You are on page 1of 13

ELINI MOSTOVI

Spregnuti sklopovi

kod prvih metalnih mostova sa AB kolovoznom ploom proraunski


se je posebno razmatrala nosiva glavna konstrukcija ili nosai,a
posebno AB ploa
Sasvim sluajno su na metalne mosae ugraeni modanici da
poveu beton i eljezo nakon ega se je uoilo sasvim drugo i bolje
ponaanje konstrukcije.
Sada je nosa zajedno radio sa ploom i konstruktivno djelovalo kao
jedan konstruktivni sklop.Ustvari dolo je do sprezanja dva
materijala u jedan nosivi sklop
Modanici su spreavali proklizavanje i deformacije betona
Modanici su se upotrebljavali u ranije kog drvenih konstrukcija kao i
drvo-beton.
Danas spregnuti nosai elik.beton imaju ogromnu primjenu uopte
u graevinarastvu

ELINI MOSTOVI
Spregnuti sklopovi

ELINI MOSTOVI
Spregnuti sklopovi-modanici

ELINI MOSTOVI
Spregnuti sklopovi-proraunske pretpostavke
1. elik i beton su izotropno elastoplastini materijali
2. Tokasto razmjetena spojna sredstva predpostavljaju se
raspodjeljenim optereenjem
3. Beton i elik zajedno rade tj.nema izdizanja betona odnosno
deformacje su jednake
4. Vai Bernullijeva hipoteza ravnih presjeka nakon deformacije
5. Deformacije betona se usvajaju na 3,5 ,a elika na 5
6. U proraunu se naroita panja mora posvetiti skupljanju i puzanju
betona

ELINI MOSTOVI
Spregnuti sklopovi-proraunske pretpostavke

ELINI MOSTOVI
Spregnuti sklopovi-proraunske pretpostavke

ELINI MOSTOVI
Spregnuti sklopovi

ELINI MOSTOVI
Rebrenice

Rebrenice kao ortotropne ploe se spreu sa pojasima GN radi


uinkovitijeg djelovanja
Rebrenica se sastoji od elinog lima debljine10 -20mm ojaana sa
nizom uzdunih rebara kao ukruenjima na razmaku oko 300
mmto preteno prolaze kroz poprene nosae
Razmak poprenih nosaa zavisi od krutosti uzdunih nosaa i
kree se od 1.8 do 4.5 m.

ELINI MOSTOVI
Rebrenice

ELINI MOSTOVI
Rebrenice

ELINI MOSTOVI
Izvedba metalnih mostova

Tri su osnovna postupka izvedbe metalnih mostova:


1. Sklapanje na postavljenoj skeli
2. Postupno navlaenje
3. Postupno preputanje ( konzolni nain)
U prvom sluaju gotovi elementi se dovoze na gradilite i
kranovima diu,montiraju i zavaruju ili spajaju vijcima
U drugom postupku se priptemljeni elementi na gradilitu spajaju
i navlae sa specijslnim ureajima na leita

ELINI MOSTOVI
Izvedba metalnih mostova

ELINI MOSTOVI
Izvedba metalnih mostova

Postupno preputanje izvodi se pomou dizalica koje se


postavljaju na prethodno uraen segmemnt mosta kao konzole.