You are on page 1of 17

1.

UVOD

Dananji uvjeti poslovanja brzo se mijenjaju, a poduzeima nije lako drati


korak sa takvim promjenama. Da bi poduzea opstala u dinaminim i
promjenjivim uvjetima poslovanja, ona moraju smanjivati svoje trokove i
poveavati konkurentske prednosti te pratiti nove trendove u prodajnim i
marketinkim aktivnostima.
Elektroniko poslovanje se pojavilo poetkom 80-tih godina prolog
stoljea, ali je ubrzan razvoj doivjelo posljednjih godina, prije svega
zahvaljujui internetu. Trgovina putem interneta je najproftabilniji oblik
trgovine. Razlog takvoj proftabilnosti su jednostavnost i niski trokovi.
Internet trgovina nema radno vrijeme, kupovanje je mogue 24 sata
dnevno, a proizvod je dostupan i onim najudaljenijim internet korisnicima.
Elektroniko poslovanje predstavlja digitalno omoguene transakcije i
procese u okviru jedne organizacije uz pomo i pod kontrolom njenog
informacijskog sistema. Zahvaljujui ubrzanom razvoju informacijskih i
komunikacijskih tehnologija, dolo je i do ubrzanog razvoja elektronikog
poslovanja.
Problem istraivanja bio je istraiti to su elektronike aukcije, a predmet
analiza elektronikih aukcija i primjera iz svijeta i Republike Hrvatske.

2. TEORIJSKI OKVIR AUKCIJA

Aukcije su specifan nain prodaje robe javnim nadmetanjem - licitacijom


veeg broja potencijalnih kupaca, pri emu je pobjednik aukcije redovito
onaj koji za odreeni artikl robu ili uslugu ponudi najviu cijenu u tijeku
drabe. (Peek, 2008, 216) Takoer, ovo je poseban oblik prodaje javnim
nadmetanjem (licitacijom) veeg broja kupaca u svrhu postizanja to
povoljnije cijene.

Sudionici aukcija su prodavatelji, potencijalni kupci,

posrednici (prodajni, nabavni) i aukcionar ili licitator.


Aukcija se moe defnirati kao formalizirana procedura trgovine u kojoj se
postupa prema unaprijed utvrenim pravilima. Za aukciju je svojstveno da
konanu cijenu ne odreuje prodavai, ve kupci, sudionici u licitaciji. Iako
rije aukcija (izvorno auctio) znai povea(va)nje, sve aukcije nemaju
sustav poveavanja prodajne cijene. U praksi ima mnogo razliitih oblika
aukcija, kao onih sa sustavom poveavanja tako i onih sa sustavom
smanjivanja poetnih cijena.
Predmeti prodaje na aukcijama su realna roba, usluge i prava, a svojstva
te robe su neujednaena kvaliteta, nestandardiziranost, individualno
odreenje (npr. oteenje), laka pokvarljivost i ne postojanje fksne
prodajne cijene. Skupina roba koja se prodaje na aukcijama je slijedea:

Primarni proizvodi (sirova vuna, drvo, krzno, pamuk)


Havarirana roba (npr. roba oteena u prijevozu)
Umjetniki i slini predmeti
Zaplijenjena roba (od strane dravnih organa, temeljem sudske
odluke).

Razvojem elektronike trgovine razvile su se i elektronike aukcije koje se


razlikuju od standardnih aukcija po sudionicima i mjestu aukcija.

2.1. VRSTE AUKCIJA


Klasifkacija aukcija je slijedea:
1. standardna aukcija (engl. Standard Auction, English Auction),
2. nizozemska aukcija (engl. Dutch Auction),
3. aukcija Prva cijena u zatvorenoj kuverti (engl. First Price SealedBid Auction),
4. Vickrey aukcija (engl. Uniform Second-Price Auction),
5. aukcija sa zapeaenim ponudama (engl. Sealed-bid Auction),
6. dvostruka aukcija (engl. Double Auction). (Peek, 2008, 217)
Osim ove klasifkacije aukcija, postoji slijedea vrsta aukcija:

Javne i privatne
Stalne i povremene
Na veliko i na malo
Slobodne i prisilne.

2.1.1. Standardna aukcija


Standardna aukcija (engl. Standard Auction, English Auction, Ascending
Price Auction; Forward Auction, Open Auction;) poznata je kao otvorena
aukcija s niskom poetnom cijenom koja se poveava. Najee se njome
koristi za prodaju umjetnina, vina i brojnih ostalih artikala. Aukcionar
zapoinje s najniom prihvatljivom isklinom (rezervnom) cijenom, koju
tijekom trajanja aukcije postupno povisuju potencijalni kupci ponuditelji,
sve do trenutka dok niti jedan ponuditelj ne ponudi viu cijenu. Artikl je
prodan ponuditelju koji ponudi najviu cijenu.

2.1.2. Nizozemska aukcija

Aukcija sniavanjem cijene ili nizozemska aukcija (engl. Dutch Auction ili
Descendingprice Auction) razvijena je na Nizozemskim aukcijama cvijea
i ostalih proizvoda s kratkim vijekom trajanja. Uz cvijee, ova aukcija
primjenjuje se u prodaji ribe. Zapoinje s ekstremno visokom cijenom koja
se progresivno smanjuje sve dok neki od kupaca ne prihvati trenutnu
cijenu (vikanjem zvanjem: moja cijena) ili pritiskom na dugme, ime
zaustavlja automatski sat. Ako se nudi vie razliitih artikala, kupci pritiu
dugme kako cijene opadaju. Drugim rijeima, prvi kupac plaa svoju
cijenu, a svi nakon njega niu. Kad roba nestane, nadmetanje zavrava.
Prodavatelj lake ostvaruje maksimalnu cijenu nego u engleskom sustavu.

2.1.3. Aukcija Prva cijena u zatvorenoj kuverti


U aukciji tipa Prva cijena zatvorena ponuda (engl. First-Price Sealed-Bid
Auction) ponude su zatvorene kuvertirane i skrivene od ponuditelja.
Pobjednik aukcije plaa cijenu koju je ponudio. U veini sluajeva sudionici
aukcije imaju pravo samo jednom ponuditi, to pokazuje veliko znaenje
pripreme za aukciju. Aukcija ima dvije faze: prvu, u kojoj ponuditelji
podnose svoje ponude, i drugu, u kojoj se ponude otvaraju i proglaava
pobjednik aukcije. Ponude se otvaraju i sortiraju od najvie do najnie.
Izraz prva cijena odnosi se na najviu ponuenu cijenu za predmet
aukcije.

2.1.4. Vickrey aukcija


Vickrey aukcija (engl. Vickrey Auction, Uniformed Second-Price Auction)
dobila je ime po Williamu Vickreyju, dobitniku Nobelove nagrade u
podruju ekonomskih znanosti 1996. godine. U ovoj aukciji ponude se
dostavljaju zatvorene kuvertirane, neovisne jedna o drugoj, i niti jedan od
ponuditelja ne zna kakve su ponude ostalih ponuditelja. Pobjednik aukcije
je najbolji ponuditelj, ali plaa drugu po visini ponuenu cijenu.

2.1.5. Aukcija sa zapeaenim ponudama


U aukcijama s kuvertiranim ponudama

(engl. Sealed Bid Auction)

ponuditelji dostavljaju svoje ponude u zapeaenoj kuverti tako da niti


jedan od ponuditelja ne zna kakve su ponude ostalih ponuditelja. Na
aukciji pobjeuje najvia ponuda. U prvom dijelu aukcije ponuditelji
dostavljaju ponude, a u drugom dijelu ponude se otvaraju, usporeuju se i
utvruje se pobjednik. Ako je predmet aukcije vie istih artikala, samo prvi
pobjednik plaa najviu, a svi ostali sve niu cijenu. Tako ove aukcije imaju
diskriminacijsko obiljeje a najee se primjenjuju u SAD-u.

2.1.6. Dvostruka aukcija


Dvostruke aukcije (engl. Double Auction) primjenjivale su se jo u starom
Egiptu i Mezopotamiji. Naelo aukcije temeljilo se na pogaanju i
postupnom usuglaavanja cijene (korak po korak) sve do konanog
dogovora o trgovini odreene robe. U dananjim dvostrukim aukcijama
kupci i prodavai daju odvojene ponude i one se grupiraju ovisno o ponudi
i potranji. Prodava polazi od maksimalne mogue cijene,koju postupno
smanjuje. S druge strane, kupac polazi od minimalne mogue cijene, koju
postupno povisuju. Ovisno o odnosu ponude i potranje, formira se srednja
trina cijena.

2.2. PROCES AUKCIJE


Proces aukcije sastoji od 3 faze: Priprema aukcije, aukcijsko nadmetanje te
isporuka i plaanje robe.
Priprema aukcije se sastoji od slijedeeg: doprema robe na drabu,
klasifkacija i razvrstavanje u lotove (skupine ujednaene kvalitete),
smjetaj u aukcijsko skladite radi razgledavanja i promocija aukcije
(slanje aukcijskih lista potencijalnim kupcima).

Druga faza je aukcijsko nadmetanje koje se odvija kako slijedi: objava o


poetku otvaranja, objava preciznih podataka o robi i uvjetima prodaje i
nadmetanje i sklapanje kupoprodajnog ugovora (aukcijske zakljunice).
Zadnja faza u procesu aukcije je isporuka i plaanje robe.

3. ELEKTRONIKE AUKCIJE
U proteklih deset godina internetske aukcije imaju iznimno brz razvoj.
Internet prua odgovarajuu infrastrukturu za provoenje elektronikih
aukcija uz nie trokove, velik broj podravajuih usluga i omoguava
sudjelovanje mnogo veeg broja prodavaa i kupaca. Aukcije u kojima se
jedna ili vie standardnih aukcijskih aktivnosti odvija elektronikim putem.

3.1. TEORIJSKI OKVIR ELEKTRONIKIH AUKCIJA


Za razvoj elektronikih aukcija bilo je potrebno elektroniko trite
Elektronike trgovine svoju ekspanziju doivjele su u Americi i Europi, a
sve je vie i domaih tvrtki internet trgovine uz klasian oblik trgovine.
Vrijednost amerike elektronike maloprodaje dosegnula je preko 70
milijardi dolara.
E-trita se ne razlikuju od bilo kojeg drugog trita kada je rije o glavnim
trinim funkcijama. Tri su glavne trine funkcije:
a) susretanje kupaca i prodavaa;
b) olakavanje razmjene: informacija; roba; usluga; plaanja;
c) osiguranje potrebne institucionalne infrastrukture. ( Knego, Kneevi,
2011., str. 35)

Elektronike

aukcije

jesu

poseban

oblik

elektronike

trgovine

koji

karakterizira vei broj potencijalnih kupaca, visok stupanj neizvjesnosti i


velika brzina izvrenja. Elektronike aukcije imaju znatno vei broj
potencijalnih kupaca koji, za razliku od klasine aukcije, nisu fziki ve su
virtualno nazoni. Mnogo je slinosti izmeu manualnih (runih) i
elektronikih aukcija: prije svega, obje imaju za cilj osigurati najbolju
moguu cijenu za odreenu robu ili uslugu. Prednost je elektronike aukcije
u tome to su cjenovne ponude privatne, tj. nitko osim drabovateljeva
programa ne zna tko ih je dao, za razliku od situacije na realnim
aukcijama, gdje su ponude pojedinaca vidljive svim ostalim sudionicima.
Najvaniji razlozi velike ekspanzije aukcija na Internetu jesu sljedei:

standardizirane

jednostavno upravljati,
komunikacijska infrastrukturna veza s velikim brojem potencijalnih

kupaca i poslovnih partnera globalni nastup,


razvoj standardnih mehanizama za pretraivanje,
razvijeni sustavi mehanizama plaanja s visokim

prezentacije

predmeta

trgovine

kojima

je

stupnjem

sigurnosti. (Peek, 2008, 218)


Elektronika (online) aukcija (draba) je web mjesto na kojemu se susreu
ponuda i potranja, a prodavai i kupci su u pravilu ljudi, dakle fzike
osobe. Umjesto ponude stvarne robe nude se informacije, a i kupuje se,
zapravo, takoer informacije ''iza'' kojih ''stoji'' roba ili usluga. Vrlo sline
elektronikim (online) aukcijama su elektronike burze roba i usluga, ali se
taj naziv koristi kada su nuditelji i traitelji tvrtke, tj. pravne osobe.
Ovisno o tome tko postavlja cjenovnu ponudu, aukcije mogu biti:

aukcije na kojima cjenovne ponude daju kupci; prodava defnira

minimalnu isklinu cijenu, a kupci se natjeu svojim ponudama,


aukcije na kojima cjenovne ponude daju prodavatelji; taj je oblik
drabe u neku ruku inverzan prethodnoj vrsti aukcije jer tu
prodavatelji meusobno konkuriraju snizujui cijenu ponuene
identine robe.

Podjela na maloprodajne i veleprodajne:

E-drabe izmeu poduzea (B2B) - VP aukcije, este reverzne


aukcije

E-drabe izmeu poduzea i potroaa (B2C) - MP, roba s grekom,


vikovi

E-drabe izmeu potroaa (C2C) MP

S obzirom na organizaciju:

Neovisne aukcije

Aukcije bez aukcionara

Aukcije preko privatnih aukcijskih stranica

Prednosti u odnosu na klasine aukcije:

Nije potrebna fzika prisutnost kupaca


Mogunost istodobnog sudjelovanja na vie aukcija
Bitno nii trokovi sudjelovanja
Smanjuje se broj posrednika i sniava krajnja cijena
Masovnost

Nedostaci:

Sigurnost internetskih transakcija


Nejednaka rairenost mree.

3.2. DINAMIKO CJENJKANJE


Tzv. dinamiko cjenkanje (engl. Dynamic pricing) kljuna je karakteristika
formiranja cijene na elektronikim aukcijama. Ono omoguava promjenu ili
fluktuaciju cijena prema razliitim varijablama, situacijama i uvjetima.
Ponuda i potranja najvanije su varijable koje diktiraju cjenkanje. Kad je

potranja za robama ili uslugama poveana, cijena se brzo povisuje. Kad je


potranja za robama ili uslugama u padu, cijena se snizuje prilagoava s
ciljem stimuliranja poveanja kupnje. Efraim Turban dijeli dinamiko
cjenkanje u etiri kategorije, ovisno o tome kolik je broj ukljuenih kupaca i
prodavaa1:

Jedan kupac jedan prodava

Dinamiko cjenkanje tipa jedan kupac jedan prodavatelj popularno je u


B2B (engl. Business to Business) modelu elektronikog poslovanja. Svaka
strana moe upotrijebiti pregovore, cjenkanje ili barter. Konana cijena
ovisi o snazi cjenkanja, ponudi i potranji predmetne robe ili usluge na
tritu te imbenicima poslovnog okruenja.

Jedan prodava mnogo potencijalnih kupaca

Dinamiko cjenkanje tipa jedan prodava mnogo potencijalnih kupaca


provodi se na:
- standardnoj (engl. Standard, Forward) aukciji, na kojoj prodava nudi
robu ili usluge veem broju potencijalnih kupaca. Tijekom trajanja aukcije
cijena se povisuje.
- aukciji s kuvertiranim ponudama (engl. Sealed bid) gdje svaki ponuditelj
nudi samo jedanput (jedna cijena); to je tiha aukcija u kojoj ponuditelji
ne znaju tko je dostavio ponudu i koje su ponuene cijene,
- Vickrey aukciji gdje najvii ponuditelj pobjeuje, ali plaa drugu po
visini ponuenu cijenu. Navedenim aukcijama koristi se uglavnom u B2B ili
G2B (engl. Government to Business) elektronikom poslovanju.

Jedan kupac mnogo potencijalnih prodavaa

Dva su tipa dinamikog cjenkanja tipa jedan kupac mnogo potencijalnih


prodavatelja:
1 Efraim Turban: Electronic Commerce A Managerial Perspective, Pearson Prentice
Hall, NewJersey, 2004, str. 51

- B2B elektronika reverzna aukcija na kojoj kupac prvo najavi nadmetanje


za nabavu roba ili usluga dostavljajui potencijalnim ponuditeljima upite
(engl. Request For Information, Request For Proposal, Request For Quote).
Potom se selektirani broj ponuditelja na aukciji natjee za posao
meusobno snizujui ponuene cijene, a na
kraju aukcije pobjeuje ponuditelj koji je ponudio najniu cijenu.
- Vlastiti cjenovni model (engl. Name Your Own Price Model) C2B (engl.
Consumer to Business) model, u kojemu mogui kupci specifciraju cijenu i
ostale uvjete koje su voljni platiti bilo kojem voljnom prodavatelju. Kupcima
je omogueno postizati znatne utede, defniranjem njihove eljene cijene
za robe ili usluge. Ovo cjenkanje primjenjuje se u oblicima elektronikog
poslovanja: B2B, G2B, C2C (engl. Consumer to Consumer) i C2B.

Mnogo prodavaa - mnogo kupaca

Tipian primjer ovog dinamikog cjenkanja jesu robne burze (tzv.


Dvostrane aukcije).

3.3. ELEKTRONIKE REVERZNE AUKCIJE


Sredinom devedesetih godina prolog stoljea naglo je porasla primjena
novog alata u sustavu nabavnog poslovanja pod nazivom elektronika
reverzna aukcija (engl. Electronic Reverse Auction). Business to Business
(B2B) on-line reverzne aukcije takoer se nazivaju i E-reverzne aukcije
(engl. E-reverse auction) ili, jednostavno, reverzne aukcije (engl. Reverse
Auctions).
U svojem osnovnom obliku, elektronika reverzna aukcija jest on-line
dinamika aukcija u stvarnom vremenu izmeu nabavne organizacije

(institucije) i grupe pretkvalifciranih ponuditelja koji se meu sobom


natjeu za pobjedu za isporuku roba ili usluga specifciranih vrstom,
koliinom, dizajnom, tehnikim karakteristikama, kvalitetom i ostalim
zahtjevima. Za razliku od standardnih elektronikih aukcija (engl. Forward
auctions), na kojima prodava defnira minimalnu poetnu vrijednost
cijenu predmeta ili usluge koju prodaje, a potencijalni kupci nadmeu se
podizanjem postojee cijene i kupac koji ponudi najviu cijenu pobjeuje, u
elektronikim aukcijama na kojima ponude podnose prodavai kupac
precizno defnira i objavljuje zahtjev za odreenim proizvodima ili
uslugama to ih namjerava kupiti: detaljno opisuje i tehniki specifcira
proizvod ili uslugu, navodi eljeni rok isporuke i ostale bitne podatke, te
provodi elektroniku aukciju. Provedba elektronike reverzne aukcije
predstavlja

dinamiki

automatski

pregovaraki

proces

za

nabavu

odreenih roba ili usluga izmeu ponuditelja. Na standardnim (tzv.


forward) aukcijama susreu se jedan prodava i mnogo potencijalnih
kupaca ponuditelja, dok reverzna aukcija obuhvaa jednog kupca i
mnogo potencijalnih prodavaa ponuditelja.
B2B on-line aukcije jesu cjenovno opadajue ili reverzne aukcije izvrene u
stvarnom vremenu preko Interneta ili privatne elektronike mree.
Koristei se odgovarajuim softverom, posrednik u ime kupca zaprima
ponude za robe ili usluge od postojeeg ili novih ponuditelja. Elektronike
reverzne aukcije, prvi put primijenjene od FreeMarkets Online, Inc. 1995.
godine, ubrzo su postale inovacijski alat koji fundamentalno mijenja
industrijsku nabavu. Popularnost elektronikih reverznih aukcija treba
pripisati trima kljunim imbenicima:

elektronike reverzne aukcije stvaraju trenutne fnancijske utede od

5 do 40 %, a u veini sluajeva do 15 %;
efkasnost aukcijskog procesa: u prolosti su kupci troili otprilike 6
tjedana od trenutka zahtjeva za nabavu (Request For Purchase) do
dobivanja ponuda od ponuditelja; uporabom elektronike reverzne
aukcije i elektronike komunikacije izmeu kupca i ponuditelja ovaj
proces je reduciran na svega nekoliko sati;

razvoj informatikih tehnologija i programskih rjeenja koja se


primjenjuju u elektronikim reverznim aukcijama: velik broj tvrtki
(npr. CommerceOne, Oracle, SAP, B2eMarkets, Procuri, Ariba, itd.)
nudi jednostavna i praktina programska rjeenja.

Ponuditelji se natjeu meu sobom online, preko Interneta, koristei se


specijaliziranim sofverskim programom podnosei nie cijene ponude
unutar defniranoga vremenskog roka. Taj rok otprilike traje jedan sat, no
mogua su i produenja, kad su ponuditelji aktivni u sniavanju cijena pred
kraj defniranoga vremenskog perioda.
Kupac unaprijed defnira rezervnu cijenu kod koje je voljan izvriti
promjenu dobavljaa, ili postojeega zamijeniti novim. Rezervna je cijena u
osnovi kupev troak promjene dobavljaa i odraava rizik s kojim se
kupac suoava. Veina aktivnosti na aukciji odvija se blizu samog
zavretka njezina defniranog vremena trajanja. Nadmetanje izmeu
ponuditelja postaje sve agresivnije i cijena poinje znaajno padati.

4. EBAY

Predvodnik ili trademark elektronikih aukcija je eBay.com, prva i najvea


meu njima.
Naslovna stranica tog web mjesta je prikazana na slici ispod.

eBay je 1995. godine krenuo kao skromna web stranica na kojoj se moglo
nai mali broj artikala, no vrlo brzo postala je planetarno popularna. Dvije
godine kasnije vrijedila je milijune dolara, a danas joj se trina vrijednost
mjeri u milijardama dolara. Prihod im je bio 2012. godine 3.29 milijardi
dolara. Dananjim generacijama je internet neto sasvim normalno i oni
nee vjerojatno imati nikakvih predrasuda prema tome, no velik broj ljudi
koji

su

tada

koristili

internet

nisu

ba

bili

time

oduevljeni.

(http://www.ebay.com/, 10.06.2013)
Postoje dvije vrste ponuda na eBayu. eBay se prvenstveno reklamira kao
online stranica na kojoj se moe nai milijune aukcija. Aukcije su aukcije u
klasinom smislu te rijei, odnosno tko ponudi vie, dobiva predmet i mora
ga kupiti. Druga vrsta ponude je gotova ponuda.
Prodaja se vri preko aukcije i sistem prodaje se moe podijeliti u tri grupe:

prodaja za najviu cijenu,

prodaja za fksnu cijenu,

prodaja za ponuenu cijenu, koja moe biti nia od prodajne cijene.

PayPal je globalni servis preko kojeg se vre transakcije i jedan je od


trenutano najsigurnijih naina plaanja. eBay ga posebno promovira jer
su oni vlasnici ovog servisa. PayPal je rjeenje koje koriste mnoge web
stranice ovog tipa i jednom kad se napravi raun moe se kupovati i sa
njih ne mora se nuno koristiti samo na eBayu.
Prijevare su vrlo rijetke upravo zbog toga to eBay stalno razvija nove
programe zatite svoje zajednice, a eventualne prijevare u pravilu se
deavaju tek ulanjenim sudionicima koji nemaju dovoljan broj prodanih
odnosno kupljenih stvari odnosno sto postotan feedback. lanovi poetnici
nemaju jasnu viziju i stav to zapravo ele i oekuju od eBaya, a takvi
lanovi nerijetko uope niti nemaju raspoloiv novac da kupljenu stvar
uope i plate. Prva i osnovna stvar je da iskusni eBay lanovi kupuju od
lanova koji imaju vrlo velik broj prodanih stvari, odnosno sto postotan
feedback. lan koji ima lo feedback nije poeljan u eBay zajednici i svaki
lan koji sumnja u njegovu poslovnost moe ga prijaviti eBayu i eBay e ga
sankcionirati. lanovima koji vie puta pobjede na aukcijama a ne plate te
stvari, prodavatelj e im poslati Unpaid item strike to na kraju rezultira
suspendiranjem sa eBaya. Nakon svake tansakcije, i kupac i prodava
imaju mogunost ocijenti jedan drugoga te na taj nain pridonose
sigurnosti eBay zajednice. Kupci odnosno prodavatelji mogu ostaviti
pozitivnu, negativnu ili neutralnu ocjenu s komentarom.

5. AUKCIJE.HR
Portal www.aukcije.hr

pokrenut je 2003. godine kao zajednika ideja

etiri prijatelja. Portal je okupio gotovo 14.000 lanova, a u ponudi za


aukcijsko nadmetanje kontinuirano se nalazi vie od 48.000 raznovrsnih
predmeta. Pristup prodaji slijedi svjetske aukcijske standarde.
U prosjeku 'aukcije' mjeseno biljee oko 100.000 jedinstvenih posjetitelja,
to potvruje i neovisno Gemius mjerenje, koje unatrag godinu dana kroz
redovita istraivanja na hrvatskom internetskom prostoru obavlja agencija
Valicon.
Samo u prosincu prole godine, mjesecu u kojem se u pravilu biljei manji
broj gostovanja na svim internetskim portalima 'aukcije' su imale 8500
posjetitelja vie nego u mjesecu studenom,. U razdoblju izmeu srpnja
2006. i sijenja 2008. evidentirali porast prodaje predmeta ponuenih na
aukciji od visokih 400 posto.
Surfanje na stranicama aukcija besplatno je i za prodavatelje i za kupce, a
nakon to predmet pronae svog novog vlasnika prodavatelj ima obvezu
platiti minimalnu naknadu, koja se izraunava na konanu vrijednost
postignutu u aukcijskom nadmetanju. Njihovi lanovi su i obini graani ali,
i poduzetnici jer, kroz portal 'aukcija' mogue je tritu ponuditi od skija,
bicikla ili nekog drugog osobnog predmeta koji vie ne treba vlasniku do
robnih zaliha iz pojedine proizvodnje koje esto znaju opteretiti poslovanje
nekog obrta.
Tablica: Statistika www.aukcija.hr na dan 22.05.2014
Posjetitelja online
Broj registriranih korisnika

138
90.907

Broj aktivnih aukcija


Prosjeno vrijeme provedeno

189.280
14 minuta

na portalu
Mjeseni broj posjetitelja
Dnevni broj posjetitelja
Najposjeeniji dan
Vrijeme najvee posjeenosti

387.900
12.510
Ponedjeljak
20:00h - 21:00h

Izvor: www.aukcija.hr

6. ZAKLJUAK
Otkad je roen koncept elektronike trgovine pa sve do danas, ponuda
roba i usluga putem Interneta predstavlja sve znaajniju i unosniju
komponentu sveukupne trgovine.
U tome nema sumnje, zbog injenice kako su sve eminentne analitike
kue postigle suglasnost u vezi prognoze strelovitog rasta elektronike
trgovine i nastavka takvog trenda u nadolazeim godinama, a dijelom
zbog injenice kako internetski korisnici diljem svijeta svoje potrebe u sve
veoj mjeri sele u sferu Interneta.
Uporaba elektronikih reverznih aukcija najistaknutiji je trend u nabavnom
poslovanju dananjice. One imaju znaajan utjecaj i na kupce i na
dobavljae. Kupcima nude brojne prednosti: poveavaju kompetitivnost
nabavnog postupka, ostvaruju znatne utede u nabavi, skrauju vremenski
ciklus postupka nabave, poveavaju efkasnost i produktivnost cijelog
lanca opskrbe tvrtke te naglaavaju transparentnost i korektnost postupka.
S druge strane, elektronike reverzne aukcije omoguavaju dobavljaima
promptno dobivanje povratne informacije s trita, neposredan uvid u
trine cijene, ocjenu vlastite trine pozicije i njezino poboljanje,
smanjenje trokova prodaje i pristup novim potencijalnim kupcima i
tritima. Elektronike reverzne aukcije prisiljavaju dobavljae na ulaganje
dodatnih napora i nalaenje novih naina da se pobolja vlastita
konkurentnost.

LITERATURA:

Peek, M. 2008, Elektronika reverzna aukcija kao efikasno

sredstvo unapreenja postupka nabave, Zagreb


Knego, N. Kneevi, B.
2012, Ekonomika elektronike

trgovine, Zagreb
www.aukcija.hr
http://www.ebay.com/