You are on page 1of 31

MOBBING

ZAKONSKA REGULATIVA

SADRAJ
MOBBING
ZDRAVSTVENE SMETNJE I
SIMPTOMI
NAINI SPREAVANJA
MOBINGA
ZAKONSKA REGULATIVA
ZAKLJUAK

MOBBIN
G
ta je mobbing?
Poreklo rei
Vrste mobbinga
Mobber
rtve mobbinga
Vrste napada

DEO
I

ta je
mobbing?

Oblik ponaanja na
radnom mestu u kom
dolazi do psihikog
zlostavljanja i poniavanja
druge osobe sa ciljem
ugroavanja njenog
ugleda, asti, ljudskog
dostojanstva i integriteta,
sve do eliminacije sa
radnog mesta.

ta je
mobbing?

HEINZ LEYMAN

Aktivnosti mobinga su veoma frekventne;

Odigravaju se tokom dueg vremenskog perioda;

Uglavnom nije seksualno i rasno motivisano;

rtva mobinga moe postati svako.

Poreklo rei
mobbing

TO MOB - nasrnuti u masu, buno navaliti na


nekoga;

BULLY - siledija, nasilnik, zlostavljati, kinjiti;

BULLING - maltretiranje uenika od strane


uenika ili nastavnika.

Vrste mobbinga
1.

VERTIKALNI

HORIZONTALNI

Predpostavljeni
zlostavlja:

1.

Javlja se izmedju
radnika koji su u
jednakom poloaju u
hijerarhijskoj
organizaciji;

2.

itava grupa radnika


moe izabrati jednog
radnika rtvu.

Jednog podredjenog
radnika;

Strateki mobbing;

2.

Grupa podredjenih
zlostavlja jednog
predpostvljenog.

Vrste
mobbinga

45%

55%

GRAFIKON
1.

Vertikalni mobing
Horizontalni mobing

Mobber

Osobe koje psiholoki,


moralno, seksualno, i na
druge naine maltretiraju,
zlostavljaju i na sve naine
pokuavaju da eliminiu
osobe za koje smatraju da
im smetaju.

Osobine linosti;

Iza svake prepotencije stoji


neka impotencija;

Neki zlostavljai to rade


svesno.

rtve mobbinga

Potenjaci

Osobe pred penzijom

Veoma kreativne osobe

Bolesne osobe

Osobe koje su uoile i


prijavile nepravilnosti u
radu

Osobe sa posebnim
potrebama

Pripadnici manjinskih
grupa

Osobe sa specifinom
seksualnom
opredeljenou

Osobe koje trae vie


samostalnosti u radu ili
bolje uslove rada
Mlade osobe na poetku
karijere

Vrste napada

Napad na mogunost
adekvatnog komuniciranja;

Napad na mogunost
odravanja socijalnih
odnosa

Napad na linu reputaciju

Napad na kvalitet
profesionalnog rada

Napad na zdravlje

ZDRAVSTVENE
SMETNJE I SIMPTOMI

DEO
II

ZDRAVSTVENE SMETNJE I
SIMPTOMI

Maltretiranje rezultuje velikom mentalnom,


psihosomatskom i socijalnom patnjom.
1. Promene na psihikoj i emocionalnoj sferi;
2. Promene na telesno-zdravstvenom planu;
3. Promene u ponaanju.

NAINI
SPREAVANJA
MOBBINGA

DEO
III

ISTRAIVANJA
NAINI SPREAVANJA
MOBBINGA

ISTRAIVANJA
Pol

55%

Mukarci

45%

ene

Moberi - ene
rukovodioci;

"Fenomen fotelje";

Primer
dominantnih
struktura linosti.

ISTRAIVANJA
Mobirani mukarci

21%
3%

Mobirane ene

30%
76%

Od strane mukaraca
Od strane ena
Oba pola

30%
40%

Od strane mukaraca
Od strane ena
Oba pola

NAINI SPREAVANJA
MOBBINGA

ODLUNO recite osobi da


njeno ponaanje nije za
Vas prihvatljivo.

VODITE dnevnik.

UVAJTE kopije pisama, emaila, faksova, poruka,


reenja...

NE VRAAJTE istom merom

OBRATITI SE za pomo

OBAVESTITE najblie
udruenje ili savetovalite za
mobbing

ZATRAITE od nadlenog
lekara da utvrdi da je
pogoranje zdravstvenog
stanja posledica mobbinga.

OBAVEZNO obavetavanje
javnog mnjenja.

Zavod za govorne
poremeaje,
Beograd

PRIMER
1.

ZAKONSKA
REGULATIVA

DEO
IV

Zakon o spreavanju
zlostavljanja na radu

Uvod

Predmet zakona
lan 1.
Ovim Zakonom ureuje se opta zabrana i oblici zlostavljanja
na radu, postupak zatite od zlostavljanja na radu pred
poslodavcem, postupak sudske zatite od zlostavljanja na
radu, mere za unapreivanje odnosa na radu, prekrajna
odgovornost za nepotovanje odredbi ovog Zakona, kao i
nadzor nad primenom Zakona.

Zakon o
spreavanju
zlostavljanja na
radu
Naela zakona

Uvod

lan 2.

1. Potovanja dostojanstva i zatite psihikog i fizikog integriteta,


privatnosti i drugih linih prava zaposlenog;
2. Potovanja opteprihvaenih moralnih pravila ponaanja u
drutvu, a posebno pravila o pristojnom ponaanju u radnoj
sredini;
3. Sveobuhvatne zatite svih kategorija lica od zlostavljanja na
radu;
4. Stvaranja uslova neophodnih za zdravu i sigurnu radnu sredinu.

Zakon o spreavanju
zlostavljanja na radu

OPTA ZABRANA
ZLOSTAVLJANJA
NA RADU

Obaveze poslodavca
lan 8.

Obaveze zaposlenih
lan 10.

1. Poslodavac je duan da
sprei svaki akt zlostavljanja
na radu, kao i da se sam
uzdri od preduzimanja ovog
akta.

1. Zaposleni je duan da
se uzdri od svakog akta
zlostavljanja na radu.

2. Poslodavac je duan da
sprovede postupak zatite od
zlostavljanja na radu, na
osnovu pritube ili po
sopstvenoj inicijativi.

2. Akt zlostavljanja na
radu iz stava 1. ovog
lana predstavlja povredu
radne obaveze, odnosno
radne discipline.

Zakon o spreavanju
zlostavljanja na radu

POSTUPAK ZATITE
OD ZLOSTAVLJANJA
NA RADU

Pokretanje postupka podnoenjem pritube


lan 11.
1. Postupak zatite od zlostavljanja na radu pokree se
podnoenjem pritube poslodavcu.
2. Pravo na podnoenje pritube ima zaposleni koji je pretrpeo,
koji trpi, odnosno kome preti opasnost od zlostavljanja na radu.
3. Uz saglasnost zaposlenog iz stava 2. ovog lana, pravo na
podnoenje pritube imaju i predstavnik sindikata, savet
zaposlenih, kao i profesionalno udruenje iji je zaposleni lan.

Zakon o spreavanju
zlostavljanja na radu

POSTUPAK ZATITE
OD ZLOSTAVLJANJA
NA RADU

Pokretanje postupka po inicijativi poslodavca


lan 12.
1. Poslodavac pokree postupak zatite zaposlenog ako
doe do saznanja o preduzetom ili nameravanom aktu
zlostavljanja na radu.
2. Odluku o pokretanju postupka poslodavac bez
odlaganja dostavlja licu protiv koga je postupak
pokrenut, kao i zaposlenom koji je pretrpeo, koji trpi,
odnosno kome preti opasnost od zlostavljanja na radu.

Zakon o spreavanju
zlostavljanja na radu

POSTUPAK ZATITE
OD ZLOSTAVLJANJA
NA RADU

Privremene mere
lan 14.
Mere radi spreavanja zlostavljanja na radu do okonanja postupka
zatite:
1. Zabrana pribliavanja zaposlenom koji je pretrpeo, koji trpi, odnosno
kome preti opasnost od zlostavljanja na radu na odreenoj udaljenosti;
2. Premetanje u druge radne prostorije zaposlenog protiv koga je
pokrenut postupak;
3. Udaljenje sa rada zaposlenog protiv koga je pokrenut postupak.

Zakon o spreavanju
zlostavljanja na radu

POSTUPAK ZATITE
OD ZLOSTAVLJANJA
NA RADU

Zabrana zlostavljanja i mere zatite


lan 15.
Mere zatite:
1. Opomena;
2. Umanjenje zarade do 30% na period do 6 meseci;
3. Zabrana pribliavanja zaposlenom koji je pretrpeo, koji trpi,
odnosno kome preti opasnost od zlostavljanja na radu na
odreenoj udaljenosti, u trajanju od 3 meseca do 1 godine;
4. Privremeno ili trajno premetanje u druge radne prostorije
ili na drugo radno mesto;
5. Privremeno udaljenje sa rada u trajanju do 3 meseca.

Zakon o spreavanju
zlostavljanja na radu

KAZNENE
ODREDBE

Prekraji
lan 29.
1. Novanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara
kaznie se za prekraj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:
ako ne izradi, odnosno ne dostavi informator iz lana 27. ovog
Zakona;
ako ne organizuje obuku na nain predvien lanom 28. ovog
Zakona.
2. Novanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara kaznie
se za prekraje iz stava 1. ovog lana, preduzetnik, kao i
odgovorno lice poslodavca.

Zlostavljanje
mukaraca
na poslu

Primer
2.

ZAKLJUAK DEO V

ZAKLJUAK

Ono to ne eli sebi, ne radi drugima!

HVALA NA
PANJI!

Nataa Petrovi 08/847; Milica Janakovi 08/933;


Jelena Marjanovi 08/1041; Bojana Rali 08/1459; Duan Marinkovi 08/1137.