You are on page 1of 1

PITANJA SA PRVOG ROKA IZ SOCIJALNE PATOLOGIJE

1. Šta o jednom društvu govori, povećan broj osoba sa mentalnim
disfunkcijama u zatvorima?
2. Kako Durkheim objašnjava pojam „anomije“, koji su izvori anomije i na
koji način anomija dovodi do SPP?
3. Navedite elemente teorije socijalne kontrole. U kakvom su odnosu ti
elementi sa konformizmom?
4. Koja je hipoteza autora Morena najviše istraživana u vezi sa uticajem
filmova na ponašanje ljudi?
5. U kakvom je odnosu „tamni broj“ prema različitim SPP?
6. Na koji način je moguće sagledati odnos između društvenog razvoja
fenomenologije SPP?
7. Šta su razlozi nedovoljnog proučavanja recidivizma SPP?
8. Navedite 2 mjere prevencije nasilja u školi po Dan-u Olweys-u, na nivou
pojedinca?
9. Šta bismo mogli očekivati, kakvo je samopoštovanje kod
karakterističnih nasilnika u školi?
10. Navedite bar 5 simptoma zlostavljanja u školi?
11. Na kojim saznanjima se temelji teorija samoodbacivanja?
12. Koji su nedostaci metode proučavanja dokumentacije?
13. Navedite neke od empirijskih nalaza odnosa siromaštva i SPP!
14. Kakav je stav crkve prema suicidu?
15. Navedite neke od empirijskih podataka uticaja medija na razvoj SPP?