You are on page 1of 4

JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK

SEKOLAH KEBANGSAAN AIRPORT, BELAGA


D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BELAGA,
96900 BELAGA

SASARAN KERJA TAHUNAN


TAHUN 2014
NAMA PEGAWAI
JAWATAN/GRED
NO. F/P JPNS
NO K/P

:
:
:
:

MUHAMMAD SYAMIL BIN YAHYA


GURU DG41
S49838.
880217-52-5683
( 1 ) TUGAS UTAMA

A.MENGAJAR
B.MEMBUAT PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
C.MENYELIA SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH
D.MEMBANTU DALAM TUGAS-TUGAS KHUSUS
E. MENTADBIR DAN MENGURUS BILIK DARJAH
( 2 ) SUMBER DI BAWAH KAWALAN
2.1. 20 murid Tahun 3
2.2. 21 buah meja dan kerusi
2.3. Data sekolah, guru, staf sokongan dan murid.
( 3 ) SENARAI TUGAS PADA TAHUN 2014
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Guru Data & Maklumat


Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Guru KEDAP
Guru Sukan
Penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah
Guru Mata Pelajaran.

PERUNTUKAN MASA
DITUMPUKAN
60%
15%
10%
10%
5%

Bil
1

Senarai Aktiviti/ Projek/ Tugas


Guru KEDAP
- perjalanan kelas
- projek KEDAP
- pengagihan elaun kehadiran.

Kos/ Kualiti
1. Menyediakan jadual kelas dan
memastikan perjalanan kelas
seperti yang telah dirancang.

Petunjuk Prestasi
Kelas berjalan mengikut
jadual yang disediakan.
Setiap peserta mempunyai
alat tulis masing-masing
yang mencukupi.

2. Memastikan kelengkapan alat


tulis diedarkan kepada setiap
peserta.

Projek fizikal dilaksanakan


bersama peserta.

3. Melaksanakan projek bersama


peserta di dalam tempoh
pembelajaran.

Senarai AJK dipamer pada


papan kelas.

4. Memastikan elaun kehadiran


diagihkan kepada setiap peserta
mengikut jumlah kehadiran.
.
2

Guru Matapelajaran
- BI Tahun 6 (8 Waktu)
- BI Tahun 3 (10 Waktu)
- PM Tahun 1 (6 Waktu)
- PJ Tahun 4 (2 Waktu)
- PK Tahun 2 (1 Waktu)

1. Perancangan
mingguan

tahunan

&

2. Menyediakan kertas soalan


ujian bulanan & semester
3. Membuat perancangan p&p
- Meneliti dan membahagi
unit,kemahiran
berdasarkan sukatan
pelajaran atau buku
panduan khas.
- Mengenal pasti buku
rujukan,buku
kerja,ABM/BBM yang
diperlukan
- Mengenal pasti strategi
p&p yang sesuai
- Merancang aspek
penilaian menyediakan
rancangan harian dengan
teliti
4. Melaksanakan proses P&P
- Menyampaikan aktiviti
P&P mengikut
perancangan
- pengurusan kelas teratur
dan terkawal
- membuat penilaian dan
tindakan susulan.

Ketua Panitia PJK


- Minit mesyuarat
- Pelan strategik
- Laporan aktiviti

Jadual Pelaksanaan
- April hingga
Oktober 2014

Jumlah elaun yang


diagihkan direkodkan
dengan lengkap.
Perancangan disediakan
dan dikepil bersama buku
rekod RPH.

- Sepanjang tahun
2014

Kertas Ujian disediakan


dan dihantar kepada PK1
sebelum minggu Ujian.
RPH ditulis di dalam buku
rekod setiap hari.
Peningkatan prestasi murid
di dalam ujian bulanan.

1.

Memastikan minit mesyuarat


disediakan
setiap
kali
perjumpaan.

Minit mesyurat disahkan


dan disimpan di dalam fail
panitia.

2.

Menyediakan pelan strategik


panitia.

Pelan strategik bagi tahun


2014 dihantar kepada
pentabir.

3.

Menyediakan laporan aktiviti


panitia.

Aktiviti tahunan panitia


dijalankan dan dihantar
laporannya.

- Sepanjang tahun
2014

AJK Panitia Bahasa Inggeris


- Aktiviti panitia

1.

Menghadiri mesyuarat yang


telah ditetapkan.

Membantu menjayakan
aktiviti yang telah
ditetapkan.

- Sepanjang tahun
2014

Membantu menjayakan
aktiviti yang telah
ditetapkan.

- Sepanjang tahun
2014

Keadaan kelas dan


kelakuan murid terkawal
ketika ketiadaan guru.

- Sepanjang tahun
2014

Data yang diperlukan


dikemaskini sebelum tarikh
kutipan.

- Sepanjang tahun
2014

2. Terlibat di dalam menjayakan


aktiviti yang telah dirancang.
5

AJK Panitia PSV & Moral


- Aktiviti panitia

Guru ganti terancang

1.

Menghadiri mesyuarat yang


telah ditetapkan.

2.

Terlibat di dalam menjayakan


aktiviti yang telah dirancang.

1. Masuk ke kelas menggantikan


guru yang tidak hadir.
2. Menjalankan P&P yang
bersesuaian.

Guru Data & Maklumat


- Tugas berkaitan kurikulum
dan kokurikulum.
- Pengurusan data &
maklumat. (EMIS)
- Membantu guru dan staf
untuk penyelarasan data.

Guru Sukan
- Sukan MSSD
- Sukan Tahunan Sekolah
- Perkembangan sukan
sekolah

1.

2.

Menjalankan
tugas-tugas
berkaitan
kurikulum
dan
kokurikulum
sepert
yng
ditetapkan oleh Guru Besar.
Pengurusan data EMIS iaitu
melaksanakan pengumpulan,
pemprosesan, penyimpanan,
pengeluaran
pelaporan,
pembekalan dan penyebaran
data
maklumat
peringkat
sekolah berkaitan dengan:
- Guru seperti biodata,
opsyen dan pengalaman
mengajar
- Pelajar seperti enrolmen,
biasiswa dan bantuan lan
- Staf bukan guru
- Profil sekolah
- Lain-lain yang ditetapkan
dari semasa ke semasa.

3.

Membantu guru dan staf


sokongan dalam penyelarasan
data seperti HRMI, SMM,
SSDM,
E-Operasi,
peperiksaan,
asrama,
kokurikulum, e-GTukar, dll.

4.

Membantu pihak pengurusan


sekolah mengemas kini data
maklumat peringkat sekolah.

5.

Melaksanakan tugas-tugas lain


berkaitan pengurusan data
yang diarahkan dari semasa ke
semasa.

1. Memastikan murid bersedia


bagi menghadapi sukan MSSD
2. Membantu pengelolaan Sukan
Tahunan Sekolah.
3. Memastikan

murid

untuk

Menyediakan data dan


maklumat yang diperlukan
secara tepat dan terperinci.
Maklumat sentiasa
dikemaskini mengikut
keperluan.

Murid yang terpilih


mampu menduduki tempat
yang membanggakan di
kejohanan MSSD.

Mac
Hujung tahun
Sepanjang tahun

Sukan Tahunan Sekolah


dianjurkan dengan jayanya.

terlibat di dalam aktiviti sukan


sekolah.
9

10

11

Pentaksir SBOA
- Borang Skor Induk
- Laporan Semester
- Menghantar analisis dua
kali setahun

1.

Penasihat Tunas Kadet Remaja


Sekolah (TKRS)
- Menguruskan pendaftaran
kadet
- Memberi latihan kepada
kadet
- Mengambil kehadiran
pemain
- Merancang aktiviti tahunan

1.

Mengambil kahadiran kadet


semasa aktiviti dijalankan

Aktiviti yang dirancang


berjaya dilaksanakan.

2.

Memastikan murid dapat


melakukan kemahiran tertentu
mengikut
perancangan
tahunan.

Murid mendapat
pendedahan asas tentang
TKRS dan mampu
mengamalkannya di dalam
kehidupan seharian.

3.

Menguruskan
pendaftaran
kadet-kadet baru.

Tugas-Tugas Lain

1.

Mengajar kelas tambahan


petang/malam dan waktu cuti

2.

Mengawasi murid di asrama


mengikut jadual.

3.

Menjaga bacaan NILAM

4.

Menjaga sekolah semasa cuti

5.

Tugas Mingguan

6.

Jurulatih Sukan

7.

Menjalankan tugas-tugas lain


yang diarah oleh Guru Besar

2.

Memastikan SBOA dijalankan


sekurang-kurangnya dua kali
semester kepada setiap murid
Menghantar laporan sebelum
cuti semester

Murid terlibat secara aktif


di dalam aktiviti sukan
sekolah.
Laporan lengkap dihantar
mengikut jadual yang telah
ditetapkan.

Memantau perkembangan
murid mengikut jadual
yang telah ditetapkan.

Mei dan November

- Sepanjang tahun
2014

- Sepanjang tahun
2014

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

...............................................
{MUHAMMAD SYAMIL BIN YAHYA}
Pegawai yang dinilai
Tarikh:

.........................................................
{FLORENCE KAVANG MUKAH}
Pegawai Penilai Pertama
Tarikh: