Name _____________________________

Date ___________________

EPP Crossword Puzzle
(Answer ID # 0912267)

Complete the puzzle.
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Down 1. balot-penoy 2. may kuting 3. linalagay sa tinola 4. balahibo ginagawang telang pangtag-lamig 6. may tuta 8. ginagawang lechon 9. ginagawang kaldereta

Across 4. inihaw na isda 5. may gatas 7. mabilis tumakbo, minsan nasa karerahan 10. kasama ng magsasaka sa bukid 11. may sisiw 12. ibon sa tubigan

Answer Key
1

I

2

P

3

M

T P I K A
5

U S B
6

4

T

I

L

A N O
7

U P A
9

A

K

A

S
8

K

A

B

A

Y

O

K

A L A B O Y B I A W

10

K

A M B

11

B

I N
12

G

A

N

S

A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.