You are on page 1of 2

Häc viÖn b¸o chÝ vµ tuyªn truyÒn

Khoa quan hÖ c«ng chóng vµ qu¶ng c¸o

c©u hái pháng vÊn:


Nh©n viªn PR trong c¸c c«ng ty chuyªn nghiÖp

1. T¹i sao b¹n chän nghÒ PR?


2. Tríc khi lµm nghÒ PR, b¹n suy nghÜ vÒ nghÒ nµy nh thÕ
nµo?
3. Sau khi ®· lµm PR, b¹n thÊy nghÒ PR cã kh¸c so víi nh÷ng
suy nghÜ ban ®Çu hay kh«ng?
4. B¹n cã thÇn tîng ai trong nghÒ nµy hay kh«ng? T¹i sao?
5. Tríc khi lµm nghÒ PR, b¹n ®· lµm (nh÷ng) nghÒ g×? T¹i sao
b¹n chuyÓn nghÒ?
6. §iÒu g× lµ thó vÞ nhÊt khi b¹n lµm nghÒ nµy?
7. Nh÷ng yÕu tè nµo g©y c¶n trë nghÒ nghiÖp cña b¹n?
8. Nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu cña b¹n lµ g×?
9. Kh¸ch hµng cña b¹n lµ ai?
10.B¹n ®¸nh gi¸ cao nhÊt ®èi tîng kh¸ch hµng nµo?
11.Nhãm c«ng chóng (c¸c bªn liªn quan ®Õn c«ng viÖc) cña
b¹n lµ ai?
12.B¹n ®· häc nghÒ PR ë ®©u?
13.B¹n cã nhu cÇu häc thªm kiÕn thøc vµ kü n¨ng g×?
14.B¹n cÇn nh÷ng hç trî g× ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô?
15.B¹n quan niÖm thÕ nµo vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp?
16.B¹n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc PR nh thÕ nµo?
17.B¹n cã hµi lßng víi thu nhËp tõ nghÒ PR mang l¹i cho b¹n
hay kh«ng? V× sao?
18.B¹n thùc hiÖn nhiÖm vô quan hÖ víi b¸o chÝ nh thÕ nµo?
19.C¸c c¬ quan b¸o chÝ nµo (nhµ b¸o nµo) b¹n nhËn thÊy khã
lµm viÖc víi nhÊt?
20.B¹n ®· thùc hiÖn c«ng t¸c vËn ®éng hµnh lang nh thÕ nµo?
21.Xin cho biÕt c«ng viÖc PR mµ b¹n ®· thùc hiÖn thµnh c«ng
nhÊt?
22.Vui lßng cho biÕt c«ng viÖc PR mµ b¹n thùc hiÖn cha thµnh
c«ng (nÕu cã)? Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra lµ g×?
23.Nh÷ng “®èi thñ” trong nghÒ cña b¹n lµ ai? B¹n ®· vît qua
hä nh thÕ nµo?
24. Trong t¬ng lai, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp cña b¹n
nh thÕ nµo?
25.NÕu ®îc chän lµm PR néi bé hoÆc PR chuyªn nghiÖp, b¹n
chän lµm viÖc ë ®©u?
26.B¹n ®¸nh gi¸ trong t¬ng lai nghÒ PR sÏ ph¸t triÓn nh thÕ
nµo?