You are on page 1of 8

ဟီး႐ိုးမွ ဇီး႐ိုးသို႔

က်ဳပ္တို႔ ဗမာေတာသားေတြAတြက္ေတာ့ Aေပါင္းေဖာ္ေတြနဲ႔ မိုးUီးက်မွာ ဖား႐ိုက္


ထြက္ရတာ ဘ၀Aရသာတခုပဲ၊ Aဆိုေတာ္ ကိုထြန္းေရႊက “တAား႐ိုက္မေလ ဖားမိုက္ေတြ
Aရီးတုတ္ရဲ႕တဲနေဘးမွာ ခ်က္ျပဳတ္စားကာ ဆုိၾကကၾက ေပ်ာ္သလိုေနႏိုင္ၾကေပ”
လို႔စပ္ဆိုခဲ့တာ Aေတာ္ ေAာင္ျမင္ခဲ့တာပဲ၊ Aခုထိလဲ မ႐ိုးႏိုင္ေသးဘူး။
ဖား႐ိုက္တယ္ဆိုလို႔ သိပ္ေတာ့လယ
ြ ္တယ္ မထင္နဲ႔၊ သူ႔မွာလည္း ပညာနဲ႔သတိ ရွိဖို႔လို
တယ္။ ေပါ့ေပါ့သာြ းလုပ္ရင္ ေကာက္ေကြးသြားမယ္။ ဖားေတြရဲ႕သဘာ၀နဲ႔ Aထာကို သိဖို႔လို
တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖားေတြကိုႀကိဳက္တတ္တဲ့ ေျမြေတြရဲ႕ Aႏၱရာယ္ကိုလည္း သတိရွိဖို႔ လိုတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း မိုးUီးက်ဆိုရင္ ေျမြကိုက္ခံရတဲ့ ဖား႐ိုက္သမားေတြ နည္းမွမနည္းပဲ။
ဖားေတြရဲ႕သဘာ၀က ေတာ္လွန္ေရးတံဆိပ္ကပ္ထားတဲ့ ဆူလြယ္နပ္လယ
ြ ္ လုပ္စား
ေတြနဲ႔ တူတယ္ဆိုရင္ မွားမယ္မထင္ဘူး။ သိတဲ့Aတိုင္း ဖားဆိုတာက ေရေနကုန္းေန သတၱ၀ါ
မွန္ေပမယ့္ ေရမရွိရင္မေနႏိုင္ဘူး၊ မရွင္သန္ႏိုင္ဘူး၊ ေရသိပ္ႀကိဳက္တယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ သဘာ၀
တရားက သူ႔ကိုမ်က္ႏွာသာေပး ဗီဇသတၱိတခု ေပးထားတယ္။ ေရရွိတဲ့ေနရာကိုသိတယ္၊
ေရခန္းေတာ့မွာကို သိတယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ခ်ိန္မွာ မိုးရြာမယ္ဆိုတာကို ႀကိဳသိတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ ဗမာေတာသား လယ္သမားေတြက ဖားေAာ္သံကို နားေထာင္ၿပီး မိုးေလကို
တြက္ခ်က္ၾကရတာပဲ။
ဖားဆိုတာကလဲAမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္၊ Aြန္Aြန္နဲ႔ တခ်က္တခ်က္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း
ေAာ္တတ္တဲ့ ႏွစ္ခ်ဳိ႕စားဖားႀကီးေတြရွိတယ္၊ ‘AုံAိုင္ AုံAိုင္’ နဲ႔ ဆက္တိုက္ေAာ္လို္က္
ခဏနားလိုက္ ျပန္ေAာ္လိုက္နဲ႔ ဖားAိုင္းေတြရွိတယ္၊ ‘ကက္ကက္ ကက္ကက္’ နဲ႔
ေAာ္တတ္ၿပီး ေရA၀ေသာက္ ေျမထဲယက္ၿပီး ဇိမ္ရစ္ေနတတ္တဲ့ သဲဖားဆုိတာ ရွိတယ္၊
တေနရာထဲမွာ Aၿငိမ္မေန ဟုိခုန္ဒီလူးနဲ႔ ဖားေပါင္စင္းAေသးစား ေက်ာ္စံေကးဆိုတာရွိတယ္၊
AဲဒါAျပင္ ဖား႐ိုက္သမားေတြကို ဒုကၡAေပးဆုံးကေတာ့ ဖားလတက္ပဲ။ Aရြယ္ကေလးက
လက္မ ေလာက္နဲ႔ တကြင္းလုံးဆူညံေနေAာင္ ေAာ္ႏိုင္စြမ္းတယ္။ စားလည္းမစားေလာက္
တုတ္ လည္းမ႐ိုက္ေလာက္၊ ဒါေပမဲ့ ဆူညံေနတဲ့ သူတို႔Aသံေၾကာင့္ ဖား႐ိုက္သမားေတြ
တျခား စားေလာက္ေသာက္ေလာက္ ဖားႀကီးေတြရဲ႕Aသံကို ဖမ္းရAေတာ္ခက္ေစတယ္။
ဖားဆုိေပမဲ့ ေလ်ာ့ေတာ့မတြက္နဲ႔ သူလည္းAသားစားသတၱ၀ါ၊ သူထက္ငယ္တဲ့
သူႏိုင္တဲ့ Aေကာင္မွန္သမွ် Aကုန္စားတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏွစ္ခ်ဳိ႕စားဖားႀကီးေတြဆိုရင္ ငါးပုစြန္
ေတြသာမက ေတာ္ေတာ့Aရြယ္ ပုတ္သင္တို႔ ငွက္တို႔ကိုေတာင္ ဖမ္းစားႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့
သိပ္Aကင္းပါးတယ္၊ တေနရာAေျခAေနမဟန္ တေနရာ Aေျပာင္းျမန္တယ္။ Aေျခဟန္
မည့္ေနရာေတြ႕လို႔ကေတာ့ သူမ်ားတြင္း (ပုစြန္လိုဟာမ်ဳိး) လည္း Aဓမၼ လုယက္ေနထိုင္
တတ္တယ္။
ေျပာပါပေကာ ဖားေတြရဲ႕သဘာ၀က က်ဳပ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးတံဆိပ္ကပ္ လုပ္စားေတြနဲ႔
တူပါတယ္လို႔။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဗမာႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရေတြထဲမွာ ဖားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စကားလုံး
ေတြ Aေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတာပဲ။ “ တုံးေAာက္ကဖား” “Aထက္ဖား ေAာက္ဖိ” “ေဖာ္လံဖား”
“ စားဖားႏိုင္ငံေရး” “ ႏိုင္ငံေရးစားဖား” “ကပ္ဖားရပ္ဖား” “ ဖားစည္းငါးစည္း” ဆုိၿပီး မ်ားမွမ်ား။
က်ဳပ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းေတာင္ “ စားဖား ညီညြတ္ေရး Aလိုမရွိဘူး” လုိ႔
ေၾကာက္လန္႔တၾကား မိန္႔ခြန္းထဲ ထည့္ေျပာခဲ့ရေသးတာပဲ။
ဖားAေၾကာင္း ေျပာရင္းနဲ႔ ကာတြန္းခ်စ္ေဆြရဲ႕ စကားတခုက ေပၚလာျပန္တယ္။
သူေျပာတာက “ စားဖားေတြ စားဖားေတြ၊ စားဖားေတြကို ဖားစားသူေတြ သိပ္ႀကိဳက္တယ္” တဲ့။
သ႔ူစကားAတိုင္းဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ Aဖိႏွိပ္ခံလူထက
ု ို ဗန္းျပၿပီး စားဖားေတြနဲ႔
ဖားစားသူေတြ ေပါင္းၿပီးလုပ္စား ေနတဲ့ ႐ိုက္စားလုပ္ငန္းႀကီးလို႔ ေျပာရမလိုပါပဲ။
Aားလုံးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး Aဓိကေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ပညာကို သိသာသိၿပီး တတ္လည္း
မတတ္ ၪာဏ္ေလးေကာင္းပါရဲ႕နဲ႔ ပညာရွိျဖစ္ဖို႔လဲ Aလားလာမရွိတဲ့ လူတတ္ဆိုသူေတြ၊
ကြ်မ္းက်င္သူ ဆုိသူေတြေပါ့။ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ေAာက္ေျခရဲေဘာ္ထုနဲ႔ တကယ္႔
လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ဘာAက်ဳိးကိုမွ မေမွ်ာ္ကိုးပဲ ဘ၀ေတြ Aသက္ေတြ
ေပးဆပ္ၿပီး Aက်U္းေထာင္ေတြထဲ၊ ေတာေတာင္ေတြထဲမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကဆဲပါ။
ဒီရဲေဘာ္ေတြ Aက်Aဆုံးမ်ားၿပီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာေလ ေခါင္းေဆာင္စားဖားေတြ
ဂြင္ၾကေလပဲ Aေတာ္ကို ရင္နာစရာလည္းေကာင္း၊ ရြံစရာလည္းေကာင္းပါတယ္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ ေပါကၡရ၀ႆမိုးႀကီး ရြာေတာ့မလိုလို မိုးၿခိမ္းသံေပးကာ
ရွိေသး ဖားမ်ဳိးစုံတုိ႔ Aကုန္ညီ ပလုံစီေAာင္ ေAာ္ေနလိုက္ၾကတာ တေလာကလုံးကို ဆူညံ
ပြက္လို႔ပဲ။ ကိုယ္လာရာလမ္းကို ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ မက်က္တက်က္ (
Half Baked) သတင္းသမားေတြ ဖြတာလဲ ပါသေပါ့။ သူတို႔ကသာ Aေမရိကန္ေဘာပြဲက
ဖင္ေလးတြန္႔လိမ္တြန္႔လိမ္နဲ႔ (Cheer Leader) ေတြလို ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ခုန္ေပါက္ခ်ီးပ
ေရႊႀကဳိလုပ္ေနၾကေပမဲ့ ၿပိတၱာႀကီးသန္းေရႊက ခုထိ ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒတို႔ Aခ်ိန္တို႔ကို
မေၾကျငာေသးဘူး။ ပုဆိုးထဲ မိုးႀကိဳေသးေပါက္တဲ့သူလို လူထုၾကားမွာ ေစာက္ရွက္ကြဲၾကမွာ
ျမင္ေယာင္မိပါေသးတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဘယ္ခ်ိန္ ဘယ္ကာလမွာ ဘယ္လိုလုပ္မယ္မွန္းမသိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ
ကို မိုးUီးက်ဖားမ်ားလို တုတ္မျမင္ ေျမြမျမင္ ကြတ္ကြတ္ကက္ကက္၊ AုံAုံAိုင္Aိုင္နဲ႔ ခ်ီးပ ေရႊ
ႀကိဳလုပ္ေနၾကသူAားလုံးဟာ တခ်ိန္ကေတာ့ သူရဲေကာင္း ဟီး႐ိုးေတြေပါ့။ လြတ္လပ္ေရး
တိုက္ပြဲေခတ္ကေန ဒီေန႔ေခတ္ (၈၈) ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲကာလAထိ ဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြ
လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ တိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ တခ်ိန္ကဟီး႐ိုးေတြေပါ့။ ကာလေတြ
ၾကာလာေတာ့ လူထုကို ဗန္းျပၿပီး ကိုယ္က်ဳိးရွာခ်င္တဲ့ ၪာU္ေတြ၊ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းနဲ႔
သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဗီဇေတြ၊ Aေခ်ာင္သမားဇာတိေတြ၊ ဖုံးမရ ဖိမရေပၚလာၾကၿပီ။
ကိုယ္က်ဳိးAတြက္ စစ္Aုပ္စုကို ဖားရင္းယားရင္းနဲ႔ ဇီး႐ိုး ( ဖိုးသုည ) ေတြ ဘ၀ကို
ေရာက္သြားၾကရွာၿပီ။ ဇီ႐ိုးမွ Aႏုတ္လကၡဏာမည္းမည္းႀကီး ထိပ္ပိတ္ထားတဲ့ ဇီး႐ိုး၊ က်န္တဲ့
ဇီး႐ိုးေတြနဲ႔မတူဘူး။ ႐ူပေဗဒ သင္ဖူးသူတိုင္းသိတယ္၊ ႐ိုး႐ိုးဇီး႐ိုးက တစ္ေနာက္မွာထား
လိုက္ရင္ တစ္ ဆယ္လုံးရဲ႕Aဓိပၸါယ္ တဆယ္ျဖစ္ေပမဲ့ Aႏုတ္လကၡဏာနဲ႔ ဇီး႐ိုးကေတာ့
သူ႔ေရွ႕မွာ ကိန္းဂဏန္းေတြ ႀကိဳက္သေလာက္ျဖည့္ တစ္ ေတာင္ျဖစ္မလာဘူး။
Aေဟာသိကံ Aနႏၱပဲ။
လူထုကို ႏွိပ္စက္႐ုံမက ဘုရားေရႊခြာ ဌာပနတိုက္ ေဖါက္ေနတဲ့ ပုဂံေခတ္က စကား
နဲ႔ေျပာရရင္ ငရဲမွာ သစ္ငုတ္ျဖစ္မဲ့ စစ္Aုပ္စုကို AတၱAက်ိဳးAတြက္ ဖားရင္းနဲ႔
ဒီဘ၀ေရာက္သြားၾကတာေပါ့။
AဲဒီAထဲမွာ စစ္Aုပ္စုရဲ႕ သံေျခခ်င္း၀တ္ ပေရာဟိတ္လိုလို သုခမိန္လိုလို ေမာင္စူးစမ္း
တို႔ သခင္တင္ျမတို႔ ထိပ္ဆုံးကေပါ့၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ ဟီး႐ိုးဘ၀ကေန ပ်က္ေရြ႕သြားတဲ့
ဇီး႐ိုးAႀကီးစားႀကီးေတြေပါ့ ေၾကာက္တတ္ရင္ Aခါခါေသတယ္ဆိုတဲ့ စကားလို ဘ၀မွာ
Aႀကိမ္ႀကိမ္ ေသေနရတဲ့သူေတြ။ ဖဆပလ၊ မဆလ ေခတ္ေတြကေန ဒီေန႔ေခတ္ န၀တ/
နAဖစတဲ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့ Aုပ္စိုးသူAဆက္ဆက္ကို ေမွာက္ခ်ီလွန္ခ်ီ Aသံုးေတာ္ခံ ေနၾကရတဲ့
သူေတြေပါ့။
Aႏွီဇီး႐ိုးႀကီးေတြက Aခုလာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးရင္ ျဖစ္ထြန္းလာမယ့္
ႏိုင္ငံေရးAခင္းAက်င္းသစ္မွာ သူတို႔စကားAတိုင္းေျပာရရင္ Space (ေနရာ) ရွိသတဲ့။
Aရပ္သားပါတီ (လူထု) ေတြAတြက္ ႏွီးျပားတေထာက္စာေတာင္ ေနရာမရွိတဲ့
ဖြဲ႕စည္းပုံတက် စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကို စစ္Aုပ္စုAတြက္ ေျဗာင္လိမ္ေပးေနၾကတယ္၊
ဖားတာေပါ့။ သူစကားသူနင္း တေနရာက်ျပန္ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ တျခားပါလီမန္
ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔မတူဘူး၊ ႏုိင္တဲ့ပါတီ Aစိုးရဖြဲ႕ဖို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုျပန္တယ္။
AဲဒီAခင္းAက်င္းသစ္မွာ Institution သုံးခုေပၚလာမယ္၊ Aဲဒါေတြက တပ္မေတာ္၊
လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုပ။ဲ တိုင္းျပည္ကို တကယ္စီမံAုပ္ခ်ဳပ္မဲ့ Aစိုးရ
ဖြဲ႕စည္းေရးက်ေတာ့ ဆက္မေျပာေတာ့ဘူး။ ဘယ္ေျပာေတာ့မလဲ Aဲဒီထဲမွာ လူထု (ပါတီ)
ေတြရဲ႕ Aခန္းက႑မွ မပါေတာ့ဘဲ။ သူတို႔ Aေၾကာင္းေတာ့ Aထူး၀ိတၱာခ်ဲ႕စရာမလိုပါဘူး၊
ဒီဇီး႐ိုးႀကီးေတြဟာ ပီသုံးလုံး (PPP= Professional Political Prostitute) ေတြဆိုတာ
Aမ်ားကသိၿပီးသားပါ။
ေနာက္ ပီသုံးလုံးပိုင္ရွင္ ႏွစ္ခ်ဳိ႕စားဖားႀကီးကေတာ့ ျပည္ပက ဟန္ေညာင္ေရႊပါ။
စစ္Aာဏာရွင္Aလုိက် ေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွမေလး ကုိစိတ္ဒုကၡမ်ိဳးစံုေပးေနတ့ဲ၊ ဂုဏ္သေရ
ၾကီးျမတ္တ့ဲ AမိAဖေတြရ့ဲ မ်ိဳးဆက္မပီ ေသြးဆုိးျပည္ပုပ္ သားယုတ္ေAာင္ဆန္းUီးနဲ႕
ပိန္မသာလိမ္မသာ၊ ဗမာျပည္ ပထမဆုံး သမၼတႀကီးစ၀္ေရႊသိုက္ရဲ႕ သားဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ကို
ပဲေလွာ္နဲ႔လဲစားေနတဲ့သူေပါ့။ Aျပင္ပန္း Aေတာ္လယ္၀ယ္ ရည္မြန္တယ္၊ စနစ္က်တယ္၊
လုပ္စားတာလဲ ၾကာခဲ့ၿပီကိုး။ သူရဲ႕ကမၻာ ပတ္လည္ ႐ိုက္စားလုပ္ငန္းႀကိီးကို စားဖားနဲ႔
ဖားစားသူေတြရဲ႕ သီးသန္႔Aင္ပါယာ (Exclusive Class) ျဖစ္ေAာင္ ထူေထာင္ထားတယ္။
ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမွ ကပ္လို႔မရဘူး၊ လက္ရွိမွာေတာ့ မ်ားစြာေသာ
သူရဲ႕Aင္ပါယာေတြထဲမွာ Aဓိက Aင္ပါယာက AီးဘီAို (EBO= Euro-Burma Office)
ဆိုတာေပါ့။ Aဲဒီထဲမွာ ဗမာဆိုလို႔ သူတေယာက္ပဲ ဟုတ္ဟုတ္ ျငားျငားရွိတယ္။ က်န္တာ
ႏိုင္ငံတကာ စားဖားေတြ ဖားစားသူေတြနဲ႕ ဖြဲ႕ထားတယ္။ က်ဳပ္တို႔ Aိႏၵိယဘက္
ေဒလီမွာေတာင္ AဲဒီAီးဘီAို႐ုံးတခု လာဖြင့္ထားေသးတယ္၊ ဗမာတစ္ေယာက္ မွ မပါဘူး။
ေဒလီမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးAဖြဲ႕Aစည္းမွ ႐ုံးခန္းေတာင္ တူတူတန္တန္မဖြင့္ႏိုင္တဲ့
AေျခAေနမွာ AီးဘီAုိ ႐ုံးခြဲကေတာ့ ေဒလီျမိဳ႕ရဲ႕ ေစ်းAႀကီးဆုံးဆိုတဲ့ (South Extension)
မွာ Aက်Aနဖြင့္ထားတယ္။ ကုလားAရာရွိေတြေတာင္ မမွန္းႏိုင္တဲ့ လခစား
၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ေပါ့။ ေဒလီက ႏိုင္ငံေရးစားဖားတခ်ဳိ႕ကလြဲရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံေရး Aဖြဲ႕Aစည္းနဲ႔မွ
Aဆက္Aဆံ မလုပ္ဘူး။
ဟိုတေလာကေတာင္ ဟန္ေညာင္ေရႊနဲ႔ Aသင္းAပင္း စားဖားတသိုက္ ေဒလီကို
ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ေရာက္လာၿပီး ေဒလီက လက္သင့္ရာတသိုက္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ႐ိုက္စား
ေရြးေကာက္ပြဲေရႊႀကိဳAလုပ္ေတြ လုပ္သြားၾကေသးတယ္။ သူတို႔က လာမယ့္ေရြး ေကာက္ပြဲ
ဟာ ပကတိ AေျခAေန (Reality) မွန္ျဖစ္တယ္၊ ဗမာျပည္သူေတြAတြက္ Aခြင့္Aလမ္းတခု
( Opportunity ) ျဖစ္လို႔ ေထာက္ခံေၾကာင္း ကုလားEည့္သည္ေတြကို မ်က္စိထဲ သဲပက္
သြားခဲ့ၾကတယ္။ ဟိုတုန္းက သူတို႔ပဲ ဗမာျပည္ရဲ႕ျပႆနာဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပႆနာ
လို႔ေျပာခဲ့ၾကၿပီး Aခုေတာ့ စစ္Aုပ္စုရဲ႕ ၂၀၀၈ စစ္ကြ်န္ဖဲြ႕စည္းပုံက ျပႆနာမဟုတ္
ေတာ့ဘူးတဲ့။ ျပႆနာက မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးAသိပညာ( Voter Education)
ကသာ Aဓိကျပႆနာတဲ့။ Voter Education ကို Aဓိကလုပ္ရမယ္တဲ့၊ ဒါေၾကာင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပီး မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးAသိပညာ ေပးရမယ္၊ သူတုိ႔Aေနနဲ႔ ေရြး
ေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ Aင္Aားစုေတြကိုလဲ ေငြေၾကးကAစ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမယ္လို႔
ေျပာသြားၾကတယ္ဆိုပဲ။ Aဲဒါေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လူထုလူတန္းစားAဖြဲ႕Aစည္း (Civil Society)
လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုပါလား။ ႏြားျပာႀကီးAေၾကာင္းသိထားေတာ့ ဒါဟာ
လာမည့္ ေပါကၡရ၀ႆမိုးႀကီးကို တြက္ၿပီး စားခြက္သစ္ထြင္လိုက္ျပန္ၿပီဆိုတာ လူေတြက
သိၾကပါတယ္။ ဖားစားသူေတြကေတာ့ စားရႏိုးနဲ႔ မေျပာတာ၊ စားလက္စေလးေတြ ေက်းဇူးနဲ႕
မေျပာၾကတာ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ Aင္ဂ်ီAိုနဲ႔သူတို႔ၾကားက “ကိုယ့္ေဖာက္သည္နဲ႔
ကိုယ္ဆက္ဆံေရး” ကိုသိၿပီး ေျပာလည္းမထူးမွန္းသိလုိ႔ မေျပာၾကတာပါ။
ေနာက္ ႏွစ္မခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ စားဖားလား ဖားစားလား မကြဲျပားတဲ့ ေက်ာ္၀င္းတုိ႔လို
ပညာရွင္ဘဲြ႕ခံ ဇီး႐ိုးေတြေပါ့။ သူတုိ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာခိုင္းမယ္ဆိုရင္ NLD ဟာ
သမိုင္းတရားခံျဖစ္ေတာ့မေယာင္ ေတာင္တလုံးေျမာက္တလုံး Aဂၤလိပ္စကားေတြ ညွပ္ညွပ္ၿပီး
ေတာေျခာက္သံေပးၾကတယ္၊ သူတို႔ထက
ဲ တေယာက္ဆိုရင္ ကိုယ့္Aျမင္ကို ေျပာမိတဲ့ Aျပစ္နဲ႔
လူႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ႏွိပ္စက္ေနတဲ့ စစ္Aုပ္စုကိုေတာ့ မ်က္ေမႊးေထာ္
ေလာ္လို႔မွ မၾကည့္၀ံ့ပဲ၊ ႀကံ႕ဖြံ႕လိုစြမ္းAားရွင္လို လက္ကိုင္တုတ္ေတြကေတာင္ မထင္မထင္
သလို ႐ိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတဲ့ NLD ပါတီကိုပဲ ေခါင္းမာသလိုလို၊
လက္ေတြ႕မက်သလိုလုိ ေ၀ဖန္ Aပုတ္ခ် သတိၱျပေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ NLD နဲ႕ေဒၚစု
ေနာက္မွာရွိတဲ့ လူထုAားကိုေတာ့ သိပုံရတယ္၊ ေၾကာက္ပုံရတယ္။ သူက စစ္Aုပ္စုကိုယ္စား
Aလံ႐ႈးလုပ္တာက NLD ဟာ တကယ္႔Aမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ခ်င္ရိုးမွနရ
္ င္
လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵနယ္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မေက်ာ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ
၀င္သင့္သတဲ့၊ ဒါဆို Aာဏာမမက္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ၿပီးေတာ့ နိဂုံးသိပ္လွသြားမယ္
ဆိုပါလား။ ၀မ္းေရစပ္ခံ ေမြးထုပ္ခဲ့တဲ့ သူ႔ေမြးသမိခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးဂုဏ္ကိုမွ မေထာက္
ေAာ့ႏွလုံးနာေလာက္ေAာင္ ေဖာက္ျပန္တဲ့ Uီးေႏွာက္ပါပဲ၊ ဘယ္တရားနဲ႔
သံေ၀ဂယူရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။
ေနာက္တမ်ဳိးကေတာ့ တကြင္းလုံးဆူေAာင္ ေAာ္ေနတဲ့ ၈၈ ထြက္ ဟီး႐ိုးပ်က္
ဖားလတက္ ေတြေပါ့။ သူတို႔ကေတာ့ စစ္Aုပ္စုမ်က္ႏွာရဖို႔ဆိုရင္ ဘုရားခန္းလဲ ေသးပန္းမယ္
ဆိုတဲ့ ဇီး႐ိုးဖားလတက္ေတြ။ ေစ့ေစ့ငုငု ေျပာရရင္ Aထဲမွာ တတိယAုပ္စုလိုလို ၈၈ လိုလို
ပုံမွား႐ိုက္ေနတဲ့ Aင္Aားစုေတြနဲ႔ Aျပင္မွာ ဟိုေက်ာင္းဒီေက်ာင္းေတြက ေခြး၀င္စားဘြဲ႕ေလး
ေတြကိုင္ထားၿပီး လူတတ္လုပ္ေနၾကတဲ့ လူေတြေပါ့။ ညွိၿပီး တိုင္ပင္ကိုက္ေနသလား၊ တိုင္ပင္
ကိုက္လို႔ ညီေနသလားေတာ့ မသိဘူး။ Aတြင္းAျပင္ကြေ
ဲ ပမဲ့ Aလုပ္တာ့ ညီၾကတယ္။ သူတို႔က
ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္
ၾကတယ္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၊ Uီး၀င္းတင္နဲ႔ လူထုUီးစိန္၀င္းတို႔လို ဖက္ဆစ္စစ္Aုပ္စုနဲ႔
သူတို႔ရဲ႕ငရဲခန္းေတြကို မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ မူေပၚမွာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံေနတဲ့ AစU္Aလာရွိတဲ့
ပုဂၢဳိလ္ႀကီး ေတြကို က်ားကိုေခြးေဟာင္သလို ေဟာင္ေနၾကတယ္။
ဒီေနရာမွာ Aေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လို႔ ဟီး႐ိုးပ်က္ ဇီး႐ိုးဖားလတက္ေတြနဲ႔ Aျဖစ္တူ
ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္ထက
ဲ ၀က္တေကာင္Aေၾကာင္း ေျပာရAုံးမယ္၊ ဇာတ္ေတာ္ကိုေတာ့
AတိAက် မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ သေဘာသြားကေတာ့ တခါက ေတာAုပ္တခုမွာ ၀က္
တေကာင္ ရႊံ႕လူးေနတယ္။ Aပုပ္ႀကိဳက္တဲ့ သတၱ၀ါဆိုေတာ့ ရႊံ႕ပုပ္ပဲေနမွာေပါ့။ ဒီAခ်ိိန္မွာပဲ
ျခေသၤ့တေကာင္ သူရွိရာကို ျဗဳန္းကနဲ ေရာက္လာတယ္။ ၀က္လဲ Aေတာ္လန္႔သြားတယ္။
ဒါေပမဲ့ ျခေသၤ့က ၀က္ကိုဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ဒေရာေသာပါး ၀က္Aပါးက ခြာသြားတယ္၊ ဒါကို
ငေရႊ၀က္က ျခေသၤ့ႀကီးက သူ႔ကိုေၾကာက္လို႔ ေျပးသြားတယ္လို႔ ထင္သြားတယ္။ Aသိေခါင္းပါး
မိုက္မဲတဲ့ ဒီ၀က္ဟာ Aေျခာက္တိုက္ဘ၀င္ျမင့္ၿပီး၊ ျခေသၤ့ႀကီးကို ဘယ္လိုမွ နား၀င္ပီယံ
လည္းမျဖစ္ ၾသဇာလည္းကင္းတဲ့ သူ႕Aသံနဲ႔ ဟိန္းေဟာက္သတဲ့၊ စိန္ေခၚေလသတဲ့။
Aခုဖားလတက္ မ်ားလိုေနမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ ျခေသၤ့ႀကီးက Aသင္၀က္ ရွိေနတာကို
ငါသိလည္းမသိ၊ ျမင္လည္း မျမင္၊ ဂ႐ုလည္းမစိုက္။ Aခုခ်ိန္မွာ ငါဂ႐ုစိုက္ေနတာ
ေတာAုပ္တဖက္က ဆင္႐ိုင္းတAုပ္ပဲလို႔ ေျပာသတဲ့။ ဒါေတာင္ ၀က္Aႏၶက ျခေသၤ့ႀကီးကို
တေကာင္ခ်င္းတိုက္ဖို႔ စိန္ေခၚျပန္သတဲ့။ ဒီေတာ့ျခေသၤ့ႀကီးက Aိုေကေပါ့။
Aခုေတာ့Aခ်ိန္မရွိလို႔ ဘယ္ေန႔ဘယ္ေနရာမွာ တိုက္ၾက မယ္လို႔ေျပာၿပီး ထြက္သာြ းတယ္။
ဒီတင္ ဘ၀င္႐ူး၀က္Aႏၶဟာ ျခေသၤ့ႀကီးသူ႔ကို ေၾကာက္ၿပီး ေျပးသြားေၾကာင္း၊
ဘယ္ေန႔မွာ တေကာင္ခ်င္းတိုက္ဖို႔ ခ်ိန္းထားေၾကာင္း ၾကြားလုံးထုတ္ေတာ့ တာေပါ့။ မသိတဲ့
သတၱ၀ါေတြကေတာ့ ၀က္Aႏၶကို Aထင္ႀကီးသြားၾကတယ္၊ ျခေသၤ့ႀကီးကိုေတာင္ စိန္ေခၚ
တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားေလာင္းပညာရွိ ယုန္မင္းနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ ယုန္းမင္းက ျခေသၤ့ေတြရဲ႕
Aစြမ္းသတၱိကို ေျပာျပတယ္။ တခ်က္ခ်င္း ေျပာေျပာၿပီး၊ မင္းမွာေကာရွိသလား လို႔ေမးတယ္။
မရွိဘူး မရွိဘူးနဲ႔ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ျခေသၤ့Aစြမ္းသတၱိကို သိၿပီး Aေၾကာက္ႀကီး
ေၾကာက္လာတယ္။ ယုန္မင္းကိုပဲ ကယ္ပါကူပါ ပူဆာတယ္။ ဒါနဲ႔ ယုန္မင္းလည္း ဒီ၀က္Aႏၶကို
ငါကယ္မွျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ဂ႐ုဏာနဲ႔ Aႀကံတခု ေပးလိုက္တယ္။ ၀က္Aႏၶလည္း ယုံမင္းေပးတဲ့
AႀကံAတိုင္း ခ်ိန္းတဲ့ေန႔မွာ ျခေသၤ့ႀကီးနဲ႔ သြားရင္ဆိုင္ေလသတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ျခေသၤ့ႀကီးက Aဲဒီ
၀က္Aႏၶကို Aနားေတာင္ ကပ္မခံဘူး ၀က္ သူ႔Aနား ခ်U္းကပ္လာရင္ပဲ ေရွာင္ခြာသြားေတာ့
သတဲ့။ Aေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ယုံမင္းေပးတဲ့Aႀကံက ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းတို႔ဟာ
မစင္ဘင္ပုပ္ကို Aလြန္စက္ဆုတ္ရြံရွာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္၀က္ကို မစင္ဘင္ပုပ္ေတြ
ကိုယ္လုံးျပည့္လူသြားဖို႔ Aႀကံေပးတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ၀က္Aႏၶလည္း သူတို႔Aႀကိဳက္ မစင္ဘင္ပုပ္
လူးသြားတာနဲ႔ Aသက္ခ်မ္းသာရာ ရသြားသတဲ့။ Aခုလည္း ဖားလတက္ဇီး႐ိုးေတြ
မစင္ဘင္ပုပ္က်င္းေတြ ရွာထားဖို႔ Aႀကံေပး လိုက္ပါတယ္။
ဇီး႐ိုးေတြ Aထူးသျဖင့္ Aတြင္းAျပင္က လူတတ္လိုလို ပညာရွင္လိုလိုေတြ သိဖို႔က
ဗမာလူထုဟာ ဇီး႐ိုးဖားAေပါင္းေလာက္ ႏိုင္ငံေရးမညံ့ပါဘူး၊ Aကင္းပါးပါတယ္။ ဟိုေက်ာင္း
ဒီေက်ာင္းေတြမွာ ဖုံတက္စာAုပ္ႀကီးေတြဖတ္ၿပီး ဖီလစ္ပိုင္ကဘယ္လို၊ ေတာင္Aာဖရိကတုံးက
ဘယ့္ႏွယ္၊ Aင္ဒိုနီးရွားမွာ ဘယ္သုိ႔နဲ႔ ကိုယ္နားလည္သေလာက္ သေဘာတရား AတိုAစ
ေလးေတြနဲ႔ မကိုက္တိုင္း လူထုက ႏုိင္ငံေရးစိတ္မ၀င္စားဘူး ေၾကာက္သေလးဘာေလး ပုတ္
ခတ္မေနပါနဲ႔ သမိုင္းတျဖတ္တည္းကို ၾကည့္ၿပီး မႏႈိင္းယွU္ပါနဲ႔။ ဗမာလူထုဟာ Aိမ္နီးခ်င္း
တိုင္းျပည္ေတြထဲက ႀကိဳက္တဲ ့ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ ႏႈိင္းယွU္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ေခတ္
မွာၾကည့္ၾကည့္ သူေခတ္နဲ႔သူ တာ၀န္သိခဲ့ၾကတယ္၊ တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္
ေရးေခတ္၊ Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔
ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ၾကည့္မလား၊ ေဒသတြင္းမွာ ထိပ္ဆုံးကရွိေန
ပါတယ္။
ျပႆနာရဲ႕ Aရင္းမူလဘူတက Uီးေဆာင္Aခန္းက႑ ျခစားပ်က္စီးမႈပဲ၊ ကိုလိုနီေခတ္
ကစလို႔ ဒီေန႔ေခတ္Aထိ Uီးေဆာင္မႈ Aခန္းက႑ကို စားဖားေတြနဲ႔ ဖားစားသူေတြကပဲ
ပုံစံAမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကီးစုိးခ်ယ္လွယ္ ေနခဲ့ၾကတယ္။ ပေယာဂပူးကပ္တာလဲ ပါတာေပါ့။ က်န္တာ
မၾကည့္နဲ႔ Aနီးကပ္ဆုံး က်ဳပ္တို႔ ျပည္ပလႈပ္ရွားမႈကိုပဲၾကည့္။ ေခတ္သစ္ မစ္ရွင္နရီ
(Missionary) လို႔ဆိုရမဲ့ Aင္ဂ်ီAိုေျမွာက္စားသူက ၾသဇာေပါက္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၊
တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပကတိAေျခAေနနဲ႔ ကိုက္ကိုက္ မကိုက္ကိုက္ Aထက္ဆရာႀကီးေတြရဲ႕
ေဖာ္နည္းကား မ်ဳိးစုံနဲ႔ တခုမဟန္ တခုႀကံ ရမ္းကုAပ္ပုန္းေတြလို ဗမာျပည္ျပႆနာကို
Aေျဖရွာ ကုစားရင္း Aႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ ကုန္ခဲ့တယ္။ လက္တဆုပ္စာေတာ့ သူေဌးျဖစ္သြား
ၾကၿပီး လူထုကေတာ့ ပိုေတာင္ဖြတ္သထက္္ညစ္သာြ းခ့ဲရတယ္။
ဗမာလူထုဟာ Aဂၤလိပ္လို Aေပ်ာ့ဆြဲ ပါးပါးလွီးတဲ့ ကိုလိုနီေAာက္မွာလည္း
ေနဖူးတယ္၊ AတုံးAတစ္လိုက္ ခုတ္ထစ္တဲ့ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေAာက္မွာလည္း ေနဖူးတယ္၊
ေနာက္ ကယ္တင္ရွင္တျဖစ္လဲ Aသြင္မတူ ရန္သူဆိုတဲ့ ဖဆပလ ဆိုရွယ္လစ္ေတြ ေAာက္မွာ
လည္း ေနဖူးတယ္။ Aခုေနာက္ဆုံး Aၾကမ္းဆုံး Aရမ္းဆုံး Aယုတ္ကန္းဆုံး စစ္Aုပ္စု
ေAာက္မွာ ေနေနရတယ္။ Aေတြ႕Aႀကဳံေတြ မ်ားလွေပါ့။
ဘယ္ေခတ္မွာ ၾကည့္ၾကည့္ လူထုဟာ သူ႔က႑ေရာက္လာရင္ တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကတယ္၊
ေဖါက္ျပန္တဲ့ Aုပ္စိုးသူ Aဆက္ဆက္ကို ရဲရဲရင့္ရင့္ Aကင္းပါးပါးနဲ႔ ဆုံးမခဲ့ၾကတယ္။
ဗမာလူထုရဲ႕ႏိုင္ငံေရး Aကင္းပါးမႈကို ၁၉၆၀ျပည့္နဲ႕ ၁၉၉၀ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြၾကည့္ရင္
သိႏုိင္တယ္။ စစ္၀ါဒကို တိုက္ဖို႔ ၁၉၆၀မွာ Uီးႏုကို မဲေပးခဲ့ဲၾကေပမဲ့ ၁၉၉၀ၾကေတာ့ စစ္Aုပ္စုကို
တကယ္တုိက္ႏိုင္မယ့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ ၆၀ခု သူရဲေကာင္း Uီးႏုကုိ
မဲမေပးၾကေတာ့ဘူး၊ ၁၃၀၀ ျပည့္ Aေရးေတာ္ပုံနဲ႔ ၁၃၅၀ ျပည့္ (ရွစ္ေလးလုံး)
Aေရးေတာ္ပုံေတြက ဗမာလူထုရဲ႕ သမိုင္းတာ၀န္သိမႈနဲ႔ ေက်ပြန္မႈကို သက္ေသထူေနတယ္။
လူထုဟာ တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ျပီး ေစတနာမွန္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြေနာက္ကို
လိုက္ဖို႕၀င္မေလးပါဘူး။ ၂၀၀၂/၂၀၀၃ တုန္းက ေဒၚစုရဲ႕ျပည္တြင္းစည္းရံုးေရးခရီးစU္ေတြမွာ
Aထင္Aရွားျပခ့ဲတယ္။ ဒါေတြကို မျမင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ Aဲဒီပုဂၢဳိလ္ရဲ႕Aျမင္ဟာ Aတၱ
ေလာဘေတြ၊ ေမာဟေတြ ပိတ္ဖုံးေနတာ ျဖစ္ပါလိိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Aဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕
A႐ိုးAေရေတြထဲမွာ ငပိဓာတ္ ကုန္ခန္းၿပီးေတာ့ ေထာပတ္ေလခ်U္ တက္တာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ဟီး႐ိုးပ်က္ ဇီး႐ိုးAေပါင္းကို ဗမာလူထုရဲ႕ သမိုင္းနဲ႕ခ်ီၿပီး ဆုံးမတတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို
ေျပာရAုံးမယ္။ ဗမာလူထုဟာ ျပည္သူကို Aက်ဳိးျပဳခဲ့တဲ့ ေစတနာထားခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္
သို႔မဟုတ္ Aုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊ ျပည္သူေပၚမွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ Aျမတ္ထုတ္ခဲ့သူေတြကို
ေကာင္းရင္ ေကာင္းတဲ့Aေလ်ာက္ ဆုိးရင္ဆုိးတဲ့Aတိုင္း ေနာက္ေႏွာင္းလူေတြAထိ
သိေAာင္ တံဆိပ္ကပ္ၿပီး ခ်ီမြန္းေျခေက်ာက္ ဆုံးမတတ္တယ္။ ျပည္သူAေပၚမွာ
Aက်ဳိးျပဳခဲ့တဲ့ Aေနာ္ရထာကို ေနာ္ရထာေစာလို႔ ေခၚသလို က်န္းစစ္သားကို မင္းက်န္စစ္ လို႔
ခ်စ္ၾကည္ေလးျမတ္ေခၚတယ္၊ UီးေAာင္ေဇယ်ကို Aေလာင္းမင္းတရားရယ္လို႔ တံဆိပ္ကပ္
ခ်ီးေျမွာက္ၾကတယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ နရသူကိုေတာ့ ကုလားက် သို႔မဟုတ္
စေလငေခြးလို႔ တံဆိပ္ကပ္ ေျခေက်ာက္တယ္။ ည႔ံဖ်င္းတဲ႔ သီေပါကုိေတာ႔ မဒရပ္ပါမင္းလုိ႔
ကဲ႔ရဲ႕သမုတ္ၾကတယ္။ ဒီလိုပဲ ႏုိင္ငံလုံးမေက်ာ္ေပမဲ့ လူထုAၾကားမွာ စြဲထင္ေနတဲ့ ဟီး႐ိုးနဲ႔
ဇီး႐ိုးပုံရိပ္ေတြဟာ ဗမာျပည္Aႏွံ႔ ေဒသတုိင္းမွာ ရွိေနတယ္။ ႀကဳံႀကဳိက္တဲ့ Aခါတိုင္းမွာလည္း
ဟီး႐ိုးေတြကုိ ခ်ီးေျမွာက္လို႔ ဇီး႐ိုးေတြAေၾကာင္း ကဲ့ရဲ႕ေျခေက်ာက္ ေနၾကတယ္။ မ်ဳိးဆက္ေတြ
တခုၿပီးတခု လက္ဆင့္ကမ္း သြားၾကAုံးမွာလည္း ျဖစ္တယ္။
က်ဳပ္တုိ႔ေခတ္နဲ႔ Aနီးဆုံး နမူနာကေတာ့ ပမညတေခါင္းေဆာင္ သခင္ခ်စ္ေမာင္
ျဖစ္တယ္။ သူ႔Aျဖစ္ကေတာ့ လူတေယာက္ထဲရဲ႕လုပ္ရပ္ကိုပဲ လူထုက Aေကာင္း
AဆုိးAလိုက္ ခ်ီးမြမ္းေျခေက်ာက္ ၾကတာပါ၊ ၁၉၅၈ ၀င္ဒါမီယာ Aာဏာသိမ္းမႈႀကီးကို Uီးႏုက
ပါလီမန္မွာ တင္ေတာ့ သခင္ခ်စ္ေမာင္က ၀ိဒူရဇာတ္ေတာ္နဲ႔ ပမာေဆာင္ၿပီး Aာဏာသိမ္းမႈကုိ
ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ပါလီမန္မွာ သူ႐ႈံးပါတယ္၊ လူထုႏွလုံးသားကိုေတာ႔ ေAာင္ႏိုင္ပါတယ္။
Aာဏာသိမ္းတာကို ဆန္႔က်င္တဲ့ သူ႕ရဲ႕ေကာင္းမႈကို လူထုက ၀ိဒူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ ရယ္လို႔
ဘြဲ႔တပ္ ခ်ီးေျမာက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ Aာဏာသိမ္းတာကိုၾကေတာ့ သခင္ခ်စ္
ေမာင္က ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကိုသာ သြားမယ္ဆိုရင္ ေခြးကတက္ကပဲ လုိက္ရလိုက္ရလို႔
ေထာက္ခံမိတဲ့Aတြက္ ၀ိဒူရဘြဲ႕ေပ်ာက္ၿပီး ေခြးကတက္ခ်စ္ေမာင္လို႔ ကဲ့ရဲ႕တံဆိပ္ကပ္ၿပီး
လူထုက ေျခေက်ာက္ကဲ့ရဲ႕ဆုံးမလိုက္ပါတယ္။
ဒါ သတိခ်ပ္စရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗမာျပည္သူေတြရဲ႕ လူထုႏိုင္ငံေရး Aေၾကာင္း တေစ့
တေစာင္းပါပဲ။ Aခုခ်ိန္မွာ စားဖားလား ဖားစားသူလား မကြဲျပားေတာ့တဲ့ ဟီး႐ိုးပ်က္
ဇီး႐ိုးမ်ားသိဖို႔က ဖားေတြရဲ႕လားရာဟာ ႏွစ္လမ္းပဲ ရွိပါတယ္။

တလမ္းက တုတ္စာ။
တလမ္းက ေျမြစာ။
ဒါပဲ။

ရဲေဘာ္ေက်ာ္သန္း
၂၉.၁.၂၀၁၀။
Kyaw_than2004@yahoo.com
Kyaw_t@hotmail.com

You might also like