

(10)
(18)
(26)
(34)
(42)

(4)
(1) kuxwok fryku kuk heu fk k{ke tkuk nk ?

(1) rnt fe [erzk
(2) rnte {nkhkke

(3) qoe {nkhkke
(4) uro kuk
(2) kukk S{wt uuxuheyux rz yu nukt fk {w{k
kknku {nu nku ?
(1) {wVVh kn
(2) ykrkn
(3) hVhksk
(4) nkwhkn Vh
(3) e[uk{ktke fwt Mk [kh k{kuwt yuf rk kkkk{ kk
yu k kurortku ifewt yuf kurort Au ?
(1) hk{uh
(2) khfk

(3) k]nuhwt {trh
(4) k
(4) hk{uh ekoku {rn{k kok fk tk {ws yn nrh yu
nhe kku f kk Au yu yt w yu i k
kk Au ?
(1) z whkk
(2) kktk
(3) rnkuu
(4) Mftwhkk
(5) k yu fk Mktehe sL{qr{ hkwt Au ?
(1) qou
(2)heLkk xkkuh

(3) whuLkk uSo
(4) sknhk nu
28

(6) k[e khk fk {kx h kt[ kuo k yke {o


rhkwt ykkus fhkt yu oM k fhe yn s
yrft[ e skt ?
(1) [tw eu
(2) {ww
(3) nkoo
(4) wfue eu
(7) ykufk wk {nuLyu etfk{kt {o[k rho {kxu
yrk fk Mkuke ykhtw nwt ?

(1) khkke
(2) {k

(3) rne
(4) kt[e
(8) ktk rkeXku rk fkuku fkuo nku ?
(1) ykWTe rS
(2) kh rS

(3) [tek
(4) {nt{ e
(9) wkfku sL{ R..1469{kt fk Mku kku nku ?
(1) {wk
(2) rt

(3) yBk]h
(4) tze
(10) e[uk{ktke fkuu kihkt w hefu k ykuk{kt yku
Au ?
(1) [iL
(2) k[ko

(3) hk{kws
(4) whk
(11) kku k h[rk......?
(1) wfkhk{
(2) hk{k

(3) yufkk
(4) feh
(12) {nkhkx{kt rXkuk fu r (rwwt yuf k{) yu yktkuwt
fuL fk Mku nwt ?
(1) fkko
(2) yurVLxk
(3) krf
(4) tZhwh
(13) f wfkhk{ fk {ku {kxk {fke nk ?
(1) yfh
(2) snkteh
(3) knsnkt
(4) ykihtu
29

(14) ni yu s r{k ni yk Wf fkue


ne ?
(1) hk{kw[ko
(2) k[ko
(3) tfhk[ko
(4) rBkfko[ko
(15) yik rktk rkf e[uk{ktke fkuk?
(1) tfhk[ko (2) hk{kws (3) {kk[ko (4) rBkfko[ko
(16) rsh k{kk kkh wk yt {kxu fwt w
skkh kk ?

(1) [kikwt w
(2) kkwt w
(3) kkewt keswt w
(4) kefkuxkwt w
(17) y{kke Mkkk fhe ne.......

(1) {nt{ uzku
(2) {nt{ k
(3) ynu{kn nuku
(4) ynu{kn eu
(18) R.. 1565{kt fwt r w kwt nwt ?

(1) kefkuxkwt w

(2) nekkxewt w
(3) kketw keswt w

(4) kketw eswt w
(19) f]kuhk kuu rk nk yu rkkuk Wkhf k nk
uke u{u fwt Wk{ ykk{kt ykwt nwt ?

(1) yr kus
(2) u{ko rXkf
(3) krn rhku{ke
(4) reo
(20) rsh k{kku k{ {kx e[uk{ktke fkuk sukuu
rVhteyku kku tr fhe ne kk ue kku khk ttku
nk ?

(1) nrhnh nuku
(2) nrhnh eu
(3) wk nuku
(4) f]kuhk
30

(21) kuBfu k{k Rsuhe {ke rkk kh{kt nuhkuwt


ktfk{ fhkkh rsh k{kku {kx ...

(1) f]kuhk
(2) ywuhk
(3) nrhnh
(4) wk
(22) rsh yu n{e hkku tkko fkuk kfk{kt
Y kku nkuu ?

(1) nrhnh yu wk
(2) ywuhk
(3) wk-2
(4) f]kuhk
(23) yuf kkuzkkku irf, yu u kkuzkkku irf yk
kk Y fhkh rne ku wk fkuk ?

(1) fwwr yif
(2) y{
(3) kwe
(4) ykWe rS
(24) rne k fk wku irfkuu q-ywkk Mkk
h hkufz{kt kh [wfke kk Y fhe ?

(1) {kunB{ yfh
(2) Rw{
(3)
(4) ykWe rS
(25) rne k fk wku [kh yku (four
ordinance) nkh kzk nk ?

(1) ykWe rS
(2) {nt{ k
(3) kwe k
(4) kwe
(26) kue tku kike fke wk fkuk ?

(1) Ekrn{ kue
(2) rfth kue

(3) nku kue
(4) {nt{ kue
(27) rnee hkske h yVkk kfkuk kfk{kt fku
fk{ k[ku Au ?

(1) rfth kn-Ekne{ kue-nku kue

(2) nku kue-rfth kn-Ekne{ kue

(3) rfth kn-nku kue-Ekne{ kue

(4) k rfku kuxk Au.
31

(28) e[uk{ktke fkuku rr rfth yue Wke khk fhe


ne ?

(1) y{
(2) fwwe yif
(3)
(4) ykWe rS
(29) e[uk{ktke fwt k rntw-{wM{ iewt ouX r{kwt
k-k {kk{kt yku Au ?

(1) ekk
(2) tqhku
(3) rkh
(4) khteu
(30) rhks-yu- r{Lnk khk fk kfu nkr{kR II wt
Wk{ ykk{kt ykwt ?

(1) y{ehk
(2) rVhku k
(3) fwwe yif
(4) u
31) kqeyu fk {wM{ kfk r h yuwt fkwt fu,
hku kuke ke yu u kukk hkke {wf
{e ?

(1) rVhku wk
(2) kwe k
(3) {nt{ wk
(4)
(32) e[uk{ktke fkuu 11{e ewt khwt ok fnuk{kt yku
Au ?

(1) khe-yu-kr{e

(2) rfk-W-rnL
(3) rVhku-yu-wke

(4) wwfu khe
(33) k k k{ke keku kf....

(1) yfh
(2) kh
(3) fwwe yif
(4) rVhku k
(34) kh{kt wk{ tku k[ku Mkkf fkuk kk ?

(1) fwwe yif
(2) y{
(3) hrk wk
(4)
32

(35) hkEwt eswt w fkue [u zkwt nwt ?(1) krfk ue-{nt{ kkuhe

(2) {nt{ kkuhe-k]ehks [kinkk
(3) {nt{ e-krfk ue
(4) {nt{ e-k]ehks [kinkk
(36) hrk wk fkue wke ne ?

(1) fwwe yif
(2) kwe k
(3) Rw{
(4) kwe
(37) rne e hkhe kkk fR ne ?

(1) Vkhe
(2) yhe
(3) rnLe
(4) Wwo
(38) {nt{ ek kh hk yk{kk {u yYeyu
fk {nqko tke h[k fhe ne ?

(1) rfk-W-rnL

(2) rfk-W-rhks

(3) wfu-e

(4) k rfku kuxk Au
(39) {nt{ ek kh hk yk{kku nuw ku nkuu ?

(1) EMk{ {oku [kh

(2) qtx-Vkx
(3) e k{kku rMkh

(4) { yurk{kt yuf {kuxk k{k {kxu e k.
(40) {nt{ ek k yk{k{kt kike {nwt fwt
kk ?

(1) fkrtsh hwt yk{k
(2) rxtzk hwt yk{k
(3) khkke hwt yk{k

(4) k{kk hwt yk{k
33

(41) {kuou-r{Lxku wkhk r fk ko{kt kh fhk{kt ykwt


nwt ?

(1) R..1907
(2) R..1905
(3) R..1911
(4) R..1909
(42) 1946k furux r{{kt su kk kkuwt sqk nwt u{ktke
fku rf k[ku ke ?

(1) urkf kuhuL
(2) yuufkLzh
(3) MxuVkuzo r
(4) suB u
(43) khekuu 1947k ko{kt koki{ kk kutke kusk
e[uk{ktke fk k{u ykuk Au ?

(1) furux r{
(2) {kWLx ux kusk
(3) r r{
(4) {kuLxuw-[uBVzo wkhk
(44) kuMx ykurVk uf...

(1) {wfhks ykt
(2) kuohk{ rkkXe
(3) hrLkk xkkuh
(4) h[L [uxhS
(45) kh khek h[rk...

(1) rfh
(2) {irke hk w
(3) yBk]k e{
(4) rhkk-wofkL rkkXe
(46) 27 rzuBh, 1911k hkus sk{ nuekh fk
Mku kk{kt ykwt nwt ?

(1) fkufkk (2) {wtE
(3) qku
(4) kuk
(47) rVrf Vk{o e Mkkk fkuku fhe ne ?

(1) xkuxku
(2) {nk{k kte
(3) ~k{S f]k {ko
(4) wk
(48) fkuku yuwt fkwt nwt fu Mkt k Ae khe hkx
fkutuu {k fhe ue uRyu ?

(1) {nk{k kte
(2) heLkk xkkuh
(3) hkh xu
(4) su.e. f]kke
34

35
(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 4 (5) 4 (6) 3 (7) 4 (8) 2 (9) 4 (10)
1 (11) 2 (12) 4 (13) 2 (14) 3 (15) 1 (16) 4 (17) 3 (18) 1
(19) 1 (20) 4 (21) 1 (22) 1 (23) 4 (24) 4 (25) 1 (26) 2
(27) 2 (28) 4 (29) 3 (30) 3 (31) 3 (32) 2 (33) 3 (34) 2
(35) 2 (36) 3 (37) 1 (38) 1 (39) 4 (40) 4 (41) 4 (42) 4
(43) 2 (44) 3 (45) 2 (46) 1 (47) 2 (48) 1 (49) 3 (50) 3

skkku
(49) fr Rfk fu suykuyu khu snkPu yAk wt Au u
khk fk Mk kku ttr Au ?

(1) rne
(2) ~[{ tk
(3) fk~{eh
(4) Wkh u
(50) ntxh fr{e r{qf fE kxk {kxu fhk{kt yke ne ?

(1) 1857 ku r
(2) q nke kxk
(3) srktkk k nkfktz
(4) tkk kk.

(5)
(1)

44{k tkhke wkhk ywkh fk {sw ({kirf) nfu


Ae ikrf (fkwe) yrfkh ke uk{kt ykku nku ?

(1) Mtkkku yrfkh (2) {kkku yrfkh

(3) r{fku yrfkh
(4) ktMf]rf yu ikrkf yrfkh
(2)
fkuEk rfe uhfkwe (kuxe) hfzk to{kt
W[k{ Lkk{kt fE hex k fhe fk ?
(1) fku kuhuLxku
(2) nur fkuo
(3) {uLzu{
(4) rxo ykuhrh
(3) tkhke Ekuk yrfkh {kxue fE hexku kf yko
kk Auy{u yku ykeyu Aeyu ?
(1) fku kuhuLxku
(2) rxo ykuhrh

(3) nur fkuo
(4) {uLzu{
(4) tkhke Ekuk yrfkh {kxu k ke hex (Writ) h
fkokne fhke Vhs fkue ?
(1) nkEfkuxo
(2) wr{ fkuxo
(3) Whk tku h
(4) khk {w Lkke h
(5) nuh uk fu fkkfe Vhu skk ytu ykk fu
fkh fhkhk rfMk{kt nkEfkuxo fu wr{ fkuxo ue kkykuu
uk fu Vhu qhe fhk yk yku yke fu Au,u hex
(Writ) e[uk{ktke fE ?
(1) kurnrxhe
(2) rxo ykuhhe
(3) fku kuhuLxku
(4) {uLzu{
36

(6) nuh nkuku khk fhk{kt Yfkx kk u k{u hkk {uk


{kxuk tkhke Ekuk yrfkhkue hex fE ?
(1) kurnrxhe
(2) {uLzu{
(3) fku kuhuLxku
(4) nur fkuo
(7) e[e ykku ytu ykk yke fkhe fkokne fhk
yrfkheyku yu Lkt[ku khk fhk{kt yku fkoknek
to{kt fhk{kt yke tkhke Ekuk yrfkhe hex
fE ?
(1) rxo ykuhhe
(2) nur fkuo
(3) {uLzu{
(4) fku kuhuLxku
(8) e[ue fkuxou kk nkh sk k{u rkuk{f nwf{ fhke
kk su hex kfe nkEfkuxo fu wr{fkuxou ykk{kt ykue Au
u... ?
(1) kurnrxhe
(2) rxo ykuhhe
(3) nur fkuo
(4) {uLzu{
(9) fwwr{khku eu, keu yu [kukku r{khku fkuku tkku
nku ?
(1) fwwe yif
(2) Ewr{
(3) hrk wk
(4) rVhkus wk
(10) e[uk{ktke fk Mku fwt {ukwt ykkus ke kwt ?
(1) Wsi
(2) krf
(3) k
(4) khkke
(11) {kio k{kku Auku kf e[uk{ktke fkuk nkku ?
(1) t
(2) wnk
(3) rtrkh
(4) [tw [kukku
(12) fk Ernkfkhk {t {ws [tw {kiuo A kk
kk kku { stweu kuku ykr fwO nku ?
(1) sMxe
(2) hkur{k kkh
(3) f. {k. {wLe
(4) k rfku kuxk Au.
37

(13) e[uk{ktke fk tkku {kikuou krk hefu {ku Au ?


(1) si tkku
(2) kk tkku
(3) rhrx ok
(4) ki tkku
(14) [twk {kiuo kukk ytr{ {{kt fk Mku kk fwot
nwt fu kt uku yL yu sku k fhe Bk]wu hk
fwt?
(1) k ukuzk
(2) [uh
(3) khkt
(4) frt
(15) ykufk {{kt kxewk{kt ykkurs kue ]e ki
rhkk yk e[uk{ktke fkuk nk ?
(1) knw
(2) Ww
(3) {kuewk rMk
(4) Mkw
(16) Exkek hexk ue {kuLxkeeu e[uk{ktke fE ku {kxu
ku krhkurkf {wt nwt.?
(1) sek tkhk
(2) o kuk Vufxh
(3) Mfe rze
(4) fkuLx{ rVrf
(17) fk uk ikkrfkuyu fku yuf r{rx {kxu hkufe hke
MVrxf{kt t fhe rr{ kuo Au ?
(1) [e
(2) k
(3) w.yu.yu.
(4) s{oe
(18) zkkLk kLk kk e LkhuL {kueyu Mkki k{ fk uLkku
kMk fkuo ?
(1) qxkLk
(2) Lkukk
(3) etfk
(4) kktku
(19) yktu{ktke utkk w hk Lwt Au uwt kxh fwt
nuh Au ?
(1) nikk
(2) rk{kk
(3) khtk
(4) yekk
(20) {kOz qo{trh fk hk{kt ykuwt Au ?
(1) ykurhMk
(2) fkkoxf
(3) Wkhkt[
(4) sB{w-fk~{eh
38

(21) r[kw Mkr{ {trh fu su r[kwwt yuf{kk {trh nkukwt


{kk{kt yku Au u fkt ykuwt Au ?
(1) fkt[e (2) whe
(3) Wsi (4) ekk
(22) ytfkuhkxk {trh{kt Mkkr {qroyku fkue Au ?
(1) si ekofhkue
(2) w
(3) rnLw ue-ukykue (4)k rfku kuxk Au.
(23) swhknkuk {trhku tt fk {o kku Au ?
(1) rnLw
(2) si
(3) rnLw yu si {o
(4) ik
(24) khk {trh fk Mk Au ?
(1) {whkE
(2) whe
(3) rkuL{
(4) {nkewh{
(25) rnq fk hkku {w W Au ?
(1) rnkh
(2) ykurhMk
(3) Wkhkt[
(4) ykk{
(26) hkuk {trhk k{ke k {trh fwt ?
(1) hk-hkkewt {trh
(2) rt hks {trh
(3) whewt {trh
(4) fhke{kkwt {trh
(27) srktkk k fkt ykuku Au ?
(1) ytkk
(2) sth
(3) {ktzw
(4) yBk]h
(28) e{ uxfk wVk fk hk{kt ykue Au ?
(1) wshk
(2) hksMkk
(3) { u
(4) Wkhkt[
(29) kh{kt rkkwt Auwt Mk ....?
(1) hk{uh
(2) rufkt hkuf {u{kurh
(3) fLkfw{khe
(4) ELhk kuELx
(30) rfkuhfw{khu kike w eku fk yruk {kxuu kuk Au ?
(1) yr{k [
(2) hksu kk
(3) ukt
(4) u {whS
39

(31) nw{kwku {fhku fkt ykuku Au ?


(1) Vuwh re
(2) ykk
(3) rne
(4) nikk
(32) krk fkt Mk Au ?
(1) yVkkrMk
(2) ktku
(3) krfMk
(4) kh
(33) qok rfhkku{kt fuxk ht Au ?
(1) 5
(2) 6
(3) 9
(4) 7
(34) xurrk kuf ....... ?
(1) su. yu. kzo
(2) hkuLxs
(3) e.xe. kLko
(4) {kfkuoe
(35) zkEu{kExk kuf ....... ?
(1) unk{ u
(2) ykELMxkE
(3) rz (4) ykuz kuu
(36) hzkhku kuf ....... ?
(1) wrx o
(2) xuh yu t
(3) [uzrf
(4) YkhVkuzo
(37) Lwxkuku kuf ....... ?
(1) YkhVkuzo
(2) kku{
(3) [uzrf
(4) yuzzo xuh
(38) hkEx uo e[uk{ktke ue ku fhe ne ?
(1) r{k
(2) hurzku
(3) qhe
(4) xueVku
(39) VkWLx uku kuf ....... ?
(1) kfoh
(2) kuxh{u
(3) uVzo
(4) hkush
(40) kuk ykok hex (Relative Humidity) ukke {ke fk
Au ?
(1) nkEzku{exh
(2) kuxutrku {exh
(3) nkEku{exh
(4) k rfku kuxk Au.
40

(41) 18 fuhuxk kukkk r{k{kt w kuke {kkk xfkkhe{kt


fuxe ?
(1) 66 %
(2) 80 %
(3) 75 %
(4) 50 %
(42) kukk keku {sw kk k{kL heu u{kt wt
uk{kt yku Au ?
(1) kutz
(2) s
(3) rf
(4) ktw
(43) e[uk{ktke fE kw kike khu kk ?
(1) kuw
(2) [kte
(3) kutz
(4) ykuM{{
(44) kukku hkkrkf rf (Symbol) fku ?
(1) Au
(2) Ag
(3) Mg
(4) Af
(45) e[uk{ktke fwt k {kxuwt k kk ?
(1) whur{
(2) kkurh{
(3) hurz{
(4) rnr{
(46) #utLzku e[ku fnuk Au ?
(1) fuLx
(2) ykufVzo
(3) tz
(4) MxuxVkuzo
(47) rwt kwt {kfuox hefu ykuk Au ?
(1) utLx wE
(2) utxku
(3) reu
(4) kykukku
(48) khe eefku ue e[uk{ktke fwt nuh kk
Au ?
(1) qk
(2) utkuh
(3) [ukkE
(4) nikk
41

42
(1) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 3 (5) 4 (6) 3 (7) 1 (8) 1 (9) 2 (10)
4 (11) 2 (12) 1 (13) 4 (14) 1 (15) 3 (16) 2 (17) 4 (18) 1
(19) 1 (20) 4 (21) 3 (22) 3 (23) 3 (24) 4 (25) 4 (26) 4
(27) 4 (28) 3 (29) 4 (30) 2 (31) 3 (32) 3 (33) 4 (34) 1
(35) 4 (36) 2 (37) 3 (38) 1 (39) 2 (40) 3 (41) 3 (42) 4
(43) 4 (44) 1 (45) 4 (46) 1 (47) 3 (48) 2 (49) 2 (50) 4

skkku
(49) ku e[uk{ktke fk k{u ykuk{kt yku Au ?
(1) Land of Earthquakes
(2) Land of Rising Sun
(3) Land of Midnight sun
(4) Land of Setting Sun
(50) rkkwt rx ......... ?
(1) ykuMxurk
(2) rVS
(3) ELzkuurk
(4) LweuLz

(6)
(1) E.. 1922{kt ykk WTkhku fkuku f fko nk fu
khwt tkhk khekue EAk ywkh nu.?

(1) k tkh rxf
(2) zkp. yktuzfh
(3) sknh k nuY
(4) {nk{k kte
(2) furux r{ kuskk tt{kt fku rf k[ku ke. ?
(1) khe Mkukwt [kkwt {tke{tz
(2) Provincial grouping

(3) krfMkku Mefkh

(4) trk r{kokku yrfkh
(3) khe ykke {u #uLz{kt fku k kk h nku ?
(1) YrZ[qMk k
(2) {sqh k

(3) fkutu
(4) rh kxeo
(4) E. . 1909k ELz fkWL yufx{kt e[uk{ktke fk
{wke Mkke k ne ?
(1) r{we k kke (2) ktkrf rrr
(3) nhes {krfkh
(4) fuLe Mkk
(5) eku fkokne r (Dircet Action Day) kku tfku
{nkwk {kxu e[uk{ktke fku rf k[ku Au ?
(1) ukS wkk[t ku (2) {nk{k kte

(3) {nB{ ye ekk
(4) rxf
43

(6) kh {nkuwt o k{ ykkus fkt fhk{kt ykwt


nwt ?

(1) rx{kt
(2) k{kt

(3) y{urhfk{kt
(4) s{oe{kt
(7) hkxe rV{ yu rfk r{e Mkkk fk ko{kt
kE ?

(1) E.. 1960
(2) E.. 1962
(3) E.. 1982
(4) E.. 1980
(8) rne Mk k rfkwt r{kok fkuku fhkw nwt ?
(1) kh
(2) nw{kw
(3) snkteh
(4) knsnkt
(9) rne Mk sth {thwt r{kok fkuku fhkw nwt ?
(1) hkSrtn
(2) ukkE

(3) kE srtn
(4) Ewr{
(10) r[kuzk rfk{kt rs Mt fkuku tkku nku ?
(1) hkkkfwt
(2) hkkk ktk

(3) hkkk s{
(4) Wrtn
(11) fk hkxk ykotkk f fhkt {kktke khu hkxe
ukk {k[khku ykhku{kt [{fk nk ?

(1) [e
(2) kh
(3) rBku
(4) k
(12) ue ok{ Mue kxe Lwrfh {hewt k{
wt Au ?
(1) rs
(2) tk
(3) yrhnt
(4) ELhk
(13) Mkuxo{kt ykS uk ykk k[t yukuzok
to{kt nk{kt fkuu u ykk{kt ykku ke ?
(1) E ye
(2) {uhe zekuk
(3) yr {k
(4) wr kMfh
(14) zo uz{x{kt kuL {uz Skhe ki k{ r{uL rt
ukze......
(1) kk unk
(2) e. e. rtw
(3) kt [e nk
(4) yufk rf [ku ke.
44

(15) kuxhux fkiktzu u fk y{urhf {wu hkSk{wt


ykkwt zuwt ?
(1) rf
(2) fuuze
(3) hu
(4) e rfLx
(16) kuxhux fkiktz nkh kzkh fwt irf ytu u[kE wt ?

(1) xkE{
(2) Vkuo
(3) Lzu
(4) kurtx kuMx
(17) ukuk wh Mxkh yu Vkuok nkEyuuMx uEz ukzeyku
ife fkue k{u zku xuMx{kt rV hnuk 211 {u[ku h
rt {qfk{kt ykku nkku ?

(1) hkuzew
(2) hk w
(3) kkLfe
(4) kku rfku kuxk Au
(18) Vkuo khk nuh fhk{kt ykue ke {ws fE {rnk
h{eh kike w f{kke fhk to{kt t 9{k kuo k
th hne Au ?

(1) uhuk
(2) khkkuk
(3) fku{ wk
(4) hzkLMfk
(19) rho uLfk nkLkk oh e[uk{ktke fkuk ?

(1) hkwhk{ hks
(2) zkp. wkhk
(3) hthks
(4) {kuLxufrtn ynwkrk
(20) khu ruzkkke er fkuk uk] nuX Mefkhe
ne ?

(1) e{e ELhkkte
(2) k nkwh kMke
(3) {kuhkhS ukE
(4) trz sknhk nu
(21) khu yu krfMku fk ko{kt yw zkfkku yhku fkuo
nku ?

(1) 1992{kt (2) 1995{kt (3) 1998{kt (4) 2001{kt
(22) [eu fk ko{kt Lwrfh xuMx fkuo nku ?

(1) E.. 1949
(2) E.. 1962
(3) E.. 1958
(4) E.. 1964
45

(23) uu kusk {ws [kke hfkh{kt fkue k]n k


hefu r{qtf fhk{kt yke ne ?

(1) hkh xu
(2) t. sknhk nu
(3) e. hkskukk[khe
(4) {nk{k kte
(24) Mktkkk ru kfMku e[uk{ktke fk khe hksu
krfMk{kt uzkwt nku, ku ue t{r yke ne ?

(1) sB{w-fk~{eh
(2) nihkk
(3) {iqh
(4) sqkZ
(25) hkh kE xuk uk] nuX e[uk{ktke
fkuku swk swk hkskuu khk tk{kt uzkke
fk{ehe{kt ye qr{fk yk fhe ne ?

(1) e e. e. {u
(2) hwkE ykke
(3) f. {k. {wLe
(4) k{k kte
(26) hkh xuk uk] nuX nihkk hksu kh tk{kt
uke fk{ehe{kt fkue ye qr{fk ne ?

(1) f. {k. {wLe
(2) e. e. {u
(3) k{k kte
(4) rfk yiGh
(27) rVhteyku k[uk{ktke fk nuhu kukk hks hBk
kh{kt u{ku Status Symbol kk ?

(1) r
(2) {k
(3) kuk
(4) kutrz[uhe
(28) uL[ tMkkku khu fkhu kutk{kt ykk ?

(1) 1 e ykufxkuh, 1953
(2) 31{e ykufxkuh, 1954
(3) 20{e uBh, 1950
(4) 1e {u, 1955
(29) ktzu[uhek kufkuyu uL[u kh Akuze uk {kxu E.. 1948{kt
su nuhk fhe ne, u fE ne ?

(1) hkkr
(2) rnt Akuzku
(3) kutzu[uhe Akuzku
(4) k rfku kuxk Au.
46

(30) fuL kr uku ife, e[uk{ktke fk ue Me kike


ykuAe Au ?

(1) [teZ
(2) ke
(3) khk h-nue
(4) e-{k
(31) Me khe (Census) h fuxk kuo kk Au ?

(1) h u kuo
(2) h kt[ kuo
(3) h kuo
(4) h kh kuo
(32) e[uk{ktke fkuku twf hkxe {nkkk {w hefu k
uk yke ne ?

(1) trz sknhk nu
(2) o e hkk r

(3) ELhk kte
(4) e{e rsk{e trz
(33) [qtxke rke Skkuhe (Life line) e[uk{ktke fE ?

(1) {kh
(2) hksfe kku

(3) ke {k
(4) kuf{
(34) ykwuo khk ykhu fuxk k]kkue yku hkk{kt yke
Au ?

(1) 2000
(2) 1000

(3) 3000
(4) 4000
(35) khk tkhk kzhe fk{ehe u ko, yrkh {k
yu ------- r [ke.

(1) kh
(2) Ae
(3) [kue
(4) yZkh
(36) fk ko{kt tkhk{kt wkhku fheu {qq Vhuku tkhk{kt
{ku fhk{kt ykku nku ?

(1) 1972{kt
(2) 1978{kt

(3) 1976{kt
(4) 1980{kt
47

(37) khk hkxrk kh{kt u{k fkofk hr{k


...........?

(1) t khk kxkzku fhe fk
(2) kxkzku fhke kk {kk zkku Au.
(3) wr{ fkuxok ykuke kxkzku kE fu
(4) kxkzku kE fu rn.....
(38) khk hkxr kt we nkuk h nku kt we .........

(1) u{e k{u Vkuskhe {wf{ku [ke fkku ke.
(2) u{e hfzku nwf{ kE fku ke

(3) fuku nwf{ kE fku ke.

(4) Whk k rfku k[k Au.
(39) khk hkxr ....

(1) ~fhe yku Vh{kue {kt VuhVkh fhe fu rn.
(2) tkhkk t {kxu kue {kt VuhVkh fhe fu rn.
(3) tku rfku kuxk Au.
(4) tku rfku k[k Au.
(40) tk e[k k]n kufk{kt tk kr u{ktke fuxk
ku [qtxkuk nku Au ?

(1) 13 ku
(2) 18 ku

(3) 10 ku
(4) 16 ku
(41) khku huf {kh rk w{kt w fuxk e [qtxke
fhe fu ?

(1) kk (2) u

(3) yuf
(4) k rfku kuxk Au, {u uxke
(42) tku fkuEk yke hke rk .....
r we t{kt uhnksh hnu ku ue uXf ke kue
kk Au.

(1) ke
(2) kEX

(3) rMke
(4) th
48

(43)
(44)

u ytksk kh kk rn ku ...
(1) Vheke kh fhkke rk fhe zu
(2) kkktt{tke hkSk{wt yku
(3) hfkhu hkSk{wt ykwt zu
(4) Whk kku rfku kuxk Au.
kuo[ ykk Lkke hefue r{qf {kxu u fu
ze ykk Lkke hefu fuxk koku yw nkuku
uRyu ?
(1) 10 ko
(2) 7 ko
(3) 5 ko

(4) 12 ko

skkku
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 2 (5) 3 (6) 1 (7) 4 (8) 4 (9) 3
1 (11) 4 (12) 3 (13) 4 (14) 2 (15) 1 (16) 4 (17) 1
2 (19) 1 (20) 4 (21) 3 (22) 4 (23) 1 (24) 4 (25) 1
1 (27) 3 (28) 2 (29) 2 (30) 2 (31) 3 (32) 4 (33) 2
1 (35) 4 (36) 3 (37) 4 (38) 4 (39) 4 (40) 1 (41) 3
2 (43) 3 (44) 3
49

(10)
(18)
(26)
(34)
(42)

(7)
(1)

sB{w yu fk~{ehk fk Mku kue rntkk u u


hkk k]nku hkSk{w ykwt nwt ?

(1) {ktzw
(2) rf~kh (3) wkts
(4) sB{w
(2) k{ fkkk -zu rfux{kt kh hVke kike w h
Vxfkhkh rfuxh e[uk{ktke fkuk Au ?

(1) uzwtfh
(2) nuk

(3) yu{. yu. kue
(4) rh
(3) k{ fkkk -zu rfux{kt kike w h Vxfkhkh ukze
e[uk{ktke fkuk ?
(1) rh
(2) {kEf ne

(3) kW
(4) u kux
(4) w ue kxk yuk k{ r{k knf snks fku[ek
snkskzk{ktke hwt {qfkwt uwt k{ wt ?
(1) ykE.yu.yu. h
(2) ykE.yu.yu. rkL

(3) ykE.yu.yu. kLzk
(4) ykE.yu.yu. wk
(5) ykhxeykE yufx{ktke fkuu kfk hkkwt r hsq fhk{kt
ykwt nkwt ?
(1) ktkuu
(2) hkxr yu zkk suk W[ nkuukhkuu

(3) wr{ fkuxok {w Lk{qro
(4)hksfe kkuu
50

(6) 15{e ykux 2013k hkus kkkh heu nuhk kkt nu fw


fuxk rsk yM{kt ykk Au ?
(1) 28
(2) 36
(3) 33
(4) 35
(7) nk{kt (14 ykux 2013)k hkus fuL hfkh khk fhLx
yufkWLx zuVeexu fkw{kt uk kk qxk sk Yrku
{sqe hkk kuk-[ktee ykk zqxe fuxe fhk{kt
yke?

(1) 6%
(2) 12 %
(3) 8%
(4) 10%
(8) yuyu{yu fheu huu rxrfx wf fhke uk ue fE
ke uLf khk fhk{kt yke Au?
(1) yurf utf

(2) fkuxf-{rnLk utf

(3) ykEeykEe utf

(4) yu[zeyuVe utf
(9)
ykh.e.ykE. k oh hkwhk{ hks ykkW kh
hfkh{kt fk u xkuf {k Eu uk yke hkk nkk ?
(1) ykh.e.ykE.k Efkukur{Mx
(2)krt fr{k e

(3) kkk {tkkk {w ykrkof knfkh
(4) k{tke fkko{kt {w knfkh hefu
(10) Mxux uLf ykuV ELzkyu ksuh{kt kuke fuxk{e kkwt
WTkkx fwO nwt ?
(1) 14000{e
(2) 12000{e

(3) 15000{e
(4) 11000{e
51

(11) {qXe [uhku {ke yu Wk{ fk {ks uf yu u


fu ykk{kt ykwt nwt ?
(1) Xhkk
(2) W{ktfh uke

(3) swhk{ u
(4) hrtfh {nkhks
(12) rni{ wkyu kfhktk fE kkk{kt h[kuku
Au?
(1) yo{ke
(2) ke

(3) kf]
(4) tMf]
(13) kteSu kw wt r fk kn{kt {tw nwt?
(1) uzk
(2) [tkhk

(3) ynfkh
(4) kuh
(14) nkwt zh k[efk{kt fk k{u ykukwt nwt ?
(1) wsoh u
(2) wshk

(3) yko wh
(4) yko u
(15) kuk ykhu fuxk ko nukwt wshkwt Bk] th nu
uwt uk Dockyard hke skk Au. ?
(1) ykhu 5000 ko
(2) ykhu 4000 ko

(3) ykhu 2500 ko
(4) ykhu 3000 ko
(16) wshk{kt S.S.C.E. kuzoe Yyk fk ko{kt kE ?

(1) E.. 1972
(2) E.. 1976

(3) E.. 1978
(4) E.. 1970
(17) hkh xuku sL{ fkt kku nku ?

(1) ykkt
(2) rzk
(3) [hkuh
(4) uzk
(18) ehk ku fkt rsk{kt ykuku Au.?

(1) zkt
(2) yhe

(3) {rnkh
(4) khe
(19) wshk{kt kzeykuk rsk hefu fku rsku k Au ?

(1) wh
(2) sqkZ
(3)kz
(4) {h
52

(20) {nk{k kteSyu Y fhu k{rfku{kt fku rf k[ku


ke ?

(1) t ELzk
(2) S

(3) nrhstw
(4) fuhe
(21) e[uk{ktke fE f]r ufMyhe ke ?

(1) ke {furxo

(2) yu {h[Lx ykuV ur

(3) swr eh

(4) nu{ux
(22) ELz ku~kukuSMx k{wt k{rf fk Mkt ukeyu
Y fwO nwt?

(1) ~k{S f]k {ko
(2) kk nhk
(3) wkk[t ku
(4) wk
(23) k {nu wshkk fk rsk{kt ykuku Au ?

(1) fA-qs
(2) {h
(3) yhe
(4) kxk
(24) khe Mxe Wkuk kuk zkp. su.ykh.ze. kkku sL{
fkt kku nku ?

(1) wh
(2) kz
(3) khe
(4) {wtE
(25) kk ekhk{ yk{ fkt ykuku Au ?

(1){kuhe
(2) kuhk
(3) kkk
(4) ykkt
(26) kk hr[ fkBhe ku wshke{kt ywk fkuku fkuo
Au ?

(1) khk{
(2) W{ktfh uke
(3)kk
(4) u{kt
53

(27)
(28)


(29)

wshk hfkhu ki k{ fE rV{u fh{wf yke ne?


(1) kE wshke
(2) ytz kike
(3) wktwheku khtkh
(4) hMe[t
kteS rkk ykfk{kt fwt k{krf [kk nk ?
(1) t ELzk
(2) S
(3) Vkurf
(4) ELz ykuee
eku rfku fE rue yu ktku nku ?
(1) rVhte
(2) ytus
(3) Mur
(4) tk
(30) Munh~{u fE rkfk Akk {ke sue
kue?

(1) kko
(2) kn
(3) k
(4) r[khkhk
(31) rhkku whkkr k wshkk fk h{kt kku
nku?

(1) ykkt
(2) Y[
(3) hksfkux
(4) {kuhe
(32) kteSyu fk {nkwku wshk qkk fne kk
nk ?

(1) ~k{S f]k {ko

(2) sf]k Xkfh
(3) kShk kfkz

(4) hk rtnS
(33) kteSk krnw e[uk{ktke fkuk ?

(1) h. . ukE
(2) kkk xu
(3) hk.r. kXf
(4) fke
54

(34) tMf] ytfkh kMkku wr tk fk r{{ktk fkt


[kuku Au ?

(1) kxk
(2) zh
(3) qs
(4) wh
(35) rkuk ku fkuk ykk{f khkh?

(1) hkhk

(2) kteSk

(3) Mk{e rufktk

(4) hk{f]k h{ntk
(36) E. . 1915{kt ELwk krkfu e[uk{ktke fwt k{rf Y
fwO nwt ?

(1)
(2) kn
(3) ykhkk
(4) Stk
(37) ykwourf ykikrykuk kuh{kt khku fhkk kYu
rkVk fkt rfkk{kt ykwt Au?

(1) yknk
(2) kwkhk

(3) ke
(4) khfk
(38) zu rfux{kt khu uku korf 414 hku sw{ku fk
nuhk Mxurz{ h kutkku nku ?

(1) ffkk
(2) {wtE
(3) krh
(4) hksfkux
(39) eek f]r fkue Au?

(1) Mk{e ykt

(2) {wfkt Mk{e
(3) nt Mk{e

(4) Mk{e [kt
(40) yku nk rVqVe W{k fkuku yke ne ?

(1) hk.r. kXf
(2) W{ktfh uke
(3) khk{
(4) {o
55

(41) wshke kkk k{wt rkk rkf k{rf fkuk


[kk nk ?

(1) ktfh ftkkrhk
(2) hk{
(3) hk{
(4) {o
(42) kh{kt {nku khk k]kkhkukku r[kh fk wshke
krnfkhe ux Au ?

(1) {nk{k kte
(2) f.{k. {we
(3) fke
(4) kuohk{ rkkXe
(43) fk krnfkhwt Wk{ k[e Au ?

(1) ktfh Xkfh
(2) [wek {rzk
(3) .f. Xkfkuh
(4) eYkE Xkfh
(44) ke {u kkuzk kkuzk kkyku hkke yu e fE wshke
rV{wt Au?

(1) ke
(2) kE ftfw
(3) wkwtheku khtkh (4) hMe [t
(45) kk{ rkk fku fk Mkuke fkr kku nku ?

(1) zkt
(2) hksek

(3) {kuhe
(4) zkuhk
(46) Mun{wk fkuku fk tn Au ?

(1) hk{
(2) fke

(3) uk
(4) kuohk{
(47) rtn te Yyk fk wshke {nk hkse yu fhe
ne ?

(1) e{u nuku
(2) {qhks kutfe

(3) rhks srtn
(4) {qhks eyu
56

(48) yk, yuf k yu rtsh yu f]rykuk


sof....

(1) yBk]k e{

(2) qofkL rkkXe

(3) yuMkh zurz

(4) yufk rf k[ku ke..
(49) kurtk tMkk kku uzku {rnk {nkw
e[uk{ktke fkuk ?

(1) ntk {nuk
(2) wk {nuk
(3) Qkk {nuk
(4) khk {nuk
(50) wshkwt k{trh ki k{ fkt Y kwt nwt?

(1) {kuhe
(2) hksfkux

(3) y{k
(4) ku

skkku
(1) 2 (2) 4 (3) 3 (4) 2 (5) 4 (6) 3 (7) 4 (8) 3 (9) 3 (10)
3 (11) 4 (12) 3 (13) 2 (14) 3 (15) 2 (16) 1 (17) 2 (18)
1 (19) 3 (20) 4 (21) 2 (22) 1 (23) 1 (24) 3 (25) 3 (26)
3 (27) 2 (28) 4 (29) 1 (30) 2 (31) 2 (32) 2 (33) 3 (34) 1
(35) 2 (36) 1 (37) 2 (38) 4 (39) 2 (40) 2 (41) 2 (42) 2
(43) 4 (44) 3 (45) 2 (46) 4 (47) 3 (48) 1 (49) 2 (50) 4
57

(8)
(1) 16 rzuBhk rne uthu k nk{kt yuf ytuS
{uuee Vkuxku skorMx h uthue kxk fk nuh{kt
e ne ?

(1) rne
(2) fkufkk

(3) qk
(4) {wtE
(2) kkk r{ {t kku tfku {ko hkuh kusufx{kt
yuf {q wshkk rkke k fkoh Au, u fkuk ?

(1) zk. hkh khu
(2) zk. yr kzk
(3) zk. f{ he
(4) zk. [u kn
(3) qk yk {kxu zu khfk{ fhe k]e hku kike
zku fqku : fkuk wh ze khku Au, u fk u{kt ykuku
Au ?
(1) s{oe
(2) [e
(3) hrk
(4) w.yu.yu.
(4) ksuh{kt fk Mku ku yktrhf ku zk{k fur{f
kuBku Wku kku nku yu su{kt 1300 ke w {kko k
nk ?
(1) w.yu.E.
(2) Ehkf
(3) rrhk
(4) kWe yhurk
58

(5)

kww-yu-ktk k koku{kt fk wk tk kf khk


ktk r rk ktk{kt ykwt nkuke kfkhe {u
Au ?
(1) [tw k{
(2) [tw eu
(3) {ww
(4) fw{kh w k{
(6) w fke {ne kfkhe {kxuwt wMf Vku-fku-fe k
uf....
(1) kww-yu-kt
(2) Vkrnk
(3) {uuMke
(4) uwf rhfuxh
(7) w k{kk {nk kf [tw e {kxue kko
ue [tw{T k h[rk....

(1) khe
(2) qf
(3) rkkk
(4) wtw
(8) [tw k{ khk w t fkhu Y fhk{kt ykku
nku ?
(1) R.. 350-351{kt (2) R.. 319-320{kt
(3) R.. 411-12{kt
(4) R.. 301-302{kt
(9) ww k{k{kt k{ [ktek rk nkh kzkku
u fkuu Au ?
(1) [tw eu(r{kr
(2) Mftw
(3) {ww
(4) [tw k{
(10) rAee hksfw{khe fw{khue kku fhe rAe suk
fke hk kku ttku ktk nk, u w tku
hkse e[uk{ktke fkuk ?
(1) r{kr
(2) [tw k{

(3) fw{khw k{
(4) Mftw
(11) {wwu h{ khefuk Wu kk {u
k{kku fR rkeX{ktke {uk Au ?
(1) r{ek
(2) kek
(3) ktk
(4) e
59

(12) khk ukur hefu kek {wwwt fk


yru{kt { k]ek rsuk hefu Wu fhk{kt ykku
Au ?
(1) yuhk yru
(2) k Mt yru
(3) kt[eku Mw
(4) rku{kt
(13) [tw eyu fkXekkzk fkuu nhke fE Wke khk
fhe ne ?
(1) uk r
(2) knktf
(3) fkrh
(4) h{ k
(14) sqkZk yru{kt kihkx{kt wo kwt {khfk{
e[uk{ktke fkuku fhkwt nkuke kfkhe {u Au ?
(1) [kr
(2) kok
(3) Mftw
(4) {ww
(15) w {{kt uek rfke kku kutzk uk nk
Wkue {krne fk tk{ktke {u Au ?
(1) y{hfkuk
(2) {krfkr r{k{T

(3) k]n r[tk{ke
(4) rfhkkswoe{
(16) [tw ee hkske e[uk{ktke fR ne ?

(1) Wsi
(2) {

(3) kxewk
(4) kfkxf
(17) w {e hkskkk e[uk{ktke fR ne ?

(1) kf]
(2) yo{
(3) tMf]
(4) ke
(18) e[uk{ktke fw fkrkwt {nk tz fk Au ?

(1) {ukq
(2) hkwt

(3) fw{kh t
(4) rfhkkswoe{
(19) w t hBk fk krnfkhu [t kfhk k{k
tMf] kfhke h[k fhe ne ?

(1) [tku{e
(2) khe
(3) nu{[tk[ko
(4) fkrk
60

(20) Wkhu hkk rwh{kt yku uZwt kkh {trh


sue kuok{ fkf]r fk te u Au ?

(1) [tut
(2) wt

(3) {kiot
(4) t]t
(21) w kfk hBk rrk ku ykue wVkyku fk
{kuoke kr kue nkukwt uk {u Au ?

(1) si
(2) k yu i

(3) ki
(4) rw tk
(22) ysLke wVkyku ifee fE wVkyku w fke u nkukwt
{kk{kt yku Au ?

(1) 1e, 3S, 5{e
(2) 16{e, 17{e, 19{e
(3) 8{e, 9{e, 12{e
(4) 14{e, 15{e, 18{e
(23) nku ykuV yu Muhku yu yk{fkkk uf...

(1) nrhkhkk yk[ko
(2) Yr zurz
(3) e{ ye
(4) yuMkh zurz
(24) isw Ae wshkk nuk tefkh yu tekr
k{wt te hwt nw{q wMf kh....

(1) {kikk (2) trz yku{fkhkk Xkfwh (3) Vikkt
(4) ykrhk{ k
(25) Mr ykuk {kxu su{ku kihkx, fA yu kuhthk
zwthk qte kk nk u uk yke MrkMke
e[uk{ktke fkuk ?

(1) tzw S
(2) rkwk sh
(3) sf]k RLS
(4) zk.kk RLS
(26) R.. 1814{kt k{ wshke t[kt nkh kzkh
f....

(1) RAkhk{ qohk{ ukR

(2) VhwS {ok

(3) nkS{nB{ ykhrk rS

(4) yBk]k uX
61

(27) fuL kkk {tke Lk khu wko rtkk khku kzkh


kk zkkk kukk fkofk hBk yk~f
Mwykuk k h ytfw {qfkh rh f...

(1) RLhk kte
(2) {kuhkhS ukE

(3) yxrnkhe kskR (4) e. r[Bh{
(28) Mfu kteS{kt ykuke ukh f{oX wk...

(1) {kuhkhS ukE
(2) {nkukE ukE

(3) hkh xu
(4) WAthk{ Zuh
(29) kshzkk kkr{f rkf{ktke hk{fkkk r
kf....

(1) q zkuthuS {nkhks (2) ykkhk{ kw

(3) {kuhkhekw
(4) [kt {nkhks
(30) rkkMkk rkkt yu kteke fukefkh....

(1) zk. ykE.S. xu
(2) zk. e.e.i

(3) {kuek uz
(4) ku. r{ khkkE
(31) {q fztsk rk yu ykk khk yktk
hkkk .........?

(1) nhrkE rurxk (2) [twk rkue
(3) zkp. ykE. S. xu
(4) {kE ukE
(32) {qrkfkh w hefu kek krnfkh.. ?

(1) sL{tfh q[
(2) {kunk {nuk
(3) zkkkE ukE
(4) hrfk he
(33) r w hefu kek krnfkh.. ?

(1) sL{tfh q[
(2) {kunk {nuk
(3) [t {nuk
(4) kwtfh k
(34) {wnhk{ fhkk {uk{kt E{k{nwu ne kuk, ue
k{kt kufku r {kk Au u ... ?

(1) fhe E
(2) h{ E
(3) {nkuh{
(4) E-W-rVk
62

(35) E. . 1908{kt e[uk{ktke fkuku wshke ykhkuk ekt


kk ?

(1) Vko
(2) VhwS {ok
(3) SSkE nuhk{S
(4) EAkhk{ ukE
(36) e[uk{ktke fwt {k[khk ke ?

(1) r[fuk
(2) {fke
(3) fuhurnt
(4) sL{qr{
(37) kkur kku {nk kfkh e[uk{ktke fkuk?

(1) uw [kihe
(2) hkwkk uX
(3) e. S. u
(4) f{ [eo
(38) e[uk{ktke fkuk kt k kku tfku {nkwk
ke ?

(1) k{kk
(2) Vikkt
(3) ykhkt
(4) wk{ kehk
(39) the k kku tfku rf ..... ?

(1) wk{ krhk
(2) f{ [eo
(3) kkk kkuk
(4) {tsw {nuk
(40) k kurrto ife kw~{uh e[uk{ktke fk Mkku ykuwt
Au ?

(1) yktuk e i o h (2) ykihtkk
(3) fke

(4) krf
(41) kzTtk{kt Wkh {e{ktkk h[rk e[uk{ktke fkuk?

(1) sir{e
(2) fw{krh
(3) fkk
(4) fr
(42) e[uk{ktke fwt kk ke ?

(1) hkurnke
(2) {ukk
(3) w

(4) k]k
63

(43) krko rkyku ife{kt e[uk{ktke fku rf kuxku Au ?(1) yrk
(2) s{r
(3) ki{
(4) fq{o
(44) E. . 1957 {kt Mwrf k{ku fwrk{ Wn fk uu
yfk{kt hku {qfku nku ?

(1) hrk
(2) y{urhfk
(3) fuuzk
(4) kL
(45) ruhik ELzMxe yuLz xufkukuS Bwr{ e[u{ktke
fk Mku ykuwt Au ?

(1) [ukkE
(2) qk

(3) rkk{
(4) utkuh
(46) e[uk{ktke fk rkke fu suyku yuxr{f yuSo fr{k
k yk nk u{wt r{ke wkoxk{kt yk kwt nwt ?

(1) zkp. ytkk khkkE (2) e rk hk{kws{
(3) zkp. st khefh
(4) zkp. nku{ekk
(47) rn{kk kike [k{kt [k rhwt k{ {kWLx yuhuMx
fkuk k{ hke ykwt Au ?

(1) rn{k{kt {kr ukh rfk k{ hke

(2) ytus y{khk k{ hke

(3) ytuS hkkek k{ hke

(4) eh uhkkk k{ hke
(48) e[uk{ktke fkuu {hkkukh kh hJ ku yukuzo ykk{kt
ykku Au ?

(1) knkwh kMke
(2) yu{. yu. w{e
(3) zkp. su. ykh. ze. kk (4) S hu.
64

65
(1) 4 (2) 2 (3) 3 (4) 3 (5) 4 (6) 2 (7) 3 (8) 2 (9) 4 (10)
2 (11) 3 (12) 2 (13) 3 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 3 (18) 1
(19) 1 (20) 2 (21) 2 (22) 2 (23) 3 (24) 4 (25) 3 (26) 2
(27) 2 (28) 2 (29) 3 (30) 2 (31) 2 (32) 4 (33) 1 (34) 3
(35) 3 (36) 1 (37) 3 (38) 4 (39) 3 (40) 2 (41) 2 (42) 4
(43) 4 (44) 1 (45) 4 (46) 4 (47) 2 (48) 1 (49) 4 (50) 4

skkku
(49) ktr MY xkh yukuzo e[uk{ktke fk kuke rrx
fk{ehe {kxu yk Au ?

(1) {ksuk
(2) ktr

(3) f]rk
(4) rkk yu xufkukuS
(50) yBk]k r{u fks u fuk yu f]r {kxu kkeX
yukuzo ykk{kt ykku nku, u fuk fkhe h[k Au ?

(1) rfk
(2) kwfkk

(3) fkk
(4) fktn

(9)
(1) rh[zo yuxhkue rV{ kte{kt {nk{k ktewt kk
fkuku swt nwt ?

(1) hkS uX
(2) hu hk
(3) yuuf rL
(4) u rftu
(2) r tke e yufk [ku hu fkue h[k Au ?

(1) trf{[L [uxSo
(2) kw [uxSo

(3) ~k{ uu
(4) heLkk xkkuh
(3) khe rV{k {nk ruof fu suyku heLkk xkkuhk
r nk yu suykuu ykuMfkh yukuzo k {u Au u ...
(1) S hu
(2) kw [uxSo

(3) ~k{ uu
(4) Bk]kk u
(4) r tMf] kxf Bk]Afrxf{T h ykkrh kufr
rV{ fR ?
(1) yk{ke
(2) f f k ksu
(3) tk
(4) W
(5) kte rV{ {kxu kw ykiku fk kuk{kt ykuMfkh
yukuzo {ku nku ?
(1) e
(2) uqkk

(3) nkf ruo
(4) te
(6) kRz, xufe zkRh, ukeV sue rV{{kt {w qr{fk
fkuku se ne ?
(1) hksfqh (2) refw{kh (3) ukt (4) u {whS
66

(7) {kuq urzt rV{wt ruo fkuku fwO Au ?


(1) ek {nuk
(2) {ehk kh

(3) uh fqh
(4) ykko u
(8) rX rV{ {wu yk{ {kt yfhe qr{fk fkuku
se ne ?
(1) hksfw{kh
(2) k]ehks fqh
(3) kunhk {kue
(4) hks fqh
(9) tke rV{ kuh-kt[kewt ruo e[uk{ktke fkuku
fwO nwt ?
(1) kw [uxSo
(2) ~k{ uu

(3) Bk]kk u
(4) S hu
(10) kuuu krhkurkf rsuk yu uykuwt rrx kuk{kt k u
k{kt e[uk{ktke fku rf kuxku Au ?
(1) nhkurL whkk - hkk kMk

(2) e.e. hk{ - kirf kMk

(3) {h xuhuk - kL

(4) heLkk xkkuh - krn
(11) khe ru{k Wkue k{ yruke kwt u
e[uk{ktke fkuu Au ?
(1) he k
(2) {wkk

(3) urfk hke
(4) ykk khu
(12) khe rV{kuk sf ...
(1) S hu
(2) {kuek

(3) kk knu Vkfu
(4) yhuh Rhke
(13) e whMfkh {uk ke nue khe yruke ...
(1) urfk hke
(2) {wkk

(3) he k
(4) {ekfw{khe
(14) kh{kt rr{o k{ ytuS rV{ ...
(1) qhsnkt
(2) k{ kuBu

(3) fkuxo zkLh
(4) hk nrhL
67

(15) kuu krhkurkf Skh k{ khe ...


(1) {h xuhuk
(2) e.e. hk{

(3) heLkk xkkuh
(4) se[t ku
(16) kh h L{k {ukh k{ rqr ...

(1) sknhk nu
(2) RLhk kte

(3) zk. hksuL k
(4) zk. yu. hkkf]k
(17) yur zk{k k uf ...

(1) koz hu
(2) kuso koz ku

(3) wLkh r{zko
(4) y{o u
(18) Three Decades in Parliament yu fR hkserf rqrk
kkkku tn Au ?

(1) ku{kk [uxSo
(2) RLhk kte

(3) sfk khkk
(4) yx rnkhe ksuR
(19) {kwze zuR fkue h[k Au ?

(1) {wfhks ykt
(2) yte hku

(3) r{ uX
(4) ykh. fu. khkk
(20) Ignited Minds k uf ...

(1) sknhk nu
(2) yu.yu.hku
(3) hkS kte

(4) zk. yu.e.su. yw fk{
(21) Indian Poverty & Unbritish Rule in Indian k uf ...

(1) nu
(2) ksuR
(4) e.ykh. k
(3) kkkE hkuS
(22) wxkurk k hr[k

(1) {urfkue
(2) fko {kfo
(3) eh e. [kihe
(4) kku{ {wh
(23) rnL Mhks wMfk uf ...

(1) RLwk krkf
(2) {nk{k kte
(3) kuu
(4) k tkh rxf
68

(24) fk{ke f]rk uf ...(1) hk{khe rtn rfh
(2) {nkue {ko
(3) ykkue
(4) stfh k
(25) kkehk{ fkuk k uf ...

(1) yBk]k r{
(2) u{[L
(3) hk{khe rtn rfh
(4) rs utzqfh
(26) yBk]k r{u uykue fR f]r {kxu kkeX whMfkh {ku
Au ?

(1) huLw MxuB
(2) fkuhk fk
(3) yk
(4) fk u fuk
(27) r{rL Lnku wt Au ?

(1) tMf] kxf
(2) {ke fk
(3) ke tk (4) si k]kt
(28) e[uk{ktke fkue wk {urfkue kku fhk{kt yku Au ?

(1) {krfk r{k{
(2) e eefkh{

(3) fkirxwt ykokMk
(4) fk{qk
(29) f]rk hr[k ...

(1) kuk zu
(2) RLhk kuMk{e
(3) Me{k he
(4) yte hku
(30) uk ykuV uL k uf ...

(1) y{o u
(2) ew
(3) {wfhks ykt
(4) yk{ M{k
(31) e[uk{ktke fk {ku nuknu kuke yk{fkk e
Au ?

(1) knsnkt
(2) nw{kw
(3) yfh
(4) kh
(32) e[uk{ktke fR f]r fkrke ke ?

(1) hkwt
(2) fw{kh t
(3) r{kueo{
(4) krhwk hkk{
69

(33) wwfu khe {q fR kkk{kt kku Au ?(1) Wqo
(2) Vkhe
(3) tMf]
(4) wfeo
(34) [rhk ne fkue h[k Au ?

(1) khktfh tkukk (2) h[t [uxSo

(3) heLkk xkkuh
(4) ykh. fu. khkk
(35) M kkkk uf ...

(1) k
(2) qr

(3) qf
(4) tsr
(36) hkx u r fk khe ukzee k{kt {kk{kt
yku Au ?

(1) sk rtn
(2) xkize

(3) {ush k[t
(4) e. fu. kzw
(37) 1e {u fk rk Y{kt {kk{kt yku Au ?

(1) wshk Mkkk r
(2) wshk kih r
(3) ykthhkxe { r (4) Whk k
(38) N.A.F.T.A. {kt T yuxu ?
(1) Tariff
(2) Transport
(3) Terrorism (4) Trade
(39) F.M. yuxu ?

(1) efLe {kuzqu
(2) efLe {kuexh
(3) efLx {kuexh
(4) efLx {kuzqu
(40) E.P.Z. wt qhwt k{ ...

(1) yufkuxo {ku ku

(2) yufkuxo kuxurL ku

(3) yufkuxo kuxuf ku

(4) yufkuxo kuurt ku
70

(41) hurzku{kt S.W. yuxu ...(1) kWLz u
(2) Me{ u
(3) kuxo u
(4) k rfku kuxk Au
(42) W.L.L. wt q hwt k{ ...

(1) khu uLz kR

(2) khu R kuf q

(3) kurft uLz kR

(4) k rfku kuxk Au
(43) ykt{X fkk fR fkkMw h ykkrh Au ?

(1) {kuk rkun
(2) tkk kk
(3) tkk rkun
(4) tLke rkun
(44) uk r fR kheu {kk{kt yku Au ?

(1) 8{e yur
(2) 26{e Lwykhe
(3) 15{e Lwykhe
(4) 9{e rzuB h
(45) 31 {u ku r uk {kxu {kk{kt yku Au ?
(1) Sisters Day

(2) Fathers Day
(3) Anti Tobacco Day (4) Anti Terrorism Day
(46) uhe fkMkhkuwt k{ fR h{ kku tfkuwt Au ?

(1) nkufe
(2) Vqxku

(3) uz r{Lx
(4) [u
(47) uh kt wt k{ fR h{ kku tfkuwt Au ?

(1) uz r{Lx
(2) nkufe

(3) rrzo
(4) Mfku
(48) r{kt h{ehku{kt kike w ykf {uku xkRh wz fR
rX h{ kku tfkuku ukze Au ?

(1) kuku
(2) kuV

(3) kuft
(4) rs
71

72
(1) 4 (2) 4 (3) 1 (4) 4 (5) 2 (6) 5 (7) 2 (8) 2 (9) 4 (10)
1 (11) 3 (12) 3 (13) 3 (14) 1 (15) 3 (16) 4 (17) 3 (18) 4
(19) 4 (20) 4 (21) 3 (22) 4 (23) 4 (24) 4 (25) 4 (26) 4
(27) 3 (28) 3 (29) 3 (30) 4 (31) 4 (32) 4 (33) 4 (34) 2
(35) 1 (36) 3 (37) 4 (38) 4 (39) 1 (40) 4 (41) 3 (42) 2
(43) 4 (44) 3 (45) 3 (46) 4 (47) 4 (48) 2 (49) 4 (50) 1

skkku
(49) fu fkuxo kk nkzo fkuxo yk ku fR h{ kku
hk Au ?

(1) kMfux ku
(2) uz r{Lx

(3) xu xur
(4) xur
(50) zq fR h{ kku ttr Au ?

(1) ku xur
(2) xu xur

(3) kMfux ku
(4) rfux

(10)
(1)

fk rwt r{k yu wokke ykhkkku kk Au yu


u kuk h kk u {kxu r{k fhk nukt k{k
fhkku hMh ke ukku rhks Au ?

(1) fqkk rwt

(2) {nkeh sL{ kt[k rwt

(3) the

(4) khk qkk rwt
(2) kw Mft k h[rk...........
(1) yk[ko kknw Mk{e
(2) kh kik{ Mk{e
(3) Mkq
(4) {nkeh Mk{e
(3) fqk fu khkqk fE kkk{kt kuwt Au ?
(1) ke
(2) kf]

(3) yo{ke
(4) tMf]
(4) k {nkehk sL{ {u uykue {kk rkkueu
fuxk {nkMku ykk nkt ?
(1) 12
(2) 16
(3) 18
(4) 14
(5) e[uk{ktke fkuk [kue ekOfhku{kt Mkk k{u ?
(1) ur{kk
(2) {ekk
(3) kokk
(4) ki{ Mk{e
73

(6) e[uk{ktke fkuk Mkrhkr{kt Mkk k{u ?


(1) w{ko
(2) ki{ Mk{e
(3) knw
(4) {nkeh Mk{e
(7) k {nkehwt ktk e[uk{ktke fwt ?

(1)
(2) kkuzku
(3) rtn
(4) k
(8) WMk rM{kkt yu kukk S{kt fw fuxe rV{kt
te ykwt nwt fu nkE kze ne ?
(1) 3
(2) 2
(3) 6
(4) 1
(9) kuo[k yu yk yu {ws fk si ekOfh kukk
tu kzk{kt qhkuk wykue kkhe rntkk rhku{kt
fhkwt {we hke t{tku [kk k nk ?
(1) ktrkk
(2) {ekk

(3) kokk
(4) ur{kk
(10) yk[koe rnhrs qrhS kuke yrntke {nkk keu
kukk hks{kt y{krh o (S rntk h rt)ku
yku e[uk{ktke fk {wk nuknu ykku nku ?
(1) snkteh
(2) kh

(3) knsnkt
(4) yfh
(11) kh-krfMkk kk hr{k krfMk{ktke kh{kt
{kuxe tk rMkkr kukykuk w:kx {kxu wshk{kt
fwt h kk{kt ykwt nwt ?
(1) ws
(2) ktek{

(3) khe
(4) [kW
(12) kk{ rkk fkuk {kxue wMf ukee uhkk {qroykuu
to{kt fku rf k[ku ke ?
(1) e {kuxk
(2) e ytwkE whkke
(3) e AkuxwkE whkke
(4) yhrt kkuk
74

(13) kkk xue fkk {kee kE hke ue


rV{k yruk e[uk{ktke fkuk ?
(1) hu fkurzk
(2) {qhks hkszk
(3) WuL rkue
(4) {kuek
(14) ru{kt ktrfkhe k]rku kuhke ykkh r ktrfkhe
~k{S f]k {ko e[uk{ktke fk hkk ek hefu hkk
nk ?
(1) sqkZ
(2) nikk

(3) kh
(4) y
(15) wshk{kt fuLhk rk yu kfkrf khkh {kxuk
{kukR nkuMx kusufxwt k{ wt Au ?
(1) yBk]{T hk
(2) tSe hk

(3) wykhku{T
(4) fuLh rk hk
(16) W{ktfh ukeyu rkwh su{ktke ki nuwt fwt yufktfe wt
nwt ?

(1) newt M
(2) kf {okk

(3) r{k
(4) wtk
(17) Su k ke kR, kh{kt kze hku kE yk k
h[rk fkuk Au ?

(1) k{
(2) yku

(3) fr ku
(4) u{kt
(18) wshk{kt rk rknh rt k fk
wkhfu kh Akuzwt zwt nwt ?

(1) fhk {qS
(2) swhk{ u

(3) hrtfh {nkhks
(4) k~k{ {nkhks
(19) {uz{ r{kRS fk{kyu kuu ikh fhuku hkxs ykthhkxe
{kske fkutuk fk uk yru hBk
Vhfkku ?

(1) ro
(2) xkufku

(3) s{oe
(4) hku{
75

(20)


(21)


(22)


(23)


(24)

(25)


(26)
(27)

y{kk{kt ki k{ fLkkk fkuku Mkke ?


(1) nhfwth uXkke
(2) htsku k
(3) khk {nuk
(4) rkkihe eftX
kkyu sk kfkuu e{k f[ qhwt kze wshk hfkhe
kusk fR ?
(2) rkk e
(1) e{kS
(4) rk e
(3) kur e
wshk{kt wMfk k]rkk kuk...
(1) {kuekE y{e
(2) hnrh y{e
(3) hrtnkE rurxk (4) nrhr rurxk
tk{kt Mk ktr{kt {kuhu hnukh ktreh e[uk{ktke
fkuk ?
(2) hksw
(1) rtn
(3) wu
(4) wehk{ ku
{nkhkx{kt ktrfkhe k]rkykuk kuk ...
(1) wehk{ ku
(2) ne rtn
(3) kwu t Vzfu
(4) [tuh ykk
fMwhkwt yk fk ko{kt kwt ?
(1) R.. 1942
(2) R.. 1950
(3) R.. 1944
(4) R.. 1946
wk-fhkh fkue fkue [u kku nku ?
(1) zku. yktuzfh-kte
(2) kte-kuzo Rro
(3) wkk[t ku-zku.yktuzfh
(4) k ywVkhk-kte
rnLe hkxe {nkkk ke yruk {w e[uk{ktke
fkuk nk ?
(1) kkkE hkuS
(2) hwe iS
(3) zku.ku{u [t uhS (4) yue uLx
76

(28) khe nkh ktrfkhe yktku{kt r ktrfkheyku khk


RLz nku{Y kukxee Mkkk fhk{kt yke, u{kt
fku rf kuxku Au ?

(1) eh khfh
(2) ~k{S f]k {ko
(3) {k Zhk
(4) wkk[t ku
(29) yewh kztk fu{kt su ktrfkheu whkkk yku Akuze
{qfk{kt ykk nk u fkuk ?

(1) krhLh kkuk
(2) yhrt kkuk

(3) wehk{ ku
(4) Vw [kfe
(30) y{urhfk{kt hnuk ktrfkheyku khk h kkkrnf swe swe
kkk{kt Y fhk{kt ykk nk, u r[kh es fktke {wt
nwt ?

(1) 1905k kk
(2) k.hk.fkut.e Mkkk
(3) 1857ku r
(4) {tktzue nee
(31) wkk[t ku {nk{k kteku rhku nkuk Akt Qk hkk
nk yu Vheke [qtxkk nk, u yru fwt ?

(1) nrhwhk
(2) rkwhk

(3) fkufkk
(4) kwh
(32) fkfkuhe xu qtx fu k su ktrfkheykuu Bk]wtz ykk{kt
ykku u{kt e[uk{ktke fku rf k[ku ke ?

(1) hkuk
(2) hk{k rM{

(3) xwfuh k
(4) yVkkkt
(33) qk kosrf ke Mkkk e[uk{ktke fkuku fhe ne ?

(1) Lk{qro {nku kurt hkzu

(2) kwu Vzfu

(3) kukf]k kuu
(4) rVhkuskn {nuk
(34) ku{u[L uhS khe hkxe fkutuk yk fk
Mkkk yru hBk Lk nk?

(1) fkufkk
(2) {wtE

(3) [uLR
(4) kwh
77

(35) rrx RMx RLzk fte yu ytuuk k {kxuku {ko


{kufku fhwt {nwt w e[uk{ktke fwt ?

(1) {iqh rn
(2) fkkoxf rnku

(3) fhe zkE
(4) kee zkE
(36) hkske rhok hk hBk fk kRhku h kuB
Vufktk u hk heu kk kk nk ?

(1) kuzo fo
(2) kuzo ke

(3) kuzo nkrzOs
(4) kuzo hez
(37) khu tkhke y{khe kR, khu ykWk rrx ktku
yu ue hkkuk yufefhk kfe Wk kuk yuf{kuwt fw
fuxk o{kt rks fhk{kt ykwt nwt ?

(1) yuf
(2) kk

(3) k
(4) [kh
(38) 1953{kt 2[ku hk w: h[k t[k too{kt fku rf
kuxku Au ?

(1) sMx Vye
(2) kk fwtst

(3) fu.yu. keh
(4) s khkk
(39) [twk {kio khk si {o ytefkh fhk{kt ykku nku uwt
ko fk tk{kt fhk{kt ykwt Au ?

(1) ki tkku
(2) rhrx ok

(3) yrB{ rxf
(4) kk tkku
(40) [twk eu (r{kr) k rse fu Awt
fhku u fku Au ?

(1) k M u
(2) yuhk yru

(3) Wrrh wVku
(4) k ku wVku
(41) rkkk ft hkste hkske fwt{kt [twk ek
q hefu fkuk kwO nwt ?

(1) Vkkk
(2) y{hrtn
(3) {nkfr fkrk
(4) ehu kk
78

(42) rsh k{ku fke kk{kt f]k uhkku


{nku Vkku hkku Au, u{s fk {wk kfu uku khk
kike fke hk hefu Wu fkuo nku ?

(1) nw{kw
(2) kh

(3) yfh
(4) snkteh
(43) kek w k ytuuyu fkuu tkku k kku
nku ?

(1) {ehfke{
(2) hVhk

(3) nkwh kn
(4) {ehVh
(44) u, wykR, {kfo{u r yu fR h{k
kkrhkrkf ku Au ?

(1) kuV
(2) hku

(3) qx
(4) kuku
(45) k{ kV (rkk yurk h{ku) fkt kuku
nku ?

(1) rne
(2) Zkfk

(3) fkX{tzw
(4) RMk{kk
(46) tfh yu [h fR h{k krhkrkf ku Au ?

(1) kuku
(2) kueku

(3) kuV
(4) huM
(47) rxk{e e e ku fk ko{kt kR ?

(1) R.. 1931
(2) R.. 1932

(3) R.. 1933
(4) R.. 1934
(48) e rw hBk fk ko{kt Yux [kuke kh
y{urhfkk hkxr r{kk ?

(1) R.. 1941
(2) R.. 1942

(3) R.. 1943
(4) R.. 1944
79

80
(1) 3 (2) 1 (3) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 4 (7) 3 (8) 4 (9) 4 (10)
4 (11) 2 (12) 4 (13) 3 (14) 1 (15) 2 (16)1 (17)3 (18) 1
(19) 3 (20) 1 (21) 4 (22) 1 (23) 4 (24)3(25) 3 (26) 1
(27) 2 (28) 2 (29) 2 (30) 3 (31)2(32) 3 (33) 1 (34) 1
(35) 4 (36) 3 (37) 4 (38) 4 (39) 2 (40) 3 (41) 3 (42) 2
(43) 4 (44) 3 (45) 3 (46) 1 (47) 2 (48) 4 (49) 1 (50) 1

skkku
(49) krfMkk Mkkf {nB{ ye ekkwt r fkhu kwt
nwt ?

(1) R.. 1948
(2) R.. 1949

(3) R.. 1950
(4) R.. 1951
(50) R.. 1956{kt zk.yktuzfhu u{k 2 k ywkeyku kku
ki {oe rkk fk Mku ee ?

(1) kwh
(2) rne

(3) kuk
(4) qk

(11)
(1) su rkfkuke kku kswykue tkE ykue nku, uk
rkfkukk kukVu kuk {kxu e[uk{ktke fkuku qk ykwt
Au ?

(1) wrfrz
(2) kkkkuh
(3) nuhku
(4) yko
(2) kh{kt ykk ke kuke uhe Wh fuL hfkh khk
nk{kt ykk zwxe fuxe fhk{kt yke ?

(1) 10 xfk
(2) 20 xfk

(3) 15 xfk
(4) 25 xfk
(3) tkk ku r[kh rfkkkku u e[uk{ktke fkuu
Au?
(1) kMf
(2) nuhku
(3) uueh--{hu
(4) wrfrz
(4) kwwkf (Logarithm) ku k k{ hsq fhkh
rkkMke e[uk{ktke fkuk nk?
(1) nuhe r
(2) snku urh

(3) yko
(4) kuoe
(5) yuMrhe ku e[uk{ktke fkuku fhe ne ?
(1) rMxe
(2) r{u

(3) Vurf nkuV{u
(4) Lu
81

(6) fkuuhke hek kuf fkuk nk ?


(1) hkuLxs
(2) hkuox fku[

(3) fuuLz
(4) MLxku
(7) ku kuELx uk kuf ....

(1) kuxh{u
(2) nku kWz
(3) eux
(4) yu. su. kehu
(8) xurkVk kuf ?
(1) hkuxo nkEx nux
(2) uBwy {kuot
(3) uf uz
(4) ykuxkunk
(9) n {tze rk r{ku e[uk{ktke fkuku ykk nk ?
(1) uurku
(2) Lqx

(3) yko
(4) fuh
(10) huh (uVxe) k kuf ...?
(1) rsux
(2) ykuxe

(3) wzEh
(4) fkux
(11) nuhk {kkkuu ktk {kxu { fhwt k e[uk{ktke
fwt Au ?
(1) k{kuVku
(2) {ukVku

(3) ykuxkuVku
(4) yurzVku
(12) Mru kkt tuk kowt k ?
(1) yurkukV
(2) fuMfkukV

(3) rM{kukV
(4) k{kuokV
(13) esewt kk {kkwt k ... ?
(1) kuxkr{xh
(2) kux r{xh

(3) uuku r{xh
(4) yur{xh
(14) hk suk rMkh{kt fkuEk urk fkhk h uk kkt uhk
s{ek ku fwtzkk fu Vuhe fo fkt uk {u Au ?
(1) k{eek
(2) kr

(3) khkfh
(4) fA
82

(15) wrkku nuku {kukE Vku {kfuox{kt Wkhkh fte


e[uk{ktke fE ?
(1) kurfk
(2) yu

(3) q
(4) {kuxkuhkuk
(16) nk huk xkhe ku fhkh zkuku {q k wt
nku?

(1) ue
(2) wr[rf

(3) yurLseh
(4) Vurhku
(17) rz yuLse ku fhkh wzkuV rz {q fk uk
nk?

(1) k
(2) s{oe

(3) w.yu.yu.
(4) kL
(18) rko ykfk{kt fE rk{kt uk Au ?

(1) qo
(2) rK{

(3) Wkh
(4) rkk
(19) Wfk (hk khk) wt Au ?

(1) yfke nku
(2) khk

(3) kkuku fkr {wk (4) Aqxk zuk yfke kkkuo
(20) [tnk fkhu kk Au ?

(1) q{k ru
(2) y{kk ru
(3) esk ru
(4) {u khu
(21) fk ko {ws fk yuf ufLz{kt ykhu fuxwt yth fku
Au?

(1) 3000 rf.{e.
(2) 3,00,000 rf.{e.

(3) 30,00,000 rf.{e (4) 300 rf.{e.
(22) wrkk fkk hefu ykukw nuh...

(1) ykufkk
(2) uErst

(3) rfkku
(4) nuhe
83

(23)


(24)

(25)


(26)

(27)

(28)

(29)


(30)

(31)

(32)

qoe xk kue ?
(2) xkurfku
(1) fkutku
(3) rr{
(4) ktnkE
{kuu k{ke Mkkkwt ko fwt?
(1) E.. 1530
(2) E.. 1215
(3) E.. 1526
(4) E.. 1556
y{urhf Mkte nuhk fk ko{kt kE ?
(1) R.. 1773
(2) R.. 1789
(3) R.. 1776
(4) R.. 1778
kheykuwt wshk{kt yk{ fE e{kt kwt nwt?
(1) keS e
(2) ykX{e e
(3) Ae e
(4) kh{e e
nur fkuo yufx EuLz{kt fk ko{kt kh kku ?
(1) E.. 1679
(2) E.. 1703
(3) E.. 1712
(4) E.. 1655
rkk wku kuf... ?
(1) hkuxo rhe
(2) {uu
(3) yu{Lz
(4) suB fqf
ki k{ yfkkkk fhkh ?
(1) e yk{oMxkut
(2) {uu
(3) hkfu {ko
(4) whe khe
rVrkEL xkwykuku kuf ?
(1) fux fqf
(2) fukuxT
(3) {uu
(4) yu xkM{e
e[uk{ktke fE re k[e ye kk ?
(1) ue zkukwt u
(2) swrxhwt qwt
(3) [ee rk
(4) wk e[k
kuz fkuMx uwt wt k{ wt Au?
(1) whek{ (2) kkk
(3) kBk (4) kEk
84

(33)


(34)(35)


(36)

(37)


(38)

(39)

ntuhee hkske e[uk{ktke fE ?


(1) {urzz
(2) qkk
(3) wzkuMx
(4) {kkk
ZkE r fk kutzk yu ys{uh{kt yku Mke rrxk
wt Au ?
(1) xk {Ms
(2) kkuo nukt ynk yZe r {kxu {uku hkku nku
(3) Whk ku rfku k[k Au.
(4) Whku rf-1 k[ku Au.
nkur{kukee Yyk s{oe{kt kE, htw kike w zkufxhku
fk u{kt Au?
(1) [e
(2) s{oe
(3) kh
(4) w.yu.yu.
ykku {nu nk{kt wku nku ue {kk kk, u rntkuk
{nu e[uk{ktke fk Mku ykuku Au ?
(1) sqhknku
(2) ELkuh
(3) krh
(4) {ktzw
khk Auk {wk kkn nkwhknu u{k Bk]w k
fkt Vkk{kt ykk nk ?
(1) rne
(2) ykk
(3) swh
(4) htw
qrVkkk fk{ yu kr{of te fkt kzk{kt yku
Au ?
(1) Wkhu
(2) fk~{eh
(3) hksMkk
(4) rnkh
hksMkk{kt yku hkwt ks yuxufu W{u fk
nuh{kt ykuwt Au ?
(1) swh
(2) su{uh
(3) Wwh
(4) uwh
85

(40) swhk hk srtnu kE w e[uk{ktke fk


{wk kknu ykwt ?

(1) ykihtu
(2) snkteh
(3) {wVVhkn eu
(4) knsnkt
(41) k{k yu rnL fk tnk h[rk e[uk{ktke fkuk ?

(1) yBk]k e{
(2) {nkue {ko

(3) ehuL k[ko
(4) wr{kkt t
(42) kr fE kkke fkk Au ?

(1) rnLe
(2) Wwo
(3) {hkXe
(4) wshke
(43) kuk fE kkke fkk Au ?

(1) wshke
(2) rnLe

(3) tke
(4) Wrzk
(44) khe fkutue {rnk {w{kt e[uk{ktke fku rf
k[ku ke?

(1) hkurse kzw
(2) ue uwkk

(3) yue uLx
(4) rk{e trz
(45) {ke Yyk fk koe k{kL [qtxkeke kE ?

(1) R.. 1957
(2) R.. 1952

(3) R.. 1962
(4) R.. 1967
(46) k{kL [qtxke{kt { ykkh k{ hkxr ?

(1) zkp. tfhk {ko
(2) zkp. oe hkkf]k

(3) yu{. rnkwk
(4) fu.ykh. khkk
(47) {uuu yukuzo Skh k{ khe ?

(1) yr{k [kihe
(2) S hu

(3) {h xuhuk
(4) rkukku
86

(48) k{ nkE xk uk fk u Mkku [u Y kE ne ?(1) ynkk ke irk (2) rne ke r{k

(3) {wtE ke rne
(4) fkufkk ke rne
(49) r yuEzT r fkhu {kk{kt yku Au ?

(1) 4 rzuBh
(2) 1e rzuBh

(3) 10 rzuBh
(4) 23 rzuBh
(50) {kee kE {kxu kkk xuu kkeX yukuzo fk
ko{kt {ku nku?

(1) R.. 1980
(2) R.. 1967

(3) R.. 1985
(4) R.. 1975

skkku
(1) 3 (2) 3 (3) 1 (4) 2 (5) 3 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 4 (10)
1 (11) 4 (12) 2 (13) 2 (14) 1 (15) 4 (16) 2 (17) 2 (18) 3
(19) 4 (20) 1 (21) 2 (22) 3 (23) 1 (24) 3 (25) 3 (26) 2
(27) 1 (28) 3 (29) 4 (30) 3 (31) 3 (32) 2 (33) 3 (34) 3
(35) 3 (36) 4 (37) 4 (38) 2 (39) 4 (40) 1 (41) 2 (42) 3
(43) 3 (44) 4 (45) 3 (46) 4 (47) 4 (48) 1 (49) 2 (50) 3
87

(12)
(1) Mtk khk k{ yuxe o sh e[uk{ktke fkuk ?

(1) {kuek ukz
(2) yu{. yu[. frkk

(3) hkskukk[khe
(4) yu. yu yun{e
(2) rk kk kke e[uk{ktke fkuk ?
(1) huktfh kMke
(2) tre tzk
(3) rnkhe {nuk
(4) rtnkk
(3)
ykthhkxe kukwt wfh kE Skh k{ khe
e[uk{ktke huh fkuk ?
(1) {k h~e
(2) e. yu. kku

(3) yYte hku
(4) kku rfku kuxk A.u
(4) [k[k [kihe yu kufr h[kk sof....
(1) ykh. fu. {k
(2) e
(3) tek {ko
(4) kk
(5) {uuu yukuzo Skh k{ khe.......
(1) Ek
(2) ELhk kte

(3) yk[ko rkukku
(4) Vkr{k ee
(6) e[uk{ktke fk hku kike w hkxr ykk Au ?
(1) yktu
(2) fkkoxf
(3) r{ tk
(4) ykurhMk
(7) {k nkxo E rrxt yu k e fu su khe
rV{{kt k{ ytuS e nwt u fE rV{wt Au ?

(1) hkk (2) fwhke (3) k
(4) swe
88

(8) hksMkkk hkkfwh{kt yku [ki{wk uhkh fu su{kt


yt Mt Au, u fk ekOfhu yro Au ?
(1) {nkeh Mk{e
(2) ur{kk
(3) kokk
(4) ykrkk
(9) kih{tzku e thku f{kt kike {kuxku n...
(1) r
(2) k]e

(3) {t
(4) w
(10) uue hkske e[uk{ktke fE ?
(1) rfxkurhk
(2) ku{u

(3) xqr
(4) {k{k
(11) yhie hkske fE ?
(1) kfw
(2) rhkk
(3) hurfkrf
(4) rVe
(12) kh{kt khu kuhk 12 kk nku khu fkutku (etfk)
{kt fuxk kk nku ?
(1) khk 11
(2) kuhku yuf
(3) kuhk 12
(4) kuhk 2
(13) u xkurfku (k) {kt kuhk 3.30 kk nku, ku kh{kt
fuxk kk nu ?
(1) khk 10.30
(2) kuhk 5.30
(3) kuhk 12
(4) ktsk 7.30
(14) e[uk{ktke fkuk hkxr yu Whkxr yu{ ku h
nkuk ?
(1) zkp. kfeh nwu
(2) zkp. e. e. ehe
(3) zkp. oe hkkf]kT (4) zkp. hksuLk
(15) e[uk{ktke fkuk wk k wr{ fkuxok {w Lk{qro u
kuk{k nk ?
(1) suL zfh
(2) {{kun qtAe
(3) nrhk frkk
(4) yu{. yu[. u
89

(16) e[uk{ktke kike ktku { we zkk u hnukh


{nkwk.....

(1) trz un
(2) ELhk kte
(3) yx rnkhe kskE (4) zkp. {{kunrtn
(17) khkkeu fLkfw{khe kku uzku hkxe kuhe{ko
e[uk{ktke fku ?

(1) t. -8
(2) t. - 7
(3) t. -1
(4) t. -4
(18) E. .1993{kt t u uLf{kt e[uk{ktke fE uLfu
{so fhk{kt yke ne ?

(1) ykt uLf

(2) t yuLz rL uLf

(3) EBhe uLf ykuV ELzk

(4) Lq uLf ykuV ELzk
(19) ykELMxkEk kukk{kt wkhk q[kh ikkrf
e[uk{ktke fkuk ?

(1) zkp. r{ khkkE
(2) zkp. st Lkkhefh

(3) zkp. e. e. hku
(4) zkp. hk hk{kk
(20) fkk tku{kt fko fhkh yu zkp. e. e.hk{k
r e[uk{ktke fkuk ?

(1) zkp. {ukkk nk
(2) zkp. hk hk{kk
(3) zkp. fu. yu. r
(4) zkp. h hks
(21) yfk{kt hku {qfku k{ f]rk{ Wn....

(1) yurh-3
(2) Mwrf
(4) yufkuhh-1

(3) k {kfkuo
(22) ywrf {kxue sYhe fk[e kw kkurh{ e[uk{ktke fk
Mkuke {e yku Au ?

(1) fuh yu r{kzw
(2) khtz yu AkeZ

(3) {nkhkx yu yktu (4) hksMkk yu rnkh
90

(23) nkEk Whk {k r{f nkukyku{kt fku rf k[ku


Au ?

(1) yuh kE {ko, Mfkuz ezh, yuh f{kLzh, VkEx
uVxLx

(2) yuh kE {ko, yuh f{kLzh, w fux rt f{kLzh,
Mfkuz ezh

(3) yuh kE {ko, w fux rt f{kLzh, Mfkuz
ezh, yuh f{kLzh

(4) Mfkuz ezh, w fux rt f{kLzh, yuh kE {ko,
yuh f{kLzh
(24) {fwoh kRxuu e kutkk kuk ikkrf e[uk{ktke
fkuk ?

(1) zkp. hk hk{kk
(2) zkp. e. e. hku
(3) zkp. ktr MY xkh (4) zkp. yu{. S. fu . {u
(25) yuxr{f yuSo fr{k k{ yk.....

(1) zkp. e. e. hk{
(2) zkp. e. e. hku

(3) zkp. {ukkk nk
(4) zkp. nku{e kk
(26) fk ikkrfu kuwt eofhk fheu rrhkurzf xu
kw fu su kkok wk{ok yk {kxu Wkue Au ?

(1) {kfkuoe
(2) snku {uLz

(3) {uLzueV
(4) Vuhkzu
(27) fk ikkrfe kuk fkhku zku{ku e h[k kE
fe yu tkwku ykht kku ?

(1) ykELMxkE
(2) kkkkuh

(3) Vuhkzu
(4) yurz
(28) yuLxkkurxf kykuku sf......

(1) kuso snku {uLz
(2) yuufkLzh Vur{t
(3) yuzzo suh
(4) wE kh
91

(29)


(30)

(31)

(32)


(33)


(34)


(35)


(36)

(37)

qorfhk k htwt uwt Au, u kr fhkh ikkrf......


(1) uurku
(2) fkuhrf
(3) Lqx
(4) ykELMxkE
e[uk{ktke fkuk {nk rkke fkfkh, Mkr, ikkrf,
rkkMke, yukuxku{ek kuf...
(1) zkro
(2) rkukzkuo--rL[e
(3) {kfkuoe
(4) yurz
wze k ekkuu e[uk{ktke fk kuk kku ktfe
fk ?
(1) ikkrf
(2) yuux
(3) tek
(4) re
k tek {kukxo fk u kku tfkuk Au ?
(1) kuuo
(2) Exe
(3) ykurMxk
(4) kuuLz
e[uk{ktke fkuk k r[kfkh ke ?
(1) kku Wuku
(2) kku rfkku
(3) hkVu kLeykuu
(4) uuV nkEz
hu{k fezk WAuhwt rkk....
(1) uhe f[h
(2) Vk{kuofkukuS
(3) wkuS
(4) nkurxof[h
kkek o ytuwt kMk....
(1) rnMxkukuS
(2) SykukuS
(3) wkuS
(4) EkkukuS
nk{kkt kkku yu u{kt kkt VuhVkhk ykwt
rkk.....
(1) r{xeykuhkukuS
(2) ykuku kVe
(3) uhkukuS
(4) xkukukVe
h{kwu fuL nku Au ue ku fkuku fhe ?
(1) kunh
(2) Lqx
(3) YkhVkuzo
(4) [uzrf
92

(38) uhku kuf......


(2) yurhfku V{eo

(1) kuzo kuVz

(3) [uzrf
(4) kunh
(39) 1 he{ hkh ?

(1) 100 fk
(2) 250 fk
(3) 500 fk
(4) 1000 fk
(40) 1 k{ hkh ?

(1) 10 zuek{
(2) 100 zuek{

(3) 0.1 zuek{
(4) 1000 zuek{
(41) 1 ku hkh ?

(1) 12 z
(2) 12 t

(3) 100 t
(4) 100 z
(42) zkkree khkh hehk fk yt {kxu ykk{kt yku
Au ?

(1) uE
(2) rfze

(3) nkxo
(4) eh
(43) fk nku uwt kke e[uk{ktke fwt ?

(1) fk[ku
(2) k

(3) uzfku
(4) hkue
(44) {uuu yukzuo e[uk{ktke fk kuk {kxu ykku ke ?

(1) kfkrh krn
(2) ykthhkx k

(3) {ksuk
(4) te yu h{{
(45) Mk{kt hne w~{u { fhkh rf....
(2) yue{e

(1) rVVk fku{

(3) Mxku ku[
(4) ezo
(46) kufhe{kt r{qf yu {ku u yk{ uXfkuk {
ffe fhe ke ?

(1) {urVuMxku
(2) fkuxk

(3) hkuMxh
(4) fkuhuLxkE
93

(47) 50 u hku{ yktf{kt fue heu k ?


(2) L
(1) E
(3) D
(4) G
(48) 1000 u hku{ yktf{kt fue heu k ?
(2) M
(1) A
(3) D
(4) C
(49) rso kuzu wt {trh fk ykuwt Au ?

(1) {ke
(2) nuhkw

(3) fLkfw{khe
(4) fkufkk
(50) rk]k {kxu kewt Mk ......

(1) rwh
(2) k

(3) ki
(4) khkke

skkku
(1) 1 (2) 4 (3) 3 (4) 4 (5) 3 (6)1 (7) 4 (8) 4 (9) 1 (10)
1 (11) 1 (12) 3 (13) 3 (14) 4 (15) 3 (16) 1 (17) 2 (18)
4 (19) 2 (20) 3 (21) 2 (22) 1 (23) 2 (24) 2 (25) 4 (26) 3
(27) 3 (28) 2 (29) 3 (30) 2 (31) 3 (32) 3 (33) 4 (34) 1
(35) 4 (36) 1 (37) 3 (38) 1 (39) 3 (40) 1 (41) 1 (42) 2
(43) 2 (44) 4 (45) 1 (46) 3 (47) 2 (48) 2 (49) 3 (50) 2
94

(13)
(1)

kuMx ykurV khk {kukEk yuyu{yu ke {e xkLVh


fhke kusk{kt ykuAk{kt ykuAe fuxe hf{ xkLVh kE
fu Au?

(1) Yk. 100
(2) Yk. 500
(3) Yk. 10,000
(4) Yk. 1000
(2) [[koMk kLku uMx ux {ku fu su{kt yktfe {wXuz{kt kkk
kufku {kko k u fkt ykuwt Au ?
(1) ihkue
(2) ku{kek

(3) fuLk
(4) kWe yhurk
(3) zkuhke rhke Lku ykWx MxuLz uh ykuV xwko{uLxku
rk fE h{ {kxu ykk{kt ykku nkku ?
(1) rfux
(2) nkufe

(3) kuV
(4) Vqxku
(4)
yk{k W{ukhku {kxu uuxe kurxtk hkEx xw
hesufxk wr{fkuxok yirnkrf [wfkke y{khek
fkhku kh uku fuxk{ku u u?
(1) 11 {ku (2) 12 {ku (3) 13 {ku (4) 14 {ku
(5) kk kuo [uBL e xe-20{kt khk fk Mxkh ux{uu
{kk 16 ku{kt yze e Vxfkhe ne?
(1) yu{.yu.kue
(2) whksrtn
(3) whu hik
(4) rh
95

(6) e[uk{ktke fk {nkwku kh hJwt L{k {hkkukh


ykk{kt ykwt nwt yu uyku k{ f nk ?
(1) ykk yV ye

(2) k nkwh kMke

(3) hkh xu

(4) yu{.yu.w{e
(7) xue ukze yuLze {huk fku[ e[uk{ktke fkuk Au ?
(1) Ek uLz
(2) {ufuhku
(3) rs yBk]hks
(4) kuhe ufh
(8) usLzhe xur uh Ek uLz e[uk{ktke fE xwko{uLx
Se fk nkukt?
(1) uL[ yku
(2) ykuMxur yku

(3) rBz
(4) w.yu.[uBe
(9) hkxe {rnk ykkuk {w {kfwt k{....
(1) {rnk whkk
(2) rok

(3) thkk
(4) ezh
(10) khe {kf whku{kt {nkruof u rwf kkh....
(1) sw rfkuh {nkkk (2) e{ swfk
(3) wr kue
(4) f]kk [kihe
(11) fuLk wr{ fkuxok kE urzLx yu zuwxe [eV sMx
hefu ykYZ kkh wshke {rnk fku hk wshkk
{w fk rskk Au?
(1) kuhth
(2) hksfkux
(3) khe
(4) fA-qs
(12) xkuo [kuE yuxuf yukuzo {ws xku[k 25 uLz{kfo
Mkkue ke{kt ks{nkwt Mkk fk {u Au?

(1) k{
(2) {k

(3) {k
(4) ke
96

(13) khtzk {w{tke.....(1) ew kuhu
(2) hksuLk rtn
(3) yLqkko ue
(4) nu{t kuhu
(14) fkirf hkrzke y{urhfkk {w ykuk{ke yt
knfkh r{rk hefu hke kE u wshkk fk
rskk Au?

(1) {h
(2) y{hue
(3) hksfkux
(4) sqkZ
(15) Vkuo khk nuh ku ke {ws re kike khVq
urexe....

(1) Mx Meo
(2) sueVh kuu
(3) ykuhkn rLu
(4) {uzkuk
(16) kuMk{e fE h{ kku tfkue Au?

(1) uzr{Lx
(2) rfux
(3) nkufe
(4) wx
(17) ykEVk yukuzo, 2013 {ws rzrx Mxkh ykuV h
e[uk{ktke fkuk?

(1) hkeh fwh
(2) knYk
(4) ykfw{kh

(3) {kk
(18) rfux nku ykuV Vu{{kt fk usLzhe rfuxhu k{u fhke
nuhk ykEeeyu ksuh{kt fhe Au?
(1) u {ufk (2) k khk (3) r[ uzwfh (4) u kuo

(19) 20{e yurkE yuurxf [uBe{kt kike w [tf
{ukhku u fku?

(1) kWe yhurk (2) k (3) kh (4) [e
(20) ksuh{kt su{wt r ku u zefe hkh fk
kuk kku tfku nk?

(1) u kfkrh
(2) kMke te
(3) ru[
(4) r[kfkh
97

(21) rnkhk {nkwthe ue fk kuke kee nMe nk?(1) {we r[kfk
(2) te
(3) hqtkk
(4) u
(22) ku fte uwt Wk fhu Au ?

(1) ykurzku eMx{ yu Mefh

(2) nkEfkurxe ef[h xw

(3) u Mx

(4) rzrx xe.e.
(23) kuVkuo fte fu suwt ku k {kxu fkiktz{kt k{ nkh
ykwt nwt u fk ue Au?

(1) Mez (2) hrk (3) w.yu. (4) s{oe
(24) e[uk{ktke fE suB kuLz, 007 ykkrh rV{ ke?

(1) x k
(2) furku hku
(3) uh u yuE
(4) zkE yh zu
(25) ykEykExe-suEE e hekk 13 koe ke u k fhkh
{fw{kh fk hkku e Au?

(1) rnkh
(2) sB{w yu fk~{eh
(3) Wkh u
(4) rne
(26) nk{kt nkW ykuV kuzo{kt h{{ kuke uk {kxu
B{kr kkh khe....

(1) r[ uzwfh
(2) r{krtn
(3) kk unk
(4) kuMk{e
(27) krfMkk {h xuhuk hefu kek yw kkh khk
{q fk hkk Au ?

(1) wshk
(2) sB{w yu fk~{eh
(3) yktu
(4) fuh
98

(28) kEV ykVxh kEVk uf....(1) nrk rhk
(2) fux yuxrft

(3) yur {whku
(4) zk kW
(29) S/2004 N1 wt Au ?

(1) kuku ku [t
(2) wh xueMfku

(3) fuLh {kxue hkkrkf k (4) ytrhk k
(30) Mxu{ u{ktke {k eh rxMwwt so fk uk
ikkrfkuyu fwO Au?

(1) s{oe (2) w.yu. (3) [e
(4) k
2
(31) k whkk e yto ue /3 sku r{k fuxk
rfkuk{ yks ykk{kt yku?

(1) kk rfku
(2) kt[ rfku

(3) rfku
(4) th rfku
(32) fkik h{ehkuu sYrhkk kuhku h{-
{e wrk qhe kzk fE kusk Y fhk{kt
yke Au ?

(1) fq kusk
(2) ueh kusk
(3) u {nkfwt
(4) h{eh
(33) ykuMxrkk zkk.....

(1) swrk rkzo
(2) fur Yz

(3) suB fku{e
(4) zurz fu{Y
(34) [e{kt yku Auk fk kkkuzkyu hkx {[kku
nku ?

(1) xkVq (2) xkuuozku (3) kirf (4) [kt-w
(35) -zu rfux{kt 7000 h kk 350 rfux ukh rku k{
rfuxh....

(1) [k{wtzk k
(2) k swko

(3) suf fke
(4) krn yke
99

(36) utw wrroxe khk fk khe esuLzhe rfuxhwt


zkufxhuxe eke L{k fhk{kt ykwt ?

(1) [e uzwtfh
(2) wr kMfh

(3) fru
(4) wtzk rkk
(37) khe nkufe xe{k k fku[....

(1) yu{.fu.fkirf
(2) {kEf ku

(3) hkuuLx ykux{Le
(4) hk{ku
(38) 11 {k {u yke kike w h kkh rfuxh e[uk{ktke
fkuk?

(1) rxku uMx (2) fkurLs (3) krnhk (4)yuMxku yh
(39) Auk fk{kt kike w rBz xkEx Skh
kwYk ukze?

(1) hkush Vuzhh
(2) kufkur[

(3) hkVu zk
(4) yuLze {hu
(40) Auk fk{kt kike w rBz xkEx Skh
{rnk ukze?

(1) {krhk khkkuk
(2) {krhku kuoe

(3) r rrB- uhuk rrB

(4) uxk rfxkuk
(41) fuLe {krne t[k {w fr{h yu fr{he
r{qtfe k{k fhe r{r{kt fkuk nkuwt ke?

(1) k{tke

(2) kufkk rhkukk uk

(3) k{tke khk {kur fueux {tke

(4) kuo[ ykk {w Lkke
100

(42) fuL {krne t[k q[k fr{hkuk to{kt fku rf


kuxku Au?

(1) u{k u-kkt {w fr{h suxkt nku Au.

(2) kt[ ko we nkuku khk fhe fu ykk 65 ko (u{ktke
su nuwt nku u)

(3) w:rwf kE fe ke

(4) w:rwf kE fu Au.
(43) u ELuMxu yusLewt zw {kf fkt ykuwt Au?

(1) {wtE
(2) rne

(3) fkufkk
(4) [ukE
(44) ELhk ykk kusk yto fuLkr ukuu fuL
hVke fuxe nk {u?

(1) 75:25 {ws
(2) 60:40 {ws

(3) 90:10 {ws
(4) 100% fuL kkurs

skkku

(1) 4 (2) 1 (3) 4 (4) 4 (5) 1 (6) 2 (7) 1 (8) 3 (9) 2


3 (11) 4 (12) 4 (13) 4 (14) 4 (15) 3 (16) 4 (17) 2
4 (19) 4 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1
2 (27) 1 (28) 2 (29) 1 (30) 4 (31) 2 (32) 1 (33) 2
3 (35) 4 (36) 4 (37) 1 (38) 4 (39) 1 (40) 3 (41) 4
4 (43) 2 (44) 4
101

(10)
(18)
(26)
(34)
(42)

(14)
(1)

su huktk]k hkh qo k{u yku Au, u hukt h ykukt


kt Mkkuyu............ku { kk.

(1) hkrkk 12.00
(2) kuhk 12.00
(3) kuhk 3.00
(4) khk 9.00
(2) huktk]kkue fw tk fuxe Au ?
(1) 90
(2) 180
(3) 360
(4) 270
(3)
fk ru qokt ekt rfhk ffok]kke eu rkku
rkwk]k hV , uu rkkk fnuk Au ?
(1) 21{e {k[o
(2) 23{e xuBh

(3) 22{e sq
(4) 18{e sqkR
(4) fk rke qowt ewt rfhk Wkh hV zkwt Y kk
Au, suu Wkhkk fnuk Au ?
(1) 14{e Lwykhe
(2) 22{e rzuBh
(3) 21{e {k[o
(4) 21{e {u
(5) u yu k{kwt yuf{ Au, u k{ su kukMkek
k{ hke zwt nwt, u fk uku nku ?
(1) s{oe
(2) kuuo

(3) Mez
(4) w.yu.yu.
(6) k]e qoe rh{k fhkt yuf r{rx{kt ykhu fuxwt yth
fku Au ?
(1) 1760 rf.{e
(2) 1100 rf.{e.
(3) 2430 rf.{e.
(4) 2180 rf.{e.
102

(7) r{rfkuk xkwyku fkt ykuk Au ?(1) yh kh{kt
(2) tkk Wkh{kt
(3) tkk yk{kt
(4) rnt {nkkh{kt
(8) AqxkAuzk yu fE keku rk kk ?
(1) tkke
(2) hkke

(3) twfke
(4) kku{ktke yufk keku rn.
(9) e{k ukyku yu fE keku rk kk ?
(1) hkke
(2) tkke

(3) twfke
(4) k rfku kuxk Au
(10) Exkeku {kfkuokuku khu kh ykku, khu u {u
rkk{kt kf fkuk nk ?
(1) rne k
(2) ktz t

(3) hkxfqx t
(4) w t
(11) woke rukke zkur{kus uRs kh fkuk {{kt ykku
nku ?
(1) f]kuhk
(2) nrhnh yu wk
(3) knsnkt
(4) snkteh
(12) z[ rukke u kh fkuk {{kt kh{kt ykku
nku ?
(1) snkteh
(2) f]kuhk

(3) knsnkt
(4) ykihtu
(13) ytus rukke VrV[ fkuk {{kt kh{kt ykku
nku ?
(1) yfh
(2) snkteh

(3) knsnkt
(4) ykihtu
(14) Map (fku) yu {q fk hke Qhe ykku
Au ?
(1) urx
(2) ro

(3) ytuS
(4) yhe
103

(15) tkhke Rkuk nfu fkuku tkhkk yk{k {k


kkku Au ?
(1) zko. kk knu yktuzfh (2) sknhk nuY

(3) f. {k. {wLe
(4) kteS
(16) {qq Vhsr fkhu Wsk{kt yku Au ?

(1) 6e Lwykhe
(2) 10{e rzuBh
(3) 18{e swkR
(4) 23{e yur
(17) tkhke ukE {kku fkuRk rkkk kue
tk fuxkke w nkue uRyu rn ?

(1) 400ke w
(2) 300ke w
(3) 500ke w
(4) 350ke w
(18) khe tkku rkk{ Auzku fku ?

(1) rufkt hkuf {u{kurh

(2) yktk{k-rfkukh e {qn

(3) r{rfku xkw

(4) RLhk kuRLx
(19) kukVe xyu r{kt khku fku th yku ?

(1) kh{ku
(2) th{ku
(3) Aku
(4) k{ku
(20) fu ykuV wz nku fkt ykuwt Au ?

(1) fuuzk
(2) uMx RLz

(3) rkk ykfk
(4) rkk y{urhfk
(21) tk kk wkk eku twf kn fk k{ke ykuk
Au yu yk skt tke kzeu {u Au ?

(1) twkk
(2) {ukk

(3) hkiko
(4) kk
(22) rkk yktu kk r{kzwku xe u fk k{u
ykuk Au ?

(1) twutz
(2) fkuhku{ktz

(3) kkr
(4) yuxku
104

(23) Wkkk yt{kt fuh{kt {ki{e w quok kxkt (e


{kuLw ko) Mkkrf kkk{kt fk k{u ykuk Au ?

(1) qrkt kuVkku
(2) yk{k]x

(3) e{
(4) kk ko
(24) e[uk fk okhkunfu yuf s okhkunk r{kt yuhuMx
rhu Wkh yu rkk yu{ tu kswyuke h fhe yL
r{ kutkku Au ?

(1) zurz rkku
(2) {ek u{
(3) r{ko ye
(4) yrk{k rtnk
(25) e[uk{ktke fk rfktu kukk f]rk{ k nkhu {kWLx
yuhuMx rh ksuh{kt h fwo nwt ?

(1) {ek u{
(2) yrk{k rtnk
(3) zurz rkku
(4) r{ko ye
(26) kk khk {kufu fwt k ktz{kt nk{kt kike qh nkutw
Au yu yuf ku r{ Mkkku Au ?

(1) kuush-2
(2) kuush-1

(3) w.yu.-35
(4) kku-3
(27) khk k{ fkuBxkuh yuLz ykurzxh sh...

(1) yu. e
(2) kk fk

(3) yu. fu. [L
(4) e. hnrhhk
(28) hkxr hkf ykuk{kk k whkk knfkh fkuk Lk
Au su ru{tkek k W{ukh nk ?

(1) yks krf
(2) wk hkR
(3) u zw yuu
(4) yur ze. nur
(29) khe S r{kk nkk yk fkuk Au ?

(1) ze. fu. {unhkukk
(2) yu. fu. hku
(3) kku{ {uwxe
(4) y{ku hks
(30) rrx ykh ELzuLzLxk yuzexh hefu rwf
{ukh k{ yu f e[uk{ktke fkuk ?

(1) u zw yuu
(2) y{ku hks
(3) r uf nMxo
(4) ukt {ko
105

(31) hkk ywtk yu rfk tXk {nkruof..(1) e. fu. khM
(2) h{u ih
(3) yu. fu. hku
(4) yrk [th
(32) hkxe kkrfkh thkk ykkuk yk hefu rwf
kkh e{e fwrtn ykW fk hkk {w r[
nk ?

(1) Wkhu
(2) {u

(3) hksMkk
(4) ykurhMk
(33) hkh h{urtn yhkuzk.....

(1) h{eh Au

(2) krfMkk nuk e khk

(3) tk hkfkkk k]n{tke

(4) krfMk kuk khe hksq
(34) Lq kuzfkMxt MxkLzzo ykukkurhxe (yueyuyu) k
yk.....

(1) su. yu. {ko
(2) yu. yu. ynu{e

(3) y{ feh
(4) ykh. e. hrL
(35) {w{tkee wshk hkk {w y r[ hefu nk{kt
fkuk fkoh Au ?

(1) zko. hurtnk
(2) S. e. {w{qo

(3) yu. fu. {ko
(4) fu. fikkk
(36) wshk hfkhk fukhe ykwf....

(1) zko. {tswk w{{ (2) yu. fu. ur
(3) e. yu. Ze
(4) e. ehu
(37) hk {krne ykku{kt {krne fr{h hefu Auu fkue
rwf fhk{kt yke Au ?

(1) e. yu. Ze
(2) yhrt wf
(3) trt
(4) ze. hkskuk
106

(38) {nkwshk yktkuku ne M{khf knku k{


r...

(1) 08-08-56
(2) 17-08-58

(3) 17-08-56
(4) 19-08-56
(39) khe {qk ykuMxur hkskhe fu su Rhku{kt
fuuhkk hksq rwf kk Au, u....

(1) {krtn hkXkuz
(2) ukt {ko
(3) y{ku hks
(4) hk{kuhkR
(40) ki {oe eS tee (k) fk Mku kuE ne ?

(1) ike
(2) hksk]n

(3) kxrwk
(4) fwtz
(41) ykEeee k{ [uB xkuVe fk u{kt kuE ne ?

(1) kWk ykfk
(2) kh

(3) #uLz
(4) ktku
(42) ykEeee k{ [uBL xkuVe{kt fkuk rsuk Lw nwt ?

(1) uMx ELze
(2) krfMk

(3) kh
(4) kWk ykfk
(43) suXkk yu [tf[k[k fk ufk suok kkku Au,
su q kufr Aut ?

(1) fw rkkXe
(2) kueL u

(3) khf {nuk
(4) rkhe {ko
(44) khk fk ukzewt L{k weh {u{kurh VkWLzu
whMfkhke ksuh{kt fhk{kt ykwt Au ?

(1) rkk ykt
(2) e uXe

(3) kk unk
(4) krk r{ko
(45) wr{ fkuxuo e[uk{ktke fE tMkku shk{kt t kux
hefu ykuke ne ?

(1) hku
(2) e.e.ykR.

(3) fu

(4) k{tke fkko
107

(46) krfMk{kt Aue [qtxkeyku Ae fuxk{e t yM{kt


yke ?

(1) 13{e
(2) 15{e

(3) 14{e
(4) 16{e
(47) neh e fk hkk {w rfkhk h Au ?

(1) ykurhMk
(2) fuh

(3) r{ tk
(4) yktu
(48) kkykue whkk {kxuku fko{ tkYxe-Mko fLk fk
hk khk Y fhk{kt ykku Au ?

(1) fkkoxf
(2) yktu

(3) ykurhMk
(4) khtz
(49) hkVu zk fE h{ku {nk ukze Au ?

(1) kuV
(2) Mqfh

(3) Vqxku
(4) xue

skkku
(1) 2 (2) 3 (3) 3 (4) 2 (5) 3 (6)1 (7) 1 (8) 3 (9) 2 (10)
2 (11) 1 (12) 3 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 3 (18) 4
(19) 4 (20) 4 (21) 2 (22) 2 (23) 2 (24) 1 (25) 2 (26) 2
(27) 4 (28) 2 (29) 2 (30) 2 (31) 4 (32) 3 (33) 2 (34) 4
(35) 4 (36) 2 (37) 1 (38) 2 (39) 2 (40) 1 (41) 4 (42) 4
(43) 3 (44) 3 (45) 2 (46) 3 (47) 1 (48) 2 (49) 4
108

(15)
(1) 2015k rfux zo-f{kt e[uk{ktke fk ue xe{
fkurVk kE Au?

(1) ykuoLz
(2) hrk

(3) w.yu.yu.

(4) [e
(2) yrrs wkk e[uk{ktke fE h{ kku tfku Au?
(1) [u
(2) kuV
(3) uzr{Lx
(4) rfux
(3) ELz uz{eLx e{kt kike {kutkku u[kkh ukze...
(1) kEk unk
(2) e {k[eo

(3) e [kut uE
(4) [k-w-[ku
(4)
qqo zkk {kuhkhS ukEku sL{ wshkk fk
rsk{kt kku nku?
(1) wh
(2) y{kk

(3) uzk
(4) kz
(5) uMx ELz ku kuu rkfkuke -zu uke{kt {u yuV
rrh fkuk Lwt nwt?
(1) u{e
(2) EkL {ko

(3) wuh fw{kh

(4) rfw{kh
109

(6) khe {qk kufkuu ykk{kt yke uze krhfk


ykke ukEk to{kt e[uk{ktke fku rf k[ku
Au ?
(1) uk fu kh{kt yk-e Mtkk hnuu.
(2) kufhe sue kku{kt {k yrfkh

(3) {kku yrfkh
(4) tkhke Yyu nkuku {ukku yrfkh
(7) rhuLxu ykuV e yufx (ykheyu)e f{ 8(3)
nuX fkuE wk {kxu kurk Xhue fu fuxk ko fu uke
w {kke sue kE nku, ku uyku [qtxke zk
{kxu uhkf Xhu ?

(1) 5 ko
(2) 6 {rnk

(3) 2 ko
(4) 1 ko
(8) khe tkhk{kt krhfkku k fktke uk{kt ykku
Au ?
(1) s{oe
(2) ykouLz
(3) fuuzk
(4) rx
(9) rLxh ykurBf{kt su h{kuku {ku fhk{kt yku Au u
ykuAk{kt ykuAk fuxk uku{kt kufr nkue uEyu ?
(1) 10
(2) 25

(3) 50
(4) 15
(10) qouh ktwe fE h{k ukze Au ?
(1) kuV
(2) kuku

(3) [u
(4) nkufe
(11) kuekue Yyk ki k{ fkt kE ne ?
(1) [kEk
(2) hrk
(3) w.yu.yu.
(4) s{oe
(12) k e fk u{kt nu Au?
(1) k
(2) w{kkk
(3) kkEuLz
(4) ruk{
110

(13) fufh rxek Wk{ke fkuu ykuk{kt yku Au?


(1) hkuMxhz{
(2) ykuMku
(3) fkuxku
(4) rVkuzuVk
(14) y{urhfkk fk hku yuBkh Mxuxk k{ke ykuk{kt
yku Au ?
(1) Lqkufo
(2) kurtx

(3) Lwseo
(4) rfkku
(15) kk urzLe uLfkuu uzeu Mxux uLf ykuV ELzke
h[k fhk{kt yke ne, u{kt e[uk ife fku rf kuxku
Au ?
(1) [ukE
(2) rne
(3) tk
(4) {wtE
(16) Bwwy Vtze Yyk ki k{ fE tMkk khk fhk{kt
yke ne ?

(1) yu.e.ykE.
(2) uLf ykuV hkuzk
(3) wxeykE
(4) rhkL
(17) Vkhfuk Wk{kt kh{kt wshkwt Mkk fuxk{wt Au ?

(1) k{
(2) esw
(3) kesw
(4) [kukwt
(18) Erse kkkh kkk fE Au ?

(1) yuhurf
(2) Vkhe

(3) Wwo
(4) ytuS
(19) yukuryu ykuV kWk EMx yur uLwt zw {kf
fkt ykuwt Au?

(1) fkko
(2) {ko
(3) fkutku
(4) ke
(20) wr{fkuxo{kt nk{kt {w Lk{qro rk yL Lk{qroykue
tk fuxe ?

(1) 25
(2) 28
(3) 24
(4) 30
111

(21) E.. 1773k huwurxtt yufx khk fk Mku wr{fkuxoe


Mkkk fhk{kt yke ne ?

(1) {wtE
(2) rne

(3) fkufkk
(4) [uLE
(22) y{urhfke tke t[ whku (yuVeykE)k ruof
e[uk{ktke fkuk ?

(1) hkuxo {wh
(2) suB fkue

(3) wk hkE
(4) yuze {Lwh
(23) y{urhfkk fk Mku ksuh{kt kf yk Vkxe efkt
u ykhu 2000 yufh{kt VukE ne. su yuf kn yk
yfM{k kkkE hkkt Au ?

(1) Lwseo
(2) {uffku

(3) yurhkuk
(4) r{k{e
(24) khu kr{kzw{kt kutku W Wsk{kt yku Au khu
Wkh kh{kt fku nukh Wsk Au ?

(1) ike
(2) nkue
(3) {fhkL
(4) t
(25) e[uk{ktke fkuk ykokMkk kuk{kt kek ke?

(1) su. su. ytrhk
(2) {ukk ukR

(3) fu. xe.kn
(4) w {krkk
(26) fu {nuk e[uk{ktke fk kuk kku kek f
fnuk ?

(1) fkku yu Lk
(2) hksfkhk
(3) [r[k
(4) fk
(27) fk{tk yu rkkkk sof....

(1) wthS uxkR
(2) wLh{T

(3) ythk hk
(4) whu uke
(28) kB {e yu khuku y k sof..

(1) h. . ukR
(2) W{ktfh ukR
(3) fkufh
(4) ekkkR ukR
112

(29) krfMke hkske e[uk{ktke fR ?(1) fhkt[e
(2) knkuh
(3) RMk{kk
(4) fkw
(30) ykuMxurke hkske e[uk{ktke fR ?

(1) eze
(2) fuuhk
(3) urtx
(4) ruk
(31) rkk ykfkwt [k e[uk{ktke fwt ?

(1) huLz
(2) uku

(3) zkuh
(4) {kfo
(32) ykuMxurkwt [k e[uk{ktke fwt ?

(1) zkuh
(2) whku

(3) {kfo
(4) ku
(33) ux yku xuz {ko fk {nkkh{ktke kh kk Au ?

(1) urrVf {nkkh
(2) n {nkkh

(2) rkk yuxkLxfk
(4) Wkh yuxkLxfk
(34) e[uk{ktke fk hk{kt fkuR kuke k{ek uLf ke ?

(1) Wkhu
(2) rr{

(3) ykurhMk
(4) rnkh
(35) e[uk{ktke fR trk nkzfkt yu uek rfk Wh rtkk
fhu Au ?

(1) yurz
(2) u rk

(3) kk{
(4) rxwxhe
(36) fkuuu{kt hurtk k n {kxu fR r{re h[k fhk{kt
yke ne ?

(1) {kufh r{r

(2) fkuxk r{r
(3) ykh.fu.hkk r{r

(4) su.e.fw{khk r{r
113

(37)


(38)

fr {ou sku Rrnk fk k{u ku Au?


(1) tt ht
(2) hk ht
(3) ytht
(4) knht
uf kte e[uk{ktke fkuk ?
(1) {u {tzuk
(2) {krxo wkh rft


(3) rLMx [[eo

(4) k rfku kuxk Au.
(39) VkuhurLf kL ukuhuxhe yu wshk hfkh{kt fk
rkku rk Au.

(1) k{kL nex rk
(2) rkk yu kikurfe rk
(3) k]n rk
(4) {nuq rk
(40) Essential Commodities Act, 1955 yk k e[u{ktke
fku hfkhku rk tku Au?

(1) f]rk yu nfkh rk

(2) yk, k.w. yu k.k. ku rk

(3) {nuw rk

(4) nuhe rfk yu nuhe k].r. rk
(41) {kuhts fh yu fk rkku rk kk?

(1) {krne yu khk rk
(2) kkk rk

(3) {nuq rk
(4) k]n rk
114

(42) ksuh{kt nkRfkuxo khk knku hke kke Wkhe


uke q[k ykk{kt yke, u rk fk rk kku
ttr Au ?

(1) thku yu knnkh rk
(2) k{kL nex rk

(3) k]n rk
(4) {nuq rk
(43) kkuzek[ fk hkku Au ?

(1) nrhkkk
(2) ykk{

(3) yktu
(4) ykurhMk
(44) khk k{ {rnk fuLe {tke hksfw{khe yBk]fkih fk
kkk k nk ?

(1) rkk
(2) {krne

(3) ykhku
(4) {rnk k rfk
(45) ykRee [uBL xkuVe{kt e[uk{ktke fku u rsuk
Lku ke ?

(1) LweuLz
(2) uMx RLz

(3) krfMk
(4) etfk
(46) Wkhktze qhe ekk nkukh {kxu khe ukyu
[ku ykuhuwt k{ ?

(1) qo rfhk
(2) qo nku

(3) yswo
(4) rfhk
(47) Wkhu{kt ko-2007{kt ki, Vikk, khkke uhu
rsk fkuxo{kt ku uke kuB rMVkux {kxu fk t[e
r{qf fhk{kt yke ne?

(1) hkS t[
(2) r{u t[

(3) fwhue t[
(4) hksw t[
115

(48) kunk{kt ykkurs kue nue yur xe{ Mqfh xwko{uLxwt


xkRx e[uk{ktke fkuku Swt nwt ?

(1) Rhk
(2) krfMk

(3) kh
(4) [e
(49) us{ khk ksuh{kt fk Mku wt rk Vurrxu
uLxh Y fhk{kt ykwt ?

(1) y{kk
(2) zkuhk

(3) wh
(4) hksfkux
(50) wk kuk zkp. rLuh kXfu kL khk ksuh{kt
esuLz ykuV uux whMfkh fk kuk{kt kuk {kxu
ykkku Au?

(1) {ksuk
(2) kohk

(3) ktr
(4) rkk yu tku

skkku
(1) 1 (2) 1 (3) 3 (4) 4 (5) 3 (6) 1 (7) 3 (8) 4 (9) 2 (10)
3 (11) 3 (12) 4 (13) 4 (14) 1 (15) 2 (16) 3 (17) 1 (18)
1 (19) 1 (20) 4 (21) 3 (22) 2 (23) 3 (24) 3 (25) 4 (26)
3 (27) 2 (28) 1 (29) 3 (30) 2 (31) 1 (32) 1 (33) 4 (34)
2 (35) 4 (36) 3 (37) 2 (38) 2 (39) 3 (40) 2 (41) 1 (42)
1 (43) 1 (44) 3 (45) 3 (46) 2 (47) 2 (48) 3 (49) 1 (50) 2
116

(16)
(1) e[uk{ktke fk yuf {nkwk fu su khk kuo[
Lke nk yu u fkofkhe hkxr k Lk nk?

(1) zkp. VfYe ye ynu{ (2) zkp. u

(3) yu{. rnkwk
(4) zkp. hksuL k
(2) rnLe ko{kk{kt fw fuxk ykhku nku Au?
(1) 26
(2) 52

(3) 53
(4) 49
(3) yku ykurhrs ykuV Mr yu wMfk uf.....
(1) wxku
(2) kuurx

(3) zkro
(4) snku {whe
(4) kue xee h ykk fko{ fki uk {nk fhkuzr
{kt fkuE rsuk w{kt w fuxe hf{ Se fuu Au?
(1) 1 fhkuz
(2) 5 fhkuz
(3) 7 fhkuz
(4) 10 fhkuz
(5) e[uk{ktke fE kfkSku ht rfk kke kku k
Au?
(1) zk
(2) qe
(3) xkfk
(4) xk{uxkt
(6) {nkkh{kt e[uk{ktke fE eu kehke k fnuk{kt
yke Au, suku { ehke wke k fnuk Au?
(1) tk
(2) {wk
(3) {ok
(4) {ne
117

(7) E.. 1983{kt ykue f{k y{hkune e rV{{kt hrk


wk kk fkuku rkwt nwt.

(1) eue
(2) nu{k {kre
(3) iste {kk
(4) ykk khu
(8) fuxhufx ({kurku) k ykuhu e[uk{ktke hehk fk
yt {kxu kk Au?
(1) ykt (2) kf
(3) fk
(4) eh
(9) Mtkk tk{ hBk fk{kkxk{kY wt nwt?
(1) ykwrf r{k
(2) kk kifk VkVkwt k{

(3) yuf snks
(4) irfwt k{
(10) q rhkuw ue kku tfku Au?
(1) f]rk Wku
(2) {M Wku

(3) kne Wku
(4) kutz Wku
(11) kwh e[uk{ktke uk fk knu fkhku kewt
Au ?
(1) rfk ku
(2) {eXkku kn
(3) tLke rkun
(4) tzk kn
(12) yk{uhku rfku (Vkuxo) hksMkkk fk nuh{kt ykuku Au?
(1) Wwh
(2) uwh

(3) su{uh
(4) swh
(13) e{ktfh kurrO fk hk{kt ykuwt Au?
(1) yktu
(2) kr{kzw

(3) {nkhkx
(4) {u
(14) kwzke hkke hefu kewt Mk....
(1) e{ktfh
(2) t[{Ze
(3) kwkhk
(4) fww
(15) 1942e rnt Akuzku z {u khk kEhku fkuk
nk?
(1) kuzo uu
(2) kuzo {kWLxux

(3) kuzo nkrzOs
(4) kuzo rrkku
118

(16) e[uk{ktke fk Wku{kt kike khu kkee sYrhk We


kk?

(1) fk

(2) EMkk

(3) ykuE rhVkErt

(4) krzkk kku kkk Wku{kt
(17) k{ kh h yu kh{kt k{ kuu krhkurkf
{ukh rkke e[uk{ktke fkuk?

(1) [tuh
(2) se[t ku
(3) nhkurt whkk
(4) e. e. hk{
(18) hkxrwt ke zu ku fuxk {{kt hwt zu?

(1) 3 {rnk
(2) kh {k

(3) yuf {k
(4) 6 {k
(19) r hkuf kzo fk nuh{kt ykuku Au?

(1) [teZ
(2) fk~{eh
(3) swh
(4) r{k
(20) hkktkuh hkxe Wk fk hk{kt yku Au?

(1) wshk
(2) Wkhu
(3) {u
(4) hksMkk
(21) ekh {kxu oo kLe {w fuxk {e kk?

(1) yuf {k
(2) kk {k
(4) 12 {k

(3) 6 {k
(22) ......{hku fkuEk f rh he {kuxh kf
[ke fu?

(1) 14 ko
(2) 16 ko
(3) 15 ko
(4) 18 ko
119

(23) Auk 5 ko{kt rkkk yk Lk nku, u ife fku


rf kuxku kk?

(1) kkE kk
(2) ykuf

(3) swkE kk
(4) {tk xu
(24) ......ru hkxe xufkukuS r hefu Wsk{kt yku
Au?

(1) 8{e {u
(2) 11{e {u

(3) 13{e {u
(4) 16{e {u
(25) kheku {kxu kkurhxe rk ro nk{kt fk uu Y
fhe Au?

(1) y{urhfk
(2) fuuzk
(3) ykuMxurk
(4) rx
(26) Mxkuhus rzkEk {uE Vkuzhu wt fnu Au?

(1) rzhufxhe
(2) Yx rzhufxhe

(3) yuzu wf
(4) ftxku wrx
(27) Excel {kt fuxk fkhk kV kuhe fk Au?

(1) 28
(2) 7

(3) 21
(4) 14
(28) rr roe 2012{kt k{ Mkk {ukh nrhkk e.
fw{kh fk hke Au?

(1) kuk
(2) fuh
(3) yktu
(4) fkkoxf
(29) e[uk{ktke fE urzx hurxt yusLe ke?

(1) ue
(2) re

(3) fuh
(4) Ehfk
(30) uh {kfuox kku tfku fE tMkkyu kk kuo (2013) {kt
Mkkke hs ste Wse ne?

(1) MCX (2) SEBI
(4) BSE
(3) CRISIL
120

(31)


(32)


(33)


(34)(35)


(36)

(37)

rnL Akuzku yktku yL fk k{ke ykuk Au?


(1) fhku k {hku
(2) r fkq t
(3) ykuMx krL
(4) kte yktku
t kuk rukkrfkh fE f{ e[u kouk Au?
(1) f{ 205
(2) f{ 105
(3) f{ 405
(4) f{ 305
e[uk{ktke fk hkxrwt Bk]w u{k hkxr k fko{
hr{k kwt nwt.
(1) zkp. kfeh nwu
(2) VfYe ye ynu{
(2) yu{. rnkwk
(4) Whk rf (1)


yu (2) ku
wshk rkkk fk ykwt Bk]w u{k fkofk
hBk kwt nwt.?
(1) eYkE kn
(2) ykuf
(3) Whk tku rfku k[k Au.
(4) yuf k rf k[ku ke.
rhks srtnu yLekkwt rY ku{kou nhkeu
{uwt u fkku hk nku?
(1) ktkh
(2) kx
(3) {kk
(4) {ukz
kh hVke yuf re -zu {u[{kt fkuku kike ze
e kutke Au. ?
(1) {kunB{ ynYe
(2) ehuL unk
(3) yu{. yu. kue
(4) rhkx fkune
kh khk yu kh e kike w h [u fhke kku
VkMxuMx e kutkkku r{ fE xe{ k{u kutkku Au?
(1) uMx ELz
(2) rBku
(3) krfMk
(4) ykuMxurk
121

(38) khu ykuMxurk k{uku kike w hku [u fk nuhk


Mxurz{ ku kutkku Au?

(1) krh (2) {kunke (3) hksfkux (4) swh
(39) fYkkrr k tfhu fk Mku ykfk{ktke [tz uke
ke yke tku kuke rk sxk{kt {ke ee ne?

(1) tkuke ku yku ku{w
(2) kefu

(3) {kuke
(4) fukhkk
(40) nutrwt qtz yu fuhe twh (Golden Langur) suk rkk
kkeyku fk uk {u Au?

(1) fkLnk u kfo

(2) krhMfk ykh

(3) {k ykh

(4) S{ fkuuox u kfo
(41) ktZ u kfo fk hk{kt ykuku Au.

(1) {u
(2) {nkhkx

(3) Wkhkt[
(4) Wkhu
(42) k rwe [wwos r{kwt wr ik eko
wYkwh fk hk{kt ykuwt Au?

(1) kr{kzw
(2) fuh

(3) yktu
(4) fkkoxf
(43) rxkk khkkkk kuk fu Mkkf e[uk{ktke fkuk?

(1) ykrk-Vkw
(2) yw fhe{kt

(3) k ehk
(4) kf kuk
(44) swh khkkkk Mkkf...
(2) ykrkkt

(1) yw fhe{kt

(3) k ehk
(4) yrk
(45) ykh.e.ykE. k k{ oh....

(1) e. ze. u{w
(2) ykukuo M{k

(3) suL xuEh
(4) e. e. k[ko
122

(46) ttwf {qze h ykkrh su{kt kh hfkhe kekhe 50


xfkke khu ne u heu ue k{ uLf e[uk{ktke fE?

(1) uLf ykuV kuBu
(2) uLf ykuV tk

(3) Mxux uLf ykuV ELzk (4) t u uLf
(47) RBI wt hkxefhk fk ko{kt kwt.?

(1) 1935
(2) 1949

(3) 1969
(4) 1956
(48) ykE.e.e. [uBL xkuVe, 2013{kt kuz ux yukuzo
e[uk{ktke fk ukzeyu {uku nku?

(1) rhkx fkune
(2) whu hik

(3) yu{. yu. kue
(4) rh

skkku
(1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 4 (6) 1 (7) 2 (8) 1 (9) 3 (10)
2 (11) 4 (12) 4 (13) 3 (14) 2 (15) 4 (16) 1 (17) 4 (18)
4 (19) 1 (20) 4 (21) 3 (22) 2 (23) 4 (24) 2 (25) 4 (26)
2 (27) 4 (28) 2 (29) 1 (30) 2 (31) 3 (32) 2 (33) 4 (34)
2 (35) 3 (36) 4 (37) 4 (38) 4 (39) 1 (40) 3 (41) 1 (42)
2 (43) 1 (44) 2 (45) 2 (46) 4 (47) 2 (48) 4
123

(17)
(1)

-zu rfux{kt kike w Ak (rfh) ku hufkuzo nk{kt,


k.02-11-2013 k hkus fk rfuxhu kku ?

(1) rh
(2) {ufu

(3) hkurn {ko
(4) u kux
(2) -zu rfux{kt yuf s {u[{kt kike w Ak (rfh) ku
hufkuzo fkue-fkue [ue {u[{kt Lku nku ?
(1) kh-uMxLz
(2) kh-ykuMxurk
(3) ykuMxurk-krfMk (4) krfMk-uMxELz
(3) -zu rfux{kt VkMxuMx rVVxeku hufkuzo fk ukzek k{u
Au?
(1) {ufu
(2) k{ ykuzku

(3) k sqko
(4) rh
(4) -zu rfux{kt fw fuxe uze e kR Au ?
(1) k
(2) kt[
(3) kk
(4) [kh
(5) -zu rfux{kt uze e kk{kt fku rf k[ku ke?
(1) [e utzwfh
(2) r uR

(3) hkurn {ko
(4) unk
(6) -zu rfux{kt kike w 38 Ak (Sixer) ku hufkuzo fk
Mke -zu {kt Lku Au ?
(1) {kunke
(2) {ukuo
(3) swh
(4) utkuh
124

(7) ykEee e [kuR yukuzo {kxu su ykhe kt[ k{ku {kxu


Auu te kR Auu u{kt fku rf k[ku ke ?

(1) rhkx fkune
(2) yurMxh fqf
(3) {ufu
(4) yu{.yu.kue
(8) -zu rfux{kt kike w hku hufkuzo fk uk
ukzeku Au ?
(1) ykuMxurk
(2) krfMk
(3) LweuLz
(4) kh
(9) -zu rfux{kt fkuR yuf ukze khk kike w h kk{kt
ykk nku, u fuxk Au ?
(1) 209 h
(2) 219 h

(3) 229 h
(4) 203 h
(10) fk khe ukzeyu yuf Ert{kt fkuR yuf xe{e u-
rfuxku uhe Au ?
(1) fru
(2) huL rnhkke

(3) sk ekk
(4) yr fwtu
(11) wshk fkuus yu yuresu ktfk xkWnku kuk
k eswt k{ fk krnfkhk k{ hke hkk{kt
ykwt Au ?
(1) kkk xu
(2) Lnkkk
(3) fu.fk.kMke
(4) h..ukE
(12) {t n e Vhu hkk fhk {kxu {kufku k Vk
qof kuL[ kkt u {t h fkt we{kt nkut[ke khe
Au ?
(1) rzuBh, 2015
(2) xuBh, 2014
(3) rzuBh, 2014
(4) xuBh 2015
(13) {tne Vh {kxu hkk fhku {tkk r{wt
k{ wt Au?
(1) r{ xw {ko
(2) e {t r{
(3) {ko ykuroxh r{ (4) e.yu.yu.e-3

r{ xw {ko.
125

(14) {tk {t h nkut[k{kt V ku ku kh uku


rku fuxk{ku u u ?
(1) k{ku
(2) eu
(3) keu
(4) [kukku
(15) {t h r{ {kufk{kt suu Vk ke {e u ife
e[uk{ktke fku u Au ?
(1) y{uhefk
(2) hrk
(3) whkur tk
(4) [e
(16) ksuh{kt heo uLf khk fhku {ne nuhk yto
rue uLfku ue ke uLfku{kt w{kt w fuxk xfk uh
nkuz hee fu ?

(1) 65 %
(2) 49 %

(3) 80 %
(4) 74 %
(17) Auu uMxRLze k{u h{kue xuMx{kt xuMx fue kku s fkuku
kuke fkhfeeoe k{ xuMx e Vxfkhe ne ?

(1) ykh. yr
(2) rh
(3) {whe rs
(4) hkurn {ko
(18) utzwfh kuke ykhe 200{e xuMx fk Mku hBku nkku ?

(1) Ez kzo, fkufkk (2) rVhkuskn fkuxk rne

(3) kE {kkurtn, swh (4) kuzu, {wtE
(19) utzwfhu kuke xuMx fkhrfeoe k{ xuMx {u[ fk u k{u
h{e ne ?

(1) ykuMxurk
(2) krfMk

(3) uMxELze
(4) LweuLz
(20) r{ t 2070 wt kMke {kLk {kkuwt k{ wt Au ?

(1) kue
(2) hk
(3) rk
(4)
126

(21) rntw {kLk {ws Ae f e[uk ife fk yk{{kt


u fhu Au ?

(1) kMkk{
(2) LMk{

(3) k]nMkk{
(4) [ko{
(22) ko, 2013{kt fR [uBL eu xTuLxe-xTuLxe xwko{uLx Se
ne ?

(1) [ukR wh rft
(2) {wtE RLzeL

(3) hksMkk hku
(4) wshk wh rft
(23) Wkhktz{kt Mk wkhk nu{fwtz krn e[uk{ktke ekuk
fk wu {ro Au ?

(1) w yswo u
(2) wh kurtrtn

(3) w kf
(4) w nhkurtrtn
(24) y{ouu ykokMkk fk rkt {kxu ku krhkurkf
{wt nwt ?
(1) Macro Analysis Econoimics
(2) Welfare Econoimics

(3) Rural Econoimics
(4) Urban Development Problems
(25) rw kfh khk ku ykkhk {enk fkuk S
he S fkk Au?

(1) hksfqh

(2) h[L [uxhS
(3) trf{[L [kukk

(4) {irke hk w
(26) e[uk{ktke fR fte xkh ke fte keu ?

(1) eux
(2) yukuku

(3) yu{. ykh. yuV
(4) ELzek rku
127

(27) Ze fk k{ Ste yu fR y uLf khk fhk{kt


yke nuhk Au ?

(1) ykEeykEeykE uLf
(2) yu.e.ykE uLf
(3) yuf uLf
(4) yu[zeyuVe uLf
(28) Mastectomy yk sohe e[uk{ktke fk hku {kxu hk
Au ?

(1) M fuLh
(2) hku
(3) kuExh
(4) kuhke
(29) yuf fk r[k hV uR tsu fkwt ue {kk yu {khk
rkk wke e Au. {khu fkuR kE fu nu ke. ts
fk r[k hV ruo fhe hkku nu ?

(1) kukk rk hV
(2) kukk wk
(3) kukk rk
(4) kukk fkfk
(30) u 69 Mwykue {q rft{ 50 Mwykue u[kk u[kk rft{
hkh nku, ku Vku fu wfk fuxk xfk kk ?

(1) 19 % Vku
(2) 19 % wfk
(3) 38 % Vku
(4) 38 % wfk

31 ke 34 e[uk huf Number Series {kt yuf kuxku th
ykku Au, u fku Au u kue fkZku ?
(31) 5 6 10 20 35 60 96
(1) 60

(32)

13

(2) 10

(3) 20

(4) 35

(3) 28

(4) 36

16 21 28 36 48 61

(1) 16

(2) 21

(33) 1 2 7 21 88 445 2676


(1) 7

(2) 21

(3) 2

(4) 2676

(3) 16

(4) 209

(34) 7 8 16 52 209 1046


(1) 7

(2) 8

128

(35) yuf ukhe u kzek, huf krzk 3000 Yk.{kt u[u Au.
k{ kzek{kt uu 15 % Vku yu eS kzek{kt 15%
wfk kk Au. ku kM{kt Vku fu wfk wt kk ?

(1) Vku fu wfk kk

(2) 15 % Vku

(3) 15 % wfk

(4) 2.25 % wfk
(36) u [k e rft{{kt 25 % suxku khku kk, ku [o uku u
s hkk hk fuxk xfk kxkzku zu?

(1) 30 %
(2) 20%
(3) 36 %
(4) 18 %
(37) yuf y{krkf ukhe kukku {k {q rft{u (zh rft{u)
s u[u Au, k u 1 rf.k k Mkku 800 k{ s {k yku
Au, ku ue Vke xfkkhe fuxe ?

(1) 20 xfk
(2) 25 xfk

(3) 30 xfk
(4) 40 xfk
(38) yuf eu fkuLVhL qhe kk Ae nksh hnuk 10
fyku k s yufe kku yuf kh nkk {eku ku
fw fuxk ufT nuLz kk nu ?

(1) 100
(2) 90

(3) 10
(4) 45
(39) wrk yuf fufk u hk k fhu Au, yu u ife yuf
yzk kk kk kk xwfzk fhu Au. yk huf kk xwfzkw
s 25 k{ Au. fufk u fw k 7 kk nku, ku yke
fufwt s fuxwt nu?

(1) 240 k{t
(2) 360 k{

(3) 300 k{
(4) 450 k{
(40) {h rn yL fk n kku k]e kBk hku Au ?

(1) r
(2) w

(3) {t
(4) whu
129

(41) yuf {kLk {ws {t nwt {trh yuf fkufkk{kt ykuwt


Au ku eswt {nkhkxk fk Mku ykuwt nkukwt {k Au ?
(2) krf

(1) y{uh

(3) rtkkwh
(4) {kukt
(42) xuMx uu s kike w rfux zkh khe VkMx kuh
e[uk{ktke fkuk ?

(1) fru
(2) [u {ko

(3) sk ekk
(4) {kunB{ {e
(43) {w{ut hkrfk k[u yu kk [whe{ut k Awk
fiu yu w{wh ekuk kf...

(1) {kunB{ hVe
(2) nu{tfw{kh

(3) {wfu
(4) {kkzu
(44) rnLe rV{e kkuk wkowk rrr yu tke
kf ife fku rf kuxku Au ?
(2) tfs {ef

(1) {kkzu

(3) s{kun
(4) rfkuhfw{kh
(45) rku kuo[ yukuzo yuku ku krhkurkf e[uk{ktke
fk kuk{kt ke ykk{kt ykwt ?

(1) ktr
(2) krn

(3) ykokMk
(4) h{{
(46) ku Rk{ yMefkh fhkk rfMk ife e[uk{ktke fku
rf k[ku Au?

(1) S ku ktku
(2) ykt-w-fe

(3) wW ekk
(4) fko kuo
(47) kike ke u ku krhkurkf {ukh rkke kuhuL
uku {kk 25 koe {hu fk kuk{kt ku krhkurkf {w
tnwt ?

(1) {urze
(2) fu{uMxe

(3) ykokMk
(4) rVrf
130

131
(1) 3 (2) 2 (3) 3 (4) 3 (5) 2 (6) 4 (7) 4 (8) 4 (9) 2 (10)
4 (11) 2 (12) 2 (13) 3 (14) 4 (15) 4 (16) 4 (17) 4 (18) 4
(19) 2 (20) 3 (21) 3 (22) 2 (23) 2 (24) 2 (25) 2 (26) 4
(27) 3 (28) 1 (29) 2 (30) 3 (31) 3 (32) 4 (33) 1 (34) 3
(35) 4 (36) 2 (37) 2 (38) 4 (39) 3 (40) 3 (41) 1 (42) 4
(43) 4 (44) 4 (45) 4 (46) 1 (47) 4 (48) 3 (49) 3

skkku
(48) kike w {ue hekku n e[uk{ktke fku kt ktk
r yu hk nku Au?

(1) w
(2) k]e

(3) whu
(4) w
(49) Lu ohk kuf....

(1) suB ko
(2) {zkuof

(3) hkuxo Lu
(4) rVr uku

(18)
(1)

kh ku e nrhfkuxk ku nk{kt fuxk Wn kuL[t uz


Au ?

(1) kk
(2) yuf

(3) u
(4) [kh
(2) {nkhkx{kt qfk{kt fk Mku kwn kkxfkk fkhku
hkuh h[kwt Au yu uk k{ hke {t nk kzku
yuf k{ ykk{kt ykwt Au ?
(1) yku{fkh
(2) kukh
(3) kwh
(4) kuh
(3) k ko{kt {ko ykuroxh r{wt MukVx fk khu kuL[
kwt nwt ?
(1) ku{kh
(2) {tkh

(3) wkh
(4) wYkh
(4) khk {ko ykuroxh r{ k y{urhfkwt kk {t
h fk k{wt MukVx ksuh{kt kuL[ fhu ?
(1) hkuh
(2) {ku
(3) Skuhk
(4) h
(5) r[ utzwfhu rLz k{ue ykhe xuMx Rrt{kt fuxk
h Vxfkko nk ?
(1) 113
(2) 62
(3) 38
(4) 74
132

(6) e[uk{ktke fR fuL tMkk uk fkwe h {kxu nk{kt


[[ko{kt Au ?
(1) hk
(2) fu
(3) eeykE
(4) eykEze
(7) fE nkEfkuxuo eeykEu uhtkhke Xhke ne?

(1) wknkxe
(2) [teZ
(3) rne
(4) {wtE
(8) ktehke Sf yku yrr si eko {nwze ku kh
{rnk{kt yufkh fk ru fuhke ruk qs fhk{kt yku
Au ?
(1) rke
(2) {kh w AX
(3) fke [ki
(4) [ik w kt[{
(9) kihkxk e[uk fk Mku rke{kt yufe h $kurhk
Vutfe rke Wsk{kt yku Au ?
(1) y{hue
(2) kh

(3) khfwtzk
(4) kuhth
(10) kh h {ukh kike wk yu nuku ukze...
(1) k[t
(2) xkize

(3) [e utzwfh
(4) r{krtk
(11) y{urhfkk so sh hefu khe {qk fk fe
r{qtf fhk{kt yke ne ?
(1) zkp. ruf nkuhu
(2) zkp. ruf ku
(3) zkp. hks {ko
(4) zkp. hkurn rtu
(12) q{ {w yu hkk {wu uze wyu nuh fk ko{kt
we {qfk{kt yke ne ?
(1) R.. 1819
(2) R.. 1869
(3) R.. 1919
(4) R.. 1929
133

(13) fwt r{kknf w snks nk{kt khk kifk{kt


k{u fhk{kt ykwt nwt ?
(1) ykRyuyu h
(2) ykRyuyu r{kr
(3) ykRyuyu rhkx
(4) ykRyuyu ykr
(14) Vku{ku yu rz{ku k{k u Wnku fk n kku tfkuk
Au ?
(1) wY
(2) r
(3) {t
(4) uw
(15) rVrkEL{kt su {nk kkkuzkyu khkS So uwt k{ wt
nwt ?
(1) nik
(2) xkuuozku

(3) e{
(4) nrhfu
(16) r{ wro, 2013...

(1) ykurek fku
(2) zkk {uLzku

(3) MxuVkrk VkoLz
(4) uryuk
(17) r[kfkh, {qrofkh, tefkh, yuLsrh, rkkMke,
qMhkMke, MrkMke, heh h[kr e[uk{ktke
fkuk ?

(1) [ko zkro
(2) nu o
(3) {ufkuo
(4) rkukzkuo rhL[e
(18) kukke {ne rkhe ykkh ikkrf..

(1) [ko zkro
(2) rrku

(3) ykRLMxkE
(4) yurz
(19) VkukukV yu eseku suk tkkue ku fhkh
ikkrf..

(1) suB fkfo {ufu
(2) kku{ ykk yurz
(3) ykEuf Lqx
(4) ykELMxkE
(20) ELz kLz rf{kt VkuBwok huh [uLe
e[uk{ktke fkuku Se ne ?

(1) efku hkuuo
(2) ukMe ux
(3) rVeku {uk
(4) ku ze rhMxk
134

(21) rYtkwh{ (fuhkk) e Sf kwBk Efuxkurh hkufux


kuL[t Mxue Mkkk fk ko{kt kE ?

(1) E..1960
(2) E..1961

(3) E..1962
(4) E..1963
(22) ELz Mu he[o ykuuokEu (ISRO)e Mkkk fk
ko{kt kR ?

(1) E..1975
(2) E.. 1969

(3) E.. 1967
(4) E.. 1971
(23) f]rk{ Wn hk {qfk ytuk k{ kt[ uku ife
e[uk{ktke fku rf kuxku Au ?

(1) Exe
(2) kL

(3) fuuzk
(4) rx
(24) yuxr{f yuSo fr{k k{ yk...

(1) zkp. yr fkfkuzfh
(2) zkp. Vw[t hku
(3) hk{ws{
(4) zkp. nku{ekk
(25) se rkk{kt tku fhe ku krhkurkf {ukh
ikkrf...

(1) zkp. {ukkk hk
(2) nhkurt whkk
(3) zkp. xkh
(4) zkp. fu. yu.r
(26) kkuh yk nukh {k[o/yur {k{kt {kuxu ku fk
hk{kt Wsk Au ?

(1) Wkhu
(2) rK{ tk

(3) hksMkk
(4) fuh
(27) e[uk{ktke fkuk sikuk 24 ekOfhkue ke{kt yku ?

(1) yrt Mk{e
(2) w{rkk

(3) fwtkkk
(4) e{th Mk{e
(28) r[ rkeXku ife r{ek rkeX fk Mk ku
nkukk yukku Au?

(1) hkrtze
(2) khkke

(3) Wsi
(4) {iqh
135

(29) khe t[kt {kku kh 7 ku fhk fuxk ?


(2) 11
(1) 27
(3) 18
(4) 24
(30) huf {rnk{kt wf k yu f]k k{kt fuxk r nku
Au ?

(1) 10
(2) 7

(4) 15
(3) 14
(31) &k]tuhe {X e[uk{ktke fk Mku ykuku Au ?

(1) khfk
(2) skkkwhe

(3) efukh
(4) hk{uh
(32) kuo {X e[ukktke fk Mku yku Au ?

(1) hk{uh
(2) khkke

(3) krf
(4) sLkkwhe
(33) kur{oX e[uk{ktke fk Mku Mk Au ?

(1) nhkh
(2) hefukh

(2) hk{uh
(4) khfk
(34) hkerk [kh rkt{kt e[uk{ktke fk rf{kt q
Au/ kuxku Au?

(1) k{
(2) k{

(3) fu
(4) tz
(35) [kh fkhe Mke{kt e[uk{ktke fku rf kuxku Au ?

(1) nMe
(2) r[rkke

(3) trke
(4) Yrke
(36) fwt{ukk [kh Mkk ife e[uk{ktke fku rf kuxku
Au ?

(1) k
(2) nhkh
(3) Wsi
(4) khkke
(37) kzTw ife rrh {kxu fwt uzfwt k[wt Au ?

(1) fkhf-{kh
(2) kuk-{nk
(3) khku-ykku
(4) [ik-ik
136

(38)


(39)

(40)


(41)


(42)


(43)


(44)


(45)


(46)

ekk kk kxf{kt kkku fk yk{kt Au ?


(2) yk-14 ke 18
(1) yk-11 ke 18
(3) yk-13 ke 18
(4) yk-12 ke 18
rkwk{kt e[uk{ktke fku rf k[ku ke ?
(1)
(2) hs
(3) {
(4) {
rkk{kt e[uk{ktke fku rf k[ku ke ?
(1) Wkr
(2) ykr
(3) kr
(4) skr
k kurort{kt e{ktfh fk hk{kt Mk Au ?
(1) rn{k[ u
(2) ykt u
(3) {nkhkx
(4) { u
{ktke kre wheykuu ife fku rf k[ku ke ?
(1) fke
(2) fkt[e
(3) yLe
(4) krf
se yu Lk]ku fkh fk hkku Au ?
(1) ykt u
(2) Wkh u
(3) rnkh
(4) hksMkk
kk yu Lk]ku fkh fk hkku Au
(2) ykt u
(1) {nkhkx
(3) fkkoxf
(4) Wkh u
fkf Lk]k Lk]fkhku{kt fku rf k[ku ke ?
(1) uhe nuku
(2) ehsw {nkhks
(3) rkhk ue
(4) kuf]k
1992k 71{k wkhk {ws su kk kkkyku W{uhk{kt yke
ne u ife fku rf k[ku ke ?
(1) rte
(2) fkutfke
(3) {kewhe
(4) uke
137

(47) Wkh{e{ktkk h[rk..(1) nrhwhe
(2) khkk

(3) fw{krh
(4) y{
(48) kukVe xyu rku kike {kuxku tz....

(1) Wkh y{urhfk
(2) yurk

(3) whku
(4) yuLxkfoxefk
(49) k{k nuh fk u {nkkhkuu uzu Au?

(1) q{{w-hkku{w (2) yuxkLxf-uurVf

(3) Wkh{w-kxf{w (4) {kL[uMxh-ehw
(50) re kike kte e......

(1) kE
(2) r{rre

(3) yu{uku
(4) Exeo

skkku
(1) 3 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 4 (6) 3 (7) 1 (8) 3 (9) 3 (10)
3 (11) 1 (12) 2 (13) 2 (14) 3 (15) 1 (16) 4 (17) 4 (18) 3
(19) 2 (20) 2 (21) 3 (22) 2 (23) 4 (24) 4 (25) 2 (26) 3
(27) 4 (28) 3 (29) 2 (30) 4 (31) 4 (32) 4 (33) 2 (34) 3
(35) 4 (36) 4 (37) 2 (38) 3 (39) 4 (40) 4 (41) 3 (42) 4
(43) 3 (44) 3 (45) 1 (46) 1 (47) 3 (48) 2 (49) 2 (50) 1
138

(19)
(1) {k yrfkhkue kkukkk fk ko{kt fhk{kt yke ne ?

(1) 1950
(2) 1948

(3) 1949
(4) 1951
(2) {k yrfkh r h kuo fE kheu Wsk Au ?
(1) 10{e rzuBh
(2) 1e rzuBh
(3) 8{e rzuBh
(4) 5{e rzuBh
(3) ykh we{kt fuxe yuf keo kuskyku kh hfkhu
y{{kt {qfe Au ?
(1) kk
(2) [kh

(3) kt[
(4) A
(4) 1956{kt twf hkx tMkkk fuxk ukuyu t[e
ku rkt Mefkkuo nku ?
(1) 72
(2) 82
(3) 92
(4) 76
(5) kh yu ktku [u fE ek kkee nut[keu
fkhku fhkh kk k{e ne ?
(1) kukhe (2) {ok (3) {wk (4) tk
(6) wku zu e 24{e ykufxkuhu wkuku hkx s Vhfkeu
ke Wske hfkhk fk rk khk fhk{kt yku Au ?
(1) h{{, wk yu kt..ku rk
(2) k]n rk

(3) {nuq rk

(4) k{kL rnx rk
139

(7) ykthhkxe { tXe e ykuV uLk yuf Mtk


yuf{ hefu Mkkk fk ko{kt kE ?

(1) ko : 1919
(2) ko : 1922
(3) ko : 1920
(4) ko : 1917
(8) ykkus t[e h[k fk ko{kt kE ?
(1) ko : 1952
(2) ko : 1950
(3) ko : 1953
(4) ko : 1951
(9) ku rus ku k e[uk{ktke fkuku ykku ?
(1) fko {kfo
(2) wxku

(3) nox k{
(4) {ko {ufkunk
(10) r utfwt zwt {kf fkt ykuwt Au ?
(1) nu

(2) Sek

(3) Lwkufo
(4) kurtx zee
(11) wuMfkuwt zwt {kf fkt ykuwt Au ?
(1) nu
(2) tz
(3) xkufku
(4) urh
(12) khu ktkuu ko 1992{kt kutuku kku k fk k{ke
ykuk Au ?
(1) e ekk
(2) e ekk

(3) uLz yux kuzoh fkuLVefx (4) yuf k rf k[ku ke.
(13) kkr{f rkk ku nkut[u uwt fko e[uk{ktke fkuk fhu
Au ?
(1) wkue {nkk
(2) wuMfku
(3) zw.yu[.yku.
(4) wruV
(14) ELxhu fkuxo ykuV srMx{kt e[uk{ktke fkuk yuf
Lkkr hefu hkwt ke ?
(1) oe hkkf]k
(2) zkp.uL rtk
(3) e e.yu. hk
(4) ykh.yu.kXf
140

(15) ko : 1945{kt Vqz yuLz yurf[h ykuuokEu e Mkk


k fk Mku kE ne ?
(1) tz
(2) rne
(3) hku{
(4) urh
(16) ko : 1946{kt wruVe Mkkk fk Mku kE ne ?

(1) Lqkufo
(2) tz
(3) Srk
(4) urh

(17) e[uk{ktke fk qo hkxryu wuMfkuk {w hefu
k uk yke Au ?

(1) zkp. hksuL k
(2) e.e.ehe
(3) kke irtn
(4) oe hkkf]k
(18) zo nuk ykuuokEue Mkkk ko : 1948{kt fk Mku
kE ne ?

(1) Srk (2) urh
(3) Lqkufo (4) nu
(19) kteSe nk fE kheu kE ?

(1) 30 rzuBh, 1948 (2) 30 Lwykhe, 1950

(3) 30{e Lwykhe, 1948 (4) 30 Lwykhe, 1949
(20) wkk[L kuwt sL{ Mk....

(1) fkufkk
(2) nrhwhk
(3) fxf
(4) rne
(21) 1939{kt wkk[L kuu e[uk{ktke fku k Mkkku
nku ?

(1) tuhkkk
(2) k]r
(4) Vkuhzo kuf
(3) rnt Mhks
(22) {wM{ e khk R..1940{kt krfMkk y hke
{kkeku Xhk fk yru{kt kh fkuo nku ?

(1) rne
(2) knkuh
(3) fhkt[e
(4) yeZ
141

(23) 1923k kuh kn hBk fkuku e ku


nku ?

(1) nkhxekykuku
(2) [kuhkuku
(3) ytus yrfkheykuku (4) fh yrfkheykuku
(24) {kfw, fk, uhze, {Ve yu k fuk fkhk kf
fnuk ?


(1) kkk kfku
(2) heV kfku
(3) hr kfku
(4) hkufzek kfku
(25) kh{kt rr roe hekke Yyk fhkh...

(1) kuzo uuMe
(2) kuzo nkrzOs
(3) kuzo fkuokur
(4) kuzo zunkWe
(26) E..1966{kt kh yu krfMk [uk fhkhku fk k{u
ykuk Au ?

(1) ktr fhkhku
(2) r{k fhkh
(3) k~ft fhkh
(4) qk fhkh
(27) kfo (sarK)wt zw {kf fkt ykuwt Au ?

(1) rne
(2) fkutku

(3) Zkfk
(4) fkX{tzw
(28) kh{kt ktkwt kike w Wk fhkh u e[uk{ktke
fkuu ?

(1) rtq{
(2) hkt[e
(3) k
(4) nk
(29) ykku h kuo kEz kEV ef fk {k{kt {keyu
Aeyu ?

(1) uBh
(2) swkE
(3) sq
(4) ykufxkuh
(30) khku kike sqku hkxe kfo e[uk{ktke fku ?

(1) fkLnk u kfo
(2) ukh u kfo
(3) r[k{
(4) fkuuox u kfo
142

(31) wzk k]kku kh{kt fk hk{kt uk {u ?(1) fuhkk
(2) fkkoxf
(3) {wtE
(4) kuk
(32) e[uk{ktke fE e yhe {wu {u Au ?

(1) ke
(2) wkk
(3) tk
(4) k
(33) khk-kt kusk fE e h ikh kE Auu ?

(1) su{
(2) r[k
(3) hke
(4) s
(34) e[uk{ktke fk hk{kt wYke hk{ke{kt Mkeykuwt {kk
w Au ?

(1) {nkhkx
(2) fuh
(3) fkkoxf
(4) ykuhMk
(35) ko : 1991{kt kkhkk Mh {kxuku {ktz fku e
fhk{kt ykku nku ?

(1) 7 ko fu uke w {he f fkuEk yuf kkk kt[e
yu e fu

(2) 12 koke khu {he f fkuEk yuf kkk e
fu

(3) 10 ko fu uke w {he f fkuEk yuf kkk kt[e
fu

(4) 14 koke w {he f ykuAk{kt ykuAwt 7 kuhk k
nku
(36) kh{kt kutz yu kuk Wkuk rk fkuk fnuk Au ?

(1) h kk
(2) s{uS kk
(3) e Stk
(4) kh r{Mke
(37) wshk{kt xukxkE Wkuk rk fkuk fnuk Au ?

(1) eYkE ytkke
(2) hkAkuzk Akuxkk
(3) {wfu ytkke
(4) rkkuk sh
143

(38) u ktr{kt ruk k fhkh yuf zkp. fwrh ku e


fkuk ?
(2) rkwk xu

(1) kEkkE xu
(3) fhk xu
(4) hkuk{k
(39) ke kuk{kt Mkkr kue khe nue zuhe..
(2) kufw

(1) y{w
(3) fkuexe
(4) ku
(40) ~{ku rk kuxkt fkt {e yku Au ?
(2) sB{w-fk~{eh

(1) Wkh u
(3) rn{k[ u
(4) Wkhkt[
(41) yhk ykw e fkt ykue Au ?
(2) hksMkk

(1) xkuBu
(3) W..
(4) [ukE
(42) hke e h ykuku uku ku fk hk{kt Mk Au ?
(2) W..

(1) yktu
(3) fkkoxf
(4) kr{kzw
(43) {ok kusufxke fk hku Vkku {u rn ?

(1) {u
(2) hksMkk

(3) {nkhkx
(4) Wkhu
(44) e[uk{ktke fk Mku xufxkE Wku rfMku nu ?

(1) xkuhuLxku
(2) ykukfk

(3) ktnkE
(4) xkufku
(45) kike khu uhzewt Wk fk hk{kt kk Au ?
(2) W..

(1) wshk

(3) kr{kzw
(4) {nkhkx
(46) kkL{kt hk fkuk ?

(1) [kuk
(2) k

(3) {
(4) swkh
(47) fkk kf {kxu ywfw s{e fE ?

(1) fke
(2) k

(3) k{e
(4) yufk rf k[ku ke.
144

145
(1) 2 (2) 1 (3) 1 (4) 2 (5) 4 (6) 4 (7) 1 (8) 2 (9) 4 (10)
4 (11) 4 (12) 2 (13) 2 (14) 1 (15) 3 (16) 1 (17) 4 (18)
1 (19) 3 (20) 3 (21) 4 (22) 2 (23) 1 (24) 4 (25) 3 (26)
3 (27) 4 (28) 1 (29) 4 (30) 4 (31) 2 (32) 1 (33) 4 (34)
2 (35) 1 (36) 2 (37) 2 (38) 2 (39) 4 (40) 2 (41) 1 (42)
3 (43) 4 (44) 2 (45) 2 (46) 2 (47) 1 (48) 1 (49) 3 (50) 4

skkku
(48) h{ fkzk Wku {kxue nue {e fkt Y kE ne ?

(1) fkwh
(2) rne

(3) fk~{eh
(4) e{k
(49) fk {kxue nue {e fk Mku Y kE ne ?

(1) khkkwh
(2) krf

(3) e hk{wh
(4) nhkwh
(50) kwt {k[uMxh....

(1) fkuxku
(2) xkufku

(3) ykuMku
(4) ykukfk

(20)
(1) wshk hfkh{kt k{ kufkwf e[uk{ktke fkuk ?

(1) e yu.yu{.kue
(2) e ze.e.w[

(3) e ze.yu[.wfk
(4) e su.e.
(2) r{Mxh kux f{ rnh,ykE kuLx xw e w nuekh yk
ku xueVku Wh kukk nk, u fkuk kuw nw?
(1) {kuf kuo
(2) nku fuuze
(3) yuufkLzh unk{ u (4) suB khrVz
(3) VLzk{uLx rVrf kE fu suk Ek{e hf{ kuu
kE fhkt kk ke Au, fk uk rf khk ykk{kt
yku Au ?
(1) w.yu.yu.
(2) #uLz

(3) k
(4) hrk
(4) {kfkuoe kE, 2013 yk kuo fkuu ykk{kt ykwt Au ?
(1) kuhuL us
(2) ykkoh. e. fkfo
(3) he{ o e
(4) {kxeo fwh
(5)
kutzk hk rtnS khk ikh ku
ku{tz tkk rrx tkf yu hkse kku {w
fkokf fu su{u 1954k koku hkShk{ wko [tf
{ku nku u fkuk ?
(1) hk{kkE
(2) [twkkE
(3) hnrhkE
(4) SkkE
146

(6) kke{kt hnuk fk u fkhku u nk{kt Qze swt ke ?


(1) fko
(2) yko
(3) rnr{
(4) nkuEzkus
(7) tfhh{ nk fu{kt ruk fkuxo khk rkuok nuh ku
tfhk[ko suL hMe h fk {trhk {uushe nkku
ykhku nku ?

(1) fkt[ewh{
(2) whe
(3) k]nuh
(4) {ekke {trh
(8) khu uMx #Lz k{ue -zu uke (27{e uBh, 2013)
Se ek k yk fuxk{ku t uke rs nkuu ?
(1) keu
(2) [kukku
(3) kt[{ku
(4) Aku
(9) ksuh{kt Muk Mkuxo Ernkku ouX ukze fkuk
nuh kwt?
(1) kW kku
(2) hkVu zk

(3) {kEw ELzwrh
(4) fkkuo uEL
(10) kh-uMx #Lze -zu uke{kt {u ykuV rrh fkuk
Lwt nwt ?
(1) rh
(2) rhkx fkune

(3) yu{.yu.kue
(4) {nB{ {e
(11) nk{kt wruVk kWk yurkk kLz yuBuuzh hefu
fkue r{qtf fhkE Au ?
(1) yr{k [
(2) yu{.yu.kue
(3) [e uzwfh
(4) yk{eh k
(12) wshkk kufkwf fku ?
(1) e ze.e.q[
(2) e ykh.ykh.{nuk

(3) e ze.yu[.wfk
(4) e yu.yu{.kue
147

(13) htse h{{kt rrsuk hnukh rkk yktu


fkou nkh yke, u fk uk Au?
(1) Mez
(2) kuuo
(3) #uLz
(4) y{urhfk
(14) {kukxo ykuV [u ksuh{kt fkuu fnu Au ?
(1) rkk ykt
(2) uhe fkMkhku
(3) fkkuo
(4) fko
(15) r{hku rfthe k uf
(1) E{k W kik
(2) snkteh
(3) rfth E{wnB{
(4) i {wkhf wkhe
(16) kkfu fktXu B{rhku fqku yu [ktk-qhsku {nu kkh
kkn fkuk?

(1) yn{kn
(2) {wVVhkn eu

(3) {nt{ uzku
(4) {wVVhkn nuku
(17) E.. 1885{kt yuf tMf] kXkkk {fk{kt fkutue
k{ k {e ne, u fkt ykuwt nwt?

(1) {wtE
(2) wh
(3) rne
(4) khkke
(18) ykwuo khk kk Wku{kt ykk fw fuxk k]kku kok
Au ?

(1) 5000
(2) 2000

(3) 2200
(4) 4200
(19) Meku fuxk{ku k wk (Akufhk-Akufheyku)u Vku
Au ?

(1) Aku
(2) kt[{ku
(3) k{ku
(4) keu
(20) e[uk{ktke fw sqk Productive Population
kk ?

(1)10 ke 20 ko
(2) 21 ke 40 ko
(3) 15 ke 59 ko
(4) 21 ke 39 ko
148

(21) kB rMkh{kt hnuk fu re fuxe fuhee sYh


zuu ?

(1) 2400
(2) 3200

(3) 2600
(4) 1800
(22) e[uk{ktke fE Sanctuary Wkh u{kt ykue Au ?

(1) urhkh
(2) r[k{

(3) fkehtk
(4) tkue
(23) e[uk{ktke fE Sanctuary sB{w-fk~{eh{kt ykue Au ?

(1) r[k{
(2) fkehtk

(3) fkuuox
(4) ktewh
(24) e[uk{ktke fE Sanctuary rK{ tk{kt ykue Au ?

(1) tkue
(2) {kh

(3) fkehtk
(4) twh
(25) e[uk{ktke fk hkxe kfo{kt ykku kk, ezku, nkke
yu nhk rnhk uE feyu Aeyu?

(1) fuku
(2) fkLnk
(3) fkuuox
(4) ktewh
(26) khe nue Sanctuary fkt Mkkk{kt yke ne?

(1) {u{kt
(2) eehe{kt
(3) ykk{
(4) {ukk
(27) wshk{kt ke ykh e[uk{ktke fwt ?

(1) kth hkuh
(2) hkuh

(3) khkk hkuh
(4) fkftrhk hkuh
(28) e[uk{ktke fk khe u{kt ykku {eXk kke
(fwhe)k hkuhku uE feyu?

(1) {okk xe rMkhku{kt (2) rn{kk u
(3) fkuhe xe rMkhku
(4) rk xe rMkhku{kt
(29) {ok ewt W{ Mk fw hks Au?

(1) wshk
(2) {nkhkx
(3) Wkhu
(4) {u
149

(30) fkhuf t fu rkk ue {w qhe kk quo hkM


kk yu e [qtxkeyku kk Au. yk fkhe [qtxkeu wt
fnuk ?

(1) uxk-[qtxke
(2) yktrf [qtxke
(3) {k [qtxke
(4) krkof [qtxke
(31) kufkne u {kxu [qtxke yuxu?

(1) ktrfkhe rk
(2) Lkrf rk
(3) uhku{exh
(4) k rfku kuxk Au.
(32) khu t fu khkkk fkuE wt Bk]w kk fu u
k fhu khk u sk hk [qtxke ku u?

(1) k{kL [qtxke
(2) efk{f [qtxke
(3) uxk-[qtxke
(4) {k [qtxke
(33) e[uk{ktke fku hkrx k Au?

(1) ruk
(2) yfke
(3) nws sk kxeo
(4) fkuBweMx kxeo
(34) e[uk{ktke fku kurf hkxe k ke?

(1) nws {ks k
(2) rz {wuk f{
(3) ruk
(4) khe hkxe fkutu
(35) k kufkne uku{kt kike w tk{kt {kh e[uk{ktke
fk u ku nu?

(1) [e
(2) #uLz
(3) kh
(4) w.yu.yu.
(36) hfkh kufkne{kt fkue kuke kk {uu Au ?

(1) hkxr
(2) {tke{tz

(3) fueux
(4)
(37) e[uk{ktke fk kukk khe rkkkuyu rh{kt kr
{ue Au ?

(1) fBqxh
(2) yfk
(3) ue
(4) ywt tku
150

(38) fk khe nuhu r{kt fBqxh kuVxuhk rfk{kt k


W[ktfku nkt fko Au?

(1) {wtE
(2) ffkk

(3) qk
(4) utw
(39) fuLe hfkhu hk w: h[k ykkue Mkkk fkhu
fhe?

(1) E.. 1953
(2) E.. 1951

(3) E.. 1955
(4) E.. 1956
(40) uBh, 2000{kt {u{ktke fw wt hk yM{kt
ykwt ?

(1) khtz
(2) Wkhkt[

(3) AkeZ
(4) k rfku kuxk Au.
(41) E.. 1972{kt ykk{{ktke fw y hk yM{kt
ykwt?

(1) {rkwh
(2) rkwhk

(3) {ukk
(4) yYkk[ u
(42) hkx{wt W{ kr{kzw{kt fk Mku kwt nkukwt
{kk{kt yku Au ?

(1) [uh
(2) {whkE

(3) ktuh
(4) rYtwh{T
(43) fkfe Lk]wt sL{Mk ?

(1) kr{kzw
(2) fuh

(3) yktu
(4) fkkoxf
(44) fkf Lk]ku rfk fkue Skhk h ykkrh Au ?

(1) k r
(2) rw

(3) kh
(4) r-koe
(45) fr fkekuu u yrkk ktfw{ yu hku{uLxf
zk{k{kt fk {nk wkkkwt ko Au?

(1) {
(2) wt

(3) k]ehks
(4) rw
151

(46)


(47)


(48)

M kk k uf?
(1) fkrk
(2) trz khkk
(3) qqr
(4) k
fryku{kt fr...
(1) trz khkk
(2) qqr
(3) k
(4) rw {ko
h{ fkzk {w fuLku{kt e[uk{ktke fku rf k[ku
ke?

(1) khek
(2) wrkkk

(3) [teZ
(4) rfkuh
(49) yuku uz ELzMxe{kt fku rf k[ku keu?

(1) fk
(2) uSxu ykuE

(3) VrxokEh yu hkk (4) k
(50) huu fku[ kkk fuLku{kt fku rf k[ku ke?

(1) uhkBwh
(2) utw

(3) fwhkk
(4) rne

skkku
(1) 3 (2) 3 (3) 4 (4) 4 (5) 2 (6) 4 (7) 1 (8) 4 (9) 2 (10)
2 (11) 3 (12) 1 (13) 2 (14) 4 (15) 3 (16) 3 (17) 1 (18)
2 (19) 2 (20) 3 (21) 1 (22) 4 (23) 1 (24) 4 (25) 3 (26)
2 (27) 2 (28) 2 (29) 4 (30) 3 (31) 3 (32) 3 (33) 4 (34)
4 (35) 3 (36) 4 (37) 1 (38) 4 (39) 1 (40) 3 (41) 3 (42)
3 (43) 2 (44) 2 (45) 2 (46) 4 (47) 3 (48) 4 (49) 3 (50) 4
152

(21)
(1)

si {ok hkf u hefu kek {krkehe qk {q


Mkkf{kt e[uk ife fku rf kuxku Au?

(1) ykkuz
(2) {hkzk

(3) Wsi
(4) kutke
(2) E.. 1959{kt kMft{kt hr kkk{kt fwt wshke kxf
skwt nwt.?
(1) {k k
(2) kE
(3) AkuYt-fAkuYt
(4) {k ku qku rn
(3) fk fryu kuke f]r u [rhk{kt rk kk
e [[ko fhe Au?
(1) fr hk{
(2) W{ktfh uke

(3) {o
(4) kuohk{ rkkXe
(4) fkowthe k{e wr krxfkk h[rkwt k{ ykku.
(1) fnk
(2) rnk
(3) f.{k.{wLe
(4) su
(5) wshkk fk {w{tke rk-Mhe t[ke hksk kuk
nk?
(1) zkp. su. yu. {nuk
(2) rnuLkE ukE
(3) thk {nuk
(4) kwkE kn
(6) y{kk{kt ykue fE tMkk{kt kike w tk{kt si
{oe wo nMkku [kue Au?
(1) yu. ze. ELzkukuS
(2) kk {trh

(3) nXertk uhkt
(4) {kkuf[kuf
153

(7) fA{kt yku kLku kuk fk esk Wk {kxu yr


{nwt Au?

(1) rkEx
(2) whur{
(3) hurz{
(4) kkurh{
(8) wshkku fku rsku wfurx rsku kk Au ?
(1) kh
(2) y{hue
(3) sqkZ
(4) khe
(9) Mk{e yktu kukk S kzh{kt Vkku ykkh hk{e
krxk MkewYkkukt [rhkku fkt tk{kt hk Au?
(1) khku
(2) fwfkkyku

(3) k{{e
(4) {k
(10) h{kk tk ukEe fE fkkyu yuf kukkuk wkkuu k{ wkh kuku kk nk?
(1) k{{e
(2) kh-khe k

(3) k{ S
(4) yk{ kk
(11) rh{k{ stf h uke yLke sfk ru ki k{
kteSu fkuku {krnkh fko?
(1) swhk{ u
(2) {nkukE ukE
(3) hrfk he
(4) {kuek hS
(12) fA{ktke {e yku fhkuzku ko sqk y~{ykuu k[wt
rkku Vkur kfo fkt ykuwt Au ?
(1) {ktze
(2) yth
(3) ktek{
(4) [kW
(13) rkk wshk{kt ykrkeykuk Wkk {kxu fko fhk
hke hs uktk e Mkkk fkuku fhe ne?
(1) hrfk he
(2) k{k kte
(3) swhk{ u
(4) {kunk tzk
(14) kt we wshke kkku kih n {u kt we kkze
n nuY yke rkk fkuku ee ne?
(1) . f. Xkfkuh
(2) {nkfr u{kt
(3) {o
(4) W{ktfh uke
154

(15) kShk kfkzu ki k{ fk Mku {V yu Vhrsk


rkkku ku fkuo nku?
(1) y{hue
(2) zkuhk
(3) ykkt
(4) rzk
(16) k[e {{kt tzfkh hefu ykukku u yko[e
wshk{kt fk k{u ykuk Au ?

(1) khfktXk
(2) yhe

(3) zkt
(4) hksek
(17) kuMx ykurV k sof.............

(1) Munh~{
(2) of
(3) q{fuw
(4) W
(18) khk kike sqk kketnk hk (sqkZ)e
Mkkk fE k{kt fhkE ne ?

(1) E.. 1963
(2) E.. 1863
(3) E.. 1891
(4) E.. 1913
(19) 15{e e{kt kWk ykfk ku fkuku kuke k{ fkukue
Mkke ne?

(1) rrx
(2) z[

(3) uL[
(4) s{o
(20) e[uk{ktke fkuk uk] e[u s{oeyu yufefhk qko fwO
nwt.?

(1) rM{kfo
(2) urhkze
(3) rnxh
(4) {kr{e
(21) nuk rw{kt fw fuxk ukuyu k eku nku?

(1) 22
(2) 32
(3) 42
(4) 52
(22) { yurkk kufkuu ke q{ktke kuwt yuf ewt r
nku Au u fwt ?

(1) fwr{
(2) xkuhVwt

(3) kw
(4) kukw
155

(23) rkk-r{ yurkk kufku {kxuwt fk]k {k k]k


e[uk{ktke fwt?

(1) sqhe
(2) uhze
(3) {kfw
(4) fksw
(24) Wkh yurkk kufku Wkk{kt [k{zk{ktke kuk tw{kt
hnu Au uu wt fnu Au ?

(1) xkuro
(2) kurf
(3) xwrf
(4) Ew
(25) fk nuh{kt s{uSkkyu kutzk fkhkke Mkkk
E.. 1907{kt fhue?

(1) hkt[e
(2) nk
(3) s{uwh
(4) Yhfuk
(26) kk Wk{kt fku u k{ Mkk hku Au?

(1) ktku
(2) kh
(3) [e
(4) {urk
(27) {M Wku{kt e[uk{ktke fku u yurk{kt k{ Mkk
hku Au?

(1) kh
(2) ktku

(3) krfMk
(4) k
(28) yurk tz fk huktk]kku [u ykuku Au ?

(1) 250q.huktk]k ke 1750 q.huktk]k

(2) 350 q.huktk]k ke 1650 q.huktk]k
(3) 450 q.huktk]k ke 1550 q.huktk]k

(4) 550 q.huktk]k ke 1450 q.huktk]k
(29) kh{kt nk{k kkyu kkkuzkk yk{ nukt fuxk
Mhe [ukee kk Qe fhue Au?

(1) rkMhe
(2) [kh Mhe

(3) rMhe
(4) yuf Mhe
156

(30) kh{kt yk ku ku Vkhruzu fk thke Vku fhku


uEyu ?

(1) 108
(2) 101

(3) 100
(4) 99
(31) fE k{wwe urVe kze yu kkzkuhk khu
uzu Au ?

(1) nz
(2) zur
(3) xkuh
(4) zuEf
(32) fE k{wwe fkuh kh yu ykhkfwhk khu uzu Au ?

(1) xkuh
(2) urht

(3) nz
(4) zuEf
(33) yuxuLxf yu uurrVf {nkkhu fE {wwe uzu Au ?

(1) zuEf
(2) nz
(3) zur
(4) xkuh
(34) rwt kike zwt hkuh e[uk{ktke fwt ?

(1) wrrhh
(2) if
(3) Bk]
(4) fkM
(35) W. y{urhfkk rkk k{kt fku yk ykuku Au ?

(1) {urffku
(2) ykMfk

(3) yuz
(4) yku{k
(36) whku yu ykfke [u fku {w ykuku Au ?

(1) u
(2) fkku
(3) hkku
(4) eku
(37) [ek qo k{kt fku {w ykuku Au ?

(1) eku
(2) eku

(3) hkku
(4) u
(38) f]rk{ hkk ku{kt kku Wh fwt hkk Aktxk{kt
yku Au ?

(1) kuxur{ fkuhkEz
(2) Vwrhf yurz
(3) kExkus nkEzkufkEz (4) kurz{ fkuhkEz
157

(39) ykko yu fE wwt kk Au ?(1) nu{t
(2) rrh
(3) [ku{ktw
(4) Wkku
(40) [ku uMxELz{kt wt fnu Au ?

(1) xkVq
(2) kfku
(3) xkuuozku
(4) nrhfu
(41) ykkk kkhk{kt kExkuswt {kk fuxwt Au?

(1) 21 %
(2) 78 %
(3) 45 %.
(4) 67 %
(42) nkEzkuswt ykkk kkhk{kt {kk fuxwt nu?

(1) 20 %
(2) 13 %.
(3) 3 %
(4) rn
(43) .ykfk{kt htue er k{u st [kkh u {tzukk
ytrk{ tMfkh fk Mku fhk{kt ykk ?

(1) snkuro
(2) rxkurhk

(3) fww
(4) kr
(44) kh h u {tzukk L{k{kt kh hfkhu fuxk
rku hkxe kuf nuh fkuo nkku ?

(1) 5 r
(2) 7 r

(3) 10 r
(4)3 r
(45) yYee fh fk Mku ykue Au ?

(1) yVkkrMk
(2) wfeo

(3) Ehk
(4) Ehkf
(46) {nk rkk fkk uf e[uk{ktke fkuk kk ?

(1) ufMh
(2) swuo

(3) rkukzkuo rL[e
(4) [ko rzfL
158

(47) fk ne ykk Vhkt fwhe Wnkuk k{ {nk


kxfkh ufMhk kxfku hke hkk{kt ykk Au ?

(1) uw
(2) whu

(3) wxku
(4) r
(48) e[uk{ktke fk k{kt yku xuBkuh nkzfwt {k hehwt
kike nkzfwt Au?

(1) kf
(2) fk

(3) Ake
(4) ku
(49) Yk. 5600 fhkuzk fkiktz{kt nk{kt fk Mxkuf yuf[uLswt
k{ hzkwt Au.

(1) e.yu.E.
(2) yu.yu.E.yu

(3) fkufk Mxkuf yuf[uLs (4) yu.e.yuf.

skkku
(1) 4 (2) 3 (3) 1 (4) 2 (5) 3 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 2 (10)
1 (11) 4 (12) 1 (13) 3 (14) 2 (15) 1 (16) 3 (17) 3 (18)
2 (19) 2 (20) 1 (21) 2 (22) 1 (23) 1 (24) 3 (25) 3 (26) 1
(27) 4 (28) 1 (29) 2 (30) 2 (31) 2 (32) 1 (33) 1 (34) 2
(35) 1 (36) 2 (37) 1 (38) 4 (39) 3 (40) 4 (41) 2 (42) 4
(34) 3 (44) 1 (45) 1 (46) 2 (47) 2 (48) 2 (49) 2
159

(22)
(1) ykkuse rk{kt nuwt f{ fkuku E.. 1934 kLz
Efkuku{e ykuV ELzk yu wMf{kt kuske k{ {sqe
ykeu Wkzwt nwt ?

(1) sknhk nu
(2) yu{. ruhik

(3) yu{. yu. hku
(4) e{Lkhkk
(2) fE kusk yto e yu{.yu,hkuu khe r{f rhtk
hVke s kusk ukh fhe ne ?
(1) kuBu k
(2) rfk rhr
(3) kLz Efkuku{e yuLz zu{uLx
(4) fkufkk k
(3) fkue ykk{kt h[ku ykrkof fko{ r{ryu 25{e
Lwykhe, 1948k hkus kh{kt ykkus t[ h[ke
k{kku fhe ?
(1) e{Lkhkk
(2) {nk{k kte

(3) sknhk nu
(4) hkh xu
(4) fk ko{kt e sknhk nue ykk nuX hkxe
ykkus r{re Mkkk kE ?
(1) E..1938
(2) E..1949
(3) E..1936
(4) E..1950
(5) fkuEk ue ykf u yktfk {kxu ykokMk{kt k{kL
heu fuxk xfkuk nku Au ?
(1) kk
(2) [kh

(3) u
(4) kt[
160

(6) 1999-2000k kou Mkh {q ko (ykkh ko) {kk{kt


yku Au u ykW ykkh ko fwt nwt ?
(1) 1990-91
(2) 1993-94
(3) 1996-97
(4) 1987-88
(7) ykfuhkk to{kt u rhn kwt u kk hefu ykwt
nku, ku h kuo fuxk Yk. fh{wf hefu {e fu ?

(1) Yk. 4800
(2) Yk. 9600

(3) Yk. 20,000
(4) Yk. 2400
(8) ykfuhk fkke fE f{ nuX fw {kok Yk.1,50,000
yto hkufkkku yu [koykuu fh{ktke Aqx {e fu ?
(1) f{ 80 e
(2) f{ 80 ze.ze.

(3) f{ 80 yu
(4) f{ 80 e
(9) ykfuhk khke f{ 80 ze nuX MkM e{k {kxu k{kL
tuku{kt fuxe hf{ k {u Au ?
(1) Yk. 20,000
(2) Yk. 35,000

(3) Yk. 50,000
(4) Yk. 15,000
(10) ykfuhk khk nuX kuke {krfee r{f {kxu nkWrt
kuk ks hefu r ko w{kt w fuxe hf{e Aqx
{u ?
(1) Yk. 1,00,000
(2) Yk. 2,00,000

(3) Yk. 50,000
(4) Yk. 1,50,000
(11) kh{kt kw fhk{kt yku rkk Wfh fw fhkk
hf{k fuxk xfk Au ?
(1) 2%
(2) 3%
(3) 7.5%
(4) 12%
(12) ytuS fte (Company) e[uk{ktke fk iLk
Compaignic hke Whe ykku Au ?
(1) urx
(2) y{urhf
(3) uL[

(4) ro
161

(13) kh ykthtze uuMxf r{kE kku rku


fuxk{ku u Au ?
(1) kt[{ku
(2) k{ku
(3) {ku
(4) Aku
(14) 1921{kt ku k{ rkke h[k k k{ Mefh
fkuk nwt ?
(1) rkE xu
(2) h Vuzrhf nkEx
(3) [kt rtnk
(4) yufk rf k[ku ke.
(15) trk ke k{ uXf fE kheu {e ne ?
(1) 18{e uBh,1947
(2) 17{e uBh, 1947
(3) 21{e uBh, 1947
(4) 23{e uBh, 1947
(16) hkskk k{ zuwxe yk fkuk nk ?

(1) zkp. yu. hkkf]k (2) yu.e. f]k{qrohk

(3) yt { ykth (4) zkp. hksuLk
(17) fkWL ykuV Mxux (hksk)e h[k fkhu kE ?

(1) {u, 1951
(2) {u, 1950
(3) {u, 1952
(4) {u, 1953
(18) fk ko{kt fkWL ykuV Mxuxwt k{ e rnLe{kt
hksk hkwt ?

(1) 1953
(2) 1954
(3) 1955
(4) 1956
(19) trk kk Mkke yk e[uk{ktke fkuk ?

(1) yu{.yu.hku
(2) zkp.e.ykh.yktuzfh

(3) sknhk nu
(4) zkp. hksuLk
(20) keS t[keo kuskku fkofk e[uk{ktke fku ?

(1) 1961-66
(2) 1960-65
(3) 1962-67
(4) 1959-64
162

(21)


(22)


(23)


(24)

(25)
(26)


(27)


(28)

ykrkof tek fkhku kk krkof kuskyku fkhu yke ?


(1) 1970-73
(2) 1965-68
(3) 1666-69
(4) 1964-67
fE t[keo kusk hBk 20-qke fko{ kw fhk{t
ykku nku ?
(1) kt[{e
(2) Ae
(3) [kuke
(4) k{e
hee nxkku yu {tk fE t[keo kusk{kt ykk{kt
ykku nku ?
(1) Ae
(2) k{e
(3) kt[{e
(4) ykX{e
t Mkke kuke rfk kusk (MPLADS) ku
kkht fk ko{kt kku ?
(1) 1990-91
(2) 1992-93
(3) 1993-94
(4) 1994-95
wkuwt k{ k uMx r{LMxh ku fkhu kuwt ?
(1) 10{e Lwykhe,1946
(2) 25{e Lwykhe, 1946
(3) 18{e Lwykhe, 1946
(4) 13{e Lwykhe, 1946
twf hkxku s fk ko{kt ykkkku ?
(1) 1946
(2) 1947
(3) 1948
(4) 1949
fk ko{kt w.yu. khk ykrkof trk ykk{kt
ykwt ?
(1) 1974
(2) 1975
(3) 1976
(4) 1977
twf hkxk kike {w yrfkhe-{nkr[e r{qtf
fuxk ko {kxu fhk{kt yku Au ?
(1) 5 ko (2) 3 ko (3) 4 ko (4) 6 ko
163

(29) {nrko yhrtwt sL{ Mk e[uk{ktke fwt ?(1) fkufkk
(2) kutrz[uhe
(3) {wtE
(4) r
(30) e[uk{ktke fkuk fkhu khk zkk nkuk ?

(1) [kihe [hkrtn
(2) e [tuh

(3) e yu[. ze. ukizk (4) uek
(31) wshkk fk Mkteh hkhk Wk{ke ykuk
Au ?

(1) kukk
(2) ~k{Sf]k {ko
(3) rtn
(4) f]krtn
(32) yurktzwt rBk{ rtw e[uk{ktke fwt ?

(1) Bk] kh
(2) ykE e
(3) kzu urk
(4) Bk] kkxe
(33) e[uk{ktke fk {nkkhwt kukV kike ykuAwt Auu ?

(1) yuxkLxf {nkkh (2) rnt {nkkh
(3) rkk {nkkh
(4) ykforxf {nkkh
(34) e[uk{ktke fku {nkkh kike zku Au ?

(1) kt
(2) rnL
(3) fuhur
(4) yuxkLxf
(35) wshkk fk Mkhku{kt si {ok kufkue tk w Au?

(1) Wkh wshk yu fA (2) { wshk
(3) kihkx
(4) rkk wshk
(36) hks {krne ykku khk yhskhu fhk{kt ykue
yeku rfk fuxk {{kt fhkku nku Au ?

(1) 6 {rnk
(2) 90 r
(3) 30 r
(4) fkuE {{kok ke.
(37) hks {krne ykku{kt e[uk{ktke fkuk yuf {krne
fr{h ke ?

(1) e ze. hkskuk
(2) e e. yu. Ze
(3) e trt
(4) e e. rhu
164

(38) hks {krne ykkuk rko k{u e[uk{ktke fE fkuxo{kt


ye fhe fk ?

(1) zeMxef fkuxo
(2) nkEfkuxo
(3) uL fkuxo
(4) Whk{ktke fkuEk
(39) nuh {krne yrfkheu {krne {uk {kxu yhS fhe
u yhskh {kxu e[uk{ktke fE k sYhe ke ?

(1) yhS Ve he

(2) yhS {kxuwt fkhk skkwt

(3) kukwt k{ hk{wt wt

(4) yhSe rku r {qk{kt {kk kk
fk h {ke
(40) Power Corrupts & absolute Power Corrupts absolutelyyk { fkuku Au ?

(1) ykn{ rtf
(2) koz hu
(3) Yux
(4) hkukz hu
(41) nhf W {wrne yk yktfke tX fk uwt
Au ?

(1) kh
(2) yVkkrMk
(3) krfMk
(4) Ehk
(42) hkh xue {kkwt k{ wt ?

(1) nehkkE
(2) SkE
(3) kzkE
(4) huekE
(43) {kuhkE yk sL{Mk e[uk{ktke fk {nkwYkwt
Au ?

(1) [tuh ykk
(2) k nkwh kMke
(3) eh khfh
(4) wehk{ ku
(44) {kurne y{ yu Lk] fk Lk] kku {kk hku
Au ?

(1) fw[ewze
(2) ykuzee
(3) {rkwhe
(4) hk{
165

(45) kr{e f]k{qro fk Lk]k fkfkh fnuk ?(1) fw[ewze
(2) {rkwhe
(3) ykuzee
(4) fkfe
(46) fk Lk]k rkkuu hk{kk, {nkkh yu rntw kihkrkf
fkk{ktke uk{kt ykk Au ?

(1) fkfe
(2) fkf
(3) hk{
(4) {rkwhe
(47) hMe, rnhk yu frk eku rkuke t{ fk Mku
kk Au ?

(1) kiXk
(2) hkuh
(3) ku{kk
(4) k
(48) fr {ou {ks wkhkku kn fk k{krf khk ykkkku
fkuo nku ?

(1) rfh
(2) zktrzku
(3) etw
(4) wtk
(49) hrtn {nuk yu {ehktkE {kxu hk E{e, hk qhk yk
rukkku fk fryu kko nk ?

(1) {o
(2) fke
(3) fkL
(4) W{ktfh uke
(50) fk ue fkikwr{ kk yksuu wshk{kt [kue Au ?

(1) u
(2) swuo
(3) k{u
(4) ykou

skkku
(1) 2 (2) 1 (3) 3 (4) 1 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 1 (9) 4 (10)
4 (11) 2 (12) 3 (13) 1 (14) 2 (15) 2 (16) 2 (17) 3 (18) 2
(19) 4 (20) 1 (21) 3 (22) 1 (23) 1 (24) 4 (25) 1 (26) 2
(27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 4 (31) 1 (32) 1 (33) 4 (34) 1
(35) 1 (36) 4 (37) 4 (38) 2 (39) 2 (40) 2 (41) 3 (42) 3
(43) 2 (44) 4 (45) 1 (46) 1 (47) 3 (48) 2 (49) 2 (50) 3
166

(23)
(1) kufMkkLke [qtxe-2014 knuk WkhuLkwt fwt nuh fku{e
h{kkMk kLwt nkwt ?

(1) {uhX
(2) {iLkkwhe

(3) LkW
(4) {w^Vhkwh
(2) [te he h ykfkk Wkhkh uku{kt fku rf
kuxku Au ?
(1) y{urhfk
(2) hrk
(3) [e
(4) #uLz
(3) e e. yu. tk......
(1) k{tke fkko{kt kkkt knfkh Au.
(2) kh hfkhk fkk {tkkk r[ Au.
(3) RAWk zkhufxh Au.
(4) {w [qtxke fr{h Au.
(4) e{k fteyku nu fk hkuke ezke fu k e{kwt
whkk f[ yku u {kxu Ehzk yur, 2014 ke fkku ke
Au ?
(1) fuLh
(2) yu[ykEe-yuEz

(3) fuxhufx
(4) nkxo tte hkuku
(5)
[ek kuo uk yu kBkk Mkkf u{s
hkxrkk....
(1) {kykuu wt
(2) {kyku u zkuL
(3) wk u
(4) [kt e
167

(6) hkh kE xue qrrk ....


(1) 15{e Lwykhe
(2) 15{e uBh
(3) 15{e rzuBh
(4) 15{e Vuwykhe
(8) wshkwt ki k{ k tnk fk rsk{kt ykuwt Au ?
(1) {h
(2) hksfkux

(3) y{kk
(4) y{hue
(9) yu {kok ke yu wshke krnk fk
krnfkh {kxu hk Au ?
(1) {rkk . rue
(2) whu k

(3) . f. Xkfkuh
(4) [t. [e. {nuk
(10) {o unwt k{..........yk tf fkuku e Au ?
(1) W{ktfh uke
(2) {o

(3) wkfw{khe [kinkk
(4) hkurse kzw
(11) o{k {ku fku fuLkr u ku{e e{kt
nkwhkn khk kuxwoekuu kute uk{kt ykku nku ?
(1) khk h nue
(2) kutrz[uhe
(3) r
(4) {k
(12) wwshkk ykrkeykuk kr{of hthkk r[k fk
k{u ykuk Au ?
(1) {we
(2) kh{ke

(3) eAkuhk
(4) kk
(13) e[uk{ktke fE e h wshk{kt u t ktk{kt ykk
Au?
(1) {ok
(2) uZe

(3) ke
(4) kkf
(14) frk yk{ke y-Bk]fk Au, uwt fk ru[fu fkwt Au ?
(1) hrtnhk ruxek
(2) ykttfh w
(3) zkp. {ekke Xkfh
(4) hse k
168

(15) sqkZk rnt{kt uzkk {u ktku k {nkuk


keu fk tku kf nku ?
(1) i
(2) ke

(3) k
(4) fwhue
(16) {wwkku k M u fE kkk{kt kuku Au?

(1) tMf]
(2) kf]
(3) ke
(4) {ke
(17) yfhu {oe [[ko {kxu wshk{ktke fk si rku
kukk nk?

(1) yk[ko hk{ wrhhS

(2) yk[ko nehrs qrh
(3) yk[ko knw Mk{e

(4) yk[ko wkh rsS
(18) wshk{kt kike Auu qkoM fkt kk Au ?

(1) knku
(2) zkt
(3) fA
(4) kuhth
(19) fkuku ykttfh wu Wk{ nkhk yuwt rY ykwt
nwt.?

(1) hrLkk xkkuh
(2) {nk{k kte

(3) hkh xu
(4) {nkukE ukE
(20) wwshk{kt ki k{ xh kE fkt rsk{kt yM{kt
yke ne?

(1) y{kk
(2) hksfkux
(3) kh
(4) kuhth
(21) krf kuhku {kuewt Wk fhk {kxu fk Mku Ae
WAuh fuL ukh Au ?

(1) ukrk (2) rk (3) hkkkk (4) {h
(22) wwshkk k{ {rnk kE [kLuh e[uk{ktke fkuk ?

(1) khk {nuk
(2) wk {nuk

(3) ntk {nuk
(4) Wkk {nuk
169

(23) wshkwt nuwt wMfk ....(1) kShk tkk
(2) rtnS tkk
(3) ne{kkE
(4) ntkk kuhe
(24) Mhkse z hBk rnt Mhks wMf khu khu
nkut[wt fwo nwt ?

(1) swhk{ u
(2) kf]k wf
(3) nrhr ruxek
(4) hrtfh {nkhks
(25) ee kuh rMkh fkt ykuku Au ?

(1) wh ke khe weku ku

(2) fA rsku

(3) Wk ke [kuhkz weku ku
(4) kfktXkku u
(26) t rk Vkw ku {w h fku?

(1) &k]tkh
(2) f
(3) yMx
(4) qh
(27) rwhwt k[e k{ wt nwt ?

(1) fwMke
(2) eMk

(3) Bk]qr{
(4) k rfku kuxk Au.
(28) nze tMf]ryu wrku yuf ux h ykkuse
yke yu eS ux...........yke?

(1) thku
(2) kuk Mkk
(3) xh Mkk
(4) zkufkzo
(29) kteS fk hkk hksee h{wkhkne r
kn h Wko nk?

(1) kh
(2) sqkZ
(3) zkuhk
(4) hksfkux
170

(30) wshke k{ ku-fkuus Y fhk{kt e[uk{ktke fku


rf kuxku Au ?

(1) hkh xu
(2) fMqhkE kkE
(3) wYkkuk{ {ktfh
(4) hrtfh {nkhks
(31) fk ok fkhku Mk{e kt hMek S{kt yk{q
rho ykw ?

(1) rhkke
(2) sL{kx{e
(2) hk{{e
(4) rke
(32) wshkk fk kufLk]wt k{ oe yu hke
zwt Au ?

(1) hk
(2) hk
(3) rxke
(4) nef
(33) e[uk{ktke fE f]r nu{[tk[koe ke ?

(1) ku r[tk{ke
(2) fkkwk
(3) ALkuwk
(4) rni{ kwk
(34) e[uk{ktke ftw Mkku y{kkwt h kk{kt yku
Au ?

(1) nrXk nuhkt
(2) hkke ree {Ms
(3) wk r{khk
(4) ku rfku
(35) i {urxfk h[rk.........

(1) e. e. hk{
(2) zkp. e. e. hku

(3) su. e. kuLz
(4) zkp. e. e. i
(36) xwkk h{ kkek hk{kt e[uk{ktke fw es w
{kk{kt {u Au?

(1) kurz{
(2) kuxur{

(3) {uuur{
(4) Vh
(37) Munh~{yu nkEfwku ku wshke{kt fkuo u fk uk
fkfkh{ktke eku nku?

(1) [e
(2) k

(3) Ehk
(4) krfMk
171

(38) wshkk yuf rk khk {nkkh{ktke kh trnk


yu s trnk y kheu kok{kt yke, u
fkuk ?

(1) fu. fk. kMke
(2) f. {k. {wLe
(3) W{ktfh uke
(4) uh[t {ukkke
(39) fk yktku hBk wshk fkuus{kt rkhtku nuhkk sk
rku rfkhekkyu nee nkuhe?

(1) k-fh kn
(2) ynfkh yktku
(3){nkwshk yktku
(4) rnt Akuzku yktku
(40) rni{ kwk fE kkk{kt h[ku Au ?

(1) kf]
(2) ke
(3) tMf]
(4) Vkhe
(41) wshkk MkuS Ernkfkhe Yyk k{kL heu
fkhke kk ?

(1) wkfk
(2) {kiofk
(3) {ikf fk
(4) urf fk
(42) Mt eko wshkk fk nuhwt kihkrkf k{ Au ?

(1) kekkk
(2) tk

(3) kkukk
(4) kufk
(43) wshk hkk whkkk khk suwt w:r{kok kE hkwt
Au u k {trh fk rsk{kt ykuwt Au. ?

(1) {h (2) kh (3) fA
(4) sqkZ
(44) rshk kukuk stku{kt ykuk rnLw yu si {trhku
fkuk k hr{k tkuk Au ?

(1) [ki
(2) [kwf

(3) wsoh rnkh
(4) [tu
(45) hnMfkkk kufr wMfkue srk urfk
e[uk{ktke fkuk ?

(1) ykkkk rMxe
(2) yuMkh zurz

(3) rrfk uor[ [kuV
(4) rrkyk
172

(46) rkk {kirf r{kuku r{kok yu kkkkuhk {u


ke kek u kkkkuh fk uku e nku ?

(1) e
(2) Exe

(3) Mu
(4) yksuoLxk
(47) e[uk{ktke fk qqo rfuxh M kurt fhkt
nkukt ?

(1) rrt ue
(2) yLzhqz

(3) whke
(4) yuLze hkuxo
(48) ktrLfkhe Ye uf yu kteSyu su{u {k
yrfkhkuk {nk zik yu rY ykw Au u e[uk{ktke
fkuk?

(1) [uku
(2) ur

(3) kuMkuMfe
(4) {urf{ kufeo
(49) uhuMxkuEfk yuxu.........

(1) {wf {kse h[k
(2) wkwt

(3) oue rho {kxu e h[k

(4) k]r
(50) yZkh{e ek Lqxwt rY {wt Au u uLr{
uLfr fk uku e nku ?

(1) y{urhfk
(2) e

(3) Mu
(4) #uLz

skkku
(1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 2 (5) 2 (6) 3 (8) 4 (9) 1 (10) 2
(11) 3 (12) 3 (13) 3 (14) 2 (15) 2 (16) 1 (17) 2 (18) 3
(19) 1 (20) 1 (21) 2 (22) 3 (23) 3 (24) 4 (25) 3 (26) 3
(27) 2 (28) 3 (29) 4 (30) 4 (31) 1 (32) 1 (33) 1 (34) 2
(35) 4 (36) 4 (37) 2 (38) 1 (39) 4 (40) 1 (41) 2 (42) 2
(43) 1 (44) 3 (45) 1 (46) 1 (47) 4 (48) 4 (49) 3 (50) 1
173

(24)
(1)

fuxe ke ke {hk kfkuu k r{f ({sqhku)


fnuk ?

(1) 12 ko
(2) 15 ko

(3) 16 ko
(4) 14 ko
(2) xk[kh rkhk yrr{ fk ko{kt kw kku ?
(1) 1978
(2) 1988
(3) 1998
(4) 2008
(3) uxkufur{fke e[u{ktke fwt Wk f ke ?
(1) f]rk{
(2) hkk
(3) ht
(4) ktw
(4) kuVxuh xufkukuS kfo e[uk{ktke fk Mku ke ?
(1) s{uwh
(2) [uLE
(3) fkufkk
(4) ki
(5) e[uk{ktke fwt nuh khe Eufxkurf hkske hefu
Qhe ykwt Au ?
(1) utkuh
(2) {wtE
(3) nihkk
(4) y{kk
(6) kk rfk{kt kh fwt Mkk hku Au ?
(1) 1wt
(2) hswt
(3) keswt
(4) [kukwt
174

(7) e[uk{ktke fku u fwhe uk Wk{kt k{ Mkk


hku Au ?
(1) kh
(2) Exke

(3) y{urhfk
(4) [e
(8) e[uk{ktke fk tz{kt fkukk rw tzkhku ykuk Au ?
(1) Wkh y{urhfk
(2) rkk y{urhfk
(3) yurk
(4) whku
(9) Black Diamond e[uk{ktke fkuu fnuk ?
(1) es u
(2) fkuku

(3) whur{
(4) fwhe u
(10) rk-s e he fE kusk t, nrhkkk yu
hksMkku k yku Au ?
(1) qeo fuk
(2) khk-kt

(3) #rhk fuk
(4) [t ue
(11) e[uk{ktke fku Plantation Crop ke ?
(1) k
(2) hh

(3) [k
(4) fkuVe
(12) [kEe wrk u ku uzqku k{kL heu fku kf ukwt
t fhu ?
(1) ykuE ez
(2) kfkS
(3) [k-fkuVe
(4) hkufrzku kf
(13) e[uk{ktke wt k{kL heu no Wku{kt ukwt ke ?
(1) kt
(2) nuzkt
(3) tke
(4) ytk
(14) ukhk stk hkk {kxu [efku yktku fk hks{kt
kwt nwt ?
(1) {u
(2) AkeZ

(3) hksMkk
(4) Wkhkt[
175

(15) kEz kEVwt hkk yu krhfkue fE Vhs fnuk ?


(1) irf Vhs
(2) hksfe Vhs

(3) k{krsf Vhs
(4) {ke Vhs
(16) e[uk{ktke fk Mkku zo nurhxus k to{kt {ku
kku ke ?
(1) qo {trh
(2) {nk
(3) eh ykh
(4) [ktkuh
(17) k]nuhwt {trh (ktwh)e[uk{ktke fk hkstu
tkwt nwt ?
(1) [ki
(2) [kwf

(3)
(4) w
(18) [kuX kueewt {trh yu e[uk{ktke fk Mku ykuwt Au ?
(1) sqhknku
(2) ystk

(3) Ekuhk
(4) k
(19) nBe yu fE e h ykuwt Au ?
(1) fkuhe
(2) {nk

(3) wtk
(4) wkk
(20) nBe-{we Ernk{kt fk k{kse hkske
ne ?
(1) rsh
(2) rne
(3) ktuh
(4) fwkkkt
(21) Mktru su k rfk h st kk Au, u k
rfku fk {ku nuknu tkku nku ?
(1) snkteh
(2) ykihtu
(3) nw{kw
(4) knsnkt
(22) fktzkku rfku fkt ykuku Au ?
(1) hksMkk
(2) rne
(3) {nkhkx
(4) rn{k[ u
176

(23) f fkkyku k ykkhu ikh ku fuxktf r[kku


e[uk{ktke fE wVk{kt suk {u Au ?
(1) Ekuhk
(2) k

(3) Wrrh
(4) ystk
(24) Ekuhk{kt e[uk{ktke fk {oe wVk ke
(1) si
(2) ki
(3) rnLw
(4) i
(25) r{kzwk ktwh{kt yku k]nuhwt {trh fk ku
{ro Au ?
(1) rw
(2) k
(3) r
(4) fkrofu
(26) k wVkykuk nuh hefu kewt fwt nuh Au ?
(1) ktuh
(2) ykihtkk
(3) {nkrwh{
(4) ktkh
(27) ktzkuk k{ hk kt[ hkuf-fx-xuB, fk Mku ykuk
Au ?
(1) ktuh
(2) utkuh
(3) {nkrwh{
(4) ykihtkk
(28) ks{ne h[k {kxuku uhkk Mkku wt ?
(1) nw{kwku {fhku
(2) {k{Ms
(3) uhknqheku {fhku (4) {kue {Ms
(29) tkih nukh fk hks kku tfkuku Au ?
(1) hksMkk
(2) {nkhkx

(3) kr{kzw
(4) ykurhMk
(30) e[uk{ktke fk rk kMwkMk k Pioneer kk ?
(1) k]w
(2) rX

(3) rf{ko
(4) kukk[ko
(31) e[uk{ktke wt kMw fkwt Wk{ Wknhk kk ?
(1) krfku
(2) khkkku Mq
(3) fwwr{kh
(4) {kue{Ms
177

(32) p e rft{ 3.14 Au, u fkuku kuwt nwt ?


(1) yko
(2) ykELMxkE

(3) kMfhk[ko
(4) hknr{rnh
(33) rkhke e re ku fkuku fhe ne ?
(1) kMfhk[ko
(2) yko

(3) kksow
(4) hknr{rnh
(34) hknr{rnhu kukMku su kk k{kt nutw nwt, u{kt
e[uk{ktke fku rf kuxku Au ?
(1) tk
(2) nkuhk

(3) trnk
(4) hkr
(35) hknr{rnhk fk tk{kt nkue {kS h ke yhkue
r [[ko Au ?
(1) yxkke
(2) k]n trnk

(3) yMt
(4) fkk
(36) e[uk{ktke fkuku kMwkMku swk swk ykX kku{kt nutwt
nwt ?
(1) k
(2) k]w
(3) rf{ko
(4) rX
(37) 15{e e{kt kMwkMku fkuku w:Sr fwO nwt ?

(1) hkkk ktk
(2) hkkk fwtk

(3) hkkk s{
(4) hkkk k
(38) {nkkh, hk{kk sue {nk f]rk ywk {kxu fk
{ku nuknu y rke Mkkk fhe n ?
(1) snkteh
(2) nw{kw
(3) knsnkt
(4) yfh
(39) B (Pampan) khk ikh fhku ykrwhkk{kt fk
{ok k/ukue Se rue k fhk{kt yke Au ?
(1) si
(2) ki

(3) rnLw
(4) rw tk
178

(40) e erxfkh{T yu {rk{ukE fk krnk


{nk tkku Au ?
(1) fLz
(2) Vkhe
(3) rnte
(4) kr{
(41) kk f{o,f{o yu f k {kuo {kuk {u, u{
fku tk fnu Au ?
(1) hk{kk
(2) ek

(3) kukr{T
(4) ykrwhkk
(42) ef hkse r{uLh yu w korf ku [uk
tkkuku tn fk wMf{kt Au ?
(1) yrB{ rxf
(2) qk rxf
(3) r rxf
(4) r{rL Lnku
(43) rkrxf fE kkk{kt ikh kk nk ?
(1) kf]
(2) tMf]

(3) yo {ke
(4) ke
(44) k wk rktku yu r{kuku tn fk rxf{kt
Au ?
(1) yrB{ rxf
(2) qk rxf

(3) r rxf
(4) Whk kku{kt
(45) kr{of rryku e[uk{ktke fk u{kt Au ?
(1) u
(2) swuo

(3) k{u
(4) ykou
(46) r{kfu [rh fk tk hkse r{kr Ak
S ru skku Au ?
(1) [ki
(2) w

(3) [kwf
(4)
(47) {kuZuhk qo{trhk Mkkwt fkuhfk{ fE ie{kt kwt Au ?
(1) ktkh fk ie
(2) {kwhk ie

(3) Ehke ie
(4) k rfku kuxk Au
179

(48) Poem Carved in marble- yuwt fk {trhe fkuhke uEu


fnukwt { kk Au ?
(1) k]nuh
(2) ukzkk si {trhku

(3) {kuZuhkwt qo{trh
(4) {ekke {trh
(49) nehk kku fkt ykue Au ?
(1) khk
(2) rzk

(3) zkuhk
(4) zkuE
(50) kMwyu fE kkkku Au ?
(1) Vkhe
(2) yhe

(3) kf]
(4) tMf]

skkku
(1) 4 (2) 2 (3) 4 (4) 1 (5) 1 (6) 2 (7) 3 (8) 1 (9) 2 (10)
3 (11) 1 (12) 4 (13) 1 (14) 4 (15) 1 (16) 2 (17) 1 (18)
1 (19) 3 (20) 1 (21) 4 (22) 4 (23) 4 (24) 4 (25) 3 (26) 3
(27) 3 (28) 1 (29) 1 (30) 4 (31) 2 (32) 1 (33) 2 (34) 4
(35) 2 (36) 3 (37) 2 (38) 4 (39) 1 (40) 4 (41) 2 (42) 4
(43) 4 (44) 3 (45) 2 (46) 3 (47) 3 (48) 2 (49) 4 (50) 4
180

(25)
(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

fkue r[khkhkke urh kEu, hrkk {sqhkuyu k{krsf


ktr ykke ne ?
(1) kurh ue
(2) fko {kfo
(3) ue
(4) Mxke
E.. 1840{kt fk Mfkuxe khe khk ykfkk yktrhf
kku kue fkZk{kt ykk nk ?
(1) E {S
(2) hkush zuf
(3) zurz rrtMx
(4) Veef fkouLz
yuz{Lz fkxohkExu E.. 1785{kt ue ku fhe ne ?
(1) Me sue
(2) khw{
(3) yuf-hu {e
(4) rkku t[ku
E.. 1812{kt hkke [ke fE nkuzeu he {qfk{kt
yke ne?
(1) ue
(2) fku{uLx
(3) r{fe u
(4) kuhu
{kuk wk kn yk{ khk tk, rnkh yu
ykurhMke rke kk fkuu ykk{kt yke ne?
(1) z[
(2) rVhte
(3) rrxo
(4) zur
{ks khk kukk r[khku yu rktkuk [kh {kxu su
{krf k{rf nkh kzk{kt ykwt nw uwt k{ wt nwt ?
(1) kko fk
(2) yr kh
(3) wkLh
(4) kure rkfk
181

(7)

hk hk{{kun hk khk E.. 1814{kt fE tMkke Mkkk


fhk{kt yke ?

(1) yk{e k
(2) yr kh

(3) kkok {ks
(4) zu yuwfu kukxe
(8) hk hk{{kun hkk Bk]w k ku{kse ykuke fkuku
ee ne?

(1) hrLkk xkkuh
(2) uLkk ku
(3)uuLkk xkkuh
(4) whuLkk xkkuh
(9) E.. 1875{kt yko {kse Mkkk kt hMe khk
fk Mku fhk{kt yke ne?

(1) {wtE
(2) kwh

(3) fkufkk
(4) qk
(10) kko fkk h[rk ?

(1) hk{f]k h{nt
(2) {nku kurt hkzu

(3) kkuLzku fu fuo
(4) Mk{e kt hMe
(11) kkok {ksu fkuk Jkuke zu yuwfu kukxee
Mkkk qk ku fhe ne?

(1) kt hMe
(2) fu[L u

(3) kkuLzku fu fuo
(4) Lk{qro hkzu
(12) {k, {wtE yu fkufkk ku fkuk Jkuke wrroxee
Mkkk kE ne ?

(1) ykfokuz
(2) {kuuo

(3) [kowz
(4) {ufkuu
(13) nkfkhe kusk{kt uzkkh k{ khe kf ?

(1) yku k
(2) rk{

(3) uk
(4) rneku wk
(14) kik k{kt ytuu k{u uk] fhkh u{ nh
{nk fkuk Je nk ?

(1) yk kk
(2) rnek wkk

(3) tkk kk
(4) nikkk rk{k
182

(15) uk kk knuu fk Mkk k hBk uk] fwO


nwt?

(1) khk
(2) kte

(3) fkwh
(4) ktuh
(16) Mkt tk{ hBk fk {wk kfu khk nukn
nuh fhk{kt ykk nk?

(1) kn yk{
(2) nkwhkn

(3) kS ye kn
(4) {wVVh kn
(17) h i ynu{k khk fk Mku {wM{ fkuuse
Mkkk fhk{kt yke ne?

(1) fkufkk
(2) qk
(3) rne
(4) yeZ
(18) k yw eV khk {kunB{e exhhe kukxe
e Mkkk fk Mku fhk{kt yke ne?

(1) qk
(2) fkufkk

(3) {wtE
(4) kwh
(19) kukk {kk hBk e[uk{ktke fkuk wkhkkk t
hefu kewt Lw nwt.?

(1) khkkwY
(2) hk{k
(3) kurk Vwu
(4) hk hk{{kun hk
(20) fk kek {ks wkhfu wk{kt o Mfw Y fhke
ne ?

(1) khkkwY
(2) kurk Vwu
(3) h i ynu{
(4) Mk{e rufkt
(21) yr kh hefu kee tMkke Mkkk fkuku fhe
ne?

(1) rkf khfh
(2) ~k{S f]k {ko

(3) [tf h{k rEo
(4) kunk kXf
183

(22) kh{kt rue Mwykue nkue fhkh k{ khe fkuk


nk?

(1) rkf khfh
(2) kteS

(3) ~k{S f]k {ko
(4) kurk Vwu
(23) E.. 1877{kt fk kEhkuu rne hkh kuo nku su{kt
khk yk rrryku WMk hkk nk?

(1)kuzo rh
(2) kuzo rx

(3) kuzo rrtx
(4) kuzo zunkWe
(24) khe hkxe fkutuk e {w e[uk{ktke fkuk ?

(1) e iS
(2) ku{u[t uhS

(3) kkkE hkuS
(4) {kuek nu
(25) {wM{ e tMkke Mkkk fk ko{kt kE?

(1) E.. 1906
(2) E.. 1908

(3) E.. 1905
(4) E.. 1911
(26) k tkh rxfu kuf{kL yu nwk{w k{ fE
[ hBk {wt nwt ?

(1) ynfkh yktku
(2) nku{Y

(3) uzk kn
(4) rkV yktku
(27) {ursMxux rftVkuzok Carriage h kuB kk {kxu Vktee
fk ktrfkheu Vh{kk{kt yke ne ?

(1) { {kun Zhk (2) wehk{ ku

(3) hkswY
(4) wu
(28) khu Mkt ykke ktrfkhe k]rkyku rkk qo
yurk{kt fkuku fhe ne?

(1) [tf h{k rkE
(2) fhkhrtn

(3) kk nhk
(4) eh khfh
(29) kteS kh ykk u quo fkuku r hkser{ktke tLk
E eku nku?

(1) yhrt kkuk
(2) kk shk
(3) e.ykh. k
(4) {kuek nu
184

(30) fE [u Mkr fhkk k r[tkhtsk yu {kuek


nuyu Mhk k Mkkku nku?

(1) rkV yktku
(2) ynfkh [

(3) k-fh z
(4) rnt Akuzku yktku
(31) qko Mhk {kxuku Xhk fkutuu fk yru hBk
kh fkuo nku ?

(1) fkufkk
(2) knkuh
(3) wk
(4) kwh
(32) {kuuo xurkVe ku fk ko{kt fhe?

(1) 1844
(2) 1846

(3) 1850
(4) 1853
(33) xueVkue ku fk ko{kt kE ?

(1) 1844
(2) 1846

(3) 1850
(4) 1853
(34) nuk rrx ewt yk{ wh ku fkhu kwt nwt?

(1) 1608
(2) 1613

(3) 1616
(4) 1612
(35) e kk h fhku fkku fkhu kzkku?

(1) 1839
(2)1827

(3) 1833
(4) 1837
(36) furVkurok ku ELz ELzeuLzL ee Mkkk fk
ko{kt kE?

(1) 1905
(2) 1911

(3) 1909
(4) 1907
(37) {nkewt WT{ Mk fE o{kk Au ?

(1) kkr
(2) kwzk
(3) rkt[
(4) {if
(38) e[uk{ktke wt hurzku yurfx r{h Au?

(1) rnr
(2) fkuh

(3) kkurh{
(4) yko
185

(39) r{kt kuz ykuh wt kike w Wk fku u fhu


Au ?

(1) kWk ykfk
(2) hrk
(3) w.yu.yu.
(4) [e
(40) khk kk kxfk hefu keku u...?

(1) Wkh u
(2) t

(3) ykk{
(4) {u
(41) e[uk{ktke fwt Mk ktz Wku {kxuwt {nwt fuL
kk ?

(1) ehk{wh
(2) wkhkkwh

(3) wkowh
(4) nhkwh
(42) kwt {kt[uMxh?

(1) fkuxku
(2) xkufku

(3) ykuMku
(4) ykukfk
(43) fk ktrfkhe Wh rrx hfkhu Yk. 4000/-wt Ek{ nuh
fwO nwt ?

(1) rtn
(2) wehk{ ku

(3) [tuh ykk
(4) kwu t Vzfu
(44) kuzo zunkWe khk uhnexk nkk nuX su hk
kk fhk{kt ykwt u e[uk{ktke fwt ?

(1) y
(2) rnkh

(3) tk
(4) kte
(45) k ku h rt yu rkk w: ku fkku fk
oh shu kh fhkku nku?

(1) kuzo rr{ uLxf
(2) h u kuh

(3) kuzo zunkWe
(4) kuzo uuMe
(46) kuzo zunkWek {{kt kh{kt rkkk ke k{kk
fkhku su wrroxe yM{kt yke u{kt e[uk{ktke fku
rf k[ku ke?

(1) rne (2) {wtE
(3) [ukkE (4) fkufkk
186

(47)


(48)

wkk[t kuwt sL{ Mk ?


(1) fkufkk
(2) nwe
(3) fxf
(4) kutrz[uhe
t t yktku yu Mue [{kt suku r qr{fk
se ne u ?

(1) kuf{kL rxf
(2) rr[t k

(3) kuu
(4) sek
(49) qkk fufxhwt fu qkk uL swt {kkwt ke yk
khu {kxu Yk. 5000wt Ek{ nuh fhkh ktrfkhe ?

(1) xwfuh k
(2) [tuh ykk

(3) kwu Vzfu
(4) rtn

skkku
(1) 2 (2) 3 (3) 2 (4) 2 (5) 3 (6) 4 (7) 1 (8) 3 (9) 1 (10)
4 (11) 4 (12) 3 (13) 2 (14) 1 (15) 3 (16) 2 (17) 4 (18) 2
(19) 1 (20) 2 (21) 1 (22) 1 (23) 2 (24) 3 (25) 1 (26) 2
(27) 2 (28) 1 (29) 1 (30) 2 (31) 2 (32) 1 (33) 3 (34) 1
(35) 1 (36) 4 (37) 4 (38) 3 (39) 1 (40) 2 (41) 4 (42) 4
(43) 4 (44) 1 (45) 3 (46) 1 (47) 3 (48) 2 (49) 3 (50) 2
187

(26)
(1) kneke k kufrk yu qo tkk uks
kkn e[uk{ktke fkuk?

(1) yrefw{kh k
(2) wkk[tL ku

(3) heLkk xkkuh
(4) qou
(2) zkp. fkqLkuyu suu khe ytr{ {nk ~fhe rk
hefu kk Au yu su{ku ytuS nfq{u Sh w
ykwt nwt, u.....
(1) qou
(2) thk nkufh

(3) y{eh k
(4) kk xkuu
(3) ef kkk{kt nku{hk Erz suwt {n hkkh, r{
krn{kt yre yu r{u hefu keku tk......?
(1) e eefkh{
(2) {rk{ukE

(3) fwh
(4) Lwh
(4) tk krn{kt ufMhwt r k{kh wfr, ikrf
yu kf yu ukS-e {u wMfk uf.......
(1) ru[t u
(2) yhrt kkuk
(3) refw{kh hk
(4) fu. e.hk
(5) he{k fkuLxkfxhwt [keo rrVkk kWLhke Bk]w kuwt,
u [keo rrVk fk ukt nk?
(1) rkk ykfk
(2) uMx ELz
(3) LqeuLz
(4) #uLz
188

(6) h yu q k {nkfr yu wshke kkk yu


frk u{k kfe Qse Au u, ELwfw{kh sue f]rk
h[rk........
(1) {o
(2) W{ktfh uke
(3) Lnkkk
(4) u{kt
(7) ke[uk{ktke uwt wMf Au?

(1) kutfe hkykuku Ernk hsq fhwt wMf

(2) kfhktk

(3) {ksSe k

(4) Lko
(8) wwshke krnk Wk{tk hefu fuLe krn yfk{e
khk E.. 1969{kt su wMf whMf] kwt, u fw fkkyku
k uf.........
(1) [wek . kn
(2) Mk{e ykt
(3) h{kk k. kn
(4) hk{k ke
(9) E.. 1948{kt nikk hkwt khe tk kkuwt uzkk
yrr nw khu yk k Wfu {kxu khk yusLx
sh hefu fkue r{qf fhk{kt yke ne?
(1) hkh xu
(2) f. {k. {we

(3) nrhr ruxek
(4) k{k kte
(10) kutfewe {nkfkke {nkkuu ife e[uk{ktke fku
rf kuxku Au?
(1) kxke wk
(2) wshkku kk

(3) hMe[t
(4) hkrhks
(11) yu r yktwekt hu nrhk ku[rkt {ut eXk sue
yrM{hke trfykuk sof e[uk{ktke fkuk?
(1) fhk {kkuf
(2) wkthk yk[ko

(3) hk{k ke
(4) hkweh [kihe
189

(12) khe fkuEk ze yk{kt ki k{ kh ke {hu


Lk{qro kh {nkwk......
(1) {wfh yu[. frkk
(2) nrhk frkk
(3) e. yu. e
(4) kMfhk[ko
(13) tz Mfq ykuV Efkukur{f{kt rk{f hefu, khe
rho uLfk oh yu y{kke ykE.ykE.yu{.
rzhufxh yuk kukkh wshke.........
(1) e yu[. yu. xu
(2) fw kurfk
(3) zkp. ykE. S. xu
(4) zkp. ze. xe. kfzkkk
(14) e{t nu{[tk[kowt sL{ Mk e[uk{ktke fwt Au?
(1) kufk
(2) kxk
(3) twfk
(4) zkuE
(15) wwshk{kt huue Yyk fk ko{kt kE?
(1) E.. 1875
(2) E.. 1855
(3) E.. 1865
(4) E.. 1885
(16) wshk hk [qtxke t[k k{ fr{h e[uk{ktke fkuk?

(1) e kn
(2) e kurfk

(3) e krxk
(4) e fqh
(17) wshke krn{kt {kk fu krhk hefu
fkuk ykuk Au?

(1) {o
(2) u{kt

(3) k{
(4) khk{
(18) {nkwshk yktku hBk E.. 1957e {wtE rkk
yu kufke [qtxke hBk sk rhku kukwt ef
fqfzku hkwt nwt u wshkk fk kutfe hksee rs
kfk{ktke uk{kt ykwt nwt ?

(1) hks [kzk
(2) e{u kutfe

(3) {qhks kutfe
(4) rhks srtn
(19) hAku r kuhkf wt?

(1) feze-{tfkuzk (2) QE (3) Vku (4) {
190

(20) ufMh hr[ kxf nu{ux wt k]e At{kt kkkth


e[uk{ktke fkuku fwO Au?

(1) ntk {nuk
(2) khk {nuk
(3) Wkk {nuk
(4) wk {nuk
(21) shtk kkyu {kr fkt ee ne?

(1) kk
(2) kkAze
(4) kkrkuh

(3) kkk
(22) Mwku wshkk {nk y{k ({nk{tke) wt fkuku
ykwt nwt.?

(1) rhks srtn
(2) e{u

(3) {qhks
(4) ru
(23) wshkwt ki k{ kih Qo k{ fwt Au?

(1) wkus
(2) kkukk

(3) ktrzk
(4) hkk
(24) fMwhku su{kt fkuku kh qhwt kzwt nwt?

(1) AkuxwkE whkke
(2) ntk {nuk
(3) qrko{ku fkk
(4) Bk]wku
(25) t {ufhk kke k{kt h kuo fk Mku {uku hk Au?

(1) fA{kt
(2) y{kk{kt
(3) whuLh{kt
(4) sqkZ{kt
(26) ~k{S f]k {ko khk tz{kt Mkku rkkeo Akkk.......

(1) k]r
(2) kure

(3) ELzk nkW
(4) wkLh
(27) hkkk k z hefu ykukku z wshk{kt fkt
ykuku Au?

(1) kfktXk
(2) khfktXk-yhe

(3) {nukkk
(4) kuxk
(28) [kk yktk hefu kewt k]k wshk{kt fkt ykuwt Au?

(1) tk
(2) utkk

(3) rzk
(4) kz
191

(29) y{kkk k{ {uh.......(1) [ewkE uhkuux
(2) hkh xu
(3) f.{k. {we
(4) yu[. yu{. xu
(30) wwshkku ki k{ {wM{ qku e[uk{ktke fkuk?

(1) kkhk
(2) yVkt

(3) i n{e
(4) [tek
(31) ht yq {nkhksku sL{ fkt kku nku?

(1) knku
(2) kuhk

(3) hksek
(4) zkuhk
(32) wshk{kt hkk r[k rr[k {ukwt Mk wkkhe
e[uk{ktke fk kwfk{kt ykuwt Au?

(1) uzk
(2) k{kS

(2) {kuzkk
(4) rnt{h

skkku
1) 1 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 2 (6) 3 (7) 1 (8) 2 (9) 2 (10)
3 (11) 1 (12) 3 (13) 3 (14) 3 (15) 2 (16) 1 (17) 2 (18)
4 (19) 2 (20) 1 (21) 3 (22) 4 (23) 3 (24) 3 (25) 1 (26)
3 (27) 2 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 2 (32) 1
192

(27)
(1)

r{ yko-2013ku ks e[uk{ktke fkuku Sku nkku ?


(1) yuufkLzh kW
(2) uhu Vkf kuk
(3) yur nurhf
(4) kurk wrk
(2) xkE{ {uur khk ko : 2013k o ykuV h fkuu
nuh fhkk nk?
(1) ykuk ru
(2) kurk kte
(3) ku kL
(4) hkf ykuk{k
(3) ko : 2014ku qkk [tf wshk{kt e[uk{ktke fkuu
{ku Au ?
(1) wkt kn
(2) {kwhk kke

(3) zkp. eYkE Xkfh
(4) q. {kuhkhe kw
(4) fk u khk khe {rnk hkskhe uke kukzue
hfz fhkt (rzu.-2013) irf kuhku yk {wku [[koku
rk Lku nkku ?
(1) [e
(2) krfMk

(3) Exke
(4) y{urhfk
(5) uke{kt fkuk k{u ke?
(1) u
(2) swuo
(3) k{u
(4) ykou
(6) k[e e[uk{ktke fkuwt k{ nwt?
(1) e{
(2) nu
(3) fw
(4) yswo
193

(7) hksMkke nkEfkuxo fk nuh{kt ykue Au?


(1) rfkuh
(2) swh
(3) uwh
(4) Wwh
(8) khu {tk h sh hkk {kxu rrt fkukuohu ykuV
ELzkk u snkuu {w{kt ikh hkk Au u ife yuf Au
yu.e.ykE. {wk ku eswt.......
(1) yu.e.ykE. krk
(2) yu.e.ykE. ktk

(3) yu.e.ykE. e

(4) yu.e.ykE. r{ek
(9) rLkkkk {tufh kEV xkE{ yur[{uLx yukuzo, 2013 ke
e[uLkk{ktke fkuu L{kr fhk{kt ykk Au?
(1) yrk [
(2) knYk

(3) ykkkhu
(4) VkYf u
(10) nuh kuke khe {rnk uLfk yk......
(1) hkk yt w{{ (2) Qkk yt w{{

(3) kk ekM
(4) kuk ykth
(11) kkzoe Mkkk fE t[keo kusk hBk fhk{kt yke
ne?
(1) keS
(2) k{e

(3) Ae
(4) kt[{e
(12) hkwhk{ hkse ykkke r{rryu kukk rhkuxo{kt
khk fk hku kike Ak ku Au ?
(1) rnkh
(2) ykurhMk

(3) Wkhu
(4) khtz
194

(13) kh rks {kxue sw, 1947e kusku wt fnu Au?


(1) uu k
(2) furux r{ k
(3) {kWLx ux kusk
(4) kh-krfMk


kk k
(14) Qxe rrh{kf fk hk{kt ykuwt Au?
(1) fkkoxf
(2) yktu

(3) kr{kzw
(4) kuk
(15) u ru{kt 84 thkuku kxku yu Wfke khwt fwt
hk r nwt.?
(1) we wshk (2) t
(3) rK{ tk
(4) ykurhMk
(16) q rhk zuhe fk nuh{kt ykue Au?

(1) {nukkk
(2) kh

(3) hksfkux
(4) wh
(17) fuLe nuh rnk r{r kukku ynuk fkuu w fhu
Au?

(1) hkxr
(2) zkk
(3) rhku kk uk
(4) kufk yk
(18) Vkhek nku{h hefu kek...

(1) yw V
(2) y{eh whku

(3) rVhkie
(4) Vie
(19) [kVufh kEyku fu suyku Mtkke rue h [Ze y{h
ne kk nk, u{kt e[uk{ktke fku rf kuxku Au?

(1) kf]k
(2) k{kuh
(3) kwu
(4) t
(20) sh zkhu kue {khe srkkk k nkfktzku
ku uke rkk qko fhe, u....

(1) rtn
(2) W{rtn

(3) xwfuh
(4) wehk{ ku
195

(21) e[uk{ktke fE rkeXk yukku nkk rnkh hk{ktke


{u?

(1) krk
(2) e

(3) r{ek
(4) yk{ktke fkuE rn
(22) 15{e ykuMx, 2005ku hkfkkku fko{ e[uk{ktke
fk Mku kuku nku?

(1) fA-ws
(2) hksfkux

(3) wh
(4) rnt{h
(23) 1860-1870k fk{kt sL{ kku nku, uk e[uk{ktke
fk {nkwk?

(1) Mk{e rufkt
(2) heLkk xkkuh
(3) wkk[tL ku
(4) {nk{k kte
(24) k{kS fE ek rfkhu ykuwt Au?

(1) {uku
(2) {ne
(3) nkk{e
(4) hMe
(25) ykkee [ hBk wshk{kt ku k{ kn
........
(2) hkkk

(1) rh{k{
(3) uzk
(4) kuh
(26) hkuh h yku kike {kuxk xkwwt k{......

(1) wz
(2) hkz
(3) kz
(4) nehz
(27) wshk{kt ki k{ ykkk{e Mkkk fkuku
fhe ne?

(1) {nehk{ Yhk{
(2) khk{

(3) qhk
(4) hkAkuzk
196

(28) hkh xu M{khf e Mkkk fk ko{kt y{kk


ku kE?

(1) ko : 1985
(2) ko : 1980
(3) ko : 1990
(4) ko : 1995
(29) Run for Unity yk fko{ fk uke k yku Au?

(1) sknhk nuY
(2) hkh xu
(3) kk shk
(4) wkk[tL ku
(30) kksukh{kt kwshkkLkk {tke{tzkt krr {khkun{kt fuxk
hkfkkk {tkeykuu k uzkk{kt ykk nk?

(1) 4
(2) 13

(3) 8
(4) 5
(31) Mxuw ykuV wrrx e [kE fuxe hnuu?

(1) 162 {e.
(2) 192 {e.

(3) 182 {e.
(4) 172 {e.
(32) wshke Wkh hnu khkue o{kk fE?
(2) rkt[

(1) kkr

(3) kqzk
(4) yhe
(33) fku ef krf kkk kkuo we Y[{ktt hkku nku?

(1) urh
(2) er

(3) Mxuku
(4) {uuMke
(34) fAk fk k{u kh hfkhu nurhxus rus nuh
fwO u Au?

(1) ktfe
(2) {wLk

(3) uhk
(4) yth
(35) wwshk{kt kuke kkku wshke hefu ki k{ fkuku
ykuke?

(1) u{kt
(2) {o

(3) khk{
(4) W{ktfh uke
197

(36) wshkwt fw nuh sifkk ir[kkuwt {w fuL kk{kt


yku Au?

(1) y{kk
(2) ws
(3) kxk
(4) Ezh
(37) fwt ke wshk{kt hku zo hefu k ykuk Au?

(1) e
(2) ks

(3) Vur{tku
(4) ww
(38) y{urhfk{kt Lw.2014{kt yku fk kkkuzku fkhku
fkr Xtze zke kku sS yMM kE wt nwt.?

(1) kukh xuof
(2) kukk

(3) kukh xuof
(4) {urffku yku

skkku
(1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 4 (7) 3 (8) 2 (9) 1
2 (11) 3 (12) 2 (13) 3 (14) 3 (15) 1 (16) 2 (17) 4
3 (19) 4 (20) 2 (21) 3 (22) 4 (23) 3 (24) 1 (25) 3
3 (27) 1 (28) 2 (29) 2 (30) 2 (31) 3 (32) 4 (33) 1
3 (35) 1 (36) 3 (37) 3 (38) 1
198

(10)
(18)
(26)
(34)

(28)
(1) k{ xku u{.....

(1) Mun
(2) k{ u{

(3) {kk
(4) khk {ikf
(2) kukku s { k[ku Xuhkku ....
(1) {{k
(2) whkn

(3) Sewt
(4) nXkn
(3) yuf Yrkku ku{ku k....
(1) kukt
(2) kE

(3) [kh ykk
(4) ykku
(4) kfke {ktzeu k]....
(1) ykkk]
(2) k {kkku
(3) kk]
(4) kkke {kuxkt
(5) qhke Vutfkwt nrkkh.......
(1) yMk
(2) Mk
(3) q{hut
(4) kk
(6) hk{kt ukku kkeku ykk....
(1) hkkBk]
(2) r
(3) {kk
(4) hko
(7) Mkk Yu ku xqtf{kt hsq fhe u......

(1) kkwk
(2) khkt
(3) r{kkhe
(4) ykkhe
199

(8) we kuhe....
(1) wkuhe
(2) kA

(3) Skkuhe
(4) kkkuhe
(9) khkk Wk kfzkku yk hnuku k...
(1) ktzeku
(2) xkuku

(3) hkuzku
(4) {ku
(10) k{k hkk {kxu Akhk e[uku kku k....
(1) tzrfwt
(2) ku

(3) {krwt
(4) xkuzku
(11) fk{ uxu ykWke ykue hf{....
(1) ktnuhe
(2) kwt
(3) yktrf hf{
(4) {h
(12) kus Ae zkk zu qwt u....
(1) r[kkt
(2) khue
(3) k{fwke
(4) kfwke
(13) kz h kfukt V u....
(1) yk{ V
(2) wV

(3) k
(4) kfwt
(14) [kukkt kk xwfzk u....
(1) kqe
(2) Vkzk

(3) kkk
(4) fkfe
(15) n-q hkkwt {kxewt kk....
(1) ftze
(2) Xet
(3) uwt
(4) kuhe
(16) kfu nuhkwt Mkewt khuwt.....

(1) ftkuhku
(2) ewt
(3) kke
(4) f[wtfe
(17) kuhzk h [kku {kk....

(1) r wk
(2) kue
(3) rqkf
(4) x
200

(18) k{e [u uke sk...(1) ykuxku
(2) [kuhku
(3) [kuf
(4) urhwt
(19) nkk kke {q f....

(1) nMu
(2) Mkus

(3) kV f
(4) nM
(20) kufhe{kt h kuo kh{kt kku khku....

(1) Wkus
(2) EVku
(3) Ze
(4) {h
(21) {e k]rkykuku kfkh....

(1) rwk
(2) {nk{k
(4) ytko{e
(3) kurke
(22) hkke fku {k Au...

(1) {{kue
(2) f{okh
(3) nwene
(4) rw
(23) {{kunk - ku krn fkh....
(2) tz fk

(1) xqtfe kko

(3) kko
(4) hk
(24) { Mft yu f]rku fkh....

(1) ykk
(2) Vkw fk

(3) t
(4) {nkfk
(25) e{ e{u Axkke fww{ hs R zkuku kw k fku At
Au ?

(1) k]e
(2) Mkhk
(3) nrhke
(4) {tkktk
(26) e[uk{ktke fR h[k fr Lnkkke Au ?

(1) re
(2) nrhek
(3) &k]tkhh ek
(4) kk ek
(27) ykwrf fr fkuk Au ?

(1) rktw [t
(2) qk

(3) k{wfwt u
(4) {wk uhe
201

(28) hkr fku {k Au ?(1) t
(2) W
(3) {{kue
(4) rw
(29) kuf r[kh k fko......

(1) yk[ko fwtf
(2) {rn{
(3) k{
(4) {B{x
(30) e[uk{ktke fkuk ykwrf sof ke ?

(1) rfkuh
(2) r{whk
(3) whu uke
(4) hk
(31) tz fkku kht fhkh.....

(1) hnhk ruxek
(2) fke
(3) fkL
(4) q{fuw
(32) ykk frf] t rk yu fuk fkhku fk fkh
kk ?

(1) kh{ke
(2) ykk

(3) tz
(4) Vkw
(33) khwt t hkkku ktku ykzku tzku - {kxu yuf ....

(1) tzqfku
(2) ktku

(3) ykzrwt
(4) ku
(34) [kekuh yu [kkkze keku tnk
h[rk....

(1) Munh~{
(2) k{wfwt u

(3) swhk{ u
(4) {fht u
(35) khuf, xkuhk yu qts - yu kekuk
tnk h[rk ....

(1) ku{kkE kkh
(2) Lnkkk

(3) wth{
(4) kkkE
(36) yu ku ek ku yu ke tnk h[rk.....

(1) {nehk{ uke
(2) wek uhe
(3) nr q[
(4) ekfe Xkfh
202

(37) fh - k fk tnk h[rk......(1) f.{k. {we
(2) fke

(3) k{wfwt u
(4) ekfe Xkfh
(38) ykwt yq M yu kkk hk{ku yu
kkkoyku fkuku yke ?

(1) h{kk kue
(2) xh xu
(3) . f. Xkfkuh
(4) ntku {nuk
(39) e[uk{ktke fwt k k{rf Au ?

(1)fr kuf
(2) q{zwt
(3) kr{k
(4) yu
(40) htkuke, hte yu htkuhk yu kkxfkuk
sof....

(1) f.{k.{we
(2) rswkE ufk

(3) str k
(4) k{wfwt u
(41) {nkrr{k f]rk fko....

(1) ehuL {nuk
(2) e nu xu

(3) {B{x
(4) {wfwt he
(42) r[, rkth sue f]rk sof....

(1) fwtrfk fkrzk
(2) uuV {ufk

(3) ehuL {nuk
(4) hrfk he
(43) k~k{ - yu Wk{ fkuwt Au ?

(1) rfrtn [kzk
(2) hefk he

(3) f.{k.{we
(4) {wkR t[kue
(44) Se fkuwt Wk{ Au?

(1) uuL ykuk
(2) rfrtn [kzk

(3) ythk hk
(4) rkkuk wnkh
(45) unue fkuwt Wk{ Au?

(1) ythk hk
(2) rkkuk wnkh

(3) hefk he
(4) W{ktfh uke
203

(46)


(47)


(48)

uuL ykukwt Wk{...


(1) {qrkfkh
(2) {ke ktfku
(3) wth{
(4) u{ f
fw rkkXewt Wk{.... ?
(1) XkuX rkeku
(2) {ke ktfku
(3) reo
(4) of
zku fqku u Vkxe ku, ewt ktwt uo Vkuf yuk
sof fkuk ?

(1) ehku
(2) kuu

(3) u{kt
(4) yku
(49) yk k Akykuk fxkku W{ktfh uke fuku fxkk ku
Au ?

(1) t fxkk
(2) f hku fxkk

(3) the fxkk
(4) eh fxkk
(50) wt wt nu {kt k hu - tf h[rk...

(1) khk{
(2) k{

(3) u{kt
(4) {ehkt

skkku
(1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 1 (5) 2 (6) 3 (7) 2 (8) 2 (9) 3 (10)
3 (11) 2 (12) 3 (13) 3 (14) 4 (15) 4 (16) 3 (17) 4 (18)
2 (19) 4 (20) 2 (21) 4 (22) 4 (23) 3 (24) 1 (25) 1 (26) 1
(27) 1 (28) 1 (29) 4 (30) 4 (31) 3 (32) 4 (33) 4 (34) 2
(35) 1 (36) 3 (37) 1 (38) 4 (39) 3 (40) 3 (41) 4 (42) 3
(43) 3 (44) 2 (45) 1 (46) 2 (47) 1 (48) 4 (49) 3 (50) 4
204

(29)
(1) ykthhkxe ykhe Mkt r fkhu yku Au?

(1) 3S {u
(2) 8{e {u
(3) 11{e {k[o
(4) 20{e {k[o.
(2) kuo r fkhu yku Au ?
(1) 16{e Lwykhe
(2) 3S xuBh
(3) 12{e Vuwykhe
(4) 29{e {k[o
(3) yktfk rhkue r fkhu yku Au ?
(1) 16{e {u
(2) 21{e {u

(3) 26{e {k[o
(4) 4ke yur
(4) rs r fkhu {kk{kt yku Au ?
(1) 25{e uBh
(2) 16{e rzuBh
(3) 3S uBh
(4) 15{e ykufxkuh
(5) tkhk r fkhu yku Au ?
(1) 26{e uBh
(2) 26{e Lwykhe

(3) 15{e ykux

(4) 3S swkE
(6) {rnk yk[kh rhku r fk koke {kk{kt yku
Au ?
(1) 1998
(2) 1999
(3) 2000
(4) 2001
205

(7) sB{w yu fk~{ehu f{-370 yto ruk Mkk hu


ykku Au, uk to{kt fwt rk kuxwt Au ?

(1) fkuR khe fk~{ehe yth s{e fu r{f hee fku
ke.

(2) tkhku ykuk {qq nku sB{w fk~{ehk kufkuu kw
kze fkk ke.

(3) 1957 ke uw y tkhk h[kwt Au.

(4) w fu rue yk{kk rfMk{kt kt fxkufxe nuh fhe
fke ke.
(8) yhk-ykihkyu nue yufef] [kufewt WTkkx uBh
2013{kt fR hn h kwt ?
(1) kh-rux
(2) kh-krfMk
(3) kh-[e
(4) kh-ktku
(9)
uk fk Wkuru y{urhfk khk kuke hkx
yuLsrh yfk{e{kt u{k ykikurf rfkk kutkkk
k {kxu ykufxkuh, 2013{kt k{u fhkk Au ?
(1) e YRk
(2) kh r{Mke

(3) yr kuhus
(4) h kk
(10) kf kohke qkk RLzuk {ws uku kike qrk
rMkh (ko: 2013) e[uk{ktke fku nuh kku nkku ?
(1) ket

(2) wzkt

(3) kuk
(4) hkt[e
(11) ko : 2013e ykRee [uB xkuVe(-zu ELxhu
rfux xwko{uLx) {kt khu fkuu nhke rs {uku nku ?
(1) krfMk
(2) ykuMxurk

(3) etfk
(4) #uLz
(12) e[uk{ktke fku u nsw we -zu rfuxku yuf k
zof Sku ke ?
(1) #uLz
(2) krfMk

(3) etfk
(4) uMxRLz
206

(13) {k. swkR kk wshk rkkk fuxk{kt yk


Au ?
(1) 20{k
(2) 21{k
(3) 22{k
(4) 23{k
(14) Rfkukur{f ez{ ykuV MxuxT ykuV ELzk 2012
ynuk {ws ykrkof Mtkke xyu fwt hk uwt
k{ {ktfwt hk Lwt Au ?
(1) t
(2) wshk
(3) fuh
(4) {nkhkx
(15) ko : 2013wt ykokMkwt kuu krhkurkf su {nkwkkuu
{wt u{kt fku rf k[ku ke ?
(1) wS Vk{k
(2) ko exh nuL
(3) {kRf urx
(4) hkuxo rh
(16) nukt {nkeh irf ktr whMfkhke whMf] {nkwk....

(1) u {tzuk
(2) erzk zur

(3) yuz{ uL
(4) k kt $
(17) Vkuwo {uur khk fkuu ko : 2013{kt khk kike
kke ru w{ nuh fhk{kt ykk ?

(1) rfhk ue
(2) [tk fku[h
(3) kurk kte
(4) rfhk ku
(18) wshk t[k khk, 1993 yto kku Mhe t[kk
ku yu yk ku ife fuxk xfk ku {rnk {kxu
yk{ hkk{kt ykk Au ?
(2) 20%
(1) 33%
(4) 15%t
(3) 50%
(19) wshk t[k khk, 1993 {ws rrso t[ke fuxk
{k{kt [qtxke fheu so fhkw hnu Au ?

(1) 3 {k
(2) 6 {k
(3) 12 {k
(4) 9 {k
207

(20) wshk t[k khku, 1961 fR r{re k{kkuk ykkhu


y{{kt ykku ?

(1) {nuk r{r
(2) he fr{xe
(3) xu r{r
(4) kn r{r
(21) t[kku fkuRk w{kt w fuxe r{rku hne
fu ?

(1) 2
(2) 3
(3) 4
(4) 1
(22) ufzo heS kLx Vtz (e.ykh.S.yuV) yu fuxk xfk
fuL hfkh whMf] kusk Au ?

(1) 100%
(2) 50%

(3) 33%
(4) 75%
(23) {h k{ t[k kusk fkhke y{e e Au?

(1) ykufxkuh-2001
(2) uBh-2003
(3) xuBh-2002
(4) rzuBh-2004
(24) hkSkte t[k ffhk yrk kusk (RGPSA)
nuX fuL yu hk hfkhku fuxk xfk rnMku Au ?

(1) 50:50
(2) 90:10
(3) 75:25
(4) 60:40
(25) fk ywAu yto sB{w yu fk~{eh{kt kkkfe fxkufxe
ke fke ke ?

(1) 352
(2) 360
(3) 356
(4) 362
(26) fk ywAu yto sB{w yu fk~{eh{kt hkwt tkhk
tk rV u {kxu fxkufxe ke fke ke ?

(1) 352
(2) 360
(3) 356
(4) 362
208

(27) wshk{kt kik{ ytuS kke Yyk fkt yu fkhu


kR ne ?

(1) rzk, R.1860 (2) hksfkux, R.1878

(3) wh, R.1842
(4) zkuhk, E.1845
(28) zkW {u{he u wMfk uf...

(1) yYtehku
(2) ek {nuk
(3) {h xuhuk
(4) yuMkh zurz
(29) ICS{kt Vk {ukh k{ khe...

(1) hrLkk xkkuh
(2) hk rnkhe ku
(3) wkk[t ku
(4) uLkk xkkuh
(30) rfuxku ykuMfkh {kku whMfkh...

(1) ykE.e.e. xkuVe
(2) rz
(3) [uB ykuV [uB (4) kuzo ykuV rfux
(31) qoe rh{k hr{k k]e qoke kike khu qh fk
{rnk{kt nku Au ?

(1) {k[o
(2) rzuBh
(3) Lwykhe
(4) swkE
(32) hksMkk hfkh khk [kk{kt yke fkokk kusk
fk kufkuu {fk kk {kxu kkkfe nk yku Au ?

(1) ywqr[ sr
(2) ikrkf yu k{krsf heu Ak o

(3) ywqr[ r
(4) rfkt fykuu
(33) kkuLzu ykk{{ktke rkrs fhe y hkku hu
fkhu {ku ?

(1) E.1963
(2) E.1965

(3) E.1959
(4) E.1967
(34) kxku wshke yM{kwt ykkh rtw kkkh ....

(1) W{ktfh uke
(2) {o

(3) f.{k. {we
(4) kkk xu
209

(35) rue he h kik{ rs {ukh khe rfux


xe{k fux....

(1) rrt ue

(2) kzw

(3) {whyek xkize

(4) wr kMfh
(36) kfo {kAek uu w fhke rhVkRhe e[uk{ktke
fk Mku ykue Au ?

(1) kuhth
(2) {h
(3) uhk
(4) tk
(37) e[uk{ktke fk ytus oh shu khk M{khfkue
whkk{kt h eku nku ?

(1) kuzo uuMe
(2) kuzo rh
(3) kuzo {ufkuu
(4) kuzo fo
(38) fuLe nuh uk t[k kue r{wtf fkuk fhu Au ?

(1) khk zkk

(2) hkxr
(3) kufkk yk

(4) wr{ fkuxok {w Lkkr
(39) {uk {w{tke u rhksrtn [kinkku fuxk{e
kh k ek Au ?

(1) eS
(2) keS
(3) [kuke
(4) nue
(40) yu.ykE.e.k k{ {rnk yu{.ze.kwt L{k fkuk
Vku Au ?

(1) Wkk tk
(2) nkko kk
(3) se {nuk
(4) ykk wkk
210

(41)


(42)

{urzf fkWrL ykuV ELzkk {w.....


(1) zkp. se {nuk
(2) Wkk tk
(3) ykk wkk
(4) kw rsLk
fuLe ykikurf whkk (e.ykE.yu.yuV.) k
zkhufxh sh...

(1) hkS
(2) yhrt hts
(3) stku khkk [kihe (4) h{rsrtn
(43) hkx k k yk hefu ksuh{kt rwf kkh
kw rsLk {kxu fR k k[e ke ?

(1) u{ku fkofk A koku Au.
(2) uyku Vu VkWLzu ykuV ELzkk W{w Au.

(3) uyku fw[ewze Lk]ktk Au.
(4) k{krsf fkofh Au.
(44) kufk -2014e [qtxke{kt khe sk kxeoyu .
tk{kt fuxe exku {ue?
(2) [kh

(1) u

(3) kt[
(4) kk
(45) nk{kt fk hkxyu kuu 1979ke y{{kt {qfue yuf kfe
er{kt Ze {qfe Au ?

(1) k
(2) Exke

(3) s{o
(4) [e
(46) ksuh{kt (rzu. 2013) nkR u kutk{kt ykuk [kuke
uZek nk w r{kwt k{ wt Au?

(1) yr
(2) qohk

(3) us
(4) rkt
(47) 23{e rzuBh, 2013u rfk r {kk{kt ykku nku
u ru fR hk hfkhu h nuh fhe ne ?

(1) {u
(2) Wkhu

(3) hksMkk
(4) rK{ tk
211

(48) uR khk rr{o kku-utkuh u kR kR (rzu.


2013) hkxu {ro kR, u{kt kku fk hk{kt ykuwt
Au ?

(1) {u
(2) fkkoxf

(3) {nkhkx
(4) khtz
(49) fMwhe hte k{kku h kohk {tkk khk he
fhku yku (rzu.2013) e[uk{ktke fk hku kw
zku ke ?

(1) wshk
(2) {nkhkx

(3) fkkoxf
(4) ykurhMkt

skkku
(1) 1 (2) 3 (3) 2 (4) 2 (5) 1 (6) 2 (7) 4 (8) 4 (9) 4 (10)
1 (11) 4 (12) 1 (13) 3 (14) 2 (15) 3 (16) 1 (17) 2 (18) 1
(19) 2 (20) 2 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 3 (25) 2 (26) 2
(27) 3 (28) 3 (29) 4 (30) 2 (31) 4 (32) 3 (33) 1 (34) 3
(35) 3 (36) 3 (37) 4 (38) 2 (39) 2 (40) 1 (41) 1 (42) 2
(43) 1 (44) 1 (45) 4 (46) 3 (47) 2 (48) 3 (49) 4
212

(30)
(1) ko 2014ku qkk yukuzo ku. wk{ {kunB{ uu
kukk fk kukk rrx k {kxu {ku Au?

(1) kMke te
(2) fk-r[kfk{

(3) ru{k
(4) rkk yu tku
(2) e {kwhkE kkeu ko, 2014ku e yukuzo u{k fk
kuukk rrx k {kxu yuk kku Au?
(1) {ksuk
(2) fk
(3) fe kku
(4) ee
(3) ko, 2014k fw fuxk [tfku wshkeykuyu {ue
wshkwt kih kwO Au ?
(1) k
(2) [kh

(3) ykX
(4) A
(4) kh h yukuzo {kxu e[uk{ktke fw rk k[wt Au.?

(1) kh h ykukzo e k{k k{tkeeyu e{u
w ykuV r{rMxo khk fhk{kt yku Au.
(2) kh hfkhwt k]n {tkk, k{tkeeu k{k fhu
Au. u k{kku khk hkxru {kufk{kt yku Au.

(3) swk swk hkku{ktke k{kku {ue, k]n {tkk hkx
ru rko ykuo {kufu Au.

(4) khk k{tke khk u s hkxr k{k
fhk{kt yku Au.
213

(5) e[uk{ktke fk yukuzo{kt kkktfe ywk ykk{kt


yku Au ?
(1) e
(2) qkk
(3) rqkk
(4) fkuE rn
(6)
yuf ko{kt w{kt w fuxk kh h yukuzo yke
fk ?
(1) kk
(2) kt[
(3) Vf u
(4) fkuE {kok ke
(7) ki k{ kh h yukuzo {uu {nkwk e[uk{ktke
fkuk ?

(1) [eo hkskukk[khe

(2) zkp. oe hkkf]k
(3) zkp. e. e. hk{

(4) zkp. kk
(8) e[uk{ktke fkuu {hkkuhkt kh h yukuzo {u ke ?
(1) kufr kuekk kuhkuE
(2) e sfk khkk
(3) yYkk yVye
(4) yu{. yu. w{e
Mother of Indian Revolution e[uk{ktke fkuk?
(9)
(1) {h xuhuk
(2) {uz{ rkES fk{k

(3) hkurse kzw
(4) yYkk yVye
(10) e[uk{ktke fE k{kukkre whe ifee yuf kk ?
(1) nhkh
(2) k

(3) {kwhk
(4) fke
(11) sTwY tfhk[ko khk Mkkk{kt yku ki k{ khk keX
e[uk{ktke fE?
(1) t]uhe
(2) khfk
(3) sLkkwhe
(4) rfk{
214

(12) kuo eX e[uk{ktke fk Mku ykue Au ?


(1) whe
(2) khkke

(3) Wsi
(4) k
(13) ykkhfkzo kuske Yyk fk hk{ktke fhk{kt yke
ne?
(1) wshk
(2) yktu
(3) Wkhu
(4) {nkhkx
(14) {kr{f rkk kuzoe h[k fk {w {tkeek {kk
hr{k kE?
(1) rnuLkE ukE
(2) {krtn kutfe
(3) k~k{kE ykuk
(4) kwkE skE xu
(15) ki k{ kufkwf ytu fkku kkh hk kh{kt
fw ?
(1) yktu
(2) {nkhkx
(3) rn{k[ u
(4) ykurhMk
(16) kh{kt ki k{ kufkwfe r{qtf fhkh hk yu ko
{kxu fku rf k[ku Au.?

(1) ykurhMk, 1972
(2) {nkhkx, 1971

(3) r{, 1974
(4) yktu, 1975
(17) kh{kt fuxk k {tkeykuk Bk]w nkuk hr{k kk
Au ?

(1) yuf
(2) u
(3) kk
(4) [kh
(18) sB{w-fk~{eh hke hkkkk fE Au ?

(1) Wwo
(2) rnLe

(3) zkuthe
(4) yuf k rf k[ku ke.
(19) hkxre [qtxke (Electoral Collage) k {kh {tz{kt
fkuku {ku kku ke ?

(1) rkkk ku
(2) t ku

(3) k{tke
(4) hkk
215

(20) hke rkkk rhkukk ukku hu fkue


{fk nku Au ?

(1) {w{tke {fk
(2) {w tzf {fk

(3) fueux {tke {fk
(4) hkfkkk {tke {fk
(21) k{ t[kk ht[ fu W ht[u fkuk MuLz fhe fu
Au ?

(1) kwfk rfk yrfkhe (2) rsk rfk yrfkhe

(3) rfk fr{h
(4) rsk t[kk {w
(22) k{t[k{kt k{krsf Lk r{r Whkt eS fE r{r
ke Vhrsk Au ?

(1) ykhku r{r
(2) rnk r{r

(3) kke r{r
(4) uhk r{r
(23) fk{ke k h[rk....

(1) stfh k
(2) fkrk

(3) rw {ko
(4) su
(24) E.. 1954{kt t[kku {kxuku t[{we yr{ e[uk{ktke
fkuku hsq fkuo nku ?

(1) rkuk ku
(2) sfk khkk
(3) thk {nuk
(4) sknhk nuY
(25) kwt r{re h[k e[uk{ktke fk k{tkeyu fhe
ne ?

(1) ELfw{kh wshk
(2) yu[. ze. ukizk
(3) e. e. rtn
(4) hkS kte
(26) k{ t[ke k{krsf Lk r{re {w fuxk koe
nku Au ?

(1) u
(2) kk

(3) [kh
(4) kt[
216

(27) k{ t[ke {kh ke{kt k{ kutkk {kxu fkuku tfo


fhkku hnu Au.

(1) ht[

(2) kxe-f{-{tke

(3) k{ t[kk fkuEk M

(4) kwfk {k{kh
(28) ht[-W ht[k yrke hkM {uke fuxk
r{kt uk Mk {kxu k kuke sYhe Au?

(1) 21 r
(2) yuf {k
(3) 7 r
(4) 15 r
(29) {nkwshk yktkuk khte khe e[uk{ktke fE ke
fk ?

(1) 1e ykuMx, 1956 (2) 3S ykuMx, 1956
(3) 8{e ykuMx, 1956 (4) 12{e ykuMx, 1956
(30) kh h {ukh k{ khe {rnk....

(1) {h xuhuk
(2) ELhk kte

(3) hkurse kzw
(4) yu{. yu. w{e
(31) zkp. thk {nuke k{kt thk kh k{ku t
fk rsk{kt ktk{kt ykku Au ?

(1) {h (2) kuhth

(3) fA
(4) khfktXk
(32) fwxwtkukee e r wshkk fk {w{tkek
kfk{kt Y fhk{kt yke ?

(1) y{hrtn [kihe
(2) {krtn kutfe

(2) Aek {nuk
(4) kwkE skE xu
(33) hk hfkh khk Mrko{ wshk fko{ yto r{
{t{ kusk fkke Y fhk{kt yke ne ?

(1) knku
(2) rnt{h

(3) Akuxk Wuwh
(4) ktk
217

(34) 1024 {ukkEx........


(1) 1rfkukEx (2) 1 xuhkkEx
(3) 1ek kEx
(4) 10 rfku kEx
(35) o k{kL {kuexh fuxk htku yufe kku koe fk nku
Au?

(1) 216
(2) 256
(3) 512
(4) 1024
(36) kuxh fE rzkEwt Wknhk Au ?

(1) Ewx
(2) Mxkuhus
(3) eew
(4) ykWxwx
(37) M.S. Word fkuEk VkEu fk yufMxu kku Save fhu
Au ?
(1) .exe
(2) .dox
(3) .doc (4) .LAN
(38) {u{ku rVz{kt fuxk ykh k[e fk ?
(1) 16,000
(2) 32,000
(4) 1,28,000
(3) 64,000
(39) ACCESS {kt rVzk fkh fuxk Au?
(1) 8
(2) 4
(3) 16
(4) 32
(40) yuf yufu foex{kt fw fuxk Mt ([e nhku) nku
Au ?
(1) 256
(2) 512
(3) 128
(4) 64
(41) yufu{kt VkuBwoke Yyk{kt fwt r[Ln nku Au?

(1) =
(2) p
(3) .
(4) X
218

(42) rkk {kk hefu kek yu e. yu. rk kku


uzkuk {rnk {nkwk.......

(1) wku {nuk
(2) khk {nuk

(3) ELw{eu uX
(4) ntk {nuk
(43) rkkihe eftXe kku s wshk{kt k{ tfk {rnk
Mkfku{kt Mkk {ukh {rnk....

(1) wku {nuk
(2) khk {nuk

(3) ntk {nuk
(4) Wkk {nuk
(44) huLw MxuB yu yk{fkk fkue Au, su{kt uykuyu krnh
wrke kkuk u{ku r:tfku[ku yufhkh f fkuo
Au ?

(1) yuMkh zurz
(2) ytsr {uX

(3) wk {nuk
(4) yBk]k e{
(45) ykhe nfq{k yk (zk) hefu fkue rwf
fhk{kt yke ne ?

(1) k{k kte
(2) hrfk he

(3) hwkE ykke
(4) hkh xu
(46) fkuhe s rk rxwk yk hefu e[uk {ktke fkue
nk{kt r{qtf kE Au ? ({u, 2014)

(1) sMx yu. e. rtk

(2) sMx e. yu. [kinkk

(3) sMx yu{. e. kn

(4) yr e. tzk
(47) fuL s ykkuk yk hefu e[uk{ktke fkue
r{qtf kE Au ?

(1) yr e. tzk

(2) sMx e. yu. [kinkk

(3) sMx yu{. e. kn

(4) sMx yu. e. rtk
219

(48) 35{e u uB, fuhkkk wze yuBuuzh hefu fkue


r{qtf kE Au ?

(1) [e utzqfh
(2) wr kMfh

(3) {kk
(4) yrk [
(49) {nkhkx hfkhu {kMxh kMxh [e utzqfhk k{wt
fhk {hkXe yu ytuS kkkk ru{kt fk kuhk{kt
W{uwO Au ?

(1) ke
(2) [kukk

(3) kt[{k
(4) Ak
(50) khk 14{k yuxeo sh......

(1) wk{ nkkxe
(2) kue kuhkS

(3) {wfw hkune
(4) yufk rf k[ku ke.

skkku
(1) 2 (2) 1 (3) 4 (4) 4 (5) 4 (6) 1 (7) 1 (8) 4 (9) 2 (10)
2 (11) 1 (12) 1 (13) 4 (14) 3 (15) 4 (16) 2 (17) 3 (18)
1 (19) 4 (20) 3 (21) 2 (22) 3 (23) 1 (24) 1 (25) 4 (26) 4
(27) 4 (28) 4 (29) 3 (30) 2 (31) 3 (32) 2 (33) 1 (34) 3
(35) 2 (36) 4 (37) 3 (38) 3 (39) 1 (40) 1 (41) 1 (42) 3
(43) 2 (44) 4 (45) 1 (46) 2 (47) 1 (48) 1 (49) 2 (50) 3.
220

(31)
(1) {ne Lke ru fE kkkk Mkk[e Lkke ?
(1) { u, hksMkkLk yLku kwshkk yu{ k hk{ktke nu
Au.

(2) yLkkMk, kkLk{ yLku kkke Lkeyku {u Au.

(3) rhkLke hkeLkk fkhu 180 rf.{e.Lkk kn{kt LkeLkku kx
rk kLku Au.

(4) kkxsh Lkk{Lkk rkxe rkLku {nk Lke s {e nkukLkk
kkLku Mk{koLk ykwt Au.
(2) Lke[Lkkt kkuLke Mkkk skku ?

1. kt[{nkLkk stkku k {kxu {nLkk Au.

2. ykukLkk MkkkhfktXu eLkkt stkku (Forests of Algue) Au.
(1) rkLk 1 Mkk[wt Au.

(2) rkLk 2 kuxwt Au.

(3) rkLk 1 kuxwt Au yLku rkLk 2 Mkk[wt Au.

(4) rkLk 1 yLku 2 ktLku Mkk[kt Au.
(3) Mkki k{ fk {w{tke kkk hkkkLkk Mk{kkk hr{kLk
hkxkrk kMkLk kwt nkwt?
(1) rnkuLkE uMkkE - e f]kkMkn

(2) r[{LkkE kxu - fu. fu. rLkkkLk

(3) rnkuLkE uMkkE - zk. e{kkhk

(4) r[{LkkE kxu - khkkuLk {wSo
221

(4)

kwshkk{kt fuxe k hkxkrkkMkLk kuwt Au?


(2) kkt[
(1) [kh

(3) A
(4) k
(5) Mkkike ykuAku Mk{ hnuLkkh {w{tke ?
(2) fuwkE kxu

(1) rekkE khe

(3) AkekMk {nukk
(4) tfhMkn kuk
(6) Mkkike w Mk{ kwshkk{kt {w{tke khefu hnuLkkh
(2) r[{LkkE kxu

(1) {kMkn Mkkutfe

(3) fuwkE kxu
(4) LkhuL {kue
(7) Mkkike Auu fk {w{tkeLkk Mk{kkk hr{kLk hkxkrk
kMkLk kk{kt ykwt nkwt ?
(2) Mkwhu {nukk

(1) e kkkwkE kxu

(3) r[{LkkE kxu
(4) {kMkn Mkkutfe
(8) k{ rkLkMkk{kt fw kuXfku fuxe .....?
(3) 130 (4) 132

(1) 154 (2) 168
(9) fE rkLkMkkLke x{o hr{kLk fw kuXfku 182 kE ?

(1) keS (2) [kuke (3) kkt[{e (4) Mk{e
(10) kkhze kMkek s{eLkLkku & fk {w{tkeLkk Mk{kkk
hr{kLk Wfukku nkku ?
(2) Lk~k{kE ykuk

(1) rnkuLkE uMkkE

(3) [e{LkkE kxu
(4) kkkwkE kxu
(11) Yh nkWMkk kkuzoLke MkkkLkk fk {w{tkeLkk Mk{kkk
hr{kLk kE nke ?
(2) {kMkn Mkkutfe

(1) Lk~k{kE ykuk

(3) Mkwhu {nukk
(4) AkekMk {nukk
(12) kwshkk Mknfkhe {tze ruf, kwshkk wrLkMkxe ruf
fk {w{tkeLkk kMkLkfk hr{kLk kMkkh kwt nkwt ?
(2) y{hMkn [kihe

(1) ktkhk {nukk

(3) [e{LkkE kxu
(4) zk. Shks {nukk
222

(13) 100 suxe Mk[kE kusLkkLku fk {w{tkeyu {tswhe ykke


nke ?
(2) fuwkE kxu

(1) Lkhu {kue

(3) y{hMkn [kihe
(4) Mkwhu {nukk
(14) zkuELkk qkoLke h[Lkk{kt {nLkku kk sLkkh hkse
fku ?
(2) fhu kuk

(1) ru kuk

(3) {qhks Mkkutfe
(4) e{u kuk
(15) k{kS kekoMkkLk fE LkeLku rfLkkhu ykuwt Au?
(2) kkf

(1) Mkkkh{ke
(3) nkk{ke
(4) {uku

(16) wrLkk{kt {kk [kh Mku MkwhkkLkk sLkLk {kxu MkwhkkLkkh
h[kk Au, ku{ktLkku yuf rMkkh kwshkk{kt Au ku rMkkhLkwt Mk
fwt ?
(2) Lk Mkhkuh

(1) fALkwt LkkLkwt h

(3) Mkkkwkkhk
(4) fALkwt {kuxw h
(17) qtzw u LkMkrkykuLkk ykike Wkkuk {kxu fku zwtkh Ehu
{kkuku ?
(2) kkrkkk

(1) rkhLkkh
(4) kkhtkk

(3) khzku
(18) kwshkk nue fur{fMk r. ftkLke kt ykue Au?

(1) Mkwkkkkzk (2) Vhkkk (3) fkuzeLkkh (4) hkswk
(19) Mkkkh{ke kku kq. kkkwLkwt rLkkMk k Lkk{u ekwt Au?

(1) fek{trh (2) ynMkk fwrxh

(3) WkkMkLkk {trh
(4) fwts
(20) ytfuh kuk{kt Mkkorf {k{kt Lke[uLkk kife fwt rLks
k kwt Au ?
(2) fkuMkk

(1) kkufMkkEx

(3) r[hkuze
(4) ku yLku fwhkekw
223

(21) Lke[uLkk kife kwshkkLkk fk rsk{kt EMkkkLkwt WkkLk kkwt


Lkke ?
(1) kLkkMkfktXk (2) kkx (3) {nuMkkk (4) uzk
(22) kwshkk{kt zwtkeLkk kkfLkwt Mkkorf WkkLk fhkku rsku fku
Au ?
(1) {Lkkh (2) kkuhkth (3) y{hue (4) kLkkh
(23) kwshkk{kt yurkLkku Mkkike {kuxku ^kuhkEz rLksLkku kLx
kt ykuku Au ?
(1) khzku zwtkh (2) yktkkzwtkh (3) ytkkS (4) rkhLkkh
(24) rLkk fuxk xfk nehkLkwt fxMk yLku kkurkLkwt fko Mkwhk{kt
kk Au ?
(3) 92
(4) 97
(1) 85 (2) 88
(25) rkhLkkhLkk rkuku WfuLkkh {nkLkwk fku ?
(2) zku. kkLkk ELS
(1) zku. kWkS

(3) ktrzk tkufh
(4) yu[. LqxLk
(26) E.Mk.Lke 15{e Mke{kt Lkk Mkuk y{kk{kt ku Mk{u Mk
kuk fk LkkhLkwt yLku kkkkLkku Wkkuk fhk{kt
ykuku ?
(1) yrnkwh (2) rMkkwh (3) [tLkke (4) [ktkkLkuh
(27) Lke[u kufLk]ku yLku Lk] fhLkkhkykuLke rkkku ykke Au,
ku{Lke Mkk[e uzLkku ku { fku ku ?

1. {uhkku
(y) fkUfk kufku

2. kkunkzk
(k) Xkfkuh fku{Lkk kufku

3. nwzek
(f) kLkkMkkfktXkLkk rMkkhLkwt kiokkLk

4. yue nue (z) {kkkSLke ykMkkkMk uhku fhe

fhk{kt yku

(E) kzeykuLke eyku
(1) 1-f, 2-E, 3-z, 4-k

(1) 1-z, 2-k, 3-y, 4-f

(1) 1-k, 2-y, 3-f, 4-E

(1) 1-E, 2-f, 3-z, 4-y
224

(28) Lke[uLkk kife Mkiki k{ kwshkke rV{Lkwt Lkk{ fwt Au?(1) k rwh
(2) uX Mkkkk

(3) nkrk{kE
(4) LkhMkn {nukk
(29) keh Mkku{Lkkk : uhk : {rnMkkkh : ?

(1) kku (2) e{ze (3) wkkzk (4) {kuzkMkk
(30) uh[t {ukeLkku sL{ kt kku nkku ?

(1) kkMkhk (2) [kuxek (3) kLkkh (4) hksfkux
(31) Lke[u kife fwt k fLkikk {wLkeLkk Mkto{kt ktkuMkkwt
Lkke ?

(1) ku{Lkwt WkLkk{ Lk~k{ nkwt

(2) ktkh MkkLkk Mk nkk

(3) uc Lkfkkfkh nkk

(4) kwMkekhku ku{Lke Lkfkk nke
(32) Lke[u kife fE f]rk fkfkMkknuk fkufhu ue Lkke?

(1) SLkLkku ykLkt
(2) Wk{ku u kkLk

(3) k]e
(4) rn{kLkku kMk
(33) Mkwth{ WkLkk{ke fk fr ekk Au ?

(1) rkkuLkkMk wnkh
(2) kkkk kxu

(3) hksuL kn
(4) rLkhtsLk kk
(34) kwshkk Mkhfkhu MkkrnLkku kuMkknLk ykkk {kxu fE MktMkk
kLkku Au ?

(1) kwshkk Mkkrn krhk (2) kwshkk Mkkrn yfk{e

(3) kwshkk Mkkrn Mkk (4) Lk{o Mkkrn Mkk
(35) Lke[u{ktke uf yLku kuLke f]rkLkk Mkto{kt fwt uzfwt ktkuMkkwt
Lkke ?

(1) uh[t {uke- hrZke hkk
(2) h.. uMkkE - urk


(3) hk.r. kkXf- rhuVLke kkku

(4) [tLk {nukk- kkt kXhek
225

(36) Lke[uLkk{ktke fku nkM uf Lkke ?


(2) kukeL u
(1) kkhf {nukk

(3) rLkku
(4) h{u kkhu
(37) kwshkkLkk fk rsk{kt hkxe WkLk Lkke ?
(1) zktk (2) LkMkkhe (3) sqLkkkZ (4) {Lkkh
(38) Lke[uLkk{ktke fk rsk{ktke kkufMkkEx {kwt Lkke?
(1) fA (2) Mkkz (3) y{kk (4) {Lkkh
(39) kwshkk{kt kktfk{ {kxu ekku ktkkLkku huke zf fk
fkLkku kk Au ?
(2) rxurMkMk
(1) rxurMk E{kuMkeLk

(3) kurykuMkeLk
(4) swhkrMkf
(40) kwshkk{kt WkkLkLke ryu Mkkike wke ykuAk - yu heku
kkuXkkt kkfkuLkku Mkk[ku { fku ku ?

zktkh, , kkshe, {fkE , swkh
(1) kkshe, , zktkh, swkh, {fkE

(2) kkshe, swkh, , zktkh, {fkE

(3) zktkh, , swkh, {fkE, kkshe

(4) kkshe, zktkh, , {fkE, swkh
(41) fk kkfLkku Mk{ku hkufrzk kkf{kt Mk{ku kkku
Lkke ?
(4) hkke
(1) k{kfw (2) {kVe (3) fuhe
(42) Mk[kE {kxu rr Lkeyku kh kktuk ktkuLke [kE yLkwMkkh
Wkhkk {{kt kkuXkkt Mkk[ku { fku kk?

hkuE, fkfhkkkh, WfkE, fzkkLkku [kh kt
(1) hkuE, WfkE, fzkkLkku [kh kt, fkfhkkkh

(2) WfkE, fzkkLkku [kh kt, hkuE, fkfhkkkh

(3) WfkE, fkfhkkkh, fzkkLkku [kh kt, hkuE
(4) fzkkLkku [kh kt, hkuE, WfkE, fkfhkkkh

(43) kwshkkLkk Mkki k{ {rnk hkkk.....?

(1) khkkuLk {nukk
(2) khkkuLk {wSo

(3) kwkkkuLk {nukk
(4) Wkk {nukk
226

(44) Mkki k{ fkofkhe hkkk ....?


(2) khk{ kz
(1) yuMk.Mke. {eh

(3) fu.S. kkf]Lk
(4) ke.yuLk. kke
(45) Mkkike w Mk{ kwshkk{kt hkkk khefu hnuLkkh?
(1) ykh.fu. rkue (2) fu.yu{. [ktze (3) zku. e{kkhk (4) ke.fu.LknuY

(46) kwshkk{kt Lk{ok LkeLke fw tkkE fuxe....?
(1) 170 km (2) 1312km (3) 744 km (4) 160 km
(47) kqko Lke kt zwtkh{ktke Lkefu Au ?
(2) kekLkuhLkk zwtkhku
(1) ktMkkLke xufheyku

(3) h{kwhLkk zwtkh{ktke (4) {nkuLke xufheyku
(48) ku uzfkt uzku ?

y
k

(1) Lk{ok (1) ktMkkLke xufheyku

fw tkkE 64

(2) kkke (2) {if kok{kk

(3) ytrkfk (3) h{kwhLkk zwtkhkuke{ktke

(4) ykihtkk (4) {nkuLke xufheyku
(1) 1, 3, 4, 2 (2) 2, 4, 1, 2 (3) 1, 2, 4, 3 (4) 2, 4, 3, 1
(49) Mkkike w Mk{ hnuLkkh rkLkMkkLkk yk...?
(2) eYkE kn
(1) efkLk kke

(3) Lkxhk kn
(4) kw{kLkMkn kuk
(50) Mkkike ykuAku Mk{ hnuLkkh rkLkMkkLkk yk...?
(2) {kLkMknS hkk
(1) fwtLkk kufek

(3) hkS uWk

(4) khuhS kkhzekk

skkku
(1) 3 (2) 4 (3) 3 (4) 2 (5) 1 (6) 4 (7) 2 (8) 4 (9) 3 (10)
1 (11) 1 (12) 1 (13) 4 (14) 3 (15) 4 (16) 2 (17) 3 (18)
1 (19) 4 (20) 3 (21) 2 (22) 3 (23) 1 (24) 1 (25) 4 (26)
4 (27) 4 (28) 4 (29) 3 (30) 2 (31) 3 (32) 2 (33) 1 (34)
3 (35) 2 (36) 4 (37) 3 (38) 3 (39) 1 (40) 1 (41) 1 (42)
3 (43) 2 (44) 4 (45) 1 (46) 2 (47) 1 (48) 1 (49) 2 (50) 3
227

(32)
(1) hkxsLke {{kt yku ykuf [Lkku htk fuku nku Au ?

(1) ke
(2) fkku

(3) eku
(4) ykAku fkku
(2) ykkk hkxe r[LnLke zkke kkswyu fk keLkk rkf
{wfk{kt yku Au ?

(1) kuzkku kuzku yLku Mkn (2) ykku yLku nkke

(3) [kh Mkn
(4) k Mkn
(3) ELMkzLMk ykuV kkteS kEV kwMkfLkk uf fku Au ?

(1) zk. hksuLMkk
(2) f]kkLke

(3) zk. ehke
(4) [ttfh w
(4) 27{e {u Lke[uLkk{ktke fk hksLkukkLke kwrkrk Au ?

(1) hrLLkkk xkkkuh

(2) sknhk LknuY

(3) kuf{kL rxf

(4) sfk Lkkhk
(5) RrknkMk{kt uh - yu - f~{eh khefu fkuLke kLkk kk Au ?

(1) kk skkhk
(2) {nt{ye ek

(3) xe. fkLk
(4) u ywk
(6) rho kuLfLkk k{ kLkoh fku nkk ?
(2) yu[.yu{.kxu
(1) [kk{rhk

(3) hks{kunLk kkte
(4) rz. Mkwkkhk
228

(7)

$ [uLk zkke khLkkh k{ {rnk fku ?


(1) ykhke knk
(2) nrhkk fkih uyku

(3) yLkekk Mkq
(4) ykkkqko ue
(8) khke MkuLkk{kt u^x. sLkh khefu uzkLkkh k{ {rnk ?

(1) rk rLkkLk
(2) kwrLkkk yhkuhk

(3) u{ {kkwh
(4) ykk [ktze
(9) fku yuf {kk {o Au su{k yuf k k{f rr kke Lkke ?

(1) siLk
(2) kki

(3) feh
(4) knkE
(10) khkLkwt Mkkike {kuxwt [[o kt ykuwt Au ?
(1) kwLkk
(2) {wtkE

(3) kLkk{
(4) kkuk
(11) fXkuLkwt wrLkk{kt Mkkike w WkkLk kt kk Au ?
(1) [eLk
(2) khk

(3) y{urhfk
(4) [ee
(12) hkkk Lkk{Lkwt k {w ktLkwt Au ?
(1) khk
(2) kkLk

(3) Ehkf
(4) yVkrLkMkkLk
(13) fkuLku hLkwt kks fnuk{kt yku Au ?
(1) keke fk {fkhk
(2) nkuk {nu

(3) W{uLk (4) Lkk {nu
(14) yuwktf[hLke Yykk kt u{kt kE nke ?
(1) [eLk
(2) khk

(3) kkLk
(4) BkLk{kh
(15) nkur{kukukeLkku rfkMk fkt u{kt kku Au ?
(1) khk
(2) [eLk

(3) s{oLke
(4) wyuMkyu
229

(16) LkkLke Ek[eLkwt WkkLk Mkkike w kt kk Au?


(2) rMkr{
(1) fuh

(3) k. ktkk
(4) kwshkk
(17) {kuxe Ek[eLkwt WkkLk Mkkike w kt kk Au ?
(2) rMkr{
(1) fuh

(3) {nkhkx
(4) {u
(18) rhkE {kAeLkk WkkLk{kt ke {u fwt hk yku Au ?
(2) k. ktkk
(1) kwshkk

(3) fuh
(4) {nkhkxTT
(19) wrLkkLkwt fuxk xfk MkkukrkLkLkwt WkkLk khk{kt kk Au ?
(2) 24 %
(1) 25 %

(3) 21 %
(4) 22%
(20) Mkkike wkLk u {uh kLkLkkh fku ?
(2) MktS Lkkf
(1) MktS LkkEf

(3) MktS Lkkh
(4) MktS LkkE
(21) Mkkike LkkLke u hkxkrk kLkLkkh fku ?
(2) zku. krfh nwMkuLk
(1) e.e. kerh

(3) fu.ykh. Lkkhk
(4) Lke{ MktS hue
(22) Lke[uLkk{ktke Mkkike w k [qtxe rskLkkh fku fku Au ?
(1) yxrknkhe kskkE, yzke

(2) yxrknkhe kskkE, ELrsk MkuLk

(3) Mkku{Lkkk [uxhS, ELrsk MkuLk
(4) Mkku{Lkkk [uxhS, yxrknkhe kskkE
(23) rhik Bwr{ kt ykuwt Au ?
(2) rne
(1) kUwhw

(3) fkufkkk
(4) nihkkk
230

(24) yku{ k hkLkku knukh Au ?


(1) kr{Lkkzw
(2) yktu

(3) fkoxf
(4) fuh
(25) wLke {kkkLkwt Lkk{ skku.
(1) Mkwhwr[
(2) MkwLkeke

(3) WkkLkkk
(4) yufk Lkn
(26) k{ {kLke fku....?
(1) kk
(2) rw

(3) tfh
(4) {Lkw
(27) MkLke{kt fkuLkku Mk{ku kkku Lkke ?
(1) ktkk
(2) fkuhe

(3) kkukhe
(4) kkke
(28) ktkk Lk] fk hkLkwt Au ?
(1) r{kuh{
(2) {uk

(3) kek
(4) ykurzk
(29) Mkkk{kt fkuLkku Mk{ku kkku Lkke ?
(1) f~k{
(2) hk

(3) khks
(4) rkr{k
(30) kkkh{kt Mk{ku ykkh fkuLkku Au ?
(1) hk{
(2) f]

(3) ffe
(4) kw
(31) {kurnLke y{ fk hkLkwt Lk] Au ?
(1) ykurzk
(2) kr{Lkkzw

(3) fuh
(4) nrhkk
(32) Lke[uLkk{ktke fwt Lk] nrhkkLkwt Au ?
(1) fefe
(2) {kLk

(3) Mkktk
(4) Mktk
(33) Wtfh fk Lk] Mkkku Mktfku Au ?
(1) fkfe
(2) fkf

(3) hkLkkx{
(4) kktz
231

(34) kkLk yufkk khV yLku ykkLk rkkk khV E Au yk


fkLk fkuLkwt Au ?
(1) {h xuhuMkk
(2) {nk{k kkte

(3) hk{f]
(4) yk[ko hsLke
(35) Mktkwh k Mkkku Lke[uLkk{ktke fku Mktfku Au?
(1) y{ yekLk
(2) {wfu {ko

(3) xe.yuLk. f]Lk
(4) kt. rfw{kh {ko
(36) fXkuh krh{Lkku fku rfk Lkke yk rkLk fkuLkwt Au ?
(1) {nk yh
(2) ELhk kkte

(3) rLkkukk ku
(4) su. f]{qk
(37) kkk Mkkku fku Mktfku Au ?
(1) ef]LkeLk
(2) WMkk ykhkt

(3) krfh nwMkiLk, WMkk ykhkt (4) yufk Lkn
(38) ykkkt u{kt ykkw hk fkLk fkuLkwt Au ?
(1) {Lk{kunLk {krk
(2) yh kuk

(3) rxf
(4) Eh[t rkMkkkh
(39) Lke[uLkk{ktke fE f]rk ktksrLke Au ?
(2) Lkkxk
(1) Mkkt
(3) {nkk
(4) Lkfenh
(40) nue kuxh kLx kwshkk{kt fE skyu yku Au ?
(1) y{kk
(2) Mkwhk

(3) fkfhkkkh
(4) zkuhk
(41) ykhk kuE kx rMkkh fk hk{kt whurLk{ WkkLk
{kxu ekku Au ?
(1) fuh
(2) fkoxf

(3) kr{Lkkzw
(4) rknkh
(42) rLkku k{ f]rk{ Wkkn fk uu yfk{kt khkku {qku
nkku ?
(1) khk
(2) y{urhfk

(3) kLMk
(4) hrk
232

(43) ykELMxkELkLkk Mkkkukk{kt Mkwkhk fk ikkrLkfu Mkw[k ?


(2) zku. fu.yuMk. r&Lk
(1) zk. {uLkkk Mknk

(3) zku. stk Lkkeofh
(4) zku. Vw [t
(44) ko{kLk yuh [eV {ko fku Au ?
(1) uuLfw{kh uke
(2) yuLk.fu. kkWLk

(3) yYk hnk
(4) yY Mkn
(45) ko{kLk yuzr{h fku Au ?
(1) rkw kkk
(2) ykh.fu. Lk

(3) rLk{ofw{kh {ko
(4) rkf fkwh
(46) ko{kLk MkhMkuLkkkrk (wr{Lkk zk) fku Au ?
(1) rk{Mkn
(2) e.fu. Mkn

(3) rkhMkn Mkwnkk
(4) fkuEk Lkrn

skkku
(1) 1 (2) 1 (3) 4 (4) 2 (5) 4 (6) 1 (7) 3 (8) 2 (9) 4
4 (11) 2 (12) 4 (13) 3 (14) 2 (15) 1 (16) 1 (17) 2
3 (19) 3 (20) 2 (21) 4 (22) 4 (23) 1 (24) 4 (25) 2
4 (27) 4 (28) 2 (29) 2 (30) 3 (31) 3 (32) 3 (33) 4
3 (35) 4 (36) 2 (37) 3 (38) 1 (39) 3 (40) 4 (41) 2
4 (43) 3 (44) 3 (45) 2 (46) 3
233

(10)
(18)
(26)
(34)
(42)

(33)
(1)

khk{kt ko{kLk{kt fw fuxe nkEfkuxo Au ?

(2)

hkLkk kkxLkkhku{kt ykue nku kue fuxe nkEfkuxo Au ?

(3)

hkLkk kkxLkkhku{kt yku Lk nku kue fuxe nkEfkuxo Au ?

(4)

nk{kt s Mkwr{fkuxoLkk Lkk hkuk {w Lk{qk fuxk{kt


{Lkkt Au ?

(1) 23

(3) 25

(2) 24
(4) 30

(1) 15

(3) 14

(2) 13
(4) 20

(1) 22

(3) 15

(2) 23
(4) 21

(1) 40

(3) 39

(2) 41
(4) 42

(5)

Mkwr{fkuxo{kt Lkk hkuk {w Lk{qk fku Au ?

(7)

khk{kt fw fuxk k Lkkk zkkLk hne [qk Au ?

(1) yk{Mk fkeh


(2) ke. Mkke{

(3) ykh.yu{.kuk (4) yufk Lkrn
(1) 7

(3) 10

(2) 6
(4) 5

234

(8) rkLk krhk{kt ykuAk{kt ykuAe fuxe Mk Mktk nkue


uEyu ?

(1) 60

(3) 44
(9)

(2) 120
(4) 44

rkLk krhk nk fuxk hkku{kt Au ?

(1) 10

(3) 8

(2) 7
(4) 6

(10) hkuf kkzoLk kt yku Au ?

(1) {iMkwh

(3) rne

(2) [tzekZ
(4) ELkuh

(11) {kzwwtLkku rfku fk hk{kt yku Au ?

(1) Wkhu

(3) fkoxf

(2) {u
(4) kwshkk

(12) rhqr{ fk hksLkukkLkwt Mk{kr Mk Au ?

(1) ELhk kkte(3) {kuhkhS uMkkE

(2) {nk{k kkte


(4) hkS kkte

(13) kukkkk Lkku rfku fk hk{kt yku Au ?

(1) rne

(3) fuh

(2) {u
(4) {u

(14) r[fk Mkhkuh fk yku Au ?

(1) yktu

(3) ykurhMMkk

(2) {nkhkx
(4) Wkhu

(15) kkukwtks fk hk{kt yku Au ?

(1) rknkh

(3) fuh

(2) fkoxf
(4) Wkhu

(16) yu[.yu{.xe.Lkwt fkhkLkwt kt yku Au ?

(1) XkuMkh

(3) kuh

(2) ktz
(4) ytkkk

235

(17) Mkkike w Mkkkhkk hkkku rsku.....?

(1) yehkskwh

(3) kku

(2) Mkhr[k
(4) rkktkue

(18) kek xkkw fk Mkkkh{kt yku Au ?

(1) n {nkMkkkh

(3) ktkkLke kze

(2) yhkMkkkh
(4) ktkkLkk ykk{kt

(19) kBkk kwhMfkh fwt hk ykku Au ?

(1) fuh

(3) {u

(2) fkoxf
(4) kwshkk

(20) Auu fE kLku kkLkkeX yukuzo {u Au ?

(1) rkkhk

(3) [tuh

(2) hkwhe khks


(4) y{hfktk

(21) k{ {hkukh khkhLk yukuzo fkuLku ykkk{kt ykku nkku ?

(1) fw{khMk{e Lkkh(2) sfk Lkkhk

(3) Mkwkk[t kku
(4) k knkwh ke

(22) yurkLkku Lkkuku kkkku kwhMfkh Mkkik{ fkuLku ykkk{kt


ykku nkku ?

(1) Mke.ze. u{w(2) yr{kk [kihe

(3) rLkkuk ku
(4) {h xuhuMkk

(23) E.Mk. 2013{kt fkuLku kk Mkknuk Vkfu kwhMfkh {ku nkku ?

(1) k Mkknuk

(3) kwkh

(2) Mkkir{k [uxhS


(4) fu. kkk[tLk

(24) fkk fu fuLkkMk f]rk fkuLke Au ?

(1) {nkue {ko(3) ykkkqko ue

(2) y{]kk rk{


(4) yuMk.fu. kkuxuxfh

236

(25) kwhwS fkuLkwt WkLkk{ Au ?

(1) hrLLkkk xkkkuh


(2) sfk Lkkhk

(3) yu{.yuMk. kkukfh (4) hrtfh kMk
(26) 21{e {u fk rMk khefu Wsk Au ?
(1) kkMkk rhkue rMk
(2) {kk]kkk rLk
(3) k]e rLk
(4) hkxe kkih rLk
(27) rne, {kwhk, ykkk, ynkkk yLku kkLkekk nuhku fE
LkeLkk rfLkkhu ykuk Au ?

(1) {wLkk
(3) rkkMk

(2) e{k
(4) qe

(28) WsiLk fE LkeLkk rfLkkhu ykuwt Au ?

(1) Vkw
(3) ikE

(2) kke
(4) rkk

(29) LkkhkLkkh kt Mk fE Lke Wkh yku Au ?

(1) kkukhe
(3) fkuMke

(2) f]k
(4) {whkke

(30) fkLnk LkuLk kkfo fk hk{kt yku Au ?

(1) {u
(3) ykMkk{

(2) Wkhu
(4) hksMkkLk

(31) hk{rkrh fE kkwLkk WkkLk Mkkku Mktfku Au ?

(1) kktkw
(3) [kte

(2) MkkuLkwt
(4) nehk

(32) kekLke hkskLke....?

(1) kwtzw[uhe
(3) MkukMk

237

(2) kkuxouh
(4) fkkhke

(33) khkELkwt w fkuLke fkuLke [u kwt nkwt ?

(1) {nt{kuhe - hkkkkk


(2) yfkh-nu{w
(3) kkkh - Ekkrn{ kue
(4) k]ehks [kink - {nt{ kuhe
(34) kwsoh rknkhkuLkku u Lke[uLkk{ktke fku nkku ?

(1) Wkh kr{Lkkzw


(3) fLkkus

(2) fkoxf
(4) kxk Mkkihkx

(35) nw MktMf]rkLkk yukku kife {e yku hkukkh fk hk{kt


yku Au ?

(1) ktk
(3) hksMkkLk

(2) nhekk
(4) Mk kkrfMkkLk

(36) LkMkeYeLk kfLkk Mk{{kt fkuu rne kh yk{ fwO


nkwt ?

(1) ykWeLk rS
(2) kkkh
(3) ki{wh tk
(4) Ekkrn{ kue
(37) {nt{rkLk kfLkk Mk{{kt fku {wMkkVh khk kMku
ykku nkku ?

(1) kuheMk
(3) ELkkkwkk

(2) kw-yuLk-Mkktk
(4) {ukuMkLkeMk

(38) kue tLkku MkkkLkk fku kk Au ?

(1) Ekkrn{ kue


(3) knkue kue

(2) rMkfth kue


(4) yufk Lkrn
238

(39) y~f fkuLkwt WkLkk{ Au ?

(1) WkuL rhsk


(3) W{kfkLk

(2) WkuLLkkk
(4) WkuL ts

(40) Mkki k{ Mkkku ywe ?

(1) kq{k
(3) yMkhk

(2) sheLkk
(4) w

(41) yr khke rkkeo krhkLke MkkkLkk fE Mkk{kt kE


nke ?

(1) E.Mk. 1939


(3) E.Mk. 1940

(2) E.Mk. 1936


(4) E.Mk. 1941

(42) 1993{kt fuxe kuLfkuLkwt hkxefh fhk{kt ykwt nkwt ?

(1) 14
(3) 7

(2) 6
(4) 2

(43) k{ {rnk EsLkuh fku nkk ?

(1) rkk kxu


(3) ykLkte uke

(2) rkk Mkwkkhk


(4) rkk kkh

(44) fk {wM{ hkyu kkUfkUzk, ftkh yLku f{khkwhk kh rs


{uku nkku ?

(1) snktkeh
(3) knsnkt

(2) yfkh
(4) ykihtkuk

(45) nkxkLke kkkk{kt khkLkku { yurk yLku r{k


fku ?

(1) 16, 7
(3) 2, 16

(2) 2, 17
(4) 16, 2

(46) zfkMkk LkuLk rzVuLMk yufuzu{e fk hk{kt ykue


Au ?

(1) rne
(3) {nkhkx

(2) nihkkk
(4) hksMkkLk

239

240
(1) 2 (2) 3 (3) 3 (4) 2 (5) 3 (7) 1 (8) 4 (9) 3 (10) 2 (11)
2 (12) 4 (13) 4 (14) 3 (15) 2 (16) 3 (17) 2 (18) 2 (19)
2 (20) 2 (21) 4 (22) 3 (23) 3 (24) 2 (25) 3 (26) 1 (27)
1 (28) 4 (29) 2 (30) 1 (31) 2 (32) 4 (33) 4 (34) 3 (35)
1 (36) 3 (37) 3 (38) 3 (39) 2 (40) 3 (41) 2 (42) 4 (43)
2 (44) 3 (45) 3 (46) 3 (47) 1 (48) 2 (49) 4

skkku
(1) hkLkkx{
(3) {rkwhe

(2) ykurzMke
(4) fkf

(49) rMkkkhkue fk Lk] Mkkku Mktfkue Au ?

(1) r{kuh{
(3) Wkhktz

(2) kek
(4) ykurzk

(48) krh[krhfk Lk] Mkkku fwt Mk Mktfku Au ?

(1) yrLke
(3) f]rkfk

(2) kw
(4) hkurne

(47) rnLw kku yLkwMkkh k{ Lkkk fwt Au ?

(34)
(1)

hkMkk{kt fkuh{ {kxu ykuAk{kt ykuAk fuxk MkkuLke nkshe


sYhe Au ?

(1) 50 (2) 34
(3) 25 (4) 55
(2)

wrLkkLkwt Mkkike Wt[w rh fwt Au ?

(3)

k]eLke Mkkkxe kh ykhu fuxk xfk kk{kt {]kh rMkhuwt


Au ?

(1) fkt[Lkstk (2) Lktkue


(3) {kWLx yuhuMx
(4) kkuzeLk ykuMxeLk
(1) 29 % (2) 71 %
(3) 28 % (4) 21 %
(4)

ykku rfkku{ktke zkkLkeykuLkk Mk{kkkLkku ku{


skku ?

(1) kwkhek Lktk, rLkkk kkkMkn, [hMkn,


yu[.ze. ukkizk
(2) rLkkk kkkMkn, [hMkn, kwkhek Lktk,
yu[.ze. ukkizk
(3) kwkhek Lktk, [hMkn, yu[.ze. ukkizk,
rLkkk kkkMkn
(4) kwkhek Lktk, [hMkn, rLkkk kkkMkn,
yu[.ze. ukkizk
241

(5) khkLke ykke kk Mkkuo[ ykkLke MkkkLkk khu


fhk{kt yke ?

(1) E.Mk. 1948


(3) E.Mk. 1950

(2) E.Mk. 1949


(4) E.Mk. 1952

(6)

nk{kt kufMkkLke Mk Mktk fuxe Au ?

(7)

rLkkukkkuLkk qkLk [ Mkkku Mktfku kku[{ke


kk{ fk hk{kt yku Au ?

(1) 545
(3) 550

(2) 238
(4) 250

(1) {nkhkx
(3) {u

(2) AkeMkkZ
(4) yktu

(8) kkuxwokekuLkk kMkLk{ktke r- { yLku khkLkkh nueLku


fE Mkk{kt {wk fhkkk ?

(1) E.Mk. 1961


(3) E.Mk. 1952
(9)

(2) E.Mk. 1954


(4) E.Mk. 1960

khkLkku {k Mk{ kLkk khke Lke kk Au ?

(1) 82.5 kq.hu.


(3) 82.5 .hu.

(2) 82.5 W.hu.


(4) 82.5 k.hu.

(10) MktMk{kt rkwt Mkk fk {rnLkk{kt hk Au ?

(1) ykuxku. - LkuBkh


(3) Lku. - rzMku.

(2) rzMku. - Lw.


(4) Lw. - Vukwykhe

(11) kt[eLkk rMkktkku fkuLkk fkuLkk [u Lke kk nkk ?

(1) sknhk LknuY- rs{u uh Lkk{u ktk[qf(2)sknhk LknuY - Lkk heV
(3) sknhk LknuY - rMxLx [[eo
(4) sknhk LknuY - [kW yuLk kE
242

(12) Mkhkh kxuLkwt yMkkLk khu kwt nkwt ?

(1) E.Mk. 1950


(3) E.Mk. 1954

(2) E.Mk. 1952


(4) E.MkMk. 1956

(13) r{k{uk Lkk{Lke MktMkkLke MkkkLkk fkuu fhe nke ?

(1) ~k{S f]{ko


(3) [tuh ykk

(2) eh Mkkhfh
(4) wkkoke

(14) kkte - ELk fhkh fE zk Mkkku Mktfku Au ?

(1) MkrLkfkLkwLk tk
(2) Mkk{Lk fr{LkLkku krnfkh
(3) n Akuzku yktkuLk
(4) ktzefq[

(15) rnLe hkxe {nkMkkLkwt kesw yruLk kt hkwt nkwt ?

(1) fkufkkk
(3) {wtkE

(2) [ukE
(4) kwLkk

(16) rnLe hkxe {nkMkkLkk ke yruLkLkk yk fku


nkk ?

(1) kYeLk kikS


(2) kkkE LkhkuS
(3) ku{u[t kuLkhS
(4) rVhkuskn {nukk

(17) rkxe Mkhfkh khk {kuLxuw - [uBMkVzo MkwkhkLke nuhkk


khu fhk{kt yke nke ?

(1) E.Mk. 1909


(3) E.Mk. 1906

(2) E.Mk. 1919


(4) E.Mk. 1911

(18) fLk fueLku WkusLkk ykkk rLkkukk kuyu fLk kk


fE skyu Y fhe nke ?

(1) {wtkE
(3) kwLkk

(2) [ukE
(4) ko

243

(19) kt[{nk e Mkuk {tzLke MkkkLkk fhLkkh XffhkkkkLkku


sL{ fk kku nkku ?

(1) kLkkh (2) kt[{nk


(3) knku
(4) y{kk

(20) hkMkk{kt fuxk Mkku [qtxe khk Mk k k fhu Au ?

(1) 238
(3) 12

(2) 250
(4) 1 yLku 3 kku

(21) yurkLkwt {eXk kkeLkwt Mkkike {kuxwt Mkhkuh fwt Au ?

(1) kkuLkuMkuk
(3) {kLkMkhkuh

(2) xkUkfk
(4) kif

(22) hkkku Mk{w fE skyu yku Au ?

(1) [eLkLkk kqokk{kt


(2) W. y{urhfkLkk kr{kk{kt
(3) whkukLkk Wkhkk{kt
(4) Wkh ykrfk{kt

(23) yurk tz fuxk ykkt]k ke fuxk ykkt]k [u


yku Au ?

(1) 80 W.y. ke 10 .y.


(2) 80 W.y. ke 10 kq. y.
(3) 25 W.y. ke 175 .y.
(4) 25 kq.y. ke 175 kq. hu.

(24) yk{e MkkLke MkkkLkk fkuu fhe nke ?

(1) kLkt MkhMke


(3) hk hk{{kunLkhk

(2) Lk{qk hkLkzu


(4) kurkkk Vwu

(25) rknkh{kt E.Mk. 1857Lkk Mkktk Mktkk{Lke ykkukLke fkuu


ee nke ?

(1) fwthMkn
(2) LkkLkk Mkknuk
(3) kkkxkuku (4) wnkS
244

(26) kwkhek Lktk khk{kt fuxekh fkofkhe zkkLk hne


[qk Au ?

(1) yuf
(3) k

(2) ku
(4) [kh

(27) ku ykkt]k [uLkwt ytkh fuxk rf{eLkwt nku Au ?

(1) 121 rf.{e.


(3) 111 rf.{e.

(2) 112rf.{e.
(4) 82.5 rf.{e.

(28) {uMkfkuLkku ykk fE skyu ykuku Au ?

(1) W. y{urhfkLkku rk kk
(2) EhkLkLkk ykkLke LkSf
(3) W. y{urhfkLkku kqo kk
(4) hkkk Mk{wLke LkSf

(29) k]e kh ktkk{kt ktkku rMk yLku xqtfe{kt xqtfe hkk khu nku
Au ?

(1) 21 Mkxu. yLku 23 {k[o (2) 21 {k[o yLku 23 Mkxu.


(3) 21 swLk yLku 22 rzMku. (4) 22 swLk yLku 23 rzMku.
(30) kkkh{kt fkkoLk zkkufMkkEzLkwt {k fuxk xfk Au ?

(1) 0.01 %
(3) 0.03 %

(2) 0.94 %
(4) 20.99 %

(31) hk hk{{kunLkhkLkku sL{ kt kku nkku ?

(1) fkoxf
(3) {nkhkx

(2) k.ktkk
(4) {kMk

(32) nku{Y ekLke MkkkLkk khu fhk{kt yke nke ?

(1) E.Mk. 1916


(3) E.Mk. 1918

(2) E.Mk. 1917


(4) E.Mk. 1914

(33) Mkke kk kh rkkt {wfkku fkku khu kMkkh fhk{kt


ykku ?

(1) E.Mk. 1829


(3) E.Mk. 1834

(2) R.Mk. 1830


(4) E.Mk. 1836

245

(34) fk Mk{ks MkwkhfLkwt yMkkLk #uLzLkk rkMxku {wfk{u kwt


nkwt ?

(1) Lk{qk hkLkzu


(3) kurkkk Vwu

(2) hk hk{{kunLkhk
(4) wehk{ kku

(35) y{kk{kt r{ {swh Mkkkn fE Mkk{kt kku nkku ?

(1) E.Mk. 1918


(3) E.Mk. 1922

(2) E.Mk. 1917


(4) E.Mk. 1923

(36) rLkkukk kuLkku sL{ kt kku nkku ?

(1) fkufkkk
(3) {nkhkx

(2) k. ktkk
(4) kwshkk

(37) khk{kt hkMkkLkkt k{ yk fku nkk ?

(1) hksuL Mkk


(3) Mkhkh kxu

(2) yuMk. hkkf]Lk


(4) kwkhek Lktk

(38) kkteSyu fE kku{uS khek{kt kk eku nkku ?

(1) knue
(3) keS

(2) keS
(4) yuf k Lkrn

(39) kufMkk{kt fkuh{ h[k ykuAk{kt ykuAe fuxe Mktk nkue


sYhe Au ?

(1) 40

(3) 60

(2) 50
(4) 70

(40) kkkh{kt LkkExkusLkLkwt {k fuxk xfk Au ?

(1) 20.99 %
(3) 78.03 %

(2) 70.03 %
(4) 89.40 %

(41) Lke[uLkk{ktke fk ktrkfkhe fkfkuhe xuLk qtx Mkkku Mktfkuk


Au ?

(1) hk{Mkk rkM{


(3) yVkf WknkLk

246

(2) wehk{ kku


(4) 1 yLku 3 kku

(42) rkxe kMkLk hr{kLk fuxe kku{uS khekku hkE nke ?

(1) yuf
(3) k

(2) ku
(4) [kh

(43) khk u ykk kku ku rMku kkteS fE skyu nkk ?

(1) {wtkE
(2) rne
(3) kwLkkLke hzk su{kt (4) fkufkkk

(44) fk ytkus yrfkheLkk qLk fuMk{kt kkMkn, Mkwu yLku


hkskwYLku VktMke ykkk{kt yke nke ?

(1) nkz
(3) MkkuLzMko

(2) rr{ ke
(4) yuf k Lkrn

(45) ykku rfkku{ktke hkxkrkeykuLkk Mk{kkkLkku ku {


skku.

(1) tfhk {ko, Lke{ MktS hue, VfYeLk ye


ynu{, yw fk{
(2) VfYeLk ye ynu{, Lke{ MktS hue, tfhk
{ko, yw fk{
(3) Lke{ MktS hue, tfhk {ko, VfYeLk ye
ynu{, yw fk{
(4) VfYeLk ye ynu{, tfhk {ko, Lke{ MktS
hue, yw fk{
(46) yutku - ELzLk fkuLku fnuk{kt yku Au ?


(1) {kkk ytkus nku yLku rkkk ykk ku{Lkk kqou khke nku
(2) {kkk -rkkk kku ytkus nku yLku ku{Lku khkLkwt Lkkkrhf
k fwO nku
(3) {kkk khke yLku rkkk ykk ku{Lkk kqou ytkus nku
(4) {kkk- rkkk ytkus nku yLku ku{Lkwt MktkkLk khk{k tsLBw nku
247

(47) E.Mk. 1857 Lkk r {kxu fE kkhe Lke fhk{kt yke


nke ?

(1) 10{e {u
(3) 11{e {u

(2) 23{e yur


(4) 31{e {u

(48) rkxe ftkLke kke{ kk{uwt MkiL ykku. ku hkLkwt yktkrhf


yLku kkk yk{ke hk fhu kuLkk kk{kt MkiLLkk [o
{kxu ku hku Lke fhue hf{ ykk kuxe ykf hkkku
u ykkku. yk rkLk fE kusLkkLku kkw kzu Au ?

(1) Mknkfkhe kusLkk


(3) rLkk{f khku

(2) r{we kMkLk krk


(4) 1 yLku 3 kku

(49) rMkhks - W - kikLkk fk MkuLkkkrkLkk kkLku eu kuLke


kMkeLkk w{kt ytkuu Mkk{u nkh kE ?

(1) {eh kVh


(3) wnkS

(2) {eh fkMke{


(4) yuf k Lkrn

(50) kMkeLkwt w khu kwt nkwt ?

(1) 23 Lw.1757
(3) 23 ykuxku. 1757

(2) 23 swLk, 1757


(4) 23 ykuk. 1757

skkku
(1) 3 (2) 3 (3) 1 (4) 2 (5) 3 (6) 1(7) 4 (8) 2 (9) 1 (10)
3 (11) 2 (12) 1 (13) 2 (14) 1 (15) 2 (16) 1 (17) 2 (18)
3 (19) 1 (20) 1 (21) 4 (22) 4 (23) 1 (24) 3 (25) 1 (26)
2 (27) 3 (28) 1 (29) 2 (30) 3 (31) 2 (32) 1 (33) 1 (34)
2 (35) 1 (36) 3 (37) 2 (38) 2 (39) 2 (40) 3 (41) 4 (42) 3
(43) 4 (44) 3 (45) 2 (46) 3 (47) 4 (48) 1 (49) 1 (50) 2
248

(35)
(1) kwshkk{kt ykue MkhMke LkeLkku Wu fkt u{kt uk
{u Au ?

(1) ykou
(3) swuo

(2) Mkk{u
(4) u

(2)

kwshkkLke ze ykkLkk k{ {w Lk{qk fku nkk ?

(3)

Lke[uLkk{ktke fE yuf Lke ytk:Mk (fwtkhefk) Lke Lkke ?

(1) LkkLkkkE nrhkMk


(3) yuMk.xe. uMkkE

(2) nhek fkrk


(4) [twk rkue

(1) kLkkMk
(3) MkhMke

(2) Yku
(4) {ne

(4) kwshkke MkkrnLkk k{ Lkkxf {eLke h[Lkk fkuu fhe


nke ?

(1) LkkLnkk (2) kkhk{


(3) khk{
(4) Lk{o
(5)

kkk nLkw{kLk {teh kt yku Au ?

(6)

nkEfwLkwt ykh ktkh skku.

(1) uqr{ khfk


(3) {Lkkh

(2) kehMkku{Lkkk
(4) sqLkkkZ

(1) 5-5-7
(3) 7 -5 - 5

(2) 7 - 5- 7
(4) 5 - 7 - 5

249

(7)

fzeku zwtkh kt rsk{kt yku Au ?

(8)

tt Lkfkk fkuLke Au ?

(1) Y[
(3) hksfkux

(2) kLkkh
(4) {Lkkh

(1) {rnkkhk{ LkeftX


(3) h.u. uMkkE

(2) h{k LkeftX


(4) W{ktfh uke

(9) {kY SLk yu s {khe ke f]rk{kt fkuLkwt SLk [rhk


ykukuwt Au ?

(1) LkkhkkE uMkkE


(2) {nkukE uMkkE
(3) kkteS
(4) hrtfh {nkhks

(10) y{u kk nkMfkk fk ku ufkuyu Mkkku {eLku ue


Au ?

(1) kukeL u yLku [tfkLk kke


(2) LkMkwk {nukk yLku kkktfh ftkkrhk
(3) kkktfh ftkkhek yLku kukeL u
(4) skurkL u yLku LkMkwk {nukk

(11) kwshkkLke knue rkLkMkkLke fw kuXfku fuxe nke ?

(1) 123
(3) 165

(2) 132
(4) 182

(12) kwshkkLke fE Lke h kuo hukeLkkt Zk{kt Vuhk Au ?

(1) fkuf
(3) kLkkMk

(2) MkhMke
(4) kh

(13) kwshkk{kt Mkkike w xuMkxkE Wkuk fkt rfMku Au ?

(1) y{kk (2) Y[


(3) zkuhk
(4) Mkwhk
250

(14) kwshkk ELV{uoLk xufLkkukuSLke Lkerk fkuu nuh fhe nke ?

(1) LkhuL {kue


(3) fuwkE kxu

(2) kkkwkE s. kxu


(4) tfhMkn kuk

(15) kwshkke kkkLkk Mkkik{ fkMktknLkwt MktkkLk fkuu fwO ?

(1) kkhk{ (2) khk{


(3) LkkLnkk (4) kkkk kxu
(16) ko 2012-13 Lkku

GDP

(1) 5 xfk
(3) 6.2 xfk

h fuxku nuh fhk{kt ykku nkku ?

(2) 6.7 xfk


(4) 4.9 xfk

(17) fuL Mkhfkh khk Lkhukk kusLkkLkku kht khu fhk{kt


ykku ?

(1) 2S ykuxkukh, 2010


(2) 2S LkuBkh, 2010
(3) 2S MkxuBkh, 2010
(4) 2S ykukMx, 2010

(18) kksukh{kt WkhktzLkk {w{tke kLku nhe hkk ykkW


fk kkkLkk fuLe {tke nkk ?

(1) {kLk rfkMk


(2) sMktkLk
(3) Mkq[Lkk yLku Mkkh {tke

(4) kk{rfkMk kt[kke hks

(19) zo fuLMkh zu fk rMku Wsk Au ?

(1) 2 Vukwykhe
(3) 13 Vukwykhe

(2) 4 Vukwykhe
(4) 7 Vukwykhe

(20) Mkkk{k kkkhkt[Lkk yk fku Au ?

(1) ykuffw{kh {kkwh


(3) hkS {kkwh

(2) MktS hue


(4) hkse r{k

251

(21) khku kksukh{kt fuxk uku {kxu rk ykuLk yhkE


Mkwrk Wk fhe ?

(1) 175
(3) 180

(2) 190
(4) 160

(22) kksukh{kt khke Lkue khk kuu EuLx r{Lk fk


kuE nke ?

(1) yktk{kLk-rLkfkukkh
(3) k ek

(2) kkuk
(4) rne

(23) ICCLkwt zw{kf fE skyu Au ?

(1) ykuMxurk (2) #uLz


(4) LkuhuLz
(3) wkE
(24) LkukkLkk kLk {tke.......?

(1) rMkLk ykuku


(3) Mkwe fkuhkk

(2) uhk xkukku


(4) yw kkMkek

(25) r huzeku rMk khu Wsk Au ?

(1) 1 Vukwykhe
(3) 19 Vukwykhe

(2) 13 Vukwykhe
(4) 21 Vukwykhe

(26) yurke swkE [kkkLkk huu ksux{kt kwshkkLku fuxe


Lke xuLk {e ?

(1) 16
(3) 14

(2) 13
(4) 11

(27) rkefk fw{khe fE h{k Mkkku Mktfku Au ?

(1) wxk
(3) xurLkMk

(2) [uMk
(4) yk[ohe

(28) nk{kt fkt uLkk kLk{tke Mkkike wk ke.yu{. kLkkLkku


hufkuzo hku Au ?

(1) Exke
(2) yVkrLkMkkLk
(3) ykuMxurk (4) rk fkuhek
252

(29) fkt u{kt khkLkk Mknkukke f]rk wrLkMkxe Mkkku ?

(1) Exke
(3) BkLk{kh

(2) yVkrLkMkkLk
(4) kktku

(30) ukLkwkLk Mkk{kL ksux 2014-15 fuxk Mk{ kqhkwt nkwt ?

(1) yurke swkE(3) yurke ykukMx

(2) yurke swLk


(4) {u ke swkE

(31) hkS kkte u yrkLk (RGKA)Lkku kht fk koke kku?

(1) 2010
(3) 2012

(2) 2007
(4) 2014

(32) kuxTMkykLkk Mkkkf fku nkk ?

(1) kkLk MkufxkuLk


(3) {kfo wfhkko

(2) Lk fkuW{
(4) 1 yLku 2 ktLku

(33) 2014-S-20 kuXf kt kuE nke ?

(1) hrk
(3) #uLz

(2) ykuMxurk
(4) y{urhfk

(34) Mkku{u k{oLk fE h{k Mkkku Mktfku Au ?

(1) yk[ohe
(3) VkuBwok-Lk huMk

(2) wxk
(4) xurLkMk

(35) hk{kt ]k kkhe 2013-14{kt Lke[uLkk{ktke fwt yku


Au ?

(1) Mkkike ykuAk ]k hkkku rsku MkwhuLLkkh


(2) LkkuLkVkuhuMx yurhk{kt s kkhe kk
(3) Mkkike w ]k hkkku rsku kkteLkkh
(4) Mkkike w ]k e{zku

(36) nkufe ELzk ekLke VkELk {u[ kt h{kE nke ?

(1) rne
(3) khtz

(2) ktk
(4) nrhkk

253

(37) kksukh{kt kkke rsk{kt fk kkwfk Lkk kLkuk Au ?

(1) zku
(3) rLkh
(38)

ATVTLkku

(2) fh{wzk
(4) 1 yLku 2 ktLku

kht kwshkk{kt fk koke kku ?

(1) 2010
(3) 2008

(2) 2011
(4) 2006

(39) 2014-15{kt hksfkuke k fuxk xfk hkkLkwt Lke kwt


Au ?

(1) 4.6 xfk


(3) 4.9 xfk
(40) nk{kt

IITE

(2) 4.8 xfk


(4) 4.1 xfk

kkteLkkhLkk kEMk [kLMkuh fku Au ?

(1) f{u ukekwhk


(2) yu[.yu{. kxu
(3) zku. ehtsLk k
(4) eLktLk k

(41) MkkiLke kusLkkke fuxk rskLku k {u ?

(1) 11
(3) 14

(2) 15
(4) 13

(42) kwshkkLkk fk kthu kkux huMk ku Au ?

(1) {kk
(3) uhk

(2) [kuhkz
(4) ykuk

(43) W{u kxk fkt kuk Mkkku Mktfkuk Au ?

(1) rk
(2) Mktkek
(3) h{k-skk (4) Mk{ksMkuk
(44) rkw ykuBkf h fuxk kuo ku Au ?

(1) 1 ko
(2) 2 ko
(3) 3 ko (4) 4 ko
254

(45)

FICCI

khk nuh ku kMkoLk ykuV h - 2014 ?

(1) Mkku{u {oLk


(2) kkuMk{e
(3) ytfekk hiLkk
(4) rkefk fw{khe

(46) hkxe {rnk rMk khu Wsk Au ?

(1) 8 {k[o
(3) 13 Vukwykhe

(2) 8 Vukwykhe
(4) 21 Vukwykhe

(47) 101{wt LkuLk MkkLMk fkUkuMk 2014Lkwt Mkt{uLk fk Mku


kuwt ?

(1) rne

(3) sB{w

(2) fkufkkk
(4) [ukE

(48) khk{kt Mkkik{ nuh rnkLke yhS PILfkt ko{kt kE nke?

(1) 1969
(3) 1989

(2) 1979
(4) 1999

(49) r {kk]kkk rMk khu Wsk Au ?

(1) 2 Vukwykhe
(3) 21 Vukwykhe

(2) 13 Vukwykhe
(4) 28 Vukwykhe

(50) [kw kuo yufMkkE fh fuxku fhkku(1) 8 xfk
(2) 10 xfk

(3) 12 xfk

(4) 14 xfk

(51) Lkkwshkk Mk{Lkk ktkefku Au ?

(1) ys W{x
(3) W{u kxk

(2) yk W{x
(4) uMk kn

(52) zo uxuLz zu fk rMku Wsk Au ?

(1) 2 Vukwykhe
(3) 5 Vukwykhe

(2) 4 Vukwykhe
(4) 21 Vukwykhe

255

(53) kwshkk wrLkMkxeLkk Lkk fwkrk fku Au ?

(1) yu[.yuLk. kxu


(3) yu[.yu{. uMkkE

(2) krh{ rkue


(4) yu[.yu{. wk

(54) Mkr[Lk kUzwfh : {uLk rfux z kuf kwMkf fkuu kikh


fwO ?

(1) rfk
(3) rf ELku

(2) knw rfux


(4) rfLkufMx

skkku
(1) 4 (2) 3 (3) 4 (4) 4 (5) 3 (6) 4 (7) 1 (8) 2 (9) 3
4 (11) 2 (12) 1 (13) 4 (14) 3 (15) 1 (16) 4 (17) 1
2 (19) 2 (20) 1 (21) 3 (22) 1 (23) 3 (24) 3 (25) 2
1 (27) 4 (28) 1 (29) 2 (30) 2 (31) 4 (32) 4 (33) 2
4 (35) 3 (36) 3 (37) 4 (38) 2 (39) 4 (40) 3 (41) 1
1 (43) 3 (44) 4 (45) 4 (46) 3 (47) 3 (48) 2 (49) 3
2 (51) 1 (52) 1 (53) 1 (54) 3
256

(10)
(18)
(26)
(34)
(42)
(50)