You are on page 1of 5

1.

Primjer prorauna radijalnog kliznog leaja (prema Niemannu)


Treba proraunati izlazni leaj nekakvog prijenosnika ije vratilo prenosi snagu od 6000 kW vrtei
se sa 300 1/min. Konstruktivno je poznato:

d=300 mm promjer rukavca


F=95000 N radijalna sila u leaju
=40 cP kod 50C viskoznost maziva (1 cP=Pas/1000)
0=20 C temperatura okoline
Materijal rukavca: elik
Materijal leaja: Bijela kovina (WM 10)

a) Sa =0,8 (omjer irina/promjer), b=d=240 mm=0,24 m


b) p=F/(bd )=95.000/(3024)=132 N/cm2=1,32106 N/m2, a kako je za WM
pdop=100300 N/cm2 to srednji specifini pritisak zadovoljava (uobiajena oznaka u literaturi
je p , a u ovom je primjeru, radi jednostavnosti, uzeta oznaka p).
c) =2n=31,4 s1 i u=0,5d=0,531,40,3=4,7 m/s (obodna brzina)
Za 60C =0,026 Ns/m2 i 1103 raunamo
So=p2/()=1,3210610-6/(0,02631,4)1,5, dakle: So > 1
d) Faktor zagrijavanja W=30V pn 3 /(*A)
V=0,25d 2b=0,0169 m3 ,
*=20 Nm/(m2 sK), A=15bd=1,08 m2, dobije se:
W=300,0169 1,3210653 /(201,08)=302 mK/(Ns)
e) Sa slike 1. (lijevo) oitavamo =66 C

Slika 1. Faktor zagrijavanja za So>1 (lijevo) i So<1 (desno) za 0=20C

Katedra za elemente strojeva i konstrukcija (MO/D)

f) Dinamiki viskozitet = [(0)/W ]2=0,023 Ns/m2=23 cP ili sa slike 2., za =66 C

Slika 2.

g) Odreivanje :
Sa Y =

n 2
0,0235 20,8
=
= 7,7108
6
1+ 1,3210 1+ 0,8

i za =0,3 sa slike 3. (desno) se dobije


=0,9103 ,
=0,3< /(1+)=0,44
p 2 1,321060,9 2106
h) So=
=
=1,48 >1
0,02331,4

i)

Izradbena relativna zranost je


0 = +W ( 0 ) 0, 7 L ( 0 )
= 0, 9103 +1,610646 0,71810646
=1,05103
pa je s0=0d=0,315 mm

j)

Faktor trenja je
= 3 / So = 30, 9103 / 1, 48
= 0, 00221= 2, 21103.
Slika 3.

Katedra za elemente strojeva i konstrukcija (MO/D)

k) Snaga trenja PR=Fdn=951032,211030,35=989 Nm/s=0,989 kW ili preko


PR= , gdje je = 30V pn 3 .
l)

Minimalna debljina uljnog filma kod pogonske brzine vrtnje


h0=d/2=0,30,91030,3/2=0,040103 m.

m) Prijelazni broj okretaja


n=h0n /h0=5,31065/(0,04103)=0,66 1/s
nmin=hminn /h0=131065/(0,04103)=1,62 1/s=97,2 1/min
Za h0 i hmin prema slici 4. iznose Rt=34 m i Tf=15 m

Slika 4.

n) Protok ulja
QS=0,75h0bdn=0,750,041030,240,35=0,0339103 m3/s=2,03 lit/min
o) Hertzov pritisak
pH= 0,591 Ep =0,591 8 10101,321060,9103=5,76106 N/m2=5,76 N/mm2
uz E=2 EL EW/(EL+EW)=251010211010/(51010+211010)=81010 N/m2
za WM 10. pH < 0,2 dF=11,4 ( dF=57 N/mm2 , DIN 2203).

Katedra za elemente strojeva i konstrukcija (MO/D)

2. Primjer prorauna aksijalnog kliznog leaja (prema Niemannu)


Treba proraunati aksijalni klizni leaj vodne turbine sa nagibnim segmentima koji je optereen aksijalnom silom F=3,2106 N. Broj okretaja leaja je 3,13 1/s. Leaj se podmazuje optonim sistemom s uljem koje ima =31.5 cP kod 50oC. Materijal leaja je bijela kovina
Za bijelu kovinu je srednja vrijednost doputenog pritiska:
p 300 N/cm 2 = 3106 N/m 2 .
Konstruktivno odabiremo i=12 segmenata sa odnosom l/L=0.8.

l = F (l / L) / ( pi) = 3,21060,8 / (310612) = 0, 267 m pa je L=0.333 m.


Srednji je promjer leaja d m = il / (0,8) =1, 275 m , a vanjski i unutarnji promjeri su:
d a = d m +b =1,608 m .
d i = d m b = 0,942 m .
Za odabrani = h =1, 25 i l/L=0.8 dobije se sa slike 5. Soax=0,066.
h0

Slika 5.

Obodna je brzina u = d mn = 1,2753,13=12,53 m/s .


Faktor zagrijavanja je:
Wax = 3u F uil / ( A) =
= 312,53 3, 210612,53120, 267 / (20150, 3331, 275)
1/ 2

= 3345 mK / (Ns)

uz = 20 Nm /(m 2sK) i A 15bd m .


Za izraunati faktor zagrijavanja bila bi temperatura previsoka (vidi sliku 1. u prethodnom zadatku)
pa se uzima da e, uz predvieno cirkulacijsko podmazivanje, ona biti 60C. Stoga je dinamiki viskozitet
= 0,02 Ns/m 2 = 20 cP (kod 60C).
Potrebna koliina ulja za podmazivanje (ujedno i za hlaenje) iznosi:
QK = PR / (1670103( 2 1)) = 6,0104 / (167010310) = 3,6103 m3/s ,
Katedra za elemente strojeva i konstrukcija (MO/D)

gdje je
1670103 = c ,
PR =ax = 3u F uil = 60 kW uz 1 =10 K.
Najmanja debljina uljnog sloja je:
h0 = Soax uL / p = 0,0660,0212,530,333/ 3106 = 42,8106 m .
Protok ulja za podmazivanje:
QS = 0, 7bh0ui = 0,70, 33342,810612,5312 =1,50103 m 3/s < QK ,
ime je zadovoljen i kriterij hlaenja i podmazivanja.

Prijelazno optereenje je:


Fu = 9,6108b2d m n = 9,61080,020,33321,2753,13= 8,5106
Fu / F = n / nu = 2,6.
Poloaj oslonaca nagibnih segmenata leaja:
x = 0, 42ld s / d m = 0,420, 2671,318 /1, 275= 0,115 m (udaljenost od izlazne strane), na promjeru:

d s = 0,5 (d a2 +d i2) = 0,5 (1,6082 +0,9422) =1,318 m .


Debljina je segmenta:
hseg = 0,25 b2 +l 2 = 0,106 m .

Slika 6

Slika 7

Katedra za elemente strojeva i konstrukcija (MO/D)