You are on page 1of 226

Kitabın Adı : Siyasi Vasiyetim Eserin
Orijinal Adı: Bormann Vermerke Yazan
: Adolf HMitler
Kayıt Tarihi : 4 Şubat 1945
ÖNSÖZ
-2 Nisan 1945
Çeviri: Prof. Dr. Kâmil Turan ilk Yayın
Tarihi : Ocak 2002
Tarafsız bir kalemden Nazi
Almanya'sının tarihi he-Yayın
Sorumlusu
nüz yazılmamıştır. Dünyanın bir çok
memleketlerinde Lâtif UĞURTEKİN

1933-1945 yılları arasında Almanya'da
hükümran olan 3'ncü Reich'ın idaresini
inceleyen eserler yayınlanmakta-Genel
Sanat Yönetmeni
dır. Fakat bunlardan pek azı Nasyonal Sosyalist düşmanı Yılmaz ERGÜL Sevda UĞURTEKİN
propagandasından kurtulabilmiş, hemen
hemen hepsi Dizgi ve Sayfa Düzeni
"Hitler bir deli idi," peşin fikrini kabul
etmiş gibidirler.
Hülya AŞKIN
1952-1953 yıllarında Avrupa'nın bir çok
ülkelerin-de "Bormann Vermerke"

(Borman'ın Notları) ismi altın-Kapak
Grafik
da yayınlanan kitapta, Adolf Hitler
tarafından 4 Şubat Serkan KORKMAZ
1945 tarihinden 2 Nisan 1945 tarihine
kadar, bazen uzun aralıklar vererek, en
güvenilir arkadaşı Martin Düzelti
Ruhsar ÇİÇEK
BORMANN'a tutturduğu 18 nottan
oluşmuştur.
"Bir deli," diye kesinlikle
reddedilemeyecek kadar Montaj
önemli bir ruh ve kafa yapısına sahip

Ümitle ümitsizliğin. harbin karanlık günleri ile aydınlık yarınların iç içe anlatıldığı bu notlarda. zafer heyecanı ile yenilgi endişe-Bu kitap Udin Ofset tesislerinde basılıp ciltlenmiştir.olan HİTLER. yürütücüsü ve Kapak Resimleri: Lâtif Uğurtekin özel Arşivi. ruhu olan HİTLER'in dünyasını hiç . dikte Remzi KODAMANLAR ettirdiği bu satırlarda harbin o günlere kadar izah edi-lemeyen bir çok yönlerini berrak bir ifade ile anlatmakta-dır. sinin. Almanya'da 12 yıl iktidarda kalan Nasyonal-Sosyalist felsefesinin kurucusu.

Bu . Kâmil TURAN orijinalini satın alın… •5» FÜHRER İN GENEL KARARGÂHI 4 Şubat 1945 Churchill kendini Pitt'le1 bir tutuyor. Dr. muhakkak ki Üçüncü Reich Almanya'sının tarihi başka bir şekilde yazılacaktır. Not: Emeğe saygı açısından kitabın Prof. Propaganda faaliyetElektronik Kitaplaştıran: Gerilla lerinin hissi ve taraflı tesirinden sıyrılacak bir gelecekte.olmazsa kendi ifadesi ile okumak mümkün olacaktır.

1793 yılında Pitt otuz-dört yaşında idi. uygulamakla görevli bir ihtiyarcıktır. ülkesinin XIX 'ncu l PİTT: (1759-1806) İngiliz devlet adamı. Churchill. ancak çılgın Roose-welt"in direktiflerini yerine getirip. Devrin özelliklerinin gö-zönüne alınması gerekmektedir. İngiltere'nin önemli çıkarları açısından Napoleon'la anlaşmayı reddetmekte Pitt haklı idi.tahminde ne kadar yanılıyor. İmkânsız şartlar içinde dahi olsa. O zamanki ve bugünkü şartlar kesinlikle birbiriyle mukayese edilemezler. Büyük İhtilâlin ve Birinci . inadında sebat etmekle Pitt.

kat bu uyurgezerlerin iyi niyetli bir insan hakkında benimle anlaşmayı reddetmekle. memleketini bir in-besledikleri kin. Fa-hayat bahşeden bir politika idi.Napoleon'un azılı düşmanı. onların muhafazakârlık duygularıntihar politikasına doğru sürükledi. onlara bir temizlik imkânı veriyorduk. O. Hâlbuki Churchill. bir harbi. Siyasi Vasiyetim Siyasî Vasiyetim asırda oynayacağı roldeki şansını muhafaza etti. Yahudi hâkimiyetinin Churc-dan önceki bir harbin ölçülerine göre yürüten gene-hill . Bu ze alarak. ondan daha kuvvetlidir.

diyetidir. Amerika Birleşik Devediyorlardı.devri İngilteresinin üzerindeki kudretini küçüm-rallerin işledikleri hatanın aynısını işledi. Biribirleri-semiştim. Pitt'in İngiltere'si Avrupa'nın bir tek hâki-Fakat Dünya'daki Yahudi kudretini temeline kadar miyetin altına . etmektense yanılgılar içinde yıkılıp gitmeyi tercih Dünya politikasının yeniliği. Aynı İngilizler Nasyonal Sosyalizmi kabul nin tamamıyla aksi olan iki durum karşısındayız. Onlar şöyle böyle gösteriş kabilinden letleri ve Sovyetler Birliği isimli bu iki devin mevcu-bir Yahudi düşmanlığı gütmemizi kabul edebilirlerdi.

Öyle bir politika ki. - . gerçekçi dengesini ayakta tutmak için. memleketinin fevkalâde hamlelerinin yaratıcısı ol mecburiyetinde idi. İngiltere bu kuvvet Pitt'in dehası devrin şartlarına uygun. Avrupa'yı birleştirmek bir politika gütmesinde idi. onlar bunu hazmedemezlerdi. Dünya'daki kuvvet deleri olmadığından. dengesini sağlıyordu. kâfi derecede sağlam mi-leon'un emellerine set çekmekle. Churchill İngiltere'sine gelince durum bunun tamamıyla aksi idi.girmesine engel olmakla yani Napoyıkmak azmimize gelince.

O. uyanıklık anında bu politikayı anlayabilirdi. Çünkü Büyük Pitt'ten beri dünya çok lizlere müsamaha etmekle. Batıda tamiri imkânsız değişmiştir! Şayet insanlığın . Fakat baştan aşağıya kadar ahmakça bir yanlışlıklar koçoktan beri Yahudilere bağlanmıştı. Halbuki bugün değişmiş büyük politikadan anlama zekâ ve yeteneğine sa-bulunan şartları hesaba katmayan Churchill'in Pitt hipmiş gibi davranmaya kendimi zorladım. Düşüncem İngi-medyasıdır. bütün dün-Harbin başlangıcından beri. bir politikasının adi kopyası şeklinde takip ettiği yol. sanki Churchill bu yada bir üstünlük sağlamıştı.muş. İngiltere'ye XIX 'ncu asır boyunca.

batılılar nez-almış ve şu an içinde bulunduğumuz harpte değişimi dinde bir iyi niyet tepkisini uyandırmak ümidini bes-vadesinin sonuna vardırmıştır. Daha sonra. Asya'nın .değişim ve gelişimi ge-bir durum yaratmamaktı. Onlar iştirak etmedikleri hâlde. Birinci Dünya Harbinden hız dırmak. liyordum. Batı'nın zehirden arınması işini üzerimi Kudret itibariyle. XXI 'ncu asrın başında yalnız Avrupa söz konusu olabilirdi. bu hare-ketlerimle. Doğuya salçen asırda yavaş idiyse. komünist çıbanını deşmekle.

ihtiyarlamış ve Yahudileşdana gelmiş bir parçasından başka bir şey değildir miş. Avrupa'nın eskiden mey-giltereye yarı Amerikalı. Yeni Dünya. Churchill denen bu başbakan yerine.büyük impaSiyast Vasiyetim Siyasî Vasiyetim ratorlukları ölüm uykusuna benzeyen bir uykuya göŞayet kader ihtiyarlayan ve nesilleri kuruyan İn-mülmüşlerdi. İngiltere'nin gelmek . yeni bir ve hiç kimse haklı olarak yeni istiklâle kavuşmuş on Pitt ihsan etseydi.

Ben ki hurafeye inanmam. hiç olmazsa Avrupa'nın . Dört milölçüsünde. On üç. İngiltere Avrupa'da reka-yon nüfuslu bu yeni devlet yüz yıllık bir zaman içinde betleri muhafaza edeceğine. bu memleket bambaşka bir ölçüde.bu altında.halini almış üç İngiliz kolonisinin muhteşem kaderini önceden olan denge politikasını gayet iyi bilen Pitt'in idaresi göremezdi. dünya rakam beni öyle olmaya sevketmekte idi. onlara sebebiyet vereölçüsüz bir şekilde büyümüş ve XX 'nci asrın başında ceğine ve tahrik edeceğine. ortaya çıkardı.

Büyük harpte yıpranan Sanki Yüce Tanrı Albion şehrini. böylelikle dünya me 1930 ve 1940 yılları arasındaki kesin devir içinde..2 birleşmesine sesini çıkartmayacaktı.. durum Napoleon ve Pitt zamanında oldu selelerinde hâkem rolünü muhafaza edecekti. ğundan tamamıyla farklı idi.Dünya'nın en kuvvetli devleti haline gelmişti. Birleşmiş bir Avrupa'nın müttefiki olacak. tarihi boyunca Avrupa. .

ama önetemsil ediyordu. Avrupa hâlâ dünyanın gibiydi. işlediği suçlar çekici bir noktası olmakta devam ediyor. Onun öncülük rolünü işlediği suçlardan ötürü cezalandırmak istiyormuş artık kimse tanımıyordu.üstünlüğünü yitirmişti. Birleşik . Mukadder bir zamanda mini gittikçe kaybediyordu.4 Oysaki bu şehrin kuvvetini.

yi birleşerek kuran ilk on üç İngiliz 4) . İngiltere ve Dünya tinin.B.D. Büyük Britanya'nın dejenere meydana gelişi ölçüsünde Avrupa önemini gittikçe olmuş ileri gelenlerine Churchill çok gerekli bir kaybediyordu. ne yazık ki bu yaşlı artist simsarına kısmet oluyordu. adamdı. RusAsya İmparatorluğu denen devin ve nihaiçin cezanın Yüce Tanrı tarafından tayin edilmiş ol-yet Doğan Güneş İmparatorluğunun3 kudretinin duğunu göstermektedir. İleri gelenlerinin dejenere olma-2) ONÜÇ KOLONİ: A. Sınırsız bir imparatorluğun ve Avrupa'nın kaderinin tayini.Amerika Devle-Churchill'in başbakan olması.

asırda bir mezhebin yayıcısı haline gelen Fransız Kolonisi.ALBION: XII. •10' •11 < Siyasî Vasiyetim SlyasT Vasiyetim sız düşen büyüklük politikalarından . 3) DOĞAN GÜNEŞ İMPARATORLUĞU: Japonya. Şehir ve halkı Papa tarafından açılan bir haçlı seferinde tahrip ve perişan edilmiştir. şehri.

İslâm devletleriyle cesurane bir dostluk politikası taşeflerinin yanlış hareketlerine cevap teşkil edecek kip etme imkânını bahşedecekti. Zira İngiliz halkının. bu değerlerin hâlâ ya-rastan arınacaktı. Bu devletlerin Kuzey Afrika ve Orta de kurduğu hâkimiyeti temsil eden değerlerden şüp-Doğu politikaları da kendiliklerinden her türlü ihti-he edesi geliyor. O zaman Avru-hiç bir direnişi olmadı. Şahsen ben.mecburen vaz-sından dolayı. insanın İngiliz halkının kâinat üzeringeçeceklerdi. Halbuki İngiltere'nin yeni ve pa'nın yaratmış olduğu . Bu keyfiyet ise Avrupa kıt'asına şadıklarından şüphe ediyorum.

endişelerden kurtulan İngil-faydalı bir yola kahramanca atılmasına yarayacak tere. Londra'nın göklerinde karşı görevine verebilirdi. 1941 yılının sonunda altına alınan Almanya. Bu görev Alman mevcudiyeti-koyma azmini ispat etti ve İtalyanların Kuzey Afri-nin hayati gayesi. için vakfedebilecekti. kendini tamamıyla İmparatorluğunun geleceği çok sayıda fırsat ortaya çıktı. batı cephesi güvenlik İngiltere şayet isteseydi. kelle koltukta kendini hakiki harbe son verebilirdi. Nihayet. Nasyonal Sosyalizmin sağlıklı ka'daki haysiyet kırıcı yenilgilerinde hâkim unsur ve güçlü oluşumu: Yani bolşevikliğin .

doğudaki toprakların fethi Fakat Yahudiler buna meydan vermediler.6 ve Roosevelt gibi Yahudi taraftarları. Biz her zaman anlaş- . her zaman bizim daklamakla görevli bulunmakta idiler. garantiye alacak olan. Churchill başlayacaktı. İngiltere kendileri için bir gelenek di.ezilmesi i-rolünü oynadı. Bunun neticesi olarak Alman halkının istikbâlini halini almış olan bir barış antlaşması yapabilirdi. bu barışı kun-Hayatın kaidelerinin mantığı. beşeri mantığımızdan ayrılır.

Kaldı ki hakikatte dün-defa Yahudi hakimiyeti tecrit edildikten sonra bu ya'nm en sefil insanı dahi bence İngiliz dediğimiz kolay bir şeydi. bütün kuvvetimizi terazinin Reich'ın idaresi altında aceleyle halledilecekti. Her halükârda Almanlar daha sonra yarın- . Avrupa meseleleri Üçüncü devamını sağlamak için.Kaldı ki bu barış Amerikalıları Avrupa'nın işle-ma yollarına gitmeye ve Britanya İmparatorluğunun rinden uzak tutacaktı. Sıra ile birkaç ay aralıkla iki Ger-bu azametli adalıların herhangi birinden daha sem-men kuvveti tarafından mağlup edilen Fransa ile patiktir. Bir kefesine atmaya hazırdık.

İtalya. lardı.5 Her iki Lâtin devleti de kuvvetleriyle orantıAlmanya ile İngiltere kastediliyor. büyüklük hevesinden derslerini almış olacak-ki dünya'nın kendilerini güçlükle affedebilecekleri. •13' •12» Siyasî Vasiyetim Siyasî Vasiyetim modası geçmiş bir iddiayı müdafaa etmeye sürük-1941 yılı başında . 6) Hitler'in Lebensraum politikası.

Almanya ile beyaz Harbin sonu ne olursa olsun. Bu imparatorluk ölüm darbesini bu harpte düşmanlarından daha hırslı olan müttefikleri Yahudi-yemiştir. . tejini yeniden elde eden İngiltere. bugünden itibaren İn-bir sulh anlaşması imzaladıktan sonra. en iyi şartlarla giliz İmparatorluğunun sonunun geldiğini haber ve-harpten çekilebilirdi. lânetli ada-lerin ve Amerikalıların kanunlarına İngiltere niçin sında açlık ve veremden ölmektir. İngiliz halkının geleceği. Haddi zatında en korkunç rebiliriz.Afrika'daki başarıları ile preslenmedikleri için kendilerini bahtiyar sayacaklardır.

boyun eğmeyi kabul etti? Çünkü harbi kendisi için değil toz kondurmadığı müttefikleri için yapıyordu. Ama Almanya için hiçbir tercih hakkı yoktu. Halbuki bunlar. Harbin başında İngiltere yolunu seçmek imkânına Bütün Almanları büyük bir devletin sınırları içinde sahipti. yalnız harbe . Hiçbir şey İngilizleri harbe atılmaya zorla-birleştirmek ve bu millete hakiki bir istikbâlin şartlamıyordu. Aslında İngiltere'nin inadı ile Üçüncü Reich'ın azimli direnişi arasında hiçbir benzer taraf yoktur.

Harp kaçınılmaz oluyordu. Bütün bunlara rağmen. laşılır anlaşılmaz.atılmakla ye-rını. Temel giltere bu hataları işledikten sonra bile. ya . İn-atlerine ihanet etmeyi kabul etmemiz lâzımdı. birden bütün düşmanlarımız karşıŞayet harbe taraftar olan İngiliz ve Fransızların kötü mıza dikilmişlerdi. aynı zamanda mücadeleyi kışkırtmışlardı. Bu niyetli politikaları olmasaydı. Polonya intihar po-harbi önlememiz için Alman milletinin temel menfa-litikasına sürüklenmezdi. yâni yaşayış imkânlarını sağlamak idealimiz antinmeyip.

Zaten Weimar Cumhuriyeti de daha gilizlerin izzeti nefsi pek hassas değildir. muhakkak ki İngiltere için çok şerefli maya daima hazır olan. ceplerini dol-lûbiyetinden sonra oyundan dışarı çıkabilirdi. Böyle bir tutum. İsveçliler'in ve İsviçreliler'in sayılmazdı.Polon-menfaatlerimizi göstermelik bir bağımsızlık karşılıya'nın harp dışı edilmesinden veya Fransa'nın mağğında değişemezdik. İngiltere fazlasını . Böyle durmak için bir takım boş formüllerle gargara yap-bir davranış. Bununla birlikte bu konularda zaten İn-işine gelirdi.

Ne yapalım böylesine bir ihtiras hiçbir şey yapamasaydı. geri çekilmenin mümkün de elimizden gelen yardımı . da Belçika için yaptığı gibi mağlûbiyetinin büün Harbi yapmaya bin defa mahkûmduk. Bizim mesuliyetini eski müttefikleri üzerine atamaz mıydı? için mühim olan nokta en elverişli anı seçmekti.istememişti. Fransa'nın 1940 Mayısın(!) Üçüncü Reich'm felsefesine uydurulamazdı. Bir Zaten bu dâvadan yüz çevirmesi için İngilizlere biz defa işe giriştikten sonra.

olmayacağını belirtmeye bilmem gerek var mı? • 14 • • 15 • Siyasî Vasiyetim Düşmanlarımız yalnız NasyonalSosyalizmin doktri-ninden gocunmuyorlardı. Onlar Alman milletinin değerlerine can veren Nasyonal-Sosyalizmin kanına susamışlardı.seve seve yapardık. Demek ki onlar Alman milletinin yıkı- .

biz ancak bir ölüm kalım harbi ile karşı koyup başarı elde edebiliriz. Hayatımızı devam ettirmek için mücadele et- . ze bu kadar açıkça gösteren düşmanlarımıza ne kadar teşekkür etsek yeridir. Bize karşı düşma-nın kini ilk defa olarak dalkavukluktan daha kuvvetli olarak kendini gösteriyordu. Bu düşünce üzerinde yanılmamızın en ufak bir ihtimali dahi yoktur. Düşüncesinin dibini bi-FÜHRER'İN GENEL KARARGAHI.lışını istiyorlardı. 6 Şubat 1945 Etrafımızı istilâ eden bu mutlak kine.

Felâketlerin ve düşmanlıkla-Sınırlarımızın dört bir tarafında harp kudurmuşrın Almanya için büyük hamlelere . kinden zayıf çıkacaktır. Almanya? Alman milleti kendisini yok etme iddiasında olan her zamankinden kuvvetli.tiğimizden dolayı. Ne Her iki tarafın da misli görülmemiş bir şiddetle olursa olsun yaşamak için yaptığımız bu kavgayı ölegüttükleri elli dört aylık dev bir mücadeleden sonra. İngiltere ise her zaman-bir koalisyonun karşısında tek başına bulunuyor. ne kadar devam ettireceğiz. kelle koltukta savaşıyoruz. Bu harpten.

Milletimizin bu harpte çektikleri. çekmiştir. Bu harpte Almanya.başlangıç olduğucasına devam ediyor. Devletimizi yıkmak. Yüce Tanrı bu milleti Görüşümüzü (Weltansehaung) silmek. Bütün arzusu söz konusudur. Düşman nihai hüdiğer milletlerle mukayese edilmeyecek derecede acı cumu yapmak niyetiyle bütün kuvvetlerini topladı. gelecek-Onlar için bizi yenmek değil. Dünya kurbanlara ve azmine rağmen. Nasyonal - . bütün harp çemberi gittikçe daralıyor. ancak bizi ezmek teki büyük zeferlerimizin yardımcısı olacaktır. Başkentimizin etrafındaki nu tarih ispat edecektir.

cadelenin son çeyrek saatini yaşıyoruz. öyle büyük bir Sosyalizme olan inancı yüzünden Alman milletini imtihana sokulmuş olacak ki.17. bu da onun hayat hakköle haline getirerek cezalandırmak istiyorlar. .yüz üstü bırakırsa. Mükını daha fazla kuvvetlendirmiş olacaktır. 1 ¥>': İ . o zaman bu millet.

mücadeleye devam etmek gibidir. . bitkinliğe mağlup olabilir.Siyasi Vasiyetim Siyasi Vasiyetim Durum vahimdir. İnsan mücadele azmini muhafaza retsizliğe mahkûm olabilir. Kaldı ki bu gerçek her şeyin mahvolduğunu düşünmemize mâni zaaflar mevcuttur. Karşımızda kin ve kıskançlık sa-olmaktadır. Hatta ümitsiz müdafaa etmek için. kader. Yok şayet her şeye rağmen. Çok vahimdir. Yorgunluğa. ikiyle toplanmış. Bu zaafını unutmak derecesine düşebiliriz. ümit daima var demektir. cesamecburiyetindeyiz. hattâ düşmanlarımızın ettiği müddetçe.

Alman milletinin şerefi lekelenmeden ye-ile donatıp. bu tecelli. Ümitsiz bir mücadele. Bu tarih boyunca bir defa daha karşımızdaki kuvvetlere koalisyon. başlar dik rin. ilhamını. Çünkü kendi irademizden başka hiçbir das'ı7 ve onun üç yüz Ispartah'sını hatırlamalıyız. sonsuza ile mukayese edilecek olursak. güçlendirmiştir. Bu şekilsiz düşmanlık rine getirilmelidir. Leoni-sayılırız. biz yine de talihli kadar örnek olma kıymetini muhafaza eder.ahenksiz bir koalisyon vardır. bağlarını. Yahudileşmiş liderle-mağlûp olmamızı emrediyorsa. kimseye bağlı değiliz. Nasyonal-Sosyalizmden edindikleri büyük korku tutularak. Bu mücadele neyi .

büyük. ama akıtaduğumuz bir davranış tarzı değildir. yolumuz mezbahaya uğramaya-ceği bir cesaretle donanmış. düzenli bir kitlenin kar-caktır. şılaşmasıdır bu.sembolize Zaten kendimizi koyun gibi boğazlatmak alışkın ol-etmektedir? Acayip bir yığınla. Alman . Belki bizi mah-cak kanı kalmamış. hiçbir düşmanlığın yenemeyevedecekler ama. daha cesur bir ruhu edilemez. di-renmesini bilen bir milletin böyle bir köz yığını içe Hayır. Asla ümitsiz bir durum diye bir şey kabul risinde bilâkis o daha sarsılmaz. Alman milleti gibi karşı koyup.

önümüzdeki günlerde bu ortamda dahi Alman milleti yepyeni kuvvetlerle yeniden doğa nın eşiğine gelmişti. Ve halihazırda durum ne olursa olsun. 1762 yılının kışında tâyin ettiği caktır. kader ters yüzü dönmüştür. mil güne kadar durumunda bir değişiklik olmazsa - . Mağlubiyetimizin çapı ne edilmedik anlarda.. Yedi Sene Harpleri sırasında İkinci Frederick mahvolma-olursa olsun..milletinin tarihinde kaç defa ümit çelikleştirmesini bilecektir.

bizden lâyık olduk detin bitiminden birkaç gün önce.letimiz muzaffer yarınları görecektir. Oysaki bu müdfında kavgaya tutuşan yaratıklar. Rus Çariçe'si ları cevabı alacaklardır. mucize kabilinden durum tamamıyla mizde kalan tek çıkış yoluna . Onların tutumları bizi eli aniden ölmüş. Tazı payı etra kendini zehirlemeye karar vermişti.

arkamıza bakmadan.Ö. • ıs» '19 Siyasi Vasiyetim . Perslere manın karşısında. vatanın topraklarını adım adım karşı Termogil geçidini 300 Ispartalı ile savunan kumandan. Ümit tersine dönmüştü. daima düş7) LEONIDAS (M. 490 . Büyük Frederick gibi biz de bir siz bir saldırıyla.L) Ispartanın birinci kralı.sürüklemektedir.

Hedefin burnu dibinde de zaferi koparmamız FÜHRER'İN GENEL KARARGÂHI. O zaman İngilizlerin ileri gelenleri. her şey değişebilir. Mevcudiyeti daima birkaç şahsın varlığı ile söz konusudur. belki önlerinde açılacak uçurumun farkına varacak ve bağırıp. Bir Churchill ölmeye görsün.koalisyonla karşı karşıyayız. Endi-rekt olarak biz bu İngilizler için mücadele ettik. mümkündür. Bu iş için acaba uygun olan . çırpınacaklardır. Kaldı ki bir koalisyon sabit bir realite değildir. Günün birinde zaferimizin faydasını göreceklerdir.

Bu harp zaten kaçınılmaz bir harpti: üzerinde dünyaya gelmek imtiyazına sahip olduğu NasyonelSosyalist Almanyasının düşmanları bana topraklarla asla ilgisini kesmemelidir. İnsanoğlu ispat edecektir. top-mazlığını gösterecek. İnsan üzerin-bu harbi hakikatte 1933 . Alman milleti için Hürriyet içinde yaşamanın tek yolu zafere ulaşmaktır. gelişmiş olmak isteyen bir millet. harbin boşuna yapılmadığını rağına bağlı kalmak mecburiyetindedir. Sırf bu muhakeme bile bu harbin kaçınıl-Kalkınıp.zamanı 7 Şubat 1945 ele geçirebilecek miyiz? Mesele sadece telef olmamaktır.

Ocağından beri zorla de doğduğu topraklardan zaman zaman ve yine geri kabul ettirmişlerdi. İhtiyaç yüzünden sömürgeci olan. . Kıta milletleri için ancak fatih memleket ile fet-hedilen memleket arasında toprak devamlılığı sağlandıktan sonra. dönmek fikriyle ancak ayrılabilmelidir. yayılmanın mümkün olabileceğini önemli bir faktör olarak belirtmek isterim. umumiyetle bu kurala ri-ayet etmişlerdir. fakat büyük sömürgeler meydana getiren İngilizler.

bilhassa na kadar her şeylerini kaybettiler. Neden bugüne kadar södünyalardır. Bu açıdan bakıldığı zaman bu memle-mürgeci kaderine sahip olmadığımızı bu gerçek ketler . Zaten bunlar. ve özellikle Alman milletine uyan bir gerçek olruhları.'20» •21 Styast Vasiyetim S/yasf Vas/yeöm Kökleşmek ihtiyacının kıt'a milletlerine. kültürleri ve öz medeniyetleri olmayan sunî duğunu zannetmiyorum.

İster eski. milletleri alabil-diğine fakirleştirdiği. Belki bir . ister yeni çağlarda olsun.. gözle görülen bir gerçektir. Bu Bazıları boş kabul edilen kıt'alardaki. Amerika Birleden milletler.yeryüzünde lüzumsuz fazlalıklardan başka ne-açıklamaktadır. iskân hayolda gitmekte ısrar eden ve aynı şekilde hareket e reketindeki başarıyı ileri sürebilirler. Mükemmel işleyen bir tekrarlar kuralı ğu gibi. dir ki? denizlerin ötesindeki teşebbüslerin. kendi kendilerini bu çeşit maceralarda şik Devletleri ve Avusturalya'nın durumunda oldutüketmişlerdir..

Oralarda beyazlar kendi kendilerini sade-Eski . veya bunayıp bunamadıklarını bilemiyor. Ön-mi? ceden meskûn bulunan kıt'alarda başarısızlık daha belirli idi. ya yarattıkları veya yalnız maddi plân üzerinde. içinde bütün bu milletler. Eski Yunanlılardan daha iyi örnek bulunabilir larını. İnsan çocukluk halini aşıp aşmadık dular.başarıdan bahsedilebilir ama. Bunlar yaşı olmayan uyandırdıkları kuvvetlerin yükselişinin kurbanları ol sun'î eserlerdir.

Hıristiyan misyoner teşkilâgörmek için uzun bir devir içinde inceleme yapmak tının bütün gayretlerine rağmen. Bu fikrin olaylarda yaşadığını man olarak kalmışlardı. Çinliler Cinli. Bazen üzerindeki varlık ve etkilerini sıfıra düşürmüşlerdi. .Yunanlılar için gerçek olan bu tecelli. yerliler dern devir ve Avrupalılar için de geçerlidir. dinî plân üzerinde yeterlidir. Müslümanlar Müslüolduğu şüphesizdir. kendi üzerine katlanmanın milletler için bir zaruret Hindular Hindu. mo-ce zor yolu ile kabul ettirmeye çalıştılar.

Birtaİspanya. İspanya ve İngiltere'nin hayat verdikleri ve lere dayanmakta ve bu nadir gelişme ve olaylaların parça parça meydana getirdikleri kıt'alar bugün hepsi en küçük samimiyetten uzak bulunmaktadır. kendilerine has bir hayat nizamına kavuşup. kurudular ve bo-kım din değiştirme hâllerinin hepsi şüpheli sebepşaldılar. Fransa ve İngiltere boş sömürgecilik kım dengesizlerin hali hariç tutulmak şartıyla bir tateşübbüsleri içinde kansızlaştılar. ister Her şeye rağmen beyazlar .herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

bu milletlere bazı şeyler istemez bir egoizme saplanıp kaldılar. geçmişlerinin hatırasışüphe yok ki en fecisidir.22'23' Siyasî Vasiyetim Slyast Vasiyetim belâ olan meselenin hepsi bize aittir: . Lâf değil. Şimdi dünyanın başına . dügetirmişlerdir. Bunlar getirebilecekleri avantajların nün bu sömürgeci milletleri.

hakikazim onlara vermek istediklerimizden. daha yüksek ten bir ucubedir. Halbuki Avrupa zor kullandığı za-edilen Amerika Birleşik Devletleri.D. taassup ve frengi. Yahudi Roosewelt tarafından idare ları gibi kaldılar. A. Çünkü bu ucube olmasaydı. sanki daha iyi .Materyaüzerinde kalmaktadır: İsmi Amerika Birleşik Devlet-lizm. verdiklerimizi Avrupa yakasını bolşeviklikten kurtarmaya ümitsizce umursamadılar. Kısacası bu milletler bi-leri olan bu ucubeyi kastediyorum.B. anası değerlere sahip olduklarından dolayı. kendi değerleriyle yetinerek oldukçalışırken.

Bununla beraber sömürge-ilgili olarak Birleşik Devletlerin omurgasını teşkil cilerin gelir hanesine kaydedilebilecek bir başarıları eden milyonlarca iyi kalpli Almanın oraya gidip vardır: Her yerde kin tohumları ektiler. bu kin sevkediyor. Geçmişle selim de kabul etmiştir. Uyku-yerleşmelerine teessüf etmekten başka elden ne ge-larından bizler tarafından uyandırılmış bu milletleri. Sanki bu muş . esatiri kudretini As-yolu ile insanların kalbinin fethedilemeyeceğini aklı ya'nın bu barbarlarının emrine bırakmazdı. lir? Zaten bunlar sadece ana vatanımız için kaybol-bizleri kapı dışarı etmeye. Kuvvet bir şey yapamıyormuş gibi.manlar daha önemli sonuçlar elde etmiştir.

Aynı zamanda milletler sırf bizi kovmak gayesiyle uyanmışlar gibi.Almanlar olmakla kalmamışlardır. Milliyetini man olma hareketi nerede. Hıristiyanlık ne-kaybetmiş bir Almandan daha çirkin bir varlık ta- . bizler için diğerlerinden daha korkunç düşmanlar Kim sömürgeciliğin yeryüzünde Hıristiyanların olmuşlardır. Bir Alman muhaciri şayet ciddiyet ve sayısını arttırdığını iddia edebilir? Islâmiyetin ba-iş sahasında bazı değerler muhafaza edebilmişse bile. şarısını tasdik eden kitle hâlindeki müslüruhunu kaybetmekte gecikmemiştir.

birer isimden ibaret kal-için geleceğe dikkat etmemiz lâzımdır. Germenlerin yayılışı için. İşte büyük hakikatin temsilcisi olan (!) nın taşkınlıklarını daima doğuya doğru kanalize etmuhteşem (!) Hıristiyan dininin bütün başarısı! memiz lâzımdır. Nüfus artışımaktadır. tabiatın Ne kadar iyimser . bunların Hıristiyanlığı Germen kanının homorojisine mani olabilmek çok defa fiilayattan uzak.rede? Sadece burada ve orada küçük Hıristiyan hayyül edilemez! cemaatleri görüyorum ki.

tam bir başarısızlıkla netice-laşacağı iklim sertliği.24' •25» . bu da yalnızca maddî bir plân larda cereyan edecek olan mukayesenin tesiriyle. . Bu konuda yalnız bir sathi başarı göz rını muhafaza etmek imkânını bahşedecektir. Ruhönüne alınabilir ki. Avrupa'nın gösterdiği istikamet budur. bize sert adam olmak vasıflalenmiştir.olunursa olunsun. Doğuda ırkımızın karşısömürgecilik politikası.

Siyasî Vasiyetim her şey bizlere orada ana vatanı hatırlatacaktır. Sömürgecilik bir Alman ideali olmadığına göre. mükemmel bir Alman olur. Bir Almanı alın Kief'te yerleştirin. yani bir Amerikalı yapmış olursunuz. Almanyanın bu politikayı uygulamakta olan devletlerle kendini birlik içinde saymaması ve bu yolda kendilerine herhangi bir yardımda bulunmaması FÜHRER İN GENEL KARARGAHI. Miami'de yerleştirin. onu dejenere bir insan. için yeterli derecede sebep mevcut .

nüfuslarının yoğunluk derece-mek bizim için hiç de mesele . Avustralya'ya sürgün edilmiş canilerin panya'yı harbe sürüklememekle hata mı ettik?" di-varlığı bizi ilgilendirmemelidir. "Avrupa Avrupalılarındır!" Bu prensip Avrupalılar'ın diğer kıt'alarm işlerine karışmamaları anlamına gelmeliydi. O zaman İspanya'yı harbe sürükle-yeti uygun bir ritimle. Şayet onların hayati-ye soruyorum. Bazen kendi kendime "Acaba 1940 yılında İs-Meselâ. Biz 10 Şubat 1945 Avrupa'ya söz konusu olan Monreo Doktrinini uygulamalıydık.demektir.

değildi. Zira İtalyan-sini çoğaltmalarına imkân vermiyorsa. pa'dan arta kalan kırıntılar. hiçbir . korkunç bir hızla mek için yanıp tutuşuyorlardı. Tekrarlıyorum. Kıt'alarmın boşluğu. Avru-karşılığı ancak meydana gelebileceği kanaatinde idi. müdahalesinin büyük bir fayda ile ne hâlleri varsa görsünler. çoğalan Asya nüfusunun fazlalıklarını cezbederse. Bu nüfus tufanı Tabii Franco. bunda da bir sakınca görmüyorum. bize hiç baş lardan sonra İspanyol'lar da galipler kulübüne gir-vurmasınlar.

bizimle beraber uygun şartlar karşılığında hareket birliğini kabul edebilirdi: Büyük İspanyol gururunun tatmin edilmesi için.suretle bizi ilgi-Buna rağmen jesuit olan eniştesinin sistematik salendirmiyor. maddi menfaat yönünden de Cezayir'in bir kısmının kendisine he•27» Siyasi Vasiyetim Siyasi Vasiyetim . botajları sayesinde. Fransa'nın küçük bir parçasının vadedilmesi.

İspanya'nın yanı başımızda harbe den gelen en büyük hizmeti yaptı: Iberik yarımadası . Fakat İskeşişlerini iktidara getirmeyi dünyada kabul panya'nın bize elle tutulur bir hizmet göremeyeceği etmezkanaatinin bende uyanmasından ötürü. rak harbe müdahalesinin söz konusu olmadığı hükİtiraf etmeliyiz ki.rın yerine korkunç imtiyazlara sahip olan İspanyol diye edilmesiyle her şeye razı olabilirdi. direkt ola dim. bu savaşta İspanya bize elin-müne varmıştım.

Cebelütarık'ı işgal etmemize imkân vere-harp dışı bırakıldı. buna karşılık Sen Sabastian'dan Ka-sürüklemek zaten bize kâfi geliyordu. İspanyol asdiks'e kadar uzayan bir hattın müdafaası da sırtımıkerinin değeri ne olursa olsun. bilâkis hatırı sayılır kündü: İngilizler .girmesi. Fazladan olarak şu durum şartla-dağınıklık ve hazırlıksızlıktan ötürü harbe girseydi. Ayağımızdaki İtalyan prangasını cekti ama. rın da yeni bir faktör olarak doğması pekâlâ mümİspanya bize yardım edeceğine. içinde bulunduğu za yüklenecekti.

biz . Lâtinlere artık dünya-tık. latabilirlerdi. hiç olmazsa Lâtin memleketlerinin pazlar tarafından yönetilen bir kapitalist menfaatçiönüne geçilmez bir gerileme içerisinde bulunduğu ler rejimine ölüm kalım pahasına bağlanmış olacak-gerçeğini ortaya koymuştur.İspanya'da sivil harbi yeniden başderecede bizi rahatsız edecekti. pa-Bu harp. Neticede hiç de hoşlanmadığımız. Sivil harp sona erdikten sonra. İspanyolları badaki medeniyet yarışından pay almadıklarını ve rıştırmadığından.

fakat o-Francoyu yukarıda saydığım yanlış hareketlerinden nun yardımı ile komandolarımıza Cebelütarık'ı işgal ettirmekti. Ruhban . Bunu bahane ederek İngiltere'nin İspanötürü dünyada affedemem.yardımlarımızla Falanjistleri dünya meselelerinin hallinde söz sahibi olmaya yaşatmaya çalışırken o bu gurubu bir kenara attıhaklarının kalmadığını ispat etmiştir. ğından. nihayet hepsi kızıl olmayan bütün düşmanlarına birer haydut muamelesi yaptığından dolayı En basiti Franco'yu harbe sokmadan.

Eminim re'yi bahtiyar edecekti. İngiltenun dışı ilân etmek bir çözüm yolu değildir.sınıfının takdisi ile bir yağmacılar azınlığı herkesi soyup soğana çe ya'ya harp ilân edemeyeceği muhakkaktı. ka ya'nın harbin dışında kalması keyfiyeti dahi. bu durum İn-ki kızıl oldukları iddia edilen İspanyollar arasında giltere'nin Portekiz . Bize gelince. İspanvirirken bütün bir memleket halkının yarısını.

açlıktan isyan edenleri ezerek onla•2 9 ' •28' FUHRER'IN GENEL KARARGAHI. pek az komünist vardır. 13 Şubat 1945 Nasyonal Sosyalizmin marifeti.kıyılarına çıkartma yapma tehlikesinden dolayı bizi sorumlu tutmayacaktı. Bizi aldattılar. Yahudi meselesini herkesten evvel . Şayet asıl durumu bilseydim.

sonra da isyan etmişlerdir. İşte o zaman pirelerini sil-ken hayvanlar gibi ayaklanmışlardır. Her zaman Yahudiler. beraber yaşadığı milletin . Mısırlılardan günümüze kadar tarih boyunca Yahudi olmayan milletler hep bu ma-cerayı yaşamışlardır. İlk önce kabaca tepki göstermiş. Öyle günler gelmiştir ki. Adapte olmayı kabul etmeyen. bu milletler istismarcı Yahudiler tarafından istismar edilmekten bıkmışlardır. bizzat Yahudi düşmanlığını tahrik etmişlerdir. İçgüdü ile direnmenin bir çeşididir bu.gerçekçi bir şekilde ele almasıdır.

içinde eri-mek istemeyen. fazla olarak müthiş bir yapışkanlık• 31 • Siyasî Vasiyetim Siyasî Vasiyetim ler kendileri için bu tehlikenin farkına vardıkları la kendini zorla kabul ettiren ve nihayet nimetinden içindir ki bize karşı kışkırttıkları ölüm kalım savaşın-istifade ettiği milletin ekmeğine suyuna aldırmadan da. bütün imkânlarını ileri sürmeye karar vermişler-onu istismar eden Yahudiye karşı gösterilen bir düş- .

Hattâ bütün dünyamız yıkılsa dahi. sahip olduğunu iddia eder. Yahudiyi diğer milletlerden maya karar vermelerinin sebebi budur.di. erimeyen ve erimeyi Sosyalizmi ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırred eden bir yaratıktır. Yahudi. Her iki tablo üzerinde dolabını çeviren ve . Tarihte hiçayıran özellik şudur: O Yahudiliği muhafaza bir harp İkinci Dünya Harbi kadar bu çeşit tipik ederken içinde bulunduğu toplumun bütün haklarına tarzda ve özellikle bir Yahudi harbi olmamıştı. Nasyonal manlık tezahürüdür bu.

Dünyanın gözlerini "Yahudi tehlikesi" denen imtiyazlar talep etmez. realite üzerine açmış olacağım. Nasyonal Sosyalizm olaylara dayanarak Yahudi meselesini ortaya . dünyada hiçbir kavim bu kadar aşırılık ve istismara kaçan nilgi ile neticelense bile bu yenilgi ancak geçici olacaktır. Hattâ teşebbüsümüz bir ye-olarak kabul eden Yahudiden başka.bunu kendine verilmiş bir Her şeye rağmen ben Yahudileri maskelerini hak atmaya mecbur ettim.

din hariç hudi zehirinden temizlemek azmiyle onları her yerde kapı sizden hiçbir bakımdan farkı olmadığını utanarak id-dışarı etmiştir. Tam yıkılışa doğru giderken dia eden Yahudiden yüz defa evlâdır. Kaldı ki tecavüzkâr Yahudi sinsi halinden olduğundan çok daha her sahada hücum etmekle. Yahudilere ha tecavüzkâr olmaya sevk etmemizdir.koymuştur: Yahudilerin dünyayı Tutumumuzun bir diğer neticesi de Yahudiyi da-idare etmek kararını etkisiz bırakmakla. gaspettikleri bütün köşe başlarından onları kovmakla. . Irkını kabullenen Yahudi. Alman âlemini Ya az zararlıdır.

Bu harbi kaza-bir
nırsam, Yahudinin dünyadaki
iktidarına son vermiş
panzehir banyosu bizim için
kaçınılmaz olmuştur.
olacak, ona gerçek insanlığın
darbesini vuracağım.
Tedbirimizi almasaydık boğulacak
veya istilâya Ama bu harbi
kaybedersem, bu bile onların muzaf
uğrayacaktık.
-

feriyetini garantilemiyecektir. Zira
onların da kaybeŞayet Almanya'da bu teşebbüsümüzde
başarıya decek çok şeyleri olacaktır.
Taşkınlıklarını öyle bir ulaşsaydık, bu
başarının yağ lekesi şeklinde yayıldıdereceye vardıracaklardır ki, Dünya
kamu oyunda ğına da şahit olacaktık.
Mutlak kurtuluş kaçınılmaz-korkunç
bir Yahudi düşmanlığının doğmasına
sebedı. Zira sağlam bir bünyenin,
hastalığın mikroplarını biyet
vereceklerdir. Gayet tabiî olarak heı
iki tablo yenmesi kadar normal hiçbir
şey yoktur. Yahudi-

•33»
•32»
Siyasî Vasiyetim
SlyasT Vasiyetim
üzerinde oynamakta devam
edeceklerdir. Her mem-deniyetlerin
malı olduklarını ve geçmişlerinin
bizim-lekette o milletin mensupları ile
eşit avantajlar talep kisinden üstün
olduğunu kabul ediyorum. Nasıl ki
ederken, diğer taraftan seçkin bir
ırkın üyeleri ol-biz mensup olduğumuz
medeniyetten gurur duyu-dukları
gururundan da vazgeçmeyeceklerdir.

Mu-yorsak, onlar da kendi
medeniyetleriyle öğünmekte zaffer
Yahudi tipinin sinsi ırkından utanan
haklıdırlar. Öyle tahmin ediyorum ki,
Çinlilerle, Ja-Yahudi tipinin yerini
alması Yahudiliğin so-ponlar
ırklarıyla ne kadar iftihar ederlerse,
onlarla nunu getirecektir. Bu
tiplerden birincisi en azınanlaşmak
benim için o kadar kolay olur.
dan ikinci tip kadar iğrençtir. Zaten
bizzat Yahudiler yeryüzünde Yahudi
düşmanlığını körükleyen davra Bir
ırka mensubiyet temeli üzerine
kurulmuş
-

Son üç asırlık devamlı bölünme hareketleri silinmesi elbette imkânsız olur. yalnız Almanlara has bir özellik de nışlardan vazgeçmezlerse.olan bu gurur. dinî şartlara yabancı te ortadan kalkması için bu tepkiyi doğuran sebeplerin - . bu düşmanlığın ortadan ğildir. Savunma tepkisinin nin neticesi olan bu durum.

Zira Hıristiyanlık Germenlere uy-lere güvenebiliriz. ona karşı uyanan düşmanlığın mutlak teminatıGermen dehasına uygun düşmüyor. . Yahudinin yeryüzünde mevcudi-gun bir din değildir. Kabından taştığı dır. Bu konuda Yahudi yanmaktadır.sirine ve Hıristiyanlığın tesiri gibi bazı sebeplere da önce ortadan kalkması lâzımdır. Dışarıdan getirildiği için yeti.

ırkla-Onlar Büyük Frederick zamanından beri kendinden rın sistematik karışımı asla iyi sonuç vermemiştir. Germen ırkının aşağılık duygusun-dışında. hiçbir ırk için diğer bir ırkla dan başka bir şey değildir. . Bazı bir istisna teşkil ettiğini belirtmeye lüzum yoktur. diyebiliriz ki. önemsiz başarı hâlleri hariç tutulacak olursa. Almanın duyŞunu da itiraf etmeliyiz: Irkî kinlerin hassasiyeti duğu ırkî gurur.veya aşırı saldırgan olduğu zaman. Prusyalıların bu konuda karışmak arzuya şayan bir husus değildir.

emin olanların sessiz gururuna sahiptirler. Prusyalılar Alman Birlikının gururunu taşıması ve bunun diğerleri için bir ğini gerçekleştirmeye muktedir olduklarını ispat et-hakaret telâkki edilmemesi normaldir. Sahip ol-onun canlılığının ve sıhhatinin ispatıdır. Herkesin ır-dukları değerler sayesinde. İşte Prusyalılara has olan bu karakteri ya Japonların bizden aşağı insanlar olduklarını hiçNasyonel-Sosyalizm bütün Almanlara . Çinlilerin ve-mişlerdir. Bu guru-Bir ırkın karışıksız olarak kendini muhafaza dileği ru gösterişsiz bir şekilde taşımaktadırlar.

vermeyi de-bir zaman düşünmedim. 34 • 35' S/yasf Vasiyetim Siyasî Vasiyetim Avusturyalılar da kanlarında Prusyalılarınkini andıran bir gurur taşımaktadırlar. Bu milletlerin geçmiş me-nedi. Bu gurur asırlar yalı tipinin yaratıcısıdır. Hakikatte Prusya karakteri-var ki başka milletler tarafından idare edilmeyip ak-nin her Prusyalıda özel şekliyle .

Onlar iktidarın ve hakimiyetin tecrübelerini bi-karşı tavır alan bir ırkçılık değildir. Bizim ırk-ve kendilerine itaat ettirici olmalarından doğmaktaçılığımız. sine olarak uzun bir zaman boyunca kumanda edici iki veya üç neslin yetişmesi gerekmiştir. Hiç kimsenin kendilerine çok görme-Her ne kadar kolay ifade etmek bakımından diği bunca haklı bir gururun sebebini tecrübelerde Yahudi ırkından bahsediyorsak da. Yahudi ırkından başka hiçbir ırka dır. riktirmişlerdir. . esasında genetik aramak lâzımdır.yaratılabilmesi için.

Buna rağNasyonal Sosyalizm potasında Alman ruhunun men fiiliyatta bir gerçek vardır ki. bu da ortada bir bütün özelliklerini eritecektir. kendinden emin. bunun nü çok iyi bilen.manada Yahudi ırkı diye bir ırk yoktur. yani . Bu potadan çalışkan. Yahudi topluluğunun mevcudiyetidir. bütün diğer milletlerin takdirini meden kabullenebiliriz. Ruhî plân üzerinde her ferdi toplayan daha büyük bir topluluğa mensup olduğu: biribirlerinin aynı olan bir gurup vardır ki. fakat tabii. Yahudiler taramesuliyet sahibi. ferdi fından tasdik edilen bir konuyu biz de tereddüt et-olarak değil ama.

işe başne kadar bu insanlar İbranî dinini bir bahane olarak ladığımız günün icabı. Bu duyguyu gurubuna biz Yahudi ırkı ismini vermekteyiz. dünyanın dört bir bucağında yerleşmiş duygusunu beslemek.özünden gurur duyan modern içinde siyasî yönden hangi milletin tebaası bulunursa Alman tipini yaratacaktır. Alman olarak üstünlük bulunsunlar. İşte bu insan hiçbir zaman karıştırmamak lâzımdır. Her bazen mübalağalı bir şekilde tahrik ettiysek. Almanları biraz da güç kulla-ileri . başkalarını ezmek duygusu ile bütün Yahudiler toplanmışlardır.

Bu husus eşyanın tabi-melinde ibrani dini bulunuyorsa. yine de herhangi bir dinî esastan mahrum- . aksi istikametten başka saldırgan bir hareketin doğYahudi ırkı her şeyden önce aklî bir ırktır. ne de narak iyi yola itmek mecburiyetinde idik. Temasına sebep teşkil eder. Üstelik bütün bunlar bir almışsa.sürüyorlarsa da. bu dinden şeklini atından ileri gelmektedir. Herhangi aynı dine mensubiyetten yaratılmış herhangi bir dinî bir istikamete yapılan kışkırtıcı bir hareket daima bağdan bahsedilebilir. ne dinî bir topluluktan.

Zamanın yavaş işleyişi dur.günde yapılacak işler değildir. Büyük Frederick hakiki Prus-tanımazlarla samimi dindarları aynı seviyede karmakarışık sinesinde birden toplayabilmiştir. Buna •3 6 ' • 37» Siyasî Vasiyetim Siyasî Vasiyetim Yahudilerin durmadan sebebiyet . Çünkü Yahudi cemaati birtakım kararlı Tanrı ile olacak şeylerdir.

en öldüYahudinin damarlarında. Bununla beraber. Aynı zamanda onları.verdiklerini unut-kelerini indirmeye şevketti. özellikle Yahudi karakteri rücü düşmanlarımızın gösterdiği bu . Irk bilgisi yönünden bundan bir çıkar duyan Yahudiler olarak karşımıza Yahudiler bir ırkı temsil edebilecek kadar özelliği bir alıp mücadele etmek bizler için bulunmaz bir şans-araya getirememişlerdir. asırlar boyu katlandıkları zorlukların yarattığı foyası meydana çıkmış saldırgan bir şımarıklıkla bağlan da ilâve etmek lâzımdır. her tır. Alman milletinin saflığını bildiğimizden. tukları.

bu defa temelli olarak Yahudi problemi-ketten. ister Fas'tan gel-nin Avrupa'da ortadan . Harp-zikî vasıfların toplanmasını başka türlü izah etmek ten önce onlara sonuncu bir çağrıda bulundum. hakkaktır. Yahudi fizyonomisinin belirtileri yet yeniden dünyayı harbe sürüklerlerse affedilme-olan bu müşterek vasıfları. meselâ ister Polonya'dan. Şa-imkânsız olurdu. yüzde yüz hangi memle-yeceklerini. Yoksa Yahudilerde birtakım müşterek fi-Yahudilere karşı ben adilâne davrandım.ahmakça foya-taşıyan birkaç damla kanı ihtiva ettiği de mu-ya sevinmemiz lâzımdır.

kaldırılacağını kendilerine miş olsun. . bilhassa Ghettolarda nesilden nesile sürüvarolduğu tehdidini savurdular. Onlar bu çağrıya harp ilân etmekle de etmek mümkündür: Edepsiz bir burun tipi. dünya'nın bütün Yahudilerinde müşaha-haber verdim. Nerede bir Yahudi varsa orada Naslük telkin eden burun delikleri. Bu iğrenç müşyonal Sosyalist Almanya'nın tabiî bir düşmanının tereklik. len pis hayat tarzı ile izah edilebilir. kötücevap verdiler. vb.

Diğer tehlikeler gibi Yahudi tehlikesini de biz Aklî bir ırk. Alın bakalım ruhun vücut üzerindeki üstünlüğünün bir misali! . bildiğimiz mânâdaki ırk anlayışınortaya çıkardık. Almanı Amerika Birleşik Devletlerine yerleştirin o bir Amerikalı olur. İstikbâlde bu sebepten dünya bize dan daha kuvvetli ve daha devamlı bir şeydir. Bir karşı sonsuza kadar minnettar kalacaktır. Hazma müsait olmayan halidir ki Yahudinin ırkını tarif eder. Tabiatı gereği Yahudi haz-medilmeyen bir varlıktır. Halbuki Yahudi nereye giderse gitsin o bir Yahudi kalır.

Askerî ba-kımdan bir yıl erken başlaması menfaatimiz icabı idi. •38» FÜHRER'İN GENEL KARARGÂHI. 14 Şubat 1945 Almanlar için bu harbin tuhaf kaderi hem çok erken. . hem biraz geç başlamış olmasıdır.Ondokuzuncu asırda kaydettikleri süratli yükseliş.39. Yahudilere kudretlerini hissettirdi ve onları mas.

Politikamın adamlarını yetiştirmeye henüz vaktim olmamıştı. Bu genç . Fakat Münih Anlaşmasında İngilizler ve Fransızlar bütün şartlarımı kabul ettilerse buna ben ne yapabilirdim! Ama bugün için harbin biraz geç başladığı mey-dandadır.Madem ki bu harp kaçınılmaz idi. Bu seçkinler zümresini olgunluğa eriştirmek için bana yirmi yıl lâzımdı. harp biraz erken başlamıştı. onu bana 1939 yılında zorla kabul ettirmelerine müsaade edeceğime. Moral hazırlığımız açısından bakıldığında. 1938 yılında harbi kendim başlatabilirdim.

başkaları da sabotaj yapmak arzusu tiştirileceklerdi. Daima bir vakit darlığı içinde Fransa . Tarih boyunca şartlar her zaman bizi sıkıştırmıştır. mizin dar olmasıdır. Biz Almanların dramı daima vakti-ile bize istediğimiz hizmeti gösterememişlerdir.seçkinler zümresi çocuklukların• 41 • Siyasî Vasiyetim Siyasi Vasiyetim dan beri Nasyonal-Sosyalizmin felsefesi içinde yecansız oluşları.

Paris büyük elçimiz man içinde sıkışık bulunmamak lüksünü yaşayabilir Abetz bu fikrin şampiyonluğunu yapıp bizi bu yola . Ruslar geniş sahaları üzerinde. oluşumuz biraz da saha darlığı içinde bulunmamız Fransızlarla işbirliği yapmamak lâzımdı.konusunda politikamızın hataları tamdı. za kamız bize değil onlara yaradı. Bu politidan ötürüdür.

Yüce Tanrı bana hâdiselerin arkasında yürüdüğünü bilmiyordu. Asil hareketlerin anlaşılıp değerlendirildiği. Napoleon NasyonalSosyalizmin yolu üzerinde. Zaman daima onlar için çalışırken.ler. O. orası muhakkak ki düş . orjinal bir siyaset güttüğünü sanıyordu. daima bize iterken. düşmanlık yapıp bizi sıkıştırıyor. milletimi lüzumlu olan ilerleme derecesine ulaştıracak kadar Fransa'sı ile karşı karşıya bulunduğu düşüncesi uzun bir ömür bahşetseydi.

asla bizi önce. bizi mağlûp etmeye çalışacaklardı.içinde idi. Nasyo de değiştirdiği çehresini görmeyi ihmâl ediyordu. Fransa öyle bir usta politikacıdır ki. . Oysa ki bugünün Fransa'sı bir fahişe suratına sanal-Sosyalizmin inancıyla çimentolaşmış bir Almanyanın mağlup edilmez varlığıyla ortaya çıkışından hiptir. yani Fransa'nın yüz sene içinmanlarımız buna müsaade etmeyeceklerdi. Hakikati.

dır. mizde bulunanlardan istifade yoluna gittik. onlara mızı eldeki neticelerde de müşahede etmek kolaykendi ihtilâllerini yapmaları için yardım etmekti. eli ara vermemiştir. bizimle alay etmeye uygun insanların yetiştirilememesinden ötürü. Bunun için de . bizi tahkir etmeye. Tahmin edilenle elde edilen arasındaki fark. BaşarıGörevimiz Fransız işçilerini kurtarmak.İdealimize aldatmaya.

generallerimiz ve diplomatlarımızın hepsi zümreye mensuptu. ruhtan olduğu gibi vatanÜçüncü Reich gibi ihtilâlci bir devletin politikası ile severlikten de mahrum bir burjuvaziyi merhametsizgerici bir küçük burjuva politikası arasındaki irtibat-ce çiğnemek lâzımdı.fosilleşmiş. Çok az istisna-ze Fransa'da buldukları dostları işte bu çürümüş lar hariç. Başka devirlerin harbini kasalarını korumak için işgal . Bu çıkarcılar memleketlerini başka devrin insanlarıydı. Dışişlerindeki dâhilerimizin bi-sızlık bu yüzden meydana gelmiştir.

ettiğimizi düşündükleri yaptıkları gibi başka devrin politikasını güdüyorlarmüddetçe bizi sevdiler. Bazıları beceriksizlikleri. Yeter ki bu ihanet bir örnektir. Bize iyi niyetle hizmet eden diğerleri için de bu satta ihanet etmeye kararlı idiler. bazıları heyekendileri için bazı tehlikeler taşımasın! • 42» •43» Siyasi Vasiyetim Siyasî Vasiyetim . Bununla beraber bize ilk fır-dı.

Kraliçe Victorya'nın dünyasında Fransız sömürgeleri bahsinde daha az mânâsız Delkasse ve Pouncjare isimli küçük kurnazların ha-davranmamıştık. Çünkü düşmanlarımızın içinde de daha eski . Bu düşmatlar. taşralı asiller. işte Av-manlık şimdi bir gerçek olmaktan fazla bir görüntürupa çapında ihtilâl yapmak için faydalandığımız dür. Bu ahmakça politika da dışişleri-vasında sanıyorlardı. eski devrin askerleri. Kaldı ki ezeli İngilizFransız mizdeki dâhilerin (!) eseriydi.min idaresinde. Klâsik stilden diplo-düşmanlığı çoktan önemini kaybetmiştir.

Bize XIX 'ncu asırda ancak yapabilecek ekol mensubu diplomatlar vardır. Fransızlar'ın Alman'a karşı olan . hiçbirisinin dostluğa icabında zarar vermekten sa'nın kartını oynamamalıydık. Hakikatte İngiltebir harbi yaptırdılar.yardımcılar. Bilâkis bu milletlerin geri kalmadığı. Hiçbir surette Fransa'nın bo-re ve Fransa herkesin gayretle kendi rolünü oynadıyunduruğu altında bulunan milletlere karşı Franğı. icabında ortaktırlar. fakat tehlikeli saatlerde buluşan iki esaretten kurtulmaları için yardım edecek.

kaba ihtilâlciler ketseydi. Araplar yerine. önleyemezdi. Cezayir ve Fas'taki hâkiFransa bahsinde iki şeyden birini anlamak ge-miyetini kuvvetlendirmek için çalıştı. bu durumda bizim için Fransa'nın şahsın-de olsalar. bizi . Tunus. 1940 yılında Yakın kini başka bir derinliğe sahiptir. Bu centilmen-rekmektedir. Ama biz ne yaptık? Diplomasimiz Fransa'nın Suriye. Şayet Fransa müttefiği İngiltere'yi terler bizim için âdil dostlar olabilecek.inatçı onları bu kurtuluşa itecektir. Bundan da çıkaraDoğu'da ve Kuzey Afrika'da bu jestimizi hiçbir şey cağımız bir ders vardır.

Şurası ka bir şey düşünmeyen şaka budalası subaylarla işmuhakkaktır ki bizim müttefik kabul edeceğimiz birliği yapmayı tercih ettiler. Ah.dolandırmaktan başda bir müttefik kazanma ihtimali olmazdı. Onlar mesleklerini bildikleri ve gelenek sahibi racaktı. Veya sırf makyavelistlerin hangi gayeyi güttüklerini biliyo-hile yapmak için müttefikimiz olduğuna bizi inandırum. Bu durum bizim için çok daha tehlikeli oldukları . bu meslekten olan Fransa ilk fırsatta bizi yüzüstü bırakacaktı.

Ama hakikatte temevcudiyetleriyle yalnız bunu düşünüyorlardı. Bu inançta bugüne kadar hiç aklanmadığımı ve azılı düşmanlıklarının devrinde yaşadıklarını sanı- . Biz bu memleket hakkında muhakkak ki ba-akılları sıra İngilizlere oyun oynayacaklardı. Fransa'ya aldanırken olurdu. Bütün zen çok gülünç hayâller besledik. Bu menniye dayanan bir tek formülü kabul edebilirdik: adamlar sömürge meseleleri yüzünden biribirleriyle Fransaya karşı sıkı bir itimatsızlık politikası takip etçekişme halinde bulunan İngiliz ve Fransızların ezeli mek.kanaatindedirler.

44. . Siyasi Vasiyetim hakkında düşünülmesi lâzım gelen hususları önceden haber vermiştim*. Mein Kampf isimli kitabımda Fransa yorlardı. 20 yıldan beri bana sunulan sayısız teklife rağmen düşüncelerimi ne olursa olsun değiştirmeyi asla kabul etmemenin sebebini de çok iyi biliyorum. Dedim ya. onlar kendilerini ikinci Vilhel•45' .biliyorum.

15 Şubat 1945 Bu harp boyunca aldığım kararların en önemlisi Rusya'ya karşı harbe girişimdir. Her zaman iki cephe üzerinde birden harp yapmamayı önlememizin gerekli olduğunu söylemiştim.FÜHRER'İN GENEL KARARGÂHI. O hâlde neden Rusya'ya karşı harp açtık? Niçin 22 Haziran 1941 tarihini seçtim? İngiltere'nin başarıya ulaşan bir işgali ile harbe son verme ümidini . Ayrıca hiç kimse Napoleon'un Rus tecrübesi üzerinde derin düşüncelere daldığımdan şüphe edemez.

ne de yenen ve yenilenin belli . dünya görüşünü anlattığı siyasi doktrin kitabı.47. S/yasf Vasiyetim S/yasf Vasiyetim . kıt'a üzerinde Üçüncü Reich'a düşman büyük bir devlet bulundukça ne Avrupa üzerinde hâkimiyet kurma-Mcin kampf: Adolf Hitier in Kavgam adlı. Bu kitap tarafımızdan yayınlanmıştır (y. Halbuki bir takım ahmak şeflerin idaresinde bulunan İngiltere.) mıza müsaade eder.kaybetmiştik.n.

Amerika Birleşik Devlet-bereketli Almanya'nın topraklan üzerine .olmadığı bir barışın imzalanmasını kabul ederdi. Fakat harbi lılar harbe sürüklenecekti. Kendimiz hücum teşebbüsünü elde tutarak onları iz Demek ki harp ebedileşecek ve bu harpte İngilizle belerinde ve bataklıklarında bastırmak suretiyle rin arkasında gittikçe daha faal bir şekilde Amerika-kendi yurtlarında mağlûp edebilirdik.

biz ve düşman tara-liydik. Zaman.. İngiliz kıyılarının yakınlığı.çekmeme-lerinin temsil ettiği potansiyel. Böyle olursa Rusya'ya Avrupa'nın içine dal fından mütemadiyen icat edilip.. vadeli bir harbin içine gömülmenin akıl kân olmadıNeden 1941? Çünkü harbin mümkün olduğu ğını gösteriyordu. kısaca bütün bunlar uzun ması için bir tramplen hazırlamış olacaktık. Evet yine zaman karşı- . geliştirilen silâhlar.

Demek ki çapımızda bir kuvvetle.gittikçe bize karşı oynayacaktı. onları barış rıyorlardı. Her iki cephe yapmaya mecbur etmek için kıt'a üzerinde bizim üzerinde de zaman bize karşı çalışıyordu. yâni Kızıl Ordu ile karşılaşmesele "Niçin 22 Haziran 1941?" . İn-batıdaki düşmanlarımız durmadan kudretlerini arttıgilizleri bu harbin bitişine zorlamak. Çünkü mıza çıkıyordu!. Stalin de uyumuyordu.kadar az gecikmiş olması gerekmekteydi.

meselesi değil. İtal-mız icap ediyordu. Bunun için de tek başına yeterli olabilecek kadar uzun müddet hareketsizliğe mahkûm etmekti. Bizim için mesele onları mümkün olduğu suliyetti. Seçme imkânına dahi sahip deyanlar'in ahmakça açtıkları Yunanistan seferi olmağildik. birkaç hafta evvel Rusya'ya hücum etmiş olafaktörünü silmek bizim için önüne geçilmez bir me-caktık. mamız ümidini İngilizlerin kalbinden çıkarıp atmafakat "Neden daha erken değil?" meselesiydi. Avrupa denen bu satranç tahtasından Rus saydı. .

Rusya'yı yenmekte tek şansımız onu aniden Başka bir önemli sebep vardı. Zira Rusya'ya karşı bir müdafaa harbi bulunan ham maddelerin mutlak ihtiyacı içindeydik.ikinci bir sebebimiz vardı: Sırf mevcudiyeti ile Rusya Hücumdan önceki haftalar sırasında en büyük endi-bizim için büyük bir tehlikeyi temsil ediyordu. almasıydı. Bize şem Stalin'in benden önce hücum teşebbüsünü ele bir gün hücum etmesi mukadderdi. Rusların elinde bastırmaktı. yapma düşüncesine saplanmak .

Madem ki artık kegetirsin diye demir yollarımızı ikram edemezdik. gün geçtikçe duya saha avantajını veremez.49. Kızıl Or-Bize karşı olan angajmanlarına rağmen.manasızdı. tanklarının hücumu ham madde sevkiyatını frenliyorlardı. Teslimatı bir için otostratlanmızı açamaz. birlik ve malzemelerini gün tamamıyla kesebilirlerdi. yifleri istediği gün ham madde sevkiyatını durdura>48' . .

Hayır. sağla-FUHRER İN GENEL .ı>-Hi S/yasrVas/yetfm caklardı. o hâlde bizim gidip bu maddeleri yerinden kuvvet kullanarak almamız gerekiyordu. Zira önümüzdeki zaman içinde Stalin'in bizi terkederek karşı tarafa geçeceğini biliyordum. bu bekleyiş bize teşebbüsün avantajlarını kaybettirecekti. Acaba iyi hazırlanmak için zaman kaybını göze almalı mıydık? Hayır. Kararım Molotof un Kasım ayındaki Berlin ziyaretinden hemen sonra alınmıştır.

Böyle bir . Romanya. Kaldı ki bu konularda hiçbir şantaja biz boyun eğemezdik. Bu memleketleri komünizmin mihrabı üzerinde kurban etmek 1940 yılından itibaren Fransız proleteryasmı Avrupa'nın koruyucusu ve hâmisi Üçüncü Reich'm kurtarmamakla hem vazifemizi yapmadık. mak istediğimiz kısa mühleti de pahalı ödeyecektik. 16 Şubat 1945 Bulgaristan ve Türkiye konularındaki şantajlarını kabul etmek lâzım gelecekti. hem de kabulleneceği bir rol değildi. Aksi halde Bolşevikler'in Finlandiya.KARARGAHI.

Ne yaparsak yapalım Rusya'ya karşı harp yap-manın önüne geçilemezdi. Ahlâkî ve stramilletlere de el uzatmamakla en büyük hatayı işle-teji açılarından bakıldığında sefil bir hesap olacaktı dik. .davranış bize menfaatlerimizi bilmemezlikten geldik. bu. Hesapta böyle bir harbi Onu imparatorluk yükünden kurtardığımızdan fena şartlar içinde karşılamak da vardı. Özellikle deşerefsizlik lekesi getireceği gibi bu cinayete göz niz ötesi Fransız tâbiiyeti altında bulunan yabancı yummamızın cezasını da görecektik.

Bu konuda Fransız milleti. Fransa'nın yüksek tabakalarının korunmasının öne-minin bilincine sahiptir. Jules Firy zamanında da Fransızlar sö>50' . Onbeşinci Louis idaresinde olduğu gibi.dolayı Fransız milleti kesinlikle bize kızmayacaktı. Berlin'i terkeder etmez önümüzdeki ona seçilmişler tabakasından daima daha büyük an-ilk münasip günlerde Rusların hesabını görmeye layış sahibi olduğunu göstermiştir. başında taşıdığı sözüm Molotof. Fransız halkı karar vermiştim.

Loisiana'yı Amerikalılar'a pazarlık edip sattı diye Napoleon'un halk nazarında popülerliğini kaybettiğini sanmıyorum. 17 Şubat 1945 . Bu-na karşılık.5i Siyasî Vasiyetim mürgecilik teşebbüslerinin abesliğine karşı isyan et-mişti. FÜHRER'İN GENEL KARARGAHI. onun kabiliyetsiz yeğeni üçüncü Napoleon'un Meksika'ya harbetmeye gidişinin kendisine ne belâlara mal olduğu herkesçe malûmdur. Böyle bir şey olmamıştır.

Bu hakikat bu gibi rehberlerin inancını ortaya koymuşlur.Ne Fransa'yı ne de Fransızları asla sevmedim. iu duygu ve düşüncelerimi de daima haykırmaktan liçbir zaman geri kalmadım. •52» . Buna rağmen aralahnda kıymetli insanların var olduğunu kabul etmiş|im. Ama yine onların bazı vatandaşları bu ileri görüşlülük ve inanca lâyık olacaklarına vahşice davranmayı tercih etmişlerdir. Şüphesiz ki bir çok Fransız tam bir samimiyet büyük bir cesaretle Avrupa kartını oynadılar.

Halbuki harbi kazanmazsak. . hatalarımın listesine ilâve edilmesi lâzım geldiğini kabul etmem. Karşımıza diktiği sayısız güçlüğe karşı İtalya'nın harbe müdahalesi en iyimser ölçülerle bize birtakım küçük yardımlar derecesinde kalmıştır. benim için bir mecburiyettir.•53» FÜHRER'İN GENEL KARARGÂHI 18 Şubat 1945 Bütün hissi faktörlerden sıyrılarak ve olayların soğuk bir muhakemesinden sonra İtalya ve Duçe'ye karşı dostluğumun. İtalyan dostluğunun bizden fazla düşmanlarımıza yaradığı hususu gözle görülen bir gerçektir.

uğrumuza feda edeceği bütün kurbanların.İtalyan müdahalesi bu kaybın sayılı faktörlerinden birisi olacaktır! İtalya'nın bize yapacağı en büyük hizmet harbin dışında kalmasıydı. dışı kalmayı benimsesin ve biz o zaman ona sayısız Mukadderatımızın . bütün feda-55 Siyasî Vasiyetim Siyast Vasiyetim karlıkların üstünde idi. Gönül isterdi ki İtalya harp ve Yakın Doğu'da muazzam bir tesir yaratacaktı. Onun bu çekimserliği bize.

Romalıların gerçek vârislerinin yüce tarihi zırdı. Menfaatimiz açısından önemli olduğu halde. Karşılaşacağımız her durum mu-teşvik . efsânesini yeniden canlandırması için onlara yar-biz bu milletlere yardım etmek. onları istiklâl yolunda dımcı olacaktık. Mısırlılar. İtal-du. Muzaffer olduğumuz takdirde İtalya ile mizin haberleriyle bütün İslâm dünyası çalkalanıyorkazancımızı ve zaferimizin şerefini paylaşırdık. bütün Yakın Doğu isyana hayanların. Iraklılar.İtalyanlara bağlı olması bu dere-ve sonsuz yardımlar yaparak. Zaferleriderebilirdik. bütün ihtiyaçlarını gi-ce asil bir davranışı mümkün kılmıyordu.

etmek için ne yapabiliyorduk sanki? İtal-hakkak ki onları yanıbaşımızda savaşçı olarak gör-yanların yanıbaşımızdaki mevcudiyeti bizi felce uğmekten herhalde daha iyi olurdu! ratırken. İslâm dünyasındaki dostlarımız nezdinde de bu yakınlık büyük bir hoşnutsuzluk yaratıyordu. 1940 Haziranında İtalyanın harbe müdahalesi çözülmekte olan Fransız ordusuna öyle bir eşek çif Zira bu müslüman memleketler bizi isteyerek veya - .

Sünûsîlere karşı tatbik edilen barbarca -j . Fransa j Üçüncü Reich'ın orduları tarafından erkekçe mağ edilmektedir. o zamana kadar zaferimizi istemeyerek cellâtlarına yardakçılık yapan bir dav-sportif bir eda ile kabul eden Fransızlar dikleşip za ranış içinde görüyorlardı. Kaldı ki bu bölgelerde Fransızlar ve İngilizlerden fazla İtalyanlardan nefret ferin gecikmesine sebebiyet vermişlerdir.tesi tesiri yapmıştır ki.

mihver devletle eziyetlerin hâtırası. kilde yaşamaktadır.lûp edildiğini kabul ediyordu ama. rinin ordularının zaferlerine tahammül edemiyordu. Afrika'da ihtilâlci . Diğer taraftan harpten önce \ Mussolini'nin kendini İslâmın kılıcı şeklinde dünyaMüttefikimiz İtalya aşağı yukarı bizi her tarafta ya ilân etmesi gibi gülünç iddiaları harpten önce ol-rahatsız etti. bu bölgelerde hâlâ canlı bir şe-.

Mussolini'ye para ile kan-meselesi kabul ediliyor ve bu yüzden Benito Musso-dırılmış veya korkutulmuş birkaç zavallı ahmak taralini Kuzey Af rikaya sahiplik yapmak imtiyazını talep fından verilmiştir.< duğu gibi halen alay konusu olmaktadır. İslâm dünyası ile yapılabilecek ediyordu.bir politika takip et. meselâ İtalyanların mevcudiyeti engel ol-' Muhammed veya Hazreti Ömer gibi büyük fatihlere du. Durum gereği Afrika meselesi İtalya'nın özel yakışacak olan bu unvan. Hazreti memize. İtalyan müttefikliğine olan len . Hiç olmazsa Fransa tarafından idare edi-büyük bir politika vardı.

müslüman memleketleri istiklâle kavuşturmalıy-. sadakatimiz yüzünden elimizden uçan nice fırsatlar dik. Bu hareketimiz İngiliz köleliğini sürüyen Mısır gibi bunu da kaçırmıştık! •56» •57» Siyasî Vasiyetim Siyasî Vasiyetim Görülüyor ki. İtalyanlar en iyi . giriştiğimiz hareket plânı üzerin-yesinde Churchill yurttaşlarının cesaretini tazeleye-de.

kartlarımızdan birisini oyna-bilmiş ve dünyadaki bütün İngiliz taraftarlarına yeni maktan bizi men etmişlerdir: Bu plân Fransız himaümitler vermişti. İtalyan'lar Habeşistan'da ve Lib-yesi altında bulunan bütün milletleri istiklâle kavuşya'da hiçbir duruma hâkim değilken. fikrimizi sor-turmak ve İngiliz zulmü altında bulunanları isyana madan. . hattâ bize haber vermeden tepeden inme teşvik etmekten ibaretti. Bu politika bütün İslâm bir şekilde Yunanlılar'a karşı tamamıyla lüzumsuz dünyasında heyecanlar yaratacaktı.

ister bir savaşa girişmişlerdi. nin ve sertleşmelerinin sebebini burada aramak lâzımdır. Bütün plânlarımızın aksine olarak Yugoslav-Moral bakımından politikamızın tesiri iki misli lar'ın . Yugoslavlar'ın 1941 ilkbaharındaki dönüşleri-hissedildiği bir ger-çektir.İster iyi. Yunanistan'daki şeref kırıcı kötü olsun İslâm dünyasında bir milleti başarısızlıkları Balkan Devletlerinde bize karşı bazı ilgilendiren herhangi bir konunun Atlantik'ten hoşnutsuzlukların meydana gelmesine sebebiyet Büyük Okyanusa kadar bütün İslâm dünyasında verdi.

diğer taraftan im-cağımız harbin gecikmesi söz konusu olmuştur. Zira bütün korku-tirdik. Şayet Balkanlar'da karga-yanlar'ın Kuzey Afrika'daki sömürgelerine bulaşması . bu tümenlerle uçsuz bucaksız bir sahayı muz Fransız sömürgelerindeki istiklâl havasının İtalişgale mecbur kalmıştık. Balparatorlukları üzerindeki hükümranlıklarını muhafa-kanlar'da en iyi tümenlerimizden bir kaçını körleşza etmeleri için gayret gösterdik. bundan da Rusya'ya karşı açaFransızlar'm gururunu yaraladık. Bir taraftan hiçbir fayda elde etmeden leye mecbur kılmış.sertleşmesi bizi Balkanlar kesiminde müdaha-felâket oldu. Zira.

. Madem ki bu topraklar şimdi İngiliz ve Amerikan bölgede kullanmak lüzumu da doğmayacaktı. Bizim tarafsızlık politikasını kabulleneceklerdi.şalık olmasaydı. bu neticenin bizler kan memleketleri bize karşı seve seve iyi niyetli bir için bir felâket olduğunu da söyleyebilirim. Halbuki bu yanlış dış politikamız İngilizler'in Suriye'de ve Korent ve Girit üzerine gönderdiğimiz paraşütçüle-Libya'da kurtarıcı rolünde gözükmelerine dahi rimizi Cebelitarık'da kullanmayı tercih ederdik. en iyi tümenlerimizden birkaçını bu idi. Bal-kuvvetlerinin işgali altındadır. sebebiyet vermiştir.

Askerî açıdan bakıldığı zaman durum daha parKeşke savaşan milletler arasına girmeselerdi.Ah. Bu zafer sa•58» •59» Siyasî Vasiyetim Siyasî Vasiyetim . keşke İtalyan'lar harbin dışında kalsalardı. düşmanlarımıza birbirimize bağlayan dostluk ve menfaatler açısın-ilk zaferi kazanmak imkânını vermiştir. İtalya'nın harbe girişi. Bizleri lak değildir.

İtalya'nın Avusturya'nın Almanya tarafından ilhakı) yapıldığı harbin dışında . dan İtalyanlar'ın bu davranışı. Çünkü İtalya'nın askerî kudreti hak-Vefa hissimden dolayı İtalya'yı tenkit etmekten kında pek fazla bir şey bilmeseler de. bu devletin bu veya mahkûm etmekten her zaman çekindim. O büyük bir kıymet taşıyacaktı? Müttefikler ne kadar zaman her şey değişecekti.m. kıştan evvel Rusya harbini tamamlardık. bizim için ne kadar bizler. sevineceklerdi. Zira kadar zayıf olacağını tahmin edemezlerdi.

kalmasıyla. Bu durum bizim Duçe benim dengimdi. Her zaman İtalya'yı Almanya ile aynı eşitlik devletin harp dışında kalması dahi her zaman mümkün plânı üzerinde tuttuk. yarımaadanın yakınlarında çok sayıda kuvvet lesi yapılmasının yanlış olduğunu göstermişlerdir. bulundurmaya mecbur olacaklardı. Fakat bu mam. Ama ne yazık ki hayatın ka-olabilecek bir İtalyan müdahalesine engel olmak nunları eşitiniz olmayanlara eşitinizmiş gibi muame-için. belki de mühim bir kudreti zaman Benito Mussolini'nin davranışını asla unuta-bertaraf ettiklerine sevineceklerdi. .

Fakat mühareketsizliğe mahkûm edilmiş. olaylardır. böyle hâllerde bizler için tek başımıza kalmanın daha iyi olduğunu . ihtirasları yönünden benden de üstündü. Biz Almanlar. kuvvetleri demektir. yığınla İngiliz him olan ihtiraslar değil. bu "tuhaf harp" yalnızca bizim menfaatimize uzayacaktı. Kısacası.Belki de milleti hakkındaki için zaferin ve harbin tecrübelerini tanımayan.

ama hiçbir şey kazandırmaz. Halbuki "zafer nerede ise İtalya . Polonya'da. Hollanda'da.hatırlamamız lâUzayan bir harp düşmana fayda verir. Ben her zaman zaman bırakmayacak tarzda idare etmek ümidinde "İtalya daima nerede bulunursa zafer ordadır. Ben bu harbi düşmilletlere kendimizi bağlamak. düşman zımdır. dim. Dönekliklerini defalarca ortaya koymuş zayıf harp de pişmek imkânını bulur. bize çok şey kaybet-mana harbetmek sanatını öğrenmek için fırsat veya tirir." der-idim. İskandinavya'da.

Rusya'ya sevk eden aklın sesini dinlemediğime esef ediyo-15 Mayıs 1941 den itibaren hücum edebilirdik. Ne Duçe'nin şahsına olan bağlılığım. ne de İtalyan milletine karşı olan içten dostluğum değişmedi.oradadır. dık: En az zayiatla sür'atli zaferler. düşmanlarımızın mahvını getiren kesin ve katıksız zaferlerdi bunlar. .. Şayet mihver devletleri değil de. bu harp yalnız Fakat beni İtalya'ya karşı kaba bir politika gütmeye Almanya'nın idare ettiği bir harp olsaydı.." de-Belçika'da ve Fransa'da buna benzer neticeler al-mek lazımmış.

Nedense hayat hiçbir zaman zaaf gösterenleri affet-miyor. Bu kaba politikayı hem Duçe'nin şahsî menfa-Mutlak zaferlerle bir misli daha kuvvetlenmiş olan 60' •61 • Siyasi Vasiyetim atleri. FÜHRER'İN GENEL KARARGÂHI. Fakat iyiliğim yüzünden mukadder olmayan bir hayli olay meydana geldi. Tabii bu tutumun affedilemeyeceğini biliyordum. olamayacak işler oldu.rum. . hem de halkının geleceği için uygulamalıy-dım.

Nasyonal Sosyalizmi ortadan kaldırmak için harbe girmeye kararlıydı ve bunun için de başka bir bahaneye muhtaç değildi. Harbe karış- . Dünya Yahudiliği tarafından yönlendiri-len Roosevvelt. Japonya'nın Pearl harbour saldırısını bahane ettiği bir gerçektir. Ama bizim nazarımızda Japonya'nın harbe girişinin hiçbir gölgeli tarafı yoktur.19 Şubat 1945 Birleşik Amerika'yı bize karşı harbe sokmak için Roosevvelt'in.

Ne de olsa Pearl Harbour felâketinin büyüklüğü. Zaten bu biçimdeki sahtekârlıklar kendisini rahatsız edecek değildi. Amerikalılara . onun için bir müjde olmuştu. uydurabilirdi. Yurttaşlarını topyekûn harbe sürük•63' 62< Siyasî Vasiyetim S/yasfVas/yeöm lamış oluyorlardı.mak istemeyen Amerikalılar'ın direncini yenmek için Roosewelt'in kendisi bazı bahaneler ortaya atıp.

gelince. Ama hiçbir kışkırtmak için elinden gelen her şeyi yaptı. zengine kapılıDünya Harbi sırasında çevirdiği manevraların daha yor demektir. mışlardı. İnsan Yahudilere kapılınca. Bu ya-zaman "sarı tehlike" korkusu ile o kadar dolu olma-pılanlar Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'un I. onlar da lemek ve muhaliflerin son mukavemetini yok etmek 1919 yılındaki hayâl kırıklığından sonra bir Avrupa için ona böyle bir felâket gerekmekteydi. Bu yolda Yahudinin zenginliği ile be-geniş bir plân üzerinde tekrarından başka bir şey raber onun en Makyavelist . Japonları harbine girmeye pek istekli değillerdi.

Bu müdahale kaçınılmazdı. I.niyetlerine de kapılmak değildi. Dünya Harbi esnasında Lousitania gemisinin kaçınılmaz bir âkibettir. Onlar uzun zamandan beri ise. bir dünya devleti olan bu Doğu . Şayet Bu konuda Yahudilerin ayrıntılı bir plâna sahip 1917'de Amerika'nın I. 25 yıl sonra bu müdahalenin olayların mantığına kötülüklerine bulaştıramadıkları Japonya denen ve yazılı bulunması tabiidir. şeytanca torpillenmesi. Dünya Harbine girişi önlemedi bulunduklarına eminim. Amerikalıları Almanlar'a karşı harbe sürüklemek için hazırlanmış bir düzendi.

Fakat bizim için 1933 yılında.İmparatoı luğunu Dünya Yahudiliği ilk önce 1915 yılında mütte başka beyaz bir ırka boğdurmak imkânlarını araştırfikleri kendi emelleri uğrunda kullanmaya başlamış mışlardır. Bu harp bize biraz daha . ti. Reich'ın Bizim için Japonya daima bir müttefik ve bir doğuşunda inatçı bir savaş ilân edilmişti. Kaldı ki dost olacaktır. yani 3.

Bu yandır. Japon-Yahudilerin tesiri durmadan büyümüştü. teşvik etmelidir. Şüphesiz ki bu devletin bizimle aynı yanıbaşımızda Japonya gibi değerli bir müttefike günde Rusya'ya harp ilân etmemesi teessüfe şa-sahip olmak bizim için paha biçilmez bir şanstı. cereyan etseydi. Birleşik ya bizi birbirine bağlayan bağları kuvvetlendirmeye Devletlerin harbe girişi kaçınılmaz olduğuna göre.Japonya'yı son çeyrek asır içinde Amerika Birleşik Devletlerinde takdir etmeyi ve ona hürmet etmeyi öğretti. ne bu anda Stalin'in . Şayet olaylar bizim temenni ettiğimiz gibi aynı zamanda Yahudiler için de büyük bir şanstı.

O zaman bolşevikleri 1941 kışında harbe iteceklerdi. Özellikle bu gaye uğrunda. ne de Budapeşte'de ordugâh ku-Amerika Birleşik Devletlerini kendilerinin olan bir rabileceklerdi. lau'yu kuşatacak.orduları Bres-Uzun zamandan beri bekledikleri fırsat zuhur etmişti. temizleyecek. muhakkak ki Roosevvelt'de bizim bütün Amerikalıları birleştirmekle ustalıklarını ispatçapta düşmanlarla karşılaşmakta tereddüt edecekti. Aynı zamanda 1940 tarihinde. yani Fransa'nın .

• 64» •65 « Siyast Vasiyetim mağlûbiyetinden sonra. O zaman Birleşik Amerika'da yapılan Başkan seçimlerinden ötürü. Japonların Singapur'u ala-mamalarına esef edebiliriz. Bu da harbin dönüm noktalarından biri ol-muştur. Her şeye rağmen. Japonlarla biz mutlak surette beraberiz. Birleşik Devletler harbe müdahale etme imkânına sahip değildi. beraber yeneceğiz veya beraber mahvo- .

FÜHRER'İN GENEL KARARGÂHI,
lacağız. Şayet önce biz mağlûp olursak,
Rusların Japonya'ya harp ilân etmeyip
"Asya Dayanışması"
20 Şubat 1945
masalını devam ettireceklerini
kat'iyyen sanmıyorum.
Cebelitarık'ı 1940 yazında Fransa'nın
mağlûbiyetinden sonra, hem İspanya'da
yaratmaya muvaffak olduğumuz
heyecandan, hem de İngiltere'nin
geçirdiği şaşkınlıktan istifade ederek
işgal etmeliy-dik.
Fakat güç olan o sırada İspanya'yı

yanıbaşımız-da harbe sokmak keyfiyeti
idi. Halbuki birkaç hafta önce
İtalya'nın zaferimizin (!) imdadına
koşmasına o sırada engel olmak
imkânsızdı.
Bu Lâtin memleketleri nedense bize
şans getir-miyor. Döneklikleri
zayıflıkları ile direkt orantılıdır.
Bu hâlleri bütün oyunu berbat ediyor.
İtalyanların harp meydanında parlak
arzularına set çekemedik.
• 66»
'67'
Siyast Vasiyetim

Siyasî Vasiyetim
Halbuki harbe iştirak etmemeleri
şartıyla onlara bir kadınlardan hiçbir
sırrını saklamıyordu. Bunu biz bikahramanlık beratı vermeye, askeri
zaferin kazancıliyoruz. Düşmanlarımıza gelince onlar
da bilmek nı ve kazanılmış bir harbin
bütün avantajlarından için çok para
harcıyorlardı. Böylelikle birçok sırlarıpay ayırmaya hazırdık.
mız düşmanlarımıza ulaşıyordu.
İngilizlere gelince, bizden daha fazla
onlar Lâtin O hâlde her zaman her şeyi

Duçe'ye söyleme-müttefikleri
tarafından aldatıldılar. Şayet
Chamber-mem için mühim sebeplerim
vardı. Teessüfe şayan-lein (1938
yılında İngiliz başbakanı idi)
Fransa'nın dır ki o bu mecburiyeti
anlamadı, bana gücendi ve içinde
bulunduğu çözülmüş durumdan
haberdar ol-aynı şekilde davranma
yolunu tuttu.
saydı, her halde harbe girmezdi. Zira
İngilizlerin he-Kısacası Latinler bizi
yerimize çivilediler. Fransa sabına
göre, Fransa kara harbinin bütün
yükünü çe-ile gülünç bir politikayı
sineye çekmek için Monto-kecekti.
Polonya için Chamberlein sadece

timsah ire'a gittiğimde. olan üçüncü bir Lâtin millet. her ikisinin de zaafı bizim kaderimize menfî yönden tesir etmiştir. İster dost uğursuz politikasını yürütüyordu. İtalya. sonra sahte bir dostun kucaklama-gözyaşları döküyordu. . Yunanistan'a karşı maddi zaafı birleştirmiş durumdadırlar. başka yerde meşgul Lâtin milletler en gülünç iddialarla en büyük bulunmamdan istifade ederek. ister düşman Fransa olsun. Bu memleketi derisini yüzüllarına Handay'de katlandığımda sözüm ona dostum meye bırakmak kadar hiçbir şey tabii olamazdı.

Ona karşı beslediğim mutlak güvene rağmen projelerimizin başlangıçta bozulmasını istemediğimden dolayı plânlarımdan onu haberdar etmezdim. ar aşıra bu zaafa karşı almak mecburiyetinde bulunduğum tedbirlerdir. Ben Mussolini'ye itimat ediyorduysam.Duçe ile benim aramda olan bütün anlaşmazlıkların temeli. o da Ciano'ya itimat ediyordu (Musolini'nin Dışişleri Bakanı ve damadı) halbuki bu sonuncusu da etrafında kelebekler gibi dönen güzel •68' •69' .

21 Şubat 1945 Eserimizi inşa etmek için barışa ihtiyacımız vardı. 1933 Ocağında iktidara geçişimizden beri aralıksız olarak her zaman harp tehdidi mevcuttu.FÜHRER'İN GENEL KARARGÂHI. diğer taraftan politikada realist görüşü tatbik edenler vardı. Ben her zaman barış istedim. Fakat düşmanlarımız tarafından hep harbe itildik. Bir taraftan Yahudiler ve onlara koltuk verenler vardı. Bütün tarih .

Bir tarafta her şeyi düşünen bir insanın ve dünya çapında bir formülün tatbik edilmesini isteyenler vardı. diğer tarafta ise realistler bulunuyordu. Nasyonal Sosyalizm Alman '71 Siyast Vasiyetim SiyasT Vasiyetim .boyunca bunlar birbirleriyle anlaşmaları mümkün olmayan iki ayrı düşünce cephesini temsil ediyorlardı.

O hâlde ne bölünmez barışa ne de bölünmez harbe inanmamak Enternasyonalistler. idealistler. Ulaşıl lâzımdır.insanından başka hiçbir şeyle ilgilenmez ve onun ği bütün teşebbüsler ister istemez sınırlı ve ulaşılmasaadetinden başka hiçbir şey aramaz. hayalciler her zaman fazla yükseği hedef olarak alıyorlar. . ması mümkün olmayan bir cenneti vaadederek büMünih Anlaşması arefesinde 3 'ncü Reich'ın tün dünyayı aldatıyorlar. sı mümkün hedefleri ihtiva etmektedir.

bize karşı merhametsiz bir tahayyül ettim. samimi. girmek istediklerini ve onlarla anlaşmanın mümkün ahmak. hümanist adını alsın.Etiketleri ne olursa olsun. komünist. utanmaz veya eyyamcı olsun. Eldeki imkânlar görme bu Hitler ile görüşmek için Berghof'a rahat-nispetinde ben daima kendi çapımızda bir cenneti sız olup geldiği zaman. Büyük burjuva. Bu cennete Alman . düşmanlarının ne pahasına olursa olsun kanımıza Hıristiyan. bütün bu in-olamayacağını anlamıştım. kapitasanlar ellerinde bayrak gibi salladıkları bu formüllerle list Chamberlein aldatıcı şemsiyesi ile sonradan ancak köle imâl edebilmektedirler.

milleti gelişme savaşa girişeceğini o da biliyordu. O sıralarda bizim menfaatlerim iz önce ve dim. Beni uyutmak yoluyla ulaşacaktır. Kışkırttığım dünya çapındaki kinlerin sebeple aniden vurmaktı. Harbi 1938 yılında yapmak lâ . Bu Yalnız yerine getirebildiğim ve yerine getirebilseyahati yaparken tek ve biricik gayesi zaman ka-meye muktedir olduğum şeyleri vaadetmekle yetin zanmaktı. için bana ne olursa olsun çok şeyler verebilirdi.

Kararlı ve itiMüzakere masasında karşımızda oturanlar ön-raf edilmeyen gayelerin. için oyunun kurallarını bozuyordum. insanların saflığını istismar celeri tuttukları her şeyi bıraktılar. . Zira harbin yayılmaması için bu elimizdeki getirilmeleri imkânsız olan vaadlerde bulunmadığım son fırsattı. Bütün düşmanlarım gibi yerine zımdı.rinden biri de budur. O zamanki şart-dan daima uzak kaldım. Korkaklar gibi etmek alışkanlığı içinde olanlardan ve kışkırtıcılar-bütün isteklerimize boyun eğdiler.

lar içinde harbe girmek teşebbüsünü ele almak ha-Nasyonal Sosyalizm doktrininin dışardan getiril-kikaten güçtü. Münih'de ÖNLENMESİ MÜMmiş bir doktrin olmadığını her zaman ilân ettim. - . Al KÜN OLMAYAN BİR HARBİ kolayca ve çabu man milleti için hazırlanmış bir fikir olduğunu göz çak kazanmak fırsatını kaybettik.

Nasyonal Sosyalizmin ilham etti'72' • 73 < Siyasi Vasiyetim Siyasi Vasiyetim Kendimiz de her ne kadar hep hazır sayılmayüzünden bunalacak olan Fransa ve İngiltere. 1938 yılının Eylül ayı böylesine bir hü- .ler önüne serdim. yine de düşmanlarımızdan daha derli kamu oyunun da bizden yana oluşu yüzünden pasif toplu idik. dünya dıysak da.

kalacaklardı. Hem de Fransız politikasının Doğu cum için en az müsait olan bir tarihdir. bizim tarafta sınırlandırmak ne mümkün! bulunacaktı. Fakat savaşı Avrupa'daki başlıca desteği Polonya. . Bizimle sırf Polonya için savaştıklarını Silâhlar yolu ile hesaplaşmak metodunu tercih söyleyen Fransa ve Büyük Britanya İmparatorluğu etmemiz lâzımdı. Bu devletlerin ayrıca böyle bir olmuştu. Hattâ düşmanlarımızın o an bütün arzula dünya harbini yapamayacaklarına da emindim. Bu hâl bizim için bir mecburiyet çaresiz kalacaklardı.

Bir kere silâhlar patladıktan sonra. Doğu Avrupa ve Balkanların askıda . Südet problemini silâh yoluyla çözmekle Çekos re ve Fransa'nın işe karışmalarına meydan kalma lovakya'yı ortadan kaldırmış ve bütün haksızlığı da dan. hima rımıza boyun eğme kararlarına dahi aldırmayacak ye ettikleri memleketlerin gözünden düşmüş İngilte tık.

Bize çaresi ancak geçici olabilirdi. durumumuzu sağlamlaştırmak için gerekli binde ne kadar küçük olsa dahi "müstakil bir Çe-zamanı kazanacak. mukadder olsa dahi dünya har-koslovakya yarasının" mevcudiyetine ne olursa ol-bini birkaç sene daha geciktirecektik. sun müsaade edemezdik. Zira Almanya'nın kalgelince.kalmış Beneş'e yüklemiş olacaktık. Ama 1938 yılında yapabilece-Hali hazırda. Münih'de bulunan hâl meselelerini de daha sonra halledebilecektik. düşmanlarımızın içine düştükleri ğimiz silâhlı müdahalelerden çok daha düşük . Bu yarayı 1939 yılının Mart ayında deşdik.

Alman olmayan bir halk üzerinde hi-düşmanlarımız bu gayretler içinde mahvolmamız maye kurmak durumunda gözüküyorduk. ümidini beslemek hatâsına dahi .şartlar uyuşukluk ve konfor düşkünlüğü belki de atadan içinde idik. Zira dünya kamu oyunun gözünde ilk kalma kinlerine üstün gelecek ve bizi unutacaklardı. defa kendimizi haksız duruma sokuyorduk. Hattâ dâvasını değil. Artık Kimbilir belki de bütün isteklerimizin Avrupa'nın Almanların 3 'ncü Reich'ın idaresi altında birleşme doğusuna yöneldiklerini fark edeceklerdir.

büyüyen kudretini Macarlar ve hattâ Polonyalılar'm kurtuluşu için bir yakından takip ettikleri Rusya'nın zayıflamasından yıldırım harbi olurdu. her ne kadar bize denk değilse de. Slovaklar. Çeklerin hâkimi-batıda barışı garantiye alıyorlardı. . Şansımız ve olayların sür'ati istifade etmek istiyorlardı. • 75 • FÜHRER'İN GENEL KARARGÂHI. Her halükârda bir taşla iki kuş vuruyorlardı. Bir taraftan Harp 1938 yılında açılsaydı.74. .düşmüşlerdir. diğer taraftan da yeti altında bulunan Südet Almanları.

Mantığa aykırı ve hakiki sebepten mahrum bir harptir. her şey bambaşka olabilirdi. Zira birbirlerini anlamaya ve sevmeye değilse de Almanya ve ABD'nin hiç olmazsa belirli bir gayret harcamadan birbirlerine tahammül edebilmeleri . Yahudiler tarafından seçilen Roosewelt'in Amerika Birleşik Devletlerinde kumandayı ele alması tarihin tesadüflerinin bir hükmüdür. Yahudiler ve onların bu adamı olmasaydı. Ben Almanya'da iktidara geçerken.24 Şubat 1945 Birleşik Amerika ile yaptığımız bu harp aslında bir dramdır.

Amerikalıların eteklerine it rol de inkâr edilemez. evet yalnızca budur. Hakikatte Amerika'nın iskânında Almanların kudretli bir katılımı vardır. Ameri* • 77» Siyasî Vasiyetim Siyasî Vasiyetim kan kurtuluş savaşında Steuben'in oynadığı azimli İlişkilerimizi bozan ve her şeyi çığırdan çıkaran budur.için elde mevcut her şey vardı. . Birleşik Devletlere en çok kuzey kanını getiren yine biziz.

Amerikalıları ilgileri lerden faydalanarak kurtulduk. onların ürettikleriyle beslenen işgalci Ya-Son büyük iktisadi buhran. Almanya ve Birleşik hudiliğin kendileri için ne biçim belâ olduğunu 25 yıl Devletleri aynı zamanda ve aynı derecede sarsmıştı. . Amerika'yı Bu buhrandan oldukça birbirlerine benzeyen çare-ilgilendirmeyen menfaatler uğruna. geçmeden anlayacaklarına eminim.yapışmış.

Bu işler her ne ka-olmayan maceralara sürükleyen. yine bu Ya-hudilerdir. Onlarda ise bu başarıyı gerçekleştirmek fev-I' lerin kinlerini paylaşmalarına ve onların dümen su-kalâde kolay olduğu halde. Roosewelt ve Yahudi yunda yürümelerine sebebiyet verecek tek mecburi-danışmanları tarafından güçlükle başarılabilmiştir. New Deal (Roosewelt'in buhrandan sonra tatbik et-l ya şiddetli Yahudi düşmanları olacaklar ya da yutu-tiği politikanın adı) politikasının . Yahudi-mişti. dar zor idiyse de bizim için bir başarı ile neticelen-Yahudi olmayan Amerikalıların. yetleri var mıdır? Çeyrek aşıra kadar Amerikalılar.

harp hezeyanlarından ileri gelmiştir. muhakkak ki kısa ömürlü bir zafer olmaktan ileri gi-Almanya'ya gelince. Biz bu harbi kaybedersek.iflâsı. Birleşik Devletler pekâlâ otarşik bir ekonomi içinde yaşayabilirlerdi. . Sonsuz bir toprak sathına sahiptirler ve bu-zafere ulaşmış olacaklar. bu şahısların lacaklardır. Aynı zamanda bu zafer radan her çeşit enerjiyi elde etmeleri mümkündür. O zaman topyekûn maktı. bu Yahudilerin bizi Zaten bizim de rüyamız böyle bir sisteme ulaşyendikleri mânâsına alınmalıdır.

Yalnız Avrupa'da değil Birleşik Ame-toprakları üzerine bir gün mutlak bir iktisadî istiklâle rika'da bile Yahudilere karşı mücadele açılacaktır. bir memleket olduğundan. Birleşik Devletlerden hiçbir şey bek - . kavuşmasını ümit ediyorum. Şimdiye kadar Amerikalı Almanya. tarihinin getirdiği olgunluğa erişmemiş genç bir toprağa muhtaçtır. Büyük bir millet geniş A.insan potansiyelinin ölçüsünde demeyecektir. siyasi anlayışın dehşetli bir mahrumiyeti içindedir.B.D.

o hâlde onların da Almanya'dan korkmala ve güçlükler bu milleti olgunlaştıracaktır. servet fethine girişen. Tecrübe lemiyor. Milletlerin doğduğu günlerde. Herkes kendisi için.lar için her şey kolaydı. açlıklarını iyice mümkündür. Her şeyi bozan dünya Yahudiliğinin bu yatıştırmak için . mükemmel bir harmoni içinde yaşarken her şeyi anlaştırmak Amerikan milleti nerede idi? Dünyanın her tarafından gelmiş. rına gerek yoktur.

kader Amerikan Devlet millet. '79' >78< S/yasf Vasiyetim S/yasf Vasiyetim bulan bir takım kimselerden meydana gelmiştir bu Bu mühim devre içinde.sınırsız ve bakir bir kıtayı önlerinde memlekete kudretli burçlarını yerleştirmiş olmasıdır. Kaldı ki her ırka mensup. daha millî bir ruBaşkanının Roosevvelt'ten başka birisinin olmasını hun harcı ile birbirlerine bağlanmış olan bu yığın .

bu adam Amerikan ekonomisin 20.Ya-isteseydi. dünya çapında bir gelişme tıkları ve Nasyonal . 1930 kayese edildiği zaman bunu Yahudilerin bizde yap yılındaki iktisadî buhran. yüzyılın hudilerin yırtıcılığı için ne ideal avdır? Onların yeni ihtiyaçlarına uydurmasını bilecek ve Lin-coln'den beri av sahası üzerinde yaptıkları ve yapacakları ile mu Amerikanın en büyük Devlet Başkanı olacaktı.

Amerikalılar Ro geçmiş bir formülden ibaret olduğunu ortaya koyuyordu.buhranından başka bir şey değildi. İşte Birleşik - . İktisadi liberalizmin -Sosyalizmin son verdiği aşırılıklarla kıyaslamak mümkün değildir. osevvelt'in şahsında sahte bir Tanrıya taptıklarını ve Buhranın anlamını ve çapını anladıktan sonra şifa verici bu tatlı su Yahudisinin bir aldatıcı olduğunu anla çareleri bulmak mesele olmayacaktı.

Roosewelt . letler'in bakış açısından olduğu gibi dünya'nın bakış Bu davranış ona dünya çapında eşsiz bir itibar sağlayacaktı.. Vatandaşlarını milletlerarası büyük açısından da öyledir.. Bu gerçek Birleşik Dev Devletlerin büyük bir başkanının üzerine alacağı rol.makta gecikmeyeceklerdir.

Amerikalılara hakemlikten başka rol kabul etmemeyi ilham et-dünyayı Yahudi objektifinden gösterdi. O. Ama acımasız Roosevvelt'in yaptığı lendirmeyen bir kavga içinde onlara aktif bir rol oy-nattı. dünya üzerinde olmayan yol üzerinde yürüttü ve kendilerini ilgi-gözlerini açacaktı. Biraz olgunluk ve tecrübe sebebi ile . En küçük politika içgüdüsü bile onlara kendi gibi milletini dünya kavgasının ortasına fırlatmak bir çılgınlıktı. Bu adam Amerikalıların cehaletini. O onları öyle bir meliydi.Amerikalıları onların meselelerle ilgilenmeye teşvik edecek. saflığını ve muhteşem tecritleri içinde kalmayı ve bu mücadelede iyi niyetini büyük ölçüde istismar etti.

Bu sonunculara gelince. kalmanın yüksek menfaatleri gereği olduğunu şüphesiz anlamalıydılar. Müdahale etmekle kendilerini Davranışlarının bizim ve Avrupa'nın kaderi üze-biraz daha istismarcıları olan Yahudilerin boyunduruğu rinde tesiri olmasaydı Amerikalılar'ın işleri bizi ilgi-altına soktular. Başlarına gelecekler umurumuzda dahi görüş açılarından dünyayı tanıyorlar.yırtılmış yola sürükledi ki şayet bu millet bütün gücü ile bir Avrupa'nın karşısında mutlak bir tarafsızlık içinde işe girişmezse yerle bir olacaktır. ne yaptıklarını . yalnız kendi lendirmezdi.

Ne onların ne de bizim bir sömürge politikamız vardı. 19 'ncu asrın sonundaki davranışları tarihimizde bir kaza alameti olarak kabul ediyorum. Almanlar hiçbir zaman emperyalist olmamışlardır. da gayet iyi biliyorlar. •80•81 Siyasî Vasiyetim Bizi başka bir özellik Birleşik Devletlere yaklaştırıyordu. .değildi.

Çünkü o devirde Almanlar. idaremize karşı kadir- .1918 yılında yenilmemiz hiç olmazsa bizi bu kaçınılmaz olan yol üzerinde durdurmuştur. başarının kısa ömürlü olduğunu bilmiyorlardı. 25 Şubat 1945 3 'ncü Reich'ın lağvedilmiş bu geçmişin hasretini çekmediğini kabul etmek. kıskandıkları Fransız ve İngilizleri sömürgecilik yolu üzerinde taklide çalışıyor ve bu FÜHRER'İN GENEL KARARGAHI.

İdaremiz kesin bir cesaretle kudretli bir devlet birliği anlayışına ve büyük bir kıta politikasıDaima çabuk hareket etmek zarureti içinde ol-na yüzünü döndü.şinaslık olur. Sabır denen Tanrı vergisine sahip Doktrini) . Halbuki Amerikalılar'ın hakiki si-duğumuzdan acelelikle her şeyi bozduğumuzu bir yasi geleneği de bunun aynısıdır. Başka kıtaların işbüyük olay olarak kabul edelim. Halbuki bizim du-lerine karışmamak ve başkalarının da yeni dünya-rumumuzda çabuk hareket etmek acele ile hareket nın işlerine karışmasına engel olmak (Monroe etmek demektir.

marksizm dininin sahipleri olan Ruslar. Kaldı ki ne birine ne de diğerine sahibiz. saadeti yeryüzün•82« 83 Siyast Vasiyetim .olmak için. Hıristiyanlığın aksine olarak. Slav karakterinin önemli bir vasfı olan pasiflik vasfını hesaba katmazsak Ruslar hem zamana hem de zemine sahiptirler. zaman ve zeminimizin de daima bol olması lâzım gelirdi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi marksizm dini sayesinde bir halkı sabırlı kılmak için gerekli olan her şeye sahiptirler.

Siyasî Vasiyetim de fakat gelecekte vadederler. Yahudi Mardose. dünya saadetini hemen hemen sınırsız olan bir gelişmenin içinde düzenlemiştir. Ben Alman milleti kadar geçmişi trajik ve acı - .i Benim için başka bir mukadderat oyunu daha rek. Saadet elinizin al var. O cek seçkin bir adam gelecek mi? Mesihi bir tarihi maddecilik şuuru içine yerleştire. yâni den kaçırdığım meşaleyi alıp daha da alevlendire-Marks her iyi Yahudi gibi Mesihi bekliyordu.

Size bunu söz veriyorlar. zımdır. gelişmenin zorlamadan devamı için beklemeniz lâ Bu milletin o kadar değişmeye temayülü vardır ki.tındadır. İşte böyle bir numara ile insanları elde tutu şartların uygunluğuna göre bir aşırılıktan diğer bir - . Fakat istenilen olaylarla dolu bir milletin hizmetinde bulunuyorum.

ı Nasyonal-Sosyalist bir gençlik yetiştirmek. gibi sözlerle herkes avutulmaktadır! Bu Benim durumumda ideâl olan ilk önce Alman mille-açıdan Marksizm kuvvetli gözüküyor. daha sonra tamamıyla diğer çocuğu olan Hıristiyanlıktan ne haber? O. yorlar! Lenin'in yapmaya vakit bulamadığını Stalin yapacak. en so-inananlarına yalnız öteki dünyadaki saadeti söz ver nunda gelecek nesillere kaçınılmaz harbin yükleye- . Ya Yahudiliğin tinin varlığını garantilemek.aşırılığa insanı şaşırtan bir rahatlıkla geçmektedir.

de realist bir ideolojiden başka bir şey . Hıristiyanlık bu bakımdan O zamana kadar Alman milleti tarafından temsil Marksizmden ölçülmeyecek kadar daha kuvvetli.ceği görevleri yerine getirmek vazifesini vermektir: mekle yetinmektedir. kaçınılmaz harp fikri ayakta kalacaktır. dir.> edilecek kuvvetten düşmanlarımız çekinmedikçe. Almanya bu Ben bir insan hayatının müddeti boyunca her şekilde maddeten ve manen hazır olacaktı. Çocukşeyi başarmak kaderinin pençesindeyim. Hizmetim-luktan beri prensiplerimize göre yetişmiş bir idare.

Onlar eserlerini . büsaniyeye sahibim. maalesef ne bir tek tandaşlarıma ay'ı vadedemem. Her şeye yete sahip oldukları yerde. ancak gerçeklecekti. Alman milletini hakkı olan mertebeye çıleştirilebilecek vaatlerin sağlayıcısı olduğum için va-kartmak için başladığım eser. Başkalarının ebedişahsın ne de bir tek neslin eseri olacaktır.yoktur. Elle bir diplomasi ve bir ordu kadrosu tarafından yöneti-tutulabilir şeylere tutunduğum için. ben ancak bir kaç zavallı rağmen Alman milletine büyüklük duygusunu.

İyi bir tohum eklerin geleceğini biliyorlardı. Halbuki ben kendi kentim. Almanya genç ve kuvvetli bir millettir. •85» SiyasiVas/yetim İstikbalde bu maksadın kazanmasına hiçbir şey mani olmayacaktır. Bütün istikbâli önünde olan bir millettir.bıraktıkları yer-tün Almanların yıkılmaz büyük bir devletin içinde den devralacak aynı sabanla aynı izi kazacak halef-birleşmek düşüncesini fısıldadım. . Alman milletine mevcudiyeti için yürüttüğü dime soruyorum. Acaba haleflerim arasında elim-kavganın mânâsını anlattım.

İngiltere'nin inat edeceğine inandığım anda verilmişti. 26 Şubat 1945 Rusya'nın hesabını görmek kararı. Gerçekten İngilizleri Dunkerk'de mahvedebilirdik ama etmedik. İngiltere ile aramızda tamiri imkânsız olayların geçmesini ön-lemekte gösterdiğim sportmen anlayışımı Churchill hakkıyla değerlendiremedi.FÜHRER İN GENEL KARARGÂHI. Her zaman muhalefet ettikleri önemli işleri zahmetsizce l h' gerçekleştirdiğim Almanya'nın kıta üzerindeki haki-miyetinin onlar için çok elverişli şartları yaratacağını onlara göstermek için müsamahakâr .

Temmuz ayının sonunda. yani tam Fransa'nın mağlûbiyetinden bir ay sonra. barışı elden kaçırdığımızı anlamıştım. Birkaç hafta içinde hâkimiyet sağ•87' •8 6 ' Siyasi Vasiyetim Siyasî Vasiyetim layamazsak Eylül sonlarından önce ingiltere'yi işgal harında Rusya'ya .davranıyordum.

Bu . bu işte asıl tehlike üslerimizden fazla uzaklaşmakla Sovyetler niyetlerini ortaya koymuşlardı. Onlar bu davranışları da sineye çekebilirdik. Fakat iken Baltık ülkelerini ve Besarabya'yı işgal etmekle. Diyelim ki Ruslara hücum işaretini vermiş olmamızdı. Biz batıda meşgul bir kısmı yakın doğuyu çabucak kurtarabilirdi.sevkettiğimiz kuvvetlerin küçük edemeyeceğimiz meydanda idi. Bu düşünşeyi gözle görülür hâle getirmişti. Ama Molo-ya yaz döneminde veya sonbaharda bizim için felâtof'un Kasım ayında Berlin'e yaptığı seyahat her ketlerle yüklü teşebbüslere girebilirlerdi.

Uzun veya kısa bir mek istiyordu.kusursuz ko ce bütün cesaretimizi kırıyordu. Finlan Yahudileşmiş demokratik ülkeler konusunda diya ve Balkanlardaki çıkış noktalarını kuvvetlendir Sovyetlerde bir fil sabrı vardı. bu ülkelere hükmedeceklerini biliyorlar. medilerle Stalin yalnızca zaman kazanmak. yi deniyordu. Zaten ilk . İlk çelişme-Asıl felâket 15 Mayıstan önce hücuma geçme lerinden ötürü. üstelik harp yoluna başvurmadan. kurtuluşlarına imkân olmayan iktisa-imkânsızlığımızdı. Farelerle oynar gibi bizlerle oynamamüddet sonra.

r m ceğini biliyorlardı. Fakat yetlerine karşı müsait oluşlarından ötürü.. Sovyetlerin sabrının te-isyan havası estiriyordu.darbede başarı gösterdî buhranlardan ötürü. bilhassa 1941 ilkbaharında Rusla-. Bütün sahalarda. Marksizmin zehirleme faali-mek için gecikmeden vurmak lâzım geliyordu. Bütün kış 'ncü Reich söze konu olduğu zaman işlerin değişe-müddetince. barışta veya harbi başlatması saplantısı içinde yaşamıştım. Bu ardarda gelen hezi-meli. Bir harbde onlardan üstündük.. Fakat 3 Stalin bu harbi daha önce başlatabilirdi. tehlikelerden sakınmayı. gayelerini gerçekleş- .

Bir yıl. . Marksizm bo sir ediyordu. bir nesil. o zamanlar düşman olsun dost olsun yenil-tirmek için lüzumu kadar beklemeyi onlara öğreten mezliğimize inananların kanaatlerine dolayısıyla te-felsefeleridir. gerekirse bir asır.metler. yunduruğu altında bulundurduğu kölelere dünya Yugoslavya'nın bize yüz çevirmesinin başka bir cennetini ne bu gün ne de yarın sadece belirsiz bir sebebi yoktu. Zaman onlara pahalıya mal olmuyordu. Bu ise bizi Balkanlarda harbe sürükle-istikbâl için vadediyordu.

meye mecbur etmişti. Halbuki daha önce ne pahasına olursa olsun bu felâketi önlemek için şartları Kuvvetlerinin kaynağı olan bu sabırlarına rağçok zorlamıştım. Sovyetler İngiltere'nin ortadan silinmesine işin sonunu hiç kimse kestiremezdi. Bu yola bir defa girdikten sonra men. Zira Birleşik Amerika •89 • Siy ast Vasiyetim ve Japonya birbirlerini yerken. Sovyetlerin bizimle lirdik: Herkese . 1941 yılı ilkba-karşı ilgisiz kalamamışlardı.

Moskova paktının birinci yıl dönümünde Bolşevikliğin defterini . Bizim tarafımızdan seçilen zaman ve zemin bir şekilde ki. aramızda askıda kalan eski bir hesabın le-Bu öyle bir anlaşma olacaktı ki gözler daima açık himize halledileceğine muhakkak gözüyle bakıyor-parmaklar daima tetikte duracaktı! lardı.düşen tesir sahasını sınırlandırarak teke tek karşı karşıya kalmak tehlikesi başgösteri-işbirliğini yalnız iktisadî sahaya bağlı kılmakla. öyle yordu. her iki taraf da aradığını bulabilsin. üzerinde.

Tam bir sene süresince samimi olmasa da. Çarların imparatorluğunu yıkmakta hizmet gören Yahudi aydınlarını temizlemekte gösterdiği sertlik. adı geçen paktın imzalanmasından önce Stalin'in de bizim hakkımızda aynı kararı verdiğini biliyordum. dos-tane bir anlaşmanın Stalin Rusyası ile aramızda sağlanmasını ümit ettim. ümitlerimizi . 15 yıllık bir iktidar tecrübesinden sonra gerçekçi olan Stalin'in karanlık marksizm ideolojisinden kurtulup bu zehiri yalnız dışda kullanmak üzere muhafaza ettiğini tahmin ediyordum.silâh zoruyla dürmek kararını verdiysem.

Eseri olan bu totaliter imparatorluğun yıkılışında Yahudi aydınların vazife görmelerine müsaade etmeyeceğini sanıyordum. Her iki tarafta kusursuz bir realizm anlayışı için-de.arttırıyordu. Stalin'in imparatorluğu aslında Deli Pet-ro'nunkisinin manevi mirasçısıdır. uzun ömürlü bir anlaşmanın şartlarını yaratabi•90' '91 FÜHRER'İN GENEL .

Maddî harabeler üzerine değil. 27 Şubat 1945 Ben Avrupa'nın son şansıyım. dar fikirlerin harabesi üzerine. Avrupa kendi birliğini önceden alınmış kararlar ve reformlarla yapamazdı. özel menfaatlerin birleşmesinden meydana gelen harabeler üzerine.KARARGÂHI. iktisadî dolapların harabesi üzerine. Avrupa ancak harabeler üzerinde inşa edilebilir. Ona sahip olmak için. modası geçmiş alışkanlıkların harabesi üzerine . ona saldırmak lâzımdı. Bu kıt'anın milletleri birlik yolunda cazibe ve ikna gayretleriyle fethedilemezdi.

ve anlamsız serseri ruhunun harabesi üzerine. . Hiç kimseye imtiyaz tanımadan. herkesin menfaatine göre Avrupa'yı birleştirmek gerekiyordu...

takdir edebilir durumdayım. •93 • Slyast Vasiyetim Barışın fethinden korkan. asıl barışı elde etmek için ona sahip olmanın sonsuz ümidi ile aralıksız harp etmeye mecbur olan Napoleon'un acılarını herkesden iyi anlayıp.Napoleon bunu mükemmel surette anlamıştı. .

Aksine eski-sinden daha fena ve daha zehirli oldu. . bugüne kadar bölünmemizden istifade ederek 2 Nisan 1945 yaşayan ve yaşamada devam etmeyi ümit eden Yahudi enternasyonali tarafından tahrik edilen. İhtiyarladı fakat zayıflamadı. O İngiltere ki bu olumsuz davranışında durumun tabiatına karşı.1940 yazından beri aynı acılan yaşıyorum. FÜHRER İN GENEL KARARGÂHI. Kıt'anın menfaaetleri arasına burun sokan daima aynı İngiltere idi. ondan ilhamı alan Birleşik Devletler'in desteğine sahipti.

Nasyonal-Sosyalist Almanyasını yıkmadan.Şayet bu harpte mağlûp olursak. mahvetmeden. Her iki taraftan da bu mücadelenin tam takatsiz kalınıncaya . hakkımızda besledikleri niyetler bahsinde hiçbir zaman ümide kaplamayacağımızı biliyoruz. İster Yahudiler. ister Rus Bolşevikleri veya onların ardı sıra gelen düşman sürüsü olsun. toz etmeden silâhları elden bırakmayacaklarını biliyoruz. bu mağlûbiyet topyekûn bir hezimet olacaktır. Birbirlerine bu kadar zıt iki ideolojinin çarpıştığı böylesi bir harpte. Düşmanlarımız he-deflerini o kadar aşikâr şekilde belirtmişlerdir ki. fena biten bir savaşın mutlak bir hezimetle sonuçlanması zaten normaldi.

biz ya zafere •94' •95' Siyasî Vasiyetim Siyasî Vasiyetim veya kanımızın son damlasına kadar mahvolmaya ğu ırkî kanunlara hürmet etmeye kendini zorlamalıdır. .kadar yürütülmesi gerekmektedir. kararlıyız. Bize gelince.

bu kuşatmaya karşı direnme gücü kaza Bu zalim bir düşüncedir. . Bu açıdan bakıldığında Almanya ve Orta edildiğini.! dünyada. halkımızın bolşevik vahşilerle.Gün geçtikçe Yahudi hakimiyeti ile kuşatılan bir . eninde sonunda ölümü yenmesi lâzımdır. Amerikan Avrupa'dan gangsterlerinin gazabına terkedildiğini dehşetle ta Yahudilerin temizlenmesi. Devletimizin maalesef nan gelip gelen düşmanlarımız tarafından param parça bir milletin.

Alman birliğin kurulmasıdır. hayyül ediyorum. Bu tablolar Alman milletinin istik İkinci mesele bütün Almanlar arasında çözülmez bir baline olan yenilmez inancını gölgelemiyor. Ancak hepimiz birleştiğimiz ya'nın yeniden doğuşu biz acı çektiğimiz derecede zaman bütün değerlerimiz meydana çı parlak olacaktır! Alman milletinin ruhu bize yardım kar: Yani Prusyalı. Renanlılı cıdır. Avusturyalı.Nasyonal-Sosyalizme karşı minnettar kalınması lâzım gelen bir hususdur. Bavyeralı. Alman mille .

Bismarck'ın devletinin sınırı düğü zaman ölü hâle gelmesi özelliği. şahsen ben bizim ye büs eden Prusyalılar milletimizin 30 nilmiş Üçüncü Reich Almanyasına halef olacak bir -40 yıl içinde kıt'anın en ara Almanya'sında yaşamaya tahammül . bize bir defa içinde bütün Almanları toplamaya teşeb daha hizmet edecektir. fakat.-ğı bırakıp tinin mevcudiyetini tehlikede gör sade Alman olmalıyız.

edemez büyük devleti haline gelecek derecede kuvvetlenmesine yardım ettiler. 1918 de rezalet ve ihanet bahsinde gördükle manları Nasyonal rimizi şimdi tahayyül edeceklerimizle mukayese da -Sosyalist olan Üçüncü Reich içinde . bütün Al-dim. Kendim.

onları Avrupa'nın yaratıcısı haline hi edemeyiz. 12 yıl Nasyonal-Sosyalizm tatbikatıngetirdim. Ne olursa olsun Almanlar aralarındaki kö dan sonra böyle bir şeyin meydana gelebileceği na tülük -' tohunlarının ortadan kaldırılmasının ve kendi sil düşünülebilir? Kendisini kahramanlığın zirvesine lerini birleştiren unsurların büyük bir sebatla aranmasının götüren seçilmişler zümresinden mahrum olan Al-kendileri için mecburi olduğunu .toplamakla.

hayat ve ölüm ara-için iki müttefik devletin varolabileceğim yazmıştım: sında yaşayan Alman milleti kendisine vermiş oldu- . 20 sene evvel Avrupa'da Almanya Kabuğuna çekilmiş. uygu-Bu durumda ruhları sarsılmayan. Zira problemlerin verileri tama-için hangi emir.unutmamalıdırlar. vurulmuş. sadık kalanlar lamak imkânsızdır. hangi kural söz konusu olabilir? mıyla değişir. man milletinin seneler boyu çamur içinde yuvarlan-ması nasıl düşünülebilir? Yabancı olanlar için kesin kurallar koyup.

.•97» •96» SiyasT Vasiyetim Siyasî Vasiyetim İngiltere ve İtalya. İngiolursa bu onun hudutsuz rüşvet potansiyeli ve şan-lizlerin daha imparatorluk kudretleri varsa artık imtaj yapmak sanatından ileri gelecektir. Bu müddet içinde dünyanın sey-Fransa'yı büyük devletler listesi üzerinde 5 'nci sıra-rini takip ettiği gelişmeden dolayı. Yeni durumunda bize karşı tehlikeli dan çıkması bu politikayı mümkün kılmamıştır. olayların çığır-ya düşürmüştür.

o bu İmparatorluğun ihti prensipler üzerinde durulmaz. Almanlar kendilerini bu deniz vetleri yoktur. İtalya Roma İmparatorluğunun ihti Ne de olsa yabancılarla ilgili konularda katı rasları ile yaşıyordu. Zamanın şartlarına . Görünüşte dünyaya hükmediyorlardı.O halde iti-paratorluklarını muhafaza etmek için manevi kuv-matsızlık ve teyakkuz. Evet. kızının kollarında uyumaya asla bırakmasınlar! Hakikatte kendileri dünya Yahudiliği tarafından idare ediliyorlardı.

İtalya'nın tek kozu hakiki bir Ro - . Damarlarımızda akan akraba den mahrumdu.uymak lâzımdır. Almanya'nın emin dostlarını Yahu rasını besliyordu ama bu ihtirasların gerçekleşme di tahribatına karşı olan milletler arasından temin sinde yardımcı olacak bir ruh ve madde kuvvetin-edeceği muhakkaktır.

Bu hakiki Romalı ülkelerinin.lık kanına rağmen Japonların. Çinlilerin ve İslâm malı tarafından idare edilmesiydi. Fransa . meselâ Fransa'dan daha fazla bizlere için ne büyük dram! Ve bu ülke için ne dram! Mil-yakın olacaklarına inanıyorum. tir. artık ta-Gelelim Fransa'ya. Asırlardan beri letlerin ve insanların gerekli olan maddî destekler-Fransa'nın dejenere olması ve seçkin tabakasının den mahrumiyetleri söz konusuyken büyük ihtiraslar Yahudi ruhu tarafından yıkılması hakiki bir felâket-beslemeleri tam manâsıyla fecaattir. Bu yutulma öyle bir orana varmıştır ki.

Miskinliği ve sinir krizleri bizi bazen jest-lerinin mânâsını küçümsemeye sürüklemektedir.hakkında düşündük-miri mümkün değildir. belki de Güney Amerika'da milliyetçi hareketler beklene dursun. man milletinin can düşmanı kalmakta devam etÜçüncü Reich'ın hezimeti halinde. Fransa. Asya. Afrika mektedir. Fransa bir Yahudi politikası lerimi de bundan 25 sene evvel yazdım. Al-yapmaya mahkûmdur. dünyada birbirlerine karşı çıkabile Belki de daha zayıf durumlara düşse bile zayıflığı .

Bu yönden bizi rahatsız etmeyeceği . Tarihin ve coğ sa'nın askerî kudreti artık bir hatıradan başka bir rafyanın kanunları bu iki devleti ister askerî plân. is şey değildir. Fran r: Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya.cek yalnız iki kuvvetli devlet kalacaktı tedbirli davranmamıza engel olmamalıdır.

Aynı kanunlar onları Avru•98» •99 ' Siyasi Vasiyetim SiyasT Vasiyetim pa'nın düşmanı olmaya mahkûm ediyor.muhakkaktır. Neticesi ne olursa olsun bu harp ter sadece iktisadi ve ideolojik plân üzerinde olsun boy ölçüşmeye zorluyor. Bu kudret kurulmuş maymuncuk ahlâkından daha ciddi bir li .

Bütün kuvvetimle haykırıyorum: Ne pahasına . aniden yükselişinden sonra.devletlerden biri veya diğeri muhakkak surette az doktrin kuramazsa. yine aynı hızla kendini -Alman milletinin.. acaba uzun müddet bu kıt'a beyazların hüküm sürdüğü bir yer olabilir mi? Bu takveya çok zaman sonra harbin sonunda meydana gelecek hakiki Avrupalı bir milletin desteğini sağla dirde kilden ayaklar üzerine oturtulmuş bu devin mayı arzu edecektir.

yoksa . Amerikalılar ve Ruslar'm oyunları içinde bir sarı ırka mensup milletler için ne şahane bir bahane olacağını düşünelim bir defa! Hukuk ve tarih yöpiyon rolü oynamayı kabul etmesinler. tamamıyla Avrupalıların 16.olursa olsun Al yıkma uğraşına girdiği görülecektir. asırda Bu sırada ideolojik plân üzerinde Yahudileşmiş Amerika kıt'asını istilâ etmek için kullandıkları Amerikalılığın mı. nünden onlar da. Bu ani yıkılışın manlar.

Yeter "ki bu hak kuvvetle desteklenebilsin: Bu minden kopup. Çoğalışları ve yarı aç daha fazla zararlı olacağını kestirmek güçtür. Belki oluşları onlara tarihin tanıdığı yegâne hakkı tanıya-de Ruslar olayların baskısı altında Yahudi marksiz-caktır.bolşevikliğin mi bizim için sebepleri ileri sürebilirler. Amerikalılar'a gelince. üzerinde bulunduğu dalı kesen maymunun zekâ Evet! İki büyük harbin içine daldırdığı bu zalim - . yırtıcı ve vahşi ifedesiyle ebedî Pa-açların açlıklarını bildirme hakkıdır! nislâvizmi temsil edeceklerdir.

acıya dayanıklı. .sına sahip olan bu millet. o kadar ruhî zaafla birğerleri muhafaza etmek talihi. Bu de-Bu kadar maddî kudreti. Eh! ler. ümitsizlik içinde dahi gösteren ve bu hasletleri ölüme kadar muhafaza edebilecek milletlerdir. mücadele etmek cesaretini herhalde akıllanacak yaşa varmadan batacaktır. New York Yahudisinin dünyada yaşama şansına sahip olacak beyaz milletboyunduruğunu silkmeye muvaffak olamazsa.

kendilerinden hare-leştiren
Amerikalılar, gövde büyümesi
hastalığına kete geçerek, işgalci
Yahudi ideolojisini bünyelerin-tutulmuş
çocuklar gibidirler; İnsanın "acaba o
kadar den uzaklaştıran milletlere nasip
olacaktır.
çabuk meydana geldiği gibi yine öyle
kaybolmaya mahkûm olan bir mantar medeniyet karşısında mıyım?" diye
soracağı geliyor.
SON
Şayet Kuzey Amerika kendine büyük,
ama boş
prensipler ve sözüm ona Hıristiyanlık

ilmi üzerine
« 101 •
•100'
KONU İLE İLGİLİ BİRKAÇ.
ÖNEMLİ
TARİH
12 Mart 1938
Alman ordularının Avusturya'ya girişi
Fiili İş gal.
29 Eylül 1938
Münih

Konferansı. 23
Ağustos
1939
Alman - Sovyet sadırmazlık paktının
imza edilmesi.
l Eylül 1939
Almanya'nın Polonya'ya hücumu.
Savaş başlıyor.
3 Eylül 1939

İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya
savaş
ilânı. 28 Ekim 1940
İtalyan - Yunan savaşının başlaması.
'103'
Siyasi Vasiyetim
16 Eylül 1940
Birleşik Amerika'da "Ödünç ve
Kiralama" ka-nununun kabulü.
7 Aralık 1941
Pearlharbour'daki Amerikan

donanmasının Japonlar tarafından
imhası. A.B.D.'nin harbe girişi 22
Haziran 1941
Alman ordularının Sovyetlere hücumu.
7 Mayıs 1945
Almanya'nın teslimi.
6 Ağustos 1945
Hiroşima'ya atom bombalarının atılışı.
8 Ağus tos 1945
Nagazaki'ye atom bombasının atılışı.
21 Eylül 1945

Japonya'nın teslimi.
•1 0 4 »

Document Outline
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� .

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� .