You are on page 1of 3

Maite Goñi (euskaljakintza)

ELKARRIZKETAREN EBALUAZIOA

Elkarrizketatzailea:
Elkarrizketatua:
Titulua:

Ahozko elkarrizketa aurretik


Elkarrizketaren Ikasleak eskatutako Ikaslea berandu Ikaslea oso berandu
gaia, epean pentsatu du ibili da horietako ibili da horietako
elkarrizketatua elkarrizketaren gaia batean edo gaia eta batean edota gaia
eta hitzordua eta pertsona. elkarrizketatua eta elkarrizketatua
erabaki (0-1) Hitzordua epe behin baino behin eta berriz
barruan adostu du. gehiagotan aldatu aldatu ditu.
ditu.
Elkarrizketaren Informazio ugari Erdipurdiko Informazio oso
gaia eta eta sakona lortu du. informazioa lortu anekdotikoa lortu
elkarrizketatuari du. du.
buruzko
informazioa
(0-1,5)
Galdera mota, Galdera mota Ez ditu galdera Ez ditu galdera
interesa eta ezberdinak egin mota ezberdinak mota ezberdinak
sakontasuna ditu. Denak edo egin. Batzuk egin. Galdera
(0-1,5) gehienak interesgarriak eta gehienak kaskarrak,
interesgarriak eta sakonak dira. arinak (batere landu
sakonak dira. gabekoak) eta
interesik gabekoak
dira.
Elkarrizketa idatzia
Titulua (0-1) Titulu elementuak Titulua bakarrik Titulua bakarrik
erabili ditu eta ipini du. ipini du. Ez da
denak edo ia denak Interesgarria, interesgarria,
interesgarriak, egokia eta egokia ezta
egokiak eta erakargarria da. erakargarria ere.
erakargarriak izan
dira.
Sarrera (0-1) Sarrerak informazio Sarrera nahiko Ez dago sarrerarik
interesgarria du. azalekoa da. Ez du edota ez dago
Ondo laburbiltzen laburbiltzen batere landua.
du elkarrizketaren elkarrizketaren
arima. arima.
Baliabide Erabilitako Gehigarri batzuk Ez du gehigarririk
gehigarriak: (0-1) gehigarriak ugariak erabili ditu: erabili edo erabili
argazkiak, eta oso estekaren bat edo dituenak eskasak
estekak, interesgarriak dira. beste, argazkiren eta interes
entzumena, bat… gutxikoak dira.
bideoa…
Zuzentasuna: (0-1) Akatsik gabe edota Erdizka Zuzentasun falta
Deklinabidea akats gutxi batzuk edo akatsez josia
Maite Goñi (euskaljakintza)
(mutiletaz), aditza,
morfologia
(baino/baina),
sintaxia
(erdarakada ugari
egituretan…)
Ortografia: (0-0,5) Testua zuzenduta Akats batzuk Zuzendu gabe,
Zuzentzaile dago. Akatsik gabe. daude. akatsez josia.
ortografikoa
pasatuta dago.
Puntuazioa: (0-1) Akatsik gabe edo Akats batzuk Akatsez josia
Koma, puntu eta akatsen bat.
koma, bi puntu,
puntua, eten-
puntuak…
Luzera (0-0,5) Egokia (14-18 galdera) Luzeegia edo laburregia
Maite Goñi (euskaljakintza)

IKASLEAREN AUTOEBALUAZIOA

Elkarrizketatzailea:
Elkarrizketatua:
Titulua:

Ahozko elkarrizketa aurretik


Elkarrizketaren gaia eta elkarrizketatuari Bai Ez Erdipurdi
buruzko informazio ugari eta sakona lortu dut
Elkarrizketaren gutxieneko egitura mantendu Bai Ez Atal batzuk falta
dut bai ahozkoan baita idatzikoan ere. zaizkit
Galdera mota ezberdinak prestatu ditut eta Bai Ez Erdipurdi
hauek interesgarriak eta sakonak direla
pentsatzen dut..
Elkarrizketa Idatzia
Titulu elementuak eranskina irakurri ondoren, Bai Ez Erdipurdi
erabili egin ditut eta ondo pentsatutakoak izan
dira.
Idatzizko sarreran elkarrizketatua aurkeztu dut Bai Ez Erdipurdi
eta honi buruzko informazio landua eta
interesgarria eman dudala pentsatzen dut.
Baliabide gehigarri ugari erabili dut: argazkiak, Bai Ez Erdipurdi
estekak, entzumena, bideoa… Elkarrizketatua
eta elkarrizketaren gaia hobeto ulertzeko
lagungarriak izan daitezkeela pentsatzen dut.
Idatzitakoaren zuzentasun zaintzen saiatu naiz Bai Ez Azaletik
eta bukatutakoan arlo hau errepasatu dut:
deklinabidea (mutiletaz), aditza, morfologia
(baino/baina), sintaxia (erdarakada ugari
egituretan…)
Zuzentzaile ortografikoa pasatu dut. Eta, Bai Ez Azaletik, hots,
gainera, azpimarratutako hitzak hiztegian ordenagailuak
begiratu ditut proposatutako
aldaketekin
gelditu naiz.
Puntuazioan arreta berezia jarri dut: koma, Ez Saiatu naiz baina
puntu eta koma, bi puntu, puntua, eten- inon kontsultatu
puntuak… Eta, gainera, zalantza izan dudanean gabe.
kontsultatu egin dut.
Elkarrizketari adostutako luzera eman diot. Bai Ez

Ez eta erdipurdi erantzun dituzun arloak hobetzen saiatu elkarrizketa amaitutzat eman
aurretik.