You are on page 1of 40

1

BAHAGIAN C: MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN PENILAIAN SARINGAN NUMERASI

Instrumen Penilaian Saringan Numerasi mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian Saringan Numerasi Lisan dan Bahagian Saringan Numerasi Bertulis.

 • 1 DEFINISI NUMERASI Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian (BPK, 2010)

 • 2 KAEDAH PENTADBIRAN INSTRUMEN PENILAIAN SARINGAN NUMERASI LISAN 2.1 Pentadbiran

Instrumen Numerasi mengandungi 12 konstruk.

Instrumen ini ditadbir secara lisan serta berterusan semasa wakatu pembelajaran dan pengajaran Matematik

Instrumen ini ditadbir secara kumpulan/ individu (bilangan kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang) serta mengikut kesediaan

murid. Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk.

Setelah kesemua konstruk telah ditaksir, pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.

Instrumen ini boleh ditadbir menggunakan bahasa pengantar sekolah.

Guru disarankan bersama dengan murid untuk membantu murid ketika pentaksiran dilaksanakan.

Pentadbiran instrumen ini haruslah dilakukan secara telus dan jujur.

Kesemua konstruk hendaklah ditaksir mengikut jangka masa yang telah ditetapkan.

Murid ditaksir tanpa dipengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid.

Setiap konstruk yang dikuasai oleh murid hendaklah diisi dalam Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI).

2

 • 2.2 Penggunaan Manual

Manual numerasi ini ialah panduan kepada pentaksir.

Manual ini mengandungi kaedah mentaksir 12 konstruk numerasi lisan beserta skema jawapan.

Manual ini menerangkan secara terperinci tentang cara mentadbir setiap konstruk.

Pentaksir hendaklah membaca manual ini dengan teliti dan memahaminya sebelum mentadbir instrumen.

 • 2.3 Cara Mengisi Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)

Pentaksir perlu melengkapkan BPPI dengan nama murid, kelas dan tahun (sila rujuk Rajah 3).

Pentaksir perlu mencatat penguasaan murid bagi setiap konstruk pada ruang yang disediakan.

BPI yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan rujukan.

Jika murid bertukar ke sekolah lain, BPPI hendaklah dibekalkan bersama-sama murid.

Tahap Penguasaan murid bagi numerasi memmbaca adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

 • 2.4 Cara Menetapkan Penilaian Skor

  • 2.4.1 Murid menguasai sesuatu konstruk jika mereka dapat menjawab betul kedua-dua item seperti yang dilampirkan dalam BPPI.

  • 2.4.2 Murid-murid dikategorikan menguasai assa numerasi apabila berjaya menguasa kedua-dua Numerasi Lisan dan Numerasi Bertulis.

  • 2.4.3 Selepas saringan diadakan, murid-murid akan ditempatkan mengikut penguasaan konstruk berdasarkan jadual di bawah:

 • (a) Tidak menguasai konstruk 1 dan Konstruk 2

Perlu menjalani Saringan 2

 • (b) Menguasai konstruk 1 dan Konstruk 2 atau lebih

Kembali ke Kelas Biasa

3

BORANG PELAPORAN PRESTASI INDIVIDU SARINGAN NUMERASI LISAN

NAMA MURID: .........................................................

 

KELAS: .....................................

   

JAWAPAN

 

JUMLAH

PENCAPAIAN Tandakan √ jika menguasai

KONSTRUK

ITEM

 

(semua item mesti betul)

BETUL

SALAH

MELEPASI

MARKAH MURID

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Konstruk 1

1

 

2/2

/2

 

2

Konstruk 2

3

 

2/2

/2

 

4

Konstruk 3

5

 

2/2

/2

 

6

Konstruk 4

7

 

2/2

/2

 

8

Konstruk 5

9

 

2/2

/2

 

10

Konstruk 6

11

 

2/2

/2

 

12

Konstruk 7

13

 

2/2

/2

 

14

Konstruk 8

15

 

2/2

/2

 

16

Konstruk 9

17

 

2/2

/2

 

18

Konstruk 10

19

 

2/2

/2

 

20

Konstruk 11

21

 

2/2

/2

 

22

Konstruk 12

23

 

2/2

/2

 

24

 

4

KONSTRUK & ITEM CATATAN ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID Arahan kepada Guru; Konstruk 1: (1). Minta
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan kepada Guru;
Konstruk 1:
(1). Minta murid menyebut angka-angka berikut
Keupayaan
pra nombor
dan
mengenal
Jika murid gagal
menyebut angka 3,
7, 6, 9 sama ada
menggunakan kad
angka atau menulis
angka-angka itu.
angka.
ITEM 1
Murid menguasai
jika berjaya
menyebut mana-
mana empat angka.
Konstruk 1:
Keupayaan
pra nombor
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Sebutkan angka-angka ini”.
(2). Murid menyebut angka-angka tersebut.
Arahan kepada Guru;
(1). Sediakan kad angka 1 hingga 9.
(2). Minta murid mengambil kad angka 7.
Murid menguasai jika
murid berjaya
mengambil kad angka
7, 4 dan 6.
dan
mengenal
(3). Ulang aktiviti dengan meminta murid mengambil dua kad yang lain. Contoh,
kad angka 4 dan 6.
angka.
Arahan Guru kepada Murid;
ITEM 2
(1). Ambil kad dan tunjukkan kad angka 7.
(2). Murid mengambil dan menunjukkan kad angka yang diminta oleh guru.
(3). Ambil kad dan tunjukkan kad angka 4.
(4). Murid mengambil dan menunjukkan kad angka yang diminta oleh guru.
(5). Ambil kad dan tunjukkan kad angka 6.
(6). Murid mengambil dan menunjukkan kad angka yang diminta oleh guru.
Jika murid gagal. Guru
boleh mengulang
dengan meminta
murid mengambil kad
angka yang lain.

5

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 2:

Keupayaan

(1). Sediakan 9 batang pensel.

membilang

(2). Minta murid mengambil 6 batang pensel.

Item 3

(3). Ulang aktiviti untuk bilangan yang lain. Contoh, kad 4 dan 8.

 
 

Arahan Guru kepada Murid;

(1). “Ambil 6 batang pensel”.

(2). Minta murid mengambil pensel mengikut bilangan diminta.

(3). “Ambil 4 batang pensel”.

(4). Murid mengambil pensel mengikut bilangan diminta.

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 2:

Keupayaan

(1). Sediakan 9 batang penyedut minuman.

membilang

(2). Minta murid membilang penyedut minuman tersebut.

Item 4

 

Arahan Guru kepada Murid;

(1). “Bilang berapa batang penyedut minuman ini”.

(2). Murid mengambil dan membilang penyedut minuman yang ditunjukkan.

.

 

6

KONSTRUK & ITEM CATATAN ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID Arahan kepada Guru; Konstruk 3: (1). Sediakan
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan kepada Guru;
Konstruk 3:
(1). Sediakan 4 keping kad angka yang berlainan
Keupayaan
memahami nilai
nombor.
Item 5
(2). Tunjukkan satu kad gambar yang mengandungi 5 objek.
(3). Minta murid memilih kad angka yang sama dengan kad gambar tersebut.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Pilih satu kad angka yang sama mengikut bilangan objek dalam kad
gambar ini.
(2). Murid memilih kad angka mengikut bilangan objek dalam kad gambar.
Arahan kepada Guru;
Konstruk 3:
Keupayaan
memahami nilai
nombor.
(1). Sediakan 4 keping kad gambar yang menunjukkan bilangan objek yang
berbeza.
Item 6
(2). Minta murid membilang bilangan objek dalam setiap kad gambar.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Sebut bilangan objek dalam kad-kad ini”.
(2). Murid menyebut bilangan objek dalam ketiga-tiga kad gambar.
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

7

Arahan kepada Guru; Konstruk 4: Keupayaan membuat seriasi. (1). Sediakan 3 batang pensel yang berlainan panjang.
Arahan kepada Guru;
Konstruk 4:
Keupayaan
membuat seriasi.
(1). Sediakan 3 batang pensel yang berlainan panjang.
(2). Susun pensel secara rawak (tidak mengikut urutan pendek ke panjang).
Item 7
(3). Minta murid menyusun pensel mengikut saiz pendek ke panjang
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Susun pensel mengikut saiz pendek ke panjang”.
(2). Murid menyusun pensel berdasarkan permintaan guru.
Arahan kepada Guru;
Konstruk 4:
Keupayaan
membuat seriasi.
(1). Sediakan 3 keping kad gambar yang menunjukkan 3 bilangan objek sama
kumpulan yang berbeza saiz.
(2). Minta murid menyusun kad gambar yang menunjukkan urutan saiz kecil ke
besar.
Item 8
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Tunjukkan urutan kad gambar yang mengikut saiz kecil ke besar”.
(2). Murid menunjukkan kad gambar yang diminta.
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

8

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 5:

(1). Sediakan beberapa wang kertas Malaysia dan beberapa duit syiling

Keupayaan mengenal mata

Malaysia.

wang Malaysia.

(2). Minta murid memilih duit syiling sahaja.

.

 

Arahan Guru kepada Murid;

Item 9

(1). “Pilih duit syiling sahaja.”

(2). Minta murid memilih semua duit syiling yang diminta.

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 5:

(1). Sediakan mata wang yang mengandungi 3 wang kertas Malaysia dan 2

Keupayaan mengenal mata

wang kertas negara luar.

wang Malaysia.

(2). Minta murid memilih semua wang kertas Malaysia.

.

 

Arahan Guru kepada Murid;

Item 10

(1). “Pilih wang kertas Malaysia sahaja”.

 

(2). Minta murid memilih semua wang kertas Malaysia yang diminta

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 6:

(1). Tunjukkan 2 keping kad gambar yang menggambarkan suasana siang dan

9

malam. (2). Minta murid menyatakan waktu siang dan malam bagi suasana Gambar 1. (3). Ulang aktiviti
malam.
(2). Minta murid menyatakan waktu siang dan malam bagi suasana Gambar
1.
(3). Ulang aktiviti bagi Gambar 2.
Keupayaan
menyatakan
waktu.
Arahan Guru kepada Murid;
.
Item 11
(1). “Gambar 1 menunjukkan waktu siang dan malam?”
(2). Murid memberi jawapan.
(3). “Gambar 2 menunjukkan waktu siang dan malam?”
(4). Murid memberi jawapan.
Arahan kepada Guru;
Konstruk 6:
Keupayaan
menyatakan
waktu.
(1). Guru menyatakan nama hari saringan dilakukan.
Contoh: “Hari ini hari Isnin.”
(2). Minta murid menyatakan nama hari esoknya.
.
Arahan Guru kepada Murid;
Item 12
(1). “Hari ini hari Isnin, esok hari apa?”
(2). Murid memberi jawapan.

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

10

Konstruk 7: Keupayaan mengendalikan operasi asas. . (1). Letakkan 2 buah kereta mainan di atas meja
Konstruk 7:
Keupayaan
mengendalikan
operasi asas.
.
(1). Letakkan 2 buah kereta mainan di atas meja secara rawak.
(2). Minta murid membilang satu persatu kereta mainan tersebut.
(3). Minta murid mengambil 3 buah kereta mainan daripada bilangan kereta
mainan tersebut.
(4). Minta murid menyatakan bilangan kereta mainan tersebut bertambah atau
berkurang.
Item 13
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Bilang dan sebutkan bilangan kereta mainan yang ada di atas meja?”
(2). Murid membilang dan memberikan jawapan.
(3). “Ambil 3 buah kereta mainan dari atas meja.”
(4). “Bilang semula dan sebutkan bilangan kereta mainan yang masih ada di
atas meja?”
(5). “Adakah bilangan kereta mainan bertamabah atau berkurang.”
(6). Murid memberi jawapan.

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

 

Konstruk 7:

(1).

Tunjukkan kad simbol operasi [ + ] dan [ - ].

11

(2). Minta murid memilih kad simbol yang digunakan dalam operasi item 13. Keupayaan mengendalikan operasi asas.
(2). Minta murid memilih kad simbol yang digunakan dalam operasi item 13.
Keupayaan
mengendalikan
operasi asas.
.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Pilih kad simbol yang digunakan?”
(2). Murid memilih kad simbol yang betul.
Item 14
Arahan kepada Guru;
Konstruk 8:
Keupayaan
mengendalikan
operasi asas
melibatkan mata
wang Malaysia.
.
(1). Tunjukkan 4 keping wang kertas Malaysia;
Contoh: RM1, RM5, RM10 dan RM20
(2). Minta murid menyebut jumlah nilai wang kertas Malaysia.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Berapa jumlah nilai wang ini?”
(2). Murid menyebut jumlah nilai wang yang diminta.
Item 15

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 8:

Keupayaan

(1). Sediakan sekeping kad operasi tambah duit syiling Malaysia beserta

jawapan.

12

(2). Minta murid menyatakan sama ada jawapan yang diberikan betul atau salah. mengendalikan operasi asas melibatkan
(2). Minta murid menyatakan sama ada jawapan yang diberikan betul atau
salah.
mengendalikan
operasi asas
melibatkan mata
wang Malaysia.
.
Konstruk 9:
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Adakah jumlah nilai ini betul atau salah?”
(2). Murid memberikan jawapan.
Arahan kepada Guru;
(1). Tunjukkan 4 batang pembaris (3 sama panjang)
Keupayaan
mengukur
panjang objek,
jisim objek dan isi
padu.
Item 17
(2). Minta murid memilih pembaris yang berlainan ukuran.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Pilih pembaris yang berlainan ukuran.”
(2). Minta murid memilih pembaris yang diminta.

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

 

Konstruk 9:

Keupayaan

(1). Tunjukkan 1

biji belon dan 1

biji bola.

mengukur

(2). Minta murid memilih objek yang ringan.

 

panjang objek,

13

 

Arahan Guru kepada Murid;

(1). “Pilih objek yang ringan”.”

jisim objek dan isi padu.

(2). Minta murid memilih objek yang diminta.

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 10:

Keupayaan

(1). Sediakan 8 batang pembaris dalam sebuah bakul.

menterjemah ayat biasa

(2). Minta murid 3 batang pembaris dari dalam bakul tersebut dan meletakkannya di atas meja.

kepada ayat matematik dan sebaliknya.

(3). Minta murid mengambil 2 lagi batang pembaris dari dalam bakul tersebut dan meletakkannya bersama-sama dengan 3 batang pembaris tadi di atas meja.

 

(4). Minta murid menyatakan jumlah bilangan pembaris yang ada di atas meja.

(5). Minta murid menyatakan jenis operasi yang telah dijalankan.

Item 19

Arahan Guru kepada Murid;

(1). “Ambil dan letakkan 3 batang pembaris di atas meja.”

(2). “Ambil lagi 2 batang pembaris dan letakkan di atas meja.”

(3). “Kira jumlah pembaris yang ada di atas meja.

(4). Murid menyatakan jumlah bilangan pembaris yang ada di atas meja.

(5). “Apakah jenis operasi yang telah dijalankan?”

(6). Murid menyatakan jenis operasi yang telah dijalankan.

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

 

Konstruk 10:

Keupayaan

(1).

Sediakan kad simbol operasi [ + ] dan [ - ].

menterjemah

(2). Masukkan 9 batang pensel ke dalam bakul.

 

ayat biasa

(3). Minta murid membilang jumlah pensel tersebut.

kepada ayat

(4). Minta murid keluarkan 3 batang pensel dari dalam bakul.

matematik dan

(5). Minta murid membilang semula baki pensel yang tinggal dalam bakul.

14

 

(6). Minta murid menunjukkan kas simbol operasi yang telah digunakan dalam aktiviti tadi.

Arahan Guru kepada Murid;

(1). “Kira jumlah pensel yang ada di dalam bakul.”

(2). Murid memberikan jawapan.

sebaliknya.

(3). “Keluarkan 3 batang pensel dari dalam bakul ” ..

(4) “Kira jumlah baki pensel yang ada dalam bakul.”

Item 20

(5). Murid memberikan jawapan.

(6). “Pilih kad simbol yang telah digunakan?”

(7). Murid memilih kad simbol yang diminta.

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 11:

(1). Baca masalah berikut:

15

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. (2). Murid murid memberikan
Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
terhad kepada
nombor bulat.
(2). Murid murid memberikan jawapan.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Dengar dengan teliti apa yang akan saya bacakan dan kemudian berikan
jawapan.”
(2). Murid memberikan jawapan.

Item 21

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 11:

(1). Baca masalah berikut:

16

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. (2). Murid murid memberikan
Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
terhad kepada
nombor bulat.
(2). Murid murid memberikan jawapan.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Dengar dengan teliti apa yang akan saya bacakan dan kemudian berikan
jawapan.”
(2). Murid memberikan jawapan.

Item 22

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 12:

(1). Baca masalah berikut:

17

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang. (2).
Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
melibatkan mata
wang, masa dan
ukuran panjang.
(2). Murid murid memberikan jawapan.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Dengar dengan teliti apa yang akan saya bacakan dan kemudian berikan
jawapan.”
(2). Murid memberikan jawapan.

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan kepada Guru;

Konstruk 12:

(1). Baca masalah berikut:

18

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang. (2).
Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
melibatkan mata
wang, masa dan
ukuran panjang.
(2). Murid murid memberikan jawapan.
Arahan Guru kepada Murid;
(1). “Dengar dengan teliti apa yang akan saya bacakan dan kemudian berikan
jawapan.”
(2). Murid memberikan jawapan.
 • 3 KAEDAH PENTADBIRAN INSTRUMEN PENILAIAN SARINGAN NUMERASI BERTULIS 3.1 Pentadbiran

Instrumen literasi mengandungi 12 konstruk.

Instrumen ini ditadbir secara kelas.

19

Instrumen ini boleh dilaksanakan di bilik darjah atau tempat lain yang bersesuaian.

Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk.

Pentadbiran instrumen ini haruslah dilakukan secara telus dan jujur.

Guru hendaklah memberikan bimbingan murid kepada murid untuk memahami tugasan tetapi bukan memberi jawapan.

Setiap konstruk yang dikuasai oleh murid hendaklah diisi dalam Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) yang digambarkan

dalam Rajah . Cadangan pentadbiran saringan instrumen.

PILIHAN

SESI

KONSTRUK DITAKSIR

MASA (MAKSIMUM)

 
 • 1 1 - 3

30 minit

 • 2 4 - 6

30 minit

Pertama

 • 3 7 - 9

30 minit

 • 4 10 - 12

30 minit

 
 • 1 1 - 4

40 minit

Kedua

 • 2 5 - 8

40 minit

 • 3 9 - 12

40 minit

3.2 Penggunaan Manual

Manual literasi ini ialah panduan kepada pentaksir.

Manual ini mengandungi kaedah mentaksir 12 komstruk literasi menulis beserta skema jawapan.

Manual ini menerangkan secara terperinci tentang cara mentadbir setiap konstruk.

20

Pentaksir hendaklah membaca manual ini dengan teliti dan memahaminya sebelum mentadbir instrumen.

 • 3.3 Cara Mengisi Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)

Pentaksir perlu melengkapkan BPPI dengan nama murid, kelas dan tahun (sila rujuk Rajah 3).

Pentaksir perlu mencatat penguasaan murid bagi setiap konstruk pada ruang yang disediakan.

BPI yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan rujukan.

Jika murid bertukar ke sekolah lain, BPPI hendaklah dibekalkan bersama-sama murid.

Tahap Penguasaan murid bagi numerasi memmbaca adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

 • 3.4 Cara Mengisi Borang Penilaian Skor

  • 3.4.1. Murid menguasai sesuatu konstruk jika mereka dapat menjawab betul kedua-dua item seperti yang dilampirkan dalam BPPI.

  • 3.4.2. Murid-murid dikategorikan menguasai assa numerasi apabila berjaya menguasa kedua-dua Numerasi Lisan dan numerasi Bertulis.

  • 3.4.3. Selepas saringan diadakan, murid-murid akan ditempatkan mengikut penguasaan konstruk berdasarkan jadual di bawah:

 • (a) Tidak menguasai konstruk 1 dan Konstruk 2

Perlu menjalani Saringan 2

 • (b) Menguasai konstruk 1 dan Konstruk 2 atau lebih

Kembali ke Kelas Biasa

BORANG PELAPORAN PRESTASI INDIVIDU SARINGAN NUMERASI BERTULIS

NAMA MURID: .........................................................

KELAS: .....................................

21

   

JAWAPAN

 

JUMLAH

PENCAPAIAN Tandakan √ jika menguasai

KONSTRUK

ITEM

 

(semua item mesti betul)

BETUL

SALAH

MELEPASI

MARKAH MURID

MENGUASAI

TIDAK MENGUASAI

Konstruk 1

1

2/2

/2

2

4/4

/4

Konstruk 2

3

3/3

/3

4

1/1

/1

Konstruk 3

5

3/3

/3

6

3/3

/3

Konstruk 4

 
 

Konstruk 5

 
 

Konstruk 6

7

2/2

/2

8

1/1

/1

Konstruk 7

9

1/1

/1

10

2/2

/2

Konstruk 8

11

1/1

/1

12

1/1

/1

Konstruk 9

13

1/1

/1

14

1/1

/1

Konstruk 10

15

2/2

/2

16

2/2

/2

Konstruk 11

17

1/1

/1

18

1/1

/1

Konstruk 12

19

1/1

/1

20

1/1

/1

21 JAWAPAN JUMLAH PENCAPAIAN Tandakan √ jika menguasai KONSTRUK ITEM (semua item mesti betul) BETUL SALAH

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan Guru kepada Murid;

Murid menguasai

22

Konstruk 1: Murid memangkah 7 dan 8 di dalam petak yang disediakan. Keupayaan pra nombor tugasan
Konstruk 1:
Murid memangkah 7 dan 8 di dalam petak yang disediakan.
Keupayaan
pra nombor
tugasan ini jika
memangkah angka 7
dan 8 dengan betul
dan
mengenal
angka.
ITEM 1

KONSTRUK & ITEM

ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID

CATATAN

 

Arahan Guru kepada Murid;

Murid menguasai

23

Konstruk 1: Murid menandakan √ pada angka yang sama. Keupayaan pra nombor tugasan ini jika menandakan
Konstruk 1:
Murid menandakan √ pada angka yang sama.
Keupayaan
pra nombor
tugasan ini jika
menandakan √ pada
angka yang sama.
dan
mengenal
angka.
ITEM 2
Murid dibenarkan
menandakan X pada
jawapan salah bagi
item ini dan pada
item-item lain yang
melibatkan √
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai

24

Konstruk 2: Keupayaan Murid membilang objek dan menandakan √ pada angka yang mewakili jumlah objek itu.
Konstruk 2:
Keupayaan
Murid membilang objek dan menandakan √ pada angka yang mewakili jumlah
objek itu.
membilang
tugasan ini jika
menandakan √ pada
angka yang betul.
Item 3
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai

25

Konstruk 2: Keupayaan Murid membilang cawan dan kemudian memadankan angka yang betul berdasarkan jumlaj cawan. membilang
Konstruk 2:
Keupayaan
Murid membilang cawan dan kemudian memadankan angka yang betul
berdasarkan jumlaj cawan.
membilang
tugasan ini jika
memadankan angka 8
kepada rajah cawan.
Item 4
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai

26

Konstruk 3: Murid membilang objek dan bulatkan nombor yang betul. Keupayaan memahami nilai nombor. tugasan ini
Konstruk 3:
Murid membilang objek dan bulatkan nombor yang betul.
Keupayaan
memahami nilai
nombor.
tugasan ini jika
membulatkan nombor
3, 5 dan 4 dalam
petak yang
disediakan.
Item 5
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai

27

Konstruk 3: Murid memilih dan menulis nilai nombor yang betul Keupayaan memahami nilai nombor. tugasan ini
Konstruk 3:
Murid memilih dan menulis nilai nombor yang betul
Keupayaan
memahami nilai
nombor.
tugasan ini jika
menulis nombor 3, 4
dan 5 mengikut urutan
menaik dengan betul.
Item 6
Konstruk 4:
Keupayaan
membuat seriasi.
Konstruk 5:
Keupayaan
mengenal mata
wang Malaysia.
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

28

Konstruk 6: Murid membulatkan waktu berdasarkan gambar Keupayaan menyatakan waktu. ini jika membulatkan petak siang pada
Konstruk 6:
Murid membulatkan waktu berdasarkan gambar
Keupayaan
menyatakan
waktu.
ini jika membulatkan
petak siang pada gambar
1 dan malam pada
gambar 2.
.
Item 7
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

29

Konstruk 6: Murid membulatkan nama hari dalam petak yang disediakan Keupayaan ini jika membulatkan pada nama
Konstruk 6:
Murid membulatkan nama hari dalam petak yang disediakan
Keupayaan
ini jika membulatkan pada
nama hari Khamis
menyatakan
waktu.
.
Item 8
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

30

Konstruk 7: Murid menulis hasil tambah berdasarkan gambar Keupayaan mengendalikan operasi asas. . ini jika dapat
Konstruk 7:
Murid menulis hasil tambah berdasarkan gambar
Keupayaan
mengendalikan
operasi asas.
.
ini jika dapat menulis
hasil tambah 4 + 3 = 7
Item 9
Item 10
Murid menguasai tugasan
ini jika melengkapkan
ayat matematik dengan
betul.
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

31

Konstruk 8: Murid memadankan operasi tambah melibatkan duit syiling Malaysia. Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata
Konstruk 8:
Murid memadankan operasi tambah melibatkan duit syiling Malaysia.
Keupayaan
mengendalikan
operasi asas
melibatkan mata
wang Malaysia.
.
ini jika memadankan
operasi tambah
melibatkan 2 keping duit
syiling 5 sen dengan duit
syiling 10 sen.
Item 11
Item 12
Murid menguasai tugasan
ini jika menandakan √
pada petak RM5 dan RM1.
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

32

Konstruk 9: Murid menandakan √ pada petak yang disediakan. Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan
Konstruk 9:
Murid menandakan √ pada petak yang disediakan.
Keupayaan
mengukur
panjang objek,
jisim objek dan isi
padu.
ini jika menandakan √
pada petak pokok yang
lebih tinggi.
Item 13
Item 14
Murid menguasai tugasan
ini jika menandakan √
pada petak buah labu.
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

33

Konstruk 10: Murid menandakan √ pada petak yang disediakan. Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik
Konstruk 10:
Murid menandakan √ pada petak yang disediakan.
Keupayaan
menterjemah
ayat biasa
kepada ayat
matematik dan
sebaliknya.
ini jika menulis simbol +
pada petak pertama dan
simbol - pada petak
kedua.
Item 15
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

34

Konstruk 10: Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya. Murid menulis nombor pada petak
Konstruk 10:
Keupayaan
menterjemah
ayat biasa
kepada ayat
matematik dan
sebaliknya.
Murid menulis nombor pada petak yang disediakan untuk operasi tolak dan
nombor 4 dan 5 pada operasi tambah.
ini jika menulis nombor 2
dan 5 pada petak yang
betul pada operasi tolak
dan nombor 4 dan 5 pada
operasi tambah.
Item 16
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

35

Konstruk 11: Murid menulis nombor pada petak yang betul. Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
Konstruk 11:
Murid menulis nombor pada petak yang betul.
Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
terhad kepada
nombor bulat.
ini jika menulis nombor 3
dan 9 dalam petak yang
betul
Item 17
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

36

Konstruk 11: Murid menulis simbol dan nombor dalam petak. Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
Konstruk 11:
Murid menulis simbol dan nombor dalam petak.
Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
terhad kepada
nombor bulat.
ini jika menulis simbol ( - )
dan nombor 5 dalam
petak yang disediakan.
Item 18
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

37

Konstruk 12: Murid menulis nilai wang dalam petak. Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian
Konstruk 12:
Murid menulis nilai wang dalam petak.
Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
melibatkan mata
wang, masa dan
ukuran panjang.
ini jika menulis nilai 50
sen dan 70 sen dalam
petak yang disediakan.
Item 19
KONSTRUK &
ITEM
CATATAN
ARAHAN GURU DAN TINDAKAN MURID
Arahan Guru kepada Murid;
Murid menguasai tugasan

38

Konstruk 12: Murid membulatkan waktu yang betul dalam petak yang disediakan. Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
Konstruk 12:
Murid membulatkan waktu yang betul dalam petak yang disediakan.
Keupayaan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran dalam
kehidupan harian
melibatkan mata
wang, masa dan
ukuran panjang.
ini jika membulatkan pada
petang dalam petak yang
disediakan.
Item 20

39

17