You are on page 1of 188

Niniejszy kurs skierowany jest do uczniw szk ponadgimnazjalnych uczcych

si jzyka niemieckiego od podstaw. Przygotowuje do matury na poziomie


podstawowym i do egzaminu Zertifikat Deutsch. Skada si z trzech czci:
A1, A2 i B1 (czci A1 i A2 dostpne s w wydaniach dwutomowych).
Kurs studio d:
1. oferuje poziom nauczania dostosowany do wymogw Europejskiego Systemu
Opisu Ksztacenia Jezykowego,
2. odpowiada standardom egzaminu maturalnego,
3. zawiera bogat ofert materiaw multimedialnych dla ucznia i nauczyciela,
4. wprowadza struktury gramatyczne w sposb praktyczny, pokazujc ich
zastosowanie w rnych kontekstach sytuacyjnych,
5. kieruje si najnowszymi osigniciami w dziedzinie nauczania jzykw obcych,
6. od pocztku konsekwentnie wprowadza rnorodne wiczenia fonetyczne,
7. przedstawia aktualn wiedz realioznawcz w ujciu midzykulturowym.
Komplet zawiera:
Podrcznik z wiczeniami + pyta audio dla ucznia,
Zeszyt maturalny,

studio d Jzyk niemiecki Poradnik metodyczny

studio d

studio

d A1

Jzyk niemiecki

Poradnik metodyczny w postaci ksikowej i w wersji interaktywnej,


Film studio d na DVD lub VHS,
materiay audio dla nauczyciela,

Poradnik metodyczny

CD-ROM dla ucznia,


Zeszyt swek do samodzielnej pracy,
Sprachtraining dodatkowy zeszyt wicze,
wiczenia interaktywne, testy kompetencyjne on-line, materiay dodatkowe
na stronie www.cornelsen.de/studio-d.

BC Edukacja Sp. z o.o.

www.bc.edu.pl

ul. ytnia 15 lok.13a


01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40

studio

d A1

Jzyk niemiecki

Poradnik metodyczny

liceum oglnoksztacce,
liceum profilowane,
technikum

Autorzy: Christel Bettermann, Regina Werner, Hermann Funk, Christina Kuhn,


Silke Demme
Opracowanie wersji polskiej: Dorota Stacho, Agnieszka Jezierska-Winiewska
Korekta: Olga Gorczyca, Pawe Dombrowski Kaliski, Grzegorz Pinkowski
Skad: Piotr Molski

Wszelkie prawa zastrzeone.


Zabrania si wykorzystywania
niniejszej ksiki i jej czci do
innych celw ni prawnie ujte
bez uprzedniej pisemnej zgody
wydawcy. Zgodnie z prawem
autorskim, bez uprzedniej
zgody wydawcy zabrania si
powielania, zapisywania oraz
zamieszczania dziea lub jego czci
w sieci komputerowej, a take
w wewntrznej sieci szk i innych
placwek owiatowych.

Uyte symbole:

wiczenie na rozumienie ze suchu,


CD/kaseta; CD 1, cieka 8 na CD
do pracy na zajciach

1.8

wiczenie fonetyczne, CD/kaseta;


CD 2, cieka 35 na CD do pracy na
zajciach

2.35

wiczenie automatyzujce
zagadnienie gramatyczne, punkt 16
w dziale Gramatyka
(w podrczniku)

16

materiay do kopiowania

N nauczyciel/nauczycielka
U ucze/uczennica
uczniowie/uczennice

Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH & Co. OHG, Berlin.


Przy opracowywaniu wersji polskiej wykorzystano tekst, ukad graficzny, zdjcia oraz
ilustracje z ksiki studio d A1 Unterrichtsvorbereitung.
Cornelsen Verlag GmbH & Co. OHG, Berlin 2005
BC Edukacja, Sp. z o.o., Warszawa 2008
Wydanie I
Druk i oprawa

Zakad Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

ISBN 978-83-61059-30-1

Spis treci
5

studio d koncepcja kursu

14

Rozkad materiau

28

Start auf Deutsch

31

35

39

42

46

49

53

57

60

Caf d

Im Sprachkurs

Stdte Lnder Sprachen

Menschen und Huser

Station 1

Termine

Orientierung

Berufe

Berlin sehen

64

67

71

74

77

Station 2

Ferien und Urlaub

Essen und trinken

Kleidung und Wetter

Krper und Gesundheit

80

Station 3

84

Opis egzaminu
Start Deutsch 1

85

Testy sprawdzajce,
Testy dodatkowe, Testy zbiorcze

151

Materiay do kopiowania

166

Klucz do testw

studio d koncepcja kursuKurs studio d skada si z trzech czsci: A1, A2 i B1. Skierowany jest do uczniw liceum oglnoksztaccego, liceum profilowanego i technikum uczcych si jzyka niemieckiego od
podstaw. Przygotowuje do matury na poziomie podstawowym oraz do egzaminu Zertifikat
Deutsch. Kurs studio d przeznaczony jest do realizacji przy 2 lub 3 godzinach jzyka tygodniowo. Odpowiada wariantowi B i C podstawy programowej ksztacenia oglnego.
Poradnik metodyczny do studio d A1 przygotowano z myl o nauczycielach jzyka niemieckiego bez wzgldu na ich dowiadczenie zawodowe. Ma suy pomoc w tworzeniu interesujcych lekcji.

Zeszyt maturalny

Poradnik metodyczny
w postaci ksiazkowej

Podrecznik z c wiczeniami

Komponenty kursu
studio d A1

Pyty lub kasety audio

,
Sprachtraining -- Zeszyt c wiczen

Film na DVD

Dodatkowe
.
materiay:
www.cornelsen.de/studio-d

CD-ROM dla ucznia

Podrcznik z wiczeniami A1 (tom 1 i 2)

Skada si z dwunastu rozdziaw gwnych o wzrastajcym stopniu trudnoci gramatycznej


i leksykalnej, poprzedzonych czci Start auf Deutsch, ktra zawiera wprowadzenie do nauki
jzyka niemieckiego oraz podstawowe informacje dotyczce ycia w krajach niemieckojzycznych. Po kadym rozdziale zamieszczono cz wiczeniow zakoczon podsumowaniem
opanowanej wiedzy Das kann ich auf Deutsch. Przejrzycie opracowane jednostki lekcyjne

5
studio d

Interaktywny poradnik
metodyczny na CD-ROM-ie

Koncepcja kursu

Zeszyt swek

Koncepcja kursu

zawieraj zadania i wiczenia do wszystkich sprawnoci jzykowych (suchania, czytania,


pisania, mwienia). Interesujce tematy i teksty wprowadzaj w codzienne ycie mieszkacw
krajw niemieckojzycznych, a jednoczenie pozwalaj na porwnania z wasnymi dowiadczeniami. Zgodnie z zaoeniami poziomu A1 podrcznik przygotowuje do porozumiewania
si w codziennych sytuacjach oraz rozumienia i formuowania prostych wypowiedzi ustnych
i pisemnych. studio d wprowadza struktury gramatyczne w praktyczny sposb, pokazujc ich
zastosowanie w rnych kontekstach sytuacyjnych.
Sposb prezentacji i kolejno wicze su odkrywczemu zdobywaniu wiedzy oraz pomagaj w rozpoznawaniu, rozumieniu i stosowaniu struktur jzykowych. Wskazwki dotyczce
uczenia si pomog wypracowa wasne strategie nauki. Rozdziay podsumowujce (Station 1,
Station 2, Station 3) pozwol powtrzy dotychczas opanowany materia.
Na doczonej do podrcznika pycie audio znajduj si nagrania do zada oraz wiczenia fonetyczne zawarte w rozdziaach podsumowujcych. Dziki nim mona samodzielnie
trenowa rozumienie ze suchu oraz wymow. Na kocu podrcznika zamieszczono m.in.
test modelowy do egzaminu Start Deutch 1, przegld omwionych zagadnie gramatycznych,
sowniczek niemiecko-polski, zapis nagranych tekstw oraz klucz do zada i wicze (w formie
wkadki).

Zeszyt maturalny

Zawiera zadania maturalne, ktre pomagaj w przygotowaniu do matury z jzyka niemieckiego


na poziomie podstawowym, opis standardw maturalnych i test do samooceny. W Zeszycie
maturalnym uwzgldniono wiczenie takich umiejtnoci, jak: rozumienie tekstu czytanego,
pisanie, rozumienie ze suchu i mwienie. Zeszyt maturalny odpowiada tematom z obydwu
tomw studio d A1.

Poradnik metodyczny w postaci ksikowej

Zawiera komentarze dydaktyczne, propozycje rozwiza do zada i wicze zamieszczonych


w podrczniku studio d A1 (tom 1. i 2.), informacje dotyczce ycia w krajach niemieckojzycznych, a take testy sprawdzajce wiedz (po kadym rozdziale), testy dodatkowe do
kadego rozdziau oraz cztery testy zbiorcze. Na kocu Poradnika metodycznego zamieszczono
materiay do kopiowania.

studio d

Interaktywny poradnik metodyczny na CD-ROM-ie

Zawiera podrcznik z wiczeniami opatrzony komentarzem metodycznym, materiay i testy,


ktre mona wydrukowa, rozwizania do testw, nagrania audio i wideo, zapis nagranych
tekstw oraz sowniczek.

Pyty lub kasety audio do podrcznika

Zachcamy do korzystania z osobno wydanych materiaw audio do pracy na zajciach.


Zawieraj one wszystkie teksty do suchania zawarte w podrczniku. Pomog rozwin umiejtno rozumienia wypowiedzi w jzyku niemieckim, a take poprawi wymow i sprawno
mwienia.

Film na DVD

Trzydziestopiciominutowy film fabularny do kursu studio d A1 mona wykorzysta na zajciach lub podczas samodzielnej nauki. Bohaterami s modzi ludzie przedstawieni w codziennych sytuacjach: na lekcjach oraz w czasie wolnym od zaj. wiczenia do filmu znajduj si
w rozdziaach podsumowujcych (Station 1, Station 2, Station 3) oraz w Interaktywnym poradniku metodycznym dla nauczyciela na CD-ROM-ie.
Zaleca si zastosowanie tego materiau dydaktycznego, poniewa pozwala on na wykorzystanie najnowszych osigni w dziedzinie nauczania jzykw obcych.

CD-ROM dla ucznia

Zawiera urozmaicone wiczenia interaktywne. Dziki nim ucze zdobywa takie umiejtnoci, jak czytanie, mwienie, rozumienie ze suchu, a take uczy si gramatyki i sownictwa.
Na CD-ROM-ie znajduj si sekwencje wideo. CD-ROM posiada take funkcj sprawdzania
bdw ucze moe w obiektywny sposb sprawdzi stan swojej wiedzy i obserwowa wasne
postpy.

Zeszyt swek

Zawiera wyrazy uporzdkowane w kolejnoci ich wystpowania w podrczniku studio d wraz


z przykadami ich uycia. Pusta rodkowa kolumna umoliwia wpisanie polskiego odpowiednika.

Sprachtraining Zeszyt wicze

Dodatkowe materiay do kursu studio d znajduj si na stronie:

www.cornelsen.de/studio-d.

Koncepcja kursu

Zawiera dodatkowe wiczenia przydatne zarwno na lekcji, jak i podczas samodzielnej nauki
w domu. Ciekawostki dotyczce ycia mieszkacw krajw niemieckojzycznych umoliwiaj
przyswajanie wiedzy w sposb przyjemny i urozmaicony.

7
studio d

Wie sind die Zimmer? Hre den Text von Seite 60 noch einmal und ergnze die Tabelle.
Jakie s te pomieszczenia? Wysuchaj jeszcze raz tekstu ze strony 60 i uzupenij
tabel odpowiednimi przymiotnikami.

1
43

Adjektiv

Kurs
studiovon
d:Ulli
das Zimmer
1

konsekwentnie
die Kche stosuje normy Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jezykowego:

das Bad

W tym rozhell
dziale nau

7 Name Stadt Region Land Sprachen.


das
Wohnzimmer
Imi/nazwisko miasto region kraj jzyki.

der Balkon Ich-Texte schreiben

Rozdzia 4

der Flur

n und Texte

Ich heie
Ich komme aus Ich wohne jetzt in
Bei uns in spricht man

lang

dunkel

czysz si:

opisywa mieszkanie i
pomieszczenia,
wyraa rne opinie o
mieszkaniu,
rozmawia o osobach i
rzeczach,
uywa zaimka dzieraw
czego w mianowniku,
stosowa rzeczowniki z rod
zajnikami w bierniku,
uywa przymiotnikw
w zdaniu,
stosowa przymiotniki
z zu,
poprawnie wymawia sp
schn
gro
gosk ch,
klein
poprawnie zaznacza akc
enty wyrazowe
w rzeczownikach zoony
ch.

Wortschatz systematisch lernen. Ergnze das Gegenteil.


antonimy od podanych przymiotnikw.
3, s. 48
TematyRozdzia
iUtwrz
teksty
2

Koncepcja
kursu
sechzig

Redemittel

1.
g internationale und
Varianten. Mach eine Tabelle. 2.
si i egnaj60
Niemcy, Austriacy
3.
zy? Sporzd tabel
.
4.

gro

Du oder Sie?

Lerntipp

dunkel
Tak
zapyta:
Takist
moesz
Esmoesz
gibt keine
Regeln. Sie
offi- odpowiedzie:

Ucz si przymiotnikw
wraz z ich antonimam
i.

ziell,
formal und neutral.Das
Freunde
billig
Was
ist das?
ist
und
gute
Bekannte
sagen
du.
Wo ist denn das?
Das
ist inAus

England
und
aus
den
USA
kommt
neu
In welchem Land ist das? ist in

schn hsslich
lang kurz

leise

Rozdzia 3, s. 43

5.

ung international

studio d

Abitipp

2 odpowiada standardom egzaminu maturalnego:


schland und in sterreich
n meistens die Hand. Aus 3 Akkusativ
10.4
ich, Spanien und
a) Lies die Dialoge und markiere die Artikel im Akkusativ.
eine andere
Przeczytaj dialogi i zaznacz rodzajniki w bierniku.
sst Bekannte8ein
W tym rozdziale nauczysz si:
Sprechen
r dreimal. Und
nawizywa kontakt z nowo poznan osob,

Die Wohnung hat


drei Zimmer.

Rozdzia 5, s. 57

Wie viele
Das ist der
stosowa
liczebniki od 1 do 1000,
Hat
die
Wohnung
gibt es
Personen
einen
skada
zamwienie w restauracji Balkon.
i regulowa rachunek,
Balkon?
Foto? i notowa numery telefonw,
auf dem
podawa
das? pytania z zaimkami pytajcymi: wie, woher, wo, was,
ist zadawa
Wer
sie?
Wo sind
odmienia
czasowniki: heien, kommen, wohnen, bestellen,
mcht-,sie?
sein,
Was machen

Rozdzia 4, s. 60

Ich finde den


Balkon zu klein.

poprawnie akcentowa czasowniki i liczebniki.

Station 1, s. 74

c) Ordne die
Gesprche
den Fotos auszainteresowaniom
Aufgabe 1 zu.
uwzgldnia
tematyk
odpowiadajc
modziey:
Dopasuj dialogi do zdj z zadania 1.

Grammatik

Nominativ
Akkusativ
d) bt
im Kurs. Powiczcie te dialogi.

1.

der /ein Balkon


den /einen Balkon Ich finde den Balkon zu klein.
Samira: Entschuldigung, ist hier noch
frei?
das
/ein Haus
das- /ein Haus
Ich finde das Haus teuer.
Katja: Ja klar, bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs?
die
/eine
Toilette
die /eine
Toilette Ich komme
Ich finde
die Toilette zu klein.
Ja, im
Samira:
Kurs A1. Ich heie
Samira Sundaram.
aus Indien.

Katja: Ich bin Katja Borowska aus Russland.


Was trinken Sie?
Samira:
b) Sprich ber
eine bestimmte Wohnung. be im Kurs.

Katja: Ehmmm, Orangensaft.
Opisz
pomieszczenia
znajdujce si w mieszkaniu, wykorzystujc poznane zwroty.
Samira: Zwei Orangensaft, bitte.

ng und Verabschiedung in
and / sterreich / der Schweiz

Polen
Ich
finde den Balkon / die Kche / das Bad / den Flur /
2. n
zu gro / zu
/ Julian,
zu klein.
Ich

n dunkel
Gr dich,
das sind
Belalfinde
und Alida.

Julian: Hi! Woher kommt ihr?


l Wir kommen aus Marokko, und du? Woher kommst du?
g: Ort, Sprachen, Wohnen

Julian: Aus den USA.
obie krtk notatk zawierajc nastpujce
informacje: pochodzenie,

n Was mchtest du trinken?
jzykw, miejsce zamieszkania.
Julian: Kaffee.
-Texte

n Ja, ich auch!

l Ich auch!
hreiben

t Ja, bitte!

n Vier Kaffee, bitte!
N

Liebe
Ich heie Ich komme 3.
ausn Das liegt (bei)
W
Ich bin Ich spreche
Liu Mei: Hallo, Marina!
Ich wohne Und du? Bitte
antworte.

Marina: Tag, Liu-Mei!

arina, das ist FrauS Schiller. Sie ist Deutschlehrerin.


Liu Mei: M
Frau Schiller, das ist Marina lvarez.
Frau Schiller: Guten Tag, Marina. Woher kommen Sie?
Zwroty uywane w kaw
iar

emo

ni (I)

43

n Was mchtest du trinken?


Opis
pomieszcze przymiotniki
Julian: Kaffee.
n Ja, ich auch!
1
Wie sind die Zimmer? Hre den Text von Seite 58 noch einmal und ergnze die Tabelle.
l Ich auch!
Jakie s te pomieszczenia? Wysuchaj jeszcze raz tekstu ze strony 58 i uzupenij
t Ja, bitte!
tabel odpowiednimi przymiotnikami.
n Vier Kaffee, bitte!

Adjektiv

das Zimmer von UlliLiu Mei:
Hallo, Marina!
die Kche

Marina: Tag, Liu-Mei!
lang
hell
dunkel
das
M
Bad

Liu Mei:
arina, das ist Frau Schiller. Sie ist Deutschlehrerin.
Schiller, das ist Marina lvarez.
das Frau
Wohnzimmer
Frau Schiller: Guten Tag, Marina. Woher kommen Sie?
Zwroty uywane w kaw
der Balkon
iarni (I)

Marina: Ich komme aus Argentinien, aus Rosario.
Ent
sch
uld
igu
ng, ist hier noch frei?
der
Flur mchten Sie trinken?

Liu Mei:
Was
Was m
chten Sie trin
schn
gro
ken? /
klein
Frau Schiller: Eistee!
Was mchtest du trinken
?

Marina: Ich auch.
Kaffee oder Tee?
2
Wortschatz systematisch lernen. Ergnze das Gegenteil.

Liu
Mei:
Also drei Eistee.
Was nehmen/trin
5

Rozdzia 4

Minimemo

3.

sechzig

60

Utwrz antonimy od podanych przymiotnikw.

1. gro und Pnktlichkeit


7 Zeitplne
2.

dunkel

Zwei Kaffee, bitte!

ken Sie?

Plan zaj i punktualno


Ler
ntipp

Ucz si przymiotnikw

Rozdzia 1, s. 15
1 Lies und
3.

vergleiche
die beiden Zeitplne. Wie machst du deinen Plan?
wraz z ich antonimami.
billig
Zapoznaj si z planem zaj i u wasny.
sch
n hsslich
4. neu
lang kurz

2: bungszeit 3 Stunden
podaje nowe
w rnych Plan
kontekstach
sytuacyjnych:
5. struktury gramatyczne
leise
Di:

Plan
1: bungszeit 3 Stunden
3
Akkusativ.

Mi:
a) Lies die
Dialoge und markiere die Artikel im Akkusativ.
Dienstag:
V Stunde
Przeczytaj dialogi i zaznacz rodzajniki w Do:
bierniku.
Donnerstag: V Stunde
Das ist der
Die Wohnung hat
Hat die Wohnung Fr:
Freitag:
1 Stunde
Balkon.
drei Zimmer.
einen Balkon?
Sa:
Sonntag:
1 Stunde
So: 3 Stunden
Montag:
Test
Mo: Test

Koncepcja kursu

10.4

Ich finde den


Balkon zu klein.

Lerntipp

Grammatik

b) Lies den Text. Was denkst du? Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Anni Fayolle studiert in Tbingen.


Sie schreibt ber die Deutschen
und die Pnktlichkeit.

Rozdzia 5, s. 89

Sind die Deutschen wirklic


h so pnktlich?
Alle sagen, die Deutschen
sind sehr pnktlich.
Aber ich glaube das nicht.
Ich fahre oft Bahn.
Die Zge sind sehr moder
n und hell. Die Fahr
plne sind klar. Die Zge
sind meistens pnkt
lich, aber manchmal hab
en sie auch zehn oder
zwanzig Minuten Versp
tung. In Frankreich
sind die Zge nicht so mo
dern, aber sie sind
fast immer pnktlich. In
Deutschland hast du
um zwei einen Termin bei
m Zahnarzt und du
wartest bis halb drei. Vie
le Partys beginnen offi
ziell um acht, aber die me
isten kommen erst um
halb neun oder neun. Die
Deutschen sprechen
viel ber die Uhrzeit. Ab
er ich glaube, sie sind
genauso pnktlich oder unp
nktlich wie die
anderen Europer auch.

9
studio d

2.

89
neunundachtzig

gro
/ zu dunkel
/ zuSie
klein.
Ich finde
nach acht.
Die zu
Party
beginnt
um acht.
kommen
zwanzig
Der Zug hat acht Minuten Versptung.
3. 4,
Das
Kino beginnt um 19.30 Uhr. Sie kommen um 19.35 Uhr.
Rozdzia
s. 60
4. Der Kurs beginnt um acht. Sie sind fnf nach acht im Kurs.
5. Ihre Freunde kochen heute. Das Essen beginnt um 19 Uhr.
zawieraSie
aktualne
dotyczce ycia w krajach niemieckojzycznych:
kommeninformacje
um halb acht.
1.

Rozdzia 5

W trakcie systematyczn
ej nauki
Nominativ
Akkusativ
rb sobie czsto krtkie
przerwy.
Pnktlichkeit.
der Punktualno.
/ein Balkon
den /einen Balkon Ich finde den Balkon zu klein.
das /ein Haus
das /ein Haus
Ich finde das Haus teuer.
a) Was ist fr
Pnktlichkeit?
Beantworte
die Frage
und
sprich
darberzu
mit
diedich
/eine
Toilette
die
/eine Toilette
Ich
finde
die Toilette
klein.
deinen Partnern/Partnerinnen im Kurs.
Co oznacza
ciebie
Odpowiedz
b) Sprichdla
ber
einepunktualno?
bestimmte Wohnung.
be im Kurs.
Das ist noch pnktlich /
Opisz pytania
pomieszczenia
znajdujce
si w
mieszkaniu,
wykorzystujc poznane zwroty.
na ponisze
i porozmawiaj
na ten
temat
ze
sehr unpnktlich.
swoimi
kolegami/koleankami.
Ich finde
den Balkon / die Kche / das Bad / den Flur /

vierundsiebzig

Guten Morgen, Guten Tag, Guten


Abend (ab 18 Uhr) und Auf Wiedersehen
sind neutral. Hallo und Tschss hrt man
sehr oft. Das ist nicht so formal. In sterreich
sagt man auch Servus und in der Schweiz
Grezi und Auf Wiederluege. In NordEuropejskie portfolio jzykowedeutschland sagen viele Menschen nicht
Guten Tag, sie sagen Moin, Moin. In
Europejskie portfolio jzykowe to osobisty dokument
uczcego
si,man
dziki
moe
Sddeutschland
grt
mitktremu
Gr Gott.
on zaprezentowa swoje umiejtnoci i dowiadczenia midzykulturowe z rnych okresw
nauki we wszystkich znanych mu jzykach. Jego uycie pomaga stymulowa proces uczenia
Begrung und
Verabschiedung
in Portfolio skada si z trzech czci: Paszportu
si i przygotowywa
ucznia
do samooceny.
Deutschland
/
sterreich
/
der
Schweiz
Jzykowego, Biografii i Dossier. Podrcznik studioPolen
d zawiera zadania polegajce na pisaniu
wasnych tekstw (Ich-Texte), ktre uczniowie gromadz w swoim portfolio.
2

Vorstellung: Ort, Sprachen, Wohnen


Napisz o sobie krtk notatk zawierajc nastpujce informacje: pochodzenie,
miejsce zamieszkania, znajomo jzykw.
Ich-Texte

Koncepcja kursu

schreiben

studio d

10

Liebe
Ich heie Ich komme aus Das liegt (bei)
Ich bin Ich spreche
Ich wohne Und du? Bitte antworte.

Station 1, s. 74

studio d strategie uczenia si


W kadym rozdziale zaproponowano wiele technik uczenia si dopasowanych do przekazywanych treci. Aby uczniowie mogli skutecznie stosowa te strategie, naley uwzgldni nastpujce aspekty:
potrzeby uczniw oraz czas, jakim dysponuj;
motywacj;
moliwo zastosowania tych strategii;
wyznaczone cele, ktre uczniowie powinni osign.

motywuj

dodaj pewnoci siebie

uprzyjemniaj i uatrakcyjniaj
nauk

umoliwiaj efektywniejsz nauk

Strategie
uczenia sie

pozwalaj samodzielnie
zorganizowa prac

uatwiaj zapamitywanie
materiau

7 Zeitplne und Pnktlichkeit


1

Plan zaj i punktualno

Lies und vergleiche die beiden Zeitplne. Wie machst du deinen Plan?
Zapoznaj si z planem zaj i u wasny.
Plan 2: bungszeit 3 Stunden
Di:

Plan 1: bungszeit 3 Stunden


Dienstag:

Mi:

V Stunde

Do:

Donnerstag: V Stunde
Freitag:

1 Stunde

Sonntag:

1 Stunde

Montag:

Test

Fr:
Sa:
So:

3 Stunden

Mo:

Test

Lerntipp

a) Was ist fr dich Pnktlichkeit? Beantworte die Frage und sprich darber mit

Gramatyka
deinen Partnern/Partnerinnen im Kurs.

3
30,31

(Grammatik),
ktre uczniowie uzupeniaj na lekcji. Na kocu podrcznika znajduje si prze1. Die Party beginnt um acht. Sie kommen zwanzig nach acht.
gld
zagadnie
ktre wystpiy
w danym
tomie.si turyci?
Wohin
gehen
die
Touristen?
Dokd
udaj
2. Der Zug
hatgramatycznych,
acht
Minuten
Versptung.
3.

Das Kino beginnt um 19.30 Uhr. Sie kommen um 19.35 Uhr.


Sie kommen um halb acht.
Przyimki in, durch, ber + biernik

b) Lies den Text. Was denkst du? Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Minimemo

den Park.
in
gehen
Die Touristen
Anni Fayolle studiert in Tbingen.
das
Museum.
Sind die
Deutschen wirklich so pn
Sie schreibt ber die Deutschen
ktlich?
die
Galerie.
Alle sagen, die Deutsche
und die Pnktlichkeit.
n sind sehr pnktlich.
den
Park.
durchAber ich
laufen
Sie
glaube das nic
das Stadttor. ht. Ich fahre oft Bahn.
Die Zge
sind sehr modern und hel
die
Fugngerzone. l. Die Fahr
plne sin
d klar. Die Zge sind me
istens pnkt
Marktplatz.
ber lich, abeden
gehen
Sie
in das
r manchmal haben sie auc
h zehn oder = ins
das
Messegelnde.
zu dem = zum
zwanzig Minuten Versptu
ng. In Frankreich
Schlossbrcke.
zu der = zur
sind die die
Z

am

Bahnhof

ins
2

Spielt die Dialoge im Kurs.

Wie komme ich zur


Sprachschule?

25
fnfundzwanzig

Die Touristen gehen

Rozdzia 8, s. 25

Rozdzia 8

ge nicht so modern, aber


sie sin
an ddem = am
fast immer pnktlich. In
Deutschland hast du
Przyimki zu, an vorbei + celownik
um zwei einen Termin bei
m Zahnarzt und du
Stadion.
zum wartest bis
fahren
Sie
halb drei. Viele Partys beg
innen offi
ziell um ach
Zoo.
t, aber die meisten komme
n erst um
halb neunBahnhof.
oder neun. Die Deutsche
n sprechen
zur viel ber Touristeninformation.
gehen
Sie
die Uhrzeit. Aber ich gla
ube, sie sind
genauso pn
Schlossbrcke.
ktlich oder unpnktlich wie
die
anderen Eu
Universitt
an der
fahren
Sie
roper auch.
vorbei.

Odegrajcie dialogi na lekcji.

11
studio d

Lies
und ergnze
die fehlenden
Bildunterschriften.
4. die
DerTabelle
Kurs beginnt
um acht.
Sie sind fnf
nach acht im Kurs.
Przeczytaj
informacje
zamieszczone
tabelibeginnt
i wpisz brakujce
podpisy do obrazkw.
5. Ihre Freunde
kochen
heute. DaswEssen
um 19 Uhr.
Grammatik

89
neunundachtzig

Co oznacza dla ciebie punktualno? Odpowiedz


Das ist noch pnktlich /
naprzejrzystym
ponisze pytania
i porozmawiaj
na ten
temat
ze uczniomsehr
Dziki
przykadom
podrcznik
studio
d daje
moliwo
samodzielnego
unpnktlich.
swoimi kolegami/koleankami.
odkrywania
regu gramatycznych. W rozdziaach umieszczono ponadto tabele gramatyczne

Koncepcja kursu

Rozdzia 5, s. 89

Rozdzia 5

W trakcie systematyczn
ej nauki
rb sobie czsto krtki
e przerwy.

Dziki temu, e gramatyka jest podana w sposb motywujcy, uczniowie atwo przyswoj
struktury gramatyczne, przydatne do wyraania wasnych opinii.

Informacje dotyczce ycia w krajach niemieckojzycznych


Lekcja jzyka obcego to nie tylko uczenie si
struktur jzykowych, lecz take poznawanie
kraju/krajw, w ktrych uywa si danego
jzyka. Podrcznik studio d:
ten proces za pomoc autentycznych tekstw, zdj, rysunkw, schematw;
2. zawiera teksty przeznaczone do rozumienia
ze suchu, dostarczajce zarwno informacji
o danym kraju, jak i o jego mieszkacach;
3. zawiera Landeskunde teksty dotyczce
ycia w krajach niemieckojzycznych, ktre
su do wiczenia umiejtnoci globalnego
i selektywnego rozumienia tekstu.
Zastosowanie wideo pozwala na urozmaicenie przekazu informacji oraz motywuje do
komunikacji jzykowej.
Dodatkowe materiay multimedialne znale mona pod adresem:
www.cornelsen.de/studio-d.

Koncepcja kursu

1. wspiera

studio d

12

Rozdzia 7,
s. 11

Fonetyka oraz trening wymowy w studio d


W kadym rozdziale w podrczniku studio d znajduj si wiczenia fonetyczne, polegajce
na wymawianiu poszczeglnych gosek i odtwarzaniu poprawnej intonacji zdania. Uczniowie
suchaj i powtarzaj poszczeglne goski, a take cae wyrazy i zdania.
Prawidowa wymowa gosek i waciwa intonacja zdania uatwiaj porozumienie w rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej i decyduj o poprawnoci wypowiedzi.
Poprzez wielokrotne powtarzanie uczniowie s w stanie poprawi swoje kompetencje, co
pozytywnie wpywa na proces nauki.
Podczas treningu wymowy nauczyciel powinien pomc uczniom przeama bariery jzykowe,
wstyd i lk przed mwieniem.

studio d program nauczania


Kurs studio d odpowiada wariantowi B i C Podstawy Programowej Ksztacenia Oglnego, ktra
uwzgldnia trzy warianty:
A. Nauk jzyka obcego nowoytnego jako pierwszego bdc kontynuacj nauczania
jzyka w gimnazjum;
B. Nauk jzyka obcego nowoytnego jako pierwszego ktra rozpoczyna si od poziomu
zerowego, lub jako drugiego, gdy nauczanie tego jzyka stanowi kontynuacj edukacji
gimnazjalnej;
C. Nauk jzyka obcego nowoytnego jako drugiego od poziomu zerowego.
Wariant B sugerowany jest dla grup, w ktrych na nauczanie jzyka niemieckiego przeznaczono 3 godziny tygodniowo. Do celw edukacyjnych nale:
1. Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym;
2. Opanowanie jzyka niemieckiego na poziomie pozwalajcym na sprawne porozumiewanie si w codziennych sytuacjach;

Wariant C sugerowany jest dla grup, w ktrych na nauczanie jzyka niemieckiego przeznaczono 2 godziny tygodniowo. Wariant C uwzgldnia nastpujcy cel edukacyjny: opanowanie jzyka niemieckiego na poziomie pozwalajcym na najprostsze porozumiewanie si
w codziennych sytuacjach.
Zwracamy uwag, e ponisze warianty s streszczeniem celw edukacyjnych, ktrych pene
brzmienie mona znale na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po zrealizowaniu kursu studio d ucze powinien m.in.:
rozumie proste wypowiedzi i umie wyszukiwa w nich szczegowe informacje,
potrafi zadawa proste pytania i na nie odpowiada,
umie uzyska wiadomoci i udziela informacji dotyczcych sytuacji codziennych,
potrafi krtko wypowiedzie si o sobie i o otoczeniu,
rozumie oglnodostpne teksty,
umie wypenia typowe formularze,
potrafi napisa krtki list.

Koncepcja kursu

13
studio d

Rozkad materiau
Start auf Deutsch
Temat

Rozkad materiau

Deutsch
sehen und
hren
Im Kurs

KB: 2: 19

Das
Alphabet

KB: 3: 111

Inter
nationale
Wrter

KB: 4: 15

Liczba
lekcji

Cele
Zagadnienia
komunikacyjne
gramatyczne
Ucze:
i fonetyczne
rozumie internacjonalizmy Akcent wyrazowy
w jzyku niemieckim
rozpoznaje jzyk niemiecki
wsrd innych jzykw
przedstawia siebie i inne
osoby
pyta o nazwisko
i pochodzenie
pozdrawia
zna niemiecki alfabet
Alfabet niemiecki
literuje wyrazy i zapisuje
Akcent wyrazowy
wyrazy przeliterowane
rozpoznaje
internacjonalizmy
w tekstach
wiczy umiejtno
globalnego rozumienia
tekstu

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
nawizuje rozmow
zamawia napj w kawiarni
nawizuje i prowadzi
proste rozmowy
proponuje co do picia
zamawia napj

studio d

14

Materia
podrcznikowy
KB:1: 14

Rozdzia 1: Caf d
Temat

Treffen im
Caf
Wer?
Woher?

Materia
podrcznikowy
KB: 1:
1 B: 1
KB: 2: 19
B: 24

Zahlen und
zhlen

KB: 3: 17
B: 56

TelefonKB: 4: 17
nummern
B: 714
und Rechnungen
Powtrzenie
i sprawdzian

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne

Koniugacja
czasownikw
regularnych
Koniugacja
czasownika sein
Pytania szczegowe
(W-Fragen)
zna liczebniki od 1 do 100 Akcent wyrazowy
rozpoznaje i zapisuje
(liczebniki)
liczebniki, ktre syszy
pyta o numer telefon
podaje numer telefonu
informuje o cenie
paci rachunek w kawiarni
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Rozdzia 2: Im Sprachkurs
Temat

Im Kurs

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 17
B: 12

Das Buch
die Bcher

KB: 3: 16
B: 57

Ein Eis?
Kein Eis!

KB: 4: 15
B: 89

Schulen,
Kurse,
Biografien

KB: 5: 1
B: 10

Kommuni- KB: 6: 12
kation im
B: 11
Deutschkurs

Powtrzenie
i sprawdzian

zna rodzaj poznanych


rzeczownikw
stosuje strategie pracy
ze sownikiem
zna liczb mnog
poznanych rzeczownikw
stosuje strategie pracy
ze sownikiem
pyta o przedmioty
podaje nazwy
przedmiotw
zaprzecza

nazywa czynnoci wykonywane na lekcji


zna pytania, proby
i polecenia, ktrych
uywa si na lekcji
nazywa czynnoci
wykonywane na lekcji
zna pytania, proby
i polecenia, ktrych
uywa si na lekcji
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne
Rzeczowniki
z rodzajnikiem
okrelonym
w mianowniku
Rzeczowniki zoone
Akcent wyrazowy
Rzeczowniki z rodzajnikiem okrelonym w mianowniku
Liczba mnoga
rzeczownikw
Wymowa umlautw:
, ,
Rzeczowniki
z rodzajnikiem
nieokrelonym
w mianowniku
Przeczenie kein,
keine

15
studio d

KB: 2: 13
B: 34

Cele
komunikacyjne
Ucze:
nazywa przedmioty
i sprzty w klasie
sygnalizuje, e czego
nie rozumie
prosi o powtrzenie

Rozkad materiau

Der, die,
das

Liczba
lekcji

Rozdzia 3: Stdte Lnder Sprachen


Temat

Rozkad materiau

Gre aus
Europa

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 15
B: 13

Menschen,
Stdte,
Sprachen

KB: 2: 17
B: 46

Warst du
schon in ...?

KB: 3: 14
B: 710

Lnder und KB: 4: 17


Sprachen
B: 11

studio d

16

Deutsch im
Kontakt

Powtrzenie
i sprawdzian

KB: 5: 13
B: 12

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
podaje nazwy synnych
zabytkw europejskich,
a take miast oraz
pastw, w ktrych si one
znajduj
zna niemieckie nazwy
wybranych krajw
zna kierunki geograficzne
okrela pooenie
geograficzne krajw
i miast
pyta, gdzie kto by
informuje, jakie kraje
i/lub miasta odwiedzi
opowiada o miejscach,
ktre zwiedzi
zna nazwy krajw
europejskich
informuje, jakie zna jzyki
obce
wie, jakimi jzykami mwi
si w krajach europejskich
omawia statystyk
pisze o sobie krtki tekst
rozumie tekst dotyczcy
projektu Euroregio
odtwarza informacje
zawarte w tekcie
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne
Szyk zdania prostego
Intonacja zda
oznajmujcych
i pytajcych

Intonacja zda
pytajcych

Czas przeszy
Prteritum
czasownika sein
Szyk w zdaniach
oznajmujcych
i pytajcych

Rozdzia 4: Menschen und Huser


Temat

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 12
B: 1

Wohnen
in Deutschland, sterreich und
der Schweiz
Wohnungen KB: 2: 13
B: 2

Das ist mein KB: 3: 13


Haus
B: 34

KB: 5: 13
KB: 6: 1
B: 9

Der Umzug

KB: 7: 1
B: 1011

Wohnen interkulturell

KB: 8: 12
B: 12

Powtrzenie
i sprawdzian

nazywa meble
przyporzdkowuje meble
i sprzty odpowiednim
pomieszczeniom
rozumie tekst (czytany)
na temat przeprowadzki
wyszukuje w tekcie szczegowe informacje
mwi o przeprowadzce
(na podstawie tekstu
lub wasnych dowiadcze)
opowiada o mieszkaniach
w innych krajach i innych
epokach
opowiada o typowych
domach i mieszkaniach
w Polsce
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne
Odmiana rzeczownikw w bierniku

Wymowa goski ch

Zaimki dzierawcze
w mianowniku
Przymiotnik jako
orzecznik
Przymiotnik z zu
Odmiana rzeczownikw w bierniku
Rzeczowniki zoone

17
studio d

Mbel zu
Hause

Cele
komunikacyjne
Ucze:
zna rne rodzaje domw
informuje, gdzie kto
mieszka
opowiada o domu,
w ktrym mieszka
nazywa pomieszczenia
w mieszkaniu
opisuje swoje mieszkanie
pyta o przynaleno
informuje
o przynalenoci
opisuje mieszkanie
wyraa opini na temat
mieszka

Rozkad materiau

Eine Traum- KB: 4: 14


wohnung
B: 58

Liczba
lekcji

Station 1
Materia
podrcznikowy
Berufsbilder KB: 1: 14

Rozkad materiau

Temat

Begrung
und Verabschiedung

KB: 2: 15

Das kann
ich

KB: 3: 16

Deutschlandbilder

Videostation
1, Teil 1, 2

studio d

18

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
rozumie teksty dotyczce
zawodu nauczyciela
oraz ycia codziennego
studenta i informuje
o czynnociach z nimi
zwizanych
rozumie teksty czytane
i wyszukuje w nich
szczegowe informacje
zna formy powitania
i poegnania
uywane w krajach
niemieckojzycznych
zna podstawowe
dane geograficzne
dotyczce krajw
niemieckojzycznych
pisze tekst o sobie
dokonuje samooceny
umiejtnoci w zakresie
sownictwa, gramatyki
i fonetyki
poznaje krajobrazy
Niemiec
poznaje miasto Jen
informuje o yciu
studentw (na podstawie
obejrzanych sekwencji)

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne

Rozdzia 5: Termine
Temat

Uhrzeiten

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 15
B: 12

Tagesablauf KB: 2: 16
und TerB: 34
mine

KB: 3: 13
B: 57

Verabredungen

KB: 4: 13
B: 8

KB: 5: 13
B: 910

Ausreden

KB: 6: 14
B: 1114

Zeitplne
und Pnktlichkeit

KB: 7: 12

Powtrzenie
i sprawdzian

ukada tygodniowy plan


zaj
wyraa opini na temat
punktualnoci
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne

Pytania z Wann?,
Von wann bis wann?
Przyimki okrelajce
czas: am, um,
von bis
Wymowa gosek k i g
na kocu wyrazu
Wymowa gosek p i b

19
studio d

Gehen wir
heute ins
Kino?

Cele
komunikacyjne
Ucze:
pyta o godzin
podaje czas zegarowy
w sposb oficjalny
i potoczny
nazywa pory dnia
nazywa czynnoci
wykonywane w cigu dnia
informuje, kiedy
wykonuje jak czynno
podaje termin (dzie,
godzin)
opowiada o swoim dniu
ustala termin wizyty
np. u lekarza
informuje, e si
spni i usprawiedliwia
spnienie
proponuje komu
wsplne spdzenie czasu
przyjmuje propozycj
odmawia i uzasadnia
odmow
ustala termin
proponuje termin
zgadza si na
zaproponowany termin
uzasadnia odmow
przyjcia terminu
usprawiedliwia si
odrzuca propozycj
uzasadnia odmow

Rozkad materiau

Termine

Liczba
lekcji

Czas przeszy
Prteritum
czasownika haben
Przeczenie nicht
Czasowniki
rozdzielnie zoone

Rozdzia 6: Orientierung

Rozkad materiau

Temat

Im Verlagshaus

KB: 2: 18
B: 35

Wo ist mein KB: 3: 15


TerminkaB: 6
lender?

Termine

KB: 4: 14
B: 710

Die Stadt
Leipzig

KB: 5: 12

studio d

20

Arbeiten in
Leipzig

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 15
B: 12

Powtrzenie
i sprawdzian

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
nazywa miejsca pracy
i obiekty w miecie
nazywa rodki lokomocji
informuje, gdzie kto
pracuje
mwi, jak mona dotrze
do miejsca pracy lub szkoy
nazywa dziay
i pomieszczenia
w wydawnictwie
pyta, gdzie si co
znajduje w budynku
informuje, gdzie si co
znajduje w budynku
pyta, gdzie znajduje si
jaka rzecz
informuje o pooeniu
przedmiotw
nazywa sprzty
i przedmioty w biurze
ustala termin
prosi o przeoenie
terminu
podaje dat
informuje o niektrych
witach w krajach
niemieckojzycznych
i w Polsce oraz podaje ich
daty
rozumie tekst
informacyjny o Lipsku
wyszukuje w tekcie
szczegowe informacje
opowiada o Lipsku
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne
Przyimki mit, in, bei
z celownikiem

Przyimki mit, in, bei


z celownikiem
Przyimek in
z celownikiem
Wymowa gosek
w, f, v
Przyimki auf, in,
an, unter, ber, vor,
hinter, zwischen
z celownikiem

Liczebniki
porzdkowe

Rozdzia 7: Berufe
Temat

Was sind
Sie von
Beruf?

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 14
B: 12

KB: 2: 15
B: 34

Neue Berufe

KB: 3: 14
B: 57

Lieblingsbe- KB: 5: 14
rufe
B: 1011

Powtrzenie
i sprawdzian

Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne
Wymowa spgosek
nosowych ng i nk

Czasowniki modalne
knnen i mssen

21
studio d

Tagesablauf KB: 4: 14
von Paula
B: 89
und Frank

Cele
komunikacyjne
Ucze:
pyta o wykonywany
zawd
informuje, jaki zawd
wykonuje on lub kto inny
zna nazwy wybranych
zawodw
tworzy mskie i eskie
nazwy zawodw
mwi o czynnociach
typowych dla danego
zawodu
przedstawia siebie
i innych w sposb
formalny
rozumie i przekazuje
informacje znajdujce si
na wizytwkach
rozumie teksty opisujce
ciekawe zawody
i wyszukuje w nich
szczegowe informacje
odtwarza informacje
zawarte w tekstach
mwi o swoim
wymarzonym zawodzie
opowiada o przebiegu
dnia Pauli i Franka
(na podstawie informacji)
opowiada o swoim dniu
pisze tekst o tym, co robi
w weekend
omawia statystyk

Rozkad materiau

Berufe und
Ttigkeiten

Liczba
lekcji

Czasowniki modalne
knnen i mssen

Rzeczowniki
z rodzajnikami,
przeczenie kein,
zaimki dzierawcze
w bierniku

Rozdzia 8: Berlin sehen


Temat

Rozkad materiau

Mit der
Linie 100
durch Berlin

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 14
B: 12

Orientierung in der
Stadt

KB: 2: 19
B: 38

Wohin
gehen die
Touristen?

KB: 3: 13
B: 9

Die Exkursion

KB: 4: 13
B: 1011

studio d

22

Powtrzenie
i sprawdzian

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
zna zabytki Berlina
informuje o trasie
wycieczki po Berlinie
(na podstawie tekstu
suchanego)
wyszukuje w tekcie
o Berlinie konkretne
informacje
mwi, co chciaby
zobaczy/zwiedzi
w Berlinie
pyta o drog
opisuje drog (na
podstawie planu miasta)
nazywa potrzebne do
opisu drogi punkty
orientacyjne w miecie
sporzdza plakat,
na ktrym zaznacza
drog do swojego miejsca
zamieszkania
informuje, dokd si
udaj turyci w miecie
opisuje drog do jakiego
miejsca
opowiada, co mog robi
turyci w Berlinie
informuje, co chciaby
robi podczas wycieczki
do Berlina
pisze kilka zda o swoim
pobycie w Berlinie
wyszukuje w Internecie
dodatkowe informacje
o Berlinie
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne

Wymowa spgosek
ril

Przyimki in, durch,


ber z biernikiem
Przyimki zu,
an vorbei
z celownikiem
Czasownik modalny
wollen

Station 2
Temat

Berufe

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 13

Liczba
lekcji

Wortschatz, KB: 2: 15
Spiele und
Training

Katja im
Verlag

KB: 5: 46

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne

Rozkad materiau

Grammatik KB: 3: 14
und Selbste- KB: 4: 1
valuation
Katja in
KB: 5: 13
Berlin

Cele
komunikacyjne
Ucze:
poznaje zawody
(sekretarka i mechanik
samochodowy)
wyszukuje w tekcie
konkretne informacje
wykonuje zadania,
w ktrych powtarza
i utrwala sownictwo
z lekcji 58
samodzielnie wykonuje
test sprawdzajcy postpy
w nauce
informuje o pobycie Katji
w Berlinie
(na podstawie filmu)
opowiada o wizycie Katji
w wydawnictwie
(na podstawie filmu)

23

Temat

Ferien in
Deutschland

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 15
B: 13

Die Ferien
verbringen
vier
Lnder

B: 2: 15
B: 4

Was ist
passiert?

KB: 3: 18
B: 59

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
pyta o sposb spdzania
wakacji i udziela
odpowiedzi
opowiada o spdzaniu
wakacji/urlopu
mwi o swoich wraeniach
z urlopu
opisuje wycieczk
informuje o przebiegu
podry (na podstawie
tekstu)
mwi o tym, co mona
robi podczas urlopu
opowiada o podry
(na podstawie tekstw
suchanych)
opowiada o wypadku
podczas urlopu
pisze tekst o swoich
wakacjach

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne
Samogoski dugie
i krtkie

Partizip II
czasownikw
regularnych
Czas przeszy Perfekt
z haben
Partizip II
czasownikw
nieregularnych
Czas przeszy Perfekt
z sein i haben

studio d

Rozdzia 9: Ferien und Urlaub

Rozkad materiau

Urlaubsplanung und
Ferientermine
Urlaub mit
dem Auto

studio d

24

KB: 4: 14

zna nazwy miesicy


podaje terminy ferii
systematyzuje sownictwo
do tematu Urlaub
rozumie tematyczny tekst
czytany i wyszukuje w nim
szczegowe informacje
porwnuje dane
ze statystyki
z informacjami w tekcie
informuje, dokd chciaby
pojecha na wakacje
mwi o wadach
i zaletach podrowania
samochodem
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

KB: 5: 12
B: 1011

Powtrzenie
i sprawdzian

Rozdzia 10: Essen und trinken


Temat

Im Supermarkt und
auf dem
Markt

Einkaufen

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 15
B: 12

KB: 2: 17
B: 34

Spinat? Igitt! KB: 3: 17


B: 56

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
nazywa podstawowe
artykuy spoywcze
mwi o tym, co kupuje
w supermarkecie,
a co na rynku
informuje, jak czsto
kupuje rne artykuy
spoywcze
informuje o cenie
pyta o cen i odpowiada
na pytania sprzedawcy
okrela miar, wag, ilo
produktu
mwi, co chciaby kupi
rozumie tekst czytany i na
jego podstawie informuje
o ulubionych potrawach
modziey
opowiada o swoich
upodobaniach
kulinarnych

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne
Stosowanie zwrotw
wie oft?, jeden Tag,
manchmal, nie

Samogoska duga e
Wymowa -e, -en, -el
na kocu wyrazu

Stopniowanie
nieregularne:
viel, gut, gern,
Pytanie z zaimkiem
pytajnym welchWymowa kocwki
-er

Was magst
du gern?

KB: 4: 13
B: 79

Ein Rezept

KB: 5: 1
B: 1011

Powtrzenie
i sprawdzian

Czasownik mgen

Rozkad materiau

pyta koleg/koleank
z klasy, co on/ona
chtnie jada
opowiada, co lubi je/
pi, a czego nie
rozumie tekst dotyczcy
zawodu kelnera
i wyszukuje w nim
szczegowe informacje
rozumie przepisy
kulinarne
informuje,
jak przygotowuje si
jak potraw
opowiada o tradycyjnych
porach spoywania
posikw w Niemczech
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Rozdzia 11: Kleidung und Wetter


Temat

Kleidung
und Farben

KB: 2: 15
B: 34

Das trage
ich gern

KB: 3: 15
B: 56

Einkaufsbummel

KB: 4: 16
B: 79

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
nazywa ubrania
zna kolory
informuje, w co ubrane s
osoby na ilustracjach
zna kolory
pyta, jakie ubrania kto
nosi
opowiada, ktre z jego
ubra mu si podobaj
opisuje ubrania, ktre
chtnie nosi
opisuje stroje swojej
ulubionej druyny
opowiada, co ma na sobie
wybrana osoba z grupy
lub na ilustracji
podaje rozmiar i kolor
ubrania, ktre chciaby
kupi
mwi, co chciaby kupi
wyraa opini na temat
wskazanego ubrania
umie przeprowadzi
w sklepie rozmow ze
sprzedawc/klientem

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne

Wymowa
samogosek
i przegosw:
ie u
oraz e o
Odmiana
przymiotnika
po rodzajniku
nieokrelonym
w bierniku

Zaimek wskazujcy
dies- w mianowniku
i bierniku

25
studio d

Materia
podrcznikowy
Aus der Mo- KB: 1: 12
dezeitung
B: 12

Es gibt kein
schlechtes
Wetter ...

KB: 5: 16
B: 1012

nazywa zjawiska
pogodowe
pyta o pogod
informuje,
jaka jest pogoda
rozumie prognoz
pogody
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Powtrzenie
i sprawdzian

Zaimek nieosobowy
es w zwrotach
zwizanych z pogod
Wymowa gosek:
i , e

Rozkad materiau

Rozdzia 12: Krper und Gesundheit


Temat

Die
Krperteile

Materia
podrcznikowy
KB: 1; 15
B: 12

Bei der
Hausrztin

KB: 2: 14
B: 35

Empfehlungen
und Anweisungen

KB: 3: 15
B: 67

Ein Liebesbrief

KB: 4: 15
B: 89

studio d

26

Powtrzenie
i sprawdzian

Liczba
lekcji

Cele
komunikacyjne
Ucze:
nazywa po niemiecku
czci ciaa
mwi, jakie funkcje peni
rne czci ciaa
rozumie teksty dotyczce
rodzajw sportu
wyraa opini
o dyscyplinach sportowych
pyta o samopoczucie
opisuje swoje dolegliwoci
pyta o zalecenia lekarskie
i informuje o nich
informuje, do jakiego
lekarza moe uda si
ze swoimi dolegliwociami
umie przeprowadzi
w gabinecie lekarskim
rozmow z lekarzem/
pacjentem
tworzy list sposobw
zwalczania przezibienia
(na podstawie tekstu
i wasnych dowiadcze)
rozumie zalecenia lekarza
wyraa rne uczucia
i emocje
pisze list miosny
Powtrzenie i sprawdzenie
materiau leksykalnego
i gramatycznego z danego
rozdziau

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne

Czasownik modalny
drfen

Tryb rozkazujcy
czasownikw

Zaimki osobowe
w bierniku

Station 3
Temat

Berufe

Materia
podrcznikowy
KB: 1: 14

Einladung
von Justyna

KB: 4: 1

Einkufe

KB: 4: 23

In Berlin, in KB: 4: 46
den Alpen
und am
Meer
Ferienplne KB: 4: 7

informuje o wakacyjnych
planach bohaterw filmu
(na podstawie filmu)

Zagadnienia
gramatyczne
i fonetyczne

27
studio d

KB: 2: 1

Cele
komunikacyjne
Ucze:
zna zawody (pracownik
biura podry
i pielgniarz)
informuje o czynnociach
zwizanych
z wykonywanymi
zawodami
rozumie teksty czytane
i wyszukuje w nich
konkretne informacje
informuje, jakie zna
produkty wytworzone
w Niemczech
rozumie tekst dotyczcy
historii kremu Nivea
i odtwarza informacje
zawarte w tekcie
pisze biografi
wybranej osoby
umie opowiedzie
o imprezie organizowanej
przez Justyn
(na podstawie filmu)
opowiada o zakupach
na imprez
(na podstawie filmu)
opowiada o pobycie Katii
w Berlinie
(na podstawie filmu)

Rozkad materiau

Themen
und Texte

Liczba
lekcji

Start auf Deutsch


W tym rozdziale U naucz si rozpoznawa internacjonalizmy w jzyku niemieckim,
powita koleg/koleank, przedstawia siebie i inne osoby, zapyta o imi, nazwisko
i pochodzenie.

Start auf Deutsch

Gramatyka: alfabet niemiecki, akcent wyrazowy.

1 Deutsch sehen und hren Patrzcie i suchajcie

1 U pracuj w parach lub maych grupkach; dopasowuj sowa do ilustracji.

Rozwizanie: Musik j lub k; Reichstag/Berlin b; Touristen a; Bro c;

Supermarkt f i g; Telefon c; Kurs i; Rhein-Main-Airport/Frankfurt d;


Kaffee h; Computer c; Cafeteria h; Oper j i k; Espresso h; Airbus d;
Euro g; Orchester k; Schule i
Poszerzenie: U wymieniaj inne sowa, ktre mona przyporzdkowa, np.

Konzert, Diskussion, Auto, Kasse, Cappuccino, Schokolade.

Komentarz metodyczny

28
2 U przepisuj do zeszytw sowa z zadania 1. i tumacz je na jzyk polski.

Nastpnie czytaj na gos znaczenia sw w jzyku polskim, dziki temu dostrzeg


podobiestwa i rnice w wymowie.

3 U suchaj tekstu dwukrotnie. Podczas pierwszego suchania dopasowuj usy-


1.2

szane scenki do ilustracji (z zadania 1.). Podczas drugiego N robi przerw po


kadej scence i kae U odpowiada, np. Was ist Bild d? Jeli zaistnieje taka
konieczno, naley wysucha danego nagrania kilkakrotnie.
4 Rozwizanie: Rozmwca numer 3 pochodzi z Niemiec.

2 Im Kurs Na lekcji jzyka niemieckiego

2 Na kadej pycie doczonej do podrcznika studio d znajduj si wiczenia fonetycz1.5

ne pojedyncze zdania z przerwami na ich powtrzenie. Cyfry pod piktogramami


informuj o numerze pyty CD oraz o miejscu wystpienia na niej danego nagrania.
Wszyscy U powtarzaj chrem pytania i odpowiedzi z wysuchanego dialogu.

3 N pyta jako pierwszy, a nastpnie zachca U wzajemnego zadawania sobie pyta.

4 a)

U pracuj w grupach. Przeprowadzaj midzy sob wywiady i notuj w zeszycie


odpowiedzi kolegw/koleanek.

b)

Nastpnie U przedstawiaj pozostaym osob, z ktr przeprowadzili wywiad.


N, o ile to moliwe, nie powinien ingerowa.
5 U suchaj dialogu, czytaj po cichu, a nastpnie na gos. N poprawia bdy


1.6

w wymowie.

6 Rozwizanie: 1 b; 2 c; 3 a

7 Rozwizanie: 1 Lena Borissowa; 2 Alfiya Fedorowa; 3 Cem Gl/Frankfurt;

4 Herr Tang/Bad Homburg

8 To zadanie bardzo dobrze nadaje si na prac domow.

w podrczniku. Nastpnie N prosi poszczeglnych U o przeczytanie tabeli i zapisuje poprawne odpowiedzi na tablicy.

3 Das Alphabet Niemiecki alfabet

2 Jeden z U literuje swoje nazwisko, drugi U zapisuje je na tablicy, pozostali

w swoich zeszytach. N dokonuje korekty na tablicy.

1.8

jzykowego. Podczas pierwszego suchania U zapisuj do zeszytu nazwy miast,


podczas drugiego sprawdzaj poprawno swojego zapisu. Nastpnie U szukaj
miast na mapie i poprawiaj notatki w zeszycie. Jeden z nich zaznacza kolorow
pinesk pooenie danego miasta.

4 Rozwizanie: lewa kolumna BMW = Bayrische Motorenwerke;

VW = Volkswagen; DB = Deutsche Bahn


prawa kolumna ZDF = Zweites Deutsches Fernsehen;
RTL = Radio Tl Luxemburg; IBM = International Business Machines
Corporation; CD = Compact Disk; CD-ROM = read only memory; DVD = Digital
Video Disk

5 N sprawdza poprawno zapisu, proszc poszczeglnych U o przeliterowanie


1.9

nazwisk: 1 Benz; 2 Heier; 3 Sundaram

6 N wyszukuje w niemieckojzycznych czasopismach nazwiska znanych osb

(np. sportowcw, politykw, artystw) i dyktuje je U. Nastpnie jeden z U pisze je


na tablicy. N poprawia bdy.
Propozycja: N prosi U o wyszukanie w niemieckiej ksice telefonicznej nazwisk

wyjtkowo dugich, o miesznym brzmieniu itp. Nastpnie U literuj wybrane


przez siebie nazwiska.

29
Komentarz metodyczny

3 Do tego zadania niezbdna jest mapa prezentujca kraje niemieckiego obszaru

Start auf Deutsch

9 N rysuje na tablicy tabel. Daje U pi minut na uzupenienie jej

7 U czytaj nazwiska z tabliczek. N wyjania, e s to nazwiska, ktre w krajach

niemieckojzycznych wystpuj bardzo czsto.

U wymieniaj nazwiska najczciej wystpujce w Polsce.

Propozycja: U pracuj w maych grupach. Sporzdzaj list nazwisk najczciej

wystpujcych w Polsce, a nastpnie porwnuj listy midzy sob.


Nazwisko w dymku to najczciej wystpujce nazwisko tureckie.

10 N aktywizuje wiedz U. Prosi U, aby wymienili imiona pochodzce z Niemiec,

Austrii i Szwajcarii. N zapisuje odpowiedzi na tablicy.

Start auf Deutsch

11 Integraln czci tej lekcji moe by wyszukiwanie nazwisk w Internecie. Jeli

ze wzgldw technicznych nie jest to moliwe, zaleca si wykorzystanie nazwisk


znanych osb (aktorw, piosenkarzy, politykw).
Propozycja: U sporzdzaj kolae/plakaty z gwiazdami np. rocka. Nastpnie

U przedstawiaj kolegom/koleankom swoich faworytw.

4 Internationale Wrter Internacjonalizmy


1 U pobienie przegldaj teksty, zwracaj uwag na tre ilustracji. Nastpnie

czytaj teksty i dopasowuj do nich podane wyrazy. N pilnuje, aby U szybko przeczytali teksty (najlepiej jeli wyznaczy im czas jedn minut). N informuje U,
e nie musz rozumie caego tekstu dokadnie, by uzyska najwaniejsze informacje.

Komentarz metodyczny

30

U uzupeniaj tabel, korzystajc z tekstw w zadaniu 1.


Abitipp: Sprechen

4 N przynosi na lekcj niemieckie czasopisma i prosi U, by wyszukali w nich arty-

kuy, w ktrych wystpuj internacjonalizmy. U wycinaj je i tworz kolae/


plakaty, ktre zawieszaj w klasie.

Propozycja: U mog przynie polskie czasopisma i zaznacza w nich internacjona-

lizmy. Pozwoli im to dostrzec wsplne elementy obu jzykw i kultur.


5 U czytaj tekst i podkrelaj internacjonalizmy. Nastpnie N prosi jednego z U,

aby je wymieni.

Materiay do kopiowania: Internationale Wrter

1Caf d
W tym rozdziale U ucz si nawizywa kontakt z nowo poznan osob, skada zamwienie w restauracji i regulowa rachunek, podawa i notowa numery telefonw.
Gramatyka: Liczebniki od 1 do 1000, pytanie z zaimkami pytajcymi wie, woher, wo,
was, odmiana czasownikw heien, kommen, wohnen, bestellen, mcht-, sein, akcentowanie czasownikw i liczebnikw.

1 Treffen im Caf Spotkanie w kawiarni


1 Podrczniki s zamknite. N pokazuje U zdjcie na folii. U odgaduj nazw

a)

N gono czyta polecenie. U suchaj tekstu dwukrotnie. Podczas pierwszego


suchania koncentruj si tylko na usyszanych rozmowach, podczas drugiego
zapisuj znane sownictwo. U gono odczytuj zanotowane wyrazy, N zapisuje
je na tablicy.
c)

Podrczniki s zamknite. U suchaj nagrania i dopasowuj dialogi do zdj.


Nastpnie N pokazuje U rozwizanie na folii.
Rozwizanie: Zdjcie a / Dialog 2 (Gr dich, Julian.)

Zdjcie b / Dialog 3 (Marina, das ist Frau Schiller.)


Zdjcie c / Dialog 1 (Entschuldigung, ist hier noch frei?)

d)

U wpisuj w puste kratki litery a, b lub c. Czytaj dialogi na gos w parach lub
maych grupach. N zachca U, by stworzyli wasne dialogi i odegrali je w klasie.
N poprawia wymow oraz intonacj U, wciela si w rol osoby pytajcej
powtarza pytania z dialogw i stosuje wyraenia z Minimemo (np. Entschuldigung,
ist hier noch frei?). N zwraca si w ten sposb do poszczeglnych osb.
Abitipp: Sprechen


2 Wer? Woher? Dialoge trainieren
Odgrywanie dialogw

1 U samodzielnie zapisuj poznane dotychczas wyraenia i zwroty. N zachca

ich do notowania rwnie takich sw, ktrych nie ma w dialogach (na str. 15
w podrczniku). Nastpnie U wsplnie porwnuj zapisane wyrazy. N notuje
nowe sowa na tablicy.

31
Komentarz metodyczny

Rozdzia 1

miejsca, w ktrym ludzie si spotykaj. N pyta: Wer sind die Leute? Was machen sie?
Odpowiedzi zapisuje na tablicy wedug kategorii Wo? Wer? Was? Sowo Caf
zaznacza na kolorowo.

1.11

2 U uzupeniaj samodzielnie dialogi, wykorzystujc zwroty z zadania 1. N wspo-

maga U.

N wyjania U: Na pytanie Woher kommen Sie? odpowiadamy aus + Land. Wyjtki:


nazwy krajw wystpujce zawsze z rodzajnikiem np. die Schweiz/aus der Schweiz;
die Trkei/aus der Trkei; die USA (Plural)/aus den USA
4 U wicz dialogi, zwracajc si po imieniu do koleanek/kolegw wedug przy-

kadw.

Propozycja: U przyklejaj sobie karteczki z imionami: angielskimi, niemieckimi,

chiskimi (np. zaczerpnitymi z podrcznika), wcielaj si w dan posta, spaceruj po klasie i zadaj sobie wzajemnie pytania (Wer bist du? Woher kommst du? Was
trinkst du? itd.).
5 U zapisuj w zeszycie wszystkie czasowniki w takiej formie, w jakiej wystpuj one

Rozdzia 1

w dialogach w podrczniku (str. 15).

6 U pracuj samodzielnie uzupeniaj tabel czasownikami kommen, wohnen,

8, 17.1

Komentarz metodyczny

32

heien, trinken w odpowiednich formach (na zasadzie analogii).


U korzystaj z czasownikw, ktre wczeniej zapisali do zeszytw (z dialogw ze
str. 15). Po kilku minutach N pokazuje foli z uzupenion tabel. Poszczeglne
rozwizania odkrywa krok po kroku (czasownik po czasowniku).
Propozycja: N i U wsplnie uzupeniaj foli.

8 U dopisuj kocwki czasownikw. Szczegln uwag naley tu zwrci na

koniugacj czasownika arbeiten (patrz Minimemo). N wyjania, dlaczego z przyczyn fonetycznych pojawia si dodatkowa goska e, jeli temat czasownika koczy
si na -t lub -d.

9 U samodzielnie sprawdzaj umiejtno formuowania pyta ze swkami pytaj-

cymi: Was? Wo? Wie? Woher?


U mog wymienia si napisanymi zdaniami i wzajemnie je poprawia.

3 Zahlen und Zhlen Liczebniki


1 N czyta gono liczebniki, nastpnie prosi U o ich przeczytanie. N wskazuje

przedmioty znajdujce si w pomieszczeniu (np. dugopisy, ksiki, stoy, krzesa


itp.) i prosi o podanie ich liczby.

2 U suchaj liczebnikw i notuj je, nastpnie suchaj raz jeszcze i sprawdzaj


1.14

poprawno zapisu.

Propozycja: N przynosi kostki do gry. U tworz mae grupy, rzucaj kostkami

i podaj liczb wyrzuconych oczek.

3 a)


1.15

Propozycja: N sam czyta liczby i prosi U o powtarzanie chrem.

4 U najpierw tylko suchaj nagrania, nastpnie suchaj go ponownie i zapisuj


1.16

liczebniki na kartkach. N prezentuje poprawny zapis na folii. U sprawdzaj swoje


wersje, a nastpnie zapisuj poprawne rozwizania w podrczniku.
Propozycja: U wymieniaj si kartkami i wzajemnie sprawdzaj swoje notatki.

5 U zaznaczaj w jednym polu sze liczb. Nastpnie suchaj nagrania i porwnuj


1.17

wyniki. N pyta poszczeglnych U: Wie viele Richtige hast du?

Propozycja: N samodzielnie przygotowuje list wylosowanych liczb, a nastpnie

czyta j na gos.
6 Do kadego pola tabeli U wpisuj po jednej liczbie z przedziau 150. N odtwarza


1.18

nagranie. Jeli U usyszy jedn wytypowan przez siebie liczb, skrela j.

wylosowanych liczb i odczytuje, drugi skrela wyczytane liczby, porwnujc


z wytypowanymi przez siebie.
7 Gra utrwalenie liczebnikw. U czytaj liczebniki od lewej do prawej.

1 Rozwizanie: 1 0171-2355317; 2 73498755, 73498752; 3 0341-8043308;


1.19

4 03423-232688

2 W miar moliwoci zaleca sie prac z niemieckimi lub polskimi ksikami telefo-

nicznymi.

Projekt: U wyszukuj wane numery telefonw w ksikach telefonicznych, mate-

riaach reklamowych, czasopismach lub w Internecie.


Pracuj w maych grupach i sporzdzaj niewielkie plakaty, na ktrych umieszczaj nazw firmy, symbole i numer telefonu. Plakaty mona zawiesi w sali, by
suyy pomoc na innych etapach nauczania.
3 U suchaj nagrania, dopasowuj rachunki do dialogw i notuj ceny.


1.20

Rozwizanie: Dialog 1c 1,90 Euro (getrennt); Dialog 2a 1,60 Euro;

Dialog 3b 1,40 Euro, 5,80 Euro


5 U odgrywaj pierwszy dialog w parach, korzystajc z podanego schematu.

Nastpnie zamieniaj si rolami. W dalszej kolejnoci odgrywaj drugi dialog,


stosujc sownictwo z Minimemo na str. 20 w podrczniku. N pilnuje, by zadanie
przebiegao przy zastosowaniu tylko liczby mnogiej (nie stosujemy liczebnika 1).

33
Komentarz metodyczny

4 Zahlen verwenden. Telefonnummern und Rechnungen


Uycie liczebnikw. Numery telefonw i rachunki

Rozdzia 1

Propozycja: Powtrzenie gry U pracuj w parach. Jeden z U sporzdza zestaw

U mog dodatkowo wykona na lekcji lub w domu wiczenia 1013 z czci


wiczeniowej podrcznika.
Szczeglna forma wiczenia, ktra czsto bdzie si pojawia w studio d
to Textkaraoke (tu w. 12). U suchaj sekwencji dialogowych, ktre nie zostay
umieszczone w podrczniku. Reaguj na nie, w przerwach gono czytajc wydrukowan cz dialogu. Dziki temu powstaje dialog sytuacyjny.
U uywaj sownictwa zwizanego z okrelonym obszarem tematycznym. wicz
umiejtno rozumienia ze suchu oraz reagowania w typowej sytuacji.

6 N przynosi map Europy. U czytaj tekst i wymieniaj nazwy pastw UE. Jeden

z U proszony jest o wskazywanie ich na mapie.

7 Rozwizanie: sterreich Edelwei; Deutschland Brandenburger Tor in Berlin;

Griechenland Eule; Spanien Knig Juan Carlos; Irland Harfe;


Italien Proportionsstudie des Menschen von Leonardo da Vinci;

N lub/i U przynosz na lekcje monety z innych krajw Unii Europejskiej. U pracuj w parach. Jeden z U pokazuje monety, a drugi podaje nazwy
krajw, z ktrych one pochodz.

Rozdzia 1

Propozycja:

Komentarz metodyczny

34

Materiay do kopiowania: Das bin ich.

2 Im Sprachkurs
W tym rozdziale U ucz si korzysta ze sowniczka niemiecko-polskiego zamieszczonego
na kocu podrcznika i zadawa dodatkowe pytania, gdy czego nie rozumiej.
Gramatyka: wprowadzenie rodzajnika okrelonego i nieokrelonego, przeczenia kein/
keine, odmiana rzeczownikw w lp. i lm., uywanie rodzajnika w rzeczownikach zoonych. wiczenia fonetyczne: zaznaczanie akcentw wyrazowych, przegosy , , .

1 Im Deutschkurs Na lekcji jzyka niemieckiego


1 U suchaj wypowiedzi (zamieszczonych w dymkach) i czytaj razem z nagra-

niem.

2 N przynosi na lekcj gumk do cierania, dugopis, sownik i zeszyt. Zadaje

pytania: Wie heit das auf Deutsch? Was ist das auf Deutsch? i wskazuje na poszczeglne przedmioty. U wicz zadawanie podobnych pyta w parach.
Propozycja: N pyta: Wie heit das auf Englisch/Russisch ...? Mona uwzgldni inne

3 U suchaj nagrania i powtarzaj chrem.


1.27

Propozycja: N czyta gono, akcentujc poszczeglne wyrazy, podkrela je rwnie

gestami i mimik. U powtarzaj chrem.


4 U zaznaczaj znane im sowa. N pyta o inne przykady rzeczownikw.

5 Jeli to moliwe, N przygotowuje sal tak, aby wszystkie przedstawione na


1.28

6 U wicz wymow wyrazw poznanych na tej lekcji. Zaznaczaj akcentowane


1.28

rysunku przedmioty mogy by zaprezentowane w rzeczywistoci. U suchaj


nagrania i samodzielnie przyporzdkowuj kolejne liczby poszczeglnym
rzeczownikom z zadania 4. N rozdaje U przygotowane wczeniej karteczki samoprzylepne i prosi, by podzielili si na cztery grupy i zapisali na kadej karteczce po
jednym wyrazie. Nastpnie prosi U o przyczepienie karteczek do przedmiotw
znajdujcych si w klasie.

sylaby w rzeczownikach z zadania 4.

7 N przydziela kadej z czterech grup kilka przedmiotw. U mog korzysta take

z wasnych rzeczy. U zadaj sobie nawzajem pytania i udzielaj odpowiedzi.


Korzystaj z Redemittel z zadania 1.2.

35
Komentarz metodyczny

jzyki.

Rozdzia 2

Abitipp: Sprechen

Nomen und bestimmter Artikel: der, das, die


Rzeczowniki i rodzajniki okrelone: der, das, die

dodatkowo przygotowuje jedno 1 U przynosz na lekcj sowniki dwujzyczne. N


jzyczne. U wyszukuj wyrazy z zadania 2.1 w swoich sownikach i wpisuj je do
tabeli, ktr narysowali w zeszytach. Pozostawiaj te miejsce na kolejne uzupenienia. N
objania, jak odnale rodzajnik w sowniku i zapisuje pierwsze przykady na tablicy.

2 U dopisuj rodzajniki do podanych rzeczownikw. Korzystaj ze sowniczka

zamieszczonego na kocu podrcznika studio d.

3 U zapoznaj si z nastpujcymi propozycjami strategii uczenia si oraz analizuj

je wsplnie:
1.

Uczc si swek, pamitaj o wizualizacji. Ukadajc historyjki, stosuj w nich


rzeczowniki z rodzajnikami.
Zapisuj rzeczowniki kolorowymi dugopisami. Trzy kolory to trzy rodzaje
rzeczownika.

Rozdzia 2

2.
3.

N moe zaproponowa, eby U sporzdzili w grupach plakaty dotyczce strategii


uczenia si, zawiesili je w sali i uzupeniali w trakcie nauki.

36
Komentarz metodyczny

Rzeczownikw ucz si zawsze razem z rodzajnikami.


11

Nomen: Singular und Plural


Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej

1 W przypadku trudnoci, N odsya U do zadania 1.5 na str. 29 w podrczniku.

U zapisuj w zeszytach podane rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

2 N rysuje na tablicy tabel, ktr uzupenia razem z uczniami. Nastpnie U przery-

sowuj j do zeszytw.

3 U suchaj nagrania i zaznaczaj poprawny wariant przegosu.


1.29

Rozwizanie: Wariant 1 hren, Gr dich, zhlen; Wariant 2 knnen, die Tr,

ben.

5 U znajduj w sownikach liczb mnog podanych rzeczownikw i uzupeniaj

regu.

Regua: Rodzajnik okrelony w mianowniku liczby mnogiej ma form die.

6 Na haso Los! jeden U zaczyna w mylach mwi alfabet. Syszc Stopp! wymawia

na gos liter, przy ktrej si zatrzyma. Wszyscy U wymieniaj sowa rozpoczynajce si od tej litery. U, ktry umie wymieni rzeczownik w liczbie pojedynczej
i mnogiej wraz z odpowiednim rodzajnikiem, moe kontynuowa gr.

Propozycja: W pniejszym etapie nauki, kiedy U bd dysponowa szerszym

zakresem sownictwa, zabaw t mona przeprowadzi w formie pisemnej. U wypisuj wtedy jak najwicej znanych im sw rozpoczynajcych si od danej litery.

4 Der unbestimmmte Artikel: ein, eine/Verneinung: kein/keine
Rodzajnik nieokrelony: ein/eine;
Przeczenie: kein/keine
2 Podrczniki pozostaj zamknite. N przygotowuje foli z obrazkami (z zadania

2.) i odsania je stopniowo podczas suchania dialogu. N wyjania rnice w zastosowaniu rodzajnika okrelonego i nieokrelonego.

1.31

3 U mog do tego zadania uywa wasnych sownikw lub sowniczka z podrcz-

nika (str. 119).

U zadaj sobie nawzajem pytania i zaprzeczaj wedug przykadw. Nie naley


nawizywa tu do czasownikw modalnych.

Rozdzia 2

b)

37

4 a)

U odgrywaj dialogi w parach, korzystajc z podanych wyrazw i zdj.


5 a)

U uzupeniaj tabel w swoich podrcznikach. N przygotowuje foli lub szkicuje


tabel na tablicy i uzupenia j wsplnie z U.

b)

U mog przekona si, na ile opanowali zasady uycia rodzajnika nieokrelonego, wykonujc test do samooceny.

5 Schulen, Kurse, Biografien Szkoy, kursy, yciorysy


1 U rysuj w swoich zeszytach tabel. W tym zadaniu U wicz umiejtno selek-

tywnego czytania i wychwytywania najwaniejszych informacji. Zaleca si podzia


tekstw midzy grupy w klasie. Kada z grup przedstawia osob, ktrej dotyczy
tekst. N uzupenia informacje w tabeli narysowanej na tablicy. U uzupeniaj
tabel w zeszytach.


6 Kommunikation im Deutschkurs
Komunikacja na lekcji jzyka niemieckiego

1 Kilku U prezentuje narysowane czynnoci pantomimicznie. Pozostali U zgaduj.

Odgadnite czasowniki zapisywane s do zeszytu.

Komentarz metodyczny

10.110.3

Rozwizanie: a hren; b lesen; c schreiben; d fragen; f markieren


Materiay do kopiowania: Spiel mit Nomen und Artikeln

2 U zaznaczaj, ktre wypowiedzi pasuj do ucznia, a ktre do nauczyciela.

Informacje dotyczce realiw: Rzymski marmurowy relief z Neumagen nad Mozel

(Neumagen an der Mosel) pochodzi z drugiego wieku naszej ery i znajduje si


w Rheinisches Landesmuseum w Trierze. Paskorzeba przedstawia scen w szkole
w epoce antyku. Na podecie, pomidzy uczniami, siedzi nauczyciel. Jeden
z uczniw prawdopodobnie przyszed spniony.

Rozdzia 2

Abitipp: Schreiben

Komentarz metodyczny

38

3 Stdte Lnder Sprachen


W tym rozdziale U ucz si opowiada o miastach i ich zabytkach, nazywa pastwa
i uywane w nich jzyki, okrela pooenie geograficzne.
Gramatyka: czas przeszy Prteritum czasownika sein, zdania pytajce ze swkami
pytajcymi, zdania oznajmujce oraz pytania o rozstrzygnicie. wiczenia fonetyczne:
akcent zdaniowy w zdaniach oznajmujcych i pytajcych.

1 Gre aus Europa Pozdrowienia z Europy


N przynosi map Europy. U pokazuj znane im kraje, regiony i miasta.
N zapisuje na tablicy nazwy znanych zabytkw z krajw niemieckiego obszaru
jzykowego.

Rozwizanie: a der Prater, Wien, sterreich; b das Kolosseum, Rom, Italien;

c der Kreml, Moskau, Russland; d der Eiffelturm, Paris, Frankreich;


e das Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland
2 Rozwizanie: Prater; Wien; sterreich
1.33

3 a)

U suchaj dialogu i zaznaczaj akcent w poszczeglnych zdaniach. N sprawdza


zadanie, proszc poszczeglnych U o przeczytanie zda.

1.34

Propozycja: N czyta tekst na gos. U zaznaczaj akcent zdaniowy.

b)

N gono wymawia poszczeglne zdania, U powtarzaj chrem.


4 U czytaj zdania zamieszczone w dymkach. Nastpnie, pracujc w parach,

wsplnie ogldaj przyniesione z domu pocztwki, zadaj sobie nawzajem


pytania i odpowiadaj, stosujc poznane zwroty. Nowe nazwy krajw i miast
N zapisuje pniej na tablicy.

5 N wybiera kilka pocztwek spord przyniesionych przez U. Pyta poszczegl-

nych U: Was ist das? Und wo ist das? Wyjania (za pomoc Minimemo) uycie
nazw krajw bez rodzajnikw i z rodzajnikami. Nastpnie U pracuj w parach.
Zadaj pytania i odpowiadaj na nie, korzystajc ze sownictwa zamieszczonego
w Minimemo. N zwraca tu szczegln uwag na akcent zdaniowy. Jeli zajdzie taka
potrzeba, N pomaga U i zapisuje nowe nazwy krajw na tablicy.

39
Komentarz metodyczny

Rozdzia 3

1 U pracuj w parach. Przyporzdkowuj nazwy zabytkw odpowiednim miastom


i zapisuj je w zeszycie. Podczas pracy korzystaj z mapy.

2 Menschen, Stdte, Sprachen Ludzie, miasta, jzyki


1 U suchaj dialogu, a nastpnie czytaj go w parach.

Abitipp: Sprechen

2 U dopisuj nazwy miast w jzyku polskim i gono czytaj obie formy. Zadanie

mona poszerzy o inne znane U miasta.

4 U zadaj sobie kolejno pytania i odpowiadaj na nie. N moe wczeniej zasuge-

rowa nazwy miast i krajw. Celem zadania jest uycie czasownika sein w czasie
przeszym Prteritum.

5 N czyta gono nazwy stron wiata, pokazujc je na mapie. U wicz nazwy, posu-

Rozdzia 3

gujc si sownictwem i mapk zamieszczon w podrczniku. U przygotowuj


i odgrywaj kilka krtkich dialogw z uyciem nazw miast.

6 U pracuj w grupach. Jeden z U opisuje pooenie geograficzne pewnego miasta,

nie zdradzajc jego nazwy. Pozostali U zgaduj, o ktre miasto chodzi. Korzystaj
z mapy zamieszczonej w podrczniku.
N rozdaje pocztwki przedstawiajce znane miasta. U wicz nazwy
stron wiata w dialogach, posugujc si map oraz sownictwem z zada 5 i 6.
Propozycja:

Komentarz metodyczny

40

7 U spaceruj po klasie. Zadaj sobie wzajemnie pytania wedug przykadw.

N towarzyszy rozmowom jako obserwator, wspomagajc U w razie potrzeby.


Propozycja: U pracuj w maych grupach i zadaj sobie wzajemnie pytania.

W zadaniu warto wykorzysta map wiata.


3

1, 2, 3,
17.2

Warst du schon in ? Fragen und Antworten


Czy bye/-a ju w...? Pytania i odpowiedzi

1 U uzupeniaj brakujce formy czasownika sein w czasie przeszym Prteritum.

Mog korzysta z dialogw z zada 2.1 i 2.4.

3 Jeden z U (ochotnik) poproszony jest o opuszczenie klasy. Pozostali typuj osob

z klasy, ktrej imi naley odgadn. Ochotnik wraca do klasy i zadaje pytania.
U odpowiadaj tylko Ja lub Nein. Gr mona ograniczy w czasie przez wyznaczenie limitu pyta. U stosuj sownictwo zamieszczone w dymkach.

4 U suchaj nagrania i zaznaczaj akcenty w poszczeglnych zdaniach.


1.38

4 ber Lnder und Sprachen sprechen


Rozmowy o krajach i jzykach
1 U aktywuj swoj wiedz, wypisujc w zeszycie nazwy pastw ssiadujcych

z krajami niemieckojzycznymi.

2 Powtrzenie liczebnikw. Wprowadzenie nazw jzykw.

Uwaga: diagram przedstawia uycie jzykw w Europie. Ciemniejszy kolor na


supku oznacza procent osb uywajcych danego jzyka jako ojczystego, cay
supek podaje dane dla jzyka obcego i ojczystego cznie.

3 U suchaj nagrania i wpisuj do zeszytw pary wyrazw. Zwracaj uwag

na akcent.

1.39

Rozwizanie: Akcent zmienia si przy jzykach: sowackim i woskim.

4 U czytaj tekst, rysuj tabel w zeszycie i uzupeniaj j. Nastpnie przedstawiaj

si i opowiadaj o swojej znajomoci jzykw obcych.

Propozycja: N pyta U, w ktrych krajach ssiadujcych z Niemcami wystpuje

wicej ni jeden jzyk oficjalny (Szwajcaria, Belgia, Luksemburg). Dodatkowo


mona zapyta U, jakie znaj kraje, w ktrych mwi si wicej ni jednym jzykiem oficjalnym (np. w Europie: Hiszpania, Wochy, Wielka Brytania).
5 U wicz dialogi w parach. Korzystaj z podanego sownictwa.
Abitipp: Sprechen

6 Praca w parach. U czytaj teksty i zwracaj szczegln uwag na sowa, ktre rozu-

miej. N moe wykorzysta w tym zadaniu inne przyniesione ze sob teksty wielojzyczne.

7 U pisz na kartkach wasne teksty (Ich-Texte) do swojego portfolio.


Info: Informacje o Europejskim Portfolio Jzykowym znajduj si na stronie:

http://www.sprachenportfolio.ch

8 U koncentruj si na nazwach miejscowoci. Teksty zawieraj wiele internacjo-

nalizmw, ktre uatwiaj rozumienie treci. Po przeczytaniu tekstu,U wpisuj


w puste miejsca odpowiednie nazwy miejscowoci.

10 Na podstawie tekstu z zadania 4.4. N wyjania pojcie Mehrsprachigkeit

(wielojzyczno). Kraj jest oficjalnie wielojzyczny wtedy, gdy istnieje drugi,


przynajmniej regionalnie uywany jzyk (oficjalnie uznany za jzyk danego
kraju). Zjawisko wielojzycznoci pojawio si wraz z rzesz emigrantw, ktrzy
licznie napyneli do krajw Europy Zachodniej, tworzc minejszoci narodowe.
N moe zapyta: Welche Minderheiten gibt es in Polen? Welche Sprachen sprechen sie?

Materiay do kopiowania: Meine persnliche Landkarte.

41
Komentarz metodyczny

Rozdzia 3

4Menschen und Huser


W tym rodziale U dowiaduj si o warunkach mieszkaniowych w krajach niemieckiego
obszaru jzykowego. Ucz si opisywa mieszkanie i pomieszczenia, wyraa rne opinie
o mieszkaniu, rozmawia o osobach i rzeczach.
Gramatyka: zaimki dzierawcze w mianowniku, stosowanie rzeczownikw z rodzajnikami w bierniku, uywanie przymiotnikw z zu. wiczenia fonetyczne: wymowa spgoski ch, akcent wyrazowy w rzeczownikach zoonych.


1 Wohnen in Deutschland, sterreich und der Schweiz
Jak si mieszka w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
Rozdzia 4

Na pocztku lekcji U ogldaj zdjcia i opisuj, co na nich widz.


1 U czytaj teksty (czytanie selektywne) i dopasowuj je do zdj. Wynik spraw-

dzany jest na plenum.

Rozwizanie: 1 a; 2 c; 3 e; 4 d; 5 b
Abitipp: Sprechen (2x)

Komentarz metodyczny

42

2 Zadanie ma na celu sprawdzenie umiejtnoci rozumienia tekstu i aktywacj

sownictwa.

Rozwizanie: 1 Stock, Wohnung, hell, teuer; 2 wohnen, Haus, Garten, gro;

3 Stadt, Altbauwohnung; 4 Studentenwohnheim, Zimmer, klein;


5 Land, ziemlich alt, ruhig

2 Wohnungen Opis mieszkania


1 Praca w parach. N przygotowuje plakat przedstawiajcy szkic mieszkania.

U znajduj w sownikach lub w sowniczku na kocu podrcznika (str. 119) nazwy


pomieszcze przedstawionych na plakacie, a nastpnie zapisuj je w podrczniku.
Rozwizanie: 2 das Esszimmer; 3 das Schlafzimmer; 4 das Badezimmer;

5 das Kinderzimmer
2 a)


1.43

U suchaj opisu mieszkania i zaznaczaj rysunek, o ktrym jest mowa


w nagraniu.
Rozwizanie: Rysunek 1. (cechy charakterystyczne: Bad ohne Fenster, langer Flur,
groer Balkon, ein sehr kleines Zimmer)
b)

U suchaj nagrania ponownie, czytaj tekst i zapisuj nazwy pomieszcze na rysunku.

3 Celem tego zadania jest dostrzeenie rnicy midzy wymow ch w wyrazie ich

(wymawiane ze zmikczeniem, nieco zblione do polskiego ) a w wyrazie ach


(wymawiane jak w jzyku polskim). N podaje jako przykad kochen i Kche,
U powtarzaj pojedynczo. N koryguje bdy w wymowie.

1.44

a)

U wysuchuj wszystkich swek, a nastpnie porzdkuj je, wpisujc do zeszytw.


b)

U wymieniaj si zeszytami. Ponownie suchaj nagrania, sprawdzajc


jednoczenie wyniki pracy kolegi/koleanki. Nastpnie uzupeniaj regu.
Rozwizanie: ch jak w wyrazie kochen: acht, auch, Buch, doch, machen, suchen,

Sprache, Sache; ch jak w wyrazie Kche: sterreich, richtig, Mdchen, stlich,


welcher, Gesprch, gleich, Mnchen, nicht, sprechen, Bcher, ich, mchten,
Technik.
Regua: Spgosk ch po goskach au, a, u, o wymawia si tak, jak

w wyrazie kochen. Po pozostaych samogoskach ch wymawia si tak, jak


w wyrazie Kche.

10.5

Possessivartikel im Nominativ
Zaimki dzierawcze w mianowniku

1 U czytaj dialogi, szukaj w nich zaimkw dzierawczych i uzupeniaj tabel.


4 Zimmer beschreiben Adjektive
Opis pomieszcze przymiotniki
1 N zwraca uwag U na rysunki i podpisy do nich. Nastpnie U suchaj znanego


1.43

ju tekstu ze str. 58 w podrczniku i uzupeniaj tabel waciwymi przymiotnikami. U suchaj ponownie nagrania, sprawdzajc poprawno wykonania
zadania.
2 U uzupeniaj przymiotniki najlepiej bez pomocy sowniczka a potem tworz

antonimy od podanych przymiotnikw. Nastpnie U wskazuj przedmioty


w klasie i opisuj je (za pomoc poznanych przymiotnikw).

3 a)
10.4

U czytaj dialogi w dymkach i zaznaczaj rodzajniki okrelone i nieokrelone


w bierniku. Nastpnie na podstawie tabeli Grammatik wyjaniaj odmian
rodzajnikw w mianowniku i bierniku. Powinni zwrci uwag na uycie
rzeczownikw w nastpujcych strukturach:
Das ist + Nominativ,
Er/es/sie hat + Akkusativ,
Ich finde + Akkusativ.

43
Komentarz metodyczny

Nastpnie U odgrywaj dialogi w parach, uywajc odpowiednich przedmiotw,


np. Das ist meine Tasche./Das ist mein Buch. Nein, das ist mein Buch.

Rozdzia 4

Zaleca si zapisanie kadej ze struktur na tablicy wraz z przykadami, co uatwi


U wykonanie zadania 3 b.

b)

N rzuca pieczk do poszczeglnych uczniw U i prosi, by opisali mieszkanie:


wasne, przyjaci, dziadkw itp. U wykorzystuj podane zwroty.
4 a)

U po cichu czytaj zdania w dymkach. Nastpnie czytaj je gono, z podziaem


na role, i opisuj obrazki. Korzystaj z Redemittel.

b)

Kady z U szkicuje plan mieszkania, przekazuje go koledze/koleance z awki


i prosi, aby go opisa/a. Praca z tabel zawierajc przydatne zwroty (Redemittel).
U powinni opisa kade mieszkanie przynajmniej w piciu zdaniach.

5 Wrter bauen Sowotwrstwo

Rozdzia 4

12

1 a)

Praca ze sowniczkiem. U uzupeniaj brakujce rodzajniki, a nastpnie sprawdzaj poprawno wykonania zadania za pomoc sowniczka na kocu podrcznika.

U pracuj w grupach. Tworz w zeszytach rzeczowniki zoone wg przykadw.

44
Komentarz metodyczny

b)

c)

N pisze na tablicy jeden rzeczownik zoony i zaznacza w nim wyraz okrelany.


U robi to samo w zeszytach. Nastpnie U uzupeniaj regu.
Regua: Ein Bcherregal ist ein Regal. Wyraz Regal jest wyrazem okrelanym i decy-

duje o rodzaju rzeczownika.


2 Regua: W rzeczownikach zoonych zawsze akcentuje si wyraz okrelajcy.


1.46

3 U sporzdzaj tabel w zeszycie i uzupeniaj j.


6 Wortschatz systematisch lernen
Systematyczna nauka sownictwa

1 U przewiczyli ju wszystkie Lerntipps. Wskazwki te maj suy pomoc

w utrwalaniu sownictwa.

Materiay do kopiowania: Mein Zimmer

7 Der Umzug Przeprowadzka


1 N wypisuje nowe sowa na tablicy i objania ich znaczenie. Nastpnie U czytaj

e-mail i przyporzdkowuj podane informacje poszczeglnym osobom.

U pracuj w parach, szukaj w tekcie nowych sw i sprawdzaj ich


znaczenie w sowniczku na kocu podrcznika. Nastpnie N zapisuje wszystkie
nowe wyrazy na tablicy, a U przepisuj je do zeszytu.
Propozycja:

Rozwizanie: 1 b i c; 2 a i g; 3 d; 4 e i f
Abitipp: Schreiben

8 Wohnen interkulturell Mieszkanie w rnych krajach


1 U przygldaj si zdjciom i dopasowuj je do podanych zda. Zastanawiaj si,

Rozwizanie: 1 e; 2 d; 3 f; 4 b; 5 a; 6 c
Abitipp: Sprechen

2 U opowiadaj o sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Ci, ktrzy mieli moliwo

poznania innych krajw, opowiadaj o tym, co udao im si zaobserwowa.

Rozdzia 4

ktre z prezentowanych zdj nie pochodzi z Niemiec oraz ktra z fotografii ma


sto lat (zdjcie c pochodzi z Japonii, zdjcie e ma sto lat).

45
Komentarz metodyczny

Station 1
Stationen su powtrzeniu, pogbieniu i poszerzeniu materiau przerobionego na
lekcji. Na pierwszych dwch stronach zaprezentowano dwa zawody i wprowadzono sownictwo, ktre ma cisy zwizek z prezentowanym materiaem.
Kady rozdzia powtrzeniowy (Station 1, Station 2, Station 3) zawiera podwjn
stron z zadaniami do filmu studio d.

1 Berufsbilder Zawody

Station 1

Jeli istnieje taka moliwo, N pokazuje zdjcie z podrcznika na folii lub prosi U,
aby zapoznali si z tym zdjciem w podrczniku. Nastpnie N odtwarza nagranie.
U opisuj przedstawion sytuacj, odpowiadajc na pytania: Wer? Was? Wo?

Komentarz metodyczny

46

1 a)

Zanim U przystpi do czytania tekstu, aktywuj posiadan wiedz wymieniaj


sownictwo zwizane z tematem nagrania.

b)

U czytaj tekst, sporzdzaj tabel w zeszytach (tak sam, jak w pierwszej czci
zadania), a nastpnie uzupeniaj j.

2 U uzupeniaj brakujce pytania lub odpowiedzi.


Rozwizanie: (przykady): 1 Wie heit sie? 2 Wo arbeitet sie? 3 Der Beruf macht

Spa. 4 Woher kommen die Studenten? Aus China, Russland, Japan und Sdamerika. 5 Sie arbeitet mit Lehrbchern, Wrterbchern, mit Video und CDs.

3 Rozwizanie: 1. falsch, er studiert in Jena; 2. richtig; 3. falsch, er hat 18 Stunden

Unterricht; 4. richtig; 5. falsch, er hat viele Freunde in Jena

4 Asocjogram uatwi przyswojenie i utrwalenie nowego sownictwa (patrz: Lern-

tipps, podrcznik, str. 63). U sporzdzaj asocjogram w zeszytach i uzupeniaj


go, korzystajc ze sownictwa z zada 1b i 3. N powinien zachci U do korzystania ze sownika jednojzycznego.
Propozycja: Dyskusja na temat dowiadcze, jakie U nabyli podczas korzystania

z prezentowanych w podrczniku strategii uczenia si.


Abitipp: Schreiben

2 Themen und Texte Tematy i teksty


N rysuje na tablicy tabel i pyta U, jakie formy pozdrowie i poegna ju znaj,
a nastpnie wpisuje je do tabeli. U sporzdzaj tak sam tabel w zeszycie.
Dobieraj si w grupy i szukaj w tekstach brakujcych informacji. Znalezione

informacje odnotowuj w tabeli. Nastpnie N sprawdza razem z U wykonane


przez nich zadanie.

1 Celem tego zadania jest uwraliwienie U na rnice kulturowe zaznaczajce si

w sytuacjach ycia codziennego: powitania i poegnania.

Informacje dotyczce realiw: Moin, moin to pozdrowienie stosowane na pnocy

Niemiec nie tylko rankiem, lecz przez cay dzie, take wieczorem. Niemcy
zamieszkujcy ten region znani s z maomwnoci, std w dymku pojawia si
komentarz Schwtzer (gadua) na okrelenie osoby, ktra mwi zbyt wiele.
Propozycja: Formy powita mona wyprbowa w rnych sytuacjach, np.

odgrywajc rozmaite scenki. Co naley powiedzie podczas rozmowy telefonicznej, na lekcji, na przyjciu, podczas rozmowy z szefem/szefow, gdy
spotkamy przyjaci na ulicy?
Abitipp: Sprechen

2 U pisz na kartkach kilka zda o sobie (Ich-Texte) wykorzystujc poznane rodki

leksykalne.

U mog pisa do siebie e-maile. N sprawdza wykonane zadanie razem z U.


4 Rozwizanie: 1 Kln; 2 Jena; 3 Fuball; 4 CH; 5 Polen; 6 Trkei;

7 Italien; 8 Bern; 9 Innsbruck; Haso Europa

5 Rozwizanie: Hamburg Wolfsburg 1 : 3; Kaiserslautern Kln 2 :1; Mnchen

Mainz 0 : 5; Dortmund Leverkusen 3 : 2; Hannover Mnchengladbach 0 : 0;


Rostock Bielefeld 3 : 3; Nrnberg Bremen 0 : 2; Freiburg Stuttgart 6 :1.


3 Selbstevaluation: Wortschatz Grammatik Phonetik
Samoocena: sownictwo gramatyka fonetyka

1 Rozwizanie: 2 Fragewort, W-Wort; 3 Satzfrage; 4 Akkusativ;

5 Possessivartikel; 6 Adjektiv; 7 Verneinung; 8 Personalpronomen

2 a)

Rozwizanie: 1 Mchtest, trinke; 2 kommst; 3 wohnen; 4 heit; 5 Habt;

6 Sprichst, spreche; 7 Kennst, liegt; 8 finden; 9 Warst


b)
Rozwizanie: 1 mein; 2 meine; 3 dein; 4 euer; 5 unser; 6 deinen; 7 ihren

c)
Rozwizanie: 2 Wo ist das Schlafzimmer? 3 Habt ihr ein Arbeitszimmer?

4 Wie findest du die Kche?


4 U powinni umie rozpozna, jak zmienia si znaczenie w zalenoci od tego,

ktre sowa lub czci zda zostay zaakcentowane. N pyta: Was wird betont?

47
Komentarz metodyczny

Station 1

Propozycja: Jeli istnieje moliwo skorzystania z pracowni komputerowej,

W pierwszym przykadzie zaakcentuje si cae zdanie, w drugim czasownik


fliegen, w trzecim imi Johanna.

5 Rozwizanie: 2 c; 3 d; 4 a

6 U pracuj samodzielnie i dokonuj samooceny.

4 Videostation 1 Praca z filmem studio d, cz 1


Wykonanie zada 16 moliwe jest wycznie przy odtwarzaniu filmu studio d.
Liczby na marginesie wskazuj czas prezentowanego materiau.
Wskazwki do pracy z filmem studio d
1. N prosi U o wyszukanie konkretnego sownictwa zwizanego z tematem

Station 1

filmu. U mog korzysta ze sowniczkw.


N zatrzymuje film i prosi U o odgadywanie dalszego cigu wydarze.

3.

U sami wybieraj z filmu sceny, ktre nastpnie opisuj.

U ogldaj film przy wyczonym dwiku. Staraj si odpowiedzie na


pytania: Worum geht es? Was sagen die Personen vermutlich?
4.

U raz jeszcze ogldaj film bez dwiku. Tym razem koncentruj si na mowie
ciaa, mimice i gestach.
5.

48
Komentarz metodyczny

2.

6.

Film mona zastosowa w celu urozmaicenia lekcji i poszerzenia sownictwa.

1 Zdjcia z Niemiec zachcaj do pracy z wideo, dziki ktremu U zdobywaj wiele


interesujcych informacji dotyczcych realiw. U mog take nawiza do wasnych dowiadcze z pobytw w krajach niemieckojzycznych. U dopasowuj
teksty do zdj.
Rozwizanie: 1 b; 2 a; 3 d; 4 c

2 Rozwizanie: Andrick Madagaskar, 26, Germanistik; Justyna Polen, 23, Sozio-

logie / Deutsch als Fremdsprache; Matthias Erfurt, 23, Geschichte / Politik /


Deutsch als Fremdsprache; Da China, Auslandsgermanistik / Anglistik

3 Rozwizanie: 1 100 000 Menschen; 2 am Marktplatz; 3 das Stadtmuseum;

4 die Universitt; 5 18 000 Studenten

Rozwizanie: Guten Morgen; Guten Tag; Hallo; Wie gehts?

5 Rozwizanie: 1 Hallo; spt; warst; Bibliothek; gearbeitet; war

2 zahlen; Zusammen; Milchkaffee

Rozwizanie: ein Waschbecken; eine Badewanne; einen Spiegel; einen Herd;

eine Kaffeemaschine; einen Khlschrank

5Termine
W tym rozdziale U ucz si okrela czas zegarowy, ustala terminy i umawia si
na spotkania, przeprasza za spnienie.
Gramatyka: czasowniki rozdzielnie zoone; tworzenie pyta rozpoczynajcych si od:
Wann? Von wann bis wann? Podawanie czasu za pomoc przyimkw: am, um,
von ... bis; tworzenie i stosowanie czasu przeszego Prteritum czasownika haben; stosowanie przeczenia nicht. wiczenia fonetyczne: spgoski p, b, t, d, k, g.

1 Uhrzeiten Czas zegarowy


1 U dopasowuj zdania do zdj.

Informacje dotyczce realiw: Na wschodzie Niemiec mwi si czsto Dreiviertel zwei

zamiast Viertel vor zwei, ewentualnie Viertel neun zamiast Viertel nach acht.

4 Rozwizanie: 1 14 Uhr 40; 2 zehn vor drei; 3 10 Uhr 40; 4 15 Uhr 35


1.56

5 Jeli to moliwe, N przygotowuje z tektury kilka zegarw z ruchomymi wska-

zwkami. N dzieli U na grupy, przekazujc kadej z nich po jednym zegarze.


Uczniowie wicz obie formy podawania czasu oficjaln i potoczn.


2 Tagesablauf und Termine
Plan dnia i umwione spotkania

1 N i U przegldaj obrazki. N pyta U, czy prezentowany plan dnia przypomina

ich wasny, a U udzielaj krtkich odpowiedzi. U czytaj cicho pytania 18


i staraj si dopasowa je do obrazkw. N czyta pytania gono, U odpowiadaj, korzystajc z czasownikw umieszczonych pod obrazkami. Nastpnie
U, pracujc w parach, zadaj sobie nawzajem pytania. N zwraca uwag U na Minimemo. U uzupeniaj regu.
Regua: W zdaniu pojedynczym przedrostki czasownikw rozdzielnie zoo-

nych znajduj si zawsze na kocu. Tematy czasownikw rozdzielnie zoonych


odmienia si.

49
Komentarz metodyczny

2 N wraz z U przygldaj si rysunkom, nastpnie N gono czyta podane godziny,


a U powtarzaj. Pniej U wicz w parach: jedna osoba podaje czas w formie
oficjalnej, inna potocznej. Nawizujc do ich wiedzy i dowiadczenia z ycia
codziennego N pyta U, w jakich sytuacjach syszeli poszczeglne formy, .

Rozdzia 5

Rozwizanie: 1 c; 2 d; 3 a; 4 f

2 U suchaj nagrania, zaznaczaj intonacj i powtarzaj pytania.


1.57

Rozwizanie: Intonacja opadajca

3 N zwraca uwag, by podczas zabawy w echo uywa czasownikw w 2. os. lp.

Para U czyta na gos przykad z podrcznika, a potem wszyscy wicz parami.

5 U suchaj tekstu nagranego na automatycznej sekretarce. Podczas drugiego

suchania uzupeniaj luki w tekcie. N sprawdza zadanie razem z U.

1.59

Rozwizanie: Mo, Di und Do von 9 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr.

Mi von 8 bis 12 Uhr, Fr von 9 bis 14 Uhr.


Propozycja: N przynosi ulotki dotyczce przyj w rnych gabinetach lekarskich

lub wczeniej prosi o to U. Na lekcji U pracuj w grupach, sporzdzaj kolae/


plakaty, wicz okrelanie czasu w formie oficjalnej i potocznej.
6 U musz odszuka informacje dotyczce godzin przyj w Urzdzie ds. Cudzo-

Rozdzia 5

ziemcw w Lipsku.

Informacje dotyczce realiw: Powysze informacje mog zosta uzupenione o dane

statystyczne, np. liczb obcokrajowcw w Niemczech (na zachodzie i wschodzie


kraju).
Pomocne adresy internetowe: dla Niemiec www.auslaenderstatistik.de,
dla Szwajcarii www.bfm.admin.ch, dla Austrii www.integrationsportal.at.

Komentarz metodyczny

50

3 Termine machen Wyznaczanie terminw spotka


1 a)

Podrczniki s zamknite. N zapisuje na tablicy pytanie Wann ist der Termin?


U suchaj nagrania, a nastpnie odpowiadaj na pytanie.

1.60

Rozwizanie: Montag, 15 Uhr

b)

Praca z podrcznikiem. U czytaj dialog w parach, a nastpnie odgrywaj go


z podziaem na role. N podchodzi do poszczeglnych par i poprawia bdy.

c)

U zaznaczaj w czci b) nazwiska i godziny, wymieniaj podkrelone elementy


na inne i odgrywaj nowe wersje dialogw w parach.

2 a)

N prosi poszczeglnych U o odczytanie tekstu i przetumaczenie go na jzyk


polski.

b)


1.61

U czytaj dialog rwnoczenie z nagraniem, a nastpnie wicz go w parach.

3 U zamykaj podrczniki, suchaj tekstu i powtarzaj go gono. Nastpnie N

dyktuje swka, a U notuj je w zeszycie. N sprawdza zadanie razem z U. Na


zakoczenie U podaj inne rzeczowniki rozpoczynajce si od spgoski p lub b.

1.62

4 Verabredungen Spotkania

1 Rozwizanie: 1 Ja, das geht. 2 Ja, das geht. 3 Nein, das geht nicht (die

Vorstellung ist um 16 Uhr). 4 Ja, das geht. 5 Nein, das geht nicht (Di bis So
geffnet).

2 Powtrzenie i utrwalenie sownictwa. U odgrywaj podany dialog w parach.

3 wiczenie automatyzujce. N przynosi autentyczne teksty dotyczce imprez

1.61


5 Sich verabreden ein Rollenspiel vorbereiten
Umawianie si scenki dialogowe
1 b)
1.63

N wczeniej przygotowuje kopie tekstw z podrcznika suce do wiczenia


scenek dialogowych. U tworz pary; N rozdaje kadej z nich po jednym tekcie.
U odgrywaj scenki z uyciem informacji i rodkw jzykowych zawartych
w podrczniku.
2 U suchaj nazw miast i zapisuj je. N pisze nazwy na tablicy, U sprawdzaj


1.64

poprawno swoich zapisw.


Rozwizanie: Dsseldorf, Tbingen, Dortmund, Dresden, Timmendorf, Dessau.

U tworz zdania wedug wzoru, np. Am Montag hat Otto einen Termin in

3 U przygldaj si obrazkom. N gono czyta proponowane rodki leksykalne

(Redemittel) i prosi poszczeglnych U o powtarzanie. Nastpnie U pracuj


w parach i do kadego obrazka tworz minidialog, ktry wsplnie odgrywaj.
Po chwili uczniowie zamieniaj si rolami.

51
Komentarz metodyczny

Rozdzia 5

odbywajcych si w okolicy. Dzieli U na dwuosobowe grupy, przekazujc kadej


z nich po jednym tekcie. U odgrywaj dialogi w parach, bazujc na informacjach
zawartych w tekstach i uywajc podanego sownictwa. N sprawdza zadanie na
plenum. Rzuca pik do poszczeglnych grup, proszc o odegranie dialogw.

Zeit systematisch, trennbare Verben, Verneinung


Podawanie czasu, czasowniki rozdzielnie
zoone, przeczenia

1 Na tym etapie nauki naley pooy nacisk na usystematyzowanie wiedzy.

U czytaj przykadowe sposoby okrelania czasu i samodzielnie uzupeniaj


regu.
Regua: Czas w jzyku niemieckim podaje si za pomoc przyimkw: am + dzie,

um + godzina.

2 U podkrelaj w tekcie formy czasownika haben w czasie przeszym Prteritum.

Rozdzia 5

N sprawdza zadanie, wymieniajc tylko zaimek osobowy. U odczytuj formy


czasownika, a nastpnie zapisuj je do zeszytw.

Komentarz metodyczny

52

3 U sporzdzaj wasne tablice z pytaniami i odpowiedziami. Zaznaczaj na nich

czasowniki rozdzielnie zoone. Nastpnie wieszaj tablice w klasie. U mog


zapisa pytania i odpowiedzi na osobnych karteczkach i korzysta z nich przy
tworzeniu nowych zda.

4 a)

U zaznaczaj przeczenie nicht, zwracajc uwag na jego miejsce w zdaniu.

b)

U odpowiadaj na pytania przeczco, korzystajc ze zda z czci a).


7 Zeitplne und Pnktlichkeit
Plan zaj i punktualno

1 U czytaj po cichu plany, potem odpowiadaj na pytanie: Welcher Plan ist besser?

Nastpnie N czyta gono Lerntipp i zadaje U prac domow.

Materiay do kopiowania: Mein Wochenplan

2 a)

N zadaje pytanie: Was ist Pnktlichkeit? Jedna osoba z klasy czyta przykadowe
zdanie, inna odpowiada, uywajc jednej z dwch moliwych odpowiedzi: Das ist
noch pnktlich. / Das ist sehr unpnktlich. U wykonuje zadanie w parach.

b)

Celem tego wiczenia jest globalne rozumienie tekstu i rozpoznanie rnic


kulturowych w odniesieniu do tematu Pnktlichkeit. U koncentruj si na
informacjach, kto w Niemczech postrzegany jest jako punktualny, a kto nie,
nastpnie dyskutuj na ten temat. N zadaje pytanie, np. Sind die Deutschen
wirklich so pnktlich? i prosi U o odpowied.

6 Orientierung
W tym rozdziale U ucz si opowiada, gdzie kto mieszka i pracuje, informowa, jak
mona dotrze do pracy, pyta, gdzie znajduje si dane pomieszczenie lub dana osoba w
budynku, nazywa rodki lokomocji.
Gramatyka: stosowanie przyimkw lokalnych i przyimka mit z celownikiem; stosowanie
liczebnikw porzdkowych. wiczenia fonetyczne: spgoski f, w, v.

1 Arbeiten in Leipzig Pracowa w Lipsku

1 Na planie Lipska, umieszczonym jako to pod zdjciami w podrczniku na str.

Propozycja: N przynosi map miasta. U zawieszaj j w klasie i przyczepiaj odpo-

wiednio podpisane karteczki w miejscach, gdzie znajduj si znane wszystkim


miejsca (hotele, restauracje, urzdy itp.). Zasb sownictwa mona poszerzy np.
o internacjonalizmy.

po cichu, a nastpnie przenosz tabel do zeszytu i uzupeniaj j o brakujce


dane. N sprawdza zadanie, pokazujc U foli z poprawnie uzupenion tabel.

3 W tekcie pojawiaj si nowe informacje, ktre U maj wychwyci i zanotowa.


1.69

Podczas pracy z U mniej zaawansowanymi zaleca si rwnoczesne czytanie tekstu


z zadania 1. U bardziej zaawansowani suchaj tekstu dwukrotnie. Przy drugim
suchaniu uzupeniaj tabel w zeszycie.
Rozwizanie: Birgit Schfer westlich von Leipzig; Alexander Novak oft Stau;

Monica Ventura im Sden von Leipzig


4 Zadanie to daje U moliwo wypowiedzi z wykorzystaniem proponowanych


15

rodkw leksykalnych (Redemittel). U najpierw opowiadaj o osobach opisanych


w zadaniu 1., potem wybieraj osoby, ktre s im znane.

5 Celem zadania jest uywanie i powtarzanie rodkw leksykalnych w komunikacji

zblionej do sytuacji autentycznych. U rozmawiaj midzy sob, zadajc pytania


i udzielajc odpowiedzi.
Propozycja: U chodz po klasie, zagaduj innych i notuj wypowiedzi, ktre

potem prezentuj.

53
Komentarz metodyczny

2 Celem zadania jest rozumienie tekstu i zbieranie wanych informacji. U czytaj

Rozdzia 6

96., U wyszukuj nazwy rnych miejsc. Przy okazji poznaj sownictwo do


tematu Stadt, np. Hauptbahnhof, Platz, Bank, Buchhandlung, Kirche, Zentrum, Hotel,
Oper, Rathaus, Parkhaus.

2 Im Verlagshaus W wydawnictwie
1 U przygldaj si zdjciu. N czyta na gos numery piter. Liczebniki porzdkowe

s nowe i dlatego U powinni je natychmiast powtarza. N gono czyta tekst,


a nastpnie pyta: Was ist im Erdgeschoss? Was ist in der ersten Etage? Potem U czytaj
tekst i uzupeniaj brakujce informacje.

3 U ponownie suchaj tekstu z zadania 2.1, a nastpnie czytaj go na gos.

N poprawia wymow, skupiajc si na spgoskach f, w.

1.71

4 U wyszukuj przykady z wczeniejszych tekstw i zapisuj je do zeszytw.

N podchodzi do U i jeli zachodzi taka potrzeba poprawia bdy.

5 U suchaj dialogu, powtarzaj go gono, a nastpnie wicz w parach.

N reaguje na ewentualne bdy.

Rozdzia 6

1.72

6 U pracuj w parach. Korzystajc z Redemittel, tworz dialogi, a nastpnie

odgrywaj je z podziaem na role.

7 Zadanie ma charakter zabawy naladujcej gr w statki. U notuj w zeszycie

nazwy szeciu pomieszcze, nastpnie rysuj dwa biurowce, w kadym po sze


pl i planuj rozmieszczenie pomieszcze w biurowcu A oraz ich funkcje; biurowiec B pozostaje pusty. U pracuj w parach, zadajc sobie na zmian pytania
umieszczone w dymkach. Waciwe odpowiedzi zaznaczaj na rysunku.
Zwycizc zostaje U, ktry jako pierwszy odgadnie ukad pomieszcze
w biurowcu kolegi/koleanki.

Komentarz metodyczny

54

Abitipp: Sprechen

8 U odgrywaj minidialogi, ktre mog odnosi si do dowolnego budynku, np.

szkoy. N zwraca uwag na tempo wypowiedzi.

14

Wo ist mein Terminkalender? Prpositionen + Dativ


Gdzie jest mj terminarz? Przyimki z celownikiem

1 Na biurkach znajduje si zawsze wiele rnych przedmiotw, ktre na pierwszy

rzut oka trudno dostrzec. Na pocztku U znajduj i nazywaj przedmioty


widoczne na zdjciu. Sownictwo z poprzednich lekcji uatwi im to zadanie.
U ucz si okrela pooenie przedmiotw za pomoc nowych przyimkw.
Bardziej zaawansowani U mog od razu tworzy zdania (do zdjcia w ksice).
Aby poszerzy sownictwo, N moe wczeniej uoy na swoim biurku rne
przedmioty. U okrelaj ich pooenie.

2 Z pomoc tabeli U tworz wasne wypowiedzi i zapisuj je do zeszytu. N wyjania

rnic znaczenia czasownikw liegen i stehen, korzystajc z przygotowanych


przedmiotw.

W przegldzie gramatycznym zamieszczono przejrzysty zapis przyimkw z celownikiem. N zwraca szczegln uwag na liczb mnog.
3 U tworz zdania, wicz oraz poszerzaj sownictwo. U dopasowuj nazwy

do przedmiotw przedstawionych na zdjciu. W razie potrzeby korzystaj z tabeli


gramatycznej z zadania 2.

4 N krtko wprowadza w sytuacj, ktra jest dobrze znana U przed wyjciem

z domu szukasz czego w popiechu. Jeden z U czyta ponisze zdania, nastpnie


N dwukrotnie odtwarza nagranie. Podczas drugiego suchania U uzupeniaj
rysunek.

1.73

Rozwizanie: Der Autoschlssel liegt neben dem Telefon. Die Theaterkarten liegen

vor dem Fernseher. Die Handtasche liegt auf dem Sofa.


5 Poprzez zabaw U wicz uycie przyimkw. Podczas gdy jeden z U opuszcza

klas, pozostali ukrywaj dowolny przedmiot, np. kred. U wraca i zadaje


pytania: Ist die Kreide unter dem Tisch? Reszta odpowiada kalt, jeli kierunek poszukiwa jest cakowicie bdny, lub warm, jeli jest waciwy. N pilnuje odpowiedniego tempa. Kiedy U odnajduje przedmiot, jego rol przejmuje kto inny.

Materiay do kopiowania: Wo ist die Computermaus?

4 Termine machen Ustalanie terminw

1.74

spotkania i wsplnie porwnuj wyniki.


Rozwizanie: 28.12., neun Uhr

2 Zadanie o podwyszonym stopniu trudnoci. U suchaj rozmowy telefonicznej,


1.75

a nastpnie notuj w zeszytach poprzedni i nowy termin spotkania. N zapisuje


rozwizanie na tablicy.
Rozwizanie: Alter Termin: am 30.12. Neuer Termin: am 29.12. um 10 Uhr 30.

3 N przygotowuje foli z liczebnikami porzdkowymi. Trzeci kolumn uzupenia

razem z U. Nastpnie U przepisuj poprawne zapisy do podrcznika.


N objania Minimemo. Nastpnie zadaje pytania, np. Was fr ein Tag ist heute/das?
o daty znane wszystkim U, np. Wann ist der Internationale Kindertag?, Wann ist der
Muttertag?, Wann ist das Schulende? itd.

4 U chodz po klasie i pytaj o dat urodzenia przynajmniej trojga innych U.

Notuj imi, dzie, miesic, ew. rok. Wyniki prezentuj na plenum.


Propozycja: U sporzdzaj klasowy kalendarz urodzinowy.

55
Komentarz metodyczny

1 U czytaj po cichu terminarz. Nastpnie, podczas suchania tekstu, notuj termin

Rozdzia 6

5 Die Stadt Leipzig Miasto Lipsk


1 N rysuje na tablicy asocjogram. U wymieniaj wyrazy zwizane z muzyk. N zapi-

suje je na tablicy. U podkrelaj w tekcie najwaniejsze informacje zwizane


z yciem kulturalnym w Lipsku.

Propozycja: Bardziej zaawansowani U mog uzupeni asocjogram o sownictwo

z zakresu Kultur. U mog wyszukiwa w tekcie take informacje do tematu


Leipzig als Kulturstadt.

2 N wczeniej przygotowuje materiay dotyczce Lipska lub prosi U, aby znaleli je

np. w Internecie. U pracuj w grupach i sporzdzaj plakaty, na ktrych zamieszczaj uzyskane informacje w formie ilustracji, zdj, krtkich tekstw.

a)
Rozwizanie: Johann Sebastian Bach; jedes Jahr im Mrz; das Rathaus in Leipzig

Rozdzia 6

Komentarz metodyczny

56

b)

U przerysowuj tabel do zeszytw, wyszukuj dalsze informacje w Internecie


i wpisuj je do tabeli. N zadaje U pytania pomocnicze, np. Welche Kinofilme findet
ihr? Welche Museen? Galerien?
Propozycja: U przedstawiaj wybrane przez siebie miasto. Przynosz fotografie

znanych miejsc: zabytkw, dworca, muzeum, galerii, uniwersytetu itd.

7Berufe

Zawody

W tym rozdziale U ucz si pyta o wykonywany zawd i nazywa czynnoci wykonywane


w pracy, przedstawia siebie i nowych wsppracownikw.
Gramatyka: uywanie czasownikw modalnych mssen, knnen; stosowanie
rodzajnikw, zaimkw dzierawczych i przeczenia kein w bierniku. wiczenia
fonetyczne: spgoski nosowe ng, nk.


1 Was sind Sie von Beruf?
Kim jest pan/pani z zawodu?
1 U przyporzdkowuj nazwy zawodw zdjciom. N lub U mog przynie

Rozwizanie: 1 b; 2 e; 3 g; 4 h; 5 f; 6 a; 7 c; 8 d
Abitipp: Sprechen (2x)
Abitipp: Schreiben

Rozdzia 7

dodatkowo fotografie przedstawiajce osoby wykonujce inne ciekawe zawody.

57

2.1

Kellnerin; 5 Taxifahrerin

3 N przygotowuje kartki z nazwami zawodw. Rozdaje je U, ktrzy tworz

minidialogi, wykorzystujc rodki leksykalne z podrcznika. N rzuca pieczk do


poszczeglnych grup i prosi o odegranie dialogw.

4 U suchaj wypowiedzi, nastpnie czytaj je gono i zaznaczaj grupy


2.2

spgoskowe ng i nk.


2 Berufe und Ttigkeiten
Zawody i wykonywane czynnoci
1 U wpisuj brakujce nazwy zawodw, a nastpnie uzupeniaj regu.


27.1

Regua: eskie nazwy zawodw tworzy si od nazw mskich przez dodanie

kocwki -in.

2 U przyporzdkowuj czynnoci miejscom pracy, korzystajc ze sowniczka na

kocu podrcznika. Nastpnie tworz esk form nazw zawodw i opowiadaj


o zawodach wedug przykadu.
Propozycja: Praca ze sownikiem jednojzycznym. U pracuj w maych, 34-osobo-

wych grupach. Kada z nich otrzymuje maksymalnie dwa zdjcia. U formuuj

Komentarz metodyczny

2 Rozwizanie: 1 Bcker; 2 Programmierer; 3 Sekretrin; 4 Studentin,

krtkie definicje poszczeglnych zawodw, a N podchodzi do kadej grupy


i poprawia bdy. Nastpnie U prezentuj wynik w klasie. Przedstawiciel grupy
zapisuje definicj zawodu na tablicy, a pozostali U przepisuj j do zeszytw.

3 a)

U ma za zadanie poda informacje zamieszczone na wizytwkach: nazw firmy,


nazwisko, zakres dziaalnoci, adres, numer telefonu, e-mail.

b)

U sporzdzaj wasne wizytwki.


c)

wiczenie automatyzujce. U powtarzaj i zapamituj sownictwo. Spaceruj


po klasie, przedstawiaj si nawzajem, a nastpnie wymieniaj si wizytwkami.

4 W Azji wizytwk wrcza si obiema rkami, najczciej stojc. Odbiorca wizy-

Rozdzia 7

twki przyglda si jej i czyta wszystkie informacje, a nastpnie j chowa.

3 Neue Berufe Nowe zawody


1 U czytaj wypowiedzi 1 6, a nastpnie po cichu tekst i sprawdzaj, ktre wypo-

wiedzi s poprawne.

Komentarz metodyczny

58

Rozwizanie: Poprawne wypowiedzi: 1, 3, 4, 6.

2 Rozwizanie: Jan Jakobsen Was? Trainer einen Aerobic-Kurs leiten, Sportge-

rte kontrollieren, Mitglieder beraten, Sportkurse planen, Partys organisieren;


Wo? in Bochum; Wann? tglich auer Sonntag von 10 bis 20 Uhr; Was im nchsten
Jahr? Animateur in einem Sportclub in Spanien
Susanne Hein Was? Call-Center-Agentin: telefonieren, Kunden am Telefon
beraten und informieren, Flugtickets reservieren; Wo? in Kassel; Wann? flexibel
Abitipp: Schreiben

3 U pracuj w parach i opisuj w zeszytach tyle rnych zawodw, ile potrafi,

a nastpnie wymieniaj si opisami z kolegami/koleankami.

4 U pisz wypowiedzi o zaletach wykonywania ich wymarzonego zawodu i czytaj

je na gos. U mog korzysta z podanego sownictwa. Celem zadania jest przekazanie treci poprawno gramatyczna odgrywa mniejsz rol.

Materiay do kopiowania: Berufe in meinem Land

Satzklammer Klamra zdaniowa

21.2,
32

1 U czytaj oba przykady zda. Odszukuj podobne przykady w tekstach na

stronie 10. Nastpnie tworz dalsze przykady z czasownikami modalnymi knnen


i mssen.

2 U zapisuj pene zdania do zeszytw, a nastpnie czytaj je na gos. N poprawia

ewentualne bdy. Jednoczenie U utrwalaj sposoby podawania czasu.

19

3 U pracuj w parach lub maych grupach. Zadaj sobie wzajemnie pytania i odpo-

4 U pisz kilka zda na temat sposobu spdzania weekendu (Ich-Texte). Teksty

wiadaj na nie.

doczaj do swoich portfolio.

Artikelwrter im Akkusativ Rodzajniki, zaimki


dzierawcze i przeczenie kein w bierniku

24

1 a)

U zapoznaj si z tabel. Nastpnie powracaj do tekstw w zadaniach 3.1 i 3.2,


zaznaczaj wszystkie rodzajniki oraz zaimki dzierawcze w bierniku i zapisuj je
do zeszytu. N sprawdza zadanie razem z U.

b)
Regua: Rodzajnik okrelony, rodzajnik nieokrelony, zaimek dzierawczy i prze-

czenie kein w bierniku rodzaju mskiego zawsze przyjmuj kocwk -n/-en.


2 U pisz samodzielnie klika zda o sobie i innych osobach, np.: czonkach rodziny,

3 N przygotowuje wczeniej (lub prosi o pomoc U) rne przedmioty i umieszcza je

w kartonie. U siedz krgiem. Jeden z nich wyjmuje z kartonu np. ksik


i ukada zdanie. Kolejny U musi powtrzy to zdanie, sign do kartonu
i uzupeni je o nazw wyjtego przez siebie przedmiotu. N czuwa nad poprawnoci gramatyczn wypowiedzi.

4 U pracuj w parach korzystajc z pomocniczych zda w dymkach, przygotowuj

krtk wypowied.

59
Komentarz metodyczny

przyjacioach. Korzystaj z podanego sownictwa.

Rozdzia 7

8 Berlin sehen
W tym rozdziale U poznaj zabytki Berlina, ucz si pyta o drog i udziela odpowiedzi,
opowiadaj o wycieczce, pisz kartki z podry.
Gramatyka: uywanie przyimkw in, durch, ber z biernikiem oraz przyimkw zu,
an vorbei z celownikiem, uywanie czasownika modalnego wollen.
wiczenia fonetyczne: spgoski r, l.


1 Mit der Linie 100 durch Berlin
Zwiedzanie Berlina autobusem linii 100

1 Zdjcia przedstawiaj zabytki Berlina, ktre mona oglda podczas przejazdu

Rozdzia 8

lini 100. U opowiadaj, co wiedz o Berlinie co widzieli, o czym syszeli, jakie


nazwiska s im znane.
Abitipp: Sprechen
Abitipp: Schreiben

Komentarz metodyczny

60
2 U zaznaczaj w tekcie nazwy zabytkw i ciekawych miejsc w Berlinie. Dobieraj

si w pary i porwnuj znalezione informacje z planem linii 100 i ze zdjciami.


Jeeli fragmenty zaznaczone w tekcie s identyczne ze zdjciami i/lub z nazwami
na planie, naley je podkreli ponownie. Nastpnie U odpowiadaj na ponisze
pytania.
Rozwizanie: 4 Reichstag/Bundestag; 5 Staatsoper; 6 Haus der Kulturen der

Welt; 7 S i U Alexanderplatz; 8 S Unter den Linden


3 Rozwizanie: 1 das Schloss Bellevue; 2 das Bundeskanzleramt; 3 der Reich-

stag; 4 das Brandenburger Tor; 5 der Potsdamer Platz; 6 das Sony Center; 7
die Friedrichstrae; 8 die Staatsoper; 9 die HumboldtUniversitt; 10 der
Berliner Dom; 11 die Alte Nationalgalerie; 12 der Fernsehturm

2.8

Informacje dotyczce realiw: Zamek Bellevue (Schloss Bellevue) to kompleks paacowy

w pnocnej czci parku Tiergarten w Berlinie, zbudowany w 1786 r. w stylu wczesnoklasycystycznym. Dzi peni funkcj rezydencji prezydenta Niemiec.
Otwarty w 1894 roku Reichstag jest od 1999 siedzib niemieckiego Bundestagu.
Szklana kopua zaprojektowana przez brytyjskiego architekta sir Normana
Fostera jest jednym z najchtniej odwiedzanych miejsc w Berlinie.
Brama Brandenburska (das Brandenburger Tor) wczesnoklasycystyczna budowla
wzniesiona w latach 178891 wedug antycznego wzorca.
Plac Poczdamski (der Potsdamer Platz) a do drugiej wojny wiatowej by
centralnym placem Berlina. Podczas wojny zosta zniszczony. W okresie podziau
Niemiec wieci pustkami, przecity granicami stref: rosyjskiej, amerykaskiej
i brytyjskiej. Po zjednoczeniu Niemiec, w poowie lat dziewidziesitych, rozpocz si program intensywnej odbudowy placu.

4 N zapisuje nazwy budynkw w formie asocjogramu na tablicy i prosi uczniw

o uzupenienie sownictwa zwizanego z tymi nazwami.

1 U zakrywaj teksty dialogw i ogldaj plan Berlina. Wyszukuj budynki z przy-


2.9

21.2,
27.2,
32

porzdkowanymi cyframi od 1 do 8. Nastpnie na powikszonej kopii planu


zaznaczaj punkt startu Nadine i Steffi Bram Brandenbursk.
N odtwarza dialogi 13. U czytaj je na gos z podziaem na role. Tras z dialogu
3. zaznaczaj na powikszonej kopii planu. W celu sprawdzenia, N nakada foli
na oznakowan tras.
Propozycja: Tras z dialogu 3. U zaznaczaj po wysuchaniu tekstu.

2 Rozwizanie: Dialog 1 Die Touristen gehen vom Roten Rathaus zur Museum2.10

sinsel; Dialog 2 Die Touristen gehen vom Alexanderplatz zum Nikolaiviertel.

3 U dwukrotnie suchaj nagrania. Po drugim suchaniu przerysowuj do zeszytw


2.11

tabel z podrcznika i uzupeniaj j. Nastpnie wymieniaj si zeszytami i poprawiaj ewentualne bdy posuguj si przy tym plansz z rozwizaniem. Zeszyty
wracaj do wacicieli, a U czytaj sowa na gos. N poprawia wymow.
Rozwizanie: r jak w Reichstag der Prsident, die russische Botschaft, Strae,

Friedrichstrae; r jak w Fernsehturm das Bundeskanzleramt, die HumboldtUniversitt, der Berliner Dom, die Staatsoper in Berlin, der Potsdamer Platz.
4 N sam czyta lub odtwarza tekst. U powtarzaj chrem.


2.12

61
Komentarz metodyczny

2 Orientierung systematisch Orientacja w miecie

Rozdzia 8

Uniwersytet im. Humboldta (die Humboldt-Universitt) otwarty w roku 1810 by


pierwszym uniwersytetem w Berlinie.
Ewangelicka Katedra Berliska (der Berliner Dom) wzniesiona w latach1894
1905, w znacznym stopniu ulega zniszczeniu podczas drugiej wojny wiatowej,
a jej odbudow zakoczono w roku 2002. Dzi ponownie suy wiernym. Odbywaj si tu take koncerty.
XIX-wieczne obrazy i rzeby mona podziwia w Starej Galerii Narodowej
(Alte Nationalgalerie) zbudowanej w latach 18671876.
Atrakcj Berlina jest wysoka na 368 metrw Wiea Telewizyjna (Fernsehturm),
udostpniona zwiedzajcym w 1969 roku. W oszklonej kopule znajduje si
kawiarnia, ktra w przecigu godziny wykonuje obrt o 360 stopni.
Czerwony Ratusz (das Rote Rathaus), zbudowany w latach 186169, zawdzicza
sw nazw barwie ceglanej fasady. Rezyduje tu burmistrz miasta.
Dom Kultur wiata (das Haus der Kulturen der Welt) w rzdowej dzielnicy Tiergarten jest prezentem rzdu amerykaskiego dla Berlina. Zbudowany zosta
w 1957 roku i do 1980 peni funkcj sali kongresowej. Od 1988 roku jest miejscem midzynarodowych spotka kulturalnych, imprez, wystaw.
Aleja Pod Lipami (die Alee Unter den Linden) stworzona w 1647 roku jako
cieka do jazdy konnej cignie si od zamku krlewskiego do miejsca polowa
w Tiergarten. Dzi jest jedn z najbardziej znanych i najwytworniejszych ulic
Berlina.


23

5 Do tego zadania potrzebne s due arkusze papieru. Kady z U zapenia jeden

z nich informacjami dotyczcymi wasnego miejsca zamieszkania, przypina do


tablicy i objania pozostaym, odpowiadajc na pytania, np. Wie komme ich zu/zur/
zum ? Wo geht es hier zu ? / Wo ist ?
Propozycja: Jeli U mieszkaj w tej samej miejscowoci, na tym samym osiedlu itp.,

wskazana byaby praca w grupach opracowujcych wsplny plakat. Na kocu


kada grupa prezentuje wyniki pracy.
6 Wszystkie trzy dialogi odnosz si do sownictwa z zada 2.12.5. Trzeci dialog

U uzupeniaj samodzielnie.

2.13

7 N czyta tekst po lewej stronie. Stosuje przy tym odpowiedni gestykulacj

i zmienia tempo czytania. U powtarzaj tekst w narzuconym tempie. Na zakoczenie N odtwarza wiersz Ernsta Jandla.

2.14

Rozdzia 8

8 U przerysowuj tabel do zeszytw i pracuj ze sowniczkiem. Zapisuj sow-

nictwo zwizane z tematem Tourismus do tabeli. N wyznacza U do prezentacji


sownictwa.

9 U przynosz plan swojego miasta/miejsca zamieszkania i tworz list sw

z nazwami zabytkw i ciekawych miejsc (wykorzystuj sownictwo z zadania 2.5),


a nastpnie odgrywaj dialogi w parach. U mog zastosowa uproszczone plany
miast lub kopie fragmentw.

Komentarz metodyczny

62

Poszerzenie: U wykorzystuj poznane sownictwo i pisz krtki tekst o ciekawych

miejscach oraz zabytkach swojego miasta/miejsca zamieszkania. Wymieniaj si


tekstami.

3
30, 31

Wohin gehen die Touristen?


Dokd udaj si turyci?

1 U zapoznaj si z tabel i uzupeniaj podpisy do obrazkw.


2 Na awkach ustawiono tabliczki z nazwami rnych ulic, budynkw itp. U spaceruj po sali, zadaj sobie pytania o drog.
Propozycja: Jeden z U (ochotnik), kierowany przez pozostaych, pokonuje usta-

lon tras.

3 wiczenie automatyzujce. U wicz dialogi w parach.

4 Die Exkursion Wycieczka


1 Rozwizanie: Marcel besichtigt gern Huser. Tanja mag besonders das moderne

Berlin. Tanja findet eine Exkursion fr die Gruppe gut. Marcel ist sportlich und
gern unterwegs. Marcel hat viel fotografiert. Tanja mag Musik und Diskos.

2 a)

Rozwizanie: der 27. Juni

b)

U mog wykona to zadanie w zeszytach. Byoby dobrze, gdyby na kadym


stoliku moga si znale pocztwka z Berlina, ktr U powinni wypeni,
a nastpnie przymocowa do tablicy korkowej.
Propozycja: Nie naley wprowadza i stosowa czasu przeszego Perfekt

(bdzie on wprowadzony w rozdziale 9).


3 Zadanie to trzeba przeprowadzi z zastosowaniem komputerw. N dzieli U

na grupy oraz prosi, aby kada z nich zrealizowaa wirtualny spacer po Berlinie
i odpowiedziaa na podane pytania (U otwieraj stron internetow
www.humboldt-universitaet.de). Nastpnie kada grupa prezentuje wyniki
pracy.

Informacje dotyczce realiw: Proponowana strona internetowa zaprasza

Propozycja: W przypadku braku dostpu do komputerw, N moe przekaza

U zdjcia i teksty dotyczce Berlina.


Materiay do kopiowania: Wir machen eine Exkursion

63
Komentarz metodyczny

Rozdzia 8

do spaceru, ktrego trasa prowadzi przez nastpujce miejsca: bram


do gwnego budynku Uniwersytetu im. Humboldta, Bebelplatz, campus,
stowk, sal kinow itd. Kade kliknicie myszk umoliwia wirtualny spacer
po danym pomieszczeniu, co nie tylko sprawia rado, lecz jest take dobrym
pretekstem do opisu rnych miejsc.

Station 2
Station 2 to rozdzia powtrzeniowy dotyczcy materiau z rodziaw 58. Zaprezentowano tu dwa zawody sekretarki i mechanika samochodowego oraz sownictwo zwizane
z czynnociami i przebiegiem dnia osb wykonujcych dan prac.
Gramatyka: Przyimki oraz pytajniki mog stanowi dla U problem. U wykonuj rwnie
test, dziki ktremu oceniaj swoje postpy w nauce. W czci Phonetik U wicz
poprawn wymow spgosek.

1 Berufe Zawody
1 a)
Informacje dotyczce realiw: Firma Steiff produkuje gwnie zabawki i pluszowe

Station 2

maskotki. Najbardziej znanym produktem firmy jest niedwiadek Teddybr. Jeli


U wyka zainteresowanie firm, znajd informacje na stronie internetowej
www.steiff.de.

Komentarz metodyczny

64

U wyszukuj dowolny artyku


i prezentuj go w jzyku polskim podczas lekcji.
Propozycja: Na stronie internetowej firmy Steiff

b)
Rozwizanie: a am Computer schreiben; b telefonieren / ein Telefonat fhren;

c ein Fax senden; d Gste/Geschftspartner empfangen/begren;


e ein Sitzungsprotokoll schreiben
Abitipp: Sprechen

2 U ukadaj w zeszycie dialog, uywajc podanych w zadaniu informacji. Nastpnie


odgrywaj dialog w parach.
3 a)

Rozwizanie: Diagnose, Termine machen, reparieren, Kunden beraten

b)

U czytaj teksty z zadania 3a i 3b, porwnuj oba teksty i zapisuj w zeszytach trzy
informacje, ktre nie s zgodne z ich treci.
Rozwizanie: Faszywe informacje w drugim tekcie zwei Meister; Der Samstag

ist frei; Es gibt keine Diskussionen ber die Kosten.


c)
Rozwizanie: Moliwe pytania: 2 Was ist kaputt? 3 Wann ist das Auto fertig?

4 Was kostet das? 5 Geht es auch am Samstag?

2 Wrter, Spiele, Training Sownictwo, gry, trening

1 a)

Rozwizanie: kolejno 5; 3; 6; 7; 8; 4;1; 2

b)

U opisuj swj dzie pracy w wymarzonym zawodzie (Ich-Texte).


N sprawdza i poprawia teksty, bdy omawia indywidualnie z kadym uczniem.
Najczciej powtarzajce si bdy N zapisuje na folii, pokazuje je U i omawia.
U wczaj teksty do swojego portfolio.

2 a)

Rozwizanie: Verkehrsmittel Bus, fahren, Rad, Taxi, U-Bahn, Verkehr, Zug;

Bro arbeiten, Computer, Drucker, Monitor, notieren, schreiben, telefonieren; Wohnung Balkon, Regal, Kche, Bad, kochen, telefonieren

b)

U pracuj w grupach. Spord trzech ofert wybieraj jedn i tworz do niej


plakat. Plakaty naley zawiesi w klasie i porwna na plenum.

3 Rozwizanie: 1 die Programmiererin / der Programmierer; 2 die Sekretrin /

4 a)

5 Zabaw mona przeprowadzi w parach lub w grupach. U zapisuj w zeszycie


trzy zestawienia wyrazw wedug przykadw. Jedno sowo z kadego zestawienia
nie powinno pasowa do pozostaych. Na zakoczenie kada para/grupa
wymienia si zeszytami z kolegami/koleankami z sisiedniej awki, proszc
o skrelenie sw niepasujcych do innych.


3 Grammatik und Selbstevaluation
Gramatyka i samoocena
1

Rozwizanie: 1 nach; 2 mit; 3 am; 4 Um; 5 in; 6 bis; 7 von bis; 8 im

Rozwizanie: 1 Wann ist die Berlin-Exkursion? 2 Wie fhrst du zur Arbeit?

3 Wann kannst du? 4 Wann hast du Zeit? / Hast du um 9 Uhr Zeit?


5 Wann ist die Besprechung? / Wie lange geht die Besprechung?

3 U dokonuj samooceny swoich postpw w nauce. N czyta wszystkie polecenia,


a U zaznaczaj krzyykiem odpowiedni rubryk. N omawia wyniki testu razem
z U i podpowiada skuteczne metody uczenia si.

4 U rysuj w zeszycie tabel i uzupeniaj j wasnymi hasami. Nastpnie porw-

nuj wyniki na plenum.

65
Komentarz metodyczny

U pracuj w maych grupach. Czytaj polecenia do rozdziaw 58. N przydziela


kadej grupie po jednym poleceniu, proszc o sformuowanie 10 analogicznych
polece. Kada grupa zapisuje polecenia na oddzielnych kartkach. Nastpnie
N zbiera wszystkie kartki i miesza je. Kada z grup losuje jedn kartk, koryguje
znajdujce si na niej polecenia, a nastpnie wybrana osoba z kadej grupy
odczytuje je na gos.

Station 2

der Sekretr; 3 die Kellnerin / der Kellner; 4 die Aerobic-Trainerin /


der Aerobic-Trainer; 5 die Automechanikerin / der Automechaniker;
6 die rztin / der Arzt; 7 die Call-Center-Agentin / der Call-Center-Agent

Phonetik Fonetyka

2.1824

U wicz poprawn wymow spgosek p, b, t, d, k, g, w, v, f, r, l. N odtwarza


nagrania lub sam czyta teksty. U powtarzaj je chrem i/lub indywidualnie.
N poprawia bdy w wymowie spgosek.


5 Videostation 2
Praca z filmem studio d, cz 2
Wykonanie zada 16 moliwe jest wycznie przy odtwarzaniu filmu studio d.
Liczby na marginesie wskazuj czas prezentowanego materiau.

Station 2

1 U ogldaj scen, ktra rozgrywa si w Berlinie (pocztkowo przy wyczonym


dwiku). Mwi, co lub kogo rozpoznaj i gdzie rozgrywaj si prezentowane
scenki. Nastpnie N odtwarza ca sekwencj, a do przybycia Katji do mieszkania pani Meinberg. U czytaj tekst. Zaznaczaj w tekcie trzy informacje, ktre
nie s zgodne z treci filmu, i poprawiaj je w zeszycie.
Rozwizanie: Na pocztku Katja rozmawia przez telefon z pani Meinberg,

potem odbywa wycieczk po miecie. Pani Meinberg nie mieszka przy Nollendorfplatz, lecz przy Viktoria-Luise-Park. Katja nie sucha muzyki na CD,
lecz sucha pyty z informacjami dla turystw.

Komentarz metodyczny

66
2

Rozwizanie: mit dem Bus 119 bis zum Nollendorfplatz; U-Bahn Linie 4 Richtung

Innsbrucker Platz; Bus 19; Bus 119 / vier Stationen; 119 und dann die Linie 4

3 Temat Wohnung opracowano w rozdziale 4. oraz w Station 1. Traktujemy go tu

jako powtrzenie. U ponownie ogldaj scenk w mieszkaniu pani Meinberg.


Rozwizanie: 1 b; 2 a; 3 f; 4 b; 5 b; 6 c; 7 e; 8 d
Propozycja: N sprawdza, ile swek z tego filmu U potrafi zanotowa w cigu

dwch minut.
Abitipp: Sprechen
Abitipp: Schreiben

4 Na pocztek U przygldaj si zdjciu i odpowiadaj na pytania: Wo ist das genau?

Wer sind die Personen? Wer sagt was? Potem N odtwarza bez dwiku scenk
w recepcji. U rozmawiaj o bohaterach filmu: czy s uprzejmi/nieuprzejmi,
surowi/mili. Nastpnie ogldaj scenk z wczonym dwikiem. N przydziela
U role, ktre odgrywaj w parach. Po chwili zamieniaj si rolami.

5 Ogldanie sekwencji przy wyczonym dwiku.


Rozwizanie: Mbel der Stuhl, das Regal, der Tisch, der Schreibtisch; auf dem

Tisch: die Bcher, der Orangensaft, die Glser, die Kaffeekanne, die Tasse,
die Kulis, das Papier, die Tastatur, der Monitor/der Computer, das Telefon, die
Maus; im Regal die Bcher, die Hefte

6 U ogldaj sekwencj i robi notatki.


Rozwizanie: Propozycje pyta: Dr. Garve: Wie war Ihre Reise? Was studieren Sie?

Welche Sprachen sprechen Sie?

9 Ferien und Urlaub


W tym rozdziale uczniowie ucz si opowiada o spdzaniu wakacji/urlopu, pyta
o sposoby spdzania wakacji i udziela informacji a take opisywa miejsca i przyczyny
wypadku.
Gramatyka: tworzenie czasu przeszego Perfekt z czasownikami regularnymi i nieregularnymi. wiczenia fonetyczne: akcentowanie samogoski krtkiej i dugiej.

1 Ferien in Deutschland Wakacje w Niemczech

2 Uczniowie czytaj ponisze teksty i dopasowuj je do zdj z zadania 1.

Fotografia c nie pasuje do adnego tekstu.

3 Rozwizanie: Frau Rode an der Ostsee; Susanna auf Sylt; Katja und Sven
2.25

in Heidelberg; Max im Allgu

Propozycja: U pracuj w grupach. Tworz plakaty na temat sposobw spdzania

wakacji, a nastpnie prezentuj je swoim kolegom/koleankom z klasy.


5 U suchaj wyrazw z zadania 1.4, zapisuj je samodzielnie. N wyznacza poszcze-


2.26

glnych uczniw do odczytania zapisanych wyrazw.

Rozwizanie: krtka samogoska toll, langweilig, schlecht; duga samogoska

super, schn, prima, gut


2 Die Ferien verbringen vier Lnder
Spdzanie wakacji cztery kraje

1 N przynosi map Europy. U podchodz do mapy i wymieniaj nazwy krajw,

przez ktre przepywa Dunaj.

Rozwizanie: Dunaj przepywa przez Niemcy, Austri, Sowacj i Wgry.

2 Rozwizanie: b 9.Tag, Bratislava; c 3. Tag, Linz; d 20. Tag, Budapest;

e 2. Tag, Engelhartszell/Linz; f 7. Tag, Wien


Abitipp: Schreiben

67
Komentarz metodyczny

4 N pyta kilku U: Wo warst du in den Ferien? Wie war es? Wie war das Wetter?
Nastpnie U pracuj w grupach. Zadaj sobie nawzajem podobne pytania
i udzielaj odpowiedzi.

Rozdzia 9

Rozwizanie: 1 e; 2 d; 3 b; 4 a

Rozwizanie: eine Radtour / ein Picknick / Fotos / Ferien / eine Pause machen;

eine Radtour / Ferien / eine Pause / ein Picknick planen; ein Schloss / eine
Stadt besichtigen; einen Reisefhrer kaufen
4 U wicz w parach. Uywajc rodkw leksykalnych prezentowanych w zadaniu,

zadaj sobie pytania i odpowiadaj na nie wedug przykadw. Nastpnie prezentuj dialogi swoim koleankom/kolegom.
Propozycja: N prosi dwch U, by przeprowadzili fikcyjny wywiad radiowy

ze znan osob.

21.1
34.1

5 a)

U zaznaczaj w tekstach z zadania 2.2 formy czasu przeszego Perfekt, a nastpnie


przerysowuj tabel do swoich zeszytw.
Rozwizanie: rubryka 1 geschafft, gemacht; rubryka 2 eingekauft, angeschaut;

rubryka 3 bernachtet, besucht, erreicht, besichtigt


Rozdzia 9

Regua: Czas przeszy Perfekt z czasownikiem posikowym haben tworzy si

w nastpujcy sposb: czasownik haben odmienia si przez osoby, a imiesw


czasu przeszego znajduje si na kocu zdania.

68
Komentarz metodyczny

b)

U uzupeniaj tabel formami czasu przeszego Perfekt, ktre zaznaczyli w tekstach z zadania 2.2. N wyjania zasad tworzenia czasu przeszego Perfekt z haben.
Nastpnie U uzupeniaj regu.

c)

U tworz formy imiesowu czasu przeszego od podanych bezokolicznikw.


Rozwizanie: 1 angeschaut; 2 gearbeitet; 3 gebaut; 4 gespielt; 6 telefoniert;

7 beantwortet; 8 zugehrt

3 Was ist passiert? Co si stao?


1 U domylaj si, jaki jest przebieg wydarze przedstawionych na obrazkach.

Numery obrazkw wpisuj do zeszytw w odpowiedniej kolejnoci.


Rozwizanie: 2; 4; 6; 3;1; 5

2 U maj pi minut na przeczytanie tekstu i porwnanie przebiegu wydarze

z wasnym rozwizaniem. Nastpnie N pokazuje obrazki uoone (na folii) we


waciwej kolejnoci.
Abitipp: Sprechen

3 U zaznaczaj formy imiesowu przeszego w tekcie z zadania 3.2. N prosi


2.27

poszczeglnych U o odczytanie zaznaczonych wyrazw.

4 U pracuj w parach. Przepisuj podany dialog do zeszytu i uzupeniaj go odpowiedziami Ani. Nastpnie odgrywaj dialog z podziaem na role.
5 a)

U zapisuj w zeszycie te formy czasu przeszego Perfekt, ktre wystpiy po raz


pierwszy.
Rozwizanie: 1. rubryka gefallen, geflogen, gekommen, geschrieben, geholfen;
2. rubryka aufgestanden, angerufen, weitergefahren; 3. rubryka verloren.

34.2

b)

U przerysowuj tabel do zeszytu i uzupeniaj j.


6 Rozwizanie: Manja an der Ostsee, gebadet, gelesen, in der Sonne gelegen; Herr

Demme in Mnchen, Stadt besichtigt, in die Alpen gefahren, gewandert; Frau


Biechele auf der Insel Sylt, Freunde getroffen, Rad gefahren, die Insel angesehen, lange geschlafen

2.28

8 U pisz krtki tekst (Ich-Texte) na temat wakacji, a nastpnie wczaj go


do portfolio.

Materiay do kopiowania: Perfekt-Memory (a, b)


4 Urlaubsplanung und Ferientermine
Plany urlopowe i terminy ferii szkolnych

1 Rozwizanie: Dezember; Februar; April; Juni, Juli und August; Oktober

2 U siedz w krgu. Jeden z nich rzuca pieczk do wybranego U, zadaje pytanie

(np. Wann machst du Ferien?). Drugi U odpowiada na to pytanie. Jeli odpowie


poprawnie, moe rzuci pieczk do wybranego przez siebie U i zada nastpne
pytanie. Jeli nie odpowiada na drugie pytanie zadane przez tego samego U.
Propozycja: U ustawiaj si jeden za drugim (kolejno wyznacza liczba oznacza-

jca miesic ich urodzin) i gono wypowiadaj nazwy miesicy.


Projekt: U pracuj w grupach. Sporzdzaj kalendarz, na ktrym znajd si wane

daty i nazwy wydarze.


3 Ab in den Sden by hitem lata 2003 austriackiej grupy Raver Buddy vs. DJ Wave


2.29

w Austrii i Niemczech. Piosenka piewana jest przez Party-Singers.

4 N rysuje na tablicy asocjogram i notuje propozycje U. Nastpnie U przerysowuj


asocjogram do zeszytw.

69
Komentarz metodyczny

Rozdzia 9

7 U opowiadaj o tym, jak spdzili ostatnie wakacje. Tworz zdania w czasie przeszym Perfekt.

5 Reist du in den Ferien mit dem Auto?


Czy podrujesz samochodem podczas wakacji?
1 N przynosi map Europy. U zamykaj podrczniki. N pyta: Wohin fahren die

deutschen Autourlauber? Nastpnie notuje przypuszczenia U na tablicy. U otwieraj podrczniki, czytaj tekst i zapoznaj si ze statystyk. Maj 10 minut na
przeczytanie tekstu i zaznaczenie prawidowych wypowiedzi. Nastpnie N razem
z U sprawdza wykonane zadanie.
Rozwizanie: Wypowiedzi poprawne: 1, 4, 5, 6

2 U opowiadaj, dokd najczciej jed na wakacje. N zwraca uwag na uycie

Rozdzia 9

nazw krajw w bierniku, odwouje si przy tym do rozdziau 1. N pisze przykady


zda na tablicy (np. Ich fahre nach sterreich. Er fhrt in die Schweiz) i przypomina
zasady uycia nazw krajw z rodzajnikiem lub bez rodzajnika.

Komentarz metodyczny

70

10 Essen und trinken


W tym rozdziale U ucz si robi zakupy w jzyku niemieckim, pyta o cen
i odpowiada na pytania sprzedawcy, sporzdza list zakupw, opowiada o upodobaniach kulinarnych.
Gramatyka: stosowanie w zdaniu zwrotw okrelajcych czstotliwo: wie oft?, jeden
Tag, manchmal, nie; uywanie czasownika modalnego mgen; tworzenie zda z zaimkiem pytajnym welch-; stopniowanie wyrazw viel, gut, gern. wiczenia fonetyczne:
kocwki -e, -en, -el, -er.


1 Lebensmittel auf dem Markt und im Supermarkt
Produkty spoywcze na targu i w supermarkecie
tablicy sownictwo w formie asocjogramu. Nastpnie otwieraj podrczniki,
czytaj zdania w dymkach i wsplnie uzupeniaj asocjogram.

2 U przerysowuj tabel do zeszytu. Posugujc si ilustracjami z zadania 1.1, decy-

3 N przerysowuje tabel na tablicy i zadaje pytania: Was kauf ihr jeden Tag? Welche
20

Lebensmittel kauft ihr manchmal? U sporzdaj tak sam tabel w zeszytach,


a nastpnie uzupeniaj j wsplnie z N.

4 U sporzdzaj w zeszytach list artykuw spoywczych w jzyku polskim.


Nastpnie, korzystajc ze sownika, tumacz j na jzyk niemiecki. N sprawdza
zadanie, proszc poszczeglnych uczniw o odczytanie sporzdzonych list.
5 U zastanawiaj si, ktre produkty dostpne w Niemczech mona kupi rwnie
w Polsce, a ktrych w naszym kraju nie ma. Wsplnie sporzdzaj list sw.

2 Einkufe Zakupy

1 Rozwizanie: Erdbeeren, Kartoffeln, Sauerkraut, Brtchen, Bananen


2.32

2 U czytaj Minimemo, dziki czemu poznaj okrelenia miar i wag w jzyku

niemieckim. Zastanawiaj si, jakie produkty musz kupi, po czym zapisuj


w zeszytach list zakupw, uywajc niemieckich okrele miar i wag. N prosi
kilku U o odczytanie swoich notatek. U mog zadawa dodatkowe pytania.
Abitipp: Sprechen

71
Komentarz metodyczny

duj, ktre artykuy kupiliby na targu, a ktre w supermarkecie. Nazwy wpisuj


do odpowiednich rubryk w tabeli. Na zakoczenie N pyta poszczeglnych U: Was
kaufst du auf dem Markt/im Supermarkt ?

Rozdzia 10

1 Na rozgrzewk N zadaje pytanie: Welche Lebensmittel kennt ihr? U zapisuj na

3 U siedz krgiem. Posugujc si pieczk, zadaj sobie nawzajem pytania

i udzielaj odpowiedzi, korzystajc przy tym z podanego sownictwa. N pilnuje


waciwego tempa wypowiedzi.

4 U suchaj tekstw i powtarzaj je chrem. Nastpnie zapoznaj si z reguami

wymowy kocwek -e, -en, -el. (Reguy wyjtkowo zostay podane w caoci).

2.33

5 U wicz dialogi w parach, uywajc podanego sownictwa.


6 a)
U w maych grupach tworz asocjogramy zwizane z tematem Lebensmittel, ktre
pniej prezentuj swoim kolegom/koleankom z klasy.

b)

Rozdzia 10

N dzieli U na trzy grupy. Kada grupa na duym arkuszu papieru sporzdza pole
semantyczne dotyczce jednego z tematw: essen und trinken; Obst und Gemse;
fragen und sagen, was man mchte, a nastpnie prezentuje je w klasie.

Komentarz metodyczny

72

7 U wicz dialogi, wykorzystujc podane rodki leksykalne.


Propozycja: Jeli istnieje taka moliwo, N nagrywa na pyt lub kaset wideo

odgrywane przez U dialogi/scenki, ktre nastpnie posu do korekty bdw.


3 Spinat? Igitt! ber Essen sprechen
Szpinak? Pfuj! rozmowy o jedzeniu
1 a)

U czytaj tekst i zaznaczaj wszystkie nazwy artykuw spoywczych.


Informacje dotyczce realiw: Najbardziej rozpowszechnion potraw, oferowan

w ulicznych bufetach w Niemczech, nie jest ani pieczona kiebasa, ani


hamburger, lecz Dner (rodzaj kebabu).
b)

Miejsce 1 Pizza (29%); Miejsce 2 Dner (27%); Miejsce 3 Hamburger (11%)


2 Rozwizanie: Fastfood; Dner; Currywurst; Pizza

3 U wypowiadaj si na temat upodoba kulinarnych modziey w Polsce (wedug

przykadw).

4 Rozwizanie: 1 c; 2 a; 3 b

5 U przegldaj teksty z rozdziau 10 i wpisuj do tabeli formy zaimka pytajcego

welch-.

6 a)

U dopasowuj formy przyswka viel do obrazkw.

28

Rozwizanie: 1c; 2 b; 3 a

b)

U pracuj w parach, czytaj wypowiedzi w dymkach. Nastpnie, wedug przykadw, wypowiadaj si na temat swoich upodoba kulinarnych.
7 N odtwarza nagranie z pyty lub sam czyta tekst. U powtarzaj tekst chrem,

a nastpnie zapoznaj si z regu wymowy kocwki -er. (Regua wyjtkowo


zostaa podana w caoci).

2.35

4 Mein Lieblingsessen Moje ulubione potrawy


32

1 U samodzielnie dopasowuj wyrazy do ilustracji. Nastpnie dobieraj si w pary

i przygotowuj propozycj wasnego menu.

2 U odgrywaj dialogi, posugujc si pieczk. Celem zadania jest wiczenie szyb-

koci i pynnoci wypowiedzi, a nie jej gramatyczna poprawno.

3 U spaceruj po klasie, robi krtkie wywiady ze swoimi kolegami i koleankami,

Materiay do kopiowania: Unterschriften sammeln ein Fragespiel

5 Kochrezepte Przepisy kulinarne


1 U czytaj przepis kulinarny i odpowiednio numeruj ilustracje.

N wsplnie z U sprawdza wykonane zadanie. Nastpnie N wyznacza poszczeglnych U do odczytania tekstu pod tytuem Essenszeiten in Deutschland. N rysuje na
tablicy tabel dotyczc godzin spoywania posikw i uzupenia j razem z U.
Tak sam tabel U sporzdzaj w zeszycie.
Rozwizanie: 1 kochen; 2 schneiden; 3 anbraten; 4 verrhren; 5 backen

73
Komentarz metodyczny

sporzdzaj notatki. Nastpnie rysuj tabel: po lewej stronie zapisuj imiona U,


po prawej ich ulubione potrawy. Kady U opowiada o ulubionych potrawach
jednej osoby.

Rozdzia 10

11Kleidung und Wetter


W tym rozdziale uczniowie ucz si opisywa ubiory, rozmawia o kolorach
oraz rozmiarach ubra, a take rozumie prognoz pogody i rozmawia o pogodzie.
Gramatyka: odmiana przymiotnikw w bierniku po rodzajniku nieokrelonym; uycie
zaimka wskazujcego dies- w mianowniku i bierniku; uycie zaimka bezosobowego
es.wiczenia fonetyczne: samogoski i przegosy ie u oraz e o .

1 Aus der Modezeitung Z urnala

Rozdzia 11

1 a)

U czytaj tekst i podkrelaj sowa zwizane z ubraniami. N zapisuje podane


przez uczniw sowa na tablicy i w razie potrzeby dopisuje brakujce wyrazy.
U odnajduj je i zaznaczaj w tekcie.

U czytaj tekst po raz drugi. Tym razem koncentruj si na wymienionych w nim


osobach i opisach ich ubioru. Nastpnie U kolejno odpowiadaj na pytania, np.
Wer ist auf dem Foto a?

74
Komentarz metodyczny

b)

Rozwizanie: a Jana und Rolf; b Alexander; c Claudia; d Jette; e Jran

c)

U uzupeniaj zdjcia nazwami czci garderoby.


Abitipp: Schreiben
Abitipp: Sprechen

2 U zadaj sobie nawzajem pytania i odpowiadaj na nie wedug przykadw.

2 Kleidung und Farben Ubrania i kolory

1 U pracuj w parach. Jeden z U wymienia nazw koloru, np. Rot, drugi podaje

imi kolegi/koleanki z klasy, ktry/ktra ma na sobie ubranie tego koloru,


np. Das T-Shirt von Anna. Nastpnie zamieniaj si rolami.

2 N pyta jednego z U: Trgst du gern Blau? Rot? Schwarz? i prosi o odpowied.

Nastpnie U wicz podobne dialogi wedug przykadu.

3 Posugujc si pieczk, U zadaj sobie nawzajem pytania i odpowiadaj na nie

wedug przykadw. Nastpnie uzupeniaj regu dotyczc rodzajnikw


w funkcji zaimkw anaforycznych.

Regua: Rodzajnikw uywa si rwnie w funkcji zaimkw anaforycznych, ktre

odnosz si do wczeniejszej wypowiedzi i zapewniaj spjno tekstu. W celu


uniknicia powtrze, rzeczowniki zastpuje si rodzajnikami.

4 U suchaj nagrania i powtarzaj chrem tak dugo, a ich wymowa zbliy si do

wzorcowej.

2.40

5 N pokazuje U zdjcia rnych czci garderoby (na folii) i prosi o wyraenie

opinii na ich temat. U korzystaj z Redemittel.

Adjektive vor Nomen: Akkusativ


Przymiotniki w funkcji przydawki: biernik

29

1 U siedz krgiem. Rzucaj pieczk korzystajc z podanego sownictwa i wyra-

aj opini na temat rnych czci garderoby.

2 U czytaj teksty, zwracajc uwag na kocwki przymiotnikw. Nastpnie

Abitipp: Schreiben

3 a)

b)

U uzupeniaj poniszy tekst nazwami kolorw.


Propozycja: U graj w maych grupach, pytajc siebie nawzajem o ubrania swoich

kolegw/koleanek wedug przykadw Hast du eine rote Hose? Nein, aber hast du
eine gelbe Bluse?
4 N rzuca pieczk do jednego z U i prosi go, aby wybra jedn osob i opisa czci

jej garderoby. Ten z U, ktry odgadnie imi opisywanej osoby, bdzie mg


wybra kolejn osob, ktra opisze czci garderoby innego U.

5 N czyta lub odtwarza tekst. U powtarzaj zdania chrem. N poprawia ewentualne

bdy.

2.41

4 Einkaufsbummel Zakupy
1 a)


2.42

21.2, 32

U przygldaj si zdjciom, a nastpnie suchaj nagrania. U maj za zadanie


dopasowa zdjcia do odpowiednich dialogw, ktrych zapis znajduje si
w czci b. Jeli zajdzie taka potrzeba, U suchaj nagrania powtrnie.
Abitipp: Sprechen

75
Komentarz metodyczny

U przerysowuj tabel do zeszytw. Uzupeniaj j przykadami odmiany przymiotnikw po rodzajniku nieokrelonym, korzystajc z tekstu w zadaniu 1.1.

Rozdzia 11

N wyjania U zasad odmiany przymiotnika w bierniku po rodzajniku


nieokrelonym, piszc na tablicy zdania, np. Ronaldo trgt ein gelbes T-Shirt. Die
Frauen-Nationalmannschaft trgt weie T-Shirts. Ronaldo trgt eine blaue Hose, die
Frauen tragen schwarze Hosen.

b)

U czytaj dialogi z podziaem na role, N poprawia wymow.


2 U wicz dialogi podobne do tych w zadaniu 1b), wykorzystujc inne nazwy

3 U odgrywaj w parach dialogi, wcielajc si w rol sprzedawcy/sprzedawczyni

czci garderoby, rne kolory i rozmiary.

i klienta/klientki. Korzystaj z Redemittel.

4 U czytaj teksty w dymkach, a nastpnie uzupeniaj tabel.


25

Rozwizanie: Mianownik dieses T-Shirt, diese Jeans; Biernik diesen Rock,

das T-Shirt, die Jeans, diese Jeans


5 U (wedug przykadu) zapisuj do zeszytw pytania o czci garderoby. Korzy-


Rozdzia 11

staj z dialogw z zadania 4.1.

Komentarz metodyczny

76

6 U przerysowuj tabel do zeszytw, a nastpnie otwieraj podane strony inter-

netowe. Maj za zadanie wyszuka te czci garderoby, ktre zakupiliby za nie


wicej ni 100 Euro. Nastpnie uzupeniaj tabel. Nauczyciel sprawdza wykonanie zadania, proszc poszczeglnych U o opis zrealizowanych zakupw.


5 Es gibt kein schlechtes Wetter
Nie ma zej pogody
2 U dopasowuj obrazki do odpowiednich wyrazw.


22

3 b)

U przygotowuj krtkie dialogi w parach (rozmowy telefoniczne na temat


pogody). Po 10 minutach N rzuca pieczk do poszczeglnych grup i prosi
o odegranie dialogw.
Propozycja: N prezentuje U wycinki prasowe dotyczce aktualnej prognozy

pogody. Informacje przedstawione graficznie U prezentuj w formie monologu


(jak podczas telewizyjnej prognozy pogody) lub rozmowy w parach.
5 U suchaj wiersza i czytaj rwnoczenie z nagraniem.


2.45

Abitipp: Sprechen

6 N zapisuje na tablicy nazwy kolorw (wystpujce w wierszu z zadania 5) w formie


asocjogramw. U suchaj nagrania jeszcze raz, notujc wyrazy, z ktrymi kojarz
im si te kolory. Nastpnie N prosi U o podanie zapisanych wyrazw i uzupenia
asocjogramy.

Materiay do kopiowania: Kreatives Schreiben (Farbenland Deutschland)

12 Krper und Gesundheit


W tym rozdziale U ucz si nazywa czci ciaa po niemiecku, opisywa lekarzowi swoje
dolegliwoci, pyta o samopoczucie, udziela porad i wskazwek.
Gramatyka: tworzenie trybu rozkazujcego, stosowanie w zdaniu czasownika modalnego
drfen, uywanie zaimka osobowego w bierniku.

1 Die Krperteile Czci ciaa


1 a)

Rozwizanie: 1b; 2e; 3d; 4a . Fotografia c) nie pasuje do adnego z tekstw.

b)

2 U czytaj ponownie tekst z zadania 1.1, zaznaczaj wszystkie nazwy czci ciaa,

a nastpnie kocz rysunek.

Rozwizanie: zwei Ohren /zwei Augen / zehn Finger / zwei Hnde / zwei Arme

/zwei Beine /zwei Fe / zehn Zehen / viele Haare

5 U rysuj do kadego zdjcia (przedstawiajcego czci ciaa) nazwy czynnoci

wedug przykadw.

2 Bei der Hausrztin Wizyta u lekarza rodzinnego


1 Rozwizanie: Morgen, Dienstag, 8.30 Uhr


2.49

2 Rozwizanie: Ostatnie zdanie w tekcie nagrania jest inne: Nein, Sie knnen gleich


2.50

ins Arztzimmer gehen.

Tekstu dotyczcego realiw mona uy do poszerzenia sownictwa z zakresw


tematycznych: choroba, ubezpieczenie zdrowotne, koszty wizyty lekarskiej,
recepta (Krankheit, Krankenversicherung, Arztkosten, Rezepte). Sownictwo rozbudowa mona za pomoc asocjogramu narysowanego na tablicy, np. rozpoczynajc od sw Arzt czy Apotheke.
Abitipp: Schreiben

4 Zadanie o podwyszonym stopniu trudnoci. Zadaniem U jest zrozumienie


tekstu na karteczce, a nastpnie streszczenie zawartych w nim informacji
pisemnie i ustnie, w formie dialogu. U powinni mie na to wystarczajco duo
czasu. N moe przeprowadzi to zadanie w parach i ograniczy czas przezna-

77
Komentarz metodyczny

Rozdzia 12

U opowiadaj o swoich wraeniach na temat zdj. wicz przy tym zastosowanie


czasownika mgen. rodki leksykalne z rozdziau 11. mog by po czci przewiczone z uyciem sownictwa zwizanego ze sportem i jego rodzajami.

czony na poszczeglne dialogi. Dziki temu, U wicz sytuacj Bei der Hausrztin.
Do budowania wasnych dialogw powinni wykorzysta rodki leksykalne
zamieszczone w tabeli (Redemittel).
Abitipp: Sprechen


3 Empfehlungen und Anweisungen
Zalecenia i wskazwki
1 a)

Zanim U zapoznaj si z tekstem, czytaj razem Lerntipp, a N wyjania,


e celem zadania jest wiczenie rozumienia globalnego. Nastpnie U czytaj
polecenie. N wyznacza limit czasu na udzielenie odpowiedzi.

Rozdzia 12

Abitipp: Sprechen

2 U porwnuj zdania i dochodz do wniosku, e czasownik w zdaniu rozkazu-

jcym wystpuje zawsze na pierwszym miejscu.


Konstrukcja ta zostaje przewiczona w formie porad w nastpnym zadaniu.

33

78
Komentarz metodyczny

b)

U czytaj tekst ponownie. Koncentruj si na znalezieniu porad, jak unikn


przezibienia. Odpowiedzi zapisuj do zeszytw.

3 N przygotowuje dwukrotnie wicej karteczek, ni jest U w klasie. U otrzymuj

po dwie karteczki. Na jednej zapisuj problem, np.: Ich habe zehn Euro verloren,
na drugiej porad, np.: Geh den Weg noch einmal zurck und suche das Geld.
Karteczki zostaj potasowane i rozdane ponownie. Jeden z U odczytuje na gos
jaki problem, pozostali szukaj odpowiedzi na swoich karteczkach. Kto znajdzie
waciw porad, zgasza si i czyta j na gos.

4 a)


33

W zadaniu tym utrwalana jest struktura z zadania 3.2. N rysuje na tablicy


tabel i uzupenia j. U przerysowuj j do zeszytu i uzupeniaj przykadami
z zadania 3.1.
b)
Regua: Tryb rozkazujcy dla 2. os. lp. tworzy si, odrzucajc zaimek osobowy

oraz kocwk -st. Do czasownikw, ktrych temat koczy si na -t, -d, -tm, -chn,
-ffn dodajemy obowizkowo kocwk -e.
5 N czyta zdania na gos i objania nieznane sowa.
33
Praca w parach. Zdania-porady s zapisywane do zeszytw. N rysuje na tablicy
tabel z dwiema kolumnami: jedn dla porad skutecznych, drug dla nieskutecznych. Nastpnie prosi U, by samodzielnie wymylili i zapisali porady,
a potem odczytali wasne propozycje. Celem zadania jest waciwe uycie trybu
rozkazujcego dla 2 os. lm. N poprawia bdy.

Materiay do kopiowania: Empfehlungen

Personalpronomen im Akkusativ
Zaimek osobowy w bierniku

26

1 Po dopasowaniu obrazkw do zda, N zwraca U uwag na zaimki osobowe

w bierniku. Jako przygotowanie do pisania wierszykw w zadaniu 4.2, N zapisuje


na tablicy czasowniki, ktre mog mie dopenienie w formie zaimka osobowego, np. Ich liebe ihn lub Holst du uns ab?
Rozwizanie: 1 b; 2 a; 3 d; 4 c

2 W mniej zaawansowanych grupach warto zestawi zaimki w formie tabeli


na folii lub na plakacie (odpowiednie zestawienie mona znale w podrczniku str. 114, podpunkt 26). U wicz zdania (np. z zadania 4.1), podkrelajc
poszczeglne zaimki odpowieni gestykulacj, a nastpnie tworz wierszyki
i czytaj je na plenum. N zachca ich, by sw prezentacj wspierali przesadn
nawet mimik i gestykulacj. U mog zawiesi swoje wierszyki na tablicy.
3 Rozwizanie: mich; uns; dich; mich; mich; es; dich; mich; dich

4 U przygldaj si rysunkom i czytaj po cichu umieszczone na nich zdania.


W razie potrzeby, N wyjania nieznane sownictwo. Na zakoczenie, U pisz listy
(ew. moe to by praca domowa). N zachca U do odczytania listw.

U dopasowuj ponisze wypowiedzi do rysunkw, a nastpnie porwnuj je.


Propozycja: U wyraaj swoje emocje po polsku i przesadnie je wizualizuj

(z mimik i/lub gestykulacj). Pozostali U odgaduj i nazywaj je po niemiecku.


b)

U opisuj nastrj obu osb przedstawionych na zdjciu oraz wyraaj swoje


przypuszczenia na temat moliwych odpowiedzi w dymkach. W tym celu U mog
posuy si wyraeniami z czci a).
Abitipp: Sprechen

79
Komentarz metodyczny

5 a)

Rozdzia 12

Station 3
W Station 3 zaprezentowano kolejne zawody i zwizane z nimi obowizki. Tym
razem przedstawiono pracownic biura podry oraz pielgniarza. U poznaj typowe
niemieckie wyroby (Produkte Made in Germany).
Na kocu rozdziau Station 3 zamieszczono gr, ktra stanowi powtrzenie materiau
z podrcznika studio d A1.

1 Berufe Zawody
1 Rozgrzewka: U ogldaj zdjcia i wymieniaj nazwy czynnoci, ktre kojarz si

Station 3

im z zawodem pracownika biura podry.

2 a)

U czytaj tekst z zadania 1.1. i zaznaczaj czynnoci typowe dla pracownicy biura
podry. U przerysowuj do zeszytw asocjogram z podrcznika, a nastpnie
uzupeniaj go swkami znalezionymi w tekcie. N sporzdza wczeniej foli ze
wszystkim poprawnymi informacjami i prezentuje j U, ktrzy dokonuj porwnania ze swoimi notatkami.

Komentarz metodyczny

80

b)
2.56

Celem zadania jest wiczenie sprawnoci suchania. U suchaj nagrania


dwukrotnie. Celem pierwszego suchania jest rozumienie globalne, podczas
drugiego U skupiaj si na rozumieniu selektywnym, sporzdzaj notatki
i uzupeniaj asocjogram z zadania 2 a).
Rozwizanie: organisieren Urlaubs- und Geschftsreisen recherchieren / Informa-

tionen sammeln Fahrzeiten fr Bahn, Bus, Flugzeug oder Schiff reservieren/


buchen Fahrkarten und Tickets, Zimmer, Ferienwohnungen oder Ferienhuser
Informationen durch aktuelle Reisefhrer und Kataloge, Videos Reiseziele/
Trends Griechenland, Italien; Trekking-Touren nach Nepal oder Kenia; Abenteuerurlaub
3 U czytaj poniszy tekst, sporzdzaj tabel w zeszycie i uzupeniaj j.

Rozwizanie: Aufgaben: Patienten pflegen, beobachten und beraten; Patienten

waschen; Essen und Medikamente verteilen; bei Untersuchungen helfen;


Apparate und Instrumente kontrollieren; Arbeitszeiten: Schichtbetrieb ab 6.00,
14.00 oder 22.00 Uhr; Arbeitsorte Krankenhuser; zu Hause bei Patienten
4 N dzieli U na dwie grupy. Podczas suchania, pierwsza grupa skupia si na


2.57

temacie Reisebro, druga na Krankenhaus. Suchajc tekstu po raz pierwszy,


wszyscy U zaznaczaj w nim zdania nalece do danego tematu. Podczas
drugiego suchania koncentruj si na kolejnoci zda wystpujcych w dialogu.
Nastpnie kada z grup raz jeszcze porzdkuje dialog i odgrywa go z podziaem
na role.

Rozwizanie:

Dialog 1
n Was kann ich fr Sie tun?
u Ich muss am 27. September in Istanbul sein.
n Also, es gibt einen Flug am 27.09. um 11.35 Uhr.
u Wann bin ich dann in Istanbul?
n Um 14.10 Uhr.
u Wie viel kostet der Flug?
n 278 Euro, inklusive Steuern.
u Ja, der ist gut, den nehme ich.
Dialog 2
n Guten Morgen, Frau Otto. Wie geht es Ihnen?
u Danke, besser, ich habe kein Fieber.
n Kein Fieber? Wir messen aber noch einmal vor dem Frhstck.
u Wann gibt es Frhstck?
n In zwei Minuten, danach nehmen Sie bitte die Tabletten, okay?
u Gut, aber geben Sie mir bitte noch ein Glas Wasser.

b)
Rozwizanie: Najlepiej pasuje tu haso C.

c)
Rozwizanie: Nivea-Creme ist seit 1911 auf dem Markt; Der Apotheker

Dr. Troplowitz hat sie um 1900 in seinem Labor in Hamburg entwickelt;


Die blaue Dose gibt es seit 1924. Sie symbolisiert Frische und Sauberkeit.
6 Zadanie to zaleca si jako prac domow, wymaga bowiem duego nakadu
czasu. N zachca U, by starali si pracowa bez pomocy sowniczka i by samodzielnie aktywowali swoje sownictwo. N poprawia prace, po czym prosi kilku
U o przeczytanie ich na gos.


3 Grammatik und Phonetik
Gramatyka i fonetyka
1

Propozycja: Praca w parach. U wsplnie rysuj symbole na pojedynczych kart-

kach. Kartki kad na st w taki sposb, aby symbol by niewidoczny. Nastpnie


na zmian sigaj po kartki i tworz zdanie z czasownikiem modalnym drfen.
U koryguj bdy kolegw/koleanek.
Zadanie w parach: Przykady mog odnosi si zarwno do niemieckich,
jak i polskich realiw (ale take do kadego innego kraju). U wykazuj si wiedz,

81
Komentarz metodyczny

Station 3

5 Niektre produkty s bardzo dobrze znane wszystkim ludziom w danym kraju.


W Niemczech du popularnoci ciesz si produkty takich marek, jak np. Fischer
lub Braun. N pyta U o niemieckie marki i produkty, znane take w Polsce.
Nastpnie zapisuje na tablicy usyszane nazwy. Jeli jest to moliwe, wczeniej
kompletuje, a nastpnie prezentuje U kilka produktw Made in Germany.
Moe rwnie skorzysta z fotografii przedstawiajcych dane produkty,
np. mercedesa, czekoladowe jajko-niespodziank, golark firmy Braun czy rubokrt lub inny sprzt do majsterkowania.

odpowiadajc na pytanie, np. Was darf man wo (nicht)? Po zakoczeniu serii pyta
i odpowiedzi U wymieniaj si kartkami.
6

Propozycja: U wybieraj teksty w domu, a nastpnie czytaj je na gos w klasie.

7 U pracuj w maych grupach. Kada z nich otrzymuje tyle samo hase.

Do kadego hasa U dopisuj na karteczce zdanie. Powinny to by wypowiedzi


zarwno w formie twierdzcej jak i przeczcej. Zdania omawiane s w grupach
i porzdkowane, np. wedug sprawnoci i umiejtnoci lub na podstawie czynnoci, ktre U potrafi wykona, a take tych, ktrych jeszcze musz si nauczy.
Po uporzdkowaniu, U sporzdzaj plakat (zdania nie powinny si powtarza).

4 Videostation 3 Praca z filmem studio d, cz 3

Station 3

1 U ogldaj sekwencj, w ktrej Justyna, Da i Andrick spotykaj si w centrum


handlowym. N zatrzymuje nagranie, a U staraj si odgadn zakoczenie
dialogu. U pojedynczo uzupeniaj zaproszenie, po czym w parach wzajemnie
poprawiaj swoje prace.

82
Komentarz metodyczny

Wykonanie zada 17 moliwe jest wycznie przy odtwarzaniu filmu studio d.


Cyfry na marginesie wskazuj czas prezentowanego materiau.

Rozwizanie: Berlin; feiern; um 19 Uhr; es gibt Nudelauflauf und Salat


Propozycja: U pisz swoje wasne zaproszenia na dowolnie wybrany temat (zapro-

szenie na urodziny, obiad, grill itp.).


2 U ogldaj scenk Einkaufen auf dem Markt i skrelaj nazwy produktw. Odpowiadaj na pytanie: Was kauft Justyna auf dem Markt?
Rozwizanie: np. B. Blumen, Obst, Gemse, Brot, Brtchen, Kuchen, Kse

U ponownie ogldaj scenk. Co kupuje Justyna? Jakie owoce i warzywa wida


na filmie? U wymieniaj rzeczowniki, mog take poda nazw kraju, z ktrego
pochodz dane produkty.
Rozwizanie: Justyna kauft Paprika, sechs pfel, eine Schale Erdbeeren, Salat,

1 kg Tomaten.

3 U ponownie ogldaj fragment nagrania wideo, prezentujcy etykietki

z nazwami, cenami i wag. Nastpnie rysuj w zeszycie tabel i uzupeniaj j


danymi z etykietek.
Propozycja: Zabawa z podziaem na role. Wykorzystujc ilustracje przedstawiajce

te produkty, U robi zakupy na stoisku z owocami i warzywami.


4 U ogldaj sekwencj wideo przedstawiajc podr Katji po miecie. Podczas
pierwszego ogldania sekwencji U numeruj zdania w odpowiedniej kolejnoci. Podczas drugiego ogldania sprawdzaj, czy dobrze rozwizali zadanie.
Nastpnie pisz w zeszytach list o pobycie Katji w Berlinie, korzystajc ze sw
zuerst, dann, danach.

U wymieniaj si listami i nawzajem poprawiaj bdy. Na zakoczenie porwnuj swoje listy z listem N, ktry wczeniej go przygotowuje i prezentuje np. na
folii.
Rozwizanie: 6; 5; 1; 4; 2; 3

Rozwizanie: Berge klettern, wandern, Bergfhrer, Schnee, Abenteuer, Natur;

Meer Beachvolleyball, Insel Rgen, Caspar David Friedrich, Nord- und Ostsee,
schwimmen, Sonnenschein; Berge und Meer Ruhe, Fitnessurlaub, Natur,
Bewegung
Propozycja: U sporzdzaj plakaty do tematw: Urlaub in den Bergen (grupa 1)

i Urlaub am Meer (grupa 2). Nastpnie komentuj je i mwi, co mona robi


w grach lub nad morzem.
6

uywa si sowa Jause. Czsto jada si tam chleb ze smalcem, a do tego kwaszone
ogrki.

7 U ogldaj film, a nastpnie dopasowuj wypowiedzi do odpowiednich osb.


Rozwizanie: 1 Matthias; 2 Justyna; 3 Katja; 4 Matthias; 5 Katja

Zabaw najlepiej przeprowadzi na jednej z ostatnich (ale nie na ostatniej) lekcji.


U pracuj w maych grupach. Aby wyjani zasady, N pokazuje prbny rajd.
Nastpnie obserwuje U i ocenia poziom ich umiejtnoci.

83
Komentarz metodyczny


5 Endspurt: Eine Rallye durch studio d
Rajd po studio d

Station 3

Informacje dotyczce realiw: Na okrelenie Brotzeit (drugie niadanie) w Austrii

Opis egzaminu Start Deutsch 1

Opis egzaminu
Start Deutsch 1

studio d

84

Na zakoczenie kadego poziomu nauczania (A1, A2, B1) zgodnie z Europejskim


Systemem Opisu Ksztacenia Jzykowego przewidziany jest egzamin. Sprawdzian
umiejtnoci Start Deutsch 1 suy do oceny nabytych umiejtnoci zwizanych
z posugiwaniem si jzykiem niemieckim na poziomie A1: U rozumie i potrafi zastosowa
oglne wyraenia z ycia codziennego i proste zdania, ktre s realizacj konkretnych potrzeb
jzykowych. Umie przedstawi siebie i innych, zapyta np. o miejsce zamieszkania danej osoby, jej
znajomych, stan posiadania, a take udzieli odpowiedzi na takie pytania. (rdo: Start Deutsch,
Deutschprfungen fr Erwachsene, A1, A2, Goethe-Institut/WBT Weiterbildungssysteme (ed.),
Mnchen 2004, s. 20. Znajduj si tu take szczegowe opisy niezbdnych umiejtnoci dla kadej
sprawnoci).
Egzamin Start Deutsch 1 skada si z czci pisemnej i ustnej i sprawdza wiedz z czterech
zakresw:
Hren
20 minut;
Lesen
25 minut;
Schreiben 20 minut;
Sprechen 15 minut.
Celem czci Hren jest sprawdzenie umiejtnoci rozumienia ze suchu informacji
zawartej w krtkich codziennych rozmowach, publicznych zapowiedziach czy prywatnych
rozmowach telefonicznych. Lesen sprawdza zrozumienie krtkich tekstw, notatek,
ogosze, wskazwek. Schreiben potwierdza umiejtno pisemnego podawania informacji
na temat osb trzecich (w formularzu), zasigania informacji oraz udzielania wskazwek.
Sprechen to sprawdzian umiejtnoci opowiadania o sobie, uzyskiwania informacji i ich
udzielania, wyraania prb i reagowania na nie.
Test modelowy do egzaminu Start Deutsch 1 (zamieszczony w podrczniku studio d)
uwzgldnia typy zada wielokrotny wybr, prawda/fasz w czciach sprawdzajcych
umiejtno suchania i czytania odpowiadajcych strukturze prawdziwych egzaminw.
Dziki pracy z podrcznikiem studio d U dobrze je zna. W pisemnej i ustnej czci egzaminu (wypenianie formularza, pisanie maili) take pojawiaj si zadania znane ju U.
W przypadku grup mniej zaawansowanych zaleca si przypomnienie (w razie potrzeby)
technik rozwizywania zada.
W zalenoci od tego, jaki cel przywieca grupie uczcej si jzyka niemieckiego, N moe
przeprowadzi test w caoci (co odpowiada rzeczywistym warunkom egzaminacyjnym)
lub te podzieli go na poszczeglne sprawnoci. W przypadku samokontroli zaleca si
zastosowanie punktacji. Na kad ze sprawnoci przypada 15 punktw (w sumie mona
ich wic zdoby 60). Kocowy wynik egzaminu Start Deutsch naley pomnoy przez 1,66
tak, by mona byo osign maksymalnie 25 punktw z kadej z czterech czci (czyli
100 punktw z caoci). Egzamin uwaa si za zdany, jeli U osign przynajmniej 60%
maksymalnej liczby punktw z kadej czci.

Testy sprawdzajce
Rozdzia 1
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Ordne die folgenden Stze.

Uporzdkuj ponisze zdania tak, aby utworzyy dialog.

Testy sprawdzajce

1. Und wie heien Sie?


2. Ich heie Lena Borissova und komme aus Russland.
3. Und woher kommen Sie?
4. Hallo, mein Name ist Peter Gl.
5. Guten Tag! Ich bin Ihre Deutschlehrerin. Wie ist Ihr Name?
6. Aus der Schweiz.

85
Uzupenij zdania odpowiednimi zaimkami pytajcymi.
1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
4. ...........................................

studiert Ewa? Biologie.


findest du Wien? Fantastisch!
arbeitet Herr Meier? Bei Siemens.
ist das? Die Deutschlehrerin, Frau Mller.

3 Bilde Fragen zu den angegebenen Antworten.

Utwrz pytania do podanych odpowiedzi.

1. ................................................................................................................................
........................................... In Frankfurt.
2. ................................................................................................................................
........................................... Aus der Trkei.
3. ................................................................................................................................
........................................... Schillerstrae 44.
4 Ergnze die Stze.

Uzupenij ponisze zdania.

1. Was mchtest du ..? Kaffee bitte.


2. Ich bei Siemens.
3. Zahlen Sie .. oder getrennt?
4. Wie ist die Telefon.. von Anna?
5. Robert an der Universitt Germanistik.
6. Wir .. Deutsch mit studio d.

studio d

2 Ergnze die Fragewrter.

5 Ergnze die Endungen.

Dopisz zakoczenia.

1. Ich bin aus Polen und ihr s_ _ _ aus Deutschland.


2. Wir trink_ _ Bier gern.
3. Frau Schmidt arbeit_ _ bei Bosch.
4. Hei_ du Emil? .
5. Wir sind Auslnder und sprech_ _ nicht gut Deutsch.
6 Dialog im Caf. Ergnze fehlende Worte.

Testy sprawdzajce

Rozmowa w kawiarni. Wstaw brakujce wyrazy.

studio d

86

1. Entschuldigung, ist hier noch ..? Ja, klar, bitte!


2. Was du? Kaffee oder Tee? Tee, bitte.
3. Wir mchten ! .
oder zusammen? Das .. 6,20 Euro.
7 Schreibe die Zahlen.

Zapisz sownie nastpujce liczby.


1. 30 ................................................................
2. 100 ................................................................
3. 60 ................................................................
4. 17 ................................................................
5. 82 ................................................................
6. 12 ................................................................

Rozdzia 2
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Schreibe den richtigen Artikel. In jeder Kolonne gibt es ein falsches Wort.

Podaj waciwy rodzajnik. W kadej kolumnie jedno sowo nie pasuje do pozostaych.
1. ........................................... 2. ..................................... . 3. ................................
Kreide
Bleistift
Handy
Tasche
Tisch
Papier
Tafel
Fller
Buch

2 Ordne die Wrter zu der entsprechenden Pluralform.

-er

-s

-n

-e

-en

-(//)-e

-(//)-er

Restaurant, Kind, Bleistift, Rechnung, Name, Buch, Frau, Stuhl, Frage, Tisch,
Mann, Schwamm, Feld, Bild, Tafel, Heft, Wort, Tr, Foto, Kuli
3 Bestimmt, unbestimmt oder kein Artikel? Ergnze, wenn ntig, den Artikel.

1. Ist das . ................ Tasche? Ja, das ist ........................ Tasche von Frau Braun.
2. Sind das Mdchen? Nein, das sind .... Jungen.
3. Ist das .. Kuli von Eva? Nein, das ist ..... Kuli von Adam.
4. Ist das .. Bleistift? Nein, das ist kein Bleistift! Das ist ...... Fller!
5. Ist . Goethe-Institut Sprachschule?
4 Wie heit Singular von den Substantiven?

Jak brzmi forma liczby pojedynczej podanych rzeczownikw?


1. Lehrer . ...............................................................................
2. Museen ...............................................................................
3. Computer . .........................................................................
4. CD-Player ...........................................................................
5. Kursteilnehmerinnen ........................................................

5 Antworte negativ auf die Fragen.

Odpowiedz przeczco na te pytania.

1. Ist Warschau ein Land? Nein, ...........................................................................


................................................................................................................................
2. Ist Butter ein Getrnk? Nein, ............................................................................
................................................................................................................................
3. Ist 7 ein Wort? Nein, ......................................................................................
................................................................................................................................

87
studio d

Wstaw odpowiedni rodzajnik okrelony lub nieokrelony tam, gdzie to jest


konieczne.

Testy sprawdzajce

Przyporzdkuj podane wyrazy odpowiedniej formie liczby mnogiej.

4. Sind Polen und Deutschland Stdte? Nein,......................................................


................................................................................................................................
5. Hast du jetzt Zeit? Nein, ....................................................................................
................................................................................................................................
6 Kommunikation im Deutschkurs. Wer sagt was? Kursteilnehmer (KT) oder

Kursleiter (KL) oder beide (KT / KL)? Kreuze die richtige Antwort an!
Komunikacja na lekcji jzyka niemieckiego. Kto co mwi? Ucze (KT), nauczyciel (KL), czy obydwaj (KT / KL)? Zaznacz waciw odpowied.
KT

KL

KT / KL

Testy sprawdzajce

1.
2.
3.

Buchstabieren Sie das!


Schreiben Sie das an die Tafel!
Entschuldigung, knnen wir eine
Pause machen?
4. Knnen Sie das bitte wiederholen?
5. Sprechen Sie bitte laut!
6. Ich bin fertig!
7. Knnen Sie mir helfen?
8. Das verstehe ich nicht.
9. Hren Sie, bitte!
10. Kann ich zur Toilette?

studio d

88
7 Bilde Komposita.

Utwrz rzeczowniki zoone.


1. das Buch / der Kurs ...........................................................................................
2. das Deutsch / die Lehrerin ...............................................................................
3. die Milch / der Kaffee . .....................................................................................
4. das Haus / die Aufgabe ....................................................................................
5. das Auto / der Schlssel ...................................................................................

8 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Przeczytaj tekst, a nastpnie odpowiedz na pytania.


Karin Schmidt und Silke Mller sind Freundinnen. Sie kommen aus der Schweiz.
Sie sind Studentinnen und studieren Germanistik an der Freien Universitt in
Berlin. Karin lernt Russisch in einem Kurs. Sie arbeitet auch in einem Supermarkt. Nach dem Studium mchte sie in die Schweiz zurckkommen und dort
an einer Sprachschule arbeiten. Silke interessiert sich fr Mode. Sie mchte Modedesignerin werden. Sie studiert mit Karin, aber sie lernt keine Fremdsprachen. Sie spricht sehr gut Englisch. Sie war zwei Jahre lang in England. Karins
Hobby ist Musik. Sie spielt Klavier. Sie spielt sehr gern Chopin. Beide Studentinnen gehen gern in Museen und in Konzerte. Am Wochenende gehen sie in
die Stadt in Cafs oder Clubs.

Frage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Karin
Schmidt

Silke
Mller

Wer kommt aus der Schweiz?


Wer studiert in Berlin?
Wer arbeitet in einem Supermarkt?
Wer spricht Englisch?
Wer mchte an einer Sprachschule arbeiten?
Wer hrt gern Musik?
Wer interessiert sich fr Mode?
Wer geht gern ins Museum?
Wer lernt Deutsch?
Wer mchte in England wohnen?
Testy sprawdzajce

89
studio d

Rozdzia 3
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Sehenswrdigkeiten in Europa. Was kennst du? Wofr ist die genannte Stadt

Testy sprawdzajce

bekannt? Ordne zu.


Zabytki i ciekawe miejsca w Europie. Co jest ci znane? Z czego synie wymienione
miasto? Pocz pasujce do siebie wyrazy.

studio d

90

1. Paris
2. Rom
3. Berlin
4. Wien
5. Warschau
1

a. das Kolosseum
b. das Kulturpalast
c. der Prater
e. der Eifelturm
d. das Brandenburger Tor
3

2 Antworte auf folgende Fragen.

Odpowiedz na nastpujce pytania.

1. Wo liegt Rom? ...................................................................................................


2. Wo liegt Bern? ...................................................................................................
3. Wo ist Ankara? . .................................................................................................
3 Welche Sprache spricht man in

Jakim jzykiem mwi si

1. Italien? ................................................................................
2. Polen? .................................................................................
3. Frankreich? ........................................................................
4. Spanien? .............................................................................
5. Deutschland? . ....................................................................
4 Orientierung auf der Landkarte. Ergnze.

Posu si map i uzupenij zdania.


1. Rostock liegt ............................................................... von Lbeck.
2. Leipzig liegt ................................................................ von Dresden.
3. Berlin liegt .................................................................. von Hannover.
4. Stuttgart liegt .............................................................. von Frankfurt am Main.

Rgen

SchleswigHolstein

Kiel

Stralsund
Rostock

Lbeck
Stade

Bremen

Hamburg

MecklenburgVorpommern

Schwerin

Hamburg

Brandenburg

Bremen

Berlin

Niedersachsen

BERLIN
Hannover

Magdeburg
Dessau

Leipzig

Erfurt

Bonn

Weimar

Hessen

RheinlandPfalz

Wiesbaden

Thringen

Sachsen

Frankfurt
am Main

DEUTSCHLAND

Mainz

Saarland

Nrnberg

Saarbrcken
Stuttgart

Donau

Bayern

BadenWrttemberg

Wien

Salzburg
Zrich

BERN

Tirol
Innsbruck

SCHWEIZ

WIEN

Obersterreich

Salzburg

Steiermark

STERREICH
Graz

Burgenland

Krnten

5 Ergnze die passende Verbform vom sein im Prsens oder im Prteritum.

Wstaw odpowiedni form czasownika sein w czasie teraniejszym lub przeszym.


1. Wo . ihr gestern? Wir .... in Bonn.
2. Wo . Ihr heute? Heute . wir in Berlin.
3. . du gestern im Kino? Nein, ich ....................................
im Theater.
4. Peter, .. dein Onkel aus Deutschland? Ja, er kommt aus
Deutschland.
5. Heute wir in Kln und in Bonn. Das
interessante Stdte. Sie schon mal da, Herr Mller?
Nein, ich . noch nie da.

6 W-Fragen. Bilde Fragen zu den unterstrichenen Satzteilen.

Utwrz pytania do podkrelonych czci zdania.

1. Ich trinke eine Cola.


................................................................................................................................

91
studio d

Rhein

Vorarlberg

Niedersterreich

Linz

Augsburg
Mnchen

Basel

Dresden

Testy sprawdzajce

Kln

SachsenAnhalt

Dsseldorf

Frankfurt
an der
Oder

Elb

in
Rhe

NordrheinWestfalen

Potsdam

Testy sprawdzajce
studio d

92

2. Silke kommt aus Deutschland.


................................................................................................................................
3. Meine Frau arbeitet jetzt in Deutschland.
................................................................................................................................
4. Ich bin jetzt 23 Jahre alt.
................................................................................................................................
5. Das ist Eva, meine Kollegin.
................................................................................................................................
6. Danke, es geht mir gut!
................................................................................................................................
7. Sabine studiert Biologie.
..
8. Paris liegt in Frankreich.
................................................................................................................................
9. Ich war im Kino!
................................................................................................................................
10. Ich bin Lehrerin.
...............................................................................................................................
7 Satzfrage oder W-Frage? Schreibe Fragestze.

Utwrz zdania pytajce ze swkami pytajcymi.

1. .................................................................................................................... ?
Ja, ich wohne in Italien.
2. .................................................................................................................... ?
Nein, wir studieren Biologie.
3. .................................................................................................................... ?
Nein, ich kenne Dresden nicht, wo ist das?
4. .................................................................................................................... ?
Der Eifelturm ist in Paris.
5. .................................................................................................................... ?
Ich war gestern im Konzert.
8 Dialog im Zug. Ergnze fehlende Wrter.

Dialog w pocigu. Wstaw brakujce wyrazy.


lebe, machen, studieren, heien, sprechen , spricht , kommen, arbeite, kann, bin
A: Entschuldigen Sie, .. Sie Deutsch?
B: Ja, ich . Deutsch.
A: Ich heie Oliver Sandt, und wie . Sie?
B: Mein Name ist Beate Wenzel.
A: Woher .. Sie?
B: Aus der Slowakei, und Sie?
A: Ich in Deutschland, aber ich .. aus der Schweiz.
B: Welche Sprachen .. man in der Schweiz?
A: Deutsch, Franzsisch und Italienisch. Was .... Sie in Deutschland?
B: Ich studiere und bei Siemens.
A: Was ..Sie denn?
B: Germanistik.
A: Sie sprechen aber gut Deutsch!
B: Danke!

Rozdzia 4
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Verwechselte Silben. Finde 2 Nomen.

Przemieszane sylaby. W kadej linijce znajd dwa rzeczowniki.


1. bauhochernhaushaus
................................................................................................................................
2. fawohndentenstuheimmilienhausein
................................................................................................................................
3. hausbauunglandaltwohn
................................................................................................................................

Odpowiedz na pytania.

3 Wie heien die Gegenteile?

Jak brzmi antonimy?

1. klein ....................................................................................
2. hell ......................................................................................
3. teuer ...................................................................................
4. alt ........................................................................................
5. laut . ....................................................................................
4 Welche Mbel stehen in diesen Rumen? Nenne mindestens drei Nomen.

Jakie meble s w tych pomieszczeniach? Wymie przynajmniej trzy rzeczowniki.


1. das Wohnzimmer
................................................................................................................................
2. die Kche
................................................................................................................................
3. das Arbeitszimmer
................................................................................................................................
4. das Bad
................................................................................................................................

93
studio d

1. Hier kocht man das Essen, was ist das?


................................................................................................................................
2. Hier schlafen die Eltern, was ist das?
................................................................................................................................
3. Hier arbeitet man, was ist das?
................................................................................................................................
4. Hier badet die Familie, was ist das?
................................................................................................................................
5. Hier spielen die Kinder, was ist das?
................................................................................................................................

Testy sprawdzajce

2 Beantworte die Fragen.

5 Ergnze Possessivartikel.

Wstaw zaimki dzierawcze.

1. Eva und Freundin wohnen in Kln.


2. Christiane, wo arbeitet . Mann?
3. Klaus und Uwe studieren Biologie in Berlin. .. Eltern
wohnen in Leipzig.
4. Herr Meyer, wie heit .. Frau?
5. Peter und . Freund essen gern Pizza.
6 Schreibe Stze.

Testy sprawdzajce

U zdania.

studio d

94

1. ich / haben / ein Tisch / und / eine Lampe


................................................................................................................................
2. Herr Kern / kaufen / ein Buch / und / ein Bleistift
................................................................................................................................
3. wir / trinken / Kaffee / und / du / schreiben / eine E-Mail
................................................................................................................................
4. das Zimmer / haben / ein Balkon / und / ein Sdfenster
................................................................................................................................
7 Beschreibe deine Wohnung. Die gestellten Fragen helfen dir.

Opisz swoje mieszkanie. Pomog ci w tym ponisze pytania.

1. Wo? .......................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Wie? . .....................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Wie gro? ..............................................................................................................
................................................................................................................................
4. Wie viele Rume hat die Wohnung? ...................................................................
................................................................................................................................
8 Lies den Text. Korrigiere falsche Informationen.

Przeczytaj tekst, a nastpnie sprostuj nieprawdziwe informacje.


Mein Freund, Klaus, hat eine neue Wohnung. Sie ist nicht gro und nicht
klein. Klaus findet die Wohnung fantastisch. Sie liegt sdlich von der Stadt. Es
ist dort ruhig, es gibt keine Autos. Klaus hat drei Zimmer. Er hat sein Arbeitszimmer. Dort schreibt er ein Buch. Seine Kinder haben jetzt auch ein Zimmer.
Seine Frau auch. Sie ist Lehrerin und braucht viele Bcherregale. Die Wohnung hat einen Balkon. Hier trinkt Klaus seinen Kaffee. Die Kche ist zu klein,
aber sehr schn. Die Wohnung ist sein Traum. Seine Frau und seine Kinder
finden die Wohnung auch toll.
1. Die Wohnung ist zu klein. . ..................................................................................
2. Klaus gefllt die Wohnung nicht. ........................................................................
3. Seine Frau arbeitet im Arbeitszimmer. ...............................................................
4. Die Kinder haben zwei Zimmer. . ........................................................................
5. Seine Frau schreibt Bcher. .................................................................................

Rozdzia 5
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Schreibe die Uhrzeiten offiziell und in der Umgangssprache.

Zapisz podane godziny w wersjach oficjalnej (a) i potocznej (b).

Uporzdkuj nazwy dni tygodnia.

a. Freitag
b. Donnerstag
c. Montag
d. Samstag

e. Dienstag
f. Mittwoch
g. Sonntag
1

3 Antworte kurz auf die Fragen. Benutze die Wochentage.

Odpowiedz krtko na pytania. Uyj nazw dni tygodnia.

1. Wann hast du Deutschkurs?


................................................................................................................................
2. Wann arbeitest du nicht?
................................................................................................................................
3. Wann gehst du in die Disco?

95
studio d

2 Ordne die Wochentage.

Testy sprawdzajce

1. 16.07
a)
................................................................................................................................
b)
................................................................................................................................
2. 13.27
a)
................................................................................................................................
b)
................................................................................................................................
3. 8.39
a)
................................................................................................................................
b)
................................................................................................................................
4. 22.48
a)
................................................................................................................................
b)
................................................................................................................................
5. 20.15
a)
................................................................................................................................
b)
................................................................................................................................

................................................................................................................................
4 Ordne die Verben.

U czasowniki w odpowiedniej kolejnoci.


a. schlafen gehen
b. arbeiten
c. ausgehen
d. aufstehen


e. frhstcken
f. joggen
g. Freunde treffen
1

Testy sprawdzajce

5 Ergnze die Stze mit Hilfe der angegebenen Verben. Ach te auf die richtige

studio d

96

Verbform. Ein Verb passt nicht.


Uzupenij zdania odpowiedni form podanych czasownikw. Jeden z nich nie
pasuje do adnego z przykadw.
ansehen, anrufen, ankreuzen, absagen, verstehen, anfangen, aufstehen
1. Ich immer um 6 Uhr......................................... .
2. Ich .. morgen beim Arzt........................................ .
3. Wir . uns einen Film.............................................. .
4. Hier sind Fragen und wir .. die Antworten . .............
........................................... .
5. Wann . Deine Freunde den Deutschkurs . .............
.?
6. Er . den Termin ....., er kommt nicht.

6 Termine machen. Wie reagierst du in folgenden Situationen? Schreibe die

fehlenden Stze.
Umawianie si na wizyt/spotkanie. Jak zareagujesz w nastpujcej sytuacji?
Dopisz brakujce zdania.
A: Praxis Dr. Hueber.
B: ...............................................................................................................................
A: Waren Sie schon einmal hier?
B: ...............................................................................................................................
A: Ok., dann warten Sie bitte einen Moment. Ja, in Ordnung, es gibt einen
Termin frei.
B: ...............................................................................................................................
A: Nchste Woche Freitag um 10 Uhr, geht das?
B: ...............................................................................................................................
A: Danke. Auf Wiederhren.

7 Was sagst du in diesen Situationen?

Co powiesz w podanych sytuacjach?

1. Dein Freund mchte mit dir ins Konzert gehen. Du kannst aber nicht.
a) Tut mir Leid, das passt mir nicht.
b) Tut mir leid, ich war krank.
c) Tut mir Leid, es ist Montag.

2. Dein Lehrer mchte mit dir in die Bibliothek gehen. Du mchtest


nicht absagen.
a) Wir haben keine Termine frei.
b) Tut mit Leid, aber ich habe es vergessen.
c) Ja, das passt mir gut.
3. Du bist mit Freunden in einem Caf verabredet, aber du kommst zu spt.
a) Entschuldigung, ich hatte kein Geld.
b) Entschuldigung, wann habt ihr Zeit?
c) Entschuldigung, ich kann das Caf nicht finden.

5. Du mchtest den Termin absagen und einen anderen vorschlagen.


a) Ich bin noch im Deutschkurs und dann gehe ich schwimmen.
b) Mein Zug hat Versptung, ich kann nicht kommen, geht es am Freitag?
c) Tut mir Leid, gestern war ich in Berlin, geht es heute?
8 Ergnze die Stze.

Uzupenij zdania poniszymi wyrazami.

1. Der Deutschkurs ist 16 Uhr bis 18 Uhr.


2. Wir treffen uns 20 Uhr.
3. .. ist am Montag Sprechstunde?
4. Ich arbeite von 8 Uhr .. 16 Uhr.
5. Ich komme erst . Mittwoch.
9 Wo steht nicht? Schreiben Sie die Stze mit nicht.

W ktrym miejscu znajduje si przeczenie nicht? U zdania z nicht.

1. Ich verstehe das.


................................................................................................................................
2. Wir kennen deinen Freund.
................................................................................................................................
3. Heute geht das.
................................................................................................................................
4. Ich rufe dich an.
................................................................................................................................
5. Ich fahre nach Deutschland.
................................................................................................................................

97
studio d

am, bis, um, von, wann

Testy sprawdzajce

4. Deine Freundin mchte Samstagabend spazieren gehen. Du kannst nicht.


Du schlgst einen anderen Termin vor.
a) Tut mir Leid, mein Wecker ist kaputt.
b) Geht es Samstagnachmittag?
c) Ja, ich komme zu spt.

10 Beschreibe deinen Tagesablauf. Benutze nicht weniger als 50 Worte.

Testy sprawdzajce

Opisz swj dzie. Uyj co najmniej 50 sw.

studio d

98

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Rozdzia 6
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Orientierung in einem Gebude. Wie fragst du?

Orientacja w budynku. Jakiego pytania uyjesz w podanych sytuacjach?

2 Im Verlag. Finde die Worte und die richtigen Artikel.

W wydawnictwie. U wyrazy i zaznacz waciwy rodzajnik.

3 Bilde die Stze.

U zdania.

1. das Buch / der Tisch / liegen / auf


................................................................................................................................
2. das Lexikon / der Kalender / die Vase / stehen / zwischen
................................................................................................................................
3. die Bibliothek / die Schule / sein / neben
................................................................................................................................
4. ich / das Studentenheim / wohnen / in
................................................................................................................................
5. das Bild / das Foto / hngen / unter
................................................................................................................................
4 In dem folgenden Text gibt es Fehler. Korrigiere sie.

Znajd bdy w poniszych zdaniach i napisz je poprawnie.

1. Die Wand hngt an der Gitarre.


................................................................................................................................

99
studio d

1. fhrschftsungge
der / die / das.......................................................................
2. triebsberat
der / die / das.......................................................................
3. fangemp
der / die / das.......................................................................
4. ungteilperabsonal
der / die / das.......................................................................

Testy sprawdzajce

1. Du suchst die Marketingabteilung.


a) Guten Tag, ich suche den Marketingleiter.
b) Es gibt hier eine Marketingabteilung.
c) Entschuldigung, wo ist hier die Marketingabteilung?
2. Du suchst die Toiletten.
a) Entschuldigung, wo finde ich die Toiletten?
b) Entschuldigung, die Toiletten sind im Erdgeschoss.
c) Entschuldigung, aber ich suche keine Toilette.
3. Du suchst den Marketingchef.
a) Guten Tag, arbeitet bei Ihnen ein Marketingchef?
b) Entschuldigung, wo finde ich bitte den Marketingchef?
c) Guten Tag, wo war der Marketingchef?

2. Der Fuboden liegt auf dem Teppich.


................................................................................................................................
3. Der Schreibtisch steht auf dem Computer.
................................................................................................................................
4. Die Lampe liegt unter dem Teppich.
................................................................................................................................
5. Der Schreibtisch liegt unter den Bchern.
................................................................................................................................
5 Lies die Stze und ergnze die Prpositionen in, neben, unter, zwischen, auf, vor, an,

Testy sprawdzajce

bei und die Artikel.


Przeczytaj ponisze zdania i uzupenij je odpowiednimi przyimkami oraz rodzajnikami.
1. Sie arbeitet Zeitung.
2. Die Zeitschrift liegt Bchern.
3. Die Brille liegt Heft.
4. Der Hund schlft Stuhl.
5. Meine Bcher sind Regal.
6. Alle Fotos hngen Wand.
7. Der Sessel steht Fernseher.
8. Das Kino ist Supermarkt.

studio d

6 Antworte auf folgende Fragen. Schreibe das Datum in Worten.


100
Odpowiedz na pytania. Dat zapisz sownie.

1. Wann hast du Geburtstag?


................................................................................................................................
................................................................................................
2. Wann ist der Internationale Frauentag?
................................................................................................
3. Wann kommt der Nikolaus ins Haus?
................................................................................................................................
................................................................................................
4. Wann beginnt die Schule?
................................................................................................................................
................................................................................................

7 Lies Brigittes Terminkalender. Ergnze den Text mit passenden Verben.

Przeczytaj terminarz Brigitte, a nastpnie wstaw podane czasowniki w odpowiedniej formie.


Montag Dienstag
8.oo

Englisch
kurs

MittDonwoch
nerstag
Englisch
kurs

Samstag Sonntag

Markt
Test
Peter
Caf
Frisr

Eltern
Kino

besuchen, kommen, lernen, trainieren, gehen, mchte- (2x), kaufen, haben, schreiben,
schlafen, einladen, machen.

101
studio d

1. Am Montag ... Brigitte ihren Englischkurs. Sie ... von


acht bis zehn Uhr. Am Nachmittag um sechzehn geht sie in den Fitnessclub.
Dort ... sie zwei Stunden.
2. Am Dienstag kann Brigitte lange .... Am Abend ...sie ihre
Freundin treffen und sie gehen zusammen in eine Boutique und ...
etwas Modisches.
3. Am Mittwoch ist wieder der Englischkurs und um sechzehn Uhr ...
Brigitte Tennis.
4. Am Donnerstag ist viel los. Um zwlf Uhr ... sie einen Englischtest.
Am Abend um achtzehn Uhr ... sie zum Frisr.
5. Am Freitag ... ihre Eltern zu Besuch.
6. Am Samstag ... sie um zehn Einkufe und am Abend ...
sie sich im Kino einen Film ansehen.
7. Am Sonntag ... sie Peter .... Sie essen zusammen und
gehen dann in ein Caf.

Testy sprawdzajce

10.oo
12.oo
14.oo
16.oo Training
Tennis
18.oo
Boutique
20.oo
22.oo

Freitag

Rozdzia 7
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Ein Interview. Stelle Fragen zu den angegebenen Antworten.

Testy sprawdzajce

Wywiad. Zadaj pytania do podanych odpowiedzi.

studio d

102

1. .............................................................................................................................. ?
Ich bin Direktorin in einer Bank.
2. .............................................................................................................................. ?
Ich finde meinen Beruf sehr interessant.
3. .............................................................................................................................. ?
Ich berate meine Kunden.
4. .............................................................................................................................. ?
Von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.
5. .............................................................................................................................. ?
Nein, viele Angestellte in meiner Bank sind Mnner.
2 Was machen diese Leute beruflich? Ergnze die Stze.

Jaki zawd wykonuj wymienione osoby? Uzupenij zdania.

1. Peter arbeitet in einem Restaurant in der Kche. Er ist ....................................


................................................................................................ .
2. Jutta arbeitet bei einer Zeitung. Sie ist ................................................................
................................................................................................ .
3. Wolfgang arbeitet in einem Krankenhaus. Er ist ...............................................
................................................................................................ .
4. Eva schreibt E-Mails und Briefe fr ihre Chefin. Sie ist .....................................
................................................................................................ .
5. Marion repariert Autos in ihrer Werkstatt. Sie ist . ............................................
................................................................................................ .
3 Welches Wort passt nicht?

Ktry wyraz tu nie pasuje?

1. Pilot :
2. Arzt:
3. Frisr:
4. Krankenschwester:
5. Lehrer:

Flugzeug Computer Ansichtskarte


Sprechstunde Termin Restaurant
Schere Haare Geschft
Klinik Medizin Stadtplan
Flughafen - Schler Kuli

4 Ttigkeiten. Wer macht was? Ergnze die Stze.

Jakie czynnoci wykonuj wymienione osoby? Uzupenij zdania.


1. Ein Frisr . Haare.
2. Ein Englischlehrer . Englisch an einer Schule.
3. Eine Verkuferin Schuhe im Schuhgeschft.
4. Ein Arzt . seine Patienten.
5. Ein Programmierer Programme fr Computer.

5 Lies die Visitenkarte und ergnze den Text.

Przeczytaj wizytwk, a nastpnie uzupenij zdania.

SIEMENS
Mobile
Claudia Steinbach
Kundenberaterin

Claudia Steinbach ist von Beruf.


2. Sie arbeitet bei in .
3. Die . ist Gartenstrae 7.
4. Ihre ist 111 222 333.
5. In Berlin ist ihr .
6 Berufe und Ttigkeiten. Ergnze den Text. Achte auf die richtige Form der

aufstehen, verdienen, bekommen, besuchen, beraten, leiten


Meine Schwester arbeitet in einem Callcenter. Sie muss beruflich viel telefonieren. Sie Anrufe aus Italien und Griechenland. Sie und
ihre Kolleginnen .. die Kunden am Telefon. Ihre Arbeitszeit ist
flexibel, aber sie muss von Zeit zu Zeit am Wochenende arbeiten. Mein Bruder
arbeitet in einem Fitness-Studio. Er . einen Aerobic-Kurs. Er
ist sehr zufrieden. Er muss nicht sehr frh , aber manchmal
muss er bis 22 Uhr arbeiten. Ich bin Computerexpertin. Ich
oft Computermessen, installiere Programme und repariere Computer. Ich
nicht viel, aber ich treffe interessante Menschen.
7 Schreibe die Stze.

U zdania.

1. ich / morgens / lange / schlafen / knnen


................................................................................................................................
2. du / am Wochenende / arbeiten / mssen /?
................................................................................................................................
3. wir / Deutsch und Englisch / sprechen / schreiben / knnen / und
................................................................................................................................
4. meine Freundin / am Telefon / freundlich / sein / mssen
................................................................................................................................

103
studio d

Verben.
Zawody i czynnoci. Uzupenij luki odpowiednimi formami podanych
czasownikw.

Testy sprawdzajce

Siemens Mobiltelefone Gartenstr. 7 Berlin


Tel.: +49 24 888-00
Mobil: 0 111 222 333 Fax.: + 49 33 44 56
claudia.steinbach@siemens.de

8 Knnen oder mssen? Ergnze die Stze. Achte auf die grammatische

Korrektheit.
Knnen czy mssen? Do poniszych zda wstaw odpowiedni form czasownika
modalnego.
1. Ich arbeite bei einer groen Firma. Ich . pnktlich sein.
2. Meine Schwester sehr gut kochen, alles schmeckt fantastisch.
3. Herr Krger und seine Frau kein Spanisch und sie
lernen die Sprache in einem Kurs.
4. ihr wirklich am Sonntag arbeiten?!

9 Schreibe die Stze. Benutze den angegebenen Wortschatz.

Testy sprawdzajce

Z podanych wyrazw u zdania.

studio d

104

Personen :
ich, du, meine Freundin, wir, ihr
Verben:
lesen, suchen, brauchen, kaufen, finden
Possessivartikel: mein/e/en; dein/e/en; ihr/e/en; unser/e/en; euer/

eure/euren.
Nomen:
Buch, Brille, Auto, Kalender, Hilfe
1. ................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................
................................................................................................................................
10 Schreibe eine kurze Aussage zum Thema Mein Traumberuf. Benutze mindestens

30 Wrter.
Napisz krtk wypowied na temat Mj wymarzony zawd. Uyj przynajmniej 30
sw.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Rozdzia 8
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Welches Wort passt?

Ktry wyraz tu pasuje?

Tourist, Hotel, Verkehrsmittel, Stadtrundfahrt, Stadtplan


1. Kamera, Ansichtskarte .............................................................................
2. Kreuzung, Strae .....................................................................................
3. Abfahrt, Sehenswrdigkeiten ..................................................................
4. bernachtung, Zimmer ...........................................................................
5. Straenbahn, U-Bahn ...............................................................................

Ktry czasownik tu pasuje?


1. durch die Stadt: kaufen / bummeln / fotografieren
2. das Parlament: besichtigen / fahren / bestellen
3. ein Taxi: vorbeifahren / nehmen / laufen
4. eine Stadtrundfahrt: sehen / besichtigen / machen
5. sich alles in Ruhe: denken / ansehen / besuchen

Ktre pytanie jest poprawne?


1.
a) Entschuldigung, warum gehts hier zur Friedrichstrae?
b) Entschuldigung, wo gehts hier zur Friedrichstrae?
2.
a) Entschuldige, kannst du mir helfen? Woher ist die Friedrichstrae?
b) Entschuldige, kannst du mir helfen? Wo ist die Friedrichstrae?
3.
a) Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Friedrichstrae?
b) Entschuldigen Sie bitte, wohin komme ich zur Friedrichstrae?

4 Korrigiere die Stze.

Popraw podane zdania.


1. Gehen Sie hier entlang das Brandenburger Tor, Unter den Linden
geradeaus, und dann die dritte Querstrae durch.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Gehen Sie bis zur links auf den Garten, dann rechts durch die Burgstrae
entlang Nationalgalerie.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Hier vorbei an der Universitt, geradeaus zum Hegelplatz bis, gehen
Sie bis zur Platz ber den ersten Ampel, dann links, Sie kommen direkt
auf den U-Bahnhof zu.
................................................................................................................................
................................................................................................................................

105
studio d

3 Welche Frage ist richtig?

Testy sprawdzajce

2 Welches Verb passt?

4. Zuerst gehen Sie bis zum nchsten Ampel entlang. Dann rechts die
Blumenstrae geradeaus bis zur Alexanderplatz.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5 Was ist richtig? Ergnze: in, durch, ber, zum, zur, am.

Uzupenij zdania odpowiednimi przyimkami.

Testy sprawdzajce

1. Jetzt fahren wir Stadion vorbei.


2. Ein Mann geht den Marktplatz / die Brcke / das Gelnde.
3. Wir fahren .. Stadion / Zoo / Bahnhof.
4. Die Kinder laufen den Park / das Tor / die Fugngerzone.
5. Eva geht Information / Schlossbrcke.
6. Die Touristen gehen . den Park / das Museum/ die Galerie.

studio d

106

6 Ein Ausflug. Ergnze den Text.

Wycieczka. Uzupenij tekst podanymi wyrazami.


Freizeit, eine Stadtrundfahrt, besichtigen, Sehenswrdigkeiten, besuchen, eine Fahrt
Am Wochenende mache ich . nach Berlin. Wir fahren um
9 Uhr ab. Zuerst machen wir . Wir fahren an vielen vorbei. Am Nachmittag knnen wir das
Reichstagsgebude sehen, aber das Bundeskanzleramt knnen wir leider nicht
. So um 18 Uhr gehen wir in ein Restaurant essen. Dann
haben wir . Wir knnen in die Disco gehen oder die
Stadt weiter allein . Am nchsten Tag fahren wir nach
dem Frhstck nach Hause.

7 Du bist in den Ferien. Schreibe deinem Freund / deiner Freundin eine

Postkarte. Der angegebene Wortschatz hilft dir dabei.


Napisz do przyjaciela/przyjaciki kartk z wakacji. Pomog ci w tym podane
poniej wyraenia i zwroty.
unterwegs, ein Spaziergang durch die Stadt, Spa, feiern, kennen lernen, Sehenswrdigkeiten besichtigen, gefallen, bummeln, Theaterbesuch
Liebe/r ,
Schne Gre aus ..!
Ich bin mit .. im Urlaub. Es ist toll! Wir ...............
.. ... Im Programm sind
. und ...... .
In der Freizeit .. wir in der Stadt. Wir fotografieren
viel. Abends wir im Club! Wir haben auch Fahrrder
und abends sind wir oft ... Die Atmosphre ist fantastisch! Wir interessante Leute ....
Es ............... uns sehr! Die Exkursion macht uns viel
.
Dein/e .

8 Ergnze die fehlenden Formen von wollen.

Uzupenij zdania odpowiedni form czasownika wollen.


1. Ich . morgen eine Stadtrundfahrt machen.
2. du uns besuchen?
3. Warum ihr nicht mitkommen? Der Film ist gut!
4. Entschuldigen Sie, Sie das Gebude fotografieren?

9 Wollen, mssen oder knnen? Ergnze das passende Modalverb. Achte auf die

grammatische Korrektheit.
Wollen, mssen czy knnen? Wstaw czasownik modalny w odpowiedniej formie.

Testy sprawdzajce

1. Wir schaffen das nicht allein, ihr uns helfen?


2. Nchstes Jahr ich nach Deutschland fahren.
3. Ich bleibe zu Hause, morgen habe ich einen Test und ich
lernen.
4. Mein Freund in England studieren, aber er . noch
nicht gut Englisch, so er jetzt einen Englischkurs besuchen.

107
studio d

Rozdzia 9
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Wo warst du im Urlaub? Ergnze: in, auf, an der, am, in den.

Gdzie spdzie/-a urlop? Uzupenij zdania odpowiednimi przyimkami.

Testy sprawdzajce

1. Ich war . Nordsee, aber mein Freund war


. Bodensee.
2. Letztes Jahr war ich in den Ferien Bergen,
und meine Freundin .. Insel Rgen.
3. Warst du auch . Deutschland?

Dopasuj czasowniki do rzeczownikw (czasowniki mog si powtarza).


1. eine Radtour
2. ein Picknick
3. ein Schloss
4. Ferien
5. eine Stadt
6. den Dom
1

a. besichtigen
b. planen
c. fotografieren
d. machen

studio d

108

2 Kombiniere die Ferienwrter.

3 Schreibe folgende Punkte im Perfekt in der ich-Form.

U zdania w czasie Perfekt w 1 os. lp.

1. Vormittag Ankunft in Mnster


................................................................................................................................
.........................................................
2. dann Stadtbesichtigung
................................................................................................................................
.........................................................
3. Beginn der Radtour
................................................................................................................................
.........................................................
4. Mittag Einkufe
................................................................................................................................
.........................................................
5. Reise planen
................................................................................................................................
.........................................................
6. Bummel durch die Stadt
................................................................................................................................
.........................................................
7. Nachmittag Weiterfahrt nach Kln
................................................................................................................................
.........................................................

8. Fotos in der Stadt


................................................................................................................................
.........................................................
9. Essen im Restaurant
................................................................................................................................
.........................................................
10. bernachtung in einer Pension
..............................................................................................................................
.......................................................
4 Was hast du und dein Freund / deine Freundin vor dem Urlaub gemacht?

Napisz, jaki by przedurlopowy podzia obowizkw midzy tob a twoim koleg


/ twoj koleank.

5 Ein Unfall. Ergnze die Verben in der Partizip II-Form.

Wypadek. Wstaw czasowniki w formie Partizip II.

fahren, schreiben, nehmen, kommen, verlieren, treffen, passieren, werden, sein, sehen,
fallen, aufstehen, anrufen, spielen
Gestern bin ich ziemlich spt nach Hause gefahren. Es war ganz schn warm und
ich habe mein Fahrrad . . Im Park habe ich meine Freunde
, sie haben Volleyball ... . Aber
dann ist es dunkel und ich wollte schnell nach Hause.

109
studio d

1. Ich...........................................................................................................................
............................ und ...................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Ich...........................................................................................................................
............................ und ...................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Ich...........................................................................................................................
............................ und ...................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. Ich...........................................................................................................................
............................ und ...................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Ich...........................................................................................................................
............................ und ...................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Testy sprawdzajce

Ich mein Partner /meine Partnerin


einen Stadtplan kaufen die Koffer packen
ein Buch ber das Reiseziel lesen den Termin beim Arzt absagen
das Hotel buchen den Hund zu den Eltern bringen
das Auto tanken die Kamera nehmen
die Reiseroute planen CD-Player einpacken

Ich bin ganz langsam die Strae entlang . und pltzlich ist
ein anderer Radfahrer sehr schnell um die Ecke und
hat mich nicht .. Er ist in mein Rad gefahren. Ich bin vom
Rad ., aber bin gleich wieder .. . Es
ist nichts Schlimmes ., aber unsere Fahrrder waren kaputt. Ich habe die Polizei . . Sie haben ein Protokoll
. . Ich habe viel Zeit .. und bin sehr
spt zu Hause .. .
6 Antworte auf die Fragen:

Testy sprawdzajce

Odpowiedz na pytania.

studio d

110

1. In welchem Monat beginnt der Winter?


................................................................................................................................
2. Wann gibt es die Sommerferien?
................................................................................................................................
3. Wann gibt es Weihnachten?
................................................................................................................................
4. In welchem Monat beginnt die Schule?
................................................................................................................................
7 Schreibe folgende Stze im Perfekt.

Ponisze zdania napisz w czasie Perfekt.

1. Ich stehe um 6 Uhr auf.


................................................................................................................................
.........................................................
2. Warum rufst du mich nicht an?
................................................................................................................................
.........................................................
3. Wann fhrst du weiter?
................................................................................................................................
.........................................................
4. Meine Freundin und ich kaufen sehr gern ein.
................................................................................................................................
.........................................................
5. Wo bernachtest du?
................................................................................................................................
.........................................................
8 Haben oder sein? Schreibe die Verben in der richtigen Form.

Uzupenij zdania czasownikiem haben lub sein w odpowiedniej formie osobowej.


1. Wir . eine Woche in Berlin geblieben.
2. Um wie viel Uhr . du gestern nach Paris geflogen?
3. Eva zwei Stunden mit ihrem Freund telefoniert.
4. Letztes Jahr ich in die Trkei gereist.
5. Wann .. du mit Peter gesprochen?

9 Schreibe ber deinen letzten Urlaub. Benutze mindestens 50 Wrter.

Opisz swj ostatni urlop, uywajc co najmniej 50 sw.

Testy sprawdzajce

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

111
studio d

Rozdzia 10
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Lebensmittel. Was ist das? Ordne die Buchstaben.

ywno. U litery tak, aby utworzyy wyrazy.

Testy sprawdzajce

1. RTFKOLEFA ..............................................................
2. PAFLE .........................................................................
3. PKIRAPA ....................................................................
4. ZWEBELI . ..................................................................
5. TANSPI .......................................................................

studio d

112

2 Welches Wort passt nicht?

Ktre sowo nie pasuje do pozostaych?


1. Banane Kirsche Kirche Orange
2. Butter Fisch Schinken Hahn
3. Kartoffeln Nudeln Milch Reis
4. Schokolade Ei Torte- Eis
5. Milch Kakao Tee Birne

3 Getrnke. Ordne zu.

Napoje. Dopasuj podane wyrazy do odpowiednich grup.


Cola, Tee, Kaffee, Bier, Eistee, Wein, Mineralwasser, Orangensaft
kalte Getrnke:
....................................................................................................................................
warme Getrnke:
....................................................................................................................................

4 Im Geschft. Du willst einen Gemsesalat machen und kaufst ein. Ergnze den

Dialog.
W sklepie. Chcesz przyrzdzi saatk warzywn i robisz zakupy. Uzupenij dialog.
(V) Verkufer, (K) Kunde.
V: Guten Tag! Was d_ _ _ es sein?
K: Ich h_ _ _ _ gern fnf rote T_ _ _ _ _ _ . Was k_ _ _ _ _ ein Kilo?
V: 3 Euro.
K: Ok. Dann n_ _ _ _ ich noch zwei G_ _ _ _ _, drei Z_ _ _ _ _ _ _
und einen grnen S_ _ _ _ .
V: Sonst n_ _ _ e_ _ _ _?
K: Das war es. Was m_ _ _ _ das?
V: Zusammen 19 Euro 89 Cent.
K: Danke, auf Wiedersehen.
V: Danke, auf Wiedersehen.

5 Ein Rezept. Setz die kursiv gedruckten Verben an die richtige Stelle.

Przepis kulinarny. Sowa wydrukowane kursyw umie we waciwym miejscu.


Nudeln bestreuen, Schinken in Streifen verrhren, Zwiebel und Tomaten in Wrfel schneiden, Zwiebel in der Pfanne geben. Drei Viertel der Nudeln in eine Form
anbraten, dann Schinken, Zwiebeln und Tomaten dazu geben. Mit etwas Kse
schneiden. Sahne, Kse, Salz und Pfeffer kochen und auf den Auflauf backen. Im
Backofen bei etwa 200 Grad ca. 30 Minuten geben.

6 Fragen am Tisch. Nur eine von drei ist korrekt. Welche?

Pytania zadawane podczas posiku. Tylko jedno z trzech jest poprawne. Ktre?

7 Lies den Text und antworte auf die Fragen.

Przeczytaj tekst, a nastpnie odpowiedz na pytania.

1. Was ist bei den Mdchen besonders beliebt?


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Warum besuchen Mdchen McDonalds nicht so gern?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Warum essen Jugendliche so gern bei McDonalds?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Was essen sie nur ungern?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

113
studio d

Jugendliche essen gern Fastfood. Warum? Wir haben ber 100 Schlerinnen
und Schler im Alter von 15 bis 19 Jahren befragt. Die Fragen waren: Was ist
dein Lieblingsessen? Warum isst du (nicht) gern Fastfood? Die Antworten waren verschieden. Viele Mdchen essen bei McDonalds nur selten, sie sagen, das
Essen da ist zu fett; aber Pommes sind bei ihnen doch sehr beliebt. Die Jungen
erklren Hamburger, McFisch und Pizza zu ihrem Lieblingsessen. Die Jugendlichen gehen besonders oft am Wochenende zu McDonalds. Sie haben dann
Freizeit und knnen ihre Freunde treffen. Was sie nicht mgen? Spinat, Reis
und Currywurst sind bei ihnen nicht so beliebt. Auch Gemse landet mit zwei
Prozent auf dem letzten Platz. Fastfood sagen sie schmeckt gut und ist auch
nicht teuer. Gemeinsames Essen nach der Schule macht ihnen viel Spa.

Testy sprawdzajce

1. a) Mgen Sie Spaghetti? b) Magst Sie Spaghetti? c) Mgst du Spaghetti?


2. a) Issest du gern Salat? b) Isst du gerne Salat? c) Essest du gerne Salat?
3. a) Was ist dein Lieblingsessen? b) Was ist dein Essensliebling? c) Was

liebst du das Essen?
4. a) Schmecket der Salat? b) Wie schmeckt der Salat nicht ? c) Schmeckt

der Salat nicht?

8 Komparation: viel gut gern. Ergnze die Stze. Achte auf die grammatische

Korrektheit.
Stopniowanie: viel gut gern. Wstaw podane wyrazy w odpowiedniej formie.
1. Reis esse ich gern, aber Nudeln esse ich als Reis.
2. Ich kann ganz gut kochen, aber meine Freundin kocht viel ..............................
als ich.
3. Mein Vater kann sehr gut Auto fahren, aber sein Bruder fhrt ........................
von allen.
4. Meine Schwester liest viel, aber unsere Oma liest noch . .
5. .. Bcher gibt es in der Universittsbibliothek.

9 Fragewort welch_. Ergnze die Endungen.

Testy sprawdzajce

Zaimek pytajcy welch_. Dopisz odpowiedni kocwk gramatyczn.

studio d

114

1. Welch__ Wurst brauchst du? Currywurst.


2. Welch__ Tee trinkst du abends? Frchtetee.
3. Welch__ Buch kaufst du jetzt? Deutsche Grammatik.
4. Welch__ Kse stammt aus der Schweiz? Der Bergkse.
10 Ergnze die folgende Wrter mit dem unbestimmten Artikel.

Uzupenij zdania podanymi wyrazami. Pamitaj o rodzajnikach nieokrelonych.


Beutel, Tafel, Packung, Dose, Flasche, Becher
1. Ich brauche . Ketchup.
2. Du kaufst . Reis.
3. Hier ist .. Chips.
4. Ich esse Schokolade.
5. Ich brauche noch . Sahne.

11 Was isst du gern? Schreibe ber Essgewohnheiten in deinem Land. Schreibe

mindestens 20 Wrter.
Co lubisz je? Napisz co najmniej 20 sw o nawykach ywieniowych w twoim
kraju.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Rozdzia 11
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Nenne mnnliche und weibliche Kleidungsstcke.

Wymie elementy garderoby damskiej i mskiej.


1. Frauen:
a) .........................................................
c) .........................................................
2. Mnner:
a) .........................................................
c) .........................................................

b) ..............................................
d) . ............................................
b) ..............................................
d) . ............................................

grammatische Korrektheit.
Do poniszych dialogw wstaw czasowniki gefallen, finden, tragen, anziehen
w odpowiedniej formie.

1. Wie du meine neue Jacke? O! die ist super!


2. Tut mir Leid, aber das Hemd ... mir berhaupt nicht.
Es ist zu altmodisch.
3. In der Schule . ich immer Sportschuhe, sie sind bequem.
4. Was? Mchtest du diesen Rock .......? Er ist aber zu gro!!

Dopasuj ubir do zawodu.


1. Arzt
2. Automechaniker
3. Kellner
4. Bcker
5. Sporttrainer
1

a. weie Hemden und schwarze Hosen


b. eine weie Hose und ein weies Hemd
c. bunte Sportschuhe und ein helles T-Shirt
d. weie Mtze und weie Jacke
e. blaue Jeansjacke und Arbeitsschuhe
3

4 Einkaufen. Ergnze den folgenden Dialog. Achte auf die grammatische Korrektheit.

Zakupy. Do poniszego dialogu wstaw podane wyrazy w odpowiedniej formie.


(K) Kunde, (V) Verkufer
Gre, anprobieren, stehen, wnschen, suchen, etwas Preiswertes, reduziert, passen,
Damenabteilung

K: Entschuldigung, knnten Sie mir helfen? Wo ist hier die .................................


........................................... ?
V: Das ist hier. Was Sie bitte?
K: Ich . ein Kleid.
V: Welche . tragen Sie?

115
studio d

3 Verbinde Kleidung und Beruf.

Testy sprawdzajce

2 Ergnze folgende Kurzdialoge mit gefallen, finden, tragen, anziehen. Achte auf die

K: Ich wei nicht, ich denke, 38.


V: Welche Farbe brauchen Sie?
K: Rot, ja, die Farbe . zu meinen neuen Schuhen.
V: Bitte, vielleicht wollen Sie dieses Kleid .?
Diese Farbe . Ihnen sehr gut!
K: Ja, danke. O je! aber das Kleid ist mir zu teuer!
V: Dann finde ich .. .
K: Danke, Sie sind sehr nett!
V: Das rote Kleid hier ist auch sehr schn, und der Preis ist .................................
............................ .
K: Super, das nehme ich.
5 Ergnze die Stze mit Gegenteile. Achte auf die grammatische Korrektheit.

Testy sprawdzajce

Uzupenij zdania odpowiednimi antonimami.

studio d

116

1. Ich kaufe immer teure Schuhe, meine Mutter aber kauft immer
. Schuhe.
2. Ich ziehe immer modische Rcke an, meine Freundin aber kauft
Rcke.
3. Ich finde die Jacke hsslich. Mein Freund sagt, sie ist .
4. Wir tragen gerne helle Hosen, unsere Brder .
5. Dein Kleid finde ich cool. Mein Kleid ist .
6 Ergnze die Stze.

Uzupenij zdania podanymi wyraeniami.


bunte Jacken, neue Hose, blauen Mantel, rotes Kleid
1. Ich suche einen .
2. Ich finde .. im Herbst schn.
3. Wir suchen ein .. .
4. Ich brauche eine .

7 Welch__? Oder dies__ . Ergnze die Stze.

Do poniszych zda wstaw welch__ lub dies__.

1. Kannst du mir den Kuli geben? Kuli meinst du?


... schwarzen.
2. Hemden finde ich sehr modisch! ..
denn?! roten!?
3. .. Rock willst du anziehen? . langen oder
. kurzen?
8 Bilde die Stze. Achte auf den Gebrauch von Artikeln und Adjektivendungen.

Utwrz zdania. Pamitaj o rodzajnikach i kocwkach przymiotnikowych.

1. meine Freundin / kaufen / ein Rock / neu


................................................................................................................................
2. ich / suchen / Schuhe/ bequem
................................................................................................................................
3. du / brauchen / ein Mantel / schwarz
................................................................................................................................
4. er / tragen / ein T-Shirt / grn
................................................................................................................................

5. wir / nehmen / eine Bluse / wei


................................................................................................................................
9 Welche Kleidung passt zu welcher Jahreszeit? Ordne zu.

Ktre czci garderoby pasuj do podanych pr roku?

das Sommerkleid, der Regenmantel, das T-Shirt, die Mtze, die Stiefel, der Pullover, die
kurze Hose, das Top, die Strumpfhose, die Socken, die Handschuhe, das Kopftuch
Frhling

Sommer

Herbst

Winter

Uzupenij nastpujce zdania wyrazami opisujcymi pogod.

11 Lies den Text. Was ist richtig und was ist falsch?

Przeczytaj tekst. Ktre zdania s prawdziwe, a ktre faszywe?


Der Sommer ist endlich da. Die Tage sind lang, die Straencafs haben geffnet,
viele Leute gehen spazieren. Meine Freundin und ich machen jetzt oft Einkaufsbummel. Manchmal kaufen wir besonders viel, manchmal berhaupt nichts. Wir
gehen in die Stadt auch wenn das Wetter schlecht ist. Wir ziehen dann unsere
bunten Regenmntel an. Oft sitzen wir in einem Caf und trinken warme Schokolade oder essen Eis.
Meine Freundin mag schicke Kleidung. Elegante Hosen und lange Rcke, schicke Blusen und moderne Jacken trgt sie von Montag bis Sonntag. Ich trage
lieber sportliche Kleidung, Jeanshose und Sportschuhe, die ich sehr bequem
finde.
Wir kaufen gern zusammen ein. Wir haben dabei viel Spa.


1. Sie kaufen nur am Wochenende.
2. Sie gehen bei schnem Wetter in die Stadt.
3. Sie kaufen immer sehr viel.
4. Sie verkaufen bunte Regenmntel.
5. Die Freundin trgt langweilige Kleidung.
6. Sie zieht sportliche Kleidung besonders gern an.

117
studio d

1. Im Sommer ist es sonnig, aber im Winter ist es .


2. Im Herbst es oft, aber ich gehe beim Regen gern spazieren.
3. Der Himmel ist .. und man kann die Sonne nicht sehen.
4. Es ist heute ., ich brauche eine Mtze, denn der Wind
ist ziemlich kalt.
5. Ich mag den Frhling, es ist warm und die Sonne .

Testy sprawdzajce

10 Wetterwrter. Ergnze folgende Stze.

Rozdzia 12
Name und Vorname . ...............................................................................................
1 Welche Krperteile passen zu den Verben?

Ktre czci ciaa pasuj do podanych czasownikw?

Testy sprawdzajce

1. sehen ............................................................
2. hren ............................................................
3. sprechen . .....................................................
4. zeigen............................................................
5. essen .............................................................
6. laufen ...........................................................

studio d

118

2 Gesunde Ernhrung. Was ist richtig ind was ist falsch?

Zdrowe odywianie. Ktre zdania s prawdziwe, a ktre faszywe?


R
1. Oft und viel essen.
2. Viel Obst und Gemse essen.
3. Jeden Tag Fleisch essen.
4. Viel salzen.
5. Viel Wasser trinken.
6. Jede Woche Fisch essen.
7. Keine Milchprodukte essen.

3 Was macht der Arzt? Nummeriere die Ttigkeiten.

Czym si zajmuje lekarz? U ponisze zwroty w odpowiedniej kolejnoci.


1

a. nach dem Problem fragen


b. den Patienten untersuchen
c. den Patienten begren
d. eine Diagnose stellen
e. Medikamente verschreiben
f. den Patienten krank schreiben
4 Beim Arzt. Ergnze den Dialog. (A ) Arzt, (P) Patient

U lekarza. Uzupenij dialog. (A) lekarz, (P) pacjent


A : Was f _ _ _ _ Ihnen denn?
P : Ich f_ _ _ _ mich nicht wohl.
A: Wo haben Sie S_ _ _ _ _ _ _ _ ?
P : Mein Kopf, Hals und Rcken tun weh.
A: Ihr Hals ist ganz rot. H _ _ _ _ _ Sie mal!
P : Hust-hust! Ist es sehr s_ _ _ _ _ _?

A : Ihr Hals ist ganz rot. B_ _ _ _ _ _ Sie im Bett. Ich schreibe Sie drei Tage
k_ _ _ _ und Sie bekommen auch ein Rezept. Ich v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ihnen
Hustensaft und Medikamente. N_ _ _ _ _ Sie die Tabletten dreimal tglich
vor dem Essen. Sie brauchen Bett_ _ _ _. Kommen Sie bitte nchste Woche
w_ _ _ _ _.
P : Vielen Dank und auf Wiedersehen.
A : Gute B_ _ _ _ _ _ _ _!
5 Krankheiten. Ergnze die Stze.

Choroby. Uzupenij ponisze zdania.

6 Verbinde Ratschlge und Beschwerden.

Przyporzdkuj porady odpowiednim dolegliwociom.


1. Er hat Kopfschmerzen.
2. Er findet sich zu dick.
3. Er ist immer mde.
4. Er kann nicht schlafen.
5. Er hat Rckenschmerzen.
2

7 Modalverben. Drfen oder mssen? Achte auf die grammatische Korrektheit.

Wstaw czasowniki modalne drfen lub mssen w odpowiedniej formie.

1. Warum hast du wieder Zigaretten gekauft?! Du . ja nicht


rauchen!
2. Seit drei Tagen tut mein Hals weh. Ich . zum Arzt gehen.
3. Mein Bruder ist krank und .. drei Tage zu Hause sein,
er nicht in die Schule gehen.
4. Meine Freunde wollen nchste Woche 10 Kilometer laufen. Sie .
.................. aber fit und sportlich sein!
5. Kinder, warum ihr keinen Kaffee trinken? Wir sind
noch zu jung.
8 Tipps fr die Gesundheit. Schreibe Stze im Prteritum.

Porady zdrowotne. Napisz zdania w trybie rozkazujcym.

1. Du schlfst zu wenig.
.............................................................................................................................. !
2. Du musst viel Obst essen.
.............................................................................................................................. !

119
studio d

A. Schlaftabletten nehmen
B. Sport treiben
C. Aspirin nehmen
D. Massage machen lassen
E. weniger arbeiten

Testy sprawdzajce

1. Ich habe Schnupfen. Meine Nase l_ _ _ _.


2. Meine Krpertemperatur ist 39Celsius. Ich habe F_ _ _ _ _.
3. Ich habe Hals- und Kopfschmerzen. Ich habe eine E_ _ _ _ _ _ _ _.
4. Bei Examen und Stress bekomme ich immer Bauchs_ _ _ _ _ _ _ _ .
5. Ich besuche heute den Augenarzt, meine Augen t_ _ w_ _ .

3. Ihr nehmt die Tabletten.


.............................................................................................................................. !
4. Sie besuchen Peter morgen.
.............................................................................................................................. !
5. Du bist zu laut.
.............................................................................................................................. !
6. Kannst du mir das Buch geben?
.............................................................................................................................. !
7. Erklrst du mir die Regel?
.............................................................................................................................. !
8. Kinder, jetzt geht ihr aber schlafen.
.............................................................................................................................. !

Testy sprawdzajce

9 Ergnze die Stze mit Personalpronomen im Akkusativ.

studio d

120

Uzupenij zdania zaimkami osobowymi w bierniku.

1. Hast du meinen Freund Max gesehen? Nein, leider habe ich ........................
nicht gesehen.
2. Wie findest du meine neue Wohnung? Ich finde ............................................
sehr modern.
3. Hallo Eva, meine Mutter hat ....................... gestern im Supermarkt getroffen,
stimmt das?
4. Dort gehen meine Nachbarn. Kennst du .........................?
5. Das Buch ist sehr interessant! Ja, ich wei, ich habe ................... auch gelesen.
6. Am Nachmittag bin ich zu Hause, du kannst ........................... besuchen.
7. Geht ihr zu Klaus zur Geburtstagsparty? Ja, er hat ........................... auch
eingeladen.
8. Wir haben heute keine Zeit, kannst du ........................ morgen anrufen?
9. Hast du meinen Mantel gesehen? Ich kann .................. nicht finden.
10. ..............Meine Schwester war beim Arzt. Er hat .......................................
krankgeschrieben.
10 Schreibe einen kurzen Text zum Thema Gesund leben mit deinen Tipps.

Schreibe nicht weniger als 50 Wrter. Gebrauche den angegebenen Wortschatz


Napisz krtki tekst na temat Jak y zdrowo, udzielajc kilku porad. Napisz
co najmniej 50 sw. Wykorzystaj podane wyraenia i zwroty.
verschiedene Lebensmittel; Getrnke mit wenig Kalorien; lecker, aber mit wenig Fett;
sich fr das Essen Zeit nehmen; viel Bewegung; Yoga machen; eine Dit machen; hei
und kalt duschen;
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

1Caf d

1 Ergnze die Fragewrter und beantworten Sie die Fragen.

was wie woher wo


heien Sie?

2. n

wohnen Sie?

3. n

kommen Sie?

4. n

trinken Sie?

2 Verben. Ergnze.
1. Ich

(heien) Barbara Strobl.

2. Pavel Brejcha

(wohnen) in Pilsen.

3. Raquel und Carmen


4. n

(arbeiten) in Granada.

(kommen) ihr aus Polen?


Nein, wir

(kommen) aus Ungarn.

5. n

(trinken) du Kaffee? u Nein, Tee.

3 Ergnze mit einer Form von sein.


1. Guten Tag, ich
2. n

Frau Meyer.
ihr aus der Trkei? u Ja, wir

3. Herr Koenig

Deutschlehrer.

4. Das
5. n

Anke und Martin.


du auch im Deutschkurs A1? u Ja.

4 Schreibe die Zahlen.


1.

1 eins

6.

14

2.

7.

20

3.

8.

25

4. 10

9. 600

5. 12

10. 999

121
Rozdzia 1

Testy dodatkowe

1. n

aus Ankara.

2 Im Sprachkurs

1 Im Kursraum. Finde im Suchrtsel zehn Wrter. Notiere die Wrter mit Artikel
und ergnze die Pluralformen.
S T E R G R O K U B T A
R A D I E R G U M M I F

Testy dodatkowe
Rozdzia 2

O S C H A L U L U O S F

A C E W R U M I R P C I

5.

P H A S B R O C H E H Y

122

4.

B E P U T T E T E P O T

U H A U S A U F G A B E

6.

C A U D I B I L D E S

H I S B L E I S T I F T

A N E R S T U H L K S I

7.

1. der Stuhl, die

8.

2.

9.

3.

10.

2 Der unbestimmte Artikel. Schreibe Stze wie im Beispiel.


Beispiel: Kuli / Bleistift
n

Ist das ein Kuli? u Nein, das ist kein Kuli, das ist ein Bleistift.

1. Fernseher / Computer

2. Kursteilnehmerin / Lehrerin

3. Wrterbuch / Kursbuch

4. Bcher / Hefte

3 Stdte Lnder Sprachen1 W-Fragen. Lies die Antworten und schreibe die Fragen.

Simone Paoletti.

2. n

Aus Perugia.

3. n

Nrdlich von Rom.

4. n

In Stuttgart.

5. n

Italienisch und etwas Deutsch.

2 Orientierung auf der Landkarte. Ergnze.

nordstlich von

Testy dodatkowe

1. n

123
Rozdzia 3

3 Prteritum von sein. Ergnze.


1. n

du schon mal in Singapur?

u Nein, da
2. n

ich noch nicht.


ihr gestern in Jena?

u Nein, wir

in Weimar.

3. n Frau Hoene,

Sie schon mal in Finnland?

u Nein, noch nicht.


4. n

Maria gestern hier?

u Ja.
4 Ergnze die Sprachen.
1. Herr Fraus kommt aus Tschechien. Er spricht

2. Frau Bredol kommt aus Spanien. Sie spricht

3. Die Rodets kommen aus Frankreich. Sie sprechen


4. Marek kommt aus Polen. Er spricht

.
.

4Menschen und Huser1 Ergnze die Possessivartikel.
1. n Ist das

Hund, Frau Binek?

u Ja, das ist

Hund. Er heit Arko.

2. n Gerhard, ist das

Tasche?

Testy dodatkowe

u Ja, das ist

Rozdzia 4

124

Tasche. Ich suche sie schon seit heute Morgen.

3. n Sind das

Fahrrder, Florian und Sarah?

u Ja, das sind


4. n Ist das

Fahrrder. Sie sind neu!


Deutschbuch, Olga?

u Nein, das ist das Deutschbuch von Igor, das hier ist

Deutsch-

buch.
2 Ergnze die Endungen. Wo brauchst du keine Endung?

Willi Austermann und seine Frau Antje wohnen in Ulm. Sie haben ein
Hund. Ihre Wohnung ist gro. Sie hat vier Zimmer, ein
Bad und ein
aber kein

Balkon. Sie haben auch ein

Kche, ein

Arbeitszimmer. Sie haben

Garten.

3 Ergnze den bestimmten Artikel im Akkusativ.


n

Wie findest du

Wohnung von Martin und Corinna?

Sie ist sehr gro. Ich finde aber


Flur zu dunkel,
Balkon zu klein. Ich finde auch

Arbeitszimmer zu chaotisch,
Kche zu gro und
Kinderzimmer von Peter und

Laura zu klein.
4 Adjektive. Ergnze das Gegenteil.
1. klein

4. alt

2. kurz

5. billig

3. schn

6. hell

5Termine

1 Wie viel Uhr ist es? Schreibe. Es gibt mehrere Mglichkeiten.

1. Es

ist

4.

2.

5.

3.

6.

2 Verbinde die Stze.

Um wie viel Uhr treffen wir uns?Von wann bis wann ist Pause?

Gehen wir zusammen ins Kino?
Gehen wir am Samstag in die Disko?

3
4

Wo warst du? Ich warte seit 5 Uhr! 5Wann hat Dr. Kuhn heute

Sprechstunde? 6

Ich htte gern einen Termin 7
3 Schreibe Stze wie im Beispiel.
Beispiel: ich anrufen dich morgen

Ich rufe dich morgen an.


1. wann aufstehen du am Sonntag?

2. ausgehen ihr am Wochenende?

3. wir einkaufen am Samstag

4. anfangen um neun Uhr der Deutschkurs

125
Rozdzia 5

Gern! Am Freitag?
Wann geht es denn?
c Um acht?
d Entschuldigung, mein Zug
hatte Versptung.
e Von 10 bis Viertel nach zehn.
f Von 9 bis 13 Uhr.
g Nein, das geht nicht.

Testy dodatkowe

4 Ergnze die Wochentage.

Montag,

5 Prteritum von haben. Ergnze.


1. Ich

ihr Probleme?

2.
3. Wir

viel Glck.

4.

Herr Effenberg einen Termin bei Frau Strunz?

5.

du gestern Zeit?

6. Tut mir Leid, Frau Siebers ist nicht da.

einen Termin?
6 Verneine die Stze wie im Beispiel.
1. Martin lebt in Frankfurt. (ich Kln)

Ich lebe nicht in Frankfurt. Ich lebe in Kln.

126

2. Steven und Carol gehen ins Kino. (wir Theater)

Rozdzia 5

Testy dodatkowe

gestern keine Zeit.

3. Du stehst um sechs Uhr auf? (ich um 7.30 Uhr)

4. Peter telefoniert oft. (Joana viele E-Mails schreiben)

5. Frau Stiefel joggt gern. (ihr Kollege lieber Fahrrad fahren)

Sie

6 Orientierung

1 Stadt und Verkehr. Finde im Suchrtsel sieben Wrter.
Notiere sie mit Artikel und ergnze die Pluralformen.
B A H N H O F

I M G O E

1.

U N T S C H U W U R T
S U Z A H A L X M F L A

2.

T R I

3.

F A H R P L A N G

H G R I S T L

I Z U E

4.

T S T R A G E N B A T N

5.

Testy dodatkowe

O R T O G R A W I M A H
E A O L T O N T E D A R
L A P A R K P L A T Z O

6.

B U C H H A N D L U N G

7.

2 Verbinde die Satzteile.


a
b
c
d
e
f

eine halbe Stunde mit dem Bus.


von halb eins bis eins.
in Leipzig.
aus Chemnitz.
ins Kino.
bei der Dresdner Bank.

3 Wo ist ...? Schreibe sechs Stze wie im Beispiel.


Beispiel: Wo ist die Tasche? (auf / Stuhl)

Die Tasche ist auf dem Stuhl.


1. Wo ist der Kuli? (neben / Heft)
2. Wo ist die Brille? (unter / Tasche)
3. Wo ist das Kursbuch? (in / Regal)
4. Wo ist das Handy? (zwischen / Zeitungen)

4 Wann haben die Personen Geburtstag? Schreibe die Ordnungszahlen.


1. am 01.02.
2. am 03.10.
3. am 10.05.
4. am 20.11.

127
Rozdzia 6

Silke Kunz wohnt 1Sie kommt 2

Sie arbeitet 3

Sie fhrt 4
Ihre Mittagspause ist 5
Am Samstag geht sie oft 6

7Berufe

1 Wer macht was? Verbinde.

Testy dodatkowe

Rozdzia 7

128

schneidet Haare.

b arbeitet mit dem Computer und

Ein Automechaniker 1
schreibt Programme.
Ein Lehrer 2


c arbeitet in einem Krankenhaus oder in
Eine Programmiererin 3
einer Praxis.

Ein Kellner 4

d repariert Autos.
Eine rztin 5


e fliegt Flugzeuge.
Eine Redakteurin 6


f arbeitet in einem Geschft.
Ein Frisr 7


g unterrichtet Schler.
Eine Verkuferin 8


h bringt das Essen in einem Restaurant.
Eine Pilotin 9


i arbeitet in einem Verlag oder bei einer

Zeitung.
2 Artikelwrter im Akkusativ. Ergnze die Endungen.
Wo brauchst du keine Endung?
1. Der Redakteur braucht ein

Computer.

2. Die Sekretrin schreibt ein

E-Mail.

3. Der Lehrer sucht sein

Wrterbuch.

4. Der Student liest in der Pause ein


5. Sie hat kein

Kolleginnen und Kollegen. Sie arbeitet allein.

6. Er trinkt morgens nur ein


7. Er sucht sein
8. Sie liebt ihr

Zeitung.

Kaffee.

Chef.
Job! Er ist interessant.

3 Mssen oder knnen? Ergnze.


1. Ich bin Sekretrin. Ich

Kollegen und ich


Mittagspause ist flexibel. Ich
eine halbe Stunde Pause machen.
2. n

Morgen ist Samstag.

u Nein, morgen
die Stadt gehen.

beruflich viel telefonieren. Meine


am Telefon immer freundlich sein. Die
zwischen zwlf und 14 Uhr
du arbeiten?
ich nicht arbeiten. Wir

in

3. n

mein Sohn heute einen Termin bekommen?

u Nein, das geht nicht.


4. n

er morgen kommen?

Sie das Auto heute reparieren?

u Nein, wir

es morgen reparieren.

5. Herr Franke ist Pilot. Heute

Er

er frh aufstehen.

von Hamburg nach Madrid fliegen. Er

viele Instrumente kontrollieren. In Madrid


machen. Am Abend fliegt er zurck nach Hamburg.

er eine Pause

4 Lies die Antworten und schreibe die Fragen.


1. n

2. n

u Die Toiletten sind in der 1. Etage.


3. n

u Die Mittagspause ist von halb eins bis halb zwei.


4. n

u Es ist fnf nach zehn.


?

u Ich muss um sechs Uhr aufstehen.


6. n

u Heute Abend gehe ich ins Kino.

129
Rozdzia 7

5. n

Testy dodatkowe

u Ich bin Bankangestellte.

8 Berlin sehen

Testy dodatkowe

1 Was passt zusammen? Verbinde. Notiere die Nomen mit Artikel


und ergnze den Plural.

Rozdzia 8

130


Bus-

Stadt-

Floh-

Weg-
Schwimm-
Fernseh-

Auto-
Fugnger-
1. der

bahn
zone
bad
bahnhof
markt
turm
rundfahrt
beschreibung

Busbahnhof, die

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 Wohin? Ergnze.

an der durch die in den ins ber den ber die zum zur zur
1. Die Touristen gehen

Fugngerzone.

2. Morgen gehen wir

Park.

3. Die Studenten gehen


4. Wie komme ich
5. Sie laufen

Museum.
Sprachschule?
Brcke.

6. Er fhrt

Bahnhof.

7. Sie luft

Universitt vorbei.

8. Wir gehen jetzt


9. Die Straenbahn fhrt

Touristeninformation.
Marktplatz.

9 Ferien und Urlaub1 Lies die Fragen und schreibe die Antworten wie im Beispiel.
Beispiel: n Wo waren Sie im Urlaub? (Insel Rgen) u

Ich war auf der Insel

Rgen.
1. n Wo warst du in den Ferien?

(Berge)
u

3. n Wo wart ihr im Urlaub? (Meer)

4. n Wie war es? (super)

5. n Wo waren deine Eltern im

Testy dodatkowe

2. n Wie war das Wetter? (sehr gut)

Urlaub? (Wien)
6. n Wie war das Wetter? (oft

geregnet)
2 Ein Sommerurlaub. Ergnze die Stze mit den Verben in Klammern. Benutze
das Perfekt.

Auto nach sterreich

in den Schulferien mit dem


. (fahren) 2. Abends

Bregenz, unser Ziel,

wir

. (erreichen) 3. Dort

wir

. (zelten) 4. Das Wetter war prima. Es


. (regnen) 5. Wir
(machen) und viel

nicht

viel
. (erleben) 6. Meine Tochter

oft im Bodensee

. (baden) 7. Sie
. (treffen) 8. Ich

auch Freunde

nicht

. (schwimmen) Das Wasser war zu kalt fr mich. 9. Mein Mann und ich
Bregenz, Lindau und Romanshorn
tigen) 10. Mein Mann
und ich

viel

vor neun Uhr

viel

. (besich(fotografieren)

. (lesen) 11. Ich


. (aufstehen) 12. Ich

. (schlafen) 13. Natrlich

nie
sehr gut

wir auch sehr gut

. (essen) Und die Menschen hier waren sehr gastfreundlich. 14. Die Herbstferien

wir schon

! (planen)

Rozdzia 9

1. Mein Mann, meine Tochter und ich

131

10 Essen und trinken


Testy dodatkowe

1 Lebensmittel. Ergnze die fehlenden Vokale und Artikel. Schreibe die Pluralformen.

Rozdzia 10

132

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

rst,

8.

rt

ff

l,

9.

10.

hnch

rdb
Br

tch
l,

t,

n,

pf
S

die

ng

n,

2 Auf dem Markt. Ergnze die Fragen.


n

?
Ich htte gern ein Pfund Erdbeeren.

Ich nehme noch ein Kilo Kartoffeln.

Die Kirschen sind billig. 100 Gramm nur 99 Cent.

Gut. Ich nehme ein Pfund.

Danke, das ist alles.

Das macht zusammen 5,50 Euro.

3 Ergnze die Endungen. Wo brauchst du keine Endung?


n

Sie wnschen bitte?

u Ich mchte ein

Wasser, ein

Liter Milch, ein


Dose Sauerkraut, ein

Brtchen und ein

Apfel.

Kilo Zwiebeln, ein

Flasche

Tafel Schokolade, ein

4 Ergnze gern, lieber oder am liebsten.


1. n Was essen Sie

u Hhnchen ist mein Lieblingsessen.


2. n Trinken Sie

Kaffee oder Tee?


Tee.

3. n Essen Sie

Spaghetti?

Ja.

5 Ergnze die Stze mit der passenden Form von mgen.


1. Carla

Kirschen.

2. Ruth und Oliver

4. Was

du Sauerkraut?
ihr am liebsten?

6 Ergnze die Verben im Perfekt.

einkaufen essen kaufen kosten nehmen probieren schmecken


1. n 

u Ja, ich

ihr heute Mittag

Sie den Spinat

die Erdbeeren

u Nur 99 Cent.

5. n Welchen Kse

133

u Nein, noch nicht.

4. n Was

Obst und Gemse

u Pizza.

3. n

Rozdzia 10

2. n Was

du gestern

Franzi

u Den Bergkse.

6. Ich finde, die Torte

sehr gut

Testy dodatkowe

3. 

Hhnchen mit Reis.

11Kleidung und Wetter1 Adjektive. Ergnze die Endungen. Wo brauchst du keine Endung?
1. Nilgn trgt ein
2. Pavel hat ein

schwarz
grau

Rock und ein

Anzug, ein

wei

blau

Bluse.

Hemd und ein

Krawatte an.
Testy dodatkowe

3. Sandra trgt ein

Rozdzia 11

134

Jeans und ein

rot

4. Viele Leute tragen im Winter dick

Top.

Pullover.

2 Ergnze die Demonstrativa.


1. n Gefllt Ihnen
2. n Wie finden Sie
3. n War

diese

Hose?
Mantel?

Kleid teuer?

4. n Wie gefllt dir


5. n Gefallen Ihnen
6. n Nimmst du
7. n 

Hemd?
T-Shirts?
Jacke?
Rock ist sehr schn.

Ja, sie ist schn.

Der ist zu teuer.

Nein.

Ganz gut.

Nein, berhaupt nicht.

Ja.

Ja, und
Stiefel auch.

3 Das Wetter. Antworte auf die Fragen.


1. n Wie ist das Wetter in Frankfurt heute?

u Es

2. n Wie ist das Wetter in Istanbul heute?

3. n Wie ist das Wetter in Prag?

4. n Wie ist das Wetter in Barcelona?

blau

12 Krper und Gesundheit1 Lse das Bildkreuzwortrtsel.
11
2

4
7

12
1

9
5

10

6
12

2 Was passt zusammen? Verbinde. Notiere die Artikel.

Haus-

schmerzen

Kranken-

teil

Kopf-

haus

Husten-

arzt

Krper-

nehmer

Kranken-

saft

Arbeit-

versicherung

Warte-

stunde

Krank-

zimmer

Halsschmerz-

10

tablette

Sprech-

11

schreibung

135
Rozdzia 12

Testy dodatkowe

10

11

3 Beim Arzt. Ergnze die Stze mit der passenden Form von drfen.
1. n Herr Sommer, Sie haben eine Erkltung.
2. u 

ich rauchen?

3. n Nein, Sie

nicht rauchen und Sie

auch

nicht arbeiten.
4. u

n Ja,

ich spazieren gehen?


das ist kein Problem. Sie mssen aber einen dicken Pullover anziehen.

4 Probleme und Ratschlge. Ergnze und benutze den Imperativ.

Testy dodatkowe

mehr Sport machen zum Arzt gehen ins Bett gehen und viel trinken
eine Tablette nehmen viel Obst essen
1. n Ich habe Kopfschmerzen.

2. n Ich bin krank.

Einheit 12

3. n Ich habe eine Erkltung.

136

4. n Wir mssen unser Immunsystem strken.

5. n Wir sind zu dick.

5 Ergnze die Personalpronomen im Akkusativ.


1. Das ist mein Freund Wolfram. Kennst du
2. Das ist Karin. Ich sehe

nicht?

jeden Tag in der U-Bahn.

3.

Hast du meine Handschuhe gesehen? Ich finde

4.

Hast du mein Buch gefunden? Ich glaube, ich habe

5. Hallo, ich bin es. Hast du

dann morgen um zehn Uhr.

7. Wir haben heute keine Zeit. Knnt ihr

9. Du warst beim Arzt. Hat er


10.

Wo ist mein Kuli? Ich brauche

verloren.

nicht erkannt?

6. Gut, Frau Effenberg. Ich treffe

8. Maria und Ulrike, ich verstehe

nicht.

morgen anrufen?
nicht.
krankgeschrieben?
jetzt.

Test zbiorczy rozdziay 13


Name und Vorname . ............................................................................................
1 Ein Gesprch im Caf. Ergnze den Dialog mit fehlenden Wrtern.

Rozmowa w kawiarni. Uzupenij poniszy dialog.

2 Schreibe die Zahlen als Wort.

Zapisz sownie liczebnik bdcy wynikiem dziaania.


1. Sechsunddreiig + fnfundzwanzig = . .............................................................
2. Zweihundertachtundneunzig dreizehn = ....................................................
3. Dreiundsechzig : neun = . ................................................................................
4. Elf + zwlf = ........................................................................................................
5. Siebenhundertelf zweihundertsechs = . .........................................................

3 Wie signalisierst du Nicht-Verstehen im Deutschunterricht?

Schreibe mindestens drei Mglichkeiten.


Jak na lekcji jzyka niemieckiego zasygnalizujesz, e czego nie zrozumiae?
Podaj przynajmniej trzy moliwoci.
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................

137
studio d

Testy zbiorcze

A: E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ist hier noch f_ _ _ ?


B: Ja klar! Bitte schn.
A: Danke, ich h_ _ _ _ Katja Kowalski und k _ _ _ _ aus Polen. Ich lerne hier
Deutsch. Ich bin hier im D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1. Und du?
B: Ich bin Verena Rosario und komme aus Spanien. Ich lerne hier auch
Deutsch.
A: Du s_ _ _ _ _ _ _ aber gut Deutsch! Lernst du schon lange?
B: Nein, nur ein Semester. Welche S_ _ _ _ _ _ lernst du?
A: Englisch und Franzsisch. Das ist mein Hobby. Sag mal, wo wohnst du in
Spanien?
B: In La Mancha.
A: Wo l_ _ _ _ das denn?
B: S_ _ _ _ _ _ von Madrid. Es ist sehr schn in la Mancha. Und was machst du
in Polen?
A: Ich s_ _ _ _ _ _ _ Medizin. Da kommt der Kellner! M_ _ _ _ _ _ _ du etwas
trinken?
B: Ja, ich n_ _ _ _ Eistee.
A: Ich auch, und noch ein Stck Torte dazu .
Kellner: Bezahlen Sie z_ _ _ _ _ _ _ oder g_ _ _ _ _ _ _?
A: Ich bezahle alles, Verena ist mein Gast.

4 In jedem Wort gibt es jeweils zwei Nomen. Finde sie und schreibe den Artikel.

W kadym wyrazie znajduj si dwa rzeczowniki. Znajd je i zapisz wraz z rodzajnikami.

1. gumschrawammdiermi: .................................................................................... ;
.............................................................................................................................
2. scheseferntaher: ................................................................................................ ;
.............................................................................................................................
3. buchhlwrstuter: ............................................................................................... ;
.............................................................................................................................
4. lamstiftpeblei: .................................................................................................... .
5 Mit Umlaut oder ohne Umlaut? Ergnze die Wrter.

Testy zbiorcze

Z przegosem czy bez? Uzupenij wyrazy odpowiednimi literami.

studio d

138

1. das Buch die B _ cher


2. das Haus die H _ user
3. die Tafel die T _ feln
4. die Tasche die T _ schen
5. der Stuhl die St _ hle

6. der Mann die M _ nner


7. die Frau die Fr _ uen
8. der Ball die B _ lle
9. der Baum die B _ ume
10. der Hund die H _ nde

6 Setze die Verneinung kein / keine und auch entsprechende Artikel ein.

Wstaw zaprzeczenie kein / keine oraz odpowiednie rodzajniki.

1. Sind das .............. Hefte? Nein, das sind .................. Hefte, das sind
................... Zeitschriften.
2. Ist das ........... Buch? Nein, das ist .............. Buch, das ist .................... Heft.
3. Ist das .............. Lehrerin? Nein, das ist ........... Lehrerin, das ist .............
Lehrer.
4. Kaufst du ............... Fotos? Nein, ich kaufe.................... Fotos, ich kaufe
............. Marken.
5. Brauchst du ............... Handy? Nein, ich brauche .............. Handy,
ich brauche ........... Plakat.
7 Schreibe die W- Fragen.

Uyj swek pytajcych i zapisz pytania.


1. ................................................................... Andre Fischer.
2. ................................................................... Aus Deutschland.
3. ................................................................... In Berlin.
4. ................................................................... Deutsch und Spanisch.

8 Ergnze die Sprachen.

Wpisz nazwy jzykw.

1. Ich komme aus Polen und ich spreche ............................................................ .


2. Meine Kusine lebt in Frankreich und sie lernt ................................................ .
3. Ich fahre nach Griechenland. Die Griechen sprechen..................................... .
4. Mein Freund kommt aus Tschechien. Ich verstehe ...................................gut.
5. Eva arbeitet in Portugal und sie lernt . ............................................................. .

9 Antworte auf die Fragen.


Odpowiedz na pytania.
1. Wo spricht man Schweizerisch? . ................................................................... .
2. Wo spricht man Trkisch? ............................................................................. .
3. Wo spricht man Slowakisch? . ........................................................................ .
4. Wo spricht man Amerikanisch? . ................................................................... .
10 Sein im Prsens oder im Prteritum. Ergnze die Stze.

Czasownik by w czasie teraniejszym czy przeszym? Uzupenij zdania odpowiedni form.

11 Ergnze die Verbformen.

Uzupenij zdania odpowiednimi czasownikami w formie osobowej.


kommen wohnen mchten haben kennen liegen sein finden
sprechen heien trinken

139
studio d

1. Ich ................................. Kaffee, und du? Ich ............................ lieber Tee.


2. Woher ............................. deine Freunde? Aus Italien.
3. Wo .......................... Paris? In Frankreich natrlich!
4. Sag mal, wie ...................... Tisch auf Englisch? Table.
5. ...................... du jetzt Zeit? Nein, es tut mir leid, ich habe ein Examen
und lerne.
6. Welche Sprachen ............................. du? Nur Deutsch und Englisch.
7. Wie ......................... du den Film? Sehr interessant!
8. Entschuldigung, wer ............. das? Ich ....................... die Person nicht.
Das ist mein Englischlehrer!
9. Wie lange ....................... du in Berlin? 3 Jahre.

Testy zbiorcze

1. Peter, . du schon mal in Polen? Nein, da .................


ich noch nie.
2. ........................ ihr gestern im Theater? Nein, wir ....................... im Kino.
3. Wo ...........................gestern Peter , in Berlin oder in Warschau? In Berlin,
er ......... da im Deutschkurs.
4. Wer ....................... das? Das ..................... Hans und Gretchen,
meine Freunde.
5. Frau Berg, wo .......................... Sie gestern? Ich .................... im Bro.

Test zbiorczy rozdziay 46


Name und Vorname . ............................................................................................
1 Das Zimmer von Claudia. Ergnze den Text.
Pokj Klaudii. Upenij tekst.

Testy zbiorcze

Claudia ist Deutschlehrerin. Sie wohnt mit zwei Freundinnen in einer


Wohng _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Es ist b_ _ _ _ _ , also kostet nicht viel und ist immer
etwas los. Claudias Zimmer ist nicht g_ _ _, aber h_ _ _ . Es g_ _ _ ein F_ _ _ _ _ _
und einen kleinen B_ _ _ _ _ . Rechts von der T_ _ steht ein Bcherr_ _ _ _ . Links
ist ein S_ _ _ _ und ein T_ _ _ _ . Hier korrigiert sie die Hefte. Sie hat auch ein
B_ _ _ . Hier schlft sie. Im F_ _ _ steht ein S_ _ _ _ _ _ .

studio d

140

2 Wie heien die Zimmer? Ergnze die Lcken.


Jak brzmi nazwy pomieszcze w domu? Uzupenij luki.
1. wohnen . .........
2. schlafen ..........
3. essen ...............
4. kochen ............
5. baden . ............

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

3 Ergnze die Substantive im Akkusativ.


Uzupenij luki rzeczownikami w bierniku.
1. Ich kaufe ........................................
2. Du hast ...........................................
3. Wir schreiben ................................
4. Ich suche ........................................
5. Wo finde ich ..................................

(ein Kuli).
(eine Lampe).
(ein Buch).
(die Toilette).
(der Computerraum)?

4 E
rgnze die Antonyme.
Wpisz antonimy.
1. klein ..............................................
2. dunkel ..........................................
3. teuer .............................................
4. leise ...............................................
5 E
rgnze die Possesivartikel zu den unterstrichenen Worten.
Uzupenij luki zaimkami dzierawczymi utworzonymi od podkrelonych sw.
1. Hier wohnen mein Bruder und ............................... Frau.
2. Bei Siemens arbeitet Eva und .......................... Freundin.
3. Geht ihr und ........................... Mutter ins Konzert?
4. Wir leben in Bonn aber .......................... Vater wohnt in Berlin.
5. Herr Schmidt, ist das ......................... Auto?

6 Schreibe die Uhrzeiten offiziell und in der Umgangssprache.


Zapisz podane godziny w ich brzmieniu oficjalnym oraz w mowie potocznej.

7 Was und um wie viel Uhr machst du morgens, mittags, und abends? Ordne die
Verben und schreibe die Stze.
Jakie czynnoci wykonujesz rano, w poudnie i wieczorem? W jakich godzinach?
Uporzdkuj czasowniki i napisz zdania.

8 E
ine Verabredung. Wie fragst du nach einem Termin (A)? Wie schlgst du einen
Termin vor (B)? Wie lehnst du ab (C) und stimmst du zu (D)? Schreibe jeweils
zwei Stze.
Spotkanie. Jak zapytasz o termin spotkania, zaproponujesz go, odrzucisz lub
zaakceptujesz? Napisz po dwa zdania do kadej sytuacji.
A
1. ............................................................................................................................. .
.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
B
1. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
C
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................

141
studio d

schlafen gehen ausgehen frhstcken arbeiten aufstehen Mittagspause


haben.
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
5. .............................................................................................................................
6. .............................................................................................................................

Testy zbiorcze

1. 16:08
a) .............................................................................................................................
b) .............................................................................................................................
2. 21:15
a) .............................................................................................................................
b) .............................................................................................................................
3. 17:32
a) .............................................................................................................................
b) .............................................................................................................................
4. 19:30
a) .............................................................................................................................
b) .............................................................................................................................
5. 15:27
a) .............................................................................................................................
b) .............................................................................................................................

D
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
9 Welche Ausreden oder Entschuldigungen kannst du sagen, wenn du zu spt
kommst?
Jakiego rodzaju wymwek lub przeprosin uyjesz, gdy spnisz si na spotkanie?
1. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
10 Ergnze den Text.

Testy zbiorcze

Uzupenij tekst.

Das Verlagshaus hat fnf E_ _ _ _ _. Im E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gibt es eine K_ _ _ _ _ _,


wo man etwas Warmes essen kann. Hier ist auch der E_ _ _ _ _ _ und die Rezeption. O_ _ _, im ersten Stock sind die Konferenzr_ _ _ _ und Redaktionsb_ _ _ .
Im dritten Stock gibt es die Personala_ _ _ _ _ _ _ _ und das Sekretariat. Hier hat
auch die Vertriebsl_ _ _ _ _ _ ihr Bro.

studio d

142
11 Schreibe Fragen zu den Antworten.

Napisz pytania do podanych odpowiedzi.


1. .............................................................................................................................
Das Sekretariat ist im ersten Stock.
2. .............................................................................................................................
Die Toiletten finden Sie unten.
3. ..
Es ist fnf nach sieben.
4. ..
Ich bin Bankangestellter.

12 Feiertage. Beantworte die Fragen.

Dni witeczne. Odpowiedz na pytania.


1. Wann sind Sie geboren? . ...............................................................................
2. Wann gibt es den Internationalen Frauentag? .............................................
3. Wann ist der Internationale Kindertag? .......................................................
4. Wann ist Weihnachten? .................................................................................

13 Was ist wo? Schreibe die Stze und verwende die Wrter.

Co jest gdzie? U zdania z podanych wyrazw.

1. die Tasse, der Tisch, stehen , unter/auf . ......................................................


.............................................................................................................................
2. die CD-ROM, der Computer, liegen, vor/zwischen . ...................................
.............................................................................................................................

3. die Brille, die Tasche, sein, unter/in . ...........................................................


.............................................................................................................................
4. die Couch, die Wand, stehen, unter/an .......................................................
.............................................................................................................................
5. die Zeitungen, die Sthle, liegen, in/zwischen . ...........................................
.............................................................................................................................

Testy zbiorcze

143
studio d

Test zbiorczy rozdziay 79


Name und Vorname . ............................................................................................

1 Was machen die Leute? Beantworte die Fragen.


Czym zajmuj si ci ludzie? Odpowiedz na pytania.
1. Was macht ein Lehrer? . .................................................................................
2. Was macht ein Mechaniker? ..........................................................................
3. Was macht ein Arzt? .......................................................................................

Testy zbiorcze

studio d

144

2 Wer macht die Ttigkeiten? Rate mal.


Kto wykonuje te czynnoci ? Zgadnij.
1. Er verkauft Dinge. ..........................................................................................
2. Er schneidet die Haare. ..................................................................................
3. Er schreibt Programme fr Computer. . .......................................................

3 W
elche Informationen stehen auf einer Visitenkarte? Nenne mindestens fnf
davon.
Jakie informacje znajduj si na wizytwce? Wymie przynajmniej pi z nich.
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
5. .............................................................................................................................

4 Ergnze die Stze mit dem Modalverb mssen oder knnen.


Uzupenij zdania odpowiedni form czasownika modalnego mssen lub
knnen.
1. Ich bin Informatiker von Beruf und ich am Computer
arbeiten.
2. Morgen arbeite ich nicht, so ich . lnger schlafen.
3. Eva . sehr gut Italienisch.
4. wir morgen frh aufstehen? Wir haben ja keine Schule!
5. Ich viel Geld verdienen, ich kaufe ein neues Auto.
5 Artikelwrter im Akkusativ. Schreibe die Endungen, wo sie ntig sind.
Zaimki dzierawcze w bierniku. Dopisz kocwki tam, gdzie s niezbdne.
1. Ich suche mein__ Chef.
2. Wir brauchen kein__ Hilfe.
3. Er trinkt kein__ Alkohol.
4. Deine Freundin kennt unser__ Kind nicht.
5. In der Pause lese ich ein__ Zeitung.

6 Kreuze die richtge Antwort A, B oder C an.


Zaznacz poprawn odpowied A, B lub C.
1. Ich beginne meine Arbeit acht Uhr.
A. am
B. um
C. in
2. Ich fahre dem Bus.
A. mit
B. vor
C. an
3. Wir arbeiten acht Uhr 17 Uhr.
A. um zur
B. von bis
C. nach vor

1. besichtigen
2. fragen
3. entlang gehen
4. nehmen
1

a. eine Strae
b. den Bus
c. eine Stadt
d. nach dem Weg
2

Testy zbiorcze

7 Was passt zusammen? Verbinde.


Co do siebie pasuje? Pocz.

145
studio d

8 Wohin gehen die Touristen? Ergnze die Prpositionen.


Dokd id turyci? Wstaw odpowiednie przyimki.
1. Die Touristen gehen ......................... Touristeninformation.
2. Dann gehen sie .......................... Museum.
3. Am Nachmittag gehen sie ........................ Park.
4. Sie laufen .......................... die Brcke.
5. Am Abend gehen sie ...................... Fugngerzone.
9 Beschreibe deinen letzten Urlaub im Perfekt. Gebrauche alle angegebenen
Verben.
Opisz swj ostatni urlop w czasie przeszym Perfekt. Uyj wszystkich podanych
czasownikw.
ankommen, besichtigen, einkaufen, bernachten, anschauen, fotografieren,
baden, besuchen, planen, erreichen
1. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Testy zbiorcze

4. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
6. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
7. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
8. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
9. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
10. ...........................................................................................................................

studio d

146

10 Du hast einen Autounfall gesehen. Berichte, was passiert ist. Gebrauche die
angegebenen Redemittel.
Bye/-a wiadkiem wypadku samochodowego. Opisz, co si wydarzyo. Uyj
podanych rodkw jzykowych.
mit dem Auto fahren; ein Radfahrer um die Ecke kommen; sehen, fahren;
hinfallen; aufstehen; die Polizei anrufen; passieren; ein Protokoll schreiben;
helfen; fahren
1. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
6. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
7. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
8. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
9. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
10. ...........................................................................................................................

Test zbiorczy rozdziay 1012


Name und Vorname . ............................................................................................
1 Einkufe machen. Was fragt / sagt der Verkufer? Was ist richtig? Manchmal
sind zwei Antworten korrekt.
Zakupy. O co zapyta/co powie sprzedawca? Ktre pytanie/zdanie jest poprawne?
Moliwe s dwie odpowiedzi.
1. a) Was kostet das?
b) Sie wnschen?
c) Das nehme ich auch.

3. a) Das macht zusammen drei Euro.


b) Ich bezahle nicht.
c) Das macht nichts.

Testy zbiorcze

2. a) Was darf es sein?


b) Sonst noch etwas?
c) Wie viel macht das?

147

1. Danke, das ist alles............ ____


2. Sie wnschen?................... ____
3. ............. Geben Sie mir zwei pfel..____
4. Ich verkaufe viel................ ____
5. Noch etwas?...................... ____
3 Verpackungen und Produkte. Ergnze die Lebensmittel.
Do nazwy opakowania dopisz nazw produktu.
1. Beutel .- ....................................
2. Dose..... - ....................................
3. Becher.- ....................................
4 Ergnze die Fragen mit dem Fragewort welch-.
Uzupenij pytania odpowiedni form zaimka pytajnego welch-.
1. Ich mchte den Kse? Welch__ Kse?
2. Ich lese Bcher gern. Ja? Aber welch__ denn ?
3. Gibst du mir das Glas? Gern, aber welch__ meinst du?
5 Ergnze die Stze mit den Wrtern gern, viel, gut.
Uzupenij zdania wyrazami gern, viel, gut.

studio d

2 Was sagt der Kunde? Markiere (K)


Co mwi klient? Zaznacz liter K.

1. Kaffee trinke ich ........................ , aber lieber trinke ich Tee.


2. Morgens esse ich viel, aber mittags noch ....................... .
3. Ich spreche ganz gut Deutsch, aber mein Bruder kann es ............................. .
6 Ergnze die Stze mit den Wrtern jeden Tag, manchmal, nie.
Uzupenij zdania zwrotem jeden Tag oraz wyrazami manchmal, nie.
1. Ich besuche die Schule . am Wochenende.
2. Meine Mutter bckt immer einen Kuchen, ............................ auch eine Torte.
3. Ich jogge von Montag bis Sonntag. Ich treibe ....................................... Sport.

Testy zbiorcze

7 I n einer Boutique. Ergnze den Dialog.


W butiku. Uzupenij dialog.

studio d

148

Verkufer : Guten Tag, wie kann ich Ihnen h_ _ _ _ _?


Kunde : Ich s_ _ _ _ einen Mantel.
V : Welche G_ _ _ _ haben Sie? Ich z_ _ _ _ Ihnen ein paar Modelle.
K : 40.
V : Wollen Sie das a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _?
K : Ja, gern. Oh, der p_ _ _ _ nicht! Die Farbe s_ _ _ _ mir nicht.
V : O.K. und wie g_ _ _ _ _ _ Ihnen der hier?
K : Der ist schn. Aber der ist sicher t_ _ _ _!
V : Nein, der Mantel ist r_ _ _ _ _ _ _ _ und kostet 30% weniger.
K : Super, den nehme ich. Danke, auf Wiedersehen.
V: Danke, auf Wiedersehen.
8 K
leidung und Wetter. Wie ist das Wetter? Ergnze die Wetterwrter.
Ubir i pogoda. Jaka jest pogoda? Wstaw wyrazy z ni zwizane.
1. Ich trage einen Mantel. .......................................................... .
2. Ich brauche eine Sonnenbrille. .................................................... .
3. Ich nehme einen Schirm. .............................................................. .
9 Schreibe Stze. Achte auf die grammatische Richtigkeit.
Z podanych wyrazw u zdania tak, aby byy poprawne gramatycznie.
1. brauchen, ich, ein Rock, grn.
.............................................................................................................................
2. tragen, Schler, T-Shirts, wei, gern.
.............................................................................................................................
3. suchen, ich, ein Anzug, schwarz.
.............................................................................................................................
4. mchte, er, eine Jacke, braun.
.............................................................................................................................
5. kaufen, ich, neu, ein Hemd.
.............................................................................................................................
10 Was passt zusammen? Verbinde.
Co do siebie pasuje? Pocz.
1. Es schneit. ........................ a. die Wolken
2. Es ist windig...................... b. der Himmel

3. Es ist bewlkt..... c. der Schnee


1 .......... 2 ............ 3 . ..........
11 Finde ein Wort, das zu anderen nicht passt.
Znajd jedno sowo, ktre nie pasuje do pozostaych.
1. Kopf, Haare, Finger
2. Finger, Hand, Auge
3. Bein, Fu, Ohr
12 Beim Arzt. Bringe die Aussagen in die richtige Reihenfolge und schreibe sie.
U lekarza. U wypowiedzi w odpowiedniej kolejnoci i zapisz je.
Arzt: Guten Tag. Was fehlt Ihnen denn?
Patient: Ja, fr meinen Arbeitgeber.

Patient: Mein Rcken tut mir weh und ich habe Schnupfen und Husten.
Arzt: Sie haben eine Erkltung. Ich schreibe Ihnen ein Rezept.
Patient: Wie oft muss ich die Medikamente nehmen?
Patient: Ich fhle mich nicht gut.

Patient: Danke und Mein Rcken tut mir weh.


Patient: Danke und auf Wiedersehen
Arzt: Dreimal am Tag nach dem Essen. Brauchen Sie eine Krankschreibung?

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

149
studio d

Arzt: O.K. Ich schreibe Sie dann drei Tage krank. Kommen Sie in drei Tagen
wieder.

Testy zbiorcze

Arzt: Wo haben Sie Schmerzen?

13 Tipps fr Kranken. Gib Ratschlge und gebrauche Imperativ.


Porady dla chorych. Udziel rad zastosuj tryb rozkazujcy.
1. Ich habe Kopfschmerzen. ................................................. (Aspirin nehmen)
2. Herr Klein, ich kann nicht schlafen. . ............................... (nicht rauchen)
3. Wir haben Rckenschmerzen ........................................... (schwimmen)
14 Ergnze die Stze mit dem Modalverb drfen.
Uzupenij zdania odpowiedni form czasownika modalnego drfen.
1. . ich hier rauchen?
2. Hier man nicht ins Wasser springen.
3. Mutti, ............................... wir heute am Samstag in die Disko gehen?

Testy zbiorcze

15 Ergnze Personalpronomen im Akkusativ.


Uzupenij luki zaimkami osobowymi w bierniku.

studio d

150

1. Ich heie Claudia! Kennst du .. nicht?


2. Peter, ich sehe ............................. ! Komm her!
3. Sie haben heute keine Zeit, wir mssen ..................... morgen besuchen.
4. Frau Hensche, kann ich ............................... morgen besuchen?
5. Mutti? Er hat heute keine Zeit, kann ich ............ morgen besuchen?

Start auf Deutsch


Internationale Wrter
auf Deutsch
auf Englisch

auf
(meine Muttersprache)

Telefon

Musik

Materiay do kopiowania

151

Start auf Deutsch

Computer

1Caf d
Materiay do kopiowania

Das bin ICH

Rozdzia 1

152

Hallo! Mein Name ist


Ich komme aus
Ich bin Jahre alt.
Ich wohne jetzt in
Die Telefonnummer ist
Ich bin im Deutschkurs in
Meine Deutschlehrerin / mein Deutschlehrer heit

2 Im Sprachkurs
Spiel mit Nomen und Artikeln
a)

Name

Wrterbuch

Lernplakat

Computer

Land

Heft

CD-Player

Telefon

Tr

Handy

Tee

Kurs

Tabelle

Papier

Sprache

Schule

Telefonnummer

Tasche

Hobby

Kaffee

Text

Tisch

Mann

Caf

Deutschlehrerin

Stuhl

Frau

153
Rozdzia 2

Musik

Materiay do kopiowania

2 Im Sprachkurs
Spiel mit Nomen und Artikeln (Kontrollblatt)
b)

die
Musik

der
Name

das
Wrterbuch

das
Lernplakat

der
Computer

das
Land

das
Heft

der
CD-Player

das
Telefon

die
Tr

das
Handy

der
Tee

der
Kurs

die
Tabelle

das
Papier

die
Sprache

die
Schule

die
Telefonnummer

die
Tasche

das
Hobby

der
Kaffee

der
Text

der
Tisch

der
Mann

das
Caf

die
Deutschlehrerin

der
Stuhl

die
Frau

Materiay do kopiowania

Rozdzia 2

154

3 Stdte Lnder Sprachen


Meine persnliche Landkarte
Was kennst du schon? Schreibe, zeichne oder klebe Stdte, Symbole oder
persnliche Bemerkungen in die Karte ein.

Materiay do kopiowania

155
Rozdzia 3

4Menschen und Huser


Mein Zimmer

Materiay do kopiowania

Zeige dein Zimmer! Zeichne oder klebe die Mbel und schreibe die Wrter
dazu. Notiere auch die Artikel.

Rozdzia 4

156

5Termine
Mein Wochenplan
Woche vom

bis zum

Aktivitten

bungszeit

Ort

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

157
Rozdzia 5

Materiay do kopiowania

Montag

6 Orientierung
Wo ist die Computermaus?

Materiay do kopiowania

Schreibe Stze.

Rozdzia 6

158

7Berufe
Berufe in meinem Land
Ergnze die Liste wie im Beispiel mit wichtigen und interessanten Berufen in
deinem Land. Bringe die Liste mit in den Kurs. Vergleiche.

Name:

Was?

159

Rozdzia 7

Informatiker/in

Wo?

Materiay do kopiowania

Berufsbezeichnung
(m/w)

in einem Bro

Land:

Programme schreiben

8 Berlin sehen
Wir machen eine Exkursion
Bereitet in drei Gruppen eine Exkursion vor. Bestimmt das Ziel im Kurs. Jede
Gruppe bereitet eine Liste fr das Programm vor. Hngt die Listen im Raum auf
und erklrt eure Vorschlge.

Was wollen wir machen?

eine Stadtrundfahrt

Was mssen wir tun?

160

Rozdzia 8

Materiay do kopiowania

Exkursion nach

anrufen: Ort und Zeit

9 Ferien und Urlaub


Perfekt-Memory
a) Verben

passieren

fallen

spielen

fragen

fahren

helfen

lesen

machen

Materiay do kopiowania

161
besichtigen

anschauen

telefonieren

erreichen

beantworten

weiterfahren

zuhren

bleiben

einkaufen

notieren

schlafen

liegen

schwimmen

essen

trinken

sein

Rozdzia 9

9 Ferien und Urlaub


Perfekt-Memory

Materiay do kopiowania

b) Partizipien

passiert

gefallen

gespielt

gefragt

gefahren

geholfen

gelesen

gemacht

besichtigt

angeschaut

telefoniert

erreicht

beantwortet

weitergefahren

zugehrt

geblieben

eingekauft

notiert

geschlafen

gelegen

gegessen

getrunken

gewesen

Rozdzia 9

162

geschwommen

10 Essen und trinken


Unterschriften sammeln ein Fragespiel
Geh im Kurs herum, frage und sammle Unterschriften fr die Ja-Antworten:

2. Magst du Apfelkuchen?

3. Trinkst du gern Tomatensaft?

Ketchup?

5. Isst du gern Bratwurst mit

Sauerkraut?

6. Isst du gern Kartoffeln


mit Kse?

7. Isst du gern Pizza mit Fisch?

8. Trinkst du gern Milch?

163
Rozdzia 10

4. Isst du gern Nudeln mit

Materiay do kopiowania

1. Magst du Currywurst?

Ja / Unterschrift

11Kleidung und Wetter


Kreatives Schreiben

Materiay do kopiowania

Lies den Text Farbenland. Schreibe einen Text ber Deutschland und/oder
ber dein Land. Hnge deine Texte im Raum aus, lies die Texte anderer Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer und sprich ber die Texte.

Rozdzia 11

164

Farbenland
Deutschland.
Blau
Grau,
Regenland.
Grau,
Schwarz,
Industrieland.
Schwarz,
Grn,
Waldland.
Grn,
Gelb,
Bierland.
Gelb,
Rot,
Touristenland,
Reiseland.
Deutschland
Ausland.

Rocio Mrquez Garrido, Spanien,


Preistrgerin des Lyrikwettbewerbs am Goethe-Institut

Mein Text

12 Krper und Gesundheit


Empfehlungen

Materiay do kopiowania

165
Rozdzia 12

1. Lebst du gesund?

Ich esse viel

2. Sammle Tipps.

2. Person Singular

2. Person Plural

Iss nicht so viel

Esst mehr

Klucz do testw
Testy sprawdzajce
Rozdzia 1

Klucz do testw sprawdzajcych

studio d

166

1 A 5; B 4; C 3; D 6; E 1; F 2.

2 1. Was 2.; Wie; 3. Wo; 4. Wer


3 1. Wo wohnst du?; 2. Woher kommst du?; 3. Wie ist deine Adresse?

4 1. trinken; 2. arbeite; 3. zusammen; 4. -nummer; 5. studiert; 6. lernen


5 1. -eid; 2. -en; 3. -et; 4. -t; 5. -en
6 1. frei; 2. trinkst; 3. bezahlen, Getrennt, macht

7 1. dreiig; 2. ein hundert; 3. sechzig; 4. siebzehn; 5. zweiundachtzig;

6. zwlf

Rozdzia 2

1 1. die; 2. der; 3. das

-er
Kind
Feld
Bild

-s
Restaurant
Foto
Kuli

-n
Name
Frage
Tafel

-e
Bleistift
Tisch
Heft

-en
Rechnung
Frau
Tr

-(//)-e
Stuhl
Schwamm
x

- (//)-er
Buch
Mann
Wort

der Stuhl die Sthle; der Schwamm die Schwmme,


das Buch die Bcher; der Mann die Mnner; das Wort die Wrter.

3 1. eine die; 2. x x; 3. der der; 4. ein ein; 5. das eine

4 1. der Lehrer; 2. das Museum; 3. der Computer; 4. der CD-Player;

5. die Kursteilnehmerin

5 1. Nein, Warschau ist kein Land.

2. Nein, Butter ist kein Getrnk.


3. Nein, 7 ist kein Wort.
4. Nein, Polen und Deutschland sind keine Stdte.
5. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. / Nein, ich habe jetzt keine Zeit.

KT

KT / KL
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

7 1. das Kursbuch; 2. die Deutschlehrerin; 3. der Milchkaffee;

4. die Hausaufgabe; 5. der Autoschlssel

Silke Mller
x
x
x

x
x
-

Rozdzia 3

1
e

2
a

3
d

4
c

5
b

2 1. Rom liegt in Italien.

2. Bern liegt in der Schweiz.


3. Ankara ist in der Trkei.

3 1. Italienisch; 2. Polnisch; 3. Franzsisch; 4. Spanisch; 5. Deutsch

4 1. stlich; 2. westlich; 3. stlich; 4. sdlich


5 1. ward / waren; 2. seid / sind; 3. warst / war; 4. Ist; 5. waren / sind /

Waren /war

167
studio d

Frage
Karin Schmidt
1. Wer kommt aus der Schweiz?
x
2. Wer studiert in Berlin?
x
3. Wer arbeitet in einem Supermarkt?
x
4. Wer spricht Englisch?
5. Wer mchte an einer Sprachschule arbeiten?
x
6. Wer hrt gern Musik?
x
7. Wer interessiert sich fr Mode?
8. Wer geht gern ins Museum?
x
9. Wer lernt Deutsch?
10.Wer mchte in England wohnen?
-

Klucz do testw sprawdzajcych

1. Buchstabieren Sie das!


2. Schreiben Sie das an die Tafel!
3. Entschuldigung, knnen wir eine Pause machen?
4. Knnen Sie das bitte wiederholen?
5. Sprechen Sie bitte laut!
6. Ich bin fertig!
7. Knnen Sie mir helfen?
8. Das verstehe ich nicht.
9. Hren Sie, bitte!
10. Kann ich zur Toilette?

KL

6 1. Was trinkst du?; 2. Woher kommt Silke?; 3. Wo arbeitet jetzt deine

Frau?; 4. Wie alt bist du jetzt?; 5. Wer ist das?; 6. Wie geht es dir?;
7. Was studiert Sabine?; 8. Wo liegt Paris?; 9. Wo warst du?;
10. Was sind Sie?/Was bist du?

Klucz do testw sprawdzajcych

2. Studiert ihr Germanistik? (Architektur, Medizin, konomie )


3. Kennst du / Kennen Sie Dresden?
4. Wo ist der Eifelturm?
5. Wo warst du gestern?

8 A: Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch?

B: Ja, ich kann Deutsch.


A: Ich heie Oliver Sandt, und wie heien Sie?
B: Mein Name ist Beate Wenzel.
A: Woher kommen Sie?
B: Aus der Slowakei, und Sie?
A: Ich lebe in Deutschland, aber ich bin aus der Schweiz.
B: Welche Sprachen spricht man in der Schweiz?
A: Deutsch, Franzsisch und Italienisch. Was machen Sie in Deutschland?
B: Ich studiere und arbeite bei Siemens.
A: Was studieren Sie denn?

Rozdzia 4

168
studio d

7 1. Wohnst du / Wohnen Sie in Italien?

1 1. Bauernhaus; Hochhaus; 2. Studentenwohnheim; Einfamilienhaus;

3. Altbauwohnung; Landhaus.

2 1. die Kche; 2. das Schlafzimmer; 3. das Arbeitszimmer;

4. das Badezimmer (das Bad); 5. das Kinderzimmer

3 1. gro; 2. dunkel; 3. billig; 4. neu; 5. leise

4 Propozycja (moliwe s inne odpowiedzi).

1. das Sofa, der Schrank, der Tisch


2. der Esstisch, die Kchenlampe, der Stuhl
3. der Schreibtisch, das Bcherregal, der Brostuhl
4. das Waschbecken, die Toilette, der Spiegel

5 1. ihre; 2. dein; 3. Ihre; 4. Ihre; 5. sein


6 1. Ich habe einen Tisch und eine Lampe.

2. Herr Kern kauft ein Buch und einen Bleistift.


3. Wir trinken Kaffe und du schreibst eine E-Mail.
4. Das Zimmer hat einen Balkon und ein Sdfenster.

7 Propozycja (moliwe s inne odpowiedzi).

1. Meine Wohnung liegt im Zentrum.


2. Die Wohnung ist wirklich schn und hell.
3. Die Wohnung hat 45 m2.
4. Hier sind drei Zimmer: das Wohnzimmer, das Schlafzimmer und das
Arbeitszimmer.

8 1. Die Wohnung ist nicht klein.

2. Klaus findet die Wohnung fantastisch.


3. Klaus arbeitet im Arbeitszimmer, er schreibt dort sein Buch.
4. Die Kinder haben ein Zimmer.
5. Seine Frau ist Lehrerin.

Rozdzia 5
1 1. 16.07 a) Es ist sechzehn Uhr sieben Minuten. b) Es ist sieben nach vier.

2. 13.27 a) Es ist dreizehn Uhr siebenundzwanzig Minuten. b) Es ist drei vor


halb eins. / Es ist siebenundzwanzig nach eins.
3. 8.39 a) Es ist acht Uhr neununddreiig Minuten. b) Es ist einundzwanzig
vor neun.
4. 22.48 a) Es ist zweiundzwanzig Uhr achtundvierzig Minuten. b) Es ist zwlf vor elf.
5. 19.15 a) Es ist neunzehn Uhr fnfzehn Minuten. b) Es ist ein Viertel
(fnfzehn) nach sieben.

1
Montag

2
3
Dienstsag Mittwoch

4
Donnerstag

5
Freitag

6
Samstag

7
Sonntag

3 Propozycja:

169
studio d

1. Ich habe am Montag Deutschkurs.


2. Ich arbeiten am Samstag und am Sonntag nicht.
3. Ich fahre am Freitag in den Supermarkt.

4 Propozycja:

1
aufstehen

2
joggen

3
frhstcken

4
arbeiten

5
ausgehen

6
Freunde
treffen

5 1. Ich stehe immer um 6 Uhr auf.

2. Ich rufe morgen beim Arzt an.


3. Wir sehen uns einen Film an.
4. Hier sind Fragen und wir kreuzen die Antworten an.
5. Wann fangen deine Freunde den Deutschkurs an?
6. Er sagt den Termin ab, er kommt nicht.

6 (Propozycja)

Kowalski, ich htte gern einen Termin.


Ja.
Wann geht es denn?
Ja, das geht. Nchste Woche Freitag um 10 Uhr. Auf Wiederhren

7 1. a); 2. - c); 3. c); 4. b); 5. b)

8 1. von ; 2. um; 3. Wann; 4. bis; 5. Am


9 1. Ich verstehe das nicht.

2. Wir kennen deinen Freund nicht.


3. Heute geht das nicht.

Klucz do testw sprawdzajcych

7
schlafen
gehen

4. Ich rufe dich nicht an.


5. Ich fahre nicht nach Deutschland.

Klucz do testw sprawdzajcych

10 Propozycja:

Ich stehe immer um 6.30 Uhr auf. Ich frhstcke und gehe in die Schule.
Ich lerne von 8 Uhr bis 14.30 Uhr. Um 12 Uhr mache ich Mittagspause.
Um 17 Uhr gehe ich in den Englischkurs. Dann muss ich meine Hausaufgaben
machen. Ich lerne viel. Um 19 Uhr rufe ich meine Freunde an und ich gehe aus.
Gegen 21 Uhr bin ich zu Hause. Ich gehe um 23 Uhr schlafen. Am Samstag gehe
ich in die Disco, ins Kino oder ich treffe meine Freunde.

Rozdzia 6

2 1. die Geschftsfhrung; 2. der Betriebsrat; 3. der Empfang;

4. die Personalabteilung

3 1. Das Buch liegt auf dem Tisch.

2. Die Vase steht zwischen dem Lexikon und dem Kalender./ Der Kalender steht
zwischen dem Lexikon und der Vase. / Das Lexikon steht zwischen der Vase
und dem Kalender.
3. Die Bibliothek ist neben der Schule./ Die Schule ist neben der Bibliothek.
4. Ich wohne in dem Studentenwohnheim.
5. Das Bild hngt unter dem Foto. / das Foto hngt unter dem Bild.

170
studio d

1 1c2a3b

4 1. Die Gitarre hngt an der Wand.

2. Der Teppich liegt auf dem Fuboden.


3. Der Computer steht auf dem Schreibtisch.
4. Der Teppich liegt unter der Lampe.
5. Die Bcher liegen unter dem Schreibtisch.

5 1. Sie arbeitet bei der Zeitung.

2. Die Zeitschrift liegt zwischen den Bchern.


3. Die Brille liegt auf dem Heft.
4. Der Hund schlft unter dem Stuhl.
5. Meine Bcher sind in dem Regal.
6. Alle Fotos hngen an der Wand.
7. Der Sessel steht vor dem Fernseher.
8. Das Kino ist neben dem Supermarkt.

6 1. Ich habe am ersten Januar Geburtstag. (Propozycja)

2. Der Internationale Frauentag ist am achten Mrz.


3. Der Nikolaus kommt am sechsten Dezember ins Haus.
4. Die Schule beginnt am ersten September.

7 1. besucht, lernt, trainiert

2. schlafen, mchte, kaufen


3. hat
4. schreibt, geht
5. kommen
6. macht, mchte
7. ldt ein

Rozdzia 7

1 1. Was sind Sie von Beruf? / Was machen Sie beruflich?

2. Wie finden Sie Ihren Beruf?


3. Was machen Sie (beruflich)?
4. Wie ist Ihre Arbeitszeit? / Wann arbeiten Sie?
5. Arbeiten bei Ihnen nur Frauen?

2 1. Koch; 2. Journalistin; 3. Pfleger; 4. Sekretrin; 5. Mechanikerin


3 1. Ansichtskarte; 2. Restaurant; 3. Geschft; 4. Stadtplan; 5. Flughafen

4 1. schneidet; 2. unterrichtet; 3. verkauft; 4. untersucht; 5. schreibt


5 1. Kundenberaterin; 2. Siemens, Berlin; 3. Adresse; 4. Telefonnummer;

5. Arbeitsplatz

6 bekommt, beraten, leitet, aufstehen, besuche, verdiene

7 1. Ich kann morgens lange schlafen.

2. Musst du am Wochenende arbeiten ?


3. Wir knnen Deutsch und Englisch sprechen und schreiben.
4. Meine Freundin muss am Telefon freundlich sein.

8 1. muss; 2. kann; 3. knnen; 4. Msst


9 Propozycja ( Moliwe s inne kombinacje)

10 Propozycja

Ich mchte Chefsekretrin werden. Der Beruf ist sehr interessant. Ich kann
in einer Firma arbeiten und meine Kunden beraten. Beruflich muss ich gut
Englisch und Deutsch sprechen. Ich muss am Telefon freundlich sein. Ich kann
viel Geld verdienen.

Rozdzia 8

1 1. Tourist; 2. Stadtplan; 3. Stadtrundfahrt; 4. Hotel; 5. Verkehrsmittel

2 1. bummeln; 2. besichtigen; 3. nehmen; 4. machen; 5. ansehen


3 1b2b3a

4 1. Gehen Sie hier geradeaus durch das Brandenburger Tor, Unter den Linden

entlang, und dann die dritte Querstrae.


2. Gehen Sie links durch den Garten, dann rechts die Burgstrae entlang bis zur
Nationalgalerie.
3. Hier an der Universitt vorbei bis zum Hegelplatz geradeaus, gehen Sie
ber den Platz bis zur ersten Ampel, dann links, Sie kommen direkt
auf den U-Bahnhof zu.
4. Zuerst gehen Sie geradeaus bis zur nchsten Ampel. Dann rechts
die Blumenstrae entlang bis zum Alexanderplatz.

171
studio d

1. Ich lese dein Buch.


2. Du suchst meine Brille.
3. Meine Freundin braucht eure Hilfe.
4. Wir brauchen ihr Auto.
5. Ihr findet unseren Kalender.

Klucz do testw sprawdzajcych

5 1. am; 2. ber; 3. zum; 4. durch; 5. zur; 6. in


6 eine Fahrt, eine Stadtrundfahrt, Sehenswrdigkeiten, besuchen, Freizeit,

besichtigen

Klucz do testw sprawdzajcych

Lieber Klaus,
schne Gre aus Italien!
Ich bin mit Peter im Urlaub. Es ist toll. Wir besichtigen Sehenswrdigkeiten. Im Programm sind Theaterbesuch und ein Spaziergang durch die
Stadt. In der Freizeit bummeln wir in der Stadt. Wir fotografieren viel.
Abends feiern wir im Club! Wir haben auch Fahrrder und abends sind
wir oft unterwegs. Die Atmosphre ist fantastisch! Wir lernen interessante
Leute kennen. Es gefllt uns sehr! Die Exkursion macht uns viel Spa.
Deine Schwester Eva

8 1. will; 2. Willst; 3. wollt; 4. wollen


9 P1. knnt. 2. will. 3. muss. 4. will, kann, muss

Rozdzia 9
1 1. an der; am; 2. in den; auf; 3. in
2 1. eine Radtour machen, planen

2. ein Picknick machen


3. ein Schloss besichtigen, fotografieren
4. Ferien machen, planen
5. eine Stadt besichtigen, fotografieren
6. den Dom besichtigen, fotografieren

studio d

172

7 Propozycja

3 1. Am Vormittag bin ich in Mnster angekommen.

2. Dann habe ich die Stadt besichtigt.


3. Spter habe ich die Radtour begonnen.
4. Am Mittag habe ich eingekauft.
5. Danach habe ich eine Reise geplant.
6. Ich bin durch die Stadt gebummelt.
7. Am Nachmittag bin ich weiter nach Kln gefahren.
8. Ich habe in der Stadt fotografiert.
9. Ich habe im Restaurant gegessen.
10. Ich habe in einer Pension bernachtet.

4 1. Ich habe einen Stadtplan gekauft und mein Partner (hat) die Koffer

gepackt.
2. Ich habe ein Buch ber das Reiseziel gelesen und mein Partner (hat) den
Termin beim Arzt abgesagt.
3. Ich habe das Hotel gebucht und mein Partner (hat) den Hund zu den
Eltern gebracht.
4. Ich habe das Auto getankt und mein Partner (hat) die Kamera
genommen.
5. Ich habe die Reiseroute geplant und mein Partner (hat) CD-Player
eingepackt.

5 genommen, getroffen, gespielt, geworden, gefahren, gekommen, gesehen,

gefallen, aufgestanden, passiert, angerufen, geschrieben, verloren, gewesen.

6 1. Der Winter beginnt im Dezember.

2. Die Sommerferien gibt es im Juli und im August.


3. Weihnachten gibt es im Dezember.
4. Die Schule beginnt im September.

7 1. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden,

8 1. sind; 2. bist; 3. hat; 4. bin; 5. hast

Rozdzia 10

1 1. Kartoffel; 2. Apfel; 3. Paprika; 4. Zwiebel; 5. Spinat

2 1. Kirche; 2. Butter; 3. Milch; 4. Ei; 5. Birne


3 kalte Getrnke: Cola, Bier, Eistee, Wein, Mineralwasser, Orangensaft

warme Getrnke: Tee, Kaffee.

4 darf, htte, Tomaten, kostet, nehme, Gurken, Zwiebeln, Salat, noch etwas,

macht.

6 Mgen Sie Spaghetti? / Isst du gern Salat? / Was ist dein Lieblingsessen? /

Schmeckt der Salat nicht?

7 1. Pommes sind bei den Mdchen besonders beliebt.

2. Das Essen da ist zu fett.


3. Sie haben Freizeit und knnen ihre Freunde treffen.
4. Spinat, Reis und Curry essen sie nur ungern.

8 1. lieber; 2. besser; 3. am besten; 4. mehr; 5. Am meisten


9 1. Welche; 2. Welchen; 3. Welches; 4. Welcher
10 1. eine Flasche; 2. eine Packung; 3. ein Beutel; 4. eine Tafel; 5. einen

Becher

Rozdzia 11

1 Kada poprawna odpowied jest moliwa.

2 1. findest; 2. gefllt; 3. trage; 4. anziehen


1
b

2
e

3
a

4
d

5
c

4 Damenabteilung, wnschen, suche, Gre, passt, anprobieren, steht, etwas

Preiswertes, reduziert.

173
studio d

5 kochen, schneiden, anbraten, geben, bestreuen, verrhren, geben, backen.

Klucz do testw sprawdzajcych

2. Warum hast du mich nicht angerufen?


3. Wann bist du weiter gefahren?
4. Meine Freundin und ich haben sehr gern eingekauft.
5. Wo hast du bernachtet?

5 (Propozycja)

1. billige; 2. unmodische; 3. schn; 4. dunkle; 5. hsslich

6 1. blauen Mantel; 2. bunte Jacken; 3. rotes Kleid; 4. neue Hose

7 1. Welchen Diesen

2. Diese Welche Diese


3. Welchen diesen, diesen.

Klucz do testw sprawdzajcych

8 1. Meine Freundin kauft einen neuen Rock.

2. Ich suche bequeme Schuhe.


3. Du brauchst einen schwarzen Mantel.
4. Er trgt ein grnes T-Shirt.
5. Wir nehmen eine weie Bluse.

9 (Propozycja)

Frhling
das Kopftuch
die kurze Hose
die Socken

Sommer
das Sommerkleid
das T-Shirt
die kurze Hose
das Top

Herbst
der Regenmantel
der Pullover
die Strumpfhose
die Socken

Winter
die Mtze
die Stiefel
die Handschuhe

10 1. frostig; 2. regnet; 3. bedeckt/ bewlkt; 4. windig; 5. scheint

studio d

174 11 Richtig:
Falsch:

6.
1, 2, 3, 4, 5.

Rozdzia 12

1 1. das Auge

2. das Ohr
3. der Mund
4. der Finger
5. die Zhne, die Zunge
6. das Bein, der Fu

2 Richtig: 2, 5, 6.

Falsch: 1, 3, 4, 7.

1
c

2
a

3
b

4
d

5
e

6
f

4 fehlt, fhle, Schmerzen, Husten, schlimm, Bleiben, krank, verschreibe, Nehmen,

-ruhe, wieder, Besserung.

5 1. luft; 2. Fieber; 3. Erkltung ; 4. Bauchschmerzen; 5. tun weh


6

1
c

2
b

3
e

4
a

5
d

7 1. darfst; 2. muss; 3. muss, darf; 4. mssen; 5. drft

8 1. Schlaf mehr!

9 1. ihn

2. sie
3. dich
4. sie
5. es
6. mich
7. uns
8. uns
9. ihn
10. sie

Klucz do testw sprawdzajcych

2. Iss viel Obst!


3. Nehmt die Tabletten!
4. Besuchen Sie Peter morgen!
5. Sei nicht so laut!
6. Gib mir das Buch!
7. Erklre mir die Regel!
8. Geht schlafen!

175
studio d

Testy dodatkowe
Caf d

Klucz do testw dodatkowych

1 1: Wie 2: Wo 3: Woher 4: Was


2 1: heie 2: wohnt 3: arbeiten 4: Kommt/kommen 5: Trinkst
3 1: bin 2: Seid/sind 3: ist 4: sind 5: Bist
4 2: drei 3: acht 4: zehn 5: zwlf 6: vierzehn 7: zwanzig 8: fnfundzwanzig

9: sechshundert 10: neunhundertneunundneunzig

Im Sprachkurs

1 1: der Stuhl, die Sthle 2: der Radiergummi, die Radiergummis

3: die Hausaufgabe, die Hausaufgaben 4: der Bleistift, die Bleistifte


5: die Tasche, die Taschen 6: die Pause, die Pausen 7: der Kuli, die Kulis
8: der Tisch, die Tische 9: der Test, die Tests 10: das Buch, die Bcher

studio d

176 2 1: n Ist das ein Fernseher? u Nein, das ist kein Fernseher, das ist ein Computer.
2: n Ist das eine Kursteilnehmerin? u Nein, das ist keine Kursteilnehmerin,
das ist eine Lehrerin.
3: n Ist das ein Wrterbuch? u Nein, das ist kein Wrterbuch, das ist ein Kursbuch.
4: n Sind das Bcher? u Nein, das sind keine Bcher, das sind Hefte.

Stdte Lnder Sprachen

1 1: Wie heien Sie? 2: Woher kommen Sie? 3: Wo liegt das?

4: Wo wohnen Sie? 5: Welche Sprachen sprechen Sie?


2 im Uhrzeigersinn: stlich sdstlich sdlich sdwestlich westlich

nordwestlich nrdlich

3 1: Warst/war 2: Wart/waren 3: waren 4: War


4 1: Tschechisch 2: Spanisch 3: Franzsisch 4: Polnisch

4Menschen und Huser


1 1. Ihr/mein 2: deine/meine 3: eure/unsere 4: dein/mein
2 Willi Austermann und seine Frau Antje wohnen in Ulm. Sie haben einen Hund.

Ihre Wohnung ist gro. Sie hat vier Zimmer, eine Kche, ein Bad und einen
Balkon. Sie haben auch ein Arbeitszimmer. Sie haben aber keinen Garten.

n Wie findest du die Wohnung von Martin und Corinna?

u Sie ist sehr gro.


Ich finde aber das Arbeitszimmer zu chaotisch, den Flur zu dunkel, die Kche zu
gro und den Balkon zu klein. Ich finde auch das Kinderzimmer von Peter und
Laura zu klein.

4 1: gro 2: lang 3: hsslich 4: neu 5: teuer dunkel

Termine

sieben 3: 8.20 Uhr / 20.20 Uhr / zwanzig nach acht 4: 11.30 Uhr / 23.30 /
halb zwlf 5: 4.45 Uhr / 16.45 Uhr / viertel vor fnf / dreiviertel fnf
6: 2.50 Uhr / 14.50 / zehn vor drei
2 1 c 3 a 4 g 5 d 6 f 7 b
3 1: Wann stehst du am Sonntag auf? 2: Geht ihr am Wochenende aus?

3: Wir kaufen am Samstag ein. 4: Der Deutschkurs fngt um neun Uhr an.
4 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
5 1: hatte 2: Hattet 3: hatten 4: Hatte 5: Hattest 6: Hatten
6 2: Wir gehen nicht ins Kino. Wir gehen ins Theater. 3: Ich stehe nicht um

sechs Uhr auf. Ich stehe um 7.30 Uhr auf. 4: Joana telefoniert nicht oft. Sie
schreibt viele E-Mails. 5: Ihr Kollege joggt nicht gern. Er fhrt lieber Fahrrad.

1 1: der Bahnhof, die Bahnhfe 2: der Fahrplan, die Fahrplne 3: der Parkplatz,

die Parkpltze 4: die Buchhandlung, die Buchhandlungen 5: der Bus, die


Busse 6: das Hotel, die Hotels 7: die Etage, die Etagen
2 1 c 3 f 4 a 5 b 6 e
3 1: Der Kuli ist neben dem Heft. 2: Die Brille ist unter der Tasche. 3: Das Kurs-

buch ist im Regal. 4: Das Handy ist zwischen den Zeitungen.


4 1: am ersten Zweiten 2: am dritten Zehnten 3: am zehnten Fnften

4: am zwanzigsten Elften

Berufe

1 1 d 2 g 3 b 4 h 5 c 6 i 7 a 8 f 9 e
2 1: Der Redakteur braucht einen Computer. 2: Die Sekretrin schreibt eine E-

Mail. 3: Der Lehrer sucht sein Wrterbuch. 4: Die Studentin liest in der Pause
eine Zeitung. 5: Sie hat keine Kolleginnen und Kollegen. Sie arbeitet allein. 6:
Er trinkt morgens nur einen Kaffee. 7: Er sucht seinen Chef.
8: Sie lieben ihren Job.

177
studio d

6 Orientierung

Klucz do testw dodatkowych

1 1: zwlf Uhr / 0 Uhr 2: 6.15 Uhr / 18.15 Uhr / viertel nach sechs / viertel

3 1: muss/mssen/kann 2: Musst/muss/knnen 3: Kann/Kann

4: Knnen/knnen 5: muss/muss/muss/kann
4 1: Was sind Sie von Beruf? / Was machen Sie beruflich? 2: Entschuldigung,

wo finde ich die Toiletten? 3: Wann ist Mittagspause? 4: Wie spt ist es?
5: Wann musst du morgen aufstehen? 6: Was machst du heute Abend?

Klucz do testw dodatkowych

8 Berlin sehen

studio d

178

1 1 d 2 g 3 e 4 h 5 c 6 f 7 a 8 b

1: der Busbahnhof, die Busbahnhfe 2: die Stadtrundfahrt, die Stadtrundfahrten 3: der Flohmarkt, die Flohmrkte 4: die Wegbeschreibung, die
Wegbeschreibungen 5: das Schwimmbad, die Schwimmbder 6: der
Fernsehturm, die Fernsehtrme 7: die Autobahn, die Autobahnen 8: die
Fugngerzone, die Fugngerzonen
2 1: Die Touristen gehen durch die Fugngerzone. 2: Morgen gehen wir in den

Park. 3: Die Studenten gehen ins Museum. 4: Wie komme ich zur Sprachschule? 5: Sie laufen ber die Brcke. 6: Er fhrt zum Bahnhof. 7: Sie luft
an der Universitt vorbei. 8: Wir gehen jetzt zur Touristeninformation.
9: Die Straenbahn fhrt ber den Marktplatz.

9 Ferien und Urlaub

1 1: Ich war in den Bergen 2: Das Wetter war sehr gut 3: Wir waren am Meer.

4: Es war super. 5: Meine Eltern waren in Wien. 6: Es hat oft geregnet.


2 1: sind/gefahren 2: haben/erreicht 3: haben/gezeltet 4: hat/geregnet

5: haben/gemacht/erlebt 6: hat/gebadet 7: hat/getroffen 8:


bin/geschwommen 9: haben/besichtigt 10: hat/fotografiert/habe/gelesen
11: bin/aufgestanden 12: habe/geschlafen 13: haben/gegessen 14:
haben/geplant.

10 Essen und trinken


1 1: die Banane, die Bananen 2: die Erdbeere, die Erdbeeren 3: das Brtchen,

die Brtchen 4: der Apfel, die pfel 5: der Salat, die Salate 6: die Orange,
die Orangen 7: die Wurst, die Wrste 8: die Kartoffel, die Kartoffeln
9: die Tomate, die Tomaten 10: das Hhnchen, die Hhnchen
2 n Guten Tag. Was darf es sein?

Ich htte gern ein Pfund Erdbeeren.


Sonst noch etwas?
u Ich nehme noch ein Kilo Kartoffeln. Was kosten die Kirschen?
n Die Kirschen sind billig. 100 Gramm nur 99 Cent.
u Gut. Ich nehme ein Pfund.
n Gerne. Darf es noch etwas sein?
u Danke, das ist alles. Was macht das?
n Das macht zusammen 5,50 Euro.
u

3 einen Liter Milch ein Kilo Zwiebeln eine Flasche Wasser eine Dose Sauer-

kraut eine Tafel Schokolade ein Brtchen einen Apfel


4 1: am liebsten 2: lieber/Lieber 3: gern
5 1: mag 2: mgen 3: Magst 4: mgt
6 1: n Hast du gestern eingekauft? u Ja, ich habe Obst und Gemse gekauft.

11Kleidung und Wetter


1 1: Nilgn trgt einen schwarzen Rock und eine weie Bluse. 2: Pavel hat einen

grauen Anzug, ein blaues Hemd und eine blaue Krawatte an. 3: Sandra trgt
eine Jeans und ein rotes Top. 4: Viele Leute tragen im Winter dicke Pullover.
2 2: diesen 3: dieses 4: dieses 5: diese 6: diese 7: Dieser / diese
3 1: Es ist sonnig. 2: Es regnet. 3: Es ist bewlkt. 4: Es ist windig.

12 Krper und Gesundheit


9: Auge 10: Bein 11: Kopf 12: Hals

2 1 d: der Hausarzt 2 g: die Krankenversicherung 3 a: die Kopfschmerzen

4 f: der Hustensaft 5 b: das Krperteil 6 c: das Krankenhaus 7 e: der


Arbeitnehmer 8 i: das Wartezimmer 9 k: die Krankschreibung 10 j: die Halsschmerztablette 11 h: die Sprechstunde
3 2: Darf 3: drfen/drfen 4: Darf
4 1: Nimm eine Tablette! 2: Geh zum Arzt! 3: Geh ins Bett und trink viel!

4: Esst viel Obst! 5: Macht mehr Sport!


5 1: ihn 2: sie 3: sie 4: es 5: mich 6: Sie 7: uns 8: euch 9: dich 10: ihn

Modelltest Start Deutsch 1

Hren

1 1 a) 2 b) 3 c) 4 a) 5 c) 6 b)
2 7: falsch 8: richtig 9: richtig 10: falsch
3 11 a) 12 b) 13 b) 14 a) 15 b

179
studio d

1 1: Bauch 2: Finger 3: Hand 4: Nase 5: Ohr 6: Fu 7: Mund 8: Knie

Klucz do testw dodatkowych

2: Was habt ihr heute Mittag gegessen?


3: Haben Sie den Spinat probiert?
4: Was haben die Erdbeeren gekostet?
5: Welchen Kse hat Franzi genommen?
6: Ich finde, die Torte hat sehr gut geschmeckt.

Lesen

1 1: richtig 2: falsch 3: richtig 4: richtig 5: richtig


2 6 a) 7 a) 8 b) 9 a) 10 b)
3 11: falsch 12: richtig 13: richtig 14: richtig 15: falsch

Schreiben

Klucz do testw dodatkowych

1 Familienname: Stan
kov; Vorname: Jitka; Strae, Hausnummer: Lutherstr. 63;

studio d

180

Postleitzahl, Wohnort: 10171 Hannover; Beruf: Redakteurin bei einer Zeitung;


Kursnummer: 4017-40; Kurs: Deutsch Stufe 1; Preis: 192, Euro
2 Propozycja:

Liebe Frau Glas,


leider bin ich krank und kann heute nicht nach Frankfurt kommen.
Wir mssen einen neuen Termin finden. Wann geht es bei Ihnen?
Mit freundlichen Gren
Jitka Stan
kov

Testy zbiorcze
Test zbiorczy rozdziay 13

1 Entschuldigung, frei, heie, komme, Deutschkurs, sprichst, Sprache, liegt,

Sdlich, studiere, Mchtest, nehme, zusammen, getrennt.

2 1. einundsechzig; 2. zweihundertfnfundachtzig; 3. sieben;

4. Dreiundzwanzig; 5. fnfhundertfnf

3 Propozycje:

1. Knnen Sie das bitte wiederholen?


2. Das verstehe ich nicht.
3. Entschuldigung, wie bitte?

4 1. der Radiergummi, der Schwamm

2. die Tasche, der Fernseher


3. das Wrterbuch, der Stuhl
4. der Bleistift, die Lampe

5 1. die Bcher; 2. die Huser; 3. die Tafeln; 4. die Taschen; 5. die Sthle;

6. die Mnner; 7. die Frauen; 8. die Blle; 9. die Bume; 10. die Hunde

6 1. , keine, .

7 1. Wie heit du? / Wie heien Sie?

2. Woher kommst du? / Woher kommen Sie?


3. Wo wohnst du?/ Wo wohnen Sie?
4. Welche Sprachen lernst du? / lernen Sie?

8 1. Polnisch; 2. Franzsisch; 3. Griechisch; 4. Tschechisch; 5. Portugiesisch


9 1. In der Schweiz.; 2. In der Trkei.; 3. In der Slowakei.; 4. In den USA.
10 1. warst, war; 2. Wart, waren; 3. war, war; 4. ist, sind; 5. waren, war
11 1. trinke, mchte; 2. kommen; 3. liegt; 4. heit; 5. Hast; 6. sprichst;

7. findest; 8. ist, kenne; 9. wohnst

Test zbiorczy rozdziay 46

1 Wohngemeinschaft, billig, gro, hell, gibt, Fenster, Balkon, Tr, Bcherregal,

Stuhl, Tisch, Bett, Flur, Spiegel.

2 1. das Wohnzimmer; 2. das Schlafzimmer; 3. das Esszimmer / die Essecke;

4. die Kche; 5. das Bad / das Badezimmer

3 1. einen Kuli; 2. eine Lampe; 3. ein Buch; 4. die Toilette; 5. den Compu-

terraum

4 1. gro; 2. hell 3.billig; 4. laut

181
studio d

2. ein, kein, ein


3. eine, keine, ein
4. , keine, .
5. ein, kein, ein

Klucz do testw zbiorczych

5 1. seine; 2. ihre; 3. eure; 4. unser; 5. Ihr


6 1.

Klucz do testw zbiorczych

a) Es ist sechzehn Uhr acht Minuten.


b) Es ist acht nach vier.
2.
a) Es ist einundzwanzig Uhr fnfzehn Minuten. b) Es ist ein Viertel nach neun.
3.
a) Es ist siebzehn Uhr zweiunddreiig Minuten. b) Es ist zwei nach halb sechs.
4.
a) Es ist neunzehn Uhr dreiig Minuten.
b) Es ist halb acht.
5.
a) Es ist fnfzehn Uhr siebenundzwanzig Minuten. b) Es ist drei vor halb vier.

7 Propozycja:

1. Ich stehe um 7 Uhr auf.


2. Um halb acht frhstcke ich.
3. Von 9 Uhr bis 17 Uhr arbeite ich.
4. Um 14 Uhr habe ich meine Mittagspause.
5. Um 20 Uhr gehe ich aus.
6. Um 23 Uhr gehe ich schlafen.

8 A. 1. Kann ich einen Termin haben? 2. Gehen wir am Samstag ins Kino?

B. Geht es in einer Stunde?


C. Tut mir leid, das geht nicht.
D. Ja, das passt gut!

2. Treffen wir uns morgen um acht Uhr?


2. Am Samstag kann ich leider nicht.
2. Morgen kann ich nicht, aber am Sonntag.

9 Propozycja:

1. Entschuldigung, ich war im Stau.


2. Tut mir leid, mein Wecker ist kaputt.
3. Entschuldigen Sie, mein Bus hatte Versptung.

studio d

182

10 Etagen, Erdgeschoss, Kantine, Empfang, Oben, Konferenzrume, Redaktions-

bro, Personalabteilung, Vertriebsleitung.

11 1. Wo befindet sich das Sekretariat?

2. Wo finde ich die Toiletten?


3. Wie spt ist es? / Wie viel Uhr ist es?
4. Was sind Sie von Beruf?

12 1. (Propozycja) Ich bin am fnften Mai 1999 geboren.

2. Am achten Mrz gibt es den Internationalen Frauentag.


3. Am ersten Juni gibt es den Internationalen Kindertag.
4. Weihnachten ist am 24. Dezember.

13 1. Die Tasse steht auf dem Tisch.

2. Die CD-ROM liegt vor dem Computer.


3. Die Brille ist in der Tasche.
4. Die Couch steht an der Wand.
5. Die Zeitungen liegen zwischen den Sthlen.

Test zbiorczy rozdziay 79

1 1. Ein Lehrer unterrichtet an einer Schule Schler und Schlerinnen.

2. Ein Mechaniker repariert Maschinen.


3. Ein Arzt untersucht seine Patienten.

2 1 . Verkufer; 2. Frisr; 3. Informatiker


3 1. die Adresse; 2. der Arbeitsplatz; 3. der Beruf; 4. die E-Mail-Adresse; 5.

die Faxnummer ( andere: der Name, die Telefonnummer )

4 1. muss; 2. kann; 3. kann; 4. Mssen; 5. muss


5 1. en; 2. e; 3. en; 4. ; 5. e
6 1. B; 2. A; 3. B

7 1 c 2 d 3 a 4 b

8 1. zur; 2. zum; 3. in den; 4. durch; 5. durch

1. Ich bin um 17 Uhr mit dem Bus angekommen.


2. Ich und meine Freunde haben viele Pltze besichtigt.
3. Meine Eltern haben auch viel eingekauft.
4. Wir haben in einem Hotel bernachtet.
5. Ich habe das Riesenrad im Prater angeschaut.
6. Mein Vater hat alles fotografiert.
7. Wir haben sehr oft gebadet.
8. Meine Mutter hat ein Kloster besucht.
9. Mein Vater hat den Urlaub super geplant.
10. Wir haben immer unser Ziel erreicht.

10 Propozycja:

Test zbiorczy rozdziay 1012

1 1 b 2 a, b 3 a

2 1, 3.

3 1. Chips; 2. Cola; 3. Joghurt

4 1. en; 2. e; 3. es
5 1. gern; 2. mehr; 3. besser
6 1. nie; 2. manchmal; 3. jeden Tag

7 helfen, suche, Gre, zeige, anprobieren, passt, steht, gefllt, teuer, reduziert.

8 1. Es ist kalt.; 2. Es ist sonnig.; 3. Es regnet.

183
studio d

1. Ein Mann ist mit dem Auto gefahren.


2. Pltzlich ist ein Radfahrer um die Ecke gekommen.
3. Der Mann hat ihn nicht gesehen und ist in das Rad gefahren.
4. Der Radfahrer ist hingefallen.
5. Er ist aber schnell aufgestanden.
6. Wir haben die Polizei angerufen.
7. Dem Radfahrer ist nichts passiert.
8. Die Polizei hat das Protokoll geschrieben.
9. Wir haben dem Radfahrer geholfen.
10. Wir sind weiter gefahren.

Klucz do testw zbiorczych

9 Propozycja:

9 1. Ich brauche einen grnen Rock.

2. Schler tragen weie T-Shirts gern.


3. Ich suche einen schwarzen Anzug.
4. Er mchte eine braune Jacke.
5. Ich kaufe ein neues Hemd.

10 1 c 2 a 3- b
11 1. Finger; 2. Auge; 3. Ohr

Klucz do testw zbiorczych

12 A: Guten Tag. Was fehlt Ihnen denn?

studio d

184

P: Ich fhle mich nicht gut.


A: Wo haben Sie Schmerzen?
P: Mein Rcken tut mir weh und ich habe Schnupfen und Husten.
A: Sie haben eine Erkltung. Ich schreibe Ihnen ein Rezept.
P: Wie oft muss ich die Medikamente nehmen?
A: Dreimal am Tag nach dem Essen. Brauchen Sie eine Krankschreibung?
P: Ja, fr meinen Arbeitgeber.
A: O.K. Ich schreibe Sie dann drei Tage krank. Kommen Sie in drei Tagen wieder.
P: Danke und auf Wiedersehen

13 1. Nimm Aspirin!

2. Rauchen Sie nicht!


3. Schwimmt!

14 1. Darf; 2. darf; 3. Drfen


15 1. mich; 2. dich; 3. sie; 4. Sie; 5. ihn

Niniejszy kurs skierowany jest do uczniw szk ponadgimnazjalnych uczcych


si jzyka niemieckiego od podstaw. Przygotowuje do matury na poziomie
podstawowym i do egzaminu Zertifikat Deutsch. Skada si z trzech czci:
A1, A2 i B1 (czci A1 i A2 dostpne s w wydaniach dwutomowych).
Kurs studio d:
1. oferuje poziom nauczania dostosowany do wymogw Europejskiego Systemu
Opisu Ksztacenia Jezykowego,
2. odpowiada standardom egzaminu maturalnego,
3. zawiera bogat ofert materiaw multimedialnych dla ucznia i nauczyciela,
4. wprowadza struktury gramatyczne w sposb praktyczny, pokazujc ich
zastosowanie w rnych kontekstach sytuacyjnych,
5. kieruje si najnowszymi osigniciami w dziedzinie nauczania jzykw obcych,
6. od pocztku konsekwentnie wprowadza rnorodne wiczenia fonetyczne,
7. przedstawia aktualn wiedz realioznawcz w ujciu midzykulturowym.
Komplet zawiera:
Podrcznik z wiczeniami + pyta audio dla ucznia,
Zeszyt maturalny,

studio d Jzyk niemiecki Poradnik metodyczny

studio d

studio

d A1

Jzyk niemiecki

Poradnik metodyczny w postaci ksikowej i w wersji interaktywnej,


Film studio d na DVD lub VHS,
materiay audio dla nauczyciela,

Poradnik metodyczny

CD-ROM dla ucznia,


Zeszyt swek do samodzielnej pracy,
Sprachtraining dodatkowy zeszyt wicze,
wiczenia interaktywne, testy kompetencyjne on-line, materiay dodatkowe
na stronie www.cornelsen.de/studio-d.

BC Edukacja Sp. z o.o.

www.bc.edu.pl

ul. ytnia 15 lok.13a


01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40