You are on page 1of 32

«...

 ‫» درب ورود ﮥ‬ ... &I E'? ‫> درب ورود‬K;

... ‫ "!  ار ا‬#‫&ده ذ‬

18 ‫ ا ا‬19‫راه‬


... :) ;6<-

'‫ه * ا )( در‬+ ,‫ا‬-. /


« ‫ر* دن‬.‫رات ا‬6» ‫ از‬12‫در‬
 ‫دا‬

64
‫ و ا'& و‬the Residential Tenancies Authority (RTA) ‫ زن ا ر‬
9ِ;َ‫ و ا'& ?>ت ا‬Interlink Housing & Support Association Inc. ()*+),‫ ا‬-'./0
>'‫ ا‬A‫د‬+; CD ‫ را‬E,+/' ,‫ر ا‬.F‫ ا‬E; >'+GH Acces Services Inc
Repairs and Maintenance Form ‫& ار‬e ‫ و‬g ‫<م‬
 6 ... : √ / ‫ دارد‬g ‫ ز‬D‫ا‬
EM NKO A‫و‬+P QI RF‫ ا‬E; S ‫ ا‬,‫ ا‬E,+/' ,‫ ا‬,‫>و‬D ‫ر از‬TU)
‫ن‬PT* E\]) ‫ در‬-P‫ز‬D EM E; CALD ‫ن‬TP'TP ‫ن‬M‫ و ز‬V)‫ه‬+X
.‫د‬T/M (&; >'‫ ا‬A>I ; Gold Coast S T; >*TP /Logan
‫ در‬Q,T? `*a ‫ق و‬T\c M ‫'ن‬d E; S ‫ ا‬,‫ ا‬E,+/' ,‫ر از ا‬TU)
.>'TI )Id -)/' E,‫ا‬+; M ‫ط‬.D‫ار‬
Queensland’s Residential >)*f)gT; ‫ زن ا ر‬
-T&F ‫زش‬Td ‫ح‬+l ,]F A‫ از را‬Tenancies Authority (RTA)
Interlink Housing & ()*+),‫ ا‬-'./0 ‫ ا'& و‬،EOn ‫ )ب‬ ‫ق‬.‫ا‬ no
Acces 9ِ;َ‫) ا'& ?>ت ا‬o&‫ و ه‬Support Association Inc
-M ‫ د‬p‫) ;ر ه‬. .>'‫ ا‬A‫د‬+; CD ‫ را‬E,+/' ,‫ر ا‬.F‫ ا‬Services Inc.
(the REAL issues (CALD) communities ‫ان‬T)F M ‫ ا‬EoM; EM
‫ن‬M‫ و ز‬V)‫ه‬+X M ‫ام‬Tv‫ ا‬wg face when renting a property)
p‫ح ه‬+l ,‫ ا‬-g‫ا‬+n‫ ا‬+,> .S ‫ ه ا ر ا‬E'? E,‫ا‬+; ‫م‬x)‫ن ه‬TP'TP
.S ‫ ا‬-'./0 ‫ط و‬.D‫ا'& ار‬
A‫وژ‬+0 ,‫ در ا‬p‫ ه‬S T; >*TP ‫ن و‬PT* Ec' ‫ در‬-Tv EOn QI
M .‫د‬TI - ‫ار‬fx z ‫'ن‬d ‫ از‬EK T),>M ‫ ا'> و‬EI‫ دا‬+& ‫ه& ر‬
‫ت‬F{l‫ ا‬،‫ ه‬E)/ +0 ‫ و‬-D‫ر‬T/ ‫ ه‬A‫و‬+P ،>I ‫ ا'م‬E; -D‫ا‬+;‫|ا‬ ‫دوش‬ ;>‫ا‬- #"=
->'‫ ا‬A‫د‬TM (&; EoM; ,‫ ا‬,‫>و‬D ‫ در‬-x&‫ ه‬E; >d S >M -g`.'‫ا‬+P
‫ ه‬SKv‫ا'&)> ز ا‬TD ‫زش و‬Td ‫ا‬+M - &; ~.) (, E; ‫ ا‬EoM;
+‫ ا‬+O ‫ و‬EOn ‫ا‬+M p‫'ن و ه‬d ‫ا‬+M p‫ ه‬E; >‫ ا‬,‫ ا‬M S ‫ ا‬-Tv
.>IM EI‫ دا‬-.€

1-= ;>?@ ,<‫ر‬


>:9- ‫ر در‬A2‫ا ا‬-= ‫ * ا از‬BC ‫ راه‬8 ‫ا‬
D‫ ا‬. 1 ‫ر‬- : ‫ن‬-= ‫ از‬, ‫ و‬,. ‫ ا‬8 ‫ ا‬.;2‫ا‬
ُ ‫م‬D ‫)ب‬ ‫در‬ *A+
‫د‬- 1 B- @ EF ‫ن‬-= ‫ۀ ر د ا‬-H ‫رد‬- ‫در‬
. 9 / ;2‫ا‬-‫در‬
‫زن‬2 ‫دق و ا‬B ‫پ‬K ‫ در زن‬8 ‫ت رج در ا‬C‫ا‬
# = 1 ‫ن( ر‬-D-D ‫ و ز ن‬N‫ )<ه‬1-= ,‫ا‬-.  19‫ه‬
‫ را ه‬8 ‫اه ا‬- 1 19‫زن ه‬2 (>‫ و‬.;2‫"د* ا‬2‫ا‬
/>‫ !@; ا‬1@ ‫ ده‬P *‫د‬- A Q t62 ‫اغ‬K ‫; م‬8+ ‫ ق‬:+ / r-2
Residential ‫ر‬A2‫زن @( ا‬2 ‫ و‬Interlink
: ‫ارش‬:D ‫ات را‬g
. e  ‫ س و‬Tenancies Authority
 3808 2206 Interlink />‫ * اول ا‬6 ‫ا‬
2 ‫ر* ﮥ‬.‫ در ا‬1@ *e /.- - * 6 ‫ از‬+ 0419 794 391 63
;2‫ م او = * ا‬
... > )/M >,M E; ‫ را‬-&` ‫ زن ه‬:E‫ادا‬ ‫ت‬n‫ )>ر‬S +`X
2.............................................................. E>\
3808 4463 Multilink ()* -* ⇒ 3.................................................. ‫ت‬n‫ )>ر‬S +`X
4........................................................ ‫ار‬fx z
5.................................................................. pD
‫ن‬PT* ‫ در‬,+nC ‫>ار از‬.'n ‫ و‬-g&)‫راه‬ ⇒
Tenancy Advice & Advocacy 1 w‹X
38261598 Service (TAAS) Logan ‫ت  ا < ا ا‬C‫ا‬
7.............................................. >,‫ ا‬A>d A‫ز‬D E; -v‫و‬
8 ………….…………….. Interlink ()*+),‫ از ا‬E,‫ا‬+;
S T; >*TP ‫ در‬,+nC ‫>ار از‬.'n ‫ و‬-g&)‫⇒ راه‬ 9 ................. ‫ا' ا ر‬Tv — >)*f)gT; ‫ در‬E'? E,‫ا‬+;
Tenancy Advice & Advocacy 10 ............... ‫ ه‬S*a ‫ق و‬T\c — >)*f)gT; ‫ در‬E'? E,‫ا‬+;
11 ............... SX, ‫ان‬TD - E,‫ا‬+; ‫ا‬+M +x,‫ ا د‬E'? ; ‫در‬
Service (TAAS) Gold Coast 12 .............................. +x,‫ د‬E'? E,‫ا‬+; ‫ا‬+M Ž\D ‫روش‬
>IM - f;+ ‫ '`د دارا دو‬,‫ا‬
5591 1102 Southport ‫رت‬T0 ‫ وت‬ 2 w‹X
 ‫ در ا‬1 ‫ت  ا‬C‫ا‬
15-17................................................ -)/' E,‫ا‬+; ‫ز‬d
5598 3230 Palm Beach ƒM p*0 18-19............................................... E'? E,‫ا‬+; S?‫دا‬+0
20-25.................................... E'? ‫`>ار از‬x' ‫ات و‬+&OD
26-34.................. ‫ون‬+M ‫ از‬E ‫ از درون و‬E E'? ‫ از‬S.v‫ا‬+
>)*f)gT; ,+nC E,‫†د‬D‫ا‬ ⇒ 35-37..................................................... E'? ‫> از‬,‫زد‬M
Tenants Union Queensland (TUQ) 38-40....................................... -)/' E,‫ا‬+; ‫ دوران‬wg
41-42............................................... ‫ر‬x' E' ‫ و‬Sُ0
1800 177 Brisbane Mf,+M ‫?رج از‬
761 3 #„<
3257 1108 Brisbane Mf,+M ‫در )]\ﮥ‬ >‫ا‬2‫ در ا‬/ ‫ در‬1D ‫ ا ا دن و ز‬e‫ ه د‬19‫راه‬
44-46..................................................... E'? ‫ در‬-)&,‫ا‬
48...................................... E'? (‫ ه‬wM) ‫’ ه‬.v
Translating & Interpreting E&n+D ‫?>ت‬ ⇒ 49................. S ‫> ا‬n +‫ب ا‬d ‫ف‬+‹ ‫ ه‬S,‫†>ود‬
131 450 Services (TIS) 4 #„<
‫ را  ا‬1& ‫ت‬
1300 366 311 ‫ زن ا ر‬ ⇒ 52-52............................................. -)/' E,‫ا‬+; ‫ز‬d ‫در‬
53-54 .......................................... -)/' E,‫ا‬+; ‫در دوران‬
Residential Tenancies Authority 55............................ >I‫ دا‬-K / -)/' E,‫ا‬+; M AP+‫ه‬
56 ........................................... -)/' E,‫ا‬+; ‫ن‬,0 ‫در‬
57............................... >'‫>ا‬M >,M E; +x,‫ د‬p` ‫ه‬f
59-62 ............................ > )/M >,M E; ‫ را‬p` ‫ زن ه‬

62 3
... > )/M >,M E; ‫ را‬-&` ‫ زن ه‬
(Logan ‫ن‬PT* / Gold Coast S T; >*TP E\])) ‫'ن‬d M ‫&س‬D -x'Tx
‫ار‬:e2…2

&) ‫†— ون ر‬9 ‫ار‬:e2…2 ‫زن ه ز‬2 ‫ از‬2-


.‫د‬- ( 8 ‫ و ا‬ 3808 9299 Acces Services Inc. f,‫و‬+ 9;َ‫ا‬ ⇒

Residential Tenancies ‫ زن ا ر‬ ⇒ 3884 9800 Department of Housing ‫وزارت‬ ⇒


Authority (RTA) Logan ‫ن‬PT*

Acces Services Inc.9ِ;َ‫ا'& ?>ت ا‬ ⇒


5583 2200 Department of Housing ‫وزارت‬ ⇒
BCA’s (Bilingual E'M‫ دوز‬-F&n‫>د;ران ا‬ ⇒
Community Assistants)
Gold Coast S T; >*TP

Multicultural (-x)‫ه‬+X >)) -Tv ‫ ه‬A‫اد‬T'? ‫ زن‬ ⇒


Families Organisation 5528 6650 Gold Coast Housing S;+I ⇒
Company S T; >*TP
Tenant’s Union of >)*f)gT; ,+nC E,‫†د‬D‫ا‬ ⇒
Queensland

Multicultural Development -x)‫ه‬+X >) EO TD &'‫ا‬ ⇒ 3808 2206 Interlink Housing & Support ()*+),‫ا‬ ⇒
Association Association Inc.

Youth Family Services ‫ا'ن‬Tn ‫ادۀ‬T'? EM ‫?>ت‬ ⇒


5571 0381 Multicultural Families ‫ زن‬ ⇒
Anglicare Refugee + Kx'‫ ا‬+n` ‫ و‬A>)‫)ه‬0 ‫?>ت‬ ⇒
and Migrant Services (ARMS)
Organisation (MFO) -x)‫ه‬+X >) ‫ ه‬A‫اد‬T'?

Elder’s ‫ان‬+x,‫˜ و د‬,‫ اِ*>ر در وودر‬- K ‫{ت‬O Ax)M ⇒


Real Estate Woodridge & others

4 61
> )/M >,M E; ‫ را‬-&` ‫ زن ه‬:E‫ادا‬ †
.... 1 ‫ ر‬K ‫زن ه‬2 ‫ا‬
‫ را در دا; &رت‬1-D-D 1e‫ا † ا<اد ن <ه‬
‫ » درب ورود‬8 Q ‫„ <د دا و در‬H ‫ه‬
Translation and Interpreting . ‫ ت‬ The Key «18 ‫ در ا‬1 ‫ ا‬19‫ﮥ — راه‬
Service (TIS) to Your Door: A Guide to Successful
.‫د‬- ;’Tenancy
‫ن در‬I‫د‬T? ‫ن‬M‫ ز‬EM ,+nC EM ‫ت را‬F{l‫ ا‬E; S ‫ ا‬-D>? ‫( '`د‬,
>‫ ده‬- ‫ار‬+v ‫ن‬I‫ا?ر‬
:‫)> از‬D‫ر‬.F pD RF‫ا‬
Department of Housing (@ ‫وزارت‬ (‫ح‬+l -x)‫ل ه&œه‬a) Sue Boothroyd >,‫و‬+DTM T -
(&; ‫ر‬T‫> در ا‬d‫ در‬p; ‫اد‬+X‫ ا‬EM E; S ‫ ا‬-*‫'`د دو‬
.>); - (‫ح‬+l +,>) Jenny Schultz f*TI -)n -

( ‫ )>د;ر‬Anne Siakisini -); ‫اَن‬


Brisbane Housing >:9- (@ ;
Company :‫…س و“* از‬2 
>d‫ در‬p; ‫اد‬+X‫ا ا‬+M -*‫ دو‬
>I‫ر ار‬TC Valentina Dimoska - T&,‫وا*) د‬ ⇒
‫ در زن ا ر‬-F&n‫زش ا‬Td
/>‫ ا‬18+ ‫ @( و‬12‫ ر‬A‫ا‬ (Rental Tenancies Authority)
Interlink Housing & Support
Association Inc. (E'M‫ دوز‬-F&n‫ )>د;ران ا‬BCA’s ⇒
‫ار‬+v >d‫ در‬p; ‫اد‬+X‫ در ا?ر ا‬p; A‫ر‬n‫ ا‬M ‫ ;&( و‬،-'./0 ‫ '`د‬,‫ا‬ ‫¡'ن‬X‫ ا‬،-*T ،\,+X‫ ا‬،>'‫رو‬TM ،E+M ‫ از‬-O‫ا‬Tn ‫ا‬+M
.>‫ ده‬- ‫دان‬T ‫و‬

(Q; E/\') f X‫ا‬+P - Sylvia Vallender ‫ وا*)>ر‬,TK ⇒

(&; ‫ ا د راه)& و‬David Browning V)'‫او‬+M >,T,‫د‬ ⇒


+DTz; ‫ه‬

60 5
S ‫ ا‬p` `'d ?)I E; -g`'‫ ز‬
.... 1 K &)
Residential Tenancy ‫ر‬A2‫' ا‬C‫زن ا‬2
Authority (RTA)
+nC ‫ن *( و‬T'v +nT ‫ و‬+nC EM E; ‫ دارد‬EH£‫ و‬RTA ‫ زن‬,‫ا‬
Eg‫ ارا‬M ‫( را‬Residential Tenancies Act 1994) 1994 ‫ب ل‬T‹
1 w‹X ‫ را‬A‫ر‬n‫ع ا‬T' +‫ ه‬EO,‫ل ود‬T0 ‫زش ده> و‬Td ‫ دار‬A‫ر‬n‫رات ا‬+\ A‫ر‬M ‫ت در‬F{l‫ا‬
.‫ دارد‬Ex' ‫د‬T? ‫د‬f'

w† X, ‫ا‬+M >K; ‫ت‬F{l‫ا‬ Small Claims Tribunal (SCT) 19:. ‫ان اده‬-‫د‬
‫ت‬X{?‫ر ا ر و ا‬T‫ در ا?{ف ه ا‬E; S ‫ ا‬-‫ه‬P‫ داد‬/ ‫ان‬T,‫د‬
.‫ ا‬E,‫ا‬+;

.‫ دارد‬-P> ‫ ر‬Sc{¦ -¦T‹GM §K. ‫ از‬+&; -*
‫ ه‬F‫ان اد‬T,‫د را در د‬T? F‫ا'> اد‬TM E ),‫ از ا‬Q0 ‫ارد‬T ¨K‫در ا‬ ⇒
S ‫ ©زم ا‬،>),&' p&‹D ‫ذ‬GD‫ ا‬F‫ اد‬,‫ ا‬A‫ر‬M ‫'` در‬d D >); ‫ح‬+] -gfn
>,‫ ا‬A>d A‫ز‬D E; -v‫و‬ ⇒ .‫د‬TI ‫ح‬+] EK‹X ‫ا‬+M RTA ‫ع در‬TŽT SG'

Interlink ()*+),‫ از ا‬E'? E,‫ا‬+; ⇒ Centrelink />2


‫ و‬،A>)‫)ه‬0 ،+n` ،‫&ر‬M ،‫ ر‬M ‫اد‬+X‫ ا‬EM E; S ‫ ا‬-*‫( '`د دو‬, ⇒
‫ا' ا ر‬Tv - >)*f)gT; ‫ در‬E'? E,‫ا‬+; ⇒ .>,&' - (&; >)‫ ه‬-'‫ا‬TD' ‫ در‬E; -';

‫ ه‬S*a ‫ق و‬T\c - >)*f)gT; ‫ در‬E'? E,‫ا‬+; ⇒ Tenant’s Union of >:9- ‫ان‬.@ ‫دﮥ‬H‫ا‬
Queensland (TUQ)
‫؟‬p); ‫>ا‬0 E,‫ا‬+; ‫ا‬+M +x,‫ ا د‬E'? p'‫ا‬TD - ; ⇒
>); - «Hc ‫ان را‬+nC ‫ق‬T\c E; S ‫'`د ا‬ ⇒
+x,‫ ا د‬E'? ‫دن‬+; E,‫ا‬+; ‫ا‬+M S ‫ا‬T?‫ در‬pKD ⇒
Tenant Advice .@ ‫ ار از‬. ‫ و‬19‫ ت راه‬
and Advocacy Service (TAAS)
‫ار‬+v ‫ان‬+nC ‫ در ا?ر‬-'./0 ‫ت و‬F{l‫ ا‬-D>? ‫ '`د‬,‫ا‬ ⇒
>‫ ده‬-
‫& را‬I ‫ ا'> و‬A>,‫زش د‬Td +nC ‫ن *( و‬T'v ‫رد‬T ‫در‬ ⇒
>)); - -g&)‫راه‬
‫ان‬T,‫ د‬EM &I M ،>IM EI‫ دا‬+nT M -K / E; -D‫ر‬T¦ ‫در‬ ⇒
‫>ار‬.'n &I ‫ از‬A+;‫ |ا‬M D >),d - RTA , -gfn ‫ه‬F‫اد‬
6 .>),&' 59
‫در ا‪>M‬ا ورود ‪&I‬‬
‫) ‬
‫‪-‬ان ‪+‬ه * ز* ا‪2‬ا> ) * ا ‬

‫ زن ه‪E; -g‬‬ ‫ا از ا>‪) - /‬ا ا ت ‪ - g‬ا ˜ ه(‬ ‫از ‪ * 6 0‬اول ‪-‬‬
‫@‪:1‬‬ ‫‬

‫ا‪{l‬ع از ‪d‬ن ه `‪ p‬ا ‪S‬‬ ‫;‪+‬ا‪T? E,‬د را ‪+zM‬داز‪>,‬‬


‫‪ ’.v‬ه ?‪T‬د را ‪+zM‬داز‪+M ’.v >)') >,‬ق(‬
‫⇒‬
‫⇒‬
‫‪T0‬ل ود‪ EO,‬ا ر ?‪T‬د را ‪+zM‬داز‪>,‬‬ ‫⇒‬
‫‪+v‬ارداد ا‪n‬ر‪ E'? A‬را ا‪R‬ء '&‪+X) >g‬م ‪ 18‬ا*‪(±‬‬ ‫⇒‬
‫‪+X‬م ‪ pKD‬ود‪ EO,‬را ا‪R‬ء '&‪+X) >g‬م ‪(2‬‬ ‫⇒‬
‫‪fP‬ارش ‪+I‬ا‪ E'? °,‬ه)‪x‬م ورود را ‪ w& D‬و ا‪R‬ء '&‪+X) >g‬م ‪ 1‬ا*‪(±‬‬ ‫⇒‬

‫‪ ˜+ * /‬از ا( ‪ -‬ت ا‪.‬ر*  ‪+‬ن ‪ ، 2‬ا>‪ /‬را در‬
‫ا‪A‬م (‪ 1‬از ره ز ‪: 1 /‬‬
‫‪ -1‬ادا ا=; در ا در )ن ز ‪ 1 1D‬‬
‫‪ K……...‬ر ‪H"B ... 1‬ﮥ ‪60‬‬ ‫‪ -A@. -2‬ا < د‪ e‬ا ا )ن‬

‫‪ 1e-eK….‬س )&‪H"B...‬ﮥ ‪62‬‬

‫*ا‪+; E'? ()*+),‬ا‪ E,‬ا د‪ +x,‬را ‪+M‬ا‪,‬ن ‪>0‬ا ‪>); -‬‬


‫ا @‪ †6‬از ‪Cg *e !B‬ت (‪1‬‬ ‫‪ +‬از ‪- * 6‬‬
‫ @‪:1‬‬
‫;‪+‬ا‪T? E,‬د را ‪+zM‬داز‪>,‬‬ ‫⇒‬
‫‪ ’.v‬ه ?‪T‬د را ‪+zM‬داز‪+M ’.v >)') >,‬ق(‬ ‫⇒‬
‫‪T0‬ل ود‪ EO,‬ا ر ?‪T‬د را ‪+zM‬داز‪>,‬‬ ‫⇒‬
‫‪+v‬ارداد ;‪+‬ا‪T? E'? E,‬د را ا‪R‬ء '&‪>g‬‬ ‫⇒‬
‫‪+X‬م ‪ pKD‬ود‪ EO,‬را ا‪R‬ء '&‪+X) >g‬م ‪(2‬‬ ‫⇒‬
‫‪fP‬ارش ‪+I‬ا‪ E'? °,‬در ه)‪x‬م ورود را ‪ w& D‬و ا‪R‬ء '&‪+;) >g‬ا‪+X) (-T&F E,‬م ‪ 1‬ا*‪(±‬‬ ‫⇒‬

‫راه)&‪+M >H -g‬ا ‪ ,+nC‬‬


‫ا‪ +P‬در ?'‪ E‬ا ;‪ E‬ز'>‪ >'&M >); - -P‬و ‪+v‬ار داد ;‪+‬ا‪ E'? E,‬د‪ +²x²,‬را‬
‫‪58‬‬ ‫ا‪R‬ء ;)> )‪+X‬م ‪ 18‬ا*‪ ،(±‬د‪o +x,‬زم @; ‪fP‬ارش ‪+I‬ا‪ E'? °,‬در ه)‪x‬م‬ ‫‪7‬‬
‫ورود )‪+X‬م ‪ 1‬ا*‪ (±‬را >دا ً ‪.>g&' w& D‬‬
Interlink />‫ا از ا‬ ‫ را  ا‬1& ‫ه‬:K 2

.;@‫دا; ا راه(ر ه‬+ ‫ا‬ 1>‫@( دو‬


‫ ا‬E,‫ا‬+; M >d‫ در‬p; ‫اد‬+X‫ ا‬EM S*‫ دو‬E; (‫&ن‬D‫ر‬0d ‫ و‬E'?) -'T ‫> ه‬c‫وا‬
.>‫ ده‬- A‫ر‬n‫ان ا‬T)F ~M ،‫زار‬M ‫ از‬+&;
>‫ ده‬- E,‫ا‬+; ()*+),‫ ا‬EM (+nC) &I ⇒
(>); - SX,‫( در‬x)*+) ‫ از‬E; >d‫ در‬N,+l ‫) از‬
1B-„ ‫ر* ا‬.‫@( ا‬
>‫ ده‬- Ax)M EM ‫ را‬E,‫ا‬+; Interlink ()*+),‫ا‬ ⇒ ‫ در ازاء‬E ‫ *( و‬° TD p\ E ،‫اد‬+X‫ ا‬EM E; -¦T‹? -'T ‫> ه‬c‫وا‬
.‫د‬TI - A‫ داد‬E,‫ا‬+; - K ‫{ت‬O Ax)M EK TM ‫ل‬T0 S?‫دا‬+0
>); - S?‫دا‬+0 ‫ را‬E,‫ا‬+; E'G.c¦ / +nT EM Ax)M ⇒
Maintenance Lodgement Form (@ ‫ه ار‬e ‫<م‬
A‫د‬H ‫ ا‬Interlink ()*+),‫ن در ا‬d ‫ا'> از‬TD - &I E; S ‫ ا‬-+X
‫ن‬d M ‫د را‬TI ‫ ا'م‬-,M E; ‫ را‬-D‫ا‬+&OD +nT M A‫ا‬+&‫;)> و ه‬
- -*‫ و‬S' RTA ‫ا‬+M -& ‫م ر‬+X (, ‫م‬+X ,‫ ا‬.>g&' ‫ارش‬fP
w / E; >); ´,+/D Ax)M / +nT ‫ا‬+M D >,&' (&; &I EM >'‫ا‬TD
.S

(/>2 ‫ق‬-6 ‫† از‬6@ ;‫دا‬+) 1ِ+ 2


Interlink Centrepay
Housing & ‫& از‬I -?‫دا‬+0 ‫ از‬E; >); - S\X‫ا‬T &I E; S ‫ ا‬-¡K.
.@ Support ً {€) E'? ‫’ ه‬.v S?‫دا‬+0 ‫ا‬+M Centrelink ()*+)
S,&c ‫ و‬ .‫د‬TI +; (‫ق‬+M ‫ و‬HKD ‫ل‬T0 ،E'? E,‫ا‬+;
()*+),‫ا‬
Family Tax Benefit - ‫ و ب‬t>‫ ا‬1> ‫ا‬:
A&B
.- *e ,>*‫ وا‬EM ‫ز'>ان‬+X ‫ورش‬+0 ‫ا‬+M ()*+) E; S ‫ او©د ا‬Nc
.>); - S?‫دا‬+0

Unemployed ‫(ر‬
.‫د‬TI S?‫دا‬+0 ‫د‬f& ‫ او د‬EM ‫ن‬d ‫ل‬.v ‫ در‬D ‫ ;ر '>ارد‬E; S ‫ ا‬-;
8 57
. . . ‫ را  ا‬1& ‫ت‬P> :‫ادا‬ >:9- ‫اﮥ در‬
 ‫ن دوران ا‬+ ‫در‬ ⇒ . . . ‫ر‬A2‫ا ا‬-=
Refund of Rental Bond g‫دا; ود‬+‫<م ز‬ ، ‫ از زار )زاد ا‬1>‫ &د ه دو‬2 ،/>‫ا( از ا‬
(Form 4) .‫د دارد‬-.‫ر* و‬.‫رد ا‬- ‫ در‬1-= >:9- ‫در‬
‫ل‬T0 X+P 90 ‫ا‬+M E'? E,‫ا‬+; ‫ن دوران‬,0 ‫ در‬E; S ‫ ا‬-+X
‫د‬TI - +ُ0 EO,‫ود‬ ‫ا و‬- 1 ‫ را‬19‫ ره‬K .- ‫ و‬.@ ‫ ده‬1 ‫ن‬8 ‫ن‬-= ‫ا‬
. ‫م ده‬A‫ا ا‬- 1 ‫ را‬19‫ ره‬K
Notice to Leave (Form 12) ! ‫ر‬F‫<م ا‬ ‫ا‬- 1 ‫ را‬8 ‫ و ا( ا‬1 ‫  ا را ا‬1e‫ه‬
‫` را‬M A‫ر‬n‫ ا‬E)\X‫ا‬T ‫د‬H E; >); - SX,‫ در‬+nC ‫م را‬+X ,‫ ا‬-D‫ر‬T¦ ‫در‬ .;‫اه دا‬- ‫ و ر‬2 ‫ت ز‬CFB‫ ا‬
‫ ا?]ر‬SX,‫ از در‬90 A‫ روز‬7 SK` (, ‫ف‬+£ ‫> و در‬IM A‫د‬+ ' S,F‫ر‬ 1994 ‫ل‬2 ‫ب‬-„ 1-(@ ‫ر ه‬A2‫ن ا‬-=
‫ را‬w / ‫ن‬d Notice to Remedy Breach (Form 11) ‫ان ?رت‬+.n Residential Tenancies Act 1994
.>IM A‫د‬+ ' ‫ان‬+.n >)*f)gT; ‫ را در‬E'? E,‫ا‬+; EM ‫ط‬TM+ °,‫ا‬+I E; S ‫ ا‬-'T'v ,‫ا‬
.>); - OD
Notice of Intention to ;: †„ ‫ر‬F‫<م ا‬
Leave (Form 13) Agent (.- *  ‫* ))ژا‬e
Eg‫ ارا‬E'? EKGD ‫م‬x)‫ ه‬+nC E; (E'? ‫ﮥ‬KGD ‫ا‬+M +nC ‫ )ا?]ر‬S ‫ ا‬-+X lessor/owner E'G.c¦ /+nT ¨'n ‫ را از‬E'? E; -;
.>); - >); - SUX†

>,M +nC - Fixed Term Agreement g ‫ا  ت‬ ⇒ Real Estate Agent 1( ‫ت‬Cg *e
‫ﮥ‬,‫ا‬+; ‫ن >ت‬,0 EM A>' EH‫ دو ه‬E; S ‫ ا ا‬EH‫( ا?]ر دو ه‬, ‫ دارد‬A>`F EM (* / +nT ¨'n ‫( را از‬K S,+,>
>‫>ه‬M +nT EM >,M +nC ،E'?
- Period Agreement (‫ا  ت وب )دور* ا‬ ⇒
Tenant (8 ‫ )ا‬.@
.>‫>ه‬M ‫ ا‬EH‫( ا?]ر دو ه‬, E'? ·+D ‫ا‬+M >,M +nC ‫دازد‬+0 - E,‫ا‬+; -'&? >c‫ وا‬, E'? (, ‫ در‬-'T'v S'T ‫ا‬+M E; -;
Exit Condition ! ‫م‬e‫; در ه‬gž‫ارش و‬:D ‫<م‬ Tenancy ‫ر‬A2‫ا‬
Report (Form 14a) ‫ن‬d ‫ در‬E; ‫ ا‬E'? ‫ا‬+M ‫> و‬,‫د‬+; ‫ء‬R‫ ا ر ا‬E)\X‫ا‬T (, &I E; -v‫و‬
>); - +ُ0 +nC ،E'? ‫ﮥ‬,‫ا‬+; ‫ن >ت‬,0 ‫ در‬EKGD ‫م‬x)‫ ه‬E; S ‫ ا‬-+X (, .>‫ ا ر ه‬SOvT ‫& در‬I >g&' - S?‫دا‬+0 E,‫ا‬+; >); - -P>'‫ز‬
A‫ن داد‬/' E; S ‫ ا‬,‫ ه>ف ا‬.>‫ ده‬- ‫ن‬/' ‫ن‬d ·+D ‫م‬x)‫ را ه‬E'? °,‫ا‬+I‫و‬ .S ‫ ا‬-',0 ‫ز و‬d ‫ ا ر دارا‬SOvT
‫م‬+X M ‫م‬+X ,‫ ا‬.S ‫ ا‬A‫د‬H ‫ ا‬wMv ‫ و‬p* ‫ و‬f&D (‫ق‬n‫ )')> ا‬E'? w, ‫د و‬TI
.‫د‬TI - E,\ E'? ,‫ در ا‬-)/' E,‫ا‬+; ‫>ا‬M‫ در ا‬SOŽ‫ارش و‬fP Lessor .-
.‫د‬TI - A‫( داد‬E,‫ا‬+;) A‫ر‬n‫ ا‬E; ‫ ا‬E'? ¨c¦
:‫ان‬.@ ‫راه " ا‬
‫ وارد‬B  D‫ ا‬- Ÿ" ‫د را‬- (@ g‫ل ود‬-+
1@= *e / .- ‫رت‬-B ‫د را ه در ا‬- ‫ور ا‬
!‫ دارد‬1 e ‫د‬- ‫ را ا‬g‫ ود‬  1 56 9
>:9- ‫ا در‬ ... ;2‫ دا@ )ن ه &† ا‬1P> :‫ ادا‬-
‫ دار‬1(8 ‫د‬- ‫  ا ا‬D‫ا‬ ⇒

1-= &>?@ ‫ق و‬-6


Dispute ‫ف‬C‫ا‬
:;2‫ از ا =ار ا‬.@ &>?@ S ‫ ا‬+H' ‫ دو‬M A>\F ‫وت‬HD , SH*G -)O EM
E' A‫ر‬n‫ در ا‬+nT M S\X‫ا‬T ‫رد‬T °,‫ا‬+I N.l ‫ ا‬E,‫ا‬+; E'? ‫ در‬-P>'‫ز‬ ⇒
(E' A‫ر‬n‫ )>رج در ا‬NX‫ا‬TD N.l) `M A‫ر‬n‫ ا‬, E'? E,‫ا‬+; ~vT EM S?‫دا‬+0 ⇒ Breach ;‫ م ر‬
E'? ‫ون‬+M ‫ درون و‬I‫ دا‬Ax' ±U' ⇒ General Tenancy -T&F E' A‫ر‬n‫رات ا‬+\ E; -v‫و‬
‫ن‬D -x,&‫> در ه‬c ‫ از‬QM ‫ و ¦>ا‬+ ‫د‬,‫ از ا‬f‫ه‬+0 ⇒ .>)) ' S,F‫ ر‬Ax)M / +nT , +nC ‫ را‬Agreement
Ax)M / +nT EM ‫ات‬+&OD EM ‫ 'ز‬, ‫ارش ?رت‬fP ⇒
*‫ا‬+ ‫ا' ا‬Tv ‫ ?{ف‬+M E'? ‫ از‬A‫د‬H ‫ از ا‬f‫ه‬+0 ⇒ Rent Arrears & *‫ر‬.‫ ا<دن ا‬¥6
E>¦ E'? EM ً ‫>ا‬F ‫ `&''ن‬, ‫& و‬I ‫د‬T? E ),‫&)ن از ا‬l‫ل ا‬T‹c ⇒ ‫د‬T/' S?‫دا‬+0 ~vT EM `M A‫ر‬n‫ا‬
>'f'
.>,TI ‫ن‬d ¸FM &I E; -D‫ ?ر‬E'TP+‫ ه‬S?‫دا‬+0 ⇒ Dispute resolution ‫ف‬C‫ ا‬,<‫ر‬
‫ زن‬° TD E; S ‫ ا‬E'+† ‫ن و‬x,‫ را‬S>? ,‫ا‬
E; ,+nT ‫ و‬,+nC EM RTA ‫ا{· ا ر‬
:;2‫* از ا =ار ا‬e / .- &>?@ NX‫ا‬TD EM w, ‫د و‬T? ‫دن ا?{ف‬+; ‫ح‬+] EM >)&v{F
- &I RTA EM 16 ‫م‬+X ‫ ار ل‬M .‫د‬TI - Eg‫ ارا‬،>)‫ه‬
‫`>ارد‬x' -P>'‫ ز‬wMv ‫ را ا و‬E'? ⇒ ‫ا'> از‬TD - &I .>g&' ‫~ ا?{ف‬X‫ ر‬S ‫ا‬T?‫ا'> در‬TD
‫وم‬f* ~vT ‫ات در‬+&OD ‫ا'م‬ ⇒ A+;‫ |ا‬RTA M &I ¨'n ‫اه> از‬TGM ‫ >د;ر‬, S ‫دو‬
E' A‫ر‬n‫ ا‬N.l E'? ‫ در‬-P>'‫ا ز‬+M +nC EM A‫ز‬n‫ا‬ ⇒ .>,&'
E'? E,‫ا‬+; ‫ل >ت‬Tl ‫و در‬
-K.v ‫{ع‬l‫>ون ا‬M +nC E'? EM ‫ از ورود‬f‫ه‬+0 ⇒ Dispute Resolution ‫ف‬C‫ ا‬,<‫; ر‬2‫ا‬-‫در‬
-.; ‫) ¨ و‬ Request (Form 1)
+nC EM E'? >K; Eg‫ارا‬ ⇒ >); ~X‫& را ر‬I ‫ ا?{ف‬RTA >‫اه‬T? - +P‫ ا‬E; S ‫ ا‬-+X
RTA ‫ در ا?ر زن ا ر‬EO,‫ ود‬E ),‫&)ن از ا‬l‫ل ا‬T‹c ⇒ .>); - +ُ0 ‫ن را‬d
.‫د‬+P ‫ار‬+v

,+nC ‫ا‬+M >H -g&)‫راه‬ :‫ان‬.@ ‫ " ا‬19‫راه‬


131 450 ‫ن‬e‫ را‬E&n+D ‫( از ?>ت‬RTA) ‫ زن ا ر‬ *e / .- ‫رد ا ن دار از‬- ‫ در‬1(8 -D‫§ ه‬K
M ‫& را‬I ‫ط‬.D‫اه> ار‬TGM `'d ‫ ز'> از‬- V'‫ ز‬E; -v‫ و‬.>); - A‫د‬H ‫ا‬ . ;HB ‫  )ن‬¥. ‫ا از‬-  ‫ ا‬+ ‫ را‬1@ 2…
>'‫ار ز‬+v +M >)*f)gT; ‫ در‬RTA 10 55
... ‫ را  ا‬1& ‫ت‬P> : ‫ ادا‬-
;< ‫ ا ا دن‬e‫ان ا د‬- 1 A
18 ‫در دوران ا‬ ⇒

Real Estate Agent 1( ‫ت‬Cg ‫* ه‬e ⇒


Newspaper ‫روز ه‬ ⇒
 ‫زد از‬ Friend ‫ن‬2‫دو‬ ⇒
D >'‫ور‬d w&F EM >,‫زد‬M E'? ‫ر از‬. , A E +‫ا')> ه‬TD - Ax)M / +nT TO RENT TO LET †9C ⇒
‫ ©زم‬+&OD ,d >)).M ‫ ;)> و‬- ‫`>ار‬x' E'? ‫ از‬E'Tx +nC >)).M Internet ;‫ا‬ ⇒
Ax)M / +nT EM D S ‫ ا‬S&) +nC ‫ا‬+M ~vT ,‫ ا‬.E' , S ‫ا‬
.>,&' ‫ن‬M ‫د دارد را‬Tn‫ و‬E; -K / , S ‫ ©زم ا‬E; +&OD E'TP+‫ه‬ @‫ ا ا دن ه‬e‫ دل د‬1=‫و‬

Entry Notice (Form 9) ( ‫ن ورود ) زد‬C‫ا‬


+,‫ا'> ;ره ز‬TM Ax)M / +nT D ‫د‬TI - A‫ داد‬+nC EM E; S ‫ ا‬-+X
:>‫را ا'م ده‬
, (A‫ روز‬7 ‫{ن‬F‫( ا‬,) E'? ‫> از‬,‫زد‬M .1
(-F 24 ‫{ن‬F‫`>ار )ا‬x' , +&OD ‫ا'م‬ .2

‫ر‬e ‫ُ@; و‬+ >,‫داز‬+zM E,‫ا‬+; >'‫ا‬TD - §K. E >); ‫ب‬c ⇒
>,d - Sُ0 M E; -g‫ ه‬E' E,‫ا‬+; ‫ ه‬E'? S +`X >‫اه‬TGM - K ‫{ت‬O Ax)M ‫از‬ ⇒
>'‫|ار‬xM ‫ن‬D‫ا را در ا?ر‬
>); Ax' ‫ ا‬E,‫ا‬+; ‫ ه‬E'? EM p‫ن ه‬M? ‫از‬ ⇒
- ‫ن‬IT? S ‫~ ا‬v‫ن وا‬d ‫ در‬E'? E; ‫ ا‬EK† ‫ از‬,d >).M ⇒
>,d

,+nC ‫ا‬+M >H &)‫راه‬


:.@ ‫ " ا‬19‫راه‬
>); - E,‫ا‬+; E; ‫ ا را‬E'? E; >IM ¨£‫ا‬T >,‫ار '>ار‬T I +P‫ا‬
# ‫ از زد‬1=‫¨ و‬6< ، ‫* دار‬e : ‫ را‬8‫ه‬
. ) 1 .>IM (-T&F ‫رت‬Tz'‫ا‬+D) -'x&‫ ه‬+M‫ا‬+D (,‫د‬f'
54 11
‫&; ا دن )ن‬. e‫; ا ا د‬2‫ا‬-‫در‬ ... ‫ را  ا‬1& ‫ت‬P> :‫ ادا‬-
... ‫در ت ا‬ ⇒

& *‫ر‬.‫ا‬
>,M >); - E,‫ا‬+; E; ‫ ا‬E'? ‫دن در‬+; -P>'‫ا ز‬+M +nC E; S ‫ ا‬-¡K.
.‫دازد‬+zM ¨D+ ‫ر‬Tl EM

Part Payment of Rental Bond g‫دا; ود‬+ ˜‫ا‬:<‫ا‬


(Form 7)
‫ان‬T)F EM ،`M A‫ر‬n‫ ا‬Q,‫ا‬fX‫م ا‬x)‫> ه‬,M E; >); - OD ‫ را‬-¡K. ‫م‬+X ,‫ا‬
@- ‫!„ت ز را‬8 ‫ و‬+ ‫‘ را‬application form’ ;2‫ا‬-‫<م در‬ >); S?‫دا‬+0 EO,‫ود‬

Name ‫'م‬ ⇒
Maintenance ‫& ار‬e
Current address -KOX -'/' ⇒ (-v+M ‫رو‬n M S;T ‫دن‬+; ‫رو‬n , -'‫ )€{ ً & ز‬f ‫¨ از‬D+ S.v‫ا‬+
Previous rental address -K.v ‫ ا‬E,‫ا‬+; E'? -'/' ⇒
Contact details (&I M) X+P ‫&س‬D ‫ا‬+M ‫‹ت‬G/ ⇒
Repairs ‫ات‬g
((,+‫ ه‬/ (,+‫د )'م ه‬T&' >)‫اه‬T? -P>'‫ ز‬E'? ,‫ در ا‬+H' >) ⇒ S ‫ ا‬A>I ‫اب‬+? E; f ‫دن‬+; S ‫ در‬-)O,
>d‫ان در‬f / ‫¡ل‬I‫ ا‬SOŽ‫و‬ ⇒
،()*+) ‫ ;رت‬،+ ,> ‫> )€{ ;رت‬c‫ وا‬100 -g )I ‫‹ت‬G/
Notice of ‫ر‬A2‫رد <وش ا‬- ‫ در‬.- ‫ر‬F‫ا‬

(&I ‫ 'م‬EM ‫ق‬+M ’.v ،E'‫|ر‬P
Lessor’s Intention to Sell Premises (Form 10)
‫ و او‬-x'? ‫ان‬Tc ‫'م‬ ⇒ ‫ ا را‬E,‫ا‬+; ‫وش ?'ﮥ‬+X >‹v +nT E; >); - ‫{ن‬F‫ ا‬+nC EM E; S ‫ ا‬-+X
‫ن و‬T'v ‫& از‬I E ),‫ ا‬+M -). Ax)M , +nT ‫ ا از‬E' {€ - ‫ف‬+O ⇒ .‫دارد‬
+ ‫د را‬T? E,‫ا‬+; ً {€) >,‫ ا‬A‫د‬+; w&F ‫د‬T? E' A‫ر‬n‫ ا‬EM ‫و و‬+0 ‫رات‬+\
(>,‫ ا‬A‫د‬+; S?‫دا‬+0 Sv‫و‬

,+nC ‫ا‬+M >H -g&)‫راه‬ :‫ان‬.@ ‫ " ا‬19‫راه‬


-; ‫> از‬,‫ دار‬w / E'? S ‫ا‬T?‫م در‬+X ‫دم‬+; +0 ‫ا‬+M +P‫ا‬ - 2… *e .- ‫ از‬- 1 .- ‫ را‬:K *‫ر‬.‫رد ا‬- ‫ در‬D‫ا‬
.>,&' ‫ر‬, ‫ ;ر‬,‫& را در ا‬I D >g&' S ‫ا‬T?‫در‬ .‫د‬- ‫اه‬- / ‫)& را‬
12 53
... ;2‫ دا@ )ن ه &† ا‬1P> :‫ ادا‬-

18 ‫در )’ز ا‬ ⇒

(@ ‫ﮥ‬g‫وام ود‬


Department of ‫ از وزارت‬E; S ‫ ا‬-¡K.
§K. ,‫ ا‬.> +M EO,‫ف ود‬+‹ EM D ‫د‬TI - EX+P ‫ وام‬Housing
.‫د‬TI A‫ داد‬90 (˜,‫>ر‬D EM) -,M

Bond Lodgment (Form 2) g‫<م @† ود‬


§K. M A‫ا‬+&‫ن را ه‬d +nT ‫ و‬A>I ‫ء‬R‫ ا‬+nT ‫& و‬I ° TD E; S ‫ ا‬-+X
Ex' EO,‫ل ود‬T0 M A‫ا‬+&‫ ه‬RTA ‫م را‬+X ,‫ ا‬.>,&' - ‫ ار ل‬RTA EM EO,‫ود‬
>)'‫ا‬TD - +nT , +nC >OM .>M, ‫ن‬,0 &I ‫رۀ‬n‫ ا‬E ),‫ ا‬D ‫ دارد‬-
2 w‹X
.‫د‬TI S?‫دا‬+0 `'d EM EO,‫ ;))> ود‬S ‫ا‬T?‫در‬
-M; ‫ا‬+M >K; ‫ت‬F{l‫ا‬
Entry Condition Report ‫; او>ﮥ‬gž‫ارش و‬:D
(Form 1a) E'? E,‫ا‬+; ‫در‬
E'? SOŽ‫ و‬D >); - +ُ0 A‫ر‬n‫ز دورۀ ا‬d ‫ در‬+nC E; S ‫ ا‬-+X
‫ و‬p* ،f&D {€ E; >,&' ‫ارش‬fP ‫ق( را‬n‫ ا‬w.v ‫ )از‬w, ‫از *†ظ و‬ ‫)’ز ا‬ ⇒
E'? -',0 SOŽ‫ارش و‬fP M ‫ارش را‬fP ,‫ ا‬.E' , S ‫ ا‬A‫د‬H ‫ ا‬wMv ‫دا; ا‬+ ⇒
- E,\ E'? EKGD ‫م‬x)‫& ه‬I ‫د‬T? ‫ارش‬fP ‫ و‬-K.v +nC ° TD
.>)); ‫& ار‬e ‫ات و‬g ⇒
 ‫زد از‬ ⇒
‫ا' ا ر‬Tv ‫رد‬T ‫ در‬,+nC &)‫ راه‬: ‫ا دن‬ ‫; )ن‬2‫ر ( ا‬A2‫ در دوران ا‬19@ ⇒
>)*f)gT; (-'T ‫ ه‬E'?) - .‫ا‬-
Renting a home: a tenant’s guide to the rules for rent- ‫ر‬e ‫ُ@; و‬+ ⇒
ing in Queensland Information Statement (Form 17a)
- -DF{l‫& ا‬I EM +nC ‫ا' *( و‬Tv ‫رد‬T ‫ در‬E,+/' ,‫ا‬
‫ن را در‬d ‫ از‬EG' (, -,M &I +nT E'? E,‫ا‬+; ‫ز‬d ‫ در‬.>‫ده‬
.>‫ار ده‬+v ‫ن‬D‫ا?ر‬

:‫ان‬.@ ‫راه " ا‬


- ~' ‫ر‬. ‫د و‬+P ‫>ن‬I EI.'‫ از ا‬-v+M ‫رو‬n M S;T ¨D+ ‫رو‬n
52 13
‫‪ -‬اداﮥ >‪P‬ت &‪ 1‬را  ا ‪...‬‬
‫‪’) -1‬ز دور* ا‪A2‬ر )ا ( ‪15............‬‬

‫ا‪.‬ر* ‬ ‫در )’ز ا ‬ ‫⇒‬


‫‪:D‬ارش وž‪ ;g‬در ه‪e‬م ورود‬
‫ا‪.‬ر* ﮥ )=ارداد ا‪.‬ر*( ‪General 1-‬‬
‫‪+ -2‬دا; ا ‪18 ...................................‬‬ ‫‪+X ) Tenancy Agreement‬م ‪(18a‬‬
‫ا‪+v (, ،>) ,‬ار داد ر &‪ +nC M -‬و ‪ Ax)M /+nT‬ا ‪ .S‬و‪ E; -v‬ا‪n‬ر‪A‬‬
‫روش ‪+‬دا;‬ ‫'‪ E‬را ا‪R‬ء ;‪+‬د‪T &I ،>,‬ا‪ E; >); - S\X‬در ازاء ز'>‪ -P‬در ?'‪+\ E‬را‪-D‬‬
‫راه‪†& 19‬‬ ‫را ;‪ E‬در ا‪n‬ر‪ E' A‬ا ‪ S‬ر‪.>); S,F‬‬

‫‪ g -3‬و ‪ &e‬ار ‪20 ...................................‬‬ ‫=ارداد  ت ا‪.‬رۀ ‪g‬‬


‫‪ E'? ،+nC‬را ‪+M‬ا >ت ‪+; -)O‬ا‪Tl EM) >); - E,‬ر €ل ‪(A 12 , 6‬‬

‫‪g‬ات ‪....‬‬ ‫=ارداد  ت ‪-‬ا )وب( ‪Periodic‬‬


‫‪fP‬ارش ‪+&OD‬ات و '‪>`x‬ار‬ ‫‪ E'? +nC‬را ‪+M‬ا ‪ (,‬ت ‪ g‬ا ‪D . 1‬ر‪d º,‬ز ;‪+‬ا‪E,‬‬
‫'†‪ AT‬در?‪T‬ا ‪(&; S‬‬ ‫‪TI - OD‬د و*‪ -‬ر­ ‪+‬ن = ‪- 1‬د‪ .‬ا‪ (, ,‬ا‪n‬ر‪) A‬وب ‪ ,‬دور‪A‬‬
‫‪+X‬م ه ‪ +&OD‬و '‪>`x‬ار‬ ‫ا ا ‪ 90 E; S‬از ‪,0‬ن >ت ا‪n‬ر‪ A‬در ا‪n‬ر‪ E' A‬ه ‪> M‬ت ‪ O‬و‪-v‬‬
‫‪+&OD‬ات ‪T&O‬ل‬ ‫‪+v (, E; >,d - Q0‬ارداد ‪> M >,>n‬ت ‪ O‬ا‪R‬ء '‪T/‬د‪.‬‬
‫‪+&OD‬ات اŽ]‪+‬ار‬
‫ود‪g‬ﮥ اﮥ ‪Rental Bond‬‬
‫'‪>`x‬ار ‪...‬‬
‫‪ -*T0‬ا ‪ E; S‬در ‪d‬ز ;‪+‬ا‪+0 +nT EM +nC ° TD E'? E,‬دا?‪ A>I S‬و‬
‫‪+‬ا‪ S.v‬از ?'‪ E E‬در درون و ‪ E‬در ‪+M‬ون‬
‫‪d +nT‬ن را ‪ EM‬زن ا{· ا ر ‪ RTA‬ار ل ‪ .>,&' -‬ا‪ ,‬‬
‫‪T0‬ل‪ ،‬ا‪n‬ر‪ .S' `M A‬در ‪,0‬ن >ت ا‪n‬ر‪TD - &I A‬ا'> از ‪RTA‬‬
‫‪ -4‬زد از ‪35 ...................................‬‬ ‫در?‪T‬ا ‪ E; >); S‬ا‪ ,‬ود‪ EO,‬را ‪+P+M &I EM‬دا')>‪ +nT .‬و ‪ Ax)M‬ه‪ & p‬‬
‫)د* ‪2‬ز ‪.....‬‬ ‫ا ‪ S‬از ‪ RTA‬در?‪T‬ا ‪ E; >)); S‬در ازاء ?ر‪ E'? EM &I E; -D‬وارد‬
‫زد از ‪......‬‬ ‫‪d‬ورد‪ A‬ا‪ Eo') , ،>,‬در ‪+0 E'? EKGD ~vT‬دا?‪ S‬ا‪n‬ر‪ &I `M A‬ه)‪T‬ز ‪TO‬ق‬
‫‬ ‫‪ -; E EM‬ا‪n‬ز‪ A‬ورود ‪>M‬ه‪p‬‬
‫‪ -; E EM‬ا‪n‬ز‪ A‬ورود '>ه‪p‬‬
‫'>‪ §K. -&D , -/GM ،>IM A‬ا‪ ,‬ود‪ EO,‬را '‪>`x‬ار'>‪.‬‬

‫‪ ;@ُ+ -5‬و ‪e‬ر ‪40 ...................................‬‬


‫راه‪ " 19‬ا @‪.‬ان‪:‬‬
‫=‪-‬ن >‪ /‬و @‪-„ .‬ب ‪2‬ل ‪Residential ) 1994‬‬
‫‪.D M‬ت در‪p); E -X,‬؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6 (Tenancies Act 1994‬ق و ‪ .-‬ه دو را ‬
‫‪|) TxHP -; E M‬ا;‪p); (A+‬؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫د* ا‪.;2‬‬ ‫‪51‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪+I‬وع دور‪ A‬ا ر );‪+‬ا‪(-)/' E,‬‬
‫ا )’ز دن ا ‪-‬د ‪o‬زم ا‪ ;2‬ا= ات ز را ا‪A‬م‬
‫ده ‬

‫⇒ ‪+v‬ار داد ا‪n‬ر‪) E'? A‬ا‪n‬ر‪ E' A‬را ‪ w& D‬و ا‪R‬ء '&‪+X)(>g‬م ‪(18a‬‬

‫⇒ ‪+X‬م ‪ pKD‬ود‪+X) EO,‬م ‪ (2‬را ‪ w& D‬و ا‪R‬ء '&‪>g‬‬


‫⇒ ;‪ >K‬ه را ‪>,+xM‬‬

‫<„‪4 #‬‬ ‫⇒ ‪ ¨D+D‬و¦‪+M ، HKD w‬ق و ‪P‬ز و ‪>? +,‬ت ‪ +`I‬را ‪>M‬ه>‬
‫⇒ ا ‪.‬ب ;‪ -/‬را ‪ ¨D+D‬ده>‬
‫*¡ت `&‪ -‬را ;‪>M >,M E‬ا'>‪:‬‬ ‫⇒ از ?'‪ E‬ا ;‪+v E‬ار ا ‪+; S‬ا‪M >); E,‬زد‪d w&F EM >,‬ور‪fP - >,‬ارش وŽ‪SO‬‬
‫?'‪ E‬را در ‪ c‬ورود ‪ w& D‬و ا‪R‬ء '&‪+X) >g‬م ‪ (1a‬و در ‪E SK` (,‬‬
‫در )’ز ‪ beginning‬ا ن ‪Tenancy‬‬ ‫⇒‬ ‫روز ادار )‪ EG' (, (w]OD +‬از ‪d‬ن را ‪M Ax)M , +nT EM‬ز‪+P‬دا'>‪.‬‬

‫در دورۀ ‪-) during‬ل ت( ا ن ‪tenancy‬‬ ‫⇒‬

‫در ‪-B‬ر‪ having problems 1(8 1‬اﮥ ‬ ‫⇒‬


‫ن ‪ tenancy‬دار ‬

‫در ‪+‬ن ‪ end‬اﮥ ن ‪tenancy‬‬ ‫⇒‬

‫راه‪ " 19‬ا @‪.‬ان‪:‬‬


‫ا‪ +P‬در ‪T‬رد ا‪n‬ر‪ -.K] A‬را در ‪a ) >,TI -&' EnT S‬ا*‪ -‬دار‪ (>,‬از‬ ‫راه‪ " 19‬ا @‪.‬‬
‫‪T? (&; &I EM `'d .> +zM Ax)M / +nT‬اه)> ;‪+‬د‪.‬‬ ‫ا‪> , -.K]) +P‬ر;‪ ً >,TI -&' EnT (-‬از ‪»GI (,‬‬
‫‪50‬‬ ‫وارد …‪ 2‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪d‬ز دورۀ ;‪+‬ا‪) -)/' E,‬ا ر(‬
‫‪6‬رات ‪ H‬ود; در‬
‫ا‪.‬ر* ‪Residential Tenancies Agreement‬‬ ‫„ف )ب &† ا‪... ;2‬‬
‫)<م ‪(18a‬‬

‫ا‪n‬ر‪+v (, E' A‬ار داد ر &‪ Ax)M / +nT M +nC M -‬ا ‪.S‬‬

‫و‪+X &I E; -v‬م ‪ 18a‬را ا‪R‬ء ‪T &I ،>); -‬ا‪ E; >); - S\X‬در ?'‪ E‬ا ‪N.l‬‬
‫در „ف )ب ‪... 19-. <B‬‬
‫‪H‬د ا‪T ,‬ا‪+v) E)\X‬ارداد( ز'>‪, .>g&' -P‬د‪D‬ن ‪ Eo'd >IM‬را ;‪ E‬در ‪+v‬ارداد ‪d M‬ن‬
‫‪T‬ا‪>M >); - S\X‬ا'> ;‪+M .S E‬ا €ل‪:‬‬ ‫) ‪- 1‬ا†؟‬
‫) ‪ 1‬دا &;‪+ ,=-/‬دا; ا )ا‪.‬ر* &( ‪ K‬و=; ا‪;2‬؟‬
‫ ’§‪ ،‬ا‪ # --‬و ﮥ ‪-‬د را )ب و ‪N‬‬ ‫⇒‬
‫) ‪ 1‬دا دورۀ ) ت( ا‪.‬رۀ ‪ K‬و=; ‪+‬ن ‪ 1‬ر‪ 2‬؟‬ ‫) ر ‪†-8‬؟‬
‫) ‪ 1‬دا @?>; ‪ K‬زدن و ا=; از ’§  ا‪;2‬؟‬

‫) ‪ 1‬دا ) ‪A‬ز دا ‪-‬ان ‪ 1e‬ه@ ؟‬ ‫ا @‪ ¥‬ا‪C‬ع ا‪ ,.‬ز س ‪... 9< #B‬‬
‫‪:D‬ارش وž‪ ;g‬در و ورود )<م ‪Entry Condition (1a‬‬
‫&دار >‪D-‬ن‪3412 3412 Logan City Council :‬‬ ‫⇒‬
‫‪Report‬‬

‫ا‪ -+X ,‬ا ‪ ,+nC E; S‬در ‪d‬ز ;‪+‬ا‪ >)); - w& D -)/' E,‬و ‪,‬ددا‪>)); - SI‬‬ ‫&دار ‪3403 8888 : :‬‬ ‫⇒‬
‫;‪ S&v E E‬ه‪ -g‬از ?'‪ ،p* ،f&D E‬و ‪>M‬ون ¦>‪ E‬ا ‪ :{€) S‬ا‪n‬ق ‪P‬ز(‪.‬‬
‫&دار ‪5582 8211 :;2- >-D‬‬ ‫⇒‬
‫ا‪T +P‬ارد |;‪T‬ر در ‪+X‬م ‪+M‬ا ‪ p`. &I‬ا ‪ ،S‬از دو ‪ - , , S‬از >د;ران ‪TGM‬اه>‬
‫‪+M‬ا ‪d w& D‬ن ‪ &I‬را ;&( '&‪.>),‬‬
‫ا‪6 D‬رات ‪-‬ط ‪ 19-. <B‬در „ف )ب را‬
‫ر; ( ( ا‪. ;2‬ﮥ ‪ -8 6‬‬

‫راه " ا @‪.‬‬


‫‪ w.v‬از ا‪ E ),‬ا ‪.‬ب ;‪+; -/‬د‪ A‬و ‪'? EM‬ﮥ ا‪n‬ر‪ A‬ا ‪+M‬و‪ ،>,‬از‬ ‫راه‪ " 19‬ا @‪.‬ان‪:‬‬
‫ه‪? E'TP+‬ر‪ E; -D‬در ?'‪/ E‬ه>‪+M 9 F >); - A‬دار‬ ‫و‪ E; -v‬از ‪d‬ب ا ‪H‬د‪ ،>); -&' A‬از ‪M‬ز '‪x‬ه>ا‪d +I I‬ب ‪+0‬ه‪>); f‬‬
‫‪16‬‬ ‫‪49‬‬
‫;)> ‪ -‬ا‪+X ,‬م و ‪ 9 F‬ه & ا ‪ S‬در ‪>IM p` A>),d‬‬
‫)’ز ا ‪18‬‬
‫=‪ ±‬ه ا ا‬
‫و‪ #B‬ت & ‪...‬‬
‫‪6F‬ﮥ >‪D-‬ن و ‪Logan & Gold Coast ;2- >-‬‬

‫ِ@ا ‪132200 : HKD Telstra‬‬


‫ا راه‪ 19‬ه را  دا ‪...‬‬
‫)ر‪131253 : HKD Origin A‬‬

‫‪ HKD‬اŽ]‪+‬ار )‪+M ~]v‬ق(‪:‬‬


‫‪131253 : HKD‬‬

‫‪P‬ز ‪1300 309 132 : HKD AGL ً {€ -O.l‬‬ ‫ه‪< / :D‬م را ‪ (* 8 +) "2‬ا´ء ( ‬ ‫⇒‬

‫ ‪1300 308 624 : HKD‬‬ ‫ ‪>)K‬ر ‪P‬ز ‪ORIGIN /‬‬


‫)ه‪>`x' E),f‬ار ‪. , °\X -‬ر ا?| ‪TI -‬د(‬ ‫ه‪ :D‬ر‪ 1‬را ا´ء ( ‪ e‬ا( ا ‪ :K K‬را‬ ‫⇒‬

‫‪1300 308 624 : HKD‬‬ ‫ق‬ ‫دار ا´ء ‪ 1‬‬

‫@! ا از ر' ا´ء * ‪-‬د را در ‪ 1H‬ا ‪*e‬‬ ‫⇒‬


‫در ‪ * 6‬اول ‪ -‬ا>‪ /‬ه‪:‬ﮥ و‪ #B‬ق و ‪D‬ز ود‪o g‬زم را‬
‫دار ‬
‫‪+‬دا; ‪-‬اه ‪-‬د‪.‬‬

‫‪ +‬از ‪- - * 6‬دن @?ل ‪+‬دا; ه‪:‬ﮥ و‪ ،" #B‬ق و ‪D‬ز ‬
‫ود‪g‬ﮥ ‪o‬زم ‪-‬اه ‪-‬د‪.‬‬

‫راه " ا @‪:.‬‬


‫دن =‪ ±‬ت & ))ب و ق و " و ‪D‬ز( را ‪,=-‬‬
‫‪… 48‬داز ‪-K‬ن ا‪+ D‬دا; ( ‪ ( ،‬ا‪ &) ;2‬را =‪. ,F‬‬ ‫‪17‬‬

‫راه  ا 


‪.... ... ... :‬‬
... E,‫ا‬+; S?‫دا‬+0 M >'‫ا‬TD - &I -)&,‫رد ا‬T ‫ در‬+/M ‫ت‬F{l‫ا ا‬+M
:>,+xM ‫&س‬D +,‫~ ز‬n‫ا‬+

S?‫دا‬+0 ‫روش ه‬
3403 8888 - : (& ‫را‬-) ‫&دار‬ ⇒

(‫د‬TI - A‫ داد‬Ax)M , +nT ° TD ً ©T&O E;) Rent Card E,‫ا‬+; ‫;رت‬ ⇒


5582 8211 - ;2- >-D (& ‫را‬-) ‫&دار‬ ⇒

(()*+) ‫ر‬+\ ‫ از‬p\ S?‫دا‬+0 ) Centrepay -0 +) ⇒


131253 - Origin ,‫ر‬d ⇒

Direct Debit &I - 'M ‫ب‬c ‫ از‬p\ S?‫دا‬+0 ⇒

Department of ‫ار‬Fž‫وزارت ت ا‬ ⇒


(S0 A‫ )از ادار‬Money Order ‫ اُردر‬-' , ‫ل‬T0 ‫ا*ﮥ‬Tc ⇒ Emergency Services— 3247 8100

(Ax)M‫ ) از‬Deposit Book ‫ل‬T0 f,‫’ ه وار‬.v EoM; ⇒

§K. w; >); -O ،>)); - ‫ل‬T.v >\' S?‫دا‬+0 Ax)M / +nT +P‫ '\> )ا‬S?‫دا‬+0 ⇒
.>IM EI‫ را دا‬E,‫ا‬+;

:‫ان‬.@ ‫ " ا‬19‫راه‬ :‫ان‬.@ ‫راه " ا‬


. 9 ‫ه ار‬e ‫ ا‬1H ‫د را در‬2‫ ه و ا‬2‫هﮥ ر‬ .>g&' S,F‫د را ر‬T? ‫ادۀ‬T'? ‫ و‬E'? -)&,‫ ا‬E; S ‫ ا‬p`
18 47
‫‪ -‬ادا‪ :E‬ا‪ -)&,‬در ?'‪... E‬‬ ‫‪-‬اداﮥ‪+0 :‬دا?‪+; S‬ا‪E,‬‬

‫)√ ‪(E' -)O, X) (EKM -)O,‬‬ ‫‪ wHv‬ه‬ ‫راه)&‪... p` -g‬‬

‫√‬ ‫⇒ و‪ E; -v‬در ?'‪ EK; >' E‬در و ‪ A+)0‬ه را ‪>); wHv‬‬ ‫⇒ ه‪ 8‬در ‪T‬رد ‪T? - E; +¡D‬اه> در ‪+0 ATI‬دا?‪+; S‬ا‪>M E,‬ه> '‪M SG‬‬
‫{ ‪+; &I‬ا‪ E,‬را '\> ‪ -‬ده> و ‪T? -‬اه> از‬
‫‪| Ax)M /+nT‬ا;‪ً €) >); A+‬‬
‫⇒ و‪ E; -v‬در ?'‪ E‬ه> ‪TD‬ر )درب ا‪ (-)&,‬در ه را ه&‪E/‬‬ ‫ا‪+0 M >OM EM ,‬دا?‪ p\ S‬از ‪c‬ب ‪>M - 'M‬ه>(‬
‫‪√ >); wHv‬‬
‫⇒ ه&‪ >K; E/‬ه را در †‪ w‬ا)‪ Ax' -‬دار‪.>,‬‬ ‫⇒ ا‪v +P‬در ‪+0 EM‬دا?‪+; S‬ا‪T? E,‬د '> ه‪| Ax)M /+nT M 8‬ا;‪>); A+‬‬

‫⇒ )'‪ Eo‬در وŽ‪ +¡D &I SO‬رُخ داد )€{ ;ر را ‪>0‬ا ;‪+‬د‪ >,‬و ‪w¡I ,‬‬
‫)ب داغ‬ ‫?‪T‬د را ‪TF‬ض ;‪+‬د‪ (>,‬ه‪TŽT 8‬ع را ‪ ()*+) M‬در ن ‪|xM‬ار‪T >,‬ن‬
‫& ا ‪ S‬ا‪ ,‬ا‪ +M +‬رو ‪+0‬دا?‪ &I S‬در )‪ ()*+‬ا‪ +‬دا‪.>IM EI‬‬

‫⇒ د ‪ S‬و ‪>M‬ن ?‪T‬د را ز‪d +,‬ب داغ ‪+v‬ار '>ه> )& ‬


‫‪X‬‬ ‫ا ‪ &I S‬را ‪TM‬زا'>‬

‫⇒ ‪d +I‬ب دا‪TI +&OD -,M >); - E  E; -‬د‬


‫√‬

‫در ‪-‬ا=‪ ,‬اž‪F‬ار! ر* ‪ 000‬ز‪ : N‬‬

‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬


‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬ ‫ا‪+M +P‬ا ‪+0‬دا?‪+; S‬ا‪T? E,‬د در ‪ w /‬ه>‪ Ax)M /+nT M ،‬در ‪T‬رد‬
‫ه)‪x‬م ر‪ EM X‬ر?‪TG‬اب ا‪)&l‬ن ‪ E; >); w¦c‬ه&ﮥ د;&‪ E‬ه و ‪-v+M w,‬‬ ‫ا‪,‬د ‪+M -c+l‬ا ‪+0‬دا?‪+; S‬ا‪| E,‬ا;‪.>g&' A+‬‬
‫‪ 46‬رو ‪T?) OFF‬ش( ‪.>IM‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪g‬ات و ‪e‬ه ار ‪...‬‬ ‫‪ -‬ادا‪ :E‬ا‪ -)&,‬در ?'‪... E‬‬
‫‪e‬ه ار )ا=; از ا ا(‬

‫راه)&‪ -g‬ه ا‪(E' -)O, X) (EKM -)O, √) -)&,‬‬


‫‪X‬‬ ‫و ‪T/ +U') -v+M w,‬ار‪ ( ; (/?T -‬را '‪f‬د‪d (,‬ب‬ ‫⇒‬
‫‪ S*a Ax)M / +nT‬ه ز‪ +,‬را ‪ A>`F EM‬دارد‪:‬‬ ‫‪; EM‬ر '‪>,+.‬‬
‫‪T‹c‬ل ا‪)&l‬ن از ا‪+; E'? E ),‬ا‪ E,‬داد‪ ،A>I A‬ه)‪x‬م ورود ‪wMv +nC‬‬ ‫⇒‬
‫ ‪TM S'T‬د‪ A‬و در ‪&D‬م دوران ا ر ه&‪ f E‬در ‪; S‬ر ;)> و‬ ‫‪X‬‬ ‫و ‪ fKX w,‬را درون ‪ EI+M) + TD‬ز( '‪>'f‬‬ ‫⇒‬
‫?'‪ wMv E‬ز‪>IM S,‬‬

‫‪X‬‬ ‫ه‪ ~&I Axo‬رو‪ I‬را ‪c EM‬ل ?‪T‬د ره ' )>‬ ‫⇒‬

‫‪X‬‬ ‫‪.* , T0‬س را ;)ر ‪GM‬ر داغ و رو‪+v I‬ار '>ه>‬ ‫⇒‬

‫‪ S*a +nC‬ه ز‪ +,‬را ‪ A>`F EM‬دارد‪:‬‬


‫ر‪ E'? SXU' S,F‬و‪+I «Hc‬ا‪ E; T†' EM °,‬ه)‪x‬م ‪E'? X+P w,T†D‬‬ ‫⇒‬ ‫‪X‬‬ ‫ز‪,‬د در '‪f‬د‪GM - ,‬ر ')‪>)/‬‬ ‫⇒‬
‫‪TnT‬د ‪TM‬د‪ A‬ا ‪.S‬‬

‫‪g‬ات‬
‫‪X‬‬ ‫و‪ f,+0 >K; E; -v‬رو ‪ ON‬ا ‪I E S‬خ )دو‪I‬خ(‬ ‫⇒‬
‫ا‪ +P‬ه‪? E'TP+‬ر‪ -D‬در ?'‪+; E‬ا‪/ A>I E,‬ه>‪±£T +nC ،>I A‬‬ ‫‪+M‬ق را در ‪d‬ن وارد ' )>‪.‬‬
‫ا ‪TŽT S‬ع را ‪TX‬ر ‪fP (+nT) (* EM‬ارش '&‪ -?+M .>,‬از‬
‫‪+&OD‬ات را ‪T? -,M‬د ‪ +nT‬ا'م داد‪ A‬و ه‪),f‬ﮥ ‪d‬ن را ‪+zM‬دازد‪.‬‬ ‫√‬ ‫و‪ E; -v‬ا‪D‬ق را ‪GM >); - ·+D‬ر را رو ‪OFF‬‬ ‫⇒‬
‫?رت ه د‪ +x,‬ه‪ p‬ه‪T? E; S‬د ‪a +nC‬ل ‪+0‬دا?‪d S‬ن ‪-‬‬ ‫‪|xM‬ار‪T?) >,‬ش ;)>(‬
‫‪ .>IM‬ا‪)&l‬ن ‪ E; >); w¦c‬ه)‪x‬م ‪+&OD‬ات اŽ]‪+‬ار )‪TX‬ر( ‪E EM‬‬ ‫√‬
‫;‪+ -,M -‬ا‪.>g&' EOn‬‬ ‫و‪GM E; -v‬ر ‪T‬رد ا ‪H‬د‪d S' A‬ن را ?‪T‬ش ;)>‬ ‫⇒‬

‫√‬ ‫‪ w.v‬از ‪ ·+D‬ا‪D‬ق ‪ ~&I‬را ?‪T‬ش ;)>‬ ‫⇒‬

‫‪P‬ز را ‪d ·>)X M‬ن رو‪>); I‬‬


‫راه‪ " 19‬ا @‪.‬‬ ‫√‬ ‫⇒‬
‫ا ‪ 1‬ه‪ g  19‬ز دارد را <‪-‬ر ‪:D‬ارش ‪ ! 9‬ا‪- D‬د‬
‫ ‪ 1g2‬در ‪ ( ( &) g‬ا‪- -8 8 B ¶ ;2‬‬
‫در ا ‪-B‬رت ‪:‬م ‪+‬دا; ه‪:‬ﮥ ‪) g‬ن ‪-‬اه ‪-‬د‪.‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪45‬‬
‫‪ -‬اداﮥ ‪g‬ات و ‪ &e‬ار ‪...‬‬
‫ا‪ -)&,‬در?'‪... E‬‬

‫‪+M‬ق )√ ‪(E' -)O, X) (EKM -)O,‬‬ ‫·>&‪ 19‬از @رت ه‪?@ .@ 19‬ل )ن ا‪ ;2‬و @‪1‬‬
‫ه‪:‬ﮥ )ن را …دازد‪:‬‬
‫‪ :+‬ه ق‬
‫?رت ‪ -x?T n) - S;T EM‬ا‪x , TD‬ر‪TX> , ،‬ع و ادرار‬ ‫⇒‬
‫ا‪Hl‬ل ‪Tc ,‬ا'ت ?'‪( -x‬‬
‫‪X‬‬ ‫⇒ ه‪ M fP+‬د ‪+M f,+0 9? S‬ق را رو‪T? , I‬ش ' )>‬ ‫‪>I E I‬ن ‪ {€) E/I‬زدن ‪TD‬پ ‪(A+)0 EM‬‬ ‫⇒‬
‫⇒ ه‪+M f,+0 AP+‬ق ‪ ·َ+Dَ &I‬دارد ‪ ,‬ر'‪d V‬ن زرد ‪ AT`v ,‬ا ‪ A>I‬از‬ ‫ ‪T‬راخ ه‪ E; -g‬رو د‪T,‬ار ا‪,‬د ‪TI‬د‬ ‫⇒‬
‫‪TGM Ax)M / +nT‬اه> ‪d‬ن را ‪TF‬ض ;)>‬ ‫‪0‬ر‪>I E I , -P‬ن در ‪A+)0 /‬‬
‫√‬ ‫‪ +l? EM E*T* -xX+P‬ا‪ 'd -,.' -xX+P wF E ),‬ر‪- EG,‬‬
‫⇒‬
‫⇒‬
‫‪>I‬‬
‫‪X‬‬ ‫⇒ ه‪ fP+‬و ‪ -v+M w,‬را در '‪f‬د‪d - ,‬ب ‪; EM‬ر ''>از‪>,‬‬

‫ا‪n‬ق‬ ‫·>&‪ 19‬از ‪g‬ا‪  1‬ه‪:‬ﮥ )ن را ‪ .-‬ه ‪:‬‬


‫⇒ ه‪+£ fP+‬وف ‪ - {0‬را رو ا‪E; -vn‬‬ ‫ه‪? E'TP+‬رت وارد‪+; E'? EM A‬ا‪ E,‬ا ;‪&` , &I E‬ن ه ‪¸FM &I‬‬
‫‪X‬‬ ‫داغ ا ‪|x' S‬ار‪>,‬‬ ‫‪d‬ن '‪T.‬د‪ A‬ا'>‪+M .‬ا €ل‪:‬‬
‫‪+; (oMd‬دن \‪±‬‬ ‫⇒‬
‫⇒ ه&‪+£ E/‬وف ‪ fKX‬را ‪+M‬ا ا ‪H‬د‪ A‬از ا‪n‬ق‬ ‫‪E*T* -P>;+D‬‬ ‫⇒‬
‫)'‪ Eo‬ا‪n‬ق )‪P‬ز ‪d ،(-v+M ,‬ب ‪+P‬م ; ‪+M ,‬ق در ‪; S‬ر ' )>‪.‬‬
‫√‬ ‫‪; EM‬ر ‪>,+.M‬‬
‫⇒‬

‫‪X‬‬ ‫⇒ ه‪ fP+‬ا‪n‬ق داغ ‪ ,‬در درون ‪ +ِX‬داغ را د ‪>'f' S‬‬

‫و‪ ،>); -&' fzId E; -v‬د;&‪ E‬ه ا‪n‬ق را رو ‪|xM OFF‬ار‪√ >,‬‬

‫راه)&‪+M >H -g‬ا ‪: ,+nC‬‬ ‫راه‪ " 19‬ا @¸‪.‬‬


‫ا‪d >); E  +I +P‬ب ‪TI - ±KD‬د‪ .‬در ¦‪T‬ر‪d E; -D‬ب ز‪,‬د ‹‪+‬ف ;)> ‪&I‬‬ ‫‪ º‬و ‪{v‬ب را در رو د‪T,‬ار ‪ +x >MT‬ا‪ ;@! E ),‬از ‪Ax)M / +nT‬‬
‫‪a 44‬ل ‪+0‬دا?‪d S‬ب ‪T? `M‬اه> ‪TM‬د‪.‬‬ ‫ا‪n‬ز‪.>IM EX+P A‬‬ ‫‪21‬‬
... ‫`>ار‬x' ‫ات و‬+&OD ‫ اداﮥ‬-

(&; S ‫ا‬T?‫ در‬-x'Tx


‫م‬+X D >‫اه‬TGM ‫>ا'> و از او‬M -Kx'‫ ا‬E; >); ‫>ا‬0 ‫ را‬-;
:>‫ ده‬w,T†D +,‫~ ز‬n‫ا‬+ EM ‫ن را‬d >OM ‫ ;)> و‬+ُ0 ‫`>ار را‬x'

(‫ اول‬A 6 - 0 ) Interlink - ()*+),‫ا‬ ⇒


(E/&‫ )ه‬- -F&n‫ان ا‬+.‫ره‬ ⇒
(A 6 ‫ از‬90) Ax)M / +nT ⇒
(E/&‫ )ه‬-BCA ‫ ِا‬- -M
3 #„<

.... ‫دن‬
‫رد‬T ‫ ه در‬-g&)‫ راه‬+,
‫>؛‬,TI -&' EnT S ‫ را در‬1F +P‫ا‬
... >‫اه‬TGM / ً &c ‫ن در‬d ‫ در‬-P>'‫ و ز‬E'? ‫ﮥ‬,‫ا‬+;
‫؟‬A

(‫ اول‬E‫ ه‬6 ‫ا‬+M) Interlink />‫ا‬ ∗


... *‫ا‬+ ‫ا‬
( A 6 ‫> از‬OM) *e / .- ∗
(E/&‫ )ه‬1-= ‫رهان‬ ∗
E'? ‫ در‬-)&,‫ا‬ ⇒
(E/&‫ )ه‬BCA ∗
+`I ‫’ ه ?>ت‬.v ⇒
(E/&‫ )ه‬Acces Services Inc. ∗
Multicultural Families Organisation ∗ ‫ب‬d ‫ ه‬S,‫†>ود‬ ⇒
(E/&‫()ه‬MFO)
Residential ‫ر‬A2‫زن @( ا‬2 ∗
(E/&‫)ه‬Tenancies Authority (RTA) EM ‫ط‬TM+ w‹X ,‫ت )>رج در ا‬F{l‫ ا‬: ‫ دا‬.- ً "F>
.@ ‫ ار از‬. ‫ و‬19‫ ت راه‬ ∗ ‫ا‬+M ‫ن‬d Eg‫ ارا‬-*‫ و‬S' (‫ ا ر‬°M‫ )روا‬+nC ‫ا' *( و‬Tv
Tenant Advice and Advocacy ‫ا* در‬+ ‫ در ا‬-P>'‫ ز‬A‫ر‬M ‫ در‬p` ‫ ه‬E ' ,+nC E; S ‫ن ا‬d
(E/&‫)ه‬Service >)'‫>ا‬M ‫ ا را‬E,‫ا‬+; -'T E'? (,

:.@ ‫ " ا‬19‫راه‬


Residential Tenancies Authority ‫ر‬A2‫زن @( ا‬2
D‫ ا‬.‫ارد‬¹D 1 ‫ را در ار‬. ‫ن ت‬e‫ر را‬- (RTA)
. ‫ !@;  ت‬9 -e"D RTA ‫زن‬2 ‫ز دا ا‬
. ‫> =ار‬:9- ‫ در‬RTA ‫اه ارط را‬-! ‫ و‬: N‫ز‬ 22 43
... ‫ر‬x' E' ‫ و‬Sُ0 :E‫ ادا‬- ... ‫& ار‬e ‫ات و‬g :‫ ادا‬-

‫`>ار‬x' ‫ات و‬+&OD ‫ارش‬fP


/K- ‫ دو‬1D 2‫ان ر‬-‫د‬ ⇒
>); - E,‫ا‬+; Interlink ()*+),‫ را از ا‬E'? E; -v‫ و‬.1
Small Claims Tribunal (SCT)
(‫ اول‬A 6 - 0)
Department of Housing (@ ‫وزارت‬ ⇒
Centrelink />2 ⇒
‫ارش‬fP ‫ا‬+M -¦? ‫ۀ‬TI (, >); - E,‫ا‬+; ‫ را‬E'? ()*+),‫ از ا‬E; -v‫و‬
‫د دارد‬Tn‫`>ار و‬x' ‫ات و‬+&OD
... ‫ دا‬Interlink />‫; از ا‬2‫ ( ا‬
‫ارش‬fP Interlink ()*+),‫ ا‬EM ‫`>ار را‬x' ‫ات و‬+&OD +nC : 1 ‫>م‬v
:‫ن‬-‫ا‬+ .>); -
‫ن؛‬D E' A‫ر‬n‫ا‬ ⇒
‫ن؛‬,`M A‫ر‬n‫ا‬ ⇒ >); - ‫ارش‬fP Ax)M EM ‫`>ار را‬x' ‫ات و‬+&OD Interlink ()*+),‫ ا‬:2 ‫>م‬v
(>IM A‫د‬+; ‫ وارد‬+nC E; S ‫ ا‬-D‫ ?ر‬+&OD ‫ل‬a ً ‫ا‬+‹†) ()*+),‫)ا‬
‫؛‬-x,&‫د ا?{ل در ه‬,‫ ا‬+l? EM ⇒
.E'? I‫ دا‬Ax' ¨D+ ‫ و‬f&D ‫ل ا'م‬a Ax)M) >); - ‫ارش‬fP +nT EM ‫`>ار را‬x' ‫ات و‬+&OD Ax)M :3 ‫>م‬v(S ‫ات ا‬+&OD +,

- E,‫ا‬+; E'? Ax)M / +nT ‫ از‬-¦T‹? ‫ر‬Tl EM E; -v‫و‬ .2


†& ( (>OM EM A 6 ‫;)> )از‬
‫ارش‬fP ‫ا‬+M -¦? ‫ۀ‬TI (, >); - E,‫ا‬+; E'? -¦T‹? ‫ر‬Tl EM E; -v‫و‬
... ‫ ا در<; د‬/K- ‫ان دو‬-‫ از د‬D‫ا‬ S ‫د ا‬TnT ‫`>ار‬x' ‫ات و‬+&OD

'd ‫ا'> در‬TD - &I) >M, ‫ر‬TRc ‫ان‬T,‫ در د‬- ‫در روز ا &ع دادر‬ .1 .>); - ‫ارش‬fP Ax)M EM ‫`>ار را‬x' ‫ات و‬+&OD +nC : 1 ‫>م‬v
(>g&' ‫ع‬X‫د د‬T? ‫ از‬/ ‫ن‬M ‫د را‬T? ‫ات‬+U'
.>,+.M A‫ا‬+&‫د ه‬T? M >'‫>ا‬M ‫ن‬M‫ ز‬E; ‫ را‬-; .2 .>); - ‫ارش‬fP +nT EM ‫`>ار را‬x' ‫ات و‬+&OD Ax)M :2 ‫>م‬v
‫ات‬+&OD ,‫¨ ا'م ا‬D+D Ax)M ‫ و‬A‫د‬T&' >,CD ‫`>ار را‬x' ‫ات و‬+&OD +nT :3 ‫>م‬v
.‫اه> داد‬T? ‫را‬

.@ ‫ " ا‬19‫راه‬


‫ و‬g ‫ارش‬:D ‫ را ا‬1B-„! ‫; <م‬2‫ ( ا‬.- *e
42 . 9 #( ‫& ار دا  از ا»ر دا )ن را‬e 23
. *‫"د‬2‫ا از ا <م ا‬- 1 †‫ ه‬
... ‫& ار‬e ‫ات و‬g ‫ ادا‬-
1>-g ‫ات‬g ... ‫ر‬x' E' ‫ و‬Sُ0
!†& ( 
‫ب‬d +I S/' / ‫دن‬+; E  ⇒ >'‫ا‬TGM >,d - &I ‫ا‬+M E; -g‫ ه‬E' >); -O ⇒
‫ روز‬D ، @ ) 1 ‫ ان‬19‫ا ن ه‬- ‫ =در‬D‫⇒ ا‬
(&; ‫ن‬d ‫ا'>ن‬T? ‫ا‬+M -; ‫( از‬SF 24 ‫ف‬+£) ‫ن‬d ‫> از‬OM
>‫اه‬TGM
.... >g&' TxHP >'‫ا‬TD - -; E M
‫ دارد‬+¡D EM ‫ق 'ز‬+M é S ‫اغ؟ & ا‬+ ‫>ن‬/' I‫رو‬ ⇒
Interlink Housing & ()*+),‫ ا‬-'./0 ‫ و‬ ⇒
(A 6 D ‫ز‬d ‫ )از‬Support
>X‫ ا‬- ‫ '> و‬-&' ©M ‫&م‬c ‫دوش‬ ⇒ (A 6 ‫> از‬OM) Ax)M / +nT ⇒
(E/&‫ )ه‬EOn ‫ان‬+.‫ره‬ ⇒
(E/&‫ )ه‬BCA ⇒
(E/&‫>د;ران )ه‬ ⇒
(E/&‫ )ه‬MFO ⇒
Acces Services Inc. 9;َ‫ ا‬-& ‫?>ت ا'& ر‬ ⇒
>'‫ ا‬A>I A‫ر‬0 ‫ ه‬A+)0 , ‫ر در‬TD... ;<‫ در‬.@ ;2‫ ( ا‬oً -g 19‫ ه‬
Entry Notice (Form 9) ‫{ن ورود‬F‫⇒ ا‬
.>); - ‫ ر‬+M ‫ز( را‬T QDd ‫ر دود )˜ )ا?]ر ده)>ۀ‬. , A 6 +‫ه‬ ⇒
Notice to Remedy Breach ‫ان ?رت‬+.n ‫⇒ ا?]ر‬
(Form 11)
‫ض‬TF ‫ن را‬d +DM ‫ ل‬1 D A 6 +‫وم ه‬f* ‫رت‬T¦ ‫در‬ ⇒ Notice to Leave (Form 12) EKGD ‫⇒ ا?]ر‬
.>); Notice of Lessor’s ‫وش‬+X ‫ا‬+M E'G.c¦ p&‹D ‫⇒ ا?]ر‬
Intention to Sell (Form 10)
EM ‫& رو‬I A‫ر‬n‫ار داد ا‬+v E ),‫ ا‬+M -). Ax)M , +nT ‫ از‬E' ⇒
S ‫ن ا‬,0

:.@ ‫ " ا‬19‫راه‬


:.@ ‫ " ا‬19‫راه‬ †& ‫; ا‬2‫ ( ا‬. *e ‫دن را ه روز‬- 1@+ ‫ وق‬B
‫ن ق‬. 8‫ض ه‬- ‫دن‬- ‫ ق را‬no <D †„ D‫ا‬ . ‫م ده‬A‫ر ا‬-< ‫ @; )ن ا= ام‬1@  ‫دا‬
(  ‫ را‬1B‫ ) ا‬,F= ‫را اول‬ 24 41
‫ر )ا‬A2‫ در دوران ا‬19@ :‫ادا‬ ... ‫& ار‬e ‫ات و‬g ‫ ادا‬-
... ‫; دا‬2‫( ( ا‬18 ‫ار‬Fž‫ات ا‬g
:‫ز ق‬D
... ‫ ر د‬K
-v+M ‫ق‬n‫ ا‬EKOI ?T
‫ان ?رت‬+.n ‫ ا?]ر‬, Notice to Leave (Form 11) EKGD ‫ ا?]ر‬AP+‫ه‬
‫ ا?{ف‬+nT M &I ‫ و‬،>,‫د‬+; SX,‫ در‬Notice to Remedy Beach (Form 16)
.>g&' ‫ ا?{ف‬wc S ‫ا‬T?‫ در‬RTA ‫ا'> از‬TD - ‫رت‬T¦ ,‫> در ا‬I‫ دا‬+U' , S*‫ا‬TD -xX+P
S*‫ا‬TD ‫ن‬TH -M‫ا‬+?

. / ‫ف‬C‫ ا‬# ‫ا  در‬- 1 RTA ‫زن‬2 ‫ا‬ ⇒

/ *  *‫ا‬¹ RTA ‫زن‬2 ‫ا ا‬- 1 ⇒


. *‫ا‬¹ &)  ¥. ‫ از‬1‫و‬ A+)0 -x I

‫ و>; ه از‬e‫ا د‬- 1 1< ´‫ ا‬ ⇒


. ‫م ده‬A‫ا* را ا‬¹ ¥.
‫م‬+P ‫ب‬d I‫'>ا‬
1B-„ † Ÿ" ‫ن‬-= + RTA ‫زن‬2 ‫ا‬ ⇒
... SG'
 1 PRIVACY ACT >); EOn‫ا‬+ ‫ر‬T'; ‫ﮥ‬.On EM .1
S ‫ ا‬OFF ‫م ; رو‬+P ‫ب‬d >K; +P‫ا‬ .2
 1 H ‫ا* ا‬¹ ‫ع‬- ‫ه‬ ⇒ ‫> رو‬K; +P‫ ا‬.>,‫|ار‬xM ON ‫ن را رو‬d
.‫د‬TI ‫م‬+P ‫ب‬d D >); +.¦ S ‫ ا‬ON
/ +nT EM ‫¨ را‬D‫ا‬+ >/' ‫م‬+P ‫ب‬d +P‫ا‬
.>); ‫ارش‬fP Ax)M
‫ و‬S ‫ ا‬OFF ‫م ; رو‬+xMd >K; +P‫ا‬ .3
>,‫|ار‬P - ON ‫ن را رو‬d &I -v‫و‬
EM ‫¨ را‬D‫ا‬+ ‫د‬TI - OFF A‫ر‬M‫دو‬
.>); ‫ارش‬fP Ax)M / +nT
:‫ان‬.@ ‫ " ا‬19‫راه‬
M >'‫ا‬TD - ،>,‫ ;&( 'ز دار‬EM +nT M A+;‫ا |ا‬+M , ‫ ا?{ف‬wc ‫ا‬+M +P‫ا‬ :.@ ‫ " ا‬19‫راه‬
‫ن‬K† ,+nC ‫>ار از‬.'n ‫ و‬-g&)‫ ?>ت راه‬EM , ‫> و‬,+xM ‫&س‬D RTA ‫ در =ار داد‬1@ ‫ار‬Fž‫ات ا‬g ‫!„ت س ا<اد ا‬8
.S ‫ ا‬A>I S +`X E,+/' ,‫'` در ا‬d ‫‹ت‬G/ .>‫اه‬TGM -g&)‫ و راه‬A‫ زد‬V'‫ ز‬40 . * ;2&< *‫ر‬.‫ا‬ 25
‫ا=; از ﮥ ا ا از درون و ون‬ ‫ادا‪ 19@ :‬در دوران ا‪A2‬ر ( ا‪;2‬‬
‫دا ‪...‬‬
‫ا‪ +nC S*a ,‬ا ‪ E'? E; S‬را '‪ ±U‬و در وŽ‪x' -*T\O SO‬ه>ارد‪ SXU' .‬از‬
‫'‪ +U‬ا‪+X‬اد ‪ ±KG‬دارا ‪H -)O‬و‪ -D‬ا ‪ ،S‬و*‪ -‬در )> ¦‪†H‬ﮥ ‪+0 >OM‬ا‪T‬ن ا‪E; -{v‬‬
‫‪ K‬ر د ‪...‬‬
‫در ?'ﮥ ‪ >IM - &I‬و را‪ A‬ه ‪+; f&D‬دن ‪T? -.*] `'d‬اه> د‪, .>,‬د‪D‬ن ‪ >IM‬ا‪+P‬‬
‫‪|xM‬ار‪ E * >,‬رو ‪TI (/? S;T‬د ‪ (z; ,‬در ‪&c‬م ‪ & ،>'&M‬ا ‪ S‬ه)‪x‬م ‪KGD‬ﮥ ?'‪E‬‬
‫‪ -¡K.‬از ‪T0‬ل ود‪O,‬ﮥ ?‪T‬د را از د ‪>M S‬ه>‪.‬‬ ‫ا‪F‬ر ‪.‬ان @رت ‪Notice to Remedy Breach‬‬
‫)‪(Form 11‬‬
‫<)ورد* ه ‪-‬رد ا‪"2‬د* در »<;‬
‫ا‪+X ,‬م را ‪ +nC‬و ‪ +nT‬ه‪+‬دو ‪TD -‬ا')> ا ‪H‬د‪>),&' A‬‬

‫<)ورد* ه ‪ :‬ر‬


‫)'‪H EM +nC Eo‬د ‪+v‬ارداد ا‪n‬ر‪) A‬ا‪n‬ر‪ {€) >) ' w&F (E' A‬ا‪n‬ر‪A‬‬ ‫⇒‬
‫<)ورد* ه ‪-‬رد ا‪"2‬د* در »<; را از ‪- 1 A‬ان ؟‬ ‫‪ Q, d w‬ه&‪x,‬ن ‪TI‬د(‪.‬ا‪+X ,‬م را‬‫‪ّG‬‬‫‪ `M‬را ‪+0 ~vT EM‬دا?‪ِ ُ , >) ' S‬‬
‫از ‪ +0T‬ر;‪ S‬ه‬ ‫⇒‬ ‫& ا ‪ EM S‬او ‪>M‬ه)>‬

‫‪)< K‬ورد* ه‪ 19‬را @‪ 1‬در ‪ :‬دن ر ؟‬ ‫‪ 7 +nC‬روز ‪ S¦+X‬دارد ‪ EKÅ D‬را ر‪>,&' ~X‬‬ ‫⇒‬
‫‪d+X °\X‬ورد‪ A‬ه ‪T‬رد ‪ ¨+M .>,CD‬رو ‪M‬ﮥ ‪d+X‬ورد‪ A‬ه را‬ ‫⇒‬
‫'‪ , >); Ax‬از ;‪.> +zM -‬‬ ‫ه&)]‪T‬ر & ا ‪ S‬ا‪ ,‬ا?]ر را ‪>M Ax)M /+nT EM +nC‬ه> ‪+/‬وط‬ ‫⇒‬
‫‪ +M‬ا‪H EM `'d E ),‬د ا‪n‬ر‪+ ' w&F E' A‬د‪M >) &I ً {€) >)IM A‬ر‪fP‬ارش‬
‫<)ورد* ه‪ ¨H  19‬ز@; ‪2‬ز‪D‬ر دار ‪....‬‬ ‫;‪+‬د‪ A‬ا‪ E; >,‬دوش ?‪+‬اب ا ‪ S‬و*‪d +nT -‬ن را ‪+ ' +&OD‬د‪ A‬ا ‪.(S‬‬

‫‪+M - 2‬ا ‪+l +M‬ف ;‪+‬دن ;‪TKG (z‬ط ‪d M‬ب ا ‪H‬د‪TI - A‬د‪.‬‬ ‫ا‪ &I +P‬ا?]ر ‪+.n‬ان ?رت ‪Notice to Remedy Breach‬‬ ‫⇒‬
‫)‪>M (Form 11‬ه> ‪ 7 °\X Ax)M /+nT‬روز ‪ S¦+X‬دارد ‪ w / D‬را ‪wc‬‬
‫=† ‪- /K- -‬ب ‪ -‬را ‪TD -‬ان ‪+M‬ا ‪+; f&D‬دن © ‪ {M‬ر‪T‬ب‬ ‫'&‪.>,‬‬
‫‪ A+)0‬ه ‪; EM‬ر ‪+M‬د‬

‫‪ 1‬ت ‪ - † 2‬ا‪ +M +P‬رو ‪0‬رﮥ ?‪TI A>I0 9‬د ‪TD -‬ان از ‪d‬ن‬
‫ِ‪+‬م ه ‪+‹ A>)); ·0‬ف ;‪+‬د‬
‫‪+M‬ا ‪+; f&D‬دن ‪ِ ; n EM‬‬

‫‪ 1‬ت ‪ - † 2‬ا‪ +P‬رو ‪ A>I0 S;T‬و ‪n M >OM‬رو ‪TI f&D -v+M‬د‬
‫‪ S;T TM‬را ‪+l +M‬ف ‪>); -‬‬
‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬
‫ا‪ -MT? + X ,‬ا ‪ Q0 E; S‬از دادن ا?]ر ‪+.n‬ان ?رت ‪Notice to‬‬
‫)‪| Ax)M / +nT M ;@! ،Remedy Breach (Form 11‬ا;‪>); A+‬‬
‫و ‪TŽT >); -O‬ع را ‪TD M‬ا‪.>g&' wc NX‬‬
‫‪26‬‬ ‫‪39‬‬
‫ا=; از ﮥ ا ا در درون و ون ‪ ...‬اق ‪8‬‬
‫@‪ 19‬در دوران ا‪A2‬ر )ا ‪- (18‬اه دا; ‪...‬‬ ‫و اق هر ‪-‬ر ‪...‬‬
‫در دوران ا‪A2‬ر ( ا‪- 19@ ;2‬ا‪:C· - .‬‬

‫ ‪...‬‬
‫در ‪+‬دا; ا ن دا ‬ ‫⇒‬
‫‪ K‬را ‪:‬د و ‪ K‬ه ‪ *  1‬ا ‬ ‫⇒‬

‫‪... .-‬‬

‫ ون دادن ا‪C‬ن =‪ 1‬وارد  ‪-8‬د‬ ‫⇒‬


‫ )( ره او ‪ "D‬ا از ‪ g‬ا ‪- 1‬ددار د* ا‪;2‬‬ ‫⇒‬

‫ا‪:K K D‬ه‪ 19‬ا"ق ا<د ‪...‬‬

‫ ‪- 1 .-‬ا ‪:‬‬


‫⇒ ‪| +x,> , M‬ا;‪+; A+‬د‪ A‬و ‪TD EM‬ا‪ -\X‬د ‪>M, S‬‬
‫⇒ ‪ EM‬د‪ +x,‬ا?]ر ‪>F‬م ‪+.n‬ان ?رت ‪Remedy Breach‬‬ ‫راه‪ 19‬در ‪-‬رد »<; ر و ‪ &e‬ار ‪...‬‬
‫)‪>M (Form 11‬ه>‬
‫⇒ ‪ EM‬زن ا{· ا ر ‪ RTA‬در?‪T‬ا ‪ S‬ر‪ ~X‬ا?{ف ‪Dispute‬‬ ‫و‪ -v‬از ‪ f‬ا ‪H‬د‪+; A‬د‪d >,‬ن را ‪|xM Q,n +‬ار‪>,‬‬ ‫⇒‬
‫)‪>M Resolution (Form 16‬ه> و ‪TD - `'d ,d >).M‬ا')> ‪ &I‬را در‬ ‫‪ M‬ا ‪H‬د‪ A‬از ‪>)); f&D‬ۀ ‪ E/I‬در و ‪ A+)0‬را ‪+M) >g&' f&D‬ا‬ ‫⇒‬
‫‪ wc‬ا‪.>),&' (&; w / ,‬‬ ‫ا‪+M +/M E ),‬اق ‪TI‬د ‪ M‬روز'‪d A>I E*o E‬ن را ‪>); ·0‬‬
‫‪ ’† EM‬ا‪ ±€; S;T E ),‬و * ‪d >I E‬ن را ‪d E * D >); f&D‬ن‬ ‫⇒‬
‫'>‪P‬ر '‪T/‬د‬ ‫‪.‬رو =‪1‬‬
‫د ‪ p; S‬ه‪ EH‬ا ‪. ,‬ر ‪ S;T‬را ‪n M‬رو ‪>); f&D -v+M‬‬ ‫⇒‬
‫د‪T,‬ار ه را ‪+; M‬م ‪ , >); ·0 A>)); f&D‬از ‪O,‬ت ‪T‬رد‬ ‫⇒‬
‫‪TM¦ {€) E¦TD‬ن ‪ (sugar soap >)v‬ا ‪H‬د‪>); A‬‬
‫© ‪ © EM‬ر‪T‬ب ‪ A+)0‬ه و دره ;‪ -gT/‬را ‪T (, M‬ا·‬ ‫⇒‬
‫‪ >); f&D (/? -&,>v‬و ‪d >OM‬ن ه را ‪9? T pKv (, M‬‬
‫راه‪- 19‬ب ا @‪:.‬‬ ‫‪.>); ·0‬‬
‫ا‪ D‬از ‪ *e .-‬ا‪F‬ر ! ‪. Notice to Leave‬ان‬
‫@رت ‪ Remedy Breach speak‬در<; د ‪- 1 -‬ا ‬
‫‪2‬زن ا‪ 'C‬ا‪A2‬ر ‪ RTA‬ا‪H‬د @‪ TAAS .‬س‬ ‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪ 1< ;&  )  e‬داد* ا ‪.‬‬ ‫ا‪ S;T +P‬را ‪n M‬رو ‪TI - ¸FM >); f&D ¨D+ -v+M‬د ‪ >'&M f&D‬و‬
‫ا‪ E * ً ©&c‬ه‪T/' p‬د‪.‬‬
‫ا=; از ا ا در درون و ون ‪ ...‬اق ‪-‬اب‬ ‫ادا‪M :E‬زد‪ >,‬از ?'‪E‬‬

‫)د* ن ا زد از ‬

‫?'‪ E‬ا ر )?'‪T? E‬د‪D‬ن( را ‪... >); f&D‬‬


‫‪ {€) E'?+zId‬ا‪n‬ق ‪P‬ز و ‪ +X‬را(‬ ‫⇒‬
‫‪(+‬ﮥ ‪1"62‬‬ ‫;‪ ±‬ه&‪E'? n E‬‬ ‫⇒‬
‫ه&‪ S;T E‬ه‬ ‫⇒‬
‫ه&‪ E‬د‪T,‬ار ه‬ ‫⇒‬
‫ه&‪ E)P E‬ه );&>ه(‬ ‫⇒‬
‫‪&c‬م ‪ /‬وان و دوش‬ ‫⇒‬
‫وان ‪&c‬م‬ ‫⇒‬
‫!!‪-‬اب‬ ‫ا‪D‬ق ه ?‪T‬اب‬ ‫⇒‬
‫*‪.‬س ه را ‪+M‬دار‪ >,‬و در ‪|xM (>&;) E)P‬ار‪>,‬‬ ‫⇒‬

‫‪+M‬ون ?'‪ E‬ا ر )?'‪T? E‬د‪D‬ن( را ‪... >); f&D‬‬


‫ ]‪¡Id w‬ل ه ‪>?+‬ار )‪ Q0‬از ‪|P‬ا‪ f I‬در ‪d‬ن‪¡Id ،‬ل را در ;‪- {0 E‬‬ ‫⇒‬
‫'`د‪ , A‬دور ‪d‬ن را ‪(>'ITzM‬‬
‫‪ :‬و ‪K‬اغ‬ ‫& ه را ‪>'fM‬‬ ‫⇒‬
‫‪ ±KF‬ه ه‪+‬ز ‪ EoM‬را و‪>); n‬‬ ‫⇒‬
‫‪ A+)0‬ه را ‪>); f&D‬‬ ‫⇒‬

‫‬
‫)ر‬
‫‪1> B‬‬

‫‬
‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬
‫‬
‫ه ه" (ر ‪ <C‬و رو >‪ 18‬را ‪ ±-g‬و @‪ 9 -8‬‬
‫‪28‬‬ ‫‪37‬‬
‫⇒‬
‫ادا ‪ -‬ا=; از ا ا در درون و ون ‪...‬‬
‫ا زد از ‪ 1@ K‬را ا‪.‬ز* ورود ه† و ‪ 1@ K‬را‬ ‫)…‪:‬‬
‫ا‪.‬ز* ورود ه† ‪...‬‬

‫ ا ا!ص ا‪.‬ز* ورود ه ‪...‬‬


‫⇒ ;‪ -‬را ;‪ > )I - E‬و‬

‫⇒ ;‪ E; -‬اوراق ‪T? -g )I‬د را '‪/‬ن ‪ -‬ده> )€ل‪ EM :‬او ‪; (,‬رت‬
‫‪d‬و‪f,‬ان ا ‪/' E; S‬ن ‪ -‬ده> ; ;ر ‪(>); -‬‬

‫ ا ا!ص ا‪.‬ز* ورود ه ‪....‬‬


‫⇒ ;'‪TG' E; -‬اه)> ‪T' /‬ا')> ?‪T‬د‪I‬ن را ‪>)); -X+O‬‬

‫⇒ ;‪TGM E; -‬اه> ‪>M‬ون دادن ا‪{F‬ن ‪ °\X) >,M -K.v‬در ¦‪T‬ر‪&I E; -D‬‬
‫?‪T‬د‪D‬ن ‪T‬ا‪ Nc -; >IM NX‬دارد ‪>M‬ون ا?]ر ‪ -K.v‬وارد ?'‪T/M &I E‬د(‬

‫ه‪- 8‬ارد ز را ر‪.... 12‬‬


‫‪+v -; E‬ار ا ‪ N.l S‬ا‪{F‬ن ‪ Entry Notice (Form 9) -K.v‬از ?'‪E‬‬ ‫‪.1‬‬
‫د‪>,‬ن '&‪ >,‬؟‬ ‫راه‪ 19‬در ‪-‬رد »<; و ‪ &e‬ار ‪...‬‬
‫ه‪ +‬روز ‪ E'?fzId‬را ‪ f&D‬و ‪ Ax' ¨D+‬دار‪>,‬‬ ‫⇒‬
‫ا‪ »GI ,‬از ;>ام ‪ E a‬ا ‪S‬؟‬ ‫‪.2‬‬
‫و‪ -v‬از ‪ f‬ا ‪H‬د‪+; A‬د‪d >,‬ن را ‪ EI‬و در †‪T? w‬د ‪|xM‬ار‪>,‬‬ ‫⇒‬
‫د‪T,‬ار ه را از ‪>gT/M ©M EM g0‬‬ ‫⇒‬
‫;‪ ±‬ا‪D‬ق ه را ‪n ¨D+‬رو ;)> ‪ E * D‬ه ‪T/' -&,>v‬د‬ ‫⇒‬
‫;‪ ±‬ا‪ -I; E; -g`vD‬ا ‪d+X M S‬ورد‪ A‬ه ‪d+X) >); f&D A>I E¦TD‬ورد‪ A‬ه‪-g‬‬ ‫⇒‬
‫;‪+M E‬ا ‪+; f&D‬دن ;‪ ±‬ه ‪ -MT‬ا ‪ S‬را ‪+M‬ا ‪+; f&D‬دن ;‪; EM -I‬ر‬
‫'‪(>,+.‬‬

‫راه)&‪+M >H -g‬ا ‪: ,+nC‬‬


‫ا‪ EM -; +P‬در ?'ﮥ ‪ A>d &I‬ا ‪ S‬و او را '&‪TD - ،> )I -‬ا'> از او ‪> +zM‬‬ ‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬
‫'م ‪S &I‬؟ ‪ What’s your name please‬از ; ‪>gd -‬؟‬ ‫ه&‪T E/‬اد |ا‪ -g‬را در ‪TH† -gn‬ظ ‪|xM‬ار‪ D >,‬از ‪>I ~&n‬ن ‪T‬ر‪،E‬‬
‫”?‪“Where do you come from‬‬ ‫ ‪&c ( T‬م و ا'‪T‬اع ‪.>,TI ~' `IT‬‬
‫‪36‬‬ ‫‪29‬‬
‫زد از ‪....‬‬

‫ ‪ 1< K‬را در<; ‪-‬اه د؟‬


‫⇒ ‪+X‬م ا‪{F‬ن ‪M‬زد‪ >,‬از ?'‪Entry Notice (Form 9) E‬‬
‫‪+ ,‬و و‪T,‬‬

‫ا‪n‬ق‬ ‫‪oG,‬ل‬
‫ا <م ‪ -D 1 K‬؟‬

‫ )‪+ِX -‬‬

‫‪+ TD‬‬ ‫⇒ ‪D‬ر‪M º,‬زد‪>,‬‬


‫‪E&KMv‬‬ ‫)‪ EI+M‬ز(‬
‫⇒ ‪ 1@ K‬از ?'‪M E‬زد‪>); - >,‬‬

‫;‪-v+M +‬‬ ‫⇒ از ‪ A‬ا‪>,d - »GI ,‬‬

‫ا¨ ا‪F‬ر‪:‬‬
‫راه‪ 19‬در ‪-‬رد »<; ر و ‪ &e‬ار ‪...‬‬
‫‪+M‬ا ‪M‬زد‪ >,‬از ?'‪ - E‬ا‪C‬ن ‪ 7‬روز*‬ ‫⇒‬
‫‪T - …) -(2‬اد '‪; SXU‬ر ‪ -T&F‬و ;‪+‬م ه ‪T‹G‬ص '‪SXU‬‬
‫⇒ ‪+M‬ا ا'م ‪+&OD‬ات ‪ -‬ا‪C‬ن ‪2 24‬‬
‫ا‪.‬ق ‪D‬ز ‪ 1=-< ;@= /‬ا‪.‬ق ‪T -‬اد '‪; SXU‬ر ‪ -T&F‬و ;‪+‬م ه ‪; f&D‬ر‬

‫ا‪.‬ق ‪D‬ز ‪T - < /‬اد ‪T‹G‬ص ‪+; f&D‬دن ‪ +X‬و ‪d M I‬ب ه&‪+‬ا‪T M A‬اد ;‪A>)); ±‬‬
‫)د‪ S)n+D‬ه ')> ‪T0‬در ‪.* ~, ,‬س ‪(-gT/X+£ ,‬‬
‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬
‫و‪ E&KMv ً {€ ) :…) #2‬و د‪ V,‬و ‪+£‬وف و ‪x) NIv‬ل و ;رد و ‪T - (A+‬اد ;َ‪±‬‬ ‫ @‪ 7 1‬روز =‪ #‬از ا‪A‬م زد ‪ ،‬ا‪F‬ر زد را در<; ‪. 9‬‬
‫;))>‪ A‬ه&‪+‬ا‪d M A‬ب‬
‫‪30‬‬ ‫‪35‬‬
‫ا=; از ا ا از درون و ون‪.........‬‬
‫ا=; از ا ا در درون و ون ‪...‬‬ ‫م ‪...‬‬
‫رج از ‬

‫‪ (8‬ه ‪ K‬ار ز >‬

‫‪ w.v‬از ر‪ G,‬ز‪ E*M‬و ‪¡Id ,‬ل ه ‪d E'?fzId‬ن ه را در ;‪ E‬ا ‪d , >,f,+M‬ن را در‬
‫‪ EM‬ا ‪>'ITzM‬‬

‫راه‪ 19‬ا ‪ :‬ر و ‪ &e‬ار‪:‬‬

‫و‪- #2‬ط )را˜ ‪+; -‬م ‪; f&D‬ر و ‪T‬اد ‪+M -T&F‬ا '‪; SXU‬ر‬
‫) ه ‪ ; ·0 E/I -‬‬
‫در و د‪-‬ار م ‪ ; ·0 E/I -‬‬
‫…‪ ; ·0 E *) ƒKM - /‬ه(‬
‫‪-‬ا>; ‪Tl EM -‬ر )‪+M M pU‬س ‪TD‬ا*‪d S‬ن را ‪ >); f&D‬و از ;‪+‬م ه '‪; SXU‬ر‪T ،‬اد‬
‫Ž>‪ A>)); -'THF‬و ‪ A>)); f&D‬ه ‪TD‬ا*‪ S‬ا ‪H‬د‪>); A‬‬
‫‪À‬ف )‪P‬ل‬ ‫‪À‬ف )‪P‬ل ا=‪C‬م ز „ف‬ ‫‪ 1‬ه ‪T - t‬اد ;‪+M E‬ا '‪T -I; SXU‬رد ‪ E¦TD‬ا ‪ ) S‬از ‪T‬اد ;‪+M E‬ا‬
‫‪; f&D‬ر ;‪ ±‬ه ‪ -MT‬ا ‪+M S‬ا ‪+; f&D‬دن ;‪ -I‬ا ‪H‬د‪(>) ' A‬‬
‫وان ‪+; -‬م '‪; SXU‬ر و ‪T‬اد ‪T‹G -T&F‬ص '‪SXU‬‬
‫راه‪- 19‬ب ا @‪.‬ان‪:‬‬ ‫دوش ‪+; -‬م '‪; SXU‬ر‪ ƒKM ،‬و ‪T‬اد ‪+M -T&F‬ا ‪±U)D‬‬
‫از ‪x)M , +nT‬ه‪+£ E; > +zM -‬وف ‪¡Id‬ل ‪+£ , -*T&O‬وف ‪¡Id‬ل‬
‫ه‪ E; -g‬دو‪M‬ر‪+‹ A‬ف ‪ -'>I‬ه)> را ‪ E‬روز ‪ -,M‬در ‪+M‬ون ?'‪E‬‬ ‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬
‫‪|xM‬ار‪¡Id D >,‬ل ه را ‪.>'+.M‬‬ ‫از ‪ 1‬ت ‪-.) † 2‬ش ( رو ‪+ /‬ر‪- ، …  K‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪TD‬ان ‪+; n EM‬م ه ‪; EM ±U)D‬ر ‪+M‬د‬ ‫‪31‬‬
‫ا=; از ا ا از درون و ون‬ ‫ا=; از ﮥ ا ا در درون و ون ‪....‬‬
‫>‪ ُ>) 19-82‬ر(‬ ‫اق‬ ‫ون ‪...‬‬

‫‬
‫‪#D‬‬

‫‬

‫راه‪ 19‬ا »<; ر و ‪ &e‬ار‬


‫در ‪T‬رد ا‪a &I ,d E ),‬ل ا'م ‪+‬ا‪ S.v‬از ‪ EoM‬و زدن & ه ه> ‪,‬‬ ‫⇒‬
‫'‪ E‬از ‪T? +nT‬د‪D‬ن ‪a‬ال ;)>‬
‫ا‪a +P‬ل & ز'‪ -‬ه> و*‪ -‬د ‪ & Ax‬زن '>ار‪TD - >).M ،>,‬ا'> از‬ ‫⇒‬
‫ >س ‪ 19-‬و >س ‪ /8‬‬ ‫دو ‪+v -‬ض ‪.>,+xM‬‬

‫‪ K‬زن ه‬


‫راه‪ 19‬ا »<; ر و ‪ &e‬ار ‪....‬‬

‫>س ه ‪T0 -‬در و ‪ -gT/ .* ~,‬و '‪+‬م ;))>‪ A‬ه *‪.‬س‬ ‫ ‪ K‬ز‪1‬‬

‫⇒ ‪ EM °\X‬ا'>از‪ A>I E¦TD A‬از ‪T0 , ~,‬در *‪+M -gT/ .‬ا ‪,` .* I‬ن‬
‫‹‪+‬ف ;)>‪.‬‬ ‫<ُ’‪-‬ن‬
‫در;‬

‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬


‫& ا ‪ S‬د‪T0 -; EM E; >IM +D A‬ل ‪>M‬ه> ‪ D‬ه‪ 6 D 4 +‬ه‪ >,M EH‬و & ‬
‫راه‪ " 19‬ا @‪:.‬‬
‫ه را ‪ f;+ .>'fM‬ا‪K† -F&n‬ن ‪ & local community centre‬‬
‫ا‪.* +P‬س ?‪ ; (/‬دار‪+ُ0 +KX ،>,‬ز ‪d +P‬ن را ‪>); f&D ً .D+‬‬
‫ا ‪>M S‬ا'> ;‪ E‬در ا‪T‹? ,‬ص ‪TD - -; E‬ا'> ‪ &I‬را در ا'م ا‪; ,‬ر‬
‫‪T‬ن در ‪ +‬ا‪T¦ ,‬رت ?]‪T QDd +‬ز دارد‬ ‫‪32‬‬ ‫‪.>,&' (&; 33‬‬