You are on page 1of 6

ADAT PERKAHWINAN KAUM CINA DI KAWASAN TAMAN TUN PERAK

ABSTRAK
Kajian ini dilakukan untuk mengetahui adat perkahwinan kaum Cina di Taman
Tun Perak. Kajian ini dilakukan di kawasan perumahan Taman Tun Perak yang terletak
dalam Daerah Hulu Langat dan menggunakan 30 orang penduduk sebagai responden soal
selidik dan 2 orang responden temu bual, iaitu seorang suri rumah dan seorang guru.
Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti adat perkahwinan kaum Cina
dan masalah yang dihadapi dalam menjalankan adat perkahwinan. Kajian ini
menggunakan 4 kaedah kajian bagi mengumpulkan data yang diperlukan, iaitu kaedah
soal selidik, pemerhatian, temu bual dan rujukan. Dapatan utama kajian ini ialah,
kebanyakan responden berpendapat bahawa adat perkahwinan semakin diringkaskan dan
tidak diikuti sepenuhnya serta menyetujui banyak masalah yang timbul semasa
menjalankan adat perkahwinan kaum Cina. Kesimpulannya, perkahwinan kaum Cina
perlu diwarisi turun-temurun agar tidak dilupai oleh generasi yang akan datang.

KANDUNGAN
HALAMAN
ABSTRAK
KANDUNGAN
SENARAI PETA
SENARAI RAJAH
SENARAI JADUAL
SENARAI FOTO
PENGHARGAAN
1.0 PENGENALAN
2.0 OBJEKTIF KAJIAN
3.0 LOKASI KAJIAN
4.0 KAEDAH KAJIAN
4.1 Reka Bentuk Kajian
4.2 Skop Kajian
4.3 Populasi dan Sampel Kajian
4.4 Instrumen Kajian
4.4.1

Soal Selidik

4.4.2

Pemerhatian

4.4.3

Temu Bual

4.4.4

Rujukan

4.5 Alir Proses Pengkajian


4.6 Proses Analisis Data
5.0 DAPATAN KAJIAN
5.1 Demografi Responden
5.1.1 Umur
5.1.2 Jantina
5.1.3 Bangsa
5.1.4 Pekerjaan
5.2 Analisis untuk mengenal pasti adat perkahwinan masyarakat Cina
5.2.1 Tahap kefahaman tentang Adat Perkahwinan Kaum Cina

II

5.2.2 Bilangan Adat Perkahwinan Kaum Cina


5.2.3 Adat yang dijalankan dalam adat perkahwinan kaum Cina
5.2.4 Adat Merisik
5.2.5 Adat Meminang
5.2.6 Adat Bertunang
5.2.7 Majlis Perkahwinan
5.3 Analisis Untuk Mengkaji Masalah Yang Dihadapi Semasa Menjalankan
Adat Perkahwinan Kaum Cina
5.3.1 Responden berpendapat tentang masalah yang timbul
5.3.2 Masalah yang dihadapi dalam adat merisik dan adat meminang
5.3.3 Masalah yang dihadapi dalam majlis perkahwinan
6.0 RUMUSAN & KESIMPULAN
RUJUKAN
LAMPIRAN
Borang Soal Selidik

III

SENARAI PETA
No Peta
Peta 1

Halaman
Peta Taman Tun Perak

SENARAI RAJAH

No Rajah

Halaman

Rajah 1

Cara Aliran Kaedah menganalisis Data

Rajah 2

Demografi Responden berdasarkan Umur

Rajah 3

Demografi responden berdasarkan Jantina

Rajah 4

Demografi Responden berdasarkan Pekerjaan

Rajah 5

Tahap kefahaman responden

Rajah 6

Responden terhadap bilangan adat

Rajah 7

Jenis Adat Perkahwinan

Rajah 8

Adat Merisik

Rajah 9

Adat Meminang

Rajah 10

Adat Bertunang

Rajah 11

Majlis Perkahwinan

Rajah 12

Jadual: Pendapat responden terhadap masalah timbul

Rajah 13

Masalah yang dihadapi dalam adat merisik dan adat meminang

Rajah 14

Masalah yang dihadapi dalam majlis perkahwinan

IV

SENARAI JADUAL
No Jadual

Halaman

Jadual 1

Demografi Responden berdasarkan Umur

Jadual 2

Demografi responden berdasarkan Jantina

Jadual 3

Demografi Responden berdasarkan Pekerjaan

Jadual 4

Tahap kefahaman responden

Jadual 5

Responden terhadap bilangan adat

Jadual 6

Jenis Adat Perkahwinan

Jadual 7

Adat Merisik

Jadual 8

Adat Meminang

Jadual 9

Adat Bertunang

Jadual 10

Majlis Perkahwinan

Jadual 11

Pendapat responden terhadap masalah timbul

Jadual 12

Masalah yang dihadapi dalam adat merisik dan adat meminang

Jadual 13

Masalah yang dihadapi dalam majlis perkahwinan

SENARAI GAMBAR
No Gambar

Halaman

Gambar 1

Pangsapuri Pendekar

Gambar 2

Kertas Merah yang mencatat tarikh perjalanan adat

Gambar 3

Hadiah Besar pihak perempuan

Gambar 4

Katil pasangan pengantin

Gambar 5

Adat Minum Teh

Gambar 6

Sembahyang di rumah pengantin lelaki sebelum


menjurah ibu bapa

Gambar 7

Majlis Perkahwinan

PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pn Suriana
Ibrahim selaku penyelia saya di atas kesudian beliau meluangkan masa untuk memberi
tunjuk ajar dan bimbingan dalam menyempurnakan kerja kursus ini. Teguran dan tunjuk
ajar beliau amat dihargai.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru di Sekolah
SMK Bandar Tun Hussien Onn yang telah banyak membimbing, memberi tunjuk ajar dan
nasihat sepanjang saya berada di sekolah ini. Terima kasih juga kepada ibu dan bapa
tercinta iaitu Encik Lee Keok Kee dan Puan Liew Siew Tho kerana banyak membantu
dan tidak jemu memberikan nasihat, tunjuk ajar dan bimbingan serta sokongan moral dan
kewangan. Tidak lupa juga buat adik-adik yang dikasihi, Lee Soo Woon dan Liew Pei
Yuen, terima kasih kerana memberikan semangat.
Penghargaan ini juga buat kawan-kawan yang disayangi, Tan Yong Siang, Sim
Shu Fan, Lee Wei Hin, Chai Soon Chyuan dan rakan-rakan seperjuangan di Tingkatan
Enam PUSc, terima kasih kerana sudi membantu. Jasa anda semua amat dihargai.
Sekian, Terima Kasih kepada semua.
Lee Meng Fong
6 PUSC / 2015
SMK Bandar Tun Hussein Onn 2,
Cheras Selangor

VI