You are on page 1of 2

PRILOZI UZ ZAHTJEV ZA UTVRIVANJE MINIMALNO-TEHNIKIH UVJETA PUTNIKE

AGENCIJE
- Zakon o pruanju usluga u turizmu, (Narodne novine, broj 68/07, 88/10)
- Pravilnik o minimalno-tehnikim uvjetima i nainu pruanja usluga putnikih agencija
("Narodne novine" broj 62/96, 23/97, 134/98)
- Zakon o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim graevinama (Narodne novine broj 86/12)
SVI ORIGINALI NA UVID - FOTOKOPIJE NE MORAJU BITI OVJERENE
1. RJEENJE ILI IZVADAK O UPISU U REGISTAR TRGOVAKOG SUDA (NE STARIJE OD 6
MJESECI)
2. OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA Dravni zavod za statistiku
3. OBRTNICA ILI IZVADAK IZ OBRTNOG REGISTRA
4. PRAVO RASPOLAGANJA PROSTOROM:
- GRUNTOVNI IZVADAK ili
- UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
5. DOKUMENTACIJA PROPISANA Zakonom o prostornom ureenju i gradnji ili Zakonom o
postupanju s nezakonito izgraenim graevinama
6. ATEST ZATITE NA RADU: (opis, kvadratura i visina prostorija)
7. ATEST O ISPRAVNOSTI ELEKTROINSTALACIJA - isto kao pod rednim brojem 6.
1. ATEST O ISPRAVNOSTI PLINSKE INSTALACIJE - KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica
8. DOKAZ O VODONEPROPUSNOSTI SEPTIKE JAME
- PJ KOPRIVNICA INSPEKT
9. RJEENJE O PROVEDENIM MJERAMA ZA ZATITU OD BUKE izdaje sanitarni inspektor
10.
DOKAZI ZA VODITELJA POSLOVNICE: 1. da je poslovno sposoban; 2. da ima najmanje
srednju strunu spremu; 3. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje jo jedan te
poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice; 4. da ima
poloen struni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staa na odgovarajuim poslovima
u turistikoj agenciji ili drugim odgovarajuim poslovima u turizmu; 5. da mu nije pravomonom
sudskom presudom ili rjeenjem o prekraju izreena mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane
obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje (dokaze o ispunjavanju uvjeta iz toke 1.
i 5. pribavlja nadleni ured po slubenoj dunosti); 6. da je dravljanin Republike Hrvatske; 7. da
ima prebivalite u Republici Hrvatskoj; 8. sklopljen ugovor s osiguravateljem o osiguranju od
odgovornosti koji obuhvaa rizike od posljedica nesretnog sluaja i prtljaga od gubitka i oteenja.
12. Usluge koje e pruati turistika agencija:
- organiziranje paket-aranmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranmanu, organiziranje
izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
- organiziranje kongresa,
- posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranman i izlet),
- posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smjetaja i drugih ugostiteljskih usluga),

posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna
sredstva)
organiziranje prihvata i transfera putnika,
posredovanje u pruanju usluga u posebnim oblicima turistike i ugostiteljske ponude,
organiziranje i posredovanje u pruanju usluga turistikih vodia, turistikih pratitelja i usluga
upravljanja plovnim objektima nautiara (skipera),
zastupanje domaih i stranih putnikih agencija,
davanje turistike obavijesti i promidbenog materijala,
posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
pomo u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u
inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautiara te drugih isprava potrebnih za
organizaciju i provoenje razliitih oblika turistike ponude,
rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za
potrebe putovanja ( razne putne potreptine, suveniri, turistike publikacije i sl.),
organizacija i pruanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putnikim ekovima, te pruanje
mjenjakih usluga sukladno posebnim propisima,
iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautikom turizmu

PRISTOJBE:
UPLATNICA - UPRAVNA PRISTOJBA U GOTOVU NOVCU - DRAVNI PRORAUN REPUBLIKE
HRVATSKE, IRO-RAUN HR121001005-1863000160, poziv na broj HR64 5002-1521-OIB
- 520,00 kn