You are on page 1of 34

‘Furaha Albaabkaaga’ Furaha Albaabkaaga. . .

Waxaa si sharaf leh u maalgeliyey . . .

Tilmaame loogu talogalay


Kireysiga Habboon

Ka-caawinta bulshooyinka
qaxootiga ah inay fahmaan
‘heshiiska kireysiga ee ijaarka’

68

Waxaa si ammaan ah u maalgeliyey Residential Tenancies Authority (RTA),


Interlink Housing & Support Association Inc. iyo Acces Services Inc.
Foomka Daryeelka iyo Dayactirka
√ Hadii ay u baahan tahay dayactir...
Horudhac
Buug-yarahan waxaa loogu talogalay inuu caawiyo
xubnaha lixda bulshooyin oo dhaqan iyo luqado
ahaan kala duwan (CALD) oo ku nool gobolka
Logan/Gold Coast. Ujeeddadiisuna waxay tahay
inuu ka caawiyo bulshooyinkaas siday u fahmi
Tuubada Stove-ka Guluubka nalka
lahaayeen xuquuqdooda iyo waajibaadkooda xagga
heshiiska kireysiga ee ijaarka.

Waxaana maalgelyey Queensland’s Residential


Tenancies Authority (RTA) ayadoo u martay
Mashruuceeda Deeqaha Daweynaha ee
Waxbarashada Bulshada (Community Education
Public Grants Scheme), Interlink Housing & Support
Association Inc. iyo Acces Services Inc. Asaaska
Qolka Shoowarka Musqusha Furaha
cilmi-baaris ee buug-yarahan lahaa waxay ahayd
helidda aqoonta kowaad oo ku saabsan arrimaha
UGU WAWEYN oo bulshooyinka CALD la kulmaan
markii ay kireysanayaan guri. Mashruucan waxaa
maamulayey Interlink Housing & Support
Association Inc.

Taageerada iyo iskaashiga laga helay bulshooyinka


qaxootiga ah oo degan gobolka Logan/Gold Coast Biyaha Kulul Albaabka Daaqadda
intii uu socdey mashruucan waxay ahayd mid loo
riyqqay, macluumaad muhiim ah laga helay
sheekooyinka, su’aalaha iyo kooxihii la-tashiga
(focus groups), kuwaas oo dhammaan gacan ka
gaystey sidii loo soo saari lahaa guug-yarahan— oo
ah macluumaad looga jeedo waxbaraidda iyo Nalka Saqafka jiingadda Barta Swiijka Korontada
xoojinta bulshooyinka CALD, oo hadafku yahay inay
si habboon u saameyso bulshada gaar iyo tan
guudba. WARBIXINTA DAYACTIRKA:
2 0-6 bilood—Interlink: 3808 2206 AMA 0419 794 391 67
6 bilood oo soo socota—Kireeyaha/wakiilka ama taleefanada ku
qoran Heshiiska Kiradaada
Waa socotaa: Haya’daha muhiimka ah in la
ogaado . . . Horudhac

⇒ Multilink 3808 4463


Afeef
Daabacaaddan waa tilmaame fudud ee sharciga kireysiga ee
Queensland (Queensland’s tenancy law). Maahan oraah
⇒ Tenancy Advice & Advocacy sharciyeed faahfaahsan. Waxaa lagu dhiirigelinayaa inaad
Service (TAAS) Logan 38261598 caawimaad hesho haddii aadan hubin sida sharciyadan u
khuseeyaan xaaladdaada.

⇒ Tenancy Advice & Advocacy


Service (TAAS) Gold Coast Macluumaadka halkan ku lifaaqan wuxuu ahaa sax waqtigii
daabacaadda waxaana laga yaabaa inay adeegsadaan
Two service locations: haya’daha la shaqeeya bulshooyinka CALD. Hase ahaatee,
Southport 5591 1102 haya’dihii doonaya inay soo saaraan ama inay si wax uga
baddalaan dokumantigan waa inay marka hore la soo xiriiraan
Palm Beach 5598 3230 Interlink and the Residential Tenancies Authority si
ogolaansho loo siiyo.
⇒ Tenants Union Queensland (TUQ)
Outside Brisbane 1800 177 761
Brisbane area 3257 1108

⇒ Translating & Interpreting


Services (TIS) 131 450

⇒ Residential Tenancies Authority 1300 366 311

66 3
Haya’daha muhiimka ah in la ogaado . . .
Jadwalka Tusmada Sida loola xiriiro haya’dahaas (Logan/Gold Coast)

Horudhac…...………………………………………………..….3
Jadwalka Tusmada……………………………………….……4
Mahadnaq……………………….……………………………...5
Kooxda………………………………………………………..…6 ⇒ Acces Services Inc. 3808 9299
Qaybta 1aad
Macluumaadka ugu-weyn Sida loo Helo meel la kireysto
Marka ugu horreysa oo aad timaaddo………………………...8 ⇒ Department of Housing 3884 9800
Ka-kireysiga Interlink…………………………………..………..9 Logan
Kireysiga guriga ee Queensland—Sharciga kireysiga…..…. 10
Kireysiga guriga ee Queensland—Xuquuqda iyo Waaji-
baadka………………………………………………………….. 11
Halka laga helo guri cusub oo la kireysto……………….….. 12 ⇒ Department of Housing 5583 2200
Codsiga guri cusub oo la kireysto……………………..……. 13
Gold Coast
Qaybta 2aad
Macluumaadka ugu-weyn ee Kireysiga Habboon
Bilaabidda Kireysiga………………..…………………..… 16-19 ⇒ Gold Coast Housing 5528 6650
Bixinta kirada (ijaarka)……………………..…………...… 20-21
Daryeelka iyo dayactirrada ……………………...… 22-27 Company
Daryeelka gurigaaga gudaha iyo dibaddaba…………… 28-38
Soo-eegidda guriga……………………………………..… 39-41
Dhibaatooyinka aad qabi karto inta kireysigu socdo….. 42-44
Boostada & wada-xiriirka………………………….……… 45-46
⇒ Interlink Housing & Support 3808 2206
Association Inc.
Qaybta 3aad
Nasteexooyinka kale ee ka-kireysiga iyo ku-noolaanshaha
guri Australia
Ammaanka guriga dhexdiisa……………………………. 48-51 ⇒ Multicultural Families 5571 0381
Biilashada guriga…………..………..………………….… 52 Organisation (MFO)
Xaddidaadda biyaha waa muhiim….…………………… 53

Qaybta 4aad
Erayada muhiimka ah in la fahmo
Bilowga kireysiga…………...…………………………… 55
Inta uu socdo kireysigu……………..……..………....… 57-58
Haddii ay dhibaato kaa haysato arrimaha kireysigsiga…594 65
Dhammaadka kireysiga………………………..…………..60
Waxyaalo muhiim ah in la ogaado………………………..61
Tenant Advice and Advocacy Service (TAAS) Mahadnaq
⇒ Waa adeeg siiya taageero iyo macluumaad
kireysteyaasha
⇒ Ayagoo leh u tababaran sharciga kireynta waxay Waxaan jecelnahay inuu u mahadnaqno ha-
kugu caawin kartaa macluumaadka ya’daha soo socda gacantii ay na siiyeen—
⇒ Waxay kuu soo raaci kartaa maxkamadda buugyarahan ma suurtagaleen ayaga
Tribuunalka ee Sheegashooyinka Yaryar ama RTA la’aantooda:
haddii aad uga baahan tahay caawimaad si aad
uga hadasho dhibaatooyinka kaa haysta kireeyaha
⇒ -Residential Tenancies Authority (RTA)

⇒ Acces Services Inc.

⇒ BCA’s (Bilingual Community Assistants)

Maxay qabtaan . . . ⇒ Multicultural Families Organisation

Translation and Interpreting Service -(TIS) ⇒ Tenant’s Union of Queensland


(Adeegga Fasiraadda iyo Turjumaadda)
Waa adeeg ka caawiya kireysteyaasha inay macluu- ⇒ Multicultural Development Association
maadka ku fahmaan luqaddooda.
⇒ Youth Family Services
Waa socotaa: Haya’daha muhiimka ah in la ogaado
⇒ Anglicare Refugee and Migrant Services
Wasaaradda Guriyeynta (ARMS)
Guryaha Dowladda ee dadka dakhligoodu
hooseeyo. ⇒ Elder’s Real Estate Woodridge & others

Brisbane Housing Company


Guryaha Dowladda ee dadka dakhligoodu hooseeyo.

Interlink Housing & Support


Association Inc. 64 5
Waxay siisaa taageero, caawimaad iyo guryo ay
awoodi karaan dadka dakhligoodu hooseeyo.
Haya’daha muhiimka ah in la ogaado . . .
Kooxda

Kooxdu waxaa ka mid ahaa dad ka kala socda


asallo dhaqanno kala duwan kuwaas oo Waxay Qabtaan . . .
bixiyey xirfado gaar ah kuwaas oo qiimo u
yeelay abuuridda ‘Furaha Albaabkaaga: Til- Residential Tenancy Authority (RTA)
maame loogu talogalay Kireysiga Habboon—
The Key to Your Door: A Guide to Successful RTA waxay hubisaa in kireystaha iyo kireeyuhuba ay fah-
Tenancy’.’ maan ayna raacaan xeerarka ku qoran Residential
Tenancies Act 1994 ayadoo siinaysa macluumaadka ku
Xubnaha kooxda waxaa ka mid ah: saabsan xeerarka kireysiga iyo ilaalinta lacagta dhigaalka
boonka ee kireysi kasta.
- Sue Boothroyd (Isuduwaha Mashruuca)
Small Claims Tribunal (SCT)
- Jenny Schultz (Maareeyaha Mashruuca) ⇒ Waa tribunaal/maxkamad taas oo wax ka qabata mu-
rannada heshiiyada kireysiga iyo muranada kale oo
- Anne Siakisini (Shaqaale IHSS Accommodation) ku saabsan lacagaha ilaa xad ah.
⇒ Kaysaska badidooda waa inaad marka hore isku
Mahadnaq gaar ah waxaa leh: daydo inaad ku la xalliso murankaaga RTA ka hor in-
taadan codsi u soo qoran maxkamadda Tribuunalka
⇒ Valentina Dimoska—Sarkaal Sare ee Waxba- ee Sheegashooyinka Yaryar si ay u gaarto go’aan ku
rashada Bulshada (Haya’dda Rental Tenan- saabsan murannada.
cies Authority)
Centrelink
⇒ BCA’s (Bilingual Community Assistants) ⇒ Waa haya’d Dowladeed taas oo lacag siisa si loo
ee bulshooyinka Burmese-ka, Burundiga, Afri- caawiyo dadka aan shaqayn, jirran, waalidiinta
can, Somalida, Afgaanka iyo Sudaanka ah, soo-galootiga, qaxootiga, iyo dadka leh
iimaha.
⇒ Sylvia Vallender—Graphics
Tenant’s Union of Queensland (TUQ)
⇒ David Browning—Hagidda & taageerada ⇒ Waa haya’d ilaalisa xuquuqda kireysteyaasha.
Taknikada ah

6 63
Qaybta 1aad
Haya’daha Muhiimka ah in la Macluumaadka
ogaado . . . ugu-weyn ee Sida
loo Helo meel la
kireysto
Marka ugu horreysa oo aad
……...Maxay sameeysaa ...p60 timaaddo
…...Sida loola xiriiro ...p62 Ka-kireysiga Interlink
Kireysiga guriga ee Queen
sland—Sharciga kireysiga
Kireysiga guriga ee Queensland—
Xuquuqda iyo
Waajibaadka
Halka laga helo guri cusub oo la
kireysto
Codsiga guri cusub oo la
Kireysto

62 7
Marka ugu horreysa oo aad Waxyaalo muhiim ah in la ogaado . . .
Timaaddo?
Guryaha Dadweynaha
*Interlink ayaa kuu raadin doonta guri aad kireysato Waa guryo howsas ama unidyo ah oo ay ka
kireyso dowladdu dadka dakhligoodu hooseeyo ayna ka
qaaddo kiro ka yar tan guryaha gaarka ah.
O—6 bilood– Kirada oo lagu bixiyo Interlink (Heshiis koro
Teeram joogto ah/6bilood)
Guryaha Kirada Gaarka ah
Waxaad u baahan tahay inaad: Waa guryo kiro ah oo ay iska leeyihiin shakhsiyaad ku-
- bixiso kirada
waas oo ayagu toos u kireeya ama u wakiisha real estate
- bixiso biilashadapay bills (matalan, korontada)
- bixiso dhigaalka (boonka) kirada
agent si ay ugu maamulaan.
- saxiixdo heshiiska kirada(Foomka 18a)
- saxiixdo Codsiga Dhigaalka/Boonka Kirada (Foomka 2) Foomka Xaraynta Dayactirka
- Buuxiso & saxiixdo Warbixinta Xaaladda Guriga Waa foom aad u isticmaali karto Interlink iyo
(Entry Condition Report (Foomka 1a) kireeyaha si loo soo sheego dayactirada u baahan
in la dhammaystiro. Kani maahan foom RTA oo
1 bil ka hor inta uusan dhammaan Heshiiskaaga Kirada sharci ah, hase ahaatee wuxuu kaa caawin karaa
ee Teeramka Go’an, inaad u sheegto kireeyahaaga/wakiilkaaga wixii
INTERLINK ayaa kaa cawinaysa inaad go’aansato inaad khaldan.
doonaysid:
Centrepay
1. Inaad sii deganaato guriga kuu kireysan AMA Waa lacagta aad ogolaatay in laga jaro lacag-
2. Inaad raadsato guri kale oo aad kireysato taada
Centrelink si aad ugu bixiso biilasha guriga (tusaale:
kirada, taleefanka, korontada).

Lacagta Canshuurta Qoyska A&B


Lacagaha Centrelink ku caawiso qoysaska si ay u koriyaan
ilmaha/carruurta.

Qof aan Shaqayn (Unemployed)


Nasteexooyin wanaagsan oo u roon Kireysteyaasha: Waa qof aan haysan wax shaqo ah oo lacag ka qaataan.
Haddii aad isla gurigii degan tahay oo aad saxiixdo Heshiiska Kireysiga
8 61
oo kale (Foomka18a), UMA BAAHNID inaad soo buuxiso Warbixinta
Xaaladda Guriga (Form 1a)
Waa socotaa: Important words to
understand . . . 6 bilood iyo ka badan— Kirada ama ijaarka oo
⇒ Dhammaadka kireysigaaga ltoos loo siinayo kireeyaha/wakiilka
Waxaad u baahan tahay inaad:
Soo-celinta Lacagtii Dhigaalka Boonka - bixiso kirada
(Foomka 4) - bixiso biilashadapay bills (matalan, korontada)
Waa foom lagu codsado in laguu soo celiyo la- - bixiso dhigaalka (boonka) kirada
cagta dhigaalka boonka marka uu dhammaado - saxiixdo heshiiska kirada(Foomka 18a)
kireysigaagii. - saxiixdo Codsiga Dhigaalka/Boonka Kirada
(Foomka 2)
Ogaysiinta Ka-saaridda (Notice to Leave Foomka 12) - Buuxiso & saxiixdo Warbixinta Xaaladda Guriga
(Entry Condition Report (Foomka 1a)
Kireystuhu wuxuu helaa foomkan haddii ay jebiyeen
Heshiiskoodii kireysiga oo AYSAN xallin dhibaatada
Waxaa jira HAB aad ku bixin karto kiradaada.
muddo toddobo maalmood ah—ka dib marka ay helaan
ogaysiinta Notice to Remedy Breach (Foomka 11) . ⇒Adiga (kireystaha) ah ayaa kirada siinaya
Interlink (Lacagahaaga aad ka qaadatoCentrelink)
Ogaysiinta Ka-bixidda Guriga (Notice of
Intention to Leave Foomka 13) ⇒Interlink ayaa lacagta sinays wakiilka
Waa foom sheegaya in kireystuhu doonayo inuu ka baxo
gurigii u kireysnaa. ⇒Wakiilka ayaa lacagta siinaya kireeyaha/milkiilaha

⇒Heshiiska Teeramka Go’an—kireystaha waa inuu


keenaa ogaysiin 2 toddobaad ah, 2 toddobaad ka hor
dhammaadka taariikhda heshiiska
⇒Heshiiska Xilliga ah—markasta waa in kireystahu
Guri-siinta
keenaa ogaysiin 2 toddobaad ah.
&
Kireystaha Tageerada
Warbixinta Xaalladda Ka-bixintaanka Guriga Interlink
(Exit Condition Report Foomka14a)
Waa foom uu soo buuxiyo kireystuhumarka uu dham-
mado kireysigiisu kaas oo muujinaya xaaladda guriga
marka uu ka baxayo, si loo diiwaabgeliyo in waxyaalihii
Kireeye Wakiil
guriga yaalley ay nadiif yihiin, shaqaynayaan, aysan
waxyeellaysnayn (tusaale stove-ka). Foomkan waxaa.
loo eegaa Warbixinta Xaaladda Guriga
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha: 60 9
Ilaali lacagta dhigaalka boonkaaga—haddii aad waxyeellayso
guriga ama aadan bixin kiradii, kireeyuhu/wakiilka waxay hay-
sanayaan qaar AMA dhammaan Lacagtii Dhigaalka boonka!
Waa socotaa: Erayada muhiimka ah in
la fahmo
Kireysiga guriga ee Queensland— ⇒ Haddii ay dhibaatooyin kaa
Sharciga kireysiga . . . haystaan heshiiska kireysiga
Haddii aad guri ka kiraysanayso Interlink, guryaha
dadweynaha ama kuwa gaarka, waxaa Queensland Muranka
ka jira sharci ku saabsan kireysiga guryaha. Waa khilaafka ama faraqa fikradeed oo u
dhaxeeya ugu yaraan laba qof.
Sharcigan wuxuu dhigayaa waxa kireeyeyaasha iyo
kireysteyaashu ay samayn karaan amase aysan
samayn karin marka ay guri kireysanayaan. Jebinta
Waa markii xeerarka Heshiiska Kireysiga
Hoose waxaa ku yaal erayada qaarkood aad Guud uusan raacin ama ilaalin
maqli doonto ama arki doonto marka aad kireystuhu ama kireeyuhu.
kireysanayso ama marka aad akhrinayso
buuggan.
Lacagta Kirada Ururtay
Sharciga: The Residential Tenancies Act Waa lacagta kirada ijaarka oo aan watigeedii
1994 lagu bixin.
Kani waa sharciga qoraya xeerarka kireysiga
ee Queensland: Xallinta Murannada
Waa adeeg madaxbannaan oo qarsoodi
Wakiil ah oo ay RTA siiso kireysteyaasha iyo
Waa qofka u maamula guriga kireeyaha/milkiilaha kireeyeyaasha kuwaas oo doonaya inay ka
wada hadlaan khilaafkooda oo ay heshiis
Wakiilka loo yaqaan Real Estate Agent
Wuxuu u maamulaa guriga kireeyaha/milkiilaha
gaaraan. Waxaad soo gudbisaa codsi xal-
linta khilaafka adoo RTA u soo dirsada
Kireystaha Foomka 16. Waxaad yeeli kartaa inaad
Waa qofka kaas oo bixiya kirada (ijaarka) si sharciyan ugu saaxiib ama qof shaqaalaha support
noolaado guri ama unid worker inuu kuula hadlo RTA.

Heshiiska Kireysiga Codsiga Xallinta Murannada (Foom-ka


Markii aad saxiixdo heshiiska kireysiga aadna kiro ka bixi- 16)
nayso gurigaaga, waxaad haysataa heshiis kireysi.
Waa foom la soo buuxiyo markii aad
Kireysigu wuxuu leeyahay bilow iyo dhammaad.
doonaysid in RTA kaa caawiso muranka.
Kireeyaha Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
Waa qofka milkiilaha ee guriga la kireystey 10 59
Markasta la hadal kireeyaha/wakiilka haddii ay dhibaato kaa haysato
markii aad guri kireysanayso, ama soo kaxayso qof kale oo kuu hadla
adiga.
Kireysiga guriga ee
Waa socotaa: Erayada muhiimka ah
in la fahmo…...
Queensland

⇒ Inta uu socdo kireysigu Xuquuqda iyo Waajibaadka


sharciga hortiisa
Soo eegidda Guriga
KIREYSTUHU wuxuu masuul ka yahay:
Kireeyaha/wakiilku waxay soo eegi karaan guriga 3dii
bilood oo kasta si loola socdo sida uu kireystuhu u
⇒ Ku-noolaanshaha guriga ayadoo la raacayo xaaladihii
daryeelayo guriga iyo inuu soo arko haddii wax
lagula heshiiyey kireeyaha ee Heshiiska Kireysiga
dayactir ah loo baahan yahay. Taas waa waqti fiican
⇒ Bixinta lacagta kirada waqtigii layska doonayey (oo ah
oo kireystuhu ku ogaysiin karo kireeyaha/wakiilka
xaddiga lagu heshiiyey ee kirada)
wixii dayactir ama cabasho ah.
⇒ Ka-dhigidda guriga mid nadiif ah GUDAHA iyo
DIBADDABA
Ogaysiinta Gelitanka (Foomka 9) ⇒ Inaadan qaylo bdan ku samayn dariskaaga
Waa Foom la siiyo kireystaha si kireeyaha/wakiilka ay u ⇒ U-Soo-sheegid wixii waxyeellooyin ah oo u baahan
sameeyaan: dayactir kireeyaha/wakiilka
1) Soo-eegidda guriga (ogaysiin 7 maalmood) ama ⇒ Inaadan u isticmaalin guriga wax ka soo horjeeda
2) daryeelka dayactirka sharciga Australia
(ogaysiin 24 saac ah) ⇒ Inaad hubiso adiga iyo dadkaaga kuu yimaada
inaysan guriga si ula kac ah u waxyeellayn
⇒ Inaad bixiso wixii waxyeello ah oo aad guriga ku
samayso
Boostada & wada-xiriirka KIREEYAHA/WAKIILKA wuxuu masuul ka yahay: :
Waa waraaqaha laga helo
Boostada. ⇒ Inuu guriga ka dhigo mid ammaan ah oo lagu noolaan
karo
⇒ Samaynta dayactirka markii loo baahdo
⇒ Inuu kuu ogolaado ku noolaanshaha guriga sidii
asagoo ah gurigaagii isla waqtigii lagu sheegay
heshiiska kirada.
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha: ⇒ Inuusan soo gelin gurigaaga asagoon ku siin ogaysiin
qoraal ah
Gurigaaga ka dhig mid nadiif ah, oo keliya ha u samayn marka ay jirto
58 ⇒ Inuu ku siiyo furayaasha gurigaa 11
soo-eegidda oo keliya.
⇒ Inuu hubiyo in dhigaalkii boonka lagu xareeyey RTA
HALKA laga helo guri cusub oo la
Waa socotaa: Erayada muhiimka ah
kireysto: in la fahmo…...
⇒ Wakiilka Real Estate Agent ⇒ Inta uu socdo kireysigu
⇒ Wargeyska
⇒ Saaxiib Lacagta Kirada
⇒ Calaamadda TO LET ama TO RENT
Waa lacag si joogto ah looga bixiyo si loogu noolaado
⇒ Intarneedka guriga uusan kireystuhu lahayn.

Bixixinta Qayb ahaan ee Dhigaalka Lacagta


Boonka (Foomka 7)
Markii aad raadinaysid Guri Cusub oo Waa foom sheegaya inta ay le’eg tahay lacagta
aad kireysato dhigaalka boonka oo uu kireystuhu bixiyo haddii
lacagta kiradu korodho.

Daryeelka
⇒ Xisaabi inta aad kiroi ahaan u bixin karto Waa daryeelidda joogtada ah (tusaale: jaridda cawska
⇒ Weydii wakiilka Real Estate Agent liiska jardiinka ama faakuyuum-garaynta kaarbidka si joogto
guryaha ee la kiraynayo ah).
⇒ Guriga ka fiiri dhinac waddada
⇒ Bal eeg inaad doonaysid neighbourhood-ka Dayactirka
uu gurigu ku yaal Dayactiridda wax jaban.

Ogaysiinta Doonista Kireeyuhu inuu Iibiyo


Guriga (Foomka 10)
Waa foom lagu ogaysiinayo kireystaha in kireeyihii/
wakiilkii doonayo inuu iibiyo guriga kireystaha u kireysnaa.

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:


Nasteexooyin wanaagsan oo u roon Kireysteyaasha: Haddii aadan fahmin wax ku saabsan kireysiga, waydii Kireeya-
Haddii aadan lahayn baabuur, waxaad hubisaa in guriga aad kirey- haaga/wakiilkaaga—waxay halkaas u joogaan inay ku caawiyaan
sanayso uu u dhow yahay meel leh gaadiidka dadweynaha 12 adiga. 57
Amaahda Boonka ah
Waa lacag laga amaahday Wasaaradda De- CODSIGA guri cusub oo la kireysto:
partment of Housing si laysaga bixiyo lacagta
dhigaalka boonka kirada. Lacagta waa in dib
loo bixiyaa.

Xaraynta Dhigaalka Lacagta Boonka


(Foomka 2)
Waa foom adiga iyo kireeyaha aad saxiixaan kaas oo uu
Ku buuxi ‘foomka codsiga’:
kireeyuhu u diro RTA asagoo ay la socoto lacagtii
dhigaalka boonka kirada. Foomkan waxaa haynaya RTA
⇒ Magacaaga
asagoo la jirto lacagtii dhigaalka boonka kirada ilaa ay
⇒ Cinwaakaaga hadda aad degan tahay
dhammaato heshiiska kireysiga—kireystaha ama
⇒ Cinwaankii guri hore oo aad kireysatey
kireeyaha ayaa markaas ka dib codsan kara in la siiyo
⇒ Faahfaahinta taleefoonadaada
lacagtaas boonka ah.
⇒ Tirade dadka kiraysanaya guriga (magacyada/da’aha)
⇒ Faahfaahinta shaqada/dakhliga
Warbixinta Xaalladda Guriga (Foomka 1a) ⇒ Aqoonsiga 100 dhibcaha credit ah (sida karaka
Waa foom uu kireystuhu buuxiyo marka ay Medicare, kaarkaCentrelink , baasaboorka, biilka Koran
bilaabanaysi kireysigu si loo diiwaangeliyo bal in tada oo magacaaga ku qoran yahay)
alaabta taala guriga inay mid nadiif ah, ⇒ Magacaga xayawaanka rabaayadda iyo inta uu le’eg
shaqaynaysa, aan waxyeellaysnayn (tusaale stove- yahay
ka) ⇒ Tixraac—tusaale: warqad ka socota kireeye/wakiil hore
Foomkan ayaa loo eegaa warbixinta ka bixidda Exit oo oranaysa inaad fulisey xeerarkii heshiiska kireysiga
Condition Report ee kirestihii hore oo la (matalan, haddii aad lacagta kirada waqtigeeda ku bixin
barbardhigayo ka bixiddada Exit Condition Report jirtey)
marka ay dhammaato muddadii kiresigaaga.

Kireysiga guriga: waa tilmaame kireyste oo


muujinaya xeerarka kireysiga ee Queensland
(Caddaynta Macluumaadka Foomka 17a)
Waa inuu ku siiyaa koobiga Foomkan kireeyuhu Nasteexooyin wanaagsan oo u roon Kireysteyaasha:
marka ay bilaabato kireysigaagu.
Weydiiso in qof kaa caawiyo inuu kuu buuxiyo foomka codsiga
haddii ay dhibaato kaa haysato oo aad caawimaad u baahan
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha: 56 tahay. 13
In kaarbidka la faakuyuun-gareeyo waxay yaraysaa boorka
Erayada muhiimka ah in la fahmo . . .

⇒ Bilowga kireysiga

Heshiiska Kireysiga ee Guud (General


Tenancy Agreement) (Foomka 18a)
Waa heshiis sharciyeed oo u dhaxeeya kireystaha iyo
kireeyaha/wakilka. Markii aad saxiixdo heshiiska, waxaad
ogolaanaysaa inaad guriga ku noolaato ayadoo la raacayo
Qaybta 2aad xeerarka Heshiiska.A legal agreement between the tenant
and lessor/agent.

Macluumaadka Heshiiska Teeramka Go’an (Fixed Term Agreement)


Waa waqti go’an oo kireystuhu uu kireysto guri (tusaale 6
ugu-weyn ee ama 12 biood).

Kireysiga Habboon Heshiiska Xilliga ah (Periodic Agreement)


Kireystaha ayaa kireysta guri oo AAN WAQTI GO’AN
LAHAYN. Waxaa jira taariikhda bilowga hase ahaatee
⇒ Bilaabidda Kireysiga MA JIRTO TAARIIKHDA DHAMMAADKA. Heshiiska
⇒ Bixinta kirada (ijaarka) xilliga ah wuxuu bilaabmaa markii heshiis teeram
⇒ Daryeelka iyo dayactirrada go’an ah uu dhammaado oo UUSAN kireystuhu
saxiixin heshiis teeram go’an ah oo cusub.
⇒ Daryeelka gurigaaga gudaha iyo
dibaddaba Dhigaalka Lacagta Kirada Boonka (Rental
⇒ Soo-eegidda guriga Bond)
⇒ Dhibaatooyinka aad qabi karto Waa lacag la bixiyo bilowga kireysiga, uuna RTA u soo
inta kireysigu socdo diro kireeyuhu. Tani maahan lacagta kirada. Marka uu
dhammaado kireysigu waxaad soo codsan kartaa in
⇒ Boostada & wada-xiriirka RTA kuu soo celiso lacagtii boonka. Marka uu dham-
maado kireysigu kireeyaha/wakiilku waxay ayaguna
codsan karaan inay haystaan qaar ama dhamman
lacagta dhigaalka boonka oo u qaataan wixii waxyeello.

14 Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha: 55


Xeerka Residential Tenancies Act 1994 wuxuu ilaaliyaa xuquuqdaada
iyo xuquuqda kireeyaha.
1: Bilaabidda Kireysiga ……………………..……....15

Heshiiska kireysiga
Warbixinta Xaaladda Guriga

2.Bixinta kirada (ijaarka)….…………....18

Hababka lacag-bixinta
Nasteexooyin muhiim ah

Qaybta 4aad 3.Daryeelka iyo dayactirrada ……...20

Erayada muhiimka ah in Daryeelka ...


Warbixinta Daryeelka & Dayactirka
la fahmo… Sida loo codsado Caawimaadda
Foomamka Daryeelka & Dayactirka
Dib-u-habaynada Caadiga ah
Dib-u-habaynada Degdegga ah
Waxyaalo muhiim ah in la ogaado
Dayactirka …
⇒ Bilowga kireysigaaga Daryeelka guriga gudaha iyo
dibaddaba
⇒ Inta uu socdo kireysigaagu
4.: Soo-eegidda guriga……….………...…….....35
⇒ Haddii ay dhibaato kaa haysato arrimaha
U-Diyaargarowga Soo-eegidda guriga
kireysigaaga
Kumaa Laga KIREYNAYAA . . .
⇒ Dhammaadka kireysigaaga Kumaan laga KIREYNEYN . . .

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:


Haddii aadan fahmin wax ku saabsan kireysiga, waydii 5. Boostada & wada-xiriirka……………..40
Kireeyahaaga/wakiilkaaga—waxay halkaas u joogaan inay - Maxaa laga sameeyaa wada-xiriirka?
54 15
ku caawiyaan adiga Kumaa lala hadlayaa
Bilaabidda Kireysiga
XADDIDAADDA BIYAHA
WAA MUHIIM . . .
Si aad u bilowda kireysiga gurigaaga waxaad
u baahan tahay inaad:

⇒buuxiso & aadna saxiixdo Heshiiska Kireysiga


Guud dhigaalka (boonka) kirada(Foomka 18a) MAXAAN SAMAYN KARAA?
⇒buuxiso & aadna saxiixdo Codsiga Dhigaalka/Boonka Kirada
(Foomka 2)
U-ISTICMAAL BIYAHA SI MACQUUL
⇒fureyaasha soo qaadato
AH.
⇒diyaarsato in laguu xiro taleefanka/korontada ama gaaska
⇒diyaarsato gaadiidkii ku rari lahay ⇒ biyaha ama hose-ka jardiinka,
⇒soo eegto guriga aad doonaysid inaad kireysato - ka cawska, baabuurka, guriga iwm
dibna aad soo buuxiso & inaad soo saxiixdo Warbixinta
Xaaladda Guriga (Entry Condition Report (Foomka 1a) iyo inaad
hal koobi u soo celiso kireeyaha/wakiilka 3 maalmo shaqo
gudahooda. Wixii macluumaad ah KA
WAC . . .

⇒ Logan City Council— 3412 3412


⇒ Brisbane City Council— 3403 8888
⇒ Gold Coast City Council— 5582 8211

HADDII AAD JEBISO XADDIDAADA BIYAHA


WAXAA LAGU GANAAXI KARAA QADAR
LACAG AH

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon


kireysteyaasha:
HAKA TEGIN tuubada oo biyo ka shubmayaan
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon Kireysteyaasha: 16 markii aadan isticmaalaynt 53

MAR KASTA codso caawimaad haddii aadan fahamsanayn!


Bilaabidda kireysdiga
Biilasha Guriga
Xiritaanada... Heshiiska Kireysiga Guriga-Degaanka ah
Logan & Gold Coast Areas (Form 18a)

Telstra Ph: 132200 Tani waa heshiis sharciyeed oo u dhaxeeya kireystaha iyo
kireeyaha/wakiilka.
Origin Ph: 131253
Markii aad saxiixdo Foomka18a, waxaad ogolaanaysaa inaad
Emergency (Koronto ma leh)
guriga ku noolaato ado raacaya xeerarka ku yaal heshiiska.
Ph: 131253 Waxaad hubisaa inaad fahamto waxaad ogolaanayso.
Tusaale:
Natural Gas/ Tusaale AGLPh: 1300 309 132 Miyaad ogtahay marka lacagta kiradaada layska
doonayo?
Bottle Gas/ORIGIN Ph: 1300 308 624
(Ujradda Daryeelka = ujrad hal mar ah) Miyaad ogtahay marka heshiiska kireysigaagu
uu dhammaanayo?
Korantada Ph: 1300 308 624
Miyaad ogtahay inay tahay masuuliyaddaada
0-6 bilood— Interlink ayaa bixinaysa xiridda inaad cawska ka jarto aadna habeyso jardiinka
korotada/gaaska ama ujradda guriga?
dhigaalka sikuyuuritiga
6 bilood onwards— adiga iska bixinaysa xiridda Miyaad ogtahay haddii haddii laguu ogol yahay
taleefankaaga, korotada/gaaska ama ujradda xayawaanka rabaayadda ah?
dhigaalka sikuyuuritiga
Warbixinta Xaaladda Guriga (Foomka 1a)

Kani waa foomka uu kireystuhu soo buuxiyo marka uu


bilaabanayo heshiiska kireysigu si loo diiwaangeliyo in
waxyaalaha dhexyaal guriga ay nadiif yihiin, shaqaynayaan,
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha: aysan waxyeellaysanayn (tusaale: stove-ka)
Xusuuso inaad biilasha ku bixiso waqtigoodii. Haddii aad sidaas
52 yeeli 17
weydana, waxaa la JARAYAA korotadii/gaaskii ama taleefankaaga. Haddii aadan fahamsnayn waxyaalaha ku yaal foomka, weydii
saaxiibkaa ama qofka shaqaalaha wax taageera ah si ay
Bilaabidda kireysdiga Wixii macluumaad dheeraad ah oo
ku saabsan Ammaankaaga, waxaad
wici kartaa:
Warbixinta Xaaladda Guriga (Foomka 1a)

Kani waa foomka uu kireystuhu soo buuxiyo marka uu


bilaabanayo heshiiska kireysigu si loo diiwaangeliyo in waxyaalaha
dhexyaal guriga ay nadiif yihiin, shaqaynayaan, aysan waxyeellay- ⇒ Brisbane Council— 3403 8888
sanayn (tusaale: stove-ka)

Haddii aadan fahamsnayn waxyaalaha ku yaal foomka, weydii


saaxiibkaa ama qofka shaqaalaha wax taageera ah si ay ⇒ Gold Coast City Council— 5582 8211

⇒ Origin— 131253

⇒ Wasaaradda Department of Emergency


Services— 3247 8100

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:

18 Waxaa muhiim ah inaad gurigaaga iyo qoyskaaga ka dhigto 51


mid ammaan ah.
Waa socotaa: Ammaanka Guriga Bilaabidda kireysdiga
Dhexdiisa Locks (X= MAYA) (√ = HAA)

⇒ Xir albaabada iyo daaqadaha markii aadan


guriga jooginLock √
Nasteexooyin muhiim ah in la xusuusto
⇒ Xir alabbada sikuyuuritiga markii aad guriga
joogto √
⇒ HA GELIN gacmaha ama jirka biyo kulul
(WAY KU GUBAYSAA) X
⇒ Tuubada biyaha daadinaysa waa in la day-
actiraa √ 1) MARNA HA SAXIIXIN FOOM BANNAAN

2) MARNA HA SAXIIXIN WAXKASTA ILAA AAD


FAHAMTO WAXAAD SAXIIXAYSO

3) KU HAYSO KOOBI WAXAAD SAXIIXDAAY


MEEL AMMAAN AH

Biyaha
Kulul
KELIYA Emergencies ! WAC 000

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha: Nasteexooyin wanaagsan oo u roon Kireysteyaasha:


Sawir ka qaad wax kasta oo guriga ka waxyeelaysan ka hor intaadan u soo
Xusuuso inaad damiso waxyaalaha korantada oo dhan ka hor 50
in- 19
guurin—foomkaas iyo sawirkaas waxay caddayn muhiim ah u yihiin haddii
taadan seexan adiga iyo kireeyihii aad isku khilaaftaan in lacagtoo dhigaalkaaga boonka
lagu soo celiyo marka uu dhammaado heshiiskaaga kireysigu.
Bixinta kirada (ijaarka) Waa socotaa: Ammaanka Guriga

Safety Tips: (X= MAYA) (√ = HAA)


Hababka lacag-bixinta:
⇒ HAKU isticmaalin qalabka korantada X
meel u dhow biyo (Tusaale: qallajiyaha
timaha)
Kaarka Kirada (oo laga helo kireeyaha/wakiilka)
X

⇒ HAKU RIDIN maacuunka birta ah
toaster-ka
⇒ Centrepay (oo laga helo lacag-bixinta Centrelink)
⇒ HAKA TEGIN shamac gubanaya oo X
aan lala joogin
⇒ Direct Debit (oo laga helo bangiga)
⇒ HA DHIGIN busteyaasha ama dharka X
MEEL U DHOW hiitarka
⇒ Money Order (foo laga helo post office)
⇒ HA FARIISAN meel u dhow hiitarka X
⇒ Deposit Book (oo laga helo Wakiilkaq) ⇒ HA GELIN xarigga korotada marka
bareesado ON tahay
X
⇒ Lacag Caddaan ah (Cash) (haddii uu kireeyuhu/
wakiilku ogolaado lacag caddaan ah, isku day inaad soo
qaadato lacagtii saxda ahayd ⇒ Ka dhig hiitarka OFF markii aad √
Qolka ka baxayso

⇒ Ka dhig hiitarka off markii AADAN √


isticmaalayn

Nasteexooyin wanaagasan oo u roon Kireysteyaasha: ⇒ Dami shamaca ka hor intaadan ka √


bixin Qolka
Ku hayso risiidhada iyo waraaqaha oo dhan meel ammaan ah
20 49

⇒ Gaas-ka ku daar laytarka gaaska √


Ammaanka Guriga Dhexdiisa. . . Waa socota: Bixinta kirada (ijaarka)

Korantada (X = Maya) (√ = Haa)


Nasteexooyin muhiim ah . . .
Bareesooyinka Korantada ⇒MAR KASTA la hadal kireeyaha/wakiilka MARKA U
⇒ MARNA kaku daarin korantada ON ama OFF HORRAYSA haddii aad doonaysid inaad baddasho habka
aad kirada u bixisid (tusaale, adoo ku bixin jirey lacag
gacmahaaga oo qoyan X caddaan ah kirada aadna doonaysid inaad ku bixiso direct
⇒ Weydii kireeyaha/wakiilka inuu baddelo baree- debit oo toos looga jaro akoonkaaga).
sooyinka haddii tararsan yihiin ama ay √
yeeshaan baro baroon/jaalle ah ⇒Haddii aadan bixin karin kiradaada, MAR KASTA la hadal
⇒ MARNA qalabka korantada haku isticmaalin kireeyaha/wakiilka
meel u dhow biyah X
⇒Haddii ay isbaddalaan duruufahaagii (tusaale: haddii aad
hesho shaqo ama shaqo u baddalatey, MAR KASTA u
Stove-ka sheeg Centrelink sababtoo ah tani waxay saamayn kartaa
⇒ HA U adeegsan weelasha ba- lacagtaada.I
laastigga ah stove-ka kulul X
⇒ U ADEEGSO weelasha ka
samaysan birta stove-ka kulul √
⇒ MARNA ha saarin gacantaada dusha ama
hoosta stove-ka kulul X
⇒ Markii AADAN waxba karsanayn, ka dhig
noobka stove-ka OFF √
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
Haddii ay dhibaato kaa haysato inaad bixiso kiradaadii, la hadal
Tuubooyinka biyaha daadinaya waxay KHASAARIYAAN BIYAHA! 48 kirreyahaaga/wakiilka si aad ugala shaqayso qorshihii aad kirada
21 ku
Waxaad bixin kartaa biyo dheeraad ah haddii aad biyo badan is- bixin lahayd.
ticmaasho
Daryeelka & Dayactirka . . .

Dayactirka (daryeelka guriga)


Kireeyaha/wakiilka waxay masuul ka yihiin inay :
Qaybta 3aad
⇒ hubiyaan in gurigu ku habboon yahay in lagu
noolaado marka uu ku soo guuro kireystuhu
Nasteexooyinka
Hubiyaan in wax kastaa shaqaynayo laguna noolaan karo

inta ay socoto muddada kireysigu. kale ee ka kireysiga
Kireystuhu wuxuu masuul ka yahay inuu :
iyo kunoolaashaha
⇒ Ka dhigo guriga mid nadiif ah lana mid ah xaaladdii uu
ahaa markii la soo galay oo kale.
guri Australia
Daryeelka
⇒ Ammaanka Guriga Dhexdiisa
Haddii ay jiraan waxyeellooyin gaarey guriga, kireystuhu waa
inuu u soo sheegaa isla markiiba kireeyaha. Waxaa jira
waxyeellooyin ay tahay in kireeyuhu inuu dayactiro oo uu ⇒ Biilashada Guriga
bixiyo. Halkan waxaa ku yaal waxyeellooyinka ay tahay inuu
kireeyuhu dayactiro oo uu bixiyo kharasheeda. Waa inaad
hubisaa inaad taqaan cidda lala xiriirayo haddii ay dhacdo ⇒ Xaddididda Biyaha
baahi dayactir degdeg ah.

Fadlan la soco: Macluumaadka qaybtan ku qoran


MAAHAN sharciga kireysiga hase ahaatee waxaa
loo sameeyey inuu ka caawiyo kireysteyaasha inay
fahmaan qaybaha muhiikam ah qaarkood oo ku
saabsan ku-noolaanshaha guri Australia.
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
Si degdeg ah u soo Sheeg Dayactirrada! Haddii adigu aad damacdo
inaad samayso waxaa laga yaabaa inaad sii waxyeellayso—markaasna
ay noqoto inaad adigu bixiso waxyeellooyinkaas. 22 47
Waa socotaa: Boostada & Wada-xiriirka Waa socotaa: Daryeelka & Dayactirka . . .

Tusaaleyaalka waxyeellooyinka ay tahay in


⇒Maxkamadda Small Claims Tribunal (SCT) kireystuhu uu bixiyo:

⇒Wasaaradda Department of Housing


⇒ Waxyeellada kaabidka—(dabka feerada, dabka
sigaarka, kaadida carruurta/xayawaanka ee
⇒Centrelink
kaabidka korkiisa)
⇒ Daaqadda jaban (ka-tuuridda kubadda daaqadda
dhexdeed)
Warqado ayaad ka heli kartaa Interlink . . . ⇒ Dulduleelada debiga
Oo ku saabsan: ⇒ Jeexidda iskiriinada albaabada/daaqadaha
⇒ Tuubooyinka biyaha oo la awdey sababtoo ah
⇒Kiradaada waxyaalo khalad ah ayaa la dhexgashey
⇒Lacagta kirada ijaarka
⇒Khashkhashaadda deriska Tusaaleyaalka waxyeellooyinka ay tahay in
⇒Ka-dhigidda gurigaaga mid
oo habaysan
nadiif ah
 kireeyuhu uu bixiyo:
Waxyeello kasta oo adigu ama dadka kuu
yimaadaa AYSAN U GAYSAN guriga. Tusaale:
Waxaa Muhiim ah! ⇒ Saqafka biyaha soo daynaya
⇒ Tuubooyinka jaban
Haddii aad warqada ka hesho If you receive ⇒ Stove-ka, biyaha kulul, iyo koranta aan sida fiican
Maxkamadda Small Claims Tribunal: u shaqaynayn

1) Imow taariikhda dhagaysiga maxkamadda


(waxaad ka dhiiban kartaa fikraddaada)
2) Qof haku raaco kaas oo ku hadli kara oo fahmi
kara Ingiriisiga

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon Kireysteyaasha: Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:


RTA waxay adeegsataa adeegga turjumaanka oo lacag la’aanta ah. HAKU mudin masaamiirta ama huugga darbiyada adoon
Haddii aad u baahan tahay inaad wacdo RTA, ka wac ring the 46 Translat- ogolaansho ka helin kireeyaha/wakiilka MARKA HORE 23
ing and Interpreter Service(131 450 ) - waxaad weydiisaa in lagugu xiro
RTA ee Queensland.
Waa socotaa: Daryeelka iyo & Boostada & Wada-xiriirka
Dayactirka . . . 
WAXAAMUHIIM AH!
Sida caawimaadda loo codsado?
⇒Isku day inaad inaad akhriso waraaqahaaga
Raadso qof kaas oo ku hadli kara Ingiriisi waxaadna ka
⇒Haddii aadan akhriyi karin
codsataa inay kugu caawiyaan sidaad u buuxin lahayd
waraaqahaaga, la hadal qof kale oo ku
foomka dayactirka aadna u gayn lahayd:
caawin kara labada maalmood oo soo
- Interlink (0—6 bilood ka dib) socotaspeak (24 saac)
- Madaxa Bulshada (markasta)
- Kireeyaha/wakiilka (0—6 bilood ka dib) Kumaa lagala hadli karaa?
- BCA (markasta) ⇒ Interlink Housing & Support (0-6 bilood)
⇒ Kireeyaha/wakiilka (6 bilood ka dib)
⇒ Madaxa Bulshada(markasta)
Xusuuso . . .

Wixii aadan fahamsanayn, weydiiso CAAWIMAAD . . .


BCA (markasta)
Qof Case Worker ah (markasta)
MFO (markasta)
Acces Services Inc.

Halkee?
Warqadaha Kireystaha oo aad heli karto . .
* Interlink (0—6 bilood)
* Kireeyaha/wakiilka ( 0—6 bilood ka dib) ⇒ Entry Notice (Foomka 9)
* Madaxa Bulshada (markasta)
* BCA (markasta) ⇒ Notice to Remedy Breach (Foomka 11)
* Acces Services Inc. (markasta)
* Multicultural Families Organisation (MFO) ⇒ Notice to Leave (Foomka 12)
(markasta)
*Residential Tenancies Authority (RTA) (markasta) ⇒ Notice of Lessor’s Intention to Sell (Foomka 10)
*Tenant Advice and Advocacy Service (markasta)
⇒ Warqada ka socota kireeyaha/wakilka oo oranaysa
kireysigaagii wuu dhammaanayaa
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
The Residential Tenancies Authority (RTA) waxay adeegsataa
adeegga turjumaanka oo lacag la’aanta ah. Haddii aad u baahan tahay
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
inaad wacdo RTA, ka wac ring the Translating and Interpreter Service
24 La soco sanduuqa boostadaada maalin kasta! Waxaa jiri kara45macluu-
(131 450) - waxaad weydiisaa in lagugu xiro RTA ee Queensland.
maad muhiim ah oo ay tahay inaad si toos ah wax uga qabato.
Ka-warbixinta Daryeelka iyo & Dayactirka
Dhibaatooyinka aad qabi karto
1.Markii aad ka kireysanayso Interlink (0—6 bilood ee
inta heshiiska kireysigu socdo Australia ah)
—Waxaad samayn kartid. . .
Markii aad guri ka kireysanayso Interlink waxaa jira HABKA
Daryeelka iyo dayactirka oo la raaco
Haddii lagu siiyo ogaysiinta Notice to Leave (Foomka 11) ama
Notice to Remedy Beach (Foomka 16) oo aadan isla ogolayn Talaabada 1aad: Kireystuhu wuxuu Interlink u soo sheegaa
kireeyaha waxa ay dhibatadu tahay, waxaad la soo xiriiri kartaa wixii dib-u-habayn iyo dayactir ah
RTA waxaadna codsan kartaa Dispute Resolution
Talaabada 2aad: Interlink waxay u soo sheegaysaa wixii
dib-u-habayn iyo dayactir ah wakiilka (Interlink KELIYA
⇒ RTA ayaa kaa caawin karta muranka waxay masuul ka tahay samaynta waxyeellada kireystaha)

⇒ Waxaad la hadli kartaa RTA ama waxaad u Talaabada 3aad: Wakiilku wuxuu u soo sheegaa wixii
wakiilan kartaa cid kale oo kuu hadasha dib-u-habayn iyo dayactir ah kireeyaha (Wakiilki wuxuu
adiga masuul ka yahay samaynta wax kastoo jira)

2. Markii aad ka kireysanayso Kireeyaha/wakiilka


⇒ Waxaad saxiixi kartaa foom qof kale (6 bilood ee soo socota)
ogolaansho u siinaya inuu adiga kuu hadlo
Markii aad si gaar ah guri u kireysanayso waxaa jira
⇒ RTA waxay ku dhaqantaa XEERKA HABKA Daryeelka iyo dayactirka oo la raaco.
⇒ QARSOODINIMADA Talaabada 1aad: Kireystuhu wuxuu Wakiilka u soo
sheegaa wixii dib-u-habayn iyo dayactir ah
⇒ Wax kasta oo aad tiraahdo wuxuu
noqonayaa QARSOODI Talaabada 2aad: Wakiilka wuxuu Kireeyaha u soo
sheegaa wixii dib-u-habayn iyo dayactir ah

Talaabada 3aad: Kireeyuhu wuxuu ogolaadaa wixii


dib-u-habayn iyo dayactir ah Wakiilkuna wuxuu diyaariyaa
in dayactirkii la sameeyo
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:

Haddii aad caawimaad uga baahan tahay xalinta muranka ama inaad la Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
hadasho kireeyahaaga waxaad wacdaa adeegga la-talinta iyo u-
44 Wakiilkaaga ama kireeyahaaga waxay hayaan foom gaar ah oo25lagu
qareenidda kirestaha oo ku qoran gadaalka dambe ee buuggan soo buuxiyo wixii soo sheegid dayactir ah. Waxaad kaloo adeegsan
kartaa foomaka ku yaal bogga 64aad haddii aad u aragto mid waxta-
raya.
Waa socotaa: Daryeelka iyo & Dayactirka . . . Waa socotaa: Dhibaatooyinka aad
Dayactirada Guud
qabi karto inta heshiiska
kireysigu socdo . . .Waxaad
⇒Tuubada biyaha daadinaysa/
dhibcaysa
samayn kartid . . .
Ogaysiinta Notice to Remedy Breach
(Foom-ka 11)
⇒ Nal ma leh? Guluubkii nalka ayaa u baahan in la baddalo Foomkan waxaa adeegsan kara kireysteyaasha iyo
kireeyeyaasha

⇒ waxaa la sn karaa kireystaha markii aysan raacin


xeerarka Heshiiska Kireysiga Guud (General Tenancy
⇒ Daaha Showarka oo hoos u soo dhacay Agreement) (Tusaale: ayagoon waqtiga la doonayey
ku bixin lacagta kiradooda ama haddii ay dhibaato u
gaysteen deganaanta deriskooda)

⇒ kireystuhu wuxuu haystaa 7 maalmood si uu xalliyo


dhibaatada
⇒ Screenkii albaabka/diqsiag oo dilaacay
⇒ waxaa la siin karaa kireeyaha/wakiilka waxaana siin
kara kireystaha markii aysan raacin xeerarka
Heshiiska Kireysiga Guud (General Tenancy
⇒ Jeegaree alaamka qiiqa lixdii bilood oo kasta Agreement) (Tusaale: markii aad dhowr jeer u sheegto
tuubada showarka oo jaban kireeyaha oo
aan dhibaatadii waxba laga qaban
⇒ Batariga ka baddal 6—12 biloodba haddii loo baahdo
⇒ Kireeyah/wakiilku waxay haystaan 7
maalmood inay dayactiraan dhibaatada
haddii aad kireeyaha u gaysey ogaysiinta Notice to
Remedy Breach (Foomka 11)

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha: Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:


Waa fikrad fiican inaad MARKA HORE la hadasho kireeyaha/
26 KASTA
Haddii aad adigu go’aansato inaad baddasho guluubka nalka MAR wakiilka si aad isugu daydo inad xallisaan dhibaatada ka hor in-
43
korontada dami marka hore taadan siin Ogaysiinta Notice to Remedy Breach (Foomka 11)
Waa socotaa: Daryeelka iyo & Dayactirka
Dhibaatooyinka aad qabi karto inta Dayactirka Degdegga ah
heshiiska kireysigu socdo . . .
Gaaska ama korontada
Waxaa jiri kara dhibaatooyin inta uu Waxyaalo Jaban
socdo heshiiskaaga kireysiga, tusaale
ahaan:
Musqusha xirantay
Adiga . . . Musqush ma
⇒ oo la soo daaha bixinta lacagta kiradaada falaashmayso
⇒ oo aan jarin cawska jardiinka oo uu dheeraado

Kireeyaha . . .

⇒ oo yimaada gurigaaga asagoon ku siin ogaysiin qoraal


ah
⇒ oo aan waxba ka qaban wixii aad ka codsatay dhawr Daaqada jaban
jeer

Haddii ay waxyaalahaas oo kale dhacaan . . . MARKA KOWAAD . . .


Biyo Kulul ma leh 1) Waxaad tagtaa meter box
2) Haddii swiijka biyaha kulul uu
Adiga ama Kireeyahaagu waxaad samayn DANSAN YAHAY (OFF), ka
kartaan: dhig ON. Haddii swiijku sii
ahaado ON: Sug in biyuhu
⇒ waad la hadli kartaan oo isku dayi kartaan inaad kululaadaan. Haddii aysan
is-faham wada-gaartaan biyuhu kululaan, u sheeg
⇒ in la siiyo qofka Notice to Remedy Breach (Foomka 11) kireeyaha/wakiilka.
⇒ u soo gudbin Dispute Resolution (Foomka 16) RTA 3) haddii swiijka biyaha kulul uu
aadna sugto bal inay idiin ka caawiso adiga iyo yahay OFF, isla markii ON
laga dhigona uusan sii
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
Haddii aad hesho Ogaysiinta to Leave ama Remedy Breach la hadal
42 27
kireeyahaaga/wakiilkaaga—waxaad kaloo la hadli kartaa RTA ama
Dadka la xiriirayo haddii loo baahdo dayactir degdeg ah waa inay ku qoran
TAAS si loo hubiyo in lagu siiyey waqti ogaysiin oo kugu filan
yihiin Heshiiskaaga Kireysiga.
Waa socotaa : Soo-eegidda Guriga
Daryeelka guriga gudaha iyo dibaddaba . . .
ISU-DIYAARINATA SOO-EEGIDDA GURIGA
Waa masuuliyada kireystaha inuu guriga ka dhigo mid nadiif ah
oo xaaladiisu macquul tahay. Qof kasta wuxuu leeyahay fikrad GUDAHA ka nadiifi guriga (gurigaaga) . . .
gaar ah oo ku saabsan waxay nadaafaddu tahay, hase ahaatee,
⇒ Kurshiinka (tusaale: Stove-ka iyo ovanka korkiisa)
dhowrka boggag ee soo socda waxay fikrad kaa siinayaan ⇒ Faloorada oo dhan
waxyaalaha qaarkood ee gurigaaga dhexdiisa ah iyo siyaabaha ⇒ Kaarbidyada oo dhan
aad u nadiifin karto. ⇒ Derbiyada oo dhan
⇒ Armaanjooyinka oo dhan
Xusuusnow in ogolaanshaha in wasakh ku dhegdhegto ⇒ Bathroom/Shower-ka
kaarbidka ama mould uu fuulo bathroom-ka waxay keeni kartaa ⇒ Bath Tub-ka
inaad lumiso qaar ka mid ah lacagtaadii dhigaalka boonka. ⇒ Bedrooms
⇒ Soo qaad oo ku rid dharka armaanjada
Halka laga soo gataa alaabta nadiifinta?
⇒ Supermarket-ka
DIBADDA ka nadiifi guriga (gurigaaga) . . .
What products should you use to clean?
⇒ KELIYA alaabta lagu taliyey—eeg laybalka ⇒ Biinka Qashinka (MARKASTA ku duub oo ku rid qashinka
awaamirta ee ku dulqoran alaabta, ama kurshiinka baagag KA HOR intaadin ku ridin biinka qashinka)
weydiiso caawimaad ⇒ Mashinka cawska jara
⇒ Qashin-saarka jardiinka
Waxyaalaha beeya’d ahaan u roon . . . ⇒ Nadiifi daaqadaha

Vinegar— waxaa lagu daraa biyaha waxayna ka


caawisaa inay bi’iso mould

HAA
Dampened small paintbrush— waxaa loo adeegsan
karaa in lagu nadiifiyo wasakhda fuusha daaqadda

Bicarbonate of soda—waxaa la dhexgashaa dharka


qoyan, waxaa loo adeegsan karaa baddalkii cream
cleanser 
Bicarbonate of soda—ku firdhi kaarbidka korkiisa ka
hor fakuyuumka si loo baaba’sho urka
28
MAYA41

Kumaa loo ogolanayaa, kumaanse loo
ogolaanayn soo-eegidda guriga? Daryeelka gurigaaga gudaha iyo
Dibaddaba . . . Fadhiga & Qolka Qadada
U-ogolow...

⇒Qof aad taqaan AMA

⇒Qofkii ku tusa aqoonsi habboon (Tusaale:


soo-xirashada baajka ama ku tusi kara shaqadiisa)

Ha U-ogolaanin...

⇒Qofkii aan aqoonsigiisa haysan

⇒Qofkii aan ku siin OGAYSIINTA GELITAANKA (waxaad


u ogolaan kartaa qof aan haysan OGAYSIINTA
GELITAANKA KELIYA haddaad u ogolaato)

Markasta HUBI...

1. Kumaa ku qoran Ogaysiinta Gelitaanka (Foomka 9)


inuu soo eego guriga?

2. Halka uu ka yimid qofku?

Nadiifiyaha Faakuyuumka

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:

Haddii aadan aqoon qofka yimaada albaabkaaga, waxaad ku oran kar- Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
taa, ‘Magaacaa, fadlan?’ “Halkee baad ka timid?” Si joogto ah u faakuyuum-garaynta kaarbidka waxay yaraysaa boorka
40 29
iyo dhedhegga wasakhdaand
Nasteexooyinka Nadiifinta iyo Dayactirka Soo-eegidda Guriga . . .
WAA MAXAY FOOMKA AAD HELAYSAA?
⇒ Alaabada aad isticmaasho meel fiican dhig
⇒ Ogaysiinta Gelitaanka (Foomka 9aad)
⇒ Ku nadiifi daaqadaha iyo albaabada nadiifiyaha dhalooyinka
(sii ay aad ugu dhalaalaan—dusha uga masax daaqadaha
waraaqaha wargeyska)

⇒ Kaarbidka ka tirtir wixii ku daadata sida ugu dhakhsaha


MAXAY ORANAYSAA?
badan markii ay ku daadaatanba—dhedhegga ayey sidaas
yareynaysaa ⇒ Taariikhda soo-eegidda

⇒ Isku day inaad faakuyuum ku nadiifiso ugu yaraan hal mar ⇒ Kumaa samaynaya soo-eegidda
toddobaadkiiba
⇒ Halkee qofku ka imaanayaa
⇒ Derbiyada ku nadiifi nadiifiyaha kareemka ama dureerahii loo
asteeyo (tusaale saabuunta sonkorta)

⇒ Ku nadiifi afafka daaqadaha iyo slaydhyada albaabada


buraashaka cadayga oo qalalan, kuna masax buraashka OGAYSIINTA LAYSA SIIYO?
rinjiga.
⇒ Soo-eegidda guriga— ogaysiin 7 maalmood ah

⇒ Samaynta dayactirka —ogaysiin 24 saacadood ah

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:

Waxaad helaysaa Ogaysiinta Gelitaanka ee soo-eegidda guriga 7 maal-


30 39
mood ka hor soo-eegidda
Daryeelka gurigaaga gudaha iyo
Daryeelka gurigaaga gudaha iyo Dibaddaba . . .Qolka-jifka . . .
Dibaddaba . . .Guriga dibadiisa . . .

Marawaxadda
saqafka

Biinka Qashinka…
Sariirta
MARKASTA ku duub oo ku rid qashinka kurshiinka baagag KA
HOR intaadin ku ridin biinka qashinka

Deeskiga iyo laambada

Kursiga

Biinka qashinka Biinka Recycle-ka

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:


Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha: Toddobaadkii kasta mayr oo ka baddal go’yaasha sariirta iyo haraaqda
Weydii kireeyahaaga/wakiilkaaga maalinta aad u baahan tahay la soo barkinta.
38 31
qubo biinanka qashinka ama kuwa recycle-ka.
Daryeelka gurigaaga gudaha iyo
Dibaddaba . . .Kushiinka . . . Daryeelka gurigaaga gudaha iyo
Dibaddaba . . .Guriga dibadiisa . . .


HAA Ubaxa


MAYA

Nasteexooyinkanadiifinta iyo dayactirka


⇒ Ka hubso kireeyahaaga bal inaad ka masuul tahay
daryeelka jardiinka iyo jaridda cawska
⇒ Haddii aad masuul ka tahay hase ahaatee aadan lahayn
mashinka cawska jara, bal eeg inaad ka soo amaahan
karto mid saaxiibkaa
Nasteexooyinka nadiifinta iyo dayactirka . . .
⇒ Isku day inaad kushiinkaagu nadiif yahay oo habaysan
yahay maalin kasta
⇒ Mayr oo meel fiican dhigo markii aad isticmaasho Mashinka cawska jara
⇒ Derbiyada mayr min hoos ilaa kor
⇒ Si joogto ah u xaaq faloorka si wasakhdu ugu dhegin
⇒ Ku xaaq faloorka mutaleelka kuna dhaq alaabada loogu
talogalay in lagu nadiifiyo mutaleelka (Ha U ISTICMAALIN
alaabada lagu nadiifiyo mutaleelka kuwa lagu nadiifiyo Gaar-gacan
faloorka alwaaxa ah) Geed
Turunbada

Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:


MARKASTA cuntada ka nadiifi si aysan u soojiidan QURAANYADA, Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
BARANBARADA, WALADA iyo JIIRARKA 32 Waxaa fudud in qof loo soo kireysto si cawska kaaga jaro 4-6dii37
toddobaadba. Xarunta bulshada degaankaaga ayaa taqaan cid kaa
caawin karta howshaas.
Daryeelka gurigaaga gudaha iyo
dibaddaba . . . Loondariga . . .

Microwave-ka

qaboojiyaha

Digsiga wax lagu kariyo

iyo qalajiyaha

Saxanka dubidda
Nasteexooyinka nadiifinta iyo dayactirka . . .

Dharka— boodharka saaabuunta/dureeraha dharka lagu mayro Stove-ka


ama lagu jilciyo

⇒ KELIYA adeegso xaddiga boodharka saabuunta/


dureeraha oo lagu mayro dharka

Toaster-ka
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
Haddii aad haysato qalajiyaha dharka, si joogto ah u nadiifi filtarka
lintiga haddii kale waxay noqonaysaa khatar dab inuu ka dhasho 36 33
Kirliga korontada
Daryeelka gurigaaga gudaha iyo
dibaddaba . . .Bathroom-ka . . .
Nasteexooyinka nadiifinta iyo dayactirka . . .

Miiska kushiinka korkiisa—nadiifiyaha guud, nadiifiyaha


kareemka ah

Stove/cookarka korkiisa—nadiifiyaha kareemka ah, nadiifiyaha


guud oo dhan

Stove-ka/oven-ka—nadiifiyaha oven-ka, nadiifiyaha guud oo


dhan, ku mayridda saabuun lagu qasay biyo

Maacuunka kushiinka (tusaale balaydhada, koobabka,


seesarrada, maacuunka)cups

Nasteexooyinka nadiifinta iyo dayactirka . . .

Vanity—nadiifiyaha kareemka ah nadiifiyaha guud


Muraayadaha— nadiifiyaha dhalada
Screenka Showerka/dhalooyinka—nadiifiyaha dhalada
Mould-ka— waa biliij ama midab bi’ye
Musqusha –si joogto ah u nadiifi buraashka musqusha,
istcmaalna nadiifiyaha kareemka ah, jeermis-dile, nadiifiyaha
musqusha
Mutaleelka faloorka—waa alaab lagu taliyey in lagu nadiifiyo
mutaleelka (Ha U ISTICMAALIN alaabada lagu nadiifiyo
mutaleelka kuwa lagu nadiifiyo faloorka alwaaxa ah)
Bath-ka— nadiifiyaha kareemka ah, nadiifiyaha guud oo dhan
Nasteexooyin wanaagsan oo u roon kireysteyaasha:
34 35
Bicarbonate of soda—lagu kor firdhiyey dhar qoyan
waxaa loo adeegsan karaa baddalkii nadiifiyaha ka-
reemka ah.