You are on page 1of 83

nM x

+i Z MS J
( + M E SS )
+E x E E Vx * J x V {f x x **
EM v E Vx * Z` n J E Jx **
-- E
V
{hb b + n Ei {S ik E { *
kE { n Ei **
-- nn n
V
x n V +n J E{] *
n iM x E i ] **
-- i
i

-- iM v { V --

xnM

i E nM lx
---nM v{V.
|S +vE
------ ix V
@ SANT ASHRAM RANJRI (J & k )
ALL RIGHTS RESERVED

` +xn :- iE {]
{]
First Edition
Copies

---

Website Address.
www.sahibbandgi,org
www.sahib-bandgi.org
E-Mail Address.
*satgurusahib@sahibbandgi.org

Editor
Sahib Bandgi Sant Ashram Ranjri
Post- Raya, Distt.- Samba (J & K)
Ph. (01923) 242695, 242602

FEB 2015

+i Z MS J

{` GE

V S E Eh ?

05

Z iM iE {`ii

19

{i ii P]iS +

20

V E + i i +

25

Ci Ei VMhS E

45

+i Z MS J

50

EV hii Sk n> x BE

75

{ +h E`h

81

Z I

xnM

iS VM M{I x +. ix i {i M
V hx VMSS i VM V +. E` E` ix
, <in nS vn ={M E +. {h n ix
{ii Vh`S ={Mi +h +. hx i > xE.
Vx S S hx Eix Mi +
E nl E ] * xE P] P] ] *
n Vx VMi { * x i x **
hV V S M VM {V Ei +, E ix vn
iS ={E hi +i. i i E |Ei +. i E
`Eh ix xE S ={E +S Mi Vi +, {h
i i n-, hV xE S |Ei bi. i
+, iS VMS i Z +. {h iS
Sl +, i x +. i Vx +h hi +i vh
Ex i x. iS ix + ] +.
E iS hv Mh-xMh CiS n +f x ii
i S E E S VxS +v ix xVxS Ci E
i.
E E `Eh ix M <inS i M] E
+i, +i i h- +VS (vx) ii M] E
+i, 10 uS vn M] Mi +i. i E x +
]i E, ix MS i Mi +. x. ix
M <in vE E`{i {Sii Eh `
Mi +i. ix nS i Vx Mh`
Mi +. V i h n x +. V nii
(x:n n) ] Vi. hx iS h Six ix hx
E +iE +V +h J S hx Sx i S x
+. Ci BfS M] Vx P E, ix ix Ex
ES n ] +x BE + ES M] Mi +. Vl
VhS i +iv + (vx/I {) ivxS +
+h hx v PhS +Ei x +, +h i iS
E hV n (x) +, V E iS VS +.
iS {i Ci vn +iYx {S <SUi. +V vn
+iYxS M] EhS Ei x. Vh E] +i. E
E]i (v Pi) +i i E +iMi. Eh J-
+iYxS i Mi x +.

+i Z MS J

V S E Eh ?
vx i v * BE S V *
V S C E , V x Ub { **
+i JJS +xE vxv v +. Bf
vnV V, V Ii Vx Ei +, V xh n vn ]
Vi, + Mi =k |h / |h +{ vxx V Ei
x +. E v M? i ni x +, Eh v? V
E x, xS E Ei x, M` E` +i? i { Ei
x +, E + ?
+iYx x x ]E, C l C E **
Bf vnV x {h S Vhx P> Ei x
+, vx V Ei x +, +{i E iEn + V
Ei x +.
vjEbx Ei ii E < +iv Ei. i
iS {I x x / z x. <iE +x vn illx
(ili) Vh Ei x. E Eh + ? Ei iEnx
iEn +i Vx +i i E +. ix +JhS
+iv Ii x +. {, {M, Ei, + <in Eh
Vhi i x +. Ehi +Yi iEnx +i
+vi fE + E <SU +x vn +i +{ `Eh
(CE {i) {S Ei x +.
x E VM v **
S {x ]E Ex PhS CE Ci x +,
Eh E Mi |h +. Bf x +{ vx
Ii i x +. +. P, MVx vn <
E +. V MbV +iYxS |{i` EEbS V
{S i il iSi n Z.
x ii +El Ex * Zi x x V Jx **
| ! +iYxS +i{i x Mi M M] Mi
+ V Vx PS +. hx E Eh x, {h i
Vx PhS |ix E, Eh {h{h Eh x. hV
h` vn n x +i +h hx iS E {V.
i I nx Z M] BE. MhS {EbS + Eh n
+ Ci E Eh xi. MhS {EbS +, +V{i
Eh Elx E x, i vn MhS |ix Ei +. V

xnM

+iS YxS, +iS vxS M] Mi +, i MhS


{EbS + i vn |ix Ei +.
< + V +x * Six + V J **
+i {iS + +, +x +, Six +, Six
+, i +, Ph {x +{i +. U-E{] i +x
+ii +. Si U E{] x +. V +.
+iv E` Eb{h x. E` |ES U Vhi x,
E` E{] Ei x. Jn +, +xxn +.
M< * v E E] E x< **
+ +i E +h Eb J v M +. E
{{] hii. {{] {EbS +i i S BE x
xii. i SJ = vii. J + vii,
`ii. {{] {x i. SJ { `i i iS Vxx i
SJ i. =] Z i +i +{ { ni, S Ei
E Eh n- {{]x {Eb +. iS Vi i E, Eh
n- {{]x {Eb +. i {bh n Eh xi. SJ
+ {vnix x M i E, iS Vxx i . iS {
i +h bE J x M. il + +i. i S
Ei E, Eh n- {{]x i v +. ii: i E
+. <iCi v >x i {Ebi +h {V-i ]Ex ni.
+S |E +i vn vxi xix vn +{
v + + i ]i. +i vh Eh x +.
+i vxi +bEh x +.
vxS |Gi ix M] +ii.--- vh, v
(V vE x + i) +h vx. =n. M, Pb <inx
vii. V v + i {, vh +i i +{h E,
+h vx Z n <inx. S +l + + E, +i
vh- vn ix +i. BE i vxi +bEh -+in. Ef EiES + E, Bf Ci +i
v M +. ` x vhi + +. n + vh.
Eh + ? vh- E { Ei ? E vxi +
+iS +ii Vh Ei ? |l M] i + E, {l
h- xx E E + E, i vxi +. +h hxS
]hS |ix Ei +, I |{iS |ix Ei +. hVS x
E + E vxi +. {CE vh + E + vxi +i.
i +i v +. V {S kE iiS {EbS +,

+i Z MS J

+x +, x, vn S {I M +, M + +i Ehi
{vnix v + ?
E` M` + i i bi i. |l {hS |ix
E E Ehi |ES M` +. M` bh` vn Vhx
P Mi E, i E +. M` {xS i =PbhS |ix Eii.
+ |E +inS Cii` v Eh +, E v +
<in M] Vx P Mi. M] Vh Ehi
{lii +{ Eh E Ei x.
+ +i v E M ? E + +i, V v
M + ? iS i:S { E + ? i: E + ? M` E
+? ] E ? V {i M] {h x, ] Eh x.
i E fg E, E v + l *
E E n , { ni Ji **
|l {S +, V v + i -- +i. V E
+i VhhS |ix E Vi, E v i x. V
+ S { {hS |ix Ei i nx S Vh i.
+v i i Ci ni. n {SkE ii{x x +.
S 25 |Ei +i. =nhl {l ii +. b, <in
v +. i V ii vn +iii +. lE, j,
<inv j nx i. S Exp x <p +. ii vn
xv +. h, BEh, Ci h <in S +i.
Mv ii nx i. +Mx ii vn ni, Eh E, ix,
+ <in v + +h ni vn. S Exp ibi +.
+h ] +E ii x v +. {S ii i +i.
xi {S Ep +h {S Yxxp vn ni +i. , , ,
j <in v ni +. ii ={li +i. Sx
Vhi i. MS S =i{k i-Mix i +.
iS V +h {iS S Mx =i{k x +. S
{vni +. lx ] +. M {S Exp nii. { nii.
E Eh <p +. ShS E Ei +i. j <xp vn ni
+. {h Exp +. j VxS E Ei. E <xp J vn
ni +. JhS E Ei +. x Exp hii. i vn
Exp +. M E SxS i +i. Mnu VxS E
Ei.
xi {S Yxxp vn +i. b oS ( nh-
SjS /iS )Yx nii. xE Mv / nMxvS Yx ni. ib
Exp S Yxxp vn +. i +{ S Mi. Ex

xnM

nS l Mii. iS ihnS Yx ni. n <xpx


VVi +. 25 |Eii S Vi. M
{vnix Vi +. Ev +i Ei x. h h {i
i xi Px Vii. i i xx Vi i
i x Vi. S li Vhi i. +S +i
x +. {h + S J xi +i. ni
+. +i Ei x, Eh E xx +. {SiE ii
xx +i. kE ii +i Ei xi. jEx x
+v +h +xi ] +. Yxx, ix n Ev +
+ + ] x.
{S ii E +v **
S <xp - Mv {i +i.
{S J { { Ei , Vx Si x x **
hx Ei E +i hi h x. EhiS
Ih Vi x +. i +i +S Ei x. M +i
E` + ? E` vS? E` illx +, {hi +, E`
+ ? { M. V {i +i i xSiS x +. S Ei
] + -{S ii E ix S, Vx i Vx *
< EU S x, xxE S x **
V vn Mi +i E - ix E , M +i E Jx *
n V M , i i Vx **
i Sxx Ii i E, Ph +, Ex
+. hx +{ +i + Ei x . M n ni
+ -- Cii. +i +iS v E PS ?
V nv nv n Jx , x l n x P n **
+i Vx PSS +.
n ni + Cii. E + ?
{ hV Ehi |E { +i / S E
+i +i hi h x. Ev, E x. M i
iS x V<. V BE +n h E` M. i V
V {i i, i i i Vi i. ix V {S {
+ i i{h i. k { i i i. V
h Yx i i i i: Yxx Vi. BEn i j
i i i k i i. jx S, i x +
+ i M x E i i + ? ix +{ b

+i Z MS J

Ef, Mi E { +. iS jx S E { E
+ Ei ? i i h +SU, l. ix {x b =Pb +h
Mi E k +. jx ] E, k i ` +i.
i ix {x BE V b +h {]Ex Mi E k
x i { i +S +.
MhS =q + E, +v] i ` i Mbb
hS h.
i +S +i x +. xSi +. v {k J Ph VM +. S Sx M +. S
{ vn +i Vi x +.
+v i Ci ni +. xi ni + iS Cii.
Eh M +, Eh x +, Eh +{v +, Eh nE
+. Cii G E{ vi + M] +. +i
Cii vn +i > Ei x Eh E i n +i. x
Ei. xi E vn +i. +Mn n S E
i i E` xi nx i x, Eh E +iYxx S V
J E +, iS Vi x. Cii Vi x +.
v Gv / M vn +, {h +iv Gv x +. v
Ex +. +iv i vn x +. +i S x +,
S Six +. +{ +i +{iS +. {
Six +x vn +{iS +. +iS { `
M +h MiMiS +. i V Cii + i vn +i
hi h x. S S E i. Eh hii E, +i
S Sx Ei. YxES hh + + E, i iE
S S Sx Ei.
V E Eh {h +h Mi. i Z Mb
Eb {i ]i. E lb i Z. BE En{I E
i Z. nx Sk S E, E` + {h ? SkE E
hCix Mi E Mbv +. n x {x n n. {
iS n . E{x E V> Ei x E Ei Mx E
Z.
i < Ei. ECx v Vi E n
E` Ei. i il Ei i E, lb l. MhE
ji vn +S i. BJn Eh M hE +Y
n E i Mi v E i +. hV Sx + E, lb
lx V, lb ] {. {h x E MhE j + E, Si
V E >x +, i S E E i +. MhEi

10

xnM

hS xCE E +. { MhE ji 50,000 hCiS


+i. {h hi 2 J hCiS +i. +{h
Vxi V V E { + iS iS xCE +{ SkEi
+. +VE BE S{ i Vi 500 Mh Eb ii, 1000 -2
MhS vn ` > Ei. S |h xi vn + S{ +
E, Vi +i S ` +. xi `
+i. i iES EES, <xpS V +, VS
E i +i. YxEx vn Ex nJ +.
Ev E{ EhS Ci E >x Vi. Ev +`h
EhS Ci E >x Vi. BEx Mi E, CE +.
Z n +Pi Z. +i Eh S E, E E Ei
? i =k nh lb {V. {]Ex =k n Ei x.
hVS = VhS BE Eii x M. ]
E, +Pi EE n M +i. +lS V Eh-
EE n M +i. i E i Ei +i {h +Pi x]
E E Ei x +i. V { M i x] Si i
x, Mb Pi S Mi.
i ] n Vb M +i. +h
hx +S n +S +i > Ei x. Ev Eh
<V {S i iS M i. M E + ? n {h
Vn +. +{h {, { M i vn Sii i, i
M i vn Sii i. V E E` `E Mi i nEb
BE n {Si. i E Ei x. V Eh i {]Ex
hi BE CE E ibi. E x Ei ? Eh
iS Vn +.
+S +i:Eh i +i|i +. +S +i
vn i +i|i +. {h +i:Gh +i x +.
Eh iS Ih, <in Ehi |E +i Vi xi.
+i V +, Mhii +, x +. hx +Gi hS
|xS i x. E <xp +h iES J +.
M E Cii{iS lS E ? S {f xx v
Pi x. xS l {iS Z. S M Ehi
+, il {i {S x. |x {b E +CE ` + E ?
+S +iS i E M + ? Ex Vx h vh Ei
+. Mi v vn Mi + E, " +Vx , V |h x Vx
jS iM Ex xx vh Ex Pi, iS |h Ex
+i BE n iMx n vh Ei +i. ExE !

+i Z MS J

11

+i |x + {b E, E - vx +iS E v
+ ? EhEhi E +i Ei + ? i S |ES E
x Ei +. { E hV i SE Ei + -- M i
E + +M JVM. nS x i E Ei +. n
iS E Ei, i v Pi +i. i E { Ei.
Sl E n (b) Ei. i: S |ES E Ei +.
S =q E +? +l E + ? i E +? +{h E
+{ iE +h xE +EiS {ii` Ei +i.
i Ehi E +i vi x +. hxS i hi +i
E ---- V {c ] , x EU x x nx **
+i E Ph nh x +. +{ { {V.
l +iS E v () +. xSiS +iS i Ei
M +. hx i I +.
BJt x +ii E i, iS , V`, xhn,
+h Pi Ex {Ebi +i. E ? Eh E i/M i
+. E Si. S +<-bx Sii E, E VS Ei
i E ? i V n, Mvx M i iS | f.
iix xPhS M n x i ] +{ i
hx S E E xS V. ix VSix ]hS M hV
+ii + Vi Ex Pi. E |E x M. +i
v Eh EhS M i ? V V M +, i vn
V i.
] {{ Ev +S +i vn M + E ? i
i xEh +bE. i E Ph nh + Jh{h ? E
Vh BJn M] J>x hii E, V ]. V <px ].
S i] Ei E Ei +i. Eh +i` E
Ei x +. M V E + ?
vn iMi ]Ex nii. Eh M i. ix
{ {V i E, SiGi ni +. +i Etx E nbi E
? V x + i i {jv Z. ix +< -bJ
M {V i. V`-V`x S E i E, iS
hJ E {V i. V + E x i
(vx) En nbi Ei. v +S +i E nb Mi + ?
iS M + i nx Mi E, . +i E Ph i.
M Vx E i +i ? hi +i E, ExE +i
xx xv V Mi. E` x E` +S +iS i
M +. E` x E` M Z +. iS i +S +i

12

xnM

vn nbi i +. Vf |ES E +i, i v


+.
BEx ] E + V <] E E i +i, i +S x
+ +h V SM E Ei +i i +S +i +. ]
E, nx |ES ES +v`i +S x +. +i nx
E{I x +. E Ij S E v x +. E
M +i vi x +. nx xS xi +i. hx
] + --{{ {h nx g * <E <E ESx E **
b bS +i M i xS + E JbS. +S
|E nx |ES E vx EES +i. {h i V E
ES + i i ES ES +i +h i S
+{I x Ei. V S <SUx E i {xVx <. M iS
Mh` M. hx xE x E E M
{Vi.
i {S + E, +i E` E` M i +. <]
Ev vn M + +h SM Ev vn. hxS i
hi +i E -- V {b ] , x EU x x nx **
V ` ]i +. E PhS x + . M +S
+i Ehi `Eh M +, V {x {x Vx P
Mi + ? V +S Cii +, i Ehi M] x + ?
E E + Si ? +{ Eh Vx J> Pi i
Si E E E + i? +{h {x ibi ]Ex Sx Mi
E, i ]] vn +i, i ]] vn +i, i ` vn +.
Vx Mi. +{h |iIi { x. +{h Si Vi +h
Mi Vi E, E E +.
{ E Ciiv E E +. i BE i ni +
"x'. x E +Jh ? E{ xS k + . n -"vn'. i E nh ? V S V, E E + ? i
Gx ni + E vn vn +. xh Pi i vnS E
+. Si +i i vn xh Pi +i. vn ni +. M
Sk vn ni +. |iE Ih +{h Ei +`i +i.
+E vn {]{h ni +. E Ei +i i +ES
+. Gv ni +. |iEi ni +i. {{-{h
vn ni +. E vn ni +. Gv vn ni +.
S x ni +.

+i Z MS J

13

h U-E{] Ei. BE h Vx nx n <SUi i.


h E, 100 P Vx nxv n<x. ] E, E Ei
x. ] E 10 PS { t, Eh E + PS +.
+S hEbx SE E. V SE E M i
V E, iS 10 PS Vx i +h i { vn 5 {]x
Mi i. i 100 PS M] Ei i. i ES Vx i
ES i. + - E{]. E +i Ei +? +{h +
V xE E vEV vh x Ei x +. Vh
Eii. Eh xS +.
E< x nJ n E *
nJ M nJ, { V nJ E **
>{ >{ xn M, i M {l{ E *
E< x nJ n E **
E Vh SE Ex ii +h hii E nx t.
+v n i M. SJ Ex MS x +.
BE n>n xS n i. iS E = i. i
V x> h i. n>n {M vn hi +i. i ` vn
vE vn i. BE n ix ES {ix {, =S
{ix {, xn ]. n>nx S E E |{i E E.
S E E, V {i Vi + i Z > Eh x. ix
E E ES hx VMi {`x n. n- Vx 4-6
xEx {`x n +h ix Mi E x ]E. ix
= x ]E. +i V n>nx iS {ix +{ V
`x Pi. n>n BE {M i. n>n BE n |lx Ei
+ix i + ] E E i SE +. n>n BE bx
M +h n- bx xE
i i. i i inE ]. ix < |lx E E,
< Ex n. <x ] E Ei {h =S i
E Ei x. V = E i Ex n<x. i
=S EV M +h +V n. i-n +V n
ilx +V + E, E E? V x Mi E n>n +,
iZ E. h -- , {i +. n>nx Mi E
M + +. h - Eq ? Mi E, Z
iZ V M. i h E E ]x P> xE, Z E`
M i, Ex n. i (n>n) {i +, h E, n,
=x Ex n +. nx ] E x +.
Si vn SJ +. V, = M E iZ {ix

14

xnM

hEi i hS bj S i. i {x =S
EV +, i +V n. i- ilx +V +
E, E M] + E ? h E M + +.
= h i i Ex n +. n>nx
EEi Mi, Mi E, iZ {ix h`S bj
S i. Eh nxx i x. Evx +V + -VMS +i{i (Ei iE) i E Ei x.
i vn +S Ei E, E +. xi
n +, +. E vEV x (nN) Ei +.
M] Cii vi +i. iS i Mi +i E --n E V E, Vx E +x E B *
vx + E =`, =E `x E B **
BE n J iz, ={ Vn *
`Ex E, =E `x E **
Ev Ev i E Z V ` SJx ii. ix
hi E, x xx , SJ P>x > xE.
M S, nx J n *
E E E i, Sg {il E x **
BE Ci ZV +, h E Z {ixx Z
B. +. +. nJ E + +h { Z v i +i. i
x i Vx t. ] E, iZ {ixS x x M.
x V if i i ilx ]Ex M. {, i E{]
E + i. {ix, {i +{ IE xi. i {i
Vv n EhS <SU E E ? V i S i ix
Mi E, J{ i. n- V i ] i ]
E, x M. ix V x n i BBxB S { vn Vbx
n> E xi. +vS S i E i i xx ?
h E, x.
i Mi +i E {i i + i B++
nJ E E x v V.
i J E + ? i +{ S vE ni +i.
+ |ES iEbV + x. V Eh Ei + i i
S -i i + + V. n + |h +.
V i Mi +i E --+xn * E J **
h <SUi E, Ev, SM-<], =Si-+xSi,
+iS Mn +. i +. x i Ehi M]`

+i Z MS J

15

I+. E`-x-E` iS M +. ES Mi i
nb E i + ? E` v + ? E E Ei + ? +{h
i xn Eb S. xEh I + E {j +? E
i +? +S +i p] +. E {h + E
Ei vn +? +S +i E p]S xx Ei vn +.
hx i I/V i +. +{ +i i +. BE
hx i Ex + i +i xn + E? x +. V xn
+ i V Ehi Eh` i +? +v{hx S
+ E? x, S {h M +. Ev i +.
E Eh +? Ehi ix +{v +?
x V i vn V v ]Eii. E x ix
+bSh Vx Pi. i ni E x E. {J ]E i
iS ih xi i xS i E i. +i vn V
v `E M +. V +i M +. {h xEhS +.
hx ] + --V {b ] , x EU x x nx **
Ehi E E Ph nh x +. V E E
Ei +i, iS E v x +. {h |iE Ei, <] <]
Ev vn +i i +.
{E n{x i x x i:S +h x
Vi +., hx x Eh +E +.
+S +i x (ZE) +.
v E E] E x< **
hi +i -- Vc Six Ol {c M * t{ l U]i E`x< **
+i {h{h vx {b +. {h EhS Ii i
x + E, E` vx ` +. hi +i E -t{ l U]i E`x< **
+i vxi xS +, {h v +. M` x + {h
]i x +. liS hx ` +EE i Ex ]
+ E-+{ E +{ v **
i:S i: vx Pi +. M xS J +.
+ix +{ i:S {h I i Pi +. +{ =Vx Si
Ei +. S =VxS ES Sx i +. hx V
+. i Vi +i E -x Vi Vx n, ME J *
=i {c Ex, C E Ei i **

16

xnM

VS h {hS Vh Ex nh +. i
E M] xi. ix Vi +i, E i, iS +v vxi
b +i E, Mi xjh `. Vx - VM
vx Eh n n +i. iS h Vh Ex ni, vx
Ex ni.
i +iS M +. +ix =V n xi i
E > E xi. x i: E E E xi. i E
x +. E{x xS +i. +S +i +S
vx +. iS i +. vxi i i iS iv i.
x v , x Mn *
E xxE x x, +i {c V n **
vx E i i S Ei E +Ex n.
ilS x Vi. xi Vh i. {x BEOi vhS |ix
Ei. {x E` nEb Mix Vi. BEOi E` -x-E` Mi
Vi +. Vx v + i ] ni x +.
x { n xVx, iE J < *
i + E E, {c E +< **
i E hi +i E x ibb tS x. + hi
+i E V x { + , B E **
V hi +i -x E i x S i < * {E {E x + **
i +i vxi +. Ev S IhS Si, Ev
MxS Si, Ev {ixS Si, Ev P vhS Si. +i
vS xx Mix ` +. +bi +i. x CiS i
<SU Ei, {h ix xP <SUi x.
n vn x +. i |vx +. +n xS +i.
x v xVx, v n u *
=E ={ E i , Sg **
il +v +. il +E ii +. ilS x +. i
+vi i. x ilx iMS {i n ni +i. i V +.
ix E x V * i x Sxi {bi EV **
x n ni +h M n (x) iS {ii EhS E
E Mx Vi.
i {h E Z< * U] x +vE +vE +Z< **
+ ` vn CiS M] Ei +i. hxS i
+b + ix =b <SUii. i i +] x =bx n>
<SUii.

+i Z MS J

17

S + V V v * i E E **
BE +. i i. h E i M E
<SUi. h E i {i +, +{h n +h x +i
+i + ]i. Z Pi 80 Cix vn +hx.
Mi E i >x +, i Mx Sx . V
xnx Pi i E bx t Mi. +] x E
Mi. i i >x . i i >x +. M E <n + i E E{S x. nf `S + i `,
i E E {bi x. Ehi vS +i ix E E
{bi x. E xS {x ES +. Eh S x
+, i S, JS x. i vn xi +. i
x Mi +. {x E.
+ i i vn xnx n<x. {h i xS {x
E M. <] ]x Vi. i x xx n<x.
V x + i vn ( { ) x xx n<x. V xn
+ i vn xn xx V. V J + i vn J xx
n>. E +, Eh J< i EbS M. +{ i Vi{i ( Vi-n ) x +.
i +i v +. xv x x nEb n
{`i. n V Ei x +. +i:Ehi +i +. i vn
V Ei x +. xS J +. hx i ] --i E< x, i x **
+Y SGv +i +. u x =V xbv
i +, +i:Ehi +. ix +{ n vn x, {h
x, Eh x { +.
M S +iii BEO Ex ni. M J Ii >
Mi. x- Ii > Mi. x S J n Mi.
V l i M x, + M x *
| M +i E, i n x **
hx vx . vx S E` M hi
xi. + i-x + i E` Mx Mi x
VMhS M] Ei x +i. + i VMhS M]
Ei +i. VMv vx EhS {S {vni +i. +S +
hh + E {vni nCi +i.
E Exi < {h {h{h n Ehi <.
Ev ih ( ]x ) ] xi. BE n Z bE nJ M.
lb x xh|i + E < +. i

18

xnM

< xxS Z i. i {i YxEx i ES


Mi xi. <S ii |l Mi E S `
n{h ( <b <C]) +i. iS BE M] +hJ Mi
E Mvb E Z +i +h x Sh E Z +i.
Mvb x +i. S Vx PhS {vni E`h +. i
Zbv P] v Ei xi Eh E iS ` -` {J +i.
i +{ P] i ZbS b vii. E { ` vE
{b i. i MvbS +b J >x M. i iS {f
f x. hx J E Z. i +vS E i.
Mvb 80 Vx {i { Ei. Ev +{h +Ei =S
{i E Mvb i +i. x MvbSS ]CE i. +M-
v V BJn Vx + i <x Mvb i {x Pi.
S E E E xV + iS. M i x Ei +h
x il Vii +h SE ibx ibx Vx J>x ]Eii.
hi MvbS VxS {x Mi E pS {Eb
hS +E ]Ei i +.
+{ Pi E nh {bii. i i ni xi.
Sh >x i Sx xi. +{ V Ei x E i E Ji
+.
x Shvn E >x Mi. +v i E{ xx
i +i. Vl {i <S Eh Vi +i, i S +i i
i x +i. < |Ei Ei xEE +. {f Sx
x n Ex n<. {h v S +Ei Vhi +.
....... i i +SEE i +. Si E
{hS iEn +. iS +S +i +. i i 7
`Eh ] M +. BES i +. V BES S M,
MbP, nb, Jn, <in 9 Jb (iEb/M) +i, {h j BES
+. +S |E BES i i +xn i, i, SE
i <in 7 Mi ] M +. S S E i
+i. S VMvx Efx BEO ES +. Si `
iEn +. iEn S +EiS {i EhEb { Vi
+. JVx S V +.
S +Ei x Vhx Pi, Eh i =V
{V. hx EbS S I +. i =VS +Ei
x, hx iSEb Eh IS n x. Vx vx ]
+---i EV , i i *
x n x , i Ei x V **

+i Z MS J

19

Z iM iE {`ii.
+iS J {i nM VS +i +h iv
Mv +. +iS xi +h hi nMS hiS
+ +h V{h iMi +. +iS +xn +h i
xhiS +. nM nxiS I +.
+iS Yx +h E nM VS h-iS n S
+i VS , +E x] >x Vii. nM Vx
n xnxS iv (BEOiv) Six xh >x +,
ih +h vn ii ii/ ii. nM Vx i
nii x n + VS S] xS U-E{] Ii
> M +i. Vi ! i ` Mx x
hx nMEbx iv Vhx Pi. nM x xS
x +i I n>x iS +v {Sx n +.
nM i {i , v M < *
VV Mh , i iM < **
xi n x x , I M nx {< *
Yx E nM h , +E x< **
nM n i VM , + ih vn +< *
ix nM nx , xS Z + +< **
c M ix { , iv nM Sx< *
n n nM , Iv iE {`< **
--BE E, {
####

20

{i ii P]iS +

xnM

V JVi E{ , P] **
x {i iiS v {E n{x Ei +
+. +xE E{ >x M +i. E]v M xPx Mi.
hVS {E n >x Mi. v +V {x x +. +{h
{ E E U] U] vnx +ii, E n +ii,
E =qhb +ii. |x + xh Z E ix =qbi Eh
E ? BE i S M i. iS +<x Mi E
^ +. 7 S M ^ Ei i. i { E.
Vf iS Vx Z +i i VxS Eb +.
Vx BE x Vx +xE * U] x Ci E J **
{ E iS ii.
E x vn =i{x **
SS VMii |hv vn ni. BE +.
+{ S VM ` SU `i. Bf SUi i x vn
`h x. Ev h +{ VM ]Ei x. +{
S VM Ph > nh x. n- S V Ph
Ei. +i SUi Eh E ? +i E.
VM v V E {i +i, i +iS +.
E SixS xP. ]{EbS ={V nixS Z. MhE vn
S nix xP. +v SvS E{x S. xS i
J{ +i.
E E +l , E< Vx n **
V +{ ]i E, +E +, S M ii nb +
........ I. i +i +. hx +i x-S v
v +. Vx ] --x { n xVx, i < *
i + E E, {c E +< **
i Cii E x +. V hi +i -- E l E * E E Mi E x **
` ` vv (Yx) S Vh Ei x
+i. E ixS xP.
< P] i i xn, xn x **
P] i V Sn, x J i **
P] i x-Sn, Mi V **

+i Z MS J

21

P] i i, {Jx **
P] i E l, Mg Mx **
P] i n n, `E n **
P] i h, xEn +{ **
P] i vn vn E, +] b **
P] i ix E , Vx **
Bf ` S V Eh + ? V
Mi +i ---ix E x V * i x Sxi {bi EV **
ix Ei x Vx Z +. |iE x S
Ei E, S Ei. Svn i xS +. +{h E
+i, vn xS +. M vn Mi E, x S Ei,
Z vn ` +. x + `. n Eb iM (])
{Sii. iM x ii. x iM VMi x **
iM (<SUS ]) I {x n{i {Sii. Ev <SU
i E +E `Eh {ExE ` VS +. <SU E Z ?
+{h M{h S E x. J + E, <SU +{
x +. i n M +. +{ vn n M +.
<iC {h n M + E +{h iS Vh Ei
x. +ii I iM +i. I iMuS <SU iS V
{S. {h i xx Pi E Z <SU +. J i +
E, iS i <SU xi. i EE (V) i +i.
+{h vn +i +i. v <SU x +. v x x
+. +i E{-E{S {Eb +. +bSh E + ?
+bSh + E +i v +. E +{h vx { Ei ?
xSiS. E + +i ? +Vx, xi, V, <xpii, ii
(+E {I M), {S kE ii{I M, E Vi i x,
V-h{x n, +x, +Jbi, Eh +x x,
+xxn{, V. ! + S +J +. x E Six Ei
x +.
+i Ev Ev i: x Vi i Ev Vi +.
V +i +{ { Vhx PhS |ix Ei, i Mi
Vi E, i +. V j { + ] xVx {i
Vh Ex ni E i j +. i i Vx Vi.
i + |E x Vh Ex ni i E, i +,
iS +i:Eh +, iS S Ei +, iS E Ei
+. +ix JJS E Ex Pi? + |E i E

22

xnM

M. ] +iii E +? Mv +. ` EiES M]
+. {iS + +in E{] Ex +. i vn i
i +bi x. +b ib E Ei +. hV {i
+S +i EV +. i |E +, {h +i i i
+vES ]i +.
V i P] P] x + i VS +i:Eh |Ei E
x +? < BE i + +. i i Cix ] Vi.
P] P] vn ] Vi. + +x vn x n-S Jx
E Vi. hV i P] P] +i x< Ei x +.
|x VMi Ex {bi +i. Ev i iG Eii E Z
x x +i, i Z j x iS Ebx iS +<
x Pi, i E< +, i SM E x. hV iG
E Vi. Bf Cix +i:Ehi + +h x S
Ei +. i +bi x +. iE E Vi +. i P] P]
i x +. E + ? i P] P] S nJJ
J E i +i.
Eh Eh j ni +. {h S Ei E, S
ni Ei. {h V P] P] +, i ni Ei x +. E i
ni Ei x + ? i i Eh vn hii. i E Eh
nJi x + ? i +xxn E +, V +ixvn V n:J
+. E + ?
P] < , J P] x E *
P] E, V P] {M] **
i +t{ G Z x +. nvv i{ +. i{
{x +{h {E E Ei. n Vi, Ji, { xi.
nvvx { Ef i i x Eh x. i{x n {]ii.
nvx {]S S E i {]h x. i{ |E] E M.
P] P] |E] Z x i ni Eh x. V i |E]
E <SUi i Ehi i v iEn > ni x. < iEn
+i +.
V i i , V SEE +M *
i < iZ , VM E i VM **
! n v +, {h ix Mb
+{ E (i MhS) E Ei x. i ix iEn i
iEn |E] > ni x +. i |E] Eh` iM
MS +Ei +. M i |E] Ex iSi =VS S Ex
nii. iS i P] P] i Ei > Ei. BE

+i Z MS J

23

Eb Pi. Ei Z x. BE S E, Si x +,
E Z + ? ix Mi E Ei E Mi.
Vxv ii ={li +i, {h Cix Ef Vii.
+] (J^<) EfS + i xS BE {ii. i Vxi
+]{h x Pi. Mb EfS + i > Mb Eii. i
Vxix Mb Efx Pi.
i MS +Ei {b. xi Ei h x, +{h
`. i BE {h MS =i{z Ei. V n{x i
ii iS v Ei E +, i {CE E Ei +. v
iEn vn i +i {h iS V Si x +. VM{x
i M Ex n +. iS v |Ei Ex n +. i
M E Ei +. {h nx, Skx Ii h x. vn i
V Eh x. i E Ei +. i Vhi +. i i
i +.
{ v + S E, Vx ]i + E xnx
Pixi +{ i < iEn E Ei +, ix i
Ei. -S Ex i Ei. BE bC] x vn E
i. i l Mi SES {n +i. v |n, UkMf,
nn +h +xnx-xES i SE +i. ix S
E E JS + ]i ? i h -- xSi. ix Mi E,
S M<-vx M M i. ilx {i i i.
SEx ii Mi E Z{ i +, +{h =ix V.
SE M +h i: S M. BE {
vn bE M. nEbx ]E i i. Z Mb vn `
Mi i. +SxE Z MbS E M +h +{Pi i i
S. i +{Pi h hV hS i. Z {CE Ii +
E Z |ix xi. , + ] E, Z vx BE Ci
xP +h E Ex i xPx M, + vn > n
x. {h Z Ii +. i iEnS +x Pi.
i h <SUi E, iS i i Ci E E. |M]
Ex n +. +] + E iS ii {Ei . nnM
+ E? V VS Ci Vb M x i E` x E`
xVxS ibi +i. V Eh i{ + + i Z
+. iS MhE i +. xSiS Z +. Eh
E ---V +v + xS , <E i {i **
M E{] ESS x +. v S +.

24

xnM

M E{] E Si< * x ]E +< **


SEx vn E{] ES x +. ` n +.
M E{] v E S * i +v i Eg **
J J MS +. i x >x V, xME .
SU niS {iS |E =xi i.
V iE n, n Vi x *
i iE vE S, Sx J {i x *
E x Ei V, BEO +{x k *
=E {x {ii, xW +i x **
V i x Mi +i i +iE +fh (Sx)
EhS +. M E{bx M i xi.
E E x M V **
Eh E E{bx i M i i V<.
vixiS xP. Vlx ] il i SiE (E {f)
>x V<. { vn E{b h x. < i]x V<.
+ vn Mi E, ix x +v n, <inS iM Ex
MS xnx P . {f vn Sx n>x `i E, {f
EhiS SES E E xE. Eh E n vn `S +.
ilS VS |i n/nx <.
E Gv n E, V M P] Jx *
C {bi C J, nx BE x **
+ x + E, iSi E x +, iSi Gv x
+. +, {h i Ei +. { i VxS {. x
xn vn x +h +. {h il +S ] +. i
+{h +{ vn {i +. Eh Mx iS b V
+ i i +{ ]h xi. {h i +. iM ] i
+ ]i + E, Eh +{ +{iS ].
i E + ? iS +iii Six Ex n. i +x
E +. V iS Ebx BJn E i x i (<)
i E Ex xPx Vi. iS x, iS vn, <in V
Ei x +i. {h +i iix Vx Pi + E, BE Ci
E Ei +. iS Ii i + E V i +bShi i
i BE Ci + +h +{ E Ex xPx M.
ij j Z` , i E *
i x Vx x, EM x **

+i Z MS J

25

V E + i i +
( V EU i )
ix E x V * i x Sxi {bi EV **
>, V + E ? V { v Exp ES
Ei Si i. Z il S {] i. xE V Ex
PS i. xnh <in vn Z i. {h i 10-10 V {
BE BE {]S +M +M M M. vi x Vii.
{h V-E v + x +. x |h {i Pi. i
Jii Z h vn +i. ix S E 40 V {
x E Ei Pi? i Mi E, 6 V{I Vi Vx
vE E 10 V { Exp ES Jii V i.
+Vx V E xi +. Exp xS Ei +.
VMi Ei xS +. { Ei E? . E ? VMi |iE
x S Ei E, iS vn E Ei + +h i |h
]S Ei +. |iIi i x +.
M vn Mi E, YxE Mi +i E, S {h
Sx vn Ei +. + l x +i. + S
Ei E, +S {h vn Si +. x, Ci
{i|vx +. V i x +.
x iM VMi x **
ilx V <SU xh E V<, iS EbS i V.
xS <SU (iM) x xb u +S vni {S. V
iSi lb vn <VCx SES M i ` Mb x V<.
x xbi Six +. nb v `i. S uS
{ S Eii, S i bCS M MEbx bCS
MEb Vi. Mi i E, vx Eix E `.
{h S Six Ei +. i-{ x x Six
Ei +. V Si SES <VCx n M i S Ehi +M
J > Ei.
i +. ni +i. v +
M] Ei x. v Eh-S J f <SUi x.
{h <SU xixvn Z vES J fi +. Sih
n> <SUi E bC] E{x v . Z vS Eh +.
S M Eh +. i: h Vh Z Ex v
Eii. E ? Eh Sih n i E S {x v .

26

xnM

iS CiS x Ei. bC]S E {Jhb{I E x


+. V E Vi, VxS bi.
i bC] E{x v . i i +{x Eh Ei
Mi. + x + E, <xn bC] x +i. + x +
E, <xn <Vx x +i. S E +i.
V Vx Pi i i i:S Vx Pi. +{h + h
xE E i Vx ni. x. i:S i. i
nS n vn Vx nix nJii. | (|
nx) xE +i. jS i BE V nx xb +ii.
iS vx S +i. i xE o +i. iS -j
nx ii. | nx Z, {h Mu nx ] =Pb i
bC]x Vi E +i xME |i > Eh x. i
+{x Ei. xME |i ` 4 ] Mu =Pb {V. Ev
bC]x Vi E xME |i h +, {h i vn +{x
E Mii. Eh hS |ix Ei +i. bCx
Mu =Pbi. V +hbix { i:S i, +S i
+i. V S x Eb Z i > Ei x. xVE
+i. { |i i {. BE i J{S n:JnE +i. |i
x
] vS E. V E Mbb Z i ibi +{x
Eii. {h JnS + E, xME |iv vn {`
bC] +{x E ii. lb bE nJi + i 6-7 BC
Ef ii. bCi Ev nJ M. MS Mn P>x
]Eii. BC Ef ii, Mii E, ] +, ibi
+{x E M. i Vhx Vx iS bE =Pb <SUii.
` CE <SUii. x xS Z +. i iS
+ E Ph nh x +. ix 30-40 J { JS Ex
| Pi +. +i i i CE ES +.
+i E xEi IE Ei x +i. +<bS MV + JVM v Ei +i. x S
500 { +. V Ei i i 1 +h Mi
+. +V i xx S vn S CE ` +. S
E. + |E E v xE{h Ex JVM
x +xnx xi n. i S Eii E, +S bEnJ n
Z. {h E` ] i i x x {h vn iS ES +.
xx{h ] Ei +i. +V x xE x +.
S . E` lb Ei nJ M i +{x E

+i Z MS J

i.
]Ei.

27

E ={S x +, +S ix Ex

S i Ji. CE J i MS nx
Ji. i lb +i. {{< J i MS Ji. Ev
+v Ji x.
|iE +vS {h (<b <C]) +{ n ii.
nS ix Ex ]Ei. hx Pi x +. {h Eh
i x, xi i v Ei. +{ i Vx (])
+, i:S |iE M E. +{h +vS
x Pi. +{ i M +.
...... i bC] E{x vx . i +xE
i{h Ei. bC] {]Ex M E +{x Ex P. i
Ex ]Ei. lb {]i nJ M i hi E +{bC +.
lb bE nJ M i ].
Z + i E, Ev ` Vi Z + ] i
n- xiS. V ] E, nv M + i n- <iE
lb + E SS xE.
EhS P Vx E <SUi x. Vh Ehi
+bSh +, Z{hS +bSh +, {h {hS vn +bSh +.
iS BE nS l J Z i i Sii x Vi.
Z +bSh Vi M <SUi x.
BE VMn xM v Z` BE + M Vx i
Ei i E, V iS ] Mx M i +h i Eii
M {b i. iv MVi (n) i. + |E ix
ni +zS i J> Pi x. VM Z + |E E <SUi.
V EhEi Mi E, +E < Z ` Vx +E `Eh
x i VS Eb iM +i, i < i V Ex ni,
hi E, i ` + Vx xh. xi. M i
xS xE M +xE. E Z n bx Z
EhS |ix Eii. E x +. i =] n:J
nh M] +.
Ev Eh { nx nh` ii. <iC Vi Mbii
E +Mx J { M Ex ]Eii. S `Eh j nii.
V ] E n, i BEi vn xi, hii E, lb
i E t. ! Ehi + ? { M] hV i
Ei iS x. M, V> t, j n>x n, {h V MVx hii

28

xnM

E t, i iS hh x. M +Y{I ` EhiS x
+. {h i i +{ {h Ex Pi +ii.
.... i bCix n ii. i xS j +i. x
vxS x +ii I iMS vix +{ n ni +i. bE
i: ni x. bCS xiS x +. +ii I iM xS
+i. x i 24 i i ` <SUi.
iS ES xx vn ES +. BEx
S E E +. xxE nS h v i E, x x
+. {h +{h hi E, x E +, xVx +. ` Ei
xh Z +.
iS Ebx BE i {V. E x {V. Z xV
BE i + -- . iS { +. E hii E,
+< S Ei. J i + E, i:S S Ei.
+< S Ei x. +< i Ci i Ex {i.
Sh` ]x P^ {Eb Mi. i i {bi {bi Ei.
+< BE xk +. {h +< E Ei x E Vx P^ {Ebx
`.
i {bx Vi. nJ{i i, j i. i {b <SUi x.
{h i vn S <SUi +. i E <SUi +. i {x i
vn S <SUi +.
+ |E iS ni {V. <i E x. <i
] +i. +<x E {Eb +. Ev bx vn ni. Sh
vn { Ei. {J =Pbx =b Ei. MVh +{
S Ih Ei +i. +in i Mv + x.!
+ |E iS <SU Ci + {V. i <SU CixS
{ Ex n<x. Ci Vx {EbS +. J i xVx
i + E, { xPx V<. {h <SUi E, n- V
xE. i Sii ]E. Ev b <SUi x . hx x v
M. V ii BEO i ] E i i xS i
i +. V i +bE i i i h x.
BE n b. . hi i E iS S] EhS
{vni ` ]h +. + {vni EhS {hi +
x.
+v J{ i i. ]{] Ex ni i.
BE iMx ] E Sj {x {bii. {ix x
vn i ]i. ] E S +l Pi Ei +. i

+i Z MS J

29

h - . ] E xE, i + E V E E +
Ei. i +S E JJ E +.
{ ]i i. BE < nx i] {f Ei i.
] E lb +hJ n V> Ei x E ? i =b x +hJ
M E. Mi ES +nV +h h-S +ii.
+ +nVx Ehi M] Mi E x x SS { ]
i. { J{ i +.
.... i +i v +. iSS J +.
i E iM E **
ivS +i. hx v i xE.
ViE , iiE V{x n V.
i E J , i S **
V Mi +i -i EV , i i *
x n x , i Ei x V **
] i {x {x Mi i vn E]h (+)
Ei x. i BEO Ex n<x. , i {Ebx `.
+i Vf E SE ii i BEOi (i) Mx ii.
V E E Ei +, ilx I (i) nEb M E i SES
i. hx .
Ji {i i VMi, E E **
+S n, +S xb EhS +J i Eii.
EnSi iS E Z M { i Eh I x +i. i
Mvi {bx Vii. vx E <SUi + i E Eh xi.
Eh E xS {Ebi Eh x. V BEO i
>x V<x. BEOiSS (iSS) J +.
i , ii {c M v *
i v +l E, +` { V **
i nS + Eh x Mi +i. E i
M. V +i vn |ESS vx Ei i xVx ilS ]E
/ Mix `.
BEx ] E {hS E< ES x + hi +i.
M V bCS i i vx E Mi, E< x
+ E ? + Ei ES M x. ] E V, {f
E E xE. i E BE ={G Mi. BEOiS i
+. E E x i xS S i. , S M] +.
i Mix `S +.

30

xnM

M iSi +{hx i +. {h nS {vni +{hx


i +. < v Eb x ]E i < E E
Ei x. V E i {V + i i h x. E
Z ? i U] EbS E i. E i ?
i iSi +. Eb <S Ehi ] Ei
i x. S E i. iS Eb i. E E
xx Eb Pi. i vn n hx i. {h Vf E i
i, i i x. i E + M ? vx i x] x Vi.
i E` i ? i BCSV Vb i. +S <
vn BCSV Vb M i. +i li i E, i
BCSV Vb i. i i Ei i. v
iS + BCSV Vb M i. n Eb +
i Vf E i i{E E iS V x.
S |h iS E +. x v . Ev
VMi (i) x M n xE. vx . +h xVxS x
|ix E iS BEOi Eh. hx -x n x , i Ei x V **
vx (BEOi) ` M] +.
i E iM E **
Vf i `i, Eh `i x. Z i |h
EhS {vni +{h Si x. i l i vn Z
{iE Sii. +Ex i x +.
E BE Vx, i Vx Vx *
E BE x Vx, i Vx Vx +Vx **
VM VS h Si +, {h +{ vnx +l
(+nV) i +. vn i ni +. E` vn h x +.
BE h n- {l V i. 20 {x i
{li i. BE n ix x E, S E E E
+i. ] E, M. h E |l { v IhV
SS E, {h Z E S xx > E x. M <i
Ex vn x E, i Ex x n Ex ]E i Eh
Vx M E x. iEi i E, i +x i.
Eh iS ES M {vnix xx E Ei xi. i h
E iS Ebx xnx P> <SUi i. Eh i E i
{lEbx xnx Pi i {h Z vx Z x. {h
Vx xi +. +V VS h {E E h
+i. M i {l Pi. v ]i +. i

+i Z MS J

31

iES M] Ei +i, {h {n xVxSS {Ebi +i.


] E, Mi i i E ] ? h E Z
+ vh + E V i Vf E h +i i{E
Eh iS S x +. V MEbx xnx Pi, V
xnx Pi, i vn i Mi. i x{x M xx
SE +. i +iii nii. S E xVx E xii
? h E VM xVxSS +, b xVxS +, hx
v Ex { V> Eh x.
S E + E xi ? h E (jn) ,
h, +h . S E, ii E xi ? h E
xVx. i E xi ? h E, {-{.
i h E i SEi E +, Mi E + xVx
+. i xVx V ]Ei +i. Z M Ml +i.
+v vn J]Ei i. {h iS M] x +. ix xi
xnx Pi. {ix +h x vn +h. il vn ix E
S, E E i. S E i iS + x ? h E
, iS +. h E, i {]{h Mi +i E xVx
V ]Ex (E] Ex) VS +. xVxS {Eb i
+. i i E +? il M E {SS ?
|l x E VxS VMi +h. EMi
ix vnVx S ni.
xi Ei vnV Vx Si +i -vn =` xi Ex * i n { Sx **
+{x n E Ux * Vi { n {Sx **
n M E |E * V Ei E **
n nx < * z z E < **
vnV xi Ei hi +i E E{ Ex +{ +J
(n) M. V Mi +i --vn i xi Ex * { x E Sx **
+ n +l E * V { +l x i **
MMx vx =i{i x * E x E **
Mi +i E, Z n Eh Vhi x. E hV
x, hV VS EhiS x + (+), i +
E.
x Cih, { +{ J *
n h , n Si J **

32

xnM

Mi +i E Z x Cih +, +h x {
{x i: Mi +. S x xv ` +, +h
x +{ ni `i.
x E {S * i x { E { **
+ n E= * x n E S **
Vi nJ un ] V< * v ` {Ui< **
x E Sg< * J +< **
E{] { v V E< * E bM { {x < **
+n n x * V Z =i { **
vx M x E EB * V x Ci x MB **
EhE i +P * BE x Si S **
Mi +i E, S x +Ei {Si. V
xS h Ei, i { { |{i Ex Pi. x
n:J +h xMb {i >x Vii +h xVx {Si{ Ei
i. V x bC Sfx `i i J |{i ii.
V E{] Ei, i i >x ]Ei i. V +n n + iS
Z x + +h V i Vi i { >x Vi. i S `
M +, i xx CinE x Oh Ei.
Yxli E Mh, x E {< *
E E vn E, E E V< **
vn, V E x |{i Ex Pi i +
E xPx Vi.
vn Sh Si v * x +x **
{V x E S * V xi **
x {V E Vx n * {V x M E x Jn **
vnVx xi Ei ] E , {
=ih- x M, V Z S Eh > E.
vn Ex S * V c M i **
x v { i V * {V x {S i **
x x E< n x { * x n E {Sx **
E E < M n * i + P + **
+ x {V E u * i Sg =i { **
BE x BE Si nJ * i J M {J **
{V +ni E * ii Ci **
V Mi +i E V vn, V i {
{Sh x i i i >x V / x .
i Z i n Vhi h x. V MS E{ i

+i Z MS J

33

iS + E V> Ei. i x Sfx M


{ i +i. +ni x +, V Ci nh +.
V vn {x Mi +i --V x i E x E * +n { Ex xV x **
x V { * Vx S E {S **
{Si EU n * P E x S **
V i Ux V< * J] M i +M x< **
x iM x nx * ii v { x **
V E< E x * i E < x E i **
x |i{ E x V< * E J { V< **
x n M{i n ]E * + I{n { xE **
xn x V E S * ]n Ef V b **
n Si x * n Gv iiV E **
+li n J xV x E * {S E Vx E **
V E (E) xi +h E (x) vn xi, i
{ {x +{ x |E] E, V i: { {S i. V
x x Vi, E i iS {Eb + E {S ni.
V ix + E x i i i: {h vn +b Eh x. V
E h Ei bE =S ( {) i bES x] >x V<
+h V {EbhS |ix E i x] (+Mx) >x V<.
x nM nii, hx xVx i +{ bC { ` ni.
V Eh xv x >x Vi ( Ei), i ES
i x. xS |i{x E {x Vi +h + E
xPx Vi.
.... i Mi E S `Eh BE lx nMS
+Ei {bi. x{ ii MS iv +.
{ i i E { **
i {{ ix xnx nii. x hS x
+. M i { kS n>x nii. iS x { Ei.
i h E +vS Mx Mi i E, + V{. V
Si i i hi i E v S Ei , xi M. h
E, i- i- Ex S, V { {x i. ix
vn i xi. Z v S i. ] E i E il
x / Ef {h +.
+{h {h{h EhS ES xx Eh x i i Ci
iS Ci Eb h x. n- ` ` {lS 10-10 V
x xnx n +.

34

xnM

+{h Ci, BEOi E, Six >x V. E <SUi x


i xE E, {h xS vn xE. i VS x,
xE V>, {h + S vn xE.
x x E i , V M *
M E Ci E, E **
... i i <, V x x +S M] Ei i,
i Mi E, x x +i x. i {EbS +.
x h i x +.
i BEji Ex Z {iS ` <SUi. BEOiSS
{h J +. i (BEOi) j +, i {Ebx P.
V EU i , i E Z **
E + i ? i ` J i +. Vx
iS ii ` M] Mi.
+v i x x Vx **
x +v +. i E n (l]) >x Vi. V
E E +{h {i E x E{i +ix E{i E{i l]
>x Vi. +S |E x i i i l] >x
+. i V h v Mi +i --V EU i ... **
11 u vn SiS +.
E` i iiS Jbx Ei x +. i
nS + Eh Mi x +. vn Ei E{x +.
i Eh {vni +. Eh Vx vxx (+Vx)
Ev {i ] x. i +V Ei Six +hi.
iS VS hS ni +i --=` VM i Mx VM *
VM Vix E +S ix vx, M E Sh Si M *
C {c + J , =` E Vx M *
i i i nx i, E i ` M *
n= E V v Shx, Ci + M *
n Sk n x nx xx, =`i v vx M *
Ei E x < v, VMi {` n M **
> ! +V i +i. i Mi, {h E ix
x BE.
V{ +V{ , +xn V *
i x n , =E E x J **

+i Z MS J

35

hV i n nii +. +V Mix =`ii.


{f x] >x Vii. hx + E i M hi +i.
` +i +. <i +S vni i Vi ]ii. {h J
x +. |iIi + {I M +i.
+v vn Mi i E BEx ] E, +{h BE
Vx hi E E< ES x + +h n- Vx +{h
hi E i E. v E + ? Mi E, <SU
x i h E xE, <SU x i i vn E xE. {h
i xS Gx lx `. i E{x vn E xE.
E x i BE , V M *
M E Ci E, E **
`E +. i Vx E xE. i h vn E xE. nx
M] E xE. {h E{xvn E xE x. i ix vn
lx `. {h C > Eh x, Eh E --x x E i , V M *
M E Ci E, E **
V h Ei +ix iS x E` i E{xv
i + i if i xS +i, iiE xS
{ +i.
Vx hS i Mi +. Ev EVh
xS M] Eii. Si E, E i YxE {vnix,
ijE {vnix h EhS i M Ei E ? hx J
i, E xh ? {i --- +xi ii. h Ehx
JJS J i E ? YxE ilx E vn Ei > Ei
? x xbix Six =`i. i nbix V>x, xiS J
{{i Vi. S <b-{M vx V>x Ex {i Vi.
V Eh h Ei, i x G/ VMi i.
V x G i i i `Eh Six VMi
i. Ji h x Six EhS vx +. S
i bES +V f i i. S |E S S S
V S +. x =Pb. x =Pbi i S
Six fi. Ev ]x ii. V ti n E i + i
BE ]{ i Eii. i ti | fi. V BE ]{ i
Ex ti | f, S |h x =Pb S Six
fi Vi. i {h{h Six i. +S I x b
| {bi. il EE VMi ii. i {h S Sx
Eii.

36

xnM

i{hS bC] E nbi <VCx nii. V


SES `Eh M i J V + xbx J ii,
n >x Vii, E Ei xi. +{ n vn xuS |iE
+M n ni +i.
V i >x Mi, S E` t{`i E
xi. M ix Bf Ji S +xi E Z? <iE
` Yx E`x + ? Eh E, SixS j J{S fx M. iS
+li {Sx +{h {lix M |E Vx P> Ei.
+{ Six vx i, xv fi Vi.
x v xVx, v n u *
=E >{ E i , Sg **
Ev Ev + i S Ei E, bE (iE) |J +M
+. {h `. i vn Ehi u Si +. +S
vn BE j + +h i x V +. Ev S + i
+ ]i E xx ]. +S vn i xS +xh Eh +,
+xEh Eh +, +xM +.
V, xx ] E xM v . iMS u n
xx vn {S. v I x xb +. n i
iMu vn {S +. {fS ]S vn `i. +i <
vnV {Sx Vi. +i i Vx +Ji. YxEx bC
Ehi GS V x. {h i GS +v Z <SU +h
M E{xS | BE n{x Z, i V E xi.
x iM VMi x **
M VM xS iMv i +. BE <VxS ES
+{vi Z. Z]E M. i iS x i G i +
{h <i +M G > Ei x +i. Eh xbv vx
+. Ev ni E, Eh Z]E M i { E Eh n
Ex nii i i x E Eii.
+S |E V x xb VMi i, i ]x i
i v EE SixS i i. BE V {]x
Six fi. V h v Mii --<c {M x E, +vn + =vn S vx *
E E i x +, Vx + x E x **
+Y SGi +i +. <b-{M S vix
i i { +. +i VhS |ix Ei i x
+bE` +hi. ` +V i-x +bE` Ei. Eh nMb i
x +. Vx Mi ---

+i Z MS J

37

x v xVx, v n u *
=E >{ E i , Sg **
il 10 u n Ex ` +.
Eix i{ i{ E b, E b M *
M Uc x, i> x {i { **
hx V h Eh + iS <b-{M E {h
{. +x Ei i{ Eh + i h x. Eh E
x i fEi. i + i E, i BEOix <SUi, {h
i | E ni x. E >x ` +. ni vn x.
BEni x +iE VMiS i V Ei x +. BEOix
x xb VMi i / =Pbi. V Mii --i E nhb , P x {x E **
hVS i { (BEOiS x) nbCx x +h
i P P. E P Ph ? Ev {x Pii.
VEb x> <SUii, i VS P>x Vi. M <SUi {h BE
h BE V i n n- V. +i M<
S Mi. vx, i { nbCx x +h x PS
+. i
=] S .... **
Ei <b-{M S u xv >x
+. V |E <E S i bE Vb +. <Ev ]
+. S |E Pi +i, ] (l) +. Ev <b xb
Si +i i Ev {M xb. xi BEJ i
=hi fx V<. BE Si i n + Ei. <b -{M u
Pi Vh xv {Sii. V {Sii i
|hu Exi i. xv V>x nii. i
l +. ] M +. BE <x {J Vb + i
{J Mi. BE <x Vb + i <] V Mi
/ {]i. +{ x Iji +xE l +i. il S vnEh
i. 10 |Ei {ii i. > EJxi M E iS
v ={M ii. n xi, J xi, EMn <in xii.
i Ei ii. S |E vn xi V>x {Si
i i 10 |ES v {ii i. > Eii {i nx
Vi. x n Ei 10 {i >x Vi--- +{x, =nx,
|h, x, ix, xM, vxxV, EE, V<, +h nnk.
+{x MnuV +. S E + -- ]Eh. Pb
i i J >x V<. =nx EVi i. S E +
+{x > x nh. =nx S Vn +. i +{x

38

xnM

nx `i. i + -- |h. il i Z. ni
x Ei. n vbEi +, S E +. Sl - x, vv
i. +{h {, i, iS ] <inx Ei, {h |iS i{ ES |ix E i Ei xi, ] E <SUi + i
Ei xi, Eh iix xPx M. S J i.
ix -- {h i { +. Vb h{x
Ji. i xi E ix (M) i i
Eh E i xPx M. hx M M ] (
PbS {h) +. vxxV -- nbv +h Uiv i.
+{h V |M Ei i vxxV S E +. Vf vn E
Ei, i S J +. |E Six {x Vi. xM -E`i i. S E Z{ +hh +. V Z{ xjh ii
i S xjh Eh Vhii. EE - ` E Ei.
xES ]E i. S E + - Eh. S E + E
x BEEi x nh. i JS |hS +. jx
{S |ES |h + +h {S ={|h +i.
V S n +i. +S Ei n +vi +.
@Mn, Vn, n, +ln. @Mn <S li q Mi E
i +Ei +, xE +. Vn < Mh {i xi. i
ix {v xi. n M q li Mi. +ln
ixS xi Jbx ii Efx i +vi +. S
n{x xi j i Zi. @Mn {x x jS
=i{k Z. S Si Mi @ +i. < x{ 300
+v Shi +. Mi @ xiS +V i +h +VxS
b. n j Vnix Efhi +. <x {
200 S Sx +. S SxE Vx @ i. nix
<x { 400 x nx nxi j Ef. J j
E{ xx n{x x. <x { 500 { S
M. S E{ xx V MS 60 V {jx { nx
E i. ixS J jS Sx E. v vxj +,
pS ii Yx +. {iV @x <x { 200 x
+ln {x M j x. +h @ Ehn x +ln
{xS <x { 300 v E jS Sx E.
S xi S nS ={n i Z. |l, vxxi @ x
+n x. i +nS {i +i. +n + SEiS
i ni. n vxj jx x. ix Ih
n i. vx E +f (i). Mn E S, U E

+i Z MS J

39

ii {Ebx <inS v vxj +. i Mvj


S SxE +i i . v 6 M, 36 Mh, Mx E <.
+. V E]ES nExi MS |ES x i,
iS |E M] i +i. S |E M +lj +, Vv
{ v i +, @i v i +. Ehi xi
Ehi {E <, E E { {V <in M] i +i. +V
..B., B..B. <in Ei +i. ii +.
.... i S |h +i +h S ={ |h +i. |E
10 |h Zi. xEv EE +. S
ix li Ei. + ni. V Pb i n (bE)
J >x V<.
ix {hxS Mi. n vn i {nl +i. nv
vn +. i vn +. {h ix E Mi x ? +
{h {ii, + ={M Eii, {h Vi x +. x
i {h + Pi {h S k E +i i Vh
E x +. V {hx ix E Mi x ? EEE E
<i lb { {x E x Mi ? ii vn
hS |h i +. {h E M] + E, {hxS ix Mi.
{i +S E Ei +. i EE ii Ei
+i. nv { i ii E =hi +. V V i S
Ef Vi, iv iS E =hi +. i vn i i
+. {hv E ii +. i xMi:S i +. +h
hx ixS i{i E {hxS i.
Z M] {]{h E]S ]EJ +. n-
E`S iS k ii x +. BE n Vbx Vx
Ex xP. ix M i. Mb v J. x i iMS
`Eh {S nv vn {. {h ix x. M E
i. xi lb x BE h BE M {h P>x +. i BE
M {hx Z ix M. Eh {i V iiS
+Ei i, i {hx n.
i Eh ] E, Eb-bE {, V { n<x. i
vn {h x. VS {h vn {i x. B.. v vn
i x. { iS P +i, Vb Vb iS i +i,
E B Ebx i i. 27 J V VxS +i ii.
+{ V Ei x +. lb {x S Eh` M
VxS +i Vi +. VxS + E lbS ni M
>x Vi +h MS ni lR. =xi S {h lb

40

xnM

+i. iv E Mhv + E i @iS vn Si.


hx i i: Ii ` Ei. Vx-V xi vx E {ii ?
lb {V hx. {h i i h =hi +i. J i +
E, V lbS +Ei +i i Vxix |{i i. M
=hi {V hx iS {h EiE xi Eii, Eh i
Vxi =hi +i. VxS k ni +i. lbS ni
ibix E i? lb Vi +. E] E ] vn
Pi +. Ji i vn {l ii +, +h i il vn
+{ ShE nJi +. lbS ni SEx vn Vi =h {nl
J> xi. =xi Vi lb i J> xi. ii .
+{ i i{x lbS ni =h +i. {h
Ex i x +. xEx i Eh E {l ii +.
=xi {, E lb M, M lb M, Eh i i
+. hx {S E ` (Vb) iS i =xi vi +i.
E l E * E E Mi E x **
E E +l , E< Vx n **
lb E Vh Eii.
... i Mi i E S J +. nnk S E
+ -- {{hS =PbZ{ Eh. xnx ] + E -+n E W C , V{ V *
BE ^ E <i, BE ^ E E **
90 ]CE i i i +. V +h {lS V +.
{f hi +i --Jx E M , <] <E d *
Sn { Jc , B J + **
i E {V +v, +E V ]EM *
]] E <i, JE VM **
V v h Z x i M. V V
xv {S i + E Ei +. ] {] i =V E
i Vi. Mb <vxS |Vx Ei, SJx Pi i M Efi.
S |E Pi +i. x v M |Vx i +. xi
ibix xPh Ex b +C<b +. <vx vn x
Z Phb S {i xP. i x {h
Z. PhS vn {h i +i. i S +Mx
Si Ei +. S S Eh nP ii.
x xb VMi Z E =VS Si i. i |iIi
+ +h J i. {xi vn +{h +V{hi +i.

+i Z MS J

41

{xi vn +{h E]i +i. E] ii. SES M] vn


>x Vii. il vn x G +i. {h h Ei
xS SS lx Vi. BEO Z i {h{h + Ei.
V BEO >x Vi i J J |{i i. hx V Mi
+i -- V{ i{ vx, x E *
E Vxi i Vx, x EU x **
xh J |{i i. V xhi +i i
Si{x Ci >x Vi. M xxEnVx vn Mi -E M E +v x **
YxE {vnix Vh Ei E ? M vn Mi +i x E, x x E **
E ? E YxE {vnix { Ei. xSiS. V
x VMi i i =V JS h{x Si / =VS Si i.
Six fi. SixS =V ni, V i
h M vn x] >x Vii. YxE {vni vn Vbi
> Ei. i E G{I =S {Si. i { i Z{i
vn =S Vi i {h il n G i. EE V
n + i Z{ {I Vi E Eii.
BEx ] E Z{i M i. i. M {x V>
<SUi. SjSj {x {i +i. h E xh Ex
Z{i V. {x vn S (Six) +vi +i. ix
M + {h V< {Px Pi + hx i + E i
Z{i vn {hS v Pi . Ev P EhS + Ei
i Z{i j i vi i. Ev P Ex vn ]Ei.
i {xi vn +iE EE VMi i +ii, i
+ii. +bShi vn >x Vi, xVx vn i. `` E
>x Mii E, Z{i P >x Vi. Eh Z{S EEv
| E xi i E n >x Vi. i M] Pbx ii.
i + |E +{h xv Vi +i. il |
E i { Six >x Vi. 1000 {]x Six fx Vi.
x xb ixEi vn ` E nJx +.
< n E vn Pb S i. i +ix + ix
Vb + E < n Z i vn S i. +S |E
x vn E |hi VMi +S +. n Z vn E
Ei +. V VMi >x Vi i M E hx Eh.
C ]Ei i i *
i M n { Vx E B **

42

xnM

S =SSi li + E ? x. BE |E +, BE
={G +, +iE VMii | EhS. VVix | ES
+ i E, , E] <in BJt vxx n {i {S
Mi. M VVi (Vx) x Vii. S |E x xb
<Eb Vh` i Ei, BE vx +. M xxEnV
Mi +i
<c {M Jx Z, +{ +J J *
=E ={ S iM, +xn i n *
vx V P, Mx x *
n M, + x nV *
n i {< xxE, M n M { **
i S vix SS +. x i
x v {`ii. il Jhu Eii. h nJx BE, nx,
ix Eii. i Ex Vi. S |E x xb ni Ei.
SiS +bEx {bS x +. Si i BEO >x Vi,
hx Six >x Vi. Six BEOiv +.
vnx h P +ix + M nii E V lb
=Vb + i SM |E {bi. i M |E |Ei (n{i)
Eii. S |E x xb Six |Ei Ei. il V>x
Six =Vx xPi. {]S M + i =Vb {bi x. G M
+ E M + i ii =V{h i. x +
E{b vn Pi. iS {bi. i x xb +
+ E i Six Sii. {h {f xPx Vi i SixS {
E +MS >x Vi. Vx vn +vi ` +.
Ex M] V x i vnl (=]) M. i
i J J Mx M, {h iS vnS Ii <iE E i E i
V E xi. BE Vh Z Eb MxS iJ Ef +.
S E, Ehi xS {V ? h E xx. ]
E + i EhiS x x. x +i. BEx ] E +v
Pix +x ]. ] E, + i. +x +h +
nx MM +i. Vii. Ei vn
Si. BE S E, "M xnE i{' v "i{' S +l E
+ ? h E bM n +. Mi E, Ei n
+. MS =q + + E V =] hi +i iS
M] Ii +S x, i;
+i {i n, {i Z< *
Z< S < n, J E < **

+i Z MS J

43

V i {I M >x V<, V E{ E{S


{Eb V<, i {i +xi ` ix <. {h x
{S ni x +. Ehi x Ehi Sixi +i, vx
Mix `i. ` I il +.
V Ji Mi +, ` E`h +. Vx n.
i V, {h i i ni hx E Ei x +i, nS
i xi. { {vnix Mx ni.
{hb v < vn +ii, hii E , E
xE +. BE < E S i i =k n> E x.
S E iM BEi x E ? i ix n =k ` ijE
i. S E, Z{ i E ? h - x. S
E, <iC n{x i +, iM BEi. i h E, iS
M] iS Vh, i E iS nx E i +i. E
jvn =k i. i {.BS.b. Z i. ix Vh -vx M { **
V Mi +i -- E M S, E J **
.... i Mi i E V i Six i i +
+li {Si E Vl vn x +, Sk x +, i liv
{i i i:S |Ei Ei. V x +l {Si
i +ii I {i +xi Ei.
{{ {i , {x +i Zx *
=i, ni E Ex **
S {I {i, {h{I +vE I +h
S M {I iV +. + ES j +. <xpii +,
<xpx i Vhi > Eh x. +ES {Eb +, M
{ <inS vn {Eb +. nii +, nv hx Ei
h x + +. +xSx +, hS x +.
x +, Eh +i x +, i:v +i|i +.
+i <xpx Vi h x. n o]
+xi i. + S v M E-<xp, S Ehi
M, ii S M (+ii ) +i x. i i: < iiS
|E +S +ii >x Vi. hx -+i {i n **
hx SiS +. xS <SUx Mi +i.
Six, xx, J, n:J S {h +x hV x +. S {I
+i {h{h M +. V Mi +i --

44

xnM

ix E x V * i x Sxi {bi EV **
xSS J +i.
Ei E x < v, VMi x x **
xS +i Ci +i | +i. xx iS iEn
E >x Vi.
+i ii{x V M i i iS i
{S +xi i:S > Mi. , x +h S +bSh
+. nx x +i.
n xVx E * i E **
Vx nxS J Pi +.
ix E , M +i E Jx *
n V M , i i Vx **
{x {x Vx Mi +i *- i i l, +]{] i S *
M EM i M , + C i **
.... i V Mi +i E, x i +v +.
i x i x Z +. hx
i EV , i i *
n x , i Ei x V **
E` <i `Eh +bEx {b xE. M-Mh BEi + i
iSS { >x V. i i xVxS +.
iM , V +Mx ] *
+J x n Ex x v, x +xn +Z **
Ji xnxS |G +S + E M i |Ei
Ex ni. Vx Vx E E { b v **
iv n Pbx +hi.
=` VM i Mx VM *
C i B x , =` E Vx M **
i +li {Sx Vi, Vl S {E i x.
V{ i{ vx, x E *
E Vxi i Vx, x EU x **
V Mi +i --`f ` {b =ix, E E `Ex **
iv V +i. hx iS x P i E
>x V<.

+i Z MS J

45

Ci Ei VMhS E.
E i ii VMi VMhS E Eii. {h E
VMS +, E S +, i +< -b Eii. n
V hV VM E bS + +ii i{h +. V x
hS E Ei i VMhS E i +{+{S i. M i
Eh n:J ni x, Eh U-E{] Ei x. V +
CiS Iji {i i xxi nx i. V M ix Ci
E i VMhS E +{+{S <.
Ci ij E Mh Jx * x iM x {i |h **
+{ ES Vx Ei n +. Ei |
+. Eh i x +i, Ji x +i, n {i xi,
ViS O Ei xi. Ci {x <.
M +i E E v Ei +i ? E +S Ex j
nhS |ix Ei +i ? E +S Mi +bl +hhS |ix
E Vi +i ? { M] hV i Ehi M]S j (]x
) Ex P> xE. xS Sv +i JS {i S
M +. VMi { i > ih ni +, {i {ixS E
S +. i ES E M] Mi. +
EMS |E{. +{h + Vx VM E E, Eh j n
i jM Ex P> xE. Vl Z iM +i, il E BEOi
]x nhS (BEOi M EhS) |ix Eii. i M]x
+ii Ex P.
E] v BE {bi +h {bi<x iS (i/
+ii E VS) j i. {biVx Eii Y E,
Eii x E, Eii Vn]h Eh-{f l ]E, {h 40
x vn E SM Z x. ix i x.
<iCi Z BE i xx S iS {E +. ix
i Mi E, BEn VS Eb S. i h E i
x +. Z x Mi E, x + i ix
E i ]i x. i i E M +. i >x i {.
i +. ] E +v Z {E Vb, xnx P. ix
E] xnx Pi i E] SM Z. iS <SU Z E,
E] v + x +h iM E. ix Mi E,
E] v vn E i +i. l vn iM E +h Ex
S -ix Ef. vn i {VS i. +i il
+ v Eh i. i Ei {h{h i +i. C

46

xnM

CM Ei i CE hS { xi, i CE JhS vn
E Mi. |Ex ib nh` x VV +i.
{biVx ` vnx EG `. il {S. V
nMnS VVE E M i iS n- V Mv
Z. BE nExn i. i iSi vn i. ix 6
ii- +SEb ib Ex i. 15-20 + E BEji
Z i. i + |E xS-ii +b M E V b +i.
+S Eb xSh vn n +, Mh vn h +. iS
E SM x +. iS Mi + + E, V bMx
BJn i {b +. iS xSh vn i +. +S Eb
n vn ni +. BJn <M < {, ` n + i
vn SM ]i x. +S Eb n vn +Mn x +.
l M]S M +i.
.... i V i +bl +h M i BE Vh h +i
V>x Mi. ] E, x, + ES x. i vn h
Eii E, +S EG +. bh-ZMb ES xi. ix
V t. Ei Vi. Eh j ni + i i E
x xE, + ] t E, E ZS x. ix ] E, i
Z Eb I `, +V > t.
+VE n- j nh S vh Vi Z +.
E M] +. ] E, E S x.
Z +V {] i M +h i lEx M. {h Mi Vi .
{, ES P S <x V +ii. {h i i
MbS +VS Ex Pii. i vn + S
Ex P.
i V iM {i E i |nS vn +Vx E
i. {biVx {, , {x x i. +i i E, V
Px +hi i, i Mi +v Mi >x = . BEx
S E, i E V + +i, ix {x S E ?
] E, x, ix Mi +v V> P. i E +{ v
x +i. ix i E vS xi. ix i Ci
E` M i. +S ni |vn E i.
+] <in nv i E |vn > <SUii. Vhx Vx
+bib E Eii. l +S ni M] Vix
i. xn E {i. V Mi vn + x i
il vn v <. BEx ] E, {Vv i v h
x. ] E, <, xSiS <. ix ] E, > nh

+i Z MS J

47

x. S E, i E E Ei? V hx E, nx
tS x i v <S <. V Mi {Jb
{x v Ex, xS {x vx Ex i i v
hS +. i vn >x Vi. V Vn-]h Eh-S n
+ ix Si +. <ix i i q i Px niiS. ix
Vh + E, Ehi V +i, xiS xi. ix ` Si
Mx +. ix ]i + E iS vn i S +
i vn Pi +i. +S {lS =iE {x vn E
{l < Ei +i. 1968 v Z ]x E v +. l
E i. Ci Mx + iS VMh i +. i M
1985 xi +. V x M ix i (i-|i) xii. 2-4
xi i ni >x Vi. i hi +i E, nS xn Ei
+. V {b ` +i, + iS n i +i. ,
h, <in` i x +i. + i {bq i
+i E i {b xE. v {{ +. E x hi
+i. + vn xn +i. V 7 x + Mi +i, i
xni Vi Eii. V +S 7 xx xi xi, i i
i: xn hx Pi + i + ix vn xn xi x.
V{-v + i. Ex z E{x Pi.
{S. ix Mi E, i Pi M +. ] E i
+iS E{ ni +i. BEx Mi E, V -E v z
+S ii, Eb iEb ii. +S h S E,
Eh +? ix Mi E, x n- Vx z E{ +. M
i-x i- Vx z E{ i. ` Jx E BEji Z
i. i E hi +i E -xCE i CJ x x nx * nM x x nx *
Z x ] - nM <il x * ix iMb {x **
] E, + bh Eh` x +.
..... i Vi vn xV Z, Eh E + O xIj{x n Ex n. M x{ Z i hii E,
SM x +, MS n J +. xvx , x E Ph
Mi, x M, x x. iS x{ EhS i E
V +. i E Ei x +. i i ni +. i E
Ei xi. E E iS +b P>x +{ vn Ei +i.
+S ES Vx x Pi +{+{S SM i M.
iS SS Z i +S Ex Mi E, i i J>x

48

xnM

{>x +i, i Ph-S SEi vn +i.


Ehi hE +. i ibb M. ix ] E, i EV
+i. ix +{ ix Ex { i ix <] ]. i <
]. i i vn v E M. +{h Vi {i E
M V {bi i E Ex i {x +bi x. i +
{bi E, V E ZS x. vn MbixS nxS {x
Pi E V Eh {i +, i +{ + E x. V
Eh j] ni + i + ix xPi E V E i
{S x.
... i + Mh CiS v Ei x +i. i
BE |E +. iix h- ={v {. i E SES i
Mi x +, {h iS {S if x +. i vn S
vx +. ix BE n nJ. + x +Mxb v
{`i. il + E E E Vi. Mh Ci vn
iS +. iS MVx BE {l n. il {iS xE. V
iS +i, MVS vn +i. V iS h + iS
iS vn +. V i i +i, MV vn +i.
v E v , U] Ex ={ *
E xxv E, { i Uc **
i vn +nh +i. {h i iS +iS Eh E
Ei xi. VMi i M +i. +nh +i.
|l M i {i, V V E ni **
i {i i { M +i. iS V- {x
i Z. hx ] + -- {i M +Y x **
+<x , Sh E. i +nh +. {h
Mix
E E x. n M M E n< **
n<x VxS ` Ii ix Ef. i vn
+nh +. x i Jn +bEx Vii. i ` v ix
Vx Ex ni.
M +{x ` **
+{+{ VM +i.
i M Vx x J * Sl M Vx t nx **
i-x x `, V i xx +{h VMi +J
Vi. Sl i M +i Vx E/ t n.
{S M E E< *
Vx, <inS Vx E Ei i vn M +i.
ix VxS E ni.

+i Z MS J

49

U` M Vx x J **
, EM. i vn +nh +i.
i V ib BE Vc *iM iE x **
Z BE `Eh |Sx i. Vx Ei i. <iCi
Z EM +i. iS Ebx nI Pi xi +h ix
vn xi. i +{h i:xS + i. ix +{
+x . M ix iS i]vx Vh vn J> Pi, V
Z` +h i. M Z +lh Z{ +h i: J
Z{. i ` i] >x xPx M.
i Mh M +nh +i. ` E +nh +i.
+{h Ei E + i vn `S x J. i x
+x Vi +i. EhS +{x Eix i M. i
V +{xi > x + ]i + i n-S ii iS
M. V +{h +{ + <SUi, iS i
n- E. +bShS xh >x V<.
....... i Mh xi xMh Ci +. {h i E`h +.
iSi vn Mh |hS n-n Vx <. Vx
Mi --vn v jnn , {S n +]E *
p v P] i, +v ]E **
+ S {I M Mi +i. + M E{S M]
Ei +i. x-S l{b Ji `` @, x, vn, vE
vn Mi M]M Ji +i, {h BE J M i xS ix ES Miix Efx n {Sx ni.
V bx BJt Eb +{ J xi i i
iS + {i x. {h V E xnx n i
i E ilS x ]E i. i ` <] i.
VMi i E`h E +.
MS <iE ` =MSS
M M x.
i n{ x Jb , M c x E *
Ek E x E E, M E **
{ + i , i c +i x *
ESx E, E +{ x **
+xn V V E lx * {S ii E Px **
{S ii M V<, xx M E i < **

50

xnM

+i Z MS J
( + M E SS )
V VMi + VMi +i, E JS ES n
+ ? V vh x S Ei E, +S Vx Sx
< iEn Ei +. {h V BE M] Mx +SSEi
Ei +i.
E E n **
+{h V VMi i +i, ES n +.
Mh Mv @ x + n * M xVx **
Vh ES Ci Ei +i.
n xEn +V , E E Mh M **
n, , xEn, n <in ES Mh Mi +i E ?
ix E V x ? , S i +.
V IE i Sxi x * V IE i vx M **
@, x, {, {M <in Vf VS +v >x
Mi, M xVx {iS {Sx iS iS .
V xVx * +M E E< n x { **
|x + xh i E, jEv Vf E @ x i,
vn, vE i, xVx {iS M. iS {Eb Eh x
M.
E xix +{h J x ? |l M] +{h { - +{ ni ={x {vni. +{ nS ={x {vni E
+? V M] Mi +, x + E ? ix E ES
Ci Ei +i E ? M] n > Ei, VMi in +
Eii. {h +{ il Six E M, +{ {
M E, VMi x ] Ehi Ci Cix xi
+i. +{h E {i Ehi ={x Ei +i?
x{I >x, <xn >x Six E M. +{ SS
EI f. V E +{h J xi i S vn i
vi ii. V +{h {I{i Ei i U, E{], J]{hS
x i +i.
+{h x{I >x S E i ix Ei +{
nx |ES ={x {vni nx i --Mh +h xMh. iE E
{S nix xii-- , h, , +n Ci, +h xE
xVx. {{ J + E, E {S VhS ={x Ei +i.

+i Z MS J

51

+{h {i +i E {S VhS J {x E ={x Ei


+i. E h |nS +i. i `E {V Eii, hVx
xii. V EhS ={x Ei +i i vn hVxS xi
+i. V VS ={x Eii i vn hVx xi +i. i
E Vx, E Vx xi +i. Vx E i-x xi
+i? nS +v`i V +i. Vx nE iS E E
+, i nx Sii, i Vx xi +i. nS {i,
hS {i VS {V E Vi +.
{x S hxi +i +. VS ={x Eh
nE vniS +xEh Eii, ni x Sii. h
|nS EEb { i + ni E, i Ji: hVx
+v`i xx Sii. Jh{hi vn +i ni. |nS
E Vx +v`i xx Sii. +n CiS ={E vn
Jx +i. {h CiS +xh Eh-x { i Jh
{hS ii h <iE iS E ] ni x. h
|ni Jh{h i n M +. +Vx xE xVxS ={x Eh +i. i { i { +.
hx ] + -Mh xMh BE Vx **
i xMh ={E Mh ={x Ei xi. i {S p +h
{S x{iS xh +i. V i iiEb { i +{i
Vin{h nx i. V n xi i hVx vn
xi. +i V hVS ={E +i i Vx vn xii.
S Si vn i Vi +i. jMh Ci v +{i
x Vx Pi ni. Ev nv {i E, VS i
+i, hVS vn +i, VS vn +i +h xxVS
vn +i. + |E BE M Mh ={x Ei. +{ Six
E M E, Mh ={x Ehi V BEOi Ei +.
E, n, {l <inS Eh ni +. S + xn
Ei x. xix vn E <] x. i vn SM
M]S Mi +i. |x + E, iS I (v) E + ?
S nx |ES I--- C +h { S |{i i.
M, {i <in ES |{i i. il +i |{i i E ? E
il V>x xSi i i E ? x. il + {n x +.
E E ES Mh` Vii. E Mx Z
{x iEi ii. + l M] Mi +i. + xn
Ei x. S + |{i. S j vn Mi +i.

52

xnM

V vnx Mi +i E --iM Sx E * Ci n E {n J **
+n { xVx Ex * +n i E nx **
i M j * , h S **
S Ci E V * {S< Ci z ={V **
|l Ci E i< * M i E +< **
nV Ci { E * xh M iE { **
i Ci { Jx * +P M iE Vx **
Sl Ci E V * M M E {g V **
S Ci xVx x * ixE V Ex **
+ x {S< Ci S * vn {J i **
VxCi n i * iEn x M **
i Sx J =SS< * x n v< **
x v ]E +S * jMh n xx **
i xi x J * nM Sx iE J **
x x * E Gv i +{ = **
nJ J E EU x * {{ {h x Si **
+l p lE x * Vx Vx x {Sx **
n I E ]] E * x Si **
V =i V { * V S S xv **
Mi +i E, {{x xVx =i{z E +h M xi
+nCi =i{z Ex i n. iS Mx , h +h
S =i{k Z. S S CiS ni +i. {h {S Ci
S {I M +. S Ci xVxS +i i V
iS ii +i. {h nMEbx x |{i Ex Ph VS
{S CiS |{i Ei +h iS ] E, x, v, {{-{h,
- <inS {Eb Mix xEi
>x Vi.
] Mh CiS vh E Z ? S i E
Z ? V Mii -Mh xMh BE Vx **
Mh xMh BEE vi +i. hx Mh Ci
Eh xMh S lb v Ex Pii +h xMh MhS
v Ex Pii. {h +{i +. V Pv { +h
v in +ii, v in +ii {i BE
{iS +ii. +{+{i +i.

+i Z MS J

53

+i xMh ={x E +? i +. zi x +.
hx hi +i E BES M] +. , { E E |E
+.
Mh Ci E * xMB M +x **
xMh Ci Eh hi +i -V V o i i +xi * V V +o i i xi **
V V ni + iS x >x V<. V +o + iS i
+. +{h BEi +E xMh ={E i. +i VMi VhS
vn M +i. SS, S, =xx, +MS, +h JS --
{S p +i. i S |hS S . iS iE + E, +{
+i {i +, i x >x Vii. {S {vni
+iE VMii | Eh` +i. Vx Mi +
-|l {h { {ix, {S n =SS *
i Vi xVx, E +E **
Mi +v i Cix <x {S x =SS.
n Mh n xMh, n n Jx *
n {x E E i, E ` +lx **
V VE ={x Ex, =E E `Ex **
S Mh +i, S xMh +i. V Mi +i E,
Vx VS ={x E, i E` {S iS `Eh Mi.
i +S {V Mh x {i xMh ={E i. Mh
={x i ] +ES E {x i Z. ixS vn v
E xi vn `v i vnS i x. S +v
i{VS =nh i x.
VMi |iE x BE M]S Sx Ei +. i
Ehi vS +, i i: Vhx P> <SUi. i =i{k
xi V <S v Ph` xx bS v E +
i i {f V> E x. Eh E vx xi, i xi.
x lEx M +, ix M +. i { +
i v Pi +. E` =S <i { i S E + E
BJt i hx x +. iS b {x S E
+ E ` Cix x +. {{x {S {i {
+. {x {x lEx M +. {h vx Z x. S
nx v Pi E Vhx xx Pi + E < i ni
x, {lS < +, Eh SS Mix xPi +.
Ex S E + E, {h S < +. S S Vx

54

xnM

+. Ex S < x +. ix S E + E
S i Vi i h x. Ex S E + E
x xh BJn Eh Ci +. i + {i. {i
q |iES xi +n +. + iS |i EiY +i
Eh E, Vx n, {x E. S |h {i Vh +n
nii. V Vx Si, iS {i Vx x n. V
S |Ei {i +i, iS {i Vx x n. E`
{i {S? EVh i +V vn {h {i xii. +
ES E x + E, {h {i xii, V EhVx
{i xii, V Vx {i xii. ] ix J E
+ ? nv BE { i, Vx V M] {Ebx `,
i i M] {Eb VS i x.
Ci v +lS ` i +. V +l x i Ci
x. V Mx xi +, iS EhiS +l x +.
BE hx Mi E, i E J>x ]Ei. M
E , M , S] , V{ . i E h?
S |ES Ex {i --- +{ +xx. i i
+{S +i. xi VYx . i vn SM +i. V M]
V i i. xi Z xnEx {i. ix vn +{
xi. Eh i Z M] Ei +i. E E ix <x, i Z
x Pi +i. iS I Z EbS +. i vn i. Sl
EhiS VS xi. x] +i. ix vEnE xi.
i +{ ]i xi.
i vnx Ehi S E Ei |ES E +i?
i vnx Mi E BE E Eh +i, {lS E
Eii, {iS Ci Eii. n i nii, {h +{
+EiS {i` E <] E E Eii. i, +{
i` n-S Vvn P> Eii. ix I xi. Sl
xEhS n-x iii. iS` Z VS Ei nS
x +i. i Vi vEnE +i.
i V hi + E, x xi +, i Vn vEnE
+. iS Ci `Eh x +. i +{ ` Ci hx
Pii, {h i E]i +i. ix +{ ` Ci V x.
h +x Mx E +x xn S VEx
YS +Vxi ShCS +{x E. i n PhS
xx ix n {j SpM{i =SS Ih n, i +{ CE
h` =tCi E. SpM{ix VEx x

+i Z MS J

55

]E +h {]{jS ] x. {h n{j + Ex
i i xx n x.
] +ES ii vn E +S Z. ix
vn v EM vnxi E x. V i EEbx V
i i xx x i n:J >x ix vn v
E. l BE SE Z. ix vn ` x +h il iS
l{x E. iS x E <in nv vn vS |S
E. M <SUi E, vlx S nS +i.
xi Ij V +. ix vnS Ek E, x ]E M. i
`v h-V vx {E i. i xi xi Mx M.
IjS V + i vn `ix i i Efx ]E M +h
il n-niS i +. +S Vx { E, vx + i
n-niS l{x E. lxS Mh CiS l{x Z. n
x E x vn xl <in n +Gh E +h il
nS xi E. {i E, vlxS nS xi.
M <OV + i ix {S V SS x. tlii vn
{ i Mh Ci v + +, xS Mh + +. i
Ei E S Civ +iEh E ni +. Eh
E ` x E nE ` x. Ci Si x M
+. SiS +bEx {b +. {{C h Cii ni
xi. E +i. Eh`i{h + +. vnV M
{x n Vi +. v nh Vi Z +i. vx M.
n CiS xMh { ni +. v {S pS i
+. {SS Yi +. {h +V V S +v{E +i, ix
S E i x +. i +{ vn Ei +i. V
i i +. ii 16 {l {SpiS i +i. {h
i` EhiS x nx i x +. Vx =SS i n.
i MS =q + E, x = +{ +iMi
+.
+v i xMh ={x i. E + ? { . nx
v +i E +, Vx P>. V Mi + i -Vi xVx SS p, xxx *
i E Vx MJ M, iV i **
SS pS |Sx / i MIxl Ebx Z. v
i- ii ( nx S v ) vE vx BEO Ei. il
vE n |E {i. i |E +xnn +. iEi EE
VMi Zx jES Yx i. EhEh x] EhS iEn

56

xnM

vn >x Vi. xES ]E Jx EhS vx E


VS vx E iS n P]i. vn vn ii. hx iS
Eb Vx xii E, i x +, E{ E. hx M
Ev +E vn +i. v |h i +. Vx +, { { +. iS Mhx Mv i i. i
hi +i E vx E, +J il |E {i tx +.
i |E] E. {h V i hii E i E +.
n +E S p, jE] +lx *
n iE {Sx, Sn Vx **
ji MS +v VS ={x xi. u{ MS +v
EhVS ={x xi. {h E ={x +v vn i. S
I i. {f +hJ ={x {vni + Ei.
i MS + E, i +YSGi vx BEO Ex n
+xi Ei +h hi E S S Eh <. Sv
vn |hS i +. v Eii E-Ei (xx
niS n) vE +{ +iMi { Ei. {h xMh ={xS
BE +. x +h iS VVix ] Ei x. {xVx
<. x-S ix x Ei { > Ei xi. iS i
SS +Ei +i. M E Ei xi.
V M i M x **
{h +VE i Ml Vx VMh-xS M Mi Vi
+. Mh i: vn MlS +. v +
EhS Ii E +? V E x MEb Vi i
iEi xb iS {h i. {h +S + E,
M G hx Mi Vi +i. ` M G
+M +i, i Mxx` M +i, vn Ci` +M
+i. {h JSb Ex/ BEji Ex Mi Vi + i
+h i ` 1000-1000 { Pi Vi +i. { Z
+. xMh Ci +hJ +{ {Eb nb Ei +.
i + -- +MS p.
M n +MS p, M +lx *
En iE {Sx, x +xn E ix **
E i-ii xS V{ Ei +i. i i-n+ Eii. S =i{k EnVx E. i Exi V>x vx
(M) BEi +i. {h V Mi +i E -V{ +V{ , +xn V *
i x n , =E E x J **

+i Z MS J

57

+V {h E n M-Mh BEii. M MhS


vx Eh Mii. xS +xn xn vn hii. xS
{i vn ] Vi. Exi V>x x BEii. {h V
hii- i n n **
n nx i x. Vl nx + il ui +.
hx Jbx x E. vx{i +xn i + {h i J x.
n E i n x * n + E U **
n i i. hx n i x.
i n =xx p, < +E x *
i Z Vi nJ, Vx VxE n **
V VxE =xx pi V>x j v vx i +i.
V hi +i E, j vn ix EvS i. S {f
I M EE +i. +{h i vn E{S S
V> Ei x.
E JS p, n n `Ex *
, h, n, E E Vx **
n uS i {E ` ` i SS
E, ` ` {lS J E M] E, {h +xSii
({xx) ]. Eh E i Eh E Mii. xv i
+. {h i E =Pbh, i x. E Vh Mii
E, MVx Mi + E MS x. > ! i i
E x +. i E{] Z. JS i +.
x v c vJ,
{ x +xn J],
M x ni SS n,
iM E {Sx *
S {x ,
x i VM ,
vx +{x E Ji V,
B E< Vx **
xxv n VM,
i =E l,
{l M n ,
Yi E E,
iM B x **
i E E n n,

58

xnM

x:+I ,
x n +xn E,
{ i VE {,
**
i i S Sx x J Mi. V Z{i
| Ei i l S EEx l xi | Eii.
E {bn b {b. ni x. E {bn Ex {b. BE
i x. E xE {b. Mv-nMv S + i x.
x vn i E, l +l Jx/lx {xi Vii. n
E xv Vi i x. j +h n BEj
Eh xi.
+S b n {ii. +S xE Pi +. vn S
Ei +. +S l S G i +i. + G
Ex Pi. +S VMi +l iES vix i i.
v +S E <p E Ei +i. V Z{i i l
E Ei x. + BE +M i S Vi. hV b
BJn {bn {b. +S xE P> Ei x . hV il Six
E Z +. +S Ex BE Ei xi. il BE {bn M.
BE + +l i E, EE +{ E n Ex ]Eii.
S Sx n Ei +. l BE |ES +vUi
+lv i.
Z{i + {x {i +i. +{i h vn +i.
Z{i V +JS h ] i i +Jx Pi. E h
i? BE I h i. l h xi. hV l
hv vn BE I h +.
V E E {i, {i {i {i *
+ Yx E i, i i i **
M E {xi +i hi <? x.
il SES E vn >x Vii, i vn ]i, {] vn i.
i M vn hii. i + -- Eh . ` +V
+. BEOiS + +h hCi vi +. v
iE x +. Ev +{h {i E, BJn x (J)
E x:ivn +. + Vi +. +
Vx vn Vi. Ev Vx i E E` + ? i Vl
Six Ei i il {Sx M i. BE u {S i.
Ev Ev EhS vx i (I Si i). +{h hi
E, iS Sk Si Z +. vx vh i x +.

+i Z MS J

59

+{h +`hi x `. +{ BE +S ]i. +{h S


Ei E, E Z? +v Ii + i. +{h Ev Mix
Six Ei x. Ev Ev + >x Vi. BE i.
i -- Eh . Sl Eh , M Ex vxi |{i
i. {S + -- Yx . i ` EE +.
i h i x. +li M] E Ii
ii. vE +i VMiS +x Ei +i. + -Yx . v +xxn +. nS Si, n:J <inS +x
Ei. i +`h +i. {h i M] i x. i
+{h nS {P{x n xPx M +i. Z{S +li
M i il lS {S x +. ` EE +. {S
p p {i Vii. il Vx xEv x Vii.
{h +ix` i xi. M l {i {Si. BE i +ii.
i vn x Mh {i +i. MS {S l {iS +. M
iii +l {i {Si. v x bx {i i,
Ex BEi i, xE Pi i, i v
|ES E Ei ii.
|E +i. VMi +li l E Ei
+i. +i Six M +. {xS +l + i Six M
x Vi. i +l + -- {i. i vxS Exp x
>x Vi. VMi +li vxS Exp bv +i. {i
+li Vi i vx Ei {Sx Vi hVS Six +ii E
>x Vi. {h BE {xnxx (nxi) Six i vn i.
{xi vn +`h +i E, +E +. {i +l
BES +i. Ci Six E Vi i +i. V tin (]V)
E Vi i i.
V ix +l + i VMi +l + +h iSi x
E Ei +i. {xS +v +S +i:Eh +i. i i G
i +i. VMi +li x G +i. V +x Ei + E
+, i x +. +{ +`h + E Z +< +,
Sk +. Sk xSS { +.
Ei E x < v, VMi x x **
{, {xi Vi +i i M Six +i. il v
+ Six {I 16 {]{I Vi Six E i +i. {xi
xEi MS >x Vi. i vn x +S x ! {xi vn
xS EI x +. {xi + i xS iiS +.
hx vn vn +l hi i x. i + --- {i.

60

xnM

v EiE Six +i. h Ei. vn


+il hi h x. i +l vn BE i ]Eh
+l +. Sl + -- i. E +? vn xS
+l +. ili +iE E nii, Eii +iE
VM {i ii. i vn S +i:Eh i +i. +i:Eh
VxVxi {i vn lMi bi x. S x +. {h i
lb +iS h vn +. V +li V ] i +`h
i E V ]. hV il vn xS EI x xP.
il vn + ix { +J Ei +i. l vn x +.
{h M iS {f xi {Sii. i iii +l
xi. ` +xn i. xS Six S E +i. {h il
vn x +S. iS v i x. M l {i {Sii. i
x {x M xP Ei xi +h -x { n xVx, i < **
+{h E J i hi E SM ].
x, SM i x ].
E hii E, x |z `, x xV E xE.
+ E? +S M] i S BEn vn +. + + Ei
] Vi E i xES Ci Eii.
xE x E Vx *
{h ix vn i x + E i + E Mi +i.
+ =] hi +i -x + E E * V xSB E **
V E M x E < * +Yx x Vxi x **
+S Eh Ev Vh x. <i
xi<E V (J) > Ei x +. E MVh
BE J +i. E E ] E = Mh
x. {h E = M. +{h
Vx <i{I M +i. E { i i bJ +,
+i +. E Phb V +. BE i E +, +h M
{x vn +Mh +. n hV Jh {hi vn <] +.
bEi vn +i + {h iS +l lbS + + E, i
Mi Px .
i MhS =q + E, Vx +i Vi
x +. +{h V J n:JS +xi Ei +i i
iE{x (n{x) +.
x Ei x Mi **

+i Z MS J

61

xS +l +. SM V J, ` +xn ].
Eh +xn ] ? . S +xnS M VM i +.
+{ CiiS M V I +i + i i ]E M
+. hx +i:EhS |iE xh +{S xh +i xi
+. iS J +{ J xi +. il Sp, , i |E
Eh xi. il M |E Ex ni.
V +{ +{h Vhi +i, S M +iii
+. +i xx i E E + ? E n +? Vf
E +xnS (vxS) +xi + i +iS =V {V.
iS E` +xn Ei x.
i i hi +i E, x |z J. x nJ xE. i
xE {i hi +i hx + Mi +i. + =] Mi
+i.
V x { + , B E **
V +{h hi E, VM v Ei + i hi E
i M ix S +i. Vx Mi + -S i V vB * i E EB **
... i CiiS vS +iii +. n + + i
E +x Ei +. xnxS S CiiS lx Ex
vx BEO E +. E VMi Eh E Ei x. +i
i +iii x f< Ei +. +v E Ei xi.
BES x +. ix Mi E Jn i +.
] E, . h E, BE i Z Eb + i. ix
S E, M +iMi E`{i Vi ? ix ] E, MV,
+ +{ i +, {h +bJx M, hx lb E{
E +h lb +i {S hV + vn <ix MhS
MiS > E. i i hi i E, nM v E
x +, Z Ebx nI P>x P.
] E, i n {Sx n +. i vn
+S ] E E i x. ] E, x, vn S
EIS =S x>x ` +. BE +iE n
Pbx +h +. iS =SSl x E ! VMi E
Mv +i. vS i +i Mi/ +bE +. i
iix ]x S +i. i E Si + E E`{i {S
+. ix ] E, i M] +v Mi xi.
]-- + Jn ! Vb vE +i, x-S
l{b Ji +i. i i ix-ES VVvxS Efx n

62

xnM

{Sx n +. i h E, =t i Eb V<x. i M.
SS E. x Mi E i {f +.
i vE E` {S +, V {i S EIi +, i
{i E` {S x. Vx Mi + --+ x M E SS, + ESS ESS **
+ S Ei E, Mh ]x V< i V
E E` {S +, E` =Vb n i V E E` {S
+. +S vh S x +. V Mi +i --+ x M E SS, + ESS ESS *
E M{i E {M] , ME l E *
{x Sg vn E, E E *
i x M E SS, + ESS ESS **
Mi +i E, V Bf ` Ci |{i Z V BE
VM |E] >x n- VM {Sx V< hV E v M{i
>x n v |E] >x V< E lv M{i >x E
{i |E] >x V<, i vn V E +Vx ESSS +.
V E >{ +x , V M *
n v E M Ux, ix CEb E bM *
VM E VM E, E UxM *
ix E EU x Uc, { VM EM *
i x M E SS, + ESS ESS **
S nS +vx Ex Pi i vn ESSS +, Eh E
xS EIix x {b. xS EIix {bh hV E
BJt Mix {bh x +. + x +. S EI
SE +. Vl {i +`hS EI + il {i x +. V
{i S (+`h) i +i i {i x Ei +hi i x.
V {i {h +S Vh + i {i V E x +. V
E{ vn xi, E{ vn xi, iS xS { +.
V x { + , B E **
+i Mx E h ? Vx MIxlx ] -<c x {M x, x Jx xc *
E E x MJ E M< ic **
Vx Mi E, iS x] >x V<.
i i E` vx ? iS S EV +. hx V
hi +i --+ ESS ESS **

+i Z MS J

63

S vn V |{i Z i vn ESS +. +V i Eh
M n>x n i hii E, {S +.
Eix i{ i{ E b, E b M *
M Uc x, i> x {i { **
Eh i xS EIi i . xS +.
i E< x, i x **
M {CE E + ?
x iM {, I +I { *
+ M E SS, + {CE {CE **
V I +IS {Eb + + x M Ebx
iS {CE <.
V nMEbx Ci i iS xS EI {bi
i. f< i x +. Vf G +i i x +, Vf <SU
+i i x +. V MS i Mi +i --ix E x V * i x Sxi {bi EV **
xnx xi ]x Vi. Eh E i xS
+l Ii i/Vi. +i:EhS S vE V
Mii.
S n nJ i, C C i *
n i C C i, n ix E B **
+iv ` ] i +. S x j +. S x
+, S x j +. V x M{iVx n.
M{iVS xx Mi E, . {h { E, iEnx
+ i ] E t. hV x Px M / j Z. {h
Ev + lii vn hi E, , V < i
V<. hV x Z. V Eb b xSi i
iS x +i xSi +. V {i Vhi i x i
{i E` {S x +i. VMx SES Vi Ex Pi
+. i jx Sx VM i Z +. VM ni +.
{h x Eh V Ei x +. ` iEnx +. x
Ehi V S Enix ] Ei x.
E V MM{x x Six Eh` ii.
E V vnx Mi +ix hi +i E -{ {x Vx ] + E - Yx i + * Sx i E {E **
V E< v E v * ih Ev **
ih v v V { * +i E x **

64

xnM

ih E * V iV **
{ {x ] E Yx (E ) ! i Z +
+. i Vx Ph` xVxS Ei V. V V , ,
ih S {Eb M + i + E P>x . Eh
ih, <in ES +i, V S iM E i
+{ Vx P>x .
Vx ] --iiIh Yx xi `x * Sx i E< x x **
Cix +v nx< * P] P] E M< x< **
E] Vx {v * E< BE i n v **
Vx ] E, iS M] Eh xi x. P]P]i
Ex V x ` +. +v VM +{ Ci {x n +.
Eii Vx V {i Eh Z M] VhS
lii x.
V M i * V Z =i { **
i VM V< * +{x E El x< **
{ {x Mi E i +i ix VMi V +h Vx
Vx M. V Vx P< i { >x V<. i VMi
V +h + ES El Vx M.
vn i VM + * +{x E Vx Z **
M +J + i * E E {l Ei **
Mh x * h x vi x l **
M i +xxix * M M += V J **
x Vx V +i * vx EV n v *
+M n x Vi M * +xE VMi {E **
Vx {E * x n i E **
V Mi +i E, vn ! i M VMi +
+h Vx V. +J M >x Mi. Ei Ei
{l i M +. Vx x V, {h Eh
Z M] V E x.
Vx P P E, x x ={n *
M{i i , S +{ n **
hi +i E, PP V>x Vx VhS |ix
E, {h Eh Z ={n xS i Z x. i +
{lii M{i >x M +h +E xPx M.
i { i, x n + *
M nx , E iE **

+i Z MS J

65

i{x S E, i Mi {E n
{h Eh E +h x ?
n i E V * nU x x **
E + Gv + * V { **
E V +P +i {V * { Vx E E V **
Vx Mi E V S Vi +i.
Eh E, Gv, , <in{x ] Ei x +.
Eh` ix Vx vh E Mi +.
i l + Sx {E * nx Vi E J u **
Yx i v+ * n n Vx Ci+ **
n {x +{x l * E V V xl **
ixE i E * l l n E n **
x vi ix M * i n n +E Sg **
n {x * i n xS E Vx **
i V x i * M{n { n BE **
i vx x VM + * E] Vx il n **
V E< v n + * Sh {J Shi **
x { BE i EV * iM n + {V **
i { {x E x x (nii n) ni
Mi E, x P>x {x i V. nx V <.
E Gv ih iV, iV x +{x *
iM n V {, n x **
VS nMS E{ i i E, Gv, ih, x, +{x
<inS iM Ex ES Pb ibx ni.
i V nM xnx nii i S fhS iEn
i. Jv v BE b i. J{ iEnx i. BE n
{ E, BE 10-12 S M i xSi i. V i M
Si i i i b vn Si i, V M {i i i
b vn {i i, V M li i i i b vn li
i. iS Eh + i E, i bS xEi h i. i
i x M Bf ` iEnx b xSi i.
S |E x M h Ex nii. M Vl <SU +
il . |E M E{x x Ev i.
iM MV Sx M b **
BEx xnx Pi. iS M P bx M i. xn x
Pi E nx ix Mi E, MV, +i iS xPx

66

xnM

VhS n:J ii x. +v Ev Eh iS M] E E
b i +. +i i n:JS Z | vn {bi x.
x x ........ **
+i +.
ix E x V * i x Sxi {bi EV **
V Mi +i E -iM , EE h *
x +E M, { {n xh **
+ h nx ni. VM hi E, iEb V> xE.
M i hi +, Eh E, + i VMS MS ni
x.
E Jb V , ] l *
V P E +{x, S l **
nx ]E. E nx ]E. i VMi .
{ix-x E` VMi ES x +.
iM , V M M nJ **
M VM BE |ES x v i +. VM bS i +.
VMi E xV Mi M * Mi E xV VMi M **
, h Ei .
Ux Ux , i x x *
+` | x , x < E **
24 i h i . M xS E iEn + E, BE
{> vn {f V<.
BEx ] E, +{h xnxS ] i E, ix, x,
vx ix t. +iE:h {E n>x ]E. +{h Mi E, {
V E SM <] E + i Si x +. +i Z
Z +, +i E SES E xE. M ] E, vx vn Z
+. b n Ex hV S Ex n. +i Eh J
Ei xE, Eh J] E nJ E xE. +{h ] E,
+V {x ix, x, vx Z Z +, Z Vx S { E.
xi +{h Mi E, {i Ei +. MIxl Vx Vx
x ni i ix +{ i i. +{h Mi E, V
+Ei + i x P<x, {h v {i Ei +, Eh
E Pi +<-b +i, E, vx ]Ei x. M h vx
{i Ei +. +Ei {b. +{ <SU + if Mv
x t. {h l vn vxi ]Ei x. M +{h Mi E, x

+i Z MS J

67

{i Ei x +. Z VS `i +. i MV +i +
M E V x iS V + i + l Eh j ni +?
] E JJS ZV ` +. E >x
SE +, Zi Z +. JJS P>x ]E. `
ix i +. i b. +< x SE ni x.
i i + E E{x P<x. S |E x +i vEnE +
hx {i x E +. i h M ih/]xx Eh ni +.
Mi E BE, +{h Ev Ev {x VMi J VMi vi.
ix {x Vi > x hx vi {h +V V S Mi Ji
hx iS n f `i. nS 20-25 ] {i vn
`i. i i { vn ]i E E Z +. i {
Mi i ilx i Z]E Mi. P {S nJ Ei
hx {h nx v +. x i {h{h v E +i.
{h M {ixS V Vi + xi. E SM ] xi. {h
xEx Z +i. M {i M xi i n-
S {ixx ZEb > n xi. ix S
{ix Mi +i E Z x il M i {h i +V{i {i
+ x. M +h S +i.
i x {Pi v +. xEh Ei E
Eh x. ix ] E lb f +hJ n>x t. V {S
hS {P E Eh` i V J] v + iS
f n>x nii. Mi E, i vx vn iZ ii +. i
vxS n Z vxS J] Eb Ei . hx --M i J Vc, V x] Ji b **
BEx x E, h E BE M] + E, vxi h
i x. ] E i ` SES M] +. i Sii xVx E. h E nS j +. |ix Ex
{ {i E |E i x. + lii MV E <?
+ vn E` {S E iS E` i x V>? h E, i
x i E +i iS {x Ei E? h - .
] E M `E +, i { >x V. h E i{ i
ES E x. h E, i `` xS {x Ei
+ {I ` i{ E +?.
S i{ x ......... **
EEi {I ` i{ +S Ei x. i Si
E xE.
xi xi x V< * M E u M < **

68

xnM

V M i +i --u vx E {b , vCE vx E J *
vx M xV , V n Uc x V **
i Mi i E Vf +l +i xS +i.
V iii lii Vi i vn xEiS i. il vn
x ES {i VS +. il vn Ci x +. V l
vxi + iS il Mi vn vxiS +. E Mh`S
VS +. hx xS Vix nMx n x
{ Vi i x.
E] Vx E {l l, M { n {S **
Vx V +iS M] E i Mh xMh S
{Eb +. Vi nx |ES Ci nii. {h i vn
x] Ei xi. i vn hi Ci { i ii Eh n:J
nh x< +, J] h {{ +, U, E{], <in Vi
+. xix |h ni x +. nx ={xS {vni |Si
i. Vx S {Eb Mi. Vx Sl ES
M] Mi. EVh Sl ES M] Mi +ii, {h V
S i ix i i E Mi i x, +h iSi i
Ei MS E Ih ni xi.
+ ES ii Eh S E E M i i i 10
CES E S +ii i Mi. n VS n
CES Ev ix hx E + E, E E ix 10
CEx { Ex + E M.
{h V Si E, {x il E Mi? i hii E
iS M i. hi E, V, i i x +. M
SS i iS x +. S (x) +h MS ({{)
Sx i +{ E<vn >x Vi. S +h MS S
+{ xix |{i E V> Ei. M S Mx |{i >
Ei x. i + ...
BE V nx {i * V x i **
M il E vx Ei +h l E i x. v
iS i xi.
E E M S **
i 10 CEx (n ux) {i V Mi x.
E M] +? + E? Eh E { {S +EhS Bf
+ E, i E i l E h x . hx hi +i -BE V nx {i * Vi x i **

+i Z MS J

69

+ - M S. i {x + Vh i x. x +h
{{ Sx Ci n u { Ei i. S {f x. {f
| nMS E{ > Ei x. nMS E{ x
M SS |{i Ei i x. V M E{ >x Vi i
Ii I + S |{i i Vi. vE {h bS
+Ex Ei Si +i. M Si x xi. il xS
>x Vi. Eh E, { {S ni VS +i. il
x | Vi +. x { + i il | E Ei
x. hx E M SxS > Ei V nM S E{
Ei (E]v) |ix E ivn |{i > Ei x. ME{xS
{ {S Vi i.
E]x x =n V < * B {x Sp J< **
{ BE x < * B { x **
E il +? x. +EE i Mi Vi +.
l Sp{I Vi |E +. {h iS ={ n>x Vi +i.
|iIi iS hx Eh nS x +i, i +x{ +. E
nx +Ci Ci EhS |ix +.
il V {S Vi, i {Sh-S i x Ei
ilS i.
Ji {i i VMi, E E **
{V S { i +i. { i E` x
+? {{i +. SxS xnx n Vi.
iS E Ei.
E, Vi nJ ii *
nJx M, M **
i , P] *
V n E {i , J x V **
hx {S V { |Yx Six i +. i Six
Ex nii. iS i xnxS BE Ihi {Six
Ex ni.
E] Vx E {l l, M { n J **
Ihi x M. Ihi . E]v VxS i
i {h Mx E{ E +h BE Ihi {Sx n. E vn
iS Z V {{S nxx Z.
EM {] E nx * Ei x M **
ES Ex n +h Eix S {k vn
M x. (Ihi E Z).

70

xnM

{ + i , i c +xi x *
ESx E, M E +{ x **
MJ Ex n.
M E EV nhbi, E] E] |h *
E] x Vx M E, E +{ x **
+{J Ex Pi.
{ Sx i x , x Sx i { *
{ { V S, i **
VS |iE M]v +. "{ Si x '
hV { {x +nCi =i{z E. M +nCix , h
+h x =i{z E. hV 'x Si {' vn
V. l {iS M] Vi +. {f Mi +i --{ { V S ....... **
{ {x {S Sx E? E { {x {
xh > Ei? xSiS. {h =i{kj (VxVV)
E E Eh x. V n xnx n Vi i +viE
VxVV Eii. iu +{ Cii nx +{ J Ex
nii. ] + --V l i M x , + M x *
| M +i E, i n x **
+v x, vn <in v i. "+ x'
hV Mx +{ Mi Mx Pi. (+{ J Ex Pi).
hVS E {x M / nx M / i M]S
x {h <x Z. ix +{ M Sfx n.
iM MV, Sx M b *
M Uc<, n V` M **
M hV E M. =VV M n>x n. x Ex
n. n |Ei Ex n. E M-i Z. hx -M i V { * < M i vn **
V vnVx V>x Mi +i E VS V
M-i hV M {x M xhJ E + iS M i
+ <i Eh x.
{ {x {S Sx hVS { ix { Six
Ex n. Cii n. S M] < Ei.
E, Vi nJ ii *
nJx M, M **
V | E i vn iS Z.

+i Z MS J

71

i { i iV +. iS x xSiS
+{ J Ex P<. " M< ' S |h i vn
+{ J Ex P<. Eh i { i ilxS +.
{ Jb { x Ei x. i Vii Vi
Jb x x Ei. {h i +{ J Ex Pii. hx
MS ` i Mi +.
M b i Mn , x nJ S *
, M { **
Ex iS i x +. iS i E Ih
ni x +i. Eh h E {x +, {h V EV
+ J ni + i E h? V M, S S Eb
vn Vi +, i vn xi +, O vn xi +, +x
+x Ci vn Ei + i Mv +i.
Jx i J, {CE E J *
ESS { E, J x i **
h Vxi {ii. M i {h nii, i fi Vi.
S |h S +{ CiS V fi +i. S
`.
Vx E + { n, i l *
Vi i l , i l **
vx +h S CiS vni +i. M i Mh
Ci + xMh Ci, {ViS. {h + nxS
{Eb Mi +i. Vx nxS {Eb M]
Mi. v x G, x Yx, x M i n. v
E E{ i n.
+nE Jn JVx , Uc +{x n E **
+{v Vx E, xJ J E **
i ni nJ Vx, E **
E E], +Mh E Jx **
{ E{ x Uc, n +{x Vx **
+Mh E i E, Ei x x **
n J, Mnx **
hx hi +i E M bx t.
ix E x Jb , M c x E *
Ek E x E E, M E **
i h E E <? i +Vx P. BE x
` Ux M] Mi. ix Mi, Z x nEx +.

72

xnM

+v i] vn i +, xEx vn i +. xi +{ Ebx
xnx Pi. i E n{x/+i:Eh {x {x
n. +i V i] > Mi, i i i:S >x = i.
i SiCi >x M +. + Vhi E, iS E
Ei +i.
{h J +. x Vi i +i. i
Ehi M]S E +i x. i i +i E +<
i:S >x J> P, Z{x vn n<. , iiS vi vn
{h +. S Ci +. i-vx Ci Mi.
+M Ci * E Ci { Ci x v **
Vx CiS I { q Mi +.
JE M E Sh , i iZ V **
+h
] n +{x i E, +M EU i S *
E nx JE E, M MV i **
Eh i V Ci E i xS +. hx {h
Mi. ({h hMi Mi). iS iS E{ +h
iSS Sx/ <SU ES +.
BE VS xi nP x ` E E. VS
h- vC{x S E. V h -- x, M,
E {V? BEx Mi E 10 V x, <iE <iE k-Pb, <iE
<iE vx +h BE VS V. V h E n>x ]E.
n- S i i h E, E xE, , +{h
+{ E{ +t. n h , i i S Mx Pi.
VEbx vn E +{I `S x +. V M
i +. , + h E iS V + i.
V i W n, i c< *
V i J M, i E P] V< **
Vx vn ] -x J V , x nJ V *
V i J, = V **
Jv i +i E, J xPx x V.
i x ` M **
V E] < i i ]i V. x i VM
ix ] +h lx VhS <SU h x. V VM |
] Mi i V Z]E n>x nii.

+i Z MS J

73

i MS + E, ix E ES iS +i.
Vx iS {Eb M] Mi. E V il i{ Ex
{S? x.
Eix i{ i{ E b, E b M *
M Ub x, i> x {i { **
< {i VhS M BE i hV { +i. xn {
i Z i ix M vn { Ex V<. iS |h M vn
BE {S +i +{h ix { >x V. hx M CiS n
n +.
M +Y +, M +Y V *
E E i n E, ix E x **
S I Ci +. Ci l{i Eh`,
Ex Vh` |ix E M +i. x V{h
Ci V Ei x. ix i, M Mix i,
MM i, bM Sfx {Sx Vi, xn { Ex V Mi
+ i i { Ex Vi.
S |ni Vi |E S P i 2-3
M. 6-7 E ] i { S Mi i. i 5-10 h
Vb M. h E i x. nV > <SUi x. i
x SM SM CiS P Efii. E S Eii E
ES n >x V<. hx i vn xi.
BE n u M. il E Ex E bx nii.
il hx i vn S E BJn i JhS bx t.
ix S E, E b? hx ] E n {h bx n.
ix Mi E n b Ei x. BES i +xn n h i
+.
E +xn +. {>x BJt M]i V>x {bS +.
S i +. i {bix ] E, Jh bx n. ix
Mi E, S S i ii SM +. M ] E J] h
bx n. h E S S i Z Si +. J]{hS i
VMi +. i {bix ] E +{ Vx E i b.
ix lb S E +h ] E, `E +, l hS bx
ni.
+S |E E hii E, nM v VS x
+. + hi +i E -+ vn i vn vn **

xnM

74

i MS + E, ` xi E +. S
|ni iM i i 10 i Vh` +h 10 i h`
Mii. 400 E] +. jn xi Ex +h CiS {h
Ex Mi Vb +. jS 11-12 V {i xi Ei +i.
VM Jn E, + x. |iE `Eh +S Ei.
+v + xi, xi Ex +ji Ei E >x V. nhM
M Ei x.
< {n M i 10-12 E i. M {x
P>x Vi +. +i il vn Vx Z +i. xi Ex
Mi Vb +. V Z V i x. xVx > ni x.
BEx Z G] Mi E, Vx x, J Ex
ix Vb +. Z {ix, Z b, Z +< x V
E x. Mi E, E Z iMxS E +. i +{
E Ei V, ix +{+{ V. BE BE ix 200-200
hx Vb +.
{h J i + E, l h n Vx +h
+i. hi E, 200 h +hi i i J x.
V bC i iS i E E E. x i
BE +h E xi.
BEx Mi E, +MnS xI + {h V Eh
V Mi i n E` x ii S Vi x. xi S
Ei i Ii i E, i Vx Mi M] i
{ iS xi. ] E i i Vh x. V i
Mi +i E --+{ Eb i iV, +{ ix *
+{ +{ n, +{ xV **
+{ M {x +{, +{ +{ E J **
x +. i VS Vx Z
+. x i i x +. xi {x M +i. i
VS V xS VS Ci E Ei +.
####

+i Z MS J

75

EV hii Sk n>x BE
{ n x E E<
E E x Si< * vn i +l< **
ix E xE Mx * ix E { nx Vvx **
ii Gc E +xxn * J +xE J Mn **
ix E V n< J * {{S +{x J J **
i E< i J* E |{S Vx **
V V V E + * <x { { E { **
V +n i E V *+{ Vx { i **
E +x { * +{ {h { E **
{E +{ < * { n x E E< **
Mi +i E, ix ES V Mx hV < +,
i {{x ix ES V n. +i i Mx ix
Ei +xE i-S J Ji Vx vCi `i +, ix
i Ei +. +E Ex {{ x i:S {{
>x +. v x xx + +h {
{S n Eh Mi x.

nM n E
V Mi +i E, V xVxx {{S n Eh
Mi i iS ix E =Vb >x Vi. hx i +{S
ix Ei l{i Ei +. S n xi xi hi V
{S M] Ei + i S xVx +. x V Vxix i
Ex ` +. V vnVx Mi +i E, +
|E V BE V {{ V {S x i {
{x iSix xh E +h Mi E, V +E V
+i ix E xVx {x bx P>x . xVxx E
iS |z >x {{x i V n +. +i V
i x] E i n n J] < VV{n li
<. hx { {x +E Vx +hh`S {`
+. hxS VMi i +h Vx Vx P>x
Vi, Eh E { {S n ]i i x, x i ix

xnM

76

Ex ix n +i, x xVxS Vix bx P>x M


+i.

x x x ` `Ex
vn E Z< * x n E x V< **
+v i n x Vx * E n{ E {Sx **
n { V l < * lx E J {x < **
V J { lx E * i S i { x **
x x x ` `Ex * +v i `Mx **
vn ! -xS n Vh V + E
V> Ei x. x i +v +. x S
i l > Ei +h +{ CEEb Sh l i.
x S `Eh Ei x. + {lii
`M Vi.

i nx { +{ V i
x i vi x +E * J n x {E **
i { E v > * Ex ii > **
M{i ii M{i +lx * M{i i xnx **
M{i i i |E] > * + n{ =SSh > **
n =S + +Jb * n {b **
i nx { +{ V i * Ex {b Ei **
V Mi +i E, i {l, +E, J, n <in
E xi. i + i{ E` i? Ehi iii iS
i/i i.? i ii vn M{i i +h i lx vn M{i i.
i M{i i v i. M ilx |E] Z +h n =SSx +
E x. i E { {S i <i Eh xi. M
+ i Ehi i i i?

x V E<
x V E< * +Mx i < **

+i Z MS J

77

x i P + * J M x V **
x i V E b< * i x n V< **
x < * V Sx i E x J< **
Mi +i E, V +S xS h Ei iS Vx h
x] >x Vi. xS h Ex ES i x] >x Vi.
Z x -x +. V +Jx Pi i E J> Ei
x.

n + { J nx
+ n V E< * +{ {x < **
+ n Vx x { * < V | i + **
B n E Jx * h x Vx **
< {x x xVx { * vn i i **
n + { J nx * BE +E { x Sx **
V Mi +i E, V +i nS h Ei i +i {S
>x Vi. V x i x i |i {bi. V xS hx Ei
+ i h vn Vhi xi. xVx vn x Ei
x. vn ! + x i n +. +i x i{x n +
V Eh Vhi x.

{S + { x Ex
{S + { x Ex * {S ii i Sx **
+S + V +E Jx * n + =i{x **
+V + iV { * E + V ii **
M + {l > * Sx { `> **
{S +i i UV * {S ii i ={V **
{S ii n * ix Mh i +x **
n Mi E x { * n v E i **
+i { M Vx Vx * |i E Ex **
{ {x {S +iS (V x] h xi +S) Sx
E. iS {xS {S ii =i{z Z. +S +i {x +E
ii, n +i {x ii, +V +i {x iV (+Mx) ii,
+E +i {x V ii, M +i {x {l ii xh Ei.
{f S {S ii{x S Sx Z +h ii ix MhS

xnM

78

E M. S Eh Vh x. vh
Ei E +h E nx i M. Vx +i{
Vh iS +xnS li |{i E E.

M x +i x E< {
M i J * M x +i x E< { **
Vx M E Ex {ii * BE xE V Vi **
M { V E * M x x EM E **
M n M n * M |M] M{i +v **
M {l M {x +E * M V l Ex x **
Sp M * M Mv M **
M + h * M Mx E + **
SS V M nJ * M x EU + x {J**
=k v + Ex` * Ex M ` **
V M Vx * M z +x x x **
E E { * i M n x **
MS <S nx Eii. MS x Eh MS
+i { Ei x. V M `ii, i BE ixS
M VEx {f xPx Vii. M q ni |
vh Eh J + +h V x M | i + i
E J +. M S n (x) +i. {x M
|E] vn +i +h n {x M{i vn +i. M S {l, ,
Sp, +h +E +i. V l MS x Ei +i. M
S +i, M S h +i, M S +i, M S <
+i, M S E (E) +h +i. x SS VMii
V E ni + iv MS +i + {vnixS
VMEb { {V. Vx MS Vh +h M{I M
V xE. V Mi +i E, i ` | >x Vi V
|iE Vv MSS nx Ei +i.

M Sh V J vx
M Sh V J vx * + E Ei {x **
E V < * v M Shx {]< **

+i Z MS J

79

ix x vx xU J * n { + SJ **
Sh v Shi { * { { {S V **
M x +i x nV * +i Uc V **
V |iE Ih M ShS vxiS i i + E
|lx Ei. V |h M E Eb +Ei +i iS
|E x vn ii M Sh{S vx {V. Mx ix,
x, +h vx +{h Ex t +h iS nx P>x +i {x
E (+xni/vx ), iS Shi P. + Ex
+ {S V {Sx V<. V MS xJ + i +i
tS x +, Eh E i +i bx iS x
M +.

i M n S
J M S V v * V v i E **
ix x xU b * i M n S **
SE E{] J * M x E SJ **
E iE = * c M E v **
vn, V |h i Z Eh xi + iS |h
x MS Eh ni vh E {V. ix, x +h iE
M x (+
h Ex t) t. + Z hV M S ni | Ex
Pii. {h V lb E{] ni + i M |S +n Pi
h x. M iS Eh > Eh x. i MS
viS b.
####

80

+x + E`x
b +x {{ Ei Vx *
x E E, Gv E fx,
x E]x, bx ZMcx,
n E Jx x *
I E , E] {Sx *
E`x , i E`x ,
nE E, n ,
Ei Vx *
E x , E E x
x +v , EE Vx *
E i , S E x
x E Ex, Ci Vx *
i +x , E VMx
iV x i, M E Jx,
Si S Vx *
i E`x M, i Ci
{Ebx, vx E +{x,
{l Mx *
+x i , b x,
E, SS E,
+{x E n +x *
{ E`x , Eix E`x *
BE { E ,

xnM

E Vx
Sk E nx ]
iM Mx *
i +x +E E VMx,
vx x <ix, n nJx,
+Cn x n E Zx,
>S E E Pb nJx
iEi E nJ
E bx
{ E`x c
+E E iMx, SE x
xn Vx *
i x E Zx *
=E i S Vx
{
E`x i v
x{ + x
M +Y x
E V iMx
iM E Zx

+i Z MS J

81

{ +h E`h
{{ Ei Vh { +.
xS i >x,
Gv fh, vb Eh,
fh, bh,
n-S Ci h.
I >x E] {Sh.
E`h + E`h +
n-S SEx +i:Ehix
Efx ]Eh, Ei Vh.
E x + E
h, xi +v >x
EE Ehi x Vh.
E i +
S Ex Ph, x Jh
Ci >x Vh.
S { +
VMh
iV- h` MS Ci
h Ei Vh.
S E`h + {h
i Ci {Ebh,
+{ vx {li h.
{S i + i bx

h, |iE {ixS,
S, ES +`h Eh.
{h E`h +, Ei E`h +
BE Ih` x x Vh
Sk VMix Efx
nMEb h.
{ +
+E VMh,
vxS Ci nJh,
n nJh, i: +CEx
Vx n-x Vh,
=SS ES Pb nJh,
Mx Ph.
{h ` E`h +
+ES iM Eh,
i V>x xn vn
x Ex Vh.
S + x Zh,
iS ]v i Vh {h
SM h, S E`h
+
x h, M +Yi h,
E-V iMh
iMx i] Eh.

xnM

82

ix E V E i *
iE VM vx M **
xE V n Jx *
< E E< x Vx **
V xES M] n Mi +i iS E +. {h Eh iS
V Ei x +. iSS ix hV jn +i +h
M VM iSS , iSS Ci Ei +. jMhS Vi
VM +bE / +. VS Ci VM Ei +, iS ]
VM J>x ]Ei +ii. V i{S +i, {{S
+i, VS +i, {h x, Ex ix vE nx +{
Vi x ` +. |l i + {x Vx ii
+. n hV xi iS +i vh Ex +S / x
Ei +. V E]{x ]E hx < n Pi
+i, Ih Eh` {i n Pi +i. V S Ei
+i E, +S E +, +S IE +. E n>x
<x Ei +. iS |i {x V E i +i
E S +S Ih Ei +, {h +iE iS Vx {x x
Ei +, iS Ih Ei + / ix Ji +. E n
{S { P>x, n nJx xi ix i +.
x EU E x E E, x Ex M *
V EU E E, E E **
V i Mi + E Ei E, E< E, V E i
i x +, iS i Ehi {Jb +, i ll Yx
E x, Ci {iE Sx i BEi +. i i I
+ii, {h i +I +, i bx { M] Mii, i
{iEi M] Mi. i JJS + E V>x
+ +ii, i ix Ev {xi vn +E { xi.
V {xi vn { +i i V +i E +{ Cix
x {, Ehi nJx xPx M. M] xSi + E,
{xi vn + E { V> Ei x. M il {Sh i
nS M] Z. hx VS V MiS l+ ( iiYx )
x + i iS ` nx +, Eh E i i +vi
` <SUi / l` i{x n `i. V hi + E,
Ei E< E, Ei vx E, iS E <, i

+i Z MS J

83

M]S +{ x {CE JhM` v E i iS x


EhS Ex |ix Ei +. Eh E i {Jhb i
x + E --i-i v bC i `x xnx n Vi. Eh hi
E, + MVx <E x n, Eh hi E, ] n.
x xnx + n Vi x. BEx vn S E, V
i BES V hx xnx nhS + i +S
bC i `x xnx nh E? Mi E V BEJ
Ex nJ xnx t M ivn +S {vnix n<x, Eh
E xnx nhS {vni S +. i +S n Vi. S {vni +
xnxS Eh i Eh (Ci) t Mii.
--- nM v{ V. _

Related Interests