You are on page 1of 50

J F : @ F C F > @ 8 ; 8 I < C @> @ F

I<8 @DGLI8D<EK< 8:8;D@:8

6_eb_Z` ;]vgZ` EZVcfTTZ


OmZ!RTR^R_RgRcR_UR
^VVdbfVTZU`T`SVce`c
UVf^ fgV_e`_Rc`dVZcR
$RZ&^VfdTfZURU`d%
^VT`ScZfe`U`UVW]`c(
Q\ S\YPY\_R O_N`VYRV_\!

CZ_Xf{^R]ZdVaRcRgR( o 
DbORZ 5j`N_ 8R_[N[QR`"R[a_RcV`aN" '//-!

;@

FDA 6GdoA

0

B G D 3 ? ;E F G D 3

I 5 ;r @ 5 ;3

BG D3

@b e j gV b Z c iZ VXVYxb ^XV dj VXVYZb ^XVb ZciZ ^b ejgV7


H jVa YZkZ hZg d VY_Zi^kd% fjVa d VYkwgW^d7 H j Z gd XgZg fjZ
eVgV Zm e gZhhVg b Zjh X j ^Y VY d h e d j X d ^b e d giV V d gY Z b Ydh
[VidgZh% YZhY Z fjZ eVhhZ V ^Yw^V YZ fjZ eVgV \ gVcYZ e V giZ Ydh
X^Zci^hiVh hdX^V^h fjZ ZhijYVb gZa^\^ud cd 9gVh^a Zm^hiZ jb V Z he Z&
X^Va Y^[^XjaYVYZ YZ YZX^Y^g Viw d c Y Z% Zb hZj igVWVa]d ^ciZaZXijVa%
kV^ V X^xcX^V Z Viw d c Y Z kZb V gZa^\^ud% Y^[^XjaYVYZ hwg^V YZ Y Z &
b VgXVg d X d c igV hiZ Xdb V cud&X^xcX^V% YZ hZ Y Zb VgXVg gZ[aZm^kV&
b Zc iZ hVW Zc Y d d c Y Z Xdb ZvV jb V X d c Y Z iZgb ^c V V d j igV% Vhh^b 
Xdb d ]r% YV e VgiZ Y d h aZ^idgZh% V Y^[^XjaYVYZ Xd ggZaViVYZ hVW ZghZ
dh VjidgZh cud ZhiVg^Vb cV kZgYVYZ [VaVcYd hd W gZ h^ b Z hb d h*'
*' C ZcYd hd W gZ dh eXciXXdhiV^h% cud ejYZ aj\^g s ^b egZhhud YX X_jZ dh V j id &
gZh ZhXgZk^Vb iVb Wwb hdWgZ h^ b Zhb dh % _r Y^o^V k^ciZ Vcdh Vigrh I jWZb 
:whVg =ZgcVcYZh #=ZgcVcYZh% *2003 .1$'

*+0

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

; ^aZb Vh fjZ hZ Zm e d c ZcX^Vb f j V c Y d d V j id g hZ b ZiZ V ZhijYVg


hjV e gz e g^V gZa^\^ud' F fjZ% Va^rh% X d hij b V VXdciZXZg' #q b j^iV

Z]]fdZ` _j c id % Y^g^V 9djgY^Zj'$

8 adXjvud e j gVb Zc iZ VXVYxb ^Xd % ad\d fjZ V a^% eVgZXZj&


b Z V b V^h Xdb eaZiV igVYjvud YVfj^ad fjZ ]r Va\jb iZ b e d V c Y d 
X^hb VcYd fjZ cud w ar ZmViVb ZciZ d [d giZ YV ZheZX^Va^YVYZX^Zc iy&

[^XV f jZ ZhXda]^ Xdb d ^{eZVc% V hdX^dad\^V YV gZa^\^ud% gVb d YZhYZ

Vh dg^\Zch egZhi^\^VYyhh^b d eZadh Xarhh^Xdh [gVcXZhZh Z eZaV VaiV


hdX^dad\^V VaZb u' < hiV% Xdb d hZ cud WVhiVhhZ% a]Z YZj Viw c d b Z
egz e g^d 

FV]ZXZ`_dd`PZ`]`XZV( 8 e gd e z h^id 3 s XdaZvud b V^h ^b e d g&

iVc iZ YZ hZjh ZhXg^idh YZ hdX^dad\^V% ZY^iVYV Zb igxh k d ajb Zh V
e V gi^g Y d Vcd YZ hjV b d giZ% *2+)% DVm N ZWZg YZj d c d b Z YZ

<VdR^^V]eV6fWdyekV!fcFV]ZXZ`_dd`PZ`]`XZV #>8IJ% *2+)&*2++$% < c &

hV^dh I Zjc^Ydh YZ JdX^dad\^V YV IZa^\^ud' E u d w egZX^hd Y^oZg


b V^h cVYV'

JZ%eVgVdd[yX^dYZX^Zci^hiVhdX^Va e`feT`fce& iZb h^Yd Xdb ea^&

XVYd XdchZ\j^g YVh X^xcX^Vh YjgVh% Vh ZmViVh Z Vh #djigVh$ X^xcX^Vh
YV k^YV% d gZXdc]ZX^b Zcid YZ hjV aZ\yi^bV egZiZchud YZ X^Zci^[^X^&
YVYZ% d fjZ Y^oZg YZhhZ dWhXjgd Z b Vg\^cVa d[yX^d YZ hdX^zad\d YV
gZa^\^ud7 ; ^gZiVb Zc iZ Zckdak^Yd cdh XVb ^c]dh YV eZhfj^hV hdX^Va
hdWgZ gZa^\^|Zh Z gZa^\^dh^YVYZh cd 9gVh^a% rgZV Zb fjZ e d g h^cVa V
e gd Y j vud hz iZb [Z^id XgZhXZg fjVci^iVi^kVb ZciZ cdh }ai^b dh Vcdh
V jb V iVmV hje Zg^d g s YZ Y^kZghVh djigVh hjWrgZVh YV hdX^dad\^V
#8\j^Vg% *220$% ^cXd b d YVYd Xdb dh YZhXVb ^c]dh Z YZhVcYVcvVh
gZXd ggZc iZh cdh V ggd j W d h YZ ZaVWdgVvud iZzg^XV V fjZ sh kZoZh
Va\jch hZ VigZkZb c d ^ciZg^dg YZhiV ZheZX^Va^YVYZ Y^hX^ea^cVg s fjVa
iZc ] d YZY^XVYd Xdb b j^id egVoZg\gVcYZ eVgiZ YZ b ^c]V k^YV YZ
hdX^zad\d% bV^h YZ jb V kZo _r bZ YZ^ d igVWVa]d YZ X]Vb VgejWa^&
XVb ZciZ V ViZcvud eVgV dh g^hXdh ^b ea^XVYdh cV b VX^vV egZhZcvV
ZcigZ czh%fjZb hVWZ ZmXZhh^kV dj fjZb hVWZ ZmXZhh^kVb ZciZ idaZ&
gVYV% YZ ^ciZgZhhZh gZa^\^dhdh b dW^a^oVYdh cud b j^id sh XaVgVh Z
Xdb ZhXVhhV gZ[aZm^k^YVYZ e d g hdX^zad\dh Vb Vciyhh^b dh Yd kVadg
YV gZa^\^ud% Vb dgdhyhh^b dh eVgV Xdb Vh bV^h Y^kZghVh [dgb Vh YZ

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F ? = &= ; = 5 C % x F = b 5 

=A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ~ A =7 5 

*+1

gZa^\^dh^YVYZZ%Vd b Zhb d iZb ed% YZhXdc[^VYdh Yd fjZfjZgfjZ hZ


e gd e d c ] V dj hZ VabZ_Z Xd b d b wid Y d X^Zciy[^Xd% g^\dg X^Zciy[^Xd%
kVa^YVYZ X^Zciy[^XV' :gyi^Xdh% cjb V eVaVkgV% YV X^xcX^V e j gV ' <%
e d g XdZgxcX^V% Xgyi^Xdh YV WjhXV # edh^i^k^hiV %kud Y^oZg$ YZ X^Zci^&
[^X^YVYZ Z dW_Zi^k^YVYZ cV egri^XV YVh X^xcX^Vh hdX^V^h Zb \ZgVa'
8 i^ijYZ iVciVh kZoZh Zmea^X^iVb ZciZ gZ^iZgVYV% hZ cud YZ gZXjhV%
XZgiVb ZciZ YZ YZhVegZvd eZaV Y^hi^ci^k^YVYZ YV X^xcX^V Z Yd b w id &
Yd X^Zciy[^XdfjZ%XdckZc]Vb dh%hzedYZg^V iZgX d b d XdchZf~xcX^V
[VX^ab ZciZ VciZX^erkZa% hZ WZb fjZ dWk^Vb ZciZ cud YZhZ_VYV edg
ZhhZh ]db Zch YZ WdV kdciVYZ% d Z[Z^id Wjb ZgVc\jZ YZ Vi^c\^g Zb
X]Z^d V XgZY^W^a^YVYZ TZV_e}WZTRYV hdX^dad\^V YV gZa^\^ud dj YV V c igd &

edad\^V YV gZa^\^ud+ZaVh b Zhb Vh% fjZ ZhhZh hdX^zad\dh gZa^\^dhdh


Xdci^cjVb [VoZcYd% VjidXZcigVYdh cd egzeg^d X^gXj^id ZhigZ^id YZ
^ciZgZhhVYdh #.)) dj /)) eZhhdVh Zb idYd d eVyh%XVaXjaVkV I jWZb 
: whVg Zb *220$% ZhXVciZVYdh cZhhV eZfjZcV cZWjadhV hZb e d Y Zg
YZ [d\d% e d j Xd egZhi^\^VYdh cd b Z^d % dW_Zi^kVb ZciZ e j c ^Y d h Z%
c d ZciVcid% Xdb V ^ajhud YX hZ\j^gZb ^b ejcZh e d g hZj YZXaVgVYd
Y ZhVb dgs X^xcX^V ejgV ' @b e j gVb Zc iZVXVYxb ^Xdh%gZajiVciZhZb
hZ\j^g Vh gZ\gVh Y d _d\d Y d XVb ed X^Zciy[^Xd% hZ\jZb b ^hijgVcYd
Vh XVgiVh hZb hVW Zg V fjZb Vig^Wj^g V

^R]R dRVceV YZ hjV YwW^a

^chi^ijX^dcVa^YVYZ VXVYxb ^XV% V ^c_jhi^vV YZ hjV edh^vud b Vg\^cVa


c d XVb ed X^Zciy[^Xd% Xdb d hX d b jcYd VXVYxb ^Xd cud [dhhZ jb 
hZaZi^kd XVb ed YX WViVa]V Xdb gZ\gVh W Zb Xdc]ZX^YVh dj j b c^&
c ] d YZ XdWgVh Xg^VYVh Xdb Xdedh YZ XzaZgV Zb id gc d Z Zb WjhXV

YV YZ[^c^vud Y d b wg^id X^Zciy[^Xd decZTe`dV_df(

8 Zm e gZhhud fjZ jhd c d hj W iyij ad cud w YZ b ^c ] V aVkgV'


: Zb e d g X Z c id [Za^o cV iZb Vi^oVvud fjZ [Vo YV e j gZoV VXVY xb ^&
XV V e gd e z h^id YX Va\jch e Z ghd c V \ Z c h YV igV b V % V [ad gd j c j b V
+' 1PVTQRQNQJLD GD THNLJL^Q3 ZhiVg^V XdggZiV ZhiV [dgb V YZ c db ZVg V Y^hX^ea^cV7
K Zb az\^XV ZhiV XaVhh^[^XVvud fjZ Zc Xd c igd Vfj^ Z Va^ Z c igZ V c igd e z ad \ d h%
b Vh cud Xdb b j^iV [gZf~xcX^V% hdVcYd Vhh^b Vdh b Zjh djk^Ydh% e d gXVjhV
_jhiVb ZciZ YZhhV ZhXVhhZo YZ jhd% Xd b d hZ V^cYV cud i^kZhhZ [dgdh YZ eaZcV
X^YVYVc^V VXVYxb ^XV7

5 B H e B = C : = &x J = C D = = % F I 7 7 =

*,(

Z c igZ k ^hiV YZ I jWZb : whVg = Z gc Vc Y Zh V I Z\^cV E dkVZh' 8 Z c &


igZk^hiV [d^ YVYV Zb *220% iZ c Y d Zb b ^gV V X d b Z b d gV v ud Y d 
+) Vc ^kZghrg^d YV gZk^hiV
hV^j Zb b V^d YZ *200'

FV]ZXZx` " G`TZVURUV% Xj _d c } b Z gd *

M Z_Vb dh d f jZ Y^hhZ I jWZb : whVg cd b d b Z c id YV Z c igZ &


k^hiV Zb fjZ% YZXa^cVcYd jb V e d g jb V Vh [^a^Vv|Zh gZa^\^dhVh Ydh
b Zb W gd h Y d eg^b Z^gd : dchZa]d < Y ^id g^Va YZ FV]ZXZx`"

G`TZVURUV&

YZhXgZkZ Vd b Zhb d iZb e d jb e d j X d Yd VeY`dfjZ YZhYZ d ^cyX^d

V c ^b d j VfjZaV ^c^X^Vi^kV VXVYxb ^Xd&ZY^idg^Va3


=HTJWPVD & G Z g\ j c id &b Z e d g f j Z e gZ k VaZX Z j V ^Yw^V X^Z [V oZ g jgcV
gZk ^hiV VXVYxb ^XV7 G d g jb aVYd% ]Vk^V jb LP VHTHUUH PDU gZ aV v| Z h Z c igZ gZ a^&
\ ^ud Z hd X ^ZY V Y Z% c d Z m Vb Z YVh gZ aV v| Z h hdX^V^h% b Vh% e d g d j igd % c d ^cyX^d
Y d @J < I ZhiVkV e gZ hZ c iZ X Z giV igVY ^vu d V ij V c iZ Y V Z hf j Z gY V e gd iZ h iV c iZ ' #$
f j Z ]Vk^V Zb X d b j b Z c igZ Vh e Z hhd V h f j Z [d gV b X d c k ^Y V Y Vh e V gV X d b e d g
d : d c hZ a] d Y Z I ZYVvud7
>WEHO& F a] V c Y d d : d c hZ a] d Y Z I ZY Vvud % X aV gV b Z c iZ e d Y Z &hZ c d iV g
Vy e V giZ Y V gZ Y Z YZ e Z hf j ^hV Y d gZ h f j Z hZ Z c X d c igV k V b c d @J < I ' ? r k r g^d h
e gd iZ h iV c iZ h Vfj^3 < aiZ g ; ^Vh D VX^Za% N VaYd : whVg% AVXn D VgVhX] ^c % A Z i] Z g
I V b V a] d % F h l V aY d < a^Vh O ^Y ^Z] % : ] g^hi^V c CVa^kZ ; < e^cVn #YZ > Z c Z W gV %
f j Z Z c igd j e d gf j Z Zhij Y Vk V e Z c iZ X d h iV a^h b d V X d c k ^iZ Y d : d c hZ a] d D j c &
Y^Va Y Z @\gZ_Vh$' M dXx iZ b jb X ^gX j ^id V f j ^% X d b c d b Z h W Z b Z m e gZhh^k d h
Y d b j c Y d Z X j b x c ^X d f j Z [d gVb eVgV V jc^k Zgh^Y VY Z' L b V ^c iZ aZX ij V a^Y V Y Z 
e gd iZ h iV c iZ f j Z b ^\ gd j eVgV V jc ^k Zgh^Y VY Z c d h V c d h YV Y ^iV Y j gV Z f j Z hZ
d g\ V c ^o d j c d @J < I % f j Z hZ gZ Zc X d c igV k V c d @J < I ' < c iu d % ZgV Z c f j V c id 
e Z hf j ^hV Y d gZh Y Z gZa^\^ud f j Z ZaZh ZhiVkVb Vy'
; Z e d ^h iZb j b d j ig d \ gj e d % jb d j igd X ^gXj ^id% f j Z Z jb X ^gX j ^id 
XViza^Xd' < hiVk Vb 3 d R8 [d c hd p > gZ\dgn% f j Z w W ^he d % 8 aW Z gid 8 c id c ^V o o ^%
= gV c X ^h X d : V giV m d I da^b % < Y j V gY d ? d d gc V Z gi% < Y xc ^d MVaaZ% A d h w F h X V g
9 Zd ood ' ; Z b V c Z ^gV hZ b Za] Vc iZ V d X ^gX j ^id Z Xj b x c ^X d % Y Z c igd YV ^\gZ_V
XViza^XV ZaZh hud ^ciZaZXijV^h' G Zhf j ^hVY d gZh e V gV d aVYd Y V h X^xcX^Vh hdX^V^h
Z Y V ] ^hiz g^V % c u d e V gV d aVYd Y V iZdad\^V' = VjZb e V giZ Y d X ^gX j ^id Y Z 
^c iZ aZX ij V ^h X Viz a^X d h% c d fjVa hZ Y Z hiVX Vb G Z Y gd I ^W Z^gd Y Z F a^k Z^gV Z
K ] d b V h 9 gjcZVj'

#q _j hiVb Zc iZ c ZhiV ]dgV fjZ a]Z d X d ggZ d h^ciV\b V fjZ


] d _Z b Z ^c iZgZhhV iVcid3$

GC 7 =C @ C ; =5 

85

F =L =; =w C % x F?5 

=A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 =bA =7 5 

*,)

< iZb \ Z c iZ f j Z kZb Y d b j c Y d e j gV b Z c iZ VXVY xb ^Xd 3 : t c Y ^Y d 


G gd X z e ^d : V b V g\ d %I Zcw I ^W Z^gd ZP k d c c Z D V\\^Z%f j Z ZhiVkVZ c igV c Y d cV
rgZV% Z h ij Y V c Y d V j b W V c Y V Z d X V c Y d b W aw ' I Vae] ; ZaaV : VkV ZhiVkV% iV b &
W w b ]Vk^V ^c iZ gZhhZ Xb ^c Xaj ^gW gV h^a^V c ^hiV h #'''$ < c iu d % ZgV j b V gZ Y Z % jb V
gZYZ Y Z Y ^[Z gZ c iZ h e Z hf j ^hV Y d gZh f j Z hZ Ve gd m ^b Vk Vb e Z ad [Vid Y X Z hij Y V g
gZa^\^ud #= Z gc V c Y Z h% *220$'

q W Zb h^\c^[^XVi^kd d X d c iZ m id ^b ZY^Vid Zb f j Z hZ ^c hZgZ d


h^ciV\b V' < hir&hZ [VaVcYd Ydh e g^b z Y ^d h YX jb V gZk^hiV hd W gZ V
fjVa V V c igd e z ad \ V I Z\^cV E dkVZh% hjV X d d gY Z c V Y d gVYX gZYVvud%
hZ e Zg\ j c iV e d g f jZ w fjZ YZhYZ d ^cyX^d iZg&hZ&^V YZ[^c^Yd Xdb d
jb e gd _Z id VXVYxb ^Xd' < iZgb ^c V&hZ [VaVcYd hd W gZ fj Zb ZgV
f j Z b c d e g^b Z^gd : d c hZa] d YZ IZYVvud' #, Zc igZk ^hiVY d da]V
eVgV V a^hiV YZ cdb Zh' I ZXdc]ZXZ ^b ZY ^ViVb Zc iZ Va^ igxh \ gj e d h
fjZ% cjb Vid fjZ w YZ Vcra^hZ b Vh iVb Wwb YX ^cXdc[^YxcX^V WZb 
^ciZcX^dcVYV% k^cXjaV V igxh Y^[ZgZc iZh X^gXj^idh YZ ^ciZaZXijV^h%

Yd^h YZhhZh X^gXj^idh ^YZci^[^XVYdh acZ^RWRTZV e d g kycXjadh YX eZg&

iZcvV gZa^\^dhV3 d X^gXj^id e gd iZ hiV c iZ % iVb Wwb X]Vb VYd Va^ YZ
b j c Y d ZXj b x c ^X d pJZ hZ VXgZhXZciVb dh cdb Zh YZ I jWZb 
8 akZh Z Y d e gz e g^d I jWZb : whVg% Vb W d h YV : db ^hhud < Y^idg^Va%
dh e gd iZ hiV c iZ h ZgVb d^id'S Z d X^gXj^id XViza^Xd RK Vb Wwb ZgVb 
d ^id dh XViza^Xdh' GVgZXZ fjZ cud d Xd ggZj Vd Zc igZk ^hiVY d ZmVb ^&
cVg V hZ\jcYV Xd b e d h^vud Y d : dchZa]d YZ IZYVvud% ZhiVb eVYV
_r c d hZ\ j c Y d c } b Zgd YV gZk^hiV% YZ c d k Z b W gd Yd b Zhb d Vcd%
Xdb jb c d b Z V bV^h c d ZaZcXd YX XViza^Xdh3 C ZdcVgYd 9d[['
=^XVgVb hZc Y d cdkZ dh XViza^Xdh% a^\Z^gVb ZciZ b V_dg^irg^dh cjb 
: dc hZa] d YZ I ZYVvud X d b e d hid YX k^ciZ cdb Zh'S
= ^c Vab Zc iZ% Vd aVYd YZhiV VkVciV_VYV gZegZhZciVvud YV ^c iZ &
aZXijVa^YVYZ Xg^hiu cdh f j VY gd h YV gZk^hiV% d \ gj e d b Z c d g YZ
idYdh' H j Z d Zc igZk^hiVY d edYZg^V iZg X]Vb VYd h^b eaZhb ZciZ YZ

aV^Xd $?RZ#T& s b d Y V [gVcXZhV$ dj V\czhi^Xd' < gVb VeZcVh f j V igd cd


: d c hZa] d YZ I ZYVvud3 : tcY^Yd G gd Xz e ^d =ZggZ^gV YZ : Vb Vg\d%
I Zcw I ^WZ^gd%P kdcZD V\\^Z #V^cYV Xd b d c d b Z YZP kdcZ 8akZh
MZa]d$ZIVae]; ZaaV:VkV' :^gXj^idb ^cdg^irg^dcd eg^b Z^gd:dchZ&

*,*

5 B H e B = C : = &x J = C D = < F I 7 7 =

a]d YZ I ZYVvud% Y^\V&hZ VWZb YV kZgYVYZ% bVh cud cV rgZV Xdb d

j b idYd' pE57y6 dVUVgV&a`c{^& VdbfVTVcUVT`_eRcV_ecV`dZ_eV]VTefRZd_x`'

cV]ZXZ`d`d_RTdaf]RUR cVgZdeR `d_`^Vd UV6]SR LR]fRc & R_ec`a~]`XRUR


IC>86B E&?Rj^VEZ_d\jN YZde`cZRU`c]ZXRU` u VUZe`cR =I8>H:8& V
9fX)Rd HVZiVZcRB`_eVZc`& d`TZ~]`X` UR IGE& UVaRddRU`ac`eVdeR_eV^Rd
bfVYv^fZe`eV^a`RSR_U`_RcRRcV]ZXZx`& Z_eVXcR_eVdUR8`^Zddx`:UZe`r
cZR]V_x`U`8`_dV]Y`UVFVURzx`'S 8 ZhiZh X^Zci^hiVh hdX^V^h d Z c igZ &
k ^hiVYd e gZ[Zg^j gd ij aVg #b V\^higVab ZciZ$ YZ \ZciZ fjZ kZb Yd
b j c Y d e j gV b Z c iZ VXVYxb ^Xd ' F j hZ_V% YV ^ciZa^\xcX^V VXVYxb ^&
XV% X^gXj^id ^chi^ijX^dcVa^oVYd YZ ^ciZaZXijV^hkdaiVYdheVgVVh X^xc&
X^Vh Z V Xgyi^XV YVh VgiZh% Xdb ^ciZgZhhZh e aZc Vb Zc iZ ^ciZaZXijV^h Z
e gZ iZ c h| Z h Viw b Zhb d Zm^hiZcX^V^h YZ X d ggZ he d c Y Z g Vd i^ed ^YZVa
YV Zh[ZgV ^ciZaZXijVa Vji{cdb V'

E d jhd YZ jb h^ciV\b V% d Zc igZ k ^hiV Y d gZb Zi^V `d `feg`d

Yd^h \ gj e d h eVgV jb V odcV ajhXd&[jhXd% b ^hijgVYV% Zb WVgVa]VYV%


XgjoVYV% V ehZ]ZXYe!`_V Yd ^b ejgVb ZciZ VXVYxb ^Xd% d c Y Z ^ciZaZX&

id Z hVXg^[yX^d Y d ^ciZaZXid% kVa]V V ZmegZhhud l ZWZg^VcV% d j igV 


Xd^hV c ud [VoZb V cud hZg Xdc [j c Y ^g&hZ b j ij Vb Zc iZ d j % e ^d g
V^cYV% a^b ^iVg&hZ gZX^e gd XVb Zc iZ Zb hjVh az\^XVh ZheZXy[^XVh% cud
gVgd hZ b ji^aVc Y d Zb hjV e gz e g^V ji^a^YVYZ% Zb hjV ZheZXy[^XV
hZgkZci^V% X d ggZ c Y d d hwg^d g^hXd% X^xcX^V hdX^Va Z gZa^\^ud% YZ Vh&
h^b b ji^aVgZb ^ggZb ZY^VkZab ZciZ hZjh e gz e g^d h e gd Y j id h ^c iZaZX&
ijV^h' : d c igV V k d c iVY Z% b Vh ^ggZb ZY^VkZab ZciZ'
C^\Vv|Zh eZg^\dhVh% ed^h' GZg^\dhVh eVgV fjZb 7 GVgV V X^xc&
X^V Zb h^% cud% b Zhb d fjZ hZ_Vb gZaVv|Zh b Vci^YVh ejWa^XVb Zc iZ
Zb c d b Z YV X^xcX^V% Zb c d b Z YZ jb e gd _Zid VXVYxb ^Xd% hd W d
h^\cd Y d Xd c ] Z X ^b Z c id e gd e g^V b Z c iZ X^Zciy[^Xd4 eZg^\dhVh h^b%
VciZh YZ b V^h cVYV eVgV VfjZaVh Y^hX^ea^cVh YVh X^xcX^Vh ] j b VcVh
,' 8aWV QVajVg X]Z\VcYd idiVab ZciZ YZ [dgV Yd b jcYd gZa^\^dhd' K ^c]V jbV
[dgb Vvud hZXjaVg% b Vgm^hiV% YZ X^Zci^hiV hdX^Va' DVh iVb Wwb hZ ^ciZgZhhVkV
eZaVY^b Zchudh^b Wza^XVfjZZhiVkV cVgZa^\^ud' E ZhiZeg^hb VbV^hVXVYxb ^Xd
V gZa^\^ud ^ciZgZhhVkV Xdb d jb ^cY^XVYdg hdX^Va% ZmegZhhud YZ gZaVv|Zh hd&
X^V^h' < hhZZgV W SWDGTQG F THIHTaPFLD GD 1 NED%i !6HTPDPGHU# (..,/ ('"

GC 7 =C @ C ; =5 

85

F ? = &= ; = 5 C % x F = %5 

=A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ? A =7 5 

*,+

Y ^gZiVb Zc iZ Zckdak^YVh% bV^h kjacZgrkZ^h fjZ hud% b V^h ^cYZ[^c^&


YVh e d g c VijgZoV4 b daZh' JZ_V fjVa [d g V X^xcX^V ] j b Vc V ZcgZYVYV
c ^hid eh^Xdad\^V% Vc igd e d ad \ ^V% hdX^dad\^V YV gZa^\^ud hZjh
e gd Y j id h XVgZXZgud YV cZXZhhrg^V c^i^YZo Yd h gZhjaiVYdh X^Zciy[^&
Xdh% Vb Wy\jdh dh e gd Y j id h iV c id f j V c id Vb Wy\jVh Vh gZaVv|Zh YZ
^c iZgZhhZ fjZ dh e gdYjo^gVb '
< c igZ k ^hiV Y d gV Z Zc igZk^hiVYd egZiZc Y ^Vb V gZXd c hi^ij ^vud
YZVheZXidh ^b e d giVc iZh YV]^hizg^VYV gZk^hiVfjZejY ZhhZb ZkZc&
ijVab ZciZ ^c he^gVg&a]Z cdkVh Y^gZig^oZh' @c iZgZhhVY d h cd gZh\ViZ%
V^cYV fjZ eVgX^Va% YZ jb V Y ZiZgb ^c VY V b Zb zg^V ^chi^ijX^dcVa fjZ
X% hZb Y}k^YV% YZ ^b e d gitc X^V XgjX^Va eVgV fjZb [Vo% [Zo d j [Vgr
X^xcX^Vh hdX^V^h YV gZa^\^ud cZhiZ eVyh% YVkVb ^cyX^d Va^ V jb V
VkVa^Vvud h^cXZgV YV igV_Zizg^V ^ggZ\jaVg% VX^YZciVYV% X]Z^V YZ
eZgXVavdh b Vh iVb Wwb e Zgb ZVY V YZ hjXZhhdh ^cZhfjZXykZ^h% \ Z &
c ZgdhV Zb Xd c ig^W j ^v| Zh ize^XVh ^cZhi^b rkZ^h YV }c^XV gZk^hiV

TZV_e}WZTR WgVh^aZ^gV ZheZX^Va^oVYV Zb gZa^\^ud% cVhX^YV Yd ^ciZgZhhZ


TZV_e}WZT` cV gZa^\^ud Vd b Zhb d iZb e d fjZ YV Xdck^Xvud YV ^b e d g&
itcX^V YV gZa^\^dh^YVYZ cV XjaijgV WgVh^aZ^gV Z Y d kVadg ad\yhi^Xd

YVh ^chi^ij^v|Zh gZa^\^dhVh cdh V c d h YZ X ] j b W d YV Y ^iVY j gV


b ^a^iVg V e V gi^g YZ *2/-' L b Zb egZZc Y ^b Zc id % e d giV c id % Vc iZh YZ
bV^h cVYV VXVYxb ^Xd'- D Vh cud hz% cud id iVab Zc iZ% X d b d [^XV
Zk^YZciZ Y ZhYZ ad\d c d Xd c iZ m id YV Zc igZk ^hiV Zb fjZ [d^ e gd [Z &
g^Yd d h^ciV\b V% jb gd b e V c iZ egdk^YZcX^Va YZ I jWZb : whVg
=ZgcVcYZh% jb i^gd cV b dhXV' : VhjVab ZciZ Xd b d hjg\^j% XV^j
X d b d jb V ajkV% V_jhiVcYd&hZ e Zg[Z^iVb Zc iZ Vd hZc i^b Zc id fjZ
-' 8 VegZhZciVvud Yd eg^b Z^gd c}b Zgd V[^gb VkV d hZ\j^ciZ cd eg^b Z^gd eVgr&
\gV[d3 h>HNLJL^Q ?QFLHGDGH w jb Zb egZZcY^b Zcid cdkd cdh XygXjadh VXVYx&
b ^Xdh WgVh^aZ^gdh' IZk^hiVh hdWgZ gZa^\^ud ixb h^Yd b dcdeza^d YZ \gjedh
gZa^\^dhdh% b Zcdh e d gXdcfj^hiV fjZ e d g VWVcYdcd' 8 gZa^\^ud% Xdb d dW_Zid
X^Z ^ciZgZhhZ X^Zciy[^Xd% [d^ egVi^XVb ZciZ bVg\^cVa^oVYV eZadh XygXjadh jc^kZg&
h^irg^dh%XVeZcVh jb \ gj e d gZhig^idYZ eZhfj^hVYdgZh dg^Zcidj dh hZjh Zh[dg&
vdh eVgV ZhiV rgZV' #IH&LJL^Q  ?QFLHGDGH c' *% b V^d *2003 *$' F h VY_Zi^kdh
FLHPVbILFQZ DFDGaOLFQ eVgV ^YZci^[^XVg d egd_Zid YV gZk^hiV kdaiVb V id gid Z V
Y^gZ^id cV XdckZghV YZ IjWZb :whVgV IZ\^cV E dkVZh #kZg =ZgcVcYZh% *220$'

*,,

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

Zj Xr Xdb ^\d iZ c ] d cjig^Yd% YZb {c^d fjZ b Z gd c Y V ^c h^hiZc iZ&
b Zc iZ% Xgd c ^XVb Zc iZ% Z fjZ kV^ e Zge VhhVg YZ [^d V eVk^d ZhiZ
WVaVcvd Zc Xd b Zc Y VY d eZaV Y^gZvud YV 8 E G F : J 3 d hZc i^b Zc id 
YZ ^chVi^h[Vvud Xdb V ^chj[^X^xcX^V YZ

T`^^Ze^V_e X^Zciy[^Xd cV

rgZV% Xdb ij Y d d fjZ ZhhZ i^e d YZ Z b e Z c ] d ^bea^XV'


: VWZ jb V gZhhVakV3 iVb Wwb e d g XVjhV YV Xd chitcX^V Y ZhiZ
b Zj hZc i^b Zc id % b Vh c ud hz e d g^hid% V gZigdheZXi^kVfjZ gZhj aiV&
gr Y ZhiZ ZchV^d hZgr cud VeZcVh ^cZk^iVkZab ZciZ hjW_Zi^kV% b Vh
iVb W wb Vhhj b yY Vb Zc iZ eZhhdVa Z eZgheZXi^k^hiV' I ZigdheZXi^kV V
e V gi^g YZ jb V YZa^WZgVYV eZgheZXi^kV' F e Zgyd Y d YZ iZ b e d [d^
Y Z[^c ^Y d eZaV 8 E G F : J & YZ *20) Vdh cdhhdh Y^Vh & X ZhiV w V
}c^XV ZhXda]V cud [Z^iV VeZcVh e d g b ^b ' K d Y d d gZhid w b j^id
eZhhdVa' E d X j gid aVehd YZ iZb e d fjZ b Z YZgVb Z%Vawb Yd bV^h%
Zb _d gc VY V eVgX^Va% w Zk^YZciZ fjZ cud hZg^V edhhykZa Y V g XdciV%
YZ b d Y d ZmVjhi^kd Z dW_Zi^kVb ZciZ _jhid% YZ idYdh dh ZhijYdh
hd W gZ gZa^\^ud [Z^idh e d g X^Zci^hiVh hdX^V^h YZhY Z dh Vcdh *20)% YZ
id Y V V e gd Y j v u d a^iZgrg^V gZhjaiVciZ YV eZhfj^hV Zb X^xcX^Vh hd &
X^V^h YV gZa^\^ud c d 9gVh^a% cZhiVh igxh e gdYji^kVh YwXVYVh' Gdg
^hhd YZkd% YZ hVyYV% e ZY ^g YZhXjaeVh e d g VfjZaZh b d b Z c id h Yd 
iZm id Zb f jZ b Zjh Xdb Zc irg^d h% e d g b Zcdh hji^h Z Xdb eaZmdh%
[dgZb bV^h ^c_jhidh Xdb dh b wg^idh Y d h XdaZ\Vh'
JZb [VahV b dYwhi^V% iZ c ] d XaVgVXdchX^xcX^V YZ fjZ d egZhZc &
iZ WVaVcvd gZhjaidj b j^id b Zcdh VWVa^oVYd% Vawb YZ b j^id b Zcdh
XdgedgVi^kVb ZciZ hda^Yrg^d% Yd fjZ d gZaVid YZ I jWZb :whVg% X]Z^d
YZ YVYdh egZX^dhdh Z eZgb ZVYd YZ aVcXZh Xjg^dhdh% ^cwY^idh jch%
hVW^Ydh bVh ZhfjZX^Ydh djigdh% ejmVYdh YV b Zb zg^V YZ jb Ydh

FV]ZXZx` " 
G`TZVURUV&Xd d gY Zc VY d gYZhZjXdb ^ixZY^idg^Vae d g*0Vcdh% Z_deZefeZ`_
SfZ)UVcgZheZ^irkZa%YZ fjZb idb d Zb egZhiVYd ZhiZ [gVhZVYd ej&

WgVkdh Z VYb ^grkZ^h [jcYVYdgZh Yd *J<I Z YV gZk^hiV

gVb ZciZ VXVYxb ^Xd cd fjVa ^YZci^[^Xd% s gZkZa^V Yd Vjidg% d


^cY^h[VgvVkZa hVW d g`Vci^Vcd YZ fjZwe d giV Y d gd jhd Y^hi^ci^kd fjZ
[Vo YV eVaVkgV e j gd  cVZ_ & Zb egZ\d fjZ hZ id gc V V^cYV bV^h
[d giZ fjVcYd ZhXg^id% c d Vid YZ d gZaVid dgV^ hZ YZ^mVg YZ^iVg Zb

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F ? = &= ; = 5 C % x F ? 5 

=A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ? A =7 5 

*,-

a^c]Vh ^b egZhhVh% cd b db Zc id Zb fjZ V Xd^hV hV^ ejWa^XVYV% [VoZg

d fjx7 < j d a^ Xdb [dgvV' E u d Yr eVgV hZg\gVij ^id d VY_Zi^kdafc`
f j Vc Y d d fjZ Zhir Zb XVjhV dj Xb Y^hXjhhud w V X^xcX^V% fjZ cud
VeZcVhedYZ%b VhYZkZaZ\^i^b Vb ZciZ e gZiZc Y ZgeVgVh^% Xdb d^YZVa
cdgb Vi^kd% V ejgZoV% ZmViVb ZciZ eZaV Y^[^XjaYVYZ ^chjeZgrkZa YZ
gZVa^or&aV Xdb c^i^YZo% eZaV Y^[^XjaYVYZ YZ YZhkZcX^a]Vg&hZ Yd fjZ
cud w X^xcX^V' :^xcX^VejgV% e d gfjZ cud7 8YZbV^h% ]r d [Vid YZhZg

d jhdYVeVaVkgVafc`jb VXVgVXiZgyhi^XViVb Wwb YVk^hVYVlZWZg^VcV%


cZd`Vci^VcV% e d g XdchZ\j^ciZ% Yd egdXZhhd YZ [dgb Vvud Y d h Xd c &
XZ^idh cV iZdg^V hdX^Va% eZgheZXi^kV YV fjVa hdj eVgi^XjaVgb ZciZ
Y ZkZYdgXb b ^c]V [dgb Vvud YZ hdX^zad\d Z Zb b ^c]V kdXVvud YZ
X^Zci^hiV'
8 hh^b % s k d c iV Y Z cZhiV jhjgeVvud awm^XV fjZ d e Z gd cV WZaV
Z c igZk ^hiVYX I jWZb :whVg%fjZb hVWZ igV^cYd&a]ZdZhe yg^id Xdb 
dh ^ciZcX^dcV^h Y Zha^oVb Zcidh hZb tc i^Xd h fjZ ^c igd Y j od % fjZgd
_r c d ^cyX^d YZhiZ gZ igd he Z X id YZ^mVg d b Zj e d c id YZ k^hiV XaVgV&
b Zc iZ Z hiVb e VY d cV hZ\j^ciZ V[^gb Vvud3 Vh X^xcX^Vh hdX^V^h YV
gZa^\^ud c d 9gVh^a cjcXV [dgVb % cZb _Vb V^h X]Z\VgVb V hZg% jb V

rgZV afcR^V_eVRTRU|^ZTR( E u d d [dgVb 

_`d R_`d *20)% e d g d c Y Z

Xdb ZvV ZhiZ WVaVcvd% cZb k^ZgVb V hZg Xdb d eVhhVg Y d iZb ed'
H j VhZ ig^ciV Vc d h hZ eVhhVgVb Z dh hdX^zad\dh YV gZa^\^ud cd
9gVh^a% Vhh^b X d b d hZjh eVgXZ^gdh YZ Zb egZ^iVYV% Vc igd e z ad \ d h
Zb hjV b V^dg^V b Vh iVb Wwb X^Zci^hiVh edayi^Xdh Z ]^hidg^VYdgZh
kdaiVYdh eVgV d Zhij Y d YVh gZa^\^|Zh% Xd c i^c j V b d h id Y d h V ^c iZ&

\gVg V^cYV ]d_Z jb V rgZV RTRUV^ZTR^V_eVZ^afcR( < YZ ZheZgVg fjZ


jb Y^V k Zc ] Vb d h V VXZ^iVgb Zcdh Zh\VgvVYVb ZciZ% b V^h XdaZi^kV&
b ZciZ% ZhiZ YZhV[^d'

7 EF3

D 7 B D A E B 7 5 F ;H 3

7 E G 3 5 : 3 H 7

8 d X] Vb Vg V ViZcvud eVgV ZhiZ ZcXVkVaVb Zcid Y Z aZVaYVYZh


Zm^hiZcX^V^h% cud w cVYV eZfjZcd% Xd c [d gb Z hZ e d Y Z kZg% d hZgk ^&

*,.
vd

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

fjZ ZhiZ aVcXZ YV XdckZghV Z c igZ I Z\^cV E dkVZh Z I jWZb 

: whVg VXVWdj e gZ hiV c Y d V id Y d h dh fjZ% eVgV Vawb YVh Y^[ZgZcvVh


YZ d g^Zc iVvud iZzg^XV% YZ egZ[ZgxcX^V iZb ri^XV% YZ b w id Y d h Z e g d &
XZY ^b Zc id h YZ eZhfj^hV% Xdc h^Y ZgVb }i^a hZ cud hVajiVg eVgV d
Y ZhZc k d ak ^b Zc id YZhiZ XVb ed Y^hX^ea^cVg jb ZmZgXyX^d e Zg^z Y ^Xd 

YZ d`TZ`]`XZRURd`TZ`]`XZRURcV]ZXZx`VeZcVh X^Zci^[^XVb ZciZ^c iZ gZ hhV &

Yd% c ud d W hiV c iZ dh c j b Zgd hd h YZhZhiyb jadh Z ^cZk^irkZ^h a^b ^iZh

f j Z VXd b e Vc ] Vb hZb Za]VciZ ViVcT}TZ`(

E u d ]rY}k^YV% e d giV c id 3 V adXjvud ^b e j gVb Zc iZ VXVYxb ^&


X d ZcXV^mV&hZ c d Y d b yc ^d WgVh^aZ^gd YVh X^xcX^Vh hdX^V^h YV gZa^&
\^ud Xd b d V X]VkZ cV [ZX]VYjgV'
G d c Y d Vh XVgiVh cV b ZhV3 hVW Zb d h fjZ ZcigZ dh hdX^zad\dh%
V c igd e z ad \ d h Z X^Zci^hiVh edayi^Xdh fjZ ZhijYVgVb dj ZhijYVb 
gZa^\^ud c d 9gVh^a% ]r gZa^\^dhdh Xdc[Zhhdh4 hVWZb dh iVb W wb fjZ
b j^iVh kZoZh Vh b di^kVv|Zh fjZ dh aZkVb V [VoZg X^xcX^V hud YZ
d gY Z b gZa^\^dhV% f j V c Y d cud XaVgVb ZciZ eVhidgVa4 hVWZb dh% V ^c &
YV% fjZ e d g igrh YVh b di^kVv|Zh YZ d gY Z b egri^XV fjZ egZh^YZb s
gZVa^oVvud YVh eZhfj^hVh Z fjZ \ZgVab Zc iZ hZ Vig^WjZb sh V\xcX^&
Vh ZXaZh^rhi^XVh dj V[^ch fjZ Vh Zc Xd b Zc Y Vb % dh eZhfj^hVYdgZh

ZaZh b Zhb d h hud e d giV Y d gZ h YZ Z_eVcVddVdZUVRZdfjZ cud hud X^Zc i^&

[^XVb ZciZ d g^Zc iVY d h% bVh% h^b % gZa^\^dhVb ZciZdg^ZciVYdh' >_eVcVdr

dVdcV]ZXZ`d`d% Y^\Vb dh Vh eVaVkgVh' F gV% hZ Vhh^b Xd b d V YZhXgZkd%


V Xd^hV _r w egdWaZb ri^XV Z VXVggZiV Y^kZghdh b Va&ZciZcY^Ydh% id g&
cV&hZ e gd W aZb ri^XV Vd Zm igZb d f j V c Y d dh g^hXdh \cdh^daz\^Xdh
igVo^Ydh eVgV V rgZV YVh X^xcX^Vh hdX^V^h YV gZa^\^ud e d g ZhhZh

Z_eVcVddVdZUVRZd cud hud ZcXVgVYdh Xdb V YZk^YV VWZgij gV Z Y Z iZ g&

b ^cVvud VjidXgyi^XV% fjVc Y d [VaiV Vdh hZjh e d giV Y d gZ h V X]Vb VYV


k^\^atcX^V Ze^hiZb daz\^XV'
? r gZa^\^dhdh ZcigZ c z h % Y^o^V jb ZY^idg^Va YV gZk^hiV

FV]Zr

XZx` " G`TZVURUVZb *202' M ^ciZ Vcdh YZed^h Xdci^cjV ]VkZcYd% hz
fjZ% e Zc hd Zj% hZb V b Zhb V VWZgijgVs Xdch^YZgVvud' : dckwb edg
^hhd Y^hi^c\j^g3 *$ ? r b j^idh gZa^\^dhdh egVi^XVciZh% Ydh fjV^h% cud
edjXdh% hud egd[^hh^dcV^h YV gZa^\^ud egdeg^Vb ZciZ Y^idh% Xdck^XiV&

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F ? = &= ; = w C % x F ? 5 = A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 < A = 7 5 

*,/

b ZciZ gZa^\^dhdh% Va\jch YZaZh Viw b Zhb d k^gijdhZh YV gZa^\^dh^YV&


YZ Z fjZ% cud dWhiVciZ% egVi^XVb Xd b eZiZciZb ZciZ Z Zb Vaid cykZa
fjZg V Vcigdedad\^V% fjZgV hdX^dad\^V YV gZa^\^ud' +$ ? r% e d gd j igd 
aVYd% b j^idh gZa^\^dhdh egVi^XVciZh%Ydh fjV^h% cud edjXdh% hud e gd &

[^hh^dcV^h YV gZa^\^ud e gdeg^Vb ZciZ Y^idh% gZa^\^dhdhWf]]eZ^V% Va\jch

YZaZh Viw b Zhb d k^gijdhZh YV gZa^\^dh^YVYZ% Z fjZ% cud hVWZcYd


hZeVgVg Vh Zh[ZgVh% egVi^XVb e d g XVjhV Y^hid YZ b d Y d VXgyi^Xd & 
hZb V YZk^YV Xdb eZixcX^V Yd ZheZX^Va^hiV cjb V X^xcX^V Z hZb V
^cY^heZchrkZa k^\^atcX^V Ze^hiZb zad\^XV fjZ YZkZ ZmZgX^iVgZ egZoVg
d kZgYVYZ^gd X^Zci^hiV X^Zci^[^XVb ZciZdg^ZciVYd& jb V Xd^hV ]yWg^&
YV Z ^cYZ[^c^YV fjZ VaZ\Vb hZg Vcigdedad\^V dj hdX^dad\^V YV gZa^&

\^ud' ,$ DVh ]r% ^_`^R]V%jb iZgXZ^gd\gjed% [Za^ob ZciZiud cjb Z&

gd hd f j Vc id dh d j igd h Yd^h dj bV^h Viw% Xdchi^ijyYd e d g eZhfj^hV&


YdgZh e j gVb ZciZ VXVYxb ^Xdh' Jud egd[^hh^dcV^h YVX^xcX^V ZmXaj&
h^kVb ZciZ kdXVX^dcVYdh eVgV V X^xcX^V% hZg^Vb ZciZ VeV^mdcVYdh

eZad kVadg YV X^xcX^V% Zb eZc]VYdh Wf]]eZ^V Zb YZY^XVg hjVh k^YVh

VXVYxb ^XVh X^Zci^[^XVb ZciZ dg^ZciVYVh cd hZci^Yd YZ [VoZg VkVcvVg
V hdX^dad\^V Z V Vcigdedad\^V%Zb fjV^hfjZgYZhjVhhjWrgZVh% Xdb d
X^xcX^Vh h^hiZb ri^XVh YV hdX^ZYVYZ'
< hhZh }ai^b dh% w W d b fjZ hZ Y^\V% ixb Xdck^k^Yd [gViZgcVa&
b Zc iZ Xdb hZjh XdaZ\Vh ^b e j gVb Zc iZ VXVYxb ^Xdh % ZcigZ Va&
\jch iVeVh Z b j^idh WZ^_dh' E d ZmZgXyX^d ] d c Z hid YZ hjV e gd [^h&
hud YZ X^Zci^hiVh% Xd c ij Y d % cud Xdhijb Vb b V^h ViZciVg% e d g ^c VY &
kZgixcX^V dj ^c\Zcj^YVYZ% dj b Zhb d e d g Xdb dY^YVYZ% eVgV dh
g^hXdh YZhiV ZhewX^Z YZ XdciVb ^cVvud gZa^\^dhV YZ jb V egri^XV
^ciZaZXijVa fjZ% V g^\dg% YZkZg^V ZhiVg e gd [^hh^d c Vab Zc iZ ^b jcZ
sfjZaZ hVXg^[yX^d Yd ^c iZaZXid fjZ idYV gZa^\^ud ^b ea^XV Z gZ &
fjZg' < gV YZ ZheZgVg% YZ id Y d b dYd% fjZ Vd b Zc d h VaZgiVhhZb 
Vdh _dkZch% Vdh eZhfj^hVYdgZh Zb [d gb Vvud Z Vdh f j VY gd h Zb Zg&
\ZciZh% YV Zm^hixcX^V YZhiZ

YR_UZTRa YV rgZV' $=R_UZTRa Xdc\ xc ^id

iZb XjgV7$ E d Y Z X d ggZ gYV ZaVWdgVvud YZhiV VkVa^Vvud gZ igd he Z X i^&


kV% [^Xdj XaVgd fjZ _r ]djkZ cZhhV eZfjZcV ]^hizg^V b d b Zc id h YZ
b V^d g h^cXZg^YVYZ% cdh fjV^h Vh XVgiVh ZgVb e d hiVh cV b ZhV VWZg&

*,0

5 B H d B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

iVb Zc iZ% YZ iVa b VcZ^gV fjZ Vh iZch|Zh Z dh b Va&Zc iZc Y ^Y d h

^cZk^irkZ^h YZhiZ e gd XZhhd cud [dhhZb ZhXVb d iZVY d h $FV]ZXZx` 5"

G`TZVURUV c' -% *2023 1$'

GVgV ZhhZh% V b ^hijgV w XdchX^ZciZb ZciZ Zc[gZciVYV Z Vh iZ c &


h|Zh gZhjaiVciZh gZ[aZm^kVb ZciZ egdWaZb Vi^oVYVh' F j eZad b Zcdh
Vhh^b d [d^ c d eVhhVYd%f j V c Y d Vh Xd^hVh cZhiZ eVyhZhiVkVb Xd b Z&
vVcYd V Zc\gZcVg eVgV V hdX^dad\^V YV gZa^\^ud% fjVcYd dh Wdch
kZcidh eVgZX^Vb Xdb ZvVg V hdegVg V hZj [Vkdg' 8 ZmeZg^xcX^V Yd 
\ gj e d YZ ^ciZaZXijV^h VXVYxb ^Xdh fjZ ZcXVgVgVb d YZhV[^d YZ X d &
b ZvVg V egdYjo^g% cV hZ\jcYV b ZiVYZ Ydh Vcdh 0)% jb V gZk^hiV YZ
X^xcX^Vh hdX^V^h YV gZa^\^ud Vhhjb ^cYd Zmea^X^iVb ZciZ V gZaVvud Zh&
igZ^iV YZ XdaVWdgVvud Z ^ciZgXtb W^d ^ciZaZXijVa Xdb gZa^\^dhdh e gd &
[^hh^dcV^h% b Za]dgY^oZcYd% Xdb jb V XZgiV^ciZaZXijVa^YVYZ XaZg^XVa%
eVgZXZ&b Z d XVhd bV^h ^ajhigVi^kd YZ Xc [gZc iVb Zc id sh XaVgVh YZ
iZch|Zh fjZ Zb }ai^b V Vcra^hZ hud gZXdc]ZX^YVb ZciZ^chda}kZ^h' 
\ j ^hV YZ Zm Zb e ad % k Z _V b d h jb b d b Z c id % Z c igZ d j igd h % YZ
gZ[aZm^k^YVYZe}Wa^XVXb id gc d YZhhVh iZch|Zh' GdgdXVh^udYV b d g&

iZ YZ ; j\aVhKZ^mZ^gV D dciZ^gd Zb *201% V gZk^hiV FV]ZXZx`"

G`TZVr

URUV egZhidj&a]Z Vh YZk^YVh ]db ZcV\Zch #X[' d c' -% d j ij W gd YZ
*202$' E V d e d gij c ^Y VY Z% dh gZhedchrkZ^h eZaV gZk^hiV% YZ Xj_V X d &
b ^hhud YZ ZY^idgZh ;j\aVh KZ^mZ^gV D dciZ^gd [Vo^V eVgiZ YZhYZ V
e g^b Z ^gV ] d gV % gZ hd ak Z gV b Z hX gZ k Z g jb Z Y ^id g^V a YZ id b 

FV]ZXZx`
" G`TZVURUVc d fjVa V[^gb VkVb ZhiVg gZidb VcYd YZ [d gb V bV^h
YZX^Y^YV% bV^h XaVgV Z Xdb eVhhdh [^gb Zh MdZTO YZed^h Yd VWVad
XVaXjaVYVb ZciZ e gd\gVb ri^Xd & ^ci^ijaVYd 8h bVgXVh YZ

Zb dX^dcVa egdkdXVYd eZaV b d giZ egZb VijgV Yd XdaZ\V% hZjh e gd &
ezh^idh

TZV_e}WZT`d( ; Ze d ^h YZ YZXaVgVv|Zh YX ^ciZcvud \Zcwg^XVh Z

VczY^cVh Y d i^ed [VoZb dh Vfj^ X^xcX^V YV gZa^\^ud"0 #'''$ h^ijVb d&
.' < WZb kZgYVYZ fjZ ]d_Z% cd [^cVa Ydh Vcdh *22)% YZed^h YV d[^X^Va^oVvud
Ydh Xjghdh YZ ezh&\gVYjVvud Zb :^xcX^Vh YV IZa^\^ud Zb b j^iVh jc^kZgh^&
YVYZh WgVh^aZ^gVh%edYZgyVb dh b jai^ea^XVg^cYZ[^c^YVb ZciZ V a^hiV YZ V\ZciZh
gZa^\^dhdh fjZ hZ VjidegdXaVb Vb X^Zci^hiVh h^b eaZhb ZciZ ed gf j Z [VoZb
X^xcX^V YV gZa^\^ud ' ; jgb V&hZ Xdb jb WVgja]d YZhhZh

GC 7 =C @ C ; =5 

85

F ? = &= ; = w C % x F ? 5 

=A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ? A =7 5 

*,1

cdh e d giV c id cd XVb ed YVh X^xcX^Vh hdX^V^h % dh ZY^idgZh Xd c hZ&
\jZb hZVjid Y Zb VgXVge d gXdcigVhiZ3 ZheZgVb dhe d Y Z gVegZhZciVg
Vfj^ jb V eZgheZXi^kV YZ Xdc]ZX^b Zcid fjZ Vh eZhhdVh gZa^\^dhVh
cudZcXdcigVg^Vb Zb hZj e gz e g^d b Z^d ' iVgZ[V%XdcijYd%hZ a]Zh
V[^\jgVkV Y^[yX^a' Aj hiVb Zc iZ eZaV Y^[^XjYVYZ YZ hZeVgVg Vh Zh[ZgVh
YV gZa^\^ud Z YV X^xcX^V cjb XygXjad ^ciZaZXijVa YZ Xdb edh^vud
Vhhjb ^YVb ZciZ b^hiV' ? r gZa^\^dhdh ZcigZ czh Z b j^idh Yd h fjZ
Vfj^ ZhXgZkZb Zhiud Zc\V_VYdh cVh Y^hejiVh ^YZdaz\^XVh fjZ Y^k^&
YZb d XVb ed gZa^\^dhd WgVh^aZ^gd4 bVh Vd ZcigVgZb cd iZ ggZ c d YVh
X^xcX^Vh% ZaZh hZ hjWb ZiZb V gZ\gVh YZ Xdb jc^XVvud fjZ hud Y^[Z&
gZciZh YVfjZaVh fjZ egZkVaZXZb cVh dg\Vc^oVv|Zh ZXaZh^rhi^XVh' 8
Xdck^kxcX^V ZcigZ dh e j gVb ZciZ VXVYxb ^Xdh Z dh gZa^\^dhdh% Xdb d
hZ kx% ZgV Y jeaVb ZciZ iZchV Z ZhXdggZ\VY^V3 iZchud% VciZh YZ bV^h
cVYV% ZcigZ YjVh [dgb Vh aZ\yi^bVh b Vh Y^hi^ciVh YZ Xdc]ZX^b Zcid
#JZb Y}k^YV% d egdXZhhd YZ Xdc]ZX^b Zcid d Xd ggZ Zb idYdh dh
cykZ^h YV hdX^ZYVYZ% bVh dh b Z^dh X^Zciy[^Xdh ixb jb V Xd c ig^W j ^&
vud ZheZXy[^XV% Xdb kVadgZh Z a^b ^iVv|Zh fjZ a]Z hud egzeg^dh'$4
Zb hZ\jcYd aj\Vg% edgfjZ Vh VYZh|Zh gZa^\^dhVh Va^ egZhZciZh ZgVb 
Y^kZghVh% d fjZ aZkVkV dhZY^idgZhV iZgZb fjZ Zc[gZc iVgYZe Z gid Vh
Y^[^XjaYVYZh YZ jb ZXjb Zc^hb d gZa^\^dhd% fjZ e d gh^cVa ZhiVkV Zb
kd\V cdh Vc d h 0) ZcigZ egd\gZhh^hiVh XViza^Xdh Z egdiZhiVciZh% bVh
jb ZXjb Zc^hb d VaVg\VYd% ZmeVcY^Yd eVgV dh cud&Xg^hiudh Z e d g
X d c h Z \ j ^c iZ X d b e aZ m ^[^X V Y d % Xd b W VhZ c V f j Z aV e Z ghe Z X i^k V 
gZaVi^k^oVYdgV igVo^YV eZadh V cigdezad\dh eVgi^X^eVciZh Y d egd_Zid%
V\dgV gZV[^gb VYV Xdb [dgvV3 8hh^b % Zb WdgV igViVc Y d YZ gZa^\^ud%
c ud cdh^YZci^[^XVb dh Xdb fjVafjZg\ gj e Vb Zc id Xdc[Zhh^dcVa' < b 

@V)ZXZx` 5"G`TZVURUV% d Xg^hi^Vc^hb d% Vh gZa^\^|Zh V[gd&WgVh^aZ^gVh% Vh

gZa^\^|Zh ^cYy\ZcVh% dj V^cYV djigVh Xd b d V ^hatb^XV% hud Xdch^YZ&


gVYVh Zb ew YZ ^\jVaYVYZ% Xdb d h^hiZb Vh YZ XgZcvV Z YZ egri^XV
g^ijVa Xb eg^cXye^d ^\jVab ZciZ kVa^dhVh' < hiZ i^ed YZ VWZgij gV X d c &
igVg^V Vh cdgb Vh ^ciZgcVh YVh gZa^\^|Zh% Vig^Wj^cYd&a]Zh jb V gZaVi^&
k^YVYZ fjZ c u d XdcX^YZ Xdb hjVh Xdck^Xv|Zh bV^h egd[jcYVh' F 
YZh^YZgVid Y d \ gj e d cud ZhiVkV Zb gZhdakZg Vh iZch|Zh ZcigZ Vh

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

*-(

Zh[ZgVh Vm^daz\^XVh% bVh Zb egdXZYZg YZ b d Y d V cud ZhXVb diZr&

aVh3 > dhiVgyVb dh fjZ FV]ZXZx`"

G`TZVURUV[dhhZ ji^a^oVYV Xdb d jb

Ydh ^c higj b Zc id h eVgV d Ve gd [jcYVb Zcid YZhiZ^ciZgXtb W^d Z% YZ


iVa b VcZ^gV% fjZ cZaV Vh iZch|Zh Z dh b Va&ZciZcY^Ydh ^cZk^irkZ^h
YZhiZ e gd XZhhd cud [dhhZb ZhXVb diZVYdh'
F WVaVcvd W^Wa^d\gr[^Xd fjZ d gV Ve gZ hZ c id Y d h Zhij Y d h V c &
igd e d az \ ^Xd h Z hdX^daz\^Xdh hdWgZ gZa^\^ud cd 9gVh^a w% Viw d c Y Z
Zj hZ^% d iZgXZ^gd Y d \ x c Z gd V hZg e gd Y j o ^Y d X d b d eZvV V j i{ c d &
bV' < b iZhZh YZY d j id gV Y d Za^kgZ&YdXxcX^V% hz^ ]VkZgjb X V e yij &
ad Zb fjZ dh Vj id gZh% e d g XVXdZiZ dj e d g hZ\j^g jb eVY gud %
Xdb ZiZb e d g YZkZg YZ d[yX^d Z sh kZoZh V X d c igV \ d hid VkZc ij gV
h^b^aVg' D Vh ZhiZh c ud Xd b e | Zb d \ xcZgd a^iZgrg^d Y d h ZchV^dh
YZ WVaVcvd% kVa]V V ZmegZhhud' ; Z b d Y d fjZ dh WVaVcvdh fjZ
gZVab ZciZ Xd c iVb % Y d iV Y d h Y Z k^YV e gz e g^V Z XVgriZg b d c d \ gr[^&
Xd% k^hVcYd V jb 

cVRddVdd^V_eXgyi^Xd Z V jb V ^ZdV V_aVcdaVTeZgV YV

e gd Y j v u d a^iZgrg^V WgVh^aZ^gV Zb X^xcX^Vh hdX^V^h YV gZa^\^ud% ZgVb 


Yd^h Viw d Vc d eVhhVYd3 d YZ IjWZb 8akZh #8akZh% *201$ Z d YZ
I jWZb : whVg = Z gc Vc Y Zh #=ZgcVcYZh% *21-$' JZ Xd c h^Y Z gV gb d h
X d b d jb WVaVc vd YZ rgZV V X^iVYV Zc igZk ^hiV YZhiZ }ai^b d% X]Z\V&
b dh V jb b ^c\jVYd c } b Zgd igxh'
DVh XZgiVb Zc iZ ]r bV^h YZhhZh igVWVa]dh e d g Vy% f j Z e d g
Z c f j V c id YZhXdc]Zvd 'K Vb Wwb hZb d XVgriZgYZZchV^d% b Vh hZb 
Y}k^YV Xdb gZhjaiVYdh VaiVb ZciZ hVi^h[Vizg^dh Zb iZgb dh YZ ^c&
[d gb Vvud Wrh^XV eVgV dh ZhijY^dhdh YV rgZV% d aZkVc iVb Zc id fjZ
J d aVc \ Z Y d h J V c id h I d Y g^\ j Z h gZ V a^o d j e V gV Y ^hhZ giV v u d YZ

b ZhigVY d eZad @= : J (L = I A YdhaRaVcdVe gZhZc iVY d h cV 8 E G F : J 

YZ *21) V *220% c d < H FV]ZXZx`VG`TZVURUV% hV^j ejWa^XVYd Zb WdV


] d gV eZaV gZk^hiV

FV]ZXZx` 5"G`TZVURUV& cd b Zhb d [VhXyXjad% Va^rh%

f jZ igVo V Zc igZk ^hiV YZ I jWZb : whVg #IdYg^\jZh% *220$' Jud
fj Vigd % e d giV c id % dh Ve Vc]VYdh W^Wa^d\gr[^Xdh fjZ Vc iZXZY Zb d
b Zj Z Y d h fjV^h k d j Vfj^ aVcvVg b ud [VgiVb ZciZ'
9dV egdkV ZmeZg^b ZciVa Ydh YVcdh XVjhVYdh eZadh e gz e g^d h
hd X ^z ad \ d h & Y V &gZ a^\ ^u d &gZ a^\ ^d h V b Z c iZ &X d b e gd b Z i^Y d h s

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F ? = &= ; = w C % x F ? 5 

=A D I F 5 A I B H ? 5 7 5 8 ? A =7 5 

*-)

X^Zci^[^YVYZ YZ hjVh egzeg^Vh eZhfj^hVh Z iZdg^oVv|Zh #egdkV Va^rh


[VX^ab ZciZ gZea^XrkZa iVa V f j Vc i^Y VY Z YZ iZm id h fjZ V ^hid hZ
e gZhiVb $ e d Y Z hZg Zc Xd c igVY V hZb \ gVcYZ Zh[d gvd _jhiVb ZciZ Vy3
cV ^b edhh^W^a^YVYZ YZ d aZ^idg ^YZci^[^XVg% YZ [dgb V

S]Z_U& ^hid w%

d Xj aid d c d b Z Yd V j id gZ Xdb WVhZ ZmXajh^kVb ZciZ cd iZmid% hZ_V


c d X d c iZ } Y d dj cV [d gb V Yd iZmid% Zb hZj iZd g dj cd hZj idb %
hZ jb V Y ZiZgb ^c VY V [gVhZ YZ Xd c hiViVvud VaZ\VYVb ZciZ ^hZciV
b Vh ^c Xd c i^Y V b Z c iZ _jW^adhV Z XZaZWgVi^kV Yd gZ id gc d Yd hV\gV&
Y d e ZgiZc XZ V jb egd[^hh^dcVa YV X^xcX^V dj YV gZa^\^ud% V jb 
hdX^zad\d d j V jb e VY gZ dj e Vhid g% V jb V c igd e z ad \ d dj V jb 
iZzad\d% V jb X^Zci^hiV edayi^Xd dj V jb eVhidgVa^hiV' < _r fjZ hZ
igV iV Vfj^ YZ [V o Z g gZ igd he Z X i^k V % X j b e gZ gZ \ ^higV g f j Z ZhhV
#ehZj Y d $Zb e ^g^V Xdb k^hiVh V kVadg^oVg V gZa^\^ud kZb hZcYd e gV &
i^XVYV Xb c d hhd eVyh ]r eZad b Zcdh k^ciZVcdh% X d b d Y Z b d c higV 

ZhiZ Vgi^\ d &W VaVc vd fjZ I jWZb 8akZh ejWa^Xdj c d c' , YZ FV]ZXZx`

" G`TZVURUV& Zb d j ij W gd YZ *201'

E ^c \ j wb Va^ hZeVgVkV % Y^hhZ I jWZb : whVg V gZhe Z^id Yd


eZhhdVa YV gZk^hiV #=ZgcVcYZh% *2203 +,$'
E d aZk Vc iVb Zc idfjZ [ZoY d > K hd W gZgZa^\^udYV8 E G F : J 
Viw *220% J daVc\Z I dY g^\jZh iVb W wb idXV cd Vhhj c id ' < k ^iV c Y d 
[VaVg YZ b ^hij gV % Xd c iVb ^c Vvud % [gd c iZ ^gV h W d ggV Y V h% ^b e j gZoV
VXVYxb ^XV d j Xd^hV fjZ d kVa]V% [VaV YX ^c iZ g[V X Z h Z igt c h^id 
h^c \ j aVg ' D V^h iyb ^YV cVh eVaVkgVh% VXVWV hZ c Y d b V^h gZ he Z ^id &
hV Xdb dh Zckdak^Ydh' M Z_Vb dh' ; Z e d ^h YZ VcVa^hVg d h iZb Vh Z
dh V j id gZ h Y d haRaVcdV e gZ hZ c iV Y d h Y j gV c iZ b V^h YZ f j ^c oZ V c d h

c d < H FV]ZXZx` VG`TZVURUVYV 8 E G F : J % XdcXaj^ eZaV Zm^hixcX^V


YZ ^c } b ZgVh ^c iZg[VXZh Z c igZ d XVb e d gZa^\^dhd% d X Vb e d e d ayi^&
Xd Z d X V b e d YV e gd Y j v u d YZ X d c ] Z X ^b Z c id RVXVYxb ^XdS'
@c iZ g[V X Zh f j Z e d hh^W ^a^iVb jb igt c h^id h^c\jaVg YZ V id gZ h hd &
X^V^h% ^Yw^Vh% e V Y g| Z h YZ dg\Vc^oVvud% Vcra^hZh% iZb Vh Z f j Z hi| Z h

Z c igZ ZhiZh XVb e d h Y d Zhe Vvd hdX^Va #I dYg^\jZh% *2203 */*&


*/+$' D Zhb d X d b id Y d ZhhZ X d c i^Y d Z X j ^Y V Y d hd a^c\jV_Vg YZ
e Z hf j ^hV Y d g _} c ^d g% YZ fjZb hZ X d b e d giV X d b d f j Z b V Y Z c igV

5 B H e B = C : = &x J = C D = < F I 7 7 =

*-*

eZaV e g^b Z^gV kZo jb gZ X ^c id gZhZgk VY d % b Zhb d e^hVcYd Zb


dkdh% ] r jb b d b Z c id Yd iZ m id Zb f j Z ZaV cud hZ X d c iw b X e | Z 
V c j ^hhd fjZ ZaV X] Vb V YZ XVcVa Y ^gZ id Z c igZ gZa^\^dhdh Z
VXVYxb ^Xdh' q f j V c Y d gZaViV fjZ% Zb *21*% cV iZgXZ^gV hZhhud
Yd

< H FV]ZXZx` V G`TZVURUV% Y ZY ^XVY V V jb V b ZhV gZ Y d c Y V hd W gZ 

^\gZ_V XViz a^XV Z b d k ^b Z c id h e d e j aV gZ h% dh iZmidh Y ^hX j i^Y d h


[d gV b igx h V gi^\ d h e gZ e V gV Y d h V e gd e z h ^id Yd @M < c X d c ig d 
@c iZgZXaXh^Va YZ : d b j c ^Y V Y Z h < XaZh^V^h YX 9 VhZ #: < 9 h$ gZVa^oV&
Y d c d b Z hb d Vcd' F h igxh igVW Va] d h% Xd c iV ZaV% ZgVb YZ V j id &
g^V YZ X^Zc i^hiVh hdX^V^h a^\VYdh s @\ gZ _V 4 V hVWZg3 Cj^o 8 aW Z gid 
> d b Z o Y Z J djoV% Y d : Z c igd Adud O O @@@% Cj^o > d c o V \ V YZ
J d j oV C^b V% YV GL : &I A% Z Cj^o < Y j V gY d N VcYZgaZn% YV G L : &
JG #dh igxh XVid a^Xyhh^b d h CjyoXh% Y^g^V Zj$' < ZaV XdcXaj^3 @hhd
Zk ^YZcX^V d Z hiV W Z aZ X ^b Zc id YZ jb XVcVa Y ^gZ id YZ X^gXj aVvud
YZ X d c ] Z X ^b Z c id hd W gZ Vh : < 9 h% Z c k d ak Z c Y d ^ciZaZXijV^h a^\V&
Y d h s @\ gZ_V : Viza^XV Z Zhij Y ^d hd h hZb k yc Xj ad h Xd b VfjZaV
^chi^ij ^vud ' #'''$ E u d w b ZgV Xd ^cX^YxcX^V f j Z% cd b Zhb d Vcd% d
_ZhjyiV : arjY^d G ZgVc^ iZc]V V e gZ hZ c iV Y d jb V Xd b j c ^XVvud hd &
W gZ Vh : < 9 h cjb V b ZhV gZ Y d c Y V hd W gZ : ^YVYZ Z : ^YVYVc^V%
Y j gV c iZ V , , V gZj c ^ud YV J 9 G : #I dYg^\jZh% *2203 */*$'

EA

5 ;A > A 9 ;3

6 3 D 7 > ;9 ;o A

"

5 ;r @ 5 ;3 E E A 5 ;3 ;E 6 3 D 7 > ;9 ;o A

8 eZhfj^hV X^Zciy[^XV cd 9gVh^a% Y Z c igd X [dgV YVh jc^kZgh^&


YVYZh% Vhh^hiZ ]d_Z V jb ^b e d giV c iZ Z eZgXZeiykZa VkVcvd f j Vc i^&
iVi^kd YZ Zhij Y d h Zb X^xcX^Vh hdX^V^h kZghVcYd hdWgZ gZa^\^ud Z
b V\^V% gZa^\^|Zh Z gZa^\^dh^YVYZ% XgZcvVh Z ^chi^ij^v|Zh gZa^\^dhVh%
Xdb j c ^Y VY Zh Z b d k ^b Zc id h gZa^\^dhdh ZiX' M dj X]Vb r&adh Vfj^% d

b V^h YVh kZoZh% YZ YZ d`TZ`]`XZRUR cV]ZXZx`( @c Y ^hi^c iVb Zc iZ' K dYdh
hVWZb dh% Zc igZiVc id % fjZ cud hud VeZcVh d h hdX^zad\dh dh fjZ hZ
ixb ^ciZgZhhVYd% Zb eZhfj^hVh Y Z XVb ed Z Xdch^YZgVv|Zh iZz g^&
XVh% Y^hXjhh|Zh Z ZchV^dh% eZad [Zc { b Zc d gZa^\^dhd cd 9gVh^a' F h

G ` T Z ` ] ` X Z R U R F \ Z&ZX Z` % x F ? 5 

=A D I F 5 A < B H ? 

R T RU \ ^ ZTR

*-+

V c igd e z ad \ d h Zd h] ^hidg^VYdgZh iVb W wb % Xdb b V^d g[gZf~xcX^V Z


c ud b Z c d g Zcijh^Vhb d Yd fjZ Vci^\Vb ZciZ% Zm ViVb ZciZ Xdb d dh
hdX^zad\dh Z Vc igd e z ad \ d h' F h X^Zci^hiVh edayi^Xdh% cd 9gVh^a% iVb &
Wwb Zc igVgVb cV YVcvV V e V gi^g Ydh Vcdh 0)% X d b d kZgZb dh
VY^VciZ% b Vh YZed^h kdaiVgVb V hZ gZigV^g% YX b d Y d fjZ Xd c i^c j V
hZc Y d ^c ig^\ Vc iZ d [Vid YZ dh X^Zci^hiVh edayi^Xdh% hVWZ&hZ ar e d g
fjx% hZgZb VfjZaZh Y Zc igZ dh X^Zci^hiVh hdX^V^h fjZ bV^h gVgVb Zc &
iZ hZ d Xj e Vb YZ gZa^\^ud' DVh Zb Vc igdedad\^V Z hdX^dad\^V% ]^h&
izg^V Z \Zd\gV[^V% cud ergV YZ XgZhXZg d c } b Zgd Y d h ^ciZaZXijVa&
b Zc iZ ^ciZgZhhVYdh Zb gZa^\^ud% Zb [d gb Vv|Zh gZa^\^dhVh% Zb [d g&
b Vh YZ k^YV gZa^\^dhVh' GVgV cud [VaVg Y d h VXVYxb ^Xdh Z X^Zci^hiVh
##Y{)Rd% ZkZcijVab ZciZ ^ciZgZhhVYdh cVh egzeg^Vh hdajv|Zh gZa^\^d&

hVh YX e gd W aZb Vh cZb iVcid'


8 [^b % ed^h% YZ cud [^XVg Z c gZ Y V c Y d b Zj X d b Z c ir g^d cVh
hji^aZoVh YVh Y ^hi^c v| Zh Z ^c Y ^hi^c v| Zh YZ [gd c iZ ^gV h Z c igZ rgZVh
Z hj W rgZVh Y d X d c ] Z X ^b Z c id X^Zciy[^Xd% hZb e gZ f j Z Zj [VaVg Zb
hd X ^z ad \ d h YV gZa^\^ud% Zb hdX^dad\^V YV gZa^\^ud% ZhiVgZ^ b Z gZ&

[Zg^c Y d V id Y d h dh W gVkdh XdaZ\Vh fjZ hZ YZY^XVb sh TZ|_TZRd


d`TZRZdURcV]ZXZx`( E u d hZ^ e d g fjx% h^c id X Z gid ^c X { b d Y d Zb jhVg

hZb e gZ d iZ gb d X^Zci^hiVh hdX^V^h YV gZa^\^ud ' G d g ^hhd% idYVh


Vh kZoZh f j Z Zj fj^hZg b Z gZ[Zg^g Vdh Y^kZghdh X^Zc i^hiVh hdX^V^h
YV gZa^\^ud Z s hjV e gd Y j v u d ^ciZaZXij Va% b j^iVh kZoZh ZhXgZk Z&

gZ^% e d g WgZk ^Y VY Z% d`TZ~]`X`dURcV]ZXZx`( : d c ] Z v d b j ^id h V c ig d e z &

ad \ d h fjZ Z hij Y V b gZa^\^ud% b j ^id h hud b Zjh Vb ^\dh Z Zj kZg&


Y V Y Z ^gV b Z c iZd h VegZX^d X d b d ^ciZaZXijV^hZ e Zhf j ^hVY d gZh% bVh%
c ud hZ^ e d g fjx% c u d hZ jhV cd Y^V&V Y^V Xd c h^Y Zgr&ad h V c ig d e z &
ad \ d h YV gZa^\^ud Y d b Zhb d b d Y d f j Z hZ [Vo Xd b dh hd X ^z ad &

\ d h YV gZa^\^ud &aRTV; g' < ' < ' < k V c h&G g^iX ] V gY 'A r hdX^dad\^V YV
gZa^\^ud%

d`TZ`]`XZR UV ]R cV]ZXZ~_% d`TZ`]`Xj `W cV]ZXZ`_& h`TZ`)`XZV UV ]R

cV]ZXZ`_% id Y d d b j c Y d [VaV' 8 c d b ^c Vvud Zm^hiZ Z d aj\Vg YV

Y ^hX^e a^c V w YZ ] d c gV Y ZhY Z dh GV^h = j c Y V Y d gZ h' F e gz e g^d 


c d b Z e gz e g^d YV Y^hX^ea^cV% fjZ [Zo ] ^hiz g^V% V^cYV [Vo id Y d d

hZc i^Y d 3 FV]ZXZ`_dd`WzZ`]`XZV(

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

*-,
3

@ A E

+&

7

, & 0

G? 3

E A 5 ;A > A 9 ;3

D 7 > ;9 ;A E 3

6A

675>t@;A 63 D7>;9;oA :797?v@;53

E u d [Vo e V giZ Y d egd_Zid 8 E G F : J gZ id b V g d f j Z hZ e gd &

Yjo^V VciZh YZ *20)' D Vh Xdb ZvVg Yd Xdb Zvd% RS`g`% b Zhb d YZ
hdhaV^d% b Zhb d YZ gVheud% w ^b egZhX^cYykZa f j V c Y d d Xd b Zvd w
Zad f ~ Zc iZ% f j V c Y d ZaZ Y^o b j^id Yd gZhid Yd eZgXjghd% f j V c Y d V
eg^b Z^gV [VhZ w jb b d b Z c id [j c Y V Y d g cd hZci^Yd eaZc d YZhiV
eVaVkgV f jZ ZkdXV Vd b Zhb d iZb e d V [jcYVvud% Vh [jcYVv|Zh Z
dh [j c Y Vb Zc id h' @b edhhykZa ZkdXVg Z VkVa^Vg dh ^ciZgZhhZh Z dh
dW_Zi^kdh k^hVYdh eZaV eZhfj^hV hdX^Va Zb gZa^\^ud% c d h }ai^b dh +.
Vcdh% hZb ZhXVkVg Vh dg^ZciVv|Zh fjZ egZh^Y^gVb % cd h Vcdh .) Z
/)% s Xd c hi^ij ^vud YV eZhfj^hV Zb X^xcX^Vh hdX^V^h YV gZa^\^ud
X d b d XVb e d Y^hX^ea^cVg ZheZXy[^Xd c d Xd c iZm id WgVh^aZ^gd'
JZ dh Vc d h 0) Vhh^hi^gVb s Xdchi^ij^vud YZ jb V h^\c^[^XVi^kV
Z e gd b ^hhd gV ^chi^ijX^dcVa^YVYZ b ViZg^Va YZhhZ XVb ed YZ ^c iZgZh&
hZ iZb ri^Xd c d ^c iZg^d g YV X db jc^YVYZ WgVh^aZ^gV YZ X^Zci^hiVh
hdX^V^h% [d^ cVh YwXVYVh VciZg^dgZh V @20) fjZ dh \gVcYZh cdb Zh
Y Z Vj id gZh Zb hdX^dad\^V YV gZa^\^ud ^c^X^VgVb hZj gZ c d b Z VXVY x&
b ^Xd cV WVhZ YZ eZhfj^hVh e^dcZ^gVh YZ Vb eaV k^hVYV X^Zciy[^XV
hd W gZ d fjZbV^h iVgYZ% e d g^c[ajxcX^VY Z G ^ZggZ9 djgY^Zj% [^XVgVg^V
hZ c Y d X]Vb VYd YZ XVb ed gZa^\^dhd ' F fjVa% cZhhV wedXV% Y^&
kZgh^[^XVkV&hZ V d a] d h k^hidh Zb c d hhd eVyh b ZgXx YV b d Y Z gc ^o V &
vud hd X^dZXdc{b ^XV Xj_d eVhhd VXZaZgVYd _r Zciud [Vo^V hZci^g
hZj ^b e VXid hd W gZ d XVb ed gZa^\^dhd% b d b Z c id Zb fjZ% e d g
d j igd aVYd% jb V XZgiV hdX^dad\^V eVhid gVa aZkVYV V XVWd eZadh
f j VY gd h iwXc^Xdh YZ jb V VaV b d Y Z gc ^o V c iZ YV ^\gZ_V XViza^XV e V h&
hVkV V X]Vb Vg V ViZcvud% Xd b YVYdh Z b ZY^YVh YZ VaVgYZVYd
XVgriZg X^Zciy[^Xd% eVgV d YZXayc^d ZhiViyhi^Xd Ydh XViza^Xdh e gV i^&
XVc iZh ' D d gb Z c iZ YV egri^XV Ydb ^c^XVa' < mZb ead Xd c hj b V Y d 
Y ZhhZ Zc [d f j Z w d igVW Va] d Yd Zciud [gZ^ Ydb ^c^XVcd% = gVcX^hXd
: VgiVmd I da^b % 8 heZXih YZ aV egVi^fjZ Ydb ^c^XVaZ Vj 9 gwh^a %
Vgi^\d fjZ VeVgZXZj Zb *2/0 cV gZk^hiV WZa\V YZ hdX^dad\^V YV

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F ? = &= ; = w C % x F < &5 = A D I F 5 A = b B H = b 5 7 5 8 } A = 7 5 

*--

gZa^\^ud G`TZR]8`^aRdd #Ida^b% *2/0$ Z% igxh Vcdh YZed^h% Zb kZg&


hud WgVh^aZ^gV Xdb d iyijad : Viza^Xdh Z XVida^X^hb d% cV

FVgZdeR

:T]VdZvdeZTR7cRdZ]VZcR YZ _jc]d YZ *20) #Ida^b % *20)$' < b ^i^Vb &hZ
Vhh^b h^cV^h XaVgdh Z cdkdh% ^b eVXiVciZh Z V id gY d V c iZ h e d g hjV
VjgV X^Zciy[^XV% YZ j b V Xg^hZ hZb egZXZYZciZh YVfj^ad fjZ Va\jch
gZXZciZb ZciZ eVhhVgVb V X]Vb Vg YZ X^k^a^oVvud eVgdfj^Va Z fjZ%
cV wedXV% cud hZ hVW^V WZb Xd b d cdb ZVg edgfjZ V^cYV cud ZgV
edhhykZa% e d g [VaiV YZ eZgheZXi^kV ]^hizg^XV% VkVa^Vg&a]Z d VaXVcXZ
gZVa% YZ adc\V YjgVvud/' ? d _Z Zhir XaVgd fjZ hZ igViVkV YZ jb 
YZXayc^d cud VeZcVh hZb egZXZYZciZh% b Vh iVb Wwb hZb gZidgcd'
E u d ]r iZ b e d eVgV gZe VhhVg cd Y ZiVa] Z V ] ^hiz g^V YZhiZ
e g^b Z^gd YZhZckdak^b Zcid' C ^b ^id&b Z V Xd b Zc iVg d [Vid YZ fjZ
ZhiZ e g^b Z^gd b d b Z c id YV e gd Y j vud YZ hdX^dad\^V YV gZa^\^ud cd
9gVh^a eVgZXZ fjZ X d ggZ he d c Y ^V Xd b eZg[Z^vud Vd b d b Z c id e d g
f j Z eVhhVkV d XVida^X^hb d WgVh^aZ^gd' = d giZ Z e Z hV Y d e d g hZj
ZcgV^oVb Zc id ] ^hiz g^Xd YZhYZ V X]Z\VYV YVh XVgVkZaVh% gZa^\^ud
d[^X^Va cV : da{c^V Z c d @b e wg^d Z hZb ^&d[^X^Va cV I Ze}Wa^XVE dkV
#;Za^V :VkV% *20.$ b Vh WVhiVc iZ VWVaVYd eZaVh b jYVcvVh hdX^V^h
f j Z c d ezh&\jZggV b VgXVkVb V ZcigVYV iVgY^V b Vh VXZaZgVYV Yd
9gVh^a cV b d Y Zgc ^Y VY Z ZXdc{b ^XV Z edayi^XV% Z Vd b Zhb d iZb e d
gZY^cVb ^oVYd% YZhYZ d [^cVa Y d h Vcdh -) Z ^cyX^d Ydh .)% eZaV
^ciZchV Vi^k^YVYZ Ve d hiz a^XV Ydh b d k ^b Zc id h YZ _jkZcijYZ YV
8 vud : Viza^XV ZheZX^Va^oVYV% fjZ G gd Xz e ^d : Vb Vg\d eVhhVg^V V
X] Vb Vg YZ XVida^X^hb d ^c iZgcVa^oVYd e d g X d c igV hiZ ^YZVa&iye^Xd
Xdb d XVida^X^hb d igVY^X^dcVa #: Vb Vg\d% *2/0$% Z eZaV cdkV
[d gb V YZ dg\Vc^oVvud XdaZi^kV Z XZcigVa^oVYV Yd Ze^hXd e VY d YZh&
YZ V [jcYVvud YV : E 9 9 fjZ w YZ *2.+ Zb eaVcdh YZ e V hid &
gVa YZ X d c _j c id eZg^d Y ^XVb Zc iZ VkVa^VYdh Z gZVijVa^oVYdh% d XV&
ida^X^hb d WgVh^aZ^gd idb VkV XdchX^xcX^V% Xdb V V_jYV YV hdX^dad&
\^V% Y d Z hW d gd V b Z c id YVfjZaV X^k^a^oVvud eVgdfj^Va fjZ ]Vk^V
Xd c hi^ij yY d hjV V gb VY j gV dg\Vc^oVX^dcVa% hZj hj e d giZ ^YZdaz\^Xd
/' GVgV d j hd gZXZciZ YV ^Yw^V YZ X^k^a^oVvud eVgdfj^Va % kZg Mdnw #*22/$'

*-.

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

Z V gZYZ [yh^XV YZ gZ[ZgxcX^V YZ id Y d h dh hZjh Z b e gZZc Y ^b Zc id h


e VhidgV^h YZhYZ eg^hXVh ZgVh'
; Z gd aY ud X d b V Xg^hZ YV eVgzfj^V% Xdb ZvVkVb _r c d h Vcdh
.) V YVg h^cV^h Y Z V\jYV YgVb Vi^X^YVYZV Xg^hZ Yd #WV^md$ XaZgd Z V
[VaiV YZ kdXVv|Zh hVXZgYdiV^h' F j igd [d Xd YZ egZd Xj e Vvud Ydh
e VhidgVa^hiVh c d h V c d h /)% d j igd [dXd YZ ViZcvud Ydh hdX^zad\dh
b dW^a^oVYdh eVgV Ve gd Y j v u d YZ YVYdh Zb eyg^Xdh Z Zhij Y d h VcVay&
i^Xdh' 8 Xg^hZ Y d XaZgd cud VeZcVh hZ Ve gd [jcYVg^V V e Vgi^g Ydh
Vcdh /)% Xdb V VW Z gij gV YZ b Zc iVa^YVYZ Z V aZ\^i^b Vvud hZb 
e gZ X Z Y Z c iZh YV WjhXV Yd cdkd cVh ]dhiZh Z XjggV^h XViza^Xdh%
c j b V ZhewX^Z YX Y ZhiVeZ \ZgVa YZhZcXVYZVYd eZaV XdckdXVvud
Y d XdcXya^d M Vi^XVcd L eZad e V e VA d u d O O @@@ Zb *2/+% Xdb d
V^cYV hZ Xg^hiVa^oVg^V eZaVh YwXVYVh hZ\j^ciZh% hZ w fjZ w edhhykZa
Xg^hiVa^oVg&hZ jb V Xg^hZ% [Z^id jb YZhi^cd' E u d [d^ s id V fjZ Zb 
*2/. hV^j ejWa^XVYd hd W dh VjheyX^dh Yd : Zcigd YZ < hiViyhi^XV
IZa^\^dhV Z @ckZhi^\Vv|Zh JdX^V^h #: < I @J$% zg\ud YZ hdX^dad\^V
gZa^\^dhV YV : E 9 9 % jb a^kgd gZe aZid YZ YVYdh hd X^d az \ ^Xd h
Rh^XS Y ^he d hid h Zb c j b Zgd hd h fjVYgdh Z iVWZaVh% YV Vjidg^V YZ
> j hiVk d GwgZo% 8 a[dchd > gZ\ d gn Z = gVcvd^h C ZeVg\cZjg% idYdh
hVXZgY d iZh Xd b igZ^c Vb Zc id Zb : ^xcX^Vh JdX^V^h% ^ci^ijaVYd F

ac`S]V^RdRTVcU`eR]_`7cRdZ]#GwgZo VeR]ZZ% *2/.$'

? r jb Y Z e d ^b Z c id Y d GZ' 8 aWZgid 8 cidc^Voo^% eVhidgVa^hiV


k^cXjaVYd s ^\gZ_V XViza^XV YZ 9Zad ? d g^o d c iZ #D >$% ejWa^XVYd
Zb *212 eZadh 8RUVc_`dU`>G: F #c' +*$% Xdb jb igZX] d e V gi^X j &

aVgb Zc iZe d gb Z c d g^o V Y d cd fjZ iVc\ZVdh Vcdh /)%fjZ b Ze V gZ &


XZ YZ Zm igZb V eZgi^cxcX^V gZe gd Y j o^g V\dgV3
H j V c Y d X]Z\jZ^ V d 9 gVh^a% Zb *2/,% c u d b Z ^ciZgZhhZ^ Y Z ^b Z Y ^Vid 
e Z ad b j c Y d Y V h X^xc X^Vh hdX^V^h' < c igZ ^ c j b hZ b ^c r g^d XViz a^Xd igVY ^X^d c Va%
c d X j ghd Y Z iZdad\^V' E V f j Z aV w e d XV e gZ Y d b ^c V k V % c d V b W ^Z c iZ XViza^Xd%
j b V e Zhf j ^hV hz X^d &gZa^\ ^d hV ^c he ^gVY V e V gi^X j aV gb Z c iZ e d g C d k V^c V #WVhiV
aZ b W gV g d c d b Z Y d G gd [' ? d j iV gi RX{cZ\d% c V wedXVS$ Zk d aiV Y V e V gV aZk V c &
iV b Z c id h Z hiViyhi^X d h Z b ZY^vud Y V e gr i^X V gZa^\^dhV' GVgV Y V g j b Zm Zb e ad 3
gZ X Z c iZ b Z c iZ % iZc iZ ^ Z hij Y V g d e gd W aZ b V Y d h hZ b ^c r g^d h Z V } ai^b V e Z hf j ^&

GC 7 =C @ C ; =5 

85

F ? = & = ; = 5C % x F ? 5 

=A D I F 5 A < B H ? 5 7 5 8 ? A =7 5 

*-/

hV ^b e d giV c iZ f j Z Z c X d c igZ ^% Y Z hhV w e d X V % [d^ jb V e Zhf j ^hV Vb e aV% hd W gZ 


id Y d h d h hZ b ^c r g^d h b V ^d gZ h cd 9 gVh^a% gZVa^oVY V Zb *2/) Z e j W a^X V Y V Z b 
*2/. #X[' G w gZ o HVDNLL# *2/.$' < b *2/0% hV^j j b a^kgd Y Z > d Y d [g X Y d ; Z Z aZ c 
RiVb Wwb e V Y gZS% X ] V b V Y d ?QFLQNQJLDHRDUVQTDN Zb Yd ^h kdajb Zh3 j b % V iyij ad 
Y Z ^c igd Y j v ud % b V^h iZzg^Xd% Zd d j igd % jb V iZ c iV i^k V YX hyc iZhZ Y d h aZk Vc iV&
b Z c id h hd W gZ V e gr i^X V gZa^\^dhV Y d b ^c ^X V a Y d h X Viz a^X d h' ; Z e d ^h Y^hhd%
X gZ^d %Y Z hV e V gZ X Z gV b aZ k V c iV b Z c id hY Z hhZ i^ed' G d Y Z g&hZ &^V V ^c Y V aZ b W gV gd
igVW V a] d Y d : < I @J c VfjZaV wedXV' *+ h^\c^[^XVi^kd iVb W w b fjZ d G aVcd YZ
GVhidgVa Y Z : d c _j c id V e gd k VY d eZad h W ^he d h eVgV d e Z gyd Y d *2//&0)% kZ^d
V X d b e V c ] V Y d & eZaV eg^b Z^gV Z }ai^b V kZo Y Z jb Vb e ad Z Vb W ^X^d hd 
e gd \ gVb V Y X eZhfj^hVh hd W gZ V egri^XV gZa^\^dhV Z dj igVh% b V^h hd[^hi^XVYVh%
hd W gZ b di^kVvud% hdX^Va^oVvud gZa^\^dhV% XViZfjZhZ ZiX' G V giZ Y d h gZhjaiVYdh
YZhhVh eZhfj^hVh [d^ ejWa^XVYV e d g :'8' Y Z D ZY^cV Z G ZY gd 8' I ^W Z^gd YZ
F a^kZ^gV #D ZY^cV ! F a^kZ^gV% *20,$' F [Vid Y Z f j Z d G aV c d Y Z GVhidgVa RYV
: E 9 9 S ^cXajyhhZ jb e gd \ gV b V Y Z eZhfj^hVh hzX^d&gXa^\^dhVh igVo Va\jb V ajo
hd W gZ d j igd Y V Y d ^b e d giV c iZ YV wedXV' ? Vk^V jb V X d c XZ e vu d Y d eaVcZ_V&
b Z c id e VhidgVa fjZ%hVakdZ c \ Vc d ZXd b Va\jb Vh gZhhVakVh% e d Y Zg^VhZ gX d c h^&
YZgVYV% cd [j cYd% Y X i^e d iZXcdXgri^Xd' GZchVkV&hZ f j Z Va\jch ZheZX^Va^hiVh
cV ^\gZ_V e d Y Z g^V b Y ^iV g d X d c _j c id Y Z ^Yw^Vh Z a^c]Vh YX igVW V a] d Z fjZ
egZX^hVkVb Y Z d j igd h Z heZX^Va^hiVh RV hV W Z g% hd X ^z ad \ d hS e V gV [V oZ g eZhfj^hVh
Z [d gc Z X Z g dh Y V Y d h' < hhZ X d c iZ m id Z ZhhZ d W _Zi^k d Y d e aV c Z _V b Z c id b VgXV&
kVb V Z hX d a] V Y V h e Z hf j ^hV hZ Y V b Z id Y d ad \ ^V V Y d iV Y V #8 c id c ^Vo o^% *212$'

: g^hZ YV Z higj ij gV e Vgdfj^Va% XaZgd Zb YZW Vc Y VY V3 Z^h d


f j VY gd fjZXj g^d hVb Zc iZ% b Vh Xd b e gZZc h^k Zab Zc iZ%V XVW d j e gd &
e ^X^Vc Y d V Zb Zg\ xc X^V Z X d c hi^ij ^v u d YZ jb V e d hij gV [VkdgrkZa
s eZhfj^hV hdX^daz\^XV Z c igZ dh c d kdh e aV c Z _V Y d gZ h XViza^Xdh'
< [d^ Vhh^b f j Z V hd X^d ad \ ^V YV gZa^\^ud cd 9 gVh^a Vhhjb ^j%
b V _d g^iV g^V b Z c iZ Zb hZjh Xdb Zvdh% Vh [Z^v|Zh Y Z jb V

U`TRe`]ZTZd^`(

d`TZ`]`XZR

< j Y^g^V fjZ V hdX^dad\^V YV gZa^\^ud Zb hZj eg^b Z^gd YZhZc&
kdak^b Zcid c d 9gVh^a w b V_dg^iVg^Vb ZciZ hdX^dad\^V Yd XVida^X^h&
b d% c ud e d gf j Z d XVida^X^hb d hZ_V V gZa^\^ud b V_dg^irg^V% b Vh
ed gf j Z cZhhZ b d b Z c id hjVh Za^iZh ixb cZXZhh^YVYZ eVhidgVa YZ
hdX^dad\^V' ; Vy ZhhV XVgV ^cY^h[VgvrkZa YZ hdX^dad\^V gZa^\^dhV fjZ
iZb V hdX^dad\^V YV gZa^\^ud egVi^XVYV cZhhZ e Z gyd Y d iVb Wwb eZ&

*-0

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

adh hdX^z ad \ d h cud&gZa^\^dhdh #C VWWZch% *2/+$4 YVy% fjZb hVWZ%


ZhhV ^b e d h iV v u d f j Z ZaV Y Z^m V ig V c h e V gZ X Z g V iw ] d _Z % Z hhV
b Va[d gb Vvud Xdc\xc^iV% ZhhV ]wm^h Xd c hi^ij X^d c Va% ZhhZ e d c id YZ
k^hiV fjZ w% Xdb id Y d d eZhd YV ZmegZhhud% hZj

deR_Ua`Z_e( E d h

Vcdh /)% b d b Z c id [d giZ Zb fjZ hZ Y^hh^eVkV d hdc]d% d kZa]d


hd c ] d YV kZa]V Za^iZ ZXaZh^rhi^XV gZXwb &cVhX^YV cV I Ze}Wa^XV MZ&
a]V%egd_ZidVXVaZciVYdYZhYZZciud e d ghZjhb jai^ea^XVYdh]^ZgVgXVh
Zb Y^dXZhZh b jai^ea^XVYVh eZad M Vi^XVcd Zb id Y d d iZgg^iz g^d 
cVX^dcVa #D^XZa^% *2114 G^ZgjXX^% *22)$ & V hVWZg% d hd c ] d Y Z jb V
cVvud XViza^XV iZgg^id g^Vab Zc iZ jc^[^XVYV Zb id gc d YZ hZjh k^\rg^&
dh% j c ^Y d h e d g hjV kZo Zb id gc d YZ jb W^hed% e d c ij V Y V YZ XVb &
eVcrg^dh Z hj e Zgk ^h^d cVYV e d g ViZciVh X}g^Vh Y^dXZhVcVh V jb hz
iZ b e d Va^VYVh Y d h e d Y Z gZ h adXV^h Z jaigVb dciVcVh V Za^iZ Yd 
XaZgdb d Y Z gc ^o V c iZ Y d h Vcdh /) YZ hXdWgZ fjZdh hdX^zad\dh%h^b %
ZaZh% dh hd X^z ad \ d h% WZb fjZ e d Y Z g^V b V_j Y Vg d XVid a^X^hb d 
YZXa^cVciZ V Zmea^XVg Vh XVjhVh YZhhV YZXVYxcX^V dmVar gZkZghykZa
hZ ZaZh [^oZhhZb Y d XVida^X^hb d d d W _Zid YZ hjVh ^ckZhi^\Vv|Zh Z
aZkVciVb Zcidh' 8hh^b [d^'
< Vhh^b d X d ggZ j e d gf j Z d XVida^X^hb d% id b VY d X d b d d W _Z id 
XZcigVa YZ ^c iZgZhhZ Y d h hdX^zad\dh YV gZa^\^ud% cZhhZ b Zhb d b d &
k ^b Zc id YZ hZ [VoZg d W _Zid Ydh Zh[d gvd h Z YVh ZhiViyhi^XVh Ydh
hdX^zad\dh% Y ZhXd W g^V&hZ X d b d jb d W _Zid Zb Xd ggd hu d cj b V hd &
X^ZYVYZ Zb e gd X Z hhd ^ggZkZghykZa YZ b d Y Zgc ^oVvud hdX^Va Z Xj aij &
gVa% ^cZhXVeVkZab ZciZ ZcgZYVYV cjb b VXgd e gd XZhhd YZ hZXjaVg^&
oVvud' F gV% hZ hZ VXgZhXZc iVg cZhiV Xdch^Y ZgVvud d [Vid YZ fjZ V
\ gV c Y Z iZdg^V hdX^daz\^XV Zciud Y d b ^c V c iZ V^cYV cud ]Vk^V h^Yd
VaXVcvVYV cZb YZ adc\Z eZ^Vh hjheZ^iVh ]d_Z XdggZciZh YVh Xg^hZh
Y Z eVgVY^\b V% iZg&hZ&r gZXdchi^ij yY d hZb b V^dgZh V c VXgd c ^hb d h V
Vib d h[ZgV XViza^XV [VkdgrkZa% cVfjZaZ b d b Z c id % iV c id s eZhfj^hV
hdX^daz\^XV Zb eyg^XV% fjVci^iVi^kV ^cXajh^kZ% f j V c id s iZdg^oVvud
b VXgd&hdX^daz\^XV cV fjVa egZkVaZX^V% Zb b Viwg^V YZ gZa^\^ud cV
b d Y Zgc ^Y VY Z% V eV`cZR URdVTf]RcZ!RWx`( 8 h^ijVvud hdX^Va Yd XVida^&

X^hb d ^chi^ijX^dcVa% Zb g^ib d VXZaZgVYd YZ eZgYV YZ ZheVvd% YZ

G ` TZ` ]` X ZR 

85

F \ ]ZX Z ` % i c \ R Z^ a f cR^ \ _ e\ R TRU Y ^ ZTR

*-1

egZhiy\^d% YZ XZgiZoVh Z YZ gjb dh% cud e d Y ^V hZg b V^h egzeg^V%
b V^h VY ZfjVYV% b V^h ZcXV^mrkZa cV iZdg^V' F YZXayc^d YV egri^XV
gZa^\^dhV ] Z\ Zb { c ^XV i^c]V ijYd% e d giV c id % eVgV [j c X^d c Vg Xdb d
e d Y Z gd hd VigVi^kd eVgV W d c h hdX^zad\dh Zb WjhXV YZ jb W d b 
d W _Zid YZ ZhijYdh' J^ijVvud VaiVb ZciZ aZ\^i^b VYdgV% kVaZ Y^oZg%
e d giV Y d gV YZ aZ\^i^b Vvud X^Zciy[^XVeVgV jb V rgZV YZ ^ckZhi^\Vvud
 V hdX^dad\^V Y d [Vid gZa^\^dhd fjZ c d 9gVh^a VeZcVh Xdb ZvVkV
V Y V g h^cV^h YZ k^YV'
H j Z b Y^g^V7 8 d YZXa^cVg Zb e^g^XVb ZciZ V egri^XV gZa^\^dhV

Y d b ^cVciZ aRcZ(aRdd)) Xdb V b d Y Zgc ^oVvud YV hdX^ZYVYZ WgVh^aZ^&

gV% d Zhij Y d hdX^daz\^Xd Y d h Y V Y d h gZa^\^dhdh b dhigVkV Vdh XygXj&


adh eVhidgVayhiVh XViza^Xdh hjV ji^a^YVYZ egri^XV% Vd b Zhb d iZb e d
f j Z Y Z b d c h igV k V Vdh b Z ^d h V X V Y x b ^X d h hjV e d iZ c X ^V a^Y V Y Z 
b VXgdiZz g^XV Z hjV kVa^YVYZ X^Zciy[^XV' F Xd c iZ m id ZgV bV^h Yd

f jZe gd e yX^d V jb VkZg^[^XVvud Zb eyg^XVb ZY^VciZ V_bf|eVd% d`_UV`d&

dfcgVjd f j Vc i^iVi^k d h Z fjVa^i^iVi^kdh% fjZ Xd b ZvVgVb V e ^e d XVg


Vfj^ Z Va^ eZad 9gVh^a #kZg JG<J% *2//$0% WZb Xdb d b ZY^VciZ
e gd _Zid h YZ eZhfj^hV bV^h Vb W^X^dhdh cV Xdb W^cVvud YZ e gd X Z Y ^&
b Zc id h b Z id Y d az \ ^Xd h Y^kZghdh Z cV e gZ iZ c hu d Zmea^XVi^kV% gZhj a&
iV c Y d Vhh^b % YV e V giZ Y d h fjZ V iV c id hZ hZc i^Vb kdXVX^dcVYdh
cVfjZaZ b d b Zc id % kVa^dhdh Z dg^\^cV^h V e gd [j c Y V b Z c id h YV iZ d &
g^V YV bdYZgc^oVvud&y0(44(&hZXjaVg^oVvud'
E d W d _d YZhhV egdWaZb ri^XV YZ YZXayc^d XViza^Xd% ZheZXy[^XV
YZ jb V Xdc [^hhud gZa^\^dhV Y ZiZgb ^c VY V Z V jb hz iZ b e d \ZgVa%

Xdb egZZch^kV% R]]'V_T`^aRddZ_X e d g hZ igV iV g YZ eZgY Vh eVgV V gZa^&

\^ud ] ^hid g^XVb Zc iZ b V_dg^irg^VZ Xj aij gVab Zc iZ ]Z\Zb {c^XV% e Z g&
YVh fjZ cdh Vc d h .) Z /)Xdb ZvVgVb V id gc V g d Zhij Y d hdX^daz\^&
Xd YV gZa^\^ud e`feT`fceeVaVirkZa Z XVWykZa cd ZheVvd hZXjaVg^oVYd
 eVgV cud Y ^oZg hZXjaVg^hiV Yd X^gXj^id VXVYxb ^Xd&jc^kZgh^ir&

0' Lb ZmZb ead% hVXVYd Vd VXVhd%Yd fjZ dXdgg^VZb b Viwg^VYZ eZhfj^hVZb 
hdX^dad\^V gZa^\^dhV w d ZhijYd ^ci^ijaVYd GHNWGH GH @WRL =DWNLUVD/ DURHFVQU
UcFLQ$THNLJLQUQU #JG<J% *2//$'

*.(

5 B H e B = C : = $5 J = C D = ? F I 7 7 =

g^d% ZhiVkV&hZ VW g^cYd ZheVvd iVb W wb eVgV dh ^ciZgZhhVYdh cd


Z hij Y d YVh b ^cdg^Vh e gdiZhiVciZh% Zheyg^iVh Z V[gd&WgVh^aZ^gVh' D j &
YVcvV hdX^Va% ad\d b jYVcvV gZa^\^dhV dj hzX^d&gZa^\^dhV% X d b d 
hZ Xd c k Zc X^d c d j X] Vb Vg cVfjZaV X d c _j c ij gV Xj_V gZhj aiVc iZ
YZhYZ ad\d ZgV jb V hdX^ZYVYZ Y Z Xjaij gV eajgVa% d c Y Z ] r VaiZg&
cVi^kVh YZ ZhXda]V Z d ^c Y^kyYjd YZeVgV [gZ f ~ Z c iZ b Zc iZ Xd b h^&
ijVv|Zh cdkVh Z ^cwY ^iVh #: Vb Vg\d% *2/*$' : db ZhiZ b diZ% ZhiV&
kV YZ[^c^i^kVb ZciZ V W Zgid cV VXVYZb ^V d XVb ^c]d% ZhigZ^id Z b W d &
gV% fjZ dh Vc d h 0) VaVg\Vg^Vb Z eVk^b ZciVg^Vb % eVgV V eZhfj^hV
X^Zciy[^XV Zb hdX^dad\^V YV gZa^\^ud% fjZ% e d ghZ XVgVXiZg^oVg Xdb d
jb V hdX^dad\^V Y d XVida^X^hb d Zb YZXayc^d% Vhhjb ^V egZXd XZb Zc &
iZ V [^h^dcdb ^V YZ jb V hdX^dad\^V URdcV]ZXZcVd% cd eajgVa'

C d\d c d ^cyX^d Ydh Vcdh /)% bV^h egZX^hVb Zc iZ Zb *2/*% hV^

ejWa^XVYd d Zhij Y d @RcUVTZd^`V I^SR_UR4f^RZ_eVcacVeRzx`d`TZ`]~r

XZTR&% YZ : tc Y ^Y d G gd X z e ^d =ZggZ^gV YZ : Vb Vg\d% e gd [Z hhd g YV


< hXd aV YZ JdX^dad\^V Z Gdayi^XV YZ Jud GVjad% gZhj aiVY d YZ jb V
eZhfj^hV YZ e d giZ ^ciZgc VX^d c Va Xdb [^cVcX^Vb Zcid YV D db ZaVcY
= d j c Y Vi^d c Z YV = < I < J #= wYwgVi^dc @c iZ gc V i^d c V aZ YZh @c hi^ij ih
YZ I ZX]ZgX]Zh JdX^VaZh$ Xdb hZYZh Zb = g^W j g\ d #JjyvV$ Z 9 d\dir
#: da{b W^V$% gZVa^oVYV h^b jaiVcZVb ZciZZb Y^kZghdh eVyhZh YZ Xja&
ijgV XViza^XV Z c igZ *2.1 Z *2/* hd W V Y^gZvud YZ jb hVXZgY d iZ
WZa\V% d X{ c Z \ d = gVcvd^h ? d j iV gi% Y ^gZ id g Yd :IJI #: ZcigZ YZ
I ZX]ZgX]ZhJdX^d&gZa^\^ZjhZh$ YZ9 gj m ZaVh(C d k V^c V #9wa\^XV$' @c h&
e^gVvud Z [^cVcX^Vb Zcid

TRe~]ZT`d eVgV jb V eZhfj^hV RTRU|^ZTR hd &

W gZ Zhe ^g^i^hb d #`VgYZX^hiV Z jb WVcY^hiV$% aZkVYV V XVWd cd ^c iZ &


g^d g YZ jb V jc^kZgh^YVYZ ]RZTR e d g jb Zm&XViza^Xd

RX_~deZT`'& Z^h V

XdchiZaVvud YZ ^ciZgZhhZh fjZ e gZh^Y^j s aVg\VYV% e gZ[^\ j gVc Y d V


[j ij gV [^h^dcdb ^V Y d gZXwb &cVhX^Yd'
=ZX]VcYd V YwXVYVYZ /)% ejWa^XV&hZ Zb *2/2 V iZhZ YZ Y d j &
idgVYd YZ9ZVig^o D jc^o YZJdjoVhdWgZ d eZciZXdhiVa^hb d% YZ[Zc&
Y^YV Zb *2/0 cV =VXjaYVYZ YZ =^adhd[^V% :^xcX^Vh Z CZigVh YZ I^d
:aVgd #JG$ Z gZY^\^YVhdWVdg^ZciVvudYZ: tcY^Yd GgdXde^d =ZggZ^gV
YZ:VbVg\d'K gVoZcYdjb iyijadhj\Zhi^kd#ZV^cYV]d_ZVijVayhh^bd$%

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F ? = &= ; = w C % x F ? 5 

=A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ~ A =7 5 

*.)

6 ViaVcZ|_TZRUR dR]gRzx`4aV_eVT`deRZdV^Gx` ERf]`% d a^kgd egdXjgVkV


Y Vg XdciV% V e Vgi^g Y d ZmigVdgY^crg^d XgZhX^b Zcid cjb wg^Xd Ydh
[^w^h eZciZXdhiV^h%VijVab ZciZgZegZhZciVcYd cd 9gVh^a bV^hYZ/)

YV edejaVvud e gd iZ hiV c iZ % YZ jb fjZWgV&XVWZvVh fjZ Viw ]d_Z


hj ge gZZc Y Z Z cud gVgd eZgijgWV% fjVcYd cud YZhdg^ZciV iZdg^XV&
b ZciZ% b j^idh Ydh fjZ hZ b ZiZb V ZhijYVg Xd b d X^Zci^hiVh hdX^V^h
d XVb ed gZa^\^dhd cd 9gVh^a4 V hVWZg3 V XgZhXZciZ hZXjaVg^oVvud YZ
jb V hdX^ZYVYZ Xb fjZ cd Zc iVc id eZgh^hiZb Z hZ gZcdkVb [dgb Vh
gZa^\^dhVh [d giZb Zc iZ hVXgV^h YZdg^ZciVvud YV k^YV' E d egZ[rX^d Vd
a^kgd YZ D jc^o YZ JdjoV% G gdXze^d : Vb Vg\d [Zo fjZhiud YZ X]V&
b Vg V ViZcvud eVgV Vh VeVgZciZh XdcigVY^v|Zh Yd e gdXZhhd YZ b d &
YZgc^oVvud hdX^Va Z gZa^\^dhV cdh hZ\j^ciZh iZgb dh3 ''' X d b d WZb 
b dhigV V gZVa^YVYZ XdciZb edgtcZV% Vh [jcv|Zh hdX^V^h YVh gZa^\^|Zh
Vhhjb Zb hZci^Ydh XdcigVY^izg^dh3 e d g jb aVYd Vh gZa^\^|Zh a^b^iVb
d hZj XdciZ} Y d % ed^h eVgi^X^eVb Yd egdXZhhd YX hZXjaVg^oVvud Yd
b j c Y d b d Y Zgc d Z VWVcYdcVb rgZVh YZ^c[ajxcX^VVc iZg^dgb ZciZ V
ZaV Vig^WjyYVh4 e d g d j igd aVYd% ZheZX^Vab ZciZ cdh eVyhZh hjWYZhZc&
kdak^Ydh Z cVh XViZ\dg^Vh hdX^V^h YZheg^k^aZ\^VYVh% kZb dh hjg\^g
cdkd gZVk^kVb Zcid gZa^\^dhd% Xj_Vh [jcv|Zh hZ b dhigVb XgZhXZc&
iZh Z Y^gZiVb ZciZ gZaVX^dcVYVh Xdb V h^ijVvud YZ YZeZcYxcX^V Ydh

eVyhZh dj Xdb V hj_Z^vud YZ b ^cdg^Vh Z XaVhhZh hdX^V^h $RafUJdj&

oV% *2/23 0&1$' ; ZhYZ d ^cyX^d% Xdb d hZ kx% Z ZhiZ iZmid [d^ ZhXg^id
Zb hZiZb W gdYZ *2/1% V hdX^dad\^VYV gZa^\^ud cd 9gVh^a YVkV h^cV^h
^cZfjykdXdh YZ k^YV ^ciZa^\ZciZ X hd[^hi^XVvud ^ciZaZXijVa' ; ZhYZ d

^cyX^d V Xd^hV iZkZ fjZ hZg edhiV Zb iZgb dh cud&h^b eaZh YZ `fZ&
^RZd(((o& d j hZ_V3 hZXjaVg^oVvud h^b % b Vh Xdb b dW^a^oVvud gZa^\^dhV
VXgZhX^YV4 Z[ZgkZhXxcX^V gZa^\^dhV h^b % b Vh e d g XVjhV Yd Vegd [j c &
YVb Zc id YV hZXjaVg^oVvud' ; ZhYZ d ^cyX^dVXdb eaZm^YVYZ Ydh e gd &
XZhhdh gZeZa^V% cVh iZdg^oVv|Zh bV^h V\jvVYVh% V ^c\Zcj^YVYZ YVh
[zgb jaVh h^b eaZh fjZ% ]d_ZZb Y^V% ixb ^b eZY^Yd jb W d b c } b Zgd
YZ Vcigde z ad \ d h Z hdX^zad\dh YV gZa^\^ud fjZ V ZaVh hZ V[ZggVb YZ
XVe iVg dh egdXZhhdh bV^h ^cig^XVYdh% b Zcdh jcykdXdh Zb hZjh Y Z &
hZckdak^b Zcidh'

5 B H d B = C : = &5 J = C D = < F I 7 7 =

*.*

@b ejahd YXX^h^kd eVgVYZheZgiVgcd9gVh^a YV hZ\jcYV b ZiVYZ


Ydh Vcdh /) d ^ciZgZhhZ edgZhijYVghdX^dad\^XVb ZciZ dheZciZXdh&
iV^h% ZhhV Zmzi^XV b ^cdg^V gZa^\^dhV cd hZ^d YV gZheZ^irkZa b ^cdg^V
e gd iZhiVc iZ% [d^ YVYd hZb Y}k^YV eZaVh eZhfj^hVh gZVa^oVYVh cd
:]^aZ e d g : ]g^hi^Vc CVa^kZ ; <e^cVn% ZcigZ dh Vcdh YZ *2/.&*2//
#; <e^cVn% *2// Z *20)$' F g^\^cVab ZciZ ZhXg^id Zb [gVcXxh ZV e gZ &
hZciVYd Xdb d iZhZYZ Y d j id gVY d cVrgZVYZ hdX^dad\^VYV L c^kZgh^&

YVYZYZ> ZcZWgV%hZjZhhV)URac`TSVd`TZ`]`XZb^MdZTN YdeZciZXdhiVa^hb d


cV hdX^ZYVYZ X]^aZcV [d^ ZY^iVYd Zb ZheVc]da Xdb d iyijad

: ]

cVWfXZ`UV]Rd_)RdRd& Zb *2/1' < [d^ ZY^iVYd Zb edgij\jxh eZaV GVo Z

K ZggVZb *20)%Zc XZggVc Y d Vhh^bcdhhVeg^b Z^gVYwXVYV#; <e^cVn%

*20)$' F a^kgd YZ CVa^kZ ; < e^cVn [d^ jb kZgYVYZ^gd efc_Z_Xa`Z_e&

jb VXd ciZX^b Zcid YZX^h^kd eZaV ^c[ajxcX^V fjZ iZkZ Z eZad WZb 
hjXZY^Yd YV YjVa^YVYZ YZ [^a^Vvud fjZ gZegZhZciVkV3 jb V dWgV YZ
hdX^dad\^V [Z^iV%ZWZb % V jb hz iZb e d cdh XdciZmidh ZXaZh^rhi^Xd Z
jc^kZgh^irg^dh% Xdb d fjZ YZb dchigVcYd V k^VW^a^YVYZ YZ ]Vgb dc^&
oVgcjb VhzeZhhdVd hdX^zad\dZdiZzad\d'IjWZb :whVg=ZgcVcYZh%
c dWVaVcvdfjZ [ZoZb *200 Yd YZWViZ ZcigZ hdX^zad\dh V egdezh^id
Ydh eZciZXdhiV^h% YZed^h YZ ZhXaVgZXZg fjZ d a^kgd YZ CVa^kZ i^c]V
h^Yd ZcXdb ZcYVYd eZad :dchZa]d D jcY^Va YZ @\gZ_Vh iZcYd Xb
k^hiVjb VZhigViw\^V gZa^\^dhVZfjZ%^hidcud dWhiVciZ^hid%hZid gc d j 
jb VeZvV&X]VkZeVgVdhza^Yd gZXdc]ZX^b ZcidVXVYxb^Xd fjZVc\V&
g^dj Xdb d YdXZciZ Z eZhfj^hVYdg cV XriZYgV YZ hdX^dad\^V YV L c^&
kZgh^YVYZ YZ > ZcZWgV%ZcigZ\V&cdh hdW V [dgb V YZ ]^eziZhZ d VggZ&
b ViZ fjZ egdXjgrkVb dh eVgV ZhiV hZvud YV egZhZciZ gZigdheZXi^kV3
< egdkrkZafjZZhiVYjVa^YVYZ^chi^ijX^dcVaZhiZ_V^chXg^iVcVb V^dg^V
Ydh XjggyXjadh Ydh X^Zci^hiVh hdX^V^h YV gZa^\^ud% cV 8 b wg^XV CVi^cV
YVfjZaZ e Zgyd Y d #=ZgcVcYZh% *2003 .1$'

@ A E

-&0 \

D7FA D@ A

6 A E D 7 > ;9 ;A E A E 

7 6 A E 3 9 D 3 6 A

!

g

3 5 3 6 7 ? ;3

< hiV ^Yw^V% Zj V Xdch^\d aZg XaVgVb Zc iZ Zb IjWZb 8akZh%
f j Vc Y d ZaZ ZhXgZkZ hdWgZ V kdaiV Y d hV\gVY d #8akZh% *201$'

G ` TZ` ]` X ZR 

85

F Y Z&ZX Z5 ` % x F ? 5 

=A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ? A =7 5 

*.+

K gViV&hZ Y d eg^b Z^gd WVaVcvd fjZ hZ [Zo YV e gd Y j v u d cV


rgZV%YZ I jWZb 8akZh% [^azhd[dZ iZz ad \ d egZhW^iZg^Vcd%Zckdak^Yd
Vi^kVb ZciZ Y ZhY Z d ^cyX^d Ydh Vcdh 0) cjb e gd _Z id ^chi^ijX^dcVa
YZ X^xcX^VhhdX^V^h YV gZa^\^udcV L E @: 8 D G' F iyij ad fjZ ZaZ YZj
V ZhhZ iZmid ZgV Zb h^ b Zhb d jb V WVcYZ^gV3

R g`]eR U` dRXcRU`(

J ^c id b Vi^XVb Zc iZ XZaZWgVi^kd% dhiZciVkV ZhXVc Y VgVY Vb Zc iZ Vh Z h&


e ZgVcvdhVh Zc igVc ] Vh Y d h XygXjadh WgVh^aZ^gdh YZ ^ciZaZXijV^h fjZ
ZgVb VXVYxb ^Xdh% h^b % b Vh VciZh YZ b V^h cVYV gZa^\^dhdh' @b e j &
gVb Zc aZ VXVYxb ^Xdh% e d giVc id % b Vh VavVYdh cVfjZaZ b d b Z c id 
] ^hizg^Xd Vd hiVijh YZ ^ciZa^\xcX^V VXVYxb ^XV % aj\Vg ^c hi^ij X^d &
cVa Zb fjZ V hdX^dad\^V YV gZa^\^ud%

]VeR]`_V V e gz e g^V gZa^\^ud%

hVW ^Y Vb Zc iZ c ud \doVkV YZ \ gVc Y Z egZhiy\^d Xdb d iZb V YZ ^c iZ &
gZhhZ ^ciZaZXijVa' F gZ id gc d Yd hV\gVY d ZgV jb V ^Yw^V fjZ _r cV
hZ\jcYV b ZiV Y Z Ydh Vcdh 0)% Zb eaZcV Y^iVYjgV b ^a^iVg% hZ ZchV^&
VkV Xdb d jb Y d h b diZh e gZ [Zg^Y d h Yd h Zhij Y ^d hd h YV gZa^\^ud Z
Y ZhY Z Zciud% c d Y Z X d ggZ g Y d h Vcdh% hZ idgcVg^V jb V ZhewX^Z YZ
b VgXV gZ\^higVYV YV rgZV' F Y ZY d Yd \^\VciZ3 V ZmVaiVvud YV kdaiV

Y d hV\gVYd' JZj ^dYWf]eYZ(_\(Z_X( V gZkVcX]Z Yd hV\gVYd% d gZ id gc d 

Y d gZa^\^dhd%d gZ\gZhhdYV gZa^\^dh^YVYZ' 8 ^cYVWZb  H j Z Wdb 


9 db e gV czh% W d b egV idYdh '''
8 hd a^Y Vg^ZY VY Z% b V^h fjZ h^b eaZh Xdc^kxcX^V% Xd b d ig^&
j c [d YV gZa^\^ud cZb W Z b ZaZ e VhhZ V Z hW d v V g hZjh e g^b Z ^gd h
h^cV^h b Zg\ j a] V hjVh gVyoZh% e d giV c id % cd ^cyX^d Y d e Z gyd Y d fjZ
V 8 E G F : J Y Za^b ^id j eVgV V e gZ hZ c iZ gZigd he ZXi^k V% E d h k ^d &
aZ c id h Vc d h X ^c o Z c id h Y d gZ\^b Z b ^a^iVg WgVh^aZ^gd% Y d h hd X ^z ad &
\ d h #gZa^\^dhdh$ YV gZa^\^ud e d Y ^V&hZ Y ^o Z g ijYd% b Zc d h fjZ ZgVb 
e Zhh^b ^hiVh f j V c id Vd [j ij gd YV gZa^\^ud' F c } b Z gd * YZ

FV]Zr

XZx` " G`TZVURUV #b V^d YZ *200$ cud hz ZhiVb e Vk V c d ZY^idg^Va


Y Z Ve gZ hZ c iVvud YV gZk^hiV Vh Y j V h k Z giZ c iZ h YZhhV Zj[dg^V3 *$
Vh e gZk ^h| Zh VXZgXV Y d [^b YV gZa^\^ud e V gZXZb ]d_Z XVYV kZo
b V^h e gd W aZ b r i^X V h 4 +$ YZkZ&hZ c d iV g f j Z dh b Z^dh j c ^k Zgh^ir&
g^dh Zhiud Y Z he Z giV c Y d eVgV ZhiZh V hhj c id h % X d b d V^cYV Y Z Y ^&
XVkV XZgXV YZ ig^c iV er\^cVh V j b V hZhhud YZ YZW ViZ iZ c Y d e d g

*.,

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

WVhZ jb iZ m id j aigV X d c hZ gk V Y d g YV [VhZ b V^h X d c hZ gk V Y d gV Yd


[^az hd [d e d ad c x h C ZhoZ` B daV`dl h`^% Xj_d iyij ad ZgV d e gz e g^d 

Zb WaZb V Y ZhhZ ZhiV Y d YZ tc^b d3 R cVgR_TYV U` dRXcRU` _R Tf]efcR

ac`WR_R #B daV`dl h`^% *200$'

=Vo bV^h YZ k^ciZ Vcdh% e d giV c id % fjZ dh X^Zci^hiVh hdX^V^h
YV gZa^\^ud XdchZ\jZb aZg% cdh b ZcdgZh h^cV^h fjZ gZ e d c iV b YZ
hdWgZk^kxcX^V Y d Zheyg^id gZa^\^dhd dj YZ eZgh^hixcX^V Y d hV\gVYd%
egZhhr\^dh W Zc Zk d aZc iZh YZ gZhhjg\xcX^V VciZh YZ b V^h cVYV YV
e gz e g^V gZa^\^udf jZ e gd [ZhhVb % fjZ k^V YZ gZ\gVXd hij b V hZg jb V
Y V h k V g^V c iZ h Y d X g^hi^V c ^hb d % b Vh iV b W w b YVh d j ig V h 
^c Y ^[ZgZcX^VYVb ZciZ' GVgZXZb cud hZ Y V g Xd c iV YZ fjZ jb Wdb 
[j ij gd eVgV idY Vh Vh gZa^\^|Zh ^b ea^XV% ad\^XVb ZciZ% Va\jb V Y^b ^&
cj^vud Y d kVadg YZ XVYV jb V' GVgV ZaZh% d fjZ ^b e d giV w fjZ V
gZa^\^ud e`feT`fceZhir Zb VaiV cdh Y^Vh YZ ]d_Z' E u d ^b e d giV fjVa

V gZa^\^ud% cud ^b e d giV Xdb d' q d hV\gVY d fjZ Zhir Zb VaiV Z


e d c id [^cVa% e d c id [^cVa eVgV V cud&gZay\yud' G d c id [^cVa id gc V Y d 
e d c id YZ eVgi^YV' : aVgd fjZ ZhiV cud w jb V Vi^ijYZ \ZgVa% b Vh hZ
Z c X d c igV hj[^X^ZciZb ZciZ Y^[jcY^YV Zc igZ c z h Z iZb Y j gV Y d _r

jb VhW d VhYwXVYVh eVgVXd c i^c j Vg b ZgZXZc Y d jb ^ch^hiZciZ TRgVRe

YVe V giZ Y d heVgZh' 8 [^cVa% Zckdak^b ZcidhV[Zi^kd&Zm^hiZcX^V^h Xdb 


d d W _Zid YZ eZhfj^hV e d Y Zb V[ZiVg hZg^Vb ZciZ% cud hz dh gZhj aiV&
Y d h YV eZhfj^hV X^Zciy[^XV% b Vh iVb Wwb hZjh dW_Zi^kdh Z e gZ iZ c &

h|Zh YZ eZhfj^hV X^Zciy[^XV bfR X^Zciy[^XV'

8 ciZh YZ e gd hhZ \ j ^gcZhiV a^c]V YZVg\ j b ZciVvud % XVWZY Z h&


iVXVg f j Z dh V c d h 0) Vhh^hi^gVb s ^b e aVc iVvud Zb iZ ggV h W gV h^&
aZ^gVh Z b V^h ZheZX^[^XVb Zc iZ eVja^hiVh YZ jb V ^c hi^ij X^d c Va^Y VY Z
[yh^XV hZb e gZ X Z Y Z c iZh eVgV V e Z hf j ^hV Zb X^xcX^Vh hdX^V^h YV
gZa^\^ud' F h Vc d h 0) [d gV b e gz Y ^\ d h YZ cdk^Y VY Zh eVgV V rgZV'
< hhV ^c hi^ij X ^d c V a^Y V Y Z YZ fjZ [Vad id b d j X d ge d 3 *$ cV Xg^Vvud%
Zb *20)% hd W V a^Y ZgVc vV YZ : t c Y ^Y d G gd X z e ^d = Z ggZ ^gV YZ
: V b V g\ d % Y d X ] V b V Y d J Z id g YZ I Za^\^ud cd gZ X w b &c V h X ^Y d 
: < 9 I 8 G #: Zc igd 9 gVh^aZ^gd YZ 8 cra^hZ Z G aVc Z_Vb Zc id $4+$ Xdb 
V [j c Y V v u d Y d *J<I cV L E @: 8 D G c d ^cyX^d YV YwXVY V YZ

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F =%= & = ; = w C % x F = %5 = A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ~ A = 7 5 

*.-

*20)% hd W V a^Y ZgVc vV YZ I jWZb 8 akZh4 Z ,$ Yd : < I % cV LJG%
hd W V a^Y ZgVc vV YZ ; j\aVh K Z^mZ^gV D d c iZ^gd % ZhiVh Y j V h }ai^b Vh
d g\ Vc ^oVv| Zh Y Z hZ b W d X V c Y d \ ad g^d hV b Z c iZ -$ cV Xg^Vvud% Zb 
*200% YV gZk^hiV

FV]ZXZx` 5"G`TZVURUV% a^\VYV ^c hi^ij X ^d c V ab Z c iZ

iV c id Vd *J<I f j V c id Vd : < I % Vb e a^V c Y d jb ZheVvd ZY^idg^Va


e V gV e j W a^XVvud YZ Vgi^\ d h fjZ d @J < I _r V W g^gV V c d h Vc iZh Xd b 

8RUVc_`dU`>G:F& Xj_d c' * hV^j Zb *20-% ZheVvd


8RUVc_`d U` >G: F Z s
FV]ZXZx` " G`TZVURUV V j b Z c iV Z c d gb Z b Z c iZ V e gd Y j v u d 

dh X] Vb VY d h

f jZ V c iZ h YZaZh c ud Zm^hi^V' > gVvVh Vdh


gZk^hiV

Y V rgZV Zb c } b Z gd YZ ejWa^XVv|Zh% Y^kja\Vb &hZ dh c d b Z h Z dh


V X ] V Y d h Y d h e Zhf j ^hV Y d gZ h Zhe ZX^Va^oVY d h Zb gZa^\^ud eVgV jb 
e } W a^X d b V^d g #hZ WZb fjZ hZb e gZ gZhig^id % b Zhb d Xd b d e V h&
hVg Y d h Vc d h% V Va\jb Vh XZc iZ c V h YZ Z ckdak^Ydh Xb id Y d d eVyh$
Z% Z[Z^id V^cYV b V^h VaZc iVY d g% Y^kZgh^[^XVb &hZ Vh iZb ri^XVh Z dh
Zc [dfjZh'
; ^V c iZ YZhhV cdkV gZY Z [yh^XV YZ d g\ Vc ^hb d h ZheZX^Va^oVYdh
f jZ ^c igd Y j o^V VaiZgVvud h^\c^[^XVi^kV cd fj VY gd ^chi^ijX^dcVa YZ
Xd c higj v u d Y d ^ciZgZhhZX^Zciy[^Xd cd d W _Z id gZa^\^ud% ZciZc Y Z&hZ V
gVoud Y d d i^b ^hb d Xd b f j Z eVhhVkV V hZ ZmegZhhVg% cV hZ\jcYV
b ZiVY Z Y d h Vc d h 0)% V VjidXdchX^xcX^V YZ jb XgZhX^b Zcid f j Vc &
i^iVi^kd Z YZ jb [dgiVaZX^b Zcid YV egd Y j i^k ^Y VY Z YV rgZV fjZ
Zc iu d hZ kZg^[^XVkVb ' < hir ar% ZhXg^id cd ZY^idg^Va Y d c' * YZ

FV]ZXZx` " G`TZVURUV3 ? r j b c } b Zgd XVYV kZo b V^dg YZ eZhfj^&

hVh% iZhZh% hZb ^crg^dh% dg\Vc^oVv|Zh% Xdb d dW_Zi^kd YZ XVcVa^oVg


gZXjghdh Z Zh[d gvd h ^ciZaZXijV^h eVgV d ZhXaVgZX^b Zc id Yd fjZ hZ
eVhhV c d XVb e d gZa^\^dhd #e' *$' < gV d hV\gVYd fjZ kdaiVkV Vdh
b Z^dh VXVYxb ^Xdh Z VyhZVgi^XjaVkV% Xdb b j^id Zh[d gvd Z e d j Xd h
gZXjghdh% Y ZhZ c ] V c Y d eVgV h^% X d b d hZj dW_Zid YZ ^c iZgZhhZ ^c iZ &
aZXijVa% iZb Vi^oVvud X ^ckZhi^\Vvud% hjV e gz e g^V kdaiV s gZaZktcX^V
hdX^Va Z edayi^XV' 8 d ^ckZhi^\Vg V cdkV gZaZktcX^V YV gZa^\^ud cd
X d c iZ m id WgVh^aZ^gd Ydh Vcdh 0)% d X^Zci^hiV hdX^Va [Vo^V&d X d c h&
igj ^c Y d V gZaZktcX^V YZ hjV e gz e g^V ZheZX^Va^oVvud iZb ri^XV% V
hdX^dad\^V YV gZa^\^ud' Jz fjZ% Vd Zb WVgVa]Vg hZjh ^ciZgZhhZh X^Zc&

5 B H d B = C : =&x J = C D = ? F I 7 7 =

*..

iy[^Xdh Xdb ^ciZgZhhZh gZa^\^dhdh ^cXdci^cZciZh% V\dgVYZhgZXVaXVYdh


Z Zb WVaVYdh c jb X Z gid ZhiVYd YZ ZmVaiVvud% hdaVeVkV Xdb jb V
YVh b ud h d fjZ V d j igV V YjgVh eZcVh iZciVkV Zg\jZg% ^b eZY^cYd&
hZ Vhh^b YZ VaXVcvVg YZ [Vid d

^RZ_decVR^ d c Y Z gdaVkV d b Za]dg

Y d egZhiy\^d VXVYxb ^Xd fjZ hZ e d Y Z X d c XZY Zgsh ]jb Vc^YVYZh' F 


fjVa% e d g hjV kZo% ZmXjhVYd aZb WgVg% cud w ar d hj e gZb d hiVijh
Y d fjVa e dhhV Y Z h[gj iV g jb X^Zci^hiV Zb c d hhVX d c iZb e d gVc Z^Y V&
YZ' < b hu XdchX^xcX^V% c^c\jwb kV^ Y^oZg fjZ d hZid g Y Z gZa^\^ud
Y d : < 9 I 8 G [dhhZ V e V giZ b V^h c d W gZ YVfjZaV ^chi^ij^vud% cZb 
cVfjZaZh Vcdh cZb YZed^h' < b hu XdchX^xcX^V% c ^c\jwb e d Y Z
Y ^oZg fjZ d *J<I Z d : < I iZc]Vb cVa\jb b d b Z c id \ d oVY d YZ
iV c id egZhiy\^d ^ciZaZXijVa f j Vcid d j igd h XZcigdh YZ eZhfj^hV Zb
X^xcX^VhhdX^V^h%Xdb d d:<9I8G%daL G < I A%d: < ; < : %d @; < J G 
ZiX' F b Zhb d hZ e d Y Zg^V Y^oZg Yd > K hd W gZ IZa^\^ud cd X d c _j c &
id Y d h d j igd h > K h YV 8 E G F : J ' < Vhh^b e d g Y^VciZ% e d g b Za] d g
f j Z [dhhZ V fjVa^YVYZ ^cY^k^YjVa Y d h hZjh e gd Y j id h Z e d g b V^dg
fjZ [dhhZ d hZj Z b e Z c ] d Zb gR]`cZkRcRcV]ZXZx`p Gdg fjZ [VoZg V
IZk^hiV7 9 db % ]Vk^V XaVgVb ZciZ jb ^c iZgZhhZ Zb kVadg^oVg V gZa^&
\^ud''' % YZXaVgdj I j W Zb : whVg = ZgcVc Y Zh #*2203 1$ V hd X^dad&
\^V YV gZa^\^ud Xd c i^c j d j iZcYd ^b e dgitcX^V hZXjcYrg^V' : d c i^&
c j d j Zm^aVYV Yd X Z c igd YVh ViZcv|Zh YV XZcV X^Zciy[^XV' E u d c Z &
XZhhVg^Vb ZciZ dh hZjh egVi^XVciZh% b Vh Vh hjVh iZhZh Z VX]VYdh'
E u d cZXZhhVg^Vb Zc iZ czh% b Vh Vh cdhhVh iZhZh Z VX]VYdh' IZ\gVh
Yd _d\d'
; Z id Y d b d Y d % V gZa^\^ud hj ge gZZc Y ^V s b ZY^YV fjZ VkVcvV&
kV V hdX^ZYVYZ WgVh^aZ^gV cdh Vcdh 0)' D Za] d g Y^oZcYd% Vh ^\gZ_Vh
hj ge gZZc Y ^Vb e d g hjV XVeVX^YVYZ YZ gZcdkVvud Y d j ig^c rg^V Z YZ
^c[ajxcX^V Zb hjVh WVhZh edejaVgZh gZb di^kVYVh eVgV V Vvud e d ay&
i^XV Z% hj ge gZhV b V^dg% eZad ^c[ajmd gZ c d k V Y d g YZhiVh WVhZh Zb
hjVh Za^iZh' < hZYjo^Vb eZad Zh[dgvd YZ gZYZ[^c^vud XdgV_dhV Yd
hZj eVeZa cV hdX^ZYVYZ% eZaV Y Z hXd W ZgiV YZ jb V ^cjh^iVYV gZaZ&
ktcX^V hzX^d&edayi^XV adc\Z Y d < hiVYd% b j^iVh kZoZh XdcigV d < h &
iVYd% X^gXjchXg^iV Vd cykZa YV cVvud % sfjZaZ cykZa fjZ c d h Vcdh

GC 7 =C @ C ; =5 8 5 F ? @ =; =w C % x F?5 =A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ? A =7 5 

*./

YZ Vj id g^iVg^hb d ZhiViVa Z gZegZhhud edayi^Xd&^YZdaz\^XV hZ Y ZhXd &


Wg^Vc d_Vg\ud^ciZaZXijVa%sajoYZ?Z\Za bVhhdWgZijYdYZ > gVb hX^

#B g^hX]`Z% *2004 ; zg^V% *201$% Xdb d d`TZVURUV TZgZ]( GVgXZaVh XVYV

kZo bV^h kdXV^h Yd Vaid XaZgd YVh ^\gZ_Vh Xg^hiuh% iV c id YV XViza^XV
f j V c id YVh e gd iZhiVc iZh% eda^i^oVkVb hZj Xd b e gd b ^hhd gZa^\^dhd
Z [Vo^Vb kVaZg ad\^hi^XVb ZciZ Zb [Vkdg Yd h eZghZ\j^Ydh% e gZhd h Z
id gij gVY d h% YVh [Vb ya^Vh Ydh b d gid h Z YZhVeVgZX^Ydh% hjV edh^vud
YZ gZaVi^kV ^b jc^YVYZ Zb gZaVvud Vdh zg\udh YV gZegZhhud% id g&
cVc Y d &hZ Vhh^b Z[Zi^kdh ig^Wjcdh Y d h fjZ cud i^c ] Vb kdo' < 
cZhhZ gZZaVWdgVY d eVeZa YZ kdo Ydh fjZ cud ixb k d o % cZhhV
[jcvud ig^Wjc(X^V% f jZ Vh ^chi^ij^v|Zh ZXaZh^rhi^XVh eVhhVb V VigV^g%
_j c iVb Zc iZ Xdb V h^b eVi^V YV de^c^ud e}Wa^XV ^c [d gb VY V% d ^c iZ &
gZhhZ ^ciZaZXijVa YVfjZaZ hZid g Y d h X^Zci^hiVh hdX^V^h fjZ VciZh
Y d h Vcdh 0) c ud XdchZ\j^Vb kZg cd b j c Y d gZa^\^dhd c Zc ] j b 
d W _Zid YZ eZhfj^hV fjZ kVaZhhZ V eZcV3 dh TZV_eZdeRda`]}eZT`d(
F h

TZV_eZdeRda`]}eZT`d V\dgV ZcigVb cd Vhhjcid' < ZcigVb Zb

XZcV Xdb hZj egZhiy\^degd[^hh^dcVa Z hjV Xdb jc^XVvud bV^h Y^gZiV


Xdb _dgcVa^hiVh YV b yY^V ^b egZhhV% [VoZcYd Xdb ^hid XgZhXZg jb 
e d j Xd b V^h d egZhiy\^d VXVYxb ^Xd Yd Vhhjcid gZa^\^ud' < hXgZkZb &
hZ Z ejWa^XVb &hZ a^kgdh b VgXVciZh ZVgi^\dh sh kZoZh ^chi^\VciZh' < 
e d g fjZ cud V ^\gZ_V cV edayi^XV7 [d^ jb iyijad Y d iV Y d YZ [dgvV
aZ\^i^b VYdgV fjZ =gVcX^hXd N Z[[dgi YZj V jb iZmid hZj ejWa^XVYd
cd c' + YZ

FV]ZXZx` " G`TZVURUV

#N Z[[dgi% *200$' F iZb V fjZ hZ

eg^k^aZ\^VkV% Va^rh d \gVcYZ iZbV YV ]dgV ZcigZ dh ZhijY^dhdh YV
gZa^\^ud% ZgVb Vh gZaVv|Zh <hiVYd&^\gZ_V#h$ cd 9gVh^a% Xdb YZhiVfjZ
eVgV V ^\gZ_V XViza^XV' F iZb Vk^c]V igVWVa]VYd [gZf~ZciZb ZciZ Zb
eZgheZXi^kV ]^hizg^XV cd ^cij^id YZ YVg XdciV YV \gVcYZ b jYVcvV
Zb Xjghd cdh b Z^dh ZXaZh^rhi^Xdh Z fjZ gZhjaiVkV cV #WZb k^cYV%
ZhiZ ZgV d idb $ eda^i^oVvud&ZhfjZgY^oVvud YVh b ^cdg^Vh Vi^kVh YVh
^\gZ_Vh Xg^hiuh% Va^VYVh YVh [dgvVh YZb dXgri^XVh cVh bV^h Y^[ZgZciZh
[dgb Vh YZ ajiV Xd c igV V Y^iVYjgV' 8 gi^\dh3 ;Za^V :VkV% *20.4 < hix&
kud Z IVb Va]d% *20/4 8gV}_d% *2004 8oo^% *2004 Ba^ZlZg% *2004
B g^hX]`Z% *2004 F a^kZ^gV% *2004 JdYgw% *2004 N VcYZgaZn% *2014

*.0

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

9Zdood% *2024 9diVh% *2024 B g^hX]`Z% *2024 IVb Va]d Z < hiZgX^%
*2024 JdjoV E Ziid % *202' < c igZ dh Vgi^\dh% d YZhiVfjZ kV^ hZb
Y}k^YV eVgV d YZ ; Za^V :VkV% ejWa^XVYd Zb *20. eZaV egZhi^\^VYV
gZk^hiV

:defU`d 8:7F6E& Xj_d Xdb ^ix ZY^idg^Va XdciVkV Xdb dh

cdb Zh YZ AjVgZo IjWZch 9 gVcYud CdeZh #Y^gZidg$% Adhw 8 gi] j g
> ^Vc c d ii^ #egZh^YZciZ$%:Vgadh< hiZkVb D Vgi^chZ=gVcX^hXdYZF a^&
kZ^gV' F Vgi^\d YZ ; Za^V :VkV hZ idgcVg^V jb V gZ[ZgxcX^V dWg^\Viz&
g^V eVgV dh ZhijY^dhdh YV rgZV% jb V kZo fjZ% Xdb WVhZ Zb hZiZ
b dcd\gV[^VhYZ WgVh^a^Vc^hiVh fjZ ]Vk^Vb h^Yd gZXZciZb ZciZ ejWa^&
XVYVh [dgV Yd 9gVh^a igViVcYd Yd XVida^X^hb d WgVh^aZ^gd%gZXdchi^ijyV
Xgdcdad\^XVb ZciZ V ]^hizg^V YVh gZaVv|Zh @\gZ_V&< hiVYd Vd adc\d
YZ b Z^d hwXjad Y d e ZgydYd gZejWa^XVcd #YZ *2*/ V *2/-$% cd e gd &
e z h^id YZVkVa^Vg egd_Zi^kVb ZciZ Viwd c Y Z X]Z\Vg^V V XVeVX^YVYZ Yd
XVida^X^hb d aVi^cd&Vb Zg^XVcd Xdb d V\ZciZYZ b jYVcvV hdX^Va Z YZ
Xdcfj^hiVh YZb dXgri^XVh' C^kgdh3 : Vb Vg\d% *20* Z *20,4 8akZh%
*20- R*202S49 gjcZVj% *20-4? d d gc VZgi%*20-4 GgVcY^% *20.4M^aaVvV%
*20.4;Za^V :VkV% *20/48oZkZYd% *2014G^ZgjXX^% *2014C^bV% *2024
B g^hX]`Z% *2024 I db Vcd% *202'
IZaVv|Zh @\gZ_V&< hiVYd3 dh X^Zci^hiVh hdX^V^h YV gZa^\^ud ZhiV&
kVb [^cVab ZciZ Y^VciZ YZ jb \gVcYZ iZb V' F h \gVkZh Vig^idh Yd
gZ\^b Z WjgdXgri^Xd&Vjidg^irg^d ^b edhid eZadh b^a^iVgZhWgVh^aZ^gdh V
e Vgi^gYZ *2/-Xdb V^\gZ_V XViza^XV cd 9gVh^a% bV^h jb V kZoVeZVYV
V X d c igV \ d h id Y Z hjV [j c vud igV Y ^X ^d c V a YZ aZ\ ^i^b VY d gV Yd
d gY Zc Vb Zc id edayi^Xd% ]Vk^Vb igVo^Yd Xdch^\d eVgV dh X^Zci^hiVh
hdX^V^h WgVh^aZ^gdh Z iVb Wwb WgVh^a^Vc^hiVh egdWaZb Vh Zb h^
b Zhb dh YZ Vaid ^ciZgZhhZ ^ciZaZXijVa Z ^cjh^iVYV Zm^\xcX^V iZzg^XV'
: db Z[Z^id% ZhiVkVb Zb _d\d cVedayi^XV WgVh^aZ^gV% bV^h jb VkZo Z
Y ZhiV kZo Xdb V gVY^XVa^YVYZ egzeg^V Ydh iZb edh YZ XVe^iVa^hb d
iVgY^d% cVYV bV^h cVYV b Zcdh fjZ dh egdWaZb Vh fjZ ZckdakZb cd
e aVcd _jgyY^Xd&edayi^Xd YV cdgb Vi^k^YVYZ hdX^Zirg^V d ^chZeVgrkZa

e V g XdcXZ^ijV^ ]VXZeZ^Rzx`)dVTf]RcZNRzx` YV dgYZb hdX^Va'

F j igd iZb V W V hiV c iZ V[^b Vdh ^ciZgZhhZh ^ciZaZXijV^h Ydh


X^Zci^hiVh edayi^Xdh f jZ _r Xdb ZvVkV c d [^cVa Ydh Vcdh 0) V YZh&

GC 7 = C @ C ; = 5 

85

F ? @=; =y C % x F ? 5 

=A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ? A =7 5 

*.1

e d c iV g cV a^iZgVij gV VXVYxb ^XV% Zb WdgV e gZY d b ^c Vc iZb Zc iZ YZ

Vjidg^V YZ iZz ad \ d h #C ZdcVgYd 9 d[[% *2004 : adYdk^h 9 d[[% +313%&


[d^ V b dW^a^oVvud YVh WVhZh ZXaZh^V^h cd Wd_d Y d h b dk^b Zcidh
hdX^V^h jgWVcdh% Y d b d k ^b Zc id deZgrg^d% Yd b d k ^b Z c id h^cY^XVa%
YVh \gVc Y Zh b Vc ^[ZhiVv|Zh YZ b VhhV eZaVkdaiVYV YZb dXgVX^V% cV
b dW^a^oVvud e d e j aVg% Zb hjb V' F iZb V ZmeadY^gr% cV YwXVYV hZ&
\j^ciZ% cjb V kZgYVYZ^gV egd[j hu d YZ Vcra^hZh e gd e g^V b Z c iZ hd &
X^daz\^XVh d j eda^idaz\^XVh dg^jcYVh YX Y^[ZgZciZh U{^RcTYVdb Z id &
Ydaz\^XVh Z d g^Zc iVv| Zh iZzg^XVh'
D ZgZXZb ZheZX^Va ViZcvud Vfj^ Yd^h a^kgdh ejWa^XVYdh _r cd

ERcR f^R d`TZ`]`XZR U`ac`eVdeR_eZd^`


ScRdZ]VZc`% YZ N VaYd 8' : whVg #:whVg% *20,$% Z 8Re~]ZT`d&ac`eVdeR_eVdV
Vda}cZeRd& dg\ Vc ^oVY d e d g : tcY^Yd G gd Xd e ^d =ZggZ^gV YZ : Vb Vg\d

^cyX^d YV YwXVYV% Zb *20,3

#: Vb Vg\d% *20,$% Vb W dh ZY^iVYdh eZaV MdoZh% jb V ZY ^id gV XViza^&


XV Zc iud Zb [VhZ g^hdc]V Z [gVcXV Y Z hZXjaVg^oVvud YZ hZjh iyij &
adh' F e g^b Z^gd % gZhj aiVc iZ YZ jb V eZhfj^hV Z c Xd b Zc Y VY V Vd
V j id g eZad *J<K #@c hi^ij id JjeZg^dg YZ < hij Y d h K Zdaz\^Xdh$4 d
hZ\jcYd% gZhj aiVc iZ YZ eZhfj^hV WZb bV^h Vb eaV Z Vb W^X^dhV
gZVa^oVYV eZad hZ id g Y Z hdX^dad\^V YV gZa^\^ud Y d : < 9 I 8 G hd W V
Xd d gY Zc Vvud YX G gd Xd e ^d : Vb Vg\d% YZ Xj_V ZmZXjvud Z gZYVvud
eVgi^X^e VgVb 9 ZVig^oD jc^o YZJdjoV% DZaVc^Z 9 ZgZodl h`^ J^c\Zg%
I Z\^cVaYd G gVc Y ^ Z I ZcViV IV[[VZaa^ E VhX^b Zcid'

H`fc UVW`cTV

XdaZi^kd% ZhiV d W gV iZb d \ gVc Y Z b wg^id YZ hZg% hZ cud b Z Zfj^&
kdXd% V }c^XV iZciVi^kV YZ d[ZgZXZg jb V ^ciZge gZiVvud \adWVa YVh
gZaVv|Zh ZcigZ gZa^\^|Zh Z hdX^ZYVYZ WgVh^aZ^gV% WjhXVcYd Z c X d c &
igVg Vh [jcv|Zh Xd c igVY ^iz g^Vh Y ZhZb eZc]VYVh eZaVh gZa^\^|Zh Z
hZ ]r ^cYyX^dh YZ fjZ e d iZcX^Va^YVYZh YVh gZa^\^|Zh k Zc ] Vb V
ZmZgXZg ^c[ajxcX^V h^\c^[^XVi^kV cd egdXZhhd YZ b jYVcvV hdX^Va
W gVh^aZ^gd #e'*/$ ' 8 hh^b VkVa^dj I jWZb 8akZh% Zb hZj WVaVcvd%
ZhiV d W gV Y d :<9I 8 G% Xj_d iyij ad Y^hejc]V s \j^hV YZ jb eV^cZa
ig^e Vgi^Y d Vh Y^[ZgZciZh [Vb ya^Vh gZa^\^dhVh c d 9gVh^a% 8Re~]ZT`d&ac`r

eVdeR_eVd& Vda}cZeRd& ZXd Vc Y d Vhh^b % YZa^WZgVYVb ZciZ Z eVgV W d b 

Z c iZ c Y Z Y d g Y d h cud&Y^idh% d iyij ad Yd [Vb dhd a^kgd YZ XdaZiV Z

*/(

5 B H e B = C : = &x J = C D = = b F I 7 7 =

WVaVcvdYdhVX]VYdh Zb hdX^dad\^VYV gZa^\^ud cdh<L 8 % Ec`eVdeR_e'

8ReY`]ZT'?VZg% YZN ^aa ? Z gW Z g\ #? ZgWZg\% *2..$' > d hiVg^V YZ hjWa^&

c ] V g egd hhZ\ j ^V IjWZb 8akZh Z Vfj^ Zj gZ e ^id V dWhZgkVvud


YZaZ Xdb xc[VhZ V^cYV b V^dg V ^YZci^YVYZ ZcigZ d Zc [d f j Z
V Y d iV Y d Z dh e gZ hhj e d hid h b V^h \ZgV^h YV ^ciZa^\xcX^V jc^kZgh^ir&
g^V WgVh^aZ^gV hd W gZ Vh gZaVv|Zh ZcigZ gZa^\^ud Z b dYZgc^oVvud' E Vh
a^c]Vh YZ N ZWZg% VXZ^iV&hZ fjZ b d Y Zgc ^oVvud ^b ea^XV hZXjaVg^oV&
vud #8akZh% *2013 *+.$'
F a^kgd YZ N VaYd :whVg%

ERcR f^R d`TZ`]`XZR U`ac`eVdeR_eZd^`

ScRdZ]VZc` #*20,$% w YZ \ gVc Y Z ji^a^YVYZ Zb hZj e Z f j Zc d iVb V c ] d 


#-1 er\^cVh$' G gZX^d hd cV b ZY^YV Zb fjZ e d Y Z hZg b VcjhZVYd
Xd b d [d c iZ hZXjcYrg^V e d g fjZb hZ ^ciZgZhhV Zb gZ X d c hi^ij ^g d
eVhhVY d YV eZgheZXi^kV YZ jb V hdX^dad\^V YV hdX^dad\^V YV gZa^&
\^ud% e d giVY d gfjZwda^kg^c]dYZ^c[dgb Vv|Zh ize^XVhkVa^dhyhh^bVh
hd W gZ fjZb ZgVb dh hdX^zad\dh fjZ egd Y j o^Vb V hdX^dad\^V Yd
e gd iZ hiV c i^hb d c d 9gVh^a% gZkZaVcYd jb XZgid

LVZeXVZde fjZ iVb &

Wwb egZh^Y^V Vd a^kgd Yd : < 9 I 8 G ejWa^XVYd c d b Zhb d Vcd' 8


W^Wa^d\gV[^V WgVh^aZ^gV fjZ N VaYd : whVg aZkVcidj hd W gZ e gd iZ h&
iVc i^hb d Zb \ZgVa Z b V^h f j Vigd ^\gZ_Vh e gd iZhiVc iZh ]^hizg^XVh
#WVi^hiVh% Xdc\gZ\VX^dcV^h% b ZidY^hiVh Z egZhW^iZg^Vcdh% ^cXaj^cYd
VydhegZhW^iZg^Vcdh^cYZeZcYZciZh$ ZmXajyVedggVo|ZhVaZ\VYVb ZciZ
b ZidYdaz\^XVh V a^iZgVijgV hdWgZ dh eZciZXdhiV^h% egZX^hVb ZciZ
e d ghZgd \ gj e d bV^h ZhijYVYd hdX^dad\^XVb ZciZ #Xdb d% Va^rh% d w
Viw ]d_Z$% Vhh^b Xdb d ZmXajyV dh ajiZgVcdh' E d Zh[d gvd YZ ZmVb ^&
c V g V Zkdajvud Ydh ZhijYdh hdX^daz\^Xdh Y d e gd iZ hiVc i^hb d % d
V j id g hj\ZgZ igxh eZgydYdh' E d eg^b Z^gd #*2,)&*2-)$% fjZ gZ e gZ &
hZc iV V eVhhV\Zb YV ejgV edaxb ^XV eVgV V d W gV ]^hizg^XV #V^cYV$
ed aZb ^XVb ZciZ dg^Zc iVY V% dh VjidgZh ZhXgZkZb cV fjVa^YVYZ YZ
b Zb W gd h [^a^VYdh V j b V dj d j igV YVh Y Zcdb ^cVv|Zh e gd iZ h iV c &
iZh' E d hZ\ j c Y d #*2-)&*2..$% b VgXVYd eZad Ve VgZX^b Zcid YVh
eg^b Z^gVh d W gVh Z eZhfj^hVh hdX^daz\^XVh% hjg\Zb Vj id gZh _r k^c&
XjaVYdh Vd b Z^d jc^kZgh^irg^d%eg^cX^eVab ZciZ ZhigVc\Z^gdh' F iZg&
XZ^gd #V e Vgi^g YZ *2..$% b VgXVYd eZad Ve gd [j c Y V b Z c id Yd [dXd

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F < @ = ; = w C % x F ? 5 = A D I F 5 A < B H = %2 5 7 5 8 < A = 7 5 

*/)

^\gZ_V&hdX^ZYVYZ% w d b V^h egday[^Xd Zb dWgVh YZ XVgriZg bV^h


Y Z[^c ^Y Vb Zc iZ hdX^daz\^Xd% gZVa^oVYVh ZcigZiVcid

V^Ufa]RWZ]ZRzx`4

dh VjidgZh Zhiud d iZb e d id Y d Xdb jb ew cd Xd c iZm id ZXaZh^rhi^&


Xd Zd d j igd c d VXVYxb ^Xd' < cZhiZe ZgydYdfjZd eZciZXdhiVa^hb d
hjg\Z Xd b d jb XVb e d YZ ^c iZgZhhZ ZheZX^Va eVgV V eZhfj^hV hd&
X^daz\^XV% d fjZ cud YZ^mV YZ hZg h^\c^[^XVi^kd% ed^h hZ igViV% V\d&
gV% YZ Zhij Y Vg d d j igd % jb V kZo fjZ cud hjg\Z c Zc ] j b hdX^z &
ad\de Zc iZXd hiVa ZcigZ dhe gd iZ hiV c iZ h id gc V Y d hhdX^zad\dh'MVa]V
V [gVhZ YZ N VaYd :whVg% YZ iZ d gXdcXajh^kd Z VWgVc\ZciZ' 8 : whVg
d fjZ w Y Z :whVg3 F Zhij Y d Yd e gd iZhiVc i^hb d % b Zhb d VijVa&
b Zc iZ%eVgZXZ a^b ^iVYdV e gd iZ hiV c iZ h fjZ hZ id gc V gV b hdX^zad\dh

& d fjZ c ud hZg^V Y^[yX^a YZ Zmea^XVg #:whVg% *20,3 *)$' I V^V^SVc
f j Z fjZb cZhiZh egZX^hdh iZgb dh gZ\^higV V b ^hijgV cd ^cyX^d Ydh
Vc d h 0) w% iVb Wwb ZaZ% YZ Yje ad ^{eZVc(

A @ 5 >G Eo A

0

8 D A @ F 7 ; D 3 E 4 A D D 3 6 3 E 7 < A 9 A

6GB>A

Ar f jZ Xd b ZvVb d h [VaVcYd YZ b ^hijgVh Z [gd ciZ^gVh b Va gZ&
XdgiVYVh Zc igZ Y^hX^ea^cVh X^Zciy[^XVh Z XgZcvVh gZa^\^dhVh cdh e gd &
Y j id h YZ hdX^dad\^V YV gZa^\^ud% b Zj Xd b Zc irg^d [^cVa iVb Wwb 
iZb V kZg Xdb ^hid% Xdb [gdciZ^gVh' I Zid b d d e d c id % V\dgV% [V&
oZcYd jb V e Z g\ j c iV V c iZ g^d ghdWgZ d e gz e g^d d W _Z id c d hhd fjZ w
d XVb ed gZa^\^dhd3 c d 9gVh^a YZ ]d_Z% f j V c Y d w fjZ hZ Zc igV Z
fjVc Y d w fjZ hV^ Yd XVb ed gZa^\^dhd7 E d j igV h eVaVkgVh% d fjZ w
d XVb ed gZa^\^dhd% d c Y Z ZaZ Xdb ZvV Z d c Y Z VXVWV7 F h a^b ^iZh
[dgVb jb Y^V YZb VgXVYdh7 8h [gdciZ^gVh X d c i^c j V b YZ[^c^YVh7
GVgZXZ fjZ cud% dj eZad b Zcdh% cud YV b Zhb V [dgb V'
H j Z b e d g eg^b Z^gd aZkVcidj V f j Zhiud cZhiZh iZ gb d h [d^ d
eV^ YV b V iw g^V % G ^Z ggZ 9 d j gY ^Z j % d b Z hb d f j Z X j c ] d j V
Zb egZ\VYyhh^b V ZmegZhhud XVb ed gZa^\^dhd 4 d b Zhb d V j id gYV
ZmegZhhud W dV k d c iVY Z XjaijgVa % iud }i^a b Z eVgZXZ V\dgV eVgV
fjVa^[^XVg d Zc Xd c igVY ^vd Y Zhaj b W gVb Zc id Z Zb W Zk ZX^b Zc id fjZ

*/*

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

c d hhV rgZV Y Zb d c higV% jb X Z gid Z c X V c iV b Zc id Y^VciZ Yd WZb &


hj XZY^Yd ZmZgXyX^d Y d e d Y Z g gZa^\^dhd eZaVh Za^iZh gZa^\^dhVh Yd
9gVh^a YZ V\dgV% Xj_dh gZhjaiVYdh eVaerkZ^h ixb h^Yd _j hiVb Zc iZ
Vfj^ad fjZ c d h Vhhd b W gV cZhhZ Z[ZgkZhXZciZ XVb ed gZa^\^dhd fjZ
d W hZgk Vb d h e d g YZkZg YZ d[yX^d% Vfj^ad fjZ iZb hZYjo^Yd #Vawb
YV XdciV$ c d hhd ^ciZaZXid YZ eZhfj^hVYdgZh YV gZVa^YVYZ hj &

e d hiV b Z c iZ Xd b [d b Z YZ gZVa^YVYZ #KZc\]ZTY\VZedYf_XVc% Y^o^V


N ZWZg$' G Zc hd fjZ jb e d j Xd bV^h YZ 9 djgY^Zj% Yd b d Y d Xdb d

cZX`c TZV_e}WZT`
cRUZTR]^V_eV UVdV_TR_eRU` fjZ Y^hhZXV d d W _Z id Zc f j Vc id Xg^i^XV V

9 d j gY ^Zj da]V V gZa^\^ud% jb e d j Xd bV^h YVfjZaZ

e gz e g^V Y^hX^ea^cV fjZ d ^cYV\V% [Vg^V b j ^id WZb V idYdh czh'


GVgV ZhiV XdcXajhud% kdj WjhXVg Zb 9 djgY^Zj d X j gid iZmid
YV Xd c [Zgxc X^V fjZ [Zo c j b Xdc\gZhhd YV 8 hhdX^Vvud =gVcXZhV
Y Z JdX^dad\^V Y V IZa^\^ud% Zb *21+% Xj_d iyijad e d g h^ hz gZXd &
b Zc Y V f jZ hZ gZid b Z d Xd c iZ} Y d Xgyi^Xd Y d iZm id cjb WVaVcvd
YZ VkVa^Vvud YV rgZV YZ hdX^dad\^V YV gZa^\^ud cd 9gVh^a% ZXdVcYd&
d Xd b V b ZgZX^YVxc[VhZ' F iyijadwb d Y Z gV Y V b Z c iZegdkdXVi^kd3

nG`TZ~]`X`dURTcV_zRVTcV_zRdUVd`TZ~]`X`d #9 djgY^Zj% *22)$'

E V eVaZhigV% 9 d jgY^Zj bZmZ c j b e d c id fjZ w YV b V^dg


^b e d gitc X^V aZkVg Zb XdciV cV ^c iZ ge gZ iV vu d fjZ hZ [Vo Yd [Zc { &
b Z c d gZa^\^dhd c d 9gVh^a Xd c iZb e d gtc Zd 3 fjVa w V [gdciZ^gV YV
^chi^ij^vud gZa^\^dhV% YVfjZaV fjZ dg\ Vc ^oVc Y d V XgZcvV cd gZa^&
\ ^d hd dg\Vc^oV iVb Wwb V XgZc vV cV ^chi^ij^vud fjZ dg\Vc^oV V
XgZcvV7 : d b d hZ YZ[^cZb Vh [gdciZ^gVh YZ jb V dg\Vc^oVvud gZa^&
\^dhV7 < fjZb Vh YZ[^cZ7 F h YZ e jiVYdh Xdchi^ij^ciZh7 F h ig^W j &
cV^h e gZhh^d c V Y d h eZaVh eVgiZh7 H j V c Y d jb X d b e d giV b Z c id w
gZa^\^dhd Z f j V c Y d cVd w% dj f j V c Y d YZ^mV YZ hZg7
F fjZ hVWZb dh Y^hid7 : db d ZhiVb d h a^YVcYd Xdb ^hid Zb 
cdhhVh eZhfj^hVh Z iZdg^oVv|Zh7 < j% eZhhd Vab Zc iZ% hz X]Z\jZ^ V
Y Z h X d W g^g V ad X V a^o V v u d Z higV iw \ ^X V Y Z hiZ c z Z hjV hVa^xcX^V
Ze^hiZb daz\^XV igxh Vcdh Vigrh% f j V c Y d [j^ Xdck^YVYd V gZ[aZi^g
hd W gZ d Xdc[a^id e } W a^Xd fjZ ZXadY^j Zc igZ XViza^Xdh Z ZkVc\wa^&
Xdh% Zb gZYZ cVX^dcVa YZ iZaZk^hud% YZhZcXVYZVYd eZad Ze^hzY^d

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F ? = &= ; = w C % x F = 35 > A D I F 5 A ? B H ? 5 7 5 8 ~ A = 7 5 

*/+

Y d X] j iZ YZ jb e V hid g cZd e Zc iZXd hiVa cV ^b V\Zb YV JZc]dgV
8 eVgZX^YV% eVY gdZ^gV Yd 9gVh^a XViza^Xd% Zb *+ YZ d j ij W gd YZ
*22.% hZj Y^V [Zhi^kd Z e d g ^hid [Zg^VYd cVX^dcVa'
E Vf j ZaV dXVh^ud% i^kZb dh fjZ Zc XVgVg jb Xdc[a^id

cV]ZXZ`d`%

Zb ijYd Z e d g ij Y d gZa^\^dhd% cd h eZghdcV\Zch% cd d W _Zid YV


V\gZhhud% cVh ^chi^ij^v|Zh ^b ZY^ViZb ZciZ Zckdak^YVh' E V egzeg^V
VaXjc]V b ^Y^ri^XV f jZ eVhhdj V d hiZ c iV g & \ j ZggV hVc iV ZgV
jb Xd c [a^id fjZ eVgZX^V d e d g cVh VgZcVh YV Zh[ZgV e}Wa^XV ^chi^&

ij^v|Zh cV]ZXZ`dRde d Y Z gd hV h ZX d c X d ggZ c iZh%b Vh cV kZgYVYZ e j c ] V

Zb _d\d Z Zb X d c [gd c id jb ZaZcXd b j^id Y^kZgh^[^XVYd YZ VidgZh


hdX^V^h

_x` cV]ZXZ`d`d% Z VidgZh hdX^V^h YZ b dciV' : ] Vb d j &b Z V

ViZcvud d [Vid YZ fjZ cd9gVh^a X d c iZ b e d gt c Z d dh Xd c [a^id h ZcigZ


Vh gZa^\^|Zh Z Xd b Vh gZa^\^|Zh d X d ggZ b YZ jb b d Y d ^b egZX^hd' < 
WZb ^hid b Zhb d3 YZ b d Y d ^b egZX^hd' Jud Zmeadh|Zh YZ Xdc[a^id
Zc k d ak Zc Y dVaiZg^YVYZhXVYVkZo b V^h ^b egZX^hVh' ; Z a^b ^iZh Zarh&
i^Xdh Z W d ggVY d h' 8 hh^b dh Xdc[a^idh gZa^\^dhdh iZ c Y Z b ]d_Z V
Z X ad Y ^g cVh hdX^ZY VY Zh Y Z X V e ^iV a^hb d iVgY ^d Z Zb g^ib d YZ
\adWVa^oVvud ZXd c { b ^XV Z XjaijgVa'K j Y d hZ eVhhV X d b d hZ d e gz &
eg^d Xd cXZ^id YZ Vi^k^YVYZ gZa^\^dhV ZcigVhhZ Zb eVgV[jhd% XVYV
kZo b V^h [aZm^W^a^oVYd cVh b udh Z cV [VaV Ydh e gz e g^d h V\ZciZh
e gd [V c d &gZa^\ ^d hd h YVh ^\gZ_Vh&Zb egZhVh \gVcYZh% eZ fjZcVh Z
b ^Xgd &Zb e gZhVh YZ hZgk^vdh gZa^\^dhdh & fjZ d[ZgZXZb gZhedhiVh
Z[Zi^kVh s Y Zb Vc Y V Wrh^XV Ydh V Y Z e id h(X a^Z c iZ h e d g gZhjaiVYdh
Z[Zi^kdh Vfj^ Z V\dgV #G^ZgjXX^% *22/$'
F VijVa e Vc d gVb V XjaijgVa WgVh^aZ^gd% Zb b Viwg^V YZ gZa^\^ud%
Zhir bV^h d j b Zc d h Vhh^b3 Zb eg^b Z^gd aj\Vg% V Xdc[a^ijVa^YVYZ
Vjb Zc iVY V% gZ[d gvVY V Xdb V edhh^W^a^YVYZ XgZhXZciZ YZ VYZh|Zh
kdajcirg^Vh%YZ[ZXv| Zh Z XdckZgh|Zh% gZXdckZgh|Zh%YZhXdckZgh|Zh%
YZ igtch^id gZa^\^dhd Zc[^b WVcVa^oVYd% hZb ZhXtcYVad% hZb kZg&
\ d c ] V4Zb hZ\jcYdaj\Vg% d Xdc[a^id gZY ZhZc]VYd Zb cykZab VXgd%
gZY^b Zch^dcVYd' 8h gZa^\^|Zh Zhiud Y^kZgh^[^XVcYd hjVh Vi^k^YVYZh
Z [jcv|Zh3 ZhXdaVh% grY^dh% Zb ^hhdgVh YZ iZaZk^hud% ZY^idgVh% a^kgV&
g^Vh% _dgcV^h Z gZk^hiVh% ad_Vh YZ Y^hXd Z kyYZd% e gd Y j v u d Z X d b Zg&

*/,

5 B H e B = C : = &x J = C D = ? F I 7 7 =

X^Va^oVvud YZ d W _Zid h gZa^\^dhdh Z

d`fgV_Zcd% ^chi^ij^v|Zh [^cVcXZ^&

gVh%^chi^ij^v|Zh YZ hV}YZ% hZgk^vdh YZ iZgVe^V gZa^\^dhV%Y Z VXd c hZ &


a] Vb Zc id e h^XdiZgre^Xd% YZ ViZc Y ^b Zc id eVgVb wY^Xd% XgZX]Zh% d g&
[VcVidh% ] d he^iV^h% Z higj ij gV h ^b dW^a^rg^Vh% X d c higj id gVh% egwY^dh
YZ V e V giVb Zc id h Z YZZhXg^izg^dh%egde g^ZY VY Zh [jcY^rg^Vh YZ id Y d 
i^ed Z iVb Vc]d% F E > h % ]`SSZVd% Zb egZhVh YZ ^Rc\VeZ_X ZiX'$% b j ^&

iVh YZaVh% Vi^k^YVYZh ZXdc{b ^XVh hdW d \jVgYV&X]jkV YV ^hZcvud


[^hXVa e d g hZ igViVg YZ dg\Vc^oVv|Zh gZa^\^dhVh'
G d^h WZb % ZhhZh Y ZhZckdak^b Zcidh id Y d h ixb ij Y d V kZg
Xd b V W d ggV Y j gV YVh [gdciZ^gVh Yd X Vb e d gZa^\^dhd Z% Z k ^Y Zc iZ&
b ZciZ% Xdb idYV V hZf~ZaV YZ ^b ea^XVv|Zh eVgV dh hdX^zad\dh YV
gZa^\^ud fjZ e d Y Zb d h ^b V\^cVg' < _j hiVb Zc iZ c^hid fjZ 9 djgY^Zj
V\dgV b Z kVaZ% ZheZX^Vab ZciZ f j V c Y d ZaZ ^ckdXV X d b d e d c id YZ
Ved^d Zb eyg^Xd YZ hjV gZ[aZmud hdWgZ V Y^[^XjaYVYZ YZ hZ [VoZg
jb V hdX^dad\^V YV gZa^\^ud kZgYVYZ^gVb ZciZ X^Zciy[^XV d [Vid YZ
hZg e gVi^XVYV e d g e gd Y j id gZ h fjZ eVgi^X^e Vb Zb \gVjh Y^kZghdh
Y d X Vb e d gZa^\^dhd #9 djgY^Zj% *22)3 *)1$' < b eVaVkgVh b j^id
Y ^gZiVh Z XaVgVh 9 d j gY ^Zj V[^gb V fjZ V X^xcX^V ZheZXy[^XV fjZ
b j^idh hdX^zad\dh YV gZa^\^ud e gVi^XVb Zhir cV kZgYVYZ ZcgV^oVYV
cjb V ZhewX^Z YZ gZaVvud YZ b r [w Xdb V X^xcX^V e gd e g^V b Z c iZ
Y^iV Z cjb V gZaVvud YZ Xjb ea^X^YVYZ Xdb V gZa^\^ud' : ]Z\V V
Y ^oZgfjZVa\jchZme Zg^b ZciVb c^hid jb e gVoZgX}b ea^XZ Z]UV_c(

**)$% Vi^ijYZ Xg^i^XrkZa cV b ZY^YV Zb fjZ w Vy egZX^hVb ZciZ fjZ
hZ Xdc[^\jgV V Y^iV b r [w' Dr [w% YZ jb aVYd% eVgV Xdb V X^xcX^V

e`feT`fce% V X^xcX^VX^Zciy[^XV% Z% YZ d j igd % b r [w iVb W wb eVgV Xdb 

dh X d c hj b ^Y d gZ h YV hdX^dad\^V YV gZa^\^ud fjZ hZ e gd Y j o % dh


Xd c hj b ^Y d gZh Y ^gZidh b Vh iVb Wwb dh ^cY^gZidh% V^cYV b Zc d h Xgy&
i^Xdh Y d fjZ dh e gd Y j id gZh'
GdYZ jb V hdX^dad\^V YZhhVh hZg jb V kZgYVYZ^gV hdX^dad\^V
X^Zciy[^XV7 & e Z g\ j c iV% hZXd% 9 djgY^Zj' ; ^[^X^ab Zc iZ gZ he d c &
YZ' < e d c Y ZgV3 @hid w% hd b Zc iZ hZVXdb e Vc ] VY VYZ jb V hd X^dad&
\^V X^Zciy[^XV Y d X Vb e d gZa^\^dhd' KVa hdX^dad\^V% ed gwb % w jb V
Zb e gZhV b j ^id Y^[yX^a' E u d fjZ d XVb ed gZa^\^dhd hZ_V b V^h

GC 7 =C @ C ; =5 

85

F =I & = ; = 5C % 

x F ? 5 =A D I F 5 A I B H < 5 7 5 8 ~A =7 5 

*/-

Y^[yX^a YZ VcVa^hVg Y d fjZ jb d j igd #Zb WdgV VfjZaZh fjZ Zhiud
Zckdak^Ydh cZaZ iZc]Vb ^ciZgZhhZ Zb [VoZg Xd b fjZ hZ VXgZY^iZ
c^hhd$% b Vh e d gf j Z% f j V c Y d hZ [Vo e V giZ YZaZ% eVgi^X^eV&hZ YV
XgZcvV ^c ZgZc iZ Vd [Vid YZ hZ e Z giZ c X Z g V jb XVb ed% fjVafjZg
fjZ hZ_V ZaZ #gZa^\^dhd% jc^kZgh^irg^d ZiX'$% Z edgfjZ% fjVcYd cud
hZ [Vo e VgiZ YZaZ% Xd ggZ&hZ Zb eg^b Z^gd aj\Vg d g^hXd YZ YZ^mVg YZ
^chXgZkZg V XgZcvV c d b dYZad ZiX'% Z% Zb hZ\jcYd aj\Vg% YZ hZg

eg^kVYd YZ jb V e V giZ YV ^c [d gb Vvud }i^a $}UV_c( *)1$'

E u d hZ igViV YZ hVWZg hZ Vh eZhhdVh fjZ [VoZb hdX^dad\^V YV
gZa^\^ud ixb [w d j cud% cZb b Zhb d hZ eZgiZc XZb dj cud V jb V
[dgb Vvud gZa^\^dhV YZiZgb ^cVYV' F e gd W aZb V cud gZh^YZ Vy% hud
d j igd h dh kZgYVYZ^gdh iZ gb d h YV fjZhiud' 8 f j Zhiud w V XgZcvV
k^cXjaVYV Vd [Vid YZ hZ e Z giZ c X Z g Vd XVb ed gZa^\^dhd% d fjZ X]V&
b d YZ

Z)]fdZ`& ^ckZhi^b Zcid cd _d\d a^\VYd V ^ciZgZhhZh Z k Vc iV&

\Zch ZheZXy[^Xdh% XVgVXiZgyhi^Xdh YZhhZ XVb ed Z Ydh Vakdh eVgi^Xj &
aVgZh fjZ Zhiud Zb _d\d cZaZ ' JZ d egdWaZb V hZ e|Z YZ [dgb V
V^cYV bV^h V\jYV c d XVhd Yd XVb ed gZa^\^dhd% w edgfjZ d XVb &
e d gZa^\^dhd w% X d b d id Ydh dh XVb edh% jb jc^kZghd YZ XgZcvV%
b Vh c d fjVa d V hhj c id w V XgZcvV' 8 XgZcvV fjZ V ^chi^ij^vud
dg\Vc^oV #XgZcvV Zb ; Zjh% XgZcvV cd Yd\b V ZiX'$ iZcYZ V b VhXV&
gV g V XgZcvV cV ^chi^ij^vud% d 

`SdVbfZf^% X id Y d h dh ^ciZgZhhZh

a^\VYdh s gZe gd Y j vud YV ^chi^ij^vud' < ^hhd bV^h V^cYV cV b ZY^YV
Zb fjZ V [gd c iZ^gV Y d XVb ed gZa^\^dhd hZ id gc d j ^b egZX^hV #iZ&
b dh W^hedh hdX^zad\dh$ Z fjZ w edhhykZa VXgZY^iVg fjZ hZ hV^j Yd

XVb e d hZb iZg gZVab ZciZ hVyYd YZaZ $>UV^4 *)2$' < % edgfjZ ]d_Z
ZhiV [gd c iZ^gV [^Xdj V^cYV b V^h W d ggV Y V % w edhhykZa fjZ b j^idh
Y d h hdX^zad\dh YV gZa^\^ud aZ^idgZh YZhiZ ZchV^d VXgZY^iZb 

NdZTN

f jZ Zhiud ^chZg^Ydh eaZcVb Zc iZ cd X Vb e d X^Zciy[^Xd Z [dgV Yd


XVb e d gZa^\^dhd% f j V c Y d cV kZgYVYZ YZ ar cjcXV hVygVb Ze^hiZ&
b d ad \ ^XVb Zc iZ [VaVcYd'
E V b ZY ^Y V Zb f jZ V [gd c iZ^gV Y d XVb ed gZa^\^dhd hZ id g&
c d j ^b egZX^hV [dgb jaVvud bV^h XaVgV fjZ ZhiV% Xdb e ZgY ud Yd
igd XVY ^a] d Xdb g^b V% cud egZX^hV' 8 =gVcvV iZb W^hedh hd X^zad&

5 B H e B = C : =&{ J = C D = ? F I 7 7 =

*/.

\dh3 iZb dh W ^hedh hd X^z ad \ d h% d W hZ gk V 9 djgY^Zj' 9 VhiV e d c ij &


Vg Xdb jb ZmZb ead YZhhZh eVgV fjZ kZc]V s idcV% Xdb XaVgZoV
b Zg^Y^VcV%V gZVa^YVYZc ZWjadhVYVh [gdciZ^gVh W d ggVY VhZc igZX^xc&
X^V Z gZa^\^ud% Zc igZ d X Vb e d jc^kZgh^irg^d Z d XVb ed gZa^\^dhd
c jb eVyh Xd b d V =gVcvV% Z cud hz ar' 9 d j gY ^Zj jhV V ZhiZ e gd e z &
h^id d c d b Z hdX^zad\d dg^\^cVa % e d g VcVad\^V Xdb ? Z\Za Z hZj
] ^hid g^V Y d gdg^\^cVa % fjZ% k^kZcYd cd Zheyg^id Yd VXd c iZ X ^b Zc &
id % Vhhjb Z dh e gZ hhj e d hid h YVfjZaZh Xj_V ]^hizg^V ZaZ Zhir X d c &
iVc Y d #>UV^3 ***$'

: d b d e gd XZY ZgeVgV cudVXVWVg[VoZcYd%e d gZmXZhh^kVX d b &


eaVXxcX^V dj gZaVmVb Zcid% jb _d\d Y j e ad 7 F fjZ [VoZg% eVgV
c ud VXVW Vg XV^cYd cV iZciVvud Yd _d\d Y j e ad Z YV YjeaV k Vc iV&
\Zb % iZciVvud fjZ% hZ\jcYd 9 djgY^Zj% Vb ZVvV ZheZX^Vab ZciZ
dh ZheZX^Va^hiVh YVh \gVc YZh gZa^\^|Zh jc^kZghV^h% XViza^Xdh fjZ
Zhij Y Vb d XVida^X^hb d% e gd iZhiVc iZh% d e gd iZhiVc i^hb d % _jYZjh% d
_jYVyhb d #c^c\jwb d W hZ gk d j Xd b d hud gVgdh dh ZhijYdh X gj o V &
YdhXViza^Xdh Z hij Y V c Y d d_jYVyhb d dj k^XZ&kZghV dj X d b e V &
gVi^kdh$3 cZhhZ XVhd% w \ gVc Y Z d eZg^\d YZ hZ e gd Y j o ^g jb V Z he w&
X^Z YZ X^xcX^V ZY^[^XVciZ% YZhi^cVYV V hZgk ^gYZ [j c Y Vb Zc id V jb V
gZa^\^dh^YVYZ X^Zciy[^XV% e Z gb ^i^c Y d VXjb jaVg Vh kVciV\Zch YV aj&

X^YZo X^Zciy[^XV Z Vh k VciV\Zch YV [^YZa^YVYZ gZa^\^dhV $>UV^ **+&


**,$' < e d g XVjhV YZhhZh g^hXdh fjZ b Z ^ciZgZhhV YZ [gZciZ d [Vid

YV h^b jaiVcZ^YVYZ YZ YjVh dXd ggxc X^Vh b j^id [gZf~ZciZh cd 9 gV&
h^a4 V hVWZg3 *$ b j^idh Yd h eZhfj^hVYdgZh YV gZa^\^ud ]d_Z cd 9 gV&
h^a e gd [ZhhVb dj e gVi^XVb XgZcvVh gZa^\^dhVh4 +$ eVgiZ h^\c^[^XVi^kV
Y d fjZ hZ e gd Y j o Zb hdX^dad\^V YV gZa^\^ud cd 9gVh^a% Y ZhY Z dh
Vc d h 0)% [Vo d Zad\^d YV gZa^\^ud Z VeaVjYZ Xdb ^cXdci^YV Z j [d &
g^V d gZ id gc d Y d hV\ gVY d ' : db d hVW Zg hZ c j b V ] d gV YZhhVh w d
X^Zci^hiV fjZ [VaV d j cud hZgr d gZa^\^dhd% d XgZciZ% d b yhi^Xd
e gVi^XVc Y d kZcigdadfj^V7
Ar eZchVgVb c^hid7 F fjZ [VoZgeVgV [^XVg Xdb VhkVciV\Zch Z
Zk^iVgVh YZhkVciV\Zch Vci^X^Zciy[^XVh Yd _d\d Yjead78 gZhedhiV YZ
9 djgY^Zj kV^ hZg3 Vhhjb ^g WZb &VcVa^hVYVb ZciZ V e gzeg^V eZgiZcvV

G C 7 =C =&C ; =

F < = &=; =5 C

XF

EG JN K G EVH M EV A B F G EA

*//

gZa^\^dhV% XVhd ]V_V' FW_Zi^kr&aV% idgcr&aV dW_Zid% hjWb Zix&aV V jb 


Zh[dgvd YZ dW_Zi^kVvud gZ[aZm^kV hZb Xdb eaVXxcX^V' GVgV d hdX^zad&
\ d YV gZa^\^ud% ZhiV w V }c^XV idb VYV YZ edh^vud X^Zci^[^XVb ZciZ
XdchZf~ZciZ' KZb fjZ Vhhjb^g' GdgfjZ% fjVcYd hZ id gcV Vjid&
gX[aZm^kV% V e ZgiZc vV edYZ hZ idgcVg% YZ dWhirXjad s dW_Zi^kVvud%
cjb VY_jkVciZ YV dW_Zi^kVvud Ydh a^b^iZh YV dW_Zi^kVvud% Xd c iVc id 
fjZ ZaV b Zhb V hZ_V dW_Zi^kVYV Z XdcigdaVYV ' =VoZg eVgiZ Yd XVb &
e d X^Zciy[^Xd ^bea^XV cudVWg^gb ud Ydh XdcigdaZh YZ X^Zci^[^X^YVYZ'
Gdg XdchZ\j^ciZ% w Xdb V XdcY^vud YZ hVWZg fjZ hZ e ZgiZcXZ Vd
XVb ed gZa^\^dhd%Xdb dh ^ciZgZhhZh V[ZgZciZh%fjZhZ edYZXd c igd aVg
dh Z[Z^idh YZhhV ^chZgvud cd XVb ed Z gZi^gVg YVy Vh ZmeZg^xcX^Vh Z
^c [d gb Vv| Zh cZXZhhrg^Vh eVgV e gd Y j o ^g jb V dW_Zi^kVvud cud gZ&
Yjid gV% XVe VoYZhj e Z gV gVVaiZgcVi^kV Yd ^c iZg^d gZ Yd ZmiZg^dg%YV
k^cXjaVvud XZ\V Z YV ajX^YZo eVgX^Va' D Vh ZhhV hjeZgVvud hje|Z
jb V dW_Zi^kVvud hZb Xdb eaVXxcX^V #'''$ YZ id Y d h d h kycXjadh% YZ
idYVh Vh [dgb Vh YZ eVgi^X^eVvud% YX eZgiZc vVh dW_Zi^kVh dj hjW_Z&
i^kVh% b Zhb d Vh b V^h ixcjZh' #'''$ F X d giZ Ze ^hiZb daz\^Xd% cZhhZ
XVhd% eVhhV e d g jb X d giZ hdX^Va% f j Z hj e | Z ZaZ e gz e g^d jb V

dW_Zi^kVvud #YdadgdhV$ Y d hkycXjadhZYVhk^cXjaVv|Zh $>UV^4 **+$'


9 djgY^Zj e gd e | Z e d giV c id Xd b d }c^XV hVyYV Y^\cV eVgV dh hdX^z&

ad \ d h f jZ XgxZb d VkVcvVg cV Y^gZvud YZ b V^dg hdZ^d^d\^oVvud YV


egzeg^V egri^XV hdX^daz\^XV' G gd e | Z Xdb d b Z^d gZ\ Zc ZgVY d g d
ZmZgXyX^dYV hdX^dad\^VYdh hdX^zad\dh ' H jZc u d hZ^c he^gVcjb V
^c iZcvud edaxb ^XV% b j ^id b Zcdh _jgyY^XV' D Vhk^hV iud &hd b Z c iZ V
id gc V g k^hykZ^h Va\jch Ydh b V^h e d Y Z gd hd h dWhirXj ad h hdX^V^h s
e gdYjvud X^Zciy[^XV' I ZXjhVg V dW_Zi^kVvud YVh VYZh|Zh% Z V Y d ad &
gdhV Vb ejiVvud fjZ ZaV ^bea^XV% h^\c^[^XV XdcYZcVg&hZ V _d\Vg d
_d\dYjead%hdX^VaZeh^Xdad\^XVb ZciZkVciV_dhd%fjZeZgb ^iZVXjb j&
aVg Vh kVciV\Zch YV X^Zci^[^X^YVYZ #VeVgZciZ$ Z YV gZa^\^dh^YVYZ

$>UV^4 **+$'

8 }ai^b V [gVhZ YV Xdc[ZgxcX^V YZ 9 djgY^Zj hj W a^c]V ZhiV hjV


e gd e d hiV YZ hVyYV% fjVa hZ_V% V hdX^dad\^V YV hdX^dad\^V YV gZa^&
\^ud3 =^cVa^oVcYd% V hdX^dad\^V Y d h YZiZgb ^c Vc iZh hdX^V^h YV egr&

*/0

5 B H d B = C : = &5 J = C D = ? F I 7 7 =

i^XV hdX^daz\^XV VeVgZXZ Xdb d d }c^Xd b Z^d YZ VXjb jaVg% Y ^[ZgZc &
iZ b Z c iZ YVh XdcX^a^Vv|Zh [^XiyX^Vh Yd _d\d Yjead% VhkVc iV\ Zch YZ
hZ e Z giZ c X Z gV jb XVb ed% YZ hZ eVgi^X^e VgYZaZ% Z Vh kVciV\Zch YV
ZmiZg^d g^Y VY Z% Y d X d giZ Z YV Y^hitcX^V d W _Zi^k V c iZ 

$>UV^4

**,%

\ g^[d b Zj$'
E u d w e gZX^hd Y ^oZg bV^h cVYV' F j iVakZo h^b' H j Z V hd X^d &
ad\^V YV gZa^\^ud hz w edhhykZa e d gf j Z iZb cV Xgyi^XV b d Y Z gc V YV
gZa^\^ud hjV XdcY^vud ezh&igVY^X^dcVa YZ edhh^W^a^YVYZ Z c f j V c id 

X^xcX^V ^`UVc_R% Zc f j V c id X^xcX^V TZV_e}WZTR(

DRSR_k[PVN` 4VOYV\T_fSVPN`
8 C M < J% D rgX^d D dgZ^gV' *20-' : j5 JNLUH HV VDRQNLVLSWH DW 2T`ULN GVg^h3 : Z g[
RkZghud WgVh' *202'1 LJTHMD HDRQNbVLFD PQ 2TDULN Jud GVjad3 9gVh^a^ZchZ'S'
8CM<J% IjWZb ' *201V' =TQVHUVDPVLUOQH THRTHUU^Q% Jud GVjad3 i^XV'
TTTTTTTTT ' *201W' 8 kdaiVYd hV\gVYd3dhXVb ^c]dhYV hdX^dad\^VYV gZa^\^ud cd
9gVh^a' >HNLJL^Q  ?QFLHGDGH ,3 *)2&*-*% djijWgd'
8 E K F @E < % :]VgaZh' *20*' 785JNLUHHV NHRQWXQLTDW 2T`ULN/ PDLUUDPFHFNWOLNLVDTLUOH%
GVg^h3 ; ZhXawZ YZ 9gdjlZg'
8 E K F E @8 Q Q @% 8 aWZgid' *212' GVhidgZh Z X^Zci^hiVh hdX^V^h3 jb Y^rad\d YZX^&
h^kd' 3DGHTPQU GQ7? 5 > c' +*3 2.&*))'
8 J JD 8 E E % ? j\d' *21/' 1 LJTHMD HNHVTdPLFD H UHW LORDGQ PD 1O`TLFD :DVLPD%
GZigzeda^h3 MdoZh'
8 Q < M < ; F % K ]VaZh YZ' *201' 7JTHMDH5UVDGQ HOVHPU^Q H FTLUH/DFQPSWLUVD HURLTLVWDN
HQRDGTQDGQ PD2DKLD% Jud GVjad3 i^XV'
9 < F Q Q F % Adhw F hXVg' *21-' 3TLUV^QU PD WPLXHTULGDGH H PDRQNbVLFD% GZigzeda^h3
MdoZh'
9 @I D 8 E % GVig^X^V' *220' F XVb ed YV cdhiVa\^VZV gZXjhV YVhVjYVYZ3 iZb Vh Z
Y^aZb Vh Ydh ZhijYdh V[gd&WgVh^aZ^gdh' >HNLJL^Q ?QFLHGDGH *1% c3 +% 0.&2+%
YZo'

G C 7 = C @ C ; = 5 8 5 F ? I ; = 5 C % x F < 5 = A D I F 5 A ? B H = 3 5 7 5 8 ~ A = 7 5 

*/1

9 F L I ; @< L % G^ZggZ' *22)' JdX^zad\dh YV XgZcvV Z XgZcvVh YZ hdX^zad\dh' @c3
&&&&&&&&&&&' *22)' 3QLUDUGLVDU% Jud GVjad3 9gVh^a^ZchZ% ee' *)1&**,'
9 I 8 E ; F % : Vgadh IdYg^\jZh' *20$' F c} b Zgd Y d h ZaZ^idh3 gZa^\^ud Z ^YZdad&
\^V gZa^\^dhV Zb jb V hdX^ZYVYZ YZ ZXdcdb ^V V\grg^V cd < hiV Y d YZ Jud
GVjad' >HNLJL^Q Z6?QFLHGDGHc' ,3 .,&2+% djijWgd'
TTTTTTTTT ' *21)' )'g GHWUHU GQRQTQ/ WO HUVWGQ UQETH D THNLJL^QRQRWNDT% Jud GVjad3
9gVh^a^ZchZ'
TTTTTTTTT ' *21*' ?DFHTGQVHUGF XLQND% GXigzeda^h3 MdoZh'
TTTTTTTTT ' *21.' ;HOcTLDGQ UDJTDGQ% Jud GVjad3 GVja^cVh'
9ILE <8 L%K ]db Vh' *20-' FFDVQNLFLUOQETDULNHLTQ HO`RQFDGFVTDPUL_^Q% Jud GVjad3
CdndaV'pdg^\' Zb ^c\axh3 #*20-$' @KH =QNLVLFDN @TDPUIQTODVLQP Q I VKH 2TD[LNLDP
3DVKQNLF 3KWTFK% C d c Y d c (E Z l Pdg`3 : Vb Wg^Y\Z L c^kZgh^in GgZhh'S
:8 D 8 I> F % : tcY^Yd GgdXze^d G Zc Z^gV YX' *2/*' 9DTGHFLUOQ H WOEDPGD/ WOD
LPVHTRTHVD_^Q UQFLQNcJLFD% Jud GVjad3 G^dcZ^gV'
TTTTTTTTT ' *2/0' < hhV^ Y Z inedad\^Z Yj XVa]da^X^hb X Wgwh^a^Xc' ?QFLDN 3QORDUU
*-% c' .&/'
TTTTTTTTT ' *20*' 7JTHMD HGHUHPXQNXLOHPVQ% Jud GVjad3 : < 9 I 8 G ( < Y^idgV 9gVh^aZ^&
gV YZ :^xcX^Vh CiYV'
TTTTTTTTT ' #dg\'$ *20,' 3DVcNLFQU#RTQVHUVDPVHU# HURbTLVDU% GXigzeda^h3 MdoZh'
:<J8 I %N VaYd ' *20,' =DTDWODUQFLQNQJLDGQRTQVHUVDPVLUOQ ETDULNHLTQ% GXigzeda^h3
MdoZh'
TTTTTTTTT ' *20-% L gWVc^oVvud Z gZa^\^dh^YVYZ edejaVg3 jb Z hij Y d YV [jcvud YV
Ydjig^cV eZciZXdhiVa cV hdX^ZYVYZ jgWVcV' >HXLUVD GF 3WNVWTD AQBHU# c' 0%
hZiZb Wgd'
; < CC 8 :8M8% IVae]' *20.' @\gZ_V Z < hiVY d cd 9gVh^a Y d hwXjad OO 3 hZiZ
b dcd\gV[^Vh gZXZciZh hd W gZ d XVida^X^hb d WgVh^aZ^gd% *2*/&/-' 5UVWGQU
3 5 2 > 1 = # c' *+3 .&.+%VWg^a&b V^d&_jc]d'
TTTTTTTTT ' *20/' ;LNDJTH HO8QDUHLTQ% I^d YZ AVcZ^gd3 GVo Z K ZggV' RFg^\' Zb
^c\axh3 *20)' ;LTDFNH DV8QDUHLTQ% E Zl Pdg`3 : dajb W^V Lc^kZgh^in GgZhh'$
TTTTTTTTT ' *21.' 8 d[Zch^kV kVi^XVcV' >HNLJL^Q ?QFLHGDGH# c' *+(,3 ,.&1,% YZ&
oZb Wgd'
; F I @8 % :Vgadh 8 aWZgid' *201' IZa^\^ud Z edayi^XV Zb > gVb hX^' >HNLJL^Q 
?QFLHGDGH# c' ,3 *-,&*/+% dji'
< J K M F % Adhw : Vgadh Z I 8 D 8 C ? F % Adhw I^XVgYd' *20/' @\gZ_V Z < hiVYd'
<RLPL^Q# +- YZ Y ZoZb Wgd YZ *20/'
= < I E 8 E ; < J % I jWZb :whVg' *200' F YZWViZ ZcigZ hdX^zad\dh V e gd e z h^id 
Y d h eZciZXdhiV^h' 3DGHTPQUGQ 7? 5 > # c' /3 -2&/)% bVg'

*0(

5 B H e B = C : @ x J =C D =? F I 7 7 =

TTTTTTTTT ' *21+' <UFDXDNHLTQUGQ 2QO8HU&VU/WODLPVTQGW_^Q]UTH&LJLeHURQRWNDTHU% Jud


GVjad3 9gVh^a^ZchZ'
TTTTTTTTT ' *21-' IZa^\^|Zh edejaVgZh3 jb V k^hud eVgX^Va YV a^iZgVijgV THFHPVH%
272# c' *13 ,&+/% +d hZb'
TTTTTTTTT ' *220' IZa^\^ud !JdX^ZYVYZ% k^ciZ Vcdh' < cigZk^hiV gZVa^oVYV X ZY^iV&
YV e d g IZ\^cV E dkVZh' >HNLJL^Q ?QFLHGDGH *1% c +3 0&+0% YZo'
=IP% GZiZg ?' ! ? F N < % > Vgn E^\Za' *20.' ; jVh gZhedhiVh u V[a^vud3 jb WVcYV
Z eZciZXdhiVa^hb d' 4HEDVH Z6 3TbVLFD# c' /3 0.&2-% _ja'
=IP% GZiZg ?' *20-' IZ[aZmud hdWgZ d XgZhX^b Zcid YV XdckZghud s jb WVcYV'
3H&GHOQUGQ7? 5 > # P% *3+2&-)'
TTTTTTTTT ' *201' D VcX]ZhiZg% hwXjad O @O Z Jud GVjad% hwXjad OO3 Yd^h b dk^&
b Zcidh gZa^\^dhdh' >HNLJL^Q 0?QFLHGDGH# c' ,3 +.&.+' dji'
TTTTTTTTT ' *220' Lb V XVgiV YZ D dvVb W^fjZ' >HNLJL^Q Z6?QFLHGDGH# *1% c' +3 +2&
-+% YZo'
> *L D 9 < CC @% < b Zghdc' *22.% *22/' 5O PQOH GD FDTLGDGH/ DUULUVaPFLD UQFLDN H
THNLJL^Q PDULPUVLVWL_eHUHURbTLVDU% + kdah' I^d YZAVcZ^gd3 @J<I'
TTTTTTTTT ' *220' < FWLGDGQ GQU OQTVQU/ WOD KLUVcTLD GD FQPGHPD_^Q H NHJLVLOD_^Q GQ
HURLTLVLUOQ% I^d YZ _VcZ^gd3 8 gfj^kd E VX^dcVa'
D <I9<I> % N^aa' *2..' =TQVHUVDPV# 3DVKQNLF# 8HY/ 1 P 5UUDZ LP 1OHTLFDP >HNLJLQPU
?QFLQNQJZ% > VgYZc : ^in (E Z l Pdg`3 ; djWaZYVn'
B F C 8 B F N J B @% CZhoZ`' *200' 8 gZkVcX]Z Y d hV\gVYd cV XjaijgV egd[VcV'
>HNLJL^Q ?QFLHGDGH# c' *3 *.,&*/+% bV^d'
B I @J : ? B < % GVjad ! D 8 @E N 8 I @E > % JXdii' #dg\h'$ *21/' 1 LJTHMD PDU EDUHU
HOVHORQ GH VTDPUL_^Q !(.,*$(.-+"% Jud GVjad3 C ! G D (: < ; < : '
B I @J : ? B < % GVjad8QUF% (.,,% 8h gZaVv|Zh @\gZ_V&< hiVYd PQ9gVh^a' <RLPL^Q# )+
YZ [ZkZgZ^gd Y Z *200 #_dgcVa$'
C 8 9 9 < E J%AZVc' *2/+' 1 UQFLQNQJLD THNLJLQUD% Jud GVjad3 =aVb WdnVci'
C 8 C @M < ; <G@E8 P% : ]g^hi^Vc' *2//' CV ZmeVch^dc e gdiZhiVciZ Zc :]^aZ' 3TLU$
VLDPLUOQM ?QFLHGDG# D dciZk^YZd% c' 2&*)3 *2&-,'
TTTTTTTTT ' *20)' < THIfJLQGDUODUUDU/ HUVWGQUQFLQNcJLFQGQRHPVHFQUVDNLUOQFKLNHPQ% I^d
YZAVcZ^gd3 GVo Z K ZggV [Fg^\' Zb ZheVc]da3 #*2/1$' 5 b THIWJLQ GHNDUODUDU/
HUV\GLQ UQFLQNcJLFQ GHNRHPVHFQUVDNLUOQ FKLNHPQ% JVci^V\d Y Z :]^aZ% < Y^idg^Va YZa
GVXy[^Xd'S
C < J9 8 L G@E % @kd #dg\'$' *21,' 7JTHMD# OQXLOHPVQURQRWNDTHU HRQNbVLFDPQ IbTDULN Jud
GVjad3 CdndaV'
C@D 8 % Cj^o > dcoV\V YZ JdjoV' *202' 5XQNW_^QRQNbVLFD GQU FDVcNLFQU H GD LJTHMD PQ
2TDULN GZigzeda^h3 MdoZh'

JF:@FCF>@8 ;8 I?@)@>@F ( IB8 @DGLI8DBEKB 8:8;D@:8

-3,

D 8 : < ; F ' :Xid \e :`e`iX) ,431) KYadc XY >vbYg]g( Jyf GXlcf5 9iXj`c`\ej\)
D 8 : ? 8 ; F ' DXi`X [Xj ; f i\j :Xd gfj) ,441) :Uf]gaoh]Wcg YdYbhYWcghU]g4 UXYgsc

fY`][]cgUbU YgZYfUZUa ]`]Uf( :Xdg`eXj5 8lkfi\j 8jjfZ`X[fj)


D 8 > > @< ' Pmfee\) ,430) F [`XYf eX jXcX [\ m`j`kXj) IY`][]sc 6"JcW]YXUXY ,-' e)
-5 ,/+(,//)
VVVVVVVVVV ) ,431) F d \[f [f ]\`k`zf5 m\i[X[\j \ d \ek`iXj jfYi\ X i\gi\jjyf vj
i\c`^`\j d\[`e`ZXj) IY`][]sc " JcW]YXUXY ,.' e) ,5 gg) 2-(31) dXi)
VVVVVVVVVV ) ,433) I\c`^`\j d\[`e`ZXj \ X Zfi [\ j\lj gXik`Z`gXek\j) <ghiXcg

8 Zfc'8 g]oh]Wcg& e) ,05 gg) /3(02' ale)


VVVVVVVVVV ) ,434) :lckfj X]if(YiXj`c\`ifj5 Zf ej\e jf \ [`m\ij`[X[\) :UXYfbcg@J < I &
e) -, 5 22(3-)
VVVVVVVVVV ) ,44-) DYXc Xc ZY]h]tc4 fY`UtzYg YbhfY aU[]U YdcXYf bc 9 fUg]` I `f [\
AXe\`if5 8ihl`mf EXZ`feXc)
D 8 @E N 8 I @E > ' JZf kk) ,434) @[fY^U WUhx`]WU Ydc`wh]WU bc 9fUg]`4 +3+0'+32/( Jyf
GXlcf5 9iXj`c`\ej\)
D 8 I @8 E F ' I`ZXi[f) ,440) EYcdY]])YWcghU`]gac4 cgdYbhYWcghU]g Yghsc aiXUbXc( ; `j(
j\ikXzyf [\ d \jkiX[f \d JfZ`fcf^`X) @AJG' = = C : ? )
D 8 I ,Q ' :\Z`c`X Cfi\kf) ,44/) :cd]b[ k]h\ GcjYfhm4 GYbhYWcghU]g UbX :\f]gh]Ub 9UgY

:caaib]h]Yg]b 9 fUn]` G_`cX[\cg_`X5 K\d gc\ Le`m\ij`kp Gi\jj)


D < ; @E 8 ' :) 8) [\ " F C @M < @I 8 ' G\[if 8) I `Y\`if [\) ,42.) 8ihcf]XUXY Y

dUfh]W]dUtsc( G\kigfc`j5 M + 2 )\j)


D < E ; F E r 8 ' 8 ekfe`f > flm}X " M < C 8 J H L < J ' GiZfif) ,44+) @bhfcXitsc

UcdfchYghUbh]gacbc9 fUg]` Jyf GXlcf5 CfpfcX)


D < E ; F E r 8 '8 ekfe `f > flm}X) ,43/) + WY`YghYdcfj]f4U]bgYftscXcdfchYghUbh]gac

bc 9fUg]`( Jyf GXlcf5 GXlc`eXj)


D @: < C @' J\i^`f) ,43/) =fek\j gXiX f \jkl[f [X \c`k\ \Zc\j`ujk`ZX YiXj`c\`iX'
,34+(,4/+) 9+9 e) ,35 /0(2+)
VVVVVVVVVV ) ,430) 8 ^\jkyf [`fZ\jXeX eX I\gYc`ZX M\c_X) IY`][]sc " JcW]YXUXY&
e) ,-*,5 4-(,,,)
VVVVVVVVVV ) ,431) 8 gif[lzyf fi^Xe`qXZ`feXc [fj gi\cX[fj eX I\gYc`ZX M\c_X)

IYj]ghU9fUg]`Y]fUXY :]vbW]UgJcW]U]g& e) -' 2 0 (3 , ' Xef ,' flk)


VVVVVVVVVV ) ,433) 8 Y`]hY YW`Yg]ogh]WU VfUg]`Y]fU( I `f [\ AXe\`if5 9\ikiXe[ 9iXj`c)
D F E K < @I F ' ;l^cXj K\`o\`iX) ,42/) FgYffUbhYg Xc bcjc guWb)c( Jyf GXlcf5 ; lXj
:`[X[\j)
VVVVVVVVVV ) ,420) Jf Y i\ fj [f`j ZXd `e_fj) :UXYfbcgXc @J < I & e) 0' -,(-4' efm)
VVVVVVVVVV ) ,422) 8 ZliX gfi Zfii\jgfe[}eZ`X) IY`][]sc " JcW]YXUXY& e) ,5 1,(3+'
dX`f)

-3-

E K E @F

 = @ )

M @F

 G

@B IL :: @

VVVVVVVVVV ) ,423) I f^\i YXjk`[f5 i\c`^`yf Z `[\fcf^`X) IY`][]sc " JcW]YXUXY& e) .5
,,(-/' flk)
D F E K L I F ' GXlcX " ; < C C 8 :8M8' IXcg_) ,431) 8 `^i\aX ZXkc`ZX \ fj
d \`fj [\ Zfd le`ZXzyf [\ dXjjX) IY`][]sc " JcW]YXUXY& e) ,.*.5 1 - (2 0 ' [\q)
VVVVVVVVVV ) ,44,) < c jYfVc gYZU! ]aU[Ya4 ][fY^U WUhx`]WU Y cg aY]cg XY Wcaib]WUtsc(
G\kigfc`j5 Mf2)\j)
D F E K < I F ' GXlcX) ,424) LdYXe[X5 X [f\ezX \ f Zfigf) :]vbW]U Y :i`hifU .,'
e) ,5 -0(.,)
VVVVVVVVVV ) ,430X) ;UXcYbtUoXYgcfXYa4UWifUao[]WU bUiaVUbXU( I `f [\AXe\`if5
>iXXc)
VVVVVVVVVV ) ,430Y) D U[]UYdYbgUaYbhcao[]Wc( Jyf GXlcf5 k`ZX)
VVVVVVVVVV ) ,440) F gifYc\d X [X ZlckliX eX `^i\aX ZXkc`ZX Zfek\d gfiwe\X)

<ghiXcg8jUbtUXcg 4' e) -05 --4(-/3)


D F L I 8 ' 8Y[XcXq`j) ,423) =fY];Ua]scYcg]adUggYgXUfY`][]scdcdi`Uf( G\kigfc`j5
Mfq\j)
D L E @Q ; < J F L Q 8 ' 9\Xki`q) ,414) 8 YldYf]vbW]U XU gU`jUtsc4dYbhYWcghU]gYaJsc

GUi`c( Jyf GXlcf5 ; lXj :`[X[\j)


E < > I F ' C~j`Xj E f^l\`iX) ,424) 8 ldYXe[X Zf d f \ogi\jjyf [\ i\c`^`fj`[X(
[\ gfglcXi) IY`][]sc " JcW]YXUXY& e) /5 gg) ,2,(,3+' flk)
VVVVVVVVVV ) ,44,) 8 Zf ejkil zyf j`eZi{k`ZX [\ ldX `[\ek`[X[\) :]vbW]Ug JcW]U]g

?c^Y& 8 E GF : J)
VVVVVVVVVV ) ,442) I \]Xq\e[f Xek`^Xj \ li[`e[f efmXj kiXd Xj5 kiXa\ki`Xj [f
jX^iX[f) IY`][]sc 6"JcW]YXUXY ,3' e) -5 1 . (2 / ' [\q)
F I F ' 8i` G\[if) ,44,) F [`jZlijf [fj gi\^X[fi\j \c\kie`Zfj) :UXYfbcg XY

8bhfcdc`c[]U& e) -5 -.(.3)


VVVVVVVVVV ) $fi^)% ,44-) Gf[\d gXjjXi X JXZfc`e_X5 ld \jkl[f jfYi\ Xj i\gi\(
j\ekXz\j [f [`e_\`if e f e\fg\ek\ZfjkXc`jd f YiXj`c\`if) @ e 5 VVVVVVV )$fi^)%
E \f(g\ek\ZfjkXc`jd f) :UXYfbcg XY8bhfcdc`c[]U& e) 45 2 (/ / ' L = I > J )
F I F ' 8i` G\[if " Js D 8 E ' GXYcf) ,442) F j g\ek\ZfjkX`j efj gX~j\j [f : fe\
Jlc5 gXefiXdX \ \jkl[fj) IY`][]sc 6"JcW]YXUXY3' e -5 ,-2(,00' [\q)
G8 @M8 ' MXe`c[X $fi^)%) , 430) @[fY^UY eiYghsc U[fof]U( Jyf GXlcf5 CfpfcX)
G < I < @I 8 ; < H L < @I F Q ' D Xi`X @qXliX) ,410) F aYgg]Ub]gac bc 9 fUg]` Y bc

aibXc( Jyf GXlcf5 ; fd `e lj* < [) [X LJG)


VVVVVVVVVV ) ,42+) F j ZXkfc`Z`jd fj YiXj`c\`ifj) Lb]jYfg]hUg4 IYj]ghU XY :i`hifU XU

Lb]jYfg]XUXY =YXYfU`XU9 U\]U e) 1(2' d X`f([\q\d Yif5 -.4(-/1)


VVVVVVVVVV ) ,413) F ZXkfc`Z`jd f ijk`Zf ef 9iXj`c) IYj]ghU Xc @bgh]hihc XY <ghiXcg

9fUg]`Y]fcg $@< 9 % e) 0' LJG)

J F : @ F C F > @ 8 ; 8 I B C @ > @ 8F ( I B 8 @ D G L I 8 D B E K B 8 : 8 ; D @ : 8 

- 3 .

G s I < Q ' >ljkXmf' > I < > F I P ' 8 c]fejf " C < G 8 I > E < L I ' =iXezf`j) ,410) F

dfcV`Ya UgUWYfXchU`bc 9 fUg]` I`f [\AXe\`if5 : < I @J* 9 il o\cXj' = < I < J )
G @< I L : : @' 8 eke`f =cum`f " : 8 D 8 I > F ' :we[`[f G ifZ g `f =\ii\`iX [Z \
J F L Q 8 ' 9\Xki`q D ) [\) ,43,) CX `^c\j`X ZXkc`ZX Ze \c 9iXj`c5 ,4/0(,42+)

IYj]ghU D Yl]WUbU XY JcW]c`c[]U& Xef O C @ @ @ ' e) \okiXfi[`eui`f $< %5 gg),)444(
-+/,)
G @< I L : : @' 8 eke`f =cum`f " D 8 I @8 E F ' I`ZXi[f) ,44-) F \emfcm`d \ekf
[fj g\ek\ZfjkX`j eX \c\`zyf [Z :fccfi) Ecjcg<ghiXcg : < 9 I 8 G & e) ./5 4-(
,++' efm)
G @< I L : : @' 8 eke`f =cum`f " G I 8 E ; @' I\^`eXc[f) ,432) 8jj`d Zf d f eyf
\iX ef gi`eZ~g`f) I\c`^`yf \ ilgkliX eX fYiX [\ G ifZ g `f :Xd Xi^f) Ecjcg

<ghiXcg : < 9 I 8 G & e ,25 gg) -4(.0' dX`f)


VVVVVVVVVV ) ,440) I\c`^`\j \ mfkf ef 9iXj`c5 X \c\`zyf gi\j`[\eZ`Xc [\ ,44/)

Fd]b]sc G{V`]WU& .' e) @5 gg) -+(//' dX`f)


VVVVVVVVVV ) ,441) 8 fYU`]XUXY gcW]U`XUg fY`][]zYgbc 9fUg]` Jyf GXlcf5 ?lZ`k\Z)
VVVVVVVVVV ) 8j i\c`^`\j ef 9iXj`c Zfek\d gfiwe\f) @e5 G I 8 E ; @' I\^`eXc[f) L)i

gcdfc Xc Ygdwf]hc4 U fYbcjUtsc WcbgYfjUXcfU W]c WUhc`]W]gac WUf]gaoh]Wc( Jyf GXlcf6
< ; L J G ' gg) ,.(-1)
G @< I L : : @' 8 eke`f =cum`f) ,423) @[fY^U4WcbhfUX]tzYgYUWcacXUtsc( @XYc`c[]UXcW`Yfc

WUhx`]Wc gcVfYUfYdfcXitsc\iaUbUbc 9 fUg]` Jyf GXlcf5 9iXj`c`\ej\ $:X[\iefj


: < 9 I 8 G ' e) .+%)
VVVVVVVVVV) ,43+) :fdle`[X[\j \Zc\j`X`j [\ YXj\) @e5 J @E > < I ' GXlc Z 9I8 E K'
M`e~Z`lj :Xc[\`iX $fi^j)%) Jsc GUi)c4cdcjcYaacj]aYbhc( G\kigfc`j' Mfq\j' ,43+
VVVVVVVVVV ) ,43-) :fdle`[X[\j \Zc\j`X`j5 fi`^\ej \ [\j\emfcm`d \ekf) Ecjcg< g'

hiXcg : < 9I 8 G& e -' XYi)


VVVVVVVVVV ) ,43-) ; \ ,<^c`j\ kiX[`k`fe\cc\ Xlo Zfd d leXlk{j \Zc{j`Xc\j [\ YXj\)

Gfc`)LaYgX8 a uf]eiY `i)h]bY& e) 105 0 2 (3 + ' .) ki`d)


VVVVVVVVVV ) ,43/) ;YacWfUW]U& ][fY^U Y jchc( K\j\ [\ [flkfiX[f \d JfZ`fcf^`X)
LJG' = = C : ? ' d`d\f)
VVVVVVVVVV ) ,431) 8 g cf][Ybg gxW]c'Wi`hifU]g Xc W`YfcdUfcei]U`XU8fei]X]cWYgY W]Y Jsc

GUi)c( GXg\iXgi\j\ekX[f ef > K I\c`^`yf \ JfZ`\[X[\ [X8 E G F : J ) ^lXj


[Z Jyf G\[if' JG)
VVVVVVVVVV ) ,431) F gfmf m`jkf [f XckXi5 [\d fZiXZ`X fl [\d f]`c`X7 Ecjcg< ghi'

Xcg: < 9 I 8 G & e ,15gg) 11(3+' [\q)


VVVVVVVVVV ) ,434) I\gi\j\ekXek\j [\ ;\lj \d 9iXj~c`X5 8 9XeZX[X <mXe^{c`ZX
eX :fejk`kl`ek\) @e5 :]vbW]UgJcW]U]g ?c^Y& +323( Jyf GXlcf5 M {ik`Z\* < [ `kf (
iX I\m`jkX [fj Ki`YleX`j' 8 E G F : J' gg) ,+/(,.-)

-3/

8 E K E A F = C M AF G A? IL : : A

VVVVVVVVVV)) ,44+) 8 m\c_X i\ZZd (eXjZ`[X) EcjcgC]ghUXcg :YVfUd& e) -15 - , , (- , 4 '
dXi)
VVVVVVVVVV)) ,44-) =le[Xd ZekXc`jd f \ `ek\^i`jd f5 fj efd \j \ X Zf`jX) IYj]ghU

LJG ' e),.5 , / /(,01' dXi) XYi) dX`)


VVVVVVVVVV)) ,44/) I\c`^`yf \ c`Y\i[X[\' i\c`^`\j \ c`Y\i[X[\j) Jsc GUi`c Ya GYfg'

dYWh]jU& IYj]ghU XU =ibXUtsc J < 8 ; < 3' e) .5 - 4 (. 1 ' alc_f(j\k\d Yif)
VVVVVVVVVV)) ,441) C`Y\i[X[\ [\ Zlckfj eX jfZ`\[X[\ [\ j\im`zfj5 \d [\]\jX [f
Zfejl d `[ fii\c`^`fjf) E cjcg<ghiXcg: < 9I 8 G& e) ..4 -'++& dXi)
VVVVVVVVVV )) ,442) @ek\i\jj\j i\c`^`fjfj [fj jfZ`cf^fj [X i\c`^`yf) @e5 F I F ' 8i`
G\[if \ J K < @C ' :Xicfj 8 cY\ikf $fi^j%) > `cVU`]nUtsc Y fY`][]sc( G\kigfc`j5
M fq\j5 gg) - / 4(-1-)
VVVVVVVVVVV) +331( I \\eZXekXd \ekf \ [ \jj\Zl cXd Xzyf5 X gifgj`kf [f Xlkf(
\e^Xef Zd jfZ`fcf^`X [X i\c`^`yf) Ecjcg<ghiXcg : < 9 I 8 G & e) /45 4 4 (, , 4 '
efm)
VVVVVVVVVV)) , 443) J\ZlcXi`qXzyf \d DXo N \Y\i5 [X Zfek\d gfiwe\X j\im\ek`X
[\ mfckXid fj X XZ\jjXi Xhl\c\ m\c_f j\ek`[f) IYj]ghU 9fUg]`Y]fU XY :]vbW]Ug

JcW]U]g ,.' e) .25 / . (2 . ' ale)


VVVVVVVVVV V : 8 D 8 I > F ' :)G)G) " J F L Q 8 ' 9 )D ) [\) ,43/) @^i\aX : Xkc`ZX5
, 4/0(,42+) @e5 =8 L JKF ' 9) $fi^)% ? ]ghxf]U > YfU XU :]j]`]nUtsc 9fUg]`Y]fU&
K f d f @@@5 F 9 fUg]` IYdiV`]WUbc& mfc)/5 < Zf e f d `X \ :lckliX $,4.+(,41/%)
Jyf GXlcf5 ; @ = < C ' ,43/' gg) ./.(.3+
G I 8 E ; @' I\^`eXc[f) ,420) :Uhc`]W]gacYZUa w`]U4hfUbgZcfaUtscXYiaU]XYc`c[]U( Jyf
GXlcf5 9iXj`c`\ej\ $:X[\iefj : < 9I 8 G' e) -,%)
VVVVVVVVVV ) ,44+) C`e_X^\d \ c\^`k`d`[X[\ ef ZXe[fd Yc{ gXlc`jkX) IYj]ghU9 fUg]'

`Y]fUXY :]vbW]UgJxW]Ug& e) ,/5 ,3(.,' flk)


VVVVVVVVVV ,44+) D f[\ie`[X[\ Zfd ]\`k`zXi`X5 ZXe[fd Yc{ \ ldYXe[X ef 9iXj`c
ef j{Zlcf O O ) #Q#YadcJcW]U` -' e )c5 / 4 (2 / ' ,) j\d)
VVVVVVVVVV ) ,44,) 8 i\c`^`yf \ X dlck`gc`ZXzyf [f \l) IYj]ghU LJG& e) 45 ,..(,//'
dXi)(dX`f)
VVVVVVVVVV ) ,44,) :`[X[\ \d hfUbgY4 I Y`][]zYg gfglcXi\j b c 9iXj`c b c -./ [f
j{Zlcf [X iXqyf) IYj]ghU LJG& e) ,,5 1 0 (2 + ' flk)(dXi)
VVVVVVVVVV ) ,44,) Fg WUbXcaV`ug XY Jsc GUi`c4 U jY`\U aU[]U bU aYhfxdc`Y bcjU( Jyf
GXlcf5 ?lZ`k\Z*<[ljg)
VVVVVVVVVV )) ,44-) G\ikf [X dX^`X' cfe^\ [X gfc~k`ZX) Ecjcg<ghiXcg : < 9 I 8 G & e)
./5 2+'3+& efm)
VVVVVVVVVV ) ,44/) Gfd YX^`iX [fj ZXe[fd Yc{j \ ld YXe[Xj\Xj ]XZ\j `eZfe]\jjXj
[f 9iXj`c) IYj]ghU 9fUg]`Y]fU XY :]vbW]UgJcW]U]g' e) -15 4 , (, + - ' flk)

J f Z ` f c f ^ ` X [ X I b `)`^ `v f ( u i ` 6 X `d g l iX d b e k`6 X Z X [ { d `Z X 

-30

VVVVVVVVVV ) ,440) ; \lj\j X]i`ZXefj e f 9iXj`c Zfek\d gfiwe\f5 `ekif[lzyf jf (


Z`fc^`ZX Xf ZXe[fd Yc{ [\ _fa\) ?cf]ncbhYg8bhfcdc`x[]Wcg& e) .5 ,+(.+)
VVVVVVVVVV ) ,440) IXzX \ i\c`^`yf) EcjcgYghiXcg : <9I 8 G& e) /-5 , , .(,-4' ale)
VVVVVVVVVV ) ,441) 8j i\c`^`\j e\^iXj [f 9iXj`c) IYj]ghU LJG& e) -35 1 / (3 . ' Zc\q)(
]\m)
VVVVVVVVVV ) ,441) ?YfXY]fcg Xc Ulu4 gcW]c`c[]U XUg fY`][]zYgUZfc'VfUg]`Y]fUg( Jyf GXlcf5
? lZ`k\Z)
VVVVVVVVVV ) ,441) I\c`^`yf gX^X' Zfem\ijyf \ j\im`zf) Ecjcg<ghiXcg: < 9 I 8 G & e)
/05 1 0 (2 3 ' alc)
VVVVVVVVVV ) ,442) LagcdfcXcYgd]f]hc4UfYUtscWcbgYfjUXcfUXc WUhc`]W]gac WUf]gaoh]Wc(
Jyf GXlcf5 <[ljg*=Xg\jg)
I @9 < @I F ; < F C @M < @I 8 ' G\[if 8) ,42+) :Uhc`]W]gacdcdi`Ufbc 9fUg]`( I `f [\
AXe\`if5 : < I @J )
VVVVVVVVVV ) ,42-) I\c`^`fj`[X[\ gfglcXi eX 8d{i`ZX CXk`eX) IYj]ghU <W`Yg]ogh]WU

9fUg]`Y]fU $I < 9 %& e) .-5 . 0/(.1/' ale)


VVVVVVVVVV ) ,430) IY`][]sc Y Xca]bUtscXY W`UggY( G\kigfc`j5 Mfq\j)
I F ; I @> L < J ' JfcXe^\ [fj JXekfj) ,422) KiXYXc_fj Xgi\j\ekX[fj ef > K 
I\c`^`yf \ JfZ`\[X[\ [X 8 E G F : J $,43+(,442%) IY`][]sc " JcW]YXUXY ,3'
e) -5 , 0 2(,24' [\q)
I F C @D ' =iXeZ`jZf :XikXof) ,412) 8 jg\Zkj [\ cX giXk`hl\ [fd `e`ZXc\ Xl 9i{j`c)

JcW]U`:cadUgg ,/' e) 0(1)


VVVVVVVVV )) ,421) GYbhYWcghU`]gac4[vbYgY& YghfihifU YZibtzYg( LJG' d`d\f)
VVVVVVVVVV ) ,430) GYbhYWcghU]g bc 9fUg]`4 iaU ]bhYfdfYhUtsc gxW]c'fY`][]cgU( G\kigfc`j5
Mfq\j)
I F D 8 E F ' I fY\ikf) ,424) 9fUg]`4 @[fY^U WcbhfU <ghUXc( : i~k`ZX Xf gfglc`jd f
ZXkc`Zf) Jyf GXlcf5 BX`ij)
J8 E : ? @J' G`\ii\) ,43.X) 8 ffU]U`4ZYghUXYiadcjc(8 gfcaUf]Ugdcfhi[iYgUg( C`jYfX5
; f d Hl`ofk\)
VVVVVVVVVV )) ,43.Y) 8 ZXd `e_X[X i`klXc) IY`][]sc 6"JcW]YXUXY& e) 45 ,0(-1)
VVVVVVVVVV ) ,43/) F Zwek`Zf ZXkc`Zf \ f eXZ`feXc gfglcXi ) F ZXjf [f 9iXj`c \
f ZXjf [\ Gfikl^Xc) IY`][]sc " JcW]YXUXY& e) ,,*,5 04(20)
VVVVVVVVVV ) ,431) Ld X `[\ek`[X[\ ZXkc`ZX 7 :caib]WUtzYgXc@J < I & e) --5 0(,1)
VVVVVVVVV ) ,44/) F i\g kf g\ek\ZfjkXc v ZlckliX ZXkc`ZX(YiXj`c\`iX ) IYj]ghU XY

8bhfcdc`c[]U& e) .25 ,/0(,3-)


VVVVVVVVVV ) ,440) 8j kiXdXj j`eZi{[\Xj [X _`jki`X5 j`eZi\k`jd f \ d f[\ie`[X[\j
ef \jgXzf cljf(YiXj`c\`if) IYj]ghU 9fUg]`Y]fU XY :]vbW]Ug JcW]U]g& e) -35 gg)
,-.(,.3' ale)

-31

E K E @F

 = @ )

M @F

 G

@B IL : : @

VVVVVVVVVV ) ,442X) G\ek\ZfjkXc`jd f Z ZlckliX YiXj`c\`iX) IY`][]sc " JcW]YXUXY ,3'


e) -5 ,-.(,-1)
VVVVVVVVVV ) ,442Y) F ZXd gf i\c`^`fjf Zfek\d g fiwe\f ef 9iXj`c) @e5 F I F ' 8i`
G\[if " J K < @ C ' :Xicfj 8 cY\ikf $fi^j)%) > `cVU`]nUtsc Y fY`][]sc( Mfq\j5
G\kigfc`j' gg) , +.(,,0)
VVVVVVVVVV ) $fi^)% ,44-) :Uhc`]W]gac4 ib]XUXY fY`][]cgU Yd`ifU`]gac Wi`hifU`( Jyf GXl(
cf5 CfpfcX)
VVVVVVVVVV ) ,442) G\ek\ZfjkXc`jd f \ ZlckliX YiXj`c\`iX) IY`][]sc " JcW]YXUXY ,3' e)
-5 , - .(,-1' [\q)
JF 8 I ,J' D Xi`jX [\ :XimXc_f) ,44,) > l\iiX JXekX ef gX~j [f j`eZi\k`jd f)

:UXYfbcgXc+J<I& e) -.5 gg)


JG < J(Jf Z`\[ X[ \ [\ G\jhl`jXj Z <jkl[fj JZ`f(B Zc\j`X`j) ,411) :]XUXY XY #Pid]

GUi`]ghU4 UgdYWhcggxW]c'fY`][]cgcg( I`f [\AXe\`if5 JG < J)


K I @E ; 8 ; < ' C`XeX J) ,430) < li4dYf][cYdcXYf( Jyf GXlcf5 ~Zfe\)
VVVVVVVVVV ) ,430) < l i 4 gwaVc`c YZibtsc( Jyf GXlcf5 = = C : ? (L J G * : < I )
M 8 C C @< I ' @mXe) ,42,) :Uhc`]W]gac& Wcbhfc`gcW]U`m kcXYfb]nUW]ob Yi8 a Yf]WU CUh])]U(
9l\efj 8`i\j5 8 d fiifikl)
M < C ? F ' Pmfee\ 8cm\j) ,420) >iYffU XY cf]log4ia YghiXc XY f]hiU`Y WcbZ`]hc( I`f
[\AXe\`if5 QX_Xi)
M @C C 8 r8 ' 8 eke`f :Xicfj) ,420) FdYbgUaYbhc WUhx`]Wcbc 9 fUg]` I `f [\AXe\`if5
QX_Xi)
M F P < ' C `c`Xe \) , 4 4 1 ) 9 \ c^ `h l \ 5 Zi`j\ [\ cX Z`m `jX k`f e g X if `jj`Xc\ \k
i\Zfd g fj`k`fe j[ l Zif `i\) @e5 ; 8 M @< ' > iw Z\ " ? < I M @ < L ( C s > < I '
; Xe`|c\ $fi^j)%) ,441) @XYbh]hug fY`][]YigYg Yi <ifcdY( GXi`j5 CX ; {Zfl m\ik\'
gg) ,40(-,.)
N8E ; < I C < P ' Cl`q <[lXi[f N) ,43/) <XiWUfdUfUhfUbgZcfaUf4 YXiWUtscdcdi`Uf&

][fY^U WUhx`]WU Ydc`wh]WUbcDcj]aYbhc XY<XiWUtsc XY9UgY( G\kigfc`j5 Mfq\j)


Q8 C L 8 I ' 8cYX) ,42.) JfYi\ X c^`ZX [f ZXkfc`Z`jd f gfglcXi) ;UXcg& e) ,,5
, 2.(,4.)

Related Interests