You are on page 1of 23

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ТУ – 3

ВОЈНА ТАЈНА
Интерно

ПИШТОЉ ЦЗ 99 9mm ПАРА
ИМЕНИК САСТАВНИХ ДЕЛОВА
КЊИГА 3
ПРВО ИЗДАЊЕ
(Номенклатура материјалних средстава ВС)

2010.
3

САДРЖАЈ
1.- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1)
Намена именика
2)
Распознавање модела
3)
Означавање положаја делова
4)
Регистри именика и њихова примена
5)
Објашњење за проналажење делова
6)
Значење скраћеница и ознака
7)
Измене и допуне
2.- РЕГИСТАР НАЗИВА
Група 01 – Рукохват и делови механизма за запињање и окидање
Група 02 – Навлака са затварачем и нишанима
Група 03 – Цев са повратним механизмом
Група 04 – Оквир за муницију
Група 05 – Кутија за паковање пиштоља са омотницом, четкицом и кесама
3.- РЕГИСТАР НОМЕНКЛАТУРНИХ БРОЈЕВА ВС
4.- РЕГИСТАР ФАБРИЧКИХ БРОЈЕВА
5.- РЕГИСТАР ОЗНАКА ПРОИЗВОЂАЧА
6.- РЕГИСТАР СЛИКА
7.- РЕГИСТАР ИЗМЕНА И ДОПУНА

4

Страна
5
5
5
5
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
15
17
18
25

1.- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1) НАМЕНА ИМЕНИКА
Именик саставних делова пиштоља ЦЗ 99 9 mm ПАРА, (у даљем тексту: Именик ЦЗ
99 9 mm ПАРА) саставни је део номенклатуре материјалних средстава ВС. У овом Именику
су обухваћени сви саставни делови, подсклопови, склопови и паковање.
Именик ЦЗ 99 9 mm ПАРА је намењен свим техничиким ораганима, јединицама и
установама ради једнообразног распознавања (идентификације) и јединственог називања и
означавања саставних делова, подсклопова и склопова ЦЗ 99 9 mm ПАРА.
Имеником су прописани номенклатурни називи, номенклатурни бројеви ВС и друге
ознаке по којима ће се, убудуће, у техничким прописима, материјалном књиговодству картотеци и извештајима називати и означавати саставни делови, подсклопови и склопови
ЦЗ 99 9 mm ПАРА.

2) РАСПОЗНАВАЊЕ МОДЕЛА
Модел пиштоља ЦЗ 99 9 mm ПАРА утиснут је на навлаци оружја.

3) ОЗНАЧАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ДЕЛОВА
Речи: десни, леви, доњи, горњи, предњи и задњи, дате у називу саставних делова,
подсклопова и склопова; као и у легенди слика, односе се увек на оружје постављено у
правцу гађања.

4) РЕГИСТРИ ИМЕНИКА И ЊИХОВА ПРИМЕНА
Именик ЦЗ 99 9 mm ПАРА садржи ове регистре:
А) Регистар назива (по групама и подгрупама);
Б) Регистар номенклатурних бројева ВС;
Ц) Регистар фабричких бројева;
Д) Регистар ознака произвођача;
Е) Регистар слика.
А) РЕГИСТАР НАЗИВА саставних делова обухвата називе саставних делова,
подсклопова и склопова, који су систематизовани по групама и подгрупама, а у оквиру њих
по абецедном реду.
Овај Регистар обухвата све елементе неопходне за распознавање делова, подсклопова
и склопова по називу, номенклатурном броју ВС, фабричком броју (броју цртежа) и ознаци
стандарда.
Сви саставни делови, подсклопови и склопови наведени у овом Регистру имају везу са
својим сликама преко одговарајућих бројева наведених у колони - Број слике/детаља.

5

а)
У колони Редни број сваки део, подсклоп или склоп који се може испоручити
као самостална целина, има одговарајући редни број.
Редни бројеви служе за везу Регистра назива са осталим регистрима и од почетка до
краја Именика су написани према њиховој растућој вредности.
б)
У колони Номенклатурни број ВС наведени су номенклатурни бројеви ВС за
оне делове, подсклопове и склопове који се могу чувати у резервама ВС, ради покривања
редовних потреба за одржавање и ремонт пиштоља ЦЗ 99 9mm ПАРА.
Номенклатурни бројеви ВС служе за распознавање и требовање резервних делова од
претпостављеног снабдевачког органа или војног складишта. Номенклатурни бројеви ВС не
могу се користити за наручивање делова од непосредних произвођача или трговинских
организација.
ц) У колони Ознака произвођача-добављача наведене су бројчане ознаке за сваког
произвођача или добављача чији су делови обухваћени у овом Именику.
Ознаке произвођача служе за утврђивање порекла фабричких бројева по
произвођачима и добављачима делова, подсклопова и склопова. При механографској обради
података, ознаке произвођача могу да служе и за израду спецификација (прегледа) делова по
произвођачима - добављачима.
д} У колони Фабричики број дела-склопа произвођача-добављача дати су
фабрички бројеви (бројеви цртежа) и ознаке стандардних делова за делове, подсклопове и
склопове.
Фабрички бројеви (бројеви цртежа) и ознаке стандардних делова служе за
распознавање и наручивање делова, подсклопова и склопова од произвођача и добављача.
Фабрички број се не може мењати без сагласности произвођача дотичног дела.
е) У колони Номенклатурни назив дела-склопа дат је основни назив и опис дела
подсклопа и склопа. Основни назив (именица) написан је на почетку, и то великом словима,
док су остале речи из описа написане малим словима. На пример: ОПРУГА доносача.
Сви називи су систематизовани по групама и подгрупама, а унутар њих по абецедном
реду. Сви истоветни делови једног склопа или подсклопа наведени су само једанпут у
одговарајућој подгрупи, без обзира на колико су места уграђени у том склопу или подсклопу.
У материјалне картице и материјална документа не треба уписивати цео
номенклатурни назив, већ само основни назив дела, који је штампан великим словима.
ф) У колони Јединица мере наведене су скраћенице јединица мера које су
употребљене у овом Именику.

6

г) У колони Количина уграђена у склопу наведени су подаци о количини делова
уграђених у склопу.
Укупна количина истоветних делова, која је уграђена у пиштољ ЦЗ 99 9 mm ПАРА,
наведена је у Регистру номенклатурних бројева ВС и у Регистру фабричких бројева.
х) У колони Број слике/детаља дати су бројеви слика и детаља на којима је приказан
изглед дотичног дела, подсклопа или склопа.
У бројитељу је уписан број слике, а у именитељу број детаља (дела) на тој слици. На
пример 1/2 - где број 1 означава број слике, а број 2 - број дотичиног дела на слици 1.

Б) РЕГИСТАР НОМЕНКЛАТУРНИХ БРОЈЕВА ВС омогућава брже проналажење и
распознавање саставних делова, подсклопова и склопова у Регистру назива када је познат
само номенклатурни број ВС. У њему су номенклатурни бројеви ВС наведени према њиховој
растућој вредности, и уз њих се налазе:
фабрички бројеви (бројеви цртежа), ознаке произвођача, основни назив, редни број у
Регистру назива на коме се налази односни номенклатурни број ВС и количина делова,
подсклопова и склопова уграђених у пиштољ ЦЗ 99 9мм ПАРА.
Ц) РЕГИСТАР ФАБРИЧКИХ БРОЈЕВА омогућава брже проналажење и
распознавање саставних делова, подсклопова и склопова у Регистру назива када је познат
само фабрички број (број цртежа) или ознака по стандарду. Овде су фабрички бројеви дати
према њиховој растућој вредности, а уз њих се налазе: ознаке произвођача,
номенклатурни.број ВС, основни назив, редни број у Регистру назива на коме се налази
односни фабрички број и количина делова, подсклопова и склопова уграђених у пиштољ
ЦЗ 99 9 mm ПАРА.

Д) РЕГИСТАР ОЗНАКА ПРОИЗВОЂАЧА омогућава распознавање произвођачадобављача по војним ознакама произвођача-добављача, а при механографској обради
података уместо пуног назива произвођача-добављача. Војна ознака произвођача састоји се
од четвороцифреног арапског броја. У овом Регистру је, поред ознаке, дат назив и адреса
произвођача-добављача.

Е) РЕГИСТАР СЛИКА омогућава брже проналажење слика које се налазе на крају
именика. Слике служе за проналажење и распознавање делова према изгледу и месту
уградње, када нису познати остали елементи за распознавање (назив, фабрички број и др.).
Свака слика има свој редни број, назив и ознаку припадности (у загради). Слике су
систематизоване, хронолошки, према функционалној припадности, аналогно Регистру
назива.

7

5) ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА ПРОНАЛАЖЕЊЕ ДЕЛОВА
За проналажење делова потребно је да се зна један од ових елемената: номенклатурни
назив, номенклатурни број ВС, фабрички број (број цртежа) или функционална припадност
траженог дела (група и подгрупа и место уградње).
Када је познат само назив дела, треба га тражити у Регистру назива одговарајуће
групе, односно подгрупе где је тражени део детаљно описан и дата веза са његовом сликом.
Када је познат само номенклатурни број ВС дела, треба га тражити у Регистру
номенклатурних бројева ВС, у којем је поред номенклатурног броја ВС и одговарајућих
фабричких бројева, ознака произвођача-добављача, основног назива и укупне количине
делова уграђених у пиштољ ЦЗ 99 9 mm ПАРА, дат и одговарајући редни број у Регустру
назива, где је део детаљно описан и дата веза са његовом сликом.
Када је познат само фабрички број (број цртежа) или ознака по стандарду дела, треба
га тражити у Регистру фабричких бројева, у коме је, поред фабричког броја (броја цртежа) и
одговарајуће ознаке произвођача-добављача, номенклатурног броја ВС, основног назива и
укупне количине делова уграђених у пиштољ ЦЗ 99 9 mm ПАРА, дат и одговарајући редни
број у Регистру назива, где је део детаљно описан и дата веза са његовом сликом.
Када је позната функционална припадност дела и место уградње, у Регистру слика
треба тражити одговарајућу слику и на слици тражени део по месту уградње (на пример: 17/2
- слика 17, детаљ 2). Помоћу броја слике/детаља уписаног у колони - Број слике/детаља - у
одговарајућој групи, односно подгрупи припадности, пронаћи одговарајући назив дела уз
кога су дати и остали елементи за распознавање.

8

6) ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА И ОЗНАКА
У овом Именику су употребљене следеће скраћенице и ознаке:

Скраћеница - ознака:

Пун назив:

Н.С.

недељив спој

ВС

Војска Србије

СРПС

Српски стандард

ком

комад

М

модел, метрички навој

дуж.

дужина

mm

милиметар

Ø

пречник

7) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Измене и допуне овог Именика врши Управа за одбрамбене технологије, Сектор за
материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије према потреби ради
усаглашавања података који проистичу из модификација и других разлога везаних за
дорађивање, одбацивање или преименовање појединих делова, подсклопова и склопова.
Све измене и допуне биће штампане у формату постојећег именика и поред ознака овог
Именика носиће и ознаку допуне или измене. На пример: за допуну број 1 биће ознака ТУ-3Д1. . .
Корисници Именика су дужни да сваку измену и допуну именика унесу у Преглед измена и
допуна, дат на крају именика. Измене и допуне се чувају на почетку Именика да би
корисника подсетиле на њихово постојање.

9

Количина уграђена у
склоп

Број слике /позиције

7

8

Номенклатурни број
ВС

Носилац означавања

6

Редни број

Јединица мере

2.- РЕГИСТАР НАЗИВА

Фабрички број
дела склопа
носиоца
означавања

1

2

3

4

1

1074-

1362

106304

РУКОХВАТ НС

ком.

2

1074-

1362

106335

ОСЛОНАЦ

ком.

3

1074-

1362

106336

ОПРУГА ослонца

ком

4

1074-

1362

106337

ОСОВИНА ослонца

ком

5

1074-

1362

106379

ПОЛУГА за спустање ударача
лева нс

ком.

6

1074-

1362

106313

ЗАДРЖАЧ навлаке

ком

7

1074-

1362

106314

ОПРУГА задржача навлаке

ком.

8

1074-

1362

106321

УМЕТАК

ком.

9

1074-

1362

106315

ПОЛУГА обараче НС

ком

10

1074-

1362

110937

ОБАРАЧА

ком

11

1074-

1362

106320

ОСОВИНА обараче

ком.

12

1074-

1362

106322

ЗАПИЊАЧА

ком

1

3/12

13

1074-

1362

106323

ОПРУГА запињаче

ком.

1

3/13

14

1074-

1362

106324

ОСОВИНА запињаче

ком

1

3/14

15

1074-

1362

106325

ОСОВИНА граничник

ком

1

3/15

16

1074-

1362

106326

ПОЛУГА за окидање

ком.

1

3/16

17

1074-

1362

106327

УДАРАЧ НС

ком

1

3/17

18

1074-

1362

106338

ИЗБАЦАЧ

ком

1

3/18

19

1074-

1362

106339

УТВРЂИВАЧ оквира

ком.

1

3/19

20

1074-

1362

110942

ПОТИСКИВАЧ утврђивача

ком.

1

3/20

21

1074-

1362

106341

ОПРУГА утврђивача

ком.

1

3/21

22

1074-

1362

106342

ОСОВИНА утврђивача

ком.

1

3/22

23

1074-

1362

110944

СПОЈНИЦА

ком.

1

3/23

24

1074-

1362

106350

ОСОВИНА

ком.

1

3/24

10

Номенклатурни назив дела - склопа

5
Група 01 – Рукохват и делови
механизма за
запињање и окидање

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/11
3/8
3/9
3/10

Количина
уграђена у склоп

8

ОСОВИНА полуге

1

3/30

106318

ОПРУГА полуге обараче

ком.

1

3/31

1362

106330

ОСОВИНА ударача

ком.

1

3/32

1074-

1362

106332

ОПРУГА ударна

ком.

1

3/33

29

1074-

1362

106333

ВОЂИЦА опруге

ком.

1

3/34

30

1074-

1362

106311

ОПРУГА полуге-лева

ком.

1

3/35

31

1074-

1362

106346

КОРИЦА лева

ком.

1

3/25

32

1074-

1362

106347

КОРИЦА десна

ком.

1

3/26

33

1074-

1362

106348

ВИЈАК корица

ком.

4

3/27

34

1074-

1362

106309

ПОЛУГА за спуштање ударачадесна

ком.

1

3/28

35

1074-

1362

106312

ОПРУГА полуге-десна

ком.

1

3/29

2

3

4

1074-

1362

106317

26

1074-

1362

27

1074-

28

Редни број
1
25

Номенклатурни назив дела - склопа

5

Број слике
/позиције

Јединица мере

7

Носилац
означавања

6
ком.

Фабрички број
дела склопа
носиоца
означавања

Номенклатурни
број ВС

Група 02 – Навлака са
затварачем и нишанима
36

1074-

1362

111596

НАВЛАКА

ком.

1

4/1

37

1074-

1362

108445

НИШАН предњи

ком.

1

4/2

38

1074-

1362

108475

НИШАН задњи

ком.

1

4/3

39

1074-

1362

114396

ИЗВЛАКАЧ

ком.

1

4/4

40

1074-

1362

106354

ИГЛА ударна

ком.

1

4/5

41

1074-

1362

106355

УТВРЂИВАЧ Ø 3X24 SRPS
М.C2.230

ком.

1

4/6

42

1074-

1362

106356

ОПРУГА игле ударне

ком.

1

4/7

43

1074-

1362

106357

ОСИГУРАЧ игле ударне

ком.

1

4/8

44

1074-

1362

106358

ОПРУГА осигурача игле

ком.

1

4/9

45

1074-

1362

106362

УТВРЂИВАЧ

ком.

1

4/10

46

1074-

1362

106344

ПОКАЗИВАЧ метка

ком.

1

4/11

47

1074-

1362

106345

ОПРУГА

ком.

1

4/12

Група 03 – Цев са
повратним механизмом
48

1074-

1362

106381

ЦЕВ 9 mm, ПАРА

ком.

1

5/1

49

1074-

1362

106360

ВОЂИЦА опруге повратне

ком.

1

5/2

50

1074-

1362

106361

ОПРУГА повратна

ком.

1

5/3

11

4

Број слике
/позиције

3

Номенклатурни назив дела - склопа

Количина
уграђена у склоп

Фабрички број
дела склопа
носиоца
означавања

Јединица мере

1

Носилац
означавања

Редни број

Номенклатурни
број ВС

5

6

7

8

Група 04 – Оквир за
муницију
51

1074-

1362

120030

ТЕЛО оквира

ком

1

6/1

52

1074-

1362

106367

ОПРУГА доносача

ком

1

6/2

53

1074-

1362

106369

УТВРЂИВАЧ дна оквира

ком.

1

6/4

54

1074-

1362

106371

ДНО оквира

ком.

1

6/5

55

1074-

1362

114370

ДОНОСАЧ

ком.

1

6/3

Група 05 – Кутија за
паковање пиштоља са
омотницом, четкицом и
кесама
56

1088-

1362

106364

КУТИЈА за паковање

ком.

1

7/1

57

1088-

1362

3938

ОМОТНИЦА кутије

ком.

1

7/2

58

1074-1243-8785

1362

149

ЧЕТКИЦА

ком

1

7/3

59

1088-

1362

106374

ком

1

7/4

60

1088-

1362

106373

ком.

1

7/5

12

КЕСА полиетиленска
150 mm x 80 mm
КЕСА полиетиленска
270 mm x 180 mm

3.- РЕГИСТАР НОМЕНКЛАТУРНИХ БРОЈЕВА ВС
Номенклатурни
број ВС

Контролна
цифра

1

2

Фабрички
број дела
склопа
произвођачадобављача
3

Ознака
произвођача

Номенклатурни
назив дела - склопа

Редни
број

Количина
уграђена у
склоп

4

5

6

7

1074-

106304

1362

РУКОХВАТ

1

1

1074-

106335

1362

ОСЛОНАЦ

2

1

1074-

106336

1362

ОПРУГА

3

1

1074-

106337

1362

ОСОВИНА

4

1

1074-

106379

1362

ПОЛУГА

5

1

1074-

106313

1362

ЗАДРЖАЧ

6

1

1074-

106314

1362

ОПРУГА

7

1

1074-

106321

1362

УМЕТАК

8

1

1074-

106315

1362

ПОЛУГА

9

1

1074-

110937

1362

ОБАРАЧА

10

1

1074-

106320

1362

ОСОВИНА

11

1

1074-

106322

1362

ЗАПИЊАЧА

12

1

1074-

106323

1362

ОПРУГА

13

1

1074-

106324

1362

ОСОВИНА

14

1

1074-

106325

1362

ОСОВИНА

15

1

1074-

106326

1362

ПОЛУГА

16

1

1074-

106327

1362

УДАРАЧ

17

1

1074-

106338

1362

ИЗБАЦАЧ

18

1

1074-

106339

1362

УТВРЂИВАЧ

19

1

1074-

110942

1362

ПОТИСКИВАЧ

20

1

1074-

106341

1362

ОПРУГА

21

1

1074-

106342

1362

ОСОВИНА

22

1

1074-

110944

1362

СПОЈНИЦА

23

1

1074-

106350

1362

ОСОВИНА

24

1

1074-

106317

1362

ОСОВИНА

25

1

1074-

106318

1362

ОПРУГА

26

1

1074-

106330

1362

ОСОВИНА

27

1

1074-

106332

1362

ОПРУГА

28

1

1074-

106333

1362

ВОЂИЦА

29

1

1074-

106311

1362

ОПРУГА

30

1

1074-

106346

1362

КОРИЦА

31

1

1074-

106347

1362

КОРИЦА

32

1

1074-

106348

1362

ВИЈАК

33

4

1074-

106309

1362

ПОЛУГА

34

1

1074-

106312

1362

ОПРУГА

35

1

1074-

111596

1362

НАВЛАКА

36

1

13

Номенклатурни
број ВС

Контролна
цифра

1

2

Фабрички
број дела
склопа
произвођачадобављача
3

Ознака
произвођача

Номенклатурни
назив дела - склопа

Редни
број

Количина
уграђена у
склоп

4

5

6

7

1074-

108445

1362

НИШАН

37

1

1074-

108475

1362

НИШАН

38

1

1074-

114396

1362

ИЗВЛАКАЧ

39

1

1074-

106354

1362

ИГЛА

40

1

1074-

106355

1362

УТВРЂИВАЧ

41

1

1074-

106356

1362

ОПРУГА

42

1

1074-

106357

1362

ОСИГУРАЧ

43

1

1074-

106358

1362

ОПРУГА

44

1

1074-

106362

1362

УТВРЂИВАЧ

45

1

1074-

106344

1362

ПОКАЗИВАЧ

46

1

1074-

106345

1362

ОПРУГА

47

1

1074-

106381

1362

ЦЕВ

48

1

1074-

106360

1362

ВОЂИЦА

49

1

1074-

106361

1362

ОПРУГА

50

1

1074-

120030

1362

ТЕЛО

51

1

1074-

106367

1362

ОПРУГА

52

1

1074-

106369

1362

УТВРЂИВАЧ

53

1

1074-

106371

1362

ДНО

54

1

1074-

114370

1362

ДОНОСАЧ

55

1

149

1362

ЧЕТКИЦА

56

1

1088-

106374

1362

КЕСА

57

1

1088-

106373

1362

КЕСА

58

1

1088-

106364

1362

КУТИЈА

59

1

1088-

3938

1362

ОМОТНИЦА

60

1

1074-1243-8785

НАПОМЕНА: Делови означени (*) су само побројени због појашњења и не носе номенклатурне бројеве.

14

4.- РЕГИСТАР ФАБРИЧКИХ БРОЈЕВА
Фабрички
број дела
склопа
произвођачадобављача
1
149
3938
106304
106309
106311
106312
106313
106314
106315
106317
106318
106320
106321
106322
106323
106324
106325
106326
106327
106330
106332
106333
106335
106336
106337
106338
106339
106341
106342
106344
106345
106346
106347
106348
106350
106354
106355
106356
106357
106358
106360
106361
106362
106364
106367

Ознака
произвођача
2
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362

Номенклатурни
број ВС

Контролна
цифра

3

4

1074-1243-8785
10881074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410741074107410881074-

Номенклатурни
назив дела - склопа
5
ЧЕТКИЦА
ОМОТНИЦА
РУКОХВАТ
ПОЛУГА
ОПРУГА
ОПРУГА
ЗАДРЖАЧ
ОПРУГА
ПОЛУГА
ОСОВИНА
ОПРУГА
ОСОВИНА
УМЕТАК
ЗАПИЊАЧА
ОПРУГА
ОСОВИНА
ОСОВИНА
ПОЛУГА
УДАРАЧ
ОСОВИНА
ОПРУГА
ВОЂИЦА
ОСЛОНАЦ
ОПРУГА
ОСОВИНА
ИЗБАЦАЧ
УТВРЂИВАЧ
ОПРУГА
ОСОВИНА
ПОКАЗИВАЧ
ОПРУГА
КОРИЦА
КОРИЦА
ВИЈАК
ОСОВИНА
ИГЛА
УТВРЂИВАЧ
ОПРУГА
ОСИГУРАЧ
ОПРУГА
ВОЂИЦА
ОПРУГА
УТВРЂИВАЧ
КУТИЈА
ОПРУГА

Количина
уграђена
у склоп

Редни
број
6

7

56
60
1
34
30
35
6
7
9
25
26
11
8
12
13
14
15
16
17
27
28
29
2
3
4
18
19
21
22
46
47
31
32
33
24
40
41
42
43
44
49
50
45
59
52

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

Фабрички
број дела
склопа
произвођачадобављача
1
106371
106373
106374
106379
106381
108445
108475
110937
110942
110944
111596
114370
114396
120030

16

Ознака
произвођача
2
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362
1362

Номенклатурни
број ВС
3
10741088108810741074107410741074107410741074107410741074-

Контролна
цифра

Номенклатурни назив
дела - склопа

4

5
ДНО
КЕСА
КЕСА
ПОЛУГА
ЦЕВ
НИШАН
НИШАН
ОБАРАЧА
ПОТИСКИВАЧ
СПОЈНИЦА
НАВЛАКА
ДОНОСАЧ
ИЗВЛАКАЧ
ТЕЛО

Редни
број
6
54
58
57
5
48
37
38
10
20
23
36
55
39
51

Количина
уграђена у
склоп
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.- РЕГИСТАР ОЗНАКА ПРОИЗВОЂАЧА
Ознака произвођача

Назив

Адреса

1362

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ

КРАГУЈЕВАЦ Косовска 4

2950

SRPS, Српски стандард

17

6.- РЕГИСТАР СЛИКА
Слика
број

НАЗИВ СЛИКЕ

1.

ПИШТОЉ ЦЗ 99 9 mm ПАРА

2.

Склопови пиштоља ЦЗ 99 9mm ПАРА

3.

Рукохват и делови механизма за запињање и окидање

4.

Навлака са затварачем и нишанима

5.

Цев са повратним механизмом

6.

Оквир за муницију

7.

Кутија за паковање пиштоља са омотницом, четкицом и кесама

18

Слика 1 - ПИШТОЉ ЦЗ 99 9 mm ПАРА

19

Слика 2 - Склопови пиштоља ЦЗ 99 9 mm ПАРА

20

21

Слика 3 - Рукохват и делови механизма за запињање и окидање

Слика 4 - Навлака са затварачем и нишанима

22

Слика 5 - Цев са повратним механизмом

Слика 6 - Оквир за муницију

23

Слика 7 - Кутија за паковање пиштоља са омотницом, четкицом и кесама

24

7.- РЕГИСТАР ИЗМЕНА И ДОПУНА

Редни
број

1

Број, датум и
порекло
наређења за
извршење
измене-допуне
2

Место
измене-допуне у
Именику
Редни
број
странице

Који ред

3

4

САДРЖАЈ
измене-допуне

5

Датум
уписивања
измене-допуне и
потпис лица
које је
уписивање
извршило
6

НАПОМЕНА: Уписивање података за извршене измене-допуне обављати ажурно и читко – мастилом или сличним прибором

25