You are on page 1of 26

Importance of community networks in

promoting safe motherhood initiative


Suku Hadomi Inan no Oan (SHIO)

Aprezenta husi:
Angelina Fernandes
Programa Saude Inan no Oan
Fundasaun Alola
Indikador Saude iha Timor-Leste
Esperansa moris: tinan
59.5

Numeru fertilidade: 7.8

Taxa mortalidade inan:


+ 660/100000

Taxa mortalidade
labarik: + 88/1000

Mortalidade tinan lima


mai kraik: + 130/1000
Background
Pilotu iha 2007

Iha Suku Tolu: Tibar,


Mota-ulun no Guico –
Distritu Liquisa

Modelu husi Indonesia


nia desa siaga
OBJETIVU ESTABELESEMENTU SHIO

1. Partus hotu-hotu presiza iha pesoal saude nia


liman maske partu akontese iha uma.

2. Atu komunidade ho voluntariamente prontu


ajuda inan no oan ne’ebe hetan problema
saude iha suku laran

3. Atu redus mortalidade inan no oan iha suku


KONSEITU SHIO
• Partu nu’udar akontesementu espesial: tenke
planu, prepara no prontu bainhira iha
komplikasaun.

• Involve inan, familia, pesoal saude sira.

• Elementu xave: Pesoal saude (parteira), familia


(laen) rede no fasilitador suku, .

• Servisu hamutuk entre komunidade no pesoal


saude sira.
Faze implementasaun SHIO
Sosializasaun Programa

1. Nivel Nasional
2. Nivel Distrital
3. Nivel Suku
Analiza Problema ho Partisipatoriu ( PPA)
1. Involve komunidade husi aldeia ida-idak ba
prosesu establesemento SHIO iha suku

2. Komunidade rasik bele deskobre problema saude


Inan no oan ne’ebe akontese iha sira nia fatin

3. Komunidade bele buka maneira rasik oinsa bele


rezolve problema ne’ebe sira hasoru

4. Bele iha balansu husi Partisipasaun feto no mane


iha prosesu foti desijaun no asaun ba problema
ne’ebe komunidade hasoru.
PROBLEMA NE’EBE IDENTIFIKA IHA PPA SUKU

• Inan sira hetan ran • Problema saude inan ne’e


-fakar antes partu no nu’udar problema inan ne’e
depoisde partu ho nia familia

• Abortu • Defikuldade trasporte no


rede ba komunikasaun
• Labarik mate iha kabun
laran • Komunidade laiha osan atu
selu transporte ba
fasilidade saude
• Labarik tinan 0-5 mate
• Parteira hela dok
• Familia seidauk hatene
saida mak importansia
husi fo susu ba bebe • Komunidade sira la hatene
sira nia tipu ran
Workshop I
• Atu partisipante identifika rasik objetivo husi SHIO

• Atu partisipante identifika rasik kriteria ba ema ne’ebe sei hili nudar
responsavel SHIO

• Atu partisipante identifika rasik atividade saida mak presija halao iha SHIO

• Atu partisipante bele identifika rede tuir problema ne’ebe sira deskobre ona iha
PPA

• Atu partisipante bele identikfika knar/papel husi membru rede


Workshop II
• Atu reprezentante komunidade bele halo
rasik sira nia regulamento suku

• Atu hili ema bele maneja no organiza


programa SHIO iha suku laran

• Atu halo sosializasaun SHIO ba


komunidade iha suku no aldea
MODELO STRUTURA SHIO
Xefe Jeral SHIO Guisu
Advisor SHIO
1. Lider Adat
(Xefe Suku)
2. Lider lokal
3. Pesoal S.
4. Juventude
Xefe SHIO 5. Lider Igreja

Adjuntu SHIO

Tesoureru SHIO 1&2 Sekretaris 1&2

Coord. Aldeia Coord. Aldeia


Coord. Aldeia Coord. Aldeia
(Xefe Aldea) (Xefe Aldea)
(Xefe Aldea) (Xefe Aldea)

R F. R.K.PF R.T.R. R F. R.K.PF R.T.R. R F. R.K.PF R.T.R. R F. R.K.PF R.T.R.


Inagurasaun SHIO
6 Dezembru 2007

Inagura husi
Diretora Fundasaun
Alola, Ministru da
Saude (Xefe DHS
Liquica)
Administrador
distrito Liquica,
Lider Sub-distrito
Bazartete no asiste
mos husi
komunidade sira
TOTAL MEMBRU

1.Suku Tibar 2. Suku Mota-ulun


Membru 45 Membru 45
Aldeia 4 Aldea 3
populasaun 3.438 populasaun 1.720
3. Suku Guico
Membru 57
Aldeia 5
populasaun 1977
ATIVIDADE SHIO
1. Halibur osan kontribuisan 4. Identifika problema saude ne’ebe
husi komunidade kada komunidade hasoru
fulan
5. Nu’udar mediador entre
2. Organiza transporte hodi komunidade no pesoal saude
fasilita inan ne’ebe atu
partu inklui inan no oan
6. Partisipa iha atividade SISCA no
ne’ebe moras.
mobile klinik

3. Fahe informasaun saude


7. Hamutuk ho pesoal saude halo
inan no oan ba komunidade
visita ba komunidade nia uma.
TREINAMENTU NE’EBE HETAN TIHA ONA
HUSI MEMBRU SIRA
1. Treinamentu Safe Motherhood baziku

2. Treinamentu Direitu Labarik

3.Treinamentu Planementu familiar


Rezultadu – Nov 2007 Agustu 2008
Suku Dasolin Atende husi ANC Partu Planeamentu
Familiar

Antes Depois antes depois antes depois

TIBAR Income
$ 145,55
Pesoal Saude 113 269
Increase
36 54
Increase
2,4 % 3.66 %

138% 50%

Gastu Hospital 42 %
$ 238.,25

Saldo parteira 17%


$ 213.35

infermeira 16%
Suku Dasolin Atende husi ANC Partu Planeamentu
Familiar

Antes Depois antes depois antes depois

Mota-Ulun Income
$ 355.35
Pesoal Saude 43 85
Increase
27% 41% 5,8% 7.6%

98%

Gastu Hospital 4%
$ 75.50

Saldo parteira 11 %
$ 279.85

infermeira 24%
Suku Dasolin Atende husi ANC Partu Planeamentu
Familiar

Antes Depois antes depois antes depois

Guisu Income
$ 133.75
Pesoal Saude 145 206
Increase
59% 68% 5,8% 7.6%

42%

Gastu Hospital 6%
$ 62.75

Saldo parteira 6% 12%


$ 51.00

infermeira 45% 56%


Implementasaun husi treinamentu

 Labarik idade tinan 4-6


partisipa iha atividade
pinta no fase liman
Informasaun Saude Reproduktiva ba mane no Joven
Ezemplu kazu ne’ebe hetan ajuda husi
membru SHIO

Data Moris 13/3/2007


Visita 24/4/2008
Todan 2.3 kg
Komunidade Beduku inisia halo rasik dalan kiik husi tanba komunidade labele
halo movimentu kuandu udan boot
Perguntas ka
sujestaun ruma...!!!
Obrigado barak