You are on page 1of 24

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii

Informaţionale

CONECT - PROGRAM DE PARTENERIAT ÎNTRE
COMUNITĂŢILE LOCALE EBC

ANEXA 2 - PROPUNERE TEHNICĂ

Nume solicitant

PRIMĂRIA VALEA MOLDOVEI

Titlu proiect

SERVICII EBC
ECOLOGICĂ

PENTRU

OPERATORII

ÎN

AGRICULTURA

Iulie 2010

1

I. SOLICITANT ŞI PARTENERI
1. Solicitant
Nume
Adresa poştală
Telefon, fax
Nume comunitate EBC reprezentată, judeţ
Email
Numele, semnătura persoanei care are
dreptul să reprezinte UAT, ştampila
Numele managerului de proiect

PRIMĂRIA VALEA MOLDOVEI
VALEA MOLDOVEI, SUCEAVA
0230 573064 / 0230 573064
VALEA MOLDOVEI, SUCEAVA
pvmmorosanc@yahoo.com
MOROȘAN CONSTANTIN
IVANOVICI MIHAELA

2. Partener 1 (se vor include aceleaşi informaţii pentru fiecare dintre
parteneri)
Nume
Adresa poştală
Nume comunitate EBC reprezentată, judeţ
Telefon, fax
Email
Persoană de contact

PRIMĂRIA ARBORE
COMUNA ARBORE, SUCEAVA
COMUNA ARBORE, SUCEAVA
0230539510
FAX:
0230539411
primaria_arbore@yahoo.com
BULIGA GEORGETA

3. Partener 2
Nume
Adresa poştală
Nume comunitate EBC reprezentată, judeţ
Telefon, fax
Email
Persoană de contact

PRIMARIA FRUMOSU
COMUNA FRUMOSU, SUCEAVA
COMUNA FRUMOSU, SUCEAVA
0230576338
Fax:
0230576439
frumosuprimaria@yahoo.com
NEGURA VICTOR DANIEL

4 Partener 3
Nume
Adresa poştală
Nume comunitate EBC reprezentată, judeţ
Telefon, fax
Email
Persoană de contact

PRIMĂRIA CACICA
COMUNA CACICA, SUCEAVA
COMUNA CACICA, SUCEAVA
0230327002
Fax: 0230237085
primariacacica@yahoo.com
COZMICI CORNEL

Atenţie!
Solicitanţi în cadrul Programului de Parteneriat pot fi numai Unităţile Administrativ
Teritoriale din cele 255 comunităţi EBC (v. Anexa 1 la Ghidul Solicitantului).
Parteneriatul este obligatoriu cu cel puţin cel puţin o altă Unitate Administrativ
Teritorială dintr-o altă comunitate EBC decât cea din care provine solicitantul.

2

II. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

1. Titlul proiectului: SERVICII EBC PENTRU OPERATORII ÎN AGRICULTURA
ECOLOGICĂ
2. Durata proiectului (în luni): 4 luni
Atenţie!
Durata de implementare a unui proiect este de maxim 4 luni de la data semnării
acordului de finanţare nerambursabilă, având ca părţi contractante solicitantul selectat
şi respectiv Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, ca şi reprezentant al
Consorţiului.

3. Costul proiectului:
Cost total proiect

Suma solicitată prin
Programul de
Parteneriat

Total contribuţie
solicitant

% din cost total
proiect

29403 RON

25343 RON

4060 RON

13,81 %

Atenţie!
Contribuţia Programului de Parteneriat nu poate depăşi valoarea de 25.571,40 RON
pentru un proiect. Contribuţia solicitantului şi / sau a partenerilor la costul total al
proiectului este obligatorie şi reprezintă un criteriu eliminatoriu privind
eligibilitatea proiectului.
Contribuţia proprie poate fi în numerar sau parţial în numerar şi parţial contribuţie în

III. REZUMAT PROIECT
Aceasta secţiune trebuie să ofere, în maxim 15 rânduri, o descriere succintă a proiectului,
incluzând referinţe la:
Problema: Agricultorii din cele 4 comunităţi EBC Valea Moldovei, Arbore, Cacica şi
Frumosu pe langă faptul cănu au acces la piaţă de desfacere pentru produsele agricole pe
care le obţin, sunt şi slab informaţi despre posibilitatea creşterii veniturilor lor prin
practicarea agriculturii ecologice.
Scopul proiectului : Cooperarea între 4 comunităţi EBC în vederea promovării agriculturii
ecologice şi produselor obţinute din agricultura ecologică prin utilizarea TIC.
Obiective specifice: dezvoltarea timp de 4 luni, a serviciilor PAPI în 4 comunităţi EBC
(Valea Moldovei, Arbore, Cacica şi Frumosu), prin înfiinţarea unui serviciu PAPI nou, de
promovare a agriculturii ecologice utilizând instrumentele TIC; dezvoltarea de competenţe
TIC în rândul agricultorilor proveniţi din 4 comunităţi EBC interesaţi în a deveni operatori în
agricultura ecologică.
3

Rezultate aşteptate în urma implementării: un serviciu PAPI nou –pentru promovarea
agriculturii ecologice; reţea de promovare a produselor ecologice; 28 agricultori instruiţi
pentru a devenii operatori în agricultura ecologică, 8 formatori certificaţi TIC; 28 agricultori
instruiţi şi certificaţi TIC, un link de promovare a agriculturii ecologice şi a produselor
ecologice; Activităţile cheie: formarea echipei de proiect, selecţia grupului ţintă,
derularea activităţilor de instruire şi certificare, crearea unor instrumente TIC de
valorificare şi promovare a proiectului, evaluarea şi raportarea proiectului.
IV. DESCRIERE PROIECT
1. Analiza situaţiei - descrierea problemei în maxim 1 pagină
Activitatea econimică de bază în cele 4 comunităţi EBC (Valea Moldovei, Arbore,
Cacica şi Frumosu) este agricultura. Accesul pe piaţă a agricultorilor este foarte scăzut
ceea ce a dus la necultivarea unor suprafeţe semnificative de teren arabil şi la scăderea
numărului de animale. Agricultorii (în număr de peste 1000 în fiecare localitate din cele 4)
caută posibilităţi şi alternative prin care să-şi relanseze şi eficientizeze activităţile şi să
crească accesul pe piaţă, iar una din soluţii ar fi agricultura ecologică.
Rezolvarea problemei necesită eforturi atât din partea comunităţii locale, a fiecărui
agricultor dar care
nu pot fi suficiente fără implicarea unor resurse suplimentare de sprijin a acestei oarecum
„noi branşe în agricultură”.
Comunităţile EBC au pus la dispoziţia agricultorilor serviciile PAPI pentru a veni în
sprijinul rezolvării problemelor acestora precum şi primăriile prin personalul specializat.
Posibilităţile primăriilor şi a PAPI din acest moment nu oferă suficiente resurse pentru un
sprijin eficient agricultorii care ar avea posibilitatea dezvoltării unei agriculturi ecologice
din cele 4 comunităţi EBC amintite.
Oportunități:
- piaţa produselor ecologice cu o cerere în continuă creştere;
- disponibilitatea agricultorilor din cele 4 comunităţi EBC în a se familiariza cu acest
domeniu şi de a deveni operatori în agricultura ecologică;
- existenţa infrastructurii RECL şi acreditarea ca centru de formare a adulţilor a PAPI Valea
Moldovei;
- disponibilitatea de a atrage experţii DADR Suceava de a colabora la program prin
responsabilul judeţean pentru agricultura ecologică.;
- disponibilitatea personalului RECL din cele 4 comunităţi EBC de a obţine certificarea ca
formator TIC prin Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
obţinute pe alte căi decât cele formale, conform ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004;
- disponibilitatea APL de a cofinanța proiectul şi interesul manifestat;
- disponibilitatea partenerilor în aşi asuma sarcini în proiect.
Riscuri:
- dezastre naturale care ar îngreuna punerea în practică a cunoştinţelor dobîndite de catre
agricultori ;
- schimbări legislative în domeniul lansării operatorilor de agricultură ecologică care ar
îngreuna accesraea condiţiilor de certificare a agricultorilor interesaţi.

4

2. Scopul şi obiectivele specifice ale proiectului
Propunerea de proiect „Servicii EBC pentru operatorii în agricultura ecologică” doreşte să
ofere şansa a 28 de agricultori din cele 4 comunităţi EBC (Valea Moldovei, Arbore, Cacica şi
Frumosu) de a deveni operatori în agricultura ecologică ceea ce le-ar permite o relansare a
activităţilor economice ale acestora printr-un acces mai bun pe o piaţă cu o cerere în
continuă creştere, prin participarea la cursul de formare în centrele acreditate CNFPA
pentru competenţe TIC - Valea Moldovei şi Frumosu, participarea la sesiune de instruire pe
problematica agriculturii ecologice susţinută de specialişti acreditaţi din cadrul DADR
Suceava. Prin proiect urmărim creşterea potenţialului economic al comunităţilor EBC prin
dezvoltarea agriculturii şi adaptarea permanentă a serviciilor EBC la nevoile membrilor
comunităţii.
Scopul proiectului constă în dezvoltarea unei colaborări între comunitățile EBC Valea
Moldovei, Arbore, Cacica şi Frumosu în vederea promovării agriculturii ecologice şi
produselor obţinute din agricultura ecologică prin utilizarea TIC.
Primul obiectiv specific constă în dezvoltarea timp de 4 luni, a serviciilor PAPI în 4
comunităţi EBC (Valea Moldovei, Arbore, Cacica şi Frumosu), prin înfiinţarea unui serviciu
PAPI nou, de promovare a agriculturii ecologice utilizând instrumentele TIC.
Un al doilea obiectiv specific constă în dezvoltarea de competenţe TIC în rândul
agricultorilor proveniţi din 4 comunităţi EBC interesaţi în a deveni operatori în agricultura
ecologică.
După implementarea proiectului de faţă situaţia s-ar îmbunătăţii considerabil, astfel:
- formarea competenţelor TIC pentru agricultori le-ar permite utilzarea TIC ca
instrument în rezolvarea unor probleme curente, legate de accesare de fonduri si
subvenţii;
- conectarea comunităţii la evoluţiile din domeniul agriculturii şi a agriculturii
ecologice, evoluţii ale pieţei, producţiei, identificarea resurselor pentru dezvoltarea
activităţilor acestora;
- creşterea interesului faţă de agricultura ecologică atât în calitate de producători cât
şi de consumatori duce la diversificarea activităţilor agricole;
- facilitarea accesului şi identificarea proiectelor de finanţare pentru agricultură;
- creşterea potenţialului economic al localităţii;
- formarea de asociaţii şi reţele ale agricultorilor din cele 4 comunităţi EBC;
- obţinerea certificării ca operatori în agricultura ecologică;
- cu privire la serviciile RECL, plusul de valoare se identifică în dezvoltarea unui nou
serviciu PAPI, creşterea numărului de utilizatori, creşterea vizibilităţii RECL în
comunităţile implicate;
- se creează un cadru de colaborare concret între cele patru APL-uri care va facilita
cooperarea pe viitor pentru alte proiecte de dezvoltare comunitară.
3. Grupuri ţintă şi beneficiari ai proiectului
Grupul ţintă este format din agricultorii din comunitățile EBC Valea Moldovei, Arbore,
Cacica şi Frumosu care deţin suprafeţe de teren mai mari de 3 hectare.
Beneficiari direcți ai proiectului sunt 28 de agricultori interesaţi de agricultura ecologică
( câte 7 din fiecare comunitate parteneră) care vor beneficia de cursul de formare
5

acreditat CNFPA pentru competenţe TIC la care se adaugă modulul Utilizarea
instrumentelor TIC în probleme privind agricultura ecologică. Aceştia vor mai beneficia de
un stagiu de instruire privind agricultura ecologică susţinut de reprezentatul DADR
Suceava.
Beneficiari indirecți familiile celor 28 de agricultori participanți la instruire si membrii celor
4 comunități – Valea Moldovei, Arbore, Cacica şi Frumosu.
4. Activităţi
Activitatea 1.
Titlul activităţii: Intâlnirea cu reprezentanţii partenerilor şi membrii echipei de
proiect.
Tipul activităţii: de organizare a echipei de proiect
Perioada de desfăşurare: primele două 2 săptămâni
Locul desfăşurării: PAPI Valea Moldovei
Participanţi: reprezentanţi partenerilor implicaţi în proiect
Responsabil:
- Manager de proiect;
Beneficiari:
- câte un reprezentant al celor 4 parteneri implicaţi
- membrii echipei de proiect
Mijloace:
- materiale: sala PAPI , proiect în format listat pentru studiu fiecărui participant
umane : echipa RECL Valea Moldovei, reprezentanţi din partea RECL Arbore,
RECL Cacica şi RECL Frumosu.
Rezultate aşteptate:
- instruirea echipei, distribuirea şi asumarea sarcinilor prin elaborarea si completarea
fisei de post
- selecția expertilor necesari şi stabilirea mijloacelor de contactare
- realizarea planului de acţiuni pentru implementarea cu succes a activităţilor
- realizarea unui plan de monitorizare, de promovare şi a calendarului de instruire
Descrierea activităţii - această activitate se va desfăşura la centrul Papi Valea Moldovei
realizându-se astfel exercitarea funcţiilor de planificare, organizare, antrenare la acţiune şi
control. Reprezentanţii partenerilor se vor deplasa în comunitatea solicitantului şi se vor
transmite datele către toate persoanele interesate de activităţile proiectului.
Se va lucra pentru stabilirea obiectivelor, ţintelor către care va fi orientată activitatea în
viitor, precum şi a modalităţilor, acţiunilor, resurselor necesare şi alocarea lor
Activitatea 2 .
Titlul activităţii: Lansarea proiectului
Tipul activităţii: conferinţă de presă
Perioada de desfăşurare: săptămâna 3
Locul desfăşurării: Cămin Cultual Valea Moldovei
Participanţi: echipa de proiect, parteneri, reprezentanţi ai presei judeţene, reprezentanţi ai
comunităţii locale, membrii Consiliilor Locale
Responsabil:
- Manager de proiect, primarii comunităţilor, asisten manager
Beneficiari:
6

- cele 4 APL-uri care vor fi promovate în cadrul parteneriatului
- agricultorii din cele 4 comunităţi care vor fi informaţi
Mijloace:
- materiale: sala Cămin cultural Valea Moldovei, mobilier, mijloace TIC, instalaţia
de sonorizare
umane : echipa RECL Valea Moldovei, echipa de proiect şi reprezentanţii
partenerilor
Rezultate aşteptate:
- prezența a peste 50 de reprezentanţi din comunitate;
- preluare de către presă a evenimentului.
- informarea grupului ţintă despre activităţile proiectului
Descrierea activităţii - Activitatea se va desfăşura în Căminul Cultural Valea Moldovei şi va
prezenta proiectul în toate aspectele folosind şi mijloace IT tuturor celor interesaţi şi
reprezentanților mass-media.
Activitatea 3.
Titlul activităţii: Întâlnirea echipei de lucru cu experţii cheie
Tipul activităţii: de organizare a activităţilor următoare
Perioada de desfăşurare: săptămâna 2, 3, 4, 5 – întâlnire săptămânală
Locul desfăşurării: PAPI Valea Moldovei
Participanţi: echipa de proiect, reprezentanţii compartimentelor agricole din primării
Responsabil:
- Manager de proiect, asistenţi manager
Beneficiari:
- membrii echipei de proiect,
- responsabilii din partea partenerilor
- experţii cheie identificaţi şi invitaţi
Mijloace:
- materiale: sala PAPI , proiect în format listat pentru studiu fiecărui participant,
mijloace TIC din PAPI,
umane : echipa RECL Valea Moldovei, reprezentanţii RECL-urilor implicate,
experţii cheie
Rezultate aşteptate:
- stabilirea responsabilităţilor fiecărui expert cheie
- pregătirea conţinuturilor pentru sesiunile de instruire
- elaborarea criteriilor de selecţie agricultori
Descrierea activităţii. Această activitate se va desfăşura în scopul familiarizării experţilor
cheie cu obiectivele şi activităţile proiectului în vederea obţinerii de rezultate maxime şi de
calitate.
Activitatea necesita o perioada de pregătire a întâlnirii de lucru, timp in care echipa
de implementare va realiza baza de date cu toți actorii implicați in proiect si va structura
informațiile care vor fi transmise in timpul întâlnirii de lucru si pe toata perioada derulării
proiectului
Vor fi stabilite acţiunile care se vor realiza în comun şi cele realizate doar de unul
dintre parteneri, vor fi identificate criteriile de selecţie a participanților la sesiunea de
instruire, se va definitiva programa de formare prin elaborarea modului privind agricultura
ecologică, va fi elaborată strategia de desfăşurare a acțiunilor de promovare, strategia de
promovare.
Activitatea 4 .
7

Titlul activităţii: Activitate de achiziţii
Tipul activităţii: achiziţii materiale necesare proiectului
Perioada de desfăşurare: săptămâna 3,4,5, 6
Locul desfăşurării: PAPI Valea Moldovei
Participanţi: echipa de proiect
Responsabil:
- Manager de proiect, asistent manager
Beneficiari:
- 28 agricultori din comunităţile partenere care vor beneficia de materiale şi
servicii în perioada de instruire şi asistenţă
- cele 4 RECL care vor avea materiale pentru derularea corespunzătoare a
activităţilor
Mijloace:
- materiale: sala PAPI , mijloace TIC din PAPI
- umane : echipa RECL Valea Moldovei, echipa de proiect
Rezultate aşteptate:
- realizarea achiziţiilor necesare proiectului conform legislaţiei în vigoare şi
condiţiilor impuse de proiect;
Descrierea activităţii - Se va desfăşura în perioada stabilită în proiect şi va fi coordonată
de managerul de proiect sprijinit de asistentul de proiect cu calificare în contabilitate timp
în care se vor procura materialele necesare derulării proiectului .
Activitatea 5.
Titlul activităţii: Realizarea şi diseminarea materialelor de promovare
Tipul activităţii: promovare şi diseminare
Perioada de desfăşurare: săptămâna 5-12
Locul desfăşurării: în centrele PAPI din cele 4 comunităţi EBC şi în teren în cele 4
comunităţi
Participanţi: echipa de proiect
Descrierea activităţii - Se va desfăşura în perioada stabilită în proiect şi va fi
coordonată de managerul de proiect sprijinit de asistenţii de proiect şi va consta în
realizarea materialelor de promovare sub formă de afişe, pliante şi acoperirea zonelor
comunităţilor cu acest conţinut informativ. Conţinutul materialelor va fi realizat în
cooperare cu partenerii şi experţii cheie iar designul şi tipărirea vor fi subcontractate.
Responsabil:
- Manager de proiect, asistenţi manager
Beneficiari:
- direcţi: 28 agricultori din comunităţile partenere care vor accesa şi beneficia de
serviciile create prin proiect, cele 4 APL-uri partenere care vor fi promovate în
comunităţile vizate
- indirecţi : agricultorii din cele 4 comunităţi care vor putea fi înformaţi prin
intermediul PAPI
Mijloace:
- materiale: sala PAPI , mijloace TIC din PAPI, afişe, pliante
- umane : echipele RECL din cele 4 comunităţi, echipa de proiect
Rezultate aşteptate:
- realizarea materialelor de promovare, distribuirea lor în cele 4 comunităţi EBC
pentru informarea unui procent cât mai mare din locuitori asupra proiectului
- 2000 de pliante, 300 afise, 28 de mape
8

Activitatea 6.
Titlul activităţii: Evaluarea şi certificarea formatorilor TIC
Tipul activităţii: evaluare
Perioada de desfăşurare: săptămâna 5, 6, 7
Locul desfăşurării: în centre acreditate CNFPA
Participanţi: Echipele RECL din cele 4 comunităţi
Responsabil:
- Manager de proiect, asistenţi manager
Beneficiari:
- direcţi: 8 persoane – administratorii şi managerii RECL din comunităţile Valea
Moldovei, Arbore, Cacica şi Frumosu
- indirecţi : comunităţile EBC care vor avea formatori de competenţe pentru adulţi
Mijloace:
- materiale: suporturi de curs necesare atestării
- umane : echipele RECL din cele 4 comunităţi
Rezultate aşteptate:
- obţinerea acreditării pentru personalul RECL ca formatori autorizaţi pe
componenta TIC
Descrierea activităţii - Se va desfăşura în perioada stabilită în proiect şi va fi coordonată
de managerul de proiect. Cei 8 membrii ai echipelor RECL vor susţine examenul pentru
obţinerea atestatului de formator TIC prin Procedura de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, conform ORDIN Nr.
4543/468 din 23 august 2004, la un centru acreditat şi subcontractat în cadrul proiectului.
Activitatea 7.
Titlul activităţii: Realizarea campaniei de informare a agricultorilor şi selecţia grupului
ţintă
Tipul activităţii: de informare şi de selecţie a participanților la proiect
Perioada de desfăşurare: săptămâna 6,7,8,9, întâlniri de lucru şi activităţi de informare în
teren în toate cele 4 comunităţi
Locul desfăşurării: centrele PAPI din cele 4 comunităţi
Participanţi: echipa de proiect, reprezentanţii compartimentelor agricole din primării
Responsabil:
- Manager de proiect, asistenţi manager
Beneficiari:
- direcţi: 28 agricultori din comunităţile partenere
- indirecţi : agricultorii din cele 4 comunităţi
Mijloace:
- materiale: sala PAPI , mijloace TIC din PAPI, documentaţii ale reprezentanților
compartimentelor agricole din primării , mijloc de transport în teren, formulare
tip Acord de participare la program.
- umane : echipele RECL din cele 4 comunităţi, echipa de proiect reprezentanţii
compartimentelor agricole din primării
Rezultate aşteptate:
- informarea agricultorilor asupra problematicii proiectului;
- elaborarea listelor iniţiale – minim 50 agricultorii;
9

-

stabilirea contactelor pentru prezentarea proiectului;
încheierea unor formulare de participare
la proiect între reprezentanţii
Aplicantului şi beneficiarii direcţi.
- definitivarea listelor cu 28 agricultori şi rezerve;
Descrierea activităţii - Campania de informare se va desfăşura prin afişe, ședințe publice,
anunţ pe tv cablu. Activitatea de selecție a participanților va avea loc în sala Papi si se va
desfășura pe o perioada de trei săptămâni. Astfel, în săptămâna 3 de proiect va avea loc o
întâlnire la care vor participa managerul de proiect,asistentul de proiect, reprezentanţii
compartimentelor agricole din primării, expert curriculum. În cadrul acestei întâlniri se va
face selecția participanţilor. Totodată, se vor încheia contracte cu cei selectați, în care se
vor specifica responsabilitățile participanţilor beneficiari direcţi, a organizatorilor şi
partenerilor. În săptămânile 4-5 va avea loc selecţia la faţa locului a celor 28 de
participanţi.
Activitatea 8 .
Titlul activităţii: Derularea activităţilor de formare TIC
Tipul activităţii: formare
Perioada de desfăşurare: săptămâna 9-14( 6 săptămâni)
Locul desfăşurării: Centru acreditat CNFPA Valea Moldovei şi Centrul acreditat CNFPA
Frumosu Participanţi: formatori atestat, 28 cursanţi
Responsabil:
- Manager de proiect, asistent manager, expert curriculum
Beneficiari:
- 28 agricultori din comunităţile partenere
- cele 4 comunităţi vizate şi din cadrul cărăra vor participa agricultori la instruire
Mijloace:
- materiale: sala PAPI, mijloace TIC, videoproiector, materiale de diseminare a
proiectului EBC, suport de curs
- umane : formatori, expert curriculum
Rezultate aşteptate:
- prezenţă 100% la activităţile de instruire;
- formarea deprinderilor de utilizare TIC pentru 28 de agricultori;
- parcurgerea programei în parametrii temporali stabiliţi;
- apariţia de noi solicitanţi de participare la program;
- rezultate bune ale testelor de progres
Descrierea activităţii - Activitatea se va desfășura centrul acreditat CNFPA Valea Moldovei
și va fi susținută de formatori în 2 sesiuni a câte 14 cursanţi. Fiecare sesiune va dura 2
săptămâni (80 ore) la care se adaugă 10 ore modul suplimentar Utilizarea instrumentelor
TIC în probleme privind agricultura ecologică.
Activitatea 9 .
Titlul activităţii: Sesiune de informare – Agricultura ecologică
Tipul activităţii: informare
Perioada de desfăşurare: săptămâna 13,14 ( 3 zile )
Locul desfăşurării: Casa minorităţilor - Cacica
Participanţi: reprezentant MADR în teritoriu – responsabil cu agricultura ecologică de la
DADR Suceava, 28 cursanţi, echipele RECL din cele 4 comunităţi
Responsabil:
- Manager de proiect, asistent manageri
10

Beneficiari:
- direcţi: 28 agricultori din comunităţile partenere
- indirecţi : agricultorii din cele 4 comunităţi
Mijloace:
- materiale: : Casa minorităţilor - Cacica, mijloace TIC, videoproiector, materiale
suport,
- umane : responsabil cu agricultura ecologică de la DADR Suceava.
Rezultate aşteptate:
- prezenţă 100% la activităţi;
- participarea activă a cursanţilor şi clarificarea problematicii expuse
- parcurgerea activităţilor în parametrii temporali stabiliţi;
- apariţia de noi solicitanţi de participare la program;
- realizarea unui plan de afaceri pentru activităţi în agricultura ecologică
- completarea documentelor necesare pentru obţinerea acreditării operatorilor în
agricultura ecologică.
Descrierea activităţii - Activitatea se va desfășura în localitatea Cacica, locaţia Casa
minorităţilor şi va fi susţinută de responsabil cu agricultura ecologică de la DADR Suceava.
Desfăşurată pe trei zile la activitate vor participa şi echipele RECL din cele 4 comunităţi.

Activitatea 10 .
Titlul activităţii: Elaborarea bazei de date pentru serviciul PAPI de îndrumare pentru
obţinerea acreditării de operator în agricultura ecologică.
Tipul activităţii: informare
Perioada de desfăşurare: săptămâna 11- 15
Locul desfăşurării: Casa minorităţilor - Cacica
Participanţi: reprezentant MADR în teritoriu – responsabil cu agricultura ecologică de la
DADR Suceava, şi echipele RECL din cele 4 comunităţi.
Responsabil:
- Manager de proiect, asistent manageri
Beneficiari:
- direcţi: agricultorii din comunităţile partenere
- indirecţi : agricultorii din zonă
Mijloace:
- materiale: Casa minorităţilor - Cacica, mijloace TIC, videoproiector, materiale
suport,
- umane : responsabil cu agricultura ecologică de la DADR Suceava, echipele RECL
din cele 4 comunităţi
Rezultate aşteptate:
- elaborarea unei baze de date cât mai cuprinzătoare care să răspundă nevoilor
agricultorilor;
- realizarea unui site pe domeniul ecomunitate care să ofere deschidere tuturor
comunităţilor pentru problematica agriculturii ecologice;
Descrierea activităţii - Activitatea se va desfășura în localitatea Cacica, locaţia Casa
minorităţilor şi va fi susţinută de responsabil cu agricultura ecologică de la DADR Suceava.
Desfăşurată pe trei zile la activitate vor participa şi echipele RECL din cele 4 comunităţi.
Activitatea 11 .
8. Titlul activităţii: Valorificarea şi promovarea proiectului
11

Tipul activităţilor: de promovare şi diseminare
Perioada de desfăşurare: săptămâna 8-16,( 9 săptămâni)
Locul desfăşurării: PAPI, Cămin Cultural, activităţi în teren
Participanţi: formatori, echipa RECL din fiecare comunitate
Responsabil:
- Manager de proiect, asistent manageri
Beneficiari:
- direcţi: 28 agricultori din comunităţile partenere
- indirecţi : agricultorii din cele 4 comunităţi
Mijloace:
- materiale: sala PAPI, mijloace TIC, videoproiector/ mijloace de transport/pliante,
afişe
- umane : echipa de proiect, reprezentanţi ai administraţiei publice locale
Rezultate aşteptate:
- diseminarea pe o arie cât mai largă a proiectului
- interes cât mai larg pentru conferinţa de presă de final – articole de presă
- articole pe Ecomunitate.ro
- solicitări ale participanţilor pentru consultanţă PAPI pe tema agriculturii
ecologice;
- planificarea de către echipa de proiect a unui nou ciclu de formare pentru
agricultori
Descrierea activităţii - Activitatea de valorificare și promovare va fi o constantă a
proiectului ea cuprinzând activități de promovare prin pliante, afișe, activități în
teren, echipament EBC pentru copii, conferința de presa.

Oferiţi o descriere detaliată a activităţilor astfel încât, pentru fiecare activitate sau set de
activităţi să fie precizate: durata, rezultate aşteptate, persoana responsabilă cu
implementarea, beneficiari, etc.
Atenţie!
1. Aveţi în vedere includerea în planul proiectului de activităţi care să vizeze utilizarea şi
/ sau promovarea TIC. Contribuţia proiectului în domeniul TIC este obligatorie şi
reprezintă un criteriu eliminatoriu privind eligibilitatea proiectului.
2. Pentru bunurile propuse spre achiziţie prin proiect, includeţi în această secţiune
specificaţiile tehnice cât mai detaliate, astfel încât să se justifice costul alocat şi în
acelaşi timp să permită derularea unui proces eficient de achiziţii.

5. Graficul activităţilor proiectului
Atasaţi un grafic al activităţilor evidenţiind, pentru fiecare activitate in parte : i) luna de
începere ; ii) luna de încheiere si iii) persoana şi instituţia responsabilă
Activitatea/
Luna

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Instituţia şi
persoana
responsabi

12

Săptămâna

S
1

S
2

S
3

S
4

S
5

S
6

S
7

S
8

S
9

S1
0

S1
1

S1
2

S1
3

S1
4

S1
5

S1
6

Activitatea
1 - Activitate de
management

Activitatea
2 Lansarea
proiectului

Activitatea
3
Întâlnirea
echipei de lucru

Activitatea
4
Activitate de
achiziţii

Activitatea
5
Realizarea şi
diseminarea
materialelor de
promovare

Activitatea
6- Evaluarea şi
certificarea
formatorilor TIC

Activitatea
7
Realizarea
campaniei de
informare a
agricultorilor şi
selecţia grupului
ţintă

Activitatea
8
Derularea
activităţilor de
formare TIC

Activitatea
9
Sesiune de
informare –
Agricultura
ecologică

Activitatea
10 Elaborarea
bazei de date
pentru serviciul
PAPI

Activitatea
11 Valorificarea
şi promovarea
proiectului

6. Rezultate aşteptate şi continuitatea proiectului
Prezentaţi în această secţiune:
- rezultatele urmărite a fi obţinute în urma implementării, în manieră cuantificabilă;
13

-

un serviciu PAPI nou –pentru promovarea agriculturii ecologice;
reţea de promovare a produselor ecologice;
28 agricultori instruiţi şi certificaţi TIC
28 agricultori instruiţi pentru a devenii operatori în agricultura ecologică;
28 agricultori cu acces la formele de informare TIC.
8 formatori certificaţi TIC;
un link de promovare a agriculturii ecologice şi a produselor ecologice;
modul de instruire TIC Utilizarea instrumentelor TIC în probleme privind
agricultura ecologică, model de bună practică;
- o baza de date comună pentru cele 4 localităţi EBC cu documentaţii necesare
serviciului nou înfiinţat;
- impactul estimat al proiectului asupra grupului ţintă şi beneficiarilor;
- modificare pozitivă a mentalităţii privind rolul TIC în desfăşurarea unor activităţi
eficiente în agricultură;
- înţelererea rolului PAPI în a sprijini dezvoltatea ecomonică locală şi a agricultorilor;
- creşterea numărului de utilizatori ai serviciilor PAPI;
- creşterea cererii pentru organizarea de cursuiri de formare TIC acreditate CNFPA;
- apariţia operatorilor ecologici în agricultura din cele 4 comunităţi;
- colaborare mai bună între DADR Suceava şi agricultorii din cele 4 comunităţi EBC;
- înţelegerea noilor direcţiilor de dezvoltare ale agriculturii şi a oprtunităţilor pentru
agricultorii din cele 4 comunităţi EBC;
- modalităţile concrete prin care se va asigura continuitatea proiectului după încheierea
finanţării.
- organizarea în centrele acreditate CNFPA pentru competenţe TIC Valea Moldovei şi
Frumosu a noi sesiuni de instruire pentru agricultori cu costuri minime;
- acreditarea ca centre de formare pentru competențe TIC a comunităţilor Arbore şi
Cacica;
- organizarea de către serviciul
Îndrumare şi consultanţă pe problem e de
agricultură ecologică din cadrul PAPI a celor 4 comunităţi a sesiunilor de instruire
pe modului Utilizarea instrumentelor TIC în probleme privind agricultura ecologică.
- stabilirea unui plan de parteneriat cu DADR Suceava prin reprezentantul său
pentru agricultură ecologică privind informarea cât şi participarea la activităţi de
formare ale MADR pentru agricultori şi operatori în agricultura ecologică.

7. Monitorizarea implementării şi evaluarea rezultatelor
În această secţiune vă rugăm să descrieţi modalităţile concrete în care intenţionaţi să
monitorizaţi şi să evaluaţi desfăşurarea proiectului.
Monitorizarea si evaluarea activităţilor din cadrul proiectului se va realiza permanent
de către echipa de implementare si parteneri. Fiecare activitate va fi evaluata separat si se
vor elabora documente de evaluare pentru fiecare in parte. O atenţie deosebita va fi
acordata evaluării procesului de cooperare intre instituţiile cooptate si intre cadrele de
specialitate participante la instruire. De asemenea evaluarea procesului de instruire se va
realiza pe baza portofoliilor pregătite de participanţi cat si prin realizarea vizitelor de
evaluare.

14

Evaluarea întregului proiect cât şi raportarea acestuia se va realiza împreuna cu
echipa de implementare. Aceasta se va realiza pe trei dimensiuni: evaluare si raportare
financiara urmărindu-se sumele acordate in cadrul proiectului si documentele care justifica
cheltuirea acestora; evaluare si raportare narativa unde vor fi descrise activităţile realizate
si rezultatele obţinute in comparaţie cu cele prevăzute in cererea de finanţare si o evaluare
a impactului pe care l-a avut proiectul si stabilind totodată posibilităţile si modalităţile de
colaborare pe viitor intre instituţiile participante in cadrul proiectului.
V. DESCRIEREA SOLICITANTULUI ŞI A PARTENERILOR
1. Solicitantul
Experienţa în dezvoltarea şi implementarea de proiecte în cadrul RECL sau / şi în domeniile
vizate de program.
Primăria şi-a dobândit experienţa prin colaborare din 2008 în proiectul Economia
Bazată pe Cunoaştere, în cadrul căreia oferă consultanţă şi asistenţă în vederea utilizării
calculatorului prin personalul angajat special pentru acest proiect, care oferă o continuă
perfecţionare implicând astfel şi depunerea de proiecte benefice întregii comunităţi.
Implementarea la nivel local a proiectului Phare RO 2004/016-772.01.01.01 care a
avut drept rezultat și elaborarea Planului de Acţiune Locală pentru Rromi;
Elaborarea și implementarea la nivel local a proiectului privind elaborarea
Strategiei de Dezvoltare a Comunității Valea Moldovei – strategie elaborată de o echipă
formată la nivelul comunității și depusă şi înregistrată la Consiliul Județean Suceava
Echipa RECL implicată în obţinerea acreditării CNFPA – Furnizor de formare competenţe informatice, Autorizaţie nr. 164, seria SV
2. Parteneri
În cadrul proiectului EBC toate cele 4 comunități EBC au colaborat în diverse etape de
dezvoltare a RECL - urilor proprii. Personalul RECL al celor 4 comunități partenere au
participat în comun la diverse sesiuni de instruire organizate în cadrul proiectului EBC.
Partener1. Primăria Arbore şi-a dobândit experienţa prin colaborare din 2008 în
proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere, în cadrul căreia oferă consultanţă şi asistenţă în
vederea utilizării calculatorului prin personalul angajat special pentru acest proiect, care
oferă o continuă perfecţionare implicând astfel şi depunerea de proiecte benefice întregii
comunităţi.
Colaborarea între cele două comunități s-a concretizat la nivelul reţelelor RECL din cele
două comunităţi, colaborând anterior pentru depunerea proiectului Conect I EBC în clasa I,
colaborare al nivelul departamentelor de asistență socială – ambele comunități având un
procent important de cetățeni cu situații sociale deosebit de grele, colaborare concretizată
într-un parteneriat ce vizează rezolvarea mai multor probleme sociale comune.
Responsabilitățile partenerului în cadrul proiectului:
- participare cu un delegat la lansarea proiectului și numirea unui responsabil de
parteneriat;
- delegarea a 2 persoane pentru participarea la instruirea TIC;
- coordonează activitățile din cadrul proiectului la nivel local in Comuna Arbore;
15

- selectează grupul de 7 agricultori interesaţi în a desfăşura activitatea de operator în
agricultura ecologică care vor participa la activităţi
- pune la dispoziţie echipamentul necesar pregătirii grupului ţintă
- asigura personal de specialitate din departamentul pentru agricultură al primăriei
- contribuie prin personalul RECL la crearea noului serviciu din PAPI Arbore - Îndrumare şi
consultanţă pe probleme de agricultură ecologică;
- colaborează cu toți partenerii in cadrul proiectului
- promovează in comunitate si regiune activitățile din cadrul proiectului
- monitorizează, evaluează si raportează activitățile de la nivel local
Partener2. Primăria Cacica are derulate un număr important de proiecte dintre care
pot fi amintite:
Proiect integrat cu 4 acţiuni înfiinţare reţea publică de alimentare cu apă în comuna
Cacica judeţul Suceava,, b. înfiinţare rețea publică de canalizare în comuna Cacica
judeţul Suceava, c. construire grădiniţă în satul Cacica comuna Cacica judeţul Suceava,
d. dotarea caminului cultural cu sistem audio si lumini; Înfiinţare punct de informare
turistică în satul Pîrteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava
P.N.D.R. - Măsura 3.1.3. -Încurajarea activităţilor turistice – Investiţii în infrastructură la
scară mică precum şi centrele de informare – Construirea modernizarea şi dotarea
centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice; Centru
de Afaceri Multicultural Cacica, PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa Prioritara 4,
Domeniul Major de Interventie 4.1
Responsabilitățile partenerului în cadrul proiectului:
- participare cu un delegat la lansarea proiectului și numirea unui responsabil de
parteneriat;
- delegarea a 2 persoane pentru participarea la instruirea TIC;
- coordonează activitățile din cadrul proiectului la nivel local in Comuna Cacica;
- selectează grupul de 7 agricultori interesaţi în a desfăşura activitatea de operator în
agricultura ecologică care vor participa la activităţi;
- pune la dispoziţie echipamentul necesar pregătirii grupului ţintă;
- asigura personal de specialitate din departamentul pentru agricultură al primăriei;
- contribuie prin personalul RECL la crearea noului serviciu din PAPI Cacica - Îndrumare şi
consultanţă pe probleme de agricultură ecologică;
- colaborează cu toți partenerii in cadrul proiectului;
- promovează in comunitate si regiune activitățile din cadrul proiectului;
- monitorizează, evaluează si raportează activitățile de la nivel local;
Partener 3. Primăria Frumosu a iniţiat şi derulat proiecte cum ar fi Modernizare drumuri
forestiere, modernizare drumuri comunale, modernizare primărie, şcoli biblioteca. Primăria
Frumosu a colaborat la nivelul RECL cu primăria Valea Moldovei. Primăria Frumosu a depus
proiectul Canalizare şi stație de epurare pe măsura 322, FEADR.
Responsabilitățile partenerului în cadrul proiectului:
- participare cu un delegat la lansarea proiectului și numirea unui responsabil de
parteneriat;
- delegarea a 2 persoane pentru participarea la instruirea TIC;
- coordonează activitățile din cadrul proiectului la nivel local in Comuna Frumosu;
- selectează grupul de 7 agricultori interesaţi în a desfăşura activitatea de operator în
agricultura ecologică care vor participa la activităţi
- pune la dispoziţie echipamentul necesar desfăşurării activităţii de formare TIC Activitatea 8. Derularea activităţilor de formare TIC
- asigura personal de specialitate din departamentul pentru agricultură al primăriei
16

- contribuie prin personalul RECL la crearea noului serviciu din PAPI Frumosu - Îndrumare şi
consultanţă pe probleme de agricultură ecologică;
- colaborează cu toți partenerii in cadrul proiectului;
- promovează in comunitate si regiune activitățile din cadrul proiectului;
- monitorizează, evaluează si raportează activitățile de la nivel local
Atenţie!
Atasati acordul de parteneriat între toate instituţiile implicate în implementarea
proiectului aratând rolul şi responsabilităţile fiecăreia. Acordul trebuie să fie datat, semnat şi
ştampilat de către solicitant şi fiecare dintre partener(i).
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că anexarea acordului de parteneriat este obligatorie
şi va fi verificată la momentul aprecierii îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

VI. PLANUL DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI
5.1. Structura de personal propusă pentru implementarea proiectului
Descrieţi echipa de proiect punând în evidenţă rolurile şi responsabilităţile aferente
fiecărui membru al echipei de proiect
5.1. Structura de personal propusă pentru implementarea proiectului
Manager proiect: Ivanovici Mihaela – administrator IT Valea Moldovei
- Luarea deciziilor
- Coordonează echipa
- Coordonarea activităţilor din proiect
- Organizarea implementării activităţilor proiectului
- Monitorizează progresul proiectului in conformitate cu planul de activitate
- Asigură publicitatea proiectului
Asistent proiect : Fedorovici Mihai – manager RECL Valea Moldovei
- Monitorizează progresul proiectului din punct de vedere organizatoric
- Asista managerul de proiect in punerea in aplicare a deciziilor
- Coordonarea activităţilor din proiect
- Organizarea implementării activităţi
Responsabil financiar: Zisca Renate, contabil, Primăria Valea Moldovei
- Răspunde pentru derularea activităților contabile ale proiectului;
- Asigură consultanță și expertiză contabilă pentru activitatea de achiziții

Atenţie!
Persoana propusă pentru manager de proiect este managerul RECL sau administratorul IT din
partea solicitantului.
Se recomandă includerea în echipa de proiect a managerului RECL şi/sau responsabilului
IT astfel încât fiecare dintre comunităţile partenere să fie reprezentată de cel puţin o
persoană. În bugetul proiectului se pot include costuri de consultanţă pentru implementarea
tehnică a activităţilor propuse, în limita a 20% din bugetul total al proiectului.
Aceste costuri sunt eligibile numai pentru persoanele care deţin în cadrul structurii UAP poziţia
de manager RECL sau administrator IT în cadrul RECL, respectiv au delegate aceste
17
responsabilităţi.

5.2 Personalul cheie
Oferiţi o scurtă descriere a experienţei profesionale a persoanelor cheie implicate în
implementarea proiectului şi furnizaţi CV-urile acestora.

CV Manager proiect: IVANOVICI MIHAELA
Informaţii personale
Nume / Prenume IVANOVICI MIHAELA VERONICA
Adresa(e)

SAT MIRONU, COMUNA VALEA MOLDOVEI, JUDEŢUL
SUCEAVA

Telefon(-oane) 0230/558134

Mobil:

0745/892632
,
0748/987429

Fax(uri) E-mail(uri) mihaelaprundeanu@yaho.com
ivanovici,mihaela@ecomunitate.ro
Nationalitate

română

Data naşterii 06.11.980
Sex

feminin

Locul de muncă vizat /
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI şi DSP
Domeniul ocupaţional -SUCEAVA
Administraţie publică
Administrator IT .
Referent în cadrul compartimentul de Buget Finanţe şi
Contabilitate, Asistent medical comunitar în cadrul
Compartimentului de Asistenţă Medicală a Primăriei
Valea Moldovei,
Experienţa
profesională
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului

2 luni Administrator IT / 7 luni asistent social, 2 ani
referent, 4 ani asistent medical comunitar
Administrator IT, Referent , Asistent medical comunitar
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI

18

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Asigurarea bunei functionari si actualizari cu
informatii a site-ului comunitatii
Acordarea de asistenta tehnica a utilizatorilor RECL in
vederea folosirii echipamentelor TIC
Verificarea periodica, din punct de vedere fizic si
functional starea retelei
Participarea la cursurile de instruire organizate in
domeniul de activitate.

-

CONTABILITATE SI ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Educaţie şi formare
Perioada

Aptitudini şi
competenţe personale

În prezent studentă în anul III la Facultatea de Știinţe
Economice Suceava, Contabilitate şi Informatică de
gestiune,
2000-2003 - Şcoala Posliceala Sanitară de Stat Suceava,
1995-1999 - Liceul de Informatică Suceava
-

utilizez în mod curent şi facil calculatorul pe o
gamă largă de editoare de texte, editoare grafice şi
programe utilitare

-

cunoştinţe şi aptitudini de un nivel mediu de secretariat şi
contabilitate prin studiu individual, ca autodidact;
am dezvoltat relaţii de bună colaborare cu instituţiile locale,
am colaborat optim pe linia informatizării unităţii,
consultanţă, sprijin reciproc

-

Limba(i) maternă(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză

bun organizator – am obţinut acreditarea unităţii ca
Centru de formare pentru adulţi

Precizaţi limba maternă (daca este cazul
specificaţi a doua limbă maternă)
Înţelegere
Ascultare

Vorbire

Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Exprimare
scrisă

bine

bine

satisfăcăto
r

bună

bine

bine

satisfăcăto
r

satisf
ăcăto
are

Limba engleză

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru
limbi

19

Competente şi abilităţi
sociale

-

Competenţe şi cunoştinţe
de utilizare a
calculatorului

Alte competenţe şi
aptitudini

O bună comunicare cu cei din jur Asigurarea bunei
funcționari si actualizări cu informații a site-ului
comunitarii
Acordarea de asistenta tehnica a utilizatorilor RECL in
vederea folosirii echipamentelor TIC
Verificarea periodica, din punct de vedere fizic si
funcțional starea rețelei
Participarea la cursurile de instruire organizate in
domeniul de activitate.

Editoare grafice
Editoare de texte
Sisteme de operare
Arhitectura sistemelor de calcul
Calcul tabelar – Microsoft Excel
Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au
fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi
instrucţiunile)

CV asistent manager proiect: Fedorovici Mihai – Manager RECL valea Moldovei

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

FEDOROVICI MIHAI
0740 817986, STR. STANIȘTEI, COD POSTAL725300, GURA HUMORULUI,
ROMÂNIA
0230 231407

Mobil:

0740 817986

(rubrică facultativă)
mihaifedo@yahoo.com
român
07.10. 1966
masculiun

20

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional Educaţie / IT
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2008 -2010
Manger RECL Valea Moldovei

Activităţi şi responsabilităţi •
asigură managementul integrat ai resurselor umane şi materiale ale RECL;
principale •
informează membrii comunităţii asupra utilităţii serviciilor şi facilităţilor oferite în cadrul
reţelei;

exercită funcţia de facilitator pentru activităţi economice, sociale, culturale, educaţionale
şi de comunicare în cadrul comunităţii;

valorifică resursele de promovare a imaginii şi notorietăţii comunităţii prin intermediul
RECL;

oferă consultanţă pentru acces la informaţie şi surse de cunoaştere pentru toţi cetăţenii din
comunitate, prin RECL;

susţine activităţile economice din mediul de afaceri al comunităţii locale, prin facilitarea

accesului Ia surse de finanţare pentru întreprinzători;

identifică nevoile locale de servicii de instruire, educaţionale sau de consultanţă ce pot fi
acoperite folosind accesarea Punctului de Acces Public la Informaţie;

menţine un nivel eficient de comunicare cu reprezentanţii celorlalte noduri ale RECL:

susţine orientarea către profitabilitate a Punctului de Acces Public la Informaţie;

raportează periodic asupra parcursului şi funcţionalităţii RECL către primar şi Unitatea de
Management a proiectului „Economia bazată pe cunoaştere";

sprijină implementarea sistemelor de monitorizare şi evaluare a proiectului;

reprezintă profesional imaginea proiectului „Economia bazată pe cunoaştere" în
comunitate;
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Primăria Valea Moldovei, Suceava
Management RECL
1992-2010

Funcţia sau postul ocupat Profesor educaţie tehnologică, opţional - Utilizarea calculatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Programarea activităţii de învăţare
Elaborarea proiectului didactic
Organizarea activitatiilor educative.
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Evaluarea cunoştinţelor elevilor, etc
Şcoala cu clasele I-VIII Valea Moldovei, loc. Valea Moldovei, Suceava
Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada

curs de formare pentru programe din fonduri PHARE, perioada 6-18.11 2006

Perioada

2002-2003, Curs postunivesitar – Utilizarea calculatoarelor

Calificarea / diploma obţinută

Dilploma de absolvire

21

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Editoare grafice
Editoare de texte
Sisteme de operare
Arhitectura sistemelor de calcul
Calcul tabelar – Microsoft Excel
Universitatea „ Ştefan cel Mare” Suceava,

(rubrică facultativă)
1999-2001
Profesor Educaţie tehnologică
- Limbaje de programare
- Elemente de birotică şi utilizarea calculatorului
( dintre disciplinele relevante)
Universitatea „ Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, Curs postunivesitar
de conversie profesională – Educaţie Tehnologică
(rubrică facultativă)
1986 – 1991
Inginer/ diploma – examen de stat

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Institutul Politehnic ”Ghe. Asachi” - Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză

x

Limba franceză

x

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare
scrisă

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

-

am dezvoltat relaţii de bună colaborare cu instituţiile locale, în special Primaria – am
colaborat optim pe linia informatizării unităţii, consultanţă, sprijin reciproc.

22

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

am elaborat programe de activităţi curriculare şi extracurriculare, proiecte – de parteneriat cu
instituţii din localitate, proiecte comunitate – Economia Bazată pe Cunoaştere – anul 2004,
Economia Bazată pe Cunoaştere – anul 2006- proiect aprobat şi în curs de implementare
în 2007, am participat la elaborarea materialelor necesare în cadrul proiectului PHARE 2006,
Subproiectul din cadrul PIR 2005-2006

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Aptitudini de lucru cu calculatorul – elemente de soft şi hard, dobândite la cursurile mai
sus menţionate şi în activitatea de la catedră de zi cu zi – opţional Utilizarea
calculatorului / Şcoala cu clasele I/VIII Valea Moldovei

Permis(e) de conducere

Cat B

CV responsabil financiar: ZIȘCA RENATE – contabil
Curriculum vitae
INFORMAȚII PERSONALE
NUME/PRENUME: Zisca Renate
ADRESA: Oraș Frasin, județul Suceava
TELEFON: 0740370264
NAȚIONALITATE : română
DATA NAȘTERII: 23.08.1967
SEX: feminin
LOCUL DE MUNCĂ: Primăria Valea Moldovei
DOMENIUL OCUPAȚIONAL: Contabil gr I
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
- 23 ani, din care 22 ani Contabil la Primăria Frasin, 1an Contabil la Primăria Valea
Moldovei
FUNCȚIA ȘI POSTUL OCUPAT: Contabil
NUMELE ȘI ADRESA ANGAJATORULUI: Primăria Valea Moldovei, LOC. Valea Moldovei,
Suceava
TIPUL ACTIVITĂȚII SAU SECTORUL DE ACTIVITATE
- Buget, finanțe și contabilitate
Atribuții:
- Organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile Legii;
- Întocmește proiectul bugetului local și contului de încheiere a exercițiului bugetar și
le supune aprobării consiliului local
- Respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale și
depunerea acestora la termenele stabilite de organul ierarhic superior;
- Întocmirea situațiilor statistice
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Liceul Agroindustrial Rădăuți
Facultatea de Științe Economice Suceava, profil Management Financiar Contabil
23

ABILITĂȚI, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI
- Cunoștințe de contabilitate și calculatorului
- Capacitate de comunicare
- Capacitate de a lucra în echipă

Oferiţi o scurtă descriere a experienţei profesionale a persoanelor cheie implicate în
implementarea proiectului şi furnizaţi CV-urile acestora.

Atenţie!
Ataşaţi Propunerii tehnice şi CV-urile persoanelor incluse în echipa de proiect.

24