You are on page 1of 33

Mc lc

Danh mc cc t vit tt............................................................................................1


Li ni u.....................................................................................................................2
Phn 1: Nhng vn c bn v khu hao v k ton khu hao TSC trong cc doanh nghip

1.1. Nhng vn chung v TSC trong cc doanh nghip.............................3


/././. Khi nim, vai tr v c im ca TSC...................................................3
1.1.2. Phn loi TSC trong doanh nghip.......................................................4
1.1.3. nh gi TSC.......7................7....!.........................................................6
1.1.3.1. Nguyn gi TSC...............................................................................6
1.1.3.2. Gi tr hao mn................................................................................8
1.1.3.3. Gi tr cn li......................................................................................8
1.2. Tnh khu hao TSC trong cc doanh nghip............................................8
1.2.1....................................................................................................................... Khi nim hao mn v khu hao TSC
...............................................................................................................................8
1.2.2....................................................................................................................... Cc phng php tnh khu hao TSC
trong doanh nghip..............................................................................................10
1.2.2.1. Phng php khu hao ng thng.............................................10
1.2.2.2. Phng php khu hao theo s d gim dn c iu chnh........12
1.2.2.3. Phng php khu hao theo sn lng.........................................14
1.3. Ke ton khu hao TSC trong cc doanh nghip......................................16
1.3.1. Chng t k ton.....................................................................................16
1.3.2. Ti khon k ton....................................................................................17
1.3.3. Phng php k ton khu hao TSC.................................................. 18

1.4. Chun mc k ton quc t v kinh nghim mt s nc v tnh khu


hao v k ton khu hao TSC.............................................................................23
Phn 2: Mt s kin xut nhm hon thin phng php tnh khu hao v k ton khu hao TSC trong cc
doanh nghip................................................................................................................26
2.1. nh gi phng php tnh khu hao v k ton khu hao TSC
trong cc doanh nghip..........................................................................................26
2.1.1. u im....................................................................................................26
2.1.2. Tn ti.................................................................................................. 27
2.2. S cn thit phi hon thin phng php tnh khu hao v k ton
khu hao TSC trong cc doanh nghip..............................................................30
2.3. Mt s kin xut nhm hon thin phng php tnh khu hao v
k ton khu hao TSC trong cc doanh nghip................................................31
Kt lun......................................................................................................................34

Danh mc ti liu tham kho

35

Danh mc cc t vt tt

KHKT

Khoa hc k thut

TSC

Ti sn c nh

DN

Doanh nghip

TSCVH

Ti sn c nh hu hnh

TSCHH

Ti sn c nh v hnh

GTCL

Gi tr cn li

NG

Nguyn gi

HM TSC

Hao mn ti sn c nh

KHTSC

Khu hao ti sn c nh

TS

Ti sn

CP SCL

Chi ph sa cha ln

KH

Khu hao

Li ni u
Cng vi s pht trin ca nn sn xut x hi v s tin b nhanh chng ca
KHKT, doanh nghip c th tn ti v pht trin th DN cn c y cc ngun lc
cn thit nh sc lao ng, i tng lao ng, t liu lao ng... Trong TSC l
nhng t liu lao ng ch yu tham gia trc tip vo qu trnh sn xut kinh doanh ca
doanh nghip.

TSC trong qu trnh tham gia vo sn xut kinh doanh lun c s gim gi tr.
Do mi ti sn trong DN phi c theo di, qun l, s dng v trch khu hao ph
hp vi mc hao mn ti sn, to ngun ti u t ti sn c nh. Mun vy phi la
chn phng php khu hao mt cch khoa hc hp l m bo thu li nhanh va khng
gy bin ng ln v gi thnh v li nhun.
Hao mn ti sn c nh l mt ni dung quan trng trong cng tc k ton do
tnh quan trng ca hao mn ti sn c nh i vi moi doanh nghip. V vy vic hch
ton khu hao TSC cng rt quan trng, cn c xem xt, nh gi. Bi cc doanh
nghip khi s dng TSC phi tnh ton v phn b dn gi tr ca TSC vo chi ph
kinh doanh trong tng k hch ton nhm mc ch thu hi dn vn u t, phn nh hao
mn ca TSC v tnh chi ph vo chi ph tng k.
Xut pht t mc tiu v tm quan trng ca cng tc t chc hch ton khu hao
TSC trong doanh nghip l rt cn thit nn em chn ti: Bn v phong php
tnh khu hao v k ton khu hao TSC trong cc doanh nghip. Em xin chn
thnh cm n TS. Trn Vn Thun hng dn tn tnh em c th hon thnh ti
ny. Tuy nhin, d rt c gng song do trnh cn hn ch nn bi vit ny khng
trnh khi sai st v cha y . Em rt mong nhn c nhng kin ng gp ca
thy c bi vit c hon thin hn. Em xin chn thnh cm n!
Phn 1: Nhng vn CO bn v khu hao v k ton khu hao TSC trong
cc doanh nghip
1.1. Nhng vn chung v TSC trong cc doanh nghip
1.1.1. Khi nim, vai tr v c im ca TSC
* Khi nim TSC:
Cc doanh nghip tin hnh sn xut kinh doanh phi c cc ngun lc. Trong
ti sn l ngun lc khng th thiu, l mt trong nhng iu kin ban u cc
doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh. Ti sn trong uc chia lm hai loi l
ti sn c nh v ti sn lu ng.
Vy ti sn c nh l tt c nhng ti sn ca DN c gi tr ban u ln, c thi
gian s dng, lun chuyn, thu hi trn mt nm hoc trn mt chu k kinh doanh (nu
chu k kinh doanh ln hn hoc bng mt nm). Ti sn c coi l TSC khi n phi
hi bn tiu chun sau:
- Chc chn thu c li ch kinh t trong tng lai t vic s dng ti sn .

- Nguyn gi ti sn phi c xc nh mt cch ng tin cy.


- Thi gian s dng c tnh trn mt nm.
- C gi tr t 10.000.000 ng tr ln.
* Vai tr ca TSC:
TSC l mt trong nhng b phn c bn to nn c s vt cht k thut cho nn
kinh t quc dn, ng thi l b phn quan trng quyt nh s sng cn ca doanh
nghip trong qu trnh sn xut kinh doanh. i vi doanh nghip TSC cn l iu
kin cn thit gim cng lao ng v tng nng sut lao ng. N th hin c s
vt cht k thut, trnh cng ngh, nng lc v th mnh ca doanh nghip trong vic
pht trin sn xut kinh doanh. Trong nn kinh t th trng hin nay nht l khi KH-KT
tr thnh lc lng sn xut trc tip th TSC l yu t quan trng to nn sc mnh
cnh tranh cho cc doanh nghip.
* c im ca TSC:
TSC l ti sn c gi tr ln v thi gian s dng lu di (trn mt nm), v vy
TSC tham gia vo nhiu chu k sn xut kinh doanh v c bit khng thay i hnh
thi vt cht trong qu trnh s dng ti sn. Trong qu trnh tham gia sn xut kinh
doanh gi tr ca TSC b hao mn dn, c th l hao mn v hnh hoc hao mn hu
hnh v gi tr ca n c chuyn dch dn dn vo gi tr ca sn phm mi to ra di
hnh thc khu hao thu hi vn u t.
Tuy nhin, khng phi mi ti sn c thi gian s dng trn mt nm u c
gi l TSC, thc t c nhng ti sn c tui th trn mt nm nhng v gi tr nh nn
chng khng c coi l TSC m c xp vo ti sn lu ng. Theo quy nh hin
hnh ca B Ti chnh, mt ti sn c gi l TSC khi c c im nh nu ng
thi phi c gi tr trn 10 triu ng.
1.1.2. Phn loi TSC trong doanh nghip
* Theo hnh thi biu hin:

TSC ca DN c chia thnh TSCHH v TSCVH.


- TSC hu hnh l nhng t liu lao ng ch yu, c hnh thi vt cht (tng
n v ti sn c kt cu c lp hoc l mt h thng gm nhiu b phn ti sn lin kt
vi nhau thc hin mt hay mt s chc nng nht nh), tho mn cc tiu chun ca
ti sn c nh hu hnh, tham gia vo nhiu chu k kinh doanh nhng vn gi nguyn
hnh thi vt cht ban u nh: nh ca, vt kin trc; my mc, thit b; phng tin
vn ti, thit b truyn dn; dng c vn phng, vn cy lu nm, sc vt lm vic hoc
cho sn phm ...
- TSCVH l nhng ti sn khng c hnh thi vt cht, th hin mt lng gi
tr c u t em li li ch kinh t lu di cho DN tho mn cc tiu chun ca
TSC v hnh, tham gia vo nhiu chu k kinh doanh, nh quyn s dng t c thi
hn; quyn pht hnh, bng pht minh, bng sng ch, bn quyn tc gi, giy php hoc
giy nhng quyn, li th thng mi ...
* Phn loi TSC theo quyn s hu:
Cch phn loi ny da trn c s quyn nh ot ca DN i vi TSC hin c.
Theo cch ny TSC chia lm hai loi l TSC t c v TSC thu ngoi.
- TSC t c ca doanh nghip: l nhng TSC c xy dng mua sm hoc
ch to bng ngun vn ch s hu ca doanh nghip hoc bng ngun vn vay. i vi
nhng TSC ny doanh nghip c quyn nh ot nh nhng bn, thanh l V.V.. trn
c s chp hnh ng quy nh, th tc php lut ca nh nc.
- TSC thu ngoi: L nhng TSC m doanh nghip c ch ti sn nhng
quyn s dng trong mt khong thi gian nht nh ghi trn hp ng thu. Theo
phng thc thu, hp ng thu ti sn c chia lm hai loi: thu hot ng v thu
ti chnh. Trong cn c vo tiu chun ghi nhn TSC ca nh nc th ch c ti sn
thu ti chnh mi c iu kin tr thnh TSC.

+ TSC thu ti chnh: l nhng TSC m doanh nghip thu ca cng ty cho
thu ti chnh. Khi kt thc thi hn thu, bn thu c quyn la chn mua li ti sn
thu hoc tip tc thu theo cc iu kin tha thun trong hp ng thu ti chnh.
Tng s tin thu mt loi ti sn quy nh ti hp ng thu ti chnh t nht phi tng
ng vi gi tr ca ti sn ti thi im k hp ng.
Mi TSC i thu nu khng tho mn cc quy nh nu trn c coi l ti sn
c nh thu hot ng.
* Phn loi theo mc ch v tnh hnh s dng
Theo cch phn loi ny, TSC trong doanh nghip c chia thnh bn loi:
- TSC dng cho kinh doanh: l nhng TSC hu hnh, v hnh c dng vo
hot ng kinh doanh ca doanh nghip.
- TSC hnh chnh s nghip: l nhng TSC c nh nc hoc cp trn
hoc do doanh nghip mua sm, xy dng bng ngun kinh ph s nghip v c s
dng cho cc hot ng hnh chnh s nghip.
- TSC dng cho mc ch phc li: l nhng TSC c hnh thnh t qu
phc li, do doanh nghip qun l v s dng cho cc mc ch phc li.
- TSC ch x l: l nhng TSC b h hng ch x l, thanh l hoc nhng
ti sn khng cn dng, ti sn ang tranh chp V.V..
1.1.3. nh gi TSC
nh gi TSC l xc nh gi tr ghi s ca ti sn. TSC c nh gi ln
u v c th nh gi li trong qu trnh s dng. N c nh gi theo nguyn gi
(gi tr ban u), gi tr hao mn v gi tr cn li.
1.1.3.1. Nguyn gi TSC
Nguyn gi TSC l gi tr thc t ca TSC khi a vo s dng ti DN.
Nguyn gi TSC trong tng trng hp c th c xc nh nh sau:

- Nguyn gi ca TSC mua sm( k c ti sn mi) v s dng gm: gi


mua, chi ph vn chuyn, bc d, chi ph lp t chy th( nu c) tr i s gim gi
uc hng( nu c)
- Nguyn gi TSC xy dng mi, t ch gm gi thnh thc t( gi tr quyt
ton) ca TSC t xy dng, t ch v chi ph lp t, chy th.
- Nguyn gi TSC thuc vn tham gia lin doanh ca n v gm: gi tr
TSC do cc bn tham gia nh gi v cc chi ph vn chuyn lp t( nu c).
- Nguyn gi TSC uc cp, uc iu chuyn n:
+ Neu l n v hch ton c lp: nguyn gi bao gm gi tr cn li trn s
n v cp (hoc gi tr nh gi thc t ca hi ng giao nhn) v cc chi ph tn trang,
chi ph sa cha, vn chuyn bc d lp t, chy th m bn nhn ti sn phi chi tr
trc khi a TSC vo s dng
+ Neu iu chuyn gia cc n v thnh vin hch ton ph thuc: nguyn gi,
gi tr cn li l s khu hao lu k c ghi theo s ca n v cp. Cc ph tn mi
trc khi dng c phn nh trc tip vo chi ph kinh doanh m khng tnh vo
nguyn gi TSC.
Trong thi gian s dng, nguyn gi TSC c th b thay i, khi phi cn c
vo thc trng ghi tng hay gim nguyn gi TSC v nguyn gi TSC ch thay i
trong cc trng hp sau:
+ nh gi li gi tr TSC
+ Nng cp, ci to lm tng nng lc v ko di thi gian hu dng ca
TSC
+ Tho d mt hay mt s b phn ca TSC
Khi thay i nguyn gi TSC doanh nghip phi lp bin bn ghi r cc cn c
thay i v xc nh li cc ch tiu nguyn gi, gi tr cn li trn s k ton, s khu
hao lu k ca TSC v hch ton theo cc qui nh hin hnh.

1.1.3.2. Gi tri hao mn


Gi tr hao mn ca TSC uc tnh bng s khu hao u k n thi im xc
nh. Khi TSC bt u ua vo s dng ti doanh nghip th gi tr hao mn coi nh
bng khng (tr trng hp TSC chuyn giao gip cc n v thnh vin hch ton
ph thuc trong doanh nghip, gi tr hao mn TSC bn nhn c tnh bng gi tr
hao mn ghi trn s ca n v giao).
1.1.3.3. Gi tri cn lai
Gi tr cn li ca TSC l gi tr thc t ca TSC ti mt thi im nht nh
v c xc nh bng cng thc:
GTCL TSC = NG TSC - gi tr hao mn
Gi tr cn li trn s k ton mang du n ch quan ca cc DN, do trong
trng hp gp vn lin doanh bng TSC, gii th hoc sp nhp DN... i hi phi
nh gi li gi tr hin cn ca TSC xc nh GTCL ca TSC theo mt bng gi
c hin ti.
1.2. Tnh khu hao TSC trong cc doanh nghip
1.2.1. Khi nim hao mn v khu hao TSC
* Hao mn TSC:
HM TSC l s gim dn gi tr s dng v gi tr ca TSC do tham gia vo
hot ng sn xut kinh doanh, do bo mn ca t nhin, do tin b k thut... trong qu
trnh hot ng ca TSC.
- Phn loi: c chia lm hai loi:
+ Hao mn hu hnh: l s hao mn vt l trong qu trnh s dng do b c st, b
n mn, b h hng tng b phn. Hao mn hu hnh c th din ra hai dng di y:
Th nht: Hao mn di dng k thut xy ra trong qu trnh s dng.

1
0

Th hai: Hao mn do tc ng ca thin nhin ( m hi nc, khng kh...)


khng ph thuc vo vic s dng. Do c s hao mn hu hnh nn ti sn mt dn gi
tr v gi tr s dng lc ban u, cui cng phi thay th bng mt TSC khc.
+Hao mn v hnh: l s gim dn v gi tr ti sn c nh do tin b ca khoa
hc k thut, nh tin b ca khoa hc k thut m TSC c sn xut ra ngy cng c
nhiu tnh nng vi nng sut cao hn v chi ph thp hn. Trong mt nn kinh t cng
nng ng, cng pht trin th tc hao mn cng nhanh. Vi vy, i hi trc ht ca
cc doanh nghip Nh nc phi c mt chnh sch hp l v qun l v trch khu hao,
nh th mi m bo cho doanh nghip c th t hiu qu cao trong sn xut kinh
doanh.
Hao mn TSC l mt phm tr khch quan, mun xc nh gi tr hao mn ca
TSC no th c s c tnh khch quan nht l thng qua gi c th trng. Tc l
phi so snh gi c ca TSC c vi TSC mi cng loi. Tuy nhin, TSC c u
t mua sm l s dng lu di cho qu trnh sn xut kinh doanh, do vic xc nh
mc hao mn mt cch chnh xc l rt kh, thm ch l khng th.
Bi vy lm th no xc nh mc hao mn mt cch tng i? chnh
l khu hao.
* Khu hao TSC
Khu hao ti sn c nh l vic tnh ton v phn b mt cch c h thng
nguyn gi ca ti sn c nh vo chi ph sn xut, kinh doanh trong thi gian s dng
ca ti sn c nh.
Nh vy khu hao TSC chnh l s biu hin bng tin ca phn gi tr ti sn
c nh hao mn. Khc vi hao mn l hin tng khch quan lm gi tr v gi tr s
dng ca ti sn b gim dn v cui cng b loi b th khu hao li l bin php ch
quan, trch dn gi tr phi khu ti sn c nh vo chi ph kinh doanh nhm thu hi vn
u t hay cc chi ph u t vo ti sn c nh ti to li ti sn c nh khi n b
hng, b lc hu; kt thc hao mn ti sn c nh khng cn s dng c na, hay n
khng cn kh nng em li li ch kinh t.
- Mc ch ca vic trch khu hao
+ Gip cho doanh nghip tnh ng tnh chi ph s dng TSC thu hi li
vn u t u t vo TSC khi chng b h hng hoc thi gian kim sot ht hiu
lc.

1
1

+ Gip doanh nghip c ngun vn ti u t mua sm khi cn thit.


+ v phng din kinh t: khu hao cho php doanh nghip phn nh c gi tr
thc ca ti sn (gi tr cn li) ng thi lm gim li nhun dng ca doanh nghip.
1.2.2. Cc phng php tnh khu hao TSC trong doanh nghip
1.2.2.1 Phng php khu hao ng thng
Theo phng php ny vic tnh khu hao TSC c da vo nguyn gi v t
l khu hao TSC . Trong t l khu hao TSC li phi da vo s
nm s dng d kin. Mc khu hao trung bnh hng nm (theo phong php ng
thng) ca mt TSC khu hao (Mkhn) c tnh theo cng thc sau:
Mkhn

Nguyn gi ca TSC X T l khu hao nm

Trong :
T l khu hao nm = ---------------------------------------- - xioo
S nm s dng d kin
Mc trch khu hao trung bnh thng bng s khu hao phi trch c nm chia
cho 12 thng. Trng hp thi gian s dng hay nguyn gi ca TSC thay i, doanh
nghip phi xc nh li mc trch khu hao trung bnh ca TSC bng cch ly gi tr
cn li trn s k ton chia cho thi gian s dng xc nh li hoc thi gian s dng
cn li (c xc nh l chnh lch gia thi gian s dng ng k tr thi gian
s dng) ca TSC.
Mc trch khu hao cho nm cui cng ca thi gian s dng TSC c xc
nh l hiu s gia nguyn gi TSC v s khu hao lu k thc hin n nm
trc nm cui cng ca TSC .
i vi nhng ti sn c nh c mua sm u t mi thi s nm s dng d
kin phi nm trong khong thi gian s dng ti a v ti thiu do Nh nc quy
nh. Tuy nhin, xc nh s nm s dng d kin cho tng TSC c th, doanh

1
2

nghip phi da vo nhng cn c ch yu sau:


- Tui th k thut ca ti sn c nh theo thit k.
- Hin trng ti sn c nh (Thi gian ti sn c nh qua s dng, th h
ti sn c nh, tnh trng thc t ca TSC,...)
- Tui th kinh t ca ti sn c nh: c quyt nh bi thi gian kim sot
TSC hoc yu t hao mn v hnh do s tin b k thut.
- u, nhc im ca phng php:
+ Uu im: n gin, d tnh ton, phng php ny c nh theo thi gian
nn c tc dng thc y doanh nghip nng cao nng sut lao ng, tng s lng
sn phm lm ra h gi thnh, tng li nhun.
+ Nhc im: vic thu hi vn chm, khng theo kp mc hao mn thc t,
nht l hao mn v hnh (do tin b khoa hc k thut) nn doanh nghip khng c
iu kin u t trang b TSC mi.
Hin nay, y l phng php c dng ph bin trong cc doanh nghip
Vit Nam.
1.2.2.2. Phng php kh hao theo s d gim dn c di chnh
Phng php trch khu hao theo s d gim dn c iu chnh c s dng i
vi cc doanh nghip thuc cc lnh vc c cng ngh i hi phi thay i, pht trin
nhanh v TSC phi tho mn ng thi cc iu kin sau:
- L TSC u t mi (Cha qua s dng).
- L cc loi my mc, thit b, dng c lm vic o lng, th nghim.
Doanh nghip xc nh thi gian s dng ca TSC theo quy nh ti Ch
qun l, s dng v trch khu hao TSC ban hnh km theo thng t s 203/2009/TT -

1
3

BTC ca B ti chnh.
Theo phng php khu hao s d gim dn c iu chnh th mc khu hao hng
nm ca TSC dc xc nh theo cng thc sau:
=

Gi tr cn li ca TSC X T l khu hao nhanh


Trong t l khu hao nhanh c xc nh theo cng thc sau:
T l khu hao
T l khu hao TSC
H s iu
Mkhn

nhanh _

theo phng php

X chnh

(%)
ng
thng
H s iu chnh xc nh
theo
thi gian s dng ca TSC quy nh ti
bng di y:
Thi gian s dng ca TSC

H s iu chnh (ln)

en 4 nm (t < 4 nm)

1,5

Trn 4 n 6 nm ( 4 nm < t < 6 nm)

2,0

Trn 6 nm (t > 6nm)

2,5

Nhng nm cui, khi mc khu hao nm xc nh theo phng php s d gim


dn ni trn bng ( hoc thp hn) mc khu hao tnh bnh qun gia gi tr cn li v s
nm s dng cn li ca TSC, th k t nm mc khu hao c tnh bng gi tr
cn li ca TSC chia cho s nm s dng cn li ca TSC.
Phng php khu hao theo s d gim dn c iu chnh gip doanh nghip c
kh nng thu hi nhanh vn u t, mua sm i mi TSC, phn nh chnh xc hn
mc hao mn TSC vo gi tr sn phm, ph hp vi hu ht cc sn phm c gi bn
lc u cao sau c xu hng gim dn. c bit n ph hp vi cc doanh nghip
hot ng trong lnh vc cng ngh cao, cng ngh mi m TSC c tc hao mn v
hnh cao, i hi phi khu hao, thay th, i mi nhanh theo kp s tin b ca khoa
hc k thut.
Phng php khu hao theo s d gim dn l mt phng php tin tin, ph
hp vi xu th pht trin ca khoa hc cng ngh k thut. Tuy nhin, vic thc hin
phng php ny phc tp hn phng php khu hao u nn i hi cn b lm cng

1
4

tc k ton phi c trnh cao, cn b thu phi am hiu v cc phng php tnh khu
hao, v n nh hng n ngn sch trong nhng nm u. Mt khc phng php ny
ch p dng c nhng doanh nghip m gi thnh hoc chi ph c kh nng chu
c (doanh nghip c li).
1.2.2.3. Phng php khu hao theo sn lng
- c p dng tnh khu hao cc loi my mc, thit b tho mn ng thi
cc iu kin sau:
+ Trc tip lin quan n vic sn xut sn phm.
+ Xc nh c tng s lng, khi lng sn phm sn xut theo cng sut
thit k ca TSC.
+ Cng sut s dng thc t bnh qun thng trong nm ti chnh khng thp hn
50% cng sut thit k.
- Trnh t thc hin phng php khu hao TSC theo sn lng nh sau:
+ Cn c vo h s kinh t k thut ca TSC, doanh nghip xc nh tng s
lng, khi lng sn phm sn xut theo cng sut thit k ca TSC.
+ Cn c vo tinh hnh thc t sn xut, doanh nghip xc nh s lng, khi
lng sn phm thc t sn xut hng thng, hng nm ca TSC.
+ Xc nh mc trch khu hao trong thng ca TSC theo cng thc sau:
Mc trch khu

s lng sn

Mc trch khu hao

hao trong thng = phm sn xut X bnh qun tnh cho ca TSC
trong thng
mt n v sn phm
Trong :
Mc trch khu hao

Nguyn gi ca TSC

1
5

bnh qun tnh cho _

Sn lng theo cng sut thit k


mt n v sn phm
Mc trch khu hao nm ca TSC bng tng mc trch khu hao ca 12 thng
trong nm, hoc tnh theo cng thc sau:
Mc trch khu

s lng sn

Mc trch khu

hao nm ca = phm sn xut X hao bnh qun tnh TSC trong nm


mt n v sn

cho

phm
Trng hp cng sut thit k hoc nguyn gi ca TSC thay i, doanh nghip
phi xc nh li mc trch khu hao ca TSC .
- u nhc im:
+ u im: Khi tin hnh s dng th TSC mi trch khu hao. Mc trch khu
hao t l thun vi s lng sn phm sn xut vi vy c tc dng thc y kh nng
tng nng sut trong sn xut.
+ Nhc im: Ch ng dng c vi nhng TSC trc tip sn xut ra sn
phm.
1.3. K ton khu hao TSC trong cc doanh nghip
1.3.1. Chng t k ton
Ke ton khu hao TSC s dng cc chng t k ton sau:
- Bin bn giao nhn TSC: Bin bn ny xc nhn vic giao nhn TSC. Sau
khi hon thnh vic mua sm, c cp pht, vin tr, nhn vn gp lin doanh v
TSC thu ngoi. Bin bn ny do hai bn giao nhn lp hai bn, mi bn gi mt bn.

1
6

Bin bn giao nhn TSC (mu 01- TSC/H) lp cho tng loi TSC, i vi
trng hp giao nhn cng mt lc nhiu TS cng loi, cng gi tr v do cng mt n
v giao nhn c th lp chung mt bin bn giao nhn.
- Th TSC: (mu s 02-TSC) theo di chi tit tng TSC ca n v v tnh
hnh thay i nguyn gi v gi tr hao mn trch hng qu, hng nm ca tng
TSC. Th TSC do k ton TSC lp, k ton trng k xc nhn v c lu gi
phng k ton trong sut qu trnh s dng TSC.
- Bin bn thanh l TSC (mu s 03): l xc nhn vic thanh l TSC v lm
cn c ghi gim TSC trn s k ton. Bin bn thanh l phi do ban thanh l lp v c
ch k, ghi r h tn ca trng ban thanh l, k ton trng v th trng n v.
- Bin bn giao nhn TSC sa cha ln hon thnh (mu s 04): l bin bn
xc nhn vic giao nhn TSC sau khi hon thnh vic sa cha ln gia bn c TSC
sa cha vi bn thc hin vic sa cha v l cn c ghi s k ton v thanh ton
CPSCL TSC. Bin bn giao nhn ny lp thnh hai bn, hai bn giao nhn cng k v
mi bn gi mt bn, sau chuyn cho k ton trng k duyt v lu li ti phng k
ton.
- Bin bn nh gi li TSC (mu s 05 - TSC): bin bn ny xc nh gi tr
hao mn, gi tr cn li sau khi nh gi li v xc nh mi s liu trn s sch k ton,
xc nh nguyn gi, gi tr hao mn, gi tr cn li tng hay gim. Bin bn ny do
hi ng nh gi li lp v c lp thnh hai bn, mt bn lu ti phng k ton, mt
bn lu cng vi h s k thut ca TSC.
- Bng tnh v phn b khu hao TSC: sau khi lp xong, ngi lp k v k
ton trng k c coi l chng t k ton hch ton khu hao TSC.
1.3.2. Ti khon k ton
e theo di tnh hnh hin c, bin ng tng, gim gi tr hao mn ca ton b
TSC hin c ti doanh nghip (tr ti sn c nh thu hot ng) k ton s dng ti
khon 214 "hao mn ti sn c nh". Ti khon ny dng phn nh gi tr hao mn
ca ton b TSC hin c ti DN, c kt cu v ni dung phn nh nh sau:
Bn N: Phn nh cc nghip v pht sinh lm gim gi tr hao mn ca ti sn

1
7

c nh (nhng bn, thanh l ...).


Bn C: Phn nh cc nghip v lm tng gi tr hao mn ca ti sn c nh (do
trch khu hao, nh gi tng hao mn...)
D C: Gi tr hao mn ca ti sn c nh hin c.
TK 214 - Hao mn TSC c bn ti khon cp hai:
+ Ti khon 2141 - Hao mn TSC hu hnh: Phn nh gi tr hao mn
ca TSC hu hnh trong qu trnh s dng do trch khu hao (hoc tnh hao mn)
TSC v nhng khon tng, gim hao mn khc ca TSC hu hnh.
+ Ti khon 2142 - Hao mn TSC thu ti chnh: Phn nh gi tr hao
mn ca TSC thu ti chnh do trch khu hao (hoc tnh hao mn) TSC thu ti
chnh v nhng khon tng, gim hao mn khc ca TSC thu ti chnh.
+ Ti khon 2143 - Hao mn TSC v hnh: Phn nh gi tr hao mn ca
TSC v hnh trong qu trnh s dng do trch khu hao (hoc tnh hao mn) TSC v
hnh v nhng khon lm tng, gim hao mn TSC v hnh khc.
+ Ti khon 2147 - Hao mn bt ng sn u t: Phn nh gi tr hao mn
bt ng sn u t trong qu trnh nm gi ch tng gi, cho thu hot ng ca doanh
nghip.
1.3.3. Phng php k ton khu hao TSC
* Hch ton hao mn TSC hu hnh
- nh k (thng, qu...) trch khu hao TSC v phn b vo chi ph kinh
doanh:
N TK 627 (6274: Chi tit theo tng phn xng):Khu hao TSC dng cho cc
phn xng sn xut, ch to sn phm.

1
8

N TK 641 (6414): Khu hao TSC s dng cho tiu th hng ho dch v.
N TK 642 (6424): Khu hao TSC dng chung cho ton doanh nghip
C TK 214 (chi tit theo tng tiu khon): Tng s khu hao phi
trch trong k.
- Trng hp gim gi tr hao mn do nhng bn, thanh l:
N TK 2141: Gi tr hao mn lu k.
N TK 811 : Gi tr cn li
C TK 211 : Nguyn gi TSC
- Trng hp gim gi tr hao mn do gp vn vo cng ty con, cng ty lin kt,
c s kinh doanh ng kim sot, u t di hn khc bng TSC hu hnh:
N TK 221, 222, 223, 228: Gi tr vn gp lin doanh di hn c ghi
nhn.
N TK 128: Gi tr vn gp lin doanh ngn hn c ghi nhn.
N TK 2141 : Gi tr hao mn lu k N
TK 811 : Chnh lch gim gi TSC
C TK 711: ng vi phn li ch ca bn khc trong lin doanh.

1
9

C TK 3387: ng vi phn li ch ca mnh trong lin doanh.


C TK 211 : Nguyn gi TSC hu hnh -Trng hp gim gi tr
hao mn do tr vn gp lin doanh:
N TK 2141: Gi tr hao mn
N TK 411 (chi tit vn kinh doanh): Gi tr cn li theo tho thun N
(C) TK 412: Phn chnh lch C TK 211: Nguyn gi
- Trng hp thiu TSC khi kim k
N TK 2141: Gi tr hao mn lu k N TK
138 (1381): Gi tr thiu ch x l C TK
211: Nguyn gi
- Trng hp gim do chuyn thnh cng c, dng c nh:
N TK 2141 : Gi tr hao mn lu k
N TK 627,641,642
C TK 211 : Nguyn gi TSC
Neu gi tr cn li ln s a vo chi ph tr truc phn b dn vo chi ph
kinh doanh:

2
0

N TK 2141: Gi tr hao mn lu k N TK
142, 242: Gi tr cn li C TK 211 : Nguyn
gi * Hch ton khu hao TSC thu ti chnh
Cui k, trch khu hao theo ch quy nh tnh vo chi ph kinh doanh: N TK
627, 641,642
C TK 2142: s khu hao phi trch
- Khi kt thc hp ng thu TSC :
+ Neu tr li TSC cho bn cho thu m cha trch khu hao th gi tr cn li
ca TSC thu ngoi phi tnh vo chi ph ch phn b (nu gi tr ln) hoc phn b
ht vo chi ph kinh doanh trong k (nu gi tr cn li nh) :
N TK 142 : Chuyn gi tr cn li cha khu hao ht (nu c)
N TK 2142: Gi tr hao mn lu k
C TK 212: Nguyn gi TSC i thu
+ Neu c quyn s hu hon ton hay mua li TSC, th sau khi kt chuyn
nguyn gi TSC phi kt chuyn gi tr hao mn:
N TK 2142
C TK 214 (2141, 2143): Gi tr hao mn lu k

2
1

* Hch ton khu hao TSC v hnh


-Trong k, trch v phn b khu hao vo chi ph kinh doanh
N TK 627, 641,642
C TK 2143: Gi tr hao mn
- Cc trng hp nhng bn, gim TSC v hnh do gp vn lin doanh, tr
vn gp lin doanh: phn nh tng t nh hch ton khu hao TSC hu hnh. Ngoi
ra, khi trch khu hao phi xo s TSC :
N TK 2143: Gi tr hao mn lu k
C TK 213: Nguyn gi TSC v hnh
- Cui nm ti chnh doanh nghip cn xem xt li thi gian trch khu hao v
phng php khu hao TSC v hnh, nu c s thay i mc khu hao cn iu chnh
s khu hao ghi trn s k ton nh sau:
+ Neu mc khu hao TSC v hnh tng ln so vi s trch trong nm, s khu
hao chnh lch tng, ghi:
N TK 627, 641, 642: s chnh lch khu hao tng
C TK 2143: Gi tr hao mn tng thm
+ Neu mc khu hao TSC v hnh gim so vi s trch trong nm th s
chnh lch khu hao gim ghi:
N TK 2143: Hao mn TSC

2
2

C TK 627, 641, 642: s chnh lch khu hao gim


* Ke ton khu hao bt ng sn u t.
nh k tnh, trch khu hao bt ng sn u t ang nm gi ch tng gi, ang
cho thu hot ng, ghi:
N TK 632 - Gi vn hng bn
C TK 2147 - Hao mn bt ng sn u t.
Gim hao mn bt ng sn u t do bn bt ng sn u t:
N TK 2147: Hao mn ly k N TK 632: Gi tr cn li C TK 217: Nguyn gi
Gim hao mn bt ng sn u t do chuyn i bt ng sn u t thnh hng
ha bt ng sn
N TK 2147: Hao mn ly k N TK 1567: Gi tr cn li C TK 217: Nguyn
gi
Trng hp chuyn bt ng sn u t thnh bt ng sn ch s hu s dng
phi kt chuyn hao mn:
N TK 2147: Hao mn bt ng sn u t C
TK2141 hoc 2143

2
3

1.4. Chun mc k ton quc t v kinh nghim mt s nc v tnh khu


hao v k ton khu hao TSC
Theo chun mc k ton quc t v ti sn c nh hu hnh s 16, iu kin ghi
nhn ti sn c th xem l mt nguyn tc nn tng. Ti sn ch c php ghi nhn khi
v ch khi n c th mang li li ch kinh t tng lai cho doanh nghip, nguyn gi c
th xc nh mt cch ng tin cy v ti sn c d kin s s dng trong nhiu hn
mt k. Chun mc ny khng p dng cho:
- Ti sn sinh hc lin quan n hot ng nng nghip;
- Ti nguyn rng v cc ngun ti nguyn tng t ti sinh c;
- Cc quyn v khong sn, quyn thm d v khai thc khong sn, du, kh
thin nhin, v cc ngun ti nguyn tng t khng ti sinh c.
Chun mc cng quy nh v xc nh gi tr sau khi ghi nhn ban u- phng
php hch ton thay th cho php l gi tr nh gi li c chp nhn nh l
phng php hch ton thay th c php cho vic xc nh gi tr sau khi ghi nhn ban
u. Quyt nh c thc hin bi ban lnh o doanh nghip.
Chun mc k ton quc t v TSC v hnh s 38 quy nh iu kin ghi nhn
TSCVH gm hai tiu chun:
- C kh nng doanh nghip thu c li ch kinh t trong tng lai gn lin vi
ti sn .
- Nguyn gi ti sn c th c xc nh mt cch ng tin cy.
Chun mc ny khng p dng cho:

2
4

- TSCVH c quy nh theo IAS khc.


- Ti sn ti chnh (IAS 32).
- Cc quyn v khong sn, quyn thm d v khai thc khong sn, du, kh
thin nhin, v cc ngun ti nguyn tng t khng ti sinh c.
- Ti sn v hnh pht sinh trong cc doanh nghip bo him t cc hp ng vi
ngi tham gia bo him.
*K ton khu hao TSC ca M:
M, c s c thit lp cho vic khu hao TSC l nguyn gi TSC v gi
tr thu hi ca TSC. Trong gi tr thu hi l phn c tnh c th thu hi ti thi
im thanh l hoc nhng bn TSC. V khi thit lp cng thc tnh khu hao, th gi
tr thu hi c tnh l yu t khng th thiu bt k l phng php no. Ly v d v
phng php khu hao u theo thi gian:
S khu hao
phi trch hng

Nguyn gi TSC - Gi tr thu hi c tnh


_____________________________________

nm
S nm hu dng c tnh

Theo ch qui nh cc doanh nghip c th s dng mt trong cc phng


php tnh khu hao sau:
- Phng php khu hao u theo thi gian
- Phng php khu hao theo thi gian s dng my thc t

2
5

- Phng php khu hao theo sn lng sn xut


- Phng php khu hao gim dn: C nhiu phng php khu hao gim dn c
th p dng, tuy nhin c hai phng php c p dng ph bin hin nay l: khu
hao gim dn vi t sut gim dn v khu hao gim dn vi t sut khng i.
- Ngoi ra cn c cc phng php khu hao theo nhm hoc a hp
T trn ta thy s khc bit ln nht ca k ton khu hao TSC M so vi
Vit Nam l M s dng gi tr thu hi TSC trong cng thc tnh khu hao. l s
ng n v nh th mi phn nh chnh xc gi tr hao mn ca TSC, qua xc nh
chi ph sn xut kinh doanh hp l hn.
Mt s khc bit na l: M phng php khu hao nhanh c cc doanh
nghip s dng mt cch ph bin. y l phng php khu hao u vit, n cho php
doanh nghip thu hi vn u t nhanh u t, i mi cng ngh... Vit Nam
phng php ny mi ang c th im mt s doanh nghip thuc ngnh cng ngh
cao.
*K ton khu hao TSC ca Php
Ging nh M v Vit Nam, Php cng c nhiu phng php tnh khu hao
TSC. Nhng c hai phng php tnh khu hao c s dng ph bin l phng php
khu hao u theo thi gian v phng php khu hao gim dn.
Theo qui nh ca ch k ton Php, TSC a vo s dng ngy no th tnh
khu hao t ngy . Neu TSC ang c s dng m em nhng bn hoc thanh l
th s tnh khu hao n ngy nhng bn hoc thanh l. Do , thi gian s dng trong
nm c th tnh khu hao theo nm, theo thng, hoc theo ngy tu theo thi gian s
dng TSC. iu ny gip cho vic xc nh gi tr hao mn ca TSC chnh xc hn
vic tnh khu hao TSC theo nguyn tc trn thng, trn nm.
Phn 2: Mt s kin xut nhm hon thin phong php tnh khu hao v k
ton khu hao TSC trong cc doanh nghip
2.1. nh gi phng php tnh khu hao v k ton khu hao TSC trong
cc doanh nghip
2.1.1. u im

2
6

Xut pht t nhng yu cu ca cng tc qun l, cng nh s i hi mnh m


phi hi nhp ca nn kinh t vi khu vc v quc t, cng ngy cng ph hp vi
thng l k ton quc t th nh nc ngy cng c nhng vn bn iu chnh cc quy
nh trong cng tc k ton ti chnh.
Vic ban hnh 26 chun mc k ton Vit Nam theo Quyt nh s 100/2005/QBTC ngy 28/12/2005 ca B trng B Ti chnh. Trong c chun mc s 03, 04 l
cc chun mc v TSC hu hnh v v hnh, lm cho cng tc k ton v TSC
ngy cng c hon thin thm, c bit c cc vn kh phc tp v nhy cm trong
u t qun l s dng v thu hi vn i vi TSC cng nh nh hng ca n ti xc
nh thu thu nhp doanh nghip. Vic ban hnh quyt nh s 100/2005/Q-BTC trong
c 2 chun mc 03, 04, cc chun mc ny c nhiu im ph hp vi cc chun
mc v thng l quc t nht l vi h thng chun mc k ton ca cc nc Ty u v
ngy cng ph hp hn vi c im ca nn kinh t th trng theo nh hng XHCN
Vit Nam.
Vic quy nh thi gian s dng hu ch v phng php khu hao (tuy phi thc
hin nht qun trong nhiu k) nhng cho php xem xt li nh k, thng l cui
nm ti chnh nu thi gian hu ch khng cn ph hp hoc c s thay i ng k
trong cch thc s dng ti sn th c iu chnh thi gian s dng hu ch, t l khu
hao v thay i phng php khu hao cho nm hin hnh v nhng nm tip theo.
Vic ban hnh thng t 203/2009/TT-BTC ngy 20/10/2009 nng gi tr v
tiu chun TSC t 5 triu ng ln 10 triu ng vic to iu kin hn cho
doanh nghip y nhanh vic thu hi vn u t i vi nhng ti sn ca doanh nghip.
Cng vi vic m rng hn cc phng php khu hao cng gp phn to iu kin
cho doanh nghip p dng cho ph hp vi nhng c im ca TSC v c im ca
doanh nghip.
- v cch tnh khu hao: Theo thng t 203/2009/TT-BTC th khu hao trn ngy;
TSC tng ngy no th tnh khu hao lun ngy , TSC gim ngy no th thi tnh
khu hao ngy . Trong khi quyt nh s 166 c th tnh khu hao trn thng; TSC
tng hoc gim thng ny th thng sau mi tnh hoc thi tnh khu hao. iu ny gip
cho vic xc nh gi tr hao mn ca TSC chnh xc hn vic tnh khu hao TSC
theo nguyn tc trn thng, trn nm.
- v khung khu hao ca cc TSC: Theo thng t s 203/2009/TT-BTC th thi
gian trch khu hao nhanh hn, cn theo quyt nh 166 c th thi gian trch khu hao
TSC chm.
Nh vy ch ti chnh hin hnh v vic trch khu hao TSC theo thng t s

2
7

203/2009/TT - BTC ca B ti chnh p dng trong cc doanh nghip l ph hp vi tnh


hnh pht trin kinh doanh ca cc doanh nghip hin nay. V trch khu hao TSC theo
quyt nh mi s to iu kin cho cc doanh nghip thu hi c vn u t vo
TSC nhanh hn ti to TSC.
2.1.2. Tn ti
T chc hoch ton khu hao ti sn c nh khng ch c ngha gp phn nng
cao cht lng qun l v hiu qu s dng m cn c ngha thit thc trong vic u
t sn xut. Vic tnh ton khu hao TSC l cng vic mang tnh ch quan, n ph
thuc vo quan im ca ngi qun l. Do li nhun cng mang tnh ch quan v
khu hao c tnh vo chi ph ca doanh nghip nn nu doanh nghip mun tng li
nhun th gim mc khu hao v ngc li nu doanh nghip mun gim li nhun th
tng mc khu hao hng nm ln. y chnh l sai lm trong co ch qun l ca nh
nc ta, do vy gy ra khng t tiu cc trong vic p dng, qun l TSC v tnh
thu ca c doanh nghip v Nh nc.
Mc d quy nh kh r v khung thi gian s dng cho tng nhm TSC
nhng vic quy nh ny cha chnh xc. Mt khc khi xc nh khung thi gian cho cc
loi TSC th cn ch n mc ch s dng ca TSC bi v cng mt TSC nhng
trong lnh vc hot ng kinh doanh c tc hao mn hu hnh cao, hoc sn xut s
lng sn phm vi cng sut ln th thi gian s dng TSC ny phi nhanh hn khi
n c s dng trong mi trng c tc hao mn chm.
Mt thc t l cc doanh nghip Vit Nam hin nay mc d c quy nh v
vic p dng khu hao nhng a phn cc doanh nghip ch p dng mt phng php
khu hao duy nht l khu hao theo ng thng. iu ny l khng tt khng ph hp
vi s pht trin kinh t lm cho hiu qu kinh doanh khng cao, khng m bo s ph
hp gia doanh thu v chi ph.
Ngoi ra, vic phn loi v qun l TSC cn nhiu vn cha hp l nn vic
trch khu hao TSC trong cc doanh nghip khng th trnh khi nhng vng mc.
Thc t hin nay mt s doanh nghip khu hao ht nguyn gi m vn c s dng

2
8

trong cc doanh nghip. Nhng TSC khu hao ht nguyn gi vn cn gi tr s


dng n 55-60% trong tng s TSC. iu ny s gy kh khn cho vic phn tch
hot ng kinh t.
Gi tr thu hi c tnh ca TSC l ch tiu ni ln s tin c th thu c khi
tin hnh thanh l nhng ti sn ht khu hao. Mt trong nhng c im c bn ca
TSC l d ti sn c c, lc hu, h hng... ti mc no th vn cn mt lng gi tr
c nh c th thu hi c, k c trong trng hp 100% gi tr ca TSC c
khu hao ht nhng ti sn vn c th c thu hi di dng ph liu.
Mc trch khu hao

Nguyn gi ca ti sn c nh

trung bnh hng nm =


ca ti sn c nh

Thi gian s dng

Theo cng thc ny gi tr thu hi ca TSC khng c tnh n. Nh vy


lm cho cch tnh n gin. Song vic khng a gi tr thu hi vo cng thc xc
nh mc khu hao l mt s thiu st rt ln v cc nguyn nhn sau:
- Trn thc t c nhiu TSC khi thanh l s thu hi hoc bn c vi s tin
ln, chang hn nh: nh ca, t, nu khng tnh ti gi tr thu hi th chnh l gin
tip lm cho mc khu hao c hch ton vo chi ph sn xut cao hn thc t.
- Do vic tnh khu hao mang tnh ch quan nn vic s dng gi tr thu hi c
tnh s lm cho TSC khng bao gi c php khu hao ht nguyn gi.
- Vic s dng ch tiu gi tr thu hi cn c tc dng tr gip c lc cho qun
tr ti chnh khi tin hnh cng tc thanh l TSC.
- Theo ch k ton ca cc nc tien tien (ke c k ton M), ngi ta vn
a gi tr thu hi vo cng thc xc nh mc khu hao, ngay c khi s dng phng
php khu hao nhanh hay khu hao theo sn lng th gi tr thu hi c coi l mt ch
tiu gii hn khng ch mc khu hao lu k ca TSC.
Chnh v vy, nhng doanh nghip c t trng TSC ht khu hao th ng
nhin ch tiu mc khu hao hng nm s nh. iu khng hp l ny s dn ti c cu
chi ph hay gi thnh s thay i, li nhun thay i...gy kh khn, phc tp cho vic

2
9

phn tch hot ng kinh t.


Khng nhng th, hin nay trong cc doanh nghip c nh nc v t nhn cn
tn ng rt nhiu ti sn ht khu hao nhng cha c x l cn nm trong kho ca
doanh nghip gy lng ph lng tin ca rt ln ca nh nc. Lng TSC ny
khu hao ht song cng khng c thanh l. y cng chnh l biu hin ca s thiu
st khi khng a gi tr thu hi ca TSC vo cng thc tnh khu hao TSC.
Ngoi ra phng php khu hao nhanh l mt phng php u vit, cho php
doanh nghip thu hi vn u t nhanh nhng Vit Nam phng php ny mi ang
th im mt s DN thuc ngnh cng ngh cao.
2.2. S cn thit phi hon thin phng php tnh khu hao v k ton
khu hao TSC trong cc doanh nghip
Qua nhng phn tch trn chng ta c ci nhn tng th v ch k ton
khu hao TSC nc ta hin nay, thy c tm quan trng ca cng tc k ton khu
hao trong hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, c bit l thy c mt
s bt cp pht sinh trong qu trnh thc hin ch khu hao TSC ti cc doanh
nghip.
Xut pht t yu cu ca cng tc qun l, cng nh s i hi mnh m phi hi
nhp ca nn kinh t vi khu vc v quc t, cng ngy cng ph hp vi thng l k
ton quc t th nh nc ngy cng c nhng vn bn iu chnh cc quy nh trong
cng tc k ton ti chnh. Do , vic hon thin phong php tnh khu hao v k ton
khu hao TSC trong cc DN l ht sc cn thit.
2.3. Mt s kin xut nhm hon thin phng php tnh khu hao v
k ton khu hao TSC trong cc doanh nghip
Ta nhn thy rng trong doanh nghip c rt nhiu loi TSC vi tnh cht, cng
dng v cch thc s dng khc nhau, mc suy gim v gi tr, gi tr s dng khc
nhau v cng ph hp hn vi tnh hnh thc t nh nc nn a dng ho cc
phng php khu hao hn na trong k ton ti chnh. Nh vy s gp phn gip cho
vic p dng ph hp vi c im ca cc loi ti sn cng nh c im ca doanh
nghip. Trong qu trnh s dng ti sn thu c li ch t qu trnh s dng .

3
0

Khu hao l phm tr mang tnh ch quan y l c tnh c hu ca khu hao.


Mc khu hao c nh ln ti kt qu sn xut kinh doanh. Do vy, khch quan nht
trong vic nh gi kt qu sn xut kinh doanh th khng nn a khu hao vo trong
chi ph kinh doanh th phn cn li l li thc. Ta s thu hi vn u t dn dn da trn
chi ph v kt qu kinh doanh, nm no thu c nhiu li nhun th tnh khu hao nhiu,
nm no thu c t li nhun th ta tnh khu hao t hoc khng tnh khu hao. TSC s
c tnh khu hao cho n khi thu hi c ton b vn u t ban u, gi tr thu hi
c tnh ca TSC c th coi l mt khon thu nhp bt thng ca doanh nghip.
Phng php ny s gip cho doanh nghip trnh khi tnh trng kh khn khi trong nm
doanh nghip c thu nhp thp hoc b l. Song vic p dng phng php ny s gy
kh khn cho cc c quan qun l, nht l c quan thu. Do vy, p dng phng
php ny th i hi phi c s thay i t duy qun l trong cc doanh nghip. e trnh
tnh trng tnh mc thu hi vn mt cch ba bi th cn c s quy nh r
rng i vi tng loi ti sn. Phng php ny c th l mt bin php kh thong cho cc
doanh nghip trong vic thu hi vn u t song li yu cu tnh t gic ca mi c
nhn, mi doanh nghip rt cao mi c th thc hin c mt cch c hiu qu.
Nn a gi tr thu hi c tnh vo cng thc tnh khu hao bi v nu khng
tnh n gi tr thu hi c tnh th s gin tip lm cho mc khu hao c hch ton
vo chi ph sn xut cao hn thc t. Vic s dng gi tr thu hi s khng ch tng mc
khu hao lu k ca TSC hu hnh, tc l TSC hu hnh khng c khu hao ht
nguyn gi. iu cng c th lm cho cc doanh nghip tng cng trch nhim hn
trong vic qun l v s dng TSC hu hnh.
thu hi nhanh vn u t TSC v ti to TSC th vic trch khu hao cho
cc TSC trong doanh nghip phi nhanh hn. Bn cnh th Nh nc cn c nhng
chnh sch, bin php hu hiu hn na trong vic trch khu hao TSC to iu kin
thun li cho cc doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh c tt hn. Nhng
chnh sch v bin php m nh nc a ra nh chnh sch h tr, gip cc doanh
nghip trong vic thc hin khu hao ti sn nhanh v n gin.
- v vn qun l TSC ht khu hao:
+ T chc kim k nh gi li thc trng ca nhng TSC khu hao ht. Neu
ti sn cn s dng tt th phi tng cng qun l hin vt, tng cng sut s dng, sm
c k hoch thay th.

3
1

+ Nhng bn, thanh l nhng ti sn lc hu hoc hiu qu s dng km


trnh nguy c mt an ton lao ng (do chng khng m bo cht lng), mt c hi
u t trang thit b c cng ngh hin i, k thut tin tin.
+ Hng nm phi a ni dung phn nh thc trng v mt k thut, cng ngh,
tnh nng tc dng ca nhng TSC khu hao ht nguyn gi hin c ti doanh
nghip vo thuyt minh bo co ti chnh, phn tch nh gi hiu qu ca vic tip tc
s dng hay khng s dng nhng ti sn ny c quyt nh kp thi.
- v vn qun l v s dng trch khu hao:
+ Kim tra nghim ngt tnh hnh tng, gim TSC trong doanh nghip

+ Kim tra kim sot vic s dng ngun vn khu hao ca doanh nghip.Kt

lun

Trong giai on hin nay c hi ho nhp vo khu vc v trn th gii ngy


cng m rng, khoa hc k thut cng ngh pht trin l nhng yu t tc ng n s
tn ti v pht trin ca doanh nghip. C ch qun l kinh t c s i mi su sc
v theo l h thng k ton Vit Nam cng ngy cng i mi, hon thin v pht
trin ph hp vi chun mc v thng l k ton quc t, gp phn tch cc vo vic
tng cung v nng cao nng lc qun l ti chnh quc gia ni chung v qun l ti
chnh doanh nghip ni ring. Tuy nhin, trc s bin i to ln trong hot ng kinh
t, cc qui nh bc l r nhng hn ch nht nh. Tiu biu nht l nhng qui nh
v k ton khu hao TSC. Do , vic qun l tt v nng cao hiu qu s dng
TSC l mt i hi thit yu i vi mi doanh nghip nhm ti a ho li nhun, ti
a ho gi tr doanh nghip.
Ch qun l, s dng v trch khu hao TSC m B Ti chnh quy nh
trong Thng t 203/2009/TT - BTC c xy dng theo hng tng cng qun l v
nng cao hiu qu s dng TSC, khuyn khch cc doanh nghip tnh ng, trch
s hao mn TSC vo chi ph doanh nghip c iu kin thay th, i mi my
mc, thit b theo hng p dng cng ngh tin tin, k thut hin i ph hp vi
yu cu kinh doanh ca doanh nghip v i hi ca nn kinh t. Nhng sa i, b
sung trong ch khu hao TSC l mt ng gp thit thc ca ch ti chnh i
vi hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip trong iu kin hin nay. Tuy
nhin, bn thn doanh nghip phi nghim tc thc hin ng ch , vn dng ch
mt cch ph hp vi c im ring c ca doanh nghip mnh th mi em li hiu
qu cao.

Danh mc ti liu tham kho


1. Gio trnh Ke ton ti chnh
2. Gio trnh Ke ton quc t, NXB Thng k, H Ni, 2002
3. Tp ch kinh t v pht trien

4. Tp ch k ton
5. Gio trnh l thuyt hch ton k ton
6. Tp ch ti chnh
7. Thng t 203/2009/TT - BTC ca B ti chnh v qun l, s dng v trch
khu hao TSC.
8. Chun mc k ton Vit Nam.
9. Chun mc k ton quc t.