You are on page 1of 443

VAIDOTAS MOCKUS,

PETR GREBENIENKAIT,
VINCAS TAMAAUSKAS,
IRENA BARANAUSKIEN

MOKYKLINS
MATEMATIKOS TEMINIO
KARTOJIMO UDUOTYS,
ATITINKANIOS BRANDOS
EGZAMINO PROGRAM
(Pagalbin mokymosi priemon vidurini
mokykl ir gimnazij abiturientams)
k

&

"k

VAIDOTAS MOCKUS,
PETR GREBENIENKAIT,
VINCAS TAMAAUSKAS,
IRENA BARANAUSKIEN

MOKYKLINS
MATEMATIKOS TEMINIO
KARTOJIMO UDUOTYS,
ATITINKANIOS BRANDOS
EGZAMINO PROGRAM
(Pagalbin mokymosi priemon vidurini
mokykl ir gimnazij abiturientams)

iauliai,
2004

U D K 51(076)
Mo-53

Darbo grup: Vaidotas Mockus,


Petr Grebenienkait,
Vincas Tamaauskas,
Irena Baranauskien

Projekto autorius ir darbo grups vadovas: Vaidotas Mockus


Leidinio redaktorius: Vaidotas Mockus

ISBN 9955-632-00-3

Vaidotas Mockus, 2004


Petr Grebenienkait, 2004
Vincas Tamaauskas, 2004
Irena Baranauskien, 2004
V.Mockaus mon, 2004

TUIUNYS
PRATARM

I. SKAIIAI, S K A I I A V I M A I , A L G E B R A

1. Skaii teorijos elementai

1.1. Dalumas
1.2. Realieji skaiiai
2. Skaiiavimai

7
11
17

2.1. Veiksmai su skaiiais

17

2.2. Procentai

21

3. Algebra
3.1. Algebriniai reikiniai

26
26

3.2. Lygtys

32

3.3. Nelygybs

36

3.4. Skaii sekos

40

3.5. Progresijos

45

II. FUNKCIJOS I R ANALIZS PRADMENYS

68

1. Funkcija

68

1.1. Funkcija ir jos grafikas

68

1.2. Funkcij tafkymai

82

2. Laipsnins funkcijos

85

2.1. Pagrindins laipsnini funkcij savybs ir j reikmi skaiiavimas

85

2.2. Atskiri laipsnini funkcij atvejai

96

2.3. Lygtys ir nelygybs


3. Rodiklins ir logaritmins funkcijos

101
121

3.1. Pagrindins funkcij savybs ir reikmi apskaiiavimas

121

3.2. Rodiklins ir logaritmins lygtys ir nelygybs

134

4. Trigonometrins funkcijos

149

4.1. Radianinis kampo matas

149

4.2. Trigonometrins funkcijos

151

4.3. Funkcijos, atvirktins trigonometrinms funkcijoms

162

4.4. Trigonometrins lygtys ir nelygybs

166

5. Modulis

175

6. Ivestins

189

6.1. Funkcijos ivestins samprata

189

6.2. Funkcij ivestini skaiiavimas

191

6.3. Funkcij ivestini taikymai

201

7. Pirmykt funkcija ir integralas

227

7.1. Pirmykt funkcija ir neapibrtinis integralas

227

7.2. Apibrtims integralas ir jo taikymai

236

III. KOMBINATORIKA, TIKIMYBS IR STATISTIKA

250

IV. G E O M E T R I J A

272

1. Planimetrija

272

1.1. Pagrindins planimetrijos svokos

272

1.2. Trikampiai

276

1.3. Daugiakampiai

290

1.4. Apskritimas ir skritulys

297

1.5. Simetrijos

304

2. Stereometrija

305

2.1. Pagrindins stereometrijos svokos

305

2.2. Geometriniai knai

310

3. Vektoriai

325

V. {VAIRS UDAVINIAI

330

ATSAKYMAI

349

PRATARM
is leidinys skirtas vidurini mokykl ir gimnazij abiturientams. Jame
pateikiamos matematikos kurso teminio kartojimo uduotys, atitinkanios dabar
galiojani brandos egzamino program. Udavinynas tinka tiek moksleiviams,
besirengiantiems

laikyti

matematikos

valstybin

brandos

egzamin,

tiek

ir

moksleiviams, besirengiantiems laikyti matematikos mokyklin brandos egzamin.


vaigdute * " paymtos uduotys yra skirtos besirengiantiems valstybiniam
brandos egzaminui. Suprantama, jiems btina inagrinti ir kitus (nepaymtus
vaigdute) udavinius. Besirengiantiems mokykliniam brandos egzaminui yra skirti
udaviniai, nepaymti vaigdute.
Udavinynas paraytas grietai laikantis dabar galiojanios matematikos
brandos egzamino programos. Jame esani udavini gausa bei vairov leis
abiturientui visapusikai pakartoti ieit matematikos kurs ir gerai pasirengti
brandos egzaminui. Knygos gale moksleiviai ras skyri vairs udaviniai",
kuriame pateikt udavini sprendimui reikia ini i vairi matematikos kurso
tem. iame skyriuje, kaip ir visoje knygoje, moksleiviai ras nemaai logini bei
praktinio turinio udavini.
Mokytoj ir moksleivi darbo patogumui kiekviena uduotis yra pateikta
dviem analogikais variantais. Pirmojo varianto uduotys (kiekvienos uduoties
a) dalis) skirtos moksleivi darbui klasje, o antrojo varianto uduotys (kiekvienos
uduoties b) dalis) skirtos moksleivi darbui namuose, t.y. savikontrolei. Tokia
udavinyno struktra yra patogi matematikos mokytojo darbui, nes i knygoje
pateikt uduoi lengva sudarinti patikrinamuosius ieito matematikos kurso
darbus keliais analogikais variantais.
Manome, kad isprend visus knygoje pateiktus udavinius, galsite drsiai eiti
laikyti matematikos brandos egzamin.
Belieka palinkti skms.
Autoriai

I. SKAIIAI, SKAIIAVIMAI, ALGEBRA


1. Skaii teorijos elementai
1.1. Dalumas
1. Duoti skaiiai:
a) 8016, 195,4050, 1113;
Kurie i j dalijasi ir i 2, ir i 5?

b)6150, 1608,955,3311.

2*. Kok skaitmen galima parayti vietoje c, kad duotasis skaiius dalintsi ir i 2,
ir i 3, ir i 5, ir i 9, ir i 10:
a) 7281c;

b) 4536c.

3*. a) Raskite maiausi trienkl skaii, kuris baigiasi 19 ir dalijasi i 3.


b) Raskite didiausi trienkl skaii, kurio vidurinis skaitmuo yra 2 ir kuris
dalijasi i 9.
4*. a) Kokius skaitmenis galima parayti vietoje raids c, kad eiaenklis skaiius
54730c dalintsi i 3?
b) Kokius skaitmenis galima parayti vietoje raids c, kad penkiaenklis
skaiius 5481c dalintsi i 9?
5*. a) Raskite visus skaitmenis x, su kuriais skaiius 2x5x dalijasi i 3.
b) Raskite skaitmenx, su kuriuo skaiius 732x dalijasi ir i 2, ir i 3, ir i 5.
6*. a) Duoti skaiiai 50076354; 4789630; 17120641; 2468103; 904327; 379155.
Kurie i j yra skaiiaus 2 kartotiniai?
b) Duoti skaiiai 37508160; 1246100022; 2716243243; 4643069; 212010102.
Kurie i j yra skaiiaus 3 kartotiniai?
7*. a) Kok skaitmen reikia rayti vietoje vaigduts * " skaiiuje 5389*, kad
gautume didiausi skaii, kuris be liekanos dalintsi:
1) i 2,

2) i 3;

b) Kok skaitmen reikia rayti vietoje vaigduts * " skaiiuje 5389*, kad
gautume didiausi skaii, kuris be liekanos dalintsi:
1) i 5,

2) i 9.

8*. a) Skaiiaus 23 kairje ir deinje paraykite po vien skaitmen taip, kad


gautasis keturenklis skaiius dalintsi i 15. Paraykite tuos skaiius,
b) Skaiiaus 34 kairje ir deinje paraykite po vien skaitmen taip, kad
gautasis keturenklis skaiius dalintsi i 45. Paraykite tuos skaiius.

9*. a) Natraliojo skaiiaus urae yra dvylika vienet ir trylika nuli. Jo paskutinis
skaitmuo yra 1. Ar gali duotasis skaiius bti kito natraliojo skaiiaus
kvadratas ? Atsakym pagrskite.
b) Natraliojo skaiiaus urae yra penkiolika vienet ir atuoni nuliai. Jo
paskutinis skaitmuo yra 0. Ar gali duotasis skaiius bti kito natraliojo
skaiiaus kvadratas? Atsakym pagrskite.
10*. a) Ar dalijasi skaiius 35 IO17 + 24 IO5 +19 i 9? Atsakym pagrskite,
b) Ar dalijasi skaiius 750 19 +46 107 +14 i 3? Atsakym pagrskite.
U * , a) Paraykite penkis pirmuosius skaiiaus 16 kartotinius (pradedant nuo
maiausiojo).
b) Paraykite penkis pirmuosius skaiiaus 18 kartotinius (pradedant nuo
maiausiojo).
12. I duotj skaii irinkite lyginius, nelyginius, pirminius, sudtinius skaiius:
a) 2, 6, 11, 15, 26, 29,37, 42, 68, 99.
b) 3,8, 9, 14, 19,21,23,32, 77.
13. a) Suraykite didjimo tvarka visus dvienklius skaiius, kuriuos dalijant i 8,
gaunama liekana 3.
b) Suraykite didjimo tvarka visus dvienklius skaiius, kuriuos dalijant i 7,
gaunama liekana 5.
14*. a) Raskite didiausi natralj skaii, kur dalijant su liekana i skaiiaus 15,
gaunamas nepilnasis dalmuo lygus 19.
b) Raskite maiausi natralj skaii, kur dalijant su liekana i skaiiaus 11,
gaunamas nepilnasis dalmuo lygus 27.
15*. a) Nelyginis skaiius yra 3 kartotinis. Raskite liekan, kuri gauname skaii
dalijant i 6.
b) Lygin skaii, dalijant i 3 gauname liekan lygi 1. Raskite liekan, kuri
gauname skaii dalijant i 6.
16*.a) Raskite vis penkiaenkli skaii M X SY , kurie dalijasi i 45, didiausi
galim skaitmen X.
b) Raskite vis penkiaenkli skaii 25
galim skaitmen X.

, kurie dalijasi i 36, didiausi

17*. rodykite, kad:


a) su kiekvienu natraliuoju skaiiumi n reikinio - n reikm dalijasi i 6.
b) su kiekvienu natraliuoju skaiiumi n reikinio n1 +3n2 +2n

reikm

dalijasi i 6.
18*. a) rodykite, kad 312 -9 5 +273 dalijasi i 25.
b) rodykite, kad 412 - 220 + 86 dalijasi i 61.
19. a) Raskite visus pirminius skaiius, su kuriais teisinga nelygyb 2 < < 25.
b) Raskite visus sudtinius skaiius, su kuriais teisinga nelygyb 25 < < 35 .
20. Iskaidykite pirminiais dauginamaisiais skaiius:
a) 540;

b) 180.

21. Paraykite visus duotojo skaiiaus daliklius:


a) 72 ;

b) 48.

22. Raskite visus duotj skaii bendrus daliklius:


a) 72 ir 48;

b) 30 ir 75.

23. a) Paraykite skaiiaus 160 visus lyginius daliklius.


b) Paraykite skaiiaus 120 visus nelyginius daliklius.
24. a) Paraykite visus natraliuosius dvienklius skaiius, kurie yra skaiiaus 7
kartotiniai.
b) Paraykite visus natraliuosius dvienklius skaiius, kurie yra skaiiaus 13
kartotiniai.
25*. a) Paraykite visus dvienklius natraliuosius skaiius, kurie yra skaii 4 ir 9
bendri kartotiniai.
b) Paraykite visus dvienklius natraliuosius skaiius, kurie yra skaii 3 ir 5
bendri kartotiniai.
26*. Nurodykite skaii, skaiiaus 25 kartotin, kuris tenkina duotj dvigub
nelygyb:
a) 430<x<460 ;
b) 830< <860.
27*.Raskite duotj skaii didiausi bendrj dalikl ir maiausi bendrj
kartotin:
a) 360 ir 504;

b) 216 ir 396.

28*. a) Kiek kart skaii 120 ir 75 bendrasis maiausias kartotinis yra didesnis u
j bendrj didiausi dalikl.
b) Kiek kart skaii 180 ir 105 bendrasis maiausias kartotinis yra didesnis u
j bendrj didiausi dalikl.
29*. a) Dviej skaii sandauga lygi 10800, o j didiausias bendrasis daliklis
lygus 60. Raskite i skaii maiausij bendrj kartotin,
b) Dviej skaii sandauga lygi 94500, o j didiausias bendrasis daliklis
lygus 30. Raskite i skaii maiausij bendrj kartotin.
30. a) Stalo teniso turnyre dalyvavo 145 berniukai ir 87 mergaits. Jie suskirstyti
komandas taip, pat visose komandose buvo po tiek pat berniuk ir po tiek pat
mergaii.
1) Kiek komand dalyvavo turnyre?
2) Kiek mergaii ir kiek berniuk buvo kiekvienoje komandoje?
b) Kvadrato varybose dalyvavo 155 berniukai ir 93 mergaits. Jie suskirstyti
komandas taip, kad visose komandose buvo tiek pat berniuk ir tiek pat
mergaii.
1) Kiek komand dalyvavo varybose?
2) Kiek mergaii ir kiek berniuk buvo kiekvienoje komandoje?
31. a) I 156 obuoli, 234 mandarin ir 390 saldaini padarytas didiausias galimas
skaiius vienod kaldini dovanli vaikams.
1) Kiek dovanli buvo padaryta?
2) Kiek obuoli, mandarin ir saldaini buvo kiekvienoje dovanlje?
b) I 132 abrikos, 198 apelsin ir 1320 saldaini padarytas didiausias galimas
skaiius vienod kaldini dovanli vaikams.
1) Kiek dovanli buvo padaryta?
2) Kiek abrikos, apelsin ir saldaini buvo kiekvienoje dovanlje?
32. a) Kiek maiausiai saldaini turi bti pakelyje, kad juos galima bt idalyti po
lygiai ir 12, ir 18 vaik.
b) Kiek maiausiai mandarin turi bti dje, kad juos galima bt idalyti po
lygiai ir 24, ir 28 vaikams.
33. a) Kokio maiausio ilgio staiakampio formos lent reikia paimti, kad
supjausius j skersai 40 cm arba 30 cm ilgio gabalus, negautume atliek?
b) Kokio maiausio ilgio staiakampio formos lent galima be atliek
supjaustyti 45 cm arba 60 cm ilgio gabalus.

1.2. Realieji skaiiai


1. I duotj skaii irinkite:
1) natraliuosius skaiius,

3) racionaliuosius skaiius,

2) sveikuosius skaiius,

4) iracionaliuosius skaiius.

12); 3i - ; e; ; 0; - ; 0,(13);
a) 13; -3,5; -2; 4; tg60 ; 1,2; V ? ; 3,4(12);
1000; 0,1010010001...; -3,810" 5 ; .
b)-2,1-10 3 ;
-; 0;

2.

-5-IO -2 ; cos60; 7; 1,3; 3,1(45); -19; S ;


0,4(6); 12; 0,3030030003...; J ^ ;

a) Irinkite didiausi i i skaii: 1-y; 1-j ;


b) Irinkite maiausi i i skaii:

; 2-y ; -yy .

->/2; 3,61; 3,(6); - ; 10

4
y,

- V ; -1,7; 2,34;

2,(34) majimo tvarka.


4*. a) Idstykite skaiius majimo tvarka:
S ;

1,73; 1,(73); 1,732; 1,7(32).

b) Idstykite skaiius didjimo tvarka:


/2 ; 1,414; 1,4(14); 1,415; 1,(414).
5*. Idstykite duotuosius skaiius didjimo tvarka:
a) - ; - ; 0,717;
9
7
6.

b)

1,16; 1,1655.

Paprastj trupmen uraykite deimtaine:


a) 1)

2
3'
7
15'

2)
2)

-3I
- f

3)
3)

127

5)

495 '
97
35 '

e2;

Jvt .

3*. a) Idstykite skaiius - ; - ; - ; - ; - - ;


3
4
3
5
4
didjimo tvarka;
...
IU1 10,1;-e;
b) Idstykite skaiius 10-y;

5-;

5)

25
13 '
2219
990 '

6) 9 ;
16
6) 7 .
16

7.

Deimtain trupmen uraykite nesuprastinama paprastja trupmena:


8) 1) 4,125,

2) 0,2134,

3) 24,36;

b) 1) 8,25,

2) 0,144,

3) 38,3125.

8*. Deimtain periodin trupmen uraykite paprastja nesuprastinama trupmena:

9.

a) 1) 0,(45),

2) 3,1(73),

3) 0,42(7),

4) 3,2(345);

b) 1)0,4(6),

2)0,42(7),

3)1,3(15),

4)2,(412).

Paraykite skaiius standartine iraika:


a) 1) 435820000,
2) 0,0000835,

3) 8273,5,

4) 980000;

b) 1) 397000,

3) 239,7,

4) 0,000007.

2) 0,0324,

10. Palyginkite skaiius:


a) 1)1,5 i r - ,
' '
2

2)- ir--;
11
7

b) 1) / ir 1 , 2 ) - i i r - - .
25
2
6

11*.Be skaiiuokli palyginkite skaiius:


/5-/3 . /7->/5
a)
ir
;
2
2

L4

b)

/5-/4 . - J - y i
ir
.
3
3

12. Kiek sveikj skaii tenkina duotj dvigub nelygyb:


a)-8<;t<4;

b)-6<*<4?

13*. Kok skaitmen reikia rayti vietoje x, kad gautume teising nelygyb?
a) 39,4x6 >39,476;

b) 27,*376< 27,2376.

14*. Tarp kuri gretim sveikj skaii yra ie duotieji skaiiai:


a) VTT ir - V J ;

b) /9 ir -/7 ?

15*. Duotos skaii poros. Nustatykite, kuri por skaiiai yra vienas kitam
atvirktiniai:
a)l)
3
b)

D ^ H
5

i r ,
5
ir t H ,
6

2) 3-V2 ir + /2 ;
2) V2 + 1 ir V2-1?

16. Duotuosius skaiius ireikkite dviej vienas kitam prieing skaii sandauga:
a) -49;

b) -121.

17*.Duotuosius skaiius ireikkite dviej vienas kitam prieing skaii sandauga


a)

-;
4

b)

-0,04.

18*. I duotj keturi skaitmen sudarykite du skirtingus dvienklius skaiius taip,


kad i skaii sandauga bt pati didiausia (skaiiuose skaitmenys negali
kartotis). Raskite t sandaug, kai skaitmenys yra tokie:
a) 1; 2; 3; 4;
b) 1; 2; 4; 5.
19*. I duotj skaitmen sudarykite galim didiausi ir maiausi trienklius
skaiius ir raskite j skirtum. inoma, kad kiekviename skaiiuje skaitmuo
kartojasi tik vien kart.
a) 1; 3; 5;
b)2;4;6.
20*.a) rodykite, kad skaii 31-34-37-40 + 81 galima ireikti dviej vienod
natralij skaii sandauga.
b) {rodykite, kad skaii 370-371 -372-373 +1 galima ireikti dviej vienod
natralij skaii sandauga.
21. a) Kuri paros dal sudaro 1 vai 53 mini
b) Kuri valandos dal sudaro 2 mirt 1 sekunds?
2
22. a) Nubgs viso nuotolio sportininkas buvo 700 m iki finio. Koks viso
nuotolio ilgis?
b) Kai perve yy viso krovinio, tai liko perveti 330 t. Raskite viso krovinio
mas.
23. a) Raskite garlaivio greit
b) Raskite lktuvo greit

j > j e J' s 276 km keli nuplauk per 7 h.


j > j e ' J' s ' 565 km nuskrido per 3 h.

24. a) Staiakampio plotas lygus 1 m 2 , o viena jo kratin-3 m. Raskite kit


staiakampio kratin. Kaip vadinami skaiiai, kuriais ireikti staiakampio
kratini ilgiai?
b) Viena staiakampio kratin lygi 7 m, o kita-jam atvirktiniam skaiiui.
Raskite staiakampio plot.
25*. Pasinaudoj staiuoju trikampiu, skaii tiesje atidkite duotus skaiius:
a) -n/26 ir /7 ;

b) VJ ir -JlX .

26*. a) Raskite sum vis natralij skaii n, su kuriais reikinio reikms


n-\
yra sveikieji skaiiai.
12
b) Raskite sum vis natralij skaii n, su kuriais reikinio
reikms
n-5
yra sveikieji skaiiai.

27*. Nebrai duotj funkcij grafiko raskite tak, kuri abscis ir ordinat yra
lygios, koordinates:
a)/(*) =- ;

b) / ( x ) = - - .

Racionalieji ar iracionalieji skaiiai yra i tak koordinats?


28. Apskaiiuokite:
a) 9,5-10"3 +6,210' 4 ;

b) 16,710" 4 +98,510" 5 .

Atsakym uraykite standartine iraika.


29*. a) Staiakampio kratins yra 2,8 IO"1 m ir 6,5 IO"2 m

ilgio. Raskite io

staiakampio perimetr ir plot. Atsakymus uraykite standartine iraika.


b) Staiakampio kratins yra 3,4 IO"1 m

ir 4,5 IO"2 m

ilgio. Raskite io

staiakampio perimetr ir plot. Atsakymus pateikite standartine iraika.


30. Uraykite dvigubos nelygybs pagalba:
a) = 19 0,5;

b).y = 1125.

31. Uraykite duotus intervalus pavidalu ah


a) 12 ^ < 16;

ir bh :

b)7,5<i<8,5.

32*.a) Kiekvieno matavimo rezultat uraykite pavidalu


nelygybe, kai
5,4cm .
b) Kiekvieno matavimo rezultat uraykite pavidalu

xh
h

ir dviguba
ir dviguba

nelygybe, kai S 27,30 m2 .


33*. a) Vario luito mas m = (63,44 0,15) IO 20 . Uraykite vario luito mas
pavidalu m h ir dviguba nelygybe.
b) ems mas m = (5,976 0,001) IO24 . Uraykite ems mas pavidalu
mh ir dviguba nelygybe.
34*. a) rodykite, kad skaiius 233 +l yra sudtinis.
b) rodykite, kad skaiius 4IOO400 + 1 yra sudtinis.
35*. a) Dvienklio skaiiaus skaitmen suma lygi 11. Jeigu prie to skaiiaus
pridsime 63, tai gausime skaii, ireikt tais paiais skaitmenimis, bet
uraytais atvirkia tvarka. Raskite t skaii.
b) Dvienklio skaiiaus skaitmen kvadrat suma lygi 13. Jei i io skaiiaus
atimsime 9, tai gausime skaii, parayt tais paiais skaitmenimis, bet
atvirkia tvarka. Raskite t skaii.

36. a) Dviej skaii dalmuo lygus 4. Jei dalin padidinsime 20 %, o dalikl


sumainsime 20 %, tai gautj skaii suma bus lygi 7. Raskite dalin,
b) Dviej skaii dalmuo lygus 2. Jeigu dalin padidinsime 50 %, o dalikl
sumainsime 25 %, tai gautj skaii suma bus lygi 15. Raskite dalin.
37*.a) Jei prie duotojo trienklio skaiiaus i kairs priraysime skaitmen 5 ir i
gauto keturenklio skaiiaus atimsime 3032, tai skirtumas bus 9 kartus didesnis
u duotj trienkl skaii. Raskite trienkl skaii.
b) Jei trienklio skaiiaus

xy3

paskutin skaitmen perkelsime prie du

pirmuosius skaitmenis, tai gausime trienkl skaii 3xy , kuris yra vienetu
didesnis u tris kartus padidint pradin skaii. Raskite pradin skaii xy3 .
38*. a) Duotos dvi skaii aibs: A -skaiiaus 45 natralij dalikli aib ir S skaiiaus 30 natralij dalikli aib. Raskite i aibi sankirt AnB .
b) Duotos dvi skaii aibs: A - skaiiaus 56 natralij dalikli aib ir B skaiiaus 70 natralij dalikli aib. Raskite i aibi sankirt AnB .
39*. a) Duotos dvi skaii aibs: A - skaiiaus 234375 skaitmen aib, B - skaiiaus
125582 skaitmen aib. Raskite A u B .
b) Duotos dvi aibs: A - natralij skaii, skaiiaus 3 kartotini ir maesni
u 20, aib, B - natralij skaii, skaiiaus 4 kartotini ir maesni u 20,
aib. Raskite Au B .
40*.a) Duotos dvi skaii aibs: = [;3] ir 5 = [l;5], Raskite AuB\

AnB

ir A\B.
b) Duotos dvi skaii aibs: A = [-3; - l ] ir B = [2;oo). Raskite AuB

; AnB

ir A\B .
41*.a) Duotos skaii aibs = [-2; 4); B = (3; 5]. Raskite B\A.
b) Duotos skaii aibs A = (3; 10]; B = [; 15). Raskite B\ A.
42*. a) Duotos skaii aibs: A -skaiiaus 15 dalikli aib, B - pirmini skaii,
maesni u 10, aib, C - lygini skaii, maesni u 9, aib.
1) Ivardinkite aibi A, B ir C elementus.
2) Raskite AuB

, AuC,

BnC

,(AuC)nB

, AnBnC

, A\B,A\C.

b) Duotos skaii aibs: A - skaiiaus 18 dalikli aib, B - sudtini skaii,


maesni u 12, aib, C - nelygini skaii, maesni u 12, aib.
1) Ivardinkite aibi A, B ir C elementus.
2) Raskite AuB

, AuC

, BnC

,(AuC)nB

, AnBnC

, A\B , A\C.

43*. Duotos skaii aibs A, B ir C. Ivardinkite j elementus ir raskite Au B ,


BnC

, (AuB)nC,

AnBnC

a) A - skaiiaus 12 dalikli aib, -lygties 2 -6x + 5 = 0 sprendini aib,


C - aib nelygini skaii x, tenkinani dvigub nelygyb 3 < < 12 .
b) A- aib lygini skaii x, tenkinani dvigub nelygyb

3 < < 10 ,

B - skaiiaus 21 dalikli aib, C - pirmini skaii, maesni u 12, aib.


44*. a) Duotos skaii aibs-intervalai:
Raskite AuC,

AnB,

AuBuC

= [-1;], S = (->; ),

, (AuB)nC

, BnC

C = [0;2).

, A\C, A\B ir

pavaizduokite ias aibes skaii tiesje.


b) Duotos

skaii

Raskite AuB

aibs - intervalai:

, AnB,

AnC

= [;3],

, BuC,

S = (l; 5),

AnBnC,

(AuB)nC

C = (-2;0],
, A\B ,

/4 \ C ir pavaizduokite ias aibes skaii tiesje.


45*.a) Duotos skaii
Raskite

AuB,

aibs - intervalai:
AnB,

AnC,

= (-;),
BuC,

5 = [l;oo),

AnBnC,

C = (0;l).

(AuB)nC

ir

pavaizduokite ias aibes skaii tiesje.


b) Duotos skaii aibs - intervalai: A = [-3; l], B = [2; ), C = (->; - 2).
Raskite

AuB,

AnB,

AnC,

BuC,

AnBnC,

(AuB)nC

pavaizduokite ias aibes skaii tiesje.


46*. Pateikite pavyzdi skaii aibi A ir B toki, kad:
a) AuB = R , AnB = 0 \

b) Au B = A , AnB = B .

ir

2. Skaiiavimai
2.1. Veiksmai su skaiiais
Apskaiiuokite (1-11):
1.

-I--2 1

a) 5

.1).
9)'

ll2

3.

b) 6 + 1- 2
b) 1-1 - + 0,3 I.

.1
a) 5 - 3 .
2 i '
6

5b) 4 + -2-.

15

,---( 3 - -

b) 0,9 - f 4 - 1 1:8,4.
12 1 15
12,

6 \, 9

5.

-)|3|-lf5i

:(-2,5);

b,|

6.

a) 1I 171 - 1 6 1 8 ;
13j
13
13

7.

a) 2 + f 3 - : 3 - 86,45:2,47 ] 2 ;
21 I, 4
J 21

|-3fl:(-

b) I1 19I

IlJ

11

1 2
22
1----1,5-

b l

"
49 48

Tii

49 14

9*. a) + l,(3);
4

b) +2,(23).
5

10*. a) 1 +

b) 3 + -

!;

h
1+3

).

-1820

b) ||^-2-225:12,5||-2|| + | + 3,35
5
-0,8-3,25

+ 3+2

11

11*. a) 1+
2 +

'

b) 2 +

1+

3+4

2+1
4

12*. Raskite , kai


a ) i 2 f x - 5 0 ) : | = 51;

b) ^ f

2x}3f = {I

13. a) Sugalvojome skaii, padidinome j 2,5 karto, po to atmme sugalvoto


skaiiaus pus ir gavome skaii 1,99 didesn u sugalvotj. Raskite sugalvot
skaii.
b) Sugalvojome skaii, padidinome j 3,5 karto, po to atmme sugalvotj
skaii ir gavome 2,5 karto didesn u sugalvotj. Raskite sugalvot skaii.
14*. a) Raskite ups tkms greit, jeigu per 5 h kateris nuplauk pasroviui 96,5 km,
o per 4,8 h prie srov 81,6 km.
b) Raskite ups tkms greit, jei per 7 h garlaivis nuplauk pasroviui 201,6 km,
o per 13,6 h prie srov 367,2 km.
15*. a) Raskite tr staiakampio gretasienio, jei jo ilgis lygus 6,9 cm, o plotis 2,5
karto maesnis u ilg, o auktis 0,36 cm maesnis u plot,
b) Raskite tr staiakampio gretasienio, jei jo plotis lygus 8,4 cm, ilgis 3,8 cm
didesnis u plot, o auktis 3,5 karto maesnis u plot.
X
16*. a) Raskite visas natralisias reikmes, su kuriomis trupmenos reikm
yra didesn u 2 , bet maesn u 3 .
15
15
y
b) Raskite visas natralisias y reikmes, su kuriomis trupmenos

reikm

3
22
maesn u 4 , bet didesn u 3 .
23
23
17. a) Vincas nubgo 90 m atstum per 14 i, Kstas IOOm atstum per 15 i, o
Petras IlOm atstum per 16 s. Kurio berniuko greitis didiausias?
b) Marija sudjo 34 kg uog 11 vienod indeli, Laura-38 kg uog 12
vienod indeli, o Gabriel - 40 kg uog 16 vienod indeli. Kurios merginos
indeliai yra didiausios talpos?

18. Knyga, ssiuvinis ir penalas kartu kainuoja 22,5 Lt. Penalas yra karto
brangesnis u ssiuvin, o knyga karto brangesn u penal. Kiek kainuoja
penalas?
b) auktelis, lktut ir puodukas kainuoja 4,6 Lt. Lktut -j karto brangesn
u auktel, o puodukas -i karto brangesnis u lktut. Kiek kainuoja
puodukas?

19. a) vairius brelius lanko 120 mokini. Tai sudaro -^j vis mokini. Kiek
mokini mokosi mokykloje ?
2
b) Turistai nukeliavo 80 Am. Tai sudar viso numatyto marruto. Kiek
kilometr turjo nukeliauti turistai?
20*. a) Traukinys, vaiuodamas pastoviu greiiu, pro stovint keleiv pravaiuoja per
6 i, o per 350 m ilgio tunel - per 20 i. Raskite traukinio greit -m

Vs.
b) Traukinys, vaiuodamas pastoviu greiiu, pakels med pravaiuoja per 7 i,
o 100 m ilgio tunel jis pravaiuoja per 20 s. Apskaiiuokite traukinio
greit

kin
km
21*. a) Automobilis pus kelio vaiavo 70 greiiu, o kit pus kelio-90
h
h
greiiu. Apskaiiuokite vidutin automobilio greit.
IcfH

b) Automobilis pus laiko vaiavo 70 greiiu, o kit pus laiko - 90


h
greiiu. Apskaiiuokite vidutin automobilio greit.
22. a) Skaii y

ireikkite deimtaine trupmena, suapvalinkite iki imtj ir

raskite gautos apytiksls reikms absoliutin ir santykin paklaidas.


13
b) Skaii

Icfn

ireikkite deimtaine trupmena, suapvalinkite iki di

raskite gautos apytiksls reikms absoliutin ir santykin paklaidas.

23. a) Suapvalinkite skaii 3,48 iki vienet. Raskite gautos apytiksls reikms
santykin paklaid.
b) Suapvalinkite skaii 5,76 iki vienet. Raskite gautos apytiksls reikms
santykin paklaid.
24. a) Kvadrato kratin lygi 3,2 cm. Jo ploto apytiksl reikm - 9 cm2.

Raskite

ios apytiksls reikms absoliutin paklaid.


b) Kvadrato kratins ilgis lygus 1,8 cm. Jo ploto apytiksl reikm-4 cm' .
Raskite ios apytiksls reikms absoliutin paklaid.

4f

2.2. Procentai
1. Ireikkite procentus deimtaine trupmena:
a) 5 % ; 0,4 % ; 0,125 % ; - % ;
25
4
2.

b) 2 % ; 0,1 % ; 0,25 % ; - % .
20
5

Ireikkite paprastj trupmen procentais:


119 3 1 1
3514
700 ' 4 ' 3 ' 8 '

650 ' 5 ' 6 ' 16 '

3*. a) Skaiius 76 sudaro 40 % duotojo skaiiaus. Raskite i skaii aritmetin


vidurk.
b) Skaiius 21 sudaro 70% duotojo skaiiaus. Raskite i skaii aritmetin
vidurk.
4.

a) Rinkimuose balsavo 5440 rinkj, o tai sudaro 85 % vis srae esani


rinkj. Kiek rinkj yra srae?
b) Abiturientas prie skait perskait 120 vadovlio puslapi, o tai sudaro 75 %
vis vadovlio puslapi. Kiek puslapi yra vadovlyje?

5.

a) Bute yra trys kambariai. Pirmojo kambario plotas sudaro 40 % vis trij
9
kambari plot sumos. Antrojo kambario plotas lygus pirmojo kambario
ploto, o treiojo kambario plotas lygus 15 m 2 . Raskite vis trij kambari
plot sum.
b) Yra trys krepiai su kriaumis. Pirmajame krepyje esani kriaui
skaiius sudaro 35 % vis kriaui. Antrajame krepyje yra ^

pirmajame

krepyje esani kriaui, o treiajame krepyje yra 24 kriaus. Kiek kriaui


i viso yra visuose trijuose krepiuose?
6.

a) Kiek procent cukraus yra sirupe, pagamintame i 750 g cukraus ir 1250 g


vandens?
b) Lydinyje yra 150 g aukso ir 600 g sidabro. Kiek procent lydinio mass
sudaro auksas?

7.

a) Skaii padidino 60 %. Keliais procentais reikia sumainti gautj skaii,


kad gautume pradin?
b) Skaii sumaino 25 %. Keliais procentais reikia padidinti gautj skaii,
kad gautume pradin?

8.

a) Trupmenos skaitikl padidino 10%, o vardikl sumaino 20%. Kiek


procent pakito trupmena?
b) Trupmenos skaitikl sumaino 10%, o vardikl padidino 20%. Kiek
procent pakito trupmena?

9.

a) Gaunamos produkcijos apimtis padidjo


padidjo gaunamos produkcijos apimtis?

10 kart. Keliais procentais

b) Gaunamos produkcijos apimtis padidjo 7 kartus. Keliais procentais padidjo


gaunamos produkcijos apimtis?
10. a) Kvadrato kratin padidino 20 %. Keliais procentais padidjo jo plotas?
b) Kvadrato kratin sumaino 30 %. Keliais procentais sumajo jo plotas?
11. a) Kvadrato striain padidjo 20%. Keliais procentais padidjo kvadrato
plotas?
b) Kvadrato plotas padidjo 69 %. Keliais procentais padidjo jo striain?
12. a) Skritulio plotas padidjo 21 %. Keliais procentais padidjo skritulio
spindulys?
b) Skritulio plotas sumajo 36 %. Keliais procentais sumajo skritulio
spindulys?
13*. a) Lydinyje, kurio mas 16 kg yra 2 5 % vario. Kiek kg gryno vario reikia
pridti, kad gautume lydin, kuriame bt 40 % vario.
b) Vienas lydinys turi 15 % vario, o kitas 25 % vario. Po kiek kg reikia paimti
kiekvienos ries lydinio, norint gauti 10 kg 20 % vario?
14*. a) I 22 kg viei gryb gaunama 2,5 kg diovint gryb, kuriuose yra 12 %
vandens. Kiek procent vandens yra vieiuose grybuose,
b) vieiuose grybuose yra 90 % vandens, o diovintuose 12 % vandens. Kiek
kg diovint gryb gaunama i 22 kg viei gryb?
15*. a) Agurk drgnumas sumajo nuo 9 5 % iki 90%. Keliais procentais
sumajo agurk mas?
b) Vaistaoli drgnumas padidjo nuo 90 % iki 95 %. Keliais procentais
padidjo vaistaoli mas?
16*.a) Diovinat ol ji netenka 85 % savo mass. Kiek kg ieno gausime i 60 kg
vieios ols?
b) Diovinant vynuoges, jos netenka 65 % savo mass. Kiek kg razin
(diovint vynuogi) gausime i 40 kg viei?

17. a) Prek atpigo 20%, o po to dar 15%. Po patikrinimo preks kain dar
sumaino 10 %. Keliais procentais sumajo preks kaina, lyginant su pradine?
b) Preks kaina buvo sumainta tris kartus atitinkamai 10 %, 20 % ir 25 %.
Keliais procentais sumajo preks kaina, lyginant su pradine.
18*.a) Miesto gyventoj skaiius per dvejus metus padidjo nuo 20000 iki 22050.
Apskaiiuokite kiek procent per metus vidutinikai didjo gyventoj skaiius?
b) Du kartus sumainus preks kain tuo paiu procent skaiiumi, ji atpigo
nuo 200 Lt iki 50 Lt. Keliais procentais buvo mainama preks kaina kiekvien
kart?
19*.a) Taupomasis bankas kiekvienais metais indlininkams priskaiiuoja 4 %
sudtines palkanas. Per dvejus metus indlininkas gavo 163,2 Lt palkan.
Koks buvo indlis?
b) Per pastaruosius 2 metus ems kio produkt kainos kasmet majo po 2 %.
Dabar vienas kilogramas pauktienos kainuoja 9,60 Lt. Kokia buvo pauktienos
kilogramo kaina prie 2 metus?
20*. a) Bald parduotuv priima prekes pardavimui pagal sutart: jeigu prek nebus
nupirkta, tai jos kaina kiekvien mnes mas 5 % nuo pradins.
1) Tegul pradin preks kaina 5000 Lt. Raskite, kiek kainuos prek po 5
mnesi?
2) Pavaizduokite stulpeline diagrama kain kitim per 5 mnesius.
3) Tegul vienos i preki kaina per 3 mn. sumajo 1200 Lt. Raskite
pradin preks kain.
b) Antikvarin knyg ir paveiksl parduotuv priima prekes pardavimui pagal
sutart: jeigu prek nebus nupirkta, tai jos kaina mas kiekvien savait 4 %
nuo pradins.
1) Tegul pradin knygos kaina yra 200 Lt. Raskite u kiek lit ji bus
parduota po 4 savaii.
2) Pavaizduokite stulpeline diagrama knygos kainos kitim 4 savaii
laikotarpyje.
3) Tegul paveikslo kaina per 3 savaites sumajo 30 Lt. Raskite pradin
paveikslo kain.
21*. a) Dje yra 450 trij spalv rutuli. Balt rutuli yra 20% maiau negu
ali ir gelton, o gelton 15% daugiau negu balt. Kiek ali rutuli yra
dje?

b) Didmeistris vienu metu aid daug partij. Per pirmsias dvi valandas jis
laimjo 10 % vis aist partij, o 8 partijas suaid lygiosiomis. Per kitas dvi
valandas didmeistris laimjo 10 % likusi partij, dvi partijas pralaimjo, o
paskutines 7 partijas suaid lygiosiomis. Kiek partij vienu metu aid
didmeistris?
22*.a) Indlis banke per tris metus padidjo 8 kartus. Kiek procent sudtini
palkan buvo priskaiiuojama?
b) Medi skaiius parke kasmet majo 25 % ir po dvej met j liko 1350.
Kiek medi buvo parke i pradi?
23*. a) Priemaios sudaro 20% tirpalo trio. Kiekvienas filtras sugeria 80%
priemai. Per kiek maiausiai filtr turi praeiti tirpalas, kad priemai kiekis
jame bt ne didesnis kaip 0,01 % ? (Yra inoma, kad Ig2 0,30 ).
b) 8 ( talpos indas pripildytas deguonies ir azoto miinio, deguonis uima
16% indo talpos. I io indo buvo ileista dalis miinio ir leistas toks pat
kiekis azoto. Po to, kai antr kart ileido tok pat kiek miinio ir leido tiek pat
azoto, miinyje liko 9 % deguonies. Koks kiekis miinio kiekvien kart buvo
ileidiamas i indo?
24*. a) Dviej produkt pradin kaina buvo vienoda. Vieno produkto kaina buvo
sumainta du kartus po 15%, kito - vien kart % . Koks turi bti skaiius x,
kad po sumainimo abiej produkt kaina vl bt vienoda?
b) Dviej personalini kompiuteri kaina buvo vienoda. Vieno kompiuterio
kaina buvo sumainta tris kartus po 10 % , kito - du kartus po % . Koks turi
bti skaiius x, kad po sumainimo abiej kompiuteri kaina vl bt vienoda?
25*. a) Pirmas skaiius i trij sudaro 40% antrojo, antrasis sutinka su treiuoju
kaip 5:3, o treiasis didesnis u pirmj 255. Raskite i skaii aritmetin
vidurk.
b) Pirmasis skaiius i trij didesnis u antrj 237, antrasis sudaro 35%
treiojo, o treiasis sutinka su pirmuoju kaip 3:5. Raskite i skaii aritmetin
vidurk.
26*. a) 10% vis preki buvo parduota su 4 %

pelnu, 30%

likusi preki

parduota su 5 % pelnu. Su keli procent pelnu reikia parduoti likusias prekes,


kad vis preki pelnas bt 6 % ?

b) Dalis preki parduota su 4 % pelnu. 20 % likusi preki parduota su 6 %


pelnu. Kai likusios preks buvo parduotos su 8 % pelnu, tai bendras vis
parduot preki pelnas sudar 5 % . Kok procent sudaro preks, parduotos su
4 % pelnu.

3 Algebra
3.1. Algebriniai reikiniai
1. I duotj reikini irinkite reikin, kuris nra vienanaris:

2.

a) 1) Iabc;

2) 16;

b) 1) 2 a 2 - b e ;

2) 1;

4) 3x23.

Pertvarkykite reikin standartinio pavidalo vienanar:


a) 24a V c s : (-0,8a63c5);

3.

4) x10 ;

3) - ;
X3) 6xy;

b) 16a563c2 :(-0,4a 1 be).

a) Irinkite vienanarius, kuri laipsnio rodiklis lygus 5:


2) 2a 2 6 3 ,

1) Sa5,

3) - 4 a 5 b 5 ,

4) 2a 5 b 2 ,

5) Tababe .

b) Irinkite vienanarius, kuri laipsnio rodiklis lygus 7:


1)7a5,
4.

2)226 7 ,

5) -Iabb

Duotus reikinius ireikkite vienanario kvadratu:


b) 64a1664.

a) 8 I a V ;
5.

4) Ia1b1 a1,

3)-4cV,

Nustatykite duotj daugianari laipsn:


a) 1) 4,5/ + 3 -2,5:2 -6xy 6 + y2 ,

2) 5 / + x V - 2 V - 4 / - 4 x V ;
b) 1) 3 a V + a 5 - 4 a V - 2 + 3 0 3 ,
2) m5 - 3 m V + mns - mn - 4m2n2 .
6.

Nustatykite, kurie i duotj reikini yra racionalieji:


a)1)- 2 + 7,
5
.

4) + 2+1,

b)l)x+\x2,
5

4)2*5+*,

-.4

2)

+ J C

, .

:-1

5) ---
3
7
2) i

x+l
2

-,

V9

2++2
3 ) ,
' + ]

6)- + 1/2.

V ^ V

?
6 ) 42 + ^ 3 .
^

7.

8.

Nustatykite reikinio apibrimo srit:


a) 1) + ,

2)

-+
x+l

5
b) 1) 7x- ,

...
2)
x-2

X-I

10
,
x+2

3) Vx + 2
x-3
/ r
3x
3 4) V ^ 5 +
x-7

Raskite reikinio reikm su nurodytomis kintamj reikmmis:


.

0 , 6 x

a)

- 1

l-2j>

, jei = -2 ir y = -0,4 ;

. . -0,8x2 +3 . .
, .
. ,
b)

, jei x = -3 ir ^ = -0,6.
-\-3y
9.

Suprastinkite reikin ir apskaiiuokite jo reikm su nurodytomis kintamj


reikmmis:
a) -3x(2x + y)- 4y(3x - 2y),
b) -2a{3a-b)-3b(4a

kai x = -0,1, y = 0,2 ;

+ 3b), kai a = 0,1, b = -0,2 .

10. a) I reikinio x 3 -3x 2 -2x + 6 = (x2-2)-M

ireikkite M. Apskaiiuokite

reikinio M reikm, kai = 1.


b) I reikinio 3 + 2x2 + + 2 = (2 + )/

ireikkite M. Apskaiiuokite

reikinio M reikm, kai = -3 .


11. Ireikkite kintamj b kintamuoju a:
a) 1) = 2x - 7; b = 2x + 3 ,
2) = -4x + 5 ; = 11-8;
b) 1) = 8-8x; b = 3x-2,
2) a = (x+2)(x + 3); b = x2+ 5x+7.
12*.a) inoma,

kad

(3 + )(-4)=3 2 -2-4.
2

apskaiiuokite reikinio 3x -Ix-Aa


b) inoma,

kad

reikm

ir

reikm

ir

reikm, kai = -2 .

(2 + ) (-3)= 2 x 2 - - .
2

Raskite

Raskite

apskaiiuokite reikinio 2x -x-3a reikm, kai x = - l .

13. a) Kuriame paveiksle pavaizduotas funkcijos


^ = 2(jc-l)2-8^

+ 0,5 jfy-0,5 j grafikas?

2)

/\

,'A

A^
4

Il

-4

b) Kuriame paveiksle pavaizduotas funkcijos y = 2(x +1,5)2~s|

14. Suprastinkite reikinius (14-27):


a) ( 2 x - 5 y ) { 4 x + 3y)-{x

2y){5x-6y);

b) (3x - 7y)(2x + 3y)~ (Ax - 5y){3x + y).


15. a) l(y-a){a

16*. a)

b) 5(2x-a)(a + 2x)+5a 2 .

y)+la2;

c6 -3c*d +

JiE
6

a +3a b +3a b +b

-3a2b-3ab2;

17*.a) (a + bf
18*. a)

19. a)

m +8
- + -

i 2 +2m + 4
(a-b)(a

m-2

'

x2-x-6
-7x + 12

3c2d2-d2

b) {a-2bY

+6a2b-I2ab2

0+18

b) 2
+
a +3a + 9 -27

b)-{a-b)2

+
ab-b

20. a)

-8

(m + /J) 2

U4

- (M - N)(M + N)

m2 n + n2 m

'

-3x-4

a-3

21. a)

9x -9x + 2
2

6 X

3-a
5

26*. a)

JC2 +IOJC+ 25

x2-25

b)

+5x

9 3x2

+ 27

49-14x + x

16

x-2j

12

12 2 -9a

27- 3

2 +3 + 9

+ 2 f 6
2
I l
r:|
+
+fl-2 \a 3 -8 2 + 2+ 4 2 - a J

4 + 4
a-2

Duot trupmen ireikkite daugianari santykiu (28-30):


a-b

2-
.

28. a)

b)

2 + -

+3

a+b

-1

1 1

29. a) _

_ .

I_I'

b)
*

30*. a)

1
1 '
1+-

b)

x -2x

.. x + 3

2
2
1 + 4 U +4X 16- '

- X

49-

x -36

B ) IJC + -

x-4

2-/

4
7
-+-.
x-l
JC

I X

-18JC

x-6 Y

(-)2

b)

..,
b) 3

x'

'
. ,
9a
27*.a) -;
--1:

L4

m-2

'

x+2

6x2 +jc-2

, . 4m-3 2m + 1
b)
+

2a-5

23. a) 4 -

25*. a)

IOJCZ 1 IJC-I- 3

- X - 2

. 4-a
22. a)
a-3

24. a)

b)

1
1+-

Iskaidykite dauginamaisiais (31-37):


31. ) {2-){+2)+{-2)(

b) (5-)(2* + 1)-(-5*)(-1).

+ 2)

9p2-fap2-)2.

32. a) l-(m 2 +3) 2 ;

b)

33. a) 16-(2/12 + 4)2 ;

b) (5 + 2> 2 -16* 2 .

34. a) 9 - m 2 -2mn-n2

b) 4m 2 + 9n2 + \2mn-49

35. a) 25-4x2+4xy-y2;

b) 16k2+9p2-24kp-36

37*. a) (x-2f

b) l - ( y - 2 f .

-1;

38. Duotosios lygties kairje pusje esant daugianar iskaidykite dauginamaisiais


ir isprskite gautj lygt:
a) 3 - 4x2 - x + 4 = 0 ;

b) x1 +6x2-x-6=0

39*. Reikinius ireikkite dvinario kvadratu:


a) 1) 0 , 2 5 x 2 + y 2 - x y ,

2) 9a2 +4b2-\2ab

b) 1) 0,0\p2 +4k2-0,4pk

2) 6,25m +4n -IOmn .

40*. a) inoma, kad i - - 3 / 1 = + bxy2 +9y* . Raskite b.


16

N2 4

/2
b) inoma, kad

-6y\

= + cxy

41*.a) Su kuria m reikme daugianar

+ 36y

. Raskitec.

x2 +2(m-9)x

+ (m2 + 3m + 4) galima

ireikti pilnuoju kvadratu?


b) Su kuriomis a ir b reikmmis trinar \6x2 + \44x +(a+ b) galima ireikti
pilnuoju kvadratu? inoma, kad b-a = - l .
42*.a) inoma, kad 3 -8 = (-2\ . Ireikkite daugianar M ir apskaiiuokite
jo reikm, kai = -1.
b) inoma, kad JC3+64 = (* +4)-M . Ireikkite daugianar M ir apskaiiuokite
jo reikm, kai x = -2 .

43*.a) rodykite, kad reikinys 256 - 5 " -3-510 dalijasi i 17;


b) {rodykite, kad reikinys 367 -6 13 + 612 dalijasi i 31.
44*. a) {rodykite, kad su bet kuria reikme reikinio
(3x - 4) (7 + 8)- l,5x(24x + 4)- 5(l - 2x) reikm yra neigiama.
b) rodykite, kad su bet kuria reikme reikinio
(l 5x -1)2 + 3(7x + 3)(x +1)- (2 - 7 ) reikm yra teigiama.
45*.a) Trienklis skaiius turi a imt, b deimi ir c vienet. io skaiiaus ir tais
paiais skaitmenimis, bet atvirkia tvarka urayto skaiiaus sum ireikkite
reikiniu su kintamaisiais a, b ir c ir j suprastinkite.
b) Trienklis skaiius turi a imt, b deimi ir c vienet. io skaiiaus ir tais
paiais skaitmenimis, bet atvirkia tvarka urayto skaiiaus skirtum
ireikkite reikiniu su kintamaisiais a, b ir c ir j suprastinkite.

3.2. Lygtys
Raskite duotosios lygties neinomojo leistinj reikmi srit (1-3):
1.

a) -= 3;
-2

2.

a)

b ) - 4 - = 2.
5-2x
=0;

b)

X -X-6

/ ~

=0.

+-20

3.

X2-I
a) - = O;
4x - 8x + 5

4.

a) Su kuria neinomojo reikme reikini x + l ir 2x-4

b)

X2-2
*2
=0.
5x -7x + 4
suma lygi -12?

b) Su kuria neinomojo reikme reikini x-3 ir 3x-l skirtumas lygus 6?


Ar ekvivalenios duotosios lygtys (5-7)?
5.

a ) l ) ^ ^ + x = 3 ir 5x - 8 + 4x = 12 ,
2) X 2 - 5 X + 6 = 0

ir

X2-5x

x-2

x-2 '

b) 1) (l 5x - l)(x2 +1 ) = 4(x2 +1 ) ir 15x -1 = 4 ,


,.

2)

6.

a) 1)

X2

x+3
5
x-4

5x-6
x+3
l+x
x-4

.
2 r
^

ir Sx + 6 = 0.

ir 5 = x+l,

2) 2 - 3x + 2 = 0 ir (x-l)(x-2)=0;
5
3x + 2 . , ,
.
b) 1)-r
=
ir 5 = 3x+2,
+1 +1
2) 2 - 6x + 5 = 0 ir 0,lx2 -0,6x +0,5 = 0 .
7.

a) 5x(x+l)(x-2) = 0 ir x(x+l) 2 (x-2)=0;


b) x2(x + l)(2-x) = 0 ir x(x +1)(2 - x)(x2 -1)= 0 .
Isprskite lygtis skaidymo dauginamaisiais metodu (8-12):

8.

a) (x-3) 2 - 4 = 0;

b) (+1) 2 -9 = 0.

9.

a) 2x 3 - 2 +4-8x = 0 ;

b) 3 +x 2 -4x-4 = 0 .

2) 4 + = 0 ;

10*. a) 1) 3 -5x = 0 ,

2) 4 +8x = 0 .

b) 1) 3 -9x = 0 ,

2) 2( + \)-2(

11. a) 1) - - 27x + 9 = 0 ,
b) 1) 2x3 + 2 + 6x + 3 = 0,

+ \)-3(

+ \)=0;

2) 22(2-3)+(2-3)-2

+3=0

2) 6 -64 = 0;

12*.) 1) X 4 - I = O1

2) 6 -1 = O .

b) 1) 4 - / = 0 ,
13. Isprskite lygtis:
a) 1) 2 -8x + 7 = ,

2) -4x +1 = ,
2

2) 4x +9X+2 = 0 ,

b) 1) + 7x + 12 = 0 ,

3) 5x -6x + 2 = 0
3) 6x2 - 8x + 3 = O

14*. a) Sudarykite kvadratin lygt, kurios aknys bt - /2 ir /8 .


b) Sudarykite kvadratin lygt, kurios aknys bt

ir - S .

15*. a) Paveiksle pavaizduotas funkcijos

y = x4-

5X 2 +4

grafikas.

Grafiko pagalba isprskite lygt


X

-5x 2 + 4 = 0.

b) Paveiksle pavaizduotas funkcijos y = 3 -5x 2 +7x-3 grafi-

' 0

kas. Grafiko pagalba isprskite

lygt 3 - 5x2 + 7x-3 = 0.


-3

16*. Isprskite lygt ir raskite jos akn sum:


a) (3x-5) 2 -(l-2x) 2 = 0 ;

b) (2x-7) 2 -(5 + 3x)2 =0

17*. Isprskite lygt:


a) 9^3*+ 1 -161 3x + - | -25 = 0 ;

<)- 0
18*. a) inoma, kad 2(8 + x)+ 3y = 50. RaskitexJei .y = 10.
b) inoma, kad 3(5 + )+ 4y = 70 . Raskite , jei jy = -10.
19*. a) Ireik neinomj y

neinomuoju x, raskite du

lygties

2x + y = 3

neinomuoju x, raskite du

lygties

2x-^ = 3

sprendinius.
b) Ireik neinomj y
sprendinius.
20*.a) Raskite toki a reikm, kad skaii pora (a; - 4 ) bt lygties 3x + 4_y = 17
sprendinys.
b) Raskite toki a reikm, kad skaii pora (-2 ;a)

bt lygties 2x- y = 9

sprendinys.
21*.a) Su kuriomis parametro a reikmmis lygtis x 2 +ax + 4 = 0 turi 2 aknis,
kuri viena trimis vienetais didesn u kit.
b) Su kuriomis parametro b reikmmis lygtis x 2 - 6 x + = 0 turi 2 aknis,
kuri viena dvigubai didesn u kit.
22*.a) Lygties 5x 2 +Ax-I = O aknys yra prieingi skaiiai. Raskite tas aknis ir
koeficient k.
b) Lygties

3x 2 -10x + c = 0

aknys yra tarpusavyje atvirktiniai skaiiai.

Raskite tas aknis ir koeficient c.


Nesprsdami lygties, raskite jos sprendini sum ir sandaug (23-24):
23*.a) X 2 - 3 X - 5 = 0 ;

b)x2-4x+l = 0.

24*.a) 3x2 - 7x + 2 = 0 ;

b) 12x 2 +x-6 = 0 .

Nesprsdami lygties, raskite jos sprendini kvadrat sum ir kub sum (25-26):
25*.a) 2 -5x + 6 = 0 ;

b) x 2 - 7 x + 12 = 0 .

26*.a) 3x2 - 5 x - 2 = 0 ;

b) 3x 2 +2x-8 = 0 .

27*. a) Su kuria m reikme lygties x 2 -10x + m = O sprendini kvadrat suma lygi 2?


b) Su kuriomis a reikmmis lygties Ix1 + - 9 = O sprendini kvadrat
suma lygi 11,25 ?
28*. a) Duota lygtis 2 - 2a + a + 6 = O. Raskite sveikj a reikmi, su kuriomis
duotoji lygtis neturi sprendini, skaii.
b) Duota lygtis 2 +2 + 6-5 = 0 . Raskite sveikj reikmi, su kuriomis
duotoji lygtis neturi sprendini, skaii.
29*.a) Raskite lygties ax 2 +3x-2 = 0 sprendini skaii kiekvienai a reikmei
().
b) Raskite lygties ax2 - 2 x - l = 0 sprendini skaii kiekvienai a reikmei
(aeR).

Je

3.3. Nelygybs
1. Kurie i i skaii 2;

; -3; 3; 1 yra duotosios nelygybs sprendiniai:

a) 1) 2x + 8< 12 ,

2) -^->0;
a-2

2)z2<z?

b) 1) y <3y + \,
2.

a) Kurie i nurodyt skaii-2,5; 11; 7 yra nelygybs 2x-15>0 sprendiniai?


b) Kurie i nurodyt skaii-1; 1,8; 10 yra nelygybs 3 x - 4 < 0 sprendiniai?

3*. a) Koks sveikasis skaiius, didesnis u 4, bet maesnis u 10, yra trij
kartotinis, bet nedalus i dviej?
b) Koks sveikasis skaiius, didesnis u 6, bet maesnis u 30, yra penki
kartotinis, bet nedalus nei i dviej, nei i trij.
4.

a) Su kuriomis a reikmmis teisingos nelygybs:


1) + 18 <22,

2) + 100 <103?

b) Su kuriomis b reikmmis teisingos nelygybs:

1) b-6>2,
5.

2) -200 >208?

a) Sakykime, M = 6a-{a

+ 3)2

ir N = {2a - 3)(2a + 3). Kuris i nurodyt

teigini yra teisingas?


1) M> N,
2) M > N,
b) Sakykime,

3) M <N ,

4) M <N .
2

A = (4 - 3a)(4 + 3) ir = 8 + ( 4 - ) . Kuris i nurodyt

teigini yra teisingas?


1) A> B,
2) A> B ,

3) A<B ,

4) A < B .

6*. a) Duota: 5 < < 8 i r 6 < y < 1 0 . vertinkite reikini


1) x + y,
2) x - y ,
3 ) - 4y ,
4) xy

reikmes.

b) Duota: 2 < a < 3 ir 9< A < 15 . vertinkite reikini


1) a + b,

2) a-b,

3) ab,

4)

reikmes.

7*. a) Imatavus kambario ilg a ir plot b, buvo nustatyta, kad 7,5m <a< 7,6m ir
5,4m ^ b < 5,5m . Ar tiks i patalpa bibliotekai, kuriai reikia ne maiau 40 m2 ?
b) ir - trikampio kampai. inoma, kad 5 8 < a < 5 9 ir 102<<103.
Nustatykite treiojo kampo didum.

8*. Kuri i duotj nelygybi yra teisinga su bet kuriomis a ir b reikmmis?


a) 1) a(b + a)>ab,

2) a(b +

3)a(b + a)<ab,

4) a(b + a)<ab;

b) 1) 2 ab<a +b\
2

2) lab < a2 + b2 ,

3) lab > a2 + b2 ,
9.

a)>ab,

4)2ab>a2+b2.

a) Duota m < 5 < n . Kuri i duotj nelygybi yra teisinga?


1) m-5>O ,

2) - > 0 ,

3)5-<0,

4) 5-w < O ;

b) Duota a < 9 < b . Kuri i duotj nelygybi yra teisinga?


1) a-b>0,

2) 9-a>0,

4)9-a<0.

3)9-b>0,

10. a) Kuris i pavaizduot skaii interval yra nelygybs 5 - x < 0 sprendini


aib?
1)

J////////U

-5

2)

,/////////////

-5

3)

tjUlUniUo

>

b) Kurios i duotj nelygybi sprendini aib yra pavaizduota iuo skaii


intervalu.
^////////////,
1,5
*
1) 2jc-3>0,

2) 3x-2< 1,5 ,

3)2x-3<0,

4) 3x-2 > 0,

5) 3 - 2x < 0 ,

6) 2-3 <0 .

11. Kurios i duotj nelygybi yra ekvivalenios (11-14):


a) I) 2 +3x-2>2

ir 2 + 3 > 4 ,

2) 4jc + - ^ r > 8 + ^ 7 ir 4* > 8 ;


x-3
x-3
b) 1) 3x2 <6x

ir <2 ,

2) 4x + > 8 +^r ir 4 x > 8 .


jc + 3
x+3
12. a) 1) ( + ) 2 >(-3)( + 3) ir 6x + 18>0,
2) 2- > 0 ir 2x -1 > 0 ;

b) 1) l-(x+l) 2 >(l-x)(l + x) ir 1 + 2x < 0 ,


2) - - ! < 0 ir 2 - x < 0 .

13*.a) 1) 1V<0 ir J C 2 - 1 < 0 ,

2) 2 - 4 - > O ir 2| x\-l

1*1

b) 1) 2--^->0 ir 2x2 -1 > O ,

>O;

2 ) 1 > O ir JC |< 1.

1*1

14*.a) 1) x(x+3)>-9 ir -x(x + l ) < 2 ,


2) - 2 >0 ir x2 + l < 0 ;
b) 1) 2 +2x + 4 > 0 ir 2 > - 2 ,
2) x(x + l)-(x + l ) 2 + x > l

ir (x - 2) 2 - x(x - 4) < 0.

15*. Kuri i i nelygybi teisinga su visomis kintamj ir_y reikmmis?


a) 1) ( x - 3 ) 2 + ( y - 5 ) 2 + 4 > 0 ,
b) 1) 225x2 + \Ty2 + \> 0,

2) 16x2 + 0 , 8 l / > 0 ;
2) (-4) 2 +( 2 -1) 2 > 0 .

16*. Ar yra tokia m reikm, su kuria duotosios nelygybs neteisingos?


a) 1) |m-5| + |4-m|>0,
2

b) 1) 25m -10m + 4 > 0 ,

2)|5m-4|>0;
2) 4m2-12m + 9 > 0 .

17. Isprskite nelygybes ir atsakymus pavaizduokite skaii ayje.


a)

D ^ t i _ l z

b) i )

> 2

_<3-1^,
2

2) I(3x-l)+^<7x+10,l;
2) 4 - x > -(4x-3).
2
8 6V
'

18*. rodykite, kad su kiekviena kintamojo reikme nelygybs yra teisingos.


a) 1) 2x2 -3 > 12x-21,

2) \2b-\<

b) 1) 6 - 5 ^ 3 2 - 2 ,

2)5/+32:20/-17.

6b2 + 5 ;

19*. a) rodykite, kad jei > y , y > 4 , tai 19x > Ty + 48 .


b) rodykite, kad jei a>b,

6 > 2 , tai 10a > 36 +14 .

20*. a) Duota + y 4 . rodykite, kad x2 + y2 > 8 .


b) Duota +y 6. rodykite, kad x2 + y2 > 18 .

21. a) Raskite maiausi sveikj skaii, tenkinant nelygyb


27-
49,4- < 47,4-

10

27-9x

10

b) Raskite didiausi sveikj skaii, tenkinant nelygyb


i(2x+l)-0,2(3x+l)>-y.

22*. a) Su kuriomis a reikmmis lygties a + 2x = 1 sprendinys nedidesnis u lygties


3x-4a

= 9 sprendin?

b) Su kuriomis a reikmmis lygties 2x-a-l

sprendinys nedidesnis u

lygties 5 + 3 = 11 sprendin?
23*. a) Aists namas yra 800 m atstumu nuo mokyklos ir 500 m atstumu nuo Agns
namo. Kokiu atstumu nuo mokyklos galt bti Agns namas?
b) Kelionje nuo nam iki stadiono Gediminas sugaita 20 mirt, o nuo nam iki
mokyklos 12 min. Kiek laiko Gediminas gali sugaiti kelionje nuo mokyklos
iki stadiono?
24*. a) kininkas vea bulves maiuose po 40 kg sunkveimiu, kurio mas be
krovinio 4500 kg. Kok kiek mai galima pakrauti sunkveim, kad jis galt
pervaiuoti per ups tilt, kurio keliamoji galia 7 tonos?
b) Automobili nuomos punkte galima isinuomoti automobil, mokant 40 Lt
u par ir po 0,8 Lt u kiekvien pravaiuot kilometr. eima nori isinuomoti
automobil 5 paroms. Kiek kilometr gals nuvaiuoti automobilis, kad kelionei
utekt 2000 Ltl

3.4*. Skaii sekos


1*. a) Paraykite pirmuosius penkis lygini dvienkli natralij skaii sekos
narius.
b) Paraykite pirmuosius penkis nelygini dvienkli natralij skaii sekos
narius.
2*. a) Sek sudaro skaiiai, kuriuos dalijant i 4 gaunama liekana 3. Paraykite
pirmuosius penkis ios sekos narius.
b) Sek sudaro natralieji skaiiai, kuriuos dalijant i 5 gaunama liekana 2.
Paraykite pirmuosius penkis ios sekos narius.
3*. a) Sek sudaro skaii 4, 6, ir 8 bendri kartotiniai, idstyti didjimo tvarka.
Paraykite keturis pirmuosius ios sekos narius.
b) Sek sudaro skaii 2, 3 ir 5 bendri kartotiniai, idstyti didjimo tvarka.
Paraykite keturis pirmuosius ios sekos narius.
4*. a) Sek sudaro natralieji dvienkliai skaiiai, kuriuos dalijant i 4 gaunama
liekana 2. Paraykite penkis pirmuosius ios sekos narius,
b) Sek sudaro natralieji dvienkliai skaiiai, kuriuos dalijant i 3 gaunama
liekana 1. Paraykite penkis pirmuosius ios sekos narius.
Uraykite duotj sek -ojo nario formules (5-15):
5*. a) 9; 27; 81; 243;

b) 2; 9; 28; 65; 126;

6*. a) 1; 4; 9; 16

b) 1; 8; 27; 64;

7*. a) 1)5; 10; 15; 20; 25;

b) 1)9; 16; 25; 36; 49; ...

8*. a) -1; -3; -5; - 7

b) -2; - 4 ; - 6 ; -8;

9*. a) 4; 8; 12; 16;

b) 3; 6; 9; 12;
b) - ; ; ;
4 16 64

ii*) - ;

5_

1' 2' 3' 4

12*. a) 2;

1 1 1

2 ' 3' 4

)I3t;' 5 I' 7Z' 9


b) 0; 1 . 1 . 1
' 2' 3' 4

256

13*. a) 3' 4 ' 5' 6'


b) I-

l Z A
4' 6 ' 8 ' 10

15*.a) 2; - 2 ; 2; -2;

b) - l ; i; - i ; 1;

16*.a) 12; 36; 60; 84;

b) 14; 42; 70; 98

17*.a) -7; -10; -13; -16

b) -5; - 7 ; -9; -11

18*. Paraykite pirmuosius eis sekos narius, kai seka apibrta rekurentine
formule:
a) C 1 =O, c 2 = l , cn=cn_2-cn_i,

kai

n>3;

b) , = - 1 , b2 = - 2 , bn = ^ i . , kai n> 3.
19*.a) Seka ( x n ) apibrta rekurentikai: Xl=ItX2
xn+2 = n xn+i + (- O" 1 xn > "gN

=2,

. Raskite ios sekos etj nar.

b) Seka (x) apibrta rekurentikai: X1 = 1, X2 = - 2,


xn+2 =x+1 +(-2)" n -xn. Raskite ios sekos penktj nar.
Remdamiesi n-tojo nario formule, paraykite pirmuosius penkis sekos
narius (18-28):
20*.a) a = n - 5 ;
21*. a)

b ) a = n + 3.

a=2n2-n\

22*. ) =2-1;

b) a =n 2 + 2

23*. a) an = 6n-n 2 - 5 ;

b) an =5n-n2

-6 .

25*. a) a

3/1-1
/I

26*. a)

(-1)"
3/1-

27*.a) , =(-1)".;

28*. ) = Iog3 2";

b) a =Iog, 10".
4

29*.) = 2sin(30 );

b) a =2cos(45-).

30*.) , = 2 , = ( + 1)_,, kai >1; b) ax = 1, an =


31*.a) , = 1, = _+5, kai > 1;
32*.a) , =1,

(-)"+1 ,

=-
2a

n-1

kai > 1;

n - \

n+2

, kai n > 1 .

b) a, = 2, an =a n _, +2, kai > 1.


b) a , = 3 , an =(-l)" an-\,

kai > 1 .

33*. a) Paraykite pirmuosius keturis sekos (x) narius, jei jc, = 7 ir x+, = 10.
b) Paraykite pirmuosius keturis sekos (a n ) narius, jei , =-10 ir an+l = .
a
n
34*.a) Seka (x) apibrta rekurentikai: X 1 = 2 ir x n =x n _,+10.
1) Raskite pirmuosius penkis ios sekos narius.
2) Ireikkite duotj sek -tojo nario formule.
3) Raskite 100-j sekos nar.
b) Seka (x) apibrta rekurentikai: x, = 4 , x = x_, - 3 .
1) Raskite pirmuosius penkis ios sekos narius.
2) Ireikkite duotj sek -tojo nario formule.
3) Raskite 100-j sekos nar.
35*. a) U automobilio stovjimo pirmj valand mokama 2 Lt, o u kiekvien
sekani piln ar nepiln valand mokama 1,2 Lt. Paraykite formul, pagal
kuri bt galima apskaiiuoti kain u stovjimo valand. Kiek savininkas
moks u automobilio stovjim, jei automobilis stovs 20 vai 40 min\ 10 par?
b) Benas pradjo kasdien lankytis baseine. Pirm dien jis plaukiojo 10 min, o
kiekvien sekani dien plaukimo laik pailgindavo 1,2 karto, lyginant su
prajusia diena. Paraykite formul pagal kuri bt galima apskaiiuoti, kiek
minui Benas plaukiojo -tj lankymosi baseine dien. Remdamiesi ia
formule, apskaiiuokite, kiek minui Benas plaukiojo 5-j ir 11-j
lankymosi baseine dien.

36*. Kurios i duotj sek yra didjanios, o kurios yra majanios?


a) 1) 1; 4; 9; 16; 25; ... ,
2

>

7'->
16

b) 1) 1; 8; 27; 64; 125;...,


2) 1; ; - ; - ; - ; . . . ,
2 3 4 5

3) 1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; ... ,


4)-2; 2;-2; 2;-2; 2 ; . . . ;
3)

; i;

; j;... ,

4) 2,2; 2,23; 2,236; 2,2361;... .

37*. a) Seka (a)


ireikta -tojo nario formule a = " + 1 . Raskite a s ir sekos
v
" 2n + 5
nario, lygaus

, numer.
8/1

b) Seka (a) ireikta /-tojo nario formule a =


. Raskite a6 ir sekos
\ m
2n + 7
nario, lygaus 3-^ , numer.
38*. a) Duota seka a = 32 - Sn2 + 7 .
1) Kiekjoje yra teigiam nari?
2) Raskite didiausi ios sekos nar.
b) Duota seka a = 3n2 -38n -11.
1) Kiekjoje yra neigiam nari?
2) Raskite maiausi ios sekos nar.
39*.a) Seka (a) apibrta -tojo nario formule a= 10 + 9n-2n 2 . Raskite ios
sekos didiausij nar.
b) Seka (b) apibrta -tojo nario formule b = n2-I7n

+ 2l.

Raskite ios

sekos maiausij nar.


40*.a) Seka (a) apibrta n-tojo nario formule a = n2 -42n-2

. Raskite ios

sekos didiausij nar.


b) Seka (b) apibrta n-tojo nario formule a =3 + 38- 2 . Raskite ios
sekos maiausij nar.
41*.a)Seka (a) apibrta formule a =

n 2

n + 20'
1) Raskite ios sekos didiausio nario numer.
2) Apskaiiuokite didiausi nar.
2

b) Seka (a n ) apibrta formule an =

2 + 2

+60

1) Raskite ios sekos didiausio nario numer.


2) Apskaiiuokite didiausi nar.
42*. Koks pirmojo sekos (a) nario, tenkinanio nurodyt nelygyb, numeris, kai
a) a n =

7-5
+ 1 '

43*. a) Kurie sekos xn

<0,01;

b)

|a+3|<0,01?
j Zn

2-1

nariai tenkina nelygyb \x - 2| < 0,3 ?


+1
2 +1
b) Kurie sekos xn = - nariai tenkina nelygyb Ixn - 21 < 0,1 ?
-1

44*.Seka (an)

apibrta formule an = In2 - Wn + 442 . Ar yra ios sekos narys

skaiius:
a) 463;

b) 876?

Atsakym pagrskite. Jeigu taip, tai nurodykite io nario numer.

45*.Seka (x n ) apibrta formule x=-.


Koks pirmojo sekos (x) nario,
+ 2
tenkinanio nurodyt nelygyb, numeris:
a)

<0,1;

b)

"-

<0,001?

3.5*. Progresijos
1*. Duotos skaii sekos. Nurodykite, kurios i j yra aritmetins progresijos.
a) 1) 1; 3; 5; 7; ... ,
3)2;-3;4;-5; ... ,
1 2
3 4
2) 1-2; 2-3; 3-4;... ,
4) - ;
-; -;...;
2 3 4 5
b) 1) 1 + 2; 2 + 3; 3 + 4 ; 4 + 5 ; . . . ,
3)-3; 2; 0; 5; 3; . . . ,
2) 9; 6; 3; 0; 3; ... ,
4) 2; 1; 5; 1; 0; 5.
2*. a) Nustatykite, ar seka yra aritmetin progresija. Jei taip, apskaiiuokite
aritmetins progresijos skirtum d ir dar du sekanius narius:
1) 1; 4; 7; 10; 13;... ;
2) 2; 4; 8; 16; 32;... ;
3) 5; 5; 5; 5; ... ;

4) - 2 ; 2; - 2 ; 2; ... ;

5)1;-;-;-;...;

6) U

7) 4; 9; 16; 25; ... ;

8) 6; -1; - 8 ; ... .

2 ? ; T2? ;

"

b) Nustatykite, ar seka yra aritmetin progresija. Jei taip, apskaiiuokite


aritmetins progresijos skirtum d ir dar du sekanius narius:
1) 2; 8; 32; 128; ... ;
2) 3; 0; -3; - 6 ; - 9 ; ... ;
3) 1;-; - ; ; ... ;
4 9 16

4) 8; 8; 8; 8; ... ;

5) 1; | ; 2; j ; ... ;

6) 27; 9; 3; 1; ... ;

7) 1; 5; 9;... ;

8) 1; - 2 ; 4; - 8 ; ... .

3*. a) Turizmo bazje galima isinuomoti valt. U pirm par reikia mokti 10 Lt,
o u kiekvien kit piln ar nepiln par - 5,5 Lt. Kiek lit reikia umokti u
valt, paimt vienai, dviems, trims, keturioms, penkioms paroms? Ar gautieji
skaiiai sudaro aritmetin progresij?
b) Formul C = ^(F - 32)

nusako ry tarp Celsijaus skals ir Farenheito

skals temperatr, F-laipsni skaiius pagal Farenheit, o C laipsni skaiius pagal Celsij. Apskaiiuokite C, jei F gyja reikmes 41, 42,
43, 44 ir 45. Ar gautieji skaiiai sudaro aritmetin progresij?
4*. Seka (a) apibrta bendrojo nario formule. Ar i seka yra aritmetin
progresija? Atsakym pagrskite.
a) a = l-2n;

b) an = 3/1-1.

5*. a) Raskite dvideimt treij aritmetins progresijos - 1 5 ; - 1 2 ; - 9 ; . . . nar.


b) Raskite atuonioliktj aritmetins progresijos 72; 67; 62; ... nar.

6*. a) Duota aritmetin progresija, kurios ax = 25,5 ir a9 = 5,5 . Ar skaiius 14,5 yra
ios progresijos narys? Jeigu taip, tai koks yra io progresijos nario numeris?
b) Duota aritmetin progresija, kurios , = 11,6 ir 15 = 17,2 . Ar skaiius 30,4
yra ios progresijos narys? Jeigu taip, tai koks yra io progresijos nario numeris?
7*. a) raykite visus praleistus aritmetins progresijos 60, ... , 39 narius, jei
progresijos skirtumas lygus - 3 .
b) Paraykite pirmuosius septynis aritmetins progresijos narius, jei inoma,
kad progresijos skirtumas lygus 12, o atuntasis narys lygus 54.
8*. a) Tarp skaii 3 ir 27 raykite penkis skaiius taip, kad gautumte aritmetin
progresij. Uraykite i aritmetin progresij.
b) Tarp skaii 5 ir 8 raykite penkis skaiius taip, kad gautumte aritmetin
progresij. Uraykite i aritmetin progresij.
9*. a) Duota

aritmetin

progresija

3; 3,2; 3,4;

Kuriuo

nariu

pradedant

kiekvienas ios progresijos narys yra didesnis u 1000?


b) Duota aritmetin progresija 1; 1,4; 1,8;.... Kuriuo nariu pradedant kiekvienas
ios progresijos narys yra didesnis u 1601?
10*.a) Duota aritmetin progresija -12;-10,5; - 9; - 7,5 , ... . Ar skaiius 48 yra
ios progresijos narys? Jei taip, tai koks to nario numeris,
b) Duota aritmetin progresija 2,7; 2,4; 2,1; 1,8; ... . Ar skaiius -2,7yra ios
progresijos narys. Jei taip, tai koks to nario numeris.
11*.a) Aritmetins progresijos

a n = 37,7-0,3 . Raskite didiausi neigiam

progresijos nar.
b) Aritmetins

progresijos

= 0,7 -35,1. Raskite

maiausi teigiam

progresijos nar.
12*. a) Duota aritmetin progresija, kurios pirmasis narys lygus 1,2 , o skirtumas yra
0,3. Ar skaiius 113 yra tos progresijos narys. Atsakym pagrskite,
b) Duota aritmetin progresija, kurios pirmasis narys lygus 1,5, o skirtumas yra
0,6. Ar skaiius 61,5 yra tos progresijos narys? Atsakym pagrskite.
13*.a) Seka (a) ireikta formule = 4 +1.
1) Paraykite pirmuosius tris sekos narius.
2) rodykite, kad i seka yra aritmetin progresija.
3) Vienas i sekos nari lygus 93. Raskitejo numer.

b) Seka (x) ireikta formule =5 3n .


1) Paraykite pirmuosius tris sekos narius.
2) rodykite, kad i seka yra aritmetin progresija.
3) Vienas i sekos nari lygus - 121. Raskitejo numer.
14*.a) Aritmetins progresijos a6 = 3 ir d = 1,5 .
1) Apskaiiuokite pirmj ios progresijos nar.
2) Paraykite /-tojo nario formul.
3) Ar skaiius 12,5 yra ios progresijos narys? Atsakym pagrskite,
b) Aritmetins progresijos an = 28 ir a, = - 2 .
1) Apskaiiuokite aritmetins progresijos skirtum.
2) Paraykite -tojo nario formul.
3) Ar skaiius 30 yra ios progresijos narys? Atsakym pagrskite.
15*.a) Sekos (a) bendrojo nario formul yra a = - 2 +13.
1) rodykite, kad i seka yra aritmetin progresija.
2) Parodykite, kad pirmj n nari suma Sn = n (l 2 - n) .
3) Su kuria n reikme pirmj n nari suma gyja didiausi reikm?
b) Sekos (bn) bendrojo nario formul yra bn = 2/1-17 .
1) rodykite, kad i seka yra aritmetin progresija.
2) Parodykite, kad pirmj n nari suma Sn = ( - 1) .
3) Su kuria n reikme pirmj n nari suma gyja maiausi reikm?
16*. a) Sekos

(a n )

pirmj

nari

suma

apskaiiuojama

pagal

formul

Sn = In1 +3 .
1) Raskite dvyliktj ios sekos nar.
2) Paraykite ios sekos -to jo nario formul.
3) rodykite, kad i seka yra aritmetin progresija.
b) Sekos (a) pirmj n nari suma lygi Sn = 3n 2 + 2n .
1) Raskite atuntj ios sekos nar.
2) Paraykite ios sekos -tojo nario formul.
3) rodykite, kad i seka yra aritmetin progresija.
17*.a) Aritmetins progresijos (a) pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal
formul Sn = 4n2 -3 . Raskite pirmuosius tris tos progresijos narius,
b) Aritmetins progresijos (a) pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal
formul Sn = 5 n2 . Raskite pirmuosius tris tos progresijos narius.

18*.a) Seka (bn) ireikta bendrojo nario formule bn =3-2".


1) rodykite, kad i seka yra geometrin progresija.
2) Raskite ios progresijos pirmj dvylikos nari sum.
b) Seka (a) ireikta bendrojo nario formule an = 4 + 7 .
1) [rodykite, kad i seka yra aritmetin progresija.
2) Raskite ios progresijos pirmj trisdeimties nari sum.
19*.a) Aritmetins progresijos bendrasis narys a = 18- .
1) Raskite pirmj 20 nari sum.
2) Keli progresijos nari (pradedant nuo pirmojo) suma yra didiausia?
b) Aritmetins progresijos bendrasis narys a = 4n - 25 .
1) Raskite pirmj 10 nari sum.
2) Keli progresijos nari (pradedant nuo pirmojo) suma yra maiausia?
20*. a) Aritmetins progresijos pirmj nari suma apskaiiuojama pagal formul
5 = 2 +11. Jos paskutinis narys lygus 50. Raskite ios progresijos nari
skaii.
b) Aritmetins progresijos pirmj nari suma apskaiiuojama pagal formul
Sn = n2 +5n . Jos priepaskutinis narys lygus 20. Raskite ios progresijos nari
skaii.
21*.a) Aritmetins progresijos a, = 3 , d = 1. Paraykite -tojo nario formul ir
raskite a 19 .
b) Aritmetins progresijos a, = - 4 , d = 9 . Paraykite -tojo nario formul ir
raskite

an.

22*.a) Apskaiiuokite aritmetins progresijos (a n ) neinomus narius:


1) - 4 ; 17; 3 ; a 4 .
2) e,; - 6 ; e 3 ; - 4 6 .
3) 7,5; a 2 ; a 3 ; -3,9.
b) Apskaiiuokite aritmetins progresijos (an) neinomus narius:
1) ; \ 7; - 5.
2) 6; a2\ 18; aA .
3) - 2; O 2 ; a 3'

23*. a) Kopdamas kaln, turistas per pirmj valand pakilo 800 , o per
kiekvien tolesn - 25 m maiau negu per ankstesn valand. Per kiek valand
turistas kop 5700 m aukio kaln?

b) Bgikas per pirmj minut nubgo 400 m , o kiekvien sekani minut


nubgdavo 5 m

maiau, negu prajusi. Kok keli nubgo bgikas per

1 valand?
24*. a) Koncert salje 15 eili ir kiekvienoje eilje viet yra 2 daugiau, negu prie
tai esanioje. Paskutinje eilje yra 35 vietos. Kiek i viso viet yra koncert
salje?
b) Universiteto didiojoje auditorijoje 1-oje eilje yra 20 viet, o kiekvienoje
sekanioje eilje 4 vietomis daugiau, negu prie tai esanioje. I viso
auditorijoje yra 16 eili. Kiek i viso viet yra auditorijoje.
25*. a)

Autolenktynininkas band nauj main. Pirmj dien jis nuvaiavo

20 km, o kiekvien sekani dien nuvaiuot atstum didino 1,5 karto. Kiek
kilometr nuvaiavo autolenktynininkas per savait. Atsakym pateikite 1 km
tikslumu.
b) Laikaneys pastebjo, kad likus penkioms dienoms iki veni, laik
skaiius kasdien didja 1,5 karto. Kiek laik jis ineios per penkias
prieventines dienas, jei pirmj dien ineiojo 32 laikus.
26*. a) Firma sausio mnes pagamino 106 arvuotas duris, o kiekvien sekant
mnes 28 durimis daugiau negu prie tai buvus. Kiek dur firma pagamino
lapkriio mnes?
b) Knygriykla sausio mnes rio 216 knyg, o kiekvien sekant mnes 8
knygomis daugiau negu prie tai buvus. Kiek knyg buvo rita gruodio
mnes?
27*. a) Raskite lygini skaii nuo 30 iki 98 sum.
b) Raskite nelygini skaii nuo 15 iki 85 sum.
28*. a) Raskite natralij skaii nuo 1 iki 500 sum.
b) Raskite natralij skaii nuo 1 iki 1500 sum.
29*. a) Raskite sum vis natralij dvienkli skaii,
b) Raskite sum vis natralij trienkli skaii.
30*. a) Apskaiiuokite sum vis natralij lygini trienkli skaii, kurie
dalijasi i 3.
b) Apskaiiuokite sum vis natralij lygini dvienkli skaii, kurie
dalijasi i 3.

31*. a) Raskite sum vis natralij dvienkli skaii, kuriuos dalijant i 3


liekana yra 2.
b) Raskite sum vis natralij dvienkli skaii, kuriuos dalijant i 4
liekana yra 1.
32*. a) Raskite sum vis natralij trienkli skaii, kuriuos dalijant i 3
liekana yra 2.
b) Raskite sum vis natralij trienkli skaii, kuriuos dalijant i 4
liekana yra 3.
33*. a) Raskite sum vis dvienkli natralij skaii, kurie nesidalija i 6.
b) Raskite sum vis dvienkli natralij skaii, kurie nesidalija i 5.
34*.a) Tarp skaii 6 ir 30 raykite penkis skaiius taip, kas ie skaiiai, kartu su
duotaisiais, sudaryt aritmetin progresij.
b) Tarp skaii - 7 ir 23 raykite tris skaiius taip, kad ie skaiiai kartu su
duotaisiais, sudaryt aritmetin progresij.
35*.a) Paraykite aritmetins progresijos 1; 8; 15; ... -tojo nario formul.
Nustatykite, ar skaiiai 88 ir 99 yra ios progresijos nariai. Jeigu yra, tai
nurodykite j numer.
b) Paraykite aritmetins progresijos 15; 11; 7; ... -tojo nario formul.
Nustatykite, ar skaiiai -105 ir -200 yra ios progresijos nariai. Jeigu yra, tai
nurodykite j numer.
36*. a) Duota aritmetin progresija (a), kurios pirmasis narys lygus - 2 1 , o
pirmj

septyniolikos

nari

suma

lygi

595.

Raskite

tos

progresijos

septynioliktj nar ir skirtum.


b)Duota aritmetin progresija {an),
pirmj

dvideimttrij

nari

kurios pirmasis narys lygus - 5 , o

suma lygi

1909. Raskite tos progresijos

dvideimttreij nar ir skirtum.


37*. a) Trys skaiiai sudaro aritmetin progresij. Pirmj dviej skaii suma lygi
25, o antrojo ir treiojo skaii suma lygi 39. Raskite tuos skaiius,
b) Trys skaiiai sudaro aritmetin progresij. Pirmj dviej skaii suma lygi
171,o treiasis skaiius didesnis u pirmj 6 kartus. Raskite tuos skaiius.
38*.a) Trij skaii, sudarani aritmetin progresij, suma lygi 87. Treiasis
skaiius yra maesnis u pirmj dviej sum 5 vienetais. Raskite tuos skaiius,
b) Trij skaii, sudarani aritmetin progresij, suma lygi 162. Pirmj
dviej skaii suma yra 12 vienet didesn u antrojo ir treiojo skaii sum.
Raskite tuos skaiius.

39*. a) Lktuvas pradjo leistis bdamas 8000 m auktyje nuo ems paviriaus.
Pirmsias 10 minui jis leidosi po 500 m per minut.
1) Paraykite formul aukio, kuriame bus lktuvas po n minui nuo
leidimosi pradios, skaiiavimui.
2) Remdamiesi ia formule apskaiiuokite, kokiame auktyje bus lktuvas
po 3 min nuo leidimosi pradios, po 8 min nuo leidimosi pradios.
3) Kuri minut lktuvas bus pakils emiau, negu 4000 m nuo ems
paviriaus?
b) Mykolas turi 10 Liir kasdien turim pinig sum didina dviem litais.
1) Paraykite formul, ireikiani pinig sum cn, kuri Mykolas turs
po n dien.
2) Remdamiesi ia formule apskaiiuokite, kiek pinig turs Mykolas po 20
dien, po 30 dien.
3) Mykolas nori nusipirkti kompaktini plokteli komplekt u 90 Lt. Po
keli dien jis turs i pinig sum?
40*. a) Sveikj

skaii

aibje

apibrta

funkcija

/(n)=2-6n,

ne

Z.

f(n)=3

ne

Z.

Apskaiiuokite: /(-19)+/(-18)+...+/(9)+/(2).
b) Sveikj

skaii

aibje

apibrta

funkcija

+ 4n,

Apskaiiuokite: / ( - 15)+ / ( - 14)+ /(-13)+...+/(14)+ /(15)+ /(1 ).


41*.a) Raskite
reikm.

skaitinio

reikinio

b) Raskite skaitinio reikinio


reikm.

I 2 +32 +52 +...+792 - 2 2 - 4 2 - 6 2 -...-802


I 2 +52 +92 +...+ 812 -4 2 -8 2 -122 -...-842

42*.a) Raskite didjanios aritmetins progresijos dvideimt antrj nar, kai


Ci6-Ms

= - 1

b) Raskite

ir O 2 - O 1 2

= - 1 .

didjanios

aritmetins

progresijos

vienuoliktj

nar,

kai

O 4 :o 6 = - 1 ir a 2 O8 = - 1 .

43*. a) Aritmetins progresijos (o) septintasis narys O 7 = 9.


1) Parodykite, kad O1 a2 -O7 = 2 7 ( l 0 d 2 - + ) .
2) Su kuria aritmetins progresijos skirtumo d
gyja maiausi reikm?

O1-O2-O

reikme sandauga

b) Aritmetins progresijos (a n ) penktasis narys O5 = 8.


1) Parodykite, kad o, o3 o5 = 64(d2 -6d + i ) .
2) Su kuria aritmetins progresijos skirtumo d
gyja maiausi reikm?

O 1 - O 3 - O5

reikme sandauga

44*.a) Raskite vis teigiam aritmetins progresijos 4,6; 4,2; ... nari sum.
b) Raskite vis neigiam aritmetins progresijos -102; -99; ... nari sum.
Apskaiiuokite (45-48):
45*. a) -3,1 + (-4,6)+...+ (-45,1);
46*. a)

9_31_35_
4

12

12

b) 3+1,6 + 0,2 + ... + (-23,6).

_ 45
"'

25

71

67

,5

4 '

47*. a) 98,3 + 94,7 + 91,1 + ... + 22,7 ;


48*.a) 71 + 67 + 63 + ...-53 ;

59
b)

301

307

83

b) 53 + 50 + 47 + . . . - 4 .

49*. a) inoma, kad laisvai krintantis knas, neskaitant oro pasiprieinimo, pirmj
sekund nukrenta 4,9 m, o kiekvien sekani sekund 9,8 m daugiau negu prie
tai buvusi. Kok atstum nukris knas per 5 s nuo kritimo pradios ir per
penktj sekund?
b) Rutulys juda nuoulnija ploktuma. Pirmj sekund rutulys nuriedjo
0,5 m, o kiekvien sekani sekund 0,6 m daugiau, negu prie tai buvusi.
Kiek metr jis nurieds per I O i nuo riedjimo pradios ir per deimtj
sekund?
50*.a) Laisvai krisdamas vakuume daiktas per pirmj sekund nukrenta 4,9m, o
kiekvien sekani sekund 9,8 m daugiau negu prajusi.
1) Kiek metr daiktas nukris per 11-t sekund?
2) Kiek metr daiktas nukris per 11 sekundi?
3) Kiek laiko daiktas kris i 4410 m aukio?
b) Laisvai krisdamas vakuume daiktas per pirmj sekund nukrenta 4,9 m, o
kiekvien sekani sekund 9,8 m daugiau negu prajusi.
1) Kiek metr daiktas nukris 17-t sekund?
2) Kiek metr daiktas nukris per 17 sekundi?
3) Kiek laiko daiktas kris i 7840 m aukio?
51*. a) Duota aritmetin progresija-17; -16,6; -16,2; . . . . Raskite pirmojo teigiamo
jos nario numer.
b) Duota aritmetin progresija 19,2; 19; 18,8; ... . Raskite didiausio neigiamo
ios aritmetins progresijos nario numer.

52*.a) Aritmetins progresijos bendrasis narys an = 51- . Raskite vis teigiam


tos progresijos nari sum.
b) Aritmetins progresijos bendrasis narys an =5/1-100. Raskite vis
neigiam tos progresijos nari sum.
53*.a) Aritmetins progresijos pirmasis narys yra 429, o jos skirtumas lygus-22.
Kiek reikia paimti tos progresijos pirmj nari, kad j suma bt lygi 3069?
b) Aritmetins progresijos pirmasis narys yra 532, o jos skirtumas lygus -24.
Kiek reikia paimti tos progresijos pirmj nari, kad j suma bt lygi 5632?
54*. a) Raskite aritmetins progresijos pirmj septyniolikos nari sum, jei
4 +a8 + an +a13 =16.
b) Raskite aritmetins progresijos
O6 + a9 + a12 + ais = 20 .

pirmj

deimties

nari

sum,

jei

55*. a) etasis aritmetins progresijos narys sudaro 60% treiojo nario, o j suma

lygi 8. Sios progresijos pirmj n nari suma lygi 30 . Raskite skaii n.


b) Devintasis aritmetins progresijos narys sudaro 25 % treiojo nario, o j
suma lygi 4. ios progresijos pirmj n nari suma lygi 21,6. Raskite skaii n.
56*. a) Duota aritmetin progresija 7; 3; 1; 5; 9 ; . . . .
1) Paraykite ios progresijos bendrojo nario formul.
2) Apskaiiuokite ios progresijos pirmj 200 nari sum.
b) Duota aritmetin progresija 5; 2; I; 4; 7;
1) Paraykite ios progresijos bendrojo nario formul.
2) Apskaiiuokite ios progresijos pirmj 400 nari sum.
57*. a) Paraykite aritmetins progresijos
af+al

(a n )

bendrojo nario formul, kai

(a)

bendrojo nario formul, kai

=58,

a2 +a = 14 .
b) Paraykite aritmetins progresijos
2

O 2+al

=26,

a} +as = 10 .
58*. a) Raskite pirmj dvideimties aritmetins progresijos nari sum, kai
O1 =-6; a]2 =24.
b) Raskite pirmj trisdeimties aritmetins progresijos nari sum, kai
as =-12 ir O15 =18 .

59*.a) Raskite , su kuriuo skaiiai x - l ,

2x-l,

x 2 -5 sudaro aritmetin

4x-l,

x2 +3 sudaro aritmetin

progresij.
b) Raskite x, su kuriuo skaiiai

x + l,

progresij.
60*.a) Su kuriomis reikmmis skaiiai l+x,

x2 +4 , 2x + 9 , 9 bus keturi i

eils einantys aritmetins progresijos nariai?


b) Su kuriomis k reikmmis skaiiai 2k-2,

k2 +1, 4k , Ik2 -1 bus keturi i

eils einantys aritmetins progresijos nariai?


61*. a) Raskite reikm,

su kuria trys skaiiai

Iog5 3 ,

Iog5 ( x 1)

ir

log 5 ( 3 * + 2 j ) nurodyta tvarka sudaro aritmetin progresij?


b) Raskite : reikm, su kuria trys skaiiai Iog2 (-2* + l), Iog4

ir 1

nurodyta tvarka sudaro aritmetin progresij?


Raskite, su kuriomis reikmmis trys skaiiai o,, a 2 , a 3 , idstyti nurodyta
tvarka, sudaro aritmetin progresij, jeigu (62-64):
62*.a) O 1 = lg4, o 2 = l g f c x + 5 ) , o3 = Igfc x + ) ;
b) o, = lg2 , a2 = Igfc x - ) , O3 =Igfc x +34).
63*.a) , = lg4, a 2 = Igfc ~x - 5 ) , a 3 = Igfc"x + 75);

b) e,= lg3, a2=lg(3-x-3), 3 =1 8 (- +).


64*.a) , =lg2 , 2 = Igfc x -),
x

=18(

+9);

b) , = lg4 , 2 = Igfc - 4 ) , O3 = Igfc + 20)


65*.a) Su kuria reikme seka -Jx-5 , i]l0x + 4 , -Jx + 2

yra geometrin

progresija?
b) Su kuria reikme seka -Jx-1 ,

^5-1 ,

-J\2x+1

yra aritmetin

progresija?
66*. a) Antrasis aritmetins progresijos narys sudaro 88% pirmojo. Kiek procent
pirmojo nario sudaro penktasis tos progresijos narys?
b) Antrasis aritmetins progresijos narys sudaro 107% pirmojo. Kiek procent
pirmojo nario sudaro deimtasis tos progresijos narys?

67*. a) Aritmetins progresijos antrasis narys sudaro 96% pirmojo. Kiek procent
pirmojo nario sudaro 17-asis ios progresijos narys?
b) Aritmetins progresijos antrasis narys sudaro 107 % pirmojo. Kiek procent
pirmojo nario sudaro 10-asis ios progresijos narys?
68*. a) Vieno po kito einani nelygini natralij skaii suma lygi 119. Kiek
toki skaii sudta ir kuris skaiius pirmasis?
b) Vieno po kito einani nelygini natralij skaii suma lygi 115. Kiek
toki skaii sudta ir kuris skaiius pirmasis?
69*.a) Deinje gatvs pusje namai paymti nelyginiais skaiiais 1, 3, 5, ... .
Paskutiniojo namo numeris yra 153. kiek nam yra deinje gatvs pusje?
b) Kairje gatvs pusje namai paymti lyginiais skaiiais 2, 4, 6, ... .
Paskutiniojo namo numeris yra 258. Kiek nam yra kairje gatvs pusje?
70*. a) Karjere i pradi buvo 40 milijon m3 vyro. Kasmet ikasama 40% jame
esanio vyro.
1) Kiek milijon kubini metr vyro liko karjere po met?
2) Kiek milijon kubini metr vyro liks karjere po n eksploatavimo met?
3) Po keleri met karjere liks 5184000 m3 vyro?
b) Avarijos metu aplink isiliejo 20/

mazuto. Likviduojant avarij, kas

valand susemiama 40% mazuto.


1) Kiek ton ilieto mazuto liko po valandos?
2) Kiek ton mazuto liko po n valand?
3) Po kiek valand aplinkoje dar buvo 1555,2 kg mazuto?
71*.a) Pirm mnes darbuotojui mokamas 2000 Lt atlyginimas, vliau jis kas
mnes didinamas 5 % .
1) Uraykite formul darbuotojo n-ojo mnesio atlyginimui apskaiiuoti.
2) Remdamiesi ia formule, apskaiiuokite darbuotojo ketvirtojo mnesio
atlyginim.
3) Apskaiiuokite puss met (ei mnesi) udarbio dyd (lito tikslumu).
b) Gamykla sigijo naujas automatines stakles. Pirmj dien iomis staklmis
buvo pagaminta 30000 detali. Kiekvien sekani dien iomis staklmis buvo
pagaminama 10% detali daugiau negu prajusi.
1) Paraykite formul -j dien pagaminam detali kiekiui apskaiiuoti.
2) Remdamiesi ia formule, apskaiiuokite, kiek detali buvo pagaminta
penktj dien.
3) Apskaiiuokite, kiek detali buvo pagaminta per pirmsias septynias dienas.

72*. a) Pilietis loterijoje ilo 1200001/ ir savo poreikiams ileido 20% tos
sumos. Jis kasmet ileidia 20 % likusios sumos.
1) Kiek pinig pilietis turjo po met?
2) Kiek pinig pilietis turs po n met?
3) Po kiek met jis dar turs lygiai 39321,6 Lt ?
b) Pilietis loterijoje ilo 250000 Lt

ir savo poreikiams ileido 30% tos

sumos. Kasmet vairiems savo poreikiams jis ileidia 30% likusios sumos.
1) Kiek pinig pilietis turjo po met?
2) Kiek pinig pilietis turs po n met?
3) Po kiek met jis turs 60025 Lt ?
Raskite reikm (73 -75):
73*.a) 1 + 7 + 13 + ... +: = 280 ;

b) 1 + 3 + 5+...+ x = 225 .

74*.a) (+)+( + 4)+(+7)+... + ( + 28)=155;


b) (2x+l)+(2x+2)+(2x+3)+... + (2x+15)=15x+150.
75*.a) 52 5 4 56 ... 52* = (0,04)~28;

b) 22 4 2 7 -...2 =2117 .

76*. a) I dviej vietovi, tarp kuri yra 268 km , tuo paiu metu vienas prieais kit
ivaiavo du dviratininkai. Vienas dviratininkas pirmj valand nuvaiavo
30 km,

o kiekvien sekani valand 2 km

daugiau negu prajusi. Kitas

dviratininkas pirmj valand nuvaiavo 40 km, o kiekvien sekani valand


4 km maiau negu prajusi. Po kiek laiko jie susitiko?
b) I dviej tak, tarp kuri atstumas 55,5 m, tuo paiu metu vienas prieais
kit ima judti du knai. Pirmasis knas per pirmj sekund nueina 3 m , o
kiekvien sekani sekund 0,5 m daugiau negu prajusi. Antrasis knas per
pirmj sekund nueina 6 m , o kiekvien sekani sekund 0,4 m maiau negu
prajusi. Po keli sekundi knai susitiks?
77*.a) I dviej tak, tarp kuri atstumas 127m, vienas prieais kit juda du
knai. Pirmasis knas vis laik juda pastoviu 5 greiiu. Antrasis knas per
s
pirmj sekund nujo 5 m , o per kiekvien sekani sekund 2 m daugiau
negu prajusi. inoma, kad antrasis knas pradjo judti 3 s vliau negu
pirmasis. Po keli sekundi knai susitiks?

b) I dviej punkt, tarp kuri yra 240m, vienas prieais kit ivaiavo du
automobiliai. Pirmasis automobilis ivaiavo 3 s anksiau u antrj ir judjo
pastoviu 10 greiiu. Antrasis automobilis pirmj sekund nuvaiavo 2 m ,

o kiekvien sekani sekund 1 m daugiau negu prajusi. Po keli sekundi


nuo pirmojo automobilio ivaiavimo momento, abu automobiliai susitiks?
78*. a) Du dviratininkai, tarp kuri atstumas 15 km , tuo paiu metu pradjo vaiuoti
tiesiu keliu vien pus. Pirmasis dviratininkas per valand nuvaiuoja 20 km ,
o

kiekvien

sekani

valand

2 km daugiau

negu

prajusi.

Antrasis

dviratininkas per valand nuvaiavo 24km, o kiekvien sekani valand


3 km daugiau negu prajusi. Po keli valand antrasis dviratininkas pavys
pirmj?
b) Dvi skruzds, tarp kuri atstumas 13 m , tuo paiu metu pradjo judti tiesiu
keliu vien pus. Pirmoji skruzd per valand nuropojo 25 m, o kiekvien
sekani valand 0,5 m daugiau negu prajusi. Antroji skruzd per valand
nuropojo 30 m, o kiekvien sekani valand 0,5 m maiau negu prajusi. Po
keli valand pirmoji skruzd pavys antrj?
79*. a) Ikilojo daugiakampio kampai sudaro aritmetin progresij, kurios skirtumas
lygus 5 . Maiausias to daugiakampio kampas lygus 120 . Kiek kratini turi
toks daugiakampis?
b) Ikilojo daugiakampio kampai sudaro aritmetin progresij, kurios skirtumas
lygus 10. Didiausias to daugiakampio kampas lygus 170 . Kiek kratini
turi is daugiakampis?
80*. a) Daugiakampio perimetras lygus
aritmetin

progresij

kurios

138 cm,

skirtumas

o jo kratini ilgiai sudaro


lygus

2 cm.

Trumpiausioji

daugiakampio kratin lygi 18 cm . Kiek kratini turi is daugiakampis?


b) Daugiakampio perimetras lygus

158 cm,

o jo kratini ilgiai sudaro

aritmetin progresij, kurios skirtumas 3 cm . Ilgiausioji daugiakampio kratin


lygi 44 cm . Kiek kratini turi is daugiakampis?
81*. a) Rutuliai sudti piramids formos krv tokiu bdu: apatinis rutuli
sluoksnis sudaro kvadrat, kurio kiekvienoje kratinje yra 10 rutuli, ant ito
sluoksnio tarpus tarp rutuli sudtas antras kvadrato sluoksnis, turs
kiekvienoje kratinje po 9 rutulius, ir taip toliau iki virutinio sluoksnio, kur
sudaro 1 rutulys. Kiek rutuli yra ioje krvoje?

b) Rstai sudti krv itokiu bdu: apatinje eilje padta 15 rst, antroje
eilje rstai sudti apatins eils tarpus ir t.t. Paskutinje eilje yra I rstas.
Kiek i viso rst yra toje krvoje?
82*. Duotos skaii sekos. Nurodykite, kurios sekos yra geometrins progresijos:
a) 1) 3; 6; 12; 24; 48;... ,
2) 162; 54; 18; 6; 2 ; . . . ,
' 3' 5' 9'

17'"'

b) 1)-100; 10; -1; 0; 1;-0,01;... ,


'

2 ' 4'

8 ' 16'

2)30; 15; 7,5; 3,75; ...,

32"""

83*. Nustatykite, ar seka yra geometrin progresija. Jei taip, apskaiiuokite vardikl
q ir dar du sekanius narius:
a) 1) 15; 6;

| i ; ... ;

2) 2; 4; 6; 8; ... ;

3) 1 ; | ; 3; y ; ... ;

4 ) - 9 ; 9; - 9 ; 9... ;

5) 2; 4; 8; ... ;

6) 4; 0; - 4 ; - 8 ; -12; ... ;

7) 1; 1 ; 1 ; ; ... ;
4 9 16

8) 6; 6; 6; 6; ... .

b) 1) -1; - 2 ; -3; - 4 ; ... ;

2) 0; 1 ; j ; ... ;

3) 4; -12; 36; -108; ... ;

4) -1; -1; -1; ... ;

5) 2; 0; - 2 ; - 4 ; - 6 ; ... ;

6) 1; 1 ; - ; ... ;
4 16
8) -1; 2; - 3 ; 4; - 5 ; 6; ... .

7) -1; 1; -1;1; ... ;

84*. Paraykite sekanius tris duotosios geometrins progresijos narius:


a) 1) 2; 10; 50;... ,
b) 1) 9; 3; 1;...,

2> ; -
16
8 4
2)-1000; 100;-10;... .

85*. Duota geometrin progresija ir vienas i jos nari. Uraykite du prie t nar
einanius ir du po io nario einanius ios progresijos narius, jei progresijos
vardiklis lygus 1 .
a)... ; 125;... ;

b)...;l;... .

86*. Paraykite pirmuosius eis geometrins progresijos narius, kai


a)

= - 4 , <7 = 1 ;

b)

=0,001, = -10 .

87*. Duota geometrin progresija (y ). Raskite jos etj ir devintj narius, kai
1
a) , =256, <7 = - ;

3
b) >>, = - , q = -2 .

88*. a) Tarp skaii 3 ir 27 paraykite tris tokius skaiius, kurie su duotaisiais


sudaryt geometrin progresij.
b) Tarp skaii 0,2 ir 12,8 paraykite du tokius skaiius, kurie su duotaisiais
sudaryt geometrin progresij.
89*. a) Tarp skaii 432 ir 16 paraykite du skaiius, kurie kartu su duotaisiais
skaiiais sudaryt geometrin progresij.
b) Tarp skaii 2 ir 1458 paraykite du skaiius, kurie kartu su duotaisiais
skaiiais sudaryt geometrin progresij.
90*. a) Geometrins progresijos antrojo ir penktojo nario sandauga 2, o etasis
narys lygus 8. Raskitejos vardikl.
b) Geometrins progresijos antrojo ir penktojo nario sandauga lygi j , o
etasis narys lygus 9. Raskite vardikl.
91*. a) Raskite geometrins progresijos (b ) vardikl q, kai b2b5

= 48 ir b6 = 108.

b) Raskite geometrins progresijos (bn) vardikl <7, kai b2 b6 =36 ir bs =96.


92*. a) inomi geometrins progresijos () nariai y} = 25 ir ^ 6 =3125. Raskite
geometrins progresijos vardikl ir paraykite pirmuosius eis ios progresijos
narius.
b)inomi geometrins progresijos (bn) nariai
' r ^ 5 = I O " 2 . Raskite
geometrins progresijos
progresijos narius.
93*. a) Seka

vardikl

ir paraykite pirmuosius

penkis ios

apibrta formule bn = 7" +1 .

1) rodykite, kad i seka yra geometrin progresija.


2) Uraykite formul ios progresijos pirmj

n nari

sumai

Sn

1) rodykite, kad i seka yra geometrin progresija.


2) Uraykite formul ios progresijos pirmj n nari
apskaiiuoti.

sumai

Sn

apskaiiuoti.
b) Seka (b) apibrta formule bn =6 1 _ " .

94*. a) Keturi skaiiai ,2,^, b4 sudaro didjani geometrin progresij, kurios


, - b2 = - 2 ir bA - 63 = 18 . Raskite i skaii sum.
b) Keturi skaiiai bx,b2,b},

b4 sudaro didjani geometrin progresij, kurios

bx -b2 = - 1 ir b4 -Zj3 = 4 . Raskite i skaii sum.


95*. a) Raskite pirmj ei geometrins progresijos nari sum kai b2 = 4 ,
b) Raskite pirmj ei geometrins progresijos nari sum, kai b2 = 9 , q = - -j .
96*.Nurodykite, kuri duot sek yra geometrin, o kuri aritmetin progresija, jei
/i-tasis narys ireiktas formule:
a) 1) bn =2-3" ,

2)b=2-3n,

3)bn=3"-2-

b) l ) c =4/, + 1,

2)=,

3)c=3-^j.

97*. a) Uraykite geometrins progresijos (bn) bendrojo nario formul, jeigu


inoma, kad , = - 8 ir b2 = 4 .
b) Uraykite geometrins progresijos (bn) bendrojo nario formul, jeigu
inoma, kad b2 = 1,25 ir 4 = 5 .
98*. a) Pirmasis geometrins progresijos narys bx = 2 , vardiklis q = ~ 3 , o pirmj n
nari suma Sn=-

364. Raskite: 1) skaii n, 2) /i-tj ios progresijos nar bn .

b) Pirmasis geometrins progresijos narys , = 6, vardiklis = - 2 , 0 pirmj n


nari suma Sn = - 510. Raskite: 1) skaii n, 2) /i-tj ios progresijos nar b.
99*.a) Raskite reikm, su kuria skaiiai JC-1, 2x,

4x + 6 sudaro geometrin

progresij.
b) Raskite reikm, su kuria skaiiai x-2 , 3x , 9x + 30 sudaro geometrin
progresij.
100*.a) Su kuriomis reikmmis skaiiai 4 x - 2 , 6 - 2 x , 6 + 2x, 24-8x yra
keturi i eils einantys geometrins progresijos nariai?
b) Su kuriomis reikmmis skaiiai 2x , 5-x , 7 + x , 20-4x yra keturi i
eils einantys geometrins progresijos nariai?

101*. a) Su kuriomis* reikmmis skaiiai 2x, 5-,

7 + x,

20-4* bus keturi i

eils einantys geometrins progresijos nariai?


b) Su kuriomis 4 reikmmis skaiiai 24-1, 24+1, 94, 4 + 26 bus keturi i
eils einantys geometrins progresijos nariai?
102*. a) Raskite pirmj ei teigiam geometrins progresijos nari sum, jeigu
inoma, kad b2 = 48 ; bA = 12 .
b) Raskite pirmj atuoni teigiam geometrins progresijos nari sum, jeigu
inoma, kad b2=64 ; b6 = 4 .
103*. a) Trij skaii, sudarani geometrin progresij, suma lygi 64,5, o j
logaritm pagrindu 3 suma lygi 6. Raskite ios geometrins progresijos
didesnj vardikl.
b) Trij skaii, sudarani geometrin progresij, suma lygi 47,25, o j
logaritm pagrindu 3 suma lygi 6. Raskite ios progresijos didesnj vardikl.
2 2
104*. a) Duota geometrin progresija 6; 2; ; ; ... .
1) Paraykite ios progresijos bendrojo nario formul.
2) Apskaiiuokite ios progresijos pirmj 100 nari sum.
3 3
b) Duota geometrin progresija 12 ;3;; ; ... .
4 16
1) Paraykite ios progresijos bendrojo nario formul.
2) Apskaiiuokite ios progresijos pirmj 50 nari sum.
105*. a) Raskite keturis skaiius, sudaranius geometrin progresij, kurios antrasis
narys maesnis u pirmj 35 vienetais, o treiasis didesnis u ketvirtj 560
vienet.
b) Raskite keturis skaiius, sudaranius geometrin progresij, kurios treiasis
narys didesnis u pirmj 9 vienetais, o antrasis didesnis u ketvirtj 18
vienet.
106*. a) Trij pirmj geometrins progresijos nari suma lygi 13, o j kvadrat
suma lygi 91.
1) Raskite ios progresijos treij nar.
2) Raskite ios progresijos vardikl.
b) Trij pirmj geometrins progresijos nari suma lygi 21, o j kvadrat
suma lygi 189.
1) Raskite ios progresijos pirmj nar.
2) Raskite ios progresijos vardikl.

107*. a) Geometrins progresijos etojo ir ketvirtojo nari skirtumas lygus 18, o


penktojo ir treiojo nari skirtumas lygus 9. Raskite pirmj penki ios
progresijos nari sum.
b) Geometrins progresijos penktojo ir treiojo nari skirtumas lygus 240, o
ketvirtojo ir antrojo nari skirtumas lygus 60. Raskite pirmj penki ios
progresijos nari sum.
108*. a) Trienklio natraliojo skaiiaus skaitmenys sudaro geometrin progresij,
kurios vardiklis 2. Skaitmen suma lygi 14. Raskite t skaii,
b) Trienklio natraliojo skaiiaus skaitmenys sudaro geometrin progresij,
kurios vardiklis lygus 1 . Jo skaitmen suma lygi 14. Raskite t skaii.
109*. a) Firma, gaminanti aislus, pradjo gaminti vaikams staliaus instrument
rinkin. Per pirmuosius metus firma pagamino 2000 toki rinkini, o
kiekvienais sekaniais metais rinkini skaiius didjo 1,5 karto, lyginant su
prie tai buvusiais. Kiek rinkini pagamino firma per penktuosius metus,
b) Jaunam ininieriui numatyta per pirmus metus imokti 12000 Lt atlyginimo,
o kiekvienais sekaniais metais jo metin atlyginim didinti 20 %, lyginant su
prie tai buvusiais. Kiek udirbs ininierius per ketvirtuosius darbo metus?
110*. Tegu x, ir x2 - lygties f(x)=

A aknys, o X3 ir x4 - lygties g(x)= B

aknys. inoma, kad seka x,; x 2 ; x 3 ; x4 yra geometrin progresija, kurios visi
nariai yra teigiami. Raskite A ir B reikmes, jeigu:
a) / ( x ) = 4 x - x 2 , g(x)=36x-x 2 ;
111*. a) Trys skaiiai A 1 = I , b2,
nariai. Skaiiai

26,, 3b 2 ,

b) / ( x ) = 3 x - x 2 , g(x)=12x-x 2 .

63 yra majanios geometrins progresijos


463

yra vienas po kito einantys aritmetins

progresijos nariai. Raskite geometrins progresijos vardikl.


b) Trys skaiiai 6, = 1, b2, b} yra majanios geometrins progresijos nariai.
Skaiiai 36,, 4b 2 , 563 yra vienas po kito einantys aritmetins progresijos
nariai. Raskite geometrins progresijos vardikl.
112*. a) Trys duotieji skaiiai yra i eils einantys aritmetins progresijos nariai.
Jeigu i antrojo ir treiojo skaiiaus atimsime 1, o pirmj skaii paliksime
nepakeit, tai gautieji skaiiai sudarys geometrin progresij, kurios vardiklis
lygus 2. Raskite duotuosius skaiius.
b) Trys duotieji skaiiai yra i eils einantys aritmetins progresijos nariai.
Jeigu i antrojo skaiiaus atimsime 2, o kitus du skaiius paliksime nepakeistus,
tai gautieji skaiiai sudarys geometrin progresij, kurios vardiklis lygus 3.
Raskite duotuosius skaiius.

113*. a) Trys duotieji skaiiai, kuri suma lygi 26, sudaro geometrin progresij. Jei
prie pirmojo skaiiaus pridsime 1, prie antrojo skaiiaus pridsime 6, prie
treiojo skaiiaus pridsime 3, tai gautieji skaiiai sudarys aritmetin progresij.
Raskite duotuosius skaiius.
b) Trys duotieji skaiiai, kuri suma lygi 30, sudaro aritmetin progresij. Jei i
antrojo skaiiaus atimsime 2, o kitus skaiius paliksime nepakeit, tai jie visi
trys jau sudarys geometrin progresij. Raskite duotuosius skaiius.
114*. a) Trys skirtingi skaiiai, , y ir 2, kuri suma lygi 52, yra trys i eils
einantys geometrins progresijos nariai. Tuo paiu metu ie trys skaiiai x, y ir z
yra atitinkamai ketvirtas, etas ir dvyliktas aritmetins progresijos nariai.
Raskite skaiius x,y ir z.
b) Trys skirtingi skaiiai a, b ir c, kuri suma lygi 124 yra trys i eils einantys
geometrins progresijos nariai. Tuo paiu metu ie trys skaiiai a, b k c yra
atitinkamai treias, tryliktas ir penkioliktas aritmetins progresijos nariai.
Raskite skaiius a, b ir c.
115*. a) Trys skaiiai yra i eils einantys aritmetins progresijos nariai. Jeigu i
antrojo ir treiojo skaiiaus atimsime 1, o pirmj paliksime nepakeist, tai
gautieji skaiiai sudarys geometrin progresij, kurios vardiklis lygus 2. Raskite
tuos skaiius.
b) Trys skaiiai yra i eils einantys aritmetins progresijos nariai. Jeigu i
antrojo skaiiaus atimsime 2, o kitus du skaiius paliksime nepakeistus, tai
gautieji skaiiai sudarys geometrin progresij, kurios vardiklis lygus 3. Raskite
tuos skaiius.
116*. a) Trij skaii, sudarani majani aritmetin progresij, suma 15. Jei i
antrojo ios progresijos nario atimsime 1, o kit nari nekeisime, tai gausime
geometrin progresij. Raskite aritmetins progresijos etj nar.
b) Trij skaii, sudarani didjani aritmetin progresij, suma 30. Jei i
antrojo ios progresijos nario atimsime 2, o kit nari nekeisime, tai gausime
geometrin progresij. Raskite aritmetins progresijos ketvirtj nar.
117*. a) Pirmj trij aritmetins progresijos nari suma lygi 30. Jeigu i ios
progresijos pirmojo nario atimtume 5, i antrojo 4, o treiojo nario nekeistume,
tai gautieji skaiiai sudaryt geometrin progresij. Raskite ias progresijas.
b) Trij teigiam skaii suma lygi 21. ie skaiiai sudaro aritmetin
progresij. Jei prie j atitinkamai pridtume 2; 3 ir 9, tai gautieji skaiiai
sudaryt geometrin progresij. Raskite iuos skaiius.

118*. a) Raskite sandaug skaii ir y, su kuriais trys skaiiai 8; x; y nurodyta


tvarka sudaro geometrin progresij, o skaiiai x\y\-1
sudaro aritmetin
progresij.
b) Raskite sandaug skaii ir y, su kuriais trys skaiiai 6 ; x ; y nurodyta
tvarka sudaro aritmetin progresij, o skaiiai JC;J>;-48 sudaro geometrin
progresij.
119*. a) Raskite sum nykstamosios geometrins progresijos, kurios pirmasis narys
lygus 2, o etasis .
512
b) Raskite sum nykstamosios geometrins progresijos, kurios antrasis narys
lygus , o treiasis .
3
9
120*.a) inoma, kad seka a; b; c yra geometrin progresija, o seka a, b-8,

c -

aritmetin progresija, be to, a + b + c = - l . Raskite a, b ir c.


b) inoma, kad seka a; b\ c yra geometrin progresija, o seka a, 6 + 8, c aritmetin progresija, be to, a + b + c = l . Raskite a, b ir c.
121*. a) Apskaiiuokite begalins nykstamosios geometrins progresijos pirmj
nar, kai tos progresijos suma lygi 4, o jos vardiklis ^ .
b) Apskaiiuokite begalins nykstamosios geometrins progresijos vardikl, kai
tos progresijos suma lygi 10, o jos pirmasis narys 2.
122*. a) Begalins nykstamosios geometrins progresijos pirmasis narys lygus 9/,
. .
ojos suma lygi

niS+i)
L
.

1) Raskite ios progresijos vardikl.


2) Raskite ios progresijos antrj ir treij narius.
b) Begalins nykstamosios geometrins progresijos suma
. 1. 6/30+30 0 0 s
/30
Iyg
> J vardiklis lygus
.
5
6
1) Raskite ios progresijos pirmj nar.
2) Raskite ios progresijos antrj ir treij narius.
123*. a) Nykstamosios geometrins progresijos antrasis narys lygus 24, o progresijos nari suma lygi 108. Raskite pirmj tos progresijos nar ir vardikl,
b) Nykstamosios geometrins progresijos antrasis narys lygus 21, o progresijos
nari suma lygi 112. Raskite pirmj tos progresijos nar ir vardikl.

124*. a) Apskaiiuokite begalins nykstamosios geometrins progresijos sum, jeigu


jos pirmojo ir ketvirtojo nari suma lygi 18, o antrojo ir treiojo nari suma
lygi 12.
b) Apskaiiuokite begalins nykstamosios geometrins progresijos sum jeigu
jos treiojo ir antrojo nari skirtumas lygus -54, o penktojo ir treiojo nari
skirtumas lygus -24.
4
125*. a) Nykstamosios geometrins progresijos nari suma karto didesn u vis
jos nari kvadrat sum. Progresijos pirmasis narys lygus 1. Raskite ios
progresijos vardikl.
b) Nykstamosios geometrins progresijos nari suma 1,75 karto didesn u vis
jos nari kub sum. Progresijos pirmasis narys lygus 1. Raskite ios
progresijos vardikl.
3
126*. a) Nykstamosios geometrins progresijos nari suma lygi , o jos nari
kvadrat suma lygi . Raskite progresijos vardikl.

b) Nykstamosios geometrins progresijos nari kub suma sutinka su jos nari


4
kvadrat suma kaip 12:13. Pirmj dviej progresijos nari suma lygi .
Raskite progresijos vardikl.
Apskaiiuokite nykstamosios geometrins progresijos sum (127-134):
127*. a) 64; 16; 4;

b) 432;72; 12;...

128*.a) -75; 15; - 3 ;

b) 36; 24; 16; ...

129*. a) 1;

b) 1; ;
100

10' 100

130*. a) 10; 4; -


10000

b) 20; 15; 114

131*.a) - I ; I ; - - ;
2 4
8
132*.a) 3; /3;1;...;

b) 6^3; 6; 2/3; ...

133*.a)VJ;#;4
/
3

b) /2; /; /2; ...

134*.) /5;

b) /3;

/ + l ' " "

/3 + 1

Apskaiiuokite sum (13 5 -140):


135*. a) 1 + - + - + 1 + ... ;
2 4 8

, 1 +1
b) 1
3 9

2
3
136*. ) - + - + - + ... ;
3 2 8

, , . 2 ,1
4
b) 6 - + 1- + +
3
3 15

137*. ) 81 + 8,1 + 0,81 + ... ;

b) -220+(-44)+(-8,8)+... .

138*.) /5 +-j= + + ...;


/5 25

b) 2/2 + 2 + /2 + ... .

27

+.

b) -J2 + -=+Lr+...
/2 2 /2

140*. )

/2 + 1

/2-1

2-/2

1
+ -

/3+1 , /3-1
b) - p + 1 + -7= +
/3-1
/3 + 1

141*. Isprskite lygt:


)

2 + 1+

+*

-JC

13

+... =

b) - + + +... + " + ... =


2

, kai

|JC|<1;

,kai ||< 1.

142*. Remdamiesi nykstamosios geometrins progresijos sumos formule, duotsias


begalines deimtaines trupmenas paverskite paprastosiomis:
a) 1)0,(18),

2)0,2(7),

3)0,(185),

b) 1)0,(27),

2)0,3(8),

3)0,13(8),

143*. a) kvadrat, kurio kratin lygi

8 cm,

brtas antras kvadratas taip, kad jo virns


yra pirmojo kvadrato kratini vidurio takai,
antrj kvadrat tokiu pat bdu brtas
treias kvadratas it t.t.
1) Raskite vis kvadrat perimetr sum.
2) Raskite vis kvadrat plot sum.

4) 3,58(3);

b) I lygiakrat trikamp, kurio kratin lygi 4 cm ,


sujungiant kratini vidurio takus, brtas
kitas trikampis; gautj trikamp tuo paiu
bdu

dar

vienas

trikampis

ir

t.t.

(r. paveiksl).
1) Raskite vis trikampi perimetr sum.
2) Raskite vis trikampi plot sum.
144*. Duotas kvadratas, kurio kratin lygi
8 cm . kvadrat brtas skritulys,
skritul brtas naujas kvadratas ir t.t. iki
begalybs. Raskite:
a) Vis kvadrat plot sum;
b) Vis skrituli plot sum.

II. FUNKCIJOS IR ANALIZS PRADMENYS


1. Funkcija
1.1. Funkcija ir jos grafikas
1. a) Staiakampio perimetras lygus 10 cm, o vienos jo kratins ilgis - cm.
1) Uraykite formule funkcij, kurios nepriklausomas kintamasis yra vienos
staiakampio kratins ilgis , o priklausomas - staiakampio plotas S, t.y.
sudarykite staiakampio ploto funkcij S(x).
2) Remdamiesi gauta formule upildykite lentel
X

S(x)
3) Kokia yra ploto funkcijos S(x) apibrimo ir reikmi sritis?
4) Nubraiykite funkcijos S(x) grafik.
b) Staiakampio perimetras lygus 16 cm, o vienos jo kratins ilgis - cm.
1) Uraykite formule funkcij, kurios nepriklausomas kintamasis yra vienos
staiakampio kratins ilgis , o priklausomas - staiakampio plotas S, t.y.
sudarykite staiakampio ploto funkcij S(x).
2) Remdamiesi gauta formule upildykite lentel
X

S(x)
3) Kokia yra ploto funkcijos S(x) apibrimo ir reikmi sritis?
4) Nubraiykite funkcijos S(x) grafik.

2*. a) Lygiaons trapecijos ABCD auktin lygi 1, didesnis pagrindas AD = 4 , o


onin kratin su AD sudaro 45 kamp. Nubrkime ties MN, lygiagrei
kratinei CD (MN || CD),

ir paymkime AM = (r. brin). Trapecijos

ploto dal, kuri nuo trapecijos ABCD atkerta ties MN, paymkime
Plotas S(x) yra atkarpos funkcija, apibrta intervale [0; 4].
1) Uraykite i funkcij formule, t.y
raskite ios funkcijos analizin iraik.
2) Nubraiykite tos funkcijos grafik.
3) Raskite atkirstos figros plot, kai
X = I , x = 2 , x = 3 ir x = 4 .

S(x).

b) Lygiaonio trikampio ABC pagrindo AB ilgis lygus 2, auktins ilgis taip pat
lygus 2. Nubrkime ties MN, statmen kratinei AC '(MNLAC),

ir

paymkime AM = (r. brin). Trikampio ploto dal, kuri nuo trikampio


ABC atkerta ties MN, paymkime S(x). Plotas S(x) yra atkarpos funkcija,
apibrta intervale [0; 2].

1) Uraykite i funkcij formule, t.y.


raskite ios funkcijos analizin iraik.
2) Nubraiykite tos funkcijos grafik.
3) Raskite atkirstos figros plot kai
= 1, = 0,5 , = 1,5 ir = 2 .

a) 25 cm ilgio strypas, kurio skerspjvio plotas lygus 1 cm , sulituotas i dviej

dali. 10 cm ilgio kairiosios strypo dalies tankis lygus 7,8 ^y, o 15 cm ilgio
cm

deiniosios dalies - 8,9 . Nuo kairiojo galo atpjaunamas ilgio strypo


cm
gabalas.
1) Paraykite to gabalo mass m (gramais) priklausomybs nuo jo ilgio
(centimetrais) iraik, t.y. uraykite m(x) iraik.
2) Nubraiykite ios funkcijos grafik.
b) Automobilis 20 sekundi vaiuoja 60
h
100

greiiu, po to 50 sekundi -

greiiu.

1) Paraykite, kaip kelias s (kilometrais) priklauso nuo judjimo laiko t


(sekundmis), t.y. uraykite funkcijos s(t) iraik.
2) Nubraiykite ios funkcijos grafik.
a) Kuriuose paveiksluose pavaizduoti funkcij grafikai?
1)

2)

3)
y

)\

\-x

4)

5)

6)

1I

8)

7)

'>

"x

b) Kuriuose paveiksluose pavaizduoti funkcij grafikai?


2)

I)

4)

3)

5)

3
3

8)

-2

5.

a) Ties eina per tak a(- 1; 2). Ar gali Si ties bti grafikas tunkcijos:
1) y = -2x,

b) Ar funkcijos y = -2x+\
1)(0;2);
6. Funkcijos

3) y = x + 2,

2) y = 2x,

grafikas eina per tak:

2) (,5;),

f(x)

ir

4) y = -x">

g(x)

3) (l;l),

4) (-l;l)7

apibrtos grafikais. Nustatykite i funkcij

apibrimo ir reikmi sritis.


b)

y = g(x)

7.

a) Duota funkcija f () =

2 +1,

>0,

-I,

<0.

1) Apskaiiuokite / 1 - 8 - 1 , /(), f \ 4-.


5J
4
3,
2) Nubraiykite funkcijos f () grafik.
3) Ar i funkcija yra tolydi? Atsakym pagrskite.
b) Duota funkcija g(x) =

X2

- 2x,

x+\,

1) Apskaiiuokite

x >

O,

x<0.
(),

2) Nubraiykite funkcijos g(x) grafik.


3) Ar i funkcija yra tolydi? Atsakym pagrskite.
8*. Nubraiykite duotosios funkcijos grafik:
X2-4
a) f () =

x-2
O,

, kai * 2,
'

2-4
b) g(x) =

kai = 2.

+2
2,

, kai * - 2 ,
kai = -2.

a) Duota funkcija / ( ) = - [].


1) Apskaiiuokite: / ( - ) , / [ ~ y j , /(-0,9), /(), /(3,8), / ( 9 ) .
2) Nubraiykite funkcijos / ( x ) grafik.
3) Kokios ios funkcijos apibrimo ir reikmi sritys?
b) Duota funkcija g(x)= x-{x}.
1) Apskaiiuokite: g(-5), g(-3,7), g ^ j ,

g{), g{0,5), g(3,7).

2) Nubraiykite funkcijos g(x) grafik.


3) Kokios ios funkcijos apibrimo ir reikmi sritys?
10. Nubraiykite duotosios funkcijos grafik. Raskite ios funkcijos apibrimo ir
reikmi sritis:
a

x2-l
) /W = r >
X-I

/ X2-I
b) g(x) =
x+l

11. Funkcija apibrta formule / ( x ) = ax + b . Raskite a ir b, kai:


a) / ( 0 ) = - 5 ir / ( 7 ) = 9 ;

b) /()= 13 ir /(-3)= 4 .

12*. a) Duota / ( l - 2 x ) = x 2 . Raskite /(2x + 3)


b) Duota f (X-I)

= X1. Raskite f

(Ix-S).

13*.a) Apskaiiuokite / ( 2 x - l ) + / ( l - 2 x ) , jei / ( 2 x - l ) = x + 5.


b) Apskaiiuokite /(3x - 2) + / ( 1 - 3x), jei /(3x - 2) = + 7 .

14*. a) Su kuriomis argumento reikmmis funkcijos /(x) = J

+1

grafikas yra

aukiau u funkcijos g(x) = V5x-3 grafik?


I x+7
b) Su kuriomis argumento reikmmis funkcijos g(x) = J - grafikas yra
emiau u funkcijos / ( x ) = Vx + 4 grafik?

15. a) Funkcijos y = /(x) grafikas pavaizduotas paveiksle. Raskite:


1) funkcijos apibrimo srit,
2) funkcijos didjimo ir majimo
intervalus,
3) su kuriomis reikmmis
/W=o,
4) didiausi ir maiausi funkcijos
/(x) reikmes.

b) Duotas funkcijos y = g(x)

grafikas.

Raskite:
1) funkcijos apibrimo srit,
2) funkcijos nulius,
3) funkcijos didjimo ir majimo
intervalus,
4) didiausi ir maiausi funkcijos
g(x) reikmes.

16. a) Paveiksle pavaizduotas funkcijos y = /(x),


apibrtos intervale [-2; 2,5], grafikas. Naudodamiesi grafiku:
1) isprskite lygt /(x)= O,
2) raskite funkcijos f ( x ) reikmi srit,
3) isprskite nelygyb

f(x)>-2,

4) paraykite funkcijos f ( x ) lygt intervale


[-2;0],
b) Paveiksle pavaizduotas funkcijos y =

f{x),

apibrtos intervale [ 3; 3,5], grafikas. Naudodamiesi grafiku:


1) isprskite lygt / ( x ) = O,
2) raskite funkcijos /(x) reikmi srit,
3) isprskite nelygyb f{x)< 3 ,
4) paraykite funkcijos f ( x ) lygt intervale [;2]
17. a) Paveiksle pavaizduotas grafikas funkcijos y = f{x),

apibrtos

intervale [3,5; ].
1) Raskite funkcijos f ( x ) didiausi reikm.
2) Isprskite nelygyb f(x)<

0.

3) Isprskite lygt / ( * ) = -2.


4) Funkcija g(x) lygin ir tokia, kad
visiems e [; 2] teisinga lygyb
/(x) = g(x). Raskite g(-l).
b) Paveiksle pavaizduotas grafikas funkcijos y = f(x),

apibrtos

intervale [ 3; 3,5].
1) Raskite funkcijos f{x)
reikm.

maiausi

2) Isprskite nelygyb

f(x)>0.

3) Isprskite lygt / ( * ) = 1.
4) Funkcija g(x) lygin ir tokia, kad
visiems xe[-2;0] teisinga lygyb
f{x)=g{x).

Raskite g(l).

. 3 3,5

-i o
-1 -

18. a) Raskite funkcijos = - + \ | reikm, kai = -2 ;


b) Su kuria argumento reikme funkcijos y = 2x + 0,5 reikm lygi -12,5.
19. Isprskite grafikai lygtis
b) |-4|=7-4 .

a) |x-4|=x;

20. a) Paveiksle pavaizduoti funkcij grafikai. Kurios i i funkcij yra lygins,


kurios nelygins, o kurios nei lygins, nei nelygins?
1)

2)

3)

^^X43S.
4)

5)

)
0

/ V V \ '
y

6)

7)

j-X
5

0
~

8)

10)

/\

yA

-3 -2 -1 0 1 2 3 X

b) Paveiksle pavaizduoti funkcij grafikai. Kurios i i funkcij yra lygins,


kurios nelygins, o kurios nei lygins, nei nelygins?
D

2)

3)

/=^V
5)

J
6

4I1

>

S>

-2

-2

7)

8)

r,
/

\
1

A
V / '

9)

I \

10)

\.

21. a) Funkcija = g(x) yra lygin ir apibrta


intervale [-2; 2). Paveiksle pavaizduotas jos
grafikas intervale

- 2

[; 2]. Pavaizduokite jos

grafik intervale [2 ;].


b) Funkcija y = f ( x ) yra lygin ir apibrta

grafikas intervale

-1

intervale [ 1; l]. Paveiksle pavaizduotas jos

[;]. Pavaizduokite jos

grafik intervale [ 1; ].
22. a) Funkcija y = f ( x ) yra nelygin ir apibrta
intervale [3; ]. Paveiksle pavaizduotas jos
grafikas

intervale

[0;3]. Nubraiykite jos

grafik intervale [- 3; ].
a) Funkcija y = f ( x ) yra nelygin ir apibrta
intervale [-4; 4]. Paveiksle pavaizduotas jos
grafikas intervale

[; 4]. Nubraiykite jos

grafik intervale [ 4; oj.


23. Kurios i duotj funkcij yra lygins, kurios nelygins, kurios nei lygins, nei
nelygins?
a

) 1) y = 2.x +1,
5) >|+ ,

b) 1) y = 3 + ,

2)y = 3x,

8) y=\x+l\

6) _y = x-sinx, 7) y = x 2x +x ,
2) y = +1 1,

5) ^ = 3 - 3x + 2,

3) y = 5 + 3 - ,

6) .V = X-COSX, l ) y = 3x + \ ,

24. a) Paveiksle pavaizduotas funkcijos


/(x) - kx + ~ grafikas.
1) Raskite k reikm,
2) Raskite funkcijos reikm, kai = 8.
b) Paveiksle pavaizduotas funkcijos
f(x)~2x+b

4) y = x +2 ,

3) >> = -0,4x + 5,

grafikas.

1) Raskite b reikm,
2) Raskite funkcijos reikm, kai = 3 .

8)

+ \x\.

4) y = 4 + --,

y=\x\-\x-2\.

25*. Apskritimo ilgis ( apskaiiuojamas pagal formul ( = 2 r , o skritulio plotas


5 - pagal formul S = nr2,

kur r- spindulys. Laikykite 3 .

Nubraiykite:
a) apskritimo ilgio priklausomybs nuo spindulio, grafik,
b) skritulio ploto priklausomybs nuo spindulio, grafik.
26. a) Paveiksle pavaizduotas funkcijos y = f ( x ) , apibrtos atkarpoje [-3,5; 3,5], grafikas.

1) Nurodykite funkcijos didjimo


ir majimo intervalus.
2) Nustatykite funkcijos lyginum.
3) Raskite funkcijos didiausi ir maiausi reikmes duotajame intervale.
b) Paveiksle pavaizduotas funkcijos
y = g(x),

apibrtos

atkarpoje

[-3,5;3,5], grafikas.
1) Nurodykite funkcijos didjimo
ir majimo intervalus.

3 5

^
_i,s

2) Nustatykite funkcijos lyginum.


3) Raskite funkcijos didiausi ir maiausi reikmes duotajame intervale.
27. a) Dydiai ir y yra tiesiogiai proporcingi. inoma, kad y = 1,5, kai = 1,2 .
Ireikkite j priklausomyb formule.
b) Dydiai u y yra atvirkiai proporcingi. inoma, kad y = 2,4, kai = 1,5 .
Ireikkite j priklausomyb formule.
28. a) Duota funkcija y = 2x-5.
grafikas?

Kuris i nurodyt grafik yra ios funkcijos

b) Duota funkcija y = -2x+3


grafikas?

. Kuris i nurodytj grafik yra ios funkcijos

2)
)
1,5
^3
^
V^x

6)

v
\

29. a) Duotas funkcijos y = ax+b grafikas. Kuri


funkcijos lygtis atitinka duotj grafik?
1) y = 3x+l ,

2) y = x
' + \,

3)

4) y = -3x +1,

V = - J T

5) y =

+1,

-3x+-.
3

b) Duotas funkcijos y = ax + b grafikas. Kuri


funkcijos lygtis atitinka duotj grafik?
1) Z = - I j c - I 1
4

2) y =

3) / = 4 x - l ,

4) y = -J-X-I1
4

-Ax-I,

5) y = 4x + .
4
30*. Raskite duotj funkcij apibrimo sritis:
a) 1) y = -j2-x ,
4) y = J3-2

3) =
+- ,

19

S) y=
X

+ X

x\-2

2-

6) y =
JT-

x-3x

b) 1) .y = V x 2 - 4 + - - ,
*-3
4

) = *[,

2) y=

.
V2IjcI"3

3) y = x

S) y = - 4 - ,
I*!-* '

6 )y = V3x + 4x +1

31*.Raskite duotj funkcij reikmi sritis:


a) 1) y = 4jc+l,

2) >> = - ,

3) >> = ( x - 4 ) 2 - 8 ,

4) .y = -1 |,

6) .Y = -4x 2 -12x-4.

5) J' = X -6x + 4 ,

2) _ = 5-( + 3) 2 ,

b) 1) .y = 2x + 3 ,
3 ) = ,
2x

4 )y = ,
W

5) ^ = -X2 +2x-3 ,

6) .y = 4 x 2 - 4 x - l .

32*.a) Raskite funkcijos y = ox2 +bx + c koeficientus a, b, c, jei /(-3)=-8;


/ ( 0 ) = - 2 ; /(3)=10.
b) Raskite funkcijos y = ax2+bx + c koeficientus a, b, c, jei /(-3)=-11;
/(0)=10; / ( 2 ) = - 6 .
33*. a) Raskite a reikm, su kuria takas (5; 8) priklauso nurodytos funkcijos
grafikui:
1) y = \x-9\+a

2) _y=|x-a|-7.

b) Raskite reikm, su kuria takas {5; 8) priklauso nurodytos funkcijos


grafikui:
1) _ = ( + ) 2 +a ,

(x-a)2-\.

2) y =

34*.a) Su kuriomis a reikmmis funkcijos y = \x-3\+a

grafikas kerta Ox a

take, kurio abscis lygi -1; 0; 2?


b) Su kuriomis a reikmmis funkcijos y = \x-3\+a

grafikas kerta Oy a

take, kurio ordinat lygi -2; 3; 5?


35*. a) Kurios i duotj funkcij yra didjanios visoje savo apibrimo srityje:
l).y = 3x,

2)y

4) y = ,
1-

5) y = x2 +x+ \,

= 2-3x,

3) y = 4x+\
6)y

{x-l)\

b) Kurios i duotj funkcij yra majanios visoje savo apibrimo srityje:


1) y = 2x + 3,
4) / =

x+3

3 ) / = I-Vx1

2)y = l-x,
5) y =-2

+2x-3

6) y =

Vx^l.

36*. a) Funkcijos f ( x ) = -j + 2 grafikas atkerta dvi atkarpas koordinai ayse.


Raskite plot trikampio, apriboto duotosios funkcijos grafiku ir mintomis
atkarpomis.
b) Funkcijos g(x)= 3x + - grafikas atkerta dvi atkarpas koordinai ayse.
Raskite plot trikampio, apriboto duotosios funkcijos grafiku ir mintomis
atkarpomis.
37*. a) Remdamiesi grafikais nustatykite, kurios i duotj funkcij turi atvirktines.
n
2)
3)

\J

1\
5)

>

A?
b) Remdamiesi grafikais nustatykite, kurios i duotj funkcij turi atvirktines.

2)

3)

\
0

4)

5)

\ '

6)

Vl

38*.a) Funkcij y = ax2 ir = 2-

grafikai kertasi dviejuose takuose. inoma,

kad vieno i susikirtimo tak koordinats yra (2; 1). Raskite kito susikirtimo
tako koordinates.
y = ax2-l

b) Funkcij

ir y = x +3

grafikai kertasi dviejuose takuose.

inoma, kad vieno i susikirtimo tak koordinats yra (-1;2). Raskite kito
susikirtimo tako koordinates.
39*. Irinkite funkcijas, kurios turi atvirktin funkcij:
a) f(x)=3x-S

g(x)=x2-5x

"M=-L-;
x-2

/(x)=sinx,

b) / ( x ) = * 3 +2;

g(x)=

--^<x<y;

x+2

m(x)=^x2,

+4 , x < 0 ;

n(x)=(x-2)2+3

x<3;

u{x)=4-

v(x)= COS^x--Jj ;

h(x)=x2

+ 6,

m(x)=(x-4) 2 ;

-2 < < 2 ;

h{x)=x ,

-4<x^4;

u(x) = y[x +T;

v(x)=cosx, 0 < < ;

/()= sinl 2x--^

40*. a) Kuri i nurodytj funkcij yra funkcijos /(x) =

+ 2

atvirktin?

b) Kuri i nurodytj funkcij yra funkcijos fix)=


l)g(x)=fi,
2x -1

2)

()=%^,
+1

x+l

atvirktin?

3) 4 - ) - 7 .
x-l

Raskite nurodytos funkcijos atvirktin funkcij ir vienoje koordinai


ploktumoje nubraiykite duotosios ir jai atvirktins funkcij grafikus (35-41):
41*.a) / ( * ) = 2x+l,
b) / ( * ) = 4 - 2 * .
42*.a) g(x)=x2-4

b) g(x)=x 2 + 2x+l, kai x>-

+ 4, kai x < 2 .

43*. a) /(x) = Vx + 2 ;

b) / ( x ) = V ^ T .

44*.a) /(x)=-VJC-T;

b) /(x)= --fx+2

45*.a) f(x)=\lx

b)

46*. a) /() =

+2

f(x)=\/7^T.

b) / W =

x+l

47*. a) / ( x ) = 3 * ;

1
x-2

b) /(*)= 2"

48*. Raskite duotosios funkcijos atvirktin funkcij ir duotosios bei jai atvirktins
funkcij apibrimo sritis:
a) / W =

3x + 2

b) / W =

X - I

l-2x
l+x

49*. Paveiksle pavaizduotas funkcijos y = / ( x ) grafikas.


1) Nubraiykite iai funkcijai atvirktins funkcijos y = g(x)

grafik.

2) Nustatykite funkcij /(x)ir g(x) apibrimo bei reikmi sritis.

= /(.*)

50*.Paraykite duotai funkcijai atvirktin funkcij ir raskite abiej funkcij


apibrimo bei reikmi sritis:
a) / ( * ) =

3x-5
x+l

b)

4x + l
f(x)=

-k

X - I

1.2. Funkcij taikymai


1*. a) Ireikkite ikiliojo daugiakampio vidaus kamp sum kaip jo kratini
skaiiaus funkcij.
b) Cistern, kurios tris lygus 1000 i/m 3 , reikia pripildyti benzino. Siurblys per
1 minut cistern pripumpuoja 501 benzino. Ireikkite cistern leisto
benzino kiek (litrais) kaip laiko funkcij.
2.

a) Audinio kaina tiesiog proporcinga audinio ilgiui. 4,8 m audinio kainuoja


72 Lt. Nubraiykite audinio kainos priklausomybs nuo audinio ilgio grafik.
Kiek metr audinio galima nusipirkti u 180 Lt ? Kiek kainuoja 6,2 m
audinio?
b) eimos ilaidos atostog metu yra tiesiogiai proporcingos atostogaujam
dien skaiiui. Per pirmsias 5 atostog dienas eima ileido

428Lt.

Nubraiykite ilaid priklausomybs nuo dien skaiiaus grafik. Kiek dien


eima gali atostogauti tam skirdama 1284 Ltl

Kiek pinig eima ileis per 12

atostog dien?
3.

a) Vaiuodamas pastoviu 90 greiiu automobilis 100 km keliui nuvaiuoti


h
sunaudoja 8 ( degal. Paraykite sunaudojam degal priklausomybs nuo
nuvaiuoto kelio formul. Kiek degal bus sunaudota 500 km

nuvaiuoti?

Kok atstum galima nuvaiuoti su 70 i degal?


b) Vienas kilogramas cukraus kainuoja 3,1 Lt.

eima per dien sunaudoja

200 g cukraus. Paraykite ileidiam cukrui pinig priklausomybs nuo dien


skaiiaus formul. Kiek pinig eima ileis cukrui per 30 dien? Kelioms
dienoms eimai uteks cukraus, nusipirkto u 31 Ltl
4.

a) Sandlyje yra 80 detali. Kiekvien valand i cecho sandl atiduoda


po 6 detales. Detali, kurios bus sandlyje po t valand skaii ireikkite
funkcija f (t).
b) Jonas turi 500 Lt. Kiekvien dien jis ileidia po 10 Lt. Pinig, kuriuos jis
turs po dien kiek ireikkite funkcija f ( x ) .

5.

a) 6 vai ryto i kaimo miest ijo pstysis. Pirmj valand jis nujo 6 km ,
sekani valand tik . Po to 30min ilsjosi. Toliau eidamas vidutiniu
- km
5 greiiu, pstysis atjo miest 10 vai ryto.
h
1) Sudarykite nueito kelio priklausomybs nuo laiko lentel ir nubraiykite
ios priklausomybs grafik.
2) I grafiko nustatykite atstum tarp miesto ir kaimo.

b) Dviratininkas ivaiavo i miesto kaim 8 vai ryto. Pirmj valand jis


vaiavo 1 0
h

greiiu, o antrj- 1 2
h

greiiu. Po to 30 min

ilsjosi.

Toliau vaiuodamas 1 5 greiiu i miesto kaim atvyko 12 vai dienos.


A
1) Sudarykite nuvaiuoto kelio priklausomybs
nubraiykite ios priklausomybs grafik.

nuo laiko lentel ir

2) I grafiko nustatykite atstum tarp miesto ir kaimo.


6.

a) Kamuoliukas krenta i 20 m aukio. Jo pradinis greitis lygus nuliui.


1. Remdamiesi formule A = -^gt2

+ v0/ + A0, ia -auktis metrais, t

kritimo laikas sekundmis, g 9,8-^-, A0 - pradinis auktis, v0 - pradinis


i
greitis. Uraykite funkcijos h(t) iraik.
2. Nubraiykite funkcijos h(t) grafik.
3. I grafiko nustatykite:
1) kiek laiko kris kamuoliukas,
2) kada jis krinta greiiau, pirmj ar antrj sekund (atsakym pagrskite),
3) kokiu atstumu nuo ems kamuoliukas bus po 1,5 s .
b) Futbolininkas treniruots metu smgiavo galva kamuol vertikaliai vir
pradiniu 10 greiiu.
s
1. Remdamiesi formule

A = - ^ g t 2 + v0/ + A0, ia -auktis metrais,

t - laikas sekundmis, A0 - pradinis auktis, v0 - pradinis greitis, g 9,8 j-,


A0 = 2 m , uraykite funkcijos h(t) iraik.
2. Nubraiykite funkcijos h{t) grafik.
3. I grafiko nustatykite:
1) kiek laiko kamuolys kilo didiausi aukt,
2) kada kilimo greitis yra didesnis, pirmos sekunds pradioje ar gale
(atsakym pagrskite),
3) kok apytiksliai didiausi aukt pakyla kamuolys,
4) po kiek sekundi nuo smgiavimo kamuolys nukris ant ems.

7*. a) Paveiksle

pavaizduotas

iedas.

Iorinio apskritimo spindulys yra 2 cm .


Vidinio apskritimo spindul paymkime JC. Laikykite, kad = 3 .
1) Paraykite formul, ireikiani iedo ploto priklausomyb nuo vidinio
apskritimo spindulio x.
2) Kokia nagrinjamos funkcijos apibrimo sritis?
3) Nubraiykite funkcijos S(x) grafik.
b) Paveiksle pavaizduotas iedas, kurio
iorinio apskritimo spindulys yra 2 cm .
iedo plot paymkime x. Laikykite,
kad = 3 .
1) Paraykite formul, ireikiani iedo ploto priklausomyb nuo jo ploio JC.
2) Kokia nagrinjamos funkcijos apibrimo sritis?
3) Nubraiykite funkcijos S(x) grafik.
8.

a) Kovo mnesio treiojo deimtadienio temperatros matavim rezultatai


surayti lentelje:
Dienos
Temperatra

21
-2

22
-3

23
0

24
1

25
0

26
2

27
2

28
5

29
6

30
8

1) Nubraiykite temperatros kitimo per deimtadien grafik.


2) Kokiuose takuose funkcijos grafikas kerta abscisi a?
b) Kovo 22 dien matuojama temperatra kas 3 valandos. Gauti matavimo
rezultatai surayti lentelje:
Laikas
Temperatra

1
1

4
-1

7
-3

10
0

13
2

16
4

1) Nubraiykite temperatros kitimo grafik.


2) Kokiuose takuose funkcijos grafikas kerta abscisi a?

19

22

-1

2. Laipsnins funkcijos
2.1. Pagrindins laipsnini funkcij savybs ir j reikmi skaiiavimas
1. a) Duota funkcija f ( x ) = x21. Palyginkite funkcijos reikmes:
1) /(8,2) ir /(9,8),

2) /(-4,8) ir /(-6,2);
2]

b) Duota funkcija / ( x ) = x

. Palyginkite funkcijos reikmes:

1) /(9,7) ir /(7,5),
2.

2) /(-8,2) ir /(-6,5).

a) Duota funkcija f(x)=x

. Palyginkite funkcijos reikmes:

1) /(2,8) ir /(3,2),

2) /(-4,8) ir /(-2,3);

b) Duota funkcija / ( * ) = Jj-. Palyginkite funkcijos reikmes:


1) /(12,7) ir /(13,6),
3.

koki aib funkcija f{x)=\[x


1

a)
4.

2) /(-14,2) ir /(-12,l).

32

atvaizduoja interval:

b) [l; 243].

;0

koki aib funkcija f(x)=tfx

a)

atvaizduoja interval:

;4096
64

b) [0;729],

5*. akn pakeiskite laipsniu su trupmeniniu rodikliu:


l-lfa-a 2 ; - J H ;
i 5

.)^42;

b) /53 ;

3\/ ,
Vi '

V( + 2)

-=
Va+ 3

^ j

6*. Reikiniuose laipsnius su trupmeniniais rodikliais pakeiskite aknimis:


1

a) 3 -y

; (ab)

b) 6 5 - 8 ; ()' ;

\)

_i I
3 -/3;1

0,8
; m -2,6
' .

asi -bLs ;

z 0,4
; m -3,4
' .

7.

a) Raskite funkcijos /()= 2x

reikmi srit, jei ji apibrta

intervale e 1 2 .
L 3 3.
b) Raskite funkcijos g(x) = 3x~3 reikmi srit, jei ji apibrta
intervale e

2-;34 4

8*. Isprskite lygtis:


.i

81

) : 4 4 = ;
256
9.

b)

=1,44.

Palyginkite skaiius:
a) 1) 3,54 ir 3,84 ,
3) (-3,1)5 ir, (-3,2)5
b) 1) 0,35 ir 0,55,
3) (-0,2)3 ir (-0,4) 3 ,

2) 2,26 ir (-2,5) 6 ,
4) (-4,6)4 ir (-4,8) 4 ;
2) 0,64 ir (-0,8) 4 ,
4) (-0,6)8 ir (-0,55)8.

10. a) Duota funkcija /() = 2 - x 3 .


Apskaiiuokite: / ( l ) ; / ( 2 ) ; /(-3); /(4).
b) Duota funkcija /(x) = X4 - .
Apskaiiuokite: / ( - l ) ; /(-2); / f l ) ; / (
11. a) Kurios i duotj funkcij yra lygins:
1) y = -2xs +4 ,

2) g(x) = -X3 +1,

3)

4) m(x)=

h(x)=^X4 + 15

Ixl

X 3 -X

b) Kurios i duotj funkcij yra nelygins?


1) /(x)=x 3 -|x|,

2) g(x)=-

- X - X

4) /()=-x + 3x 5 .

3) A(x)=-

12. Duot reikin ireikkite algebrine trupmena:


a) a b-'+a

b'2,

b) (mn) l+m

n .

13. a) Ireikkite 12 km2 kvadratiniais metrais ir atsakym uraykite standartine


iraika.
b) 0,83 m2 ireikkite kvadratiniais kilometrais
standartine iraika.

ir atsakym uraykite

14. a) [kelkite dauginamj po aknies enklu, laikydami, kad kintamieji gyja tik
neneigiamas reikmes:
1) 7a2 -yfab ,

5ab2-Ila2I.

2)

b) [kelkite dauginamj po aknies enklu, laikydami, kad kintamieji gyja tik


neneigiamas reikmes:

1) Sx--Jlx ,

2)2

15. a) Duotos funkcijos /(x)=x 2 0 0 5 ir g(x)=x2""6.


skaiius / t - l ) , / ( l ) , g(-6),

Idstykite majimo tvarka

g(3).

b) Duotos funkcijos /() = 2004 ir g(x) = x2"(6 . Idstykite didjimo tvarka


skaiius /(-5), / ( 2 ) , gl), g(-l).
16. a) Kuris i duotj tak ^(-5; 45) ir (l,5;-4,05) priklauso funkcijos
y = l,8x2 grafikui?
b) Kuris i duotj tak
2

y = -Ifix

(-3; 23,4) ir

(-5; 65) priklauso funkcijos

grafikui?

17. a) Kuris i pateikt grafik eskiz yra funkcijos y = 2-


D

r,k

K
0

2)

"J

y\k

SJ
04

3)

4)

y\

-X

b) Kuris i pateikt grafik eskiz yra funkcijos y = -1 Ix


1)

2)

Ju

*>

4
V

n4

3)

?
4)

'

VA

Palyginkite skaiius (18-20):


18. a) V4 ir V6 ;

b)

ir ^42 .

19. a) V ir V9 ;

b) VlO ir V I .

20. a) V7 ir / ;

b) V? ir ^/TW .

21. Pakelkite nurodytu laipsniu:


) (^/3"! ,kai a > 0 ;

b) ^Vo^j

,kaia>0.

Suprastinkite reikinius (22-33):


22. a)

b)

100"
.
' 22"+1.52"-2 '

36"
22n+2 '

,,
418"
24. a) r:
r;
3
-2

b)

25. a)

b) :
2 +2

2-5"

^Jif

6-12"
10-2"

26. a) j
;
(4--4"" 1 )
27. a) (

22n-i.y+i

b) A
-.
(8 +2-8")
;

b) ( * 3 - . * - ) 3 : ( * - ) 2 .

28. ) /50-^3-6/2+^24+/8 ;

b) /98 - V - /32 + Vl35 - VT .

29. ) 5/50-/32+4- ;

b) V 4 - 3 ^ 6 +6Vl28 .

30. a)

Stfi,

31. a) | V

2 5

kai JC > 0 ;

V . kai JC>0, / < 0 ;

32. a) ^243-^2197:3 3 ;

b)

,kai > 0 .

b) 0,ll-^jx'2y2,
b) ^16-^128:2 3 .

kai JC>0, / < 0 .

33. a) ^ + ^ ^ - ^ - - ^ + --^xi-y
b)

,ia * > 0 , _y>0;

+ -- JlSab + \[* +-J^b

,ia >0, b>0 .

Apskaiiuokite (34-56):
34. a) VT ;

b) V-243 .
625

35. a) ^6561 0,0625 ;

36. a) 1 , 1
5 V 4

16 256

b) (0,2 - /50)2 -^-(/77)2

38. a)

(-36)4
256

39. a) 7-V(-4)3 -V(-8)4 ;

40. a)

(-3)6
64

b) 8-V(-51)7 -^/(-12)8

(-2) 1 2

V(-5)4 .(-5)3 V ^ S T 7
V243-(-5)5

41. a)

b)

3 ./ - 2.1 +-Je+ -JlSO

V2

b)
4 V

b)

I5

(-3)6

V2

42. a) VVl5-V6 -VVlS+/ ;

b) V 7 + V22-V 7 -/22

43. a) V4 + V7 +sjA--Jl j ;

b) ^-/ + /5 -/-/5

44*

5(-4/3- V?) 2
(2-Vfl)( 2 + V i l ) '

b)

7(

VJ)2

45. a)

(-3).(-5) 14 -(-5)' 2 .
5"19

b)

273 +1253 +83

46. a)

.V3

/
48. )

b)

64

+ (0,027)

+V1253

+ (0,125)3 -

8
J

b) 6250,25 - - ~ '

.Q25

83 +

264

9' 15

f
; b) 81

49. a) 256"' + (-2) -2 ;

50. a)

(-2).(-3) 17 -(-3) 16

b)

328-1544
12514 2723

-0,75

51. ) (0,25)

+3-0,0081-'25+1--I
16,

\ 0,25

b) (6,25)0'5 -
116;

-(-4)-'-(0,343)

52. a) 5 | -VO,0081l

16
53*. a) V 2 0 ' 5 :2 1 , 2 5 ;

b) #1-30-6 :31'4.

54*.a) ^128-81-24 ;

b) V75-243-625 .

55*.a) V2 ,0 - 320 ;

b) Vs24-316 .

56*. a)

i
i
i
I
5 2 23 +53 2 2
I
2
6
6
2
+5
N
f -

b)

i i
i i
52 . 2 _ 5 . 2 2
56 - 2 6

2 2 -33 +23 32

' i i
i i
22 . 3 3 23 32
2
^
2 6 -3 6

\3

2 6 +36
rodykite, kad i lygyb teisinga (57-59):
57*.a) V43 + 30V2 +V43-30V2 =10;

b) ^ S l + - V57-40a/2 = 10.

58*.) ^10 + 6/ +^-/ = 2 ;

b) V26 + 15VJ+^26-15/ = 4 .

59*.a) l l + yfsO -VV0-7 = 2 ;

b) ^2 + /5+V2-V5 =1.

60*. Apskaiiuokite reikini reikmes:


a) 2a2-ab-b2,
2

b) 2a -5ab

kai e = V5 + l , A = V J - I ;
2

+ 2b , kai a = V6+V, A = V6-V .


1

61. a) Kugio trio formul yra V = -TiR . I ios formuls ireikkite kgio
pagrindo spindul /?.

b) Rutulio trio formul yra V =nR

i
. I ios formuls ireikkite rutulio

spindul .
62. Kuris i duotj teigini teisingas:
a) 1) V + V l 2 < 5 ,
3) V132 +122 = 5 ,

2) V l T ^ 12 = 5 ,
4) V n - V i b l ;

b) 1) Vl8 + V 7 > 5 ,

2) V182 -7 2 =5 ,

3) Vl8+7 < 5 ,

4) Vl8+V7 =5 .

63. a) Su kuriomis kintamojo reikmmis reikinys

2x
tun
+Viv* +
x+l

prasm?
b) Su kuriomis kintamojo reikmmis reikinys

x+l
Vx + 1

turi prasm?

Raskite funkcij apibrimo srit (64-67):


64. a) f(x) = Vx2 -2x + 4 +-Jx -4x+3;

b) / ( x ) = Vx 2 +1 +/2 + - 2 .

65. a) / ( ) = V ^ + - 2 ;

b) g(x) = V i ^ T + Vl + 2x .

66' a ) /

67. a) / ( x ) = t / 2 5 - X 2 + V T ^ T ;

^ w = V 9 ^ 7 + .

9-'/l6-x2 .

b)

Apskaiiuokite reikinio reikm ir j uraykite standartine iraika (68-70):


12

68. a) (8,1 IO"13 )-(9,3 -IO8);

b)
MO

69

3,610" 18

19

0,45-10"

,-15

(.10- 2 7 ).(. 1 7 )

JQ1IT,,
5

9,6-1025

2 -IO" '

--j 21,4-10"'^;
4-10

6,4-10

Raskite duotj funkcij reikmi sritis (71-72):


71*.a) / ( x ) = V ^ T ;

b) g(x)= V ^ r 2 .

72*.a) / ( x ) = 2 + V ^ ;

b)s(x)=V7-3.

73. Idstykite duotuosius skaiius majimo tvarka:


a)5/;

2-V27;

V9 ;

b) 2-^5 ;

3-^25;

Vl6.

Idstykite duotuosius skaiius didjimo tvarka (74-76):


74. a)

V ^ 2 ;2; VtO ;

75. a) V 3 , V , /2, VTT;

76*.a)

VW, V2W,

) - ; ^ ; 1 ; ^

b) J l , V I , V4 , lVlS .

, VTl0 ;

b) V 3 W , V 3 V 2 , V 2 W . V v 6 , V2V3

77*. Suprastinkite trupmenas, laikydami kad kintamieji gyja tik teigiamas reikmes:
a)
X

+ X

b)

-+2;

^ 2
3

+ Y

-92 ^, 3i .

m
X

-X3>>3

+ ^

78. Pakeiskite trupmena, neturinia aknies enklo vardiklyje:


a) I ) - ? = ,
S

2)

b ) l ) ~ ,
V5

2)

3)

VT
3
*/27 '

3)

4)

/5+/ '
9

4)

/7-1 '

/5+2
/52 '
/2-1
/2 + 1

Apskaiiuokite (79-80)
79*. a)

80*. )

7 - 4/
7 + 4-
v
v
Z-+
Z ;
7+4V3
7-4V3
28

12
,/5-3

b)

15

/5-1

b) 9-4/5

+-

9 + 4/
9-4/5

(-/);

2-/3

12

/-2

3-/

-+-

,/ + 1

9 + 4/5

(/ + ll).

81*.) Duota funkcija / ( ) = 2 . Apskaiiuokite: / ( 4 ) , / I - J .

b) Duota funkcija / ( x ) = x

/(0,0l).

.Apskaiiuokite: / ( l ) , / ( ) , / [ j J
'

82*. a) Kuriame paveiksle pavaizduotas funkcijos

-(* 0 5 ) 2

y=

grafiko

eskizas?

6)

) k
V

/
b) Kuriame paveiksle pavaizduotas funkcijos

eskizas?
1)
>

2)

5)

grafiko

) v

Grafikai isprskite lygtis (83-84):


83*.a) 2 = 6 - * ;

b)

2
84*. a) 1 =

b)

= X

2
1

2 '

= x-4 .

85. a) Duota funkcija / ( x ) = x 4 . Raskite:


l)/(l6x),

2)/(Six4),

3)

/ ^ x

4)

/ -

3) f [ x

4)

_2
b) Duotafunkcija / ( x ) = x
1) / ( 8 x 3 ) ,

. Raskite:

2) / ( " 6 ) ,

86*. a) Su kuriomis reikmmis funkcija _y = (3x + l) 5 gyja reikm, lygi 3?


b) Su kuriomis reikmmis funkcija _y = (3x + l) 5 gyja reikm, lygi 2?
Apskaiiuokite funkcijos reikm su nurodyta argumento reikme (87-88):
87*. a) / ( ) = 4 ,

kai = / ;

b) g(x)=

, kai x = V? .

88*. a) / ( * ) =

, kai = ; b) e(x)=
w
64

, kai = 125 .
,24

89*.a) Duota funkcija / ( * ) = I f x .


1) Raskite funkcijos f ( x ) grafiko susikirtimo su tiese ~~

tak

koordinates.
2) Palyginkite skaiius /()+1 ir /(27).
3) Isprskite lygt f(x) (f{x)-1)

=O .

4) Raskitefunkcijos / [
^ 2x 1
b) Duota funkcija f(x)=i[x

1) Raskite funkcijos f ( x ) grafiko susikirtimo su tiese y = 2 takus.


2) Palyginkite skaiius / ( 8 l ) - l ir /(l6).
3) Isprskite lygt /(*) (/"(*)-1)= O .
4) Raskite funkcijos f(x2
90*. a) Duota funkcija f(x)=

- ) apibrimo srit.

Xi.

1) Isprskite lygt /(-2)= 27 .


2) Parodykite, kad su visomis realiosiomis reikmmis teisinga lygyb
/(x-l)</(x).
3) Su kuriomis reikmmis funkcijos f{x)
koordinatinio kampo pusiaukampins?

grafikas yra aukiau I-ojo

b) Duota funkcija / ( * ) = x 2 .
1) Isprskite lygt / ( 2 x - l ) = 1.
2) Parodykite, kad su visomis realiosiomis reikmmis teisinga lygyb
/(x-l)+10>2x.
3) Su kuriomis reikmmis funkcijos f(x)
koordinatinio kampo pusiaukampins?

grafikas yra emiau antrojo

2.2. Atskiri laipsnini funkcij atvejai


1.

Kurios i duotj funkcij yra tiesins?


a) 1

2 ) y = 3* 2 +7,

3-

4) y = 5-x,

5 ) ^ = - + 3,

b) i) y = + 5x + 6,
x+\
3 ) y x,

2.

3)y = \2x + 7\,

6 ) ^ = 8x+l,

7) y = 2(*-3) + 4.

2) / = 4 + 3x + 7 ,

4) y = \6x\,

6) y = - - 7 ,

5)y =
7)y =

~
2

5x2-\,
.

a) Su kuria k reikme funkcijos y = kx + 6 grafikas lygiagretus funkcijos


grafikui?

y = 7 -i

b) Su kuria a reikme funkcijos y = ax + 5 grafikas lygiagretus funkcijos


y = -9x + 6 grafikui?
3.

a) Voras juda ploktumoje pagal dsn, kur nusako tiesin funkcija y = 0,3*, o
mus

pagal

dsn,

nusakom

tiesine

funkcija

y = -6x+3.

Kuriame

koordinatiniame ketvirtyje susikerta voro ir muss keliai?


b) Dvi skruzdls juda ploktumoje pagal dsnius, kuriuos nusako tiesins
funkcijos: y = 4x+2

ir y = -6x + 3. Kuriame koordinatiniame ketvirtyje

susikerta skruzdli keliai?


4.

Raskite duotj funkcij apibrimo ir reikmi sritis:


2
4
a) y = 3 ;
b) y = 5 + .

5.

a) Kurios funkcijos yra didjanios visoje savo apibrimo srityje?


Dy =X,
3) y = -3 + ~,

2) y = -X- ,
4)y = ~ .
x+2

b) Kurios funkcijos yra majanios visoje savo apibrimo srityje?


n

3) = 5- ,

-n

2 8

4) y = -

x+3

6.

Palyginkite funkcij /(x)=x 8 ir g(x)=x 9 reikmes:


a) 1) /(5,3) ir /(-6,4),

2) g{l,3)

ir g(-8,l),

4) / i - l f ) ir g(' 9
3
I 13

3) / f o f ! ir i f o i ] ,
b) i) /(-7,9) ir /(-8,1),

2)

3) / I " i I irgi I ,

- 5 ^ J ir

4) / U

IlirJ217
6J
V 19

7*. a) Raskite funkcijos / ( ) = apibrimo ir reikmi sritis.


7

b) Raskite funkcijos g(x)= 4 apibrimo ir reikmi sritis.

, g(x)=x~2 . [rodykite, kad / ( l 6 x 8 ) = 2(g(x))~'.

8*. a)inoma, kad f(x)=x4


2
3

b) inoma, kad /(x) = x , g(x) = x - 3 . rodykite, kad /(27x 3 )=9(g(x))~7 .


9*. a) rodykite, kad 2 /(x)=/(l28x), jei f(x)=lfx
b) rodykite, kad 2 /(x)=/(32x), jei f{x)=l

.
Afx .

10. a) Parabol y = /(x) eina per tak M. Raskite neinom koeficient, jeigu:
1) / ( X )

=-2X2+X

b) Parabol

+ C,

m(0;-3),

2) / ( ) = 2 - + 5 ,

(-1;9)?

= g(x) eina per tak N. Raskite neinom koeficient, jeigu

1) g(x) = 3x2 -15x + c , w(0;4),

2) g(x)=-5x2+

+ , n(- 1;0).

11. a) Raskite p ir q reikmes, su kuriomis parabols y = X2 + px + q virn yra


take /4(-3; 4).
b) Raskite p ir q reikmes, su kuriomis parabols y = x 2 + px + q virn yra
take fi(l;5).
12*. a) inoma, kad kvadratinei funkcijai /(x)= ax1 +bx + c teisingos nelygybs
/(1)< 1, / ( l ) > -1, / ( ) < - 4 . Nustatykite koeficiento a enkl.
b) inoma, kad kvadratinei funkcijai f(x)=ax2

+bx +c teisingos nelygybs

/(-3)< -5 , / ( - l ) > 0, / ( l ) < 4 . Nustatykite koeficiento a enkl.

13*. Paveiksle pavaizduotos parabol ir ties. Paraykite parabols ir tiess lygtis.


Raskite j susikirtimo tak abscises.
. y
a)

b)

.A

14*. Paveiksle pavaizduota parabol ir jos liestin. Raskite lietimosi tako ordinat.

15*. Raskite duotj funkcij apibrimo sritis:

a) f{x)=4-x2)

j 6 ^ ;

b) /(*)=

-x2)-lg2(3-x).

16*. Raskite duotj funkcij reikmi sritis:


a) f(x)=ylx2+

b) / ( * ) = hx2

2*+10;

+ 6x + 12 .

17*.a) Duota funkcija / ( * ) = 7 2 -4 + 3 . Raskite funkcijos f ( x ) apibrimo ir


reikmi sritis.
b) Duota funkcija g(x)=<Jx2-

+ . Raskite funkcijos f ( x ) apibrimo ir

reikmi sritis.
18. a) Raskite funkcijos f(x)=-x2

+Ax + 3 reikmi srit,


2

b) Raskitefunkcijos g(x)= x + 6x + 2 reikmi srit.

19*.a) Raskite funkcijos /()= v2x-x 2

apibrimo ir reikmi sritis,

b) Raskite funkcijos /(x) = V6 + 5x-x 2 apibrimo ir reikmi sritis.


20. a) Irinkite i duotj funkcij tiesioginio proporcingumo funkcij, kurios
grafikas eina per tak (2; - ):
Y) = 2-,

2) = -,

3) y = -l,6x,

4 ) ^ = x-8.

b) Irinkite i duotj funkcij tiesioginio proporcingumo funkcij, kurios


grafikas eina per tak (; -15):
1) j> = -21 + 2x ,

2) y = -6x+\x\,

3)y = -5x,

4 ) y = x-18.

21. a) Su kuria p reikme takas a(0,2;-6) priklauso atvirkio proporcingumo


funkcijos y = grafikui?

b) Su kuria k reikme takas (-0,4; -) priklauso atvirkio proporcingumo


Ic
funkcijos y = grafikui?

22. a) Raskite tiesioginio proporcingumo funkcijos /(x)=foc koeficient k, jeigu:


1)/(-1)=4,

2)/(2)=3,

3)/(0,5)=3,5,

4)/j^|j = - | .

. .

b) Raskite atvirkio proporcingumo funkcijos g(x)= koeficientjeigu:

l)g(-l)=4,

2)g(2)=3,

3)g(0,5)=4,

4 ) ^ | j = |.

23. a) Skaiiai ir y yra atvirkiai proporcingi. inoma, kad y = 2,4, kai = 1,5 .
i priklausomyb uraykite formule.
b) Dydiai ir y yra tiesiogiai proporcingi. inoma, kad y = 12 , kai = 2,4 .
i priklausomyb uraykite formule.
24. a) Skaii 2478 padalinkite dalis
1) tiesiog proporcingas skaiiams 2; 5 ir 7,
2) atvirkiai proporcingas skaiiams 2; 5 ir 7.
b) Skaii 136 iskaidykite 4 dmenis taip, kad pirmieji trys bt tiesiog
proporcingi skaiiams 1; 3 ir 6, o paskutinieji du-tiesiog proporcingi
skaiiams 5 ir 3.

25. a) Automobilis vaiavo 90


h

greiiu ir nuvaiavo tam tikr atstum per 4 h .

Per kiek laikojis nuvaiuos t pat atstum, vaiuodamas 1 2 0 greiiu?


h
b) 15 darbinink brigada atlieka darb per 8 dienas. Per kiek dien t pat darb
atliks 12 darbinink?
26. a) U 16 m mediagos sumokta 1401/. Kiek kainuoja 12 m tokios pat
mediagos?
b) U 6 kg saldaini sumokta 30 Lt. Kiek kainuoja 800 g i saldaini?
27. a) Turime du aukso ir sidabro lydinius. Pirmajame lydinyje i metal kiekiai
sutinka kaip 2:3, o antrajame kaip 3:7. Raskite pirmojo lydinio mas, jei jis
sulydytas su antruoju sudaro nauj lydin, kurio mas 12 g ir kuriame aukso ir
sidabro kiekiai sutinka kaip 3:5.
3 5 3
b) Trij ems sklyp plot santykis yra 2 - : 1 - : 1 - . inoma, kad i pirmojo
4 6 8
sklypo gauta 72 cnt grd daugiau negu i antrojo. Raskite bendr vis trij
sklyp plot, jei vidutinis kiekvieno sklypo derlingumas yra 18 cnt grd i 1 ha.

Jc

2.3. Lygtys ir nelygybs


Isprskite lygtis (1-4):
1.

.)2^+5-^-2-3;

1 ) ) 3 ^ + 7 - 1 - ^ + 1 0 = 120.

2.

a) 4:5 = jc: 12 ;
8 4

b) 5 - : 3 - = x:15.
6 2

3.

a)-x+6-|3--x] = 17;
5
{
5 J

b) 3-f x +3 ]-JC = 8.
{5
J 5

.
4.

.
a)

_
b)

5.

a) Lygties Ax = 3 aknis yra 0,4. Raskite lygties Ax = -I akn,

2JC

+ 20

2,4

JC+

1,5

12 .
= O;

+ 5,7
2,5

2x-l _
=O .
4

b) Lygtiesfcc= 4 aknis yra -1,5 . Raskite lygties kx = I akn.


Isprskite lygtis su visomis a ir b reikmmis (7-8):
6*. a) +1 = (2-) + ;

b) + 2 = (4-)- + .

7*. a) ( + )(-) = + 1;

b) (-2)( + 2 ) = - 2 .

8*. a) {b-5)
9.

(b + 3)-x = b2-25

b) {b + 3) (b-7)-x

= b2-49.

a) Dviejose krvose yra 320 akmen. Kai i pirmosios krvos antrj buvo
perneti 27 akmenys, o i antrosios iveta 70 akmen, tai abiejose krvose j
liko po lygiai. Kiek akmen buvo pirmojoje krvoje i pradi?
b) Urnoje buvo 123 balti ir raudoni rutuliukai. Kai i urnos im 17 balt ir
djo 40 raudon, tai abiej spalv rutuliuk pasidar po lygiai. Kiek balt
rutuliuk buvo urnoje i pradi?

10. a) Besirengiantiems naujiems mokslo metams trims snums tvai ileido tam
tikr sum pinig. Vyriausiam snui ileido 30 Lt maiau u pus sumos,
jaunesniajam snui -10 Lt maiau u tredal, o jauniausiajam - 8 Lt daugiau
u ketvirtadal visos sumos. Po kiek Lt ileido tvai kiekvienam snui.
b) Trys draugai Jonas, Petras ir Antanas vasaros atostog metu dirbdami
pajryje dvirai nuomos punkte per savait udirbo tam tikr pinig sum.
Jonas udirbo penktadal tos sumos ir dar 26 Lt, Petras - ketvirtadal tos sumos
ir dar 50 Lt, o Antanas 50 Lt maiau u pus visos tos sumos. Po kiek Lt per t
savait udirbo Jonas, Petras ir Antanas?

11. a) Deimtj dal turt pinig Birut ileido knygoms, o u penktj likuio
dal nusipirko rankin, kainavusi 36 Lt. Kiek Lt Birut ileido knygoms?
b) etadal turt pinig Dalia ileido raymo priemonms, ketvirtadalpratyb ssiuviniams, o 45 Lt skaiiuotuvui. Kiek Lt Dalia turjo, jei
2
pirkiniams ji ileido turt pinig?
12. a) Lygiaonio trikampio onin kratin yra 8 cm trumpesn u pagrind.
Raskite trikampio kratines, jei jo perimetras 44 cm.
b) Lygiaonio trikampio onin kratin ilgesn u pagrind 7 cm. Raskite
trikampio kratines, jei jo perimetras 44 cm.
Icm
13. a) Psiasis i pradi jo kaln 3- greiiu, o po to leidosi nuokaln
h
S
greiiu. Raskite vis keli, jeigu kelias kaln 1 km ilgesnis negu
h
nuokaln, o visa kelion utruko 3 h.
b) Psiasis i pradi jo nuokaln 4 greiiu, o po to kilo kaln 3
h
h
greiiu. Raskite vis keli, jeigu nusileidimo kelias 5 km ilgesnis u kaln, o
visa kelion utruko 3 h.
14. a) Trijose brigadose dirba 35 mons. Antroje brigadoje dirba 100%
darbinink daugiau negu pirmoje, o treioje - 7 daugiau negu pirmoje. Kiek
darbinink dirba pirmoje brigadoje?
2
b) Pirmojo lauko plotas sudaro vis lauk ploto, o antrojo lauko plotas 112,5 % treiojo lauko ploto. Treiojo lauko plotas 16 ha maesnis u pirmojo
lauko plot. Koks vis trij lauk plotas kartu?
Isprskite lygtis (15-22):
15. a) 5x--x2
7

= 0;

b) 3x + 0,4x2 = 0 .

16. a) 3x2 1 4JC + 16 = 0;

b) 2:2 -7x + 3 = 0.

17. a) 3JC2 +7-6 = 0;

b) 2x 2 +3x-2 = 0.

18. a) 4x2 12 + 9 = 0;

b) 9x2 - 6x +1 = 0 .

19. ) 7: :2 15 = 0;

b) x2 -4x + 18 = 0 .

20. a) (JC-5)2 =5(9-2*);

b)

(JC + 4 ) 2 = 2 ( 4 J C + 1 1 ) .

21. ) (4-*) 2 = 2 5 ;

b)

( 2 - 5JC)2 = 9 .

22. a)(2x-3) 2 =(x+2) 2 ;

B)

(+ 2)2

= ( 3 - 2 * )

Sudarykite kvadratin lygt, kurios sprendiniai yra jc, ir x2 (23-24):


23*. a)

X1

= 3,

X2

b)

-1;

JC,

= - 4 , x2 = -5 .

24*.a) X1 = 1 j , x2 =2 ;

b) JC, = -3 , x2 = 6 .

25*. a) JC, = 3 - V? , Jc2 = 3 + / ;

b) X

26. a) Raskite funkcij ,Y = 5JC ir

b) Raskite funkcij y = 2x

= I - S , x2=2 + 4l.

= 9JC + 2 grafik susikirtimo tak abscises.

ir y = 5* + 3 grafik susikirtimo tak abscises.

27*. a) Su kuriomis b reikmmis lygtis (b - 3)x2 + (b + 2)x


4-1 = 0 turi dvi skirtingas
aknis.
2
b) Su kuriomis m reikmmis lygtis (m + 4)x +2mx + (m-4)=0
turi dvi
skirtingas aknis.
28*. a) Su kuriomis a reikmmis lygtis JC2 + ax + 16 = 0 turi dvi lygias aknis,
b) Su kuriomis a reikmmis lygtis ax2
29*. a) Su kuriomis m reikmmis lygtis

+ IOJC + 1 = O

4JC2 +

2x-m

turi dvi lygias aknis.

= O turi vienintel akn,

b) Su kuriomis c reikmmis lygtis 3x -4x + c = 0 turi vienintel akn.


30*.a) Su kuriomis p reikmmis lygtis (j> + 2) x2 +(2p + 3)-jc+p-1 = O turi
realij akn?
b) Su kuriomis p reikmmis lygtis (p + l)-jc2-(2p + 3) jc+p + 2 = 0 turi
realij akn?
31*.a) Viena lygties JC2 -pjc-35 = 0 aknis lygi 7. Raskite kit ios lygties akn ir
koeficient/).
b) Viena lygties 22 1 2JC 7 = O aknis lygi 3,5. Raskite kit ios lygties
akn ir koeficient a.

32*. Su kuria k reikme duotosios lygties aknys yra prieingieji skaiiai:


a) Ix2 + 3(-5)x-8 = 0 ;
33*.Su kuria

reikme lygties

b) Ix2 + 3(-5)x+8 = 0 .
( k - 2 ) x

nurodyt slyg:
a) xx + x2 = 3 ;

+ (k-5)x-5
b)

X1

= O aknys

ir

X1

tenkina

-x2 = -3 .

34*. a) Su kuria a reikme lygties Ix2 -1 Ix+ a = O sprendiniai tenkina lygyb


IXx-X2=Il
b) Su kuria m reikme lygties x2 + 6x + m = 0 sprendiniai tenkina lygyb
x2 = 2xt.
35*.a) Su kuria p reikme lygties x2 +(2-p)x-p-3

= O sprendini kvadrat

suma yra maiausia?


b) Su kuria m reikme lygties x2 + (m-\)x

+ m2 -1,5 = O sprendini kvadrat

suma yra didiausia?


36*.a) Su kuriomis k reikmmis kvadratins lygties x2 + 3x+(k2

- Ik +12) = O

sprendini sandauga lygi nuliui?


b) Su kuria k reikme kvadratins lygties x2 + (k2 + Ak - S) - k = O sprendini
suma lygi nuliui?
2
37*. a) Su kuriomis a reikmmis lygtis 3x - 5x + 2a = O :
1) turi akn, lygi 3,

2) turi 2 skirtingas aknis,

3) turi tik teigiamas aknis,

4) neturi neigiam akn.

b) Su kuriomis a reikmmis lygtis Sx2 -Ax - 2a = O :


1) turi akn, lygi 2,
3) turi tik teigiamas aknis,

2) turi 2 skirtingas aknis,


4) neturi neigiam akn.

Isprskite lygtis (38 - 43):


2
38. a) 4 -13 +36 = 0 ;

4
2
b) X -AOx

39. a) 2x4 - 9x2 +4 = 0;

b)

40. &)3x4 +2x2 -5 = 0 ;

4
2
b) 36x -Sx

41. a) 2x4 + 9x2 +4 = 0;

4
2
b) 6x +Ix +2 = 0.

42. a) (5jc2 - 4)2 + 6(5x2 - 4) - 7 = 0 ;

2
2
b) ( + 2 - (: +1) - 55 = 0

43. a) 6-Ixi-8

6
3
b) +9x + 8 = 0 .

= 0;

X4

-6x2

+144 = 0.
+ 8 = 0.
-1 = 0.

44. Raskite funkcijos f () grafiko ir abscisi aies susikirtimo tak abscises, kai
a) f(x)=9x*

-12 + 4;

b) / ( * ) = 25x4 +66x2-27

45*. a) Su kuriomis parametro a reikmmis lygtis ax(ax + )+ 6 = x(ax + ) yra


1) pilna kvadratin,
2) nepilna kvadratin,
3) tiesin?
b) Su kuriomis parametro a reikmmis lygtis a2x2 + 2ax+1 = Ax2 - 2x yra
1) pilna kvadratin,
2) nepilna kvadratin
3) tiesin?
46. a) Dviej i eils einani natralij skaii sandauga lygi 182. Raskite t
skaii sum.
b) Dviej i eils einani natralij skaii sandauga lygi 210. Raskite t
skaii sum.
47. a) Raskite skaii, kurio kvadratas yra 10 vienet didesnis u tris kartus
padidint iekomj skaii.
b) Raskite skaii, kurio kvadratas yra 6 vienetais didesnis u penkis kartus
padidint iekomj skaii.
48. a) Nuo staiakampio kartono lapo, kurio ilgis 70 cm, o plotis 80 cm, atkirpo
kampuose lygius kvadratus, o i likusios dalies suklijavo dut. Raskite
kvadrato kraitin, jeigu inoma, kad ds pagrindo plotas lygus 30 dm2 .
b) Nuo staiakampio kartono lapo, kurio ilgis 26 cm, atkirpo i dviej pusi
kvadratus, kurio kratins lygios lapo ploiui. Likusio staiakampio plotas
80 cm . Raskite kartono lapo plot.
49*. a) Kiekvienas krepinio klubo narys padovanojo kiekvienam savo klubo nariui
po vizitin kortel. I viso buvo padovanota 506 kortels. Kiek yra klube nari?
b) Ikilojo daugiakampio vis striaini skaiius yra 42 didesnis u kratini
skaii. Kiek kratini turi is daugiakampis, jei striaini skaiius randamas
(--)
pagal formul - - , ia - kratini skaiius.
50*. a) Dvi prieingas kvadrato kratines padidinus Acm gaunamas staiakampis,
kurio plotas lygus 96 cm1. Apskaiiuokite kvadrato kratins ilg.
b) Nuo kvadrato atkirtus 6 cm ploio juostel gaunamas staiakampis, kurio
plotas lygus 216 cm2 . Apskaiiuokite kvadrato kratins ilg.
51*.a) Duotafunkcija f(x)=

Sx2-Ax-X.

Isprskite lygt (/"(*)+!)(/(*)+2)=0 .

b) Duota funkcija g(x)= Sx2 -3x+2 . Isprskite lygt (g(x)-2) (g(*)-l)= 0 .

52. a) Duota funkcija p(x)= 5x-4 . Isprskite lygt p 2 (x) = \6p{x).


b) Duotafunkcija p(x) = 6x-5

. Isprskite lygt p2{x)=-\l

p{x).

Isprskite lygtis (53-59):


. Ix2 -3x-14
53. a)
=O;
x+2

b)

..
.x-3
54. a)

b)

55. a)

2x-I
= -;
+ 24

7
8
=
x+2 * 2 _

b)
x-2

56. a) 1 - 2 2 - * " 6 = 0 ;
2-

-4

x + l = O;

x-2

=O .

x-4

X - I

57. a)

Ix2 -Ix-20

b) 2

;
4

'

2x-5
-.
-6
x + 2 = 0.

^ ^
3+x

, . 2x
3x +1
b)
= 2
X-I
-

33
x-4
3
58. a) - +
=
;
-1 Ix X - I l

2x + 5
b)
xz+x

.
59*. a)

. . 2x
6
b)
+
x +l
- 3

2
X-I

+
x

+2

13
= 2
;
+x-2

= 0.
3

3x
x+l
=
x - 4

X-I

x - 4

60*. a) Pirmja suliaspaude galima ispausti sultis 1 vai greiiau negu antrja, o
antrja-3 vai. greiiau negu treija. Per kok laik galima ispausti sultis
pirmja suliaspaude, jeigu per t pat laik galima ispausti sultis naudojantis
antrja ir treija suliaspaudmis kartu?
b) Pirmuoju iaupu galima pripildyti basein 5 vai greiiau, negu antruoju, o
treiuoju iaupu - 4 vai greiiau negu pirmuoju. Per kok laik galima pripildyti
basein treiuoju iaupu, jeigu per t pat laik galima pripildyti basein
pirmuoju ir antruoju iaupais kartu.
61. a) Motorin valtis nuplauk 10 km eeru ir 4 km upe prie tkm, sugaiusi visai
kelionei 1 h. Raskite valties savj greit, jei ups tkms greitis 3 .
h
b) Kateris nuplauk 15 km upe pasroviui ir 4 km eeru, sugais visai kelionei
1 h. Raskite katerio greit iam plaukiant pasroviui, jei ups tkms greitis
lygus

62. a) Vytas jo miko keliuku link autobuso sustojimo. Likus 4 km iki sustojimo,
jis nutar 20 min pailsti. Nordamas laiku atvykti sustojimo viet, padidino
greit 1

. Koks buvo pradinis Vyto greitis?


h
b) Kstas jo pakrante link prieplaukos. Likus 3 km iki prieplaukos, jis nutar
isimaudyti ir tam sugaio 15 min. Nordamas laiku atvykti prieplauk, jis
savo greit padidino 2 . Koks buvo pradinis Ksto greitis?
h
63*. a) Atstumas nuo miesto iki kaimo lygus 28 km . Tuo paiu metu i miesto ir
kaimo vienas prieais kit ivaiavo 2 dviratininkai ir susitiko po valandos.
Vienas j kaim atvyko 35 min vliau, negu kitas miest. Kokiu greiiu
vaiavo dviratininkai?
b) Atstumas tarp stoi A ir B lygus 45 km. Tuo paiu metu i i stoi ivyko
du traukiniai ir susitiko po 20 min. stot B vienas traukinys atvyko 9 min
anksiau, negu kitas [A. Kokiu greiiu vaiavo traukiniai?
64*.a) Keletas moni nutar vykti ekskursij, kurios kaina visai iai grupei yra
720 Lt. Taiau ekskursij vyko 3 monmis maiau, todl kiekvienam teko
mokti po 40 Lt daugiau, negu buvo sutarta. Kiek moni vyko ekskursij?
b) Viena kelion autobusu miest ir atgal Danieliui kainuoja 3 Lt brangiau,
negu traukiniu. Danielius turi 90 Lt, kuriuos gali ileisti kelionms. Jis
paskaiiavo, kad vaiuodamas traukiniu jis gali turti viena kelione daugiau,
negu autobusu. Raskite kelions miest ir atgal traukiniu kain?
Isprskite lygtis (65-89):
65. a) J3-

b) -Jx + 5 =x-l

=l-x;

66. a) x + V3x + 7 = 7 ;

b) V15 3JC

67. a) 3x + l =

b) 8-3x = x/x + 2 .

= JC .

68. a) V 8*+ 45=-2.*;

b) V7x+15 = - V 2 - x .

69. a) Vl5x + 19-5 = 3x;

b) /49-15 +3x = 11 .

70. a) x-Vx-12 = 0;

b) X-I-2/*---35 = 0.

71. a) + 14-- 5 = 0 ;

b) 4(+2)+/ + 2-1 = 0

72. a) (l6-x 2 )-v/3-x=0;

b) ( 2 - 9 ) / + 2 = 0 .

73. ) ( 2 -4 + )-/2-4 = 0 ;

b) (x2 -6x + 5)Vl6-X 2 = 0 .

74. a) (JC + 2)V23x 14 2 = 0 ;

b) (x +1)V5x2 + 22x-15 = 0 .

75. a) (2x2-3x-2)

b) (6x-5) V2x 2 -5x + 2 = 0 .

j3x + \ = 0 ;

76*.) (x + l)-Vx 2 +x-2 = 2x + 2 ;

b) (x-3)-Vx2-5x4-4 = 2x-6

77. a) Vx2 + 4 x - 5 0 = 3 ;

b) V*2 + -16 = - 4

78. a) V4x2 + 5 x - 2 = 2 ;

b) V23 + 3x-5x2 =3 .

79*.a) V4+x-V5-x = 2V2 ;

b) V8 + x -V8-x = x .

80*.a) V2x-6 + Vx+4 =5 ;

b) Vx-3+V2x + l = 4 .

81*.) /-2 + VJC + 3 = 2 ;

b) V x - V x - 2 4 = 6 .

82*.a) Vx + 2+V2x-l =-3 ;

b) V2x-3 + Vx-T = -2.

83*. a) Vx2 - 36 = /2*-1 ;

b) V8-5x = Vx2 -16 .

84*.) V4-2x+V2x-4 = 3 ;

b) V9-3x+V3x-9=0.

85*. ) /2 + 3-VxTT = I ;

b) V2x + 5 - V x M = 2 .

86*.a) Vx+T-V9-x =V2x-12 ;

b) Vx + 2-V2x-3 =V4x-7 .

87*.a) V3x-2+V5x-l = V x M ;

b) Vx--T-V5x-1 =V3x-2 .

89*.a) 2 + 5 + 4-5-J2

+ Sx + 28 = ;

90. a) Raskite funkcij


abscises.

= 2[ + 5

b) 2 + -18 + 4/2 +-6


ir

= +2

b) Raskite funkcij y = 4-Jx + 6 ir y = x+l

= .

grafik susikirtimo tak

grafik susikirtimo tak abscises.

91*.a) Raskite funkcij = -Jlx + 3 ir = l-/

+ grafik susikirtimo tak

abscises.
b) Raskite funkcij

ir y = 3--JX-I

grafik susikirtimo tak

abscises.
92*. a) Raskite kintamojo * reikmes, su kuriomis reikini -Jx
reikmi suma lygi 9.

ir -J45 +

b) Raskite kintamojo reikmes, su kuriomis reikinio -Jx + 9 reikms yra


vienetu didesns u reikinio

reikmes.

93*. a) Su kuriomis : reikmmis funkcij y = l 2x ir y = -J^x2 + - 5 reikms


yra lygios?
b) Su kuriomis reikmmis funkcij

y =-J3x2 -15*+ 19

ir y = 2x-5

reikms yra lygios?


94. a) Su

kuriomis

reikmmis

f(x)-g(x)=

O,

jei

/(x) = x 2 - 4

ir

reikmmis

f ( x ) g(x)= O,

jei

/(x)=9-x2

ir

g(x)=V^T?
b) Su

kuriomis

g(x)=VF7 ?
95. a) Kuris skaii dvejetas (-9; 5); (9;-5), (l5; ) ar (-3; 15) yra lygi
[x + y = 4,
sistemos <
sprendinys?
|>< = -45;
b) Kuris skaii dvejetas (-6;3), (-3;), (-2;9) ar (9; 2) yra lygi
fx+y = ~ 3,
o
sistemos <
sprendinys?
Isprskite lygi sistemas (96-97):
i3x-v = 1,
96. a) \ 7
jx + 2.y = 5;

{2x + 3y
= 9,

b) \
[ + = 10.

9 7 . ) ^ 3
[2 +Iy = 5;

b)

98. a) Raskite

funkcij

W = 4 '
[ + Iy = 5.

y = X+L

ir

. = X 2 - I

y = 3-

ir

>> = x2 + l

grafik

susikirtimo

tak

koordinates.
b) Raskite funkcij
koordinates.

grafik

susikirtimo

tak

99. a) Dviej skaii suma lygi 11, o j kvadrat suma lygi 101. Raskite tuos
skaiius.
b) Dviej skaii skirtumas lygus 1, o j kvadrat suma lygi 5. Raskite tuos
skaiius.
100. a) Ar egzistuoja tokie du skaiiai, kad:
1) j suma bt lygi 10, o sandauga lygi - 24,
2) j skirtumas bt lygus 2, o sandauga lygi - 4 .
b) Turime 84 aidimo kubelius. Ar galima juos idstyti ant stalo vienodomis
eilmis, kad:
1) eili bt 3 maiau, negu kubeli vienoje eilje,
2) eili bt 5 daugiau, negu kubeli vienoje eilje.
Isprskite lygi sistemas (101-105):

101*. a)

+ 7 + 2 = 0,

2x + y

b)

-=
x + 3y

-3 = 0;

2 +

102*. a)

X +7

=25;

b)

= 1,

b)

xy + x = 4;
105*. a)

_ 34

+7

=34.

x-y-

- y = 6,
103*. a)

xy-y

b)

12'

x~

6.

Z - I l
+
2

104*. a)

+ 7 = 5,
x + 3y

Jx 2 -jcy = l 12,

b)

U-/-48;

JC

&

3-L.
3

+ y+ xy =

- 6 ,

x + y-xy = 10.
2x + y2x = 54,
xy + 2x = 18.

106*. a) Ant parabols paymti takai (;3), 5(-1; ) ir

c(l;4).

1) Paraykite ios parabols lygt.


2) Ar i parabol eina per takus (4; - 5) ir w(-4;-5)?
3) Uraykite lygt tiess, kuri kerta parabol takuose B ir C.
b) Ant parabols paymti takai

a(0;2),

b(-2;0)

ir

C(l;2).

1) Paraykite ios parabols lygt.


2) Ar i parabol eina per takus Af(3; l) ir A/(-3; )?
3) Uraykite lygt tiess, kuri kerta parabol takuose B ir C.

107*. a) Staiakampio formos sklypo plane atkarpa AB - tai takelis, einantis pagal
sklypo striain. Takelio ilgis 13 , o sklypo perimetras 34 m. Raskite
staiakampio formos sklypo kratini ilgius. Kiek sprendini turi udavinys?
b) Ant atkarpos AB (kaip ant skersmens) 10 cm spinduliu nubrtas apskritimas.
Raskite ant pusapskritimio tok tak C, kad jo atstumas iki vieno i skersmens
gal bt 4 cm didesnis, negu iki kito. Kiek sprendini turi udavinys?
108*. a) Staiojo trikampio perimetras 24 cm, o jo ambin lygi 10 cm. Raskite to
trikampio statinius.
b) Staiojo trikampio ambin lygi 25 cm, o vienas jo statini 17 cm didesnis
u kit. Raskite to trikampio statinius.
109*. a) Dvienklis skaiius 9 didesnis u jo skaitmen sum, o to
kvadratas 180 didesnis u jo antrojo skaitmens kvadrat. Raskite to
kvadrat.
b) Dvienklis skaiius 18 didesnis u jo skaitmen sum o to
kvadratas 680 didesnis u antrojo skaitmens kvadrat. Raskite to
kvadrat.

skaiiaus
skaiiaus
skaiiaus
skaiiaus

110*. Grafiniu bdu isprskite lygi sistemas:


a)

111*.a) I funkcij y = X1 - 4 ir y = grafik nustatykite, keliuose takuose

ie grafikai?
112*. a) Dvienklio skaiiaus vienet skaitmuo dviem didesnis u deimi
skaitmen. io skaiiaus kvadrato ir skaiiaus, gauto sukeitus skaitmenis
vietomis, kvadrato suma lygi 1130. Raskite t skaii.
b) Dvienklio skaiiaus deimi skaitmuo 3 didesnis u vienet skaitmen. io
skaiiaus ir skaiiaus, gauto sukeitus skaitmenis vietomis, sandauga lygi 574.
Raskite skaii.
113*. a) Patininkas vaiavo dviraiu iki geleinkelio stoties 10 km ilgio viekeliu, o
gro atgal 5 km ilgio miko keliu kitu greiiu. Visai kelionei sugaio 1 vai
5 min. Raskite patininko greiius viekeliu ir miko keliu, jeigu grtant jis
sugaio 15 min maiau, negu keliu stot.
b) vejys jo iki eero 5 km viekeliu, o grdamas jo 3 km miko taku kitu
greiiu. Grdamas jis sugaio 35 min. maiau, negu eidamas viekeliu. Raskite
vejo greit viekeliu ir miko taku, jei i viso kelionei sugaio 1 vai 55 min.

114*. a) Dvienklio kaiiaus skaitmen suma lygi 12. Jei i to skaiiaus


atimsime 18, tai gausime skaii i t pai skaitmen, parayt atvirkia
tvarka. Raskite t skaii.
b) Dvienklio skaiiaus deimi skaitmuo 2 kartus didesnis u vienet
skaitmen. Jei jo skaitmenis sukeistume vietomis, tai gautume skaii 36
vienetais maesn u pradin skaii. Raskite t skaii.
115*. a) parduotuv atveus miltus reikia supilstyti tam tikr skaii maieli. Jei
kiekvien maiel bt pilama po 2 kg milt, tai likt nesupilstyta 200 kg
milt, o jei bt pilama po 3 kg, tai pritrkt 200 kg milt. Kiek yra maieli ir
kiek yra milt?
b) Jei ant kiekvieno suolo susst po 8 vaikus, tai 6 vaikams nelikt vietos, o jei
susst po 9 vaikus, tai 6 vietos likt laisvos. Kiek yra vaik ir kiek suol?
116*. a) Paraykite tiess y = kx + b lygt, jei ios funkcijos grafikas eina per tak
(-3; k) ir skaiius b 6 vienetais didesnis u skaii k.
b) Paraykite tiess y = kx + ( lygt, jei ios funkcijos grafikas eina per tak
ir skaiius yra 12 vienet didesnis u skaii k.
117. a) Staiakampio formos ems sklypo plotas yra 6 arai ir jis aptvertas tvora,
kurios ilgis 100 m. Raskite ems sklypo matmenis.
b) Staiakampio formos statybos aiktel aptverta tvora, kurios viena kratin
15 m ilgesn u kit. Aiktels plotas yra 7 arai. Raskite aiktels matmenis.
118*.a) [vertinkite 2 - 3 * , jei 4 < * < 6 ;
b) [vertinkite 5 - 4 y , j e i l < y < 3 .
119*. a) [vertinkite x-y, jei 1,7 < <1,8 ir 2,2 < y <2,3.
X
b) vertinkite , jei 7 < < 8 ir 9 < jv <: 10 .

120.a) Su kuriomis* reikmmis reikinys 5 + 4* gyja neneigiamas reikmes?


b) Su kuriomis* reikmmis reikinys 6 - 5 * gyja teigiamas reikmes?
Isprskite nelygybes (121-124):
121. a) 1,2(* +5)+1,8* > 7 +2*;
122. b)

* +3
2

*-4
5

>0;

b) 2,4*-2(5-1,8*) > 14-2* .


b)

x-2
3

*+3
2

<0.

x+

123.) - < 1 4 ;

124. a)

2JC 3

+1 1
>
3
2

125.a) Raskite

3 - JC
:
5

didiausi

+ 1

8 JC

+ <

b) Raskite
Ix-I

sveikj

2JC + 5 8JC + 7
>
.

JC

reikm,

tenkinani

nelygyb

JC

reikm,

tenkinani

nelygyb

126*. a) Paveiksle

+ .

didiausi
sveikj
jc-7 JC 18

3JC-5

b)

. .
<4 .

3JC + 29

+ <

b) JC +

pavaizduotas

funkcijos

>> = JC 2JC 3 grafikas. kvadratlius


raykite praleistus enklus > arba <.
1) jei 1 <JC<3 , tai 2 - 2 - 3 [ ,
2) j e i j c c - l ,

tai JC2 - 2 - ~ 1 0 ,

3) jei JC>3, tai JC2 - 2 - 3 [ .


b) Paveiksle

pavaizduotas

funkcijos

7 = JC 2 -2JC-8 grafikas. kvadratlius


raykite praleistus enklus > arba <.
1) jei -2 < JT < 4 , tai JC 2 -2JC-8[]0,
, tai J t 2 - 2 J C - 8 ,

2) jei x<-2

3) jei JC > 4 , tai X1 - I x - 8 0.


127*. a) Nustatykite su kuriomis JC reikmmis y<0,
1)

-I,

3) 7 = Jt2 + 4jt - 5 ,

2) y =

y = 0 , 7 > O, kai
x-x2,

4) 7 = (JC - 2 ) 2 .

b) Nustatykite su kuriomis JC reikmmis y < O, y = 0 , .Y > O, kai


1) - --^x2

+2,

3) ^ = -JC 2 + JC + 2 ,

x2-4x,

2)y

4)y

= -{x + \ f .

128*. a) Su kuriomis JC reikmmis / ( x ) g ( x ) O, kai /(JC)=2JC + 6 irg(x) = x + 4 .


b) Su kuriomis reikmmis f(x)g(x)<

O , kai / ( x ) = 3 x - 3 i r g ( x ) = x + l .

Isprskite nelygybes (129-138):


129.a) 1) ( J C - 2 ) 2 > 4 - X 2 ;

b) ( + 3 ) 2 < 2 - 9 .

130.a) 2 > 0 ;

b)-x2<0.

131.a) 3 - 2 > 0 ;

b)5-4x2<0.

132. a) 2 > .

b) -X 2 <4x .

133.a) - X 2 + 4 X - 5 < 0 ;

b)x2-x + 3<0.

134.a) 2X 2 + 5X + 2 < 0 ;

b)x2-4x-5>0.

135.a) 2 - 2 x + l > 0 ;

b)x2+6x + 9 > 0 .

136. a) - 3 X 2 + 1 7 X - 2 0 < 0 ;

b) - 7 x 2 + 3 1 x - 3 0 > 0 .

137.a) 4x2 - 4 x +1 < 0 ;

b) - x 2 + 8x-16>0 .

138*.a) (x2 + 2x) 2 > 9 ;

b) ( x 2 + x ) 2 > 4 .

139. a) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = -4x 2 + +1 reikms yra didesns


u funkcijos y = I-Ax

reikmes?

b) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = 3x2 + 2x - 3 reikms yra maesns


u funkcijos y = X2 -x-l

reikmes?

140. a) Su kuriomis b reikmmis lygtis 5{b + A) 2 -10x + 6 = 0 turi realij


akn?
b) Su kuriomis a reikmmis lygtis ( - ) 2 - 2 ( 3 - 4 ) + 7 - 6 = 0 turi
realij akn?
141*.a) Raskite visas m reikmes, su kuriomis lygtis x 2 - 2 ( m - I ) x + 2m + l = 0
turi du skirtingus teigiamus sprendinius.
b) Raskite visas a reikmes, su kuriomis lygtis 2 +2( + 1) + 9-5 = 0 turi
du skirtingus neigiamus sprendinius.
142*. a) Su kuriomis a reikmmis kvadratinis trinaris 2(4- )x 2 - 2 a x - a - 3
gyja tik neigiamas reikmes?
b) Su kuriomis a reikmmis kvadratinis trinaris (a + l) 2 - (a + ) + 2a
gyja tik neigiamas reikmes?

143*. a) Kokios turi buti a reikms, kad nelygyb


(2a2 -5a+ 2) 2 -4ax + 2> O bt teisinga su bet kuria reikme?
b) Kokios turi bti a reikms, kad nelygyb (a-\)x2 + ( + ) + + 1 >0
bt teisinga su bet kuria a reikme?
144*. a) Kokios turi bti a reikms, kad nelygyb (a - \)x2 - 2(a - l)x- (a +1)< 0
bt teisinga su bet kuria reikme?
b) Kokios turi bti a reikms, kad nelygyb (a + l)x2 - (a + 3) + 2a < 0 bt
teisinga su bet kuria reikme?
145*. a) Raskite visas a reikmes su kuriomis reikinys
^(a+ 4)2 -2(-4): +4a-16

turi

prasm

su

visomis

kintamojo

kintamojo

reikmmis. Atsakyme paraykite maiausi sveikj a reikm.


b) Raskite visas a reikmes su kuriomis reikinys
y](a + 5)x2-2{a-5)x+

2a -10

turi

prasm

su

visomis

reikmmis. Atsakyme paraykite maiausi sveikj reikm.


146*. a) Isprskite nelygyb

-4

< 1. Atsakyme paraykite sum sveikj skaii,

nesani nelygybs sprendiniais.


-4
b) Isprskite nelygyb
< 1. Atsakyme paraykite sum sveikj skaii,
x-3
nesani nelygybs sprendiniais.
ax

147*. a) Su kuriomis a reikmmis nelygyb

< 0,25 yra teisinga su visomis


+9
reikmmis. Atsakyme paraykite didiausi sveikj a reikm.

b) Su kuriomis a reikmmis nelygyb < 1,75 yra teisinga su visomis


X
+4
reikmmis. Atsakyme paraykite didiausi sveikj a reikm.
2

148*.a) Su kuriomis reikmmis funkcijos /(x)= reikms yra maesns u

vienet.
b) Su kuriomis reikmmis funkcijos / ( * ) = reikms yra didesns u

vienet.

Isprskite nelygybes interval metodu (149-168):


149*. a) < 5 ;
x+l

b)

150*. a)
3x-2

b)

<;
3x + 4

> i .
2x + 3 2x-5
2

3
2
151*.a) - - > - ;

b)

152*. a) (3x + 4)(x -1) (x + 2) > O;

b) (5x + 7) (x - 2)(x +1) < O .

153*.) (+1)( + 3 ) 2 ( 2 - 3 ) < 0 ;

b) (X-2)(X-3) 2 (2X + 5 ) > 0 .

154*. a) 2 ( 4 2 ) > 0 ;

b) (X 2 -4)(X + 2 ) > 0 .

155*.a) (-2) 3 (+ l) 2 (x 2 +1)> O;

b) (x-5) 2 (x + 4) 3 (x 2 -x + l ) < 0 .

156*. ) 2 + 2 - 5 > ;

b) 5X 2 + 7 X - 6 S 0 .

157*.) 23 - 2

b) 3 + 2 - 1 0 x > 0 .

X-I

-3<0;

158*.) ( 2 2 + - ) ( 4 - ) > 0 ;
159*.)

160*. )

4 ) ^ 0 ;
- - 1 4
+-2
2 + 3

>0;

162*. )

163*. )

164*.)

2 - - 2
2 - - 2

-4+5

b) ( 2 X 2 - 5 X - 7 ) ( 3 - X ) < 0 .
b)

b)

161*.) || ( + 1 ) > 0 ;

^ # ^ ) , 0 .
-5x + 6

-X-2

3x-4

<0.

b) I I (x - 2) < O.
b

<0;

5x - 9x + 4
>0.
1
6x -7x + 2
+6
<0.
X 2 +3x + 4

>0;

2 +-1

3
-<-.
x+l

<0;

b)

9+ 24x + 16x
10-3x-x

>0.

165*. ) ( 3 + ) ( - ) ^ 0 ;

b) (x3 + 2 7 ) ( x - 2 ) > 0 .

***

166*. )

b) <
3x + 3

^ +2
>
2 + 3 4-3 '

*+1
2x-3

167*. ) (9 2 -)(8 3 + ) > 0 ;

b) ( 2 7 x 3 - l ) ( x 2 - 4 ) < 0 .

1 6 8 * . A )

b) Vx + 3(x + 4 ) ( x - l ) > 0 .

V * M ( J C - 2 ) ( X

L ) < 0 ;

-5
< 2 sprendin.
x-4
x-2
1
b) Raskite didiausi sveikj nelygybs < sprendin.
x-3
2

169*. a) Raskite maiausi sveikj nelygybs

2 + 6 X + 9
< 0 sprendin.
5-
2
4x + 4
b) Raskite maiausi sveikj nelygybs
>0 sprendin.
x+3

170*. a) Raskite maiausi sveikj nelygybs

171*.a) Raskite nelygybs ^


b) Raskite nelygybs

+3x+
^6~f)
(-8-x)(x + 4)

> 0 sveikj sprendini sum.

Ix2 5x + 9)(9 x)2


7
s r ~ S 0 sveikinu sprendini sum.
(-7-*)(* + 4)

172*. a) Su kuriomis reikmmis funkcijos y =

4
5-x

grafikas yra aukiau tiess

=?
b) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = grafikas yra aukiau u
x+2
3
funkcijos y
grafik?
x-3
2
j
173*. a) Su kuriomis m reikmmis nelygyb
< 1 teisinga su bet kuria
2x - 2x + 3
reikme?
b) Su kuriomis m reikmmis nelygyb
reikme?

m x + 4 > i teisinga su bet kuria


-2x + 3

Isprskite nelygybi sistemas (174-176):


174*. a)

Or
+12 - 0,l(x +1) >y-y-++0;0.
l(9x + 19),

b)

3(2x-3)>4(x + 1)+13;
. [2 -5 + 6 < 0 ,
175*. a) <
I x-3 > 0;

176*. a)

3J5^jc

) + 9'

7-3(2 + )>2(-4).

b)

|32 -4x +1 > 0,


[2 - x - 2 < 0 ;

f - 2 < 0,
,
[ -7 + 10<0.
2 - 2-3 > O,

Ix 22 -1 Ix +28 >0.

177*. a) Su kuriomis reikmmis trupmenos

k1
reikms priklauso skaii

intervalui [1; 1J-?


y+ 2
b) Su kuriomis y reikmmis trupmenos reikms nepriklauso skaii
y-1
intervalui [-2; 2]?
178*. a) Raskite sveikuosius nelyginius nelygybi sistemos sprendinius
-1
<

5
2

.2
>

+2x-4
2

>1.

+2
b) Raskite sveikuosius lyginius nelygybi sistemos sprendinius
9*-2>2l
3

3'

x2+x-2

<{

X2+4
179*. Raskite didiausi natralj skaii, tenkinant nelygybi sistem:
2*-5
a)

b)

x-4
x-l>0;

180*. a) Ekskavatoriaus

bake telpa

78 (

x-3
x+5>0.
degal.

Dirbdamas

ekskavatorius

vidutinikai naudoja 13 i degal per valand. Kiek daugiausiai valand gals


dirbti ekskavatorius, jei turs pus bako degal?
b) 320 km atstumui nuvaiuoti vairuotojas gali sugaiti nuo 3 iki 4 valand,
kokioseribosegali kisti vidutinis automobilio greitis?
181*. Kiek kratini gali turti ikilasis daugiakampis, kai
a) jo vidaus kamp suma nedidesn u 1620.
b) taisyklingojo -kampio kiekvieno vidaus kampo didumas skirsis nuo 180
daugiau kaip 40.
182*. a) Staiakampio ilgis I m didesnis u jo plot. Koks gali bti staiakampio
ilgis, jeigu jo plotas yra maesnis u 60 m2 ?
b) Staiakampio ilgis 5 m didesnis u jo plot. Koks gali bti staiakampio
plotis, jeigu jo plotas yra didesnis u 36 m2 ?

183*. a) Tam tikro kelio dal turistas vaiavo traukiniu, kurio greitis lygus 50 , o
h
po to jo psias 4
h

greiiu. inoma, kad jis jo dviem valandomis maiau

negu keliavo traukiniu. Jis nukeliavo ne daugiau 3\6km

. Kiek daugiausiai

valand galjo trukti visa kelion?


b) Marruto ilgis 400 km . Dal kelio turistas vaiavo traukiniu, kurio greitis
lygus 60 , o po to 3 vai ilgiau negu traukiniu vaiavo autobusu, kurio
h
Jqu
Jqh
greitis 70 . Likusi kelio dal jo psias 4 - greiiu. Kiek valand jo
h
h
turistas, jei inoma, kad ir traukiniu ir autobusu keliavo sveik valand skaii?
184*. a) Dvienklio skaiiaus deimi skaitmuo 2 didesnis u vienet skaitmen.
Sudjus skaii su skaiiumi, paraytu tais paiais skaitmenimis, bet
atvirkia tvarka, gaunama suma didesn u 80, bet maesn u 90. Koks is
dvienklis skaiius?
b) Prie dvienklio skaiiaus pridjus jo pus, gauname skaii, didesn u 128,
bet maesn u 130. Raskite dvienkl skaii.
185*. a) Trikampio dviej kratini ilgiai yra 5,2 cm ir 2,4 cm . Treiosios kratins
ilgis (centimetrais) ireikiamas sveikuoju skaiiumi. Koks gali bti treiosios
trikampio kratins ilgis?
b) Trikampio dviej kratini ilgiai 6,8 cm ir 3,5 cm . Treiosios kratins ilgis
(centimetrais) ireikiamas sveikuoju skaiiumi. Koks gali bti treiosios
trikampio kratins ilgis?
186*. a) Su kokiu 50CC temperatros vandens kiekiu reikia sumaiyti 6(

15C

temperatros vandens, kad gauto vandens temperatra bt didesn u 30C ,


bet maesn u 40C ?
b) Su kokiu cinko kiekiu reikia sulydyti 16 kg vario, kad gautume lydin,
kuriame bt daugiau negu 20 % , bet maiau 40 % vario.
187*. a) Lygiaonio trikampio pagrindo ilgis lygus 12 cm, o perimetras maesnis
negu 80cm. Nurodykite visus skaiius, kuriais galima ireikti onins
kratins ilg.
b) Lygiaonio trikampio virns kampas kinta nuo 20 iki 70 imtinai.
Nurodykite visus skaiius, kuriais galima ireikti kamp prie pagrindo didum
laipsniais.

188*. a) I kiekvienos ikilojo -kampio virns nubrtos striains. J yra


maiau kaip 35. Kiek kratini turi -kampis, jei inoma, kad striaini
skaiius randamas pagal formul

^,

ia -kratini arba kamp

skaiius?
b) Paskutinio

skambuio

ventje

vienos

klass

abiturientai

pasikeit

nuotraukomis. Kiek daugiausiai mokini galjo bti klasje, jeigu fotografas


pagamino maiau kaip 600 nuotrauk.

189*. a) Su kuriomis reikmmis trupmen ir ! skirtumas maesnis u j

x +2
sandaug?
2
b) Su kuriomis reikmmis trupmen ir

sandaug.

-k

"k

2
3-

suma didesn u j

3. Rodiklins ir logaritmins funkcijos


3.1. Pagrindins funkcij savybs ir reikmi apskaiiavimas
1. a) Kuris i grafik yra funkcijos y = I I grafikas?

b) Kurios funkcijos grafikas tiksliausiai atitinka paveiksle pavaizduot grafik?

2.

2l",

2) = \

3 ) 7 = 2*-1,

4) y = Y ' \

1) y

a) Kuris i grafik yra funkcijos 7 = 1 1 grafikas?


1)

b) Kurios i duotj funkcij grafikas pavaizduotas paveiksle?

3.

1)7 = 2"1,

2 ) 7 = 2x,

3) 7 = 0,2 ,

4) 7 =

a) Kuris i duotj grafik yra funkcijos y = 0,4W

grafikas?

b) Kuris i duotj grafik yra funkcijos y = 0,5W 2 grafikas?


1)

2)

a,

/
J

0,5

-2

4*. a) Kurios i duotj funkcij yra didjanios:


l-2x

1 ) = \ \

2)y

=( S ) 2 ' \

3)^ = 4 ,

4 ) 7 = 2"

b) Kurios i duotj funkcij yra majanios:


2) 7 = 5

-jc-l

4) 7 = f J - '

3) 7 =
7

'

5*. a) Duota funkcija / ( x ) = a" . inoma, kad /(-1,5)= 8. Raskite /(,5).


b) Duota funkcija / ( * ) = a" . inoma, kad /(l,5)=. Raskite /(-1).

6.

Kuri i duotj funkcij yra rodiklin?


a) 1) 7 = * ,

2) 7 = ,

3 ) y = xx,

4)7

b) 1) 7 = sin;c\

2 ) 7 = (V2)\

) = \

4) 7:

3
: 2( -*>*

. 2sinjf

7*. a) Nustatykite, kurios i duotj funkcij yra didjanios:


1 ) 7 = (/)\

2 ) 7 = 2"*,

3 ) 7 = 21*,

4)7 =

b) Nustatykite, kurios i duotj funkcij yra majanios:


1 ) 7 = 0,3*,

~) 7 = '1^1
2

3)

=1 7 ,

1
8*. a) Palyginkite reikmes 3*' ir 3*2, jeigu X1 = ;

4)7 =

2
X2=-.

1
1
b) Palyginkite reikmes 3 1 ir 3 2 ,jeigu x, = ir X2 =- .
2

9*. a) Palyginkite reikmes 5 1 ir 5 2 ,jeigu X1 = ir x2 =.


b)Palyginkite reikmes 5*1 ir 5*2 ,jeigu

= j , x2 = j .

Vi9

10*. a) Duota Hinkcija f ()= 6 . Raskite reikinio


b) Duota funkcija /(X)=T jr -RaskitereiSkinio

,2
1
reikm,
/ ( - 2) P

n 4

/(-)/(

reikm.

11*.a) Duota funkcija /(X)=O 1 I 1 . Raskite reikinio 5/(3)+ 9/(2)+ 7/()+2/()


reikm.
b) Duota funkcija /()=0,1*. Raskite reikinio 6/(3)+ 9/(2)+ 4/()+4/()
reikm.
Naudodamiesi skaiiuotuvu apskaiiuokite rodiklini funkcij reikmes (12-13):
12. a) / ( x ) = 4 \ = -2,5;

b) / ( x ) = f i l

13. a) / ( x ) = 9", kai = 3,5 ;

b) / ( x ) = I - I , kai = -4,5 .

14*.a) Duotos funkcijos / ( x ) = -


Apskaiiuokite reikinio f2(x)-g2(x)
b) Duotos funkcijos / ( ) =

ir

,kai x = -l,5 .

g(x)=-^-^

reikm.

35 2 -45" 2

.
/ 352 + 45~2
ir g(x)=

Apskaiiuokite reikinio f 2 ( x ) - g 2 ( x ) reikm.


15*.a) Duota funkcija / ( ) = 3X . Raskite reikinio / 2 ( l 7 ) + / 2 ( - 1 7 ) reikm, jei
/(17)+/(-17)= a .
b) Duota funkcija / ( x ) = 7*. Raskite reikinio f 2 (24)+f 2 (-24) reikm, jei
/(24)-/(-24)= a .
X
16*. a) Funkcij / ( x ) = I 2 x 81

ireikkite rodikline funkcija ir

ireikkite rodikline funkcija ir

apskaiiuokite / | |.
b) Funkcij / ( x ) = 4ix 64

apskaiiuokite / I

^ ^jc+2
17*. a) Funkcij / ( * ) =
ireikkite rodikline funkcija ir
apskaiiuokite 3/(-l).
i4*+1 -i41+2
/ \ T
-+TT

b) Funkcij f\x)=

"7 ireikkite rodikline funkcija ir

apskaiiuokite 16/(-l).
18. a) Raskite* reikmes, su kuriomis funkcija y = 2x gyja duotj reikm:
1)16,

2)8^2,

3) L,
V2

4)L.
32V2

b) Raskite * reikmes, su kuriomis funkcija , - ( )


I) ~ >
25

3) l -j=,
25V5

2)125,

gyja duotj reikm:


4) 625/5 .

19. a) Nubraiykite grafik funkcijos y = / ( * ) , kai /(*)=

b) Nubraiykite grafik funkcijos y = g(x), kai g(x) =

I , jei > O ,
3x + l , jei

x<0.

Ax , jei x < 1 ,
* 2 +1, jei > 1.

20. a) I grafiko nustatykite, su kuriomis reikmmis funkcijos y = 5 x grafikas


yra aukiau tiess y = -2x +1.
b) I grafiko nustatykite, su kuriomis reikmmis funkcijos 7 = ( - ]
3,
yra aukiau tiess y = +1 .

grafikas

21*. a) Kokiame intervale funkcija y = 2" gyja didiausi reikm, lygi 32 ir


maiausi reikm, lygi -j.

b) Kokiame intervale funkcija


maiausi reikm, lygi

1 .

ISyJa didiausi reikm, lygi 81 ir


22*. a) Paveiksle pavaizduoti

funkcij

= * \ y = kx +b grafikai. Paraykite funkcij lygtis. Raskite tiess


susikirtimo

su

Ox

aimi

tako

abscis.
ori
I

b) Paveiksle pavaizduoti

funkcij

y = a* ir y = kx + b grafikai. Paraykite funkcij lygtis. Raskite tiess


susikirtimo

su

Ox

aimi

tako

abscis.

23. a) Kokio skaiiaus logaritmas pagrindu 7 yra lygus 2?


b) Kokio skaiiaus logaritmas pagrindu 3 yra lygus 5?
24. a) Kokio pagrindo logaritmas skaiiaus 27 yra lygus 3?
b) Kokio pagrindo logaritmas skaiiaus 256 lygus 8?
25. a) inoma, kad teigiami skaiiai y, a ir b sudaro sry y = a-b6.

Ireikkite

Iogc y skaii a k b logaritmais pagrindu c.


b) inoma, kad teigiami skaiiai x, a, b ir c ireikti sryiu = ^
c
Ireikkite logaritm log skaii a, ir c logaritmais pagrindu n.
26. a) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = log, reikm lygi 2; -3 ; 1.
3

b) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = Iog4 reikm lygi 0; -1; .


Palyginkite duotuosius skaiius. Atsakym pagrskite (27-36):
27*. a) Iog4S ir I o g i - ;
4

7
7
28*. a) I o g 1 - ir log 5 ;

b) Iog2 3 ir log, 3.
2

29*. a) Iog2 - ir Iog4


3

b) Iog i 2 ir Iog2 2 .
3

30*.a) Iog 3 - ir I o g 3 - ;
8
7

b) Iog5

31*. a) Iog i

b) Iog i S ir I o g i ? .

ir log, ;

97 ir
. log,
,
99;
32*.a) log,

i 99
{ 97

ir Iog5 S .

b) ,Iogs 101 .ir .Iog8 103 .


103
101

U4

33*. a) Iog5 7 ir Iog7 5;

b) Iog3 2 ir Iog2 3.

34*. a) Iog4 5 ir Iog6S ;

b) Iog7 4 ir Iog3 5 .

35*. a) - Iog5 - ir 7 log51 ;


5

b) Iog4

ir Iog3

81

36*. a) A = Iog3 2 + Iog3 7 ir B = Iog3 (2 + 7);


b) A = Iog4 5-Iog 4 3 ir B = Iog 4 (5-3).
37*. a) Idstykite reikinius j reikmi majimo tvarka:
log(cos2n)
^ c c i j ' ,

* = log, r i n ^ J ,

C=

b) Idstykite reikinius j reikmi didjimo tvarka:


A - [ * f \

B =Iogf(C-I),

C=

( t g f ^

38*.a) Idstykite skaiius didjimo tvarka Iog 2 0,7; Iog 2 2,6; Iog20,1; Iog2

Iog2 3,7.
b) Idstykite skaiius majimo tvarka

Iog0 3 1 7 ;

Iog0 3 2,7 ;

Iog0 3 3 ; l o g 0 3 | .
39*. Raskite funkcijos f ( x ) apibrimo srit, jei:
j .'-*2
a)/(*) = 4 ^ S

b) / ( * ) =

Iog0 3-^-

40*. Raskite funkcijos /() didiausi reikm, jei:


b) /(*)=8 2 *-* 2

-)/M=({f2
Raskitefunkcijos f(x)
41*. a) /(x)=

reikmi srit (41-43):

2 4

b) /()=34~2

';

42*. a) / ( x ) = 4 w + 3 ;

b) / M = 5 ' " - 2 .
b) / W = ( )

44*.a) Raskite funkcijos

y = 2"

atvirktin funkcij. Nubraiykite vienoje

koordinai ploktumoje duotosios ir jai atvirktins funkcijos grafikus.


b) Raskite funkcijos y =

atvirktin funkcij. Nubraiykite vienoje

koordinai ploktumoje duotosios ir jai atvirktins funkcij grafikus.

1) Apskaiiuokite /(log 2 ),
2) Paraykite duotai funkcijai atvirktin funkcij intervale (; oo).

1) Apskaiiuokite /(log 5 2),


2) Paraykite duotai funkcijai atvirktin funkcij intervale (; + <x>).
46*. a) Duotafunkcija / ( x ) = Iog2 (x-l).
1) Isprskite lygt /(x)= 3,
2) Isprskite nelygyb /(x)< 3 ,
3) Nubraiykite funkcijos y = f(x)

grafik.

b) Duota funkcija f ( x ) = log, ( +1).


2

1) Isprskite lygt /(x)= -2,


2) Isprskite nelygyb / ( x ) > - 2 ,
3) Nubraiykite funkcijos y = /(x) grafik.

Apskaiiuokite (47-53):
1
47. a) log, = ,
2 4V2

b) Ig

48. a) Iog v -V27 ;

b) Iog 3 ^ V2 .

49. a)

b) l o g ^ V ) .

log^Vl);

IO(WH)

50. a) IgO1I; IgO5OOl; IgVlO ; IgVlOO ;


b) IgVlO ; l g - j L ; lg(loV));Ig(lOoVio).

51. a) log,-!-; Iog3/27 ; Iog01O1OOOl; Iog 02 625.


7
log

b)

0 . 2 7 ^ ; log0..(l0VT000).

52*. a) Iog v i (7 -V?)- Iog y i 14;

b) Iog0,0,003 - Iog010,03.

53. ) ( Ig 2 - Ig 24): (lg3 + Ig 27);

b) (Iog3 2 + 31og3 0,25): (Iog3 28 - Iog3 7).

Apskaiiuokite reikinio reikm (54-68):


54. a)

55*. a)

Ig8+lgl8 .
21g2+lg3 '
31og 7 2-log 7 24
Iog7 3 +Iog7 9

o,5 Ig 5
56*. a) V?(log3 36 - Iog3 4 + 5185 8 )

57*.a) 81" ~ 2189" +251812'8 + 164+'g4':


>g,25 3
58*. a)

b)

31g2 + 31g5
Igl3-lgl30 '
Iog4 45+ 2 Iog4

b)

Iog4 75-Iog 4 3

b)l.(log,23
b)

log, 2 4 +

71-4r85"

2^3_5'^3_81-.88
v l o g 81 5

b) I I

59*.a) log, (Iog255)-91853 ;

b) log, (log 27 ) 161085

60*. a) 4 1 825+2log0 " 3 ;

JjJ Jlog9IS-Iog27S

61*.a) Iog 4 (log,, 121)+ Iog16/2 ;

b) Iog8(Iog14 196)-Iog7 -Jl .


Iogyj 7-21og I 7

62*.a) 2lo8^5+2leo,25.
b) 3
5 ,OEs3

63*.a) ( 5 ^ )

;
b) (4 108 ' 3 ) 10847 .

64*. a) Iog16 (Iog3 81);


b) Iog27 (Iog 4 64).
65*. a) Iog 18 126-Iog 18 7;
b) Iog 15 120-Iog 15 8.
66. a) lgl-i-lgl50;

b) I g 2 ^ - l g 2 5 0 0 .

67*. a) Iog 2004 tg45+Iog 1 cos45;

b) Iog2005 ctg45 +log 2 cos30 o .

68*. a) I o g w j (9/);

b) Iog 4 v 1 ( W 2 ) .

69*. rodykite, kad


a) 2 , 0 8 2 ' 5 = 1 ;

b) 5 , 0 8 ^ 3 = 2 7 .

70*. Suprastinkite:
b)

V r - IgVx-IgVx 3

I duotosios lygybs raskite (71-75):


71*. a) Iog4 = 2 Iog410 + 4 Iog4 81 - 1 Iog 4 125;
4
3
b) log, X = ^ l o g 1 8--^ Iog1 256 + l o g , 144.
J
8
2
3
I
J
I
72. a) I g x = i i g 9 - | l g 8 ;

b) lgx = | l g 2 5 - j l g 9 .

73. a) Igx = Igl2 + l g l 5 - l g l 8 ;

b) Igx = lg8 + lg20-lg40.

2
74*. a) Iog0 , = 4 Iog 0 ,3 - - Iog 0 , 27 - 2 Iog 0 , 6 ;
b) Iog0 j = 2 Iog0il 6 - 0,5 Iog0il 1OO+3 Iog 0 , UlO .

, .
Iog5 27-2 Iog5 3
75*.a) Igx =
;
Iog5 45+ Iog5 0,2

...
2 Iog0 3 4+ Iog0 3 0,5
b) Igx =
Iog0 3 6-Iog 03 12

Raskite Igx, kai (76-77):


0-JWa
J loJToi
76*. a) =
"oj

JwaJoJ

JlOOO-JlOaVa
77*. a) = ^7=
loVa

b) =
" "
10

J\oJlOOOaS
b) x = ^
=
lOOVa

78*. Duotj reikin ilogaritmuokite nurodytu pagrindu a:


a) 25 3 Vc^ ,kai a = 5, b>0 , c > O;
L-I
b)

,kai = 0,2 , b>0 , c > O .

79*. a) inoma, kad Ig 2 = ir Ig 3 = 6 . Apskaiiuokite Iog412 .


b) inoma, kad Iog2 5 = ir Iog2 3 = b . Apskaiiuokite Iog315.
80*. a) Apskaiiuokite Iog 6 16, jeigu Iogl2 27 = a .
b) Apskaiiuokite Iog4916 ,jeigu Iog14 2 = c .
81*. a) Ireikkite Iog6 9 raide a, jeigu Iog6 2 = a .
b) Ireikkite Iog36 9 raide a, jeigu Iog36 8 = a .
82*.a) Raskite funkcijos /(x)= Iog2 reikm, su nurodytosiomis argumento
reikmmis:
1) x = 2 ,

2) x = -j2 ,

3) x = V 8 ,

4) = 16

5) X = -^,

6) x = J = ;
/8

7) x = J L ,
V2

8) x = - J ,
16

9)64,

10) 2 .

b) Raskite funkcijos

/(x) =Iog 1

reikm, su nurodytomis argumento

reikmmis:
l)x = ,
9

2) x = - J = ,
V27

3)i
3

4)V3,

5)3,

6) / ,

7) J I ,
V3

8)27,

9)81,

10) 3 .

83*. I funkcijos y = Iogc grafiko raskite c:


a)

Nubraiykite duotj funkcij grafikus (84-86):


84*.a) / ( x ) = Iog05 * +1;

b) / ( x ) = Iog 05

85*.a) /(x)=log 0 5 (x + l ) ;

b) / ( x ) = l o g 2 ( x - l ) .

86*.a) / ( * ) = l o g 2 x - l ;

b) / ( x ) = l o g 2 x + l .

x-\.

87*.a) Duota funkcija / ( x ) = Iog2 . Nubraiykite funkcijos y = / j ^ j grafikb) Duota funkcija

= log j . Nubraiykite funkcijos y = /(27x) grafik.


3

Nubraiykite funkcij grafikus (88-91):


88*.a) 7 = Iog, 2 ;

b) .V = I o g x - .

89*. a) y = 2'82Jr;

b) 7 = 0,5180'5"-".

90*. a) y = X l o s ' 3 ;

b) 7 = X 108 ' 4 .

91*. a) y = 3183!1"*2);

_ n0,3
'.!*2-1)
b) 7 =

92*. a) Duotas funkcijos y = Iogm

b) Duotas funkcijos y = 'Og0

grafikas. Raskite m.

grafikas. Raskite a.

93. a) Paveiksle pavaizduotas funkcijos

' o g 2 x_

y = Iog2 grafikas. I grafiko raskite reikmes, kai


1 ) 7 = 3,

2 ) 7 = -1,

3 ) 7 = 1,

4)7 = 2

b) Paveiksle pavaizduotas funkcijos


7 = Iog3 grafikas. I grafiko raskite 7 reikmes, kai
1) JC = 1,
3)x = 9,

2) JC = 3,
4) * = i .

94*. a) Duota f(x)=


b) Duota f(x)=

Iog3 . rodykite, k a d / ( I jr )- / ( 9 x ) = 2 x ;
Iog2 . rodykite, kad / ( 4 ' ) + 8 * ) = 5x.

95*. a) Raskite interval, kuriame funkcija 7 = Iog3 gyja didiausi reikm,


lygi 4 ir maiausi reikm, lygi -2 .
b) Raskite interval, kuriame funkcija 7 = Iog0 5 gyja didiausi reikm,
lygi -1 ir maiausi reikm, lygi -3 .
Raskite funkcij apibrimo sritis (96-107):
96*. a) / ( x ) = V 2x-5+Iog 3 ( 3 - ) ;

b) / ( x ) = V 3x + 6 + log 2 (l-x).

97*.a) / ( x ) = V 16- 2 -log 2 (x 2 -5 + ); b) / ( x ) = V 2 5 - x 2 -Iog 0 5 Ix 2 +2-).

98*. a) f(x)=

Iog4

x-2

b) / ( * ) = log

x+3

3-
x+l
-1

99*.a) f { x ) = ^ l o g 4 ^ - i ;

b ) / ( ) = flog.

100*. a) / ( x ) =Vlg(x + 2 ) ;

b) /(x)=Vlg(x-3)

101*. a) / ( ) =

Vx2- + 4
x-lg(x-5)

b) / ( ) =

+3

V-X 2 + 5x + 6
xlg(x-2)

102*.a) / W = M ^ - V i M

b)

x-3
103*. a) /(x)=log 0 5 (x 2 -2*)+ S-X2
104*.a) /(x)=log,(2x 2 -5x + 9);
3

x-2
;

b) / ( x ) = Iog 03 (x2 + )+/49-2


b) f(x)= log, (* 2 -2x+1).
2

105*. a) / ( x ) = Iog3 sin ;

b) /()= Iog2 cosx .

106*.a) / ( x ) = log 0 3 (2sinx-l);

b) /(x)=log 0,5(1 - 2cosx).

107*.a) / ( x ) = l g ( t g x - l ) ;

b) /(x)=lg(-tgx + l).

3.2. Rodiklins ir logaritmins lygtys ir nelygybs


Isprskite lygtis (1-30):
1.

) 4 = 6 4 ;

b) 3X =81.

2.

a) 2X+1 = 0,25 ;

b) 53-' = 0,2 .

3.

a) 2 5 " * = - ;
5

b) v( 0 , 5 ) 1 = - .
'
64

4.

) 4X = ;
16

b) f - 1 =36.
46.

5.

a) 254x_l = 1;

b) 63 2 x -'=l.

6.

a) IO x =VlOOO;

b)5x=-pL.
V25

7.

) 0,3 = 1 ^ ;
27

b) 0,7 = I M
' 3 4 3

8.

) 0,3 = 1 1 - ;
9

b) 0,4 =15-

2jc+3

9.

1
=
) 3"-I-AT-I
^ J JJ

/ - 8:+1

;.

=1,5

10*.)--3 = 9 - 9 ^ ;
3

b) - 2 = 8 - 8 ^ .
2

11*. a) 5-17+625 = 25/5 ;

b) 0,56-2+25 = 16^2 .

12*.a) 24 -52 + 2 = 0 ;

b) 39 -103 +3 = 0 .

13*.a) 22+2 + 32 -1 = 0 ;

b) 4 +2 + 1 -24 = 0.

14. a) 3+2+9+1 =810;

b) 16*" 2 -34 + =256.

15*.a) (0,01^+9,9-(0,1^-1 = 0 ;

b ) 3 - f - l +71 - 6 = 0.
.9)
U.

16. a) 2 x + 2 - 2 x = 9 6 ;

b) 7 X - 7 X " ' = 6 .

17. ) - + 3 =-78;

b) 5"1 -5 " 3 =4,8 .

18. a) 2X+1 + 2+2 + 2+3 = 448 ;

b) 3 + 3X+1 + +2 = 117 .

19. a) 23*+1 -43~2

= 150 :

) 7*+2+4-7*"' =347.

20*. a) 5*-53"* = 2 0 ;

b) 23~* =9-2*

21*. a) 6*-6 3 "* = 3 0 ;

b) Ix-I2'"

22. ) 2 * 5* =2025;

b) 22* 7* = 784.

23*.) 2 -5 =OJ -IlOx''

)5;

24*. a) 0,03 2 *=

=48 .

b) 2*2 5*2 =(l0 3 -*) 2 10- 3 .

b) (0,0007)

Sx

100

\x+9

V7
2*
b)

JJL)3
256 J

2
28*. )

29*. a) n f - ) * = -

30*. )
2

+ 2

-2

= 1;

3* + 4

Raskite tak, kuriuose funkcijos f ( x ) grafikas kerta Ox a, abscises (31-33):


31*.a) / ( * ) = 9*-75-3*-'-54;
32*.a) /()= 3-16* + 2-81* - 5-36* ;
33*.a) / ( x ) = 3 * -18-3"* -7 ;

b) /(*)=4* + 1 + 15-2*"1-1.
b) f(x)=

3-4*-5-6* + 2-9* .

b) f{x)= 5* +125-5"*-30.

Raskite funkcij f ( x ) ir g(x) grafik susikirtimo tak abscises (34-41):


2-2*

34*. a) / ( * ) =

,g(x)=\\

; b) /(*) =

. -

,2
7

35*.) / ( * ) = 3

3 "**

(
, g{x)=V9

b) f{x)=

-=

*(*)=!.

/
2
36*.a) /()=2 2 * + 1 , g(x)=5-2* + 88 ;

b) f{x)= ( j J

37*. a) /(x)=3*-7* + 2 , g(x)= 49-4*;

b) /(x)=2* +1 -5* +3 , g(*)= 250-9* .

-32,g(x) = ^

38*.a) / ( * ) = ()*2"16*""37,5, g(x)=5VJ;

39*.a) / ( * ) = 5 3 *-2-5 3 *"', g(;t) = 3-53*-2+ 60;


b) / ( * ) = 25*"1 + 2 5 * - 2 , g(x) =896-2 5 *" 3 .
40*.a) /(x)=2 4 * + 9 ,
4

b) /(*)=3 *

+8

g(x)=3-22x+s-4;

, .?(*)= 4-3 21+5 -27.

41*.a) /(x) = 4*-5*"\ g(x) = 0,2-203"2*;


b)/(x)=3* + '-4*, g(x) =0,25-123*"1.
42*. a) Raskite lygties 4 ^ - 4 ^ + 8 = 3- 2 ^*"7"1 didesnij akn,
b) Raskite lygties 9 ^ ^ + 9 = 8 2 - 3 ^ " 2 didesnij akn.
43*.a) Raskitelygties 91*1"2 =2-31*1"1+27 neigiam akn,
b) Raskite lygties 41*1"3 =3-21*1"2+16 neigiam akn.
Isprskite nelygybes grafikai (44-45):
44*.a) 5* <-X + 6 ;

b ) 3 * > - x + 4.

45*.a) f1 <0,5x + 5;

b) i - ) >3x + l .

Isprskite nelygybes (46-75):


46. a) 4* > 6 4 ;
47. a ) i l
,2,

<1;

48*.a) 5* >3 ;

b) 3*<81.
b)il>l.
b) 7* < 2 .

49. a)

>-81;
I 81

50. ) 102 < 0 ;

b) 27* < - 2 7 .

b) I I

>0.

.100

51. ) 25~* > j ;

b) 0,5* < .
64

52. ) 27>| j I ;

53. ) 32~4 <27;

"4

54. ) (0,l)5*"9 <0,001;

b) (0,2)3*-4 <0,04.

55. ) ( / 5 ) " 6 < 1 ;

b)

56. ) 6 ' > 3 i x ' 2 ;

b) 2 3 * + 7 <2 2 *-'.

<<('

(>(

-"4tiJ

(Vs)' *

+6

>I

58

b) I \=j I

Si.

59. a) ( 0 , 0 4 ) W ' 8 < 6 2 5 :

b) 22~6'25

> 16-J2 .

60. ) 25 -16 < 0,2 *2+2* ;

' + .
b) 3 -

61. ) 2 3

, 27,

62~6;

b) 5* 2* > IO 2 "* 2 .

62. ) 2 + 2+2 < 20;

b) 2*-'-2*-3<-.
3

63*. ) 3* + 3

I_JI

-4> 0 ;

b) 2 + 23-* < 6 .

64*. ) 2 - 23' > 2 ;

b) 31+* +32'" < 28 .

65*.) 4* -6-2* +8<0;

b) 9 * - 4 3 * + 3 < 0 .

+3

66*. ) 4* + 2*

> 20 ;

b) 9*+l + 3*+2 >18 .

2-4
.
67. ) 5
> 0;
2 +3
68. ) 3

0,5* -0,25
b)
r1 > 0. .
- - 7

+1

>3;

2-1
b) 2 * < 4 .

69. ) (0,25)3-05*2 <8 ;

b) 405'2-25 >(,5)~4.

3 -21
70*.) -4 2
<0;
-4+4

b)

71*.) (- 2 1 )( 2 -+- 2-1)> 0 ;


72*.) -4<3* 2 - 2 *-'-5<4;

5J

b) (5 -)(* 2 2JC 1)< .


b) 8<32~2+ -1 <80 .

{25

74*.) 8-2*2-3* < ( , 5 1 ;

b) 9-3*2'4* <3~'.

/ . 4 21-0,51- 1

7 5 * . )

64-4*

>0.
42+\2+9

^ 2 \2-+.

/' 1 JT-O1SX

b)

> 3 i3.-i2| + 2._

76*. a) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = 2-/2-21"3 grafikas yra emiau


tiess v = ?
2
b) Su kuriomis reikmmis funkcijos y =

1 V*+4
j
I-Jl

grafikas yra emiau

tiess y = ?
7
77*.a) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = 9x+l -2-3 x grafikas yra emiau
tiess y = l ?
b) Su kuriomis reikmmis funkcijos
aukiau tiess y = 31

y = 2-16x+5-22jc

grafikas yra

78*. a) Isprskite nelygyb /(g(x))<g(/(x)), jeigu f{x)= 2x-\,

g{x)=2x

b) Isprskite nelygyb / ( g W ) < g ( / ( * ) ) , jeigu f(x)=2",

g(x)=2x.

79*. Su kuriomis reikmmis funkcijos f ( x ) reikms yra neneigiamos, jei:


a) f{x) = J32-2^-83*;

b) / ( x ) = 7 2 7 - 3 ^ - 9 4 x ?

+ \.

80*. a) Su kuriomis reikmmis funkcijos f ()= 25 0,04 2x - 0,2 (3


yra teigiamos?

x)

reikms

b) Su kuriomis reikmmis funkcijos g(x)=4 0,5 x<x+3) -0,25 2x reikms


yra neigiamos?
81*. a) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = 31x1+2 grafikas yra aukiau tiess
7 = 27?
b) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = 2 'x|

grafikas yra emiau tiess

82*.a) Su kuriomis reikmmis funkcijos 7 = 0,7|x+2' grafikas yra neemiau


tiess 7 = 0,70,5?
b) Su kuriomis reikmmis funkcijos 7 = 0,6'1-3' grafikas yra neaukiau
tiess 7 = 0,60'5?
83*. a) Duota funkcija f(x)=

2X+2.

1) Isprskite lygt / ( * ) = 16,


2) Isprskite nelygyb f ( x ) <16,
f
O
3
3) Palyginkite skaiius /1-11 ' r ^ '
4) Raskite visas a reikmes, su kuriomis bt teisinga nelygyb / ( 2 ) < a2.

1) Isprskite lygt / ( * ) = ,
64
2) Isprskite nelygyb / ( * ) < ,
64
3) Palyginkite skaiius /

2
ir
3'

4) Raskite visas b reikmes, su kuriomis but teisinga nelygyb / ( ) < b2.


84*. a) Duota funkcija / ( * ) = 5X .
1) Raskite didiausi ir maiausi funkcijos reikmes intervale [; 2],
2) Isprskite lygi sistem:
3) Raskite visas a reikmes, su kuriomis lygtis f(x)=36-a2

turi sprendini.

b) Duota funkcija / ( x ) =

J .

1) Raskite didiausi ir maiausi funkcijos reikmes intervale [-2; ],


f/M=*.
2) Isprskite lygi sistem: ,

1/=16.

3) Raskite visas b reikmes, su kuriomis lygtis f(x)=b2-25

neturi

sprendini.
Isprskite lygtis (85-116):
85. a) Igx = I ;

b) Igx = 3.

86. a) Igx = - 2 ;

b) Igx = - 4 .

87. a) Iog5 = 2 ;

b) Iog0 2 = 4 .

88. a) Iog4 = - 2 ;

b) Iog2 x = - 5 .
3

89. a) Iog3 (x 2 - 8 ) = 0 ;

b) Iog2 (x 2 - ) = 0 .

90. a) Iog2 (2 -3-1)=3 ;

b) log, (2 + l)= -2 .

91. a) lg(x2 - )= lg(8 + 5x);

b) lg(x 2 -8)-lg(2-9x)=0.

92. a) 2 Iog3 = Iog3 2,5 + Iog 3 10;

b) 21og7 2 = Iog7 X-Iog 7 9 .

93. a) Iog3 (x - 2)+ Iog3 (x + 2) = Iog3 (2x -1);


b) log,, ( + 4)+ log,, ( - 7) = log,, (7 - ).
94*. a) Iog2 + Iog2 2 = -1 ;

b) Iog2 + Iog4 Vx = 1,5 .

95*.a) Ig 2 x + lgx 2 = -1;

b) I g 2 X - I g V ^ = 0,5.

96*. a) Iog0 5 (log2 - 31og2 + 4 )= -1;


97*.a)

ln(V2x-3+2)-ln(x-l) = 0 ;

98*.a) 7Iog 5 (2x)-20Iog 5 (2x)-3 = 0 ,

99*.a) Iog3(1 + Iog2(1 + 31og2x)) = 1 ;

b) log 3 (log 05 x-31og os x + 5)= 2 .


b) ln(V3x-2+)-1(7-) = 0 .
b) Iog^ (x 2 +x)+log, (x 2 +x)=0 .

b) Iog25J -log 3 (2-log 0 5 x) ) = -0,5 .

100*.a) -Ilog 3 (x+l)-Iog 3 4x + 4 = - 2 + Iog34,5 ;


b) ^ l o g 7 ( x - 6 ) - l o g 7 V ^ 3 =Iog 7 24,5-2.

101*. a) Ig(IOOx)-Igx = - I ;

b) Iog2 -Iog2

=4.

102*.) / + 2-Iog 3 X = O;

b) yfx Iog3 (x + 2) = 0 .

103*. a) 2210831-5183* = 4 0 0 ;

b) 31852 -2log5X =324.

104*.a) Iog2 4 3 x _ l = 25 l o g s 2 ;

b) Iog3 9 2 x " 3 =3 1 8 ' 4 .

105*. a) Iog3 +1 = 2 Iog 1 3 ;

b) 2Iog x 5-3 = - I o g 5 X .

106*. a) 2 Iog5 4x = 2 + Iogx 0,2 ;

b) Iog 4x 2 + Iog 2 X = O.

107*. a) Iog4 + Iog16 + Iog2 = 7 ;

b) Iog3 + logyj + log, = 6


3

108*.a) log 5 (6-5 )= 1- ;

b) log 3 (4-3 -'-l)=2x-l.

109*.a) log 6 (5 + 6 " x ) = x + l ;

b) l o g 2 ( 2 x - 7 ) = 3 - x .

110*. a) X l g x = 1 0 ;

b)

111*.a)

b) x 0,51gx = ,2.

112*. a)

0,1-x' 8 X " 2 =

i 0 8 3 x

=-;
X

X41gx

=10;

=10000.

b) Xlgx-3 =

113*.a)

Xlgx

1 0 0 0

b) X l 8 x = O 1 I - X 2 .

114*.a) |xI-Inx = x ;

b) x-21 - Inx = 3(x-2).

115*.a) 4 l082<l8x) = I g x - I g 2 x + l ;

b) 9'83<l8X) = lgx-21g 2 x + 4 .

116*. a) 31og3xx = 21og 9x x 2 ;

b) 21og4xx3 =51og 2 x x.

Raskite tak, kuriuose kertasi funkcij f () ir g(x) grafikai, abscises (117-131):


117*.a) / ( * ) = lg(3x-17) ir g ( x ) = l g ( x + l ) ;
b) f(x)=

lg(4x + 5) ir g(x)=lg(5x + 2).

118*.a) / W = I o g 4

ir g(x)= Iog 4 (4-) ;

X - I

b) /(x)=lg(4,5-x) ir g(x)= Ig 4,5-Ig .


119*.a) /() =Iog 3 (-2) ir g(x)= I-Iog 3 ;
b) /() = Iog2 (-3) ir g(x)= 2-Iog 2 .
120*.a) / ( x ) = Iog32 +2 ir g(x) = 31og3x; b) / ( x ) = log 2 ir g(x)= 2 - I o g 0 2 X .
121*.a) / ( x ) = l o g 2 ( 2 * - 3 ) i r g ( x ) = 2 - x ; b ) / ( x ) = log 3 (3*-2) ir
122*.a) /(x)=x' 82JC ir g(x)=4x;

g(x)=l-x.

b) / ( ) = 1+10821 ir g(x)=16x.

123*.a) /(x)=log 2 (4*+4)ir g(x)= + I o g 2 ^ + 1 - 3 ) ;


b) / ( x ) = Iog2(4 3 * - ) ir g(x)= 1 + Iog2(9* - ).
Raskite takus, kuriuose funkcijos /(x) grafikas kerta abscisi a (124-130):
124*.a) / ( x ) = Iog16X-

b) / ( x ) = - +Iog 27 X.

4 '

125*.a) / ( x ) = log 2 x-31og 2 X-IO ;

b) /(x)=log 2 x + 21og 2 x-8.

126*.a) /(x)=log, x-log, ( x 2 - 2 ) ;

b) / ( x ) = Iog 3 ( 2 -)-Iog 3

127*.a) /(x)=lgV5x-4 + lgV^+T-2-lgO,18;


b) /() = I

\gj2x-

3 +1 - lg30 .

128*. a) /(x)=lg(x 2 -5x + 7);

129*. a) / ( x ) = log
^ \

log.

b) / ( x ) = Iog 2 (x 2 +3x-3 ).

-2x
x-3

b) / ( ) = Iog3 log
/

130*.a) / ( x ) = 6 l 0 8 ^ + 8 -12;

22 -
+1

b) /(x)=5 l o g ' x +x l o 8 5 l -10

131*.a) Raskitelygties lg(x + 6)-2 = lg(2x-3)-lg25 didesnj sprendin,


b) Raskite lygties lg(x + 9)- 2 = I-lg(2x + 3)- Ig25 maesnj sprendin.

132*.a) inoma, kad /(x)=log 3 (5x-2). Isprskite lygt / ( x ) = / ( - l ) .


b) inoma, kad / ( x ) = Iog2 (8x -1). Isprskite lygt / ( x ) = / ( - j + 5 j .
Nustatykite su kuriomis reikmmis funkcijos /(x) reikm lygi 2 (133-134):
133*.a) / ( x ) = log,_,(x2 -5x + l o ) ;

b) / ( x ) = l o g ^ 3 ( x 2 + 2x-3l).

134*.a) f(x)=logx[lx2

b) / ( x ) = I o g j t ^ x 2 - 2 ~ ) .

- + 2 ) ;

135*. Nustatykite, su kuriomis reikmmis funkcijos /(x) reikm lygi 1, jei:


a) /(x) = I o g 4 ^ i - 2 j ;

b) / ( * ) = Iog 6 ^p- + z j .

Isprskite nelygybes (136-165):


136*. a) log5(3x + l ) < 2 ;

b) Iog0 5 f-j j > -2 .

137*. a) Iog2 (2-5x) > 1;

b) log 3 (3-4x)<l.

138*. a) Iog02 (4 - 2x) > - 1 ;

b) log 0 5 (3x-2)<-l.

139*. a) Iog 0il (X-I) > - 1 ;

b) Iog 02 (x +1) > - 2 .

140*.a) Iogv5(3x + 4 ) > 8 ;

)1(2-3)<4.

141*. a) Iog8 (x2 -7x)> 1;

b) log, (2 + 0,5x)< 1.
2

142*.a) lg(x 2 -4x+13)<l;

b) Iog5(2 + 6 + 1)> 1

143*. a) Iog0 3 < O ;


1-

b) Iog3 > O
x-2

144*.a) Iog3

2-

>0;

b) log i I z 2 Z < o .
2

145*. a) Iog
6 22

+3
x+3

>1;

b) log0,5

+ <-1.

146*. a) Iog4 (3x-1)< Iog4 (2x + 3);

b) Iog0 4 (2x-5)> Iog04

147*.a) (log w 7>Iog 0 , 7 (3-2x)> O ;

b)

l0
1

^8
<0.
(2-3x)

Og0,!

148*. a) Iog01 (7-2)

Iog 0 , (3 + );

b) Iog4 (3+ 5x)> Iog4 (3x-l).

149*.a) log, x+log, (4-)>-1 ;

b) Iog2 (7 - x)+ Iog2 > 1 + Iog2 3

150*.a) log 2 (x-l) + l o g 2 x < l ;

b) Iog3 + Iog3 (x-8) >2 .

151*. a) Iog3 + Iog3 ( -1) -1 < Iog3 2 ;

b) Iog01 +Iog 0 ,(x-2) +I^log c

152*. a) Iog3 + 41og3 + 3 < O;

b) Iog0 5 + Iog0 5 > 2 .

153*.a) lg 2 x + 6<51gx;

b) lg 2 x + l g x > 2 .

154*. a) Iog2 - 21ogx 2 +1 O;

b) lgx + 61og x 10<5.

. 2x + 3 > 0n ;
155*. a)
log 4 x

b)

x+l
Iog2(T-X)

156*.a) ' O g 3 ( j C - 3 ) > 0 ;


-3,5

< 0

x-5

2x-3
157*. a) - > O;
Iog2X

b ) - ^ < 0 .
Iog 05

158*. a) 4 184(4 - 9) <16;

b)0,3 2 >0,3 lo8o ' 3<3 - 2 * ) .

159*.a) 4 - x < l o g 2 ( 6 + 2 j r );

b) x + 3 > log3(26+3~x).

160*.a) 'g2(sinx)+l
3x +2

b)

161*.a) l o g 0 / l o g 4 - ^ j < l ;

b) log0t3| I o g 3 - ^ l ^ o .

162*. a) I o g 5 ^ 1 2 ^ 0 ;

b) log3x+4 0,2 > O.

4
3
163*. a) I o g x - < Iogx - ;
5
4

b) Iogx I > Iogx I .

164*. a) I o g X ( X - I ) 2 ;

b) Iogx (x + 2) > 2 .

165*. a) I o g x 4 0,3 > O ;

b) Iog xz2 1,5 < O.

1+5

log2(cosx)+l
->0.
,
2x +3

x+3

166*. a) Su kuriomis reikmmis funkcijos = log, (-) grafikas yra aukiau u


3

funkcijos y = log, (4 - 2x) grafik.


3

b) Su kuriomis reikmmis funkcijos y = Iog2 5 (-x) grafikas yra emiau u


funkcijos y = Iog2 5(4- 3x) grafik.
167*. a) Su keliomis sveikosiomis reikmmis funkcijos y = Iogl2 (2 - x) grafikas
yra neaukiau tiess 7 = 1?
b) Su keliomis sveikosiomis reikmmis funkcijos 7 = Iog1 (x 2 -IOx+ 9 )
2

grafikas yra neemiau abscisi aies?


Nustatykite, su kuriomis reikmmis funkcijos / ( x ) reikms yra teigiamos
(168-173):
168*.a) / ( x ) = l o g , ( x + 3);

b) / ( x ) = Iog1 (x-5).

169*.a) / ( x ) = l o g ( x - 2 ) + j ;

b) / ( x ) = l o g ( x + 3 ) + j .

-3

27

170*.a) / ( x ) = l o g 5 ^ ;
x+6
2

b) / ( x ) = Iog9
4

171*. a) / ( x ) = Iog0 5iIog3


V x - U

3 JC1

173*.a)W / (Wx ) =

--7

b) / ( x ) = Iog0 Zlog 2
V
l+x
,

'80 5

172*. a) / ( x ) = 0,2

32

4*+3
5

' 2*+3 - 1 ;

l0g2 50 4
'
;
Iog2 5 (3 + 7x) '

' 5 *" 2 - 1 .

b) / ( x ) = 0,8

b) /J (Xx ) = i g g g ^ l M .
'
'
Iog0 5 S

Nustatykite, su kuriomis reikmmis funkcijos / ( x ) reikms yra neigiamos


(174-176):
174*. a) / ( x ) = Iog 2 (i7 2 ) ;
b) / ( x ) = l o g , (*-80).
3

175*.a) / ( x ) = l o g
X-I

176*.a) / (Wx ) =

l0

So^2-5*);
Iog0 2 625

b) / ( x ) = log,
-4
b)

/ (W ) =

.
-1

' ^ 2
.
Iog4 (6-5x)

177*. Raskite didiausi sveikj nelygybs sprendin:


a) 0,5

2x+S

'g0,2

b) 0,4

<i;

178*. a) Raskite nelygybs Iog5

5x+2
x-3

> O sveikj sprendini, priklausani

intervalui [-2; 6], sum.


b) Raskite nelygybs

Iog2

2x-3
x-4

>0

sveikj

sprendini, priklausani

intervalui [-3; 6], sum.


Isprskite lygi sistemas (179-203):
x+y=4,
179*. a)
=Ilx \
180*. a)

5" + 5 r =3,

5~x -25 x+y = 5 ,

183*. a)

184*. a)

185*. a)

186*. a)

21y-3x

= \,

-x+2y

= l;

x+

y-6=0;

187*. a)

3*+4'=13.

U i Y

2 y

= S ^ ,

-x + 3y = \.
21,

2X 3 ,+1 =72;
5 -8-*1 =512000,
Iog v7 (*+ 7) = 2;
IgVx-lg7 = 0,
x+y

= 14,

3 + -81* =81,

b)

Iog 2 (X-^) = I ,

2-3* -4y

37 2 - = 2.

/ - x - 2 ;
182*. a)

3
y
{ 2 * 2~ = 32 .

,,

5 ^ = 2;
181*. a)

3x + 7 = l ,
b,

=18;

2
log 3 (2x)-log 3 - = l ,

4x-y = l;

b)

1-2

:6=-,
6

x+y-1=0.
b,

Iog 3 (^-X) = I ,
3 * + , 2 ' = 24.
3-Iy

H
w
I

= Slb,

log ( 7 - ) = 4.
Iog2 + Iog2 y = 3,
Iog2X2 = 4 .

Iog2 (2) +Iog2 ^ = -1,


b)

7
-7=--.

Iog4 ( x 2 + 7 2 ) = 2 ,

188*. a)

b)

S y = O;

\ y - l S x = 0.

- = 5 ,

189*. a)

i-2x + 7 = 0 ,

Iog6 + Iog6 7 = 1;

|log7(x2-7)=log7x.

-V =

190*. a)

|log3(x2+72)=2,

b)

S '

Jlog 2 ( 2 x - 7 ) = -1,
[9X+2 -32y = \.

Iog2 (2y - x ) = 2 ;
log 4 x+ Iog4 7 = 1,

191*. a)

b)

7 - 2x = 7 ;
2 * + 7 = 5,

192*. a)

b)

- 2 = Iog2 7 ;

194*. a)

195*. a)

196*. a)

[7-3X = 8.

|" + =

[7-2 = Iog 3 X.

Jlog 5 +Iog 5 7 = Iog5 3 + 2 ,


193*. a)

Jlog 3 + Iog3 7 = 1;

b)

J l o g ^ (x +7) = 2;

Jlog 3 +Iog3 7 = 2 +Iog3 7,


Ilog 4 (x+7) = 2.

Jlog 5 ( 4 x 2 - 4 x 7 + 7 2 ) = 0 ,
b)

[logvJ(2x + 7 ) = 2 ;

|2X-7 = 3 ,
b)

[log 2 (2x)-log 2 7 = 2 ;

log 2 (x 2 +4x7 + 4 y 2 ) = 4 ,
Iog2 = Iog2 ( 2 7 - 4 ) .

- + 7
= ,
27
2
Iog4 7 - Iog4 = 1.

Jlog 2 (x - 7)- Iog2 3 = 2 - Iog2 (x + 7 ) ,


[A:-7-4 = 0 ;
Iog3 (x + 27)- 2 Iog3 4 = 1 - Iog3 (x - 27),

b)

X - 2 7 - 4 = 0.
("2 I-I-Iog2(JC-Ji)

197*. a) {
Ilog 2 (x - 7) + Iog2 (x + 7) = 2 + Iog2 3;
b)

J10
=40,
|lg(x-7) + lg(x + 7) = 31g2.
^logjU-^) _ j

198*. a)

Iog3 ( 2 x - l ) + Iog3 7 = 1;

Ulog2Ix-^) _
b)

Ilog8 ( + ) + Iog8 (7 - 7) = 1 + Iog8 5.

199*. a)

X-Iog 2 ^ = I 1

(2 1 82 ' -Iog 3 X = I ,

b)

U-Iog 3 = 2;

200*.a) i 2 1 ;S3X = l o g 3 ( r - l ) - l ,

b)

[x + 7 = 2 x + 3;
J x 2 -2x =
4-4y,
201*. a) i
21og
(1
x)
=
1 - Iog2 (2y);
2
I

b)

\xy=5x

= 4^-2^2 ,
2 1 o g 2 ( 2 - 7 ) - 2 = Iog2 (x + l).
y2 -2y

9-6x,

log 3 (2x) + 2Iog 3 (l-7) = l.


I g x l g ( x 7 ) = 2,

13^2-^ = 972,
202*. a) ^
I l o g v j ( X ^ ) = Iog9 81;

203*. a)

3 ^ ^ + 2 ^ , 7 = 3.

b)

Igi-3.

2 + log 2 (x + 7 ) = log 2 8,

+ 6,

b)

Iogx 36 = 7 ;

Isprskite nelygybi sistemas (204-208):

2 -y2

=16.

4X+2.5

204*. a)

j 2*+l > 4 ,
7

3 - .

b)

< 4 9 ;

IO*2

0,4~x+3 < 0,16,


205*. a) ,
2
[,1 +1 >0,01;

b)

206* a) N 2 ( 2 x + 3 ) > l o g 2 ( x - 2 ) ,
" ' [Iog6 (3x -1) < Iog6 (9x + 4);

b)

207*. a)

>1000.

Vs. 5

*" 5 >1,

0,26 -

9x

S 125.

Iog3 (6x -1) < Iog3 (9x + l l ) ,


log 6 (3-x)>log 6 (4x-l).
IIog 1 X 2 > l o g , 2 8 - I o g i 7 ,

Ilog 3 X 2 >Iog 3 125-Iog 3 5 ,

b)

[log 0 , 2 (x-l)<0;

2
2
log3(4x-l)>0.
3*

lo

So1I ( * 2 - 1 2 ^ logo.i (--1).

208*. a)

b)
2x~l > ;

>V2

-5*-4
2

<

log,(x +3)>log,(4x).

4. Trigonometrins funkcijos
4.1. Radianinis k a m p o matas
1. Apskaiiuokite kampo laipsnin mat, kai duotas jo radianinis matas:

8 '

To'
2.

3.

2)
2)

3
4 '
5
8 '

3)
3)

11
3 '
7

4)
4)

12 '

6
5 '
11
36 '

5)
5)

46
9
47
9

Apskaiiuokite kampo radianin mat, kai duotas jo laipsninis matas:


a) 1)120,

2) 220,

3) 300,

4) 765,

5) 3240;

b) 1)210,

2)150,

3) 330,

4) 675,

5) 2520.

a) Apskritimo lanko ilgis lygus 10, o jo spindulys 2. Raskite lanko radianin


mat.
b) Lanko radianinis matas lygus 2, o j atitinkanio apskritimo lanko ilgis lygus
256. Raskite apskritimo spindul.

4.

a) Apskaiiuokite

didum

laipsniais

poskio

kampo,

kuriuo

valandin

laikrodio rodykl pasisuka per 1 vai 20 min; 3-j vai; 15 min; 2 vai 45 min.
b) Apskaiiuokite

didum

laipsniais

poskio

kampo,

kuriuo

valandin

laikrodio rodykl pasisuka per 4 min; 4 vai 15 min ; 1 vai 5 min; 2 vai 24 min.
5.

Kokio didumo kampais pasisuks laikrodio minutin ir valandin rodykls:


a) nuo 13 vai 15 min iki 14 vai 45 min;

b) nuo 5 vai 45 min iki 6 vai 30 min.


6.

a) Trikampio kampai proporcingi skaiiams 1; 2 ir 7. Raskite kiekvieno kampo


radianin mat.
b) Keturkampio kampai proporcingi skaiiams 6; 8; 9 ir 13. Raskite kiekvieno
kampo radianin mat.

7.

a) Ar yra ant vienetinio apskritimo takas, kurio abscis lygi:


1)0,7,

2)|;
3

3)y;
4

4)1,27;

b) Nurodykite vienetinio apskritimo tako A koordinai enklus, jei spindulys


OA nubria lank, lyg:
1)2 rad;
2)4 rad;
3) 1 rad;
4) 6 rad.

8.

a) Naudodamiesi briniu ir inodami,


kad AJ ; - I, raskite:
V5
5."
1) cosa ;
2) tga .
b) Naudodamiesi briniu ir inodami,
kad AR

5'

1) sin ar;

, raskite:
2) tga .

9*. a) Takas M juddamas apskritimu pagal


laikrodio rodykl apsisuka vien rat per 18
sekundi. Kokios bus tako koordinats po 9
sekundi nuo judjimo pradios?

b) Takas A juddamas apskritimu pagal


laikrodio rodykl apsisuka vien rat per 12
sekundi. Kokios bus tako koordinats po 9
sekundi nuo judjimo pradios?

10. a) Duotas apskritimas, kurio spindulys R = 2 .


Brinyje paymtas takas M ir kampas,
kurio didumas yra 210. Raskite tako M
koordinates.

b) Duotas apskritimas, kurio spindulys R = 2.


Brinyje paymtas takas M ir kampas,
kurio didumas yra 225. Raskite tako M
koordinates.

4.2. Trigonometrins funkcijos


1. a) Apskaiiuokite sin / , cos t , tg / , kai / = ;
4
b) Apskaiiuokite sin/, cos / , tg/ ,kai / = .
6
4
2.

a)Apskaiiuokite sin/, cos/, tg/,kai / = ;


b) Apskaiiuokite sin/, cos/, tg/, kai

t =

3.

Apskaiiuokite reikinio reikm (3-4):


. . / , .

..
/ ,

a) sin , kai / = ;
b) cos, kai / = .
2
3
2
3

4.

a) sin 2 /-cos 2 /, kai / = ;


3

b) sin 2 /-cos 2 /, kai / = .


4

5*. a) Ar gali bet kurio kampo sinusas ir kosinusas bti atitinkamai lygs
a
\ +a

. VTfYa
.
1 .
ir
, kur a > ?
1+a
2

b) Ar gali bet kurio kampo tangentas ir kotangentas bti atitinkamai lygs


2b

VP7-1

i
feVn+fc

, kur b * O '

6*. Ar gali sinuso, kosinuso, tangento ir kotangento reikms buti lygios:


7
2)-;
6

a) 1)0,85;
4)

5)

b ) l ) -Ji
4)-;
e
7.

-VJ
3)-^-;
V3

, a
ia a > 0 ; b > 0 .
Va2 +b2

2) /2;

3) ;

5)
2

\a

; ia a > 0 ir

|< 0.

-b2

Apskaiiuokite (7-14):
a) sinf-l + cos+ cosf- I ;
I 4
3
I 6 '

b) sini |-cos(-7t)+sin| -
I 2
I 2


8.

a) coscos cos-cos;
6
4
3
2

9.

a) cosl - | + cos| - I+ sin -cos ;


,.
5
4
. 3
b) cos + cos + sin
3
3
2

. . . . . .
b) sinsin-sin sin.
6
4
3
2

. 5
sin
8

3
cos-.
2

10. a) tg225 cos330 ctgl20 sin 240;


..
5 . 3
5
4
b) ctg
s i n t g6
cos.
3
4
6
3
11. a) sin(-1125)-3sin765 + V2 ;

b) sin-!-^- + 3 s i n i ] - > / 2 .
4
(
4
12. a) sin(2/), cos(2/), tg(2i), kai t = - ;
6
.. . t
t .
t
, .

b) sm, cos ir tg, kai t = .


2
2
2
2
13. a) 2sin0 + cos -4sin ;
4
6

b) -sin + 2cos + tg .
3
2 2 3

14. a) (cos 1000 cos 270 - sin 90 + cos 60): sin 30 ;


b) (2 cos 11100 + tg 60 - sin 60): tg 3 0.
15*. Kuriuose vienetinio apskritimo ketviriuose gali bti kampas a ,jei:
a) 1) |sin(-a)|=-sina ,

2) |cos(-a)| = -cosa ;

b) 1) |tga| = -tgar,

2) |ctg(-a)| =-ctga ?

16. a) Raskite funkcijos y = 2 sin + cos reikm, kai =

b) Raskite funkcijos y = 2 sin + cos reikm, kai : = .


6
2
t
17. a) Raskite funkcijos y = cos - reikm, kai = -;
b) Raskite funkcijos y = cosx-x2

reikm, kai = .

18. a) Apskaiiuokite funkcijos = 2cos| X--^J-I reikm, kai


b) Apskaiiuokite funkcijos y = 2cos|
to

reikm, kai

5 .

19. a) sina ir ctga,jeigu cosa = - ir < < ;


b) cosa ir tga,jeigu sina = -0,8 < < .
4

20. ) Raskite cos/ ir tg/,kai sin/ =


</<:
5 iirr 2
b) Raskite sin/ ir tgi.kai cos/= 0,8
<t <2.
7
21. a) Raskite sini, tg/ ir ctgi , kai cos/ = ir 0 < / < ;
21
b) Raskite sin/, tg/ ir ctg/,kai cos/ = ir < / < 2 .
22. a) Raskite cosi ir tg/ , kai sin/ = - ir < / < 2;
5
2
* , . . .
,
b) Raskite sin/ ir tg/,kai cos/ =

24 .
3
ir < / < .
25
2

5 .
23. a) cos ir sina , jeigu tga = - i r < < ;
.
. .
12 . 3
b) sina ir cosa ,jeigu ctga = ir < < 2 .
L4

24. ) Raskite sin/, cos/ ir ctg/, kai tg/ = 2,4 ir < / < ~ ;
b) Raskite sin/, cos / ir ctg / ,kai tg/ =

ir ^ < t < .

25*. a) s i n ^ y + a j , jeigu cos a = 0,5 ir 0 < a < - ^ ;


b) cosi - \, jeigu sin =

ir 0 < < .

26*.) s i n ^ y - a j ,jeigu cosa = -0,6 ir < < - ^ ;


b) cosi + /? I ,jeigu s i n = - 0 , 8 i r

<<2.

27*.a) cos(ar + ,#) ,jeigu sina = , c o s = - , <<,


3
4
2
b) $\(-),

jeigu sin ar = --j, cos/? = j ,

28*.) tg(2a-), jeigu tgar = -0,4 ;

</?< ;
2

2,

<<2.

b) ctg(2^), jeigu ctg/?=6.

29*. a) sin(2ar) ir tg(2a), jeigu sin ar = 0,6 ir < < ;


b) sin(2ar) ir ctg(2ar), jeigu cosor = -|y ir - < < 0 .

30*.a) sin(2ar) ir cos(2ar), jeigu sin = ^ j , - j < < ;


b) sin(2/?) ir cos(2/?), jeigu cos/? = - y j ,

31*.a) tg2(2or),jeigu cosa = ^-;

<<~.

b) tg2 (2/?), jeigu s i n ^ = - j .

32*. a) Apskaiiuokite sin ar, jei sin ar+ cos2 ar = 1 .


b) Apskaiiuokite sin a", jei cos ar + sin2 ar =

33*. a) Apskaiiuokite sin ar, kai sin + cos = m .


b) Apskaiiuokite sin2ar, kai sin -cos 1 = p .
4
34*. a) Raskite sinorcosar, jeigu sin ar + cos ar = ;
b) Raskite sin ar + cos ar, jeigu sin ar cos a = - .
. ,.
,. . 2sinar-3cosar
. . . . .
2
35*. a) Raskite reikinio
: - reikm, jeigu tga = ;
3cosar + 2sinar
3
b) Raskite reikinio

a +
^ c o s a reikm, jeigu ctgar = .
3cosar-4sinar
4

in* 4D
i . sin(2ar),jeigu
b \
2cosar+3sinar
36*.a)
Raskite

= -2;
3 cos a r - 2 sin ar
.
(-, \
4sinar-cosar
b) Raskite cos(2a I, jeigu
=3 .
2 sin a- + cos

,
2cosa-3sina , .
37*. a) Duota:
= 7. Raskite ctga;
2sina + 5c0sa
,
3sina + 5cosa _ , .
b) Duota:
= 9 . Raskite tga .
2sina-3cosa
38*. a) Trikampyje ABC AC = 50, AB = 30, cos A = 0,8 . Raskite auktin, nuleist
i virns B ir trikampio plot.
b) trapecij ABCD galima brti apskritim AB = 20 , CD = 25 , sin A = 0,5 .
Raskite ios trapecijos plot.
39. a) Raskite pavaizduoto trikampio kratin x.

40*.a) Ploktumoje duotas takas A(3; 4). Raskite kampo , kur sudaro spindulys
OA su teigiamja abscisi aimi, trigonometrines funkcijas,
b) Ploktumoje duotas takas

5(4; -). Raskite kampo

, kur sudaro

spindulys OB su teigiamja abscisi aimi, trigonometrines funkcijas.


41*. a) Koordinai ploktumos I ketvirtyje duotas takas M. Spindulys OM, kurio
ilgis lygus 13 cm, su teigiamja abscisi aies kryptimi sudaro 40 kamp.
Skaiiuokli raskite tako M koordinates vienos deimtosios tikslumu,
b) Koordinai ploktumos I ketvirtyje duotas takas N. Spindulys ON, kurio
ilgis lygus 10 cm, su teigiamja abscisi aies kryptimi sudaro 70 kamp.
Skaiiuokli raskite tako N koordinates vienos deimtosios tikslumu.
42. a) Naudodamiesi funkcijos j> = sinx grafiku palyginkite reikmes: sin 40 ir
sin 50 . Atsakym pagrskite.
b) Naudodamiesi funkcijos _y = cosx grafiku palyginkite reikmes: cos40 ir
cos 50 . Atsakym pagrskite.

43. a) Ar takas A\

1 | priklauso funkcijos

= sinx grafikui?

b) Ar takas B\ - ; - l I priklauso funkcijos y = tgx grafikui?


44. a) Kiek bendr tak turi ties y = I ir funkcijos
intervale

= sinx grafikas

b) Kiek bendr tak turi ties y = 1 ir funkcijos y = cosx grafikas


intervale -; 2 j ?
I 2'

45*. a) inoma, kad /(x)=3sinx . Raskite:


1) h(x) = f(-x),

2)

3) v(x)= 2/(x)+1 ,

4) g(x)=f(-x)+

t(x)=2f(x),
f(x).

b) inoma, kad / ( x ) = - y cosx . Raskite:


1) h(x)= f(-x),

2)

3) ()=/( + 2),

4) g(x)=/(-x) - / ( x ) .

t(x)=2f(x),

46. a) Raskite skirtumo tg200- tg201 enkl;


b) Raskite skirtumo tg 1,1-tg 1,01 enkl.
47. a) Raskite skirtumo sin 420 - sin 770 enkl;
b) Raskite skirtumo cos410-cos800 enkl.
48*. a) Ar priklauso funkcijos ^ = -sin x + +2 grafikui
6 j
takai A\ 0 ; | | ir B
6

b) Ar priklauso funkcijos >> = 2cosi x- +1 grafikui


6)
takai (;/3+) ir s f - ; l ]

49*.a) Nebraiydami funkcijos /(x)=2cos|x--^j + l grafiko nustatykite, ar jam


priklauso takas A ; 1 ?

b) Nebraiydami funkcijos g(x) = 2cos^x--g-j + 1 grafiko nustatykite, ar jam


priklauso takas \ --; 2 | ?

50*. a) Nubraiykite funkcijos y = cosl x + 1 + 1 grafik.


2,
b) Nubraiykite funkcijos y = cos[ -

j - -i grafik.

21
2 1
51*. a) Nubraiykite funkcijos y = sin + cos grafik.

b) Nubraiykite funkcij y = sin 2 VT + cos VT grafik.


Nubraiykite duotj funkcij grafikus (52-59):
52*. a) /(x)=sin(2x);

b) /(x) = cos(2x).

53*.a) / ( * ) = cos ^ ;

b) /(x)=sin-i-.

54*.a)

b) /(x)=2sinx.

/(x)=yCosx;

55*.a) /(x) = s i n j x - | j ;

b) f{x) = cos(x +

56*.a) / ( x ) = 2 + sinx;

b) /(x)=cosx-3.

57*.a) /(x)=sin^2x + y j ;

b) / ( x ) = c o s ^ 2 x - .

58*.a) /(x)=-cosx;

b) /(x)=-sinx.

59*.a) /(x) = |sinx|;

b)/(x)=|tgx|.

60*. a) Raskite didiausi ir maiausi reikinio - 3 c o s ^ j reikmes,


b) Raskite didiausi ir maiausi reikinio 3-5sin(2i) reikmes.
61*. Raskite reikinio maiausi ir didiausi reikmes.
a) 1) 2 + 3sin(2x),2) - s i n 2 x - 2 ;

b) 1) l-2cos(3x), 2) 2cos2x + 3 .

62*.a) Duota funkcija /(x)=sin 2 (2x)-cos(4x).


1) {rodykite, kad f{x)= 3 sin2 (2:)-1 ,
2) Raskite funkcijos f ( x ) reikmi srit,
b) Duota funkcija / ( * ) = cos2(4x)-sin2(2x).
1) {rodykite, kad f(x)=

l-3sin 2 (2x),

2) Raskite funkcijos /(x) reikmi srit.


Raskitefunkcijos f ( x ) reikmi srit (63-65):
63*.a) /(x)= sin(2x);

b) g(x)= cos(3x).

64*.a) / ( x ) = 2 - 3 s i n x ;

b) g(x)= 1 + 4cosx .

65*.a) /(x) = 8cos| x - ~ );

b) s(x)=^sin x + -^

66. a) Nustatykite skaiiaus enkl:


1) sin^y,

2) cos3 ,

3)sinlcos2,

4) sin -cosi -

b) Nustatykite skaiiaus enkl:


1) cos

5
9

tg
6

25
18

3) sinl cos2 tg3-ctg4,

2) tgl-cos2,
4) sin(-5) cos(-6) tg(7) ctg(-8).

67*.a) Idstykite didjimo tvarka:


1)1; sini; cosi ; tgl,
2) 2; sin2 ; cos2; ctg2;
b) Idstykite majimo tvarka:
1) cos 40; cos 80; cos 120; cos 160,
2) sin 20; sin 110; sin 210; sin 400 .
Suprastinkite reikinius (68-82):
.
68. a)

sin2 a
+ cosa ;
cosar-1

. . cos a
b)
+ sinor.
sinar+1

69. a) 1 -cos2 a + tg2orcos2 a ;

b)

. 1 -sin a
70. a)
+ tgoxtgor;
1 - cos a

b) (l-cos 2flr)tg2ar+1-tg2flr.

I-Sin2Ortctg2O1Sin2Or.

71*.a) Vl-Sin2A-, kai ~ < < ;


-,*
72*. )

b) yj\-cos2 , kai < < 2.

cosa

+ tga\
1 + sin ar

b)

ctgar-

! + sina1

73*.a) sin4 / + cos4 / + 2 sin2 / cos 2 /;

b) cos4/ + cos2/ sin 2 /-cos 2 / + l

74. a) cos 2 Mg 2 /-sin 2 /cos 2 /;

b) l-cos 2 /+tg 2 /-cos 2 /,

75. a) (l-sin 2 /)(tg 2 /+l);

b) ( l - c o s 2 / ) (ctg2/ + l)

C Os{n-t)
Sln-/!+

76*. )

(
U

s i n 2 ( - / ) + Sin2I

b)

T7

sin(27t-/)-sin[ ~~

cos
77*.)

2 3
+ ar,
,;

,
C0S

(""gJ

b) _

t S

^+ 2 J
ctg ( n - a )

sinfr + aQ

I 2

78*.) s i n i j + a J--^sina ;

.
Mb) cosfa + ^ +V 2 sina
.
I

79*.a) V3cosa-2cos|a-|-j;

80*. )

81*. )

sin (2/)

cos /

sin(-a) sin(90 + a ) '

* sin(n-a)-cos(2n-a)
82*. ) A
^ ;

b) V2sin^a--^J-sina .
^

1 + cos(2/) 1 + cos/'
cos(l 80 + a) cos(-a)

l-cos(2/)+sin(2/)
l + cos(2/)+sin(2/)'

b)

b)

sin(-a) ctg(-ct)
cos(360-a) tg(l80 + a ) '
sin(jt+a)sin(2n+a)
tg(rc+ a) cosf y

+a j

Apskaiiuokite (83-89):
83. a) 1) sin 240 ;

2) tgl20;

3) cos330 ;

4) ctg315 ;

b) 1) sin 135 ;

2)tg300;

3) cos 225;

4) ctg 150.

3
2) c o s ;
4
5
2) cos ;
4

.
.
2
84. a) 1) s i n ;
3
,.
. 5
b) 1) s i n ;
3

7
3) t g ;
6
,,
4
3) t g ;
3

85. a) cos630-sin 1470-ctg 1125;

.s
4)

11
ctg
6
,,
5
4) ctg .
6

b) tg 1800-sin495 + cos945<

86. a) s i n ( - 2 T t ) + 2 c o s ^ - t g - y ;
b) cos(- 9 )+ 2sin^-

j~

87*.a) tg(rt-/),kai (4+/)=|, 0 < / < - j .


b) ctg(ji-/), kai cos(2re+;)=~ ir

<t

<2.

88*.a) cos(-f)+ sin(-i), kai sini = -j ir < < ;


b) sin(-/),
kai cos t = ir < t < .
V ;
13
2
89*.a) t g ^ - a j . k a i tga = | ;

b) tg|a + y j , k a i t g a = | .

90*.a) inodami, kad tga = 3 ir tg(a + p ) = l , raskite tgP .


b) inodami, kad tga = ir tg(a -)= 2 , raskite tgP .
4
91*. a) inodami, kad sin t =

ir y < / < j t ,

raskite sin (2/), cos(2/), tg(2/), ctg(2/).

b) inodami, kad cosi = 0,8 ir 0 < < ,


raskite sin(2/), cos(2/), tg(2/), ctg(2/).
92. a) Nustatykite, ar funkcija yra nelygin:
1) / ( * ) = X 3 S i n x 2 ,

2)s(*)=

2 sin ,

b) Nustatykite, ar funkcija yra lygin:


D /

2) g{x) =

3
4-2

93. Nustatykite funkcij lyginum


a) /(x) = x5 siny ;

b) g(x)= 11 -cosx + sinx .

Raskite duotos funkcijos maiausi period (94-97):


X

94*.a) 7 = sin;

bJ^cos-j.

95*. a) y = sin(3x + 2);

b) y = cos(5x - ).

96*.a) y = 2sinx + cos(2x);

b) y = 3sinx + sin(2x).

97*.a) y = cosx + sin(5x);

b) y = sinx + sin(7x).

98*.a) Duota f(x)=

2x -3x-2. rodykite, kad /(cosx)= -(2sin2 x + 3cosx);


rodykite, kad /(sinx)= 3- 2 cos2 -sin .

b) Duota /(x)= 2x2 -+1.


rodykite tapatybes (99-103):
, .
99*. a)

f 3
)
sin + '
..
.2 ^ J ,

I
V \^
f = tg 2 /;
I
-
tg( + i
,T
J

fe

,. 4V3
100*.a)

.,-) 8 I 2
J cos(2n-i)
{
f - / = sin/.
+1) J " , . , )
Sin(-f)

b)/

tg

1.
. (
^
cosx +Sinx = Sin + ;
2

101*. a) cos4 / - sin4 / = cos(2i);

l,2+'

1
/ .
(
b) cosx +
sinx = cos
2
2
U

U4

b) (sinz-cosi)2 =l-sin(2i).

102*. a) ctg t - sin(2i) = ctg cos(2i);

b) sin(2r)-tgi = cos(2i) tg/.

103*. a) sin(arccosx + arccos(-x))=0;

b) cos(arcsinx + arcsin(-x))=l .

-k

4.3. Funkcijos, atvirktins trigonometrinms funkcijoms


Apskaiiuokite (1-24):

1.

a) arccos(-l)+arccosO ;

b) arccos^- j - arccos
2 y

2.

a) arctg(-l)-arctgl;

b) arcsinO-arccosO .

3.

a) arctg

4.

a) arcsinl-2arccos

Cvj

V2
+ arccos-

V'
2

5.

a) 2arccos-3arctg^2
3

6.

a) arcsin

f VT + arccosf

7.

+ arccos

8.

a) arctg 1-arctgVJ ;

9.

a) arcsini-y j + arctg(->/)+

J
VJ
b) arccos f -S) .j+_arctg
3

f 1Il

10*. a) sin arcsin


,
I 2

11*. a) cos arccosf

12*. a) sin

b) 2 arccos
v

. V2
+ arcsin
2

. 2
. , 1
1
b) arcsin 1arccos-7= .

y/2
/
\
/3
b) arcsin(-1 j+ arccos-^- .

a) arcsin

b) arcsin[ - -- j - arctgVJ .

JJ

b) arctg(- VJ)+ arctg O .

r v
2
-arcctg(-l).

b) cos arccos

rW

VJl
2

vn

b) arctg(-1) + arcctg(- VJ).

b) tg(arctgVJ).

VT
b) cos arcsin-

r
t~\\
VJ
13*. a) cos arctg

v
//

b) sin arccos -

14*. a) - arcctg + arcctgl -


2

b)
3 (arccos
3 + arcco:

'

4
15*. a) sin 2arcsin 3arccos
2
I 2

f
\
VI
b) cos arcsml + arcsin
2
2
v
JJ

16*.a) tg
a r c s i n + 2arccos
6
2
2
v

b) ctgj 3arccos(-1)-arcsini -

17*.a) tg(n + arcsin(-0,5));

b) tg -2- + arctgVJ .

18*.a) cos(n-arcsin(-l));

b) siniy-arccos(-l)j .

/
19*. a) ctg 2arcsin
V

/-V\
VJ

(4))
/

f
b) ctg 2 arccos

r~W
/2
2

J)

20*. a) sin (arctg(- /));

b) cos
V

T X ,

21*. a) arcctg 1 - ^ ^ - arccos(-0,5);


b) arcsin(-0,5)+ arctg^--^= -arcctg/J.

VJ
2

22*. a) tg arccos 1 - 2arctg


VJ

b) cos arctg= + arcsin


VJ
^

23*. a) sin 2arcsin^- + arctg(/)I;

b) tg(2arcctg 1 + 3arctg0 + arcsin(-1)).

24*. a) ctg arcsin l + 2arccos

VJ

b) tg(2arccosl-2arctg(-/J)).

25*.a) Ar turi prasm duotieji reikiniai?


l)arcsin(-f),

2) arcsin 1,5 ,

3) arccosVJ ,

4) arccos^

b) Ar turi prasm duotieji reikiniai?


1) arcsin ( - /20), 2) arcsin ( 4 - V 2 0 ) ,

3) arccos^ , 4)arccos(-

Su kuriomis a reikmmis duotasis reikinys turi prasm (26-27):


26*. a) arcsin(2a + l ) ;

b) arccos(3a-2).

27*.a) arccos(5-4a);

b) arcsin(l-6a).

28*. Ar gali funkcija / ( * ) = arcsin gyti reikmes:


a) , , -/2 ;
4

29*. Ar gali funkcija f ( x ) = arccos gyti reikmes:


> ~6 . 74 . ;
b) i3
30*. Ar gali funkcija / ( * ) = arctgx gyti reikmes:

-Vs 7

- f . - g - "
31*. a) Kiek sprendini turi lygtis arcsinx = /2 ?
b) Kiek sprendini turi lygtis arccosx = - y ?

32*. a) Kiek sprendini turi lygtis arctgx = -y ?


b) Kiek sprendini turi lygtis arcctgx = - y ?
Isprskite lygt (33-36):
33*. a) 3arcsinx = 7t;

34*. a) arctgx =

Tl
6

35*. a) arctg(2x)= ;
6

b) arccosx = 0,5 .

471
b) arcsin(x-1) = .
7
b) arcctg(- 3x ) = .
4

36*.a) 2arcsin(5x-l) = - ;
2

b) 3arccos(2x + 3) = .
2

37*. a) Nubraiykite funkcijos j> = sin(arcsin;t) grafik,


b) Nubraiykite funkcijos y = tg(arctgx) grafik.
38*. a) Nubraiykite funkcijos y = arctg + arctg(-x) grafik,
b) Nubraiykite funkcijos j> = arcsin + arcsin(-x) grafik.
Raskite duotosios funkcijos apibrimo srit (39-40):
39*. a) / ( x ) = arcsin(5 - 2x);

b) t(x)= arccos(3 - 2x).

40*. a) h(x)= arcsin(x2 - ) ;

b) g(x) = arccos(4-x2).

Raskite duotosios funkcijos reikmi srit (41-43):


41*. a) y = 2arcsinx ;

b) y = 3arccosx .

42*. a) y = - - arccos* ;

b) y =--

43*.a) / = -2arcsin(2x)+7t;

b) _y = -2arccos(2x)+rt

arcsin .

44*. a) Raskite funkcij

y = arccos

ir y = +

koordinai sum.

grafik susikirtimo tako

b) Raskite funkcij y = arcsin

ir y = x + -1 grafik susikirtimo tako

koordinai sum.

fc

4.4. Trigonometrins lygtys ir nelygybs


1*. a) Su kuriomis reikmmis -

lygtis 2sin(2x)= - neturi sprendini?


a+3

b) Su kuriomis reikmmis a * 2 lygtis 3cos3x = + ^ neturi sprendini?


a - 2

2*. a) Su kuriomis m reikmmis lygtis cos(2x + 3) = Sm-4

turi sprendini?

b) Su kuriomis m reikmmis lygtis sin(5x- 7) = 3m + 5 turi sprendini?


3*. a) Su kuriomis a reikmmis lygtis sin(2x)= a - 3 neturi sprendini?
b) Su kuriomis a reikmmis lygtis cos(3x) = a + 5 neturi sprendini?
4*. a) Su

kuria

reikme

lygtis

cosx = a - 3

turi

vienintel

sprendin

lygtis

sinx = a - 2

turi

vienintel

sprendin

intervale ; 2 ?

L4 J

b) Su

kuria

reikme

intervale (;].
5*. a) Su kuriomis m reikmmis teisinga lygyb

m +

2m-3

cosar=

Jt it)
3
; ,
3 2J
2
b) Su kuriomis m reikmmis teisinga lygyb sin a =
4)
- ;

m +
^ ,
2m-5

5
-

2]

Isprskite lygtis (1-8):


6.

a) 2sinx-l = 0 ,

b) 2sinx + V2 =0 .

7.

a) 2cosx + y j = 0;

b)2cosx-l = 0.

8.

a) tgx + V 3 = 0 ;

b) /Jtgx-l = O .

9.

a) 3-2sin(2x)= O ;

b) 4cos(2x)- 7 = 0.

10. a) 2 s i n i - y j - V 2 = 0 ;

b) 2cos(-2x)+VJ = 0 .

11. a) 3siny = 0;

b) 0,5cos(2x)=0.

12. a) 4cos(3x)+4 = 0;

b) 5sin(5x)-5 = 0.

13. a) 2sin(3x)+l = 0;

b) 2cos

14*.a) sin|j- + A J + 1=0;

b) cos|^ + j 1-1 = 0.

15*. a) 2 cos( f - f j - - . :

b) sin| f 1 + 1 = 0.

1 = 0.

16*.a) sin(6x)-cosx+cos(6x)sinx = ;

b) cos(5x) cos(7x)-sin(5x) sin(7x) = 2


17*.a) sin(4x)-cos(4x) = ;

b) Sin2X-COS2X = - .
2

18. a) VJ-tg(2x)=0;

b) l + ctg(4x)=0.

19*.) /2cos|2x-y 1 - 1 = 0 ;

b) /2-2sin( 5x I j = O.

20*. a) 2sin

b)2cos[-fj = -l.

21* a) -J\6- X -sinx = 0;

b) -Jlx-x2

(2cosx-l)=0.

22*. ) (/2-cosx-l) /42 - 7x + 3 = 0 ; b) (2-/)-/ 2 -7 + 4 = 0 .


23*.a) 4sin2(3x)-l = 0;

b) 4cos2 -3 = 0 .

24*.a) 3tg2(5x)-9 = 0;

b) 3-ctg 2 (3x)=0.

25*.a) ^-tg f

=3;

r \
/2
26*. a) Keliuose takuose kertasi funkcij y = sin(3xj ir y =
grafikai
intervale [;2]?

/3
b) Keliuose takuose kertasi funkcij y = tg ir y = grafikai
intervale [-3; 3]'

27*. a) Keliuose takuose ke


kertasi funkcij y = sin ir y = grafikai
intervale [0; 720]'
b) Keliuose takuose kertasi funkcij y = cosx ir y =

grafikai

intervale [-360; 540] ?

28*. ) / tg^-j + y j - 3 = 0;

b) 2sin|^3x-yj + V 2 = 0 .

29. a) Duota funkcija /(x)=sinx.


1) Isprskite lygt f ( x ) = ~ .

2) Palyginkite skaiius / ^ j j

ir

f\

b) Duota funkcija / ( x ) = cosx .


1) Isprskite lygt / ( * ) = .

2) Palyginkite skaiius / - j l ir/I

30*.a) Duotafunkcija /(x)=sin^x + -j


1) Apskaiiuokite fl-'-

J.

2) Isprskite lygt f 2 (x)~ f ( x )


4

3) Raskite funkcijos /(x) reikmi srit intervale

5
"

b) Duota funkcija / ( x ) = cos -


6
1) Apskaiiuokite / f - y j

) Isprskite lygt / 2 ( x ) - / ( x )

3) Raskite funkcijos /() reikmi srit intervale

5 13
T

~ 6 ~

Isprskite lygtis (31-77):


31*.a) 2sin 2 x + 3sinx-2 = 0 ;

b) 2cos 2 x-5cosx + 2 = 0 .

32*.a) 3cos2x+ 10cosx + 3 = O ;

b) 2sin 2 + 5sin + 2 = 0.

33*.a) 8sin2(2x)+cos(2x)+l = 0;

b) 4sin(3x)+cos2(3x)=4.

34*. a) 2 + cos2x = 2sinx;

b) 3-3cosx = 2sin 2 x.

35*. a) 5sin 2 x + 4sin|^- + x j = 4 ;

b) 6 c o s 2 x + 5 c o s ^ y - x j = 7 .

36*.a) tg2 x-6tgx + 5 = O ;

b) tg 2 x-2tgx-3 = 0.

37*. a) cos2(2x)+5cos(2x)= 2sin2(2x);

.. . X _ . X _
2 X
b) sin 5 s i n = 2cos .
2
2
2

38*.a) 2cos2 + 3sin= O ;


3
3

b) 2sin2(3x)-5cos(3x)-4 = 0.

39*. a) tgx + 3ctgx = 4;

b) tgx-4ctgx = 3.

40*.a) 2sin 2 x + 3cosx = 0;


41*.a) 2cos2(5x)-l = sin(5x);

b) 5cos2x+6sinx = 6.
X
X
b) 3sin+3 = 2cos .
4
4

42*.a) ^ s i n x - y j ' ( s i n x + l ) = 0 ;

43*.a) sinx~VJcosx = 0;

b) VJsin +cosx = 0 .

44*.a) 3sinx + 4sin^y + x j = 0;

b) c o s ^ y + x j - 5 c o s x = 0 .

45*.a) 2sin2 X-VJsinx = O ;

b) 2cos2 +V2 Cosx = O .

46*. a) 6sinxcosx = 5cos(2x);

b) 7sin 2 x + 4sin(2x)=7cos 2 x.

47*.a) sin 2 x + 2sinx cosx-3cos2x = 0 ;

b) sin2x-4sinx-cosx + 3cos2x = 0 .

48*.a) sin2x + 14sinxcosx=15cos2x;

b) cos2x-12sinxcosx = 13sin2x.

49*.a) cos 2 x-7sin 2 x = 3sin(2x);

b) sin2x + 9cos2x = 5sin(2x).

50*. a) 5 sin 2 - 14sin cos - 3 cos2 2;


= b) 2cos2x-sinx-cosx + 5sin2x =
51*. ) / cosx = sin2 cos ;

b) /2 sinx = cos2 xsinx .

52*. ) / sin xcosx+ cos2 = 0 ;

) > / cos
" 2 = sin cosx.

53*.a) 2sin2 x + sinxcosx-cos 2 x = 1;

b) 3sin2x + sin(2x)-cos2x = 2.

X
? X
54*. a) 2sin = 3sin ;
2
2

b) 3cos+ 4cos2 = 0 .
3
3

55*. a) sin(2x)= -Jl sinx;

b) sin(2x)= /3 cosx.

56*. a) /2 cos2(4x)+cos(4x)= 0 ;

2
b) 2sin (3x)= / sin(3x).

57*. a) cos(2x)+3sinx = 1;

2
b) cos(2x)= 2 sin .

58*. a) sin 2 (2x)=l;

2
b) cos (4x)= .

59*. a) 2 - C o s 2 X = O ;

2
b) 4-sin x = 0 .

60*. a)

sinx=0;

sin 2

b)

CtgJC

61*.a)

sin(3x)

0.

sinx

b)

( *) _
tg*

cos(2x)_ 0
cosx

62*. a) cosx = cos(5x);

b) sin(3x)=sin(l7x).

63*. a) cos(7x)+cosx = 0 ;

b) sin (7x) =sinx .

64*. a) 1 +sin(3x)= ^cos - sin y j ;

2
2
b) 2 sin (2x) = (cosx + sin x)

65*. a) cosx + cos(2x)+ cos(3x)= 0;

b) cos(9x)- cos(7x)+ cos(3x)-1

66*. a) sin2 +sin (2x)= 1 ;

b) cos 2 x-sin(2x)= 1 .

67*. a) ctg(2x)cos2 = ctg(2x)sin2 ;

2
2
b) sin(3x)sin = sin(3x)cos


l_ =3 . ;
68*. a) sin,21^2 - -g-J

b)2
c o s ^ x. +y J = l .

69*.a) cos 2 x-sin 2 = 2cos2(2x);

b) sin 2 x-cos 2 x = sin(4x).

70*.a) sin2 x + 0,5sin(2x) = O ;

b) cos 2 x-0,5sin(2x)=0.

71*.a) tgx-2ctgx + l = O;

b) 2ctgx-3tgx + 5 = O .

72*.a) cos(3x)=l + cos(6x);

b) siny = 1-cosy.

73*.a) sinx-2cosx = 2 ;

b) sinx + 2cosx = -2 .

74*.a) 2cos(2n+/)+sin^ + i j = 3 ;

b) 2sin(ji+r)+cos|^~-/j = .

75*.a) sin(2/)=-sin/;

b) sin(2i)=-cos/.

VJ
76*.a) sin(2x)+cos 2 x = 0 ;

b) 2-VJ -cos2x = sin(2x).

77*.a) cos 2 + cos2(2x)= 1 ;

b) sin 2 x + sin 2 (2x)= 1.

78*.a) Isprskite lygt 2cos(2x)= V J c o s (2005). Atsakyme paraykite maiausi


sprendin (laipsniais), priklausant intervalui (-90; 0).
b) Isprskite lygt

= V J . Atsakyme paraykite maiausi sprendin


tgx
(laipsniais), priklausant intervalui (-180; 0).
79*. a) Raskite

lygties

sin 2x = sin

sprendinius,

priklausanius

intervalui

lygties

sin 2x = cosx

sprendinius,

priklausanius

intervalui

[-;] .
b) Raskite
[-;] .
80*.a) Raskite

lygties

4sin2x(cosx + sinx)(cosx-sinx)= V J

sprendinius,

priklausanius intervalui [; ] .
b) Raskite lygties 2sinxcosxcos2x = sprendinius, priklausanius intervalui
M -

81*. a) Raskite funkcij = sin(2x)+ sin(6x) ir y = cos(2x) grafik susikirtimo


tak skaii atkarpoje
b) Raskite funkcij y = sin(2x)+ sin(6x) ir y = 5sin(4x) grafik susikirtimo
tak, priklausani intervalui (; ), abscises.
82*. a) Su kuriomis reikmmis skaiiai a, b ir c sudaro aritmetin progresij,
jei a = cos(7x); 6 = cos(2x); c = cos(llx).
b) Su kuriomis reikmmis skaiiai a, b ir c sudaro aritmetin progresij,
jei a = sin(3x); b = cosx ; c = sin(5x).
83*.a) Raskite lygties cos(2x)+2cosx-3 = 0 sprendini, priklausani intervalui
[-; 3], aritmetin vidurk.
b) Raskite lygties cos(2x)-2sinx + 3 = 0 sprendini, priklausani intervalui
[- 2; 2], aritmetin vidurk.
84*.a) Raskite funkcij y = 2sin 2 x ir y = 3cosx grafik susikirtimo tak abscisi
intervale (-; ) sandaug.
b) Raskite funkcij

y = 2cos2

ir y = 3sinx

grafik susikirtimo tak

abscisi intervale (-; ) sandaug.


85*.a) Raskite lygties

cos2x + sin3x = l

sprendini, priklausani

intervalui

cos3x + sin 2 x = l

sprendini,

intervalui

[-2;3], sum.
b) Raskite lygties

priklausani

[-;3], sum.
86*.a) Raskite lygties 4sin2 = sinx sprendinius, priklausanius intervalui [; 2].
b) Raskite lygties
intervalui

87*.a) Raskite

3cos2 = cosx sprendinius, priklausanius

-;2
L 2
lygties

tgx + L = 1
cos

sprendini,

priklausani

intervalui

ctgx + ^ = 1
sin

sprendini,

priklausani

intervalui

(- 3; 2), skaii.
b) Raskite

lygties

(-2;3), skaii.

88*. a) Duota funkcija f ()=

cos 2 x+l
sinx

1) rodykite, kad /()=

2-sin 2

sinx
2) Raskite lygties /() = sinx didiausi neigiam sprendin.
b) Duota funkcija / ( x ) =

l-4sin

XCQS2

cos x-sin 2
1) rodykite, kad /(x)= cos(2x).

2) Raskite lygties /(x)=cosx didiausi neigiam sprendin.


89*. a) Su kuriomis a reikmmis lygtis cosx = turi didiausi sprendini skaii
intervale

9
6' 4

b) Su kuriomis a reikmmis lygtis sinx = a turi didiausi sprendini skaii


17
intervale ;
L3
6

Isprskite nelygybes (90-113):


90*.a) (2x-l) cos2<0;

b) (3x-l) cos(-5)>0.

91*.a) (x 2 -4) cos3 cos5<0 ;

b) (9-x 2 ) sin2>0.

92*.a) 2sinx-V3 <0 ;

b) 2cosx-V2 > 0 .

93*.a) 2sinx < - 1 ;

b) 2cosx>VJ.

94*. a) - 3tgx> / ;

b) - V 3 t g x < 3 .

95*.a) cosx<0 ;

b) sinx>0.

96*.a) ctgx<-/3 ;

b) tgx > - 1.

97*.a) sin(2x)<y;

b) sin(3x)>^y .

98*.a) 2sinx-l < 0 ;

b) 2cosx + V3 > 0 .

99*.a) V 2 s i n i | - 2 x j > l ;

b) 2 c o s ^ y + 3 x j < - V 2

100*. a) 2sin(n + 3x)<VJ ;

b) 2cos(n - 2x) > 1.

101*. a) c t g ^ y - - i - j < V J ;

b) tg^t + y j +1 > 0.

102*.a) c o s ^ - 4 * j + 0,5>0;

b) 2 s i n | j - - 2 x j - < 0 .

103*.a) 7 + 3cos(2x)<0;

b) 8 + 3sin(2x)<0.

104*.a) 2 c o s ^ x - ^ j < V 5 ;

b) 3sin|x+yj>-4.

105*. a) cosx < 0,5 ;

b) cos(3x)> - 0,5 .

106*.a) 4sin 2 (3x)<3;

b)4cos2x<l.

107*.a) 2 c o s j ^ - x j < V 2 ;

b) 2 s i n ^ - * j < V J .

108*.a) ctg|^y + | j - l < 0 ;

b) tg(n-2x)>

109.a) 2 s i n | j - - j j > - l ;

b) 2cosj^3x--|j< VJ .

110*.a) tg[4x + - | + l < 0 ;


4J

VJ .

b) V J t g f - + - | - 1 > 0 .
{3
6

lll*..)tg(j-f)sl;

b)tg[i +^]>l.

112*.a) sin 2 x + 2sinx<0;

b) cos 2 x-2cosx>0 .

113*. a) 6cos2 x + l > 5cosx ;

b) 5sin2 > 1 lsinx+12.

114*. a) Raskite

nelygybs

cos2 + cosx-2 > 0

sprendini,

priklausani

intervalui (-3;4), skaii.


b) Raskite nelygybs sin 2 x-sinx-2>0 sprendini, priklausani intervalui
(-2;5), skaii.

5. Modulis
1.

Apskaiiuokite:
a) | X - 5 | + | * - 2 | + |3-JC|, kai x = - \ \

b) |2-*|-|*-4|-|jc-1|, kai x = -2.


2.

a) Raskite a ir b reikmes, kai |-3| + |2-6| = 0 ;


b) Raskite u y reikmes, kai 21 JC 1 j -f- 31 2>- II = O-

3.

a) Ar takas /i(5; l) priklauso funkcijos y=\x-4\ grafikui?


b) Ar takas (-3;5) priklauso funkcijos y=\2-x\

grafikui?

Suprastinkite reikinius (4-21):


4.

a) V(V2-2 ) 2 + V 4 ;

5.

a) + fif -VO V3)2 ;

b) J ( 2 - J s f - l + S f

6.

a) Vt-2V3) 2 -V(s - 2V3)2 ;

b) 7 - 2 j 5 f + ^ - l S f

7.

a) 3 - 2 j ) 2 - V(3 + 2/5)2 ;

8*. a)

9.

(4 - / )2 j - /(/ + 4)2 ;

a) y [ 2 - S f + ]/(I-V2)2 -/3 ;

10*.a) Vl2-6x/3+ /3 ;

b) ^fl - S f

- ^27 .

b) X ( 5 -4V2) 2 j -)/(4/2+ 5)2

b) ^ - V ) 2 + ^ V - V ? ) 2 - 7 .
b) y j l - l f i + .

ll*.a)

12. a) 2a + 5 | |, kai a < O;


,,
jc 1 j , .
jc 1
13. a)
!
i , kai < 1;

31 JC 1

b) 8 | | +15 , kai < O.

b)

1 -12x+1 2L -11 , .
, kai < -

512x -11

14. a) +

15. a)

2x-4
21 jc 21'

I -3 I

b)

b)

a + 1 +a -1
a(a

+ 2)

-3 + 2

--6

16. a)

V x 2 - 8x + 16

x-4

17. a) -J (a-2)2

b)

Vx2 + 6x + 9
x+3

b) -J(S-m)2

+ a + 5, kai < 2 ;

- m + 7, kai m > 5 .

18. a) Vx2 - 4x + 4+ I - 41, kai 2 < x < 4 ;


b) Vx2 - IOx + 25+ j x-61, kai x < 5 .
19*. a) V(*-3) 2 -yj{a + 3)2 ;

b) J{m + 2)2

-yj(m-5)2

20. a) Vx2 -8x+16 + Vx2 -12x + 36 ,kai * < 4 ;


b) Vx2 - 2 x + l + <Jx2 -6x + 9 ,kai 1 < < 3 .
21. a) 13x - 31 -1 2x + 61 -1 I, kai 0 < < 1;
b) 13x - 61 -1 +11 +12x + 41, kai - 2 < x < - l .
Isprskite lygt (22-87):
22*.a) I I= 5;

b) |*|=8.

23*.a) I 2x|= 8;

b) 13x|= 27.

24*.a) I 5 = 4 ;

b) I 2x -11 = - V I

25*.a) I jc- 11= 2 ;

b) I + 31= 1.

26*.a) I +61= 2;

b) I 4 jc I= 6 .

27*.a) I 2 - I = 3 ;

b) I - 51= 2 .

28*.a) |x+2|=4;

b) |x + 3|=9.

29*. a) I 2x-31 = 5 ;

b) 15x+121 = 2.

30*. a) I 2x + 51 = 7 ;

b) 13x- 91 = 18 .

31*. a) U 2 -l| = l ;

b) |- 2 + 2x| = 1 .

32*.) |x2 -3x + 3| = 2;

b) |2x-X2+3| = 2.

33*.a)

b)

I = - .

34*. a) I I +3 = O;

b)

I -23 = .

.. \x+2\
X+2
35*.a)
-=
+ x;
3
5

b)

36*.a) |x + 4|=x + 4 ;

b)

37*.a) 7-4x=|4x-7|;

b) 3x - 5 = 13x - 51.

38*.a) y j \ x - 7 \

b) V | x - 4 | = x - 4 .

\x\=x;

=x-l;

J3X-5I
2

J JC 5 1 = 5 JC .

39*. a) I JC + 21= JC 2 ;

b) |x|=2 + x .

40*. a) 12x - 31 = - 2 ;

b) I 2x + 41 = 3x + 2 .

41*. a) 12x - 31 = +1;

b) [3x-5|=5x-3 .

42*.) -/ - 2x)2 = 1 - 2x ;

b) V(x-3) 2 = x - 3 .

43*.a) V(x-8) 2 = - 8 ;

b) <J(x-S)2

44*.a) y]{x + \0)2

b) yj(x + l)2 = 2x -1.

=--10;

=5-x.

45*.a) Vx 2 -8x + 16-6x + x 2 +8 = 0;

b) 2 - 3 + 3 = /4x2 -12x + 9

46*.a) 2x 2 -15x-21= O ;

b) 2-1 -11= O .

47*. a)

X2

+ 2x = 2

I + 11

+7 ;

b) (x-l) 2 - 2 | x - l | = 3 .

48*.a) (x+1)2 - 21 +11 +1 = O ;

b)

49*. a) (x + 2)2 - 41 +11 +8 = O ;

b) (x + 3) 2 -6|x + 3|+9 = 0.

50*.a) |X2-4| + X + 2 = 0 ;

b) |x2 -1|++4 = 0 .

51*.a) (x-7) 2 -I-71= 30;

b) (-) 2 - 5|x-3|=24.

+ 2x - 3 I + 11 +3 = O .

b) I

X2

- 3x -101 = 2x + 4

2
53*. a | x +x -11 = 2x - 1;

b) j

X2

- x - 3 j = -x-1.

54*. a |x-l|=|x + 2|;

b) |x + l|=|x-2|.

55*. a I + 71=| - 71;

b) 11 - 2x I = I 2x -11.

56*. a |2x-l| = |x + 3|;

b) I JC +

57*. a 21 +11=| x-31;

b) I x-21 = 31 x + 31.

58*. a 13x + 21=| 2x-31;

b) |6x+5| = |l-x|.

59*. a |*-7|=|x + 9|;

b) I x + 31=| 2x-l I.

60*. a |x-3|=|x+2|;

b) I + 5 I = I -11.

61*.a 2 + 31 +2 = 0 ;

b) 2x2-1 I -15 = 0 .

2
62*. a -1 I -2 = 0;

2
b) - 81 I -20 = 0.

63*. a 2 + 5 I I +4 = 0;

2
b) -41 I -1 = 0.

64*. a I 2x + 41 +16 - 2x I = 44;

b) I - 21 +12- I= 10.

65*. a |3-x|-|x + 2|=5;

b) |x-4|-|x + 4|=8 .

66*. a |x| + |x + l | = l ;

b) I +11 +1 + 21= 2 .

67*. a I * +11 +1 x-21= 3;

b) I x-51 +1 -11= 4.

68*. a I -11 +1 x + 31= 6 ;

b) J C - 11 +1 x-21= 3 .

69*. a |x-l| + |x-5|=2;

b) I + 21 +11- I= 3.

70*. a I -11 + I - 21= 1;

b) |x + 3|-1 x + 11= 2.

71*.a |x-l|-|x-2|=l;

b) |x-2| + |4-x|=3 .

72*. a |x|+|x + 2|=2;

b) |x-l|+|x + 2|-2x = l

52*. a I

X1

- 6x + 51 = 3x - 9 ;

7 1 = | JC

- 2 ].

73*.a) |x + 2|-|3-x|=5;

b) (JC3| j2jcj = 1.

74*.a) |x+2| + |-x-6|=18;

b) |x|=|7-2x|+3.

75*.a) 3|x-l|+l=|x-l|+7;

b) 2|x + 2|+3 = 2 + 5|x + 2|.

76*. a)

I y j { x + 3)2

77*. a)

J x

+ 2 / ? " =

7 ;

b)

y / ( x - 5 )

+y]{5-x)2

= 1 2 .

- 4 x + 4

= 5 ; b) -Jx2 +25-IOx = J9 + X2 + 6x

78*.) |x|-2|x+l|+3|x + 2|=0;

b) j JC H-11 j JC +31 JC 11 = 2 .

79*.a) |-1| + | + 2 | - | * _ 3 | = 4 ;

b) |JC-1| + |2JC + 5| + |JC + 4 | = 7 .

80*.a) |x| + |x-l|=x+|x-3|;

b) I JC I -21 +11 +31 + 21= 0 .

81*.) |x-2| + |x-3| + |2x-8|=9;

b) |x+l|-|x-2| + |3x + 6| = 5.

82*.a) 12x +11 -13-x|=| x-41;

b) j JC 1 +11 2JC I = 21 JC .

83*.a) |x-3| + | x - 2 | = x - 4 ;

b) |x-4| + |x-3|=x-5 .

84*.) |3-x| + |2x+7|=x+10;

b) |x-2 +1X-II= x - 3 .

85*.a) |5 + x| + |4x-7|=3x+2;

b) 2x-3|x-5|=6|x-l|.

86*. a) 514^1 =125;

b) 3|5_J:| = 9 .

87*. a) 2511-2*' = 5 4-61 ;

b) 4 ^ = 3 - 2 ^ + 16.

+ 6x + 9 +

88*. a) Raskite funkcij


b) Raskite funkcij

J x

y=\x-6\

y=\3-x\

ir
ir

2 grafik susikirtimo tak abscises.

= 1 grafik susikirtimo tak abscises.

89*.a) Isprskite lygt | + 21 = 2 grafikai,


b) Isprskite lygt |3-x|=4 grafikai.
90*. a) Raskite maiausi lygties |x-2|+|2x~7| = 2 akn.
b) Raskite didiausi lygties |x-3|+|x + 2|-|x-4| =3 akn.

Raskite lygties didesnij akn (91-92):


91*. a) 2 - 5*+ | - 4 | +4 = O ;

b) x 2 - 4x + 21 - 2 | +4 = C

92*.a) I 2x-9| + I 2-5x I= 4x + 7 ;

b) | 2x-5 | + | 2-3x |= 4x-

Raskite lygties maesnij akn (93-95):


93*. a) (x + )2 = 21 + 3 I +3;

b) (x +4) 2 = 2 | x +4 |-1.

94*. 2 -8x+|-5|+15 = 0 ;

b) - 5x+ I - 3 I +6 = 0.

95*.a) |x-2| + |x+l|-|x-3|=2;

b) |x-4| + |x + 3|-|x-5|

Isprskite nelygyb (96-171):


96*.a) I x|> 5 ;

b) |< 3.

97*.a) I |> / ;

b) |</5 .

98*.a) I |< 2,1;

b) |>1,9.

99*. a) 14x + 21 > 6;

b) -11 < 2 .

100*. a) |3x-l|>5;

b) 2x-4|< 1.

101*.a) 13x-l I^ 2 ;

b) 4x + 2 I > 6 .

102*.a) I + 51> 11;

b)

103*. a) 12x - 31 < 7;

b) 2x -11 > 5 .

104*. a) 13x-11> 5 ;

b) 2x - 41< 1.

105*.a) I x - l |< 3 ;

b) -11> 1.

106*. a) I + 3 |< 4 ;

b) 4x + 21< 10

107*.a) (x-l) 2 < 4 ;

b) (x-l) 2 > 9 .

108*.a) (x + 3)2 > 4 ;

b) (x + 2 ) 2 < 9 .

109*. a) j 2 + 4x -1 j < 4;

b) 5x2 - 2x +1 < 1.

110*. a) 12x + 11 -51 > 2 ;

b) ||x-3|+l|>2 .

2x - 51 < 3 .

111*.a)

112*. a)

113*. a)

_J

>2;

b)

>-2;

b)

|3-2:|
:
x-1
x-1
x-3
3-2x

114*. a)

1+x
2x- 1

115*. a)

x-1
x+2

116*. a)

117*. a)

118*. a)

119*. a)

120*. a)

121*. a)

2x-3
x+3
- 2

b)

>2;

b)

<3;

b)

>1;

x+1

<2;

- 2

2x + 3
3x-2
2x + 3
5x-2

<1.

3x

>-i

x+2
2x-l
x+l
3x+l

<2;

<2;

2x-5

+1

b)

>2;

2
|x-4|

x-3

>1.

<3 .

3x + l

<3

x-3
2x + 4
x+l
2x-l

b)

b)

b)

>1;

b)

<3;

b)

x+3
2-5x
x+3
x+2
x-3
3-2x
1+
2x-5
3x+l

>2

>5

<5

>2.

<2

>2

2 - 3x - 1

2
122*. a) - 3x + 2 i ;
x'+3x + 2

b)

123*.a) \x-2\

b) |x + 3]<x + 3 .

x-2;

2 + + 1

<3.

124*.a) I + 5 |< + 5 ;

b) I + 7 |> + 7 .

125*.a) 3x + 1 7 x - 5 ;

b) I + 5 |> 2x - 4 .

126*.a) I 4-3x |> 2 - ;

b) I 2x-3|>x + 4 .

127*.a) |2(x + l)|3x + 3 ;

b) |2(x-3)|<9x + 5.

128*. a 11 2JC I > 3 JC ;

b) | + 81 < 3x -1.

129*. a Ix 2 6jc + 8 < 4 :;

b) 2 - 2x - 3 < -

130*. a j 2 - 2x j < ;

b) j 2 - - 6 j ^ .

131*. a | 2x-3 |> 2x-3 ;

b) | + 11< +1 .

132*. a 3|x-l|>x + l ;

b) 3|-1|< + 3.

133*. a | 2x + 31< 4x;

b) | x - 3 | 2 x + l .

134*. a

b)

x+2

<0.
x + 4|

135*. a I I ( +1) > 0 ;

b) | | (x - 2) < 0 .

136*. a

b) 12x + 7 13 |< 0

(JC

4)-15 - 3JC j < 0 ;

137*. a 12x -11 < 14x +11;

b) 11 -3x|>| 2x + 31.

138*. a 12x-11<| x + 31;

b) I

139*. a | 2x-11<| 3x +11;

b) | x + 5

140*. a

b) I +11<| x-31.

141*. a
142*. a

|x + 2|>|x-4|;

x+2
145*. a

146*. a

2x + 5
Uc+ 1

b)

>1;

b)

|x-2|
x-2
|x-5|

^ 0;

x+3

b)
X2

147*. a

2
- +

x+l

2
>

Ixl-I

5 j.

3x-11.

b) |3x2 5x 2 j < 10.

<i;

x'-5x + 6

2JC

b) |x2 -5xj < 6 .

I 2 + Ax -1 < 4;

U-r

+ 3 j<j

b) I -11 > 3x.

| | > ;

2
143*. a j 6x - 2x +11 < 1;

144*. a

2JC

X-I

b)

>0.

>2.

[x-3|
- 5x + 6
1

1-3

148*. a) ] :2 - jc - 61 < ;
149*. a) | 2 - 2x - 31 < - 3 ;
150*. ) I 2 - -151 < 2x2 - ;
151*. a) | 2 - + 21 < 2x - 2 ;
152*. a) j Ix1 + x + l l | > x 2 - 5 x + 6;
153*. a) | 2 + - 201 < 2 + - 20 ;
154*.a) 2+I 9x+141> 0 ;

2
bI X - 61 > 4x +1.

2
b|x -6x + 8 | < 4 - x .

2
2
b - 2x - 3 j > 2x - + 3 .

2
2
bI 4x - 9x + 61 > -X + - 3 .

2
2
b j + + 1| <3x +7x + 2 .

jbX2 - 6x + 8 j > X2 - 6x + 8 .
2
b + I -5x- 18 |> 0 .

155*.a) 3x2-| 10x-3| > 0 ;

2
b I - |<4 + 1 .

156*.a) I 2 - 5 + | > - x - 1 ;

I
2

2
b |x-6|>|x -5x + 9|.

157*. a) 2 - 61 I -7 < 0 ;

158*. a) 2 - 41 I +3 > 0 ;

b 2

159*. a) 2x2 - 51 I +3 > 0 ;

2
b2x -1 I -1 > 0 .

21

I -3 < 0 .

- 61 I + 8 > 0 .

160*. a) 2 - 21 I -8 > 0 ;

b X2

+ 51

161*. a) 2 -1 I -12 < 0 ;

b 2

162*.a) |x+2| + |x-3|>5;

b II - I + 13- |> 4.

163*.a) |x-l| + |x-5|>8;

b I +11 +1 - 2 |> 5.

164*.a) |x + 3| + |x-l|>5;
165*.a) |x|+V(x-l)2 < 5 ;
166*.a) |x-l| + |2-x|>3 + x;
167*. a) (x - 2)( | + 51 -1 -11) < O ;

I -24 > 0 .

81 I +7 > 0 .

b|2x + 6| + |x-4|>10.
2
b V(X-3) + |X-5|<4.

b I +11< 3x- - 21.


(2x-l)(|x+l|-|x-3|)<0.
b

168*. a) |x + 2|-|x-l| + |x-3|<4;

b) | -11 + | 2x-3 | - | +5 |< 2 .


U-21 r J ||
>

169*. a) 2,x~21 >4|jt+";

b) |

-1
21Il +21 4
170*. a) ^ y J
>y;

I
b) 21+8
*+s1
> 32 .

171*. a) I JC I - ctg 3 < cos3 ;


172*. a) Raskite funkcij y=\x-6\
b) Raskite funkcij y=\3-x\

JC-2

b) | JC | - tg 5 > sin 5 .
ir = 2 grafik susikirtimo tak abscises,
ir y = 1 grafik susikirtimo tak abscises.

173*.a) Su kuriomis JC reikmmis funkcijos >=|3-9| grafikas yra neemiau


tiess y = 61
b) Su kuriomis JC reikmmis funkcijos Y=|4-2x| grafikas yra emiau
tiess 7 = 16?
174*. a) Su kuriomis JC reikmmis funkcijos y =| x +11 grafikas yra neaukiau u
tiess y = 2JC grafik?
b) Su kuriomis JC reikmmis funkcijos _Y=|3x-4| grafikas yra aukiau u
tiess y = +1 grafik?
175*. a) Raskite maiausi sveikj nelygybs sprendin |x + 3,5|-|x-2,5| > 2 .
b) Raskite didiausi neigiam sveikj nelygybs sprendin
|JC + 2|+|JC-3|>5 .
176*.a) Raskite visas reikmes, su kuriomis funkcija f(x)=gyja
4| JC|+1
teigiamas reikmes.
b) Raskite visas reikmes, su kuriomis funkcija / ( ) = - ^ ^
|x|+4
neigiamas reikmes.

gyja

177*. a) Isprskite lygi sistem ir atsakyme paraykite sveikj sprendini sum


|V(* + 4)2 =x + 4 ,
[V(jc-6)2 = 6 ;
b) Isprskite lygi sistem ir atsakyme paraykite sveikj sprendini sum
k/(x + 4)2 =x + 4 ,
-2-.

Raskite funkcijos /() apibrimo srit (178-179):


178*.a) /() = T / n - s ;
x+6

179*. a) f{x) =

b) /(x) = /-|3| .
b) / ( * ) =

x-l
12x +11

180*.
*. Raskite duotosios
(
funkcijos reikmi srit:
a) / W =

JC-I-Ix-II
3 11 - I

Funkcij f(x)

b) g(x)' v '

X-3+13-

5 I JC 31

uraykite be modulio enklo ir nubraiykite jos grafik (181-188):

181*.a) / ( * ) = i i i ;

b) /()=||.

182*.a) /(x)=2x + 3|x|-l;

b) /(x)=2|x|-x + 2.

183*. a)

b) /() = 2+||.

x*0;

184*.a) /(x)=|x + l| + |x-3|;

b) /(x)=| x-21 +1 x + 31.

185*. a) /(x) =| +11 -3 I - 21;

b) /(x)=|x-l|-2|x+2|.

1 8 6 * . a ) y ( J C ) = | JC + 21 I JC 4 1 ;

b) /(x)=|x-2| + |x-3|.

187*.a) /(x)=|2x + l| + |x-l|;

b) /(x)=2|x-3| + |3x-2|.

188*. ) /(x) = /4x2 -12x + 9 + 2x;

b) /(x)=4x--y/l6x 2 -24x + 9 .

Nubraiykite duotosios funkcijos grafik (189-204):


189*.a) /(x)=|x + 3|;

b) /(x)=|x-4|.

190.a) /(x)=|x|+l;

b) /(x)=|x|-3.

191*.a) /(x)=||x|-l|;

b) /(x)=|x|-3|.

192*. a) /()= I -21+1;

b) /(x)=|x + 4|-l.

193*.a) /(x)=|x 2 -l|;

b) / ( X ) = | 4 - X 2 | .

194*.) /()=| 2 +-|;

b)

/()=|2-2-|.

195*.) / ( * ) = * 2 - 6 | * | + 8 ;

b) / ( * ) = x 2 - 8 1 * | + 7 .

196*.) /(x)=|x 2 - 4 | | + | ;

b) / ( * ) = | x 2 - | * | - 2 | .

291*. ) f () =

b) / ( * ) =

x-2

198*.a) / ( * ) = L - ;
|*|-4

1
* +3
1

b) / ( * ) =

JC1-1
W

199*. a) / ( * ) = 2 ;
b) / ( * ) = ( { f
200*.a) / ( * ) = |log 2 (*-l)|;

b) /(*)= log,(*+2)

201*.a) / ( * ) = l o g 3 1 * - 2 | ;

b) / W = I o g 2 I x -

202*.a) /(*)=|log 2 |*-l||;

b) / ( * ) = Iog1 I*+M

203*.a) /(*)=|sinx|;

b) /(x)=|cosx|.

204*.a) /(*)=tg|*|;

b) / ( * ) = sin I * I.

205*. a) Kuris i pavaizduot funkcij grafik eskiz yra funkcijos y -


1)

2)

.yA

L)

' ;1 k

3)

yA

"x

j,

/\

>

L.
;1

Ii

4)

Ul-I

5)

/\

6)

->

duota formule / ( * ) = . Funkcijg ireikkite formule.

b) Pieiniuose schemikai pavaizduoti funkcij/ir g grafikai: be to, funkcija/


duota formule / ( * ) = - . Funkcij g ireikkite formule.

-k

6. Ivestins
6.1. Funkcijos ivestins samprata
1.

a) Duota funkcija y = 3x2 - 6 , o argumentas * kinta nuo X1 = 3 iki X2 = 3,5 .


Raskite argumento pokyt ir funkcijos pokyt.
b) Duota funkcija y = 2x2 + 5x , o argumentas kinta nuo Xi =2 iki X1 = 3 .
Raskite argumento pokyt ir funkcijos pokyt.

2*. a) Duota funkcija >> = sinx, o argumentas kinta nuo X1 =0 iki X2 = .


6
Raskite funkcijos pokyt.
b) Duota funkcija y = sin(2x) , o argumentas kinta nuo X1 = 0 iki x2 = .

Raskite funkcijos pokyt.


3.

a) Duota funkcija

, o argumentas kinta nuo X0 iki , = 0 + .

Raskite funkcijos pokyt, jei = -0,19 , x0 = 1.


b) Duota funkcija
, o argumentas kinta nuo x0 iki x, = x0 + .
Raskite funkcijos pokyt, jei =0,1025 , x0 = 1.
4.

a) Duota funkcija /(x) = 4x 2 -2. Raskite funkcijos vidutin kitimo greit, kai
argumentas kinta nuo X1 = 4 iki x2 = 6 .
b) Duota funkcija g(x)=-x2

+3 . Raskite funkcijos vidutin kitimo greit, kai

argumentas kinta nuo X1 = 2 iki x2 = 4 .

5.

f
a) Duota funkcija f ( x ) = ax2 . Raskite , kai argumentas kinta nuo

iki + .
b) Duota funkcija g(x) = . Raskite
, kai argumentas kinta nuo

iki + .

6*. a) Duota funkcija /()= 2 . Raskite Iim


, kai argumentas kinta nuo
*- X
iki + .
b) Duota funkcija g(x)=. Raskite Iim
, kai argumentas kinta nuo

-0 X
iki + .

a) Paveiksle
y = f ()

pavaizduotas

funkcijos

grafikas. Raskite argumento

pokyt ir funkcijos pokyt, kai kinta


nuo x0 iki X1.
b) Paveiksle

pavaizduotas

funkcijos

~ g( x ) grafikas. Raskite argumento


pokyt ir funkcijos pokyt, kai kinta
nuo

JC0

iki

JC, .
-4

Xo

Xi

8*. a) Duota funkcija /(JC) = x . Raskite ios funkcijos grafiko liestins krypties
koeficient (pasvirimo kampo tangent) take, kurio abscise lygi

y.

Nubraiykite duotosios funkcijos ir liestins grafikus.


b) Duota funkcija g(x)=-x 2 + 4JC-3 . Raskite ios funkcijos grafiko liestins
krypties koeficient (pasvirimo kampo tangent) take, kurio abscis lygi 2.
Nubraiykite duotosios funkcijos ir liestins grafikus.
9*. a) Paveiksle
Y = /(JC)

pavaizduotas
grafikas

ir

jo

t y " /(X)

funkcijos
liestini

takuose JC, ir X2 grafikai. Raskite

// Xt

/'(*.) ir

Ax2)-

"

b) Paveiksle pavaizduotas funkcijos y = g(x)

Xr j

.M

f r

:y

grafikas ir jo lies-

tini takuose x, ir x2 grafikai.


Raskite g'(x,) ir g'(x2)

10*. Paveiksle

pavaizduotas

funkcijos

y =f ( x )

grafikas.

Palyginkite

funkcijos

y = /(x)

ivestins

reikmes:
a)

l)/'(-7) ir/'(-2),
2) /'(-1) ir / ' ( 5 ) ;

b) l ) / ' ( - 4 ) i r / ' ( 2 ) ,
2) /'(-9) ir /'(0).

6.2. Funkcij ivestini skaiiavimas


Naudodamiesi ivestini skaiiavimo taisyklmis ir formulmis raskite duotj
funkcij ivestines (1-71):
1.

a) / ( x ) = 2 x - 5 ;

2.

a) / ( * ) = - ^ - - 5 x + 2;

3.

a) f (

4.

a) f ( x ) = (2x - 3)(3x +1);

5.

a) / ( * ) - ! * ( * - 1 ) - 2 ;

b) / ( x ) = 5 - 7 x .

) = + - 2 x +5 ;

b) f ( x ) = ~ ^ -

_L

4x4

5x5

b) f{x)=^x-2^

x+2 .

b ) / ( x ) = ( x + l) 2 -(x-4) 3 .

8*. a) / ( x ) = l-2x 2 hy;


X
2
9*. a) / ( x ) = 5x

+ 6x-3

b) f () = ( - 5)(2x - 5).

6*. a) /()=( + 3)5 ;


7*. a) / ( * ) = - L

)/(x)=^-|-l.

b) /(x) = _ L
W

-L

3x3

6x6

A _ i .
2

b) /(x) = 5 + 10x2 L .
X
4
b) / ( x ) = 7 x 7 .

10*. a) /(*)=---;
x-1

b) f ()=-
x+l

ll*.a)/(x)=||i;
l-3x

) / ( v ) = : " - 5
' 2x-5

12*.a)/(x)=f;
2x + l

)/(x)=bif.
3x-l

1 3 * . a ) / ( x ) = V ? + V3 ;

b) f ( x ) = \[7+

14*. a) f ( x ) = J ~ r ~ ;
V 1-

b) /(x)=

Ifi.

15*. a) f () = Jl-4

b) f () = /9-2

16*. a) f(x)=ylx2+

2 ;

b) /{)=^23+6

17*.) /()=^-2

b) f(x)=^4-x2

-l) 2 ;

18*.a)

b) / W = #

19*.) /{)=^~~

b)

.
3

+ l)4 .

f(x)=xy[xr.
V*

VJC

20*.a)/(x) = x4 Vx+7;

b) /(:)= 3 -/^ .

21*.a) f{x)=J^\-{2x+l);

b) /()= Vi+2-(-l).

22*.a) f(x)=(x2+6)
23*. a)

Jx2-3

b) / ( * ) = (2x +1)2 V T ^ .
b) f (x)~

2 + J~x '
24*.a

){)=-.

-Jx

b)/(x)=3x2V^.

25*.a) /(*)=-=-;

26*. a) f(x)=5\[x*

2x+\

b) / ( * ) =

1
2V?

12
X 1
27*.a) / W = [ f + 2j ;

/
N 20
. v ,/ N I *
b)/(x)=[-3

28*.a) /(x) = (2 + 5x + ) 4 ;

b) / ( x ) = (4- 2 + 3x)5.

29*. a) / ( x ) = (x3 - 2x2 + 5)6 ;

b)/(x)=(2x 3 -5x + 8)".

30*.a) / ( * ) = ( - x 3 + 4 * - l ) 3 ;

b) / ( * ) = (2* + * 3 - ) 4 .

31*.a) / ( , ) . L

lJ ;

b/w=(.4)!.

32*. a) / ( x ) =(V^+3) 4 ;

33*.a) /(x)=VT

b) f(x)=

(4-Vx)5

b) f(x)={x2-

2/)4.

34*.a) /(x)=3sinx + cosx;

b) /(x)=2cosx + sinx.

35*. a) /(x)=sin^2x + - j j ;

b) / ( x ) = c o s ^ 3 * - | j .

36*.a) f(x)=siax

b) ()= sin cosx ^


sin + cosx

+ coax

sin -cosx

37*. a) / ( x ) = sin(lOx);

b) /(x)=cos(8x).

38*. a) / ( x ) = x sin(2x);

b) /(x) = cos ().

39*.a) /(x)=4sin(2x)+^y-;

b) /(x) = 6 c o s [ | ] - ^ .

40*. a) /(x)=sin(3x-7);

b) /() = cos(5x + 6).

41*.a) /(x)=sin(2x 2 -3x + l);

b) /(x)=cos(3x 2 -4x + 2

42*.a) / ( * ) = t g ^ 5 x - | j ;

b) /(x)=ctg^2x + | l .

43*.a) /(x)=tg(2x-3x 2 );

b) / ( * ) = ctg(x2-3x).

44*. a) /(x) = sin4 +cos4 + sin 2 (2); b) / ( x ) = cos4 x-sin 4 X45*. a) f ()= sin2 ;

b) / ( x ) =

46*.a) /()= sin2(2);

b) / ( x ) = cos2 (2x).

47*.a) /(x)=4sin 2 (3x);

b) /(x)=2cos 2 (5x).

COS2X.

48*. a) /(x)=cos 3 (2x-l);

b) f {)= sin 3 (5-4x).

49*.a) f ( x ) = sin(2x-3);

b) /()= xcos(3x-2).

50*.a) Duota funkcija /(x) = 3sinx-sin3x. rodykite, kad /'()= ! 2sin2 xcosx .
b) Duota funkcija / ( ) = 3cosx + cos3x . rodykite, kad
f'{x)=

-6cos(2x)sinx.

51*.a) Duotafunkcija /(x)=ycos 3 x-4cosx. rodykite, kad /'(x)= 4sin 3 .


b) Duota funkcija f{x)= 4sinx-ysin 3 . rodykite, kad /'(x)= 4cos3 .

52*.a) Duotafunkcija f ( x ) = cos2x-2cos 4 . rodykite, kad /'(x)=sin4x.


b) Duota funkcija f(x)=

cos2x + 2sin4 . rodykite, kad /'(x)= -sin4x.

53*.a) /(x)=4 3 - 2 *;

b)

54*.a) /(x)=10 3 - sin3(2j:) ;

b) f(x)=

S2-cos^

55*.a) /(x)=8-e* ;

b) f(x)=e~x

- 7.

56*. a) / ( * ) = 4eSx;

b) f { x ) e - * x .

57*. a)

f(x)=2e3x+l;

)=~1.

Selx'2.

b) f(x)=

2
58*. a) f(x)=e'*

b) f(x)=-exl

59*. a) f{x)=eimx

b)

I
60*. a) f(x)=eC0SX
61*.a) f ( x ) =

;
x-e'2x;

62*. a) f{x)= X2 -e3* ;

f(x)=e'.

I
b) / ( x ) = e h I .
b)

f{x)=x2-e~xl.

b) / ( x ) = X3 lnx.

63*.a) /(x)=e* cosx ;

b) f{x)=ex

64*. a) / ( * ) = 2X + Iog2 ;

b) / ( * ) = [ ]

65*. a) / ( x ) = l n 2 x ;

b) / ( x ) = Iog 3 X.

66*. a) /(x)=ln(2x + 3);

b) /(x)=ln(8x + 5).

67*.a) /(x) = ilog 3 (x 2 -2x);

b) / ( x ) = I l o g s ( 4 x - 2 x 2 )

68*. a) /(x)=lnVx 2 +2x + 3 ;

b) / ( x ) = In V5 - 4x - 2x2

69*. a) f ( x ) =Inx 4 ;

b) / ( x ) =InVx .

70*.a) /(x) = V h x ;

b) / ( x ) =Vlnx .

71*.a) /(x)= lncosx;

b) / ( x ) =Insinx.

sinx.

-log,x.

Apskaiiuokite funkcijos ivestin su nurodyta argumento reikme (72-104):


72. ) /'(), kai /(x) = 6x - 9;

b) /'(5) ,kai / ( * ) = -1 Ix + 7 .

73. a) /'(-1), kai f ( x ) = x3 - 3x + 2 ;

b) /'(2), kai / ( x ) = x4 - 9x2 + 7.

74. a) /'(2), kai / ( x ) = - 0,5*2 + 2x +1;


6
b) /'(-2), kai / ( * ) = -y^- + l,5x2 +5x-3.

75*.a) /'(O), kai /(x)=(2x + l) 2 ;

b) /'(-l), kai /(x) = (3x+2) 2 .

76*.a) /'(2), kai /(x)=(x + l) 3 ;

b) /'(-2), kai /(x)=(x+2) 3 .

77*.a) /'(l), kai /()= (- 2 )( 2 +);


78*.a) /'(), kai /(x)= V2x + 1 ;

b) /'(-l),kai / ( x ) = (3x-7>(x3 +2).


b) / ' ( l ) , kai / ( ) = /3-2 .

4x
b) /'(), kai f () = Vx 2 -I +
2-1

79*. a) /'(l), kai /() = Vx 2 +3 +


;
x+1
80*. ) /'(2), kai / ( ) =

81*.a) /'(l), kai f ()=

82*. a) /'(l), kai /(x)=

83*. a) / ' -

x+\
x-\ '

b) /'(0), kai /(x) =

1-jc

b) /'(l), kai / ( ) =

2x + l

Ix
x+l
2+x
3x-l

3x 2 -2x

b) / O ) , kai / W =

7x + 3

, kai / ( * ) = sin -2 cos ;

b) /' ^

2x 2 -3x
4x + 6

. kai /() = 3sin jr +cos*

84*.a) / ' ^ - - j J , kai /(x)=sinx + 2cos2x ;


) / ' - ,kai /(x)=3cos 2 x-2sin 2 x.
v 6)

85*. a) W j J , kai / ( * ) = S-sinx

+^fia-

b) / ' ( - j j , kai /(x)=cosx+Vjtt + 7t.

86*.a) / | | j , kai f(x)=

2sinx + | J ;

b) / ' ^ j , kai / ( x ) = - 3 c o s ( x - j

87*. a) /'f-g I ,kai /(x) =Vsin ;

b) / I -j J, kai /(x) =Vcosx

88*. a) / '

b) / ' ,kai /(x)=cosVx


v16,

4y

89*.a)/'I i

,kai / ( x ) = sinVx ;

I,kai/(x)=

90*.a) / (
I4J

l k

smx

ai/(x)=^:
sin

b) / ' ( ) , kai / ( * ) =

b) H i J , kai

COSX

f(x)=

4x + l

-2

91*.a) /'(O),kai / ( ) = ( 2 -x)cos 2 ;

b) / ' i | J , kai / ( ) = Sin2

92*. a)

b) / ' ^ j , kai / ( x ) = ctg3x + ^

, kai / ( ) = tg(3x);

93*.a) / ' ( 0 ) , kai / ( ) = 3 2 ' tg(0,5x);

b) / ' ( l ) , k a i / ( ) = 23*-ctg | x

94*.a) / ' | I, kai / ( x ) = 3 x s i n x ;

95*.a) / ( 7 I ,kai /(x)=x-sin|

b) / ' ^ J ,kai / ( x ) = 4 x c o s x .

j;

b) / ( - ) , kai / ( * ) = x cosf2x +

96*.a) /'(), kai / ( x ) = ( x + x 2 ) sin + ;


b) /'(), kai / ( x ) = ( 2 x - x 2 ) - c o s ^ - j .

97*.a) / ' ( - l ) , kai / ( x ) = - ;

b) / ' ( - l ) , k a i f { x ) = ~ j .

98*.a) / ' ( l ) , kai / ( x ) = ^ + e 2 ;

b) / ' ( - l ) , kai / ( x ) = e ^ 3 - e 3 .

99*.a) / ' ( l ) , kai / ( x ) = log 2 (3-2x);

b) / ' ( l ) , kai / ( x ) = log 3 (5-4x).

100*.a) / ' ( 2 ) , kai /(x)=81n2,3x ;

b) / ' ( 3 ) , kai /(x)=61n2,5x .

101*.a) / ( l , k a i / ( x ) = l n x + x ;

b) / f l . k a i

/(x)=x2-lnx.

102*.a) / ' ( 2 ) , kai / ( x ) = x 3 1(3 - 2 x 2 +-\)+'~* - 3 ;


b) / ' ( ) , kai / ( ) = ln(2x2 - 4x - 5)+ e' 2 " 9 - 7 .
103*.a) / ' ( l ) , kai / ( x ) = ;

104*.a) /'(O), kai

f{x)-

ln(x+1)
x+l

b) / ' ( e ) , kai / ( x ) =X 3 -Inx.

b) / ' ( 0 ) , kai / ( x ) =

ln(l-x)

105*. a) Duota funkcija f(x)=tfx*

. Kaip kinta jos ivestin, kai kintamasis

didja
nuo iki 81?
J
16

b) Duota funkcija / ( * ) =

. Kaip kinta jos ivestin, kai kintamasis didja

nuo iki 64?


27
106*. a) Raskite funkcijos / ( x ) = V4 + 3x-x 2 ir jos ivestins apibrimo sritis,
b) Raskite funkcijos /(x) = -Jx 2 -2x-3 ir jos ivestins apibrimo sritis.
107*.a) Duota funkcija/(*)= 2cos 2 (4x-l). Raskite funkcijos f'(x)
2

b) Duota funkcija g(x)= 8sin (2x-3). Raskite funkcijos f'(x)

reikmi srit,
reikmi srit.

Apskaiiuokite (108-109):
108*. a) 5 /'(), kai f(x)=

(x-3)V*2

+1 -

x-5

b) 8/'(), kai /(x)=(x + 4 ) V x + 8 + .

1-

109*.a) / ( f j

/ ' [ f J ' k a i / W = x-ctg(2x)-V2sin^ + x j ;

b) \ / ( j ]

kai /(x)=V2sin(2x).tg(2x)+sin^ + x

Isprskite lygt /'(*)= 0 , kai (110-116):


110.a) /() = 3 + 3x2 + 3x + 2 ;
111.a) /()
= 3 - 2 + 2x-l ;
Jy
' 3
2
4

112.a) /(x) = + - - 2 - 3 x ;
> J

\ >

b) /(x) = x 3 -6x 2 +12x-l.


b) / ( x ) = - - x 2 - 4 x + 2.
3 2
4

b) /()= + - x 3 - - 2 x .
4
3
2

113*.a) / ( x ) = V 7 (x-2);

b) / ( x ) = V ^ T (x+1).

/7
114*.a) /(x)=sinx--y-x;

b) / ( x ) = s i n x - - .

115*. A)

/()= 2 cos + ;

b) /(x)= 3cosx--y^-x .

116*.a) /(x)=yCos2x-cosx-3 ;

b) /(x)=sinx + yCos2x + 5 .

Isprskite nelygyb f () > O , kai (117-121):


117.a) /(x)=12x 3 +18x2 -7x + l ;

b) / ( x ) = x 3 + - y - 4 x + 2.

118.a) / ( x ) = 3 x - x 2 - ;

b) /(x)=2x + -
2
3

119*. a) /(x)=cosx + l ;

b) / ( x ) = s i n x - 2 .

120*.a) /(x)=cosx + ^ x ;

b) /(x)= sinx + ^y-x.

121*. a) / ( x ) = s i n x + | ;

b) /(x)= c o s x - y .

Isprskite lygt /'(x)=g'(x), kai (122-126):


122. a) /(x) = 3x2 - 4x +1, g(x)=2x-3;

b) /()= 5x 2 -3x + 2 , g(x)=-3x+l.

123. a) /(x) = 2x3 + 7, g(x)= 2 Ix2 - 72x+ 5 ;


b) / ( x ) = x 3 - 4 , g(x)=9x 2 -15x + 8.
X3

5x2

124.a) / ( x ) = g ( x ) = - 6 x - 7 ;

b) f{x)=~--2x2,

125*.a) /(x)=151n(x-2)+2, g(x) = 0,5x 2 -2;


b) /(x)=31n(x-2)+1, g{x)= 0,5x2 +1.
5I+I

5"1

ln5
2^+2
b ) / W ~ -

ln5

126*.a)

g(x)=24x-l;

4 > , ( x ) = 96x-5.

g{x)=~3x-2.

Isprskite nelygyb f'(x)>

g'{x), kai (127-128):

127*. a) /(x) = 3 ln(x - 2)- 5, g(x)= 3x + 7;


b) / ( ) = 4ln(x-3)+9,

g(x)=2x-5.

128*.a) / ( ) = - ^ - | - - 1 + 7 , g(x)=4x-5
In 9 21n3
b ) / W =

+5

l ^ " f b 2

> sW=6*-7

129*. a) Isprskite nelygyb / ' ( x ) > 0 , kai / ( x ) = 161nx-2x2 ;


b) Isprskite nelygyb / ' ( * ) < O , kai f(x)=x2

-2lnx.

130. a) Isprskite nelygyb /'(x)< 0, kai /(x)=3x 2 - 6 In .


b) Isprskite nelygyb / ' ( x ) > 0 , k a i /(x)=41nx-2x 2 .

131*. a) Isprskite nelygyb /'(x) < g'(x), kai /(x) =

X3+2 .

/N

ir g(x) =

6x+2

X
4

2 . ,4 + 2
b) Isprskite nelygyb /'(x) > g'(x), kai /(x) = 8x + ir g{x) =

132*. a) Raskite

didiausi

sveikj

nelygybs

'

Hx)
^-A-4 >0
g W

sprendin,

kai

f(x)
) {> 0
g W

sprendin,

kai

/(x) = 4 - 2x3 + 9x2 ir g(x) = X 3 + 3x -1.


b) Raskite

didiausi

sveikj

nelygybs

/(x) = 5 - 2x3 - 9x2 ir g(x)=2x 3 + 12x->/2 .


133*.a) Su

kuriomis

reikmmis

teisinga

lygyb

/'(x)=2,

kai

reikmmis

teisinga

lygyb

/'()= 1,

kai

/ ( x ) = 2-Jx -5x + 3 ?
b) Su

kuriomis

/(x)=3x-Vx + 13?

6.3. Funkcij ivestini taikymai


1.

a) Paveiksle pavaizduotas funkcijos f{x)

ivestins grafikas. Remdamiesi juo

nustatykite funkcijos f ( x ) didjimo ir majimo intervalus.

b) Paveiksle pavaizduotas funkcijos g(x)


nustatykite funkcijos g(x)

i -2,5
-5l

5
=

\
-3

2.

ivestins grafikas. Remdamiesi juo

didjimo ir majimo intervalus.


y>\
2

\y

5
g

a) Paveiksluose pavaizduoti funkcij f ( x ) , g(x),


K*),
t(x) ir s(x)
ivestini grafikai. Kurios i duotj funkcij didja visoje realij skaii
aibje R ?

b) Paveiksluose pavaizduoti funkcij f ( x ) , g(x),


h(x),
t(x) ir s(x)
ivestini grafikai. Kurios i duotj funkcij maja visoje realij skaii
aibje Rl

3.

Paveikslepavaizduotasfunkcijos y = f () grafikas.

4
.V = f (X)

- 8

Nurodykite visas argumento reikmes, su kuriomis teisingi ie teiginiai:


a) /'() > 0 ;

b) /'() < 0.

4*. a) Funkcijos /(x) = -x 2 +x grafiko liestin eina per tak, kurio abscis
x0=-2

. Apskaiiuokite tos liestins krypties koeficient.

b) Funkcijos /(x) = x 2 - 3x+2 grafiko liestin eina per tak, kurio abscis
x0 = 3. Apskaiiuokite tos liestins krypties koeficient.
5*.

a) Paraykite funkcijos / ( x ) = x 2 +3x+l

grafiko liestins, einanios per

tak, kurio abscis x0 = 1, lygt.


b) Paraykite funkcijos / ( x ) = x 2 - 2x + 5 grafiko liestins, einanios per
tak, kurio abscis x0 = 4 , lygt.

6*. a) Paraykite funkcijos / ( * ) = -4x grafiko liestins, einanios per tak


M (3,-3),

lygt.

b) Paraykite funkcijos / ( x ) = 2x-x 3 grafiko liestins, einanios per tak


M{2;-4), lygt.
7*. a) Funkcijos /(x) = x 3 -4x 2 +7x-2 grafiko liestin nubrta per tak, kurio
abscis x0 = 1. Paraykite tos liestins lygt.
b) Funkcijos /(x) = 2x3 -2x 2 -IOx +10 grafiko liestin nubrta per tak,
kurio abscis x0 = 2 . Paraykite tos liestins lygt.

-2
grafiko liestin nubrta per tak, kurio abscis
x+l
x0 = 1. Paraykite tos liestins lygt.

8*. a) Funkcijos f () =

b) Funkcijos / ( x ) =

1-

grafiko liestin nubrta per tak, kurio abscis


x-3
X0 = 4 . Paraykite tos liestins lygt.

9*. a) Paraykite funkcijos f{x) = -J3-

grafiko liestins, einanios per tak,

kurio abscis x0 = -1, lygt.


b) Paraykite funkcijos f ( x ) = /-2 grafiko liestins, einanios per tak
kurio abscis x0 = 6 , lygt.
10*. a) Paraykite funkcijos f ( x ) = ex grafiko liestins, nubrtos per tak, kurio
abscis x0 = 0 , lygt.
b) Paraykite funkcijos /(x) = Inx grafiko liestins, nubrtos per tak kurio
abscis x0 = 1, lygt.
11*. a) Per kur funkcijos f ( x ) = e2x + 1 grafiko tak nubrta liestin yra
lygiagreti tiesei y = 2x-l ? Atsakyme nurodykite io tako koordinates.
b) Per kur funkcijos /(x) = e0,5* grafiko tak nubrta liestin yra lygiagreti
tiesei y = 0,5x - 2 ? Atsakyme nurodykite io tako koordinates.
12*. a) Funkcijos

/ ( x ) = 2e*_l

grafiko

liestin

nubrta

per

tak,

kurio

abscis X0 = 1.
1) Paraykite ios liestins lygt.
2) Nubraiykite vienoje koordinai ploktumoje funkcijos / ( x ) ir mintos
liestins grafikus.
b) Funkcijos

/ ( x ) = 0,5 ex+[

grafiko liestin nubrta per tak, kurio

abscis x0 =-1.
1) Paraykite ios liestins lygt.
2) Nubraiykite vienoje koordinai ploktumoje funkcijos / ( x ) ir mintos
liestins grafikus.
13*.a) Raskite, kok kamp (laipsniais) su Ox aimi sudaro funkcijos / ( x ) = 3 \
grafiko liestin, nubrta per tak, kurio abscis x0 = 1.
b) Raskite, kok kamp (laipsniais) su Ox aimi sudaro funkcijos f ( x ) = ,=
V X

grafiko liestin, nubrta per tak, kurio abscis x0 = 3 .

14*.a) Raskite koordinates tokio funkcijos f(x) = X1 JC 12 grafiko tako M, per


kur nubrta liestin sudaro su Ox aimi 45 kamp.
b) Raskite koordinates tokio funkcijos /(JC) = X2 + 3x-10 grafiko tako N, per
kur nubrta liestin sudaro su Ox aimi 135 kamp.
15*. Raskite takus, kuriuose funkcijos y = f(x)

grafiko liestin yra lygiagreti

abscisi aiai, kai


a) /(JC) = I x i -3JC 2 - 1 2 x + 7 ;

b) / ( j c ) = 3x 4 +4JC 3 -12JC 2 -1.

16*.a) Per kur funkcijos /(x) = -x 2 + Ix-10 grafiko tak nubrta liestin yra
lygiagreti tiesei y = -x +1 ?
b) Per kur funkcijos /(X) = X 2 - 2 X - 8 grafiko tak nubrta liestin yra
lygiagreti tiesei y = - 4x - 4 ?
17*. a) Raskite tokius funkcijos / ( x ) = -j3 - 2 - +1 grafiko takus, per kuriuos
nubrta liestin bt lygiagreti tiesei y = 2x-1.
b) Raskite tokius funkcijos / ( x ) = X 3 - X +2 grafiko takus, per kuriuos
nubrta liestin bt lygiagreti tiesei y = 2x-5.
18*. a) Per kur funkcijos / ( x ) = -x 2 +4 grafiko tak nubrta liestin yra
statmena tiesei x-2y+2

= 0? Uraykite ios liestins lygt.

b) Per kur funkcijos / ( x ) = x 2 -2x + 3 grafiko tak nubrta liestin yra


X
statmena tiesei y = +1 ? Uraykite ios liestins lygti.

19*.a) Funkcijos /(x) = x 2 -2x + 3 grafikui nubrtos dvi liestins:


pirmoji liestin nubrta per susikirtimo su Oy aimi tak, o antroji - yra
lygiagreti tiesei y = 4x-3.
1) Paraykite i liestini lygtis.
2) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcijos / ( x ) grafik,
ties y = 4x - 3 ir abi mintas liestines.
3) Apskaiiuokite plot figros, apribotos mintomis liestinmis ir ordinai
aimi.

b) Funkcijos f (X) = -X1 +Sxgrafikui

nubrtos dvi liestins:

pirmoji liestin sudaro su Ox aimi 135 kamp, o antroji - yra lygiagreti


tiesei y = 3x +1.
1) Paraykite i liestini lygtis.
2) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcijos f ( x ) grafik,
ties y = 3x + l ir abi mintas liestines.
3) Apskaiiuokite plot figros, apribotos mintomis liestinmis ir ordinai
aimi.
20*. a) Raskite tokius funkcijos f ( x ) = x2-5x

+ 6 grafiko takus, per kuriuos

nubrta liestin eit per tak M ( 1; 1).


b) Raskite tokius funkcijos / ( x ) = x 2 -4x + 2 grafiko takus, per kuriuos
nubrta liestin eit per tak Ai(4; 1) .
21*.a) Raskite didumus kamp, kuriuos sudaro funkcijos f ( x ) = x2+x

grafiko

liestins, nubrtos per susikirtimo su abscisi aimi takus.


b) Raskite didumus kamp, kuriuos sudaro funkcijos / ( x ) = x 2 +2x-8
grafiko liestins, nubrtos per susikirtimo su abscisi aimi takus.
22*. a) Paraykite funkcijos y = sin grafiko liestins, einanios per tak kurio
abscis X0 = y , lygt.
b) Paraykite funkcijos y = cosx grafiko liestins, einanios per tak, kurio
abscis x0 = 2 , lygt.
23*. a) Raskite tokius funkcijos / ( x ) =

x+2

x-2
liestin su Ox aimi sudaro 135 kamp.
b) Raskite tokius funkcijos / ( x ) =

3x + l

1-
liestin su Ox aimi sudaro 45 kamp.

grafiko takus, per kuriuos nubrta

grafiko takus, per kuriuos nubrta

24*. a) Raskite a reikm, su kuria ties _y = -5x+l yra lygiagreti funkcijos


/(x) = ax2 + 3x + 2 grafiko liestinei take x0 = -2 .
b) Raskite a reikm, su kuria ties >> = 2x + 3 yra lygiagreti funkcijos
/(x) = ax2 + 4x+ 5 grafiko liestinei take x0 = 1.

25*. a) Raskite a reikm, su kuria parabols y = JT2 + ax + 3 liestins, nubrtos per


tak (0;3) krypties koeficientas lygus 4.
b) Raskite a reikm, su kuria tiess y = Sx+ 4 yra funkcijos f ( x ) = 4e~ax
grafiko liestin take, kurio abscis xQ = O .
26*.a) Nurodykite koordinates tokio funkcijos y = 6-2x+x2

grafiko tako M, per

kur nubrta liestin iam grafikui bt lygiagreti tiesei y = 6x-3


b) Nurodykite koordinates tokio funkcijos y = X1 -Ix

kur nubrta liestin iam grafikui bt lygiagreti tiesei y = -4x-4


27*. a) Raskite funkcijos y =

-8 grafiko tako N, per


.

3x-l

grafiko liestini, sudarani su Ox aimi 45


x+8
kamp, susikirtimo su Oy aimi tak koordinates.
b) Raskite funkcijos y =

+4

grafiko liestini, sudarani su Ox aimi 45


x+5
kamp, susikirtimo su Oy aimi tak koordinates.
28*. a) Raskite plot trikampio, apriboto koordinai aimis ir hiperbols / ( * ) =

liestine, nubrta per tak (1; l).


2
b) Raskite plot trikampio, apriboto koordinai aimis ir hiperbols fix)=

liestine, nubrta per tak A/(l; 2).


29*.a) Paraykite funkcijos /()=1(,5) grafiko liestins, einanios per tak,
kurio abscis x0 = 2, lygt.
b) Paraykite funkcijos f(x)=

x \n{2x) grafiko liestins, einanios per tak,

kurio abscis x0 = 0,5, lygt.


y = x-3x2

grafiko liestins lygt take, kurio

b) Paraykite funkcijos y = 2-^-x2

grafiko liestins lygt susikirtimo su

30*.a) Paraykite funkcijos


abscis x0 = 2 .

ordinai aimi take.


31*. a) Ar ties ^ = 12x-10 yra funkcijos y = 4x}

grafiko liestin? Atsakym

pagrskite.
b) Ar ties y = x + lieia funkcijos y = -Jx grafik? Atsakym pagrskite.

32*. a) Kuriuose abscisi aies takuose funkcijos / ( ) = - 3 - 2 + 5

grafiko

liestins sudarys su abscisi aimis bukj kamp.


b) Kuriuose abscisi aies takuose funkcijos

g(x)=-2x3

+ Ix1 + 2x + 3

grafiko liestins sudarys su abscisi aimi smailj kamp.


33*.a) Paraykite funkcijos

f(x)=x2

grafiko liestini, einani per tak

M(l;-3), lygtis.
b) Paraykite funkcijos f ( x ) = x2 -4x + 3 grafiko liestini, einani per tak
Nfc-

S), lygtis.

34*. a) Raskite p

ir q

reikmes, su kuriomis ties

y =x

yra parabols

y = + px+ q liestin, einanti per tak, kurio abscis x0 = 2 .


b) Raskite ft ir c reikmes, su kuriomis ties y = 4x+l

yra parabols

y = + bx + c liestin, einanti per tak kurio abscis x0 = 1.


35*.a) Apskaiiuokite plot trikampio, apriboto tiese y = 2-,
2

parabols y = 1 + 2x-x

liestine, nubrta per tak, kurio abscis X0=O .

b) Apskaiiuokite plot trikampio, apriboto tiesmis


2

funkcijos y = Jx
36*. a) Nubraiykite

abscisi aimi ir

y=,

y =-

-5 grafiko liestine, nubrta per tak (3; l).


trikampius,

apribotus

koordinai

aimis

ir

/ ( * ) = grafiko liestinmis, nubrtomis per takus /(2; 2) ir

Apskaiiuokite i trikampi plotus.


b) Nubraiykite

trikampius,

apribotus

koordinai

aimis

/ ( * ) = grafiko liestinmis, lygiagreiomis tiesei y = -4x.

i trikampi plotus.

ir

funkcijos
N{-2;-2).

funkcijos

Apskaiiuokite

Raskite funkcijos f ( x ) reikmi didjimo ir majimo intervalus (37-57):


37. a) f(x)=7x-3

b)

38. a) / ( x ) = 4 - 5 x ;
39. a) f(x)=2x2-8x

ir

f(x)=6x+5.

b ) / ( x ) = 3 - 8*.
+ 3\

40. a) f ( x ) = -3x2 + 9x-14 ;

b) f{x)=x2-Ix-S

b) /(x)=10-8x-5x 2 .

41. a

= x -12x + l 1;

/O

X3-Ix1-,

/O

42. a

43. a

= 4x3 + 9x2 -12x + 6;

44. a Ax

= - -4x + 5;
3

45. a

2
-x-2x3;
f(x = 1 +
2

4
3
2
46. a f i x = 3x - 4x -12x ;

47. a Ax

?
= 1 +_

r3

r"
4

2x + 3

/O

Ax = 2x2 -Inx ;

50*. a

Ax = x 2 -21nx;

= 2e*(x 3 +2x 2 );

= X2

ez;

52*. a

53*. a

= 1;

54*. a

55*. a

56*. a

57*. a

;
= c o s x
2

= 1(2-5 + );
= 1(7- 2 -);

= sin 2 x ;
I
31

+X

:16x 3 -15X 2 -18X + 6 .

4
3
2
= 3x -4x -36x +5 .

49*. a

51*. a

2
3
A> : 4 + 6x-9x -20x .

Ax

5x + l '

:2X

3
2
A> = +1 Ix -6x +4 .

48*. a

= 2-3x + x .

_
2
-2+X

4x+l

3x + l
:lnx-4,5x 2
:

3 4
X4

+ 8 In .

- - X

Inx
X
:]n(x 2 -6x + 5).
: ln(5x-x 2 - 4 ) .

: cos| 2x~

X
sinx + .
2

58. a) rodykite, kad funkcija f{x) = jx3+x2+4x

+6

yra didjanti visoje

realij skaii aibje R.


b) rodykite, kad funkcija / ( x ) = 8 - 5 x - y 2

majanti visoje

realij skaii aibje R.


59. a) rodykite, kad funkcija /()= x 3 +4x yra didjanti visoje realij skaii
aibje R.
b) rodykite, kad funkcija f(x)=-x5
aibje R.

-8x yra majanti visoje realij skaii

60*.a) rodykite, kad funkcija / ( x ) = 3 + 2x + sinx yra didjanti visoje realij


skaii aibje R.
b) rodykite, kad funkcija /(JC) =Cosx-3.x-5 yra majanti visoje realij
skaii aibje R.
61*. a) rodykite, kad funkcija /(x) = -e~x + 3x yra didjanti visoje realij skaii
aibje R.
b) rodykite, kad funkcija f(x)=e~x

-Sx

yra majanti visoje realij skaii

aibje R.
62*.a) Raskite visas reikmes, su kuriomis funkcija /(x) = yx 3 +2 +x-1

yra

didjanti visoje realij skaii aibje R.


b) Raskite visas reikmes, su kuriomis funkcija
f ( x )= - j x

+ Iax2

- + 5 yra majanti visoje realij skaii aibje R.

63*. a) Raskite visas a reikmes, su kuriomis funkcija /() = S

-12 -

yra majanti visoje realij skaii aibje R.


b) Raskite visas a reikmes, su kuriomis funkcija / ( * ) = 2xs - Sax4 + IOx3 -15
yra didjanti visoje realij skaii aibje R.
Raskite funkcijos f(x) kritinius takus ir nustatykite, kurie i j yra
maksimumo ir kurie - minimumo takai (64-72):
64. a) f(x)=x 2 -2x+6 ;

b) f(x)=3x 2 +6x-7 .

65. a) / ( x ) = 5 - 4 x - 4 x 2 ;

b) / ( x ) = 3-2x-x 2 .

66. a) / ( ) = - 3 ;

b) / ( ) = 3 -9 .

67. a) / ( ) = 23 - 32 -12 - 7 ;

b) f ()= 23 + 92 - 24 +1.

68. A ) / ( ) = 2 + 1 8 - 1 5 2 - 4 3 ;

b) / ( ) = 1 +12 - 92 -1 Ox3.

69. a) / ( ) = 4 -2 2 - 3 ;

b) / ( ) = 4 -8 2 +6 .

70. a) / ( ) = 4 -32 + 1;

b) / ( ) = - 4 + 4 + 3 .

71*. a) / ( ) =

b) / ( * ) = -3

11*.)

2 + 4

/()=1-3

22 +. 3

b) / ( ) = 2 - 6 + 9 2 + 4 3 - 9 4 .

73*. a) Raskite funkcijos / ( ) =cos 2 +VIsinx kritinius takus, priklausanius


intervalui [-2;2].
b) Raskite funkcijos / ( ) = 2>/sinx-cos2x kritinius takus, priklausanius
intervalui [~2;2].
74*. a) Raskite visas a reikmes, su kuriomis funkcija
/ ( x ) = ( a 2 -3a + 2)cosy + ( a - l ) x + sinl neturi kritini tak.
b) Raskite visas a reikmes, su kuriomis funkcija
/ ( ) = (a 2 -1 + 2) sin y - (a - 4)(x - V l ) + cos 2 neturi kritini tak.
Raskite funkcijos / ( x ) ekstremumus (75-87):
75. a) / ( x ) = x 2 -4x + 8 ;

b) / ( x ) = - x 2 + 2x + 6 .

76. a) / ( x ) = 8x3 -X 4 ;

b) / ( x ) = 3x4 - 4x 3 .

77. a) / ( x ) = 2x3 -9x 2 + 12x-8 ;

b) / ( x ) = 2 x 3 -6x 2 -18x + 3 .

78. a) / ( x ) = 3 x 4 - 4 x 3 - 1 2 x 2 + 2 ;

b)w / W
(x)=-x4--X3--X2+2.
4
3
2

79. a) / ( ) = 3 +3x2 - 1 ;

b) f(x)=

2x3 -6x 2 +5 .

80. a) f(x)=jx4

b )/(x)=~x6.

81. a) F(x)=-jx3+

3X2-5X

b) /(x) = | x 3 - 4 x 2 + 12x

82*.a) / ( r ) = 3*"' i
1 4x
83*. a) /(x) = 4 ^ - 2 ) 5 ;

b) /(x)=2(x + 2)5.

84*. a) / W = - ^ t ;
l+x

b) / W = f - 3 .
3x-6

85*. a) / ( ) = 2 * ;

b ) / w = e4

86*. a) f ( x ) = + ln(l - 2x);

b) /(x)=ln(x-2)-2x.

8 7 * . a) / ( J C ) = ; C 2 - I n x ;

b)

88*. a) / ( * ) = 1( - JC 2

/ M - A
Inx

b) /(x) = 1( + 2x - 2 ).

5);

Itirkite funkcij /() ir nubraiykite jos grafik (89-103):


89. a) / ( x ) = x 2 - 4 x + 3 ;

b) /(x)=-x 2 + 2x + 3 .

90. a) / ( x ) = x 3 - 3 x ;

b) / ( x ) = 12x-x 3 .

91. a) /(x)=x 3 +6x 2 +9x;

b) /(jc) = 3 - 2x2 + .

92. a) f(x)=

b) f{x)= x4 - 2x 3 .

3x5-Sxi;

93. a) /(x) = x4 -2x2

b) /(x)=-x 4 +4x2 +5 .

-3 ;

94. a) f(x)=3x2-x3;
95. a) f(x)=x"-4x3+4x2

96*. a) f ( x ) = i
+1

b)

f(x)=x3-|x2.

b) /(x) = - ^ x 4 + 4x2 .

b) /(*)=-

2x

x 2 +4

97*.a ) / ( ) - _ 2i l _ ;
+3 '

b ) / ( v ) = * ' '
' " ' X^+ 1

98*.a)/(x)=^l>;
+3

b)/(x)=-

99*.a) / ( x ) = x + ;

100*.a) /(x) = x2 -Jl-X

6x
l+x

)/(x)=- + f
2

b) /(x)=(x-2) 2 -Vx .

101*.a) / ( x ) = (-) / ;

b) /(x)=x-V 12-x .

102*. a) /(x)=x 2 -e~x ;

b) /(x)=(x-2)-e*.

103*. a) / ( x ) = 2xe~0,Sl;

b) / ( x ) = 4xe'5x .

Raskite funkcijos /(x) didiausi ir maiausi reikm duotame intervale (104-134):


104. a) /(x) = x 2 -8x + 19 , xe[-l;5];

b ) / ( x ) = 2x 2 -8x +16 , xe[-l;4].

105.a) /(x)=9-2x 2 +12x, xe[l;4];

b) /(x)=8-x 2 +4x , xe[l;5].

106.a) / ( ) = 2 - 2 x - 3 , xe[0;3];

b) /(x) = x 2 -5x + 6 , xe[0;3].

107.a) / ( x ) = x 2 - 6|x| + 8 , xe[-l;5];


108.a) /(x) = x3 - 1 , xe [-1; l];

b) /(x)=x 2 -4|x|+4, xe[-3;3].


b) /(x)=x 3 -3x ,xe[-3;].

4
2
109.a) / ( x ) = i - x - 2 x + 3 , xe[-l;2];

b) / ( x ) = x 4 - 2 x 2 +5, xe[-2;2],

110 a) /(x) = x4 -8x 2 - 9 , xe[-l;3];

b) /(x)= x 4 - 2 x 2 + 3 , xe[-4;3].

111.a) f ()= 4 -2x 2 +1, e [-0,5; 1,5];

b) /(x)=x 4 -8x 2 +3 , xe[-l;2].

112. a) /(x)=x 4 -8x2 +10 , xe[-l;l];

b) / ( x ) = x 4 - 8 x 2 + 3 , xe[l;2],

113.a) /(x)=-3x 7 , xe[0;l];

b) / ( x ) = - 6 x 5 , xe[o,l;2],

114. a) /(x)=x 3 -6x 2 + 9 , xe[-l;2];

b) /(x)=-2x 3 +6x 2 -1, xe[-2;l].

115. a) /() = 23 + 92 - 24 +1,

JC

e [-2; l];

b) f ()= 3 + 12*2 + 45x + 20 , e [-4;-2].


116. a) /() = 3 + 3x2 - 45x - 2 , xe[-6;0];
b) /(X)=X 3 -9X 2 +15X-3, xe[0;2].
117.a) /(x)=x 3 -6x 2 + 9x + l , xe[0;2];
b) /(x)=x 3 -3x 2 +3x + 2 , e [-2; 2].
118.a) / ( x ) = y x 3 - | x 2 + 6x, xe[l;4];
b) /(X)=X 2 (2X-3)-12(3X-2), [-3;].

119.a) / ( x ) = y + y x 2 + 2x + 3, xe[-3;0];
3

b) /(x) = y - 2 x 2 + 3 x + l , e [2; 4].


120.a) /(x)=3x 4 + 4x3 +1, xe[-2;l];
-Sx4 +5x3 +1, e [-1; 2].

b) f(x)=x5

121. a) f(x)=~x3

- 2 x - l , [-2;];

b) / ( ) = 3 + , xe[0;2].

122. a) /(x) = x 3 - 6 x 2 , e [-1; 5];

b) /(x) = 18x2 + 8x3 - 3x4 , e

123*. a) / ( x ) = x + - , xe[-3;-l];

b) / ( X ) = 2 X + 4 -

124*.a) / ( x ) = x + 4 - , :e[l;3];

b) f(x)=^~,
+4

xe[-4;0],

125*.a) / ( x ) = ^ + - , xe[-5;-l];
3

b) / ( x ) = + - , xe[l;6].
X

126*.a) / ( x ) = 4 , xe[-l;l];
e

b) f{x)=x2-e-\

3
127*. a) /(x)=x-21nx , e - ; e

b) /(x) = 2x2 - In , e [l; e].

xe[-l;3].

128*. a) / ( ) = ln(2x)-6x2 +Wx , e [,5; 2]; b) f ()= l n | j j , [|;5].

129*. a) /() = log, (2 +-), [3;];

b) / ( ) = ln(4-x 2 ), xe[-l;l],

130*.a) /(x)=sin2x-x , xe[0; ];

b) /(x)=x-cos2x ,
" i

131*.a) /(x) = 2sinx + sin2x , x e 0;

; b) f{x)= 2cosx-cos2x , s [; ].

132*. a) /(x) = yC0s2x + sinx , e 0; ; b) /(x)= cos2 + sin , e


2
133*.a) / ( x ) = s i n x - x , [-;];

134.a) Raskite

funkcijos

f(x)=~x}-9x2

b) / ( x ) = x + cos 2 x,

+48x

didiausios

xe 0;
2
ir

maiausios

reikmi intervale [; 9] sum.


b) Raskite funkcijos /(x)=8x 3 + 12x2 +6x-7

didiausios ir maiausios

reikmi intervale [-1;2] sum.


135. a) Raskite funkcijos /(x)=x 4 -8x 2 +16 maiausi reikm intervale [-3;-l];
b) Raskite funkcijos / ( x ) = x 4 - 2 x 2 + 1 maiausi reikm intervale [; 2].
136*. a) Raskite funkcijos f(x)=
intervale
b) Raskite
intervale

4sin2 x + cos2 2x didiausi reikm

3
4

4
funkcijos

/(x)=cos2x-2cosx

didiausi

reikm


~'"

137. a) Raskite du teigiamus skaiius, kuri suma bt 10, o j kvadrat sumamaiausia.


b) Raskite du teigiamus skaiius, kuri suma bt 12, o j kvadrat sumamaiausia.

138*. a) Raskite du teigiamus skaiius, kuri suma but 147, o vieno i j sandauga
su kvadratine aknimi i kito - didiausia.
b) Raskite du teigiamus skaiius, kuri sandauga bt 32, o pirmojo skaiiaus ir
kvadratins aknies i antrojo suma - maiausia.
139. a) Raskite du teigiamus skaiius, kuri suma bt 120, o vieno i j sandauga
su kito kvadratu - didiausia.
b) Raskite du teigiamus skaiius, kuri suma bt 6, o vieno i j ir kito
kvadrato suma bt maiausia.
140. a) Skaii 48 ireikkite dviej teigiam dmen suma taip, kad pirmojo
dmens kubo ir antrojo dmens kvadrato suma bt maiausia.
b) Skaii 36 ireikkite dviej teigiam dmen suma taip, kad pirmojo
dmens ir antrojo dmens kvadrato sandauga bt didiausia.
141.a) Vienas i dviej skaii 36 vienetais didesnis u kit. Raskite tuos skaiius,
jei inoma, kad j sandauga gyja maiausi reikm.
b) inoma, kad vienas i dviej skaii 28 vienetais maesnis u kit. Raskite
tuos skaiius, jei j sandauga gyja maiausi reikm.
142*. a) Skaiiaus ir jo dvigubo kvadrato skirtumas didiausias. Raskite t skaii.
b) Kvadratins aknies i teigiamojo skaiiaus ir paties skaiiaus skirtumas yra
didiausias. Raskite t skaii.
143. a) I kokio teigiamo skaiiaus reikia atimti jo kub, kad gautasis skirtumas bt
didiausias?
b) Raskite teigiam skaii tok, kad i tris kartus padidinto jo kubo atm pat
skaii, gautume maiausi skirtum.
144. a) Skaiius 24 ireiktas trij teigiam dmen suma taip, kad antrasis dmuo 3
kartus didesnis u pirmj. Raskite tuos dmenis, kai j sandauga didiausia
(i vis galim).
b) Skaiius 180 ireiktas trij teigiam dmen suma taip, kas dviej i j
santykis lygus l : 2 , o vis trij dmen sandauga yra didiausia (i vis
galim). Raskite iuos dmenis.
145. a) 80 cm ilgio viela sulenkta taip, kad susidariusio staiakampio plotas yra
didiausias. Raskite t didiausi plot.
b) alia namo sienos yra staiakampis ems sklypas, kur reikia aptverti 16 m
ilgio vielos tinklu. Kokie turi bti staiakampio matmenys, kad jo plotas bt
didiausias?

146. a) Reikia aptverti staiakampio formos sklyp 200 m ilgio vielos tinklo tvora.
Kokios turi bti staiakampio kratins, kad jo plotas bt didiausias?
b) Reikia aptverti staiakampio formos sklyp 240 m ilgio vielos tinklo tvora.
Kokios turi bti staiakampio kratins, kad jo plotas bt didiausias?
147.a) Staiakampio plotas lygus 25 m2. Kokios turi bti staiakampio kratins,
kad perimetras bt maiausias?
b) Staiakampio perimetras lygus 16 cm. Kokios turi bti staiakampio
kratins, kad jo plotas bt didiausias?
148*. a) Lygiaonio trikampio perimetras lygus 20 cm. Su kuria onins kratins
ilgio reikme trikampio plotas yra didiausias?
b) Lygiaonio trikampio perimetras lygus 60 cm. Su kuria auktins, nubrtos
trikampio pagrind, ilgio reikme io trikampio plotas yra didiausias?
149*. a) I skritulio formos ploktels, kurios spindulys 20 cm, reikia ipjauti
didiausio ploto staiakamp. Kokios turi bti io staiakampio kratins?
b) I skritulio formos ploktels, kurios spindulys \0 cm, reikia ipjauti
didiausio ploto statj trikamp. Kokie turi bti io trikampio statiniai?
150*. a) Knygos puslapyje tekstas turi uimti
384c/?)2. Virutinis ir apatinis laukeliai turi
bti po 3 cm, o kairysis ir deinysis po 2 cm.
1) Teksto plot EF paymime x. Parody1536
kite, kad lapo plotas S(x)=6x +
+ 408 .

2) Raskite, kokio ilgio ir ploio lapo plotas


yra maiausias.
b) Knygos

puslapyje

tekstas

turi

uimti

243cm . Virutinis ir apatinis laukeliai turi


bti po 3 cm, o kairysis ir deinysis po 1 cm.
1) Teksto plot EF paymime x. Parody486
kite, kad lapo plotas S(x) = 6x +
+ 255 .

2) Raskite, kokio ilgio ir ploio lapo plotas


yra maiausias?

151*. a) Nagrinjame trapecij ABCD, kurios onins kratins ir maesnysis


pagrindas yra vienodo ilgio ir lygs 8 cm. Atkarpa BE - trapecijos auktin.
1) Paymj AE = , parodykite, kad

B1

VC

trapecijos plotas S(x)=(8 + )-/4- .


2) Koks turi bti didesniojo pagrindo AD
ilgis, kad trapecijos plotas bt didiausias?
b) Nagrinjame trapecij ABCD,

kurios onins kratins ir maesnysis

pagrindas yra vienodo ilgio ir lygs 6 cm. Atkarpa BE - trapecijos auktin.


1) Paymj AE = X , parodykite, kad
trapecijos plotas S(x) = ( + ) ]36-1

2) Koks turi bti didesniojo pagrindo AD


ilgis, kad trapecijos plotas bt didiausias?
152. a) Kvadratinio kartono lapo, kurio kratin lygi 6 dm,
kampuose ipjauti lygs kvadratai. Sakykime, vienos

dm

kvadrato kratins ilgis lygus cm. Sulenk kratus


gauname staiakampio gretasienio formos atvir dut.
1) Parodykite, kad duts tris yra
f(x)=4x 3 -24x 2 +36

(dm3).

2) Su kuria reikme duts tris bus didiausias?


b) Kvadrato formos skardos lapo, kurio kratin lygi
54 cm, kampuose ipjauti lygs kvadratai. Sakykime,

54 cm

vienos kvadrato kratins ilgis lygus cm. Sulenk


kratus

gauname

atvir

staiakampio

gretasienio

formos dut.
1) Parodykite, kad duts tris yra
V(x)=4x3 - 2\6x2 +2916* (cm 3 ).
2) Su kuria reikme duts tris bus didiausias?
153*. a) statj trikamp, kurio statini ilgiai yra 18 cm ir 24 cm, brtas
didiausio ploto staiakampis taip, kad vienas i jo kamp sutampa su
trikampio staiuoju kampu. Raskite tokio staiakampio kratini ilgius,
b) staij trapecij, kurios pagrind ilgiai yra 24 ir 8 cm, o auktins ilgis
lygus 12 cm, brtas didiausio ploto staiakampis taip, kad dvi jo virns yra
trapecijos oninse kratinse, o kitos dvi - trapecijos pagrinde. Raskite tokio
staiakampio kratini ilgius.

154*. a) Kgio sudaromoji lygi 2 0 - cm. Kokio ilgio turi bti kgio auktin, kad
jo tris bt didiausias?
b) Kgio sudaromoji lygi 2/ cm. Kokio ilgio turi buti kgio pagrindo
spindulys, kad jo tris bt didiausias?
155*. a) Raskite ritinio auktins ir pagrindo spindulio ilgi santyk, jei inoma, kad
ritinio tris lygus V, o jo viso paviriaus plotas yra maiausias?
b) Raskite kgio auktins ir pagrindo spindulio ilgi santyk, jei inoma, kad
kgio tris lygus V, o jo oninio paviriaus plotas yra maiausias?
156*. a) Reikia pagaminti atvir staiakampio gretasienio formos akvarium, kurio
dugnas yra kvadrato formos, talpinant

32 (

vandens. Kokie turi bti

akvariumo matmenys, kad jam pagaminti bt sunaudota maiausiai mediag?


b) Reikia pagaminti 343 dm" trio udar staiakampio gretasienio formos
seif, kurio dugnas yra kvadrato formos. Kokie turi bti seifo matmenys, kad
jam pagaminti bt sunaudota maiausiai metalo?
157. a) I vis taisyklingj trikampi prizmi, kuri tris lygus 16 cm3 , raskite
toki, kurios viso paviriaus plotas bt maiausias. Atsakyme nurodykite
tokios prizms pagrindo kratins ilg.
b) I vis ritini, kuri tris lygus 16/ 3 , raskite tok, kurio viso paviriaus
plotas bt maiausias. Atsakyme nurodykite tokio ritinio pagrindo spindulio
ilgi158*. a) Taisyklingosios trikamps prizms pagrindo kratins ir onins briaunos
ilgi suma lygi 3 m. Kok didiausi tr gali turti tokia prizm?
b) Ritinio ainio pjvio perimetras lygus 6 cm . Kok didiausi tr gali turti
toks ritinys?
159*. a) Raskite brto sfer didiausio trio ritinio auktin, jei sferos spindulys
lygus 6 cm .
b) [ sfer, kurios spindulio ilgis lygus 12 cm, brtas didiausio trio kgis.
Raskite io kgio auktins ilg.
160*. a) Apie sfer, kurios spindulio ilgis lygus 8 cm, apibrtas maiausio trio
kgis. Raskite io kgio pagrindo spindulio ir auktins ilgius,
b) I vis kgi, kuri sudaromosios ilgis yra 12 cm, raskite tok, kurio tris yra
didiausias. Atsakyme nurodykite io kgio auktins ilg.

161*. a) Taisyklingosios keturkamps prizms viso paviriaus plotas lygus 6 m2.


Raskite ios prizms didiausi tr, jeigu inoma, kad jos kratins ilgis gali
gyti bet kurias reikmes i intervalo (,5; /).
b) Taisyklingosios keturkamps prizms tris lygus 8 . Raskite maiausi
ios prizms viso paviriaus plot, jeigu inoma kad jos pagrindo kratins ilgis
gali gyti bet kurias reikmes i intervalo (l; 4).
162*. a) Taisyklingosios keturkamps piramids SABCD onins sienos plotas lygus
Idm2,

o atkarpos CD ilgis (decimetrais) gali gyti bet kuri reikm i

intervalo [l;3]. Raskite paviriaus plot piramids, kurioje atkarpos CD ir


apotemos ilgi suma yra maiausia.
b) Ritinio ainio pjvio perimetras lygus 8 dm, o pagrindo skersmens ilgis
(decimetrais) gali gyti bet kurias reikmes i intervalo [l; ] . Raskite oninio
paviriaus plot ritinio, kurio ainio pjvio plotas yra didiausias.
163*. a) Nagrinjama aib staiakampi, kuri dvi virns yra atitinkamai
koordinai ayse Ox ir Oy, treioji virn - koordinai pradios take (; ),
o ketvirtoji - parabolje y = -j - x 2 . I vis toki staiakampi reikia rasti tok,
kurio:
a) plotas yra didiausias;

b) perimetras yra didiausias.

Atsakyme nurodykite surastj staiakampi kratini ilgius.


164*. a) Atstumas nuo smlio karjero S iki plyt gamyklos P, sikrusios prie
automagistrals, lygus 30 km. Smlio karjeras nutols nuo magistrals per
24 km.

Statybos bendrov nutar nutiesti

vyro keli SK nuo vyro karjero iki automagistrals. Sakykime, kad atstumas nuo plyt
gamyklos P iki krykels lygus x, t.y. PK= x.
Krovinins mainos greitis automagistralje
yra 52 km/h , o vyro keliu 20km/h .
1) Parodykite, kad atstumas SK = y]242 +(18-*)2 .
2) Parodykite, kad laikas T, sugaitamas smliui atveti i karjero S plyt
yj242+(18-x)2

gamykl P, lygus T = ^

+ ^

20

3) Su kuria reikme laikas T, sugaitamas smliui atveti, yra pats maiausias.

b) Visureigis V, esantis pelktoje vietovje 27 km atstumu nuo greitkelio, turi


atveti darbininkus gyvenviet G, esani
alia greitkelio. Atstumas AG lygus 45 km .
Visureigio greitis greitkeliu lygus 55 km I h ,
o pelkta vietove - AAkm/h . Sakykime, kad
visureigis ivaiuoja greitkelio tak S,
esant km atstumu nuo gyvenviets G.
1) Parodykite, kad atstumas VS = J272+(45-x)2

2) Parodykite, kad laikas T, sugaitamas darbininkams atveti gyvenV272 +(45-x) 2

viet G, lygus T =
+ -.
44
55
3) Su kuria reikme laikas T, reikalingas darbininkams atveti, yra pats
maiausias?
165*. a) Raskite parabols y = x2 tak, artimiausi takui

-^j . Atsakyme

nurodykite io tako koordinates.


fI \
,
b) Raskite trumpiausi atstum nuo tako M ; 1 iki parabols y = + A J
2
166*. a) Lietaus laas krinta veikiamas sunkio jgos, o jo mas dl garavimo toly2
giai maja pagal dsn m(t)= 1 -t. (m matuojama gramais, t - sekundmis).
Po kurio laiko nuo kitimo pradios lao kinetin energija bus didiausia?
b) Prietaisas prijungtas prie elektros srovs altinio, kurio elektrovaros jga
= 220 V, o vidin vara r = 50 . Kokia turi bti prietaiso vara R, kad jo
naudojama galia bt didiausia? (Remiantis Omo dsniu, elektros srovs
C
-y
stipris grandinje / = , srovs imtuvo galia P = I R).
R+r
167*. a) Kokia turi bti a reikm, kad lygties x2+ax
suma bt maiausia?

+ a- 2 = 0 akn kvadrat

b) Kokia turi bti a reikm, kad lygties 2 -(-1) + -1 = 0 akn kvadrat


suma bt maiausia?
168*. a) Kokia turi bti a reikm, kad lygties 2 -( + ) + 2 - = 0 akn
kvadrat suma bt didiausia?
b) Kokia turi bti a reikm, kad lygties 2 -( + 3)+2 +5 + 6 = 0 akn
kvadrat suma bt didiausia?

169*. a) Kokia turi bti a reikm,


diskriminantas bt maiausias?

kad

lygties

x2-(a-l)x

b) Kokia turi bti a reikm,


didkriminantas bt maiausias?

kad

lygties

1 -( + ) + - 3 = 0

+a+4=0

170*. a) Kokia turi bti a reikm, kad lygties x2 -ax + a2 -Aa = 0 akn
sandauga bt maiausia?
b) Kokia turi bti a reikm, kas lygties 2{ + )+2 2 =0
sandauga bt didiausia?
171*. a) Reikia pagaminti lang, kurio forma yra
staiakampis ir pusapskritimis vir jo (r.
brin) viesos kiekis, patenkantis vid, yra
proporcingas lango plotui. Lango perimetras
turi bti lygus 9 m. Koks turi bti staiakampio auktis h ir pusapskritimio spindulys r,
kad pro lang patekt daugiausiai viesos?
b) I metalini vamzdi reikia pagaminti
rm, sudaryt i keturi vienod staiakampi ir vieno pusapskritimio (r. brin).
Bendras vamzdi ilgis turi bti lygus 36 m.
Koks turi bti vieno staiakampio ilgis a ir
plotis b, kad rmo plotas bt didiausias?

akn

/ v.
-Q
\

a >

172*. a) Materialaus tako judjimas apraomas lygtimi s(t) = 6tL - I i , kur nueitas
kelias 5 ireiktas metrais, o laikas /-sekundmis. 1) Raskite tako judjimo
greiio priklausomybs nuo laiko iraik v(/). 2) Su kokia t reikme judjimo
greitis yra didiausias? 3) Raskite didiausijudjimo greit.
b) Materialaus tako judjimas apraomas lygtimi s(t)= 18i2 +10/-2/ 3 , kur
nueitas kelias s ireiktas metrais, o laikas /-sekundmis. 1) Raskite tako
judjimo greiio priklausomybs nuo laiko iraik v(/). 2) Su kokia / reikme
judjimo greitis yra didiausias? 3) Raskite didiausijudjimo greit.
173*. a) Reikia pagaminti 32 dm3 talpos staiakampio gretasienio formos kartonin
d be dangio. Ds dugnas turi bti kvadratas. Kokie turi bti ds
matmenys, kad jai pagaminti reikt maiausiai kartono?
b) Reikia pagaminti 8 dm3 talpos ritinio formos ind (be dangio). Koks turi
bti ritinio pagrindo spindulys ir auktin, kad jam pagaminti bt sunaudota
maiausiai laktinio metalo?

174*. a) kg, kurio auktin lygi 24 cm, o pagrindo spindulys - 9 cm , brtas didiausio trio ritinys. Raskite io ritinio pagrindo spindulio ir auktins ilgius,
b) kg, kurio auktin lygi 12cm, o pagrindo spindulys - 4cm, brtas
didiausio paviriaus ploto ritinys. Raskite io ritinio pagrindo spindulio ir
auktins ilgius.
175*. a) Reikia pagaminti kgio formos piltuvl, kurio sudaromoji bt lygi
15 cm . Koks turi bti piltuvlio auktis, kad jo tris bt didiausias?
b) 20 cm ilgio viela buvo sulenkta taip, kad susidar didiausio ploto skritulio
ipjova. Raskite ios ipjovos centrin kamp (radianais).
176*. a) I vis taisyklingj trikampi prizmi, kuri onins sienos striains
ilgis lygus

m,

irenkama prizm, turinti didiausi tur. Atsakyme

nurodykite, kam lygus ios prizms tris.


b) Nagrinjama prizmi, kuri pagrindas yra statusis lygiaonis trikampis, o
didesniosios onins sienos striain lygi 2/3 m , aib. I ios aibs irenkama
prizm, turinti didiausi tr. Atsakyme nurodykite, kam lygus ios prizms
tris.
177*. a) I vis taisyklingj trikampi prizmi, kuri trij briaun, turini bendr
virn, ilgi suma lygi 4 dm, raskite t kurios oninio paviriaus plotas bt
didiausias. Atsakyme nurodykite ios prizms auktins ilg.
b) I vis taisyklingj keturkampi prizmi, kuri onins sienos perimetras
lygus 2 m , raskite t kurios tris bt didiausias. Atsakyme nurodykite ios
prizms auktins ilg.
178*. a) I vis taisyklingj trikampi piramidi, kuri apotemos ilgis lygus
4/ dm , raskite piramid, turini didiausi tur. Atsakyme nurodykite, kam
lygus ios piramids tris.
b) I vis taisyklingj trikampi piramidi, kuri onins briaunos ilgis lygus
3 dm,

raskite piramid, turini didiausi tr. Atsakyme nurodykite, kam

lygus ios piramids tris.


179*. a) I vis taisyklingj keturkampi piramidi, kuri apotemos ilgis lygus
2- dm,

raskite t, kurios tris yra didiausias. Atsakyme nurodykite ios

didiausio trio piramids auktins ilg.


b) I vis taisyklingj trikampi piramidi, kuri onins briaunos ilgis lygus
m , raskite t, kurios turis yra didiausias. Atsakyme nurodykite ios
didiausios trio piramids auktins ilg.

180*. a)IS vis kgi, kuriuose auktins ir pagrindo spindulio ilgi suma lygi 3 dm,
irenkamas kgis, turintis didiausi tr. Raskite io didiausio trio kgio
sudaromosios ilg.
b) I vis kgi, kuriuose sudaromosios ir pagrindo skersmens ilgi suma lygi
4dm, irenkamas kgis, turintis didiausi onin paviri. Raskite io
didiausio trio kgio sudaromosios ilg.
181*. a) Du

knai

pradeda

judti

vienu

metu

B'

tiesmis A O ir , susikertaniomis staiu kampu.


Pirmasis knas juda tiese AO 10 greiiu i
j
tako A link tako O, o antrasis knas juda tiese

' I

E
o
(N

BO 5
j greiiu i tako B link tako O (r. pa-

"I
0

veiksle). inoma, kad AO = 100m , BO = 200m.

^
100 m

1) Parodykite, kad po t sekundi nuo judjimo pradios atstumas i tarp


kn (kaip laiko funkcija) yra ireikiamas formule s(t)= 5-\/2000 160 + 5/2 .
2) Su kuria t reikme atstumas tarp kn bus maiausias?
3) Raskite maiausi atstum tarp kn .
Atsakym

paraykite

deimtj

tikslumu.

Pastaba.

kn

matmenis

neatsivelkite, t.y. juos laikykite materialiaisiais takais.


30^
h

b) I tak A ir B, tarp kuri atstumas


120 km,

tuo

nurodytomis

paiu
viena

metu,
kitai

rodyklmis
statmenomis

kryptimis pradeda vaiuoti motociklininkas


30^
h

greiiu

ir

10

Tj

km
dviratininkas - 10-

greiiu.
1) Parodykite, kad po t valand nuo judjimo pradios atstumas s tarp
motociklininko ir dviratininko (kaip laiko funkcija) yra ireikiamas formule
s(t) = 1 /2 - lit + 144 .
2) Su kuria t reikme atstumas tarp motociklininko ir dviratininko bus
maiausias?
3) raskite maiausi atstum. Atsakym paraykite deimtj tikslumu.
Pastaba. transporto priemoni matmenis neatsivelkite, t.y. jas laikykite
materialiaisiais takais.

182*. a) Du tiesus keliai kertasi staiu kampu. Prie sankryos artja du automobiliai.
ktn
kin
Pirmuoju keliu automobilis vaiuoja 6 0 greiiu, o antruoju-80
h
h
greiiu. 12 valand abi mainos buvo nutolusios nuo sankryos 10 km atstumu.
Po kurio laiko atstumas tarp main bus maiausias? ( automobili
matmenis neatsivelkite, t.y. juos laikykite materialiaisiais takais. Pastaba.
Laikas pradedamas skaiiuoti nuo 12 valandos,
b) Du tiess keliai kertasi staiu kampu. Prie sankryos artja du automobiliai.
ktn
ktn
Pirmuoju keliu automobilis vaiuoja 5 0 greiiu, o antruoju-60.
h
h
9 valand pirmasis automobilis buvo nutols nuo sankryos 2 km atstumu, o
antrasis - 3 km

atstumu. Po kurio laiko atstumas tarp automobili bus

maiausias? automobili

matmenis neatsivelkite, t.y. juos laikykite

materialiaisiais takais. Pastaba. Laikas pradedamas skaiiuoti nuo 9 valandos.


183*. a) Trys takai A, B ir C isidst taip, kad
ZABC = 60. I tako A link tako B
ivaiuoja dviratininkas 2 0 greiiu, o i
h
tako

link

motociklininkas
kad AB = IOkm,

tako
3

ivaiuoja

greiiu. inoma,

BC =

IOkm.

1) Parodykite, kad po laiko t nuo judjimo pradios atstumas tarp


dviratininko ir motociklininko (kaip laiko funkcija) apskaiiuojamas pagal
formul s{t)=\oJlt2-9t

+3 .

2) Po kurio laiko t nuo judjimo pradios atstumas tarp dviratininko ir


motociklininko bus maiausias?
3) Raskite maiausi atstum. dviraio ir motociklo matmenis
neatsivelkite, t.y. abi transporto priemones laikykite materialiaisiais takais.
b) Trys takai A, B ir C nra vienoje tiesje, be
to, ZABC

= 60. I tako A link tako B

ivaiuoja lengvasis automobilis

80
h

greiiu, o i tako B link tako


krovininis

automobilis

^Oy-

inoma, kad AB = 200 km .

C-

greiiu.

1) Parodykite, kad po laiko t nuo judjimo pradios atstumas s tarp


automobili

(kaip

laiko

funkcija)

apskaiiuojamas

pagal

formul

j(/)=10Vl29/ 2 -420/ + 400 .


2) Po kurio laiko t nuo judjimo pradios atstumas tarp automobili bus
maiausias?
3) Raskite maiausi atstum. automobili matmenis neatsivelkite, t.y.
juos laikykite materialiaisiais takais.
184. a) Atlikus bandymus, nustatyta, kad tam tikros marks automobilio degal
sunaudojimas (litrais), priklausomai jo greiio, kiekvieniems IOOArm kelio
ireikiamas formule / ( v ) = 18-0,3v + 0,003v2, kur v - automobilio greitis,
ireiktas .
h
1) Raskite, kiek degal (litrais) sunaudos automobilis 100 km kelio, jei jis
vaiuos 1 0 0 , 7 5 ir 4 0 greiiu.
h
h
h
2) Raskite, kokiu greiiu turi vaiuoti

automobilis,

kad

sunaudot

maiausiai degal.
b) Atlikus bandymus, nustatyta, kad tam tikros marks automobilio degal
sunaudojimas (litrais), priklausomai nuo jo greiio, kiekvieniems 100 te kelio
ireikiamas formule f (v)= 21 -0,55v + 0,0066v2, kur v - automobilio greitis,
. ,
km
ireiktas .
h
1) Raskite, kiek degal (litrais) sunaudos automobilis 100 km kelio, jei jis
vaiuos 1 0 0 , 5 0 ir 8 0 greiiu.
h
h
/i
2) Raskite, kokiu greiiu turi vaiuoti automobilis, kad sunaudot maiausiai
degal.
185*.a) Duoti takai (2;) ir 5(4; ). Ordinai ayje raskite tak M tok, kad
atkarp AM ir BM ilgi suma bt maiausia. Atsakyme nurodykite io tako
koordinates.
b) Duoti takai / ; 3 ) ir B{A\5). Abscisi ayje raskite tak N tok, kad
atkarp AN ir BN ilgi suma bt maiausia. Atsakyme nurodykite io tako
koordinates.

186*. a) pusapskritim, kurio spindulys lygus 4 cm, brta didiausio ploto


lygiaon trapecija taip, kad jos ilgesnysis pagrindas yra pusapskritimio
skersmuo. Raskite tokios trapecijos maesniojo pagrindo ilg.
b) pusapskritim, kurio spindulys lygus 5 cm, brtas didiausio perimetro
staiakampis taip, kad jo pagrindas yra pusapskritimio skersmenyje. Raskite
tokio staiakampio kratini ilgius.
187. a) apskritim, kurio spindulys R = VT8 cm, brtas didiausio ploto staiakampis. Raskite to staiakampio ilg ir plot.
b) { apskritim brtas staiakampis, kurio perimetras lygus 40 cm, o plotas
yra didiausias. Raskite apskritimo skersmens ilg ir staiakampio plot.

7 * . P i r m y k t f u n k c i j a i r integralas
7.1*. PirmykSt funkcija ir neapibrtinis integralas
Raskite funkcijos f{x)

visas pirmyktes funkcijas (1-40):

1*. ) /(x)=-7x+4 ;
2*. a) f{x)=x3

b) / ( * ) =
,

2x-\.

b) / ( x ) = x 5 .

3*. a) /(x) =2 Ix 6 ;

b)/(x)=5x4.

4*. a) /(x) = 3x2 + 2x-l ;

b) /(x)=2-4x-2x 2 .

5*. a ) / ( x ) = 3 x 2 + 4 x + 5;

b) / ( x ) = 6 x 2 + 8x+7.

6*. a ) / ( x ) = 5 x 2 - 7 x + 3;

b ) / ( x ) = 2x 2 +3x-8 .

7*. a) / ( x ) = 5 x 4 - 3 x 2 ;

b) f(x)=

8*. a) / ( x ) = ( 2 x - l ) 5 ;

b) /(x) = (3x + 2) 7 .

9*. a) /(x)=(2x + 3) 3 ;

b) /(x)=(3x-2) 4 .

10*.a) /(x)=x 5 +-i-;

b) /(x) = x 3 +-L

4x 3 -6x 5 .

11*.a) / ( x ) = x 3 ;

b)

12*.a) /(x)=(2x + 5)f ;

b) /()=(3-2).

13*.) /()=/4x+7 ;

b) /()=/-5 .

f(x)=xs.

6
15*. ) / ( ) = ^ ;

b) /(x) = 6 ^ .

16*.a) /(x)= 4Vx ;

b)/(x)=6V7.

17*.a) / ( x ) = - L ;

b) /(*)=-

18*.a) / ( * ) = - ;
v*

b)/(x)=

L .
V*

b) /(*)=

19*.a) /(*) =
J l ^
20*. a) f(x)=-j==

23*.a)

fix)=

Jlx + l

b) /(x)=yc0sx.

21*.a) f{x)= 3simc;

22*. a) f ( x )

b)

Vl-2* '

1
= Sin(3*-4);

/(x)=2cosA:-3sinx;

b) fix) = cosf 2x + y J .
b) /(x)=4sinx + 3cosx.

24*. a) f{x) 2 - cos

b) fix)= l + sin(l-x).

25*. a) f{x) = cos(5x);

b) /(x)=sin(3x).

b) /(x)=8sin(2x).

26. a)

x) = 4cos(2x);

27*. a)

fix)

28*. a)

fix) sin2 (3x)'

29*. a)

fix)

30*. a)

fix) = 2sinl-jl + 3cos(6x);

b) /(x)=4cos|jJ + 5sin(l5x).

31*. a)

2
fix) = 7sinf 1 + - 2
3 J cos (4*)'

b) /(x)=5cosi^
7J

sin2

b)

fix)=

b) fix)=

33*. a)

2 X
2 * .
fix) cos sin ;

34*. a)

fix)

Th+sinHy

2
cos"(5x)
CO"

1
b)

fix)=

. , L

sin

cos2 + 2x

32*. a) /(*) = sin ;

COS 2 X

b) / W = : COS 2
b) fix)=

3x +

'
sin2 ()

X .

SinyCOSy .

35*. a) f () =2";

b) f{x) = 3x .

36*. a) f ()= 2 3 ' ;

b) f ( x ) = 3x .

- X - 2

37*.a) f(x)=5*X~

b) /(x)=2 2 * + .

38*. a) f(x)=e2x'3;
39*. a) /

b)/(*)=e3'+2.
w

2-3*
*
)

3
40*.a) / (w* ) = 2 +-;
8*-l
Raskite funkcijos
slyg (40-48):
41*.a) /(*)=1 + | ,

/(*)

44*.a) / ( * ) = ,
'
(2*+ 5 ) 2

/(*) =

pirmykt funkcij

4 *2- l

F{X) , tenkinani nurodyt

b ) / ( * ) = 2 + 4*,

f(0)=2;

43*.a) / ( * ) = * 3 + 2 ,

. . , / 4 , 7
b) / (w* ) = 5
^
9*-2

/-(1)=3;

42*. a) f(x)=x-3x2,

F(2)=15;
F(-2)=;
V
7
2

/(*)=_,

F ( 4 ) = 5 ;

/2*+1

F(-l)=l.

b) / ( * ) = 2* + 6* 2 ,

F(l)=5.

b)/(*)=*3-3* ,

F(2)=25.

b) / ( * ) = - 3,

f(-4)=3.

r
45*.a)

b) / ( * )

'

= -=L=,

F ( O ) = | .

/1-*

46*.a) / ( * ) = cos[*-|], f ( | ] = 1;

b) / ( * ) = s i n [ * - i j ,

47*.a) / ( * ) = - - ,
cos *

f W = 2;
^4y

b) / ( * ) = - ^ ,
sin *

48*.a)/(*)=_>

Cos I 2*-
4,

sin

3*

F f

^ ) - 2 .

fijl-J.
I4

Raskite

funkcijos

pirmykt funkcij,

/()

kurios grafikas eina

tak M (49-72):
49*. a) / O

= 2*-2 , /(;-5);

/ ( ) = - 2 - 6 , (-2; 7).

50*. a / O

= X 3 , (2; l);

/ ( ) = 4 , /(; ).

51*.a

= (2* + 5) 6 , /(-2;3) ;

/()=(3 + 1)8, /(-3;4).

/O

52*. a / O = - 4 - /(-2;1);

53*. a

/W=-
T - /(-3;2).

/O

54*. a / t

=Vi,

/(4;);

/(1;-3);

/ W =- L ,

/(9;-2).

/W=Vi+-,

/(;1).

/ ( ) = V5x-1 , /(;2).
Vs^

57*. a Ax

= sin(2x), /(;);

58*. a / C

= 2sin(3x),

59*. a / (

;-).

VX

--L-I1
55*. a / ( ;
Vx *
56*. a / ( ;

/W=-V.

/(x)=cos(3x),

/(x)=3cos(2x), /|;0

= 2cos , /(2; );

/ ( x ) = 2 s i n 2 | , /(; ).

= 2cos2|-l,

/(x)=l-2sin2i,

/|;16|;

/ |;15

60*. a / ( *
/ W = - L 2- ,
Sin X

61*.a /(-

COS2 X

62*. a / C

. /fe-i];
sin2 ()'
112

63*. a / ( *

- ( H

-,

4'32

b /W=-

(4)

Ff-2,)-

/(x) = - i - - l ,
sin

16

A#[f;-f
V4
4

64*.a) f(x)=r- + cos* , M ;


;

12
J
65*.a) f {)=

. 2.1.
,.
-2
sin (0,5*)

b) /()=

sin*, /(;1).

M{U2);

b) / ( * ) = - +
'
, (-1;3>;
* cos (*)
66*.a) / ( * ) = 4 " + 2 s i n ^ * j , (1;2);

b) /(*)= 6-/^ + 5cos(;t*), A/(l;).

67*. a) /(*)= 2* 12, F(3) = 9;

) /()= 13, ^(2)=7.

/^12;);

68*.a) f ( x ) = e~3x,
69*.a) f{x)=e3x

b)/(*) = ^ ,

A/f 1;

b) / ( * ) = - + e2*+1, /(4;2).
*-3

+-, /(0;2);
*+1

70*.) /(*)=, /(2;1);


1-*

b) / ( ) = - ^ ~ ,
5-*

{6;3).

71*.)/(*) = !---cos*, kai * < 1 , /(;);


b) /()= e*

>kai
* 3

72*.)/(*) = - - ,
5*+ 6

< 3 ;

(-1;2);

/(0;0).
b) / ( * ) = ! ,
3*+7

(-2;5).

73*.) Raskite funkcijos /(*)=5(* + 3) pirmykt funkcij, kurios grafikas turi su


abscisi aimi vien bendr tak.
b) Raskite funkcijos /(*)= 3(*-2) pirmykt funkcij, kurios grafikas turi su
abscisi aimi vien bendr tak.
74*.a) Raskite funkcijos / ( * ) = 2 * + 3 pirmykt funkcij kurios grafikas lieia
Ox a.
b) Raskite funkcijos /(x)=8*-5 pirmykt funkcij, kurios grafikas lieia
O* a.
75*.a) Raskite funkcijos /(*)= 4* pirmykt funkcij, kurios grafikas lieia
ties >> = 2x+l.
b) Raskite funkcijos /(*)= 2* pirmykt funkcij kurios grafikas lieia
ties y = * + 2 .

76*.a) Raskite funkcij, kurios ivestin lygi 2x-3, o funkcijos reikm take 2
lygi 2.
b ) Raskite funkcij, kurios ivestin lygi 4 + 5 , o funkcijos reikm take
(-3) lygi 6.
77*. a ) Funkcijos y = 4x-15 ir jos pirmykts funkcijos grafikai kertasi dviejuose
takuose. inoma, kad vieno j abscis lygi 2. Raskite kito susikirtimo tako
abscis.
b ) Funkcijos y = 6x + 5 ir jos pirmykts funkcijos grafikai kertasi dviejuose
takuose. inoma, kad vieno i j abscis lygi -1 . Raskite kito susikirtimo
tako abscis.
78*. a ) Funkcijos g(x) = - = l = + 2 ir jos vienos i pirmyki funkcij G(X)
J-X
grafikai turi vien bendr tak, kurio abscis lygi - 4. Raskite i pirmykt
funkcij.
b ) Funkcijos fix)=

2.

ir jos vienos i pirmyki funkcij G(X)

px+\
grafikai turi vien bendr tak, kurio abscis lygi 4. Raskite i pirmykt
funkcij.
Apskaiiuokite neapibrtin integral (79-126):

79*. ) J ( 3 x + 5)<&;

b ) J(9x-2)</x.

80*.a) J*(2*2 -7>x + A)dx ;

b) J(5*2 + -)

81*.a)

J(4*3

82' . a )

j " ( x 3 + 5x2 - 3x + 2) </x ;

.., J k

-2x-%)dx

'W

b)

|( 5 -5x 4 + 8 x 3 - l ) d x .

b ) J ( x 5 - 3 x 4 + 5x3-A)dx .

b, j(

8 4 * . a ) J ( x + 5)7rfx;

b ) J ( x + 9)5</x.

85*.a)

b)

J(2x

+ 3)Vx;

86*.a) JVxrA:;

J ( 5 x - 7 )6dx.

b) JVX 3 A.

f 3 +x + 3 ,
-=dx\

.
87*. a)
J

VX

88*. a) ^(^->\,
89*. a) j (22+ ) Vxaic;
90*. a) J(4x + 3)~6<c;

X2

b)

+ 15x-4

b) J(V3+VT)VSA
b) J ( 4 - 3 x 2 ) V ^ d x .
b) |(3x+2) _8 rfx.

b)

J^TiF"

92*. a) |(2 + 3x)2</x;

b) J(4-5xprfx .

93*. a) |V7x-3rfx;

b) JV9x+8rfx.

94*. a) J V ( 3 x + 1 ) 2
95*. a) J
V3x + 5
96*. a)

dx

b) JV(2x-5) 3 dx.

l dx .
> jJit
=
V2X-7

dx;

3+2x-x

t/x;

97*.a)

'2 +
j ^ J d x ;

98. a)

2-

o!x;

b,J

5-4x 2 +2x4

x-4

99*. a) J ^ + J L ) * ;

100*.a)

101*.a)

J ^ A * ;

b) J i b ^
b)

103*. a)

dx ;
l + 2x

104*. a)

e-^dx-

105*. a)

(x3+3x)<fc;

b) J f r 4 - 5 * ) d

106*. a)

f
e4 -e

107*. a)

108*. a)

6x+7

-dx .
' 4
e

'

*dx.

-^2

dx;

b)

dx;

dx

b)

I-IOx'

dx .

b) J (e*
dx
fJ 3(4x-5)
f-^-.

J 3x -10

109*. a)

5ix - 2 dx;

f -lJ
b) 15"
dx.

110*. a)

62'^;

b) 118e

111*.a)
T - T - J
112*. a)

113*. a)

("+5)
81-
9

4 i

2 dx;

dx.

b) J 2* 1 + -

dx.

b) | ( 7 + 2 7 * ) 3
. . f 625'-25' ^
b) J
*

dx ;

114*. a)

2-Xmclx;

115*. a)

2sinf + Irfx;
I
3

b) d - I

-Xnndx.

b) j 3 c o s ^ x y j r f t .

b) J s i n ( j - x ) r f x .

116*. a)

117*. a)

-X+1

2sin(3x)al*;

b) |lcos(2x)a!x.

118*.a) J3sin(5*)rfx;

b) J*7cos(6*)abc.

119*.a) j"2nsin(4jix)i/;c;

b) j*47rcos^x)<fe

120*. a) Jsin(3x + 5)rfx;

b) j"cos(5x-7)</x.

121*.a) |3cos|j- + 2)</x;

122*

J 5 , i ( |+ 4 ate.
dx

> J <-'"
fsin-(4x)
^

..,J

cos (6x)
dx;

cos2(5x)
dx
> J cos (+1)

b>JJSl-

dx.

sin2(7x)

dx
b) Jfsin- 2 (5*-2)
2

125*. a) j U i n y - 5 3 * - 2 jrfx;

b) j i c o s y + 4 5 " 3

126*.a)
*.a) IJ I 2 x - c o s | + e 3 dx;

b) 11 3 * 2 + s i n - ~ e 4 x l d x .

\dx.

Apskaiiuokite neapibrtin integral, prie tai pertvark pointegralin


funkcij(127-131):
127*.a)

f-Jxyfxdx;

128*.a) Jsin2-^rfjc;

b) J cos2 f

129*. a) J(sin(2x) cos + cos(2x)sin x)dx;

130*.a) j8sinxcosxcos(2x)a!x;

j}yfc7dx.

b)

dx.

b) J" (cos(3x) cos + sin(3x) sin x)dx.

b) Jl2sinyCosyCosxife.

131*. a) j" 6(cos2 (4x) - sin2 (4x))sin(8x) dx ;


b) J 2(cos2(3x) sin2 (3x)^sin(6x) rfx.

7.2*. Apibrtims integralas ir j o taikymai


Apskaiiuokite apibrtin integral (1-73):
3

1*. a) J4<c;

\6dx.

2*. a

^lxdx;

Uxdx .

3*. a

jx5dx;
0

dx.

4*. a

J(2*-1 )dx;

J(3x + 2

)dx.

5*. a

1
JxVx;
2

"
2

6*. a

tylx-x2)dx,
1
1
2

J(3x + 2x + 4jdx ;

7*. a

Jjc4^X .
-i
O
^(lx + x2)dx.
-2

1
J(x2-2x+l)</*.

0
1

8*. a

9*. a

J(x -6x + lo)rfx;

J(x2 +4 + ):.

-3

-2

J(- JC2 - 6JC + 5) ;


-5

10*. a ](*-2 f d x ;
0

J(x 2 -2x + 3)rfx.


-1
J(* + l) 2 dx.
2

ll*.a

J(x+i) 5 rf*;

J(l-)4

0
1

12*. a) J(2x + 1 )4dx ;

J(3x + 2)3V x .

b) J(3x + l ) 8 A .

13*. a) Jfl - | 1 dx;

14*.a) J f e l t * ;

b)

15*.a) j ( 4 , 2 + f ) A ;
-
2

b)

J ^ A .

16*. a) J(l + 2 x f d x ;

b) J(l + 2x)'dx .

17*. a) J - L ^ ;
2X

b) J - L i f e .
1

18*.a) Jj^-L + 2j A ;

b) J j ^ - L + x ^ A .

""

fe^

b,

20*. a) JVxA ;

9A
b) JITT'

21*.a) J x 2 V x A ;

b) J x V i A .

22*.a) J s V x A ;

b)

23*. a) J y = A ;

b) J ^ - A .

24*. a) J^Vx +5Vx)A;

b) J^Vx + 6V i ) A .

JV?A.

64

b) 5 J ] i 7 d x .

26*. a) f 1 " * ;
6 J Vx

27*. a)

2 f Vx

28 J T T

'

dx

dx

28*. )

dx.

'

" I : /-2 '

I-JSii
4
2

29*. ) |/2 + 1 ;

3x+2rfx.

b)

b,J-2

M )

31*.)

rfx
(x + 3)2
rfx

dx
2

-4

'

/<-')'

2.

32*. a) Jsinxrfx;

b)

Jcosxrfx.

33*. a) Jsinxrfx;
Tt
1

b) Jcosxrfx.

34*.a)

b) Jsin .
2
3

Jcosxrfx;

~6

6
3*

35*. a) J(2 sin + 3 cosx)rfx;

b) J(2cosx-5sinx)i

36*. a) Jsin^x +jrfx;

b) Jcos|

- |rfx.

37*. a)

cos(3x)rfx;

b) Jsin(2x)rfx.

m
38*. a)

Isin-dx ;
J
2
LTl

39*.a)

Jsin-^x;

Icosdx .
b) Jo
2
-
2
b)

Icos-dx .
J
6

40*. a) j c o s j ^ y + ) < & ;

O
.
J s i n i - j + 2x Jfitc .

b)

"

41*.a) J2sini3* + j1<e;

b)

|/2*--)<&.
2

2
3.
42*. a) jsin^x-^jfifct;

f i ( f - 3x

\dx.

3
43*.a)

}sin[f-f]^;

b)

VIeosf 3 + ,\dx.
J

2)

44*. a) Jcos2 xdx ;


0

1
45*. a) Jcos 2 -^iit;

n
b) Jsin2 xdx

3*

b) Jsin2-fifct.

46*. a) Jsin2(2jc)rfjc;

47*. a)

b) Jcos2 (2)&.

b)

Jcos X
O

f-4Jsin J
4
0,5

-0,25
dx

48*. a)
2

-0.5 COS I-^- + *

b,

dx
J
sin2 ( + )
0,25

49*. a)

12

4
50*. a)

dx

f
2

COS 02x

h- 2
2nsm

dx

21

24

51*.

,2
f dx
b) F
J cos
I 2 (3x)

f f* . ;
Jsin (2x)

a) J

Idx

o sin2! 2x +

3
52*. a) jsinxcosxrfr;

dx
, |
2
cos 2x +

b) jsinxcosxrfx.
O

53*.a) I^cos - S i n ^ j r f x ;

"4

b)

C x x
4sincosdx .
2
2

4
54*. a) J(sin2x-cos2x)2rfx;

b) J"(cos2 2x-sin2

55*. a) Jexdx;

b)

0
in 8
1* X
56*. a) J e ' r f x ;
0
3e
f3rfx .
57*. a)
J X
I
2

-e'dx .
-I
In 3

b)

b)

\ dx.

2 rfx

58*. a) f f ;

dx
59*. a) ['
J xln2
.

rfx
b,Jxln3

2xfdx.

'

"2

rfx

*> m

,,

>

61*.) J ^ - r f x ;

b) /5-

-3

62*.a)

2 2,
Cx + 2
ate.

dx.

-2

2dx
fJ^.;
J 3 + 4x

,
f 3dx
b) f5 + 2*
J:

- i

-2

rfx

63*.a)j^;

b) J-

64*. a) j I - U x j r f x ;

b) Jy-+l)rfx.

2
dx
b) fJi 2x
2 +3

65*.a) f ;

JO,5x
i

1
2
b) J y f rfx.
4x
O

66*.a) J 1 ^ r f x ;
O
67*.a)

f-^rfx;
J 2x + e

J0H*

5* +6

b) f r f x .
J 3x + e

jr
69*. a)
+-Jrfx;
a) Jj (^e
)rfx;
e*+

b)
b) J^e"+-Jrfx.
J(.

i
70*. a) Su kuriomis a reikmmis integralas J turi prasm?
a
a
b) Su kuriomis a reikmmis integralas J turi prasm?

71*. a) Su
a

kuriomis

(>)

reikmmis

yra

teisinga

nelygyb

yra

teisinga

nelygyb

j{2-4x + 3x )dx< a ?

o
b)
a

Su

kuriomis

(a> )

reikmmis

j(\~2x + 3x )dx<a ?

o
72*. a) Su kuria

a reikme integralo

2x)dx

j"(l reikm yra didiausia?


o
a
b) Su kuria a reikme integralo j"(x - 4)dx reikm yra maiausia?
o

73*. a) Materialusis takas juda tiese. Jo greiio priklausomyb nuo laiko t


ireikiama formule

v(/)= 10/-0,008/3 j^). Raskite keli, kur nueina

knas, kai laikas / kinta nuo Z1 = 10 5 iki I2 = 20 s .


b) Materialusis takas juda tiese. Jo greiio v priklausomyb nuo laiko t
ireikiama formule v(/)= 10-0,2/

) . Raskite keli, kur nueina knas, kai

laikas / kinta nuo /, = 3 s iki t2 = 10 s .


74*. a) Kam lygus kelias, kur tolygiai judantis materialusis takas nueina per laiko
tarp nuo /, = 1 iki /2 = 2, kai tako greiio priklausomyb nuo laiko ireikta
formule v(/)=2/ 2 +3/

(laikas / ireiktas sekundmis, greitis v-metrais

sekundei)? Koks io tako pagreitis laiko momentu / = 2 ?


b) Knas juda tiesiai. Jo greiio priklausomyb nuo laiko ireikta formule
v(/) = VT+7 (laikas / ireiktas sekundmis, greitis v-metrais sekundei).
Apskaiiuokite, kok keli knas nueina per pirmsias
pagreitis laiko momentu t =

7 5. Koks kno

11

75*. a) Raskite keli, kur nueina judantis tiese knas, nuo judjimo pradios iki
sustojimo, jeigu jo greitis skaiiuojamas pagal formul v = 6/-2/ 2 ^ v
b) Knas juda tiese pagal formul v = It
knas per treij judjimo sekund.

. Raskite ilg kelio, kur nueina

Isprskite lygt (76-79):


a
76*.a)

fx3<c = ,kai a > 0 ;


J3
324

b)

_2

-r- = , kai > O .


Jx 2 3

a+1

a+2

77*. a) J(2x)fcc = l ;

b)

J(x-l)rfx = 2 .
<7+1

78*. a) j"(a-4x)<& = -2 + 3a +ra2,2kai


, > O; b) J(3-2x)rfx = -10 , kai a> O.

o
79*., Isprskite
Isprskite nelygyb:
nelygyb:
i
a) J*( - 4x)rfx > 6 - 56 , ia b> \.
1

a
b) J(l OJC - a)dx < 1 0 a - 2 4 , ia a > 0.
2

Raskite plot figros apribotos nurodytomis kreivmis (80-128):


80*.a)
,a) y =
= 4x-x
4x-x2 , , 77 == 0;
0;

b) 7y ==*x-x ,
b)

81*.a) y = x2-4x

B)

, ^ = O;

Y = X

y = 0.

- 2JC , Y = 0 .

7 = 0, = -1, = 2.

82*.A) 7 = X 2 + 1 , 7 = 0 , X = 0 , X = 1

b) y = x2 + 2,

83*. a) 7 = x2+1, 7 = 0, = 1, x = 2 ;

b) 7 = 2x2 -1 , 7 = 0,

84*. a) 7 = 2 ,
85*.a)

7 = - X

7 = 0,
+ X + 6,

x = l , x = 3;
7 =

b)

0 ;

2
86*.a) 7 = 4 - -2 , 7-==o, 7 = 3

87*.a) 7 = + 2 , 7 = 0 ,

1, = 2 ;

88*. a) 7 = X
2 +4x +6, 7 = x + 6 ;
89*.a) 7 = 2 -4x + 4, y =

b) 7 = 2x2 +1,

l-2x

90*.a) 7 = x2 - 3x + 4 , 7 = x+l ;

7 = - X

7 = 0,

+ 2x + 3 ,

X =

1, x = 3 .

x = 2, x = 3.
7

=0 .

b) 7 = 5-x 2 , 7 = 0 , 7 = 1.
2

b)7 = J X

+ 2,

= 0, X== - 3 , = 2.

b) 7 = x 2 -6x + 10, 7 = 10-2X.


b)

7 = X

- 2 X + 1 ,

7 = 2x - 2 .

b) 7 = 2 - 2 + 3, y = T-

91*.a) J = 8 X - X 2 - 7 , J = X + 3;
92*.a) y = x2 + 5, = 2+8,

b) = -2

+ IOx-16, = + 2 .

= 0, x = 0;

b) j = x + 3 , j = -2x + 6 , = 0 , x = 0 .
93*.a) / ( ) = 2 - 4 x + 3 , / ( ) = 4 x - x 2 - 3 ;
b) / ( ) = 2 - 2x + 2 , / ( ) = 4 - 2 + 2 .
94*. ) = 9 - 2 ,

= 12-2-22;

95*.) = 4-2,

= 2-4;

b)

= x2+3,

b) = -22+8,

2 X

- X +

1.

J = 2X2-8.

96*.) J = --^-2 + + 4 , j = 6 , = - 1 ;
b) j = - 2 - + 3 , j = + 7 , = - 1 .
4
97*. ) = 2 - 4 + 6 , j = 1, = - 1 , = 3 ;
b) j = x 2 +2 + 4 , 7 = 2 , = - 2 , = 1.
98*. ) = 3,

= 0, = 2;

b) = X3,

J =

O , = -1.

99*.a) J = X 3 , J = 0 , X = - 1 , X = 2 ;

b ) j = x \ j = 0 , x = - 2 , x = 3.

100*. a) ^ = X 3 , = 1, = 2 ;

b) j = x 2 , j = l , = 3 .

101*.a) j = x 3 , j = 0, = 2 ;

b) j = x\ = -1, j = 0.

102*. a) j = (x-l) 3 , j = 8 , = 2 ;

b) j = ( 2 - x ) 3 , j = 8 , x = l .

103*. a) j = 2x 3 , j = 4x ;

b)j =x

104*. a) j = V x , j = 0 , x = l , = 4 ;

b) j = 2-Jx , y = 0 , x = 4 , x = 9 .

105*.a) j 2 = x , j = 0 , = 1, = 4 ;

b) J 2 = 4 X , j = 0 , x = 4 , x = 9 .

106*. a)

J =

V x 7 , j = 0; x = - l , x = - 8 ;

b)

, j = 2x.

Vx7,

J =

0, x = -1, = -2

107*. a) j = x 3 , j = 8, jc = l ;

b) = V ^ , = 1, = 4 .

108*. a) J = X 3 , J = 0, * =-2 , = 2 ;

b) =

109*. ) = - , = 0, = 1 , = 3;
X
110*. ) = - ,

= 0, = -1, = 2.

b ) j = - , j = 0 , x = l , x = 2.
X

= O, = - 5, = - 2,5 ; b) j = - , = 0, = -4,

= -1

3
111*.a) J = - , J = 3 , X = 3;

4
b ) j = , j = l, = -1.

112*.) =

b) j = - i - , j = 0, = -3, = -2
+4

+3

j = 0, = - 2 , = -1;

2
113*.a) j = , j = 3 - x ;

4
b ) j = , j = 5-x.

5
114*.a) y = , j = 6 - x ;

7
b) j = , j = 8 - x .

115*. a) j = , J = l , x = e;

b) y = - - , y = \, x = -e.

116*.a) y = ~ ,

y =0,x =i , x = | ;
2
2

b ) j = - , j = 0 , x = l , x = 2.
Xi

117*. a) j = 2*, j = 4 , x = 0 ;

b) j = 3\ j = 3, x = 0.

118*. a) j = 3*, x = 0, j = 0, x = l ;

b) j = 2',

119*.a) j = 2*, j = 3-x , j = 0, x = 0 ;


120*. a) y = -ex,
121*.a) f{x)=ex,

x = 0 , j = 0, x = l ;
y = e, x = - l ;

x = 0 , j = 0, x = 2.

b) j = 3 x , j = 5-2x, j = 0, x = 0.
b) y = -2x,

x = 0 , j = 0, x = l .

b) / ( ) = 2 * , j = l , x = 3.

122*. a) j = e* , j = e, = -1;

b) y = e'x,

123*. a) y = ex , x = 0, x = 2, j = 0;

b) y = e~", x = 0 , x = - l , j = 0.

124*.a) j = 2/-1 , j = 0 , x = 2 , x = 5 ;

y = e , x= \.

b ) j = -v/2- , j = 0 , x = l , x = - 2

125*.a)

JL=, >- = 1,

^ = ; b) y = -r=L=,

Vx + 1

Vl-X

126*. a) 7 = cosx, 7 = 0 , = - ,
127*. a)

7 = sin , 7 = 0 ,

x =

= 0, = ;

128*.a) 7 = sin(2x), 7 = 0 , 0 < ^ - ;


3

7 = 2, * = 0.

,v

b) 7 = cos , 7 = 0, = - , -* = -^b)

7 = sin , 7 = 0 ,

= , = .

b ) 7 = cos(2x), 7 = 0, - - < < - ,


4
4

129*. a) Raskite plot figros, apribotos funkcijos / ( x ) = 4,5-0,5x2 grafiku, jo


liestin take, kurio abscis X0 = 1 ir tiese = -2 .
b) Apskaiiuokite plot figros, apribotos funkcijos /(x)=8-0,5x 2 grafiku,
jo liestine take, kurio abscis x0 = -2 , ir tiese = 1.
130*. a) Apskaiiuokite plot figros, apribotos parabole 7 = y + 2 x - y x 2 , jos
liestine, nubrta per tak, kurio abscis x0 = 3, ir tiese = -1.
b) Apskaiiuokite plot figros, apribotos Ox aimi, funkcijos /(x) = -x 2 -3x
grafiku ir io grafiko liestine, nubrta per tak, kurio abscis x0 = -1.
131*.a) Raskite plot figros apribotos parabole 7 = 2 x - x 2 , jos liestine take,
kurio abscis X0 = 1 ir Oy aimi.
b) Raskite plot figros apribotos parabole 7 = 2x2 - 6x, jos liestine take,
kurio abscis x0 = 1,5 ir Oy aimi.
132*. a) Raskite plot figros, apribotos parabole 7 = 2x - 2 , jos liestine, nubrta
per tak /^; 2-j, ir tiese 7 = 0.
b) Raskite plot figros, apribotos kubine parabole 7 = 2x3 ir jos liestine,
nubrta per tak (1; 2).
133*. a) Duota funkcija / ( x ) = 3x2 - X 3 .
1) Paraykite ios funkcijos grafiko liestins, einanios per tak, kurio
abscis x0 = 2, lygt.
2) Apskaiiuokite plot figros, esanios pirmame koordinatiniame
ketvirtyje ir apribotos funkcijos /(x) grafiku, Oy aimi ir minta liestine.

b) Duota funkcija f ( x ) = -3x2 + +1 .


1) Paraykite ios funkcijos grafiko liestins, nubrtos per tak, kurio
abscis X0 = 0, lygt.
2) Apskaiiuokite plot figros, apribotos funkcijos f ( x ) grafiku, mintja
liestine ir tiese = 2 .
134*. a) Raskite plot figros, apribotos funkcijos /() = x2 - 2x +1 ir jos
ivestins grafikais.
b) Funkcija F(x) yra funkcijos f ( x ) =2x-2
plot figros, apribotos funkcij f{x)

pirmykt funkcija. Raskite

ir F(X) grafikais, jeigu inoma, kad

funkcijos F(X) grafikas eina per tak /(;).


135*. a) Su kuriomis a reikmmis plotas figros, apribotos funkcijos y = x4
grafiku ir tiesmis y = O , = a , yra lygus 6,4?
b) Su kuriomis a reikmmis plotas figros, apribotos funkcijos y = x3 grafiku
ir tiesmis y = O , = a , yra lygus 20,25?
136*. a) Figra, apribota kreivmis y = - ir y = x2+ax

+ 6. Parabols liestin,

nubrta per tak, kurio abscis x0 = - 3 su aimi Ox sudaro kamp


a = -arctg2 . Apskaiiuokite duotosios figros plot,
b) Duota figra, apribota kreivmis

/ = -8x-46

ir

y = 4x2 +

ax+2.

Parabols liestin, nubrta per tak, kurio abscis x0 = - 5 , su aimi Ox


sudaro kamp a = -arctg 20 . Apskaiiuokite duotosios figros plot.
Apskaiiuokite plotus figr, apribot paveiksluose pavaizduotomis kreivmis
(ubrkniuotu figr plotus) (137-143):
137*. a)

0 12
138*. a) >-a

b)
y - Sin X

y = Sin X

144*. Apskaiiuokite paveiksle pavaizduotos kreivins trapecijos ABCD, apribotos


parabols dalimi, atkarpomis AD, , CD

(ADICD;

BCCD),

plot.

Takas A - parabols virn.

145*. rodykite, kad ubrkniuot kreivini trapecij plotai yra lygus (5, - S 2 ) .

146*. a) Vidutinis Neries debitas (vandens kiekis, pratekantis ups skerspjviu per
laiko vienet) ties Vilniumi yra
ioje

vietoje, jei

ups

plotis

1 1 0 . Koks didiausias ups gylis


s
yra 9 0 m , o vidutinis srovs greitis

lygus 1,2 ? Ups skerspjvis yra parabols formos.


j
b) Nemuno gylis ties ilininkais yra 5 m , vidutinis srovs greitis lygus 1,4 ,
o vidutinis Nemuno debitas (vandens kiekis, pratekantis ups skerspjviu per

m3

laiko vienet) ioje vietoje yra 5 6 0 . Koks didiausias ups plotis ioje
i
vietoje? Ups vagos skerspjvis yra parabols formos.

-k

-k

III. K O M B I N A T O R I K A . T I K I M Y B S .
1.

STATISTIKA.

a) Keliais budais galima tris skirtingas knygas, paymtas raidmis A, B ir C


idstyti lentynoje? Nubraiykite login galimybi med.
b) Kiek skirting raidi jungini galima sudaryti i trij skirting raidi a, b, c!
Nubraiykite login galimybi med.

2.

a) Renkami

firmos prezidentas, pavaduotojas ir sekretorius. Yra keturi

kandidatai (p,, p2, ir p)

prezidento viet, du kandidatai (a, ir a 2 ) i

pavaduotojo viet ir du kandidatai (y,, S2) sekretoriaus viet. inoma, kad p,


negali kartu dirbti su a, ir s2, P2 negali kartu dirbti su S2, p - su a2 ir i , .
Kiek yra galimybi sudaryti vadov komand? Nubraiykite login galimybi
med.
b) Laivo komand turi sudaryti vadas, ininierius ir gydytojas. Yra trys
kandidatai

( a

, a

vado viet, trys kandidatai

( b

, b

ininieriaus

viet ir du kandidatai (c,,c 2 ) gydytojo viet. inoma, kad a, negali kartu


dirbti su b2 ir c,, a2 negali kartu dirbti su b3, ir a3 - su b3 ir c2, b2 - su
c 2 , - su c,. Kiek yra galimybi sudaryti laivo komand? Nubraiykite
login galimybi med.
3.

a) Kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1, 3, 5, jeigu


ie skaitmenys skaiiuje nesikartoja? Nubraiykite login galimybi med.
b) Kiek skirting keturenkli skaii, kuri pirmasis skaitmuo yra 5, galima
sudaryti i skaitmen 2, 5, 7, 9, jeigu skaitmenys tame skaiiuje nesikartoja?
Nubraiykite login galimybi med.

4.

a) Parduotuvje yra 6 ri okoladini saldaini ir 4 ri karamelini


saldaini.
1) Kiek yra skirting galimybi nusipirkti vienos ries saldaini?
2) Kiek yra skirting galimybi nusipirkti vienos ries okoladini
saldaini ir vienos ries karamelini saldaini?
b) Knyg kioske yra 5 skirting autori nuotyki roman ir 6 skirting autori
istorini roman.
1) Kiek yra skirting galimybi nusipirkti vien roman?
2) Kiek yra skirting galimybi nusipirkti po vien nuotyki ir istorin roman?

5.

a) Kavinje galima nusipirkti 3 ri kavos, 4 ri deserto ir 5 ri suli.


1) Kiek yra skirting galimybi nusipirkti arba kavos, arba deserto, arba
suli?
2) Kiek yra skirting galimybi nusipirkti ir kavos, ir deserto, ir suli.

b) Kanceliarini preki parduotuvje yra 6 ri raikli, 5 ri pietuk ir 4


ri korektori.
1) Kiek yra skirting galimybi nusipirkti arba vien raikl, arba vien
pietuk, arba vien korektori?
2) Kiek yra skirting galimybi nusipirkti ir raikl, ir pietuk, ir
korektori?
6.

a) Parduotuvje yra 3 ri batonli ir 4 ri okoladuk. Kiek yra galimybi


nusipirkti arba vien batonl, arba vien okoladuk, arba ir vien batonl, ir
vien okoladuk?
b) Pintinje yra 5 ri obuoli ir 3 ri kriaui. Kiek yra skirting galimybi
paimti po vien obuol arba kriau, arba ir vien obuol ir vien kriau?

7.

a) Kiek galima sudaryti skirting trienkli natralij skaii?


b) Kiek galima sudaryti skirting keturenkli natralij skaii?

8.

a) Duoti skaitmenys

0; 1; 3; 4; 7; 8 . Kiek lygini trienkli

skaii su

skirtingais skaitmenimis galima sudaryti i i skaitmen?


b) Duoti skaitmenys

0; 2; 5; 6; 7; 9. Kiek nelygini trienkli skaii su

skirtingais skaitmenimis galima sudaryti i i skaitmen.


9.

a) Kiek skirting nelygini trienkli skaii galima sudaryti i i skaitmen


1; 6; 8; 9 ?
b) Kiek skirting lygini trienkli skaii galima sudaryti i i 3 ; 4 ; 6 ; 7
skaitmen?

10. a) Duoti skaitmenys 1; 2; 3; 4; 5 . Kiek skirting keturenkli skaii galima


sudaryti, jeigu:
1) skaitmenys skaiiuje nesikartoja,
2) skaitmenys skaiiuje gali kartotis,
3) skaitmenys skaiiuje nesikartoja ir pirmieji du skaitmenys yra 5 ir 2?
b) Duoti skaitmenys

2;3;4;5.

Kiek skirting trienkli skaii galima

sudaryti, jeigu:
1) skaitmenys skaiiuje nesikartoja,
2) skaitmenys skaiiuje nesikartoja ir skaiius lyginis,
3) skaitmenys skaiiuje gali kartotis ir paskutiniai du yra 4 ir 5?

Apskaiiuokite (11-12):
51+41
11*. a) 11L
6!

b)

11'
12*. a) - ;
5! 6!

b)

7!-5!
4! 4!
14!
7!3!4!

Suprastinkite (13-16):
<";
(-1)!

b)
(+1)

14*.a) ^ L L H l j
(/2-1)!

(-1)!
( + 1)!

(2-l)!
1
16*. a)
C"",
;
n+1
"+l

(4m-3)!
b)

2(2 1)

C222;-3.
"

Isprskite lygtis (17-20):


1 7 * . a ) ^ = 72;
n\

b) < ^ = 30.
(/t-l)!

1 8 * . a ) ^ = 72;
(-3)!

b)

19*. a) C] =2x\

b) C;+2 = X 2 - I .

20*.a) C l = U l 2 - ,

b) C 2 = 6 .

(2/1-3)!

= 420.

21*. a) Kiek reikia paimti element, kad derini i j po 4 skaiius bt 6 kartus


didesnis u derini i j po 2 skaii?
b) Derini i n element po 2 skaiius 6 kartus didesnis u derini i (n - 5)
element po 2 skaii. Raskite n.
22*.a) Keliais nuliais baigiasi skaiius 15!?
b) Keliais nuliais baigiasi skaiius 26! ?

23*.a) Keliais bdais galima sudaryti trispalv vliav, turint 7 skirting spalv
audeklus, jei visos spalvos turi bti skirtingos?
b) Keliais bdais galima sudaryti trispalv vliav, turint 5 skirting spalv
audeklus, jei viena juosta turi bti geltona?
24*. a) 30 abiturient

apsikeit

nuotraukomis.

Kiekvienas

padovanojo

savo

nuotrauk kiekvienam klass draugui. Kiek buvo panaudota nuotrauk?


b) 30 mokini i ryto pasisveikino paspausdami vienas kitam rank. Kiek buvo
rank paspaudim?
25*. a) Keliais skirtingais bdais i 7 skirting spalv roi galima sudaryti puokt
i 3 roi?
b) Keliais skirtingais bdais i 10 aidj galima irinkti 6 aidj komand?
26*. a) Raskite taisyklingojo dvylikakampio striaini skaii.
b) Raskite taisyklingojo daugiakampio kratini skaii, jei inoma, kad jis turi
27 striaines.
27*. a) Darelyje auga 10 raudon, 8 geltonos ir 5 baltos ros. Kiek yra galimybi
nuskinti ir sudaryti puokt i 7 roi, jeigu puokt sudarys viena raudona, 2
geltonos ir 4 baltos ros.
b) Pintinje yra 6 skirtingi obuoliai ir 5 skirtingos kriaus. Keliais bdais
galima irinkti du obuolius ir tris kriaues?
28*. a) Dvideimties moksleivi grup reikia suskirstyti tris grupes: pirmojoje-3
mons, antrojoje-5 mons, o treiojoje - dvylika. Keliais skirtingais bdais
tai galima padaryti?
b) Turime 20 skirting pavadinim preki. Keliais bdais galima jas paskirstyti
tris parduotuves, jei inoma, kad pirm parduotuv nuveta 8 pavadinim,
antr - 7 pavadinim, o trei penki pavadinim preki.
29*. a) Keliais bdais galima irinkti trij moni komisij i keturi vyr ir keturi
moter, jeigu:
1) komisij gali eiti bet kurie trys i j,
2) komisij gali eiti 2 moterys ir vyras?
b) Ivykoje dalyvauja 4 vaikinai ir 6 merginos. Keliais skirtingais bdais galima
irinkti keturi jaunuoli grup lauui sukurti, jeigu:
1) grup sudaro bent keturi i i jaunuoli,
2) grup sudaro viena mergina ir trys vaikinai.

30*. a) kininkas ganykloje gano 8 karves ir 5 arklius. Nutarta arba 3 karves, arba 2
arklius pervesti kit ganykl. Keliais skirtingais bdais tai galima padaryti?
b) Sode auga 12 obel ir 7 kriaus. Sodininkas, atnaujindamas sod, nutar
ikasti arba 3 obelis, arba 4 kriaues. Keliais skirtingais bdais tai galima
padaryti?
31*. a) Keletas ali nutar savo valstybins vliavos simbolikai panaudoti 4
vienodo ploio ir skirting spalv (baltos, mlynos, raudonos ir alios) juostas.
Kiekviena alis turi savo vliav.
1) Kelios alys savo vliavoms gali panaudoti i simbolik?
2) Kelios alys gali panaudoti toki simbolik, jei vliavos pirmoji juosta yra
balta?
3) Kelios alys gali panaudoti toki simbolik, jei vliavos treioji juosta yra
alia?
4) Kelios alys gali panaudoti toki simbolik, jei vliavoje mlyna ir
raudona juostos yra greta?
b) Futbolo turnyre dalyvauja keletas komand. Nutarta pasiti sportin aprang.
Sportiniams markinliams ir kelnaitms pasiti naudojo balt, raudon,
mlyn, ali arba gelton spalv mediag. Be to, buvo panaudoti visi galimi
variantai.
1) Kiek komand dalyvavo turnyre?
2) Kiek komand aid su aliais sportiniais markinliais?
3) Kiek komand turjo skirting spalv sportinius markinlius ir sportines
kelnaites?
4) Kiek komand turjo skirting spalv sportinius markinlius ir sportines
kelnaites, jei inoma, kad sportins kelnaits buvo raudonos spalvos?

32*. a) Atuoni mons turi sussti du automobilius taip, kad kiekviename bt


bent po 3 keleivius. Keliais bdais tai galima padaryti?
b) Per keturias savaites studentas laiko keturis egzaminus, i j du matematikos.
Keliais bdais galima sudaryti egzamin tvarkarat taip, kad matematikos
egzaminai nebt vienas po kito? inoma, kad studentas per vien savait laiko
tik vien egzamin.
33*. a) Keliais skirtingais bdais galima vien eilut parayti tris vienetus ir penkis
nulius?
b) Keliais skirtingais bdais galima vien eilut parayti du pliusus ir atuonis
minusus?

34*. a) Mambos valstybje telefono numer sudaro penki skaitmenys: pirmieji du


parenkami i nelygini skaitmen, o kiti trys parenkami i lygini skaitmen
taip, kad treiasis ir penktasis (i eils einantys) skaitmenys numeryje
nesutapt. Kiek telefon numeri galima sudaryti?
b) Tambos valstybje telefono numer sudaro penki skaitmenys: pirmieji du
parenkami i skirting lygini skaitmen, o kiti trys nelyginiai skaitmenys
parenkami taip, kad du skaitmenys numeryje sutapt. Kiek toki telefon
numeri galima sudaryti?
35. a) Duoti skaitmenys O; 2; 3; 4; 6 .
1) Kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i i skaitmen taip, kad
skaitmenys tame skaiiuje nesikartot.
2) Kokia tikimyb, kad sudarytas skaiius lyginis?
b) Duoti skaitmenys O; 3; 5; 7; 9 .
1) Kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i i skaitmen taip, kad
skaitmenys tame skaiiuje nesikartot.
2) Kokia tikimyb, kad sudarytas skaiius nelyginis?
36*. a) Duoti skaitmenys O; 2; 3; 7 .
1) Kiek skirting keturenkli skaii, trij kartotini, galima sudaryti i i
skaitmen, jeigu skaitmenys skaiiuje negali kartotis?
2) Kokia tikimyb, kad gautasis skaiius baigiasi 7?
b) Duoti skaitmenys O; 2; 3; 5; 8 .
1) Kiek skirting keturenkli skaii, penki kartotini, galima sudaryti i
i skaitmen, jeigu skaitmenys skaiiuje negali kartotis?
2) Kokia tikimyb, kad gautasis skaiius baigiasi O?
37. a) I natralij skaii nuo 1 iki 20 atsitiktinai irinktas vienas skaiius. Kokia
tikimyb, kad irinktasis skaiius yra 20 daliklis?
b) Dje vienodi rutuliai sunumeruoti nuo 1 iki 30. Atsitiktinai itrauktas
vienas rutulys. Kokia tikimyb, kad itraukto rutulio numeris yra 5 kartotinis?
38*. a) I knyg lentynoje stovini 10 matematikos ir 6 fizikos knyg atsitiktinai
paimamos dvi. Kokia tikimyb, kad abi paimtos knygos yra fizikos?
b) I 95 vienuoliktok ir 5 dvyliktok renkami 3 dalyviai informatikos
konferencij.
dvyliktokai?

Kokia

tikimyb,

kad

atsitiktinai

irinkti

3 dalyviai

yra

39. a) Bibliotekos lentynoje atsitiktine tvarka idstyta 15 vadovli, i kuri 5


riti. Bibliotekinink atsitiktinai paima 3 vadovlius. Raskite tikimyb vykio,
kad bent vienas paimt vadovli yra ritas? Sprsdami iekokite prieingo
vykio tikimyb.
b) Dje yra 10 detali, tarp kuri 4 daytos. Atsitiktinai paimtos 3 detals.
Raskite tikimyb vykio, kad bent viena i paimtj detali yra dayta?
Sprsdami iekokite prieingo vykio tikimyb.
40*. a) Atsitiktinai parenkamas trienklis skaiius. Kokia tikimyb, kad bent du
skaiiaus skaitmenys sutaps?
b) Atsitiktinai parenkamas keturenklis skaiius. Kokia tikimyb, kad bent du
skaiiaus skaitmenys sutaps?
41. a) Tikimyb, kad moksleivis ilaikys pirmj egzamin lygi 0,9, antrj
egzamin-0,8 ir treij egzamin-0,7. Raskite tikimyb vykio, kad
moksleivis ilaikys bent vien egzamin.
b) Pirmojo aulio pataikymo taikin tikimyb lygi 0,6, antrojo - 0.7,
treiojo - 0,9. Raskite tikimyb vykio, kad bent vienas aulys pataik taikin.
42. a) Metami du loimo kauliukai ir suskaiiuojama atvirtusi akui suma. Kas
labiau tiktina: gauti sum 7 ar 8?
b) Loimo kauliukas metamas tris kartus. Po pirmj dviej metim ant
kauliuk atsivertusi akui skaii suma lygi po treiojo metimo ant kauliuko
atsivertusi akui skaiiui. Raskite tikimyb, kad bent vien kart ikrito 2
akuts.
43*. a) Knyg lentynoje atsitiktinai sudtos 4 algebros knygos ir 3 geometrijos
knygos. Kokia tikimyb, kad vieno dalyko knygos bus greta?
b) Dje

yra

10 vienod

detali,

sunumeruot

skaiiais

1; 2;...; 10 .

Atsitiktinai itraukiamos 6 detals. Raskite tikimyb vykio, kad tarp itrauktj


detali bus pirmu numeriu paymta detal.
44. a) Kubas, kurio visos sienos nudaytos, supjaustytas tkstant vienodo dydio
kubeli, kurie sumaiomi. Po to atsitiktinai traukiamas vienas kubelis. Raskite
tikimyb vykio, kad atsitiktinai itrauktas kubelis turi:
1) vien dayt sien,
2) dvi daytas sienas,
3) tris daytas sienas.

b) Dje yra sumaiyta 10 balt, 8 juodi ir 6 ali vienodo dydio rutuli.


Atsitiktinai i ds itraukiami 3 rutuliai. Raskite tikimyb vykio, kad:
1) visi itraukti rutuliai yra skirting spalv,
2) du rutuliai balti, o vienas juodas,
3) visi rutuliai yra vienos spalvos.
45*.a) Standartinis loimo kauliukas metamas vien kart. Paraykite nurodytj
vyki baigi aibes:
1)/4- atvirs ne daugiau kaip 5 akuts",
2) B- atvirs ne maiau kaip 4 akuts",
3) A u B ,

4)

5) A \ B ,

6) A n B .

AnB,

b) Urnoje yra trys vienodi rutuliai sunumeruoti skaiiais 1 ; 2 ; 3 . Atsitiktinai


vienas

po

kito

traukiami

du

rutuliai.

Paraykite

nurodytj

vyki

baigi aibes:
pirmojo rutulio numeris yra maesnis negu antrojo rutulio",

1) A-

2) B - antrojo rutulio numeris yra 2 arba 3",


3)
5)

AU

B,

B\A,

4)

AnB,

6) A n B .

46*. a) Metamas standartinis loimo kauliukas. Paymkime vykius: A - pasirod


arba 2, arba 3 akuts", B - pasirod arba 3, arba 4 akuts". Ireikkite vykius
C-pasirod arba 2, arba 3, arba 4 akuts" ir D-pasirod 3 akuts"
duotaisiais vykiais.
b) Jonas prijo prie teatro biliet kasos ir pasiymjo kas pirmas stovi prie
kasos langelio. Paymkime vykius: A - prie langelio stovi vyras", B - prie
langelio stovi asmuo tamsiais plaukais". Ireikkite vykius C - prie langelio
stovi tamsiaplaukis vyras" ir D - prie langelio stovi arba vyras, arba
tamsiaplaukis asmuo" duotaisiais vykiais.
47*. a) Vien kart metamas standartinis loimo kauliukas. Apskaiiuokite tikimyb
vykio A - atsivert maiau kaip 4 akuts" ir tikimyb vykio B - atsivert
lyginis akui skaiius". Surad vykiams AkjB , ANB,

A\B palanki

baigi aibes, apskaiiuokite i vyki tikimybes.


b) Vien kart metamas standartinis loimo kauliukas. Apskaiiuokite tikimyb
vykio A - atsivert daugiau kaip 2 akuts" ir tikimyb vykio B - atsivert
nelyginis akui skaiius". Surad vykiams AKJB , AnB,
baigi aibes, apskaiiuokite i vyki tikimybes.

A\B

palanki

48. a) Kortels sunumeruotos natraliaisiais skaiiais nuo 1 iki 30 imtinai. vykis


A - kortels numeris 7 kartotinis", vykis B - kortels numeris 5 kartotinis".
Kokia tikimyb, kad atsitiktinai itrauktos kortels numeris bus 5 arba 7
kartotinis?
b) Atsitiktinai paimtas natralusis dvienklis skaiius. vykis A - skaiius
dalus i 11", vykis B -skaiius baigiasi O". Kokia tikimyb, kad paimtas
dvienklis skaiius dalijasi arba i 11, arba i 10?
49. a) Dje yra keturi spalv vienodo dydio rutuliai: 5 - balti, 7-ali, 12mlyn ir 6 yra raudoni. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai itrauktas rutulys yra
arba mlynas, arba raudonas?
b) aisl parduotuvs lentynoje sudti keturi spalv mekiukai: 50 balt, 20
ali, 20 mlyn ir 10 raudon. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai i lentynos
paimtas mekiukas yra raudonas arba mlynas?
50. a) Knygoje yra 200 puslapi. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai atverstas puslapis
yra 17 arba 19 kartotinis?
b) Mokyklos abiturient egzamino darbai uifruoti nuo 1 iki 99 imtinai. Kokia
tikimyb, kad atsitiktinai pasirinkto darbo numeris yra 11 arba 13 kartotinis?
51*. a) sportines varybas vyksta 4 mergaits ir 6 berniukai. Trys moksleiviai
vaiuoja trenerio automobiliu, o likusieji mikroautobusu. Moksleiviai vaiuoti
trenerio automobiliu irenkami burt keliu. Apskaiiuokite tikimyb, kad visi
irinktieji bus arba mergaits, arba berniukai.
b) Turime 7 loterijos bilietus, kuri 3 laimingi. Jonas atsitiktinai traukia 2
bilietus. Kokia tikimyb, kad abu itrauktieji bilietai bus arba laimingi, arba
nelaimingi?
52*. a) Klasje yra 30 moksleivi, i kuri trys mokosi puikiai, keturi - labai gerai ir
atuoni - gerai. Kokia tikimyb, kad burt keliu irinkus tris mokinius dalyvauti
viktorinoje, visi jie bus arba besimokantys puikiai, arba labai gerai, arba gerai?
b) Loterijoje, kurioje 3000 biliet, yra vienas 300 Lt laimjimas, 5 laimjimai
po 100 Lt, 2 laimjimai po 50 Lt,
,, 30 laimjim po 5 Lt

10 laimjim po 20 Lt,

15 laimjim po

ir 120 laimjim po 2 Lt.

Kokia tikimyb,

nusipirkus vien biliet, iloti ne maiau kaip 20 Lt ?


53*. a) Matas ir Tomas nusprend pasidalinti atsitiktiniu bdu po lygiai dvideimt
kompaktini disk, i kuri 4 yra rayti. Kokia tikimyb, kad kiekvienam i j
teks po du raytus diskus?

b) I dvi vienuoliktsias klases atvyko 12 nauj mokini, i kuri keturi puikiai


moka angl kalb. kiekvien klas ateina po lygiai moksleivi. Kokia
tikimyb, atsitiktiniu bdu padalijus, kad kiekvien klas ateis po du
moksleivius puikiai mokanius angl kalb.
54*. a) Moneta metama 5 kartus. Raskite tikimybes vyki, kad herbas ikris:
A - maiau 2 kart",
B - ne maiau 2 kart".
b) Simetrikas loimo kauliukas metamas keturis kartus. Raskite tikimybes
vyki:
A - akui skaiius, 3 kartotinis, ikris maiau negu 2 kartus",
B - akui skaiius, 3 kartotinis, ikris ne maiau 3 kart".
55. a) Kambaryje nepriklausomai viena nuo kitos dega dvi elektros lemputs.
Tikimyb, kad per par neperdegs pirmoji lemput, lygi 0,8, o antroji-0,6.
Kokia tikimyb, kad per par neperdegs n viena lemput?
b) Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna po vien kart t pat
taikin. Pirmojo aulio pataikymo tikimyb lygi 0,8, o antrojo-0,7. Kokia
tikimyb, kad taikin pataikys abu auliai?

56*. a) Rengiantis algebros skaitai pateikta 10 klausim, o rengiantis geometrijos


skaitai - 15 klausim. Rokas imoko 8 algebros klausimus ir 10 geometrijos
klausim. Kokia tikimyb, kad Rokas ilaikys ir algebros, ir geometrijos
skaitas?
b) Informatikos egzaminui reikia mokti 30 teorijos klausim ir 25 praktines
uduotis. Moksleivis moka 20 teorijos klausim ir geba atlikti 20 praktini
uduoi. Kokia tikimyb, kad moksleivis atliks praktin uduot ir atsakys
teorin klausim?
57. a) Pirmoje urnoje yra 10 vienodo dydio rutuli, kuri 8 balti. Antroje urnoje
yra 20 vienodo dydio rutuli, kuri 4 balti. I kiekvienos urnos atsitiktinai
itraukiame po vien rutul. Raskite tikimyb vykio, kad abu itraukti rutuliai
yra balti.
b) Pirmoje dje yra 8 vienodo dydio kubeliai, kuri 5 dayti. Antroje dje
yra 24 vienodo dydio kubeliai, kuri 8 dayti. I kiekvienos ds atsitiktinai
itraukiame po vien kubel. Raskite tikimyb vykio, kad abu itraukti kubeliai
yra nudayti.

58*. a) [rengtos dvi signalizacijos, teikianios signal avarijos metu. vykio, kad
avarijos metu duos signal pirmoji signalizacija lygi 0,95, o kad antroji-0,9.
Raskite tikimyb vykio, kad avarijos metu signal duos tik viena signalizacija.
b) rengin sudaro trys elementai, kurie veikia nepriklausomai vienas nuo kito.
Tikimybs, kad be gedim metus veiks pirmasis, antrasis ir treiasis elementai,
atitinkamai lygios 0,6; 0,7 ir 0,8. Raskite tikimyb vykio, kad per metus be
gedim veiks tiktai vienas elementas.
59*. a) Kiekvienoje i dviej urn yra po 6 juodus ir 4 baltus rutulius. I pirmos
urnos atsitiktinai itraukiamas vienas rutulys ir dedamas antr urn. Po to i
antros urnos itraukiamas vienas rutulys. Raskite tikimyb vykio, kad
itrauktas rutulys yra baltas.
b) Pirmoje urnoje yra 5 juodi ir 3 balti rutuliai, o antroje urnoje yra 2 juodi ir 6
balti rutuliai. I pirmos urnos atsitiktinai itraukiamas vienas rutulys ir dedamas
antr urn. Po to i antros urnos itraukiamas vienas rutulys. Raskite tikimyb
vykio, kad itrauktas rutulys yra baltas.
60*. a) Skaitykloje yra ei matematikos vadovliai, i kuri trys yra 12 klass.
Skaityklos vedja atsitiktinai pam du vadovlius. Kokia tikimyb, kad jie abu
dvyliktos klass?
b) Turime 100 loterijos biliet, tarp kuri yra 5 laimingi. Atsitiktinai paimami
du bilietai. Kokia tikimyb, kad jie abu bus laimingi?
61*. a) Firmoje dirba keturios moterys ir ei vyrai. I j reikia parinkti penki
moni grup vykti parod. Raskite tikimybes vyki, kad grupje bus:
A - trys vyrai", B - daugiau vyr nei moter".
b) Privatizuoti penki ems sklypai deiniajame Neries krante ir septyni kairiajame Neries krante. Keturiuose sklypuose bus statomi gyvenamieji
namai. Raskite tikimybes vyki, kad gyvenamieji namai bus:
A-,, 2 namai kairiajame krante", B -daugiau nam bus deiniajame Neries
krante negu kairiajame Neries krante".
62*.a) Tikimyb, kad kiekvienas i dviej sportinink atliks uduot, lygi 0,5.
Sportininkai, atlikdami uduotis, daro po 2 bandymus. Pirmasis atliks uduot,
gauna priz. Raskite tikimyb vykio, kad vienas i dviej sportinink gaus
priz.
b) Tikimyb, kad kiekvienas i dviej auli pataikys taikin, lygi 0,3. auliai
auna po du kartus. Pirmasis pataiks taikin, gauna priz. Raskite tikimyb
vykio, kad vienas i auli gaus priz.

63*. a) Urnoje yra 10 vienod rutuli sunumeruot skaiiais nuo 1 iki 10.
Atsitiktinai vienas po kito itraukiami trys rutuliai.
1) Raskite tikimyb vykio, kad bus itraukti rutuliai, kuri numeriai
atitinkamai yra 1,2 ir 3, jeigu kiekvienas itrauktas rutulys atgal urn
negrinamas.
2) Raskite tikimyb vykio, kad bus itraukti rutuliai, kuri numeriai atitinknmai yra 5, 6 ir 7, jeigu kiekvienas itrauktas rutulys grinamas atgal urn.
b) Dutje yra 12 vienod korteli sunumeruot skaiiais nuo 1 iki 12.
Atsitiktinai viena po kitos itraukiamos trys kortels.
1) Raskite tikimyb vykio, kad bus itrauktos trys kortels, kuri numeriai
atitinkamai yra 4, 5 ir 6, jeigu kiekviena itraukta kortel atgal dut
negrinama.
2) Raskite tikimyb vykio, kad bus itrauktos trys kortels, kuri numeriai
atitinkamai yra 10, 9 ir 8, jeigu kiekviena itraukta kortel grinama atgal
dut.
64*.a) I septyni lakn, tarp kuri yra Petras ir Rolandas, sudaroma trij lakn
grup. Apskaiiuokite tikimybes vyki:
A - grup pateko Petras", B - grup pateko Petras ir Rolandas".
b) Derybinink komandoje yra deimt nari, tarp kuri yra Artras ir Meys.
Sudaroma penki nari grup vykti parlament. Tar, kad visi turi vienodas
galimybes patekti t grup, apskaiiuokite tikimybes vyki:
A - Meys pateko t grup", B - Meys ir Artras pateko t grup".
65*. a) aulys iov tris kartus. Tikimyb, kad aulys pataikys bent vien kart lygi
0,875. Raskite tikimyb, kad aulys pataikys pirmu viu,
b) aulys iov keturis kartus. Tikimyb, kad aulys pataikys bent vien kart,
lygi 0,9984. Raskite tikimyb, kad aulys pataikys pirmu viu.
66*.a) Urnoje yra 5 vienodo dydio rutuliai, sunumeruoti skaiiais 1,2,3,4,5.
Atsitiktinai vienas po kito, negrinant atgal, traukiami trys rutuliai. Raskite
tikimybes i vyki:
1) A- vien po kito itrauksime rutulius, atitinkamai su numeriais 1,4,5";
2) B- itraukti rutuliai su numeriais 1,4,5 (skaii tvarka nesvarbi)".
b) Urnoje yra 6 vienodo dydio rutuliai sunumeruoti skaiiais 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 .
Atsitiktinai vienas po kito, negrinant atgal, traukiami keturi rutuliai. Raskite
tikimybes i vyki:
1) A - vienas po kito itrauksime rutulius atitinkamai su numeriais 4 , 5 , 7 " ;
2) B - itraukti rutuliai su numeriais 4, 5, 7 (skaii tvarka nesvarbi)".

67*. a) Metamas loimo kauliukas. Atsitiktinis dydis X - atvirtusi akui skaiius.


Raskitejo skirstin ir uraykite j lentele.
b) Metamos dvi monetos. Atsitiktinis dydis X-atvirtusi herbu monet
skaiius. Raskitejo skirstin ir uraykite j lentele.
68*. a) Loimo kauliukas metamas du kartus. Atsitiktinis dydis X-abiem atvejais
ikritusi akui suma yra lyginis skaiius. Sudarykite atsitiktinio dydio X
skirstinio lentel.
b) Loimo kauliukas metamas du kartus. Atsitiktinis dydis X - abiem atvejais
ikritusi akui suma yra nelyginis skaiius. Sudarykite atsitiktinio dydio X
skirstinio lentel.
69*.a) Turime 10 detali, tarp kuri 8 yra standartins. Atsitiktinai iimamos dvi
detals. Atsitiktinis dydis X - iimt standartini detali skaiius.
1) Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin.
2) Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt EX.
3) Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X dispersij DX.
b) Turime 6 detales, tarp kuri 4 yra standartins. Atsitiktinai iimamos trys
detals. Atsitiktinis dydis X - iimt standartini detali skaiius.
1) Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin.
2) Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt EX.
3) Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X dispersij DX.
70*. a) Lentel yra atsitiktinio dydio X tikimybi skirstinys. Apskaiiuokite
atsitiktinio dydio X matematin vilt ir dispersij.
m

-2

-1

P (X = m)

1
6

1
3

1
3

1
6

b) Lentel yra atsitiktinio dydio X tikimybi skirstinys. Apskaiiuokite


atsitiktinio dydio Xmatematin vilt ir dispersij.
X

-2

-1

P (X = m)

1
4

1
4

1
4

1
4

71. a) Dje yra 8 vienodo dydio rutuliai, penki i j raudoni. Atsitiktinai


traukiami trys rutuliai. Sudarykite raudonj rutuli tarp itrauktj skaiiaus
skirstin. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio matematin vilt ir dispersij,
b) Tarp deimt detali atuonios yra standartins. Atsitiktinai irenkamos dvi
detals. Sudarykite standartini detali tarp irinktj skaiiaus skirstin.
Apskaiiuokite atsitiktinio dydio matematin vilt ir dispersij.

72*. a) Duotas atsitiktinio dydio X skirstinys


m

4,3

5,1

10,6

P (X = m)

0,2

0,3

0,5

Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt, dispersij ir vidutin


kvadratin nuokryp.
b) Duotas atsitiktinio dydio A" skirstinys
m

131

140

160

180

P (X = m)

0,05

0,1

0,25

0,6

Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt, dispersij ir kvadratin


nuokryp.
73*. a) Dutje yra 5 balti ir 6 raudoni kamuoliukai. Aist atsitiktinai paima 3
kamuoliukus. Sakykime, atsitiktinis dydis X-paimt
balt kamuoliuk
skaiius. Raskite atsitiktinio dydio X skirstin.
b) Dutje yra 4 balti ir 7 ali kamuoliukai. Just atsitiktinai paima 3
kamuoliukus. Sakykime, atsitiktinis dydis X - paimt balt kamuoliuk
skaiius. Raskite atsitiktinio dydio ^skirstin.
74*. a) Metamas loimo kauliukas. Jei ikrenta maiau nei 3 akuts, tai aidjas A
moka aidjui B 1 Lt, jei ikrenta daugiau nei 2 akuts, tai gauna i aidjo B
2 Lt.

Paraykite atsitiktinio dydio, reikianio aidjo A ilot sum

skirstin. Raskitejo matematin vilt ir dispersij.


b) aidjai A ir B aidia aidim. Metama moneta. Jei atsiveria herbas, tai
aidjas A gauna i aidjo B
aidjui B

1 Lt, jei atsiveria skaiius, tai aidjas A moka

1 Lt. Paraykite atsitiktinio dydio X, reikianio aidjo A ilot

sum, skirstin. Raskitejo matematin vilt ir dispersij.


75*. a) Moneta metama keturis kartus. Tegu atsitiktinis dydis X-herbo atsivertim
skaiius.
1) Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin.
2) Apskaiiuokite tikimybes i vyki: A - herbas atsivers ne daugiau kaip
du kartus, B - herbas atsivers daugiau negu du kartus.
b) Moneta metama tris kartus. Tegu atsitiktinis dydis X-herbo
skaiius.

atsivertim

1) Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin.


2) Apskaiiuokite tikimybes i vyki: A - herbas atsivers maiau negu tris
kartus, B - herbas atsivers ne maiau negu du kartus.

76*. a) Turime

10 vienod

korteli,

kuriose urayti

skaitmenys

1,1,1,2,

2,2,2,3,3,3. Itraukiama kortel, uraomas skaitmuo ir kortel dedama


atgal. Atsitiktinai traukiama antra kortel. Atsitiktinis dydis X - itraukt
korteli skaitmen suma.
1) Parodykite, kad atsitiktinis dydis X gyja reikm 5 su tikimybe .
2) Pabaikite pildyti lentel:
2

5
G
25

P(X=m)
b) Turime

8 vienodas

korteles,

kuriose

urayti

skaitmenys

0,0,2,

2,2,3,3,3 . Itraukiama kortel, uraomas skaiius ir kortel dedama atgal


krv. Atsitiktinai itraukiama antra kortel. Atsitiktinis dydis '-itraukt
skaitmen suma.
9
I) Parodykite, kad atsitiktinis dydis Argyja reikm 6 su tikimybe .
64
2) Pabaikite pildyti lentel:
m

IT
Il

ST

9
64

77*. a) Knygyno organizuotoje knyg loterijoje yra 30 biliet, tarp kuri dvylika
laiming. Pardavja trauk po vien biliet kaskart grindama atgal tol, kol
itrauk laiming. Kokia tikimyb, kad jai teko traukti ne daugiau penki kart.
Vytas atvyko knygyn kai buvo lik 5 bilietai, kuri du laimingi. Vytas trauk
po vien biliet (atgal negrindamas) tol, kol itrauk laiming. Sakykime, X itraukt biliet skaiius.
1) Parodykite, kad P(x)= 0,3 .
2) Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin ir raskite matematin vilt.
b) Dje yra trys balti ir keturi juodi vienodo dydio rutuliai. Traukiame po
vien rutul (atgal negrindami) tol, kol itrauksime balt. Tegul X- itraukt
rutuli skaiius.
1) Parodykite, kad P ( x ) = j ^ .
2) Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin ir raskite matematin vilt.
Nusprsta eksperimentuoti toliau. Sudj kit d eis baltus ir atuonis juodus vienodo dydio rutulius, traukiame po vien kaskart grindami atgal tol,
kol itrauksime balt. Kokia tikimyb, kad teks traukti ne daugiau penki kart?

78*. a) Skritulio formos taikinys pritvirtintas


skritulio centre O taip, kad taikinys galt
suktis. Tarkime, kad aulys pataiko taikin
su tikimybe 1, o tikimyb pataikyti tak O
ir sektori kratus lygi 0.
1) aulys taikin auna vien kart. Atsitiktinio dydio X reikm - numeris
sektoriaus, kur pataikyta. Raskite atsitiktinio dydio X skirstin.
2) aulys taikin auna du kartus. Raskite atsitiktinio dydio X - pirmojo ir
antrojo vio rezultat sumos - tikimybi skirstin.
b) Skritulio formos taikinys pritvirtintas
skritulio centre O taip, kad taikinys galt
suktis. Tarkime, kad aulys pataiko taikin
su tikimybe 1, o tikimyb pataikyti tak O
ir sektori kratus lygi 0.
1) aulys taikin auna vien kart. Atsitiktinio dydio X reikm - numeris
sektoriaus, kur pataikyta. Raskite atsitiktinio dydio Ar skirstin.
2) aulys taikin auna du kartus. Raskite atsitiktinio dydio X-pirmojo ir
antrojo vio rezultat sumos - tikimybi skirstin.
79*. a) rengim sudaro trys elementai, veikiantys nepriklausomai vienas nuo kito.
Tikimyb vieno bandymo metu sugesti vienam i element lygi 0,1. Paraykite
vieno bandymo metu sugedusi element skaiiaus skirstin.
b) Laboratorijoje atliekami trys nepriklausomi bandymai. Tikimyb, kad
kiekvienas j pavyks lygi 0,4. Atsitiktinis dydis X-pavykusi bandym
skaiius. Paraykite atsitiktinio dydio X binominio tikimybi skirstinio lentel.
80*. a) Du vienodo pajgumo achmatininkai aidia achmatais. Kas labiau
tiktina: laimti dvi partijas i keturi ar tris partijas i ei ( lygisias
nekreipiama dmesio)?
b) aulio pataikymo taikin tikimyb lygi 0,6. Raskite tikimyb vykio, kad
ovs keturis kartus, jis pataikys ne maiau kaip tris kartus.
81*. a) Dutje yra septyni pietukai, i kuri keturi raudoni. Atsitiktinai iimami
trys pietukai. Atsitiktinis dydis X- raudon pietuk tarp iimtj skaiius.
1) Paraykite atsitiktinio dydio ArSkirStinio lentel.
2) Raskite vykio , kad 0 < X < 2, tikimyb.
b) I 25 kontrolini darb, tarp kuri 5 vertinti puikiai, atsitiktinai itraukiami
trys darbai. Atsitiktinis dydis X-puikiai
vertint darb tarp itrauktj
skaiius.
1) Paraykite atsitiktinio dydio ArSkirStinio lentel.
2) Raskite vykio, kad X > O tikimyb.

82*. a) aidia

dvi

futbolo komandos Neptnas"

ir Sakalas".

Komandos

tarpusavyje suaidia po du kartus. Tikimyb, kad Sakalas" laims lygi

kad suais lygiosiomis tikimyb lygi . U laimjim komanda gauna du


4
takus, u lygisias gauna vien tak u pralaimjim tak negauna.
Atsitiktinis dydis Xyra komandos Sakalas" surinkt tak skaiius.
1) Parodykite, kad tikimyb komandai Sakalas" surinkti O tak lygi

25
144

2) Sudarykite atsitiktinio dydio ArSkirStinI.


b) Turnyre dalyvauja dvi achmatinink komandos. Kiekvienoje komandoje yra
po du aidjus. Kiekvienas pirmosios komandos achmatininkas aidia po
vien partij su antrosios komandos kiekvienu aidju. U laimt partij
komanda gauna du takus, u lygisias gauna vien tak u pralaimjim
tak negauna. Tikimyb, kad pirmoji komanda laims partij lygi

, kad

suais lygiosiomis lygi -j . Atsitiktinis dydis X yra pirmosios komandos


surinkt tak skaiius.
1) Parodykite, kad pirmajai komandai surinkti vien tak tikimyb lygi ^ .
2) Sudarykite atsitiktinio dydio X skirstin.

83*. a) Metami du simetriki loimo kauliukai. Pirmojo kauliuko sienels paymtos


1; 2; 3; 4; 5; 6 akutmis, antrojo kauliuko sienels paymtos: 1; 1; 1; 1; 3; 3 .
Paymkime A ant pirmojo kauliuko atvirtusi akui skaii, o K - ant antrojo
kauliuko atvirtusi akui skaii.
1) Sudarykite dydi X ir Y skirstinius.
2) Sudarykite dydi poros ( x ; y) skirstin.
b) Metami du simetriki loimo kauliukai. Pirmojo kauliuko sienels paymtos
2;2;3;3;3;4

akutmis,

antrojo

kauliuko

sienels

paymtos

1; 2; 2; 2; 2; 3 akutmis. Paymkime X ant pirmojo loimo kauliuko akui


skaii, o Y-ant antrojo kauliuko atvirtusi akui skaii.
1) Sudarykite dydi X ir skirstinius.
2) Sudarykite dydi poros (X\ Y) skirstin.

84*. a) Atsitiktinio dydio Xskirstinys yra:


-1

1
6

1
3

Il

/V

ia a ir b ymi neinomas tikimybes. Vidurkis EX = 2 .


1) Apskaiiuokite tikimybes a ir b.
2) Apskaiiuokite DX.
b) Atsitiktinio dydio X skirstinys yra:
m

-2

P(X = m)

1
6

1
6

ia a ir b ymi neinomas tikimybes. Vidurkis EX = .


1) Apskaiiuokite tikimybes a ir b.
2) Apskaiiuokite DX.
85*. a) Atsitiktinio dydio Xskirstinys yra:
m

-2

P ( X = /w)

0,3

0,1

ia a ir b - neinomos tikimybs. Dispersija DX = 3,24 .


1) Apskaiiuokite tikimybes a ir b.
2) Apskaiiuokite EX.
b) Atsitiktinio dydio Xskirstinys yra:
m

10

15

P(X = m)

0,2

0,1

ia a ir b - neinomos tikimybs. Dispersija DX = 8 .


1) Apskaiiuokite tikimybes a ir b.
2) Apskaiiuokite EX.
86*. a) Atsitiktinis dydis Xgyja tik dvi galimas reikmes m, ir m 2 , be to m 2 > m ] .
Tikimyb vykio, kad atsitiktinis dydis X gyja reikm m] lygi 0,6. Raskite
atsitiktinio

dydio

dispersija DX = 0,24 .

skirstin,

jeigu

matematin

viltis

EX = 1,4

ir

b) Atsitiktinis dydis X gyja tik tris galimas reikmes: m] = 1, m2,

m 3 , be to

mt < m2 < m}. Tikimybs vyki, kad X gyja reikmes m, ir m2 , atitinkamai


lygios 0,3 ir 0,2. Raskite atsitiktinio dydio X skirstin, jei matematin viltis
EX = 2,2 ir dispersija DX = 0,76.
87*. a) Dje yra trys halti ir trys juodi vienodo dydio rutuliai. Traukiame po
vien rutul (be grinimo atgal) iki tol, kol bus itrauktas baltas rutulys.

X-

itraukt rutuli skaiius. Toliau traukimas tsiamas iki tol, kol pasirodys
juodas rutulys. Y- antroje serijoje itraukt rutuli skaiius.
1) Paraykite dydi X ir Y skirstinius.
2) Paraykite poros {x; Y) skirstin.
b) Moneta metama penkis kartus. Jei du kartus atsiveria herbas, tai sakoma,
kad herbas kartojasi. Tegul X- herbo pasikartojim skaiius. Y-skaiiaus
pasikartojim skaiius.
1) Paraykite dydi X ir Xskirstinius.
2) Paraykite poros ('; ) ) skirstin.
88*. a) Nagrinjama eilut 1; 3; 2; 1; 5; 2; 2 .
1) Kiek galima parayti keturenkli skaii, kuriuos galima sudaryti i
nagrinjamos eiluts skaitmen taip, kad paskutinis skaitmuo bt 5, o visi
skaitmenys skaiiuje bt skirtingi?
2) Atsitiktinai parenkamas skaiius i nagrinjamos eiluts. Kokia tikimyb,
kad pasirinktas skaiius yra 2?
3) Palyginkite nagrinjamos eiluts mod ir median.
b) Nagrinjama eilut 1;3;3;2;1;5;1.
1) Kiek galima parayti keturenkli skaii, kuriuos galima sudaryti i
nagrinjamos eiluts skaitmen taip, kad paskutinis skaitmuo bt 1, o visi
skaitmenys skaiiuje bt skirtingi?
2) Atsitiktinai parenkamas skaiius i nagrinjamos eiluts. Kokia tikimyb,
kad pasirinktas skaiius yra 1?
3) Palyginkite nagrinjamos eiluts mod ir median.
$9*. a) Pamatavus tamp (voltais) elektros tinkle gauti tokie matavimo rezultatai:
218
224
222
223

221
220
227
216

215
220
218
224

225
219
220
227

225
221

217
219

223
220

230
222

1) Padalykite imties duomen interval 5 lygias dalis.


2) Uraykite imties santykini dani lentel.
3) Nubraiykite imties santykini dani diagram.

b) Abiturientai raydami kontrolin darb galjo surinkti 20 bal. J surinkti


balai tokie:
16
18
12
15
20
17
14
16
18
19
19
13
14
12
15
16
13
13
14
16
17
12
15
16
12
13
15
17
15
13
1) Sutvarkykite imt didjimo tvarka.
2) Sudarykite vertinim dani lentel.
3) Nubrkite imties diagram.
90. a) Duota imties dani lentel. Nubraiykite santykini dani diagram.
x

[10; 15]

[15; 20]

f;

[20; 25]

[25; 30]

[30; 35]

b) Duota imties dani lentel. Nubraiykite santykini dani diagram.


[2; 5]

Xi

[5; 8]

[8; 11]

[; 14]

10

f,

91*. a) 2004 met gegus 20 dien 1 litras benzino vairiose Lietuvos degalinse
kainavo Lt:
2,70

2,65

2,68

2,80

2,81

2,78

2,85

2,90

2,84

2,69

2,88

2,85

2,68

2,80

2,65

2,75

2,69

2,80

2,81

Apskaiiuokite benzino kainos b median, mod ir kvartilius.


b) 2004 met gegus 20 dien 1 litras duj vairiose Lietuvos degalinse
kainavo Lt:
1,30
1,28
1,22
1,25
1,28
1,23
1,20
1,23
1,18
1,25
1,28
1,22
1,25
1,24
1,25
1,19
1,22
1,19
1,23
Apskaiiuokite duj kainos d mod, median ir kvartilius.
Kiekis

92. a) Diagramoje pateikti vieno


mikrorajono duomenys apie
but plot. Koks vidutinis plotas
iame mikrorajone?

450
375
300
225
150
75
25 35 45

55

65 75

85

Plotas (m2)

Moksleivi

15

b) Moksleiviai sprend 6 uduoi test. Diagramoje pateikti


duomenys apie tai, kiek uduoi isprend moksleivi skaiius. Kiek vidutinikai uduoi
isprend moksleiviai?

skaiius

12

>
Isprst

uduoi

skaiius

93*. a) statybos aiktel atveta 20 padkl plyt. I kiekvieno padklo atsitiktinai


paimta po vien plyt ir imatuota j ilgiai. Gauti tokie imatavimai
centimetrais:
19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,0

20,5

20,0

19,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,0

20,5

20,5

20,5

19,5

19,5

1) Apskaiiuokite plytos vidutin ilg.


2) Apskaiiuokite sugrupuot duomen mod median kvartilius.
b) Deimt biologijos brelio nari tikrino agurk skl daigum. Kiekvienas j
gavo po 20 skl, pasjo jas ir po nustatyto laiko patikrino kiek skl sudygo.
Gauti tokie rezultatai:
12

15

13

18

18

16

16

16

20

16

1) Apskaiiuokite vidutin daigum.


2) Apskaiiuokite sugrupuot duomen mod median kvartilius.

94*. a) Moksleivis nusipirko 5 ssiuvinius po 0,1 Lt,


ssiuvini po 0,6 Lt

15 ssiuvini po 0,5 Lt, 20

ir 10 ssiuvini po 0,81/. Apskaiiuokite imties

dispersij.
b) Knygyne buvo parduotos matematinio turinio knygos: 5 po 18,4 Lt, 10 po
18,9 Lt,

20 po 19,3 Lt

ir 15 knyg po 19,6 Lt.

Apskaiiuokite imties

dispersij.
95*.a) Algis ir Benas pro mikroskop stebjo t pai bakterij kolonij. Abu
bakterijas skaiiavo po keturis kartus. Stebjimo duomenys:
Algio: 46 52 51 48
Beno: 47 56 44 53
1) Apskaiiuokite abiej imi skaitines charakteristikas , s2, s .
2) Kuris i stebtoj geriau skaiiavo?

b) aukiamojo amiaus jaunuoliai audydami taikin gavo tokius rezultatus.


Agnius:

Tomas:

10

Domas:

1) Apskaiiuokite vis trij imi skaitines charakteristikas , s2, i .


2) Kuris i jaunuoli geriausiai aud?
96*. a) Medicinos darbuotoja matavo 40-ties abiturient g ir ura matavimo
rezultatus:
186
177
171
169
159
155
170
169
182
173
174
191
186
183
158
149
167
176
170
179
171
175
182
172
192
181
177
183
168
173
183
177
187
179
173
175
169
174
180
173
Apskaiiuokite imties skaitines charakteristikas x, s2,

s .

b) AB Lietuvos draudimas" surinko duomenis apie apdraudiam automobili


kain (tkst. eur):
2,0

3,0

2,4

1,7

2,4

2,7

3,4

9,9

6,4

1,0

1,6

1,4

1,5

1,3

2,1

4,4

5,8

5,6

3,3

2,0

1,0

1,5

2,2

1,8

3,5

3,4

1,7

2,5

0,5

1,6

1,4

5,0

2,2

3,1

1,1

1,4

Apskaiiuokite imties skaitines charakteristikas , s2,

s .

97*. Duota atsitiktini dydi X ir Y skirstini lentel. Raskite koreliacijos


koeficient.
x

-1

-1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,1

\
0
2

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

IV.

GEOMETRIJA
1. P l a n i m e t r i j a

1.1. Pagrindins planimetrijos svokos


1. a) Takai K, P ir M yra vienoje tiesje. Be to, MK = 5,4 cm , KP = Scm.
Raskite MP.
b) Takai B, C ir D yra vienoje tiesje. Be to, BC = 9 cm,

CD = 6,7 cm.

Raskite BD.
2.

a) Kampas ABD yra itiestinis. Raskite


kampo ABC didum, jei kampas CBD
lygus 47.
b) Kampas ABD yra itiestinis. Raskite
kampo ABC didum jei kampas CBD
lygus 121.
B

3.

a) Kampai BOA ir COB yra gretutiniai. Raskite iuos kampus, jei kampas BOA
yra 2,6 karto maesnis u COB.
b) Kampai DOE ir EOC yra gretutiniai. Raskite iuos kampus, jei kampas DOE
yra 24 didesnis u kamp EOC.

4.

a) Raskite kamp tarp gretutini kamp pusiaukampini.


b) Raskite kamp tarp krymini kamp pusiaukampini.

5.

a) Vienas kamp, gaut susikirtus dviem


tiesms, yra lygus 10% itiestinio kampo. Raskite kitus tris kampus, kuriuos
sudaro ios tiess.
b) Vienas kamp, gaut susikirtus dviem
tiesms, yra lygus tredaliui itiestinio
kampo. Raskite kitus tris kampus, kuriuos
sudaro ios tiess.

6.

a) Trij kamp, gaut susikirtus dviem tiesms, suma lygi 236 . Raskite tuos
kampus.
b) Trij kamp, gaut susikirtus dviem tiesms, suma lygi 314 . Raskite tuos
kampus.

7.

a) Dviej kamp, gaut susikirtus dviem tiesms, skirtumas lygus 34 . Raskite


iuos kampus.
b) Dviej kamp, gaut susikirtus dviem tiesms, skirtumas lygus 56 . Raskite
iuos kampus.

8*. a) Kampai MOD ir KON yra statieji.


Raskite kamp KOD, jei kampas MON
yra lygus 151.
b) Kampai AOC ir DOB yra statieji.
Raskite kamp AOB, jeigu kampas DOC
lygus 27.

9*. a) Kampas BOC lygus 148, OM 1 OC .


OK yra kampo BOC

pusiaukampin.

Raskite kamp .

b) Kampas AOK lygus 154, OCLOK


OM yra kampo A OK

pusiaukampin.

Raskite kamp COM.


10. a) Ties EK kerta tieses CD ir MN atitinkamai takuose E ir K. Kampo DEK
didumas lygus 65. Koks turi bti kampo NKE didumas, kad tiess CD ir MN
bt lygiagreios?
b) Ties MN kerta tieses AB ir CD atitinkamai takuose M ir N. Kampo AMN
didumas lygus 78. Koks turi bti kampo CNM didumas, kad tiess AB ir CD
bt lygiagreios?
11. a) Vienas i vidaus vienaali kamp, susidariusi dvi tieses a ir b perkirtus
treija tiese c, lygus 53. Keliais laipsniais is kampas yra maesnis u kit
jam vidaus vienaal kamp?
b) Vienas i vidaus vienaali kamp, susidariusi dvi tieses m ir n perkirtus
treija tiese k, lygus 117. Keliais laipsniais is kampas yra didesnis u kit
jam vidaus vienaal kamp?

12. Apskaiiuokite kampo didum, jei a\\b ,

13*. a) Duota AF || BE ,

AL\\BD,

Z EOL = 30, Z LAB = 50.


Raskite Z EBC.

b) Duota AC \\ BD,

CL\\DM,

Z MDE = 35 , Z CKD = 25 .
Raskite Z ACD .

14*. a) Tiess a ir b lygiagreios. Apskaiiuokite kampo didum:


a)

b)

n0o

15. a) Du lygius kvadratus, kuri kiekvieno plotas lygus 1 cm2,

sudjo taip, kad

gavosi staiakampis. Kam lygus gautojo staiakampio perimetras?


b) Du lygius kvadratus, kuri kiekvieno plotas lygus 4 cm2, sudjo taip, kad
gavosi staiakampis. Kam lygus gautojo staiakampio perimetras?
16. a) Staiakamp, kurio kratins lygios 3 cm ir 6cm , padalino du kvadratus.
Kam lygi gautj kvadrat perimetr suma?
b) Staiakamp, kurio kratins lygios 8 cm ir 16 cm, padalino du kvadratus.
Kam lygi gautj kvadrat perimetr suma?

17*. a) Staiakamp padalino tris lygius kvadratus, kuri perimetr suma lygi
12 cm . Koks io staiakampio plotas?
b) Staiakamp padalino tris lygius kvadratus, kuri perimetr suma lygi
24 cm . Koks to staiakampio plotas?
18*.a) Staiakamp supjaust tris vienodus kvadratus, kuri perimetr suma lygi
36. Raskite to staiakampio plot.
b) Staiakamp supjaust tris vienodus kvadratus, kuri perimetr suma lygi
60 cm . Raskite to staiakampio plot.

19*.a) Z 1 = 35 , Zl
rodykite, kad a Ib

= 55.
.

b) Z 1 = 20 , Z 2 = 70.
rodykite, kad a 1 b .
20*.a)Dvi lygiagreias tieses kerta treioji ties. Susidariusi vidaus vienaali
kamp didum santykis yra 2:3. Apskaiiuokite i kamp didumus.
b) Dvi lygiagreias tieses kerta treioji ties. Vieno i susidariusij vidaus
vienaali kamp didumas sudaro 20%

kito vienaalio kampo didumo.

Apskaiiuokite i kamp didumus.


21. Ar tiess a ir b yra lygiagreios? Atsakym pagrskite.
a)

b) 1)

3)

2)

-k

Jt

1.2. Trikampiai

1.

a) rodykite, kad ABC = AACD.

b) rodykite, kad ABD = BCD .

2.

a) rodykite, kad AABC =

AACD.

b) rodykite, kad ABD = A BCD .

3.

a) Raskite Z BFC.

b) Raskite

ZAFD.

4.

a) Trikampiai BCD ir AFE yra lygs. Raskite kratin FA, jei BD = 9 cm ,


EF = 12 cm , Pbcd =31 cm .
b) Trikampiai ABC ir MNF yra lygs. Raskite kratin AC, jei MN = I cm,
BC = 6 cm ir Pkinf = 18 cm .

5.

a) Raskite keturkampio ABCD perimetr,


jei AC = 5 cm , o Pabc = 13 cm .

b) Keturkampio
lygus 18 cm ir

MNKP
PNKP

perimetras

=12 cm . Raskite

atkarpos NP ilg.

6.

a) Trikampyje DEF nubrtos pusiaukratins DM ir EN. Raskite DM, jei


PENF

= 2 3 cm

ir DF

= EF

= 10 cm

b) Trikampyje ABC nubrtos pusiaukratins CK ir AM. Raskite PBKC > Je^


AM = 5 cm ir AB = BC = 4 cm .
7.

a) Lygiaoniame trikampyje ABC ZA = ZB = 56. Kurios trikampio kratins


yra lygios?
b) Lygiaoniame trikampyje ABC

AB = BC = 5 cm . Kurie trikampio kampai

yra lygs?
8*. a) BM = MN,

ZBMA = ZNMA .

rodykite, kad AMB = AMN .

b) AB = CD, ZCAB = ZACD .


rodykite, kad ABC = A CD.
B
9.

a) AB = CD, BC=AD,
Apskaiiuokite ZD .

ZB = SS0 .
A

ZDBC = Sl0 .

b) AB = CD, BC=AD,
Apskaiiuokite Z l .

10. Trikampiai MNP ir ABC yra lygs, be to, NP = AC ,

MP=AB.

a) Apskaiiuokite trikampio MNP kratins MN ilg ir trikampio ABC kampo C


didum,jei ZN = 50 ir B C = I O c m .
b) Apskaiiuokite trikampio ABC kratins BC ilg ir trikampio MNP kampo P
didum, jei MN=\2m

ir ZA = 48.

11*. a) AB = BC . rodykite, kad

Z\=Z2.

b) AB = BC . rodykite, kad Z l = Z l .

12. Duota: AB\\CD,

AB = AC .

Apskaiiuokite:
a) Z l J e i ZACD = 152 ;
b) ZACD

, jei Z l = 48.

13. a) Duota: ZLKN = Wl0,

KN \\ LM ,

kampo I didumas sudaro 40 % kampo 2 didumo. Apskaiiuokite Z3 .

b) Duota:

KN\\LM,

Z 1 = 36.

Kampo 2 didumas sudaro


kampo NLM didumo.
Apskaiiuokite ZKNL .

20%

14*. a) Trikampiuose MPK

ir BDE

nubrtos pusiaukampins PC

ir

DN.

MPC = BDN . Raskite atkarpos NE ilg, jei MK = Scm , o BN yra 2,4 cm


trumpesn u NE.
b) Trikampiuose ABC

ir KPM

nubrtos pusiaukampins

BO

ir

PE.

ABO = KPE. Raskite atkarpos EM ilg, jei A C = 9 cm , o EM yra 3,8 cm


ilgesn u KE.

15*. a) OM ir ON yra trikampi AOB ir COD


auktins. Be to, OM = ON . Raskite
CD, jei AO = 6,5 cm , AM =4,2 cm ir
DN = 5,6 cm .

b) OH ir ON yra trikampi MOK ir


EOF auktins. De to, OH = ON .
Raskite MK, jei EN = 7,8 cm ,
OE = 8,6cm , HM= 6,3cm.

16*. a) inoma, kad BD yra trikampio ABC


pusiaukratin. DE = DB , AB = 5,8 cm ,
BC=I,Acm,

AC = 9cm. Rasti CE.

b) inoma, kad AO yra trikampio ABC


pusiaukratin. AO = OK , AB = 6,3 cm ,
BC = 6,5cm, AC = 6,7cm . Raskite CK.

17*.a) Lygiaonio trikampio ABK pagrindo AB tsinyje paymtas takas M, taip,


kad takas B yra tarp tak A ir M. Raskite Z KBM ,jei A = 40 .
b) Lygiaonio trikampio CDE pagrindo CD tsinyje paymtas takas P taip,
kad takas D yra tarp tak C ir P. Raskite Z E C D , jei Z EDP = 112.

18. a) Duota:
Raskite

ZOBC

ZADC

60

/\
/K

b) Duota:
Raskite

ZKML

ZKNM

60.

60

X
19. a) Raskite

b) Raskite

ZBAD

A)M

ZBCD.

20. a) Raskite Z1 + Z 2 + Z 3 .

b) Raskite ZI + Z2 + Z3.

21. a) Pagal brinyje pateiktus duomenis


raskite kampo CAD didum.


b) Pagal brinyje pateiktus duomenis
raskite kampo ADC didum.

22. a) Trikampis XYD panaus trikamp KTP. Raskite kamp T, jei ZX = 46 ,


ZD = 73.
b) Trikampis ACD panaus trikamp BKE. Raskite kamp C, jei AB = 83 ,
AE = 32.
23. a) Ilgiausioji trikampio kratin lygi 4,8cm. Raskite kitas io trikampio
kratines, jei panaaus jam trikampio kratins lygios 8 cm, 12 cm ir 6 cm.
b) Trumpiausioji trikampio kratin lygi 5 cm. Raskite kitas io trikampio
kratines, jei panaaus jam trikampio kratins lygios 8 cm, 2 cm ir 9 cm.
A
24*. a) Duotas ABC ir ABKC = ACMB = 90.
Parodykite, kad ABAC-

AMAK.
C
B

b) Duotas AABC

ir ABHA = ABEA = 90

Parodykite, kad

AACB-AHCE.

25. a) Trikampyje MKP MP = 24 cm,

DE || MP , ia DeMK

, E e PK . Raskite

MK, jei DM = 6 cm , DE = 20 cm .
b) Trikampyje CDE EC = 26 cm , MN || CE , ia M e CD,
CD,jei CM = Scm ir MN = 20cm.
26. a) Duota:
AB\\ A,B, Il /I2S2 Il ,\\

A4B4-

OA = AA1 = A1A2 = A2A3 = A3A4 ir


BB4 -B2B3

=IOcm.

Raskite OB4

NeED.

Raskite

b) Duota:
MK
EM

IL M1K1
= MMX

IL M2K2
= M1M2

IL M
= M2MI

ir KKA -KXK2=XACM.

Y M4KA

MIM4

Raskite EK4 .

27. a) Duota a || b , DE = 30.


Apskaiiuokite ir v.

b) Duota AC \\ FD \\ PK .
Apskaiiuokite ir y.
O
28*. a) Trikampio vidurin linija 3,6 cm maesn u trikampio pagrind. Raskite
trikampio vidurins linijos ir pagrindo sum.
b) Trikampio vidurin linija 5,4 cm maesn u trikampio pagrind. Raskite
trikampio vidurins linijos ir pagrindo sum.
29*. a) Atkarpa AB kerta ties ( . Be to, takas
A nutols nuo tiess
takas B 21 cm
atkarpos AB

28 cm atstumu, o

atstumu. Takas C yra

vidurys.

Kokiu

atstumu

takas C yra nutols nuo tiess ( ?


b) Atkarpa CD kerta ties m. Be to, takas

C nutols nuo tiess m 16 cm atstumu, o


takas D-

31 cm atstumu. Takas O yra

atkarpos CD

vidurys. Kokiu

atstumu

takas O yra nutols nuo tiess m?


30. a) Atstumas tarp iauli ir Panevio yra 80 km . Kok mastel reikia pasirinkti,
kad keli bt galima pavaizduoti ssiuvinio lape, kurio matmenys yra
16 cm 20 cm ?
b) Apskaiiuokite real atstum tarp Klaipdos ir Vilniaus, jei atstumas
emlapyje tarp i miest yra 16 cm , o emlapio mastelis 1:2000000.

31. a) Apskaiiuokite tilto per up ilg, kuris 1:5000 mastelio plane pavaizduotas
4,2 cm

ilgio atkarpa. Kokia atkarpa tame paiame plane vaizduojama tiesi

gatv, kurios ilgis 1,25 km .


b) Apskaiiuokite plano mastel, kai 3 km gatv tame plane pavaizduota 60 cm
ilgio atkarpa. Apskaiiuokite atstum nuo mokyklos iki mokinio nam, kai
tame paiame plane jis pavaizduotas 4,6 cm atkarpa?
32. a) Yra trys to paties miesto planai, kuri masteliai 1:50000, 1:10000 ir
1:5000 . Pirmajame plane tam tikra gatv pavaizduota 6,2 cm ilgio atkarpa.
Kokio ilgio atkarpa ta gatv atvaizduota kituose dviejuose planuose?
b) Yra du tos paios gyvenviets planai. Pirmojo mastelis 1:1000, antrojo
1:500. Viena tos gyvenviets gatv maesnio mastelio plane pavaizduota
32,5 cm ilgio atkarpa. Apskaiiuokite, kokio ilgio atkarpa i gatv pavaizduota
antrajame plane?
33. a) Kelio vietovje ilgis yra 3,2 km, o emlapyje 4 cm . Raskite emlapio
mastel.
b) Geleinkelio tilto ilgis vietovje yra 1,2 km, o emlapyje 6 cm . Raskite
emlapio mastel.
34. a) Raskite MN.

b) Raskite PR.

B
35. a) Raskite BD.

b) Raskite MN.

36. a) Raskite CD.

b) Raskite AB.

37. a) Duota CD = IOcm ,


BC = 6 cm . Raskite AF.

b) Duota PM = 24 cm ,
PL = 25 cm. Raskite NK.

38*. a) Trikampyje CDE CD = IScm,

DE = Ucm,

C = 14cm.

Raskite auktin DF.


b) Trikampyje ABC AB = XQcm , BC=Mcm,
Raskite auktin BD.
39*.a) Duotas , Z C = 90,
C D l / i S , = 15, AD = 9cm.
Raskite AB.
b) Duotas CDE , ZD = 90 ,
DM 1CE,

CD = 6 cm. CE = 9 cm.

Raskite CM.

40*. a) Duotas ABC -statusis, Z C = 90,


ZA = a , AB = 8 cm. Raski te A Cir .

= 21 cm.

b) Duotas AABC

-statusis, ZC = 90,

ZB = , AB = 1 cm . Raskite AC ir .

41. a) Raskite AB, AC ir ZB

b) Raskite DE, DF ir ZD .

42. Kai sauls spinduliai su ems paviriumi sudar kamp a , mokiniai imatavo
stiebo elio ilg. Jis buvo a metr. Stiebo aukt ireikkite dydiais a ir a.
Apskaiiuokite stiebo aukt metro tikslumu, kai:
a) a = l5m , a = 47;
43. a) Duotas ABC,

b) a = l8m , a = 4330' .

AB = BC = 6 cm.

AC = 10 cm . Raskite cos A .
b) Duotas AABC , AB = BC = 5 cm ,
AC = Scm . Raskite sin A .
44*. a) Raskite lygiakraio trikampio ABC, kurio perimetras 18 cm , kampo A
trigonometrines funkcijas.
b) Duotas lygiaonis trikampis ABC, kurio perimetras 36 cm , o pagrindas AB
lygus 10 cm. Raskite kampo A trigonometrines funkcijas.
45. a) Raskite SC.

b) Raskite FD.

46. a) Dvi trikampio kratins Im

ir 9 m , o kampas tarp j lygus 60. Raskite

treij kratin ir trikampio plot.


b) Dvi trikampio kratins lygios

m ir 6 m , o kampas tarp j 45.

Raskite treij kratin ir trikampio plot.


47. a) Trikampyje ABC ; b = \0cm,

ZA = IO0,

ZB = 30 . Raskite kratin a.

Atsakym pateikite deimtj tikslumu.


b) Trikampyje ABC\

b = \2cm,

ZB = AS0,

ZA = AO0. Raskite kratin a.

Atsakym pateikite deimtj tikslumu.


48*. a) Trikampio kratins yra 7 cm , 8 cm

ir 10 cm.

Raskite io trikampio

didiausio kampo kosinus.


b) Trikampio kratins yra 5 c m , b cm

ir 8 c m . Raskite io trikampio

maiausio kampo kosinus.

49*. a) Raskite trikampio kratins,


esanios prie 45 kamp, ilg

b) Raskite trikampio kratins,


esanios prie 30 kamp, ilg

50*. a) Raskite MK

b) Raskite OP.

51*. a) Takai M ir N paymti skirtingose ups pusse. Viename krante, kuriame


yra takas /, paymtas takas A taip, kad MA = 100 m . Raskite atstum tarp
tak M ir N, jei ZMNA = 50 , ZNAM
tikslumu.

= 70 . Atsakym pateikite deimtj

b) Takai D ir paymti skirtingose ups pusse. Viename krante, kuriame


yra takas
ZEDA

D,

paymtas takas

80 ir

ZEAD

taip, kad

AD = XSOM

Raskite

DE,

jei

35 . Atsakym pateikite deimtj tikslumu.

55. a) Taisyklingojo trikampio auktin lygi 4 cm . Raskite to trikampio plot.


b) Taisyklingojo trikampio plotas lygus 24/ cm . Raskite to trikampio
auktin.
rx
56*. a) rodykite, kad
$ ABF

$ BCF

$ CDF

y "

\
v \

b) rodykite, kad -^1 = 4 .


SBDK

57*. a) Panaij trikampi atitinkamos kratins yra 16 cm ir 12 cm . Raskite plot


maesniojo trikampio, jei didesniojo plotas lygus 40 cm2.
b) Dviej panaij trikampi plotai lygs 96 m2 ir 150 m 2 . Raskite didiojo
trikampio kratin, jei atitinkama jai maesniojo trikampio kratin lygi 32 cm .

58*. a) Lygiaonio trikampio kampas prie pagrindo lygus 30, o plotas lygus
cm . Raskite onin trikampio kratin.
b) Lygiaonio trikampio kampas prie virns lygus

120, o pagrindas

14- cm . Raskite trikampio plot.


59*.a) Duotas statusis trikampis ABC, kur ZC = 90, BC = 8 c m , AB = IOcm;
c
CD - auktin. Raskite
.
^ADC

b) Duotas statusis trikampis MKP, kur ZK = 90 , MK = 6 cm, MP = IOcm;


KD- auktin. Raskite

.
SKDP

B
60*.a) Trikampyje ABC
SDBE = 4 cm2,

Sadec

DE\\AC,
=5

cm2,

DE = T cm . Raskite A C.
b) Trikampyje ABC
SDBE

= 9 cm ,

AC = IOcm.

DE\\AC,

Sadec=I

cm2,

Raskite DE.

61*. a) Lygiaonio trikampio pagrindas lygus 16 cm, o plotas 48 cm 2 . Takas K


dalija trikampio pagrind santykiu 3:5. Apskaiiuokite tako K atstumus iki
onini kratini.
b) Lygiaonio trikampio auktin lygi 3 cm , o perimetras - 18 cm . Takas M
dalija trikampio pagrind santykiu 5 : 7 . Apskaiiuokite tako M atstumus iki
onini kratini.
62*.a) Trikampyje ABC kampas ABC = 10,o
B pusiaukampin. rodykite, kad AABM

kampas ACB = 35 .

BM-kampo

panaus trikamp AABC .

b) Trikampyje ABC kampas lygus 80 , o kampas ACB lygus 40. AK kampo A pusiaukampin. rodykite, kad AABK

panaus ABC .

.a) Staiajame trikampyje ABC staiojo kampo B pusiaukampins BE takas O


yra trikamp brto apskritimo centras.
OFL

BO: OE = / : -Jl,

OD L ,

AC.

1) Parodykite, kad Z O E F = 135 - Z C .

2) Parodykite, kad teisingos lygybs:

Jl

OD = -BO

ir OF = 0sin(l 35-ZC 1 ).

3) Raskite trikampio ABC smailiuosius kampus.


b) Staiajame trikampyje ABC smailiojo
kampo pusiaukampins AP takas O yra

trikamp brto apskritimo centras

AO : OP =
OFL

OE LAB,

1) Parodykite, kad

= 9 0 - ,jei

ZAPF

2) Parodykite, kad tg a =

VI-I

ZCAP

, j e i ZCAP

J^1

= A .

= A .

/3 + 1
3) Raskite trikampio ABC smailiuosius kampus.
*.a) Staiojo trikampio vieno statinio ilgis lygus 13, o auktin, nuleista
ambin, lygi 12. Raskite trikampio plot.
b) Lygiaonio trikampio pagrindo ilgis lygus 1, auktins, nuleistos pagrind
ilgis lygus /2 . Raskite atstum nuo pagrindo kratins vidurio tako iki
onins kratins.

"k

ii

1.3. Daugiakampiai
1.

a) Per kvadrato, kurio striain 12 cm , virnes nubrtos jo striainms


lygiagreios tiess. Nustatykite gautojo keturkampio r ir apskaiiuokite jo
perimetr.
b) Kvadrato kratins lygios IOcm. Kvadrato kratini vidurio takai sujungti.
Nustatykite gautojo keturkampio r ir apskaiiuokite jo striaini ilg.

2*. a) Ar egzistuoja taisyklingasis daugiakampis, kurio kiekvienas vidaus kampas


lygus 145 ?
b) Ar egzistuoja taisyklingasis daugiakampis, kurio kiekvienas vidaus kampas
lygus 150.

3*. a) Raskite taisyklingojo septyniakampio vidaus kamp sum.


b) Keliais laipsniais ikiliojo atuoniakampio vidaus kamp suma didesn u
ikiliojo keturkampio vidaus kamp sum?
4*. a) Kiek kamp turi ikilasis daugiakampis, jei jo vidaus kamp suma
lygi 1620.
b) Ar egzistuoja ikilasis daugiakampis, kurio vidaus kamp suma 1980?
Jei taip, tai kiek kamp turi is ikilasis daugiakampis?
5.

a) Viena rombo striain lygi jo kratinei.


1) Apskaiiuokite rombo kampus,
2) Apskaiiuokite kampus, kuriuos rombo striains sudaro su jo kratinmis.
b) Kamp, kuriuos sudaro rombo striains su jo kratinmis santykis
lygus 1:4.
1) Apskaiiuokite kampus, kuriuos sudaro rombo striains su jo kratinmis,
2) Apskaiiuokite rombo kampus.

6.

a) Auktins, nubrtos i rombo virns, sudaro 30 kamp. Apskaiiuokite


rombo kampus.
b) Auktins, nubrtos i rombo smailiojo kampo virns, sudaro 120
kamp. Apskaiiuokite rombo kampus.

7.

a) MNKP - lygiagretainis, MT - kampo


pusiaukampin, NT = 6 cm , TK = 4 cm .
Raskite lygiagretainio perimetr.
b) ABCD-

lygiagretainis, DE - kampo

ADC pusiaukampin, CD = Scm ,


BE = Mcm . Raskite lygiagretainio
perimetr.
8.

a) Lygiagretainio trij kamp suma lygi 252 . Raskite lygiagretainio kampus.


b) Lygiagretainio dviej kamp suma lygi

108. Raskite lygiagretainio

kampus.
9*. a) MNKP - lygiagretainis, MT kampo
NMP pusiaukampin, o PT kampo MPK
pusiaukampin, MN = Scm.
Raskite lygiagretainio perimetr.
b) ABCD-

lygiagretainis, BE-

kampo

ABC pusiaukampin, CE- kampo BCD


pusiaukampin, AE = ED = 6 cm .
Raskite lygiagretainio perimetr.

10*. a) ABCD - lygiagretainis, BD1 AD,


BC= AD = Scm,
AB = CD = Mcm .
1) Raskite lygiagretainio plot.
2) Raskite striains AC ilg.
b) ABCD lygiagretainis, AOB = 45,
AC = Icm,
BD = /2 cm .
1) Raskite lygiagretainio plot.
2) Raskite kratins BC ilg.
11. a) Keturkampio ABCD

striains kertasi take O. Be to, OA = 0,6 dm,

OB = 3cm , OC = BD = 60 mm . Ar tas keturkampis yra lygiagretainis?


b) Keturkampio MNKP
MK = 1,4dm ,
gretainis?

NO = 5cm,

striains kertasi take O. Be to, MO = 1 cm,


OP = 50mm . Ar tas keturkampis yra lygia-

12*. a) Statmuo, nuleistas i staiakampio ABCD virns A striain, neeinani


per t virn, dalija j santykiu 1:3 , skaitant nuo virns B. striain lygi
6 cm . Raskite atstum nuo striaini susikirtimo tako iki ilgesniosios
kratins.
b) Statmuo, nuleistas i staiakampio ABCD virns A striain, neeinani
per t virn, dalija j santykiu 1:3 skaitant nuo virns B. striain lygi
8 cm . Raskite atstum nuo striaini susikirtimo tako iki trumpesniosios
kratins.
13. a) Kampas tarp staiakampio striaini lygus 60. Raskite striaini ilg, kai
trumpesnioji kratin lygi 5 cm .
b) Kampas tarp staiakampio striaini lygus 60. Raskite trumpesnij
staiakampio kratin, kai striain lygi 8 cm .
14. a) Brinyje pavaizduota trapecija ABCD.
1) Raskite kratins AD ilg.
2) Raskite trapecijos plot.

b) Brinyje pavaizduota trapecija ABCD.


1) Raskite kratins AD ilg.
2) Raskite trapecijos plot.

15. a)

Lygiaons

trapecijos

striain

su pagrindu

sudaro

30

kamp.

Apskaiiuokite trapecijos kampus, jei trumpesnysis pagrindas lygus oninei


kratinei.
b) Lygiaons trapecijos striain statmena jo oninei kratinei ir su pagrindu
sudaro 15 kamp. Raskite trapecijos kampus.
16*. a) Trapecijos ABCD,

AB\\CD.

striain BD vidurin linij dalija 6 cm

ir 12 cm atkarpas. Raskite trapecijos pagrindus.


b) Trapecijos ABCD, AB || CD . striain AC vidurin linij dalija 2 atkarpas,
kuri ilgi santykis 3:8. Raskite trapecijos pagrindus, jei vidurin linija
lygi 22 cm .

17*. a) Trapecijos

ABCD

ilgesnysis pagrindas yra

AD.

Per virn

nubrta ties,

lygiagreti kratinei CD iki susikirtimo su AD take E. Raskite duotosios


trapecijos perimetr, jei BC = 3 cm ir Pabe = 17 cm .
b) Trapecijos

ABCD

pagrindai

ir

AD

BC

atitinkamai lygs 15cm ir 5 c m , o

kampas CDA lygus 60 . Per virn B ir CD vidurio tak O nubrta ties iki
susikirtimo su kratins AD tsiniu take E. Kampas ABE lygus 90 , o kampas
CBE lygus 30 . Raskite trapecijos perimetr.
18*. a) Raskite plot lygiaons trapecijos, kurios striain lygi 24cm, o pagrindai
yra 4 cm ir IOcmilgio.
b) Raskite plot staiosios trapecijos, kurios vienas kamp lygus 60, o
pagrindai yra 6/ cm ir 2/ cm ilgio.
19*.a) ABCD-lygiaon

trapecija,

pagrindas BC = 4cm ,ZB


b) ABCD-

kurios

AB = CD = 6 c m ,

maesnysis

= 120 . Raskite ios trapecijos plot.

staioji trapecij kurios

CD

= Acm,

BC

= 3 cm,

ZC=

150 ir

ZA = 90 . Raskite ios trapecijos plot.


20. a) Lygiagretainio kratins yra 5 cm

ir 6 cm,

o vienas jo kamp

150.

1) Raskite lygiagretainio plot.


2) Raskite ilgesniosios striains ilg.
b) Lygiagretainio kratins yra 5 cm

ir

cm , o vienas jo kamp 120 .

1) Raskite lygiagretainio plot.


2) Raskite ilgesniosios striains ilg.
21. a) Rombo kratins yra po 20 cm,

o viena striaini lygi 24 cm.

Raskite

rombo plot.
b) Rombo kratins yra po 2 5 c m , o viena striain lygi 48cm . Raskite
rombo plot.
22. a) Raskite rombo, kurio kratin 8 m , o kampas tarp rombo kratins ir
striains lygus 60, plot.
b) Raskite rombo, kurio kratin IAcm, o kampas tarp rombo kratins ir
striains lygus 22,5 , plot.

23. a) Kvadrato striain lygi

cm . Raskitejo plot,

b) Kvadrato plotas lygus 6 cm2. Raskitejo striain.


24*. a) Lygiaons trapecijos striain statmena oninei kratinei. Jos ilgesnysis
pagrindas lygus 16/3 cm, o vienas jos kamp lygus 60.
1) Parodykite, kad duotosios trapecijos striain lygi 24 cm .
2) Raskite trapecijos plot.
b) Lygiaons trapecijos striain statmena oninei kratinei. Jos onin
kratin lygi 6 cm, o vienas jos kamp lygus 60.
1) Parodykite, kad duotosios trapecijos striain lygi 6/ cm .
2) Raskite trapecijos plot.
25*. a) ABCD - trapecija, BA 1 AD ,
BC = 6 cm ; AC ICD,

BC\\AD,

AC=IOcm.

Raskite trapecijos plot.


b) KEDC - trapecija, ED || KC ,
CD1 KC,

ED = 3 cm, EC = Scm,

EC .L KE . Raskite trapecijos plot.

26. a) Raskite ikilojo penkiakampio


plot pagal brinyje pateiktus
duomenis.

b) Raskite

ikilojo

eiakampio

plot pagal brinyje pa.eiktus


duomenis.

D
D

27*. a) Trapecijos ABCD kampas A lygus 45 , o kampas C lygus 100 . striain


BD sudaro su onine kratine CD kamp lyg 35 . Ant kratins AB nubrtas
lygiagretainis ABPK taip, kad takas D yra BP takas ir BD: DP =2 A. Raskite
lygiagretainio plot jei jo perimetras 30 cm .
b) Trapecijos MPKO kampas M lygus 45, o kampas K lygus 135. Ant
kratins MP nubrtas lygiagretainis MPDT taip, kad jo kratin PD \\ KO ir
kerta kratin MO take A ir PA : AD= 1:3. Lygiagretainio plotas lygus
36 cm1. Raskitejo perimetr.
28*.a) Lygiagretainio kratins 6 cm

ir IOcm, o auktin nubrta ilgesnij

kratin lygi 5 cm . Raskite auktin nubrt trumpesnij kratin,


b) Lygiagretainio kratins 6cm ir 10cm, o auktin nubrta trumpesnij
kratin lygi 8 cm . Raskite auktin nubrt ilgesnij kratin.
29*.a) Staiojoje trapecijoje smailusis kampas A lygus 45, o auktin nubrta i
bukojo kampo virns dalija ilgesnj pagrind 2 cm

ir 6 cm

atkarpas,

skaitant nuo A. Raskite trapecijos plot.


b) Staiojoje trapecijoje smailusis kampas lygus 45, o auktin nubrta i
bukojo kampo virns dalija ilgesnj pagrind dvi lygias atkarpas po Acm .
Raskite trapecijos plot.
30*.a) AD ir BC yra trapecijos ABCD pagrindai ir AD: BC = 2:1 . Takas E yra
kratins BC vidurys. Raskite plot trapecijos, jei SAED = 60 cm2 .
b) Trapecijos ABCD

BC\\AD

ir : AD = 3:4. Trapecijos plotas lygus

70 cm . Raskite Sabc .
31*. a) Kvadrato kratinje AB paymtas takas M taip, kad CM = 25 cm.
Kvadrato striain lygi 20/2 cm .
1) Raskite atkarpos AM ilg.
2) Raskite keturkampio AMCD plot.
b) Staiakampio kratinje BC paymtas takas M taip, kad AM = 13 cm,
AB = 12 cm , BD = 20 cm . Raskite:
1) Raskite atkarpos MC ilg.
2) Raskite keturkampio AMCD plot.

32*.a) AB ir

AXBX;

ir

BC

kratins. Raskite
AC

= I dm,

b) AB ir

ir

AXBX

BXCX,

ZB

BC

kratins. Raskite
:

ZA

ir

SABC

:S^a1C1 > jeigu

ABC
BC:

ir

AXBXCX

AXCX =

5:2;

=17 .

ZBX

CX AX;

atitinkamos panaij trikampi

AXCX

BXCX,

atitinkamos panaij trikampi


ir S 4 i i i c i :

SABC

jei

ZAX=

ABC

15,

ir

AXBXCX

AC = 6

cm ir

AXBX = 3 : 4 .

33*. a) Trikampio auktin 12 cm . Kokiu atstumu nuo virns, i kurios nuleista i


auktin, reikia nubrti ties, kad susidariusieji trikampis ir trapecija bt
lygiaploiai? Atsakym pateikite deimtosios tikslumu.
b) Ties lygiagreti trikampio kratinei dalija t trikamp dvi lygiaplotes dalis.
Kokiu santykiu ta ties dalija likusias dvi trikampio kratines. Atsakym
pateikite deimtosios tikslumu.

Jt

Jc

1.4. Apskritimas ir skritulys

1. a) Raskite

iedo plot,

kai jo

plotas 400 cm , o vidinis skersmuo 30 cm.


b) Apskaiiuokite iedo plot, kai
iedo plotis

7 cm,

o iorinis

skersmuo 53 cm .

2.

a) Apskritimo spindulio ilgis lygus 7 cm . Apskaiiuokite apskritimo ilg.


b) Apskritimo ilgis lygus 5 cm . Apskaiiuokite apskritimo spindulio ilg.
B

3.

a) Pagal paveiksle pateiktus duomenis,


raskite lanko AB ilg ir ipjovos AOB
plot.

b) Pagal paveiksle pateiktus duomenis,


IA

raskite lanko AB ilg ir ipjovos AOB


plot.

4.

a) Takas K dalija apskritimo styg AP 12 cm ir 14 cm atkarpas. Raskite


apskritimo spindul, jei atstumas nuo apskritimo centro iki K lygus Wcm .
b) Takas M dalija styg PK dvi atkarpas PM = 7 dm,

MK = Sdm.

Raskite

atstum nuo tako M iki apskritimo centro, jei apskritimo spindulys 9 dm .


5.

a) Takai A, B ir C dalija apskritim su centru O tris lankus: KJAB , UBC ir


UAC
ZAOB

, kuri kampiniai didumai 7 : 5 : 6 . Raskite kamp

ZABC

, ZBAC

ir

didumus.

b) Takai A, B ir C dalija apskritim su centru O tris lankus: KJAB , JBC ir


YJAC

, kuri kampiniai didumai 2 : 9 : 7 . Raskite

didumus.

ZAOC

, ZBOC

ir

ZACB

6*. a) Apskritimo stygos AB

ir CD kertasi take M. Raskite AB ilg, jei

CM = 4 cm, DM = 9 cm ir AM : MB = 4 .
b) Apskritimo stygos / ir PT kertasi take A. Raskite AM ilg, jei AP = 2 dm,
AT = IAdm,
7.

= -.

a) Takai /4, 5 ir C yra apskritimo su centru O takai. Kampas ABC yra 50


didumo. Be to, UAB: KJCB = 5:8. Raskite lank AB ir CB kampinius didumus
ir

didum.

ZAOC

b) Takai K, M ir T yra apskritimo su centru O takai. Kampas KMT yra 70


didumo. Be to, UKM : KJMT = 5:6. Raskite lank KM ir MT kampinius
didumus ir Z KOT didum.
8*. a) Ties AB lieia apskritim su centru O ir spinduliu 5 cm, take A. Raskite
OB,

jei

AB

= Mcm.

b) Ties AB lieia apskritim take B su centru O ir spinduliu 15 cm . Raskite


AB, jei OA = Mcm .
9*. a) AB - apskritimo liestin. Raskite AD,
jei AB = 6 dm ir CD = 5 dm .

b) MK - apskritimo

liestin.

SMJei MK = Scm ir BC =

10*.a) Duota:

AB = 20 cm,

Raskite
Mcm.

AC = 4 cm,

AE = 16 cm . Raskite DE.

b) Duota:

CK = 16cm,

CP = 6cm,

CM = 24 cm. Raskite DM.


K

11. a) Ant apskritimo paymti keturi takai A, B, C, D. Raskite kamp ADC, jei
ZABC
= 50 (du atvejai).
b) Apskritimo stygos AB ir DC kertasi. Kampas ABC lygus 50 , kampas ACD
lygus 80 . Raskite kamp CAD.
12. a) Z A B C - brtinis,
centrinis.
ZAOC=

Raskite

ZAOC-

Z ABC,

jei

126.

b) - apskritimo centras.
a = 136 , raskite

13. a) MP - skersmuo, O - j o

centras,

OM = OK = MK . Raskite Z PKO .

b) AC-skersmuo,

O - j o centras,

AB = OB = OA. Raskite Z OCB .

14. a) ZACB

yra 38 maesnis u Z A O B

didum. Raskite ZAOB

b) ZMCK
nis

ZMCK

+ ZACB

yra 34 laipsniais maesdidum.

Raskite

pavaizduotas

apskri-

ZMOK
+ ZMOK

15. a) Paveiksle

timas, kurio centras yra takas O. A,


B, C ir D-keturi apskritimo takai,
ZAOB
ZADB

= IOA.

Raskite:

didumus.

ZACB

ir

b) Paveiksle pavaizduotas apskritimas, kurio centras yra takas O. A,


B, C ir >- keturi apskritimo takai,
ZAOB = lQ, AmD = 80. Raskite:
ZDAB didum.
16*. a) Paveiksle pavaizduotas apskritimas,
kurio centras yra takas O. A, B, C trys apskritimo takai,
AO= 5,
ZBAC = 60 . Raskite atkarpos AB ilg.
b) Paveiksle pavaizduotas apskritimas,
kurio centras yra takas O. A, B, Ctrys
apskritimo
takai,
AO = 6,
AB = BC . Raskite atkarpos AB ilg.

17*. a) Trikampio ABC ZA =90 . rodykite, kad ties AC lieia apskritim kurio
centras yra take B, o spindulys - atkarpa AB.
b)ABCD-staiakampis. rodykite, kad ties BC lieia apskritim kurio
centras yra take D, o spindulys - atkarpa DC.
18*. a) Taisyklingasis trikampis, kurio kratin lygi

cm , brtas apskritim.

1) Parodykite, kad io apskritimo spindulys lygus 2 cm .


2) Raskite t apskritim brto kvadrato kratin,
b) Kvadratas, kurio kratin lygi
7/2 cm , brtas apskritim.
1) Parodykite, kad io apskritimo spindulys lygus 7 cm .
2) Raskite taisyklingojo trikampio, brto apskritim kratin.
19*. a) Apskritimo, apibrto apie taisyklingj trikamp, spindulys lygus 4/ cm.
Raskite apskritimo, brto t trikamp, skersmens ilg.
b) Apskritimo, brto kvadrat spindulys lygus / cm . Raskite apskritimo,
apibrto apie t kvadrat skersmens ilg.
20*.a) Apskritimo, brto taisyklingj eiakamp, spindulys lygus 8/ cm.
Raskite apskritimo, apibrto apie t eiakamp, skersmens ilg.
b) Apskritimo, apibrto apie taisyklingj eiakamp, spindulys lygus
16/ cm . Raskite skersmen apskritimo, brto t eiakamp.

21*.a) lygiakrat trikamp, kurio kratins ilgis lygus 12 cm , brtas apskritimas.


Raskite io apskritimo spindul.
b) Apskritimo, brto lygiakrat trikamp, spindulys lygus 2 cm . Raskite io
trikampio kratin.
22*. a) Keturkampio ABCD, apibrto apie apskritim, kratins yra AB = Zcm,
CD = 13 cm, DA = 16 cm . Raskite kratins BC ilg.
b) Raskite apie apskritim apibrto keturkampio ABCD kratins AB ilg, jei
BC=Ilcm,

CD = 13cm ir DA = \5cm.

23*.a) Apie apskritim, apibrtos lygiaons trapecijos pagrind ilgiai yra 16 cm


ir 36 cm . Raskite apskritimo ilg.
b) Raskite perimetr staiosios trapecijos, apibrtos apie apskritim, jeigu
vienas i pagrind didesnis u kit 6 cm , o apskritimo spindulys lygus 4 cm .
24*.a) Staiojo trikampio vienas i smailij kamp lygus 30 . Raskite trumpiausi
trikampio kratin, jei brto j apskritimo spindulys lygus 4 cm .
b) Staiojo trikampio vienas i smailij kamp lygus 60, o atstumas nuo
brto j apskritimo centro iki to kampo virns lygus 10cm. Raskite
ilgiausij io trikampio kratin.
25*. a) Atstumai nuo brto staij trapecij apskritimo centro iki ilgesniosios
onins kratins gal lygs 6 cm ir 8 cm . Raskite trapecijos plot.
b) Atstumai nuo brto lygiaon trapecij apskritimo centro iki onins
kratins gal lygs 9 cm ir 12 cm . Raskite trapecijos plot.

26*. a)

ABCDEF-taisyklingasis

eia-

kampis, R = 5 cm . Raskite AB ir r.

A
F'

b) ABCDEF-

taisyklingasis eiakampis,
\D

r = Icm . Raskite R, AB ir A C.
F^

27*. a) ABCDEF-taisyklingasis
rodykite, kad

AACE

eiakampis.

- taisyklingasis.

b) Z l = Z 2 = Z 3 . rodykite, kad

AABC

yra taisyklingasis, kai takas O - apie trikamp ABC apibrto apskritimo centras.
28*. a) Keturkampis
apskritimo
ZCDA

ir ZACD

b) Keturkampis
apskritimo
ZTPM

121,

ZABC=

ZBCD

129.

AD

Raskite

yra
ZBAD,

.
MKTP

skersmuo,

brtas apskritim taip, kad kratin

ABCD

skersmuo,

brtas apskritim taip, kad kratin


0

ZKTM=IA ,

= 127.

ZMKT

Raskite

MP

yra
ZKTP,

ZKMP.

29*. a) Raskite perimetr staiojo trikampio, brto apskritim kurio spindulys


lygus 13 cm , o vienas trikampio statinis - 10 cm .
b) Vienas staiojo trikampio statinis lygus

30cm, o apibrto apie j

apskritimo spindulys lygus 17 cm . Raskite to trikampio plot.

30*. a) ABCDEF-taisyklingasis
o

jo

plotas

lygus

eiakampis,

48cm 2 .

Raskite

trikampio ACD plot.

b) ABCDEFGH-taisyklingasis
kampis.
6cm2.

Trikampio ABE

atuonia-

plotas

lygus

Raskite taisyklingojo atuonia-

kampio plot.
31. a) Centrinis kampas AOB lygus 90.
Stygos

AB

ilgis

cm .

Raskite

ipjovos AOB plot.


2

b) Centrinis kampas AOB lygus 120 . Stygos


AB ilgis 6/ cm . Raskite ipjovos AOB
plot.

32. a) Brinyje pavaizduotas apskritimas


su centru O. AB = BO= IOcm . Raskite
ubrkniuotos dalies plot.
b) Brinyje pavaizduotas apskritimas
su

centru

ir

8 cm

spinduliu.

Maesniojo i lank, apribot styga


MH,

kampinis didumas lygus

60.

Raskite ubrkniuotos figros plot.

33*. a) Brinyje pavaizduotas trikampis KML


brtas pusskritul.
ML = 12 cm .

KM = 35 cm

Apskaiiuokite

ir

ubrk-

niuotos dalies plot.


b) Brinyje pavaizduotas trikampis ABC
brtas pusskritul.
BC = 21 cm .

AB = 29 cm

Apskaiiuokite

ir

ubrk-

niuotos dalies plot.


34*. a) Brinyje pavaizduotas pusskritulis su
skersmeniu
kampiniai

AD.
matai

Lank
lygs

AB
45.

ir

CD

Raskite

pusskritulio plot, jeigu ubrkniuotos


figros plotas lygus Q.
b) Pusskritulio plotas lygus Q. Lank AB
ir CD kampiniai matai lygs 30 . Raskite
ubrkniuotos figros plot.

1.5. Simetrijos
1.

a) Atkarpos AC ir BD kertasi take O. AO = OC ir BO = OD. Takai

MKH

atitinkamai atkarp AB ir CD vidurio takai. Remdamiesi centrine simetrija


rodykite, kad takai M k H simetriki tako O atvilgiu.
b) Atkarpos MQ ir NP kertasi take O. Takai A ir B atitinkamai atkarp MN ir
PQ vidurio takai. rodykite, kad takai MKQ
2.

a) Duota trapecija ABCD.

simetriki tako O atvilgiu.

Nubrkite jai simetrik figr kratins AB

atvilgiu. (Trapecijos visos kratins skirtingo ilgio).


b) Duota trapecija ABCD. Nubrkite jai simetrik figr striains AC
atvilgiu. (Trapecijos visos kratins skirtingo ilgio).
3.

a) Duota trapecija ABCD. Nubrkite jai simetrik figr tako A atvilgiu.


b) Duota trapecija ABCD.

Nubrkite jai simetrik figr striains AC

vidurio tako O atvilgiu.


4*. a) Per lygiagretainio striaini susikirtimo tak nubrta ties, kertanti
kratines BC ir AD atitinkamai takuose M ir H. rodykite, kad BM = DH .
b) Per kvadrato ABCD striaini susikirtimo tak nubrtos dvi tarpusavyje
statmenos tiess, kuri kiekviena kerta prieingas kvadrato kratines. rodykite,
kad t tiesi atkarpos, esanios kvadrato viduje, lygios tarp savs.
5.

a) Takas A1 yra simetrikas takui A(-2,4; 3,7) Ox aies atvilgiu. Takas


A2 yra simetrikas takui A1 Oy aies atvilgiu. Raskite tako A2 koordinates.
b) Takas B1 yra simetrikas takui (5,6;-3,8) ordinai aies atvilgiu.
Takas B2 simetrikas takui B1 abscisi aies atvilgiu, raskite tako B2
koordinates.

6.

a) Kiek simetrijos ai turi staiakampis? Kokias?


b) Kiek simetrijos ai turi rombas? Kokias?

7*. a) Raskite takui Al2; ) simetrik tak koordinai pradios atvilgiu,


b) Raskite takui (-3;4) simetrik tak koordinai pradios atvilgiu.
8*. a) Kokios tiess atvilgiu simetriki takai (-3;3) ir (5;3)?
b) Kokios tiess atvilgiu simetriki takai (2;3) ir n ( 2 ; - 5 ) ?

2. S t e r e o m e t r i j a
2.1. Pagrindins stereometrijos svokos
1*. a) I tako A ploktum a nubrtos dvi
atkarpos A C ir AB. Atkarpos AB ilgis lygus
9 cm. Takas D yra atkarpos AB takas, o
takas E yra atkarpos A C takas. DE | a ir
AE

1
= . Raskite atkarp AD ir DB ilgius.

b) I tako A ploktum a nubrtos dvi


atkarpos AC ir AB. Atkarpos AB ilgis lygus
10 cm . Takas D yra atkarpos AB takas, o
takas E yra atkarpos AC takas. DE || a ir
AE 2
-^j = . Raskite atkarp AD ir DB ilgius.

2*. a) ABCDAlBlCiDl

- kubas.

Parodykite

briaunai AB lygiagreias, su ja prasilenkianias ir susikertanias briaunas.


b) KLMNKxLxMxNx - staiakampis gretasienis. Parodykite briaunai KKx lygiagreias, su ja prasilenkianias ir susikertanias briaunas.
K

3*. a) Duota trapecija ABCD. Ar egzistuoja ploktuma, kuriai priklauso tik trys jos
virns?
b) Duota trapecija ABCD. Ar egzistuoja ploktuma, kuriai priklauso tik dvi jos
virns?

4*. a) ABCDAxBxCxDx - staiakampis gretasienis.

I
I

Kurioms sienoms yra statmena briauna:


1) AB ; 2) BBx; 3) .
/

I
B)....
/

/D i

7
D

C,

b) KLMNKlL1MiNl

- staiakampis gretasienis.

A
K1

I
I

Kurioms sienoms yra statmena briauna:

<

M1

N1

1) KL; 2) LL1; 3) ML.

Lj---.

5*. a) Per atkarpos AB galus ir jos vidurio tak


C nubrtos lygiagreios tiess, kertanios
ploktum a takuose A1, B1 ir C 1 . Raskite atkarpos AA1 ilg, jei AB nekerta ploktumos a ir CC1 =10 cm , BB1 =14 cm.
b) Per atkarpos MN galus ir jos vidurio
tak K
kertanios

nubrtos
ploktum

lygiagreios tiess,
a

takuose

N1,

M1 ir K1. Raskite atkarpos KK1 ilg, jei


atkarpa MN nekerta ploktumos
MM1 = 6 cm, NN1 = 20 cm .

ir

6*. a) Takas N nepriklauso ploktumai ABCD.


ABCD - lygiagretainis. Kampas tarp tiesi
AD ir DN lygus 70. Raskite kamp tarp
tiesi: 1) BC ir DJV ; 2) AB ir DN.
b) Takas A nepriklauso ploktumai KLMN.
KLMN-lygiagretainis.

Kampas tarp tiesi

AN ir KN yra lygus 50. Raskite kamp


tarp tiesi: 1) LMir AN; 2) LK ir AN.
7*. a) Ploktuma a-kerta trikampio ABC kratines AB ir BC atitinkamai takuose D
ir E. Be to, AC \\ a. Raskite A C, jei BD: AD = 3:4 ir DE = IOcm .
b) Ploktuma , kerta trikampio MPK kratines MP ir KP atitinkamai takuose
NkE.

Be to, MK || . Raskite NE, jei MK = Ucm k MN:NP

8*. a) MCDN-

= 3:5.

rombas, kurio kratins ilgis lygus 4 cm. MNKP lygiagretainis.

Raskite keturkampio CDKP perimetr jei NK = Scm , Z CMP = 60 .


b) CDEK-

rombas, kurio kratins ilgis lygus 8 cm. CKMN - lygiagretainis.

Raskite keturkampio DEMN perimetr jei KM = 6 cm k Z DCN = 60 .

9*. a) ABCD kvadratas, BM statmenas ploktumai (ABC). Raskite atkarpos DM


ilgi, jei AB = /2 cm ir BM = Scm.
b) CDEK-

kvadratas, kurio kratin 2 cm . BD statmenas ploktumai (CDE).

Raskite atstum nuo tako B iki ploktumos CDE, jei BK = yfl2 cm .


10*. a)

Trikampis

CD I(ABC).

ABC - statusis,

Z C = 90,

AC = Scm,

BC = 6 cm

Raskite CD, jei atstumas nuo tako D iki kratins

ir
AB

lygus 5 cm.
b) Trikampis ABC statusis, ZA = 60, Z C = 90, CH yra trikampio ABC
auktin. Be to, CH = Scm . BK statmuo trikampio ploktumai ABC. Raskite
BK, jei atstumas nuo tako K iki kratins AC lygus 20 cm .
11*.a) Lygiakraio trikampio ABC ir kvadrato BCDE ploktumos yra statmenos.
Raskite atstum nuo tako A iki kratins DE, jei AB = 4 cm .
b) Lygiaonio trikampio ABC ir kvadrato ABDE ploktumos yra statmenos.
Raskite atstum nuo tako C iki kratins DE, jei AB = b cm, Z ABC = 90 .
12*. a) Trikampis ABC - lygiaonis, AC = BC = 8/ cm,

Z C = 90. Ploktuma a

eina per kratin AC. Be to, kratin AB sudaro su ploktuma a 30 kamp.


Raskite atstum nuo virns B iki ploktumos a
b) Trikampis CDE - lygiaonis, CD = DE = 40 cm,

Z C = 60. Ploktuma a

eina per kratin CD. Be to, kratin CE sudaro su ploktuma ar 30 kamp.


Raskite atstum nuo tako E iki ploktumos a.
13*.a) I tako A nuleistas statmuo AO ploktum a ir nutiestos dvi lygios
pasvirosios: AB ir AC. inoma, kad: AO = Icm,
Z BAO = Z CAO = 60 ,
ZCAB = 90 . Raskite atstum BC tarp pasvirj pagrind.
b) I tako ploktum nutiestos dvi pasvirosios, kuri kiekviena lygi 2 cm .
Kampas tarp pasvirj lygus 60, kampas tarp j projekcij - statusis. Raskite
atstum nuo tako iki ploktumos.
14*. a) Lygiakraio trikampio kratin lygi 3 cm. alia trikampio ploktumos
esantis takas nuo kiekvienos trikampio virns nutols per 2 cm . Raskite
atstum nuo to tako iki ploktumos.

b) Atstumai nuo tako iki staiojo trikampio virni lygs 6,5 cm . Trikampio
statiniai lygs 3 cm

ir 4 cm. Raskite atstum nuo tako iki trikampio

ploktumos.
15*. a) Staiojo trikampio ABC statiniai lygs 15 m ir 20 m. I staiojo kampo
virns C ikeltas statmuo CD trikampio ploktumai; CD = 35 m . Raskite
atstum nuo tako D iki ambins.
b) I staiakampio ABCD virns A ikeltas statmuo AK jo ploktumai.
Atstumai nuo tako K iki kit staiakampio virni lygs 6 m , I m ir 9 m .
Apskaiiuokite statmens ilg.
16*. a) I vieno tako nubrtos dvi pasvirosios, su ploktuma sudaranios 45 ir
30 kampus. Trumpesniosios pasvirosios projekcija lygi /2 m . Apskaiiuokite atstum nuo tako iki ploktumos ir kitos pasvirosios ilg.
b) I tako A nubrtos dvi pasvirosios, kuri viena su ploktuma sudaro 30
kamp kita-60 kamp. Kampas tarp pasvirj lygus 120. Ilgesnioji
pasviroji lygi 2- m . Apskaiiuokite atstum nuo tako A iki ploktumos ir
kitos pasvirosios ilg.
17*. a) Per vien rombo kratin eina ploktum nutolusi nuo prieingos kratins
per 4 cm . Rombo striaini projekcijos toje ploktumoje lygios 8 cm ir 2 cm .
Raskite kratini projekcijas.
b) Per staiojo trikampio ABC staiojo kampo virn C eina ambinei
lygiagreti ploktum nuo ambins nutolusi per 1 dm . Statini projekcijos toje
ploktumoje lygios 3 dm ir 5 dm . Raskite ambins projekcij.
18*. a) Kampas tarp lygiakraio trikampio ABK ir kvadrato ABCD ploktum lygus
30 . Raskite atstumKD, jei AB = 6 c m .
b) Kampas tarp lygiaonio trikampio ABC ir rombo ABMK ploktum lygus
30. Raskite atstum CK, jei ^ C = BC = IOcm, AB = \2cm,
19*. a) Per staiojo trikampio ABC kratin AB
( Z B = 90)

eina

atstumas nuo tako

ploktum

kurios

C lygus

4 cm.

Apskaiiuokite kamp kur sudaro ta


ploktuma su trikampio ABC ploktum
kai BC = Scm.

ZABM

= 120.

b) Per staiojo trikampio ABC kratin


AC

(Z A = 90), AB = 9 cm eina plok-

tuma, kurios atstumas nuo tako B lygus


4,5 cm.

Apskaiiuokite

kamp,

kur

sudaro ta ploktuma su trikampio ABC


ploktuma.
20*. a) ZSBA = Z SBC = 90 .
Nustatykite trikampio SBD r.

b) SBlABb
SBlBC
,
DeAC.
Nustatykite trikampio SBD r.

21*.a) Per kvadrato ABCD kratin AD (AD = 20 cm) eina ploktuma ar taip, kad
takas C nutols nuo jos IOcm .
1) Raskite atstum nuo kvadrato striaini susikirtimo tako iki ploktumos a.
2) Apskaiiuokite kamp x, kuriuo kvadrato striain pasvirusi ploktum a.
b) Per staiakampio ABCD, kurio kratins 4cm ir 8 c m , kratin AB eina
ploktuma . Staiakampio projekcija ploktumoje - kvadratas. Apskaiiuokite:
1) atstum nuo virns C iki ploktumos ,
2) kamp , kuriuo staiakampio striain pasvirusi ploktum .
22*.a) Trikampiai ABC
Z ADB = 90.

ir ABD

lygiaoniai.

AC= BC= 15cm,

AB =

\8cm,

Raskite kampo tarp ploktum ABC ir ABD kosinus jei

CD = 6 cm.
b) Trikampiai CDK ir CKE lygiaoniai. CD = DK = 2 5 c m , CK = IAcm

ir

ZE = 90. Raskite kampo tarp ploktum CDK ir CKE, jei DE = 23 cm.


23*. a) Duoti staiakampiai ABCD ir ABEF, nesantys vienoje ploktumoje,
rodykite, kad keturkampis CEFD yra staiakampis.
b) Duoti kvadratai PQRS ir PQAB, nesantys vienoje ploktumoje. rodykite,
kad keturkampis BSRA yra staiakampis.

2.2. Geometriniai knai


a) I ABCDAlBlCiD1

- kubas, kurio briauna lygi 4 dm . Raskite:

1) kubo striain,
2) kubo viso paviriaus plot,
3) kubo tr.
b) ABCDA1B1C1D1

Du

-kubas, kurio

visas pavirius IAdm 2 . Raskite:

D y . .

1) kubo briaun
2) kubo striain,
3) kubo tr.
a) I betonini staiakampio gretasienio formos blokeli, kuri ilgis lygus
40cm, plotis - 20cm, auktis - IOcm sudjo kub kurio briauna lygi
160 cm . Kiek betonini blokeli tam prireik?
b) I betonini blokeli, kuri ilgis lygus 50 cm , plotis - 25 cm ir auktis 10 cm, sudjo kub kurio briauna lygi 2 cm . Kiek betonini blokeli tam
prireik?
3.

a) Staiakampio gretasienio formos baseino tris lygus 800 m 3 , o pagrindo


kratins 40m ir 10m. Kiek vienet kvadratini plyteli, kuri matmenys yra
IOxlOcm, reikia baseino dugnui ir oninms sienoms iklijuoti?
b) Staiakampio gretasienio formos baseino tris lygus 200 m 3 , jo pagrindo
kratins 25 m ir 4 m . Kiek vienet kvadratini plyteli, kuri matmenys yra
IOx 10 cm , reikia baseino dugnui ir oninms sienoms iklijuoti?
a) Du metaliniai kubai, kuri briaun ilgiai yra 1 cm ir 2 cm , sulydyti vien
kub. Raskite gautojo kubo briaun.
b) Du metaliniai kubai, kuri briaun ilgiai yra 2 cm ir 4 cm , sulydyti vien
kub. Raskite gautojo kubo viso paviriaus plot.
a) Plienins sijos skersinis pjvis yra
pavaizduotas

brinyje.

Matmenys

6,5

nurodyti milimetrais. Jos ilgis 4 m .


Apskaiiuokite ios sijos mas, jei
plieno

tankis

lygus

7,8^3-.
cm
Atsakym paraykite vieno kilogramo
tikslumu.

t
W
100

b) Geleins juostos skerspjvis yra


pavaizduotas

brinyje.

Matmenys

nurodyti milimetrais. Apskaiiuokite


jos mas, kai juostos ilgis 25,75 m , o

~ 7, 9 .
cm
Atsakym paraykite vieno kilogramo
tikslumu.
geleies

tankis

lygus

25

800

6.

a) Brinyje pavaizduota atviros staiakamps duts iklotin. Naudodamiesi duotais matmenimis apskaiiuokite

duts

tr

kubiniais

decimetrais, jei brinyje matmenys


1040

duoti milimetrais.
b) Atvira dut pagaminta i staiakampio

formos

skardos

lakto,

kurio matmenys 200x300, nukirpus


nuo kiekvieno kampo kvadratlius.
Apskaiiuokite vidinio duts paviriaus plot (kvadratiniais decimet-

^0

rais), jei brinyje matmenys duoti


milimetrais.

^ 100 ^

7*. a) Staiakampio gretasienio viso paviriaus plotas lygus 136cm2. Pagrindo


kratins yra 4 cm ir 6 cm ilgio. Raskite staiakampio gretasienio tr.
b) Staiakampio gretasienio pagrindo kratins yra 3 cm

ir 5 cm

ilgio.

Ilgesnioji i onini sien striaini sudaro su pagrindo ploktuma 60


kamp. Raskitejo viso paviriaus plot.
8*. a) Dut yra taisyklingosios keturkamps prizms formos, kurios pagrindo
striain lygi 8cm, o onins sienos striain 7cm . Kiek reikia popieriaus
iai dutei apklijuoti. Atsakym pateikite Icm 2 tikslumu.
b) Indas yra taisyklingosios keturkamps prizms formos. Jo striain lygi
25cm, o onins sienos striain 20cm. Kiek t vandens telpa ind?
Atsakym paraykite 11 tikslumu.

C1

9*. a) Staiosios prizms pagrindas - trikampis, kurio kratins 5 cm , 5 cm ir 6 cm ,


maesniosios onins sienos striain su
didesnij onine siena sudaro 45 kam-

p. Raskite prizms tr.


b) Staiosios
prizms
pagrindas trikampis, kurio kratins 5 cm ir 3 cm ,
o kampas tarp j
onins

120.

sienos plotas

Didiausios

lygus

35cm 2 .

Raskite prizms tr.

" - -.Ifl

10*. a) Taisyklingosios eiakamps prizms pagrindo kratin lygi

4 cm,

ilgiausioji jos striain sudaro su pagrindu 60 kamp. Raskite prizms viso


paviriaus plot.
b) Taisyklingosios eiakamps prizms pagrindo kratin lygi

6 cm,

ilgiausioji jos striain sudaro su pagrindo ploktuma 30 kamp. Raskite


prizms viso paviriaus plot.
11. a) Taisyklingosios trikamps prizms viso paviriaus plotas lygus 8/ , onin
briauna - VJ . Raskite prizms tur.
b) Taisyklingosios keturkamps prizms tris lygus 128, pagrindo plotas lygus
oninio paviriaus plotui. Raskite prizms auktin.
12*. a) Taisyklingosios keturkamps prizms striain lygi 4 m

ir pasvirusi

pagrindo ploktum 60 kampu. Raskite prizms paviriaus plot.


b) Taisyklingosios trikamps prizms onins sienos striain lygi 4/3 m ir
pasvirusi pagrindo ploktum 30 kampu. Raskite prizms paviriaus plot.
13*. a) Staiosios prizms pagrindas - staiakampis, kurio striain su kratine
sudaro 30 kamp. Prizms striain lygi 12 m ir su pagrindu sudaro 60
kamp. Raskite prizms viso paviriaus plot.
b) Staiosios prizms pagrindas - rombas, kurio kampas lygus 60 . Prizms
maesnioji striain lygi 8-^2 m

ir pasvirusi pagrindo ploktum 45

kampu. Raskite prizms viso paviriaus plot.

14*.a) Raskite kubo ABCDAlBxCxDx pjvio, gauto perkirtus j ploktuma, einania


per briaun AB ir briaunos

Bx Cx vidurio tak, plot, jei kubo briauna

lygi 2 cm .
b) Raskite kubo ABCDAxBxCxDx pjvio, gauto, j perkirtus ploktuma, einania
per briaunas AB ir CxDx, plot, jei kubo briauna lygi 3 cm .

15*.a) Kubo striinio pjvio plotas yra

cm .

Raskite kubo viso paviriaus plot.


b) Kubo viso paviriaus plotas yra 18/2 cm .
Raskitejo striinio pjvio plot.

16*. a) ABCAxBxCx - taisyklingoji trikamp prizm. Per briaun AxBx ir briaunos


AC vidurio tak M, nubrtas pjvis, kurio plotas lygus O, ISyfl

cm

. Raskite

prizms auktin, jei jos pagrindo kratin lygi 2 cm .


b) MKPMxKxPx - taisyklingoji trikamp prizm, kurios pagrindo kratin lygi
4 cm . Prizm kertama ploktuma einania per takus P, E ir F, kur ir F
atitinkamai briaun MxPx ir KxPx vidurio takai. Raskite pjvio plot, jei
prizms onin briauna lygi 3 cm .
*.)

ABCDAxBxCxDx - staiakampis

gretasienis,

AB = 2cm,

BC = 4 c m ,

BBx = 8 c m . Per takus A, Bx ir C nubrta ploktuma. Raskite kampo tarp


ploktum AB1C ir ABC kampo tangent.
b) /IfiCD^ 1 S 1 C 1 D l - staiakampis gretasienis,

BC = 6,

CD = 2,

C C 1 = 12.

Raskite kampo tarp ploktum BCxD ir ABC tangent.

18*.a) Staiojo

gretasienio

pagrindo kratins AB

ABCDAxBxCxDx
ir AD

D,

atitinkamai

lygios 7 cm ir 7/2 cm , ZA = 45 . Maesnioji gretasienio striain BxD

sudaro su

pagrindo ploktuma 45 kamp.


1) Parodykite, kad pagrindo striain BD = 1 cm .
2) Raskite gretasienio tr.

AB
ijic

b) Staiojo gretasienio pagrindo kratins,


lygios Icm

ir

cm , sudaro 45 kamp,

gretasienio maesnioji striain su pagrindo


ploktuma sudaro 45 kamp.
1) Parodykite, kad pagrindo striain BD = Scm .

7 cm

2) Raskite gretasienio tr.


19. a) Taisyklingosios keturkamps piramids auktins ilgis lygus 5 cm,
pagrindo kratins - 6 cm . Raskite piramids onins briaunos ilg.
b) Taisyklingosios keturkamps piramids auktins ilgis lygus
pagrindo kratins -4

cm . Raskite piramids onins briaunos ilg.


5

20*. a) Taisyklingosios

trikamps

piramids

SABC pagrindo kratin lygi 2 cm , o visi


dvisieniai kampai prie pagrindo lygs 30.
Raskite piramids oninio paviriaus plot.

b) Taisyklingosios trikamps piramids


SABC pagrindo kratin lygi 2 cm , o visi
dvisieniai kampai prie pagrindo lygs 60 .
Raskite piramids oninio paviriaus plot.

21*. a) Taisyklingosios keturkamps piramids


pagrindo kratin lygi

m , o onin

briauna pasvirusi pagrindo ploktum 30


kampu. Raskite piramids tr.

b) Taisyklingosios keturkamps piramids


onin briauna lygi Jb m

ir pasvirusi

pagrindo ploktum 60 kampu. Raskite


piramids tr.

2 cm,

22*. a) Taisyklingosios trikamps piramids dvisienis kampas prie pagrindo lygus


30 , o pagrindo kratin lygi

cm . Raskite:

1) Piramids viso paviriaus plot.


2) Piramids tr.
b) Taisyklingosios trikamps piramids dvisienis kampas prie pagrindo lygus
60, o pagrindo auktin lygi 2/3 cm . Raskite:
1) Piramids viso paviriaus plot.
2) Piramids tr.
23*.a) Taisyklingosios keturkamps piramids onin briauna, kurios ilgis lygus
9 cm, su pagrindo ploktuma sudaro 60 kamp.

1) Parodykite, kad Z SCO = 60 .


2) Parodykite, kad piramids pagrindo
ABCD plotas lygus 40,5 cm2 .
3) Apskaiiuokite piramids tr.
A
b) Taisyklingosios keturkamps piramids onin briaun kurios ilgis 6 cm su
pagrindo ploktuma sudaro 30 kamp.
1) Parodykite, kad Z S C O = 30.
2) Parodykite, kad piramids pagrindo
ABCD plotas lygus 54 cm2 .
3) Apskaiiuokite piramids tr.

24*. a) Piramids pagrindas yra rombas, kurio kiekviena onin siena sudaro su
pagrindo ploktuma

60

kamp. Raskite piramids pagrindo plot jei

piramids auktin lygi 9 cm , o vienas rombo kampas 45 .


b) Piramids pagrindas yra rombas, kurio vienas kamp 60 . Kiekviena onin
siena su pagrindo ploktuma sudaro 30 kamp. Raskite piramids pagrindo
plot jei piramids auktin lygi 6 cm .

25*. a) Raskite

taisyklingosios

keturkamps

piramids oninio paviriaus plot jei jos


striinis pjvis yra statusis trikampis,
kurio plotas lygus 32 cm2 .

b) Raskite taisyklingosios keturkamps


piramids oninio paviriaus plot, jeigu
jos striinis pjvis yra taisyklingasis
trikampis, kurio plotas lygus

cm .
A

26*. a) Piramids pagrindas - rombas, kurio kratin lygi


kampas - 30. Dvisieniai

Am,

o smailusis

kampai prie piramids pagrindo lygs

45.

Apskaiiuokite piramids tr.


b) Piramids pagrindas - trikampis, kurio kratins lygios 5 cm,

12 cm ir

13 cm . Piramids visos onins briaunos pasvirusios pagrind 45 kampu.


Apskaiiuokite piramids tr.
27*. a) Piramids pagrindas - lygiaon trapecij kurios onin kratin lygi 6 cm ,
o kampas - 30. Piramids onins sienos pasvirusios pagrind 60 kampu.
Apskaiiuokite piramids tr.
b) Piramids pagrindas - lygiaonis trikampis, kurio pagrindas lygus 6 cm ,
o

auktin - 3cm.

Kiekviena

piramids

onin

briauna

lygi

5cm.

Apskaiiuokite piramids tr.


28*.a) Piramids pjvis, statmenas jos auktinei, dalija auktin santykiu 3:1
(skaiiuojant nuo piramids virns). Apskaiiuokite:
1) pjvio plot kai pagrindo plotas lygus 16 m 2 ,
2) pjvio perimetr kai pagrindo perimetras lygus 16 m.
b) Piramids pjvis, lygiagretus jos pagrindui, dalija auktin santykiu 2:5
(skaiiuojant nuo piramids virns). Apskaiiuokite:
1) piramids pagrindo plot kai pjvio plotas lygus 4 m 2 ,
2) pagrindo perimetr kai pjvio perimetras lygus 8 m .
29*. a) Piramids pagrindas - staiakampis, kurio kratini ilgiai lygs 30 m ir
12 m. Piramids onini briaun ilgiai lygs. Piramids auktins ilgis - 8 m .
Apskaiiuokite:
1) piramids oninio paviriaus plot
2) atstum nuo piramids auktins pagrindo iki maesniosios onins sienos,
b) Piramids pagrindas - staiakampis. Piramids onins briaunos pasvirusios
pagrind vienodu kampu. Piramids auktins ilgis lygus 16m, o onini
sien auktini ilgiai - 20 m ir 34 m . Apskaiiuokite:
1) piramids oninio paviriaus plot
2) atstum nuo piramids auktins pagrindo iki didesniosios onins sienos.

30*. a) Piramids pagrindas - statusis trikampis su statiniais

6cm

Piramids auktin eina per ambins

vidurio tak ir lygi ambinei.


1) Parodykite, kad SA = SB = SC.
2) Raskite briaunos SA ilg.
3) Raskite piramids tr V.
b) Piramids pagrindas - statusis trikampis, kurio statiniai lygs 6 cm ir 8 cm .
Piramids auktin lygi 12 cm,

dalija to trikampio ambin pusiau.


1) Parodykite, kad SA = SB = SC.
2) Raskite briaunos SA ilg.

3) Raskite piramids tr V.
31*. a) Taisyklingosios keturkamps piramids
plokiais kampas prie virns lygus 60 .
Piramids

auktin

lygi

2cm.

Raskite

piramids oninio paviriaus plot.


b) Taisyklingosios

trikamps

piramids

plokiais kampas prie virns lygus 60.


Piramids auktin lygi

4 cm.

Raskite

oninio paviriaus plot.

32. a) Nustatykite, kurio indo


tris yra didesnis.

b) Raskite pirmojo ritinio


aukt ir antrojo ritinio tr.

2)

1)

1)

ai
2)

2h
'

33. a) Ritinio ainis pjvis yra kvadratas,


kurio striain lygi

20 cm. Raskite

ritinio pagrindo spindul.

3 cm -

b) Ritinio ainis pjvis yra kvadratas,


kurio striain iygi

36cm.

Raskite

ritinio pagrindo spindul.

34*. a) Ritinio ainio pjvio plotas lygus / dm , o jo pagrindo plotas 25 dm .


Raskite ritinio auktin.
b) Ritinio ainio pjvio plotas 12 V i dm2, o pagrindo plotas 64 dm1. Raskite
ritinio auktin.
35*.a) Ritinio ainio pjvio plotas lygus 108cm2, o jo sudaromoji tris kartus
trumpesn u pagrindo skersmen. Raskite ritinio viso paviriaus plot,
b) Ritinio ainio pjvio plotas lygus 64 cm2 , o jo sudaromoji lygi pagrindo
skersmeniui. Raskite ritinio tr.
36*. a) Ritinio pagrindo spindulys 3 kartus maesnis u auktin, o viso paviriaus
plotas lygus 288 cm2. Raskite ritinio matmenis.
b) Ritinio oninio paviriaus plotas keturis kartus didesnis u pagrindo plot o
viso paviriaus plotas lygus 500 cm2. Raskite ritinio matmenis.
37. a) Kiek kvadratini metr laktins skardos reikia 4 m

ilgio ir 20 cm

skersmens vamzdiui padaryti, jeigu silms pridedama 2,5% jo oninio


paviriaus ploto?
b) Reikia nudayti ritinio formos bak Bako pagrindo skersmuo 1,5 m , auktis
3 m. Vienam kvadratiniam metrui nudayti reikia 200 g

da. Kiek da

reikia visam bakui nudayti?


38*. a) Ritinio tris lygus 240 , oninio paviriaus plotas - 120 cm2. Raskite
ainio pjvio striain.
b) Ritinio oninio paviriaus plotas lygus 12 , tris lygus 45 . Raskite ritinio
pagrindo spindul.
39. a) Kiek kvadratini metr skardos sunaudota 1 milijonui konserv dui
pagaminti, jei vienos konserv duts pagrindo skersmuo lygus 10c/n, o
auktis - 5 cm . Silms ir atliekoms pridkite 10 % skardos.

b) Ritinio formos kamino skersmuo lygus

65 cm,

auktis - 18 m. Kiek

kvadratini metr skardos reikia jam pagaminti (silms tenka 10% viso
reikiamo skardos kiekio)?
40*. a) Kgio pagrindo spindulio ilgis lygus 3 m , auktins -Am . Raskite kgio
sudaromosios ilg.
b) Kgio sudaromoji, kurios ilgis lygus 5 m , pasvirusi pagrindo ploktum
30 kampu. Raskite kgio auktins ilg.
41*.a) Kgio sudaromosios ir jo auktins skirtumas lygus 3, kampas tarp j - 60.
Raskite kgio tr, laikydami, kad = 3,14. Atsakym paraykite vieneto
tikslumu.
b) Kgio auktins ir sudaromosios santykis yra 35:37, oninio paviriaus
plotas lygus 444 cm1. Raskite kgio tr.
42*. a) Kgio pagrindo spindulys lygus 2/ cm, o sudaromosios pasvirusios
pagrindo ploktum 60 kampu. Raskite kgio oninio paviriaus plot ir tr.
b) Kgio pagrindo spindulys lygus /2 cm , o sudaromosios su pagrindo
ploktuma sudaro 45 kampus. Raskite kgio onin paviri ir tr.
43*. a) Kgio sudaromoji, lygi 2/2 m , pasvirusi pagrind 45 kampu; per dvi
sudaromsias ivesta ploktuma, su kgio auktine sudaranti 30 kamp.
Apskaiiuokite:
1) atstum nuo auktins pagrindo iki stygos, kuria pjvio ploktuma kerta
kgio pagrind,
2) atstum nuo auktins pagrindo iki pjvio ploktumos.
b) Kgio sudaromoji pasvirusi pagrind 30

kampu. Kgio pagrindo

spindulys lygus 6 m . Per dvi kgio sudaromsias, sudaranias 90 kamp,


ivesta ploktuma. Apskaiiuokite:
1) ilg stygos, kuria pjvio ploktuma kerta kgio pagrind,
2) atstum nuo kgio auktins pagrindo iki stygos.
44. a) Kgiko skardinio piltuvlio skersmuo
turi bti lygus 10cm, o auktin 12cm .
Apskaiiuokite ruoinio matmenis - iklotins spindul ir kampin didum. Mediagos silms neskaiiuokite.

b) Kgiko skardinio piltuvlio skersmuo


turi bti lygus spinduliui iklotins,
reikalingos jam pagaminti. Apskaiiuokite
iklotins kamp. Kam lygus piltuvlio
skersmuo, jei jo pagaminimui sunaudota
120 cm2 skardos (neskaitant sili)?
45. a) Kgio onin paviri perpjov pagal sudaromj ir itiesin ploktumoje,
gauname skritulio ipjov kurios spindulys lygus 4 cm , o centrinis kampas 120 . Raskite kgio tr.
b) Kgio oninio paviriaus iklotin yra skritulio, kurio spindulys lygus IOcm ,
ipjova. Kgio auktin lygi 8 cm . Raskite skritulio ipjovos centrin kamp.
46. a) Kgikam skardiniam piltuvliui pagaminti ipjauta skritulin ipjov

kurios

kampas 200 , o spindulys 10 cm . Apskaiiuokite

piltuvlio

aukt

ir

skersmen

( siles neatsivelkite).
b) Kgikam
gaminti

skardiniam
skardos

piltuvliui

ipjauta

pa-

skritulin

ipjov kurios lanko ilgis lygus 30cm, o


kampas

210. Apskaiiuokite piltuvlio

aukt ir skersmen ( siles neatsivelkite).

47*. a) Kgio tris lygus 100, o jo pagrindo spindulys lygus 5. Raskite kgio
ainio pjvio perimetr.
b) Kgio tris lygus

240, o jo sudaromosios ir pagrindo ploktumos

sudaromo kampo tangentas lygus

. Raskite kgio ainio pjvio plot.

48*.a) Kgio tris lygus 40 , o kampo tarp sudaromosios ir auktins kosinusas


lygus -y. Raskite kgio sudaromosios ilg.
b) Kgio oninis pavirius lygus 30 , o kampo tarp sudaromosios ir pagrindo
3
tangentas lygus . Raskite kgio auktin.

49*. a) Kgio turis lygus 9- cm . Raskite kgio auktin, jeigu jo ainis pjvis
yra lygiakratis trikampis.
b) Kgio tris lygus 18 dm3. Jo ainis pjvis yra statusis trikampis. Raskite
kgio auktin.
50*. a) rodykite, kad, jeigu kgis ir ritinys turi bendr pagrind ir ritinio sudaromoji
lygi kgio sudaromosios ir jo pagrindo spindulio sumos pusei, tai visas kgio
pavirius lygus ritinio oniniam paviriui.
b) rodykite, kad, jeigu ritinys ir kgis turi bendr pagrind ir kgio sudaromoji
dvigubai didesn u ritinio auktins ir jo pagrindo spindulio sum, tai kgio
oninis pavirius lygus ritinio visam paviriui.
51. a) Skaldos krva yra kgio formos. Jos pagrindo spindulys 2 m , sudaromoji
3,5 m . Kiek reikia veim deimiai toki krv perveti? 1 m3 skaldos sveria
3 tonas, veim telpa 0,5 t.
b) Kgikos grd krvos auktis 2,4m pagrindo apskritimo ilgis 20m. Im 3
grd mas lygi 750 kg. Kiek ton grd yra krvoje?
52*. a) Kgio auktin lygi 20, o jo pagrindo spindulys 25. Per kgio virn
ivestas pjvis. Atstumas nuo jo iki kgio pagrindo centro lygus 12.
Apskaiiuokite pjvio plot.
b) Kgio pagrindo spindulys lygus 1, o sudaromoji pasvirusi pagrind 30
kampu. Per kgio virn ivesta ploktuma, sudaranti su kgio auktine 45
kamp. Apskaiiuokite gautojo pjvio plot.
53. a) Raskite rutulio paviriaus plot, jei jo spindulys lygus 4/ dm .
b) Raskite rutulio paviriaus plot, jei jo spindulys lygus 2V? cm .
54. a) Raskite rutulio tr, jei jo skersmuo lygus 4^2 dm .
b) Raskite rutulio tr, jei jo skersmuo lygus

cm .

55*.a)Rutulys kertamas ploktuma. Gautojo pjvio spindulio ilgis lygus 6dm.


Raskite atstum nuo rutulio centro iki pjvio ploktumos, jei inoma, kad
rutulio paviriaus plotas lygus 400 dm1.
b) 5 cm

spindulio rutulys kertamas ploktuma 3 cm

atstumu nuo centro.

Raskite, kiek kart gautojo pjvio plotas maesnis u rutulio paviriaus plot.

56*.a) Kvadrato

ABCD,

kurio kratin 1 2 C M , virns yra sferos takai. Raskite

atstum nuo sferos centro O iki kvadrato ploktumos, jei spindulys OD su


kvadrato ploktuma sudaro 60 kamp.
b) Kvadrato

CDEF,

kurio kratin 18 cm, virns yra sferos takai. Raskite

atstum nuo sferos centro O iki kvadrato ploktumos, jei sferos spindulys OE
sudaro su kvadrato ploktuma 30 kamp
57*. a) Trikampio ABC
AB = Scm,

kratins

BC=IOcm

lieia rutul.

Raskite

rutulio spindul, jei

, AC = 12cm ir atstumas nuo rutulio centro O iki

trikampio ploktumos ABC lygus /2 cm .


b) Trikampio MKN

kratins lieia rutul. Raskite rutulio spindul, jei

MK = 9 c m , MN = 13cm , KN = 14cm ir atstumas nuo rutulio centro O iki


ploktumos MKN lygus S

cm .

58*. a) Rutul kertanti ploktum yra nutolusi 8 cm atstumu nuo rutulio centro.
Pjvio spindulys lygus 15 cm . Raskite rutulio paviriaus plot.
b) Raskite rutulio pjvio plot jei rutulio spindulys 41 cm , o pjvio ploktuma
nutolusi nuo rutulio centro 29 cm atstumu.
59*. a) Rutulys, kurio tris lygus 36 Cm s , perkirstas ploktum einania per jo
centr. Raskite kiekvienos gautos rutulio dalies paviriaus plot.
b) Rutulys perkirstas ploktum einania per jo centr. Kiekvienos gautos
rutulio dalies paviriaus plotas lygus 12 cm2. Raskite rutulio tr.
60*. a) Rutulio pjvis statmenas skersmeniui AB ir j dalija take K santykiu
AK: /CS = 1:3. Pjvio plotas lygus 12 m 2 . Apskaiiuokite:
1) rutulio tr,
2) tr rutulio ipjovos, kuriai tenka maesniosios nuopjovos pavirius,
3) maesniosios rutulio nuopjovos paviriaus plot.
b) Rutul kerta ploktum einanti per spindulio OB gal B ir su spinduliu
sudaranti 30 kamp. Pjvio plotas lygus 3 m2. Apskaiiuokite:
1) rutulio tr,
2) didesniosios rutulio nuopjovos paviriaus plot
3) tr rutulio ipjovos, kuriai tenka maesniosios nuopjovos pavirius.

61. a) Du vininiai rutuliai, kuri spinduliai yra 5 cm ir 7 cm ilgio, perlydomi


vien didesn rutul. Raskite gautojo rutulio skersmen. Atsakym suapvalinkite
iki deimtj.
b) Du vininiai rutuliai, kuri spinduliai yra 3 cm ir 4 cm ilgio, perlydomi
vien didesn rutul. Raskite gautojo rutulio skersmen. Atsakym suapvalinkite
iki deimtj.
62*.a) Raskite kubo tr, jeigu

apie j

apibrto rutulio paviriaus plotas

lygus 64 m2.
b) Raskite tr rutulio, apibrto apie kub kurio briaunos ilgis lygus 3 cm .
63*.a) Kambario kampe guli rutulys, kurio tris 36Tidm i . Rutulys lieia tris
kambario sienas, turinias bendr tak. Raskite atstum nuo rutulio centro iki
to tako, jei kambarys yra staiakampio gretasienio formos,
b) staiakamp gretasien patalpintas rutulys taip, kad jis lieia tris gretasienio
sienas, turinias bendr virn. Raskite atstum nuo rutulio centro iki tos
virns, jei rutulio tris lygus

64. a) Siloso boktas yra ritinio formos su kgio formos pastoge. Bokto vidinis
skersmuo yra 6,80 m , auktis krate yra 8,10 m , viduryje - 9,30 m . Kiek ton
siloso tilps bokte (kgikoji dalis irgi upildoma)?

Im 3

siloso mas

lygi 0,551. Atsakym paraykite deimtj tikslumu.


b) ieno kupeta yra ritinio su kgiku virumi formos. Jos pagrindo spindulys
2,5 m, auktis 4 m , ritinio formos dalis yra 2,2 m aukio. Raskite ieno
X
jt?
kupetos mas deimtj tikslumu. ieno tankis 30 y .
m
65*. a) Apie kub apibrtas ritinys, kurio viso paviriaus plotas lygus S. Raskite
kubo paviriaus plot.
b) Apie kub apibrtas ritinys. Raskite ritinio viso paviriaus plot, jei kubo
paviriaus plotas lygus S.
66*.a) kg, kurio sudaromoji pasvirusi pagrind 60 kampu, brta
taisyklingoji trikamp piramid. Kgio pagrindo spindulys lygus a. Raskite
piramids tr.
b) kg, kurio sudaromoji pasvirusi pagrind 45 kampu, brta
taisyklingoji keturkamp piramid. Kgio pagrindo spindulys lygus a. Raskite
piramids tr.

67*. a) Rutulio spindulys lygus R. rutul brtas kgis. Kgio oninio paviriaus
plotas du kartus didesnis u pagrindo plot. Raskite kgio tr.
b) { rutul, kurio spindulys R, brtas kgis. Kgio sudaromoji pasvirusi
pagrindo ploktum kampu a. Raskite kgio tr.

68*. a) Su kuria reikme pavaizduoto


kno tris yra lygus F = 600 cm3
Atsakym

pateikite

deimtosios

tikslumu, laikydami = 3,14.

b) Su kuria reikme pavaizduoto


kno tris yra lygus V = 800 cm3 ?
Atsakym

pateikite

deimtosios

tikslumu, laikydami = 3,14 .

3*. Vektoriai

1*. a) Ivardinkite vektorius, lygius vektoriams: 1) AB, 2) BC,3)

CQ .

b) Ivardinkite vektorius, lygius vektoriams: 1) D^

, 2) A^BI , 3) B .

2*. a) Tiess M ir N yra lygiagreios


(M Il N),

be

to,

P LM ,

Ivardinkite vektoriui

P L N .

kolinearius

vektorius.

b) Tiess a ir b yra lygiagreios (a || b),


be

to,

C LA,

C LB.

Ivardinkite

90y

vektoriui kolinearius vektorius.

a/
b/
3*. a) Raskite nurodyt vektori ilgius:
1) ~AD;

2) AA i ;

4) AC ;

5)

D,

^ADi;
I
I

BDI.

b) Raskite nurodyt vektori ilgius:


1)5^;

2) ~D\D ;

3)

;
/

I
I
A*

5) ^ C .

4*. a) ABCDAIBICIDI
b) ABCDAIBICIDI

/1
X

- kubas. Raskite vektori, lyg AA1 +B1C-C1D1 .


- kubas. Raskite vektori, lyg A-DCL

+ BC .

5*. Duotas tetraedras ABCD. Nubrkite kryptin atkarp, apibriani vektori:


a) 1) J B + BC,
b) i ) J B + J D ,

2)

AB-CD;
2)-AD+BC.

6*. a) Duotas gretasienis ABCDAlBlCiDl.


b) Duotas gretasienis ABCDAxBlCiDi.

rodykite, kad AB + S1C1 = D1C1 + AD .


rodykite, kad CCx + J^A = BD1+QB

7*. a) Duotas gretasienis ABCDAxBxC1D1. Raskite sum: ~B+~DA + ~ADx .


b) Duotas gretasienis ABCDAxBxC1D1. Raskite sum: D^C + AAx+CB+

CxC.

8*. a) Duotas lygiagretainis ABCD. rodykite, kad OA + OC = OB+ OD ; O- bet


kuris erdvs takas.
b) rodykite, kad OM =

ia M-atkarpos AB vidurio takas, O-

bet kuris erdvs takas.


9*. a)

ABCDAxBxCxD1 -kubas

AD = a,

~AB = b ,

AAx=c

. Takas M yra

atkarpos AxDx vidurio takas, takas K atkarpos CC1 vidurio takas. Ireikkite
vektori MK vektoriais a , b ir c .
b) ABCDAxBxCxDx

-kubas, AAx = m , AD = n , ~AB = 1. Ireikkite vektoriais

rh , ir i vektori KP, kur K - atkarpos CC1 vidurio takas, o P - atkarpos


AD vidurio takas.
10*.a) Duotas staiakampis gretasienis ABCDAlBlCxDx.
kurio

pradia

ir

galas

yra

gretasienio

Nurodykite vektori
virns,

tok,

x,
kad

DC + D^Ax +CDx + + CX =DB .


b) Duota staioji trikamp prizm ABCAxBxCx.

Nurodykite tok vektori ,

kurio pradia ir galas yra prizms virns, tok, kad AA1 + BxC-X

= BA .

11*.a) Duotas tetraedras ABCD. rodykite, kad ~AB+ ~BD = AC + CD .


b)

Duota

taisyklingoji

keturkamp

piramid

OABCD.

OB + OD = OC + OA , kur O - piramids virn.


12*. a) Raskite vektoriaus AB koordinates, jei (-3;7); (6; 4).
b) Raskite vektoriaus CD koordinates, jei C(5;-l); D(-l;8).

rodykite,

kad

13*. a) inoma, kad (3; - 2). Raskite tako C koordinates, jei D(-5; 6) .
b) inoma, kad NM(-4\

-9) . Raskite tako N koordinates, jei

(2;-5).

14*. a) Raskite vektoriaus <(-12;5) ilg.


b) Raskite vektoriaus p(-7; - 24) ilg.

15*.a) Duoti vektoriai a(2;-4;3) ir

Raskite vektoriaus = a + b

koordinates.
b) Duoti vektoriai a(l;-3;-l) ir (-1;2;). Raskite vektoriaus c = a - b
koordinates.
16*.a) Duoti vektoriai (;-2;), (3;-6;) ir (0;-3; 4). Raskite vektoriaus
p = 2a~b+c koordinates.
3
b) Duoti vektoriai (2;4;-), b(-3; 1;) ir (3;0;-l). Raskite vektoriaus
p =a + 2b-
2

koordinates.

17*.a) Su kuriomis m ir reikmmis vektoriai

a(6;n;l)

ir b(m; 16; 2)

kolinears?
b) Su kuriomis m ir n reikmmis vektoriai 5(-4;w;2) ir (2; 6; )
kolinears?
18*. a) Takas M yra atkarpos AB vidurys. Raskite tako B koordinates, jei
4 ; 3 ; - 2 ) ; A/(-2;4;2,5).
b) Takas M atkarpos AB vidurys. Raskite tako M koordinates, jei Al 1; 3; - 2)
ir B(-5;7;8).
19*. a) Raskite trikampio ABC pusiaukratins AM ilg, jei /i(l;2;3); ^( ; 3 ; ) ir
C{- 2; 5; 2).
b) Raskite trikampio ABC pusiaukratins CK ilg, jei (;2;); (-4;6;3) ir
c(-5; 2; l).

20*.a) Su kuria A reikme vektoriaus AB ilgis lygus 3-/ , jei (2;3;4) ir


5(9; 7; a).
b) Su kuria A reikme vektoriaus AB ilgis lygus

, jei A(- 1;6;2);

(3;;4).
21*.a) Duoti takai C(3;-2;l); D(-l;2;l); Mi2;-3;3) ir ;v(-l; 1;-2). Raskite
kampo tarp vektori CD ir MN kosinus.
b) Duoti takai (;-1;-4); s(-3;-l;0); c(-l;2;5); D(2;-3;l). Raskite
kampo tarp vektori A B ir CD kosinus.
22*.a) Su kuria k reikme vektoriai

( Ar; A:; 2) ir (-3; 5 + 5Ar; -9) yra

statmeni?
b) Su kuria m reikme vektoriai a(A,m-\,m) ir >(-2;4;3-m) yra statmeni?

23*. a) Su kuria K reikme vektoriai AB ir CD kolinears, jei (-2;-1;2);


fi(4;-3;6);

C ( - l ; * - l ; l ) ; D(-4;-l;*)?

b) Su kuria A reikme vektoriai CD ir MN yra kolinears, jei c(-3;2;4);


>(l;-4;2); /(;-2;) ir w(-l;e + 3;-l).

24*.a) Duota: ||=4; ||=1, (, i ) = 60. Raskite cosar.jei a yra kampas tarp
vektori a-b

ir b .

b) Duota: |m|=2; ||=3, (, b)= 120 . Raskite cos a ,jei a yra kampas tarp
vektori m ir m + h .
25*.a) Raskite vektoriaus a + b-c

ilg, jei |a|=l; \b\-2\

|c|=3, (,)=90,

ilg, jei \a\=2;

|c|=4; (e,>)=60,

(,)=60, (, )= 120.
b) Raskite vektoriaus a-b-c

\\=\

(,)=90, ( 0 ) = 1 2 0 .
26*.a) Duoti vektoriai a = 2i -3j + k ir b = 4; - 2 k . Raskite a-b .
b) Duoti vektoriai a = 5/ - 2j + Ak ir b = 3j + 2k . Raskite a b .

27*.a) Duoti takai ( ; 1 ; ) ; (0; 0; 2V2); (0;2;0); D(>/3; 1; 2 V 2 ) . Raskite


kamp tarp tiesi AB ir CD.
b) Duoti takai (;-4;8);

s(8;-2;4);

c(l2;-6;4)

ir

D(l4;-6;2).

Raskite kamp tarp tiesi AB ir CD.


28*.a) Duoti vektoriai e(3; - 2 ; ) ir b(1; 2; l). Raskite vektori c, jei inoma, kad
vektorius kolinears vektoriui b ir a-c = 12.
b) Vektorius

kolinears vektoriui (;-8;-7,5)

sudaro su Oz aimi

smailj kamp. inodami, kad | b \ = 50 , raskite jo koordinates.


29*. a) Apskaiiuokite skaliarin sandaug (a + 2b\(c - a), kai | a \ = | b \ = | \ = 1,

(5, )=(=(, )= 60.


b) Apskaiiuokite skaliarin sandaug (o-2c) ( + ) , kai
15 =

I = |I = 2 , ( e , i ) = ( O ) = 60, b I c .

30*. a) Duotas kubas ABCDA1B1C1D1.


1) BD ir

Apskaiiuokite kamp tarp vektori:

AB,

2) BC1 ir AK , kai K - briaunos DDx vidurio takas.


b) Duotas kubas ABCDAxB1CxDx.
1) C

Apskaiiuokite kamp tarp vektori:

ir BD,

2) BK ir BCx , kai K - briaunos AA1 vidurio takas.

V*. V A I R S

UDAVINIAI

1*. a) Duota funkcija / ( x ) = 5" .


1) Paraykite duotajai funkcijai atvirktin funkcij

g(x).

2) Raskite funkcijos / ( x ) didiausi ir maiausi reikmes intervale [0; 2].


3) Isprskite lygi sistem
4) Raskite lygties ( / ( x ) - 5 ) ( / ( * ) - 2 5 ) = 0 sprendinius intervale (0; 2).
5) Raskite visas a

reikmes, su kuriomis

/(x)=36-a2

lygtis

turi

sprendini.

1) Paraykite duotajai funkcijai atvirktin funkcij


2) Raskite funkcijos

g(x).

f ( x ) didiausi ir maiausi reikmes intervale

[-2; 0].
, ,lygi
* sistem <I A x ) = y <
3) Isprskite
1/=16.
4) Raskitelygties ( / ( ) - 4 ) ( / ( ) - 1 ) = 0 intervale [- 2; ).
5) Raskite visas b reikmes, su kuriomis lygtis

/ ( x ) = b2 -25

neturi

sprendini.
2
2*. a) Duota funkcija / ( * ) = + 1.

1) Raskite funkcijos reikmi srit, kai e [1; 4].


2) Paraykite funkcij / ( x ) grafiko liestins lygt take X0 . Su kuriomis
x0 reikmmis gautoji liestin lygiagreti tiesei y = - 2x .
e

3) Apskaiiuokite

\f{x)dx . .

1
4) Raskite funkcijos / ( x ) bet kuri pirmykt funkcij F(X)
(; oo), tenkinani nelygyb F ( l ) > 2 .
b) Duota / ( x ) = - - l .
1) Raskite funkcijos / ( x ) reikmi srit, kai e [- 6; - 1].

intervale

2) Paraykite funkcijos /()grafiko liestins lygt take Jt0. Su kuriomis


x0 reikmmis gautoji liestin lygiagreti tiesei y = - 3x .
e

3) Apskaiiuokite |/()</
4) Raskite funkcijos f ( x ) bet kuri pirmykt funkcij F(X) , tenkinani
nelygyb F ( l ) > 3 .
a) I vietovs A vietov B prie srov iplauk motorin valtis. Kelyje
motorins valties variklis sugedo ir 20 min

valtis buvo remontuojama. Tuo

metu valtis plauk pasroviui. inoma, kad prastai motorin valtis keli i A B
motorin valtis nuplaukia 1,5 karto ilgesn laik, negu i B A.
1) Paymj keli AB = s , motorins valties greit stoviniame vandenyje x,
o srovs tkms greit^, parodykite, kad = 5 y .
2) Parodykite, kad motorin valtis kelyje utruko

f 1 + 1J_'
k

l27

h.

3) Keliomis minutmis vliau valtis atplauk vietov B?


b) I vietovs A vietov B prie srov iplauk motorin valtis. Kelyje variklis
sugedo ir 30 min valtis buvo remontuojama. Tuo metu valtis plauk pasroviui.
inoma, kad prastai motorin valtis keli i A B nuplaukia per 2 ilgesn laik,
negu keli i B A.
1) Paymj keli AB = s , motorins valties greit stoviniame vandenyje x,
o srovs tkms greit .y, parodykite, kad = .
2) Parodykite, kad motorin valtis kelyje utruko

2s + y

{ 4y
3) Keliomis minutmis vliau valtis atplauk i A S?

a) I vietovs A v
h
ivaiavo

1
2

greiiu ijo pstysis. Nujus jam 5 km , paskui pstj

dviratininkas,

kurio

greitis

8
h

didesnis

negu

Dviratininkas pavijo pstj, tada jie pasuko atgal ir abu gro 3


h

psiojo.
greiiu.

1) Parodykite, kad iki susitikimo pstysis jo t = + h .


8 v
2) Su kuria v reikme pstysis pasivaikiojimui sugaio maiausiai laiko.
3) Raskite keli, kur nuvaiavo dviratininkas.

b) I vietovs A v
h

greiiu ijo pstysis. Kai jis nujo 6 km paskui j

ivaiavo dviratininkas, kurio greitis 9 didesnis u psiojo. Dviratininkas


h
pavijo pstj, tada jie pasuko atgal ir gro abu 4
h

greiiu.

2 6
1) Parodykite, kad iki susitikimo pstysis jo / = + h .
3 v
2) Su kuria v reikme pstysis sugaio maiausiai laiko pasivaikiojimui.
3) Raskite keli, kur nuvaiavo dviratininkas.
5*. a) Dviratininkas pastoviu greiiu nuvaiuoja i vietovs A vietov B, tarp
kuri yra 60 km . Neutruks vietovje B, jis grta tuo paiu greiiu, bet po 1
valandos nuo ivaiavimo i B sustoja ir 20 min ilsisi. Po to, padidins greit
4 , dviratininkas keliauja toliau, kelyje i B A utrunka ne ilgiau kaip
h
vaiuodamas i A [B. Kokios yra dviratininko greiio v ribos?
b) Palei up, kurios tkms greitis 5 , yra prieplaukos A, B, C, be to,
h
B - per vidur tarp A ir C. I prieplaukos B tuo paiu metu iplaukia plaustas ir
kateris. Plaustas plaukia pasroviui prieplauk C, o kateris - prie srov
prieplauk . Pasieks prieplauk , kateris apsisuka ir plaukia prieplauk C.
Katerio greitis stoviniame vandenyje lygus v .
h

Raskite tas v reikmes,

kurioms esant kateris atplaukia C vliau negu plaustas.

6*. a) Atstumas tarp gyvenviei A ir B yra 36 km . I A B eina pstysis 6-^h


greiiu. Tuo paiu metu kaip ir pstysis i B ivaiuoja dviratininkas v
h
greiiu, be to, v e [0; 15]. Po susitikimo su psiuoju dviratininkas 20 min
vaiavo link A, apsisuko ir gro atgal B. Raskite didiausi ir maiausi
psiojo ir dviratininko atvykimo B laik skirtum.
b) Automobilis vaiuoja i vietovs A vietov C. Nuo vietovs A iki vietovs
B, esanios tarp vietovi A ir Cjis vaiuoja 48

greiiu. Nuo vietovs Bjis


h

sumaino greit a

, ( 0 ; 4 8 ) ir su iuo greiiu nuvaiavo kelio dal

nuo B iki C. Likusi kelio dal vaiavo 2a

didesniu greiiu, negu buvo


h
pradinis. Su kuria a reikme automobilis greiiausiai nuvaiuos i B C?
7*. a) iuoimo trasos ilgis 12 km .\ start stojo du slidininkai. Antrasis slidininkas
pradjo iuoti 6min vliau negu pirmasis ir pavijo pirmj, nuiuos 3 km
nuo starto linijos. Nuiuos iki poskio, kuris yra 6 km atstumu nuo starto
linijos, antrasis slidininkas pasuko atgal ir sutiko pirmj 1 km atstumu iki
poskio. Raskite pirmojo slidininko greit
b) iuoimo trasos ilgis

14km. { start stojo du slidininkai. Antrasis

slidininkas pradjo iuoti 2 min vliau negu pirmasis ir pavijo pirmj 2 km


atstumu nuo starto linijos. Antrasis slidininkas nuiuos iki poskio, kuris yra
7 km atstumu nuo starto linijos, pasuko atgal ir sutiko pirmj 1 km atstumu iki
poskio. Raskite pirmojo slidininko greit
8*. a) Sezoninio ipardavimo metu preki kaina sumainta 20 % .
1) Keliais litais sumajo 120 lit kainavusi bat kaina?
2) Kiek kainuoja batai iki ipardavimo kainav 150 lit?
3) Po nukainavimo batai kainuoja 80 lit. Kiekjie kainavo prie tai?
b) Diovinami obuoliai netenka 70 % savo pradins mass.
1) Kiek kilogram mass neteks 20 kg obuoli juos sudiovinus?
2) Kiek kilogram diovint obuoli gausime i 3,7 kg diovint obuoli?
3) Kiek kilogram viei obuoli reikia paimti norint gauti

2,7 kg

diovint obuoli?
9*. a) Duota funkcija /() = 2 - I .
1) Isprskite lygt / ( l ) = l .
2) Raskite funkcijos f ( x ) reikmi srit intervale [1; 2].
3) Raskite visas a reikmes, su kuriomis skaiius x0 = Iog2 3 yra lygties
f(2x)=a

sprendinys.

4) Isprskite nelygyb / 2 ( 2 x ) > 9 .

b) Duota funkcija / ( * ) = ^ y j +1.


1) Isprskite lygt / ( * ) =
2) Raskite funkcijos f ( x ) reikmi srit intervale [- 2; - 1].
3) Raskite visas b reikmes, su kuriomis skaiius X0 = log 2 yra lygties
3

f(2x) = b sprendinys.
4) Isprskite nelygyb f2{2x)>
10*.a) Duotosfunkcijos f(x)=

100 .

log 4 (x-l) ir ^(:)=4+1 .

1) Suprastinkite reikin f{g(xj)


2) Isprskite nelygyb f(x)<

I.

3) Su kuriomis reikmmis funkcijos g(x)

grafikas yra aukiau tiess

y-5.
4) Isprskite lygi sistem ( = / W .
U W = 5.

b) Duotos funkcijos / ( * ) = Iog1 (jc + 1) irg(jc)=| I -1


4

1) Suprastinkite reikin g (f
2) Isprskite nelygyb

(x)).
f(x)>-I.

3) Su kuriomis reikmmis funkcijos g(x)

grafikas yra emiau tiess

-3
4) Isprskite lygi sistem

\y=f{*),
UM=3.

11*.a) Duota funkcija f (x)=-Jx-I


1) Raskite funkcijos

f ( x ) grafiko susikirtimo su tiese y = 3 tako

koordinates.
2) Apskaiiuokite funkcijos f{x) ivestins reikm take X0 = 2 .
3) Raskite funkcijos y = f (1) apibrimo srit.
4) Isprskite lygi sistem

\f1(x)~2f(x)=
* ~2y = 3

y,

b) Duota funkcija / ( * ) = V 4-
1) Raskite funkcijos

f ( x ) grafiko susikirtimo su tiese y = 4

tako

koordinates.
2) Apskaiiuokite funkcijos f ( x ) ivestins reikm take x0 = 3 .
3) Raskite funkcijos / ( x 2 ) apibrimo srit.
4) Isprskite lygi sistem -K ^
[2-Iy

^ ^ ^ '
= *.

12*. a) Duota funkcija f ( x ) = x + .

1) Ar duotosios funkcijos f ( x ) grafikas kerta koordinai ais?


2) Apskaiiuokite f ' { - l ) .
3) Isprskite nelygyb /'(x)> O .
4) Raskite duotosios funkcijos grafiko liestins take x0 = - 2 krypties
koeficient.
b) Duota funkcija f(x)=x

+ .

1) Ar duotosios funkcijos f ( x ) grafikas kerta koordinai ais?


2) Apskaiiuokite /'(-1).
3) Isprskite nelygyb / ' ( * ) < O.
4) Raskite duotosios funkcijos grafiko liestins take x0 = 1 krypties
koeficient.
13*. a) 1) Paraykite lygt tiess, einanios per tak (0;-3)

ir lygiagreios

tiesei y = 2x .
2) Raskite surastja lygtimi apibrtos tiesins
funkcij F(X), kurios grafikas eina per tak (; 2).

funkcijos

pirmykt

3) Raskite plot figros, apribotos funkcijos f ( x ) grafiku ir abscisi aimi.


b) 1) Paraykite lygt tiess, einanios per tak (; - 4) ir lygiagreios
tiesei y = 2x .
2) Raskite surastja lygtimi apibrtos tiesins
funkcij F(X) , kurios grafikas eina per tak (; 3).

funkcijos

pirmykt

3) Raskite plot figros, apribotos funkcijos F(x) grafiku ir abscisi aimi.

14*. a) Duota f ()= 21'3

1) Paraykite / ( - ).
2) Isprskite /(x)+2/(3-x)< 0,75 .
3) Raskite nelygybs sveikj sprendini aritmetin vidurk,
b) Duota f(x)=

3*-*2 .

1) Paraykite /(1-).
2) Isprskite nelygyb 2 f(x)+ f(l-x)>

j.

3) Raskite atkarpos, kurioje teisinga ioji nelygyb, vidurio tak.


15*. a) Duota funkcija f(x)=~r
.
sin :
1) Staiajame trikampyje ABC ZABC = a , statinis AC = 1. rodykite, kad
ambin AB = f

(a).

2) Staiajame trikampyje ABC

ZABC = a,

statinis AC = 1. Raskite a

reikm toki, kad ambin AB = /2 .


3) Isprskite lygt f2(x)=

b)
U F Duota
U U U I A funkcija
11111 R\ I I ] A /(x)
J I A I=-

2.

.
COSX

1) Staiajame trikampyje ABC ZABC = , statinis BC= 1. rodykite, kad


ambin AB = f

{).

2) Staiajame trikampyje ABC ZABC = , o statinis BC = 1. Raskite


2
reikm toki, kad ambin AB = -=.
V3
3) Isprskite lygt / 2 ( x ) = ^ .
3

16*.a) Duotafunkcija / ( x ) = x 3 - a x .
1) Raskite funkcijos / ( x ) grafiko taikus, kuriuose jos liestins pasvirimo
kampo tangentas lygus nuliui, kai a = 12 .
2) Raskite funkcijos / ( x ) didjimo intervalus, kai a = 12 .

3) Su kuriomis reikmmis funkcijos f () grafikas yra neemiau abscisi


aies, kai a = 4 .
4) Raskite visas a reikmes, su kuriomis funkcijos

f ( x ) pirmykts

funkcijos F(X) grafikas eina per takus (; 2) ir (2;).


f(x)=-x3-bx.

b) Duotafunkcija

1) Raskite funkcijos f ( x ) grafiko takus, kuriuose jos liestins pasvirimo


kampo tangentas lygus nuliui, kai 6 = - 3 .
2) Raskite funkcijos f ( x ) majimo intervalus, kai b = - 3 .
3) Su kuriomis reikmmis funkcijos f{x)

grafikas yra neaukiau

abscisi aies, kai b = - 9 .


4) Raskite visas b reikmes, su kuriomis funkcijos

f ( x ) pirmykts

funkcijos F(X) grafikas eina per takus (; 2) ir ( 2; ).


17*. a) Parabol eina per tak A/(- 1; ), o jos virn yra take A( 1; 2) .
1) Paraykite parabols lygt.
2) Nubraiykite grafik.
3) Raskite funkcijos didjimo bei majimo intervalus.
b) Parabol eina per tak JV(4; - ), o jos virn yra take (3; - l).
1) Paraykite parabols lygt.
2) Nubraiykite grafik.
3) Raskite funkcijos didjimo bei majimo intervalus.
18*. a) Duotafunkcija f(x)=
1) Parodykite,

kad

Ixi ~9x2 -24x


duotajai

funkcijai

f(x)

teisinga

lygyb

f'(x]=Ux+\)(x-4).
2) Paraykite funkcijos f(x)

grafiko liestini, lygiagrei Ox aiai, lygtis.

3) Raskite funkcijos f ( x ) didiausi ir maiausi reikmes intervale [- 1; 5].


4) Keliuose takuose kertasi funkcijos f ( x ) grafikas ir ties y = a , kai
- 1 1 2 < e < 13.
b) Duota funkcija f(x)=~
1) Parodykite,

kad

2jt3 +9x 2 -12x .


duotajai

funkcijai

f(x)

teisinga

lygyb

/'(*)= 6(x-1)(2-*).
2) Paraykite funkcijos f ( x ) grafiko liestini, lygiagrei Ox aiai, lygtis .
3) Raskite funkcijos f ( x ) didiausi ir maiausi reikmes intervale [-1;2].
4) Keliuose takuose kertasi funkcijos
kai - 5 < a < - 4 .

f ( x ) grafikas ir ties y = a,

19*.a) Duotafunkcija

f{x)=~:5+80:.

1) Raskite funkcijos /() grafiko liestins take X0= 2 pasvirimo kampo


tangent.
2) Raskite plot figros, kuri apriboja funkcijos f'(x) grafikas ir Ox ais.
3) Nustatykite, ar funkcija f ( x ) yra lygin ar nelygin, ar nei lygin nei
nelygin.
4) Raskite funkcijos f ( x ) didiausi ir maiausi reikmes intervale [-3 ,3].
b) Duotafunkcija f ( x ) = xi-

5x.

1) Raskite funkcijos f ( x ) grafiko liestins take X 0 = - I pasvirimo kampo


tangent.
2) Raskite plot figros, kuri apriboja funkcijos /'(x) grafikas ir Ox ais.
3) Nustatykite, ar funkcija /(x) yra lygin ar nelygin, ar nei lygin nei
nelygin.
4) Raskite funkcijos /(x) didiausi ir maiausi reikmes intervale [- 2; 2].
20*.a) Duotafunkcija f(x)=

Iog0 , .

1) Apskaiiuokite / ( l O Vioo).
2) Isprskite nelygyb / ( x ) > - -j.
3) Isprskite lygt (3/(x)+ 5)(/(x)+1)= O .
4) Raskite funkcijos / ( x ) atvirktin funkcij g(x)

ir paraykite jos

apibrimo ir reikmi sritis.


5) Palyginkite / ( l ) ir g ( l ) reikmes.
b) Duota funkcija f(x)=

log, .
7

1) Apskaiiuokite /(49 V?).

2) Isprskite nelygyb / ( x ) > - .


3) Isprskite lygt (3/(*)+ 7)(/(x)-1)= O .
4) Raskite funkcijos / ( x ) atvirktin funkcij g(x)

ir paraykite jos

apibrimo ir reikmi sritis.


5) Palyginkite / ( l ) ir g ( l ) reikmes.
21*.a) Duota funkcija / ( x ) = x 4 - 3 2 x .
1) Keliuose takuose funkcijos f ( x ) grafikas kertasi su abscisi aimi.
2) ParaSykite funkcijos f ( x ) grafiko liestins lygt jo lietimosi take x0 = 2 .

3) Raskite funkcijos f () monotonikumo intervalus.


4) rodykite, kad su bet kuria a < - 48 reikme ties y = a neturi bendr
tak su funkcijos f ( x ) grafiku.
b) Duota funkcija f ( x ) = - 4 -1 08x .
1) Keliuose takuose funkcijos /(x) grafikas kerta abscisi a.
2) Paraykite funkcijos / ( x ) grafiko liestins lygt jo lietimosi take
x0 = - 3.
3) Raskite funkcijos /(x) monotonikumo intervalus.
4) [rodykite, kad su bet kuria b > 243 reikme ties y = b neturi bendr
tak su funkcijos f ( x ) grafiku.

22*. a) Duota funkcija / ( * ) = - x .

f'(x)

/ v ' = -1.
+x + l
2) Raskite funkcijos f ( x ) monotonikumo intervalus.
1) Parodykite, kad

3) Apskaiiuokite funkcijos f ( x ) didiausi ir maiausi reikmes intervale

[0; 2]
4) rodykite, kad su bet kuria reikme teisinga nelygyb f { x ) > - ^ .
b) Duota funkcija / ( * ) = - -8JC .
1) Parodykite, kad

f'(x)
w

= --2 .

-2x+4
2) Raskite funkcijos f ( x ) monotonikumo intervalus.
3) Apskaiiuokite funkcijos f ( x ) didiausi ir maiausi reikmes intervale
[i;4].
4) rodykite, kad su bet kuria* reikme teisinga nelygyb f(x)<
23*.a) Duota funkcija f(x)=5"

1) Raskite didiausi ir maiausi reikm intervale [- 2; 2].


IYM=-V .
2) Isprskite lygi sistem { ,
_y -625 = O .

12 .

3) Raskite nelygybs / ( . x ) - l > 2 4 sveikuosius sprendinius, priklausanius


intervalui [2; 5).
4) Raskite visas m reikmes, su kuriomis lygtis f(x)=25-m2

neturi

realij sprendini.
I

b) Duota funkcija f(x)=

1) Raskite funkcijos didiausi ir maiausi reikm intervale [0; 3].


i v 2 = 49 ,
2) Isprskite lygi sistem <
..

Iv = / W
3) Isprskite lygt /(x)(/(x)-343) = 0 .
4) Su

kuriomis

reikmmis

lygtis

f(x)=

m2 -9

neturi

realij

sprendini.
24*.a) Duota funkcija / ( * ) = X + ^ .

1) Raskite funkcijos f ( x ) apibrimo ir reikmi sritis.


2) Nurodykite intervalus, kuriuose funkcija f ( x ) maja.
3) Paraykite funkcijos f ( x ) grafiko liestins take X0= 2 lygt.
4) Apskaiiuokite plot figros, apribotos funkcijos f ( x ) grafiko liestine,
kreivmis f(x)=

X+

i r x = 5.

JC

b) Duota funkcija f{x)=- .

1) Raskite funkcijos f{x) apibrimo ir reikmi sritis.


2) Nurodykite intervalus, kuriuose funkcija didja.
3) ParaSykite funkcijos /(.x) grafiko liestins take

= - I

4) Apskaiiuokite plot figros, apribotos funkcijos f{x)


kreivmis f(x)=

lygt.
grafiko liestine,

* + ^ i r x = -4.

25*.a) Duota funkcija f(x)=~

x1 -x + \2 .

1) Raskite funkcijos f ( x ) apibrimo ir reikmi sritis.


2) Paraykite lygt tiess, einanios per du parabols takus, kuri abscises
atitinkamai yra lygios - 4 ir 2.
3) Paraykite funkcijos f(x) grafiko liestins take X0 = 2 lygt.
4) Apskaiiuokite plot figros, apribotos abscisi aimi, surastja tiese ir
funkcijos f ( x ) grafiko liestine.

b) Duota funkcija / ( x ) = x 2 - 6x+ 5 .


1) Raskite funkcijos f ( x ) apibrimo ir reikmi sritis.
2) Paraykite lygt tiess, einanios per du parabols takus, kuri abscises
atitinkamai yra lygios 1 ir 7.
3) Paraykite funkcijos f ( x ) grafiko liestins take X0 =7 lygt.
4) Apskaiiuokite plot figros, apribotos abscisi aimi, surastja tiese ir
funkcijos f ( x ) grafiko liestine.
26*. a) Ant tiess, lygiagreios Oy aiai, paymti takai A ir B, kuriuose atitinkamai
funkcij y = + 3 ir = : 1 grafikai kertasi su duotja tiese.
1) Raskite tak A ir B koordinates, jeigu i tak atstum iki tako
M(- 2; - ) kvadrat suma yra maiausia.
2) Paraykite tiess AB lygt.
3) Raskite trikampio AMB plot.
4) Apskaiiuokite atstum nuo tako B iki koordinai pradios.
b) Ant tiess, lygiagreios Oy aiai, paymti takai A ir 5, kuriuose atitinkamai
funkcij y = x + 5 iry = x-3 grafikai kertasi su duotja tiese.
1) Raskite tak A ir B koordinates, jeigu i tak atstum iki tako
(-1; - 2) kvadrat suma yra maiausia.
2) Paraykite tiess AB lygt.
3) Raskite trikampio AMB plot.
4) Apskaiiuokite atstum nuo tako B iki koordinai pradios.
2
27*.a) Duotafunkcija / ( x ) = - l +
.
lx + 5
1) Paraykite funkcijos f ( x ) pirmykt funkcij, kurios grafikas eina per
tak (0;9).
2) Parodykite, kad funkcijos F(x) grafiko liestins take x0 = - 2 lygtis yra
y = :t+13.
3) Raskite kampus trikampio, kur sudaro ties y = x +13 su koordinai
aimis.
b) Duota funkcj a fix)=5 + - .
2x + 3
1) Paraykite funkcijos f{x)

pirmykt funkcij, kurios grafikas eina per

tak (O; 4).


2) Parodykite, kad funkcijos F(X) grafiko liestins take X0 = -1 lygtis yra
y = x +10 .
3) Raskite kampus trikampio, kur sudaro ties y = x+ 10 su koordinai
aimis.

28*. a) Duota funkcija f ()=

1) Parodykite, kad f {)= 1

81

4+
A
4x

l6x

81

4x

2) Parodykite, kad intervale

funkcija f ( x ) yra didjanti.

3) Parodykite funkcijos /(X) pirmykt funkcijos F(X) intervale

ooj ,

kurios grafikas eina per tak (81; 81).


4) Isprskite nelygyb F(X)> O .
b) Duota funkcija f(x)=

36

1) Parodykite, kad f(x)=

7x+

ZJ6
Ix

Ix

2) Parodykite, kad intervale f ^ ; ooj funkcija f ( x ) yra didjanti.


3) Paraykite funkcijos f(x)

pirmykt funkcij F(X) intervale

; j ,

tenkinani slyg F(36)=36 .


4) Isprskite nelygyb F(X)> O .
29*. a) Duotaseka x=f(n),

/ ( x ) = 13x-x 2 .

1) Raskite x6 , X1, x 8 .
2) Raskite funkcijos /(x)=13x-x 2 didiausi reikm.
3) Raskite sekos (xn) didiausio nario numer.
b) Duota seka x = f (n), / ( x ) = 15x-x 2 .
1) Raskite X7 , X 8 , X 9 .
2) Raskitefunkcijos /(x)=15x-x 2 didiausi reikm.
3) Raskite sekos (xn ) didiausio nario numer.
30*.a) Geometrins progresijos pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal formul
S=2"-l.
1) Raskite pirmj progresijos nar.
2) Raskite geometrins progresijos vardikl.
3) Raskite nari skaii ,jei SN = 1023 .

b) Aritmetins progresijos pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal formul

n2
1) Raskite pirmj progresijos nar.
2) Raskite aritmetins progresijos skirtum.
3) Raskite nari skaii n, jei Sn = 2400 .

31*. a) Indlininkas bank ne 640 Lt.

Po dvej met jo sskaitoje buvo

705,6 Lt.
1) Kiek procent sudtini palkan priskaiiuoja bankas?
2) Kiek pinig indlininkas turs dar po met?
3) Keliais litais padidjo indlininko kapitalas per 3 metus?
4) Keliais procentais padidjo indlininko kapitalas per 3 metus?
b) Indlininkas bank ne 800 Lt. Po dvej met jo sskaitoje buvo 882 Lt.
1) Kiek procent sudtini palkan priskaiiuoja bankas?
2) Kiek pinig indlininkas turs dar po met?
3) Keliais litais padidjo indlininko kapitalas per 3 metus?
4) Keliais procentais padidjo indlininko kapitalas per 3 metus?
32*. a) Labirinto forma parodyta paveiksllyje.
Lankytojas pateko labirinto tak A, su
vienodomis tikimybmis gali pasirinkti
bet kur keli tak D. AO = OD = Sm,
BO = OC = Im.

Patekus

tak

lankytojo kelion baigiasi. Sakykime, X lankytojo nueitas kelias metrais.

1) Ivardinkite kelius, kuriais lankytojas gali patekti i tako A tak C.


2) Parodykite, kad atsitiktinio dydio X tikimyb P(x = 12) = .
3) Paraykite atsitiktinio dydio ^skirstin.
4) Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt.
b) Rombo formos labirinto ABCD kratins
ilgis 13 m . Ilgesniosios striains ilgis 24 ra
(r. pav.). Lankytojas, pateks labirinto tak
A, su vienodomis tikimybmis gali pasirinkti
bet kur keli tak C. Patekus tak C,
lankytojo kelion baigiasi. Sakykime, X lankytojo nueitas kelias metrais.

1) Ivardinkite kelius, kuriais lankytojas gali patekti i tako A tak C.


2) Parodykite, kad atsitiktinio dydio X tikimyb p ( x = 3) = -y .
3) Paraykite atsitiktinio dydio ArSkirStinI.
4) Apskaiiuokite atsitiktinio dydio A" matematin vilt.
33*. a) Parod

centre planuojama pastatyti staiakampio gretasienio formos

paviljon AAiBiBFFiEiE,

turint tik galin sien BBiEiE,

AA1B1B ir FF1E1E1Pertvaras HH1C1C,

GGiDiD.

onines sienas

3 m aukio paviljon su

pertvaromis galima pastatyti u 1200 Lt ,jei galins ir onini sien Im 2 kaina


yra 20 Lt , o pertvaros 1 m2 kaina yra 10 Lt.
C,

Bi

Di

E1

1) Paymkite paviljono plot (metrais), o ilg AFy (metrais) ir parodykite,


kad y = 20-3*.
2) Su kuria jc reikme paviljono tris didiausias?
3) Apskaiiuokite paviljono tr.
b) Turguje

planuojama

AAiBiBHHiGiG,
HHiGiG,

pastatyti

staiakampio

turint tik galin sien BBiGiG,

pertvaras NNiCiC,

MMiDiD,

LLiEiE,

formos

prekyviet

onines sienas AAiBiB

ir

AX 1 F 1 F. 3 m aukio

prekyviet su pertvaromis galima pastatyti u 3000 Lt, jei galins ir onini


sien Im 2 kaina yra 30 Lt, o pertvaros Im 2 kaina yra 10 i i .
B1

C1

Di

E1

Fi

1) Paymkite prekyviets plot (metrais), o ilg AH y (metrais) ir


parodykite, kad y = -j(l 00 -1 :).
2) Su kuria reikme prekyviets tris didiausias?
3) Raskite prekyviets tr.
34*.a) Duotas staiakampis gretasienis

ABCDAiBiCiDi.

1) Nubraiykite duotojo gretasienio pjv, kur gauname gretasien kertant


ploktuma, einania per takus A1, B1 ir C.
2) rodykite, kad ploktuma, einanti per takus A1, B1 ir C , yra lygiagreti
tiesei AB.
3) Ploktuma AiBiC

sudaro su pagrindo ABCD

ploktuma 30 kamp ir

AD = a . Ireikkite briaunos ilg AAi per a.


4) Ploktuma AiBiC

sudaro su pagrindo ABCD ploktuma 30 kamp ir

rodykite, kad i vis staiakampi gretasieni, tenkinani


2
duotsias slygas, didiausi tr turi gretasienis, kurio briauna AD = .
AB = \-AD.

5) Apskaiiuokite io gretasienio tr.


b) Duotas staiakampis gretasienis

KLMNKiLiMiNi.

1) Nubraiykite duotojo gretasienio pjv, kur gauname gretasien kertant


ploktuma, einania per ties KN ir tak

Mi.

2) rodykite, kad ploktuma, einanti per tak Mi ir ties KN, yra lygiagreti
tiesei LM.
3) Ploktuma KNMi

sudaro su pagrindo KLMN ploktuma 60 kamp,

MN = b . Raskite briaunos MMi ilg per b.


4) Ploktuma

KNMi

sudaro

su pagrindo

ploktuma

60

kamp,

KN = 3 - M N . rodykite, kad i vis staiakampi gretasieni, tenkinani


duotsias slygas, didiausi tr turi gretasienis, kurio briauna MN = 2 .
5) Apskaiiuokite io gretasienio tr.
35*. a) Trikampio ABC virni koordinats yra /l(4;-3), (-4;3), C(4;9).
1) Kuri trikampio kratin ilgiausia?
2) Nustatykite trikampio ABC r.
3) Apskaiiuokite trikampio ABC perimetr.
4) Apskaiiuokite pusiaukratins, nuleistos kratin AC, ilg.
5) Apskaiiuokite auktins, nuleistos kratin , ilg.

b) Trikampio MNP virni koordinats yra (5;-2),

5; 2), />(5; 4).

1) Kuri trikampio MNP kratin trumpiausia?


2) Nustatykite trikampio MNP r.
3) Apskaiiuokite

perimetr.

4) Raskite pusiaukratins MA ilg.


5) Apskaiiuokite auktins NB ilg.
36*. Vietoje vaigdui raykite praleistus skaitmenis:
a)

* * 5
4 *
3**

+
*

2 * *

1****

b)
'

* 2 *3
* *
* * * 87
* * * * *

2*004*

37*. a) Dvaro glynas buvo usodintas tulpmis. Vien sault pavasario dien
praydo viena tulp. Kiekvien sekani dien tulpi ied skaiius didjo tris
kartus. Deimt dien visos glyno tulps praydo. Kelint dien praydo
tredalis vis glyne esani tulpi.
b) Tvenkinyje praydo viena lelija. Kiekvien dien lelij ied skaiius didjo
du kartus. Deimt dien praydo visos tvenkinyje esanios lelijos. Kelint
dien praydo pus tvenkinyje esani lelij?
38*. a) Skruzd susiruo sveius pas skruzds, sikrusias kaimynystje. Pirmyn
skruzd jo psia, o atgal pirmj kelio pus ji keliavo usilipusi ant sies du
kartus maesniu greiiu negu jo psia, antrj kelio pus skruzd keliavo ant
iogo 5 kartus didesniu greiiu negu jo psia. Kada skruzd sugaio maiau
laiko: eidama sveius, ar grdama atgal. Atsakym pagrskite,
b) Mus susiruo sveius pas uod, sikrus kaimynystje. Pirmynji keliavo
nutpusi ant asilo. Atgal du tredalius kelio mus keliavo nutpusi ant vlio,
kuris ropojo tris kartus maesniu greiiu negu jo asilas, o likus keliji skrido
du kartus didesniu greiiu negu jo asilas. Kada mus sugaio daugiau laiko:
eidama sveius ar grdama atgal. Atsakym pagrskite.
39*. a) eimoje keturi vaikai. Jiems 5,8,13 ir 15 met. Vaik vardai yra Agn, Balys,
Deimant ir Greta. Viena mergait lanko vaik darel, Agn vyresn u Bal.
Agns ir Deimants met suma dalijasi i trij. Kiek met kiekvienam vaikui?
b) eimoje penki vaikai. Jiems 3,7,12,14 ir 16 met. Vaik vardai yra Aistis,
Benas, Daiva, Goda ir Karolis. Vienas berniukas lanko pirmj klas. Godos ir
Beno met suma dalijasi i 4. Goda jaunesn u Ben. Daiva vyresn u God.
Karolisjaunesnis u Aist, kiek met kiekvienam vaikui?

40*. a) Nuomos punkte klientai nuomojasi arba vien automobil, arba vien dvirat,
arba ir vien automobil, ir vien dvirat. Pirmj dienos pus buvo inuomota
17 automobili ir 37 dviraiai ir aptarnauti 45 klientai. Kiek moni
isinuomavo ir automobil ir dvirat?
b) Kempinge galima isinuomoti arba tiktai kambar, arba tiktai mainos
stovjimo viet, arba kambar ir mainos stovjimo viet. Per par buvo inuomoti 56 kambariai ir 88 main stovjimo vietos. Kiek moni isinuomavo ir
kambar, ir mainos stovjimo viet, jei buvo aptarnauta 112 klient?
41*. a) Vaik krybos parodoje buvo pasilyta kiekvienam dalyviui atsineti arba
vien lktuvo model, arba vien laivo model, arba ir vien lktuvo model, ir
vien laivo model. I viso eksponuoti 37 lktuv modeliai ir 43 laiv modeliai,
kiek i viso dalyvavo parodoje, jei 17 j atne ir lktuvo, ir laivo modelius.
b) Liaudies krybos parodos dalyviai galjo pristatyti arba vien darb i
iaudeli, arba vien darb i vyteli, arba po vien darb ir i iaudeli, ir i
vyteli. Buvo pristatyta 45 darbai i iaudeli ir 34 darbai i vyteli. 13 parodos
dalyvi pristat po 2 darbus (vien i iaudeli ir vien i vyteli). Kiek i viso
buvo parodos dalyvi.
42*. a) Dvi darelio aukltojos pirko spalvotus pietukus skirtingose parduotuvse
Venera" ir Saturnas". I viso jos nupirko 200 pietuk. Abi sumokjo po
40 Lt. Aukltoja, pirkusi pietukus parduotuvje Venera", pasak kitai: Jeigu
a tavo pietukus biau pirkusi parduotuvje Venera", biau sumokjusi
20 Lt brangiau". Kiek pietuk buvo nupirkta parduotuvje Saturnas"?
b) Bandeli kepjai Jonas ir Vytas atve turg parduoti 300 bandeli. Kiekvienas, pardavs visas savo bandeles, gavo 50 Lt. Jonas pasak Vytui: Jeigu
a tavo bandeles biau pardavinjs ta paia kaina u vien bandel, kaip savo,
tai biau visas bandeles pardavs u 100 Lt. Kiek bandeli pardav Jonas?
43*. a) Biroje prekiaujama dviej moni akcij paketais. Pirmosios mons vienas
akcij paketas kainuoja 200000 Lt. U pirmosios mons vieno akcij paketo
kain numatoma sukurti 18 nauj darbo viet. Antrosios mons vieno akcij
paketo kaina 300000 Lt.

U antrosios mons vieno akcij paketo kain

numatoma sukurti 24 naujas darbo vietas. U kiek lit reikia parduoti pirmosios
ir antrosios moni akcij paketus kartu, kad bt galima sukurti per abi mones
108 naujas darbo vietas?

b) Biroje prekiaujama dviej moni akcij paketais. Pirmosios mons vienas


akcij paketas kainuoja 180000 Lt. U pirmosios mons vieno akcij paketo
kain numatoma sukurti 15 nauj darbo viet. Antrosios mons vieno akcij
paketo kaina 210000 Lt. U antrosios mons vieno akcij paketo kain numatoma sukurti 20 nauj darbo viet. U kiek lit reikia parduoti pirmosios ir antrosios moni akcij paketus kartu, kad bt galima sukurti per abi mones 105
naujas darbo vietas?
44*. a) Achilas pastebjo 64 m atstumu nuo savs vl ir pradjo j vytis, kai
atstumas tarp Achilo ir vlio pasidar 8 kartus maesnis u pradin, Achilas
nustojo vytis vl. Kok keli nubgo Achilas nuo vijimosi pradios iki
sustojimo, jei jo greitis 15 kart didesnis u vlio greit? inoma, kad Achilas
vijosi vl tiesiu keliu.
b) Achilas vijosi vl tiesiu keliu. Kai atstumas tarp Achilo ir vlio buvo 6 m ,
tai vlys, suprats, kad nepabgs nuo Achilo, sustojo. Kok keli nuo vijimosi
pradios nujo vlys, jeigu jo greitis 17 kart maesnis u Achilo greit. inoma,
kad vlys sustojo tada, kai atstumas tarp jo ir Achilo sumajo 9 kartus.
45*. a) Upelis teka up. I upelio tako A, kuris yra 20 km atstumu iki intako,
plauk motorin valtis ups tak B, esant 16 km aukiau intako, o po to
gro atgal i tako B tak A. Motorins valties greitis stoviniame vandenyje
lygus 10

, ups tkms greitis lygus 2


, o upelio - 2,5
. Kada valtis
h
h
h
sugai daugiau laiko: ar plaukdama i tako A [ B, ar grdama atgal i B A ?
Atsakym pagrskite.
b) Upelis teka up. I upelio tako A, kuris yra 20 km atstumu iki intako,
plauk motorin valtis ups tak B, esant 16 km emiau intako, o po to gro
atgal i tako B tak A. Motorins valties greitis lygus 10 , srovs
h
Jcm
lent
tekjimo greitis upje - 2 , o upelyje - 2,5 . Kada valtis sugai
h
h
daugiau laiko: ar plaukdama i tako A B, ar grdama atgal i B A?
Atsakym pagrskite.

ATSAKYMAI
I. S K A I I A I , S K A I I A V I M A I , A L G E B R A
1. Skaii teorijos elementai
1.1. Dalumas
I. a) 4050; b) 6150.

2. a) 0; b) 0.

3. a) 219; b) 927.

4. a) 2,5,8 ; b) 0, 9.

5. a) 1,4, 7; b) 0. 6. a) 50076354; 4789630; b) 37508160; 1246100022; 212010102.


7. a) 1)8, 2)8; b) 1)5, 2)2. 8. a) 1230, 4230, 7230, 2235, 5235, 8235; b) 2340,
6345. 9. a) negali; b) negali. 10. a) nesidalija; b) dalijasi. 11. a) 16, 32, 48, 64, 80;
b) 18, 36, 54, 72, 90. 12. a) lyginiai skaiiai yra 2, 6, 26, 42, 68, nelyginiai skaiiai II,15,29,37,99, pirminiai skaiiai-2, 11, 29, 37, sudtiniai skaiiai - 6, 15, 26,
42,68,99;

b) lyginiai

skaiiai

yra

8, 14, 32, nelyginiai - 3, 9, 19, 21, 23, 77,

pirminiai-3,19,23, sudtiniai - 8,9, 14,21,32,77. 13. a) 11,19,27,35,43,51,59,


67,75,83,91,99; b) 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82, 89, 96. 14. a) 299;
b) 298. 15. a) 3 ; b) 4. 16. a) 7 ; b) 7. 19. a) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23; b) 25, 26,
27,28,30,32,33,34,35.20.a) 540 = 2 2 3 3 5; b) 180 = 22-32-5. 21.a) 1,2,3,4,
6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72; b) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. 22. a) 2, 3, 4, 6, 8, 12,
24; b) 3, 5, 15. 23. a) 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, 160; b) 3, 5, 15. 24. a) 14, 21,
28,35, 42,49, 56, 63, 70, 77, 84,91, 98; b) 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. 25. a) 36, 72;
b) 15, 30, 45, 60, 75, 90. 26. a) 450; b) 850. 27. a) Z)5Z)(360; 504) = 72,
360; 504) = 2520 ;

b)

DBD{2\6;396)

= 36 ,

MBK{2\6

\396) = 2376.

28. a) 40 kart; b) 84 kartus. 29. a) 180; b) 3150. 30. a) 1)29 komandos, 2)5
berniukai ir 3 mergaits; b) 1)31 komanda, 2) 5 berniukai ir 3 mergaits.
31. a) 1) 78 dovanls, 2) 2 obuoliai, 3 mandarinai ir 5 saldainiai, b) 1) 66 dovanls, 2) 2 abrikosai, 3 apelsinai ir 20 saldaini. 32. a) 36; b) 168. 33. a) 120; b) 180.
1.2. Realieji skaiiai
l . a ) 1)4; 13; 1000, Vl6 ; 2)-2; 4; 0; 13; 1000; V>; 3) -3,5; -2; 4; 1,2; 3 y ; | ;
0; 13; 1000; 0,(13); 3,4(12); -3,810" 5 ; 4) V; e; ; tg60; 0,1010010001...;
b) 1) 7; 12; ^

; 2) 7; 0; 12;-19; j

lt 2
12; 0,4(6); 3,1(45); ;

; 3) -2,1 103; -5-10" 2 ; 7; 1,3; 5 ^ ;

i
4 ) V J ; e 2 ; -7t;cos60; 0,3030030003...;-/ .

2. a) ; b) 2 . 3. a) - ; - J l ; - - ; - ; - ; - ; - ; 3,61; 3,(6); 10; b) 10-;


8
7
4 3 4 5 3
7
10,1; 2,(34); 2,34;

;
7

- ; -1,7; - V I .
3

1,732; 1,73; b) 1,414; 1,4(14); -Jl-

4. a) 1,(73); 1,7(32); V J ;

1,(414); 1,415. 5. a)

; 0,717;

b) 1,16;

1,1655; - . 6. a) 1)0,(6), 2) -3,(8), 3) 0,2(56), 4) 0,(384615), 5) 1,(923076),

6) 9,4375;

b) 1) 0,4(6),

2)-2,(428571),

3) 2,7(714285),

4) 5,(307692),

^-,,-, n ,4 33 1067 609


33
18 . 613
5) 2,2(41), 6) 7,3125. 7. a) 1) , 2 )
, 3)
; b) 1) , 2 )
, 3)
.
8
5000
25
4
125
16
o
5 , 2)
4 1571 , 3,
4
7 , 2)v 77 , 3)4 217 , 4)
2410 .
8. a)4,4
1)
) 77 , 4 ) 10771 ; b) 1)
11
495
180
3330
15
180
165
999
9. a) 1) 4,3582 10 s , 2)8,3510" 5 , 3) 8,2735 103 , 4) 9,8 105; b) 1) 3,97 105 ,
2)3,2410" 2 ,

3) 2,39710 2 ,

b) 1) / > 1 , 2)
25
b)

4) 7-10"6.

- 1 > - 1 . 1 1 .
2

/ 5 - / 4 < -4--

12

10. a) 1) 1,5<-|,
^ 1 > ^ 5 ;

2
a ) 11;

b)

2 ) ~ > ~ ;

2
13

a)

9.

b)

14. a) 3< V l T < 4 , - 3 < - V < - 2 ; b) 4 < V l 9 < 5 , - 5 < - V l T < - 4 .


b) 1 ir 2. 16. a)-7 ir 7; b)-11 ir 11. 17. a)
b) 2142. 19. a) 396; b) 396. 21. a)

113
1440

15. a) 1;

ir ^ ; b)-0,2 ir 0,2. 18. a) 1312;


; b)

127
3600

. 22. a) 980 m;

b) 726 t.

23. a) 3 9 - ; b) 521- .24. a) - ; atvirktiniai; b) I m 2 . 26. a) 16; b) 58.


I h
3 h
3
27. a) ( - V 2 ; - V 2 ) ; (V2; V2), iracionalieji skaiiai; b) (-/;/); (/;-/),
iracionalieji

skaiiai.

1,8210"2 m 2 ;

28. a) 1,01210"2 ; b) 2,655 10"3.

b) 7,710" 1 m , .

1,5310"2 m1.

29. a)

6,910"'

m,

30. a) 18,5<<19,5 ;

b) 107 < y < 117 . 31. a) 14+2; b) 80,5. 32. a) i = 15,40,l, 15,3 < ^ < 15,5 ;
b) 5 = 27,300,01,

27,29<S< 27,31.

33. a) 6,344 1021 1,5 IO 19 ,

6,329 1021 < m < 6,359 1021; b) m = 5,976 1024 1021,


5,975 1024 < m <, 5,977 1024. 35. a) 29; b) 32. 36. a) 5; b) 8. 37. a) 246; b) 103.

38. ) AnB

= {l;3; 5; 15}; b) nB

= {l;2; 7; 14}.

39. a) y i u S = {l;2;2;3;3;4;5;5;7;8}; b) Au B = {; 4; 6; 8; 9; 12; 15; 16; 18}.


40. ) = [0;5], = [;3], \ = [;); b) A = [-3; - l]u[2; ),

= [-3; ]. 41. a) \ = [4; 5];

= 0,\

b) \ = (0; 15){}.

42.)1) = {l;3; 5; 15}, = {2;3;5;7}, = {2;4;6;8};


2) Au B = {\;2; 3; 5; 7; 15}, S n C = { 2 } , A uC=
( ) 5 = {2; 3; 5}, AnBnC

{l; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 15},

= 0 , \ = {;15},

b) 1) = {l; 2;3; 6; 9; 18}, B = {4; 6; 8; 9; 10},


2) S = {l; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 18}, AuC=
{9},

BnC=

{AuC)nB={6-,9},

C = {l;3; 5; 7; 9; 11},

{l;2;3;5;6;7;9; 11; 18},


A\B = {l;2;3; 18},

AnBnC={9}y

\ = {2;6;18}.43.) = {l;2;3;4;6; 12},

B = {l;5},

= {1;2;3;4;5;6;12}, S n C = {5}, (AuB)nC


b) = {4;6;8},

B = {l;3;7;21},

= 0 . 44. a) u = [-1; 2),

( 5 ) = [0;1],
n = (l; ],

AnC=

()={},
AnB

= 0 , AnC

C = {3;5;7;9; 11},

= {;5},

= 0,

C = {2;3;5;7; 11},

= {l;3;4;6; 7;8;21}, S n C = {3;7},


AnBnC

{l;3;5; 15};

A\C=

( ) = {; 7},

5 = [-1;),

= {-;2),

= 0 , \ = [-1;0), \5 = [0;1];) / J u 5 = [0;5),


{},

BuC=

\5 = [;],
= (0;l),

BuC

b) = [-3;-1][2;),
B u C = (-oo;-2)u[2;oo),

(-2; o]u (l; 5),

\ = (0;3]. 45. a) AuB


= (0;),
=0 ,

= 0,

= (-;>),

= 0 , ()

= (; l).

= [-3;-2],

( ) = [-3;-2), = 0 .

46. a) Pavyzdiui, = (-<; \, B = (; ), kur - bet kuris realusis skaiius;


b) pavyzdiui, B - bet kurios aibs A poaibis, t.y. S c A .
2. Skaiiavimai
2.1. Veiksmai su skaiiais
35
5
5
7
19
9
1
l . a ) 0; b) 7. 2.a) - ; b) - . 3. a) 4 - ; b) 7 - , 4. a) - ; b) - . 5. a) 1 - ;
b) H .

6.a) l ; b) 1. 7.a) - 6 7 i f ; b) - I l f

b) 2 ,
'
495

10. a) 1 ;
7

b) 3 .
16

11. a) 1 ;
30

8.a) f
b) 3 .
15

b) i f .

9. a)

12. a) 30;

b) 2 .
20

13. a) 1,99; b) bet koks skaiius. 14. a) 1,15 ; b) 0,9 . 15. a) 45,7056 cm 3 ;
h
h

b) 245,925 cm 3 . 16. a) 45; 46; b) 92; 93; 94. 17. a) Petro; b) Lauros. 18. a) 7 L f ,
b) 2 Lt.
b) 80

19. a) 500 km ; b) 120 km.

km

22. a)

20. a) 25 ; b) 7 . 21. a) 78,75 ;


i
13 i
h
J_
arba 3,7 % . 23. a) 3;
arba2%;
b)
27
49
54

700

0.16.arba 16 %; b) 6; 0,04 arba 4 %. 24. a) 1,24 CMI ; b) 0,76 CMI.


2.2. Procentai
1.a) 0,0524;

0,004;

0,00125;

0,0075; b) 0,0265;

0,001; 0,0025;

0,008.

2. a) 17 % ; 75 % ; 33y % ; 12,5 % ; b) 54 % ; 80 % ; 1 | % ; 6,25 % . 3. a) 133;


b) 25,5. 4. a) 6400; b) 160. 5. a) 55 m2 \ b) 60 kriaui. 6. a) 37,5%; b) 2 0 % .
7. a) 37,5 % ; b) 33^ % . 8. a) padidjo 37,5 % ; b) sumajo 25 %. 9. a) 900 %;
b) 600 %. 10. a) 44 %; b) 51%. 11. a) 44 %; b) 30 %. 12. a) 10 %; b) 20 %.
13. a) 4
b) po 5 kg.
14. a) 90 %; b) 2,5 kg.
15. a) 50 %; b) 100%.
16. a) 9 kg; b) 14 kg. 17. a) 38,8 %; b) 46 %. 18. a) 5 %; b) 50 %. 19. a) 2000 Z,/;
b) 10 Li.
20. a) 1) 3750 Lt, 3) 8000 Lt.
b) 1) 168 Lt, 2) 250 Lt.
Ltfa
5000
200

4000
3000

100

2000
1000
1

21. a) 20 rutuli;

Mnesiai

b) 20 partij. 22. a) 100%

Savaits

; b) 2400. 23. a) 5 ; b)

21.

24. a) 28 ; b) 15.25. a) 850 ; b) 181.26. a) ^ % ; b )


3. Algebra
3.1. Algebriniai reikiniai
1. a) 3; b) 1. 2. a) - 3 0 a b ; b) -40a V c . 3. a) 1; 2; 5; b) 2; 3; 5. 4. a) (9a V ) 2 ;
2

b) ( 8 ^ 2 ) 2 . 5. a) 1)7, 2)11; b) 1)6, 2)7. 6. a) 1; 2; 3; 5 ; b) 1; 2; 5.


7. a) 1) (-oo;0)u(0; + co),
b) 1) (-oo;0)u(0;+),

2) ( - > ; - l ) u ( - l ; l ) u ( l ; + oo),

3) [-2;3)(3; + ) .

2) (-oo;-2)u(-2;2)u(2; + oo),

3) [S;7)u(7;oo).

8. a) - l | ; b) -5,25. 9. a) 0,56; b) -0,22. 10. a) -2; b) -1. 11. a) 1) b = a +10,

2) 6 = 1+ 2 ; b) 1) 6 = 1 - - , 2) 6 = + 1. 12. a) -24; b) -12. 13. a) 4; b) 3.


8
14. ) 3, 2 - 1 8 , , - 3 , 2 ; b) -62 +6-162

. 15. a) Iy2 ; b) 20:2. 16. ) 1; ) 1.

17. ) 3 + 6 3 ; b) 3 -86 3 . 18. a) - J H ^ l


m +2 +

b)

++ 9

. 19. ) 2; b) .
m

. . . + 2 . . , + 1 . . 3,-1 . . 5 , - 3 _ . , , , , , 4:2-6
20. a)
; b)
. 21. )
; b)
22. ) -3 ; b) 2. 23. ) - r r ;
-
+3
2, + 1
+ 2
, ( , + 2J
.. 2-1
, . 2
b) --v . 24. )
-IJ
-5
b)
3

b)

7+,

. , +6
25. ) ;
3

+2
b)
.

.
26. )

-4

3
, v 2-
, - + . . + ..

. 27. ) -1 ; b) . 28. )
; b)
. 29. )
; b)
.
+3
2 +a
a+ b-
-
+
X

4- 1

'a)2l+T;

) * + 1

2.)-(m 2 +2)(m 2 +4);


b)

(* + 29 + 2).

31. a) ( 2 , - 3 , ) ( 3 , - , ) ;

b) -[^p2--\2

34. ) (3--

b) ( 5 , - , ) ( 2 , + , ) .
33. )-4 2 ( 2 + 4);

+-).

)(3 + m + ) ;

b) (2 + -l)(lm

+ + 7).

35. a) (5-2, + ,)(5 + 2 , - , ) ;


b) (--)(4-
b) 1^-0,3, 2

+ ).

36. a) - ( / - 0 , 4 , ) ( / + 0 , 4 , , 2 + 0 , 1 6 , 2 ) ;

I - + - 2 + 0,09,4 . 37. ) ( , - 3 ) ( , 2 - 3 , + 3);


16 40

) ( 3 - , ) ( 2 - 3 , + 3).

38. )-1; 1; 4;

2) ( - 2 b ) 2 ; b) 1) (0,1-2)2,

b)-6;

-1;

1.

39. ) 1) ( , 5 , - , ) 2 ,

2) (2,5-2) 2 . 40. a) 6 = -1,5; b) = -4.

41. a) m == y ; b) = 165,5, 6 = 158,5. 42.a)3; b) 28. 45. a) IOla +206+IOlc;


3
b) 99(-).
3.2. Lygtys
l . a ) xe R;
x*-5,

2\

b) , e / f ;

x*2,5

. 2. a )xeR;

. 3. a) xe R ; b ) x e R .

x*-2,

x*3\

)xeR

4. a)-3 ; b) -4 . 5.a)l)taip, 2) ne

b) 1) taip, 2) taip. 6. a) 1) ne, 2) taip; b) 1) taip, 2) taip. 7. a) taip, b) ne. 8. a) 1; 5


b) -4; 2.

9.a)-2;l;2;

b)-2;-l;2.

10. a) 1) -V?; 0; V ? ,

2)-l;0

b) 1) -3; 0; 3 ; 2) - 2 ; 0 . 11. a) 1) - , 2) 1; 3; b) 1) -0,5; 2) -1; 0,5; 1,5.

12. a) 1) -1; 1; 2) -2; 2 ; b) 1) -/2;/; 2) -1;1. 13. ) 1) 1;7, 2) - ; 1, 3) 0 ;


b) 1) - 4 ; - 3 ,

2) ; 2 ,
4

15. ) -2; -1; 1; 2;

14. ) 2->/2:-4 = 0;

3)0.

) 1; 3.

16. ) 5,2; b)-11,6.

b) 1 - /3:-6 = .

17.)-|;|;

b) -3; --j .

18. ) 2; b ) 3 l | . 19. ) . =-2 + 3 ; pvz. (l;l), (; 7>; b)_y = 2x-3; pvz.


(l;-l), (; -3). 20. ) 11; b) -13. 21. ) -5; 5; b) 8. 22. a) -
) - ; - 3; = 3.
3
25. ) 13 ; 35 ;

23. ) 3 ;-5 ;

)25;91.

> 4 ; 1.

24. ) ; ;
3 3

26. ) 4; 7 ;
9
27

b)5-;-5.
9
27

* = 0;
b)-;--.
12
2

2 7 . ) = 49;

b ) a = -3

ir = 3. 28. ) 4; b) 3. 29. a) vienas sprendinys, kai a = O arba

= -1-1

du

sprendiniai,

kai

ae^-l^-;oju(0; + co)

sprendini

nra,

kaiaei-oo;-l^-j ; b) vienas sprendinys, kai = O arba a = -1, du sprendiniai,


kai a e (-1;

0) u (0; +QO) , neturi sprendini, kai

ae(-co;-l).

3.3. Nelygybs
1. a) 1) -3; - ; 1;
4. a) 1) < 4 ,
6. a) 1) 11

2)3;

2)a<3;

b) 1) I;
b)\)b>8,

+ y < 18 , 2) -5<x-y<2,

b) 1) l l < a + < 1 8 ,

2; 3; 2)1.
2)>.

2. a) 11; b ) - 1 .
5. a )M<N,

3. a) 9; b) 25.
b

)A<B.

3) -40 <-4y <-24, 4) 30<<80;

2) -13 <a-i> < -6 ,

3)18<aZ><45,

4) < < |
15 b 3

7. a) tiks; b) 18^<20. 8. a) 2; b) 1. 9.a)3; b) 2. 10. a) 6; b) 5. 11. a) 1; b) 2.


12. a) 1; b) 1. 13. a) 2; b) 1. 14. a) 1; 2; b) 1; 2. 15. a) 1; b) 1. 16. a) I) nra, 2)
b) 1) nra,

2)1,5.

17. a) 1) ^ ; +col,

2) (-2; + );

b ) l ) ( ^ ; + j,

2) -; 2 I. 21. a) 3; b) 3. 22. a) ; + <*>!:


,, b) ,I -<;.
,
. 23. a) nuo 300 m
11
)

13.
iki 1300 m; b) nuo 8 m iki 32 m. 24. a) ne daugiau 62 mai; b) ne daugiau 2250 km.

3.4. Skaii sekos


1. a) 10; 12; 14; 16; 18; b) 11; 13; 15; 17; 19. 2. a) 7; 11; 15; 19; 23 ;
b) 7; 12; 17; 22; 27. 3. a) 24; 48; 72; 96; b) 30; 60; 90; 120. 4. a) 10; 14; 18; 22; 26;
b) 10; 13; 16; 19; 22. 5. a) o=3" + l ; b) = 3 +1. 6.a) an = n2; b)
7. a) a=5n \ b) an=(n + 2)2.
b) a. = . 10. a)
12.a) an=

+1
-;
n

a=;
" 2"
,4

b) a =

=.

8. a) =-(2-1); b) =-2. 9. ) = 4 ;
b) = . 11. a) = ; b)
" 4"
"
n
'
1
.
n

. ,

13. a) an =

1
-;
n+2

15. a) e, = (-1)"+1 -2 ;

14..),-^;

a = ^ ^ .
" 2+ 1

,,
b) a

'
n+5

b)=(-l)\

16. a) an = 12(2-1); b) a =14(2-1); 17. ) an =-4- ; ) = - 3 - 2 .


18. ) 0; 1; -1; 2; -3; 5; ) 1; -2;

- 4 ; - 1 ; 32. 19. ) 6 = 48; b) 5 =76.


8

20. ) 4; 3; -2;-1; 0; b) 4;5 ; 6; 7; 8.21. ) 1; 6; 15; 28; 45; b) 1; - ; - ; ;


4 3 8
-j. 22. ) 0; 3; 8; 15; 24; b) 3; 6; 11; 18; 27. 23. ) 0; 3; 4; 3; 0; b)-2; 0; 0; -2;

1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
5 8 11 14

-6. 24. ) ; - ; - ; - ; ; ) ; - ; - ; - ; - . 25. ) 2; - ; - ; ; ;
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
2 3 4 5
^ 1 I
4 3
2
1
3 1 3
1
4
4 16
,
b) 1; - ; ; ; . 26. ) 1; ; ; ; ; b) -1; - ; - - ; ;
4 9 14 19 24
'
4 7 10 13
5
5 17
27.)-1; 2 ; - 3 ; 4 ; - 5 ; b) 1; - ; i ;
2 3

16
.
13

- I ; . 28. a) Iog3 2 ; log 3 4; Iog3 8 ;


4 5

Iog 3 16; Iog 3 32. b) log, 10; Iog 1 IOO; Iog1IOOO; IoglIOOOO; log, 100000.
4

"4

29. a ) l ; >/3;2; V J ; l ; b ) /2 ; 0 ; - - ; - 2 ; -

. 30. a) 2; 6; 24; 120; 720;

b) 1; - ; ; ; .31. a) 1;6; 11; 16; 21; b) 2; 4; 6; 8; 10. 32. a) 1; - - ;


4 20 120 840
2
-l;i;l;b)3;

3; -3; -3; 3.33. a) 7; 70; 700; 7000; b)-10;-0,1;-10;-0,1.

34. a) 1)2; 12; 22; 32; 42; 2) = 10-8; 3) , ^ = 9 9 2 ; b) 1)4; 1; -2; -5; - 8;
2) XN = - + 7;

3) X100 = -293.

35. a) SN = 2 + 1,2(-1) = 0,8 + 1,2 ,

25,6 LR,

288,81

b) Cn = 10-1,2"-1; 21 min; 62 min. 36. a) didjanios yra 1 ir 3

sekos, majanti - 2 seka. b) didjanios yra 1 ir 4 sekos, majanti - 2 seka.


37. a) aS = 1 ^ . " = '6 ; b) a6 =I 1 - , = 15. 38. a) 1) 6, 2) O 3 = 58; b) 1) 12,
2) a6 =-131. 39. a) a2 = 2 0 ; b) bg = b9 = -51. 40. a) a21 =-443 ; b) al9 =364.
41. a) 1) = 7, 2) a7 = - ^ ; b) 1) = 4 , 2) a 4 = ^ - . 42. ) = 245; b) = 603 .
43. ) >10; b) > 32 . 44. a) Taip, = 7 ; b) Ne. 45. a) 12; b) 122.
3.5. Progresijos
1. a) 1-oji seka; b) 1 ir 2 sekos. 2. a) 1) d = 3, a6 =16, Q 7 = 19; 3) d = 0 , 5 = 5 ,
6 = 5 ; 8) rf = - 7 , O4 = - 1 5 , 5 = - 22; b) 2) rf = - 3 , 6 = - 1 2 ,
4) rf = 0 , 5 = 8, 6 =8;5)

5 = 3 , 6 = ^ ; 7) rf = 4 , 4 = 13, 5 = 1 7 .
50

3. a) 10; 15,5; 21; 26,5; 32 sudaro aritmetin progresij; b) 5 ;


65

7=-15;

55
;

60
;

sudaro aritmetin progresij. 4. a) taip; b) taip. 5. a) 51; b) - 13 . 6. a) ne;

b) taip, a48 =30,4. 7. a) 57; 54; 51; 48; 45; 42; b)-30; -18; -6; 6; 18; 30; 42.
8. a) 3;7; 11; 15; 19; 23; 27; b) 5;5,5; 6;6,5; 7; 7,5;8 . 9. a) 4987-uoju; b)4002uoju. 10. a) taip, O41 =48; b) taip, a, 9 =-2,7. 11. a) a126 = - 0,1 ; b ) a 5 1 = 0 , 6 .
12. a) Ne;

b) Taip.

14. a) 1)-4,5,

13. a) 1) 5; 9; 13 ,

2) a = 1,5-6,

3) Ne ;

3)23;

b)l)2;-l;-4,

b) 1) 3 ,

2)=-5,

15. a) 3) = 6 ; )3) = 8.

16. ) 1) ,0 = 49, 2) =4 + 1;

2)=6-1.

2=9,

17. ) , = 1 ,

Q3 =17; b) , = 5 ,

3)Ne.

b)l)a8=47,

O2 =15,

b) 2) 2070 .

b) 1) S10 = - 3 0 ,

2) = 6 . 20. ) 20 ; b) 9 . 21. ) = 7-4 ,

=129;

b) = 9 -13 , 17 = 140. 22. ) 1) 3 = 38 , = 5 9 , 2) , = 1 4 ,

3=-26,

3 =-0,1;

b) 1) , =31,

2 =19,

2) = 5

a3 = 25.

18. ) 2) 24570;

3) O2 =3,7,

19. ) 1) S20 = - 270 ,

3)42.

arba

2) 2 =12,

= 6;

a4=24,

3) 2 =-0,8, 3 =0,4. 23. a) per 8 valandas; b) 15 km 150 m. 24. a) 315; b) 800.


25. a) * 643 km ; b) 422. 26. a) 386 ; b) 304. 27. a) 2240; b) 1800. 28. a) 125250;

b) 1125750.

29.8) 4905;

b) 494550.

.) 82350;

b) 810.

31.a) 1635;

b) 1210 . 32. a) 164850 ; b) 123975 . 33. a) 4095; b) 3960. 34. a) 6; 10; 14; 18; 22;
26; 30; b)-7; 0,5; 8; 15,5. 35. a) an = In-6,

skaiius 99 yra penkioliktasis ios

progresijos narys, o skaiius 88 nra ios progresijos narys; b) a=-4+19,


skaiius -105 yra trisdeimtpirmasis ios progresijos narys, o skaiius -200 nra
ios

progresijos

37. a) 9; 16; 23 ;

narys.

36. a)

a 1 7 =91,

b) 38; 133; 228 .

d = l;

b) O 23 = 171,

38. a) 17; 29; 41;

d = S.

b) 60; 54; 48 .

39. a) 1) h =8000-500, 2) 6500 m ir 4000 m, 3)9 min; b) 1) c =10+2 ,


2)50 Lt; 70 Lt, 3)po 40 dien. 40. a) -40; b) 160. 41. a) -3240; b) -5355.
42. a) 3 ; b) 2. 43. 2) d = ^ ; b) 2) d = 3. 44. a) 28,8; b) -1785. 45. a) -698,9 ;
b)-206. 46. a) -189; b ) - 1 2 0 . 47. a) 1331; b) 497 . 48.a) 288; b) 490.
49. a) a5 = 44,1 m , S5 = 122,5 m; b) a, 0 = 5,9 m,
2) 592,9 m,

3) 30J ;

b) 1)161,7/,

S10 =32 m . 50. ) 1) 102,9 m ,


3)40J.

2)1416,1 m,

5 1 . a ) = 44;

b) = 98. 52. ) 408; b ) - 9 5 0 . 53. ) 9 arba 31; b) 16. 54. a) 68 ; b) 100.


55. a) 7

arba

13;

b) 9

arba

12.

56. a) 1) a =-7 + 4(-l),

2) 78200 ; b) 1) a = -5 + 3(-l), 2) 237400. 57. a) a = 2 + l arba a = 5 - 8 ;


b) an = 2 - 3 arba a = 3 - 7 . 58. a) 300; b) 585. 59. a ) x = - l
b) x = l

arba X = 6. 60. a) 2 ; b) 2.

62. ) : = 0,5;
65. a) = 14;

b ) x = 4.
b) = 2

61. ) : = I + Iog3 2 ; b) = I-Iog 2 5.

63.a)x = - 2 ;
ir

arba x = 4;

b)x = -2.

x = 10. 66. a) 5 2 % ;

64.a)jc = 2 ;

b) 163%.

b ) * = 2.

67.a)36%;

b) 163%. 68. a) 7; 11; b) 5; 19. 69. a) 77 ; b) 129. 70. a) 1) 24; 2)40 0,6";
3) po 4 met; b) 1) 12; 2) 20-0,6";

3) po 5 vai. 71. a) 1) -ojo mnesio atlygini-

b) 1) ^=30000-1,1"-', 2)43923, 3)284615.

72. a) 1)96000;

2)120000-0,8";

3) po 5 met; b) 1)175000; 2)250000-0,7"; 3) po 4 met. 73. a) 55; b) 29.


74. a) 1 ; b) 2 . 75. a) 7 ; b) 25 . 76. a) Po 4 vai.; b) Po 6 J. 77. a) Po 10
15 5. 78. a) Po 3 vai.; b) Po 13 vai.

; b) Po

79. a) 9 ; b) 8 . 80. a) 6 ; b) 4. 81. a) 385

rutuliai; b) 120 rst. 82. a) 1 ir 2; b)2ir3. 83. a) 1) = - , A5 = , b6 = ,


5
125
625
4) q = - 1, b5 = - 9 , b6 = 9, 5) q = 2 , A4 = 16 , A5 = 32 , 8) q = 1, bs = 6 , A6 = 6 ;
b) 3) (7 = - 3 , 65 = 324,

4=77'
64

A6 = - 972 , 4) = 1, A 4 = - I ,

J = ^ T T ' 7) - 1 ,
L 56

2) - i ; 1; -2; b) 1)

i;

As=-I,

A5 - - 1 , 6) = - ,
4

A6 =1. 84. a) 1)250; 1250; 6250,

, 2) 1; -0,1; 0,01. 85.a)3125; 625; 125; 25; 5,

b) 5; 1; ; ; . 86. a)-4;-2;-1; - - ; - - ; - - ; b) 0,001;-0,01; 0,1;-1;


5 25 125
2
4
8
10; -100. 87. a) , 6 = 8 , .V9 = I j b ) , 6 = - 1 2 , y9 =96 . 88. a) 3; 3>/3 ; 9; 9>/ ; 27
arba 3; -3/ ; 9; -9/ ; 27; b) 0,2; 0,8; 3,2; 12,8. 89. ) 144; 48 ; b) 18; 162 .
90. a) 2; b) 3 . 91. a) 3 ; b) 2.92. a) <7 = 5 ; 1; 5; 25; 125; 625; 3125; b) = 0,1
100; 10; 1; 0,1; 0,01. 93. a) 2) SN
b) 15.

95. a) S6 = - 5,25;

b) aritmetin

_ 49(7" - l )

b) -20,

; b) 2) s:

96. a) aritmetin

. 94. a) 40

2, geometrin 1

1, geometrin 2. 97. a) bn = ( - l ) " 2 4 "" ; b)A=--2"" 1

bn = ( - ) " 5 2 " - 4 .
99. a) 3 ; b) 5 .

arba

98. a) 1) n = 6, 2) A6 =-486; b) 1) n = 8, 2) A8 =-768.

100. a ) x = l ; b ) x = l . 101. a) 1; b) 1. 102. a) 189; b) 255.


100

103. a) 6;

104. a) 1) An = 2-3 2 "",

b) 4.

2)9 H

b) 1) A = 3 4

5<

2) 16

1 4

105.a)7; -28; 112; -448

ir

-11-; -46; -186;


3
3
3

- 7 4 | ; b) 3;-6; 12;-24. 106. a) A3 = 9, <7 = 3 arba A3 = 1 , = ^ ; b) A1 = 3 ,


<7 = 2 arba

=12, <7 =

109. a) 10125 wif.; b)20736Z./.


111. a) i ; b) | .

107. a) 23,25; b)341-j. 108.a) 248; b) 842.


110. )

= 3,

= 243; b) /4 = 2,

5 = 32.

112. a) 1; 3; 5; b) 1; 5; 9. 113. a) 2; 6; 18 arba 18; 6; 2;

b) 4; 10; 16 arba 16; 10; 4. 114. a) 4; 12; 36; b) 100; 20; 4 . 115. a) 1; 3; 5;
b) 1; 5; 9. 116. a) - 7 ; b) - 2 . 117. a) 8; 10; 12;... ,

17; 10;3;... b) 3; 7; 11.

118. a) 1 ; b) 36. 119. a) | ; b) 7,5 . 120. a) a = - l , A = 3 , c = - 9 arba a = - 9,


b = 3, c = - l ; b) a = l , A = - 3 , c = 9 arba a = 9,
b) 0,8. 122. a) 1) <? = -!= , 2) b2=9,
/3
A3

A3 = /

6 = - 3 , c = l . 121. a) 2;

; b) 1) A1 =
5

, 2) A 2 = I ,

. 123. a) o, =72, <? = | , a, =36, <? = f ; b) a, =84, <7 = 7 ,


3
3
4

a, =28 ,

o = - . 124. ) 32 ; b) 364,5. 125. ) - ; b) - . 126. ) ; b) - . 127. ) 85-;


4
3
2
19
3
3
b) 518,4. 128.a)-62,5; b) 108. 1 2 9 . ) ; b) 1 ^ .
,,, \ 1
131. ) - - ;

.v
1
b)--.

/2( + /)

132. )

130.)1|; b) 80.

( + /3)
..//r
Vl5(/ + l)
1
'
; )9(/3 + 1). 133. ) - ^

WJ-5

134

2
b)8j.

137. ) 90;

b) 2/2 . 140. )
2
X22 = - .
3
4)5-^-.

16 +

b)-275.

138. a)

; b) ^

2
5
142.8)1)-, 2 ) ,
' H
18

2
3

b) 4(-4/2+1).

139. )
7

5
7
3 ) , 4; ) 3 ;
' 27
12

143. ) 1) 32(2+ /2 )cm,

3
4

b) 1)
'

= ;
9

) ,1 = ,
3

3
7
5
, 2 ) , 3) ,
11
18
36

2) 128cm2; b) 1) 24cm;

2)^y^cm2.

144. ) 128 cm 2 ; b) 32 cm.


II. F U N K C I J O S I R A N A L I Z E S P R A D M E N Y S
I . Funkcija
1.1. Funkcija ir jos grafikas
2)
3) Ds = (; 5); s =(0;6,25),

AS(x)
6,25

1. a) 1) 5(x)=5x-x 2 ,

S(x)

4)
2.5

AS(x)

b) 1) 5(x)=8x-x 2 ,

2)

5(x)

2
12

15

16

4)

3) D s = (; 8); - ( 0 ; 1 6 ) ,
4

, kai O < ^ 2,
2. a) 1) 5(x)= 4
-1, kai 2 < x < 4 ;

2)

1 2

3) 5 ( l ) = - , 5(2)=1, 5(3)=2, 5(4)=3.

b) 1) 5(x)=

Ix 2 , kai O < < 1,


[2-(2-x) 2 , kai 1 < x < 2 ;

3) 5 ( 0 = 1 , 5(0,5)=0,25, 5(1,5)=1,75, 5(2)=2

7,8x, kai 0 < x < 1 0 ,

3. a) 1) m(x) =

a) 1) 5(x) =

8,9x-11, kai 10<x<25;

60
t-l

, kai O < i < 20,


2)

36

, kai 20<<<70;
t, S

70

4. a) 2; 3; 6; 7; b) 1; 3; 5; 7. 5. a) 1 - gali, 2, 3, 4 - ne; b) 2-taip, 1, 3,


4 - ne. 6. a)

DF

=(-5-,4],

EF

=(-4,5;]; b)

DF=[-

7. a) 1 ) / - 8 4 ] = - 9 4 , / ( ) = 1 , / 4 ! = 2 2 ^ .

5;7), , = ( - 3 : 4 ] .
2)
2 ) >4
I'

3) funkcija netolydi.

k
)

b)l)g[-5-j = - 4 , g ( 0 ) = 0 , ^ 2 | j = 2 - .

2)

3) Funkcija netolydi.
1 /2

j:

b)

8. a)

9.a) 1 ) / ( - 6 ) = 0 ,

/ [ - ] = 0,2,

/(9)=0.

/\

2)

/(-0,9)=0,1,

/(0)=0,

/(3,8)=0,8,

, / W = X-M = W
1) Df = R,

,=[-,\).

0 1 2 3 X

)1) g{~5)=-5,

g(-3,7)=-4,

M
|

2)

1, *(0)=0, g(0,5)=0, g(3,7)=3.

/ W = X-W = W

) Dg=R,

ia - realij skaii aib,


Z - sveikj skaii aib.

1 2

10. a)

b)

Df =(-o;l)u(l;co),

D g =(-co;-l)u(-l;<x>),

r =(-oo;2)u(2;co)

Eg=Z-,

=(-oo;-2)u(-2;oo).

11. a) a = 2, b = -5 ; b) a = 3, 6 = 13. 12. a)

2x

+1

; b) 4x 2 -12x + 9 . 13. a) 11;

b) 15. 14. a) xe[o,6;l); b) xe(-l;oo). 15. a) 1) D(/)=[-2,5;], 2) (-0,5;)maja;

(-2,5;-0,5) - didja,

4) max /() = 4,
X = 1,2

ir

min/() =-5,5 ;

= 3,7,

ming(x)=-2,5.

3) didja

3)/(x)=0,

kai

x = -l,8

b) 1) D(g)= [-3,5; 4,5],


(-3,5;-i)

16.a) 1) 1;0,5;2,5 ;

ir

(2,5;4),

2)[-2;2],

ir

x = l,5,

2)/(x)=0,

kai

4)max/(x)=6,
3) (-2;l)u(2;2,5],

4 ) y = 2x+2;b) 1) -1,5; 1; 3,5 , 2) [-3;3], 3) (-3;2)u(3;3,5), 4) / ( x ) = 3 x - 3 .


17.a)l)2, 2) (-3,5;2), 3) [-3;-2] ir 1, 4) g(-l)=-2; b) 1) -1, 2) [-3;3),
3) -2 ir [l; 2], 4) g(l)=3 . 18. a) -2; b) -6,5 . 19. a) 2; b) 1. 20. a) 1, 3, 6, 7 -

lygins; 4, 5, 10 - nelygins; 2, 8, 9 - nei lygins, nei nelygins, b) 1, 3, 7 - lygins;


4, 5, 6, 9, 10 - nelygins; 2, 8 - nei lygins, nei nelygins.
22. a)
21. a)
b)
b)
>'A

*r

-4

-2

i/p

TF

23. a) 1, 5,6,7 - lygins; 2 - nelygin; 3,4,8 - nei lygins, nei nelygins,


b) 4 - lygin; 1,3,6 - nelygins; 2,5,7,8 - nei lygins, nei nelygins.
24. a) 1) - i , 2) - 3 I ; b) 1)1, 2)7.

SA

25. a)

b)
o| i

26. a) 1) didja
2) nelygin, 3)
[3; 2]
3)

ir

[-l;l], maja

[-3,5;-] ir

"r

[2; l]

ir

[l;2] ir

[;3,5],

min /(*)=/(3,5)--2, ^ 3 ^ / ( , ) = / ( - 3 , 5 ) = 2 ; b) 1) didja


[2; 3], maja

min g(x)= #(3,5)=-1,5 ,

b) , = . 28. a) 2; b) 3.

[-3,5;-] ir

[-l;l]

ir

[; 3,5], 2) nelygin,

g(,)=g(-3,5)= 1,5.

29.a)4;b)3.

27. a) y = 6,25,;

30. a) 1) (-00; 2],

2)(-oo;-l)u(-l;l)u(l;+oo),3)(-eo;-2)u(-2;2)u(2;+oo), 4)

, ]( ;

fi],

5)(0;o), 6 ) f - l ; | l ; b) 1) (-<>;-[2;3)(3;+), 2 ) i - o o ; - | ) u i | ; + oo],


3) (-oo;0)u(0;l)u(l;oo), 4) (->; l]u(3; + ) , 5)(-oo;), 6 ) ( - 0 0 ; - l ) u - - ; J .
31. a) 1) (-00;+ 00), 2) (-oo;0)u(0;+oo), 3) [-8; + ) , 4) (-oo;], 5) [-5;+ 00),
6) (-00;5]; b) 1) (-; + ,). 2) (-00;5], 3) (-oo;0)u(0;+oo), 4) , = -1; y = 1,
5)(-oo;-2], 6) [-2;+ 00). 3 2 . a ) a = j ,

b = 3,

c = -2; b ) a = - 3 ,

b=

-2,

c = 10. 33. a) 1)4, 2) -10; 20; b) 1) - 5 6 , 2 ) 2 ; 8. 34. a) - 1 ; - 3 ; - 4 ; b) - 5 ; 0 ; 2 .


35. a) 1; 3; 4; b) 2; 3; 4. 36. a) 6; b) . 37. a) 2; 4; 6; b) 2; 3; 6. 38. a) (-2; 4);
24
b)

I - I l . 39. ) ),
,3' 3.

g(x) , n(x),

t(x); b) / ( * ) , g(x),

Ux) , u(x),

v(x).

40. a) 1; b)3.
41. a)

f{x)~ 2x + 1
f(x)=4-2x

g(x)=-ix

g{x)=-\x+

2.

f{x)~ ( + i)2

g{x)= 2-J~x ;

g{x)=^~

1.

/W =

= X -2, x>0.

g(x) = x -2, x>0.

g(x) = x 2 +l, x>0.

44. a)
g(x) =

xSO

g(x) = x2 + l, x<0.

g(x) = x2-2,

x<0.

+2

48. a) g { x ) = ~ , / > , = ( - ; l ) u ( l ; o o ) , D g = (-00;3)u(3;oo); b)


x-3
DF = (-00;-l)u(-l;oo), D g = (-00;-2)u(-2;00).

2+x

b)

Df = [-4; ], Ef = [; 2],

D , = [ 0 ; 4 ] , Ef 0;2],

D g = [; 2], g [0;4].

=M-

-4;].

, +5
50.a)g(,)= ,
b)

D,=g=(-<;-l)u(-l;>),

,=D g =(->;3)u(3;oo);

D,=g=(-oo;l)u(l;oo), Dg=,=(-oo;4)u(4;co).

1.2. Funkcij taikymai


l . a ) S(n)= 180 360 ; b) v(t) = 1000-50;.
2. a)
12 m;
93 Lt.

Ilaidos

b)

Ilaidos

(Lt)

(Lt) A y = 85,6,

15 /;
1027,2 Lt

171,2

85,6

Dien skaiius

Audinio metr

3. a) y = 0,08,, 40^ , 875 km; b) y = 0,62,, 18,6 Lt, 50 dien.


4. a) / ( i ) = 80+6f; b) / ( , ) = 5 0 0 - 1 0 , .

t S(t)

17,5

t
S(0

0
0

0,5
3

1
6

1,5
8

2
10

2,5 3 3,5 4
10 12,5 15 17,5
1

17, 5 km.
b)
t
SM

40

0
0

0,5
5

1
10

1,5 2 2,5 3 3,5 4


16 22 22 29,5 37 44,5

'44,5

20

10

44,5 km.
1

6. a)

b)

l\h, metrais

A, metrais

1. ()= -4,9t 2 +10/ + 2

+ 20 20

1. h(t) = -,9t2

3. 1) l s ,

3. 1) 2s ,

2) pradioje

2) antrj,
3) 9 .

3)7 m,

>

4) po 2,2 s.

sekundmis

7. a)

b)
1) s(x)=12x-3x 2 ,

2) xe[0;2].

2) xe[0;2].

Ac

2,2

I,
sekundmis

121

1) S(x)=12-3x 2 ,

8. a)

b)

dienos
21 22 / 2 3 24 25 26 27 28 29 30

^mW

-3
2) 23 ir 25.

2) , IOA , 21A .
2. Laipsnins funkcijos

2.1. Pagrindins laipsnini funkcij savybs ir j reikmi skaiiavimas


1. a) 1) /(8,2)</(9,8),
2) /(-8,2)</(-6,5).
b) 1)/(12,7)>/(13,6),

4. a)

2) /(-4,8)</(-6,2);

b) 1) /(9,7)>/(7,5),

2. a) 1) /(2,8)</(3,2),

2) /(-4,8)</(-2,3);

2) /(-14,2)</(-12,l).

2
-;4 ; b) [0;3]. 5. a) 4 2 ;

9(A+2)~3;

b)V6-V7;

( A + A

) I .

- J = ;
3/*V

7 e is

6.a)V3-V7;

J I ;
Vx

Vri

; ^

3. a) - - ; 0 ;

6
. _| j i
. 4(a + 3)

; b) 534 ; 3a 1 4 ;
^ T ;

^ = ;

. 7. a)

b)[l;3].

ii-ii
49' 25

192

192

2197'1331

8. a)

b) 1,2. 9. a) 1) 3,54 <3,8 4 , 2) 2,26 <(-2,5) 6 ,

3)(-3,1)4(-3,2) 5 ,

4) (-4,6)4 < (-4,8)4 ; b) 1) 0,35 < 0,5 5 , 2) 0,64 < (-0,8)4 , 3) (-0,2)3 > (-0,4f ,
4) (-0,6)4(-0,55) 8 .

10.a)/(l)=0,

b ) / ( - 1 ) = 2 , /(-2)=18, / ( ) = ~ ;

12. a) EklL j b)
b

/(2)=-4,

/(-3)=36,

/ ( 4 } =^

. ) 1 ; 3; b) 1; 2; 4.

. 13. a) 1,2107 m 2 ; b) 8,3-10"7 km1. 14. a) 1) ^49a5b

g(l);

/(2);

18. ) \[ >[ ;

19. a) V < ^ 9 ;
3

b) V 4 <
b) 6 - .
4

g(3);

21. a) a ;

24. ) 6 ;

b)-.
4

27. a) 2 "; b) 10""1. 2 8 . a ) V 2 + V 3 ;

b) a .

25. ) 2,4 ;

b) 4.

/(-l);

))>/.
22. a ) - ;

b) 1.

26. ) 192 ; b) 10.

b) 2^5 . 29. ) 13 V ? +16; b) 2 1 ^ 2 .

30. a) 2Vx23"; b) 'Vx 7 ". 31. ) - 0 , 6 ; b) -0,02* V


33.8)5^ +5 ^ ;

/(l);

/(-5). 16. a) takas /4; b) takas 5. 17. a) 1; b) 3.

b) V^ > ^ 4 2 .

20.
23.a)12,5;

m n

2) Vl25a s 6 7 ; b) 1) V f K h j ; 2) V 2 W . 15.a)g(-6);
b)g(-l);

/(4)=-48;

32. )

b) V?

b) 2Va . 34. ) 3 ; b)-3 . 35. ) 4,5 ; b) . 36. ) - 6 0 ;

b ) - 9 . 37. ) 2 ; b) 3. 38. ) 3 ; b) 1,5. 39. ) - 3 6 ; b)-420. 40. )

b)3.

41. ) 6; b) 4,9. 42. ) 3 ; b) 3. 43. ) 14 ; b) 2. 44. ) 10 ; b) 14. 45. ) -20 ; b) 3.


46. ) 0,5; b) 6. 47. ) 23- ; b) - 2 2 - . 48. ) 8- ; b) 2 - . 49. ) 64,25 ; b) -11.
2
4
3
4
50. ) 144 ; b) 675. 51. ) 27 ; b) 1,5. 52. ) -5,8 ; b) 5,2. 53. ) 1; b) 1. 54. ) 12;
b) 15. 55.8)324; b) 1125. 56. ) 20; b) 12. 60. ) 6V + 2; b) 39. 61. )
b) .
V 4

62. ) 2;

b) 1.

64.8) Df =(-oo;l]u[3;oo);
b) Z)(g)= - 2; + co).

63. ) tiktai,

kai

x = 0;

b) Df = (-00;-2]u[l;00).

66. a) d(/")=[-1;0)U(0;+CO);

67.a) >(/)=[-5;-l]u[l;5];

b) tiktai,

kai

^ ;
x = 0.

65. a) D{f)= [2;5];


b) >(g)=[-3;l)u(l;3].

b) >(g)= [-4;-3]u[3;4].

68.8) 7,626 10"4;

b) 8 1026. 69. a) 8,58 103; b) 1,875 IO" 35 . 70. a)-2,1305 IO"'6 ; b) 9 1 0 " 9 .
71.a) (/)=[0;+qo);
b) (g)=[-3;+oo).

b) (*)=(->;+ ).
73. ) 5/ ;

2-^27;

74. a) V-T2 ; - ; 2; V ; b) V ^ ;
2
b) 1VT?, ,
b)\fj6,

Vi,

72. ) ( / ) = [2;+ oo);

^9;

b) 3^25 ;

V2,

78. ) 1) / ,

2)V4,

3)-(/7+l),

4)3-2/2.

81.) / ( 4 ) = 3 2 ,

-JlW,

V2W,

4 ) 9 + 4/5;

79. ) 194;

V72,

77. a) 3 + y 3 ;

^3^2.

3) i / 5 - / ) ,

Vl6 .

- ; 1; V ^ . 75. a) /2 , , , V ? ;

/2. 76. a) i[j\0 , ^ V s ,

fiS,

2yf ;

b) 322.

/(0,01) = 0,00001;

b) 3 - . 3 .

b) 1) V? ,

80. ) 33;

2) ,

b) b-115 .

b)/(l)=l,

/(s)=i,

/ ^ i j = 4. 82.a) 2; b) 3. 83.a)4; b) 0; 1. 84. a) 1; b) 8. 85. a) 1) 2x4 , 2) 3x ,


, 1
,
-2
2
1
3) - 4 , 4) " 2 ; b) 1) - " 2 , 2) 4 , 3) 9x 3 , 4) x" 8 . 86. a) 80- ; b) 10- .
3
4
3
3
87.a)l,5; b ) l | . 88. a) 2; b) 5. 89. a) 1)
4) D / = ^ - o o ; i j u ^ ; c o j ;
4) 0 / =(-;-/][;<).

b)l)(l6;2);
90.a)l) I ;

; 2) /(8)+1 = /(27); 3) 0; 1;
2)/(8l)-l = /(l6);
3) (-l;0)u(l;co);

3> 0; 1;
b> 1) 0; 1;

3) ( 1; 0).
2.2. Atskiri laipsnini funkcij atvejai
1. ) 4, 6, 7; b) 3, 7. 2. ) 7; b) -9 . 3. ) 1 koordinacinis ketvirtis; b) I koordinacinis
ketvirtis. 4. a) D(y)= (-00;0)u(0; +00),
b) >(y)=(-oo;0)u(0;+oo),
6. a) 1) /(5,3) >/(-6,4),

4)/[-l|]<g^j;

E(y)= (-00;0)u(0; +00);

E[y)= (-00; 5)u(5; + 00).

5. a) 2;

b) 1.

2) s(7.3)>g(-8,l),

3) / ( m j j < g ( m | j ,

b) 1)/(-7,9) </(-8,1),

2)^-5-1^(-5^),

3)/(4)^(4)'4) "2DieI2Sj' 7'a) D/=(0;+oo)' /=(;+oo);


b) > g =(0;+),

g = ( 0 ; + a>) 10. a) 1)-3, 2)1; b) 1)4, 2)2. l l . a ) p = 6,

= 13; b) p = -2, = 6. 12. a) a < 0 ; b) a < 0 . 13. a) y = {x-2)2,


2

X = 1,

= 4 ; b) y = (x-2)

^ = -x + 4,

15. a ) D f = {xe [-2; 2], = 6}; V)Df


b) , = [ 3 ; + oo).

/7

,=

x = 0,

x = 3.

y = x,

14.a)16;

b) 20.

={xe[-l;l],x = 2}. 16. a) , = ( 3 : + 00);

17.3)/),=(-00:00),

, = ^|;oo ;

18. a) , = ( - 0 0 ; 7];

b) , =[-7;00).

, = [ 0 ; l ] ; b) Df = [-1;], Ef =

b) Df =(-00;00),

19. ) Df = [; 2],

20.3) 2; b)3. 21.3)-1,2; b) 2,4.

2 2 . 3 ) 1 ) - 4 , 2)1,5; 3)7, 4)--^; b) 1 ) - 4 , 2)6, 3)2, 4)1. 2 3 . ) , = ^ ,


4

b)

= 5x. 24.3) 1)354; 885; 1239, 2) 1470; 588; 420; b) 10; 30; 60; 36.

25. 3) per 3 ; b) per 10 dien. 26. ) 105 Lt; b) 4 Lt. 27. ) 9 g ; b) 26 .


2.3. Lygtys ir nelygybs
l . a ) - ; b) 10; 2. a) 10; b) 25. 3. a) - ; b ) - I - . 4. a)-2; b) 25,3. 5. a ) - ;
8
8
3
15
3
1
1
b) . 6. a) = , kai * 1 , e R , kai a = 1; b) = , kai a* 2 , e /f, kai
8
2
2
= 2 . 7. a) = - ,kai a * 1 , e R , kai a = -1, sprendini nra, kai a = 1;
a+1
b) =

a+2

8. a) :
b) =

, kai

a * 2 ,

xeR

, kai

a = 2, sprendini nra, kai

a = -2 .

6+5
,kai 6 * -3 , 6 * 5 , e /? , kai 6 = 5, sprendini nra, kai 6 = -3;
6+3

6+7
,kai 6 * -3 , 6 * 7 , e , kai 6 = 7 , sprendini nra, kai 6 = -3.
6+3

9.3) 152; b) 90. 10. a) 162 L i , 118 Lt, 104 Lt; b) 130/./, 180 Lt, 210/./. 11. a)
20 Lt;

b) 180 L i .

12.a)12cm,

12cm,

20cm; b)17cm,

\1 cm ,

10 cm.

13. a) 11 km; b) 11 km. 14. a) 7 mons; b) 136 ha . 15. a) O ; 17,5; b) -7,5 ; 0.


16. ) 2 ; 2-j;

b) i ; 3 .

17.a)-3;|;

b)-2;i.

18. a)

b) ~ .

19. a) sprendini nra; b) sprendini nra. 20.) ->/20, /20; b) ->/; /.


5; b) j ;

-5. 23. a) x 2 -2x-3 = O ;

24. a) 3x -10x + 8 = 0;

b) 5x-13x +102 = 0.

21. a) --j ; 3; b)-0,2 ; 1. 22. a)


b) + 9x + 20 = O .
2

25. a) - 6x + 4 = O;
27. a) be R ,

b)

b) c = l j . 30. a)

j;

b ) x - 4 x + l = 0.

meR .

26.a)-0,2;

28. a) a = -8,8 ;

b ) o = 25.

2;

b)-0,5;

3.

29. a) m = - 0,25 ;

2; +00 I; b) p e R. 31. a) X 2 = - 5 , p = - 2 ; b) x 2 =-0,5,

o = 2. 32. a ) * = 5 ; b) tokios k reikms nra. 33. a) k - 2,75; b)k = 3~.


34. a) a = 15 ; b) m = 8. 35. a) p = 1 ; b) m = -1. 36. a) k = 3 ir k = 4 ; b) k = 1.
37.a)l)-6,
3) (; 0,4),

25
25
2) j - ; |, 3> j 0; , 4 ) [ 0 ; + o o ) ;
24
4)[0; + oo).

b) 1 ) - 6 ,

38. a ) - 3 ; - 2 ; 2;3;

2) (-00; 0,4),

b)-6;-2;2;6.

39. a) - 2 ; - ^ ; ^ ; 2 ; b) - 2 ; - J l ; Jl; 2 . 40. a) -1;1; b) - i ; I . 41. a) 0 ;


b) 0 . 42. a) -1; 1; b) -4; 2 . 43. a) -1;2; b) 2; 1. 44. a) x = - 2 , * =
x=j,

x = 2 ; b) x = -0,6, x = 0,6.

arba = 1; b) 1) a -1;

45. a) 1) a* 0; 1; 2, 2) o = -2, 3) o = 0

-1 ; 2, 2) o = - l , 3 ) o = -2 arba 0 = 2.46. a) 27; b) 29.

47. a) -2 ir 5; b) -1 ir 6. 48. a) IOcm ; b) 5cm arba 8cm. 49. a) 23; b) 12.


50. a) 8 cm ; b) 18 cm . 51. a) 0; 0,8; b) 0; 0,6. 52. a) 0,8; 4; b) -2; -. 53. a) 3,5;
6
b) -1-j . 54. a) 4; 18; b) -8 ; 3; 55. a) 0; 2; b) 0. 56. a) -2; b) 3. 57. a) 3; b) -2.
58. a) 7; b) 1. 59. a) 2; b) 1; 7. 60.a)2;

b) 6. 61. a)

km . x , km
.. , , _ km .
km , ,
km
62. a) 3 ; b) 4 . 63. a) 1 2 ir 16 ; b) 7 5
h
h
h
h
h

15 ; b) 2 0 - ^ .
h
h
km , . . ,
ir 60 . 64. a) 6
h

mons; b) 15 Lt.
b)-1,5.

65. a ) - 1 ; b) 4. 66. a) 3 ; b) 2. 67. a) O; b) 2. 68. a) -2,5;

69.a)-|;-l;
3

b)2|;3.
3

70. a) 16

b) 50.

71.a)-;
9

b) - 1 .
16

72. a) 4; 3 ; b) - 2 ; 3 . 73. a) -2; 2; 3; b) - 4 ; 1; 4. 74. a) | ; 7 ; b) -5; 0,6.


75. a ) - f

2; b)

2. 76. a ) - 3 ;

b) 0; 5. 7 7 . a ) - l l ; 7 ;

b)-8;-6.

78. a) -2; 0,75; b) -1,4; 2. 79. a) -3; 4; b) 4>/2. 80. a) 5 ; b) 4. 81. a) 0 ;


b) 0 . 82. a) 0 ; b) 0 . 83. a) 7 ; b) -8 . 84. a) 0 ; b) 3. 85. a) -1; 3; b) 2; 10.
86. a) 7; 8; b) 2. 87. a) 0 ; b) 0 . 8 8 . a ) - - ; b ) l . 89. a ) - 9 ; 4; b ) - 5 ; 2.
4
90. a) 4; b) 19. 91. a)-1; b) 3. 92. a) 4; b) 16. 93. a) toki reikmi nra. b) 3.
94. a) -1 ir 2; b)-3 ir 2. 95. a) (-9; 5); b) (-6; 3). 96.a)(l;2);
97.a)(l; 2);

b)(3;l).

98.a)(-l;0);

(2; 3);

b)(3;l);

b) (-2; 5);

(1;2).

99. a) 1 ir 10; b)-l ir -2 arba 2 ir 1. 100. a) 1) taip; -2 ir 12; 2) ne; b) l)ne;


2) taip; 12 ir 7. 101. a)
102. a)(-3; -4); (-4;-3);

-i);

[ - ; ~ ] ; b) (-8,5;3);

(3;4); (4; 3);

- ^

) '

b)(-5;-3); (-3;-5); (3;5); (5; 3).

103 a) (8; 2); (-2;-8); b) (9; 1); (-1;-9). 104. a) (2; 1); b) (-2; 4); (4;-2).
105. a) (-14; -6); (14; 6); b) (3; 4); (18; -1). 106. a) 1) y = -x2 + 2x + 3, 2) eina per
tak M, o neina per tak N. 3) y = 2x+ 2 . b) y = - ^x2
2

+-j* + 2, 2) eina per

tak M, o neina per tak N. 3) y=x+ . 107. a) 2 sprendiniai: 5 m ir 12 m arba


12 m ir 5 m. b) 2 sprendiniai: 12 cm ir 16 cm arba 16 cm 12 cm. 108. a) 6 cm ir 8 cm;
b) 7 cm ir 24 cm. 109. a) 196; b) 729. 110. a) (-1,5; 2,25); (2; 4);
Jem
(2; 4). 111.8)3 takai; b) 1 takas. 112. a) 13; b) 41. 113. a) 1 5 ;
h

Jcm
12;
h

KTYL
JciYl
b) 4 ; 4 , 5 . 114. a) 75; b) 84. 115. a) 400 maieli ir 1000 kg milt, b) 102
h
h

vaikai ir 12 suol. 116. a) ^ = 2x + 8; b) y = -4x + 8. 117. a) 30 m ir 20 m; b) 35 m


ir 20m. 118. a) -16<2-3x<-10; b) - 7 < 5 - 4 y < I . 119. a) 3,74<xy<4,14 ;

120. a) [-1,25;+00); b) (-00; 1,2). 121. a) (l; +00); b) [3; + ).

b)-j^<-<|.

122. ) [-1; + ); b) (-00;-l). 123. ) (-; 25]; b) (-00; 2,8]. 124.) x<-29,5;
b) xeR

. 125. a) 13; b) -9. 126. a) 1) maiau; 2) ir 3) daugiau, b) 1) maiau; 2) ir

3) daugiau. 127. a)
y = X2 - I
y

= 0 , kai

(-oo;0)u

< 0, kai

(-i;0

e
y

> 0, kai

0; 1

-1; 1

X =

y = X2

X-X2

y =

u(l;

+ co)

(O5I)

u(l;+co)

(x-2)2

y =

-5; 1

(-5; 1)

nra

(-oo;-5)u

(-oo;-l)u

+4x-5

xeR

u(l; + co)

b)
2

y = --x2+

= 0, kai
< 0 , kai

(-oo;-2)u

(-2; 2)

128. a) (-00;-4]u[-3;+ 00); b ) ( - l ; l ) .

VJ
-; + oo

133. a) (-00; 00);

b)0.

135. a) (-00; l ) u ( l ; 00);

b)

; . 137. a) -

139. a) I

I;

xeR,

u(2; + 00)

x*-\
nra

(-i;2)

129. a ) ( - 0 0 ; o ) u ( 2 ; + 00); b) (-00;-3

b )xeR;

x*0;

VJ

-1

(-oo;-l)u

u(4; + 00)

XG.

b)

^ = -(^+1) 2

(; )O

> 0, kai

130. a) xe R;

+ +2

-i;2

(0;4)

u(2; + oo)

y =-2

-4x

0;4

-2; 2

X*
y

y = X2

131. a) [ s - , s ]

x*0.

132. a) (-00; o]u[l; +00);

134. a)

-2;--

b) (-oo;-3)u(-3; ).

b) (-oo;-4]u[0;+oo

b) (-co;-l]u[5;oo

136. a) -oo; 1

; [4; <

; b) 4. 138. a) ( - 0 0 ; - 3 ) u ( l ; +00); b) (-00; - 2 ) u ( l ; +

b)l-2;^|.

140. a) [-5; l];

b)(-co;-2]u ; 0 0
2

141.a) me (4; oo);


143.8) < 0 , 4 ;
146.)-2;

b) - ; 1 (; ).
)>|.

b) 6.

144.)0<<1;

147.8)1;

149. a) (-oo;-l)i.

142. ) (; + <*>);

b) 6.

b) < - | .

b) | i ; 4

15.8)|-|;||;

b) (-3;-l)u(0;oo).

b>

153. a) {-3}u[-l;l,5];
1

145. ) 4;

148. a) (-oo; )(; + );

151. a) (-2;0)u(l;oo);

154. a)

b)(-oo; .

152. a)

b) 5.

b) (; 4)

b) |

-2;-

3 5
2 2
D;)

b) (-oo;-2,5]u[2;oo)

b) {-2}u[2;oo).

155. a) {-l}u[2;oo)

b) (-oo;-4]u{5}.

156. a) I -oo; j u[l;o);

b)

157. a) ( - o o ; - l ) u | 0 ; |

b) (-2;0)uf-;oo].

-2;

;oo

b) (-l;3)u(3,5;oo).

160. a)

b) (-oo;0)u(0;2).

158. a) (-co;-2)u(l,5;4)

159. a) (-oo;-2)u{-l}ui-j;4

2;--]u[l;oo);

162. a)

163. a) (-oo;-l)u(2;oo);

b) f - 5 ; - ] u f - ; 2

b) (-oo;-l]u

2 .

_ I u(l;2);
3' 2

-2;|

b) [-5;2)u(3;co)

161. a) (-1;)(;)

b) [ - | ; | u ( l ; )
3 5

b) (-3; 2).

165. a) [-2; l];

164. a) I - l ; _ J u {1,5}

b) (-oo;-3]u[2;oo)

166. a) I ; |u 0;-Ju[9;oo); b) (-oo;-ll]u(-l;o]u(l,5;oo).

167. a)

2'

169.a)-3;

;oo ;

b) (-;-2]U ; 2 j.

168. a) (l; 2);

b) 2. 170.8)-3; b) -2 . 171. a) -12; b) -2 .

b) (l;oo).

172.a) (-oo;l)u(4;5);o) (-oo;-4,5)u(-2;3).


174. a) (13; 15);

b) (-4,25;-l).

173. a) (-6;2);

175.a)3;b)2.

b) (;4).
2 I
ul;
3' 3

176. a)

b) (~oo;l)u(3;4]u[7;+oo). 177. ) -; oo j ; b) (; l ) u ( l ; 4). 178. a) 3; 5; 7;


Jrm

b) 2; 4; 6. 179. a) 3; b) 2. 180. a) 3 h; b) [90 ; 12] . 181. a) 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;


h
10; 11; b) 3; 4; 5; 6; 7; 8. 182. a) (7; 12); b) (4;+oo). 183. a) IOA ; b) 15A.
184. a) 53; b) 86. 185. a) treios kratins ilgis 3; 4; 5; 6 arba 7 cm; b) treios
ratins ilgis 4; 5; 6; 7; 8; 9 arba IOcm . 186. a) daugiau kaip 4,5 , bet maau kaip
15^; b) daugiau kaip 24 kg, bet maiau u 64 kg cinko . 187. a) su kiekvienu
skaiiumi i intervalo (; 34); b) su kiekvienu skaiiumi i intervalo [55; 80].
188. ) (; !) b) 24. 189.a) (-2;0);b) (;3).
3. Rodiklins ir logaritmins funkcijos
3.1. Pagrindins funkcij savybs ir reikmi apskaiiavimas
l . a ) 1; b)3. 2. a) 1; b) 4. 3. a) 2; b)3. 4. a) 1; b) 2. 5. a) 0,5; b) 4. 6. a) 1; b) 2.
7. a) 1; 3; 4; b) 1; 3; 4. 8. ) 3*2 >3*'; b) 3' >3* 2 . 9. ) 5*1 <5* 2 ; b) 5*1 <5* 2 .
10. a)

; b)

. 11. a) 2,795; b) 4,496. 12. a) 0,03125; b) 8. 13. a) 2187;


i do\x
a2-2;

b) 19683. 14. a) 35; b ) - 1 2 .

15. a)

/({) =}

/ ( j ) = 2.

b) / M = ( j )

b) / ( * ) = 8\

16/(-1)=20.

vA

16. a ) / ( ) = I ,

17. a) / W = ( J ,

3/(-1)=4;

18. a) 1)4, 2)3,5, 3)-0,5, 4)-5,5; b) 1)2,

2) -3 , 3) 2,5 , 4) -4,5 .
19. a)

b)a2+2.

b)

20. a) (0; + oo); b)(-oo;0). 21. a) [-1; 5]; b)[-4;3]. 22. a ) , = 2 1 ; y =


X

=I;

; y = -jx+l,

x=|.

3x-l;

23. a) 49; b)243. 24.a)3; b) 2.

25. a) log c + 61o gi .A;b) log a + 21og A-Iogn . 26. a) ^ ; 27; j i b ) 1;


27. a) Iog4 5 = log, j ;

7
7
28. a) I o g 3 - < I o g 5 - ;
2
4

b) Iog2 3 > log, 3 .

9
9
b) I o g 2 - > I o g 4 - .
3

29. a) Iog2 j < Iog4 j ;

b) log, 2 > Iog2 2.


3

31. a) Iog i J < Iog1 -J;

b) Iog5 V2 < Iog5 /3 .

30. a) Iog3 ^ < Iog3 -y ;

97
99
32. a) log, > log
j 99
j 97

b) log, 5 > log, 7.


4

KN logo
I
b)
68

101

103

< ,logo
68

103

101

33. a) Iog5 7 > Iog7 5; b) Iog3 2 < Iog2 3 . 34. a) Iog4 5 > Iog6 5 ; b) Iog7 4 < Iog3 5 .
35.a) -Iog5 -1 = 710831 ;
5

b) Iog4

> Iog3 .
81

36. a) A > B ;

b)A<B.

37. a) B, C, A; b) B, C, A. 38. a) Iog2O1I; Iog2-J-; log 2 0,7; log 2 2,6; log 2 3,7;
6
1

b) I o g 0 3 - ;

Iog0 3 2,7 ;

j;

39.a) /), =(-00;-V^u [ ; 00) ;

Iog0 3 3 ;

b) Df = [-/3 ; /3 ] .

41.a) , =[;oo|; b) Ef = (; 81]. 42. a) Ef =[4;)


16
43. a) EVf =(0;32); b) Ef=

0;

40.a) 256;
; b) Ef =

25

b) 8.
;oo .

25

44. a) y = Iog2 x + 3
M

Iog0 317 .

b)

JZ

= Iog,

y,= x

Jf-I

/\

U =

Y = X

V = Iog i X-I

45. a) l ) - ; 2 ) y = -\og2x

, kai xe(0; + o);

b) 1) 1 ; 2) =-Iog 5 , kai ( 0 ; + ).
46. a)

b)

/ k
1)3;
1 !

2) (-1; 3)
i
-Ij O

"x

47. a) 2,5; b) -2,5 . 48. a) 1,5 ; b) 2,5 . 49. a) I j ; b) 5 . 50. a) -1 ; -3 ; - ; - ;


b) 1 ; 1 ; | ; y . 5 1 . a ) 2 ; | ; 4 ; - 4 ; b ) 2 , 5 ; 1,5; -1,5; -2,5 . 52. a) -1 ; b) 1.
53. a)-0,25; b) -2,5 . 54. a) 2; b ) - 3 . 55. a)
57. a) 6 - ; b) 4. 58. a) ^ ;
4
\J9

; b)-.

56. a) 5; b) 22.

b) -T7L=. 59. a) -24 ; b) -24 . 60. a) 2 - ; b) 2.


V125
9

61. a) - ; b) - 1 . 62. a) 1; b) 2401. 63. a) 5; b)3. 64. a) - ; b) - . 65. a) 1; b) 1.


8
6
2
3
66.a)-2; b)-3.

67. a ) - ;
2

b) - . 68. a) - ; b ) - .
2
3
5

70. a) ; b) .
16
27

71. a) 108; b) 6. 72. a) - ; b) . 73. a) 10; b) 4. 74. a) - ; b) 72. 75. ) - ;


4
27
4
b) 0,001.

76. a) lgx = l + l g < 7 ;


4 4

b) Igx = I l g a - .
2
4

77. a) Igx = I - - ^ I g a ;
4 8

b) lgx = - ! - j l g a . 78. a) Iog5^ 25i> 3 V7j = 2 + 31ogs b + I l o g 5 ;


0,001664
, , ,
, , 2 ,
b) log0,2 '
= 4 + 41og02 6 - I - I o g 0 2 c.
2
7
cVc
80. )

3+a

, . b
79.8)1 + ;
2

..

a +b
b).

b) . 81. a) 2 - 2 a ; b) \--a. 82. a) 1)1,2) 1 , 3 ) - , 4 ) 4,


1-
3
2
2

5) - 1 , 6 ) - 1 , 7 ) I ,8) - 4 , 9 ) 6, 10)

; b) 1) 2 , 2 ) | , 3) 1,4) - 1 , 5 ) -1,

6) - | , 7 ) - | , 8 ) - 3 , 9 ) - 4 , 10) -/3 . 83. a) 2; b) 1 .

= Iog1 (27 )

88. a)

b)

90. )

89. )

91. )

=1-

kai -1 < < 1 .


92. a) b" ; b) " . 93. ) 1) * = 8, 2) * = - , 3) = 2,
2)

= \,

3) = 2,

b) D f =[-2;l).

- - U
kai <-\, > 1.
4) x = 4 ; b) 1) = 0,

4 ) ^ = -1. 95. ) 1;81 ; )[2;8]. 96. ) Dy = [2,5; 3);


97. a) Z)y =[-4;2)u(3;4];

98. ) Dy =(-;-3) (2; oo);

b)Dy=(-l;3).

b) D , =[-5;-3)u(l;5].
99. a) Dy- =(-oo;-l)u[2;oo);

b) D f = - ; 2 . 100. ) Dy =[-];); b)' DF = [4; <*>).

101. a) Df =(5;6)u(6;oo);

b) Df = (2;3)(3;].

102.8)0,=^3)0^5);

b) Df =(1;2)(2;].

103. ) >, =[-3;0)(2;3];

b) Z), = [ - 7 ; ( ; 7].

104. a) Df = (-; );

b) >, = (-; ).

b) , =^--| + 2*;-|+2*|, keZ

. 106. a) Df = ^ | + 2rot; y + 2rofcj,

b) D , =^| + 2*; y + 2rotj, k e Z .


b) Df =|'-|

+ t; ^

105. a) Df = (2; + 2),

107. a) Z),

eZ ;
keZ;
keZ\

3.2. Rodiklins ir logaritmins lygtys ir nelygybs


1. a) 3 ; b) 4. 2. a) -3 ; b) 0. 3. a) 0,5 ; b) 6. 4. a) -2 ; b) -2 . 5. a) i ; b) i .
6. a) - ; b) - - . 7. a) -3; b) -3 . 8. a) - 2 ; b) -3 . 9. a) -2; b) 0,2 . 10. a) 9;
4
3
b) 16. 11. a) 5; 12 ; b) -1;7. 12. a) -1; 1; b) -1; 1. 13. a) -2; b) 2. 14. a) 2;
b) 3.

15. a) 1; b) 1. 16. a) 5 ; b) 1. 17. a) 1; b) 2. 18. a) 5 ; b) 2. 19. a) 3; b) 1.

20. a) 2; b) 0; 3. 21. a) 2; b) 2. 22. a) 2; b) 2. 23. a) 1,5 ; b) -3; 1 . 24. a) -9; 5 ;


b) - 9 ; - l . 25. a) -12; b) -6. 26. a) 3; b) -2. 27. a) 4; b) 3. 28. a) 0; b) 0.
29. a) -1; b) 2,5. 30. a) 0; b) 2. 31. a) x = 3; b) x = -3. 32.a) x , = 0 ,
b) X1 = O ,

x2 = 1. 33. a) = 2 ; b) X1 = 1,

2
b ) x = 4. 35. a) X 1 = - - ,

x2 = l ; b ) x , = - 3 ,

x2 = 2 . 34. a) X1 = -3,
x2=0,

x 3 = 3 . 36. a ) x = 3;

b) = - 3 . 37. a) x = 0; b) x = 0. 38. a) X1 = - 2 , X2 =18; b) X1 =1,


39. a) x = l ;

b ) x = 2.

40.a)x,=-2,

X 2 =-1,5;

41. a) X = 1; b ) x = l. 42. a) 17 ; b) 18. 43.a)-4;

X2 = ;

x2=5.

b) X1 =-1,5,

x2=-l.

b) -6. 44.a)

(-oo;l];

b) [l; + oo). 45. a) [-2; + oo); b) (-oo;). 46. a) [3;oo); b) (-oo;4], 47. a) (0;oo);
b) (-oo; ). 48. a) (log53;oo); b) (-oo;log72). 49. a) (-oo;oo); b) 0 . 50. a) 0 ;
b) (-oo;oo).

51. a) (-oo;0,5);

b) (;00).

52. a) -3;oo);

b) [l,5;oo).

53. a) (-00;3,5]; b) (-00;--). 54. a) [2,4; + oo); b) (2; + oo). 55. a) (-oo;4);

b ) ( - 1 2 ; + oo).

56. a ) ( - c o ; 2 ) ;

58. a) [-1; l];

b)[-2;2].

b) ( - 0 0 ; - ) .

59. a) [2;3];

57. a) - o o ; - j ;

b) (-oo;-l)u(7;oo).

) ( - c o ; - - J

60.a)(-8;4)

b) [l; ]. 61. a) (-oo;-2]u[3;oo); b) (~oo;-2]u[l;oo). 62. a) (-00; 2]; b) (-00; l)


63. a) (-oo;0)u(l;oo);b) (l;2).64.a) (2; + co);b) (-l;2).65.a) (l;2);b) (; l)
66. a) (l; );

b) (;).

69.a)[-3;3];

b) (-00;-3]u[3; 00).

67. a) (2; 00); b) (2; 00). 68. a) (; 00); b) (0;<x>)


70.a) (-co;2)u(2;];

b) (-; -1,5)(-1,5; ]. 71. ) ( - ; - l ) u i Iog2 ! ;


; - ] u ( l ; l o g 5 6). 72.) [-1; I-V^Ju[l + ; ] ;
b) -;-

b) [-1; 1 - /2 ]U [l + >/2; ] .
74. a) (l; 2);
76. ) (-; 0,5);

b) (l; 3) .

-;| ;
73. a) (-;-3]

b) (-oo;-2]u ; oo
5

75. a) (-00;-2]u[5; oo);

b) (-0,5;+).

77.)<0;

b) (-00; i). 79. ) -2,5 < < 0,25; b) -~<<~.


2
6

b) (-;~][4;).

)>-1.

78. ) (-; );

80. ) - 2 j c 1; b) <-1 ir

> 2 . 81. a) JC 1 ir > 1; b) - 4 < < 4 . 82. ) -2,5<<-1,5 ; b) <2,5 ir


>3,5. 83. ) 1)2, 2) (-oo;2), 3) / f - l l > 2
2) (3; + co), 3) > / [ - 2 1, 4)
84. a) 1) max/(x) = / ( 2 ) = 2 5 ,
b) 1) max/()=/(-2)= 16,

4) ( - ; - 4 ) u ( 4 ; + c); b) 1)3,

-oo;-- u -;+oo .

min/(x)=/()= 1,
m i n / ( ) = / ( ) = 1;

2) (l; 5>,
2)

(-1;4>,

3)(-6; )
3)(-5; 5)

85. a) 10; b) 1000. 86. a) 0,01; b) 0,0001. 87. a) 25; b) 0,0016. 88. a) ; b)
16

32

89. a) 3; 3 ; b) -2; 2 . 90. a) -3 ; 6; b) -5 ; 2. 91. a) 7; b) -10 . 92. a) 5; b) 36


93. a) 3;

b) sprendini

nra.

94. a) 0,5 ;

b) I8; 4.

95. a) 0,1;

b ) -/10
I = ; 10

96. a) 4; 2 ; b ) - ; 2. 9 7 . a ) 6 ; b) 2. 98. a) -= , 62,5; b ) - 2 ; 1;


16
2V5

^2

99. a) 2; b) 2. 100. a) 0; b) 7. 101. a) 0,1; b) 0,5; 4. 102. a) 1 ; b) 0. 103. a) 9;

b) 25. 104. a) 1 ; b) 2. 105. a) - ; 3; b) 5; 25. 106. a) 5 ; b) 0,5 . 107. a) 16; b) 27.


108.a)0; 1; b) 0; 1. 109. a) 0; b) 3. 110. ) ; ^ ; b) 100; 0,01. 111. a) 3 ; 1 ;
b) 100. 112. a) 0,1; 100; b) 0,1; 1000. 113. a) - ; L , V) ; b) 10. 114.a)e;
Vio
b)e'\2,e\
b)

115.8)10; b) VlOOOO . 116. a) 1; 9 ; b ) l ; 1 6 .

= 3 . 118. a)

120. a) , =9

ir

= 2 ir x2 = 3 ; b)
x2 = 3 ;

122. a) X1 = 0,5 ir

X1

= 1,5 ir x2 = 3 . 119. a)
ir

)x,=-

X 2 = 25.

X2 = 4 ; b) X1 = 0,25

ir

117.a)x = 9 ;

= 3 ; b)

121. a) x = 2;

x2 = 4 .

125.a)(^;oj

ir (32;0); b ) ^ ; o j

126.8) (2;0);

127. a) (8; );

b) (; ).

(6; 0); b)
134.a)2

l^-J;

b)3.

b) (-1; 24].

b)

135.a)i;

b)

0;| .

b) !-

138. a)

140.8) (4; );

(-oo;-l]u l ; o o l .

2; 3

ir

(3;0);

(2;). 130. a) ( ; O ] ir

142.8) ( l ; 3 ) ;

b)^;ooJ.

151. a) (l;3];

153. a) (l00; OOO);

136. a) ( - - ; 8 ;

b) (l,5; ).

144. a) (l; 2);

148. a) 1-3; - ;

-.

- ; 2 ; b)

b)

b) (; 12].

139. a) (l; 11];

141. a) (-oo;-l)u(8; + oo);


143. a) ( l ; 2 ) ;

145. a) (-3;-l)u(3;00);

2 - ; 6 . 147. a) (-00; l); b) - ; - .


3 3

149.) (0;l)u(3;4);

b) (2;3].

1-; .

(-oo;-5)u(-l;co).

b) (; l).

b) (-10;-4)u(6;oo). 146. a) - ; 4 ; b)

b) [9;00).

ir (4;).

Oj ir (5; ). 131. a) 14; b) 3. 132. a) 0,5; b) 10. 133. a) 3 ; b) 5.

137. a) (-oo;);

b)

b ) x = l.

128.a)(2;0),

b) (-4; ), (l;0). 129. a) (4;), (;0); b ) ( - ; o ] ,

=4 .

123. a) = 2 ; b) = 1.

124.8) (8;0); b ) ( j ; o j .
b) (3;).

b) [l;6],

152. a) i - L ; l ;
27 3

b) (; 0,0l)u(l0; 00).

150.) (l;2];

b) ( ; ] u ( 4 ; 0 0 ) .

154. a)

l;llu[2;oo);

b) ( 0 ; l ) u [ l 0 0 ; 1 0 0 0 ] ,

155. a) ( l ; oo);

b) ( - o o ; 5 ) u ( 6 ; 7 ) .

158.a)

b) (; l ) .

156. a) ( ; ) ( 4 ; ) ;

157. a) (; l ) u ( l , 5 ; oo);

b) ^ 0 ; | j u ( l ; o o ) .

b) (1,455; 1,5).

160. a) jr + 2nk; ^

159. a) (l; oo);

b)(0;oo).

b) ( j ~ j + 2nk; -| + 2wfcj, keZ

keZ\

b) [ " 1 ^ " 1 ] 163. a) O < : < 1;

161. a) (-oo; - l ) ; b) [l,5;oo). 162. a)

b) O < < 1. 1 6 4 . a ) 0 ; b) 1 < < 2. 1 6 5 . a ) x > l ; b ) x < 2 . 166. a) (-oo; O);


b) (-oo; - l ) . 167.a)6; b)0. 168. a) - 3 < x < - 2 ; b) 5 < x < 6 . 169. a) 2 < x < 5 ;
b) - 3 < x < - l .

170. a) x < - 6 ;

b)x>7.

171.a)x>2;

b)x>0.

3
2
1
172. a) <-1,5 ir x > 4 ; b) <-0,75 ir x> 5 . 173. a) - <x<~ ; b) x< .
174. a) toki

reikmi

b) 2 < x < 2 ^

ir x>5 . 1 7 6 . a ) j < x < | ; b ) l < x < l , 2 . 177.a)-2; b ) - 3 .

178. a) 12 ; b) 6.

nra;

179. a) (l;3);

b)x>4.

175. a ) l < x < 3

b) (l;-2).

180. a) (log 5 2;),

b) (2;l). 181. a) ( 3 ; - l ) ; b) ( l ; - l ) ,
183. a)

(5;l);

b)(0;l).

186. a) (9; 3);


(-2i/3;-2);

b) (4; 2).

(-1;-2/2)

b) (-0,5:-1,5).

b) (l; 2). 193.8) (15;5),


nra.

b) (;3).

(0;log 5 2);

185. a) (3;4); b) (2;).

b)^;2J.
189-a) (2;3),

191.8) ^ e j ;

(5; 15); b) (9; 7),

195. a) (2; l);

4<x<5;

182. a) (-0,6;0,2); b) <2; l).

187. a) ( l ; 3 ) ;

b) (l;2V2),

190.) (-1:1,5);

b) sprendini

184. a) ( 3 ; l ) ;

ir

(7; 9).

b)^;2J.

188. a) ^ S ; 2),
(3;2);

)(j;9j.

b) (3;).

192.a)(2;l);

194. a) (l,5; 2),

196. a) (3,5;-0,5);

(l; 3>;
b) (8; 2).

197. a) (4;2); b) (3;l). 198. a) (2;l); b) (;2>; (7;3). 199.a) (3;2); b) (l;2>,
( 2 ; V 2 ) . 200.8) (l;4); b) (;). 201. a) (;), f - l j l : b) (,5;), f - ; - 2 ].

202. a) (5; 2);

b)(l00;0,l),

203. a) (6; 2); b) (5;-3).


/',/ 7 ,

204. a) (l;4);

b) (-00;-2).

205. a) (-1;l);

b)[0;l].

206. a) (2; + 00);

b) (0,25;0,8). 207. a)(5;+00);b) U-; 2 . 208. a) sprendini nra; b) [l; ] .


4. Trigonometrins funkcijos
4.1. Radianinis kampo matas
1. a) 1) 2230', 2) 135, 3) 660, 4)216, 5) 920; b) 1)18, 2)11230';
3)105; 4)55; 5) 940. 2. a) 1) ;
3

2);
9

3);
3

4 ) ,
4

5) 18 ;

b) 1) ; 2) ; 3) ; 4) , 5) 14. 3. a) 1)5 rad\ b) 128. 4. a) 40;


6
6
6
4
105 ; 7,5; 82,5 ; b) 2 ; 127,5 ; 32,5 ; 72. 5. a) 45; 540 ; ) 22,5 ; 270 .
.

* I o;

7 , . 4 1 3 _ . , , , .
. , ,
T o ; } T 5 ; 2 ; " T F - 7 - a ) 1} 1 3 taip; 2 ir 4 ne; b) l)-ir+;

2)-ir -; 3)+ ir +; 4)+ ir


9. a)

VTl
2

; b)

8 . a ) l ) | , 2)

b ) l ) - ^ ,

2)-2^6

10. a) (-V3;l);b) (-VT;VT).

4.2. Trigonometrins funkcijos


1. a) 1) - A . ;
2

2 ) - A ;
2

- V T ; b) - A ;

3)1; b) 1 ) 1 ; 2 ) - ^ ;
2
2

- i ; V T . 3. a)

; b)

3 ) - A .
3

2. a) A

_i
2

. 4. a) I ; b) 0. 5. a) taip; b) taip.

6. a) 1); 3); 5) taip; 2) ir 4) sinusas ir kosinusas ne, tangentas ir kotangentas taip.


b) l)ir 3) taip; 2); 4); 5) sinusas ir kosinusas ne, tangentas ir kotangentas taip.
7. a)

VJ-V2 +1

4
L4 ,
; b ) l . 8. a) 0;

L4

b)

/
8

11. a) - V T ; b) - 2 V 2 . 12. a) A - ;


, v VT L4 VT
9.a)0; b) 0. 10. a)
; b)
.
V T ; b) A

; A

; 1. 1 3 . a ) ^ - 2 ;

b) 0. 14. a) -1; b) 3. 15. a) 1) I arba II k.k., 2) II arba III k.k.; b) 1) II arba IV k.k.,
2) I arba III k.k. 16. a) - 2 ; b ) l+A
b)l.

19. a) sin<2 = - ,
13

. 17. a)
ctgcr = ;

- l - 2 . 18. a) - V T - 1 ;
b) Cosar = -0,6 ,

tga-lj.

3
20. a) cos/ = - ,

4
tg/ = ;

24
7 ,. .
tg/
, ctg/
; b) sin/ =
=
6 = 2
7
4
b) sin/ =

tg/ = .. .
b) sm =

5
,
13

.
3
4
b) sin/= , cos/ =
5
5
Nurodymas.

24
, , a) sin/
=
21.
.
25

21
20

12

a) cosar =
23.

13

4-3VJ
10

b) 2 .
12

b)

2V2
b) - ;
3

120

s(2/?)=

169

2V2
3

,
33. a) m

119

4+3VJ
10

,, 32
31. a) ;
49

13

arjz

27. a)

29. a) sin(2)= -0,96,

169
; b)

5
cos/ =
,
13

b) sin(2a)=
, 5cVt g ( 2 a r ) = . 30. a) sin(2ar)=
v
V
7
'
169
'
120
625
b) sin (2/?)=

4
. 22. a) cos / = .
5

4
VJ
. 25. a ) - j - . Nurodymas.

Ctgi =

28. a ) ;
21

24

. .
12
24. a l s i n i =
,
13

26. a)

20
, stg/ = 21 , ctg/:

tg/ =

25

" j -

20
29>

12
cos a = .
13

L>

b)

3
b) sin/ = - , tg /=--

ctg/ = ;
12

J"

! b)

3VJ-2V7
12

1(2)=-|;
7
cos(2)=
V
7
625

32
b) .
49

32. a) - ; - ;
7 7

-p 2 . 34. a) ; b) .
18
3

35. a) -
13

b) - 3 - . 36. a) ; b) -0,6. 37. a) - ; b) 2 . 38. a) 18 ir 450; b) 225.


7
65
33
15
4
3
39. a) 1) 4cosa , 2) 2ctga ; b) 1) 5sina , 2) 3tga . 40. a) since = , cosa = ,
4
tga = - ,
3

3
ctga=-;
4

3
b) = ---,
5

4
cosP = - ,
5

3
tgP = - - ,
4

41. ) /(l0,0; 8,4); b) //(3,4; 9,4). 42. ) sin40 < sin50 ;


43. a) ne;

b) taip.

3) v(x)=6sinx+l,

44. a) 2;
4) g(x)= 0 ;

4
ctgP = - - .
3

b) cos40 > cos50 .

b) 1. 45. a) 1) h(x)= -3sinx , 2) t(x)= 6sinx ,


b) 1) h(x) = -0,5cosx

2) tgjc = -cosx,

3) v(x)=-0,5 cosx , 4) g(x) = 0 . 46. a) neigiamas; b) teigiamas. 47. a) teigiamas;


b) teigiamas. 48. a) A - taip, B - taip, B) A- taip, B - ne. 49. a) ne; b) taip.
50. a)

58. a)

59. a)

60. a) -3 ir 3; b) -2 ir 8. 61. a) maiausia reikm - 1 , didiausia reikm 5,


2) maiausia reikm - 2, didiausia reikm - 1,5 ; b) 1) maiausia reikm - 1 ,
didiausia reikm 3, 2) maiausia reikm 3 , didiausia reikm 5. 62. a) [-1; 2];
b)[-2;l],

63.a)

b) E =[-3;5],

=[-l;l];

b) Eg = [-1;l],

65. a) E, =[- 8; 8]; b) Eg =

4 4

64. a)

=[-l;5];

66. a) teigiamas 1;

neigiamas 2; 3; 4; b) teigiamas 3, neigiamas 1; 2; 4. 67. a) 1) cosl , sinl, 1, tgl,


2) etg2 , cos2 , sin2 , 2; b) 1) cos40, cos80, cosl20, cosl60; 2) sinllO 0 ,
sin 400 , sin 20 , sin210.

68.a)-l;

b) 1. 69. a) 2sin2 a-; b) 2cos2 .

70. a) I ; b) cos 2 a. 71. a) - c o s ; b) -sin/?. 72.) - ; b) c t g ^ .


sin a
cosa
1 + sin<2
73. ) 1; b) 1. 74. a) sin 4 /;

2sin 2 /. 75. ) 1; b) 1. 76. ) -1; b) .


sin/

77. ) 1;

b) tga . 78. ) -^-cosa ; b) ^ - c o s a . 79. ) -sinar; b) -cosa . 80. ) t g ^ ;

b) tgr. 81. a) Ctga ; b) ctga . 82. a) cosa ; b) -cosa . 83. ) 1) - ^ - , 2 ) -/ ,


3)^,4) -1^).)^,2)-73,3)
3) ^ , 4 ) -/3; b) 1) --,
86. ) 2;
..
b)
7
;

b)-1.

41+80
23
24
;

2)

87.)--;
4

-^,4)-^.84.8)1)^,2)-^,
, 3) -Jl , 4) - . 85. ) -1,5; b)

b).
5

88. )-1,4;

b)-.
13

89. ) - ;
5

. . .
1 ..
7 .
120 119
120
119 24
. 90. ) ; b) . 91. )
;
;
;
; b) ;
2
6
169 169
119
120
25
7
. 92. ) taip 1; 2; b) taip 1; 2. 93. a) lygin; b) nelygin.

9 4 . A) 7" = 8 ; b ) = IOJI . 9 5 . ) = ;

b) T =

. 96. ) = 2 ; b) = 2 .

97. ) = 2 ; b) = 2 .
4.3. Funkcijos, atvirktins trigonometrinms funkcijoms
. . 3 . .
1-);)-

, .
,.

. .
, . 23
2. ) - - ; b) - - . 3. ) ; b) - - . 4. a) - ; b) .

5. a) ; b) 0,75.
6

6. a) i ;
12

9. a) - ; b) .
4
12

b)

. 7. a) * ; b)
3
12

S . a ) - ^ - ; b)
12

10. a) -0,5 ; b) . 11. a) - ; b) VJ . 12. a) ; b) - .


2
2
2
2

13. a) ; b) . 14. a) - ; b) - . 15. a) ; b) 1. 16. a) - ; b) V J .


2
2
2
3
2
3
.a)-A-

_ f

is. a) O; b) 1. 19. a) A

; b) 0. 20. a) 0;

b)0.

21. a) - ; b) - - . 22. a) - V J ; b) 1. 23.a) 0,5; b)0. 24. a) V J ; b) - V J 4


2
25. a) 1 ir 4 taip, 2 ir 3 ne; b) 2 ir 3 taip, 1 ir 4 ne. 26. a) -1 < < 0 ; b) - < < 1.
27. a) 1 < < 1,5 ; b) 0 < < . 28. a) taip, ne, taip; b) ne, taip, taip. 29. a) ne, taip,
taip; b) taip, ne, ne. 30. a) taip, taip, ne; b) ne, taip, taip. 31. a) 1 sprendinys;
VJ
2) sprendini nra. 32. a) 1 sprendinys; b) sprendini nra. 33. a) - j - ; b) 0.
34. a)

VJ
3

, VJ
1 , , . 2-V2
; b) 0 . 35. a) ; b) .36. a)
6
3
10

37. a)

38. a)

b)

y/b y =

Oi
-I

7
)[0;3].

oL

42. ) [- 2; - ]; b)

+ VJ
4

b)

^=O

b)
3
' ~

b) [-;]. 44. a) -j ; b) | + 1.

39. a) [2; 3]; b) [l; 2]. 40. a) [-2; ->/2]^ [>/2; 2 ] ;


41. a) [- ; ];

4
; Kb)

. 43. a) [; 2];

4.4. Trigonometrins lygtys ir nelygybs

l.a) (-7;-3)u[-3;-|j;
b) - 2 < m < - y .
b) = 3 .

b) (

3. a) (-oo;2)u(4;oo);

5.a) (-oo;-4);

^(

b)

Jy).

2.a)|<m^l;

(-;-)(-4;)

b)(4;oo).

4 . a ) a = 2;

6. a) (-)*- + * ,

ke Z

b) (-l)*+1 - + nk ,
4
8. a ) - + Jtm,
3

keZ

. 7 . a ) + 2 ,
6

meZ,

b) + nm,
6

10. a) (-l)"" 1 ~-+3nm

. . Jti , _
b) + , keZ.
4
2

meZ;

b) - + 6nk, keZ
4

meZ.

) + 4,
3

. 15.a) + 4;
3

16. a) (-l)*
+ e Z;
V ;
42
7
b) + Jti ,ke Z.
'
3

b)

72

9. a) 0 ;

meZ.

. 2 , _
12. ) +
,keZ;
' 3
3

13. a) (-l) i + 1 + , keZ;


18 3

) + - + 2,
3

neZ;

neZ.
b) 0 .

11. ) , k s Z ;
, . 2 ,
b) +
,keZ.
10
5

k e Z . 14. ) - + 4, k e Z ;
3

4nk , keZ;

+ ,
6

*eZ.

18. a) + , k sZ;
6
2

b) ~ + 4nk ,
3

keZ.

17.a)^ +^ ,
16 8

*<=Z;

b )
16

+,keZ.

19. a) + /t, / t e Z , - + nk, keZ;


b) v (-l)* + + , keZ.
Pastaba.
40
40
' 20 15 5
, .
7 2jtfc
13 2 , _
Atsakym
galima
urayti
ir
taip:
^Q+-J~'
~60+~~5~
20. a) ( - l )
4k,

keZ

2 Jt
-y + 4 n k , k e Z ;

. Pastaba. Atsakym galima urayti ir taip:


4
--j- + 8 n k , k e Z .

b) 4 + 8 n k , k e Z ;

- ; 0 ; Jt; 4; b) 0; i ; ; 7. 22. a)
3
3

21.a)-4;

1; ^ + 2 j t ; = 1;2...; b) 1;
4

- ; (-)"- + ; n = l; + 2;.... 23. a) + , k e Z ; b) -+2,


3
3
18 3
3
Pastaba. Atsakym

galima

urayti

ir taip:

~ + 4nk, ~

+ 4nk,

k eZ .
keZ.

24. a) + + , A e Z ;
15 5
b) +2, keZ.
b)

b)+ , AeZ.
18 3

26. a) 6;

b) 3.

25. a)

- + 3,
2

keZ

27. a) 4; b) 5. 28. a) | + 3, t e Z

A e Z . 29. a) 1) (-)~+/, m e Z , 2) /i"~7"l > /

)1)-| + 2 * ,
+ 2,
6

AeZ1

2)/l-J>/l--J.

m, A e Z , 3)[-1;];

2) - - +

b) 1) 0; 2) + , - + 2 ,
3
6

31. a) (-l) m + / ,
6

3) [; l].

30. a) 1)-1,

meZ;

b) - + 2/,
3

ra.teZ
meZ

32.a) arccos(--| + 2wt, t e Z ;

b) (-)* + 1 - + , A e Z .

33. a ) ^ +

b)- + ,
6
3

34. a) - + 2, k e Z ;
2

b) 2 , A e Z

keZ;

+2, A e Z .
3

AeZ.

35. a) 2, k e Z ,

arccos[-i | + 2, A e Z
Ik 5 j

b) (-1 )* + , (- l)* arcsin-i + , A e Z . 36. a) + , arctgS + , i e Z


6
3
4
b ) - + ,
4

arctg3 +

re/:,

teZ.

37. a) i-arccos-^ + , k e Z
2
3

b) (-l)* +1 -2arcsinl + 2mt, A e Z .


b ) y + - ^ p AeZ .

38. a) (-)* + 1 | + 3,

39.a) j + , A e Z ,

arctg3 + , A e Z

b) - - + , A e Z , arctg4 + nA, A e Z . 40. a) + 2 n A , A e Z ; b) ^ + 2


4
3
2
( - l f a r c s i n i + ,
'
5
v

AeZ.

b) - 2 + 8, A e Z ,
- + 2, A e Z ;
2

b ) + , A e Z .
6

41. a ) +
10

A e Z , (-l)*^ +^ ,
30 5

(-l) i + 1 + 4, A e Z .
3
b) + 2,
2nk,keZ.
3
4
44. ) - arctg + , k e Z ;
3

45. a) (-l) ~ + /, /, m e Z ;

^ | + ,

AeZ

42. a) ( - / ^ +
6
43. ) - + , A e Z
3
b) arctg5 + nA, A e Z

^ + 2,

AeZ.

. , . 1 . 5 nk , _
46. a) arctg+ , keZ;
2
3 2
-arctg3 + nk,keZ.
-arctg\5

+ nk,

.. 1
7 nk , _
b) arctg
, keZ.
6
2
4
2

b) + ,
4
k eZ \

b) - + nk,
4

49. a ) - + , k e Z ,
4
arctg9 + nk,

keZ

-arctg L + nk,keZ.
n
+ nk,
6

50. a) arctg 5 + nk ,

n
b) + nk ,
2

keZ.

b ) +
4

-arctg + nk,keZ;
3

n
+nk,
3

^ + 2nk, keZ

b ) - + nk,
6

59. a) 0 ; b) 0 . 60. a)

keZ.
0;

,
,

54. a) 2

nk,keZ,

3arccosf-lj + 6n,fceZ.

; b) ^ + nk, keZ

k e Z , ^ + ^ , keZ,
16 2

b)+nk
4

n
53. a) + nk ;
' 4

keZ

b)-^. + 3 nk,keZ,

nk,keZ,

52. a) ^+nk

b)nk,keZ.

n
b) +nk , -arctg3 + 7t, keZ.
4

(-1 )*-2arcsin ^ + 2nk, k e Z;

5 7 . a ) n k , keZ;

arctg + nk, k e Z .
13

arctg + nk,ke.Z\
7

-arctg2+ nk , k e Z ;

56.a) + ^ ,
8
4

48. a) + , k e Z ,
4

keZ.

keZ,

51. a ) ^ + nk,keZ~,

keZ;

55.a )nk,keZ,

arctg3 + nk,

,
47. ) + ,
4

)kj+nk,keZ.

(-1

b ) ^ , k e Z , (-1 ) k ^ + ^ , k e Z .
3
9 3
58.a)- + ,
4
2

b) + ,
16 8

keZ;

b) 0 . 61. a) * = , keZ

, iskyrus

= 3, n e Z ; b) + , k e Z . 62. a)
, k e Z ; b) , + , k e Z .
4
2
6
7
20 10
,.
nk
n

63.) + , k e Z ,
+, keZ;
b) , k e Z ,

+,keZ.
8 4
6 3
3
8 4
64. a) 2 ,
65. a )

feik,
4

66.a )^+nk,keZ,

(2/t
v + l )) .2i ,

kzZ-

kez,^+2nk,
3
arctgL + , keZ

+l
12 + 2^ . ,
v(-l)*
;

b)/ 4 + nk ,
keZ;

b)

*,

^ +
6
3

*eZ.

-arctg2 +

nk,keZ.

5
; b) nk, keZ,

. . . . r, . . nk , - n nk , _

67. a) + , t e Z ; b , /t e Z , + , k&Z . 68. a)


4 2
3
4 2

ksZ.

n
12

nk
n
nk
+ , + ,
2
4 2

b) - - + 7 1 * ,
3

keZ;
b)

ke Z,

b) j +Tt*, k e Z ,

keZ

69. a) - + , k e Z,
4
2

( - l;) * + ' i L + , keZ


12 2

~ + 7t*, k G Z .

- +
6

. 70. a) *, t e Z ,

71. a)-^+jt*,

nk,keZ;

- - + Tt*, * e Z ;
4

-arctg2 + 7t*,

*eZ;

_
,
1
, , _ __ * , , 2* ,
b) arctg2 + Tt* , -arctgj + * , * e Z . 72. ) + , A e , + + ,
b) 4*, J t e Z ,
* e Z;

(- )*- + 4*, * e Z . 73. a) + 2*, * e Z , 2arctg2 + 2*,

b) +2 *, * e Z ,

b)+2*,
6

+ 2*,
6

-2arctg2 + 2Tt*, * e Z .
75. a )nm,

keZ.

74. a)

+nk
2

b ) - + , jfceZ, -+nn,neZ.
' 6
3
2

5
}

'~'

2;~2;6;

Jfc 6 Z.

77. a) + , keZ
6
3
78. a)-75;

JfcsZ.

-- + *,
6

, , keZ_

*eZ;
keZ;
*eZ;

~+nn,neZ;

b) -120.

. 7 2
80. ) - ; ; ; ;
12 6 12 3

. a) 3; .b),
7t , 7
1 3
. +nk
81.
,
. 82. a)
, Ink
4 2
4
4
2
9

2* ,

+2 * ,
3

meZ\

b)-+Tin, ne Z ; (-l)* +t + * , * e Z . 76. a ) - + * ,


2
6
2
b) + * ,
3

_
*eZ;

79. a) 0; - ; ;

. ,
5 13 17
);;
; .
24 24 24 24
, , +
nk
;. .b) +*
2
8
2

83. a) ;

b)--.
84. a ) - ;
b )
85. a) 6;
b) 6.
2
9
36
, . .
. 1
. 1
3
1
1
86. a) 0; ; 2; arcsin: -arcsin(- ; b) ; ; ; -arccos; arccos;
>
4
2
2
2
3
3
4>
-arccos-j + 2Tt.

b)

V J ,1
2 '

b) 10.

90. a) I - ; + oo I;

b) [-3;3]. 92.)
keZ

87. a) 9 ;

88.a)--|;

b)

j ; + co.

( - + 2 * ; - + 2 * 1 , keZ

. 93. a) I - ~ + 2nk\-^+2nk

94. a) - + *; -+ * , * e Z ;
4
2
6

ke Z;

89. a) VT .1
2 '

b)--.

91. a) (-a,;-2)u(2; + co);

; b)

- - + 2 * ; - + 2* j ,

b) - + 2nk; - + 2* , keZ

I,
b) - + nk: + *
1
3
2

keZ.

95. a) -| + 2 * ; - + 2 / , 4 ;
96. ) I - - + *;

I keZ;

5
, 13
,
97. a) + ;
+ ,
12
12
7

98. a)

ieZ;

b)

2
+

b)

2
+

2
+

T"' T

b)

,AeZ;

~4

T"'

4"" 3~~

, AeZ .

. , 5 ,
+ 2; +2 ,

2
+

2
1

99. a) I - - + ; - + I, A e Z ;

keZ.

+ ; + nk
I, .
1
4
2

b)

- , . ,
+ 2; + 2 , A e Z ;

100. a)

b) (2;+2),

~'

b) I j + ;

AeZ.

, AeZ .

+ |,

AeZ.

2
101. a) I - + 2; "j-+ 2 r a t , A e Z ;

b)

m* -

102. a) + ;
.48
2

b) + ; -^ + |, A e Z .
24
24
J

103. a) 0 ;

17
+ , AeZ ;
48
2

b)0.

104.);

+ 3; + 3 I, A e Z .
4
'2
J'

b)xe/i.

. . . . 2
,
4 , , _ . .
105. a) + 2<< + 2, A e Z ; b)
3
3

2
9

2
2 2 , _
+
< < +
, AeZ .
3
9
3

. f
,
106. a) + ; + , A e Z ;
9
3 9
3

b) I + ; - ^ + I , A e Z .

107. a) + 2; 2+2 I 1 A e Z ;

25
b) [ + 2;
12


b) [ - - +

108. ) --+2; + 2 1 A e Z ;

, , A, e Z;
109. ) +
4; 17 + .4

+ ,AeZ;
4

113. )
4
keZ.

,AeZ.

b) [3; + 3), A e Z

111. ) - + 3<< + 3, A e Z ;
4
2
112. a) ( + 2; 2 + 2), A e Z ;

AeZ

. .
+ 2 ; 13 + 2
b)
, AeZ
1
6
3
18
3

. . ( 3
110. a)
+;
V 16 4

+ 2 I,

12

b) + 7^< + 7, A e Z .
12
3

b) | + 2;

+ 2|, A e Z .

1
1
2; + 2 , A e Z , arccos+ 2; 2n-arccos+ 2 ,
3
3
J
'[
3
3
J
b) ^ + arcsin0,8+ 2; 2-35,8 + 2), A e Z . 114. a) 3 ; b) 3.

5. Modulis
1. a) 13; b) -5. 2. a) = 3 , 6 = 2 ; b) x = l , ^ = - . 3. a) taip; b) taip. 4. a) 2;
b) -1 . 5. a) 2; b) - 4 . 6. a) 4; b) 4. 7. a) -6 ; b) 14. 8. a) -8 ; b) -10 . 9. a) -1 ;
b) -2. 10. a) 3; b) 2. 11. a) 1; b) 9. 12. a) -3 ; b) 7 . 1 3 . a ) b - | ; b) ~ | .
14. a) -1 , kai < 2 ; 1, kai > 2 ; b)

< 1, * -2 . 15. a)

2
,kai a > -1, a * 0 ;
+2

,kai >3 ;

+2

2
-,
r , kai
( + 2 J

,kai < 3 ir * -2 ; b) 2 - , kai


+2

< 1; - 2 , kai > 1. 16. a) -1 , kai <4 ; 1, kai > 4 ; b) -1 , kai <-3
kai >-3.

; 1,

17. a) 7; b) 2. 18. ) 2; b) 11-2*. 19. ) 6, kai < - 3 ; - 2 , kai

-3 < <3 ; - 6 , kai > 3 ; b) -2m + 3, kai m < - 2 ; 7, kai - 2 < m < 5 ; 2m-3,
kai m>5.

20. a) 10-2*; b) 2. 21. a) -6x-3; b) 11. 22. a) - 5 ; 5; b) - 8 ; 8.

23. a) -4; 4 ;

b)b-9;9.

24. a) 0 ;

b) 0 .

25.a)-l;3;

b)-4;-2.

26. a) -8; - 4 ; b ) - 2 ; 10. 27. a) -1; 5 ; b) 3; 7 . 28. a ) - 6 ; 2 ; b)-12; 6.


29. a) -1; 4 ; b) -2,8;-2 . 30. a) -6; 1; b) -3;9.31.a) - / 2 ; 0 ; ; b) 1 - ^ 2 ;
1;

3 2 . a ) ^ ;

1+

33. a) [; oo);

b) 1 - /;

b) (->; ].

34.a)0;-l;

36. a) [-4;oo); b)(-oo;5]. 37. a) b


39. a) akn

nra;

b) -1 .

45. a) 3; 4 ; b ) 0 ; l ; 2 ; 3 .

40. a) 0 ;

46. a) Z T ^ L ;
4

-1 + V?
. 47. a) -5; 3 ; b ) - 2 ; 4 .

b)0;^y.

7
-co;- ; b)

42. a) (-oo;0,5]; b) [;00). 43. a) b[8;00);

1-^2;

.3

1+ ;

35. a) ^

1 +7.

b) j i ;

3.

;oo . 38. a) 7; 8; b) 4; 5.

b) 2.

41. a)

4;

b) 1.

b) (-00; 5]. 44. a) (-00;-]; b) 2.


=

^
4

48.a)-2;0;

I;
2

2; b)

b) -3;-2; 0; 1.

2
49.a)-4;

b) -6; 0. 50. a) - 2 ; b) - 4 . 51. a) 1; 13 ; b) -5; 11. 52. a) 4; 7 ; b) -2; 3; 7 .


53. a) 1;

b ) - Jl;

1 - S . 54. a) 0,5 ; b) -0,5 . 55. a) 0; b) (-oo;oo),x-

2
1
1
3
bet kuris realusis skaiius. 56. a) ; 4 ; b) -2,5. 57. a) -5;: b) - 5 - : - 1 - .
3
3
2
4
58. a) - 5 ; | ; b)
b) -3; 3 .

59. a) -1; b) - | ; 4 . 60. a) 0,5; b) - 2 . 61. a) 0 ;

62. a) -2; 2

64. a)-10,5; 11,5;

b) -10; 10 .

b) -3;7 .

63. a) 0 ;

65. a) (-oo;-2];

b)-2-7?;

b)(-oo;-4],

2 + V5.

66. a) b[-1;];

b) ~ ; - | . 6 7 . a ) [-l;2];b) [l;5].68.a) 2; - 4 ; b) 0; 3.69. a) 0 ; b) [-2;l],


70.a)[l;2];

b) [-l;co).

73. ) [; + oo);
b)-l|;-2y

b)(-oo;2],

b)-y;0.

82.a)|;

85. a) 1; 2 ; b) 0 .
b) 2; 4.

b)|;|.

74. a)-13; 5;

76.a)-y;-2;

79. a ) - 8 ; 2 ;

b)|;|.

71.a)[2;oo);

b) -1; 11.

b)-1,5;-3,5.
b)|;2.

72.a)[-2;0];
b) | ; 4 .

77.a)[-3;2];

80.a)-l;2;

83. a) 0 ; b) 0 .

b) [l;co).

75. a ) - 2 ; 4;

b) 1. 78. a ) - 2 ;

b)-2.

81.a)l;-y;

84. a) [-3,5; ];

b) 0 .

86. a) 1; 7 ; b) 3; 7 . 87. a) 0,6 ; b) -5; 5. 88. a) 4; 8 ;

89. a ) - 4 ; O ;

b) -1; 7 .

90. a) 3;

b) 2.

91. a) 4;

b) 2.

92. a) 6;

b) 4. 93. a) - 6 ; b) -5. 94. a) 4; b) 3. 95. a) - 4 ; b) -5 . 96. a) (-oo;-5)u(5; oo);


b)(-3;3).

97. a) ( - > ; - V j u / J ; ) ;

b) (-oo; -l,9)u(l,9; oo).


100. a) -oo;

;[2;oo); b) [l,5;2,5]. 101. a)


b) (l; 4).

104.a) ^-oo;-yju[2;oo);

b)[l,5;2,5].

b) (-3;2>.

108. a) (-00;-5)u(-l; oo);

98. a) (-2,1; 2,l);

99. a) (-oo;-2]u[l; + oo);

102. ) (-;-1)(;);

106. a) (-7; l);

b) (-VsjVs).

-3 : 1

; b) (-oo;-2]u[l;oo).

103. a) (-2; 5);


105. a) (-2; 4);

107. a) (-1;3);

b)(-5;l).

b)

b) (-oo;-2)u(3;oo).
b) (-00; o)u(2; 00).
b) (-co;-2)u(4;oo).

109. a) (-5;-3)u(-l; l);

110. a) (-oo;-4)u(-2;l)u(3;oo); b) (-oo;2]u[4;oo).

2n
b)|^0;-J.

U L a )

,3

b)(-oo;-2)u(-2;oo).

114.a) (

+ co);

112. a) ( - 0 0 ; l ) u ( l ; 00);

b ) ( - c o ; 2 ) u (; + oo).

113. a) ^ 2 - i ; 3 ^ ( 3 ; 5 ) ;

)-;|1.

b ) ( - o o ; - l ) u ( - l ; 0 ) u ( 2 ; + oo).

115. a )

l)u(l;co);

116. a ) ( - 0 0 ; l ) u ( 2 , 2 ; ) ;

b) ( - ; - l ) u | - 1 ; - J .

b) | - 5 - ; - 3 | u ( - 3 ; - 2 ) .

118. a ) ( - 0 0 ; - l ) u f - 1 ; - | ( ; ) ;
3J

3
-OO 5 -^- U ; o o
17 J
113

b)

123. a ) ( - o o ; o o ) ;

b)[-3;oo).

126. a ) ( - o o ; l ] u [ l , 5 ; o o ) ;

0;-

(-oo;-2]u[-l;oo).
b) 0 .

b)[4,5;oo).

-;oo

b) ( - o o ; 0 ) u ( 0 ; 2 ) .

)[0;3].

136.a)

-oo;l-

141. a ) [ - 1 ; o ] u [ l ; 0 0 ) ;

b)(-oo;9].

127. a) ( - o o ; - l ] ;

b)

(l;oo).

b)(2;5).

131. ) ( - o o ; ) ;

b)

-_;oo

133. a ) [l,5;oo);

b)

-oo;-

b) ( - o o ; - 4 ) u ( - 4 ; - 2 ] .

137. a ) ( - o o ; - l ) u ( 0 ; o o ) ; b ) [ - ; - 139. a ) ( - o o ; - 2 ] u [ 0 ; o o ) ;

125. a ) ( - o o ; 1,5];

129. a) [ l ; 3 ] u { 4 } ;

b ) (/; 1 + J l ] .

132. a ) - ; - | u ( 2 ; o o ) ;

134.a)

124. a) 0 ;

b) | - ; - | u[7;oo).

128.a)(-oo;-2)ui|;ool;

130 a) ( l ; ) ;

b)

(-;oo].
10

7
1
- - ; - - u
4
3

122. a ) ( - o o ; - 2 ) u ( - 2 ; - l ) u ( - l ; 0 ] ;

b)

I u l ; 5 I ; b ) U ; .
5

121. a )

-ao;-Ju(7;oo);

117.a)

119. a ) ( - o o ; l ) u ( 5 ; o o ) ; b ) | ^ ; 3 | u ( 3 ; 8 ) . 1 2 0 . a ) I

bjf-oo;!]

135. a ) ( - 1 ; 0 ) u ( 0 ; o o ) ;

1-;4|;

u[4;oo).

)[-1;].
b) [-2;0]u[4;oo).

b) [-3;oo)u{-3,5}.

138. a)

--;4

140. a) ( l ; o o ) ;
142. a)

; b)

-co;-

b)(-oo;l).

(-5;-3)u(-l;l);

4 1
b) -; 3
3

ii
143. ) 0 ; - ;
3.

b) (-1;2)(3;).

) (2;). 145. ) [-2;-l)u(-l; );


146. a) (-oo;l)u(l;2]u[3;co);
b) (-oo;-3)u(-3;3)u(5;oo).

i"

b) [l,5; 2>. 147. a) ( - o o ; - l ) u l l J u ( l ; o o ) ;


b) (-oo; l)u(2 + V ; oo).

150. a) i-00;-|Ju(3;00);

b) ( 00; 00).

153. a) (-oo;-5]u[4;oo);
155. )

b)i-3;-

148. ) (/; 1 + /7] ;

149. a) (2;5); b)[l;3]u{4}.


151. a)

144. ) (; 2)uf ; j ;

152.a) (-oo;-5)u(-l;oo);

b) (-oo;-l)u(3;oo).
b) (-00;-4]u[l; 00).

154. a) (-00; 00);

b) (2; 4).

-5 /34\ / ~ 5 + /34 ,
u
u (; +oo);
3
'3

156. a) (-00; 2)u(2; 2,5)u(3,5; ); b) (l;3).

b) (-00; 00).

b) (-00; l)u(2+ ViT;+ 00).

157. a) [-7; 7];

b)[-l;l],

158. a) (-oo;-3)u(-l;l)u(3;oo); b) (-oo;-4)u(-2;2)u(4;oo).


159. a)(-oo;

u [ - l ; l ] u ;coJ; b)(-co;-l]u[l;oo). 160.a)(-co;-4)u(4;co);

b) (-oo;-3)u(3;oo).

161. a) (-4;4);

b) (-oo;0)u(4;oo).

b)(-oo;oo).

162. a) (-oo;-2)u(3;oo);

163. a) (-00;-l)u(7;00);

b) (-oo;-2)u(3;oo).

164. a) [ - 0 0 ; - j u i ; o o ]; b) (-oo;-4)u(0;oo).

165. a) (-2;);

166. ) (-;0)(;); b) ( l ; ) .

b)

167. a) (-2; 2);

b) (2;).

-;1

168. a) (-4;0)u(2;4); b) (-0,5; 2,75). 169. a) (-4; ); b) (-oo;-2)u(j;oo |.


170. a) (-oo;-5]u[-l;co);

21
b) ; - 8 u -8;- 11
3

171. a) (-oo;-sin3)u(sin3;oo);
b) 2; 4.

b) (-oo;-cos5]u[cos5;oo).

173. a) (-00; l]u[5; 00 );

b) (6; 10).

172. a) 4; 8 ;
174. a) [l; + );

b) i-oo;lju(2,5;oo). 175. a) 1; b) -1. 176. a) (-14;14); b) (-6;6).

177.a)ll;

b) -7.

178. a) Df =(-oo;-3]u[3;oo);

179. a) Df =(-oo;-l)u(-l;3)u(3;oo);
180. a) / = . j - | ; o j ; b) Ef

181. a) / ( * ) =

=j0;|

-1, kaix<0,
1,

b) Df =[-2; 2].

b) Df = (-00;-l)u(-l;)(;00).

kaix>0.

b) / ( * ) =

kaix>0,

-2,

kaix<0.

/\

19
-1

182. a) /(*)=

--1,

kaix<0,

5- 1, kaix>0.

b) / ( * ) =

3x + 2, kaix<0,
Av

) k

/1
- X o '5
-r

183. a) / ( * ) =

kai x>0.

x + 2,

- -1, k a i * < 0 ,
2

Jt +1,

kai : > 0.

b) / W =

kai JC<0,

[0,

,
12* 2 , kai x> 0.

V
A

-i

kaix<-l,

2-2x,
184. a)

f(x)= 4,

kai 1 < Jt < 3,

2x-2,

kaix>3.

f{x)-

5,

^x

kai - 3 < < 2,

2x+l, kai >2.

kaix<-3,

-2x-l,
b)

-4-3 o 2 3

kai < 1,

2~,

185. a) f {)= 4*-5, kai -1<<2,


-2 + , kai > 2 .

+ 5, kai < 2,
-2<\,
b) / ( * ) = -3x-3, kai
--5,
kai jc> 1.

6,

kai <--2,

186. a) f () = 2;-2, kai


6,

-2<<2,

kai > 4.

kai.*<2,

-2 + 5,
b) f ()= 1,

kai 2 < < 3,

2-5,

kaix>3.

Ar

kai : < 0,5,

-,

kai - 0,5 < < 1,

187. a) f () = + 2,
3,

188. )
f(x)=\

2- 31 +2A

3, kai <1,5,
4 - 3, kai > 1,5

/
1,5

kai
3

kai JC > 1.

8-3,

<<3,

kaix<,
4

194. a)

b)

195. a)

203. a)

204. a)

/W=tgM
205.a)5 b) 1. 206. a) ^ = 2 - 61 I +8, a = 1, b = - 6 , c = 8; b)^ = [ 2 -2x-3|,

= -2,

,
= -3 . 207. a) g(x)= 1 -
2|x + l|

l*+i|-arba

g(x)=

I +1

) *(*)= xX+ 2 l
6. Ivestins
6.1. Funkcijos ivestins samprata
1

/2

1. a) = 0,5 ; Ay = 9,75; b) = 1; Ay = 15 . 2. a) - - ; b) - . 3. )-0,1;


b) 0,05. 4.)40; b)-6. 5 . ) 2 + ; b)
7. a) = -2 ; >- = -1; b) = 2 ; Ay = -5.
b) 0.

8. a ) l ;

( + )
1
, . 6. a) 6;

b)--L.

9.8) /'(x,)=t g 60 = V3 ; /'(x 2 )=t g 45 = l ; b) g'(*i)= t g 0 = 0 ;


/7
g'(x 2 )=tgl50 = - ^ .

10.a)l)/'(-7)</'(-2);

b ) l ) /'(-4) < / ' ( 2 ) ; 2) / ' ( - 9 ) < / ' ( 0 ) .

2)/'(-1)>/'(5);

6.2. Funkcij ivestini skaiiavimas


1. a) 2;

b) -7.

2.a)-|x-5;

b) - x .

4. ) 12 7 ; b) 4JC-15 . 5 . ) | - | ;
b) 2(x+l)(x-4) 3 +3(x+l) 2 (x-4) 2 .
8. a) -4x-

b) 20x + 4 r .

14
7 5 TT- K
b)
. a)4
(x + l) 2
(l-3x)

3.a)x2+x-2;

b) | x - 2 .

6. a) (JC + )5 + 5x(x + ) 4 ;

1
1
3_
7. a) X5 X 6 X 2 '
7
3
9. a) -2x 5 ; b) 4x 7 .

(2x-5) 2

b ) x 3 - 3 x + 6.

1
1 4_
X 4 X 7X 3 '
5

10. a) -

(2x + l) 2

(3x-l)

13. a) 4 = ; b) - 4 = . 14. a)
. 15. a)
; b)
S ^ '
3 ^
'
2/(|-)3 '
2-y/x3(l-x) '
'
V4-Jx '
-1
x+l
(2 +1)
b) ^ = L = . 16. a) ,
'
; b)
V 9-2x
V +2x
V l + 6x
4x

18. a)

20. a)

9x +8x

2-+
b)

b)

; b)

21. a)

2yfx-l

3-4x-20x
/
Vb r TT

7x -6x

,
23. a)

3
-z
vj ;
VT(2 + VT)

V7

l-2x
b)
.
2VT(2x + l ) 2

,, v 7 2 r
24. a) - x Vx ;
2

L1

26. a) - f = ;
Vx 2

27.8)4(- + 2!

b)-VT +

6x-3
9x+ll
3x
. 22. a)
; b)
2/^ '
2Vx+ 2
VT^I'

25. a)
VT'

3x - 2
-
.
; b)
2 V 2x
V^

19. a) xVx- - ;
2x

5V -f 1

sV^T
4

12x

b)

17. a)

;b) 5 ( - - 3 )

b) 5 (4 - 2 + )4 ( - 2x) .

28.a) 4(2+5 + )3(2 + 5);

30. ) (4- 3 -l) 2 (4-3x 2 );

b) 4(2 + 3 -2) 3 (2 + 2 ).

1V
b) 3 ( 1 - !

31. a) -3^1 + - ]
2

(-M
VT

b)

3V7'

29. ) (3 -2x 2 +5)5 (2 -4x);

b) 4( 3 -5 + 8) 3 ( 2 -5).

32. a)

-1

b)

W
VT

33. a) 3 VT+*

1
2 '

^ 2 ^x
+ 1
2 2 Vx

34. a) 3cosx-sinx;

b) 4 ( 2/) I 2x-j=
35. a) 2cos|2x + j ;

b) -2 sin + cos .

b) -3sini 3 j c | .

36. a)

"2
(sin -cosx) 2

b)

T 1 . 37. a) 1 Ocos(IOx); b) -8sin(8x). 38. a) sin(2x)+2xcos(2x);


(sin +cos x)

b) cos(3x)-3xsin(3x).
b) -5sin(5x + 6).
42. a)

cos
I

39. a) 8cos(2x);

41.a) (4x-3)cos(2x2-3x + l);

; 14
b)

5
4)

44. a) sin(4x);

b)-2sinjyj.

sin

-2

., .
. 43. a)

2 +
3

b) -sin(2x).

45. a) sin(2x);

40. a) 3cos(3x-7);

b) (4-6x)sin(3x 2 -4x+2).

2-6x
,.
3-2x
,
; b)
,
.
cos2-3 ^
sin ^x -3)

b) -sin(2x) .

46. a) 2sin(4x) ;

b) -2sin(4x). 47. a) 12sin(6x); b) -10sin(l0x). 48. a) -6cos 2 (2x-l)sin(2x-l);


b) -12sin2(5-4x)cos(5-4x). 49. a) sin(2x-3)+2xcos(2x-3);
b) cos(3x-2)-3xsin(3x-2).

53. a) -21n4 -4 3 ' 2jr ;

b) *'1* 13(2-7).

54. a) i O1-sm^2") In 10 (- 3sin(2x)sin(4x));


b) 52"cos3(2j:)-ln5(6cos(2x)sin(4x)).
8
55. a) - e " ; b ) - e *. 56.a)32e *; b) -3<6\ 57. ) 3 " ' ; b)35e 7jt " 2 .
,
.2
58.8)-4- 6 ^ ;
X
^

b) e*2 .
X
1

60.a) e ^ - J i H cos

62. a) -e3* (2 + 3x);

b) ~ 6 .
1

59.a) e5*1*-cosx;

b)-e c o s * sinx.

61. a) <T2x (l-2x);

b) x 2 (31nx + l);

b) 2xe~*2 (l-x 2 ).

63. a) e* (cosx-sinx);

b) e ' (sin + cosx). 64. a) 2*12 + i ; b) - 2 " 2 + !. 65. a) ^ i ;


12
xln2

. . 31ogj
,, .

b)
. 66. )
xln5
68. )

b)

+1

;
+ 2x + 3

2
; b)
2 + 3
b)

8
.
-1
..
1-
. 67. a) -t. 2
; b)

.
8 + 5
(x -2x)ln3
(4-22)5

-2-2

,
5-4x-2x

4
69. ) ;

b)

1
3x

70. a)

1
5xVln 4 x

/
. 71. a) -tgx ; b) ctgx . 72. a) 6; b) -11. 73. a) 0; b)-4. 74. a) 2;
Ix1SXnb

b) -2. 75.a)4; b ) - 6 . 76.8) 27; b) 0. 77 a) -10; b) -27 . 78. a) 1; b) -1 .

79. a) 1; b) I j . 80. a) -2 ; b) 2. 8 1 . a ) - j ;
83. a ) 3 V .
87. a)

;b) -

b) V2(5 + Ji).
9 4 . 8 ) ^

3 - A . 84. ) / + ; b) ^

b)

b) 1.

b) i J i - ^ A .

b) /2 . 97. a) I i ^
3

82. a) 0,33;

b)0,!4.

. 85.a)2; b)0. 86. a) 0; b) 0.

88. a) 0; b) - . 89. a)

91.a)-l;
;

b)-lj.

;b) - . 90. a) M s - ] ;

92. a) 6;

b)-3.

95.8)11^;

93.8)0,5;

b) - ^ l l .

)-4.
96. a)

-3
3 - In4 4
' " . 98. a) 2e ; b) -3e . 99. a) ; b)
4
ln2

; b)

^ ;

ln3

100. a) 4; b) 2. 101. a) 8; b ) - 1 . 102. a) 52. b) 30. 103. a) 1; b) 4e 2 . 104. a) 1;


b)-1 .

105. a) maja

nuo

1,5

iki

0,25;

b) maja

nuo

iki

.
6

106. a) Df =[-l;4],

>r=(-l;4);

b) Df = (-oo;-l]u[3;oo),

/),,=(-00-1^(3100). 107. a) Df =[-8;8]; b) Dg =[-16; 16]. 108. a)6; b)24.


109.a)-l;

b)-11.

112.8)-1;-VJ;V3;

110.8)-1;

b) 2.

b) -2; 1; 1.

111. a) 1; 2;

113.a)|;

b) -1;4 .

b) sprendini

nra.

114. a) + 2nk, kai ke Z ; b) - + 2nk, k e Z . 115. a) K( - l ) * - + nk ,


'
3
' 6
b) (-l)*+1 + * ,

keZ;

(-1 )k- + nk,


' 66

116. a) nk,

keZ.

117.

keZ.

b) (-l;2).

118. a) (-3; l);


b)

- + 2nk;- + 2nk),
2
2

b)

2n
2n
- + 2nk; + 2nk

keZ;

keZ.
,

keZ.

- + 2nk,keZ;

keZ;

b ) - + nk,

u|I;oo|;b)

u(l;oo).

119. a) (n + 2nk;2n + 2nk),

keZ\

120. a)

+ 2nk; +
3

2n

121. a)

2nk),
1

2n
+ 2nk; + 2nk

keZ;
,

keZ\

b) -~+2nk;-^+2nkj,

keZ.

122. a) 1; b) 0. 123. a) 3; 4; b) 1; 5. 124. a) 2;

3;

b) 3.

126. a) 1;

b) 1;

3.

125. a) 5;

128.a) (-oo;0)u(0,5;oo);

b) 5.

b) (-oo;0,5)u(l;oo).

127. a) (2;3);
129. a) (; 2];

b) (3;5).
b) (; l].

130. a) (;l]; b)(0;l]. 131. a) (-<;); b) (-oo;0)u(0;4). 132. a) 2; b ) - 1 .


133. a) ; b) .
49
16
6.3. Funkcij ivestini taikymai
1. a) maja (-4; 0) ir (3; oo); didja (-oo;-4) ir (0;3). b)maja (5; 2,5) ir
(2,5; oo); didja (-oo;-5) ir (-2,5; 2,5) . 2. a) 1; b) 2. 3. a) x e ( - 8 ; - 4 ) u ( 0 ; 3 ) ;
b) xe(-oo;-8)u(-4;0)u(3;oo).
b)

4 . a ) = 5;

) = 3.

= 6* 11. 6. a) 7 = 5X-18; b) ^ = 16IOJC . 7.a)y

5.)

= 5\

= 2x; b) 7 = 6JC-14 .
3

8. a )

-1
b) >> = 19-4JC.
9. ) = - - - \
4 4
4
4
10. a) 7 = x + l ; b ) ^ =
; 11. a) (0; 2); b) (0;1).

b) y = -x + .
8
4

A /(*) = 0,5 e"

13. a) 45; b) 150. 14. a) M( 1;-12); b) N(-2;-12).


b)(0;-l),

(l;-6),

15. a) (-1;14), (2; 13);

Is
(-2;-33). 16. a) (4;2); b) (-l;-5). 17. a) 1-1; ,

(3; - 2 ) ; b) (-1;2), (l;2).18.a) (1;3), y = -2x + 5\ b) (2;3), y =


19. a) 1) Pirmosios
liestins lygtis yra
y = 3 - 2x, o antro-

/
i'

S(X) = Xi-2

2
+

2)

V-r / y~

>'

0m

-3 I f
y = 4x - 3

= 6,75 kv.vnt.

-6 jC
'

>
-

b) 1) Pirmosios
liestins lygtis
yra y = - + 5 ,
o antrosios y = 3x - 3 .

2x-l.

y = 3x-3

= -x+5

20. a) (2;0), (0;6). b) (5; 7), (3;-1). 21. a) 45 ir 135. b) arctg(-6) ir arctg6.
22. a) JH = 1; b) y = l. 23.a) ( 0 ; - l ) , (4;3); b) (-1;-1), (3;-5). 24. a) a = 2;
a = -1.

25. a) a = 4 ; b) a = -2.

(0;2l);

b)(0;8);

(;4).

26. a) A/(4;14); b) W(-l;-5). 27. a) (0;l);

28.a)2;

b)4.

29.a)j> = x - 2 ;

b)

30. a) 7 = 12-1 Ix ; b)j> = 6-4,5x. 31. a) ne; b) taip. 32. a) xe -oo;|ju(l;oo);


b) x e l - -j; I j . 33. ) >> = - 2 x - l ,

.y = 6x-9;

25
34. a) p = -3 , = 4; b) b = c = 2 . 35. a) " ^ v 36. a)

SOAB

Socd =Skv. vnt.

b)

SOAB

vnt

b ) y = 4x-13,

y = - 4x + 3.

b) 5 kv. vnt.

Scod =Skv. vnt.

Ay
y.
= - -4

y =-X

+ 4

37. a) didja visoje realij skaii aibje R; b) didja visoje realij skaii
aibje R. 38. a) maja visoje realij skaii aibje R; b) maja visoje realij
skaii aibje R. 39. a) maja intervale (-oo; 2), didja intervale (2; oo); b) maja
intervale (-oo; l), didja intervale (l;oo). 40. a) didja intervale ^ - o o ; l j , maja
intervale

oj; b) didja intervale

ma

^ j a intervale

41. a) didja intervaluose (-oo;-2) ir (2;oo), maja intervale (-2; 2); b) didja
intervaluose (-oo;-l) ir (l; oo), maja intervale (-1; l). 42. a) didja intervaluose
(oo; ) ir i; oo j , maja intervale (; j ; b) didja intervaluose i-oo;-j ir

(; oo), maja intervale f ; O 1. 43. a) didja intervaluose (-oo; - 2) ir ; oo ,

maja intervale 1 - 2 ; ; b) didja intervaluose [ oo; 1 ir (l;o), maja


2
intervale

; l j . 44. a) didja intervaluose (-oo;-l) ir (2;oo), maja intervale

(-1;2); b) didja intervaluose (-;-3) ir i;ooj, maja intervale f 3;

45. a) maja intervaluose (-oo; y j ir ^ I ; ooj , didja intervale ^ I ; I j ; b) maja

intervaluose

-Ij

ir

didja intervale ^-"^"'^j 46. a) maja

intervaluose (-oo;-l) ir (;2), didja intervaluose ( 1;) ir (2;oo); b) maja


intervaluose (-oo;-2) ir (0;3), didja intervaluose (-2;0) ir (3;co). 47. a) maja
intervaluose (3;) ir (2;oo), didja intervaluose (-oo;-3) ir (0;2); b) maja
intervaluose

(-1;)

48. a) maja

ir

;oo], didja intervaluose


'r

intervaluose

(oo; l)

didja

ir

[;

intervaluose

-oo; I ir f - I ; oo 1 . 49. a) maja intervale f 0; I j , didja intervale [ I ; ] ;

b) maja intervale
maja intervale

ooj , didja intervale ^O; j . 50. a) didja intervale (l; oo),


(0;l); b) didja intervale

51. a) didja intervaluose


ir ( I;);

(-4;-l)

ir

(;2), maja intervale

(;), maja intervaluose (-oo;-4)

b) didja intervaluose f - 2 ; o j
V.
3 J

oo; 2 I
3

(2;).

ir

(l;oo), maja intervaluose

ir (0;l). 52. a) didja intervaluose (-oo;-2) ir (;), maja

intervale (-2;); b) didja intervale (; 2), maja intervaluose (~co;0) ir (2;).


53. a) didja intervale ; ooj , maja intervale ^O;j ; b) didja intervale (; e),
maja intervale (e;oo). 54. a) didja intervale (3;oo), maja intervale (-oo;2);

b) didja intervale (5; oo), maja intervale (-00; l). 55. a) didja intervale (l;3J,
maja intervale

; e j ; b) didja intervale ^l; 2 j j , maja intervale ^2-1; 4 j .

56. a) didja intervaluose

^ - y j + *; + * j ,

ke Z,

maja

intervaluose

+ * ; i i ^ + * ], k e Z ; b) maja intervaluose | + nk; + ), keZ


12

12

didja

intervaluose

- + * ; + *

- + 2nk; + Ink j,
b)didja

keZ;

intervaluose

b)

/2

takas;

<a<

U
,

intervaluose

^ - ^ - + 2;^-

I + 2nk; + 2nk 1I,


3
3

/2

takas.

takas;

/3

62.a)-l<a<l;

b) = -4-maksimumo

takas,

minimumo

takas,

takas;

/3
-minimumo takas, = 3

b) = -/3 - maksimumo

67. a) = -1 - maksimumo

],

maja

keZ,

65. a) = --maksimumo

b) X = -I - maksimumo takas. 66. a) x =

takas.

+ 2\,

r
r
. 63. a) - 6 < a < 6 ; b) -/3 < a < /3 . 64. a) x = l

b) = -1 -minimumo

maksimumo

intervaluose

( + 2nk; ^^- + 2nk

keZ.

57. a) maja

keZ.

didja intervaluose

keZ,

takas,

X=S

- minimumo

x = 2 -minimumo

x = l -minimumo

takas.

takas;

68. a ) x = - 3 -

minimumo takas, = -maksimumo takas; b) x = - l - minimumo takas,


2
=

2
5

maksimumo takas. 69. a ) x = - l ,

x = l-minimumo takai,

x=0 -

maksimumo takas; b) = -2 , = 2 - minimumo takai, = O - maksimumo


takas.

70. a) = 2 - minimumo

71. a) = - 4 - maksimumo

takas,

takas;

b) = 1 - maksimumo

x = 0-minimumo

takas;

takas.

b) x = 0 -

maksimumo takas, = 6 - minimumo takas. 72. a) = - I , =


takai,
=
..
b)

1
3

/2

= 1 - minimumo takas; b) =
. .
__
minimumo takas. 73. a)

3
,
2

, ,
3
2

b) e (5; 9).

4
,
3

, ,
3
2

75. a) / ( 2 ) = 4

76. ) /()= 432

, =

/2

maksimumo

maksimumo takai,

5

3
, , - , , , ,
4
2 4 2
4

3
,
2

5
.
3

(minimumas);

(maksimumas); b) / ( l ) = - l

3
;
2

/ \ /,
74. a) ae(0; l ) u ( l ; 4 ) ;

b) / ( l ) = 7

(maksimumas).

(minimumas). 77. a) / ( l ) = - 3

(maksimumas), / ( 2 ) = - 4 (minimumas); b) /(-l)=13 (maksimumas), /(3)=-51


(minimumas). 78. a) /(-l)=-3 (minimumas), /(2)=-30 (minimumas), /()=2
(maksimumas); b)
(maksimumas).

(minimumas), /(3)=-9^- (minimumas), /()=2


79. a) /(-2) = 3 (maksimumas),

/()=-1

(minimumas);

b) / ( o ) = 5 (maksimumas), /(2) =-3 (minimumas). 80. a) / ( 0 ) = 0 (minimumas);


b) / ( 0 ) = 0
(maksimumas);

(maksimumas).

81. a) / ( l ) = -2-j (minimumas),

b) /(2)=10-j

(maksimumas),

/()=0

/(5)=8j
(minimumas).

82. a) funkcija ekstremum neturi; b) funkcija ekstremum neturi. 83. a) funkcija


ekstremum

neturi;

(minimumas),

1
/(l)=

(minimumas).

b) funkcija

ekstremum

neturi.

2
(maksimumas); b) / ( l ) =

85. a) / ( 0 ) = 0

(minimumas),

84. a) / ( - l ) = - j

(maksimumas),

/(2)=4e~ 2

/()=2

(maksimumas);

b) / ( - 2 ) = - 1 (maksimumas), / ( 0 ) = 0 (minimumas). 86. a) / ( - ] = - + In 2


e
{ 2J
2
(maksimumas);
(minimumas);

b) / ^ l j = -5-In2

(maksimumas).

b) /(e0,5 )= 2e (minimumas).

b) / ( l ) = l n 4 (maksimumas).

87. a) / ( e ~ 0 , i ) = ~

88. ) / ( ) = 1 4

(maksimumas);

89. a)
(-.05 2)

(2;oo)

fix)

fix)

Nb

-1
min

X
fix)

fix)

d;)

N b

max
JV V

90. a)
-1

JC
/'<*)

/()

(-i;i)

1
0

-2

max

min

/'W
fix)

-2

(-2; 2)

N t

-16

16

(-:-2)

min

max

(-3;-i) -1

(2;0)
-

91. a)
X

(-:-3)

-3

f\x)

^7

Nb

Kx)

max

0
-4
min

(-1:.)

If(X) = X3

1 Is

-VSj
-1 0
-2

b)
X

>

hi)

1
3

/'M
/(X)

h)
-

(i;-)

4
27

max

min

92. a)
-1 (-i;o) 0

/'(*)

(o;i)
-

(l;)

+
-i

-2

max

min
- 2

b)
X

f'(x)

(-;0)
-

0
0

-i!
l
min

f(x)

0,5; )

(0; 1,5) 1,5

93. a)
X

f\x)

(-0; - 0 -1 (-1:0)

0
0

(o;0
-

(l;=o)

+
7

-4

-3

-4

min

max

min

f ()- 4 - 22 -3
-VT

Vi

b)
X
fix)
)

(-=o;-VI) -VI (-VI;o)

VI (VI; )

0
0

max

min

max

iV _ o__ Vs
-VI V2

94. a)
X

(;)

(0:2)

f\x)
/00

min

max

N *

(;)

f i x )

(o;i)
-

(i;-)

min

max

/ ( X ) - X

- - X

1
-1

1
2

(2;oo)

0
2
" ! J/ l '
1
2

>

95. a)

(;)

f(x)

/W

(o;i)

(i;2)
-

I(X) = X

^7

min

max

min

-4x3 + 4x2

b)
0

(0:2)

(-:-2)

-2

fix)

max

min

fix)

(-2:0)
-

(2;)
-

Nsk

max

96. a)

( - : - 1 )

-1

(-1:1)

(I;.)

(X)

>S,
1,5
-1

-1,5

1,5

min

max

/
0

-1,5

./M=
v
1

"x

-2)

/'()

/()

-2

( - 2 ; 2)
-

(2;)

max

min

97. a)
X

/'(X)

(-00; )

(0;)

/ ( X )

min

)
X

/'(X)

- OO; 0 )
-

(;)

1
1

^Nrl
/ ( X )

N .

-1
min

98. a)

.V = I

-1

'

/W =

X22-I
X2 +1

99. a)
X

f\x)

-1

Neegzistuoja

Neegzistuoja

-2

(o;i)

(l;oo)
-

min

)
X
/'(X)

(-=;-4) -4 (-4;)

0
-4

Neegzistuoja

Nb

Meegzistuoja

(0;4)
-

f\x)
)

H)
+

8
5
0

-1

N i

1,6

min

max

H
)

1*
N .

b)

fix)

min

100. )
0

(4;)

max

:;2

(2;-)

+
! 1,6

101. )

max

b)

=
X

(-; 8)

/ ' ( )

1\2-

(8; 12)
-

16

/ ( X )

max
102. a)

(-;)

Nb

b)

(x-2)-e'

(Uoo)

+
Rx)

-e * -2,7

103. a)
X

/'()

(-oo;2)

i 1,5

Nb

/()

max
b)
X

(-;-2)

/'()

/(X)

Nb

-2

(-2; )

min

104. a) f ()= 28 ,

min f ()= 3 ;

t-l; 5)

-l;5]

105. a) max /() = 27 ,


[1; 4]

108. a) max f i x ) = 0 ,

min fix)=

l-I;l]

[-1:4

109. a) max f i x ) = 3,
V

H ; 2]

110. a) max

max fix)=

--25;

114. a) max/(x) = 9 ,
[-1; 2]
'

( 2; IJ

[-3:0]

120. a) max

[-2:1]7

122. a) max

min fix)=
1>
V

fix)= 5,
'

[0; 2]

fix)= s i ,
3

[0:2]-

'

5 .

b) max fix)=
7
W

6 '

min

b) max f(x)=
[2; 4]

b) max fix)=

fix)= 0 ;

1
3'

min

fix)= 0 ,

[-3;-i]

max fix)=9
[i;3] W

-2-L ;
3

min fix)=
[1:3] W

2,5;

b)

min

[-3:6]- 7

fix)=--24
'

fix)=--57
'

min f i x ) = 1
[2:4]

min fix]=
--10
V

14 ,

b) max/(x)= 33 ,

max/(x)=0,
[4; 0]

'

min 7 fix)-=0
V
[0:2]-

135 ,

[1:3]

'

fix)= -3

[-1:2]" 7

[0; 2]

min f i Vx ) = -5 ;

[-3:-1] 7

2,

b) max fix)=
b) max fix)=

fix)=- 32;

[-i;5]

123. a) max fix)== - 4 ,

2 ,
3

'

[-1; 2]

'

fix)=
;

132,

'

[0;2]

min

[-3:6]-

min

[-2:2]- 7

[-2:2]

[-3;0]

fix)=
17,
V

'

b) max / ( x ) = 4 ,

'

min fix)= 3

min /(x)=-34.
[-4:-2]" 7

'

b ) m a x7/v( x ) = 4 ,

min f i x ) = 1,5;

fix)=
3,
V

[-i;5]

124. a)

fix) = -2 ;

[-6:0]''

-192 .

m i n / ( x )W
=-l.
[-2;lf

-12 ; b) m a x / ( x ) = -30,

Il

[-2;0]

[1:4

[0,1;1]

[-4;-2]

El

121. a) max

min/(x)=-13.

b) max/(x)=
39,
[-1-,UJX'

min

[-6:0]

119. a) max

b) max/(x) = - 4 ,

min/(x)=-7;
[-1; 2]

116. a) max fix)== 173,

[i:4]

min/(x) = -13.
[-1:2]

[0,1; 1]

115. a) max / ( x ) = 6 9 , min fix)=

[0:2]^

min f(x)= 2

[-4:3]

[-l;2]

[1:2]-7

[0; 1]

227.,

'

0 , min f i x ) = - 3 ; b) max f i x ) =-0,00006, min fix)=

[0; I]

[-2;!]

min fix)=
v

[-2; 2]

0; b ) m a x / ( x ) = 3 ,

1-1:1]'

113. a) max fix)=

[min ]/ ( x ) = - 1 8

13 ,

'

b) max fix)=
I-W

min/(x)=3;

[-1:11'

118. a) max

[-2;2]

[-0,5; 1,5}

112. a) max/(x)=10,

18 ,

b) max fix)=
v

min fix)=

16

min f ( x ) = 0
[-3;3]

b) max / ( x )

'

1,

[-0,5;1,5]

117. a) max

--2;

min fix)=
v

fix)= 0 ,

4,

[-3:3]

min f i x ) = - i ;
H:2] v 7

'

min f i x ) = -0,25

'

H;3]

111. a)

b) max fix)=

'

[0:3]

[0; 3]

fix)= - i ;

[-1:5]

8.

min /()
=3 .
V

[1:5]-7

'

b) max f i x ) =6 ,

'

min

fix)= 8,

[-i;5]

[1;5

min f iv x ) = --4;

[0:3]" 7

min fix)=

H : 4]

b) max /()
=11,
V

[I; 4]

106. a) max/(x) == 0,

26 ,

[-1;4]

min /(); =19;

'

107. a) max

b) max fix)=

'

min

'

fix)= 23

[i:3]

ra'M=
=6

min/(x)=--.
[-4:0/4'
5

125. a) max fix)=-2,

min fix)=

[-5; V

- 3 - ; b) max fix)=

[-5:-1)

126. a) max fix)= e ,

min f(x)=

[-1;l]

O;

[0.5:2]

[0; It]

N]

b) max f i x ) = - ,

[1:5] 7

'

min/(x)=-3.

min/(x)=l.

b) max /() =-1,


[~~;0|

[0; ]

min fix)=

[*?]

b) max/()= In 2 ,

, min f ()=-;

131. a) max /()=

1 2

b) max/() = I - I ,
[0;]

min/()=-Iog 3 40 ;

1
/3
min /()=13 . 130. a) max /() =

[\-i] J

'

[-1:11

[I: e]

2(ln2-1); b) max/(x)=0, min/(*) = --.

[0,5; 2]

129. a) max/()=-Iog 3 10,

O.

min/(x)=2.

[1;]

128.a) max / ( x ) = 5 + ln2, min fix)=

min fix)=

H;3]

min/()= 2-21n2; b) max/()= 2e2-1,

[H

b) max/()= 1,25 ,

e,

[-1:3]

3.1

min/(x)=l.
[ l ; r

b) max f(x)=

[-1:1]

127. a) max f i x ) = e-2,

.min /()= -

2,125 ,

[l;4]

-2;

132. a) max /()= 4 ,

N]

133. a) max /()= Jt,

min /() =-;

hf]

min/()=-;

min f i x ) = 1. 134. a) 80; b) 108. 135. a) 0; b)0. 136. a) 5;

KJ

b) -1 . 137. a) 5 ir 5; b) 6 ir 6. 138. a) 98 ir 49; b) 2 ir 16. 139. a) 80 ir 40; b) 0,5 ir


5,5. 140. a) 5y ir 42y ; b) 24 ir 12. 141. a) -18 ir 18; b) -14 ir 14. 142. a) 0,25;

b) 0,25. 143. a) - j - ; b) ^ . 144. a) 4, 12, 8; b)40, 60, 80. 145. a) 400 cm2;
b) 4x8 m . 146. a) 50 m
b) 4 cm ir 4 cm.
b) /2 cm

ir

ir 50 m;

b) 60 m

9 cm

ir

ir 5 cm;

148. a) 6^ cm; b) 10/ cm; 149. a) 20/2 cm ir 20-^2 cm;


/2 cm.

150. a) 2)

151. a) 16cm ; b) 12cm. 152. a) 2) 1 dm;


b)

ir 60 m. 147. a) 5 cm

12 cm.

154.a)20cm;

156. a) 4 dm 4 dm 2 dm ;

ir

20 cm;

b) 2) 9 cm.
b)4cm.

b) 7 m x 7 m x 7 m.

b) 11 cm

ir

33cm.

153. a) 9 cm ir 12 cm;
155. a) 2;

157. a) 4 cm;

b) /2 .
b) 2 cm.

158. ) V J m ; b)
ilgis

lygus

. 159. ) 4 - cm; b) 16cm. 160. a) pagrindo spindulio

8-^2 cm,

161. a) maxV(x)=V{\)
[0,5; S]

auktins
=Idm3;

ilgis

lygus

32cm;

b) min S(;c)=S(2)= 24 dm2.


Oi*)

b) 4- cm.
162. a) 12 dm2 ;

, , ,
^
'
.
2
1 .
1
b) 4 dm 2 . 163.
a)

ir

ilgio vienet; b)
ir ^ilgio vienet. 164. a) S km;

b) 9 km.

165. a) (l;l); b) . 166. a) po \s;


4

167. ) = 1;

b) R = r = 50.

b) = 1. 168. ) = 1; b) = -2 . 169. ) = 4 ; b) = 1. 170. ) = 2 ; b) = 1.


171.a) h = r = ;
4+

b)a = = 6 (
24+

1 2

~ ) .
24 +

v(t)= 12/-3/2,

m . a) I)

2) / = 2 5 , 3) = 1 2 - ; b) 1) (/)=36/-6/ 2 +10 , 2) / = 3 , 3) < * = 6 4 - .

2
173. a) 4x4x2dm ; b)r = h=f=dm,

t.y.

r = h\,3Tkm.

174. a) r = 6 cm ,

Vit

h = % cm; b) r = h = 3 cm . 175. a) s f i cm ; b) 2 rad. 176. a) - ^ w 3 ; b) 4m 3 .


177. a) 2 dm;

)^.

180. a) -JJ dm;

178. ) 128/ dm3;

b) 2 dm.

b) 4,5 dm3.

181. a) 2) / = 16 ,

3) 60VJ m ,

b) 2) / = 3,6A, t.y. / = 3 A 36 min; 3) S = 10--J\4A

) = - ^ ^n-

t.y.

134,2 m ;

, t.y. 5 3 7 , 9 b i . 182. a) po

8 min 24 s ; b)po
A. 183.a)2)po A , 3) ^ALicmH
305
14
7
3) ^ = ^ (

b) 1 m .

\19.a)2dm;

b)2)po

184. a) 1) /(lOO)= 18^,

1A,
43

/(75)= 12,4

/(40) = 10,8 e kiekvieniems 100km kelio. 2) v = 5 0 - ; b) 1) /(l00)=32 ,


/"(50)=10 f ,

/(80)=19,24^

'3
185. a) (; l); b ) ( | ; 0 | .
b) I0V2 cm, 100cm2.

kiekvieniems

186. a) 4; b) V J

100 km
ir 4 V J .

kelio.
187. a)

2) 4 1 , 6 7 ,
A
6cm,

6cm;

7. Pirmykt funkcija ir integralas


7.1. Pirmykt funkcija ir neapibrtibnis integralas
4

1. a) F ( X ) = - ^ X 2 + 4 X
b) f(x)=

6
+ C.
6

4. a) F(X)=Xi
5. a )

F(X)=X

+ 2 X

b) F(x)=x2-X

C;

3.A) F ( X ) = 3 X 7 + C ;

+2-x
3

b)

F(X)

+ 5 X + C ;

F ( X ) =

= X5-X3+C;
( 3 J : +

2 ) 8

24

+ C .

b)

F(X)=2X

+ 4X2

9.a) F(x)=-(2x + 3
8

+ C

8. a)

+c

F(X)=

'

) 6

C;

b) F ( X ) = ( 3 X - 2 ) 5 + C
15

) " + C ;

b) F ( x ) = 4 - - V
4
4x

l l a

>

^)-7*
5

+ C;

12. a) F(x) = - ( 2 x + 5 ) 3 + C ;
IU

13. a) F(X)=-(4X + 7)V4X + 7 + C ;

b) F(x) = ^ ( 3 x - 2 ) ' +C.


/

b) F(X)=(-5)\/-5 + C .

5(5x-7)

+1X

b) F ( x ) = | x 3 + | x 2 - 8 x + C .

14. a) F(x)
=
V ;

+C ;

b) F(X)=X 5 + C .

b) F(x) = x 4 - x 6 + C .

.) f ( X ) = 4 - " A + C ;
6
2x
b) F ( x ) = | * 5 + C .
o

2. a) F(x) =

b) F(x) = 2JC-2JC 2 -|X 3 +C.

+C ;

6. a) F ( x ) = | x 3 -^JC 2 + 3x + C ;
7. a)

+C .

+ C ; b) F(x) =

b) F(X) = 4xVx + C .

3(3x + 4)

j- + C . 15. a) F(x)= 2xV^ + C .

16. a) F(x)= 3 V i + C ;

b) F(x)= 5 X V I + C .

b) f ( X ) = 4 V I + C .

17. a) F(x)= 2VX + C ;


b) F(x)=

^j=+ C .
3 xVx

19. a) F(X) = -2V2--jt + C ;

20. a) F ( x ) = | V 3 x - 2 + C ;

b) F(x)= Syjlx+l

+ C.

18.a)F(x)=^+C;
Vx
b) F ( x ) = - V l - 2 x + C .
21. a) F(x)=-3cosx + C ;

b) F(x) = -J sin + C. 22.a)F(x)=-yCos(3x-4)+C; b) F(x)=ysin^2x + | j + C.


23. a) F(x)= 2sinx + 3cosx + C ;

b) F(x)=3sinx-4cosx + C .

24. a) F(x)=2x + sin^|-xj + C ;

b) F(x)=x + cos(l-x)+C.

25. a) F(x)= isin(5x)+ C ; b) F(x) = --cos(3x)+ C . 26. a) F(x)= 2sin(2x)+ C ;


b) F(x)=-4cos(2x)+C . 27. a) F(x)= 2ctgx +C .

b) F(x)=

4tgx + C .

28.a)F(x)=-|ctg(3x)+C; b)F(x)=|tg(5x)+C . 29.a)F(x)=itgj^2x + j j + C ;


b) F(x)=-jCtg^3x + -^j + C.

30. a) F(x)=-10cosf|j +^sinfcx)+C ;

b) F(x)=12sin[-]--i-cos(l5x)+C.
b) F(x)=35sin^j + |ctg(6x).
b) F ( x ) = ! + isin(2x)+C.
b) F(x)=--cos - +C.

31. a) F(X)=-21COS|-| + itg(4x)+C;

32. a) F(x)=|--Uin(2x)+C;

33. a) f(x)=|sini|x j + C ;
34. a) F(x)= 2/ + 2+4cos 3 - - +C;

b) f(x)=VT^3-3sin^2-jj + C . 35. a) F ( x ) = ~ + C;b)

36. a) F(x) = - ^ - + C;
31n2
ix+2
b) F i x ) = + C.
In 2

4x
b) f ( x ) = J L L + c .
41n3

F(x) = -pj + C .

,
-X-I
37. a) F ( X ) = ^ + C;
ln5

38. a) Fix) = -U2x"3 + C ;


2

b) Fix) = -eix+2
3

+ C.

39. a) F(x) = -2 ln|2 - 3x| + C ; b) F(x) = j ln|4x -1| + C .


40. a) F(x)=2x + -ln|8x-l| + C;
8
2

41.a) F(x)=^~

+ x + ~\

b) F(x)= 5x--ln|9x-2| +C.


9
,

b) F ( X ) = 2 X 2 + 2 X + 1 . 42. a) F(x)= J

- X

+2 ;

b) F(x)=x 2 + 2x3 + 2 . 43. a) F(x) = i x 4 + 2x +7; b) F(x) = i-x 4 -|x 2 + 27 .


44. a) Fix)=
V ;
b)

= ,^- + 4.45.3) Fix)=


J 2x + l + 2;
7
T +1 ; b) Fix)
W
V
2(2x + 5)
(,5 + )
'

f(X)=--JV1-3X

+-J

. 46. a) F(x)=-j + sin(x--jJ; b)

47. a) F(x)=3tgx-1; b) F(x)=-2ctg* + 5 .

F(X)=2-COS|X-|J

48. a) f(X) = tgf 2x- ] + ;

b) F(X)=-ctg[3x-J+/ . 49. a) F(x) = x 2 - 2 X - 4 ; b) F(X) =


b) F(x) = j x 5 + 1 .

50.a) f ( X ) = ^ - - 3 ;

b) / r W = - ( 3 + ) 9 + 3 .
27
27

-X2-6X-1.

51. a) F ( x ) = - ( 2 x + 5)7 + 2-|.

52. a) f ( X ) = + 2 ;

5 3 . a ) F (W
x ) = - + 5 ; b) f ( X ) = ^3- - 2 .
2x
3x
24

b)F(x)=l--.

54. a) F(x)
=-xVi +- ;
W
3
3

b) F(x) = 2-Jx - 8 . 55. a) F(x)=2v^-21n|x|-5; b) F ( x ) = y x V ^ - 9 l n | x | + y


56. a) F(x)= 9 - 4 - ^ 5 ^ ; b) F ( x ) = ^ ( 5 x - \ f +-jj.
57. a) F(x)=

cos(2x); b) F(x) = |sin(3x)+|. 58. a) F(x) = - | c o s ( 3 x ) - 1 ;

b) F(X)=sin(2x)-.

59. a) F ( x ) = x+sinx-27i;

b) /-"()= - s i n - .

60. a) F ( x ) = s i n x + 1 5 ; b ) F ( x ) = s i n x + 1 4 . 6 1 . a ) F ( x ) = t g x - l ; b )

F(x)=-ctgr.

62. a) F ( x ) = - | - i c t g ( 3 x ) ; b ) F ( x ) = - U g ( 4 x ) + | . 63. a) f ( X ) = | X 2 - t g x + 1;
b) F(X)--2ctgr-x+2.

64. a) F(x) = - - + s i n x - l ; b) F(x)= In | x|+cosx +1 .

65. a) F(x)=21n|2-x|+ctg(0,5nx)+2 ; b) F(x)=ln|x|+-tg^x)+3 .

66. a) Fix) = - - - -cosf ] + 5 ;

\ 2 J
67.

a) F ( x ) =

2* + 1 ;

b) F(x)=

b) F(x)= 4/ + - s i n ( n x ) - l .

3* - 2 . 6 8 .

69. a) F(x) = je 3 j [ +ln|x + l | + | ;

a) F(x)=

~ ^ e " 3 * ; b) F(x)= ^ - ^ e " 2 * .

b) F ( x ) = l n | x - 3 | + i e 2 * + 1 + 2 - | e 9 .

70. a) F(x)=31n|x-l|+l; b) F(x)=3-ln|x-5|. 71. a) F(x)= ln(l-x)-sinx;


b) F(x)= e* - l n ( 3 - x ) + l n 3 - l .
b) F(x) =

In 13x + 71 +5 . 73. a) f ( X ) = 2,5X2 + 15X + 22,5 ; b) F ( x ) = l,5x 2 -6x + 6 .

74. a) F(x) = 2 + 3x + ;
4
b)

f(X)=X

72. a)F(x)=-jln|5x + 6|+2;

+2,25.

b) F(x)= 4x 2 -5x + .
16

76. a) > = x 2 - 3x + 4 ;

b)

.Y

75. a) F(x)= 2X 2 +1,5 ;

= 2x2 +5x + 3 . 77. a) 7,5 ;

b) I j . 78. a) G(X) = - 2-J^-x + 2x + 3 ;


79. a)

+5* + C ;

b) - x 2 - 2 x + C .
2

b) G(x)=2x-Y]2x
80. a)

- X

- - X

+ \ +2^-.
1

+4x+C

5
7
b) j x 3 + j x 2 - 6 x + c . 81.a) X 4 +. 3 -* 2 -8* +C; b) 6 - x 5 + 2 x 4 - 7 x + C .
82. a) 1 4 + 3 - 1 2 + 2 + ;
4
3
2

b) - 6 - - 5 + - 4 - 4 x + C .
6
5
4

83. a) I x 3 + - l + c ; b ) x 4 + 4 - + C . 8 4 . a ) i ( x + 5) 8 +C;b) i ( x + 9) 6 +C.


3
jc

8
6
85. a) --(2x + 3) 5 +C;b) (5x-7) 7 +C. 86. ) - x t f S + C ; b)
10
35
5
8
87. a)

/7 + C ;

88. ) ^ - - 2 + ,
3
b) 3x\[x +xyfx^
10
9 L a )

- I ^ 5 )

b)3x + ^

90.a)-^

+C .

+C ;

b) - x V ? + 9 x V ? - 6 +
8

+C

+ C.
+3

20

89. a) - x x " + 5 x ^ + C ;
8

)'5+C;

-92-a) ^

21
2

+ 3

-)1+

b) - ^ ( 4 - 5 x ) 3 + C . 93. a) -^y(7x-3)V7x-3 + C ; b) -^y(9x + 8)\/9x + 8 +C.


94.a) j ( 3 x + l)^/(3x +1)2 + C ;
95. a) 4^(3x + 5)3 + C ;

b) j(2X-5)V(2X-5) 3 + C .

b) 3^/(2x-7) 2 +C.

96.a) 31n|x| + 2 x - j x 2 + C ;

b) 51n|x|-2x 2 +jx 4 +C. 97. a) - + 41n|x| + x + C ; b)x-81n|x|- + C .


98. a) - 4 " ++61n|x|-x+C;

99. a) j i - +jln|x|+C;
b) 9/ + 21n|x| + C .

b)x + 9 1 n | x | - + .
2x

b) jln|x|-4Vi + C .

100. ) 4/^-51|| + ;

101. a) j x 3 +3x2 + 12x + 81n|x| + C ;

b) 641n|x|-48x + 6 x 2 - j x 3 + C .
b) -91n|5-x| + 3xVx+C.

102. a) 51n|x + 3| + 2xVx + C ;

103. a) ln|l + 2x|+C;

b) --ln|3-4x|+C .

104-a) ~e~3x + ; b) - 4 e'4+C.


3
f 106. a) 2 e 2

+ C; b) x5 + C.
ln3
5
In 5

-2x + C ; b ) ~(e2x-e'2x)+2x+C.

b)-^ln|4x-5|+C.

107. a) -ln|6x+7|+C;

108. a) - I n | l-10x|+C;
i
JC+5
45 4
b)
+ .
15

i
5
109. )
+ C;
315
1
-- + ;

21*
b)
In21

105. a) -x4+
4

b)

b) i-ln|-10]+C .

1
, ,
-1X-H
110. ) 2'3 + ; b) -36 2 + .

_
, 2
IOjr
+ - 112. )
+
4
31n2 InlO
1

In 2

125
5
b)+.
In 125 In 5

9
3~
113. ) + - + ;
In 9 In3

3
+.
41n3

114. a) ^ 2 " ~' + ;

b) - ' 3 " + .

b) 3 sin ^ x
)J +
+ 6.
6.
:
--

115. a) - 2 c o s j x + y - j + C ;

116. )
a)
-sinj^-xj
116.
sin | + C";

117. a) -cos(3x)+C;
b) isin(2x)+C.
3
8
7
1
b)-sin(6x)+C . 119. a) c o s ( 4 n x ) + C ;
6
2
120.a)-jCos(3x + 5)+C ;
b) -15cos|j- + 4 j + C .

71
b) cos^-xJ
+C.

118. a)--cos(5x)+C;
5
1
b)-sin(8nx)+C .
2

b) i S i n ( 5 x - 7 ) + C .

121. a) 6 s i n ^ + 2j + C ;

122.8) - i c t g ( 4 x ) + C ;

123. a) | t g ( 5 x ) + C ;

b) - | c t g ( 7 x ) + C .

b)--ctg(5x-2)+C .
5

125. a) -4cos
4

b) itg(6x)+C.

124. a) j t g ( 3 x + l ) + C ;

c3x-2
31n5

+ C;

*5x+3
b) 8sin- +
+ C.
8 IOln 2

126.a) x 2 - 2 s i n - + 3e3+C; b) x 3 - 3 c o s ~ e 4 x + C . 127. a) - x V x ^ + C ;


'
2
3 4
7
b) x t f 7 + C.
13

128. a) -2sin+ C ;
2
4

129. a) - j C O s ( 3 x ) + C ;

b) cos(2x)+C.
2

b) | s i n ( 2 x ) + C .

b ) - + sin^ + C .
2
2
130. a) - i - c o s ( 4 x ) + C ;

131. a) - cos(l6x)+C;
16

b) - cos(l2x)+C .
12

7.2. Apibrtinis integralas ir jo taikymai


1. a) 8; b) 12. 2. a) 8; b) 24. 3. a) i ; b) i . 4. a) 4; b) 3,5. 5. a)
6. a) I ; b)

b) 6,6.

. 7. a) 6; b) j . 8. a) 6; b) 17 j . 9. a) 39; b) 9. 10. a) 3; b) 32- .

U . a) 10,5; b ) - 6 , 2 .

12. a) 24,2; b) 50,75.

13. a) 0,4; b) 1 8 | j .

b) 9 , 15. a ) - ; b ) - . 16. a) 78; b) 24,2. 17. a)


; b).
35
3
4
1024
81

14. a) 13;
18. a) 2 - ;
8

b) 2 - . 19. a) 26 ; b) 13 . 20. a) 4 - ; b) 2. 21. a) 36- ; b) 54- . 22. a) 93;


6
12
3
3
7
7
b) 12,4. 23. a) 4 - ; b) 2. 24. a) 6; b) 7 - . 25. a) 3; b) 4. 26. a) 31; b) 93. 27. a) - ;
3
6
7
b) 3. 28. a) j ;
b)|.

b) | . 29.)=

b)

32. a) 1; b) 1. 33. a) 1,5; b) 0,5.

b) A l A l .

30. a) 0,5; b)
34. a) 0,5;

b) 0,5.

31. a) j ;

35. a)

36. a ) o,5; b) A z l . 37. a) j ; b) j . 38. a) 2; b) 2. 39. a) 2^2 ;

b) 3(4/3-1). 40. a) -1; b) 0,25. 41. a) 0; b) 0,75. 42. a) A - ; b) 0. 43. a) l ; b ) -Jl .


44. a) ; b) . 45. a)
2
2
4
48. a) 1;

>-

b) 1.

49. a) A 52. a) ;

55. a) e-1; b)
Ie

; b) -?. 4(. a ) ; b) . 47. a) VT ; b) I - A .


2
4
8
3
b)

b)-.

j .

50. a)

53. a) VT ;

) jVT.

b) 4.

51. a) l-/ ;

54. a) J - - ;

b)

. 56. a) 3; b) 8 - . 57. a) 3(ln3 + l); b) 2(ln2 + l). 58. a) In2 ;


3

b) ' . 59.a)2; b) 2. 60. a) 21nl,5; b) l,5 + 21n2. 61. a) 21n6; b) 41n7.


101n2
62.)^1;
2

b)-ln5.
2

63.)^12,2;
2

b) I n .
5 11

64. a) -(l + e 2 );
2
'

b)e.

65.a)2; b) In . 66. a ) l n 3 ; b) i In 5 . 6 7 . a ) - l n 3 ; b ) - l n 2 . 68. a) e 2 ;


' ' ' 1 5
1
1
3
b) 3 - 2e2.
71. a ) a = l ;

69. a) e2 - e+ In 2 ; b) ^ e 4 - ^ e 2 +21n2 . 7 0 . a ) a > 0 ;


b) a = 1.

7 2 . a ) a = 0,5;

b ) a = 4.

73. a) 1200 m;

b)a>0.
b) 60,9 m.

74.a) 64,5m, 1 ;

b) 11,25 m ,

77. a) 0; b) 1. 78. a)

. 75. a) 9m ; b) 5 m .

76. a) 1; b) 1.

12 i

-L
2

b) 4. 79. a) 6 = 2 ;

b ) a = l.

80. a) 10-;
3

b) i .
6

81. a) 20; b) I ^ . 82. a) 1 ; b) 9 . 83. a) 3-L b) 15- . 84. a) 8 - ; b) 13-,


6
3
3
3
3
3
3
85. a) 20-;
6

b) 10-.
3

86. a) 1 ; b) 10, 87. a) 7 - ; b) 8^ . 88. a) 4 ^ ;


3
3
2
3
2

b) 10-|. 89. a) 1|; b) 1 j . 90. a) I-L b) 18. 91. a) 4 j ; b) 4-i. 92. a) 1 4 j ;


b) 7 j . 93. a) 2 j ; b) 9. 94. a) 1|; b) 4,5. 95. a) 21 j ; b) 4 2 j . 96. a) 4,5;
b) 2 - . 97. a> 13 ; b) 6. 98. a) 4; b) 1 . 99. a) 4 ^ ; b) 24-. 100. a) 2 - ;
4
3
4
4
4
4
b) 6 - . 101. a) 4; b) - .
3
4

102. a) 4,25; b) 4,25. 103. a) 4; b) 2. 104. a) 4 - ;


3

b) 25 j . 105. a) 9 j ; b) 5|. 106. a) 18,6; b)


108. a) 8;

b) I-L .

111. a) 6-31n3;
b) 7,5 - 8 In 2 .
116. a) 1,6;

109. a) ln3 ;

b)41n4-3.

b) 0,5.

117. a) 8 ;
12

I 2 ^ " 1 ) , 7.)4,25; b) l | .

b)21n2.

U2.a)21n2;

114. a) 12 5 In 5 ;

110.a)21n2;

b) 31n2.

b)24-71n7.
b) 3 .
13

113. a)

b)41n2.
l,5-21n2;

115.a)e-2;
118. a ) ;
13

119. a) 2 + - L ; b) 7 + 7 L . 120.a)e-l; b) - L . 121. a) e+-;


In2
4 13
ln2
e

b)e-2.
b).
ln2

b) - L - 3 .
ln2

122. a) e + - ; b) e + - . 123. a) e2-I;


b) e-1 . 124. a) 9 - ; b) 4 - . 125. a) i ;

3
3
4
1
1
b) j-. 126. a) 2; b) -Jl . 127. a) 2; b) 1,5 . 128. a) J ; b) 1. 129. a) 4,5; b) 4,5.
130. a) 10-; b) - . 131. a) - ; b) 2,25. 132. a) ; b) 13-L 133. a) 1) y = 4 , 4;
3
6
3
96
2
b) 1) y = 6x + l , 8. 134. a)

b) j . 135. a) a = -l

ir a = 2; b) a = -3 ir a = 3 .

136. a) -L b) - . 137. a) 1|; b) 12. 138. a) J - I ; b) 2. 139. ) / ; b) V J .


1
29
5
2
140. a) 4; b) 13,5. 141. a) 7-; b) 36. 142. a) 4,5; b) 2 . 143. a) 20-; b) 10 j .
144. a) 14 j m2 ; b) 3 j m2 . 146. a) 1,53 m ; b) 120 m.

III. Kombinatorika. Tikimybs. Statistika.


b) 6.

1. a) 6;

abc

VC

bac

cab

b,
4*3

Cl

a\b\c2

Cl
Cl

V -

C2

Cl

-2 P^a i S 2

Cl

3. a) 6;

"s b\Ci
a3 b2Ci
5279

7 5297
9
5729

s9
2

2 5792
7
5927

2 5972

4. a) 1) 10, 2) 24; b) 1) 11, 2) 30. 5. a) 1) 12, 2)60; b) 1) 15, 2) 120. 6. a) 19; b) 23.
7. a) 900; b) 9000. 8. a) 52; b)48. 9. a) 32; b) 32. 10. a) 1)120, 2)625, 3)6;
b) 1) 24, 2)12, 3)4.

11.) j ;

b) 5. 12. a) 462; b) 120120. 13. a) n(/i + l);

b ) .
n +1

14. ) (+ 1)(/1 +2) ;

b)

?
.
( + 1)

15. ) 2* (2* +1);

b) (4m-l)(4m-2). 16. a) n ; b) n(n-1). 17. a) 7; b) 5. 18. a) 10; b) 11. 19. a) 5;


b) 4. 20. a) 3; 14; b) 4. 21. a) 5; b) 9. 22. a) 3 nuliais; b) 6 nuliais. 23. a) 210;
b) 36. 24. a) 870; b) 435. 25. a) 35; b) 210. 26. a) 54; b) 9. 27. a) 1400; b) 200.
28. a) 38760; b) 99768240. 29. a) 1) 56, 2) 24; b) 1)210, 2) 24. 30. a) 66; b) 255.
31. a) 1)24, 2)6, 3)6, 4)12; b) 1)25, 2)5, 3)20, 4)16. 32. a) 252; b) 12.
39
3
33. a) 56; b) 45. 34. a) 2500; b) 1200. 35. a) 48, ; b) 96, . 36. a) 1) 18,
2) - ; b) 1) 42, 2) - . 37. a) 0,3; b) 0,2. 38. a) - ; b)
. 39. a) ; b) - .
9
7
8
16170
91
6
40. a) 0,28; b) 0,496. 41. a) 0,994; b) 0,988. 42. a) 7; b)
b) 0,6.

44.a) 1)0,384, 2)0,096, 3)0,008; ) 1 ) ,

45. a) 1) = {l; 2; 3; 4; 5},


4) = {4;5},

2 ) 5 = {4;5;},

5) \ S = {l; 2;},

p(b)=i,

D = AnB

()=\,

P(AuB)=-,

50. a) 0,105;

P(AnB)=I,

b)

24

p(a\b)=1.

b) . 51.a) i ;
11
6

60. a) 0,2 ;

b) 1) A = {l;2},

6) AnB

D = AuB.

(\)=;

b)-.
7

^ b f !
; b) ^

= {l;2;3};

= (3;2),

b) C = AnB,

P(AnB)=I,

b) 0,45. 54. a)
b) 0,56. 56. a)

5)B\A
-,

, 3)

3) A u f i = {(l;2),(1;3),(2;3),(3;2)},

4) 5 = {(1;2),(1;3),(2;3)},
46. a) C = AuB,

2)

3) ^ u i = {l; 2; 3; 4; 5; },

6) AnB

2) 5 = ((1;2),(1;3),(2,3),(3;2)},

. 43. a) 0,057;

1.)

b) p(A)

= (2-,2).
p(a)=1,
P(b),

48. a) ; b) - . 49. a) 0,6; b) 0,3.


3
5

52. a) 0,5;

b) 0,006.

53. a) 0,418;

55

>

a> 0 ' 4 8

. 57. a) 0,16 ; b) 0,25 . 58. a) 0,14; b) 0,188. 59. a) 0,4 ;

b)

495

61. a ) P(A)=
W

63

P(B)=
w

42

b ) P(A)=
w

33

62.a) 0,9375; b) 0,7599. 6 3 . . ) 1 )

2) 0,001.

64. a) P ( / l ) = | >

P(s)=j;

2)0,001; b) 1)

)/>()=,

) = |

65. a) 0,5 ;

b) 0,8. 66. a) , 2) 0,1; b) 1) , 2) i .


60
20
5
67. a)

b)

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

2
1
4

68. a)

10

36

36

36

36

36

36

11

12

b)
X

36

36

36

36

36

69. a)

b)
m

P (X = m)

16

28

45

45

45

2) EX = 1,6,3) D X = - .
225

P(X

= m)

2) EX = 2 , 3 ) D Z = 0,4.

70. ) = 0 , DX = 2 ; b) ^ = 4 , DAr = 2,5.


71. a)

b)
X
P

16

28

45

45

45

= 1 - , DX = ;
5
225
72. a)

= 7,69,

() 15,78.

D X 8,545,

X
p

15

30

10

56

56

56

56

EX = 1- , DX = 4 .
8
56
-() 2,923 ; b)

= 168,55 , D X 248,95,

m
P (X = m)

12

33

11

33

33

74. a)

28

14

P (X = m)

33

55

55

165

b)
m

P (X = m)

-1

P (X = m)

P (X = m)

16

16

16

16

16

P (X = m)
b)

m
P (X = m)

P(X

= m)

17

100

25

50

25

100

16

16

16

64

32

64

EX = 2.

77. ) 0,92224,

15783
16807

1 ) ) = | , 2)/>(*)=!.

78. a) 1)

1
2

b)
0

1)/^)=-11,2)/^)=^.

EX = 2\

1
2

EX = O, D X = I.

75. a)
m

-1

EX = 1, DX = 3 .

us
b)

0,4

0,3

0,2

0,1

3
7

2
7

6
35

3
35

1
35

m
P(X = m)

10

12

14

64

16

32

16

64

m
P(X = m)
b)l)

m
P(X = m)

2)

P (X = m)

10

12

14

16

32

64

16

16

64

0,729

0,243

0,027

0,001

X
P

0
0,216

1
0,432

2
0,288

3
0,064

79. a)

b)

80. a) PA(p.)> /5(3), dvi partijas i keturi; b) P4(/t >3)= 0,4752 .


0

1
35

12
35

18
35

4
35

57
115

19
46

2
23

1
230

X
81. a)

b)

X
82. a)

25
144

30
144

49
144

24
144

16
144

1
36

1
9

5
7

1
3

1
4

b)

83. a)

p ( o < x < 2)=-

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

X >
V

'

)=Ji.
115

2
3

1
3

V
Y

b)

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

I
9

1
18

1
18

1
8

1
18

1
18

1
Ti

Ar

1
3

1
2

1
6

3
84. a) 1) a = ,
3

2
3

1
6

1
18

1
12

1
36

2
9

1
3

2
18

1
2

1
36

8
b= - ,
6

85. a) 1) = 0,3,

1
1
6

1
b) 1) = - ,

2) DX = 4-;
9

6 = 0,3,

1
b=- ,

2) EX = Ofi-,

2) DX =

b ) a = 0,5,

6 = 0,2,

2) EX = S,

paaikinimas: a - neinomos tikimybs reikm imkite didesnij reikm.


m

P (X = m)

0,6

0,4

86. a)

87. a)

X
Ar

b)

0,3 0,2

P (X = m)

10
20

6
20

3
20

1
20

6
20

3
20

1
20

3
20

2
20

1
20

1
20

1
20

1
20

I
20

7
2,

12

3
0,5

11
20

6
20

3
20

b)

13
32

10
32

6
32

2
32

1
32

Y
N

13
32

10
32

6
32

2
32

1
32

2
32

4
32

4
32

2
32

1
32

4
32

2
32

2
32

0
1

32
4

32

2
32

1
32

3
3
88. a) 1) 6, 2) , 3) lygios; b) 1) 6, 2) , 3) mediana didesn u mod.
89. a)
[215; 218] [218; 221] [221; 224] [224; 227] [227; 230]

Intervalas
Danis f =

f.
Santykinis danis =
/I

3
24

8
24

6
24

5
24

2
24

_7_ "
24

-L
24

24
_6_
24
_4_

J .

24

24

"_2_
24

__

JL
- - J
215

b)

xi

f,

>
218

221

224

227

230

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Danis
1

f i

4
3
2

1
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Gaut
bal

90. a)

skaiius

b)
2

JO

fi

25

25
10

15 20 25

30 35

11

14

91. a) Moda M0 = 2,80 , mediana Md = 2,80 , kvartiliai g, = 2,69 , Q2 = 2,80 ,


Q3 = 2,84;

b) AZ0 = 1,25 ,

Md = 1,23,

Q1 = 1,22,

2 = 1,23 ,

Q3 = 1,25 .

92. a) 48 m2; b) 3 udavinius.


Xi

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

fi

93. a) I)

20,125,

2) M0 = 20,5, Md = 20,25 , Q1 = 19,5, Q2 = 20,25, Q1 = 20,5;

b)l)

Xi

12

13

15

16

18

20

fi

16,

2) AZ0 =16, Md = 1 6 , g, =15, g 2 = 1 6 , = 1 8 . 9 4 . ) 0,035;b) 0,136.


95. a) Algio = 50, i 2 =10, i 3,33, Beno 3 = 50, i 2 = 3 0 , i 5,48. Geriau
skaiiavo Algis, nes jo rezultatai maiau isibarst;
b)
Agnius
fl

1 = 6,1, s 4,99 , 52,23,

xi

Tomas

f,

10

= 6,1, s 7,88 , 2,81,


= 6,1,

Domas

s2 0,99,

0,99.

f,
Geriausiai aud Domas, nesjo rezultatai maiau isibarst.

96. a)
= 174,7
174,7,, jJ22 =
=83,96, i 9 , 1 6 3 ; b)3 = 2,717, j 2 =3,552,

i 1,885.

97. a) -0,24 ; b) 0,22.

IV. G E O M E T R I J A
1. Planimetrija
1.1. Pagrindins planimetrijos svokos
l . a ) 2,6 cm arba 13,4 cm; b) 3,2 cm arba 15,7 cm. 2 a) 133; b) 59. 3. a) 50
ir 130; b) 102 ir 78. 4. a) 90 ; b) 180. 5. a) 18, 162, 162; b) 60, 120,
120. 6. a) 56, 56, 124; b) 134, 134, 46. 7. a) 73 ir 107; b) 62 ir
118. 8. a) 29; b) 153. 9. a) 16; b) 13. 10. a) 65 arba 115; b) 78 arba
102. 11. a) 74; b) 54. 12. a) 72; b) 59. 13. a) 80; b) 60. 14. a) 48;
b) 50. 15. a) 6 cm ; b) 12 cm. 16. a) 24 cm; b) 64 cm. 17. a) 3cm 2 ; b) 12 cm 2 .
18. a) 27 cm 2 ; b) IScm2

. 20. a) 72 ir 108; b) 30 ir 150. 21. a) 1), 2)-ne,

3)-taip; b) 1), 2), 3) - taip.


1.2. Trikampiai
3. a) 60; b) 60. 4.a)10cm;

b)5cm.

b) Ilcm . 7. a) AC ir BC ; b) A

ir Z C . 9. a) 85; b) 123. 10. a) 10m, 50;

b) 12 m ,

48.

5.a)16cm;

b)3cm.

12. a) 76 ; b) 96 . 13. a) 148; b) 120.

6.a)8cm;

14. a)

5,2 cm;

b) 6,4 cm. 15. a) 9,8 cm; b) 14,1 cm. 16. a) 5,8 cm; b) 6,3 cm. 17. a) 140;
b) 68.

18. a) 120; b) 60 . 19. a) 140; b) 115. 20. a) 360 ; b) 180.

21. a) 50; b) 105. 22. a) 61; b) 65. 23. a) 3,2cm ir 2,4cm; b) 20cm ir
22,5 cm. 25. a) 36cm; b) 34 | c m . 26. ) 1 | cm; b) 23 y cm. 27. a) 16 ir 14 ;
b) 2,5

ir

4,375.

28. a) 10,8 cm;

b) 16,2 cm.

30. a) 1:500000-1:400000; b) 320 km.

29. a) 3,5 cm;

b) 7,5 cm.

31. a) 210 m ir 25 cm; b) 1:5000 ir

230 m . 32. a) 31cm ir l,24cm;b) 65cm.33.a) 1:80000; b) 1: 20000. 34. a) 5 ;

b) 4V2.

35. a) 16 ; b) 4.

36. a) /2 ;

b) 4/2 . 37. a) 16cm;

b) 3,5 cm .

38. a) 12cm ; b) 8cm . 39. a) 25 cm ; b) 4 cm . 40. a) 8coscr, Ssintf; b) 7 sin/?,


7 cos/?. 41.a) 8cm,

4/3,

60; b) 10cm,

5/ cm,

a) 16 m ; b) 17 m . 43. a> ; b) 0,6 44. a) sin A =


6
2
ctg /I = ; b) sin A =
3
13
b)V7.

46. ) /67 m ,

b) 10,9 cm . 48. a) ;
112
b) /3 cm.
53. ) /2 ;

cos A= ,
13

b) V % m ,

, cos = , tg/ = / ,
2
ctg A = . 45. a) V I ;
12

15m 2 .

47. a) a 18,8 cm ,
4

25
/
/2
b) . 49. a) dm; b) dm.
32
3
2

51.a) 122,7m ;
b) 84.

m2;

tg = -- ,
5

30. 42. a-tga ,

54. a)

b) 94,9m.
cm 2 ;
4

50. a)

b) 2,5/ cm 2 .

52.a)6cm ;
b) 4/ cm2 .

V6
cm,

55. a)

b) 6/2 cm. 57. a) 22,5 cm 3 ; b) 40 cm. 58. a) 6 cm; b) 49/ cm 2 . 59. a) 1 ^ ;


9
b) . 60. a) 10,5cm; b) 15cm. 61. a) 3,6 cm ir 10cm; b) 2 cm ir 2,8 cm.
16

63. a) 3) 15, 75 ; b) 3) 30 ir 60 . 64. a) 202,8 ; b)

1.3. Daugiakampiai
1. a) kvadratas, 48 cm ; b) kvadratas, 10 cm. 2. a) ne ; b) taip. 3. a) 900 ; b) 720 .
4. a) 11; b) taip, 13. 5 . a ) l ) 60 ir 120, 2) 30 ir 6 0 ; b ) l ) 18 ir 72 , 2) 36
ir 144 . 6. a) 30 ir 150 ; b) 60 ir 120 . 7. a) 32 cm ; b) 56cm . 8. a) 108 ir
72; b) 54 ir 126. 9. a) 48cm; b) 36 cm. 10. a) 1) 120cm2, 2) - J m c m ;
b) 1) 10,5 cm 2 , 2) ^27,25 cm . 11. a) taip ; b) taip. 12. a) 1,5 cm; b) 2/ cm.
13. a) 10 cm ; b) 4 cm . 14. a) 1) 7 cm , 2) 9/ cm2 b) 1) 5,6 cm , 2) 3,8/3 cm2 .
15. a) 60 ir 120; b) 75 ir 105. 16. a) 12cm ir 24cm; b) 12cm ir 32 cm.
17. a) 23 cm ;

b) 40 cm .

b) 2^ + S ) c m 2 .

18. a) 7-^527 cm2 ; b) 48/ cm 2 .

20. a) 1) 15 cm2 ,

19. a) 2 h/ cm2 ;

2) /1 + 30/ cm ;

b)l)30cm2,

2) /73 + 207 cm. 21. a) 384 cm 2 ; b) 336 cm 2 . 22. ) 32/ m2; b) 98/2 cm 2 .

23. a) 73,5 cm2;

24. a) 2) 144/ cm2 ;

b) 2/ <

b) 27/ cm2

1 /2; b) 22-cm 2 . 26. a) 8000 mm2 ; b) 4350 mm 2 . 27. a) 54 cm2 :


25. ) 90'3
3
b) 30 cm. 28. a) 8 j cm ; b) 4,8 cm. 29. a) 14 cm 2 ; b) 24 cm 2 . 30. a) 90 cm 2 ;
b) 30 cm 2 . 31. a) 1) 5 cm; 2) 250 cm 2 ; b) 1) 11 cm ; 2) 162 cm2. 32. a) 2,8 cm,
17, ;b) 4,5cm, 15, . 33. a) 8,5cm;b) 1,4cm.
4
9
1.4. Apskritimas ir skritulys
I.a)5cm;
b)cm,
4

b) 322

. 2. a) 14 cm;

b) 2,5 cm.

cm 2 . 4. a) 17cm; b) 5 dm.
8

4
. ) cm;

5. a) 60, 50, 140; b) 140,

180, 20. 6. a) 15 cm; ) 6 dm. 7. a) 100, 160 ir 100; b) 100, 120 ir


140.8. a) 13 cm ; b) 8 cm. 9. a) 4dm;b)

4 cm. 10. a) 11 cm ; b) 20 cm.

I I . a) 50 ; 130 ; b) 50 . 12. a) 117 ; b) 112 . 13. a) 30; b) 30 . 14. a) 114 ;


b) 102 .

15. a) ZACB = 25 ,

)6/2.

18. a) 2) i j l cm ;

20. a) 16 cm ; b ) 4 8 c m .

ZADB = 35;
b) 2) 7/ cm.

21.)2/3;

b) ZDAB = \05.
19. ) 4/ cm;

)4/3.

16. a) 5 ;
b) 12/ cm.

22. a) 5 cm ; b)13cm.

23. a) 12cm; b) 36cm. 24. a) 4(1 + /)cm; b) lo(l + V3)cm . 25. a) 94,08cm2;
b) 216cm2. 26. a) 5 cm ir 2,5/ cm; b) 4cm, 4cm, 4-^3 cm. 28. a) 51, 59,
90; b) 114, 53, 66. 29. a) 60 cm; b) 240 cm2. 30. a) 16 cm 2 ; b) 24 cm 2 .
31. a) 4 cm 2 ; b) 12 cm 2 .
32. a) ^p-25>/3=100

6
V

f
cm 2 ; b) 64

S \
4

33. ) (171,125--210) ; b) (l05,125-2)cm . 34. a) 2Q ; b)


1.5. Simetrijos
5. a) ^2(2,4; 3,7); b) 52(-5,6;3,8). 6. a) 2; j kratini viduri statmenys; b) 2;
jo striains. 7. a) (-2;-); b) (3;-4). 8. a)

1; b) y = -\ .

2. Stereometrija
2.1. Pagrindins stereometrijos svokos
1. a) AD = 3cm ,

b) AD = Acm,

DB = 6cm;

DB = cm.

2. a) briaunai

AB

lygiagreios briaunos yra AlBi, CD, CiDi, su briauna AB prasilenkianios briaunos


yra CCi,

DDi,

BiCi su briauna AB susikertanios briaunos yra AAi,

AiDi,

AD , BC; b) briaunai KKi lygiagreios briaunos yra LLi,


KKi

prasilenkianios briaunos yra LM,

susikertanios briaunos yra KL,


4. a) 1) sienoms AAiDiD

NiMi,

KN,

KiNi.

KiLi,

ir BBiCiC,

KiLiMlNi

, 3) sienoms KKiLiL

2)110;

b) 1) 50,
+

9. a) 7 cm;

A)cm.

b) 6^2 cm.
b) 6 cm.

2)130.

KNi,

MMi, su briauna

NM,

su briauna KKi

3. a) nra; b) taip, yra.

2) sienoms ABCD ir ^1S1 C1ZJ1 , 3) sienoms

ir CCiDiD ; b) 1) sienoms KKiNiN

AAiBiB

b) 4

LiMi,

BBi,

ir LLiMiM

ir NNiMiM

. 5. a) 6 cm ; b) 13 cm . 6. a) 1) 70 ,

7. a) 23 ^ c m ;
b) 8 cm.

, 2) sienoms KLMN ir

b) 7 ^ c m .

8. a) ( + S )cm ;

10. a) 1,4 cm; b) 12. 11. a) 2^1 cm ;

12. ) 8/ cm; b) 20 cm. 13. a) 2yp2 cm ; b) /2 cm. 14. a) I cm;


15. a) 37 m;

b) 2 m.

16. a) ^2 m ;

b) S

2^2 m;

m ,

2 m.

17. is) 5 cm , 3 cm, b) 3 dm.

18. ) /2 cm; b) 2/7 cm. 19. a) 30; b) 30.

20. a) statusis;

21. a) 1)5cm,

bK-tatusis.

/2
2) sinx = ,
4

x2042';

b) 1) 4/ cm , tgx = vT,5 , = 5046'. 22. ) - ; b) - .


8
7
2.2. Geometriniai knai
2) 96 dm2,

1.a) 1) 4/ dm,
2.a)512;

b) 640.
2

b) 72^3 cm .

3. a) 60000
5 . a ) 5 8 kg;

3)64 dm1;
plyteli

2) 2/ dm , 3 ) 8 dm1.

b) 1) 2 dm;
;

b) 21600

b) 46 kg.

plyteli.
1

6. a) 24 dm ;

4. a) V9 cm ;
b) 5 dm2.

7. a) 105,6 cm 3 ; b) ( + 8/ )cm2 . 8. a) 157 cm 2 ; b ) 3 i . 9. a) 12/7 cm 3 ;


b) ^ c m
4

10. ) 240/ cm2 ;

12. a) 4(1 + 2/) 2 ;


2

b) 54/ m2 .
2

b) 252/ cm 2 .

U.a)3

13. a) SaI + ) 2 ;
2

b) 2.

b) 6 a ( S + A)m2 .

14. a) 2/J cm ; b) 9/2 cm . 15. a) 48 cm ; b) 6 cm . 16. a) 1 cm ; b) 2/ cm2 .


17. a) 2V5 ; b) 2 / . 18. a) 343 cm3; b) 105cm3. 19. ) /43 cm; b) 2/ cm .

20. a) 2 cm 2 ; b) 2/ cm2 . 21. ) 3 ; b) - m 3 . 22. a) 5 = 24+12^3 cm2,


9
4
b) S = 12/ 2 ,

V = 8 cm3;

F=-^cm3.

23. ) 3) 60,75/ cm3 ;

)3) 54 3. 24. ) 108/22; b) 288/ cm 2 . 25. ) 64-^3 2; b) 4- 2.


26. ) 2 3; )65 3 . 27. ) 9>/ cm3 ; )12 3 . 28.)1)9 2 , 2) 12;
b) 1) 492, 2) 28. 29. ) 1) 5042, 2) 1 3 ; b) 1) 2016 m 2 , 2) 7,2.
3 ) F = 80 3;

30. a) 2) SA = SyfScm ,
31. ) 8/ 2;

)18/32.

3 ) = 963.

b) 2) ^ = 13 cm,

32. a) antrojo

= 54 cm 3 .

b) = 3,

33. ) 5/2 cm; b) 9/2 cm. 34. a) 0,6 dm ; )0,75. 35. a) 270 cm 2 ;
b) 128 3.

36. ) 6

18

b) 10

37. a) 0,82 m2 2,58 2;

20.

b) 7,5.

39. ) 350002;

b) 1,125 kg 3,5 kg .

38. a) 17 ;

40. ) 5; b) 2,5.

41. ) 85 ; b) 1680 3. 42.)24 2 ,

b) 18/2 2, 18/23. 43. ) 1)

b) 40 2.
243;

2) 1; b) 1) 4/ , 2) 2/3.

44. ) 13 , 221,5 ; b) 180 ir 8,7 . 45. a) F = '


46. a) h 8,3 , D 11 cm ; b) h*9,2cm,

D*9,\cm

^ 3; b) 216.

. 47. a) 36 ; b) 60. 48. a) 7

/
; b) - - . 49. ) / cm; b) 3^2 </ . 51. a) 72 veim; b) 191. 52. a) 500
b) | . 53. a) 192dm 2 ; b) 80 2 . 54. a) -^dmi;

b) 32 3 . 55.a) 8 i/m

b) 6,25 karto .

57. a) 3 ;

56. ) / cm ;

b) / cm .

b) 4

58. a) 1156 cm2 ;


b) 840 2 .
59. a) 21 n cm2 ;
b)
3
2
2
3
2
60. ) 1)
> 2) 16 , 3) 28/ ; b) 1) , 2) 15 ,3) m3
61. ) 15,6 cm ;
63. ) / ? ;

b) 14,5 .
)2/3.

5j[l + V2j 6 > ) 0


6
68. a) 9,4 ; b) 22,4 .

75

62. )

64. ) 169,7/;

b)

1
3

3;

b)

b)l,6f.

67. ) Ri;
8

27

^ 7 t 3

65. )

b) - 3 sin4 cos 2 .
3

3. Vektoriai
I. . ) 1 ) ,

~B{,

2) B^C1 ,

AD,

CB , ~DA,2) JB , DC, D^I,3)

b) 1) QBI,

A,

3) BB1 ,

AAI,

DDI

. 2. a) b , , d

QC,

b) m, Q, 7 . 3.a) 1)4 ; 2)5 ; 3) JTL , 4)5 ; 5) 5/2 ; b) 1)4 ; 2)5 ; 3) 5 ; 4) 3


5) 5/2 .

4. a) ~AC ;

b)

b) SO.

10. a)

13. a) c(-8; 8);

b) w(6;4).

b) c(2; 5; 1). 16.a)


b) m = 12,

QB;

n=-\.

13

b) AC .

14. a)

b)

9. a)

12. a) (9;-);

13

; b) 25.

p ( l ; - 5 ; 4 ) ; b)

15. a)

p(-10;0;4). 17. a)

18. a) 5(-5; 5; 7); b) /(2;5;).

20. ) -1;9 ; b) 6. 21. ) 0,7;


b) -2 . 24. )

7. a) ;

b) -0,7. 22. )

+
b)O(-6;9).

c(-l;-3,5; 4);
m = 12,

19. ) [ ; b)

2;-3,6; ) 3 ; 4 .

n = 8;
-.

23.)-1;

; b) . 25. a) VTT; b) VJT . 26. ) 6 ; b) 2. 27. ) 60 ;


14

b) 30. 28. ) (; 12; ); b) (-24; 32; ). 29. ) -0,5 ; b) -4. 30. ) 135 ir
arccosr 1827'; b) 90 ir arccos-^L 7134'.
VLO
VLO
V. V A I R S U D A V I N I A I
1. a) 1) g(x)= Iog5 , 2) maiausia reikm 1, didiausia reikm 25, 3) (1;5),
4) 1, 5) (-6; 6); b) 1) g(x)=log[ , 2) maiausia reikm 1, didiausia reikm
2
4
. 2) y = -2- + + 1 , X0 = * 1 .

16, 3) ( - 1 ; 4 ) , 4 ) - 1 , [- 5; 5]. 2. a) 1) ; 3
2
3) 1 + e , 4) F(x)=2\N\x\+x

+ C,

2 ) y = -x+

1,

3. a) 3 ) 2 5 m i n ;

b)3) 45min.

b) 2) 6 ;
h

kai o l

x0 = +1, 3) 4-e,

3) XQkm .

b ) 1)

- 4; - 1
2

4) F(x)=31n|x|-jt + C ,

4. a) 2) v = 2>/6 ,
h

5. a) ve (; 2];

b)ve(5;15).

kai

c>4.

3) v(l,25V6 + 5 ) km ;
6.a)-A,
6

1-^ h ;
21

b) 12 . 7. a) 15 ; b) 20 . 8. a) 1)
h
h
h

24 Lt,

2)120 Lt,

3)100 Lt;

b) 1) 14 Ag, 2) 1,11%, 3) 9 kg. 9. a) 1) 1, 2) [1;3], 3) = 8, 4) (l;oo); b) 1) 1 ,


2) [4; 10], 3 ) 6 = 5, 4)(-oo;-l). 1 0 . a ) l ) x , 2) (-co; 5), 3)(l;co), 4 ) ( 5 ; l ) ;
2) (- ; 3 ) ,

b)l)x,

3)(-;-l]u[l;ao),
3) (-oo;-l]u[l;oo),

3) (-1; ),
4) (2;-l),

4)(2;-l),

4)(3;-l).
(l0;4)

(l7;8).

U . ) 1) (lO; ),
b) 1)(-12;4),

12. a) 1) nekerta,

2) i ,
2)-1,

2)/'(-2)=0,

3) (-oo;-2]u[2;oo), 4) k = 0 ; b) 1) nekerta, 2) / ' ( - l ) = 0 , 3) (-00; - l]u[l; 00),


4) A = O. 13. a) 1) y = 2x-3, 2) F(x)=x2-3X
2) F(x)=x2

+ 2 , 3) - kv.v.; b) 1) y = 2 x - 4 ,

-4x + 3 , 3) 1-j Av. v.. 14. a) 1) /( - )= 2*~3,

2)[1;2], 3)1,5;

b) 1) /(-)=3-2

, 2) [-1; 2], 3)0,5. 15. a) 2) = 45, 3)^ + ,

4)/(|]>/(j];

b) 2) /?=30,

16. a) 1) (-2; 16),

(2;-1),

4) = 12 ; b) 1)(-1;-2),
4) b = -3.

3) l

2) ( - ; - 2 )

Kk,keZ,
ir

(l;2>, 2)(-oo;-l)

(2;),

keZ,

)/()>/(^)

3) [- 2; 0]u[2; 00),

ir (3;co), 3) [-3;0]u[3;co),

17.a) 1) y = -2x + 3 , 3)maja intervale (~o;l], didja intervale

[l;00); b) 1) y = -2x 2 + 12x-19, 3)maja intervale [3;oo), didja intervale


(-; 3].

18. a) 2) = 13,

. = -112,

3) m a x / ( x ) = / ( - l ) = 13 ,

min f ()= /(4)= -112 , 4) 3 ; b) 2) = - 5 , = - 4 ,


3) max fix)=
/(-1)=23,
[- 1; 2] w ^ v '
2) 256 kv.v.,

3) nelygin, 4) max f(x)=

b) 1) Iga = 0 ,

2) 44 kv. v.,

min/()=/(-2)=-22.

4)g(x)=W

min fix)=
[- 1; 2]

/(l)=-5,

19. a) 1) tg = 0 ,

/ ( 2 ) = 128 , m i n / ( x ) = / ( - 2 ) = - 1 2 8 ;

3) nelygin,

2 0 . a ) l ) 2 )

Dg = ( - ; oo),

4)3.

4) max/()= /(2)= 22 ,

(; loVToo),

Eg = (; ),

5)g(l)>/(l)

3)10, loVjo,

b)l)-|,

2) (; 49 V ^ ) ,

3)1,49^7,

4) * ( x ) = f i j

Dg =(- oo;co),

Fg=(0;co),

5) g(l)> / ( l ) . 21. a) 1) dviejuose, 2) >> = - 4 8 , 3) didja (2; 00), maja ( - 0 0 ; 2 ) ;


b) l)dviejuose, 2) >> = 243, 3) didja (-oo;-3), maja (-3;oo). 22. a) 2) didja
(l;oo),

(-00; l ) ,

maja

b) 2) didja

3) m a x / ( x ) = / ( 2 ) = 2 ,
maja

(-oo;-2),

min/(x)=/(l)=-|;

3) max/(x)=

(~2;oo),

- 8 ,

/(l)=

[1;4]

min f(x)=

/ ( 4 ) = - 96. 23. a) 1) maiausioji reikm

didiausioji reikm 25,

2 ) x = 2 , >> = 25, 3 ) 2 , 3 , 4 , 4) (-oo;-5]u[5;oo); b) 1) maiausioji reikm 1,


didiausioji

reikm

343,

24.a) 1) ^ = ( - 0 0 ^ ^ ( 0 ; >),
3) y = - + S ,
Ef

2)x=l,

y = 7,

Ef =(-00; l)u(l;co),

3 ) x = 3,

4) [ 3; 3].

2)(->;)

ir

(;),

b) 1) Df = ( - 0 0 ; 0)u(0; 00),

4) 4In 2,5-1,5 kv. v.;

= ( - o o ; l ) u ( l ; o o ) , 2) ( - 00; ) ir ( 0 ; o o ) , 3 ) >> = l,5x + 7 , 4 ) - 6 1 n | - 2 |

25. ) 1) D f = (- oo; ),
4 ) 216 kv. v . ; b) 1) Df

4) 27 kv. v..

= (-oo;oo),

26. a) 1) A(- 3; ),

b) 1) ( - 2 ; 3 ) ,

-;12- ,
4J

2) y = x+4,

3)>> = - 5 x + 16,

= [ - 4 ; o o ) , 2) >; = 2 x - 2 , 3) >> = 8 x - 4 4 ,

Ef

( - 3 ; - 4 ) , 2) x = - 3 , 3)1,5 kv. v.,

(- 2 ; - 5 ) ,

2)x = -2,

27.a) 1) F ( x ) = 9 - x + ln(2x + 5),

kv.v.

3 ) 4 / v.,

4)5v;
4)^29.

3 ) 4 5 , 45, 90;

b) 1) F ( x ) = 4 - 5 x + 3ln(2x + 3), 3) 45, 45 , 90.


28. a) 3) F ( j c ) = ; c +

I6x

__L

4) ( 0 ; o o ) ;

b) 3) F ( x ) = x +

16

29. a) 1) 4 2 , 4 2 , 4 0 , 2 ) / ( 6 , 5 ) = 42,25, 3) n = 6
2 ) / ( 7 , 5 ) = 5 6 , 2 5 , 3) n = 7
b) 1) a,

- ,

49:

arba

49

4) (;).
v

'

arba n = 7 ; b) 1) 56,56,54,

= 8. 30. a) 1)

= 1, 2)q

= 2,

3)/1 = 10;

2) i/ = i , 3) // = 100. 31. ) 1) 5 % , 2) 740,88 Lt , 3) ' 5 ^ % ;

b) 1) 5 % , 2) 926,1 Lt, 3) 126,1 Lt. 32. ) 1) >, >, ABOCD


3)

Il
3^.

"

14

10

12

, /fOCD,

24

26

30

Il

4) EY = 28.

3) IOOm3;

33.a)2) 3-jm,

34.8)3) AA1 =E^t


3

5) V = ^ A
81

IcuI,

b)2)5m,

j b ) 3 ) MMx = Sb

, 5) V =

3) 250m 3 .

4Skub.v..

35. a) 1) /1, 2) smailusis lygiaonis, 3)32, 4)8, 5)9,6; b) 1) MP, 2) smailusis


lygiaonis, 3) 6 + 4-/29 , 4) 5V2 ,5) VT07 .
36. a)

3 15
4 1

b)

7 2 43
29

315
12 6 0

6 5 18 7
14 4 8 6

12915

210047

37. a) 9-t dien ; b) 9-t dien. 38. a) Skruzd maiau laiko sugaio eidama
sveius negu grdama atgal; b) Grdama atgal mus sugaio daugiau laiko negu
eidama sveius. 39. a) Deimantei 5 metai, Baliui 8 metai, Agnei 13 met, Gretai 15
met; b) Aisiui 7 metai, Benui 16 met, Daivai 14 met, Godai 12 met, Karoliui 3
metai. 40. a) 9; b) 32 . 41. a) 63; b) 66. 42. a) 120; b) 100. 43. a) 1300000 Z f ,
b) 1170000 Lt. 44. a) 60 m ; b) 3 m. 45. a) Motorin valtis grdama atgal sugaio
daugiau laiko; b) Motorin valtis grdama atgal sugaio daugiau laiko.

Vaidotas Mockus, Petr Grebenienkait,


Vincas Tamaauskas, Irena Baranauskien
MOKYKLINS MATEMATIKOS TEMINIO K A R T O J I M O
UDUOTYS, ATITINKANIOS BRANDOS E G Z A M I N O
PROGRAM
*

2004 07 22 27,4 leidyb. apsk. 1. Usakymo Nr. 4002.


Ileido Vaidoto Mockaus mon, A.Mickeviiaus g. 3, 5400 iauliai.
Spausdino AB Titnago" spaustuv, Vasario 16-osios g. 52, 5400 iauliai.
Kaina sutartin

ISBN 9955-632-00-3

S /

SSS*)*/

UJiUUO