You are on page 1of 3

1.

Ph m mi Hn Vit: B, PH, V, M
- Bch , Bch , Bn , Bn
, Bao , Bo , Bt , Bc
, Bi , B , Bin , Biu
, Bnh , B => bt u bng /h/
- Ph , Phi , Phi , Phng , Phng
=> bt u bng /h/
- Bo , Bnh , Bit , B =
> bt u bng /b/
- M , Mi , Mi , Mu , M
=> bt u bng /b/
- Vn , Vn , Vn , Vt ,
Vi , V , Vong , Vng , V
=> bt u bng /b/
- Phu , Ph , Ph , Phc , Phc
=> bt u bng /f/
- Mn , Mnh , Mt , Mt
, Minh , Mc , Mi , Mc
=> bt u bng /m/
- V => /m/
- Tin => /b/
- Bt => /f/
- Danh , Din , Diu => /m/

2. Ph m gc li K (C,Q) KH, NG
- Ca , Ci , Cm , Cnh ,
Cao , Cn , Cu , C , C
, C , Cng , Cng , Cng
, C , C , C , Cc
, Cng Cng , Cu
=> /k/
- K , Khch , Khai , Kho
, Khu , Kh , Khinh ,
Khng , Khi , Khuyn , Khuynh
, Kh , Kin , Kin ,
Kim , Kim , Kinh , Kinh
, Knh , K => /k/
- Ngn , Ngh , Nghch ,
Nghip , Ngc , Ngoi , Ngn
, Ng , Ngy , Nguyn
, Nguyn , Nguyt , Ng (),
Ng => /g/

- Qa , Quan , Quan , Qun ,


Quang , Qung , Qun , Qun
, Qun , Quc , Quy
, Quyn => /k/, /g/

3. Ph m mt li CH, X, G, NH
- Chn , Ch , Ch , Chin ,
Chiu , Chiu , Chnh
, Chu , Chng Chuyn
=> /s/
- Gi =>/s/
- Xa , X , Xch , Xun
, Xut , Xuyn => /s/

4. Ph m u li D, , N, S, T, TH, TR
- D , D , Du , Dung ,
Dng , Dng , D , Dc ,
Dng , Dng => /y/
- a , i , t , c , ng
, ng , u , ,
(), im , in , nh , on
, , , i , ng
, ng , ng => /t/
- i , i , m (), o ,
, in , on , on ,
c , ng , ng , ng
=> /d/
- i , m , , in
, in => /t/, /d/
- Nam , Nam , Nng , Nht (),
Nhp , Nhin , Nhit , Nhc
, Nhc , Nim , Nin ,
N , Ni => /n/
- Lc , Lai , Lnh , Lao
, Lo , Lm , Lp
, L , Lch , Lin
, Liu , Li , Lc , L
, Lc , Lng , Lng
, Lu , Lu , L => /r/, /l/
- Sn , Sng , St , S , Sinh
, Song , S , S , S
, Sn , S , S => /s/

- Siu => /ch/


- Tc , Ti , Ti , Ti
, Tam , To , Tm , Tm
, Tn , Tp , Tp ,
Ty , Tch , Tch ,
Tin , Tin , Tip , Tit ,
Tiu , Tn , Tnh , Tc
, Ti , Tn , Tng , Tng
, Tc , Tuyn (), Tuyn , T
, T ,T T , T , T
, Tng , Tu , T , Thch
, Tham , Thanh , Thanh ,
Thnh , Tho , Thm , Thm
, Thn , Tht , Tht , Th
, Thi , Th , Thin , Thit
, Thit , Thiu , Thu ,
Th , Thy , Thc , Thng
=> /s/
m Hn Vit kt thc bng /c/ c m /c/ => //
Ch // // ng trc hng /K/ bin thnh m ngt
Kt thc bng /i/ =>//
Kt thc bng /m/, /n/ => //
m kt thc bng /ng/ /nh/ /o/ /u/ d c m di
Kt thc bng /t/ d =>//