ο

ο
Ι/)

χ

Q..

<:Ι
ι

Ο

-ο

Ν
W

Ο
χ

>LIJ
~

r-..
ι

~!!!!!

οο•....
V'
Ο

>

:::>
Ο
ι

ι

ι.-.ι
<{

Ζ


<{
~ 1====:L....J,.J4

οι...
Ο

<

<
>•...•
>-

Ο

:οι::

....•
~ΞΞΞΞ:==:L..il.l

<:
ο
~
..u
~
>-

~ t====L
..•

3
i!..

ο
:;Ε
>-

:>
:> 1==:::::::;:;;~J.i

'& rκφjAfjM[BrimJfJ~' jMΏ)nOO~~niJ:t

'"

-r

••

rP [flj[p@ιjm]©IJ©rrrι§ioo©2J; [ff@nft JrΠIJMf!J~
,

1& 'J][pJ'JlJfl!J!©n
[{[j@n~
"<*."'

t,

ο

ίEw[fJ~~~~~

$t

..-

& ~©I4[fntf1 'JJ©W MW©f!Hf@2J;
rf &Q '(Qλ J'J[fJ©J}; .,~ _.fitιi~~~fW1~
.
..'"

"

,,$.',:

r~

1&

••

..ι:.'!Ξ;

.'~

,#

~

_~

d_.L"iιιI:_~

((t

"~~

~,."

'

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΩΛΕΝΟΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΣΥ ΛΛΟΓΟΥ

ΣΤΑΜΝΑΣ
ΜΑΊΟΣ ·ΙΟΥΝΙΟΣ

••

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
Τσόλκας Κων/νος
Αντιπρόεδρος:
Πανολίας Γεώργιος
Γραμματέας:
Σταμούλης
Γεώργιος
Ταμίας:
Καζάκος Δημήτριος
Μέλος:
Γκιούσης Κων!νος

••

ΕΚΔΟΤΗΣ· ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Υπεύθυνος για το Νόμο:
Σταμούλης Γιώργος
Σταμνά ΜεσολΟΥΥίου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σταμούλης Γεώργιος
Βάρρας Παναγιώτης
Τσόλκας Κώστας

••

Εκτυπωτική OFFSET
Κ. Ασημακόπουλος
& Σία Ο.Ε.
Τραυλαντώνη 2· Μεσολόγγι
Τηλ. 27007· Τηλ. & Fax: 22428

••

/

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
·ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Στον Σταμούλη Γεώργιο του
Χρήστου Τ.Θ. 5 ΑΙΤΩΛΙΚΟ (30400)
ή Λογ. Τράπεζα Εργασίας
Αριθμ.65/2850·10/89
Τηλ.0632/51555
0632/ 51448, 0641/ 56211
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 3.000 δρχ.
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 500 δρχ.
Αποστέλλεται
δωρεάν
σε Δημόσιες Υπηρεσίες,
Οργανισμούς, Μέσα
Ενημέρωσης, Συλλόγους,
Ιδρύματα .

••

Απαγορεύεται
η αναδημοσίευση
του περιεχομένου του περιοδικού,
ολική ή μερική, χωρίς την έγγραφη
άδεια της Συντακτικής
Επιτροπής
(Ν. 2121/93)

••
Η δημοσίευση οιονδήποτε
κειμένων

ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ι ΧΩΡΙΣ

ΠΊΛΟ

ι

:

σελ. 3

στο περιοδικό

γίνεται με την αποκλειστική
ευθύνη των συγγραφέων

IΙος ΜΑ0ΗΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚ0ΕΣΗΣ

Ι

Η νικήτρια έκθεση - βαθμολογία

Ι ΜΗΤΣΑΡΑΣ
10ΕΜΆΤΆ

Ο ΆΝΟΙΧΤΟΜΑΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ

.

Ι

ΆΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

.

Ι ΥΓΕΙΑ Ι Κολυμβητικές
ΙΣΤΟΡΙΑ

'1ΑΣ

σελ. 4

.....σελ. 5

Ι
..........σελ. 6

ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΕΙΑΣ: Ματαίωση των ονείρων

ΙΗ

σελ. 3

ι

'97

ΤΕΥΧΟΣ260

,

Ι ΑΝΤΙ

........σελ. 8

λοιμώξεις

Ι
......σελ. 9

Αχελώου - Επισκοπή.

Ι προΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
.

Ο προυπολογισμός της Κοινότητας για το 1997.

Ι ΤΡΑΓΙΚΟΙ

ΠΟΙΗΤΕΣ

Ι
.

Σύντομη βιογραφία των Ευριπίδη, Αριστοφάνη ..

Ι ΠΟΙΗΤιΚΗ
Ι ΜΙΚΡΆ

rQi\"1A

Ι "Της Ελλάδος" του

ΝΑΙ - ΑΣΗΜΑΝΤΑ

Άσσου Σταμούλη

Ι ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΝΕΑ

...σελ.15

Ι

Κίνδυνοι κοτά την αποθήκευση των καπνών

Ι ΣΧΟΛΕΙΑ

σελ. 13

....................... σελ. 14

Ι.

0ΕΜΆΤΑ

σελ. 12

Ι

ΟΧΙ

Σύντομες ειδησούλες του χώρου μας

Ι ΣΧΟΛΙΚΆ

σελ. 10

σελ. 16

Ι

ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόταση για κοινό σχολείο

σελ. 17

Ι ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ι Διοικητικές

εξελίξεις

.

....σελ. 18

Ι ΜΠΆΣΚΕΤ

γηπέδου

.

....σελ. 19

Ι Κατάσταση

Ι ΣΥΝΔΡΟi\ΙΗΤΕΣ Ι

Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ Ι ...

..σελ. 19
...σελ.19

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 3

ΕΞΩφγΛΛΟ:
tJrav

Το

περιοδικό μας προσπαθεί, στα πλαίσια της μικρής μας κοινωνίας να ζει
και να' κινείται στον ρυθμό
των γεγονότων.
Οι εξελίξεις όμως που έρχονται, σε ό, τι αφορά την
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα επειρεάσουν τη ζωή μας και
κατ' επέκταση και τα ενδιαφέροντα του Περιοδικού μας.
Θα αναζητήσουμε νέους
τρόπους δράσης του Περιοδικού με θέματα που θα μας
ενημερώνουν για την πραγματικότητα, θα ακούγονται
απόψεις για προβλήματα
που αφορούν στο χωριό
μας αλλά και την γύρω περιοχή αφού δεν θα είμαστε
πλέον μόνοΙ.
Κι άλλοι συνεργάτες θα
διατυπώνουν απόψεις από
άλλες κοινωνίες ώστε το περιοδικό μας να αντικατοπτρίζει τα προβλήματα και
τις θέσεις των κατοίκων του
Νέου Δήμου με όποιο σχήμα και αν προκύψεΙ.
Για να βλέπουμε λοιπόν
το περιοδικό μας να μεγαλώνει και να εξελίσεται, θα
πρέπει το έντυπο αυτό που
γεννήθηκε στο χωριό μας,
για το χωριο μας, να συνεχίσει να υπάρχει. Θα πρέπει
όλοι όσοι δεν είναι συνδρομητές του να γίνουν άμεσα.
Η οικονομική ανεξαρτησία
είναι αυτή που θα εξασφαλίσει καθαρή την προσωπικότητα και το ύφος του περιοδικού μας.
Τέλος, ας μείνει το περιοδικό και το όνομά του. ανάμνηση από τον ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ
ΩΛΕΝΕΙΑΣ
Γ. Σ.

έρΒεl η ώρα
φυσικά

ο καΒέvαs μαs/
όrι έχει σπείρει
_..Βα Βερίσεl.

ΧΩΡΙΣ

ΤΙΤΛΟ

Μπορεί
σω nUjVCi ί' ουρανού ω σκιάχφο τουτο. ωs άλλοs KPCIλCiIλCvoslούδαs, να προκαλεί ω φόβο και την φυγή
rouS σ' άλλα, !,έφραγα αυιή τη φορά αμπέλια, σώΖοvωs έωι
ω βιοs ίων απλοΊκών ανΒρώπων που σωσι« ηρονοήσσντεε
σιέργιωσαν αυιό, μα ο κίvδυvοs γι' αυroύs - rouS απλοι'κούs,
τοισ αγvούs αvaρώπου~ - δεν πέρασε.
Υπάρχουν κω ... ίCI σκουλήκια,' Δεν εννοώ ίCI γεμάω πρωίείvεs, αγαπημένη rρOφή ίων ΠCΊεινών, αλλά μιλάω για κάίΙ
XCIIλtpnYjBcSrύnOUS που λουφάΖουν IλCSίIS ακαΒαρσί ε:s του επίγειου κόσμου, συραγγίΖΟVίCΙS όίQV κι όπoίC μπορούν ω ανaρώπιvο είδοs, που σπάνια ανίισίέΙ<CΊω, ενώ πλείσίεs φορέs
χωρίs ανίισώμαίCI, !,απλώνCίαι φαρδύ πλαίύ καίόπιν ίων 0δυνηρών επιΒέσεων που έχει υποσίεί.
ΈΥClSκίvδυvοs που κανένα σKιιJXφO δεν μπορεί να "σκορπί σει" παρά μονάχα KCiTJOICS
παροπλισμέvε:s οτο αγκυροβόλι
του ΧίΟ α!,ίcs. καφόs λοιπόν ν' ανοί!,ουν πανιά. Τα σήμερα, ω
αύριο, ω πάνω' ίIS περψένει..
Π.Β.

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 4

J Ώ~ iy1;\~}]Jn~;D~
l1JflJrlfJJ!j~}'Dd: lXfJI~}]l·
θtμu:

J~~J

]D-υ-Y)Ό~

«~~~~~~~t:~g~~~~
~~y~>O

aΡοvσιάLΟV~C όnως σας εlxα~ε vnoaxcacl Tnr rIKtnpIa έκacσn τον διaΥωrισ~οv,
Σπμερα το χωριό μου ονυμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλπμα,
τπν μόλυνσπ, γι· αυτό οι όνθρω-

ποι πρέπει να πάρουν κάποια σοβαρά μέτρα οηενονυ στο ιιρόβλπμα αυτό. ούτως ώστε να μπν
κινδυνεύει
ο
συνάνθρωπός
τοικ. αλλά και οι ίόιοι. πρέπει να
βάλουν καλά στο μυαλό τους
ότι το περιβάλλον είναι ένα κομάτι τπς ζωπς τοικ. όπου αν κοτσστρσφεί
θα κστοστραφούν
και οι Ιόιοι. .
Δεν είναι σωστό οι άνθρωποι

Στιγμιότυπο από τα 10 Μαθητικό
Ο

να αμελούν κάποια οημοντικό
στοιχεία όηωο: Όταν ππγαίνουμε Π.Χ. στο δάσος του χωριού
μας έναν περίπατο, ανάβουμε
ένα τσιγάρο και το πετάμε κάτω
και αμελούμε το ότι μπορεί να
προκλπθεί σοεορή πυρκαγιά
Άλλοι πάλι ππγαίνουν δίχως
να είναι εηοκη κυνπγίου, για
κυνηνι. Όχι δεν είναι σωστό
γιατί και τα ζώα είναι ένα λιθαράκι το οποίο αποτελείτο
περιβάλλον. Δεν πρέπει λοιπόν να
βάζουμε σε κίνδυνο το χωριό
μας από όική μας απροσεξία
Ακόμπ ένας σοβαρός παράγοντοτ ο οποίος απειλεί το περιβάλλον του χωριού μας είναι και n
μεγάλπ κρήση φυτοφορμάκων
Όπως ξέρουμε σχεδόν όλοι οι
κωρισνοί έχουμε καλλιέργειες
όπου χρειάζovίαι φροντίόο, και
έτσι οι γεωργοί καταναλώνουν
πολλά φυτοφάρμακα
σε υπερβολικές οοοοτητε« Αυτό ομω;
κοτοστρεφε: το περιβάλλον και

Διαγωνισμό έκθεσης που δΙΟΡΥανωσε με επιτυχ,α

Σύλλογος μας. νικήτρια του οποίου αναδείχθηκε

η Σπυριδούλα Κρέταη.

σιγά σιγά εμάς τους ίόιοικ. Επίσπς όπως σε όλους είναι γνωστό
ένα στολίδι του χωριού μας είναι
και n θάλασσα n οποία βρίσκεται
κάτω από τπν απειλπ των χωριανών.
Γιατί, ππγαίνουμε για μπάνιο,
πέρνουμε μαζί μας φονητό και
ύστερα οφήνουμε τα οηοφόνισ
μας στπν παραλία. Άλλοι πάλι
που πετούν τα σκουπίδια τους
~:

~Iι

~~

\;..•...ε'fAεις ~,
Λοιnοr

~

Ι/Ι

,

ι/

οι rcες

~

Υuιές ΛέfAε σε εσάς
τους fAεΥαΛιίτεΡοvς ότι
-....:::CΙέΛΟVfAεKαCΙαpό περlβάΛ-

1
h

h

71

:(

Λο" Υιατί CΙtAOVfAc
ra U,oovfAc".:o

/'" \

στπν θάλασσα και τπν μολύνουν; Βάζουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα Ψάρια αλλά και τους ίδιους
τους συνανθρώπους τους όπου
κολυμπούν μέσα σ' αυτά. Δεν είναι δυνατόν, εμεκ οι ίδιοι να βάζουμε σε κίνδυνο το περιβάλλον
του χωριού μας αλλά και τκ άλλες ανθρώπινες ζωές.
Μλο ένα κακό ελάττωμα των
ανθρώπων είναι να πετούν το
σκουπίδια τοικ όπου να 'ναι, όπου τους βολεύει, σικ ρεμοιιετ;
στους όρόμοικ. ενώ ξέρουν ότι
υπάρχει και n σκουπιδιάρα. Γιατί,
λοιπόν οι άνθρωποι ενώ έχουν
τπν δυνατότητα να κάνουν τόσα καλά όπου μπορούν να οδηνήσουν προς το καλό το περιβάλλον του χωριού μας κάνουν
το άκρως αντίθετο:

-

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 5
Πρέπει να καταλάβουν τα λάθπ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΟΝ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜΟ
ΤΑΞΗ
BAΘMOΛOΓlA
ΝΑ

τοικ για να μπν πάρουν το ίδιο ηοράδειγμα και τα παιδιά τοικ και Ο:
δπγπσουν το νροφικό αυτό χωριό
στπν κοτοσιροφή. Λοιπόν να μπν
πετάμε τα σκουπίδια μας όπου
βρούμε Π.Χ. θάλασσες, όρόμουτ
Κ.Τ.λ. 'Οχι μεγάλπ κατανάλωσπ
Περισσότερες
φυτοφορμόκων.
αναδασώσεις.
Αν οκοηουθήοουμε τοικ κανόνες ουτούτ. θα προστατεύαουμε
όΧΙ μόνο το χωριό μας αλλά και
τους συνανθρώπους μας. Εμείς
λοιπόν οι νέες γενιές λέμε σε ε·
σάς τους μεγαλύτερους ότι θέλουμε καθαρό περιβάλλον γιατί
θέλουμε να ζΠσουμε. Δίχως να
τηρείτε τοικ προπγούμενους κονόνετ είναι σαν να σκοτωνετε όΧΙ
μόνο το περιβάλλον του όμορφου
χωριού μστ. αλλά και εμότ;
Θυμπθείτε λοιπόν ότι το καθαρό
περιβάλλον σπμαίνει ζωπ
ΣπuριδoύίJα κρέτσπ, ΣΤ' Δπμοτικού

Ο

ον c." .- Or-.l\.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

H:,:.f

~-------

/(;~

((-Ct ...- ~

11
~

------~v

f

\

Η ΑΝθΡΩ1ΓIΑ
"ΖΕΤ5.IΠΏ5.IΑ

Ι

Σ1'
9
ΣΤ'
8
ΣΤ'
8
Ε'
8
Σ1'
7
Σ1'
7
ΣΤ'
7
Σ1'
7
Ε'
7
Ε'
6
ΣΤ'
6
ΣΤ
6
Ε'
6
Ε'
6
Ε'
Ε.Θ.
Ε'
Ε.Θ.
Ε.Θ.
Σ1'
ΣΤ
Ε.Θ.
ΣΤ
Ε.Θ.
ΣΤ'
Ε.Θ.
Ε'
Ε.Θ.
(Απούσα λόγω ασθνείας)

-----.

.•..

ΤΑ ΔΑ5.Η
ΤΑ 'ΧΟΥΜΕ ΧΑ5.ΕI
ΚΙ Ο ΟΥΡΑΝΟ5.
ΑΝ Α5.ΤΕΝ ΑΓ ΜΟ5.

Σπυριδούλα Κρέτση
Αθανασία Παπαδοπούλου
Βάσω Τσεκούρα
Ντίνα Σουλιώτη
Παύλοι; Κακούρης
Γιάwης Τάσιος
Γιώργος Β. Τσίρκας
Βάσω Γκιούση
Αγαθή Σπατούλα
Γιάwα Μακρή
Ντίνα Μπακατσέλου
Πάνος Χαρίτος
Χρήστο; Μαυρομμάτης
Γιάwης Σπατούλας
Βασίλης Κακούρητ;
Βασίλης Τσιλιπάνος
Σπύρος KoντoγιΆVνης
Τάσος Τσίρκας
Γιάννη; Μπούρος
Σπυριδούλα Λιάκα
Γιώργος Ι. Τσίρκας
Βασιλική Γκέκα

ι

ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ
ΣΤΗ "ΖΕΝΙΤΙΑ

ΜΑ 'ΤΩ ΕΛΠΊΖΩ
ΚΑΙ 5.μαlΖΩ
ΚΟΙΤΑΩ Μ1ΓΡΟ5.ΤΑ
ΜΕ ΜΑΤΙΑ

1ΓΑΙΔΙΚΑ.

~~~~~~~~==================~~----------------------

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 6

ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
:Ετην

πέμπτη αναφορά που
κάνει το περιοδικό μας στην υπόθεση της επανίδρυσης του
Δήμου Ωλενείας θα αναφερθούμε στην τελευταία ενέργεια που έκανε η επιτροπή επανασύστασης
του Δήμου
Ωλενείας. Μια επιστολή στο
Γενικό Γραμματεά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην
Πάτρα, που την δημοσιεύουμε
αυτούσια.
Στaμνά12/0uνίοu

.nH:1VI0E Q.n..ENEIA.E
• ΜΑ ΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
• ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
τοuς ιστορικούς λόγοuς ποu
σuνδέοuν τις Κοινότητες με
τον παλαιό Δήμο, αλλά κuρίως
επειδή ο Δήμος Ωλενείας (θα
περιλαμβάνει τοuς ΟΤΑ Ιταf.J.νάς~QQJ3.εfJYίsJ()-,- A'i-iOU
Ηλία ΛΩΙ _ψ..QqyΚ!JυλΙικων.ρε
Q@QPJl-lΊf2._Q!J!l!ιιsΔ
__κgι 'Υια 1...0
ΑΥ-,ιελόκαCJTQΟ),
είναι από μόνος τοuς Δήμος βιώσιμος

νασύσταση τou Δήμοu (το οποίο έχοuν αποδεχθεί οι ενδιαφερόμενες Κοινότητες).
β) Απόφαση uπ' αριθ. 20/97
Κοινότητας Σταμνάς και απόφαση33/97,
γ) Απόφαση uπ' αριθ. 18/97
Κοινότητος Χρuσοβεργίου
δ) Επιστολή Κοινότητας προς
την ΤΕΔΚ TOUΝομού με αριθ.
πρωτ. 800/5-5-97.
ε) Απόφαση uπ' αριθ. 16/87.
Με ιδιαίτερη τιμή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑ ΝΑΙ ΥΠ ΑΙΗΙ
ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΕΙΑΣ

1997

Κύριε Περιφερειάρχα,
Σuνεχίζοντας την δύσκολη
όσο και αγωνιώδη προσπάθειά μας για την επανασύσταση TOUπαλαιού Δήμου Ωλενείας,
στα
πλαίσια
TOU
προγράμματος
'ΊΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" και έχοντας
την σuνεργασία και σuμπαράσταση τou Κοινοτικού ΣuμβοuMou, το οποlο σuμμετέχει στην
Επιτροπή αuτή, απευθuνόμαστε την ύστατη στιγμή σε Σας,
με την ελπΙδα ότι η Περιφερειακή ΔιοΙκηση θα ξαναδεί με κατανόηση το σοβαρό πρόβλημα
nou προκύπτει για την Κοινότητά μας αλλά και τις γύρω Κοινότητες. με την σuνένωσή
τοuς με τον Δήμο Αιτωλικού.
Μια εξέλιξη nou κανενας από
τοuς κατοίκοuς της περιοχι]ς
δεν επιθuμεί. Οχι μόνο για

• ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ

-Μέρος V-

Μάλλον
θα κοιμηθεί

γιο
πάντα ...

q

προτεινόμενος νέος Δήμος
Ωλενείας, πληρεί όλα εκεΙνα
τα κριτήρια nou καθορίζει ο νέος νόμος (πληθuσμιακά. γεωγραφικά. οικονομικά. ιστορικά.
αναΠΤUξιαKάκ.λ.π.).
Για τοuς παραπάνω λόγου
nou εν σuντομία αναφεροuμε.
μαζί με τον έντονο προβληματισμό και αγωνία μας. αλλά και
την Άρνησή μας να "ενταχθούμε" στο Δήμο Αιτωλικού. uποβάλοuμε σuνημμενσ μια σειρά
έγγραφα όπως. α) Πρόταση Σχέδιο απόφοσης για την επο-

Η παραπάνω επιστολή συντάχθηκε όταν όλα έδειχναν.
ότι θα μας εντάξουν στο Δήμο
Αιτωλικού, κάτι που αργότερα
αναθεωρήθηκε γι' άγνωστους
λόγους.
Το περιεχόμενο της επιστολής κρίθηκε δίκαιο αλλά άργησαν να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες από τα Κοινοτικά
Συμβούλια της περιοχής, με αποτέλεσμα οι ιιροτόσεκ; της
περιφέρειας να έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπ. Εσωτερικών,
σύμφωνα με τις εισηγήσεις
που έγιναν από την επιτροπή
του Νομού.
Πιστεύουμε ότι όλες οι επιτροπές που συστήθηκαν από
το Υπ. Εσωτερικών για την
προώθηση των προτάσεων των
Δήμων και Κοινοτήτων για τις
συνενώσεις, κινήθηκαν δόλια
και υστερόβουλα. οφου στην

••

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 7
---ι~~Περιφερειακή
κηση δεν έφθασαν
ρήσεις

Διοίοι αντιρ-

των τοπικών

ντων. Αντιρρήσεις
αργότερα

αρχό-

που ίσως

σταθούν

εμπόδιο

πολλών κοινοτήτων
να λαμβάνονται
ριοχής

χωρίς

υπ' όψιν οι ι-

διαιτερότητες

της κάθε πε-

και οι δυνατότητες

συνεργασίας

στην εφαρμογή του νόμου.

που σύ-

ρονται σε συνενώσεις

πελατεία τους.
Ο καλύτερος
διασφάλιζε
Τοπικής

τρόπος που θα
τον

την αξιοπιστία

και ανάπτυξής

θεσμό

της

Αυτοδιοίκησης

τερικών,

και

του Υπ. Εσω-

είναι να δημοσίευε

της.

το τελευταίο,

χώς κανείς από τους εκλεγ-

Στο Νομό μας πάνω από 30

ολοκληρωμένη

μένους νυν και τέως δεν πα-

Δήμοι και Κοινότητες

έχουν

λέτη για τον αριθμό των Δή-

ρουσιάστηκε

εκφράσει

τους

μων που μπορεί να είναι βιώ-

Και μέχρι

σήμερα,

δυστυ-

στο

Εσωτερικών

Υπ.

να διατυπώσει

προφορικά τα δίκαια αιτήμα-

την αντίθεσή

Τ.Ε.Δ.Κ.

τά μας.
Και τα αποτελέσματα

αυτής

πρόταση - με-

σιμοι σύμφωνα με τα κριτήρια

για τις συνενώσεις.
Οι προτάσεις

για κάθε Νομό,

που έκανε

η

διαφοροποιήθηκαν

από την επιτροπή του Νομού

του

Σχεδίου

'ΊΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" .
Προτάσεις

που θα έμπαιναν

της αδράνειας θα τα ζήσουμε

και αυτές με την σειρά τους

στην κρίση των τοπικών κοι-

σύντομα.

από την Περιφέρεια

νωνιών για να πεισθούν οι κά-

Η τοπική

εφημερίδα

"Νέοι

ντας

έτσι

τον

μειώνο-

αριθμό

των

Καιροί" σε δημοσίευμα της 8'"

προτεινόμενων

Ιουλίου 1997 γράφει ότι οι 31

ποτέλεσμα

προτεινόμενοι

ντιδράσεις και μέσα στα όργανα της Τ.Ε.Δ.Κ.

Δήμοι

γίνο-

νται 20. Από τον σχετικό πίνακα

αναδημοσιεύουμε

το

μέχρι

σήμερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αιτωλικού

δεν

σχεδιου

Στο χρονικό

συνενώσεων.
αυτό διάστημα

των επαφών και διαβουλεύσεων θα δίνονταν η ευκαιρία
για προσέγγιση
κοινωνιών

των τόπικών

και για την άρση

ΑΡ.ΟΤΑ Σ-Π.
ΠΛΗθΥΣΜΟΣ

ΕΔΡΑ
Αιτωλικό

6.453

ΑγγελοκόστΡουΑγγελόκοστΡΟ6.344

Από το δημοσίευμα

α-

τοικοι για την αναγκαιότητα
του

ΔΙΑΦΟΡΑΑΠΟΠΡΟΤΑΣΗΔΙΑΦΟΡΑΑΠΟΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΠΙΤΡ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Τ.Ε.Δ.Κ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ
ΝΕΟΙΔΗΜΟΙ

ΝΑ

16.

να υπάρχουν

γνωρίζει τις απόψεις του Υπ.

τμήμα που μας αφορά.

15.

Κανείς

δήμων με α-

διαπι-

4
5

Εσωτερικών

Έναζ Δήμοι; συν
Κοινοτ. Σωμνάζ

5

Έναζ ΔπμΟζσυν

κοινοι. Στσμνό;

Έναζ Δr1μoζπλπν
Έναζ δriμoζ πλπν
Κοινοτ. Σωμνάζ
Κοινοτ. Στομνότ;
·Εδρο
.Αγγελόκοστρο
.Καλύβια

5-6

για τον αριθμό

των όποιων επιφυλάξεων.
Και το πιο σημαντικό, θα εί-

στώνεται ότι οι απόψεις των
κατοίκων δεν λαμβάνονται

των δήμων στο Νομό μας.

καθόλου υπ' όψιν και μας με-

θα μειωθεί ή θα αυξηθεί όχι

κράτες - εμπνευστές

ταφέρουν όπου θέλουν και ο-

σύμφωνα με κριτήρια

"Ιωάννης

πως θέλουν, διότι η παρουσία

μότητος

μας στα διάφορα κέντρα οηο-

θος των πιέσεων που θα α-

Τίποτα απ' όλα ουτο δεν έγι-

φάσεων είναι ανύπαρκτη.

σκηθούν

νε με αποτέλεσμα

Διαβάζοντας

τις τοπικές

ε-

φημερίδες

διαπιστώνουμε

διαμαρτuρίες και παράπονα

Φοβάμαι ότι ο αριθμός αυτός
βιωσι-

αλλά από το μέγεστην εξουσία

Υη. Εσωτερικών

από τους ι-

σχυρούς, προκειμένου
ξασφαλίσουν

του

την

να ε-

εκλογική

χαν την ευκαιρία

οι τεχνοτου Σχ.

Καποδίστριας"

να

δουν την πραγματικότητα.
σήμερα να

επικρατεί τραγελαφική

κατά-

σταση.
Γεώργιος Σταμούλης

=

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 8

KOΛγMBHrιK~ΣΛOIMΩΞ~IΣ· M~1PAΠΡΟΛΗΨΗΣ
Διανύουμε περίοδο Καλοκαιρινών διακοπών και κρίναμε σκόπιμο, να αναδημοσιεύσουμε το παρακάτω
άρθρο του Μικροβιολόγου
και συγχωριανού μας
ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΑΝΕΤΗ,
από το 80 τεύχος (Μάϊος,
lούνιος 1994).
Σκοπός του άρθρου είναι
να ενημερώσει τους αναγνώστες για τις κολυμθητικές λοιμώξεις σε όποια θάλασσα κι αν κολυμπούν,
αλλά και στη δική μας.

Η

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου επηρρεάζει σημαντικά τις τοπικές κλιματικές
και περιβαλλοντικές
συνθήκες και αποτελεί ένα
οικολογικό σύστημα μοναδικής πολυπλοκότητας και
σημασίας.
Εκτός από την ευρύτερη
οικολογική της σημασία, η λιμνοθάλασα και ειδικότερα η
εκτεταμένη παραλία της Σταμνάς και του Αη - Λιά, αποτελούν παραδοσιακά περιοχή
αναψυχής και κολύμβησης
των κατοίκων των παραπάνω
κοινοτήτων, καθώς και πολυάριθμων επισκεmών από
άλλες περιοχές.
Ωστόσο. οι κολυμβητικές
δραστηριότητες
σε νερά με
τους οικ ολονικ ούτ; χαρακτήρες της παραλίας Σταμνάς,
είναι δυνατό να προκαλέσουν λοιμώξεις στους λουόμενους και να δημιουργήσουν προβλήματα Δημόσιας
Υνείοτ; Από την άποψη της

συχνότητας,
σημαντικότερες λοιμώξεις είναι οι φλεγμονές του δέρματος
(πυοδερματίτιδες),
των ματιών
(επιπεφυκίτιδες),
του μέσου
αυτιού (ωτίτιδες), του γυναικείου κόλπου (κολπίτιδες)
και του αναπνευστικού
συστήματος. Οι λοιμώξεις ουτές αποτελούν το 80-90%
των λοιμώξεων που σχετίζονται με την κολύμβηση. Λιγότερο συχνές κατηγορίες είναι οι ουρολοιμώξεις
και
ακόμη σπανιότερες οι εντερολοιμώξεις (γαστρεντερίτιδες - τύφος - παράτυφοι).
που και οι δυο μαζί αποτελούν περίπου το υπόλοιπο
10% των λοιμώξεων.
Οι μικροοργανισμοί
που
προκαλούν τις λοιμώξεις αυτές προέρχονται από τον άνθρωπο και τα ζώα ή από το
φυσικό περιβάλλον και είναι
δυνατό να επιζήσουν επί αξιόλογο χρόνο σε νερό, όπως της λιμνοθάλασσας, το
οποίο έχει σχετικά υψηλή
θερμοκρασία,
πολλές θρεmικές ουσίες ζωτικής και φυτικής προέλευσης, αυξημένη
θολερότητα και μικρή περιεκτικότητα σε αλάτι.
Η προέλευση των παθογόνων μικροοργανισμών και οι
φυσικές ιδιότητες του νερού.
στο οποίο αποβάλλονται, επιβάλλουν τη λήψη ορισμένων μέτρων για τον περιορισμό της συχνότητας
των
κολυμβητικών λοιμώξεων.
Μεταξύ των μέτρων αυτών
σημαντικότερα είναι: α) η α-

ποτροπή της ελεύθερης αποβολής στη λιμνοθάλασσα
κοπράνων ανθρώπων και
ζώων καθώς και ακατέργαστων λυμάτων ή οικιακών
και γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων, β) ο περιορισμόςτηςυπερσύχνασηςτης
κολυμβητικής περιοχής και
γ) η ανάπτυξη κοινωνικήςαγωγής υγιεινής των κολυμβητών.
Για την εφαρμογή του πρώτου μέτρου χρειάζεται η συνεργασία των πολιτών με τις
υγειονομικές
και αστυνομικές αρχές και η τήρηση πολεοδομικών και υγειονομικών
διατάξεων, ενώ για τα άλλα
δύο απαιτείται μόνο ενημέρωση του κοινού και η εφαρμογή απλών οδηγιών. Ειδικότερα. οι κολυμβητές πρέπει
να αποφεύγουν τον πυκνό
συνωστισμό και να κολυμβουν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση της παραλίας Επίσης, πρέπει να μη
αποβάλουν στο νερό τις διόφορες φυσικές τους εκκρίσεις και να αποφεύγουν την
κολύμβηση, όταν έχουν έστω
και ασήμαντες πυογόνες φλεγμονές του δέρματος ή του αναπνευστικού τους συστήματος.
Η τήρηση των μέτρων αυτών
και το καλό πλύσιμο του σώματος και των μαλλιών με τρεχούμενο νερό και σαπούνι μετά το κολύμπι. θα περιορίσουν
σημαντικά τις πιθανότητες κολυμβητικής λοίμωξης και θα εξασφαλισουντην καλή υγειονολογικη κατάσταση του νερού
της λιμνοθάλασσας.
Σ.Τ.

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 9

Η JΣΤΟΡJΑ ΜΑΣ
ΣuvεχίΖοvr;ας τ;ηv Γ1αρουσίαση Τ;;Ι;V άΡ8~ωv Γ10υαvαφ~ροvr;αι στ;ηv ιστ;ορία τ;ης/ ευρύτ;ερης Γ1εριοχής μας, δημοσιευουμε σημερα τ;ηv σuvεχεια τ;ης ισwpιας τ;ης Γ10Λης
ΑΧΕΛΩΟΣ σχετ;ικά με τ;ηv εΓ1ισΚΟΓ1ή
τ;ης.
Επιμέλεια και ανεύρεσn στοιχείων ΠΑΝΟΣ Κ. ΜΠΟΥΡΟΣ

«ΑΧΕΛΏΟΥ
Η μονη στην κάτω Αιτωλία.

εξαίρεση
αυτη της Ναυπάκτου, πολύ αξιόλογη οιτωλική Επισκοπή με δικιά της έδρα στην
πόλη Αχελωος. επί δεκατρείς και παραπάνω αιώνες. όμως σήμερα απροσδιόριστη τοπογροφικά και γνωστή από την
Επισκοπή αυτής της ομώνυμης πόλης
Αχελωου.
Ιστορικά θεωρείται ως μία απο τις
αρχαιοτερες
ορθόδοξες επισκοπές,
με άγνωστον όμως το χρόνο της συοτάσεως της Συνδέθηκε και ακολούθησε στην αρχή την ιστορία της Μητροπόλεως
Νικόπολης,
Ναυπάκτου
κατοπιν και Ναυπάκτου και Άρτας από
το 1367 μεχρι το 180 αιώνα, όπου για
τελευταίο φορα βρίσκουμε την Μητροπολη - Επισκοπή αυτή οε επίσημα
εκκληοιαστικα εγγραφα.
Στα τελη του 40υ αιώνα όταν ιιρονματαποιήθηκε

από ταν

αυιοκράιορα

Θεοδοσιο διαχωρισμός του Ρωμαίκού
Κράτους οε Δυτικό με βασιλιά τον
Ονωριο και Α ατολικο με τον Αρκαδιο,
η Νουπακτος ως έδρα Μητροπόλεως
έχει και την Επισκοπή Αχελώου.
-Κστο τον χωρισμό του Ρωμαίκού
Κράτους ανοφερεται ως Μητρόπολις
η Ναύπακτος, εχουσα Επισκοπήν την
πολιν Αχελωον> (Εκκλησιαστική Εγκυκλοποιδεια - Αχελωου Επισκοπή).
ΕπιΙουστινιανου.
οταν ο Μητροπολιτης Ναυηοκιου και Νικοπολης έβαλε
τον τιτλον
Είαρχου πάσης Αιτωλιας", η Μητροπολη περιλάμβανε εννεα εηιοκοηεο μεταξύ των οποίων
και την Αχελωου. Ο MichaeIiw Le
QuIen καταταοοει την Επισκοπή Αχελωου οτην 1?η θεση, μεταξύ των εηιοκοπων ουνολο 13 της μητροπολης
Νικοπολης της Παλαιος Ηπείρου. ενω
κατα τα πρωτα ετη της προαγωγης

της Νουποκτου οε μητρόπολη, οτον
διαδ(,χ'ψε

ναρω στο 896-900

μ.Χ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ»

αυτήν της Νικόπολης αναφερεται με
το σύνθετο τιτλο Ναυπάκτου - Νικόπολης. Η επισκοπη Αχελωου καταλαμβάνει την Υ' θεση μεταξυ των οκτώ επισκοπών που υποκεινται οτην
μητρόπολη Ναυπάκτου, σύμφωνα με
την επί Λέοντος του Σοφού (886-911
μΧ) σχετική διατυπωοη. -οηωτ; έχωσι τάξεως οι θρονοι των εκκλησιων.
των υπακειμενων
τω Πατριαρχη
Κων/λεως» που αναφέρεται απο διάφορες πηγές και εχει έτσι" + τη Ναυπάκτου - Νικοπόλεως λε. α' ο Βουνδίτζης, β' ο Αετου, Υ' ο Αχελώου. δ' ο
Ρωγών, ε' ο Ιωαννίνων c:' ο φωτικής.
ζ' ο Ανδριονουηόλεωο
(ίσως Δροινουπόλεως), η' ο Βουθρωτου». Αλλο
και σε όλες τις αυτοκρατορικες
και
πατριαρχικες πραξεις και μεταβολεc:
της τάξης των εκκλησιων. η επισκοπή
Αχελώου πάντα μνημονευεται
με τη
δικαιοδοσία της μητρόπαλης Ναυπάκτου και Άρτης. Επι Μιχαηλ Α' (1204)
όταν η Αιτωλοακαρνανία
ηροοοριηθηκε στο Δεσποτατο τηc: Ηπειρου με
πρωτεύαυσα και συγχρόνως έδρα μητροπόλεως την Άρια, οι τρεις επιοκοπές της Αιτωλοακαρνονίας
(Βονιτηc.
Αετού,
Αχελωου)
εξακολούθηοαν.
μαζί με άλλες έξι ηηεφωτικετ; την υπαγωγή τους στην μητροπολη αυτή.
της οποιας ο μηφοπολιτης
ειχε τον
τίτλο "Υπερτιμος Αρτης κοι Ναυπακτου.
Εξαρχος δε πασης Αιτωλίας η -Υιιερτιμος Ναυπάκτου Έξαρχος δε Νικοπολεως και πάσης Αιιωλιο;». Αλλά κοι στη
συνέχειο επι Ιωάvνου Η του ΠαλαιολοΥου (1425-1448). οιιοτι εΥινε διαχωρισμος των υιιοκεψενων στην μητροπολη
Ναυπακτου - Αρτης ιηιοκοηων ΟΠΟ την
Επισκοπη Ιωαννινων που ηροοχθηκε οι
Μητρόπολη Η εηιοκοηη Αχελωου. πάντοτε μοζί με τις δυο ολλΕς. θονιιοοτ
και Αετου. εξοκολουθηοε να υπαγε. ιοι
στην μητραπαλη Ναυπω.ταυ και Αρτηc

ΜΕΡΟΣ

ιιι

Ο βίος της Επισκοπής 'Αχελώου συνεχίζεται και κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας.
Χειρόγραφος
κώδικας του ιζ' αιώνα ορίζοντας μεταξύ
άλλων και «ηερί ποίοι των μητροπόλεων έχουν την σήμερον Επισκοιιότ;», περιλαμβάνει υπό τον Ναυπάκτου πάντα, τις επισκοπές Βοδίτζης,
Αετου, 'Άχερόν, =Αχελώου, «και Ρωγών μετά της Καρνονεοτ;».
Η τελευταία εκκλησιαστική
πηγή, η
οποια μνημονεύει την επισκοπή Αχελωου είναι πράξη του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Κυπριανού του ετους 1708, «ορίζουσα,
όπως ο
μητροπολίτης Άρτης έχη το δικαίωμα
του χειροτονείν, τους υπ' αυτών ειιιοκοτιοικ; Βονδίτζης, Αετού, Αχελώου.
Ρωγων και Φωτικής, ων επισκοπαί ησαν τέως έρημοι".
Η παρακμή και η εξαιτίας αγνώστων
λόγων εξαφάνιση της πόλης Αχελωου, ειιέφερε και την μετάθεση της εδρας της επισκοπής,
τουλάχιmον
απο τα μεοα του 170υ αιώνα 010
Αγγελοκαστρο,
με το ίδιο όμως παντοτε αρχαίο τίτλο του Αχελώου "ο επισκοπός της (πόλεως Αχελώου) διαμενει στο Αγγελόκαστρο
και έχει
δικαιοδοσία επί του Ζαπαντίου, Μεσολογγίου και Αιτωλιωι». γράφουν,
ήδη από το 1675-76 οι περιηγητες
Zac SPOn και C. WheIer. Στο "τακτικον"
μεταξυ των ενταγμένων «τη Ναυπακτου - Νικοπόλεως" επιοκοπων Βονιιοηο και Αετού σημειώνεται ότι "ο
Αγχελωου νυν δε εις Μητρόπολιν τειιμηται " καμιά σχέση δεν πρέπει να εχει με την Επισκοπή Αχελώου οτην Αιτωλια.
γιατί
ποτέ δεν κατεστη
ΙνΙητροπολη η επισκοπη Αχελωου η
παραγραφος του "Τακτικου" αοφαλως
οναφερετοι στην Μητρόπολη ιητ Ετιιοκοnηc Αγχιαλου οτη Θράκη.

Iuvrxi(ΣTαI

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 1 ό!

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ, ΕΤΟΣ 1997
Πιστή μεταφορά από το επίσημο ΒιΒλίο τπς Κοινότπτας
Α' ΤΑΚΤ/ΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΟΙ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
Μισθώματα διαφορα .
.
1 150.000
03. ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(Καθαριότητα, ύδρευση, άρδευση,
ηλεκτρ/μός, Λοιπά τέλη).
.
15.700.000
04. ΦΟΡΟΙ (Φόρος
οινοπνευματωδών ποτών) .
.
300.000
05. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤ/ΚΑ ΕΣΟΔΑ.
Τακτική οικ. ενίσχυση από Κρατικό
Προυπολογισμό .
.
.24.384.352
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤ/ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
.41.534.352
Β' ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
12. Έσοδα από Δάνεια
..... 5.000.000
13. Έσοδα από επιχορήγηση Νομ. Ταμείου ..
Κρατική επιχορ. από Κρατικά Λαχεία
7.000.000
Πόρος σΤΑ
Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
12.000.000
Γ' ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ OIKON. ΕΤΗ
21. ΤΑΚΤ/ΚΑ Τέλη ύδρευσης.
.
10.713.742
Αρδευση.. .
.
1.918.500
ΛΟΙΠΑ..
.
1.317.684
ΣΥΝΟΛΟ..
.
13.949.926
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ
Τακτικά ...
... 41.534.352
Εκτακτα .
..
25.949.926
Χρημ. Υπόλοιπο
24.388.175
ΣΥΝΟΛΟ
91.872.453

ΜΕΡΟΣΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Εξοδα παράστασης προέδρου
Αποδοχές Ταμιακών Βοηθών.
Αμοιβές Ληξιάρχων .
Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ
Εισοφρά κλάδου Συντάξεως
Κοινοτικών υπαλλήλων (2%
επί των τακτικών εσόδων) ..
Εισφορά για την μισθοδοσία
ταμειακών βοηθών.
Εξοδα Κίνησης
Κοινοτικών Εισπρακτόρων..
.
Επικοινωνίας (ταχυδρομικά τέλη)
Τηλεφωνικά- τηλεγραφικά τέλη
Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις

3.200.000
. 1 100.000
. 300.000
738.700

.

.............. 600.000

Επιδειξεις, δεξιώσεις εορτές κ.λ.π.

Λοιπες δαπάνες δημοσίων σχεσεων
Συμβολαιογραφικές δαπάνες
σύναψης δανείων ..
.
Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων ..
.

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

1.959.250

.

39.185
120.000
280.000
100.000
600.000
2.000.000
300.000

300.000
..... 11.682.135

ΜΕΡΟΣΙΙ
11. ΑΠΟΔΟΧΕΣ KOINOTIKON ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ
.4.500.000
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
1.500.000
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
(Κράτηση πρακτικών Κ.Σ.)
150.000
ΣΥΝΟΛΟ
6.150.000
13. Θέρμανση Σχολείων.
...400.000
14. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Προμήθεια βιβλίων - περιοδικών
εκδόσεων.
.
150.000
Προμήθεια γραφικής υλης
500.000
Προμήθεια βιβλιων και
εντύιιων υπηρεσιών.
.
100.000
Προμήθεια Ληξιαρχικών βιβλιων
.220.000
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφειου
150.000
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
- ευπρεπισμού.
.
150.000
Προμήθεια ειδών τοπογραφησεων
και σχεδιάσεων.
.
609.656
Λοιπές προμήθειες μηχανογρανωσης
2.392.040
ΣΥΝΟΛΟ
.
.4.271.696
15. ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ
Αποπεράτωση 1ου οροφ.
Κοινοτικού Καταστηματος
6.000.000
Τοποθέτηση καλοριφέρ
Κοιν. Καταστηματοc .. .
2.000.000
Αγρ. ίστρειο
.
3.000.000
Επιπλα Γραφειου
1.500.000
Κεφαλαιακος Εξοπλισμος
.500.000
ΣΥΝΟΛΟ.
.
13.000.000
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ Α
Μεταφορά απορριμματων
1.982 .400
Διαμόρφωση χώρου για απορρίμματα
1.150.000
ΣΥΝΟΛΟ .
.
3.132 .400
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
11. Αποδοχές Κοιν. Υπαλλήλων. Υπηρετών - Εργατών
Υδρονομεαο .
. .... 1.289.600
12. Μισθώματα - φωτισμοςΚαθαριότητα - Μεταφορές
Φωτισμός - κινηοη Αντλιοστασίου
2.350.000
13. Συντήρηση & Επισκευη
Αγαθών Διαρκους Φυσεως
Περίφραξη Αντλιοστασίου
1.000.000
Επέκταση Εξ. Δικτ. Γαντζουδέικα
.400.000
Επέκταση δικτυου Υόρ. Κεφαλοβρύσου
600.000
15. Επενδύοεις
Αποπερ. δικτυου ύδρευσης Καφ/σου
.400.000
Αποπερατωση δικτυου υδρ. Βρυσούλα
100.000
Προμήθεια μηχανημ.
860.400
ΓΕΝΙΚΟ ΣγΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
7.000.000
11. Αποδοχές Κοινοτικων Υτιαλλήλων. Υπηρεσιών και
Εργατών
1.289.600
12. Μισθώματα - ψωιιομόι;καθαριοτηι α . μεταφορές

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 11

Συντήρηση Αντλιοστασίου
13. Συντήρηση και Επισκευή
Αγαθών Διαρκούς φύσης..
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

... 800.000
.

τη δημιουργία τέτοιων που δεν προβλέπονται από τον
προ υπολογισμό
1.661.375

310.400
2.400.000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
12. Αντίτιμο Ηλεκτρ. ρεύματος
.... 600.000
για φωτισμό .
15. ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ
...... 267.600
Επέκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμού.
...800.000
Προμηθεια λοιπού εξοπλισμού.
............ 1.667.600
ΣΥΝΟΛΟ
.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
.300.000
14. Προμήθεια σπόρων - Αναδάσωση ..
15. Επενδύσεις
Αποπεράτωση Αναψυκτηρίου
στην Αγία Αγάθη .
...... 2.000000
.......... 2.300000
ΣΊΝΟΛΟ
.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
15. Αγορά Αγρού για
..3.000000
Δημιουρνία Νεκροταφείου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
2?762.000
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συντηρηση και επισκευή αγαθών διαρκους φυοης
Συντηρηση Κοινοτ. Γυμναστηρίου ...
. 600.000
ΣΥΝΟΛΟ
.
. 600000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
.
........ 600000
ΜΕΡΟΣ 111
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Εισφορά υπέρ Συμβουλίου Περιοχης
1.959.250
Λοιπές πληρωμες σε τρίτους
. .293.887
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
........ 1.200.000
Σχολικο Ταμείο
.
Εκκλησ. οργανισμοί.
300000
Προαιρετικές επιχορηγήσεις
Κοιν. Βιβλιοθήκης - Πολιτιστ. Κέντρο
1.200.000
Προαιρετικες επιχορηγησεις οργανισμων
Κοιν. Προνοιας(ΟΜΑΔΕΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΊ) . .
.600.000
ΣΥΝΟΛΟ.....
.
.3 300 000
3
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡ ΔΗΜΟΣ/ΑΣ Π/ΣΤΗΣ
Α' δόση δανειου (Υπ. Εσωτ.)
1.000.000
Χρεωλυσια δανείων
100.000
ΣΥΝΟΛΟ
.
1 100.000
4. ΛΟ/ΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Απόδοση Κρατησεων υπέρ
λον/σμών τεχν. Εξοπλιομού
... 199.925
413.1 Πληρωμές περασμενων οικονομικών
ετων και πληρωτέα υπόλοιπα
5.232.000
ΜΕΡΟΣ ιν
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Ποσό διά8έσιμο προς αναπλήρωση των πιστώσεων οι
οποιες θο ευρίσκονται οε ανεπάρκειο. καθως και για

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ /
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες εκλεγμένων αρχόντων
..... 3.200.000
Αποδοχές ειδικών κατηγοριών
προσωπικού.
. 1.400.000
Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης.
.
2.742.950
Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
639.185
Επικοινωνίες
.400.000
Δημοσιες Σχέσεις
2.700.000
Συμβολαιογραφικά
- Διακαστικά Εξοδα
600.000
ΣΥΝΟΛΟ.
.
11.682.135
ΜΕΡΟΣ 1/
Πληρωμές απο αφορούν τρίτους απο περασμένα
οικονομικά έτη..
.
23.321.696
ΕΞΟΔΑ ΛΕ/ΤΟΊΡΓιΑΣ ΕΠ/ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣ/ΩΝ
Υπηρεσια Καθαριότητας
& Καταβρέγματος
.
.
3.132.400
Υπηρεσια ΥΔΡΕΥΣΗΣ .7000.000
Υπηρεσία ΑΡΔΕΥΣΗΣ
2.400.000
Υπηρεσία ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ..
.
... 1.667.600
Υπηρεσια Κήπων - Δενδροστοιχιων
2.300.000
Υπηρεσία ΝΕΚΡΟΤ ΑΦΕ/ΩΝ
300.000
Υπηρεσία Οδοποιίας ..22762.000
Λοιπες Υπηρεσίες.
.
639.185
ΣΥΝΟΛΟ .
.. .
..66222.881
ΜΕΡΟΣ 1//
2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ/Σ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡ/ΤΟΥΣ
Υποχρεωτικές.
.
2.478.137
Προαιρετικές.
.
3.300.000
ΣΥΝΟΛΟ .
5778.137
3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΣ/ΑΣ Π/ΣΤΗΣ
ΤΟΚΟΙΧρεων
1.000.000
Χρωλύσια .
.
100.000
ΣγΝΟΛΟ .
. 1 100.000
4. ΛΟ/ΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Απόδοση Εισπρακτέων
εσόδων υπέρ τρίτων
195.925
Πληρωμές απο αφορούν τριτους απο περασμένα
οικονομικα έτη.
.
5.232.000
ΣΥΝΟΛΟ
5.427.925
ΜΕΡΟΣ /V
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.

.

ΓΕΝ/ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΞΟΔΑ
. ..................90211.078
ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΙΚΟ .
Συνολσ
ΓΕΝ/ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:
τΑΚΤ/ΚΑ.................
ΕΚΤΑΚΤ Α...............
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Συνολα .

1.661.375

.. ...1661.375
... 91.872.453

.41534.352
25949.926
24355.175

.

91.872.453

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 12

~\Pε\νrόA~ ίfΓfYlIfΓI.
.. 'C'

fΚ(jq

71ff'ς kPxmδ71ftqΊtrιffς

!0 JφrrrT((qjφΔI"f'ς
Ελένη, Ορέστης,

lφlγένεlα

Βάκχες, lφlγένεlα
δες, Φοίνισσες,
κλωψ,

εν Αυλίδl,

εν Ταύροις,

Ηλέκτρα,

Εκάβη, Κύ·

Ανδρομάχη,

Ηρακλής Μαινόμενος,

lκέτι-

Ηρακλείδαι,

11

Μέρος

δης δεν ήταν μιοογύνης. Αντίθπα

έ-

δωσε στη γυναίκα, μέσα από τα έργα
του. τη θέση που της άξl(ε. Απέναντι
οτκ; δαψονικό;

γυναϊκο; που φερ-

νουν ουμφορά, υπάρχουν οι μεγάλες

Ίων.

Ο Ει'ρυπίδης ιίχε την ικανότητα
σκlαΥροφι ί "αl να ψυ\ολογι

1'('(

ι τοικ,

μορφές που με ωχαριστη-

lυl'αlκείες

ση φτάνουν στην αυτοθυσία.

x('(fJa"T'irH ς του μιχρl τα μύ\ι('( της
ΨuΧllι, 1οι '<" γι' αυτό και Οεωριίτω
ΠΟΙ' rινOlίι

μάοτορα«

ευ

Αρχαίες πληροφοριπίδης:
Ι)IΈςσυσχετ.ζοψνιδιοιη
ρα τους τρι lς
με Τψ' αηοφασι-

μεγάλοι»; τραγικοικ;

ο ηκή μάχη των ιιερσικων

ουμηολερηοι.

ο Αισχύλος

ηολϊμων:
ο Σοφο-

~λl1ς ι φηβα μι γυμνή ομορφιά
ΙΨληΥός του νικητήριου
[υριπίδης

χοροιι

ήταν
κι Ο

γι ννήθηκε ακριβώς την η-

μέρα τη<, ναυμαχίας
Συναναστράφηκι
\ις

οτη Σαλαμίνα.

και γνώρισε

προσωπικότηπς

πολ-

της ηνευμαιι-

h11<'Αθήνακ; και οε μερικές περιπτώ-

οι«; δημιούργησε στενότερες οχεσε«;
-\1,ηίαΥόρα,

Πρόδικο.

Ιτιηρ. άο ιηκε
l>ιCπllρησε

από

όμως

Πρωταγόρα).

τους
την

οοφιστό;

ανεξαρτησία

1οι ι ηνεύματό;

του και, όχι σπάνια,

ι οι«; lπέκρlνε

ιδίως για τα ρητορικά

nχνάοματα

η ου

χρησιμοποιούσαν.

[ πι ιδη όμως αρκι τΕς σκεψεκ, της σοψιστικψ,

μπορούν να βρι θούν μέσα

"τυυς στ'χους του, [γινε κάη οιιτ; φομε\ αντικείμινο
'ΟΙ

το δρόμο οτο

ΟΙ'y:\fJOI'O (φι Ψ' ιτικό Οι (προ. Αρκ: ΤΙ (
rιπό ΤΩ ι' rγl ι τοιι ι (ναι ι μη νι ιισμι 1'11

οκώμματος

της αγανάκτηοη.;

και

των συνιηρηυκων.

από

1()

μlΊΟο 1 ων Αη» 11)(;)ν.Σοβορυ

ι ΙΙ'ΟΙ 111ίσης 1ο ιιροβλημα
Ο Ει>μιιπίΩ'lς

(1\'1

1'1('(το

ιμl τωπιζεl

η ωι,

ΤΟΙ''. σι·

οι«; 1'1', πιψοb(JΟ'l',. Σι άλλα nrIJJol"
OlrΊζl ται 11'('(1., ιυοι βή; Αθηνακκ; ηου
\οίριτ(Ι1

1111ην παροιιοιο

νοια των

0[(,)1'

η Τψ' πμο-

οτψ' ζωη των ανθρω-

η ων "ω ο' ιιλλα ηαρουοιάό ι ι οι«,
ΟΙ ΟΙ)<,1'0 11(φτοιll' ι'ίω οτοι«; \ΟI<ΨI'

ομοικ, ΤΟΙ'<' κω

1'{1 Ι

ίΗιτιλl(ΟI'ΤΩI

στα

ματιο ι ων Ονηιων.

ατή

Γεννηθηκτ

οτα \ρόνιαπου

Χρηοηιοτιου

ί ηρολόγοι«;
ΠοΙ' \rIJ'
1('(να κατατοηιζουν το Αι·

σιμηΊοιιν')

Αιστοφάνης:

()1 ην τφοιστορια

της ΟΡΟΩη<,.

κοινωνική

αποι ι λl ί η λογομαχία

fTTaaIl· Για το πόοο στινήήταν

οτηριζ: τω ΟΤΨ' ιναλλογη
θιων και μακρόουρτων
στοl>.ι ια

η οι

στl\ομ\ι,

rτyoρι Ι'ΟI ων

ι ανηκαθρεητριζοι«

ελλ'1"lκη ανωνιο ηκή hlάΑroη
γιλ",{ς

αηοτελού,

του ρηο.κ,

ριστά οτο\ι(ιια

και οικονομική

ση του μ[ την ιιολιηκή

::ωη της εποΧllς τους, μιλά η καθεμιά

ΟΙ rη-

το πόσο οικείοι ΤΟΙ1 ήταν οι μιγrιλOI

ίl

<ι"

1ων τμrη ουδιων τ οι '.

ποιητές

του λαοιΊ του. Οι κωμωδι«,

του Αριστοφάνη,

λος οτ« {μγο του τον οπό

11αρμογή της σθηνοικη., δημοκρατκκ;
ι 1\/ Υl\'εl ιυθρουοτη από το, πόλε μο
"πι τις ωωτι ρικι C, r \"Ί/I4'[I<'. Ιδω (βυλι

μηγι\'η<,

τους μφος, οε μια f110\li 110υ

-ι, το θανατά του (πιθαlνΈI το 406
ι ιτ« (ιν('( ο την αυλή του Arxr λάου)
ιιημιοl ψ) ηθηκαν πολλις ιιαραδόοικ,

του hI ι'

ΤΙ Οιχνll1 Ο του και την τιμωρία
οι: ωι, «θι ου.
Σl1νολl"ά

ι""
στκ.

κ{ρδ(ο[

-1 νί"Ε<,. ενώ συνο-

1'0<, οωζυνι ω ιΚ -<1'1". ΆλΚΙ1Μήδεια,

Ιππόλυτο"

Τρωάδις,

στο μεγα-

\ιιτερό

TJl' .οροιδκ« τι

'ΙΟ

πιφτουν

Συχνά ArηrJIμOlTοι ι ί, ιια να δωσι ι τι-

οι ενεργιιο

του

η σχι'-

και φιλολογική

αιιό τις κωμωδϊε-, του, καθώς και για

ταιρlriί:ιl

για την τιροοωηική

του κατά-

τη\'

γl(\ αθεία και με-

'οομ110λlά)

•..ωη. Κατηνορηθηκι

τίποτα

τον πατέρα του ηο.ηιή (Φιλιηπας ηταν τ όνομά του), ούτι για Τ'1"

ιια

Τ0\'(>01(, , τονιαι"'1 αι, ιΊ οι οτο τι \0<, του Τψ' ι η άνοδο
στη λαη» ΙΙΊlκη τκφοδοοη. Άρα δι Ι'

Η κωμωδία είναι γιμάτη από αυτά,
~αιlώ" '11 ,οης και ατιά οχόλια (κου-

ιψ>.ιοι η οικοδόμηση

του Παρθενώνα. Δεν ξ{rουμl

ΕπΓσ'l', τυη ική δορη ι ων O~ηνll)1 τοl ι
( αγων ι, που

στον

ασηκό δήμο Κυδαθηναιον το -+5.5 π .Χ.

Οι όν ([φll ι 1'1 ια

Ι Ι'

οτον ποιητη

Ο \,φl)~lημl-

σμο, τοιι lφιητη τωνθι ων To\o,ιι~11
[Ι\'ΟΙ ιχαν τα προς Τψ ι'ψ\,οη
και Τ'1" ιιλοκη ΤΟΙ' ολΟΙ1 Ι fJlol1 (1)111-

ο Λρισιοφανη;

ra όπλο

\'ι)! 1<,11
ITol'nOIllI(JIIII

1111
ητα\' [\θl ό<- -Ι], δημΟ"ΙΧΙΤI(Η,.
Απο το εργο 50 πφιποιl

Αθηναίων

λΟΥΟι.1ΟΙι Ι ινα: (111λι)". KΩH(ψιi<, 1"-

κωμωδιογράφωι ("ρ<πί\,ος,
τα", Φι ρικράιηι.,
ωπολης

φραοτικο<"

των οτιοιων

ιιολυ

,01'111οτη Ι \ωl)ο,ι

η ποριηωΥη

της "αιiημι ρινή-, ομιλ«.«, σι ωτι' 111111

\ρονlκά

μι το" ιηπ,ι'\ιιοογκο

φάνη, δι οωθηκι

ΠΙ ριι \ΙΨL

Ι'{)

~ol ΤΟ ιιψη\ο

το! ι Lοφοκ\η.

Ι)

Ιυρ. 1111'·

"ληρο

μ[

KfJcll η"

ιιλ.

ουνι ιιι οι

T'l" π(η)<Ύ)'(ι)γIΙ Τ()Ι) Ar'OTt-

ΟΙ'ΤΙ {Ι'ο φγο ολό---.

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 13
----.-

Με το όνομα του Αριστοφάνη

μας σώζονται

είχε

διος

11 κωμωδίες, ενώ ο ί-

40 κω-

γράψει τουλάχιστον

μωδίες: Αχαρνείς,
(σώζεται

Ιππείς,

η μερικά

Νεφέλες

αναθεωρημένη

ρορφή της, όχι η αρχική), Σφήκες, Ειρήνη, Όρνιθες,

Λυσιστράτη,

φοριάζουσες,

Βάτραχοι,

ΘεσμοΕκκλησιά-

ζουσες, Πλούτος.

Μέσα στις κωμωδίες του ο Αριστοφάνηι; διακωμωδούσε

πολιτικούς,

το

ΙΌ

Άσσος Σ1Ομούλπς δεν είναι αΠλώς ενοτ όνθρωηοτ
που εκτότ των όεηων νρόφε: και ποιΠματα. Είναι ορωτιοτωτ. και πάνω απ' όλα, ΠΟΙΗΤΗΣ.Ζει και βιώνει τπν ίδια
, τπν ποίπσπ οοκοεούμενο;
με ουτην καθημερινό επί
':
πολλές ωρει; μελετώVΤας, νρόφονιαι; και σκίζο<
.:',
~
ν1Ος, κοαιπάλι νρόφοντσο και σKίζO~1Oς ΚοΙόλπ
αυτπ π διαδικασια - που συνιστα τουτωφο$g ~~ να και τρόπο και στάσπ ζωπς - oλειτ~υργείγι'
~~
.oJ. "
~
αυτόν σαν μια αγαππτικπ σκεοη. Μια
οκέοη έρωτσ και θανάτου, ένα κοντοροκτύηαμο άσπρου και μαύρου. μια οενσο ενσλλσγπ αποχρώσεων, πκων, συμβόλων, όπου οι λυρικές εοωιερικετ εκρπξεις του ποιπτπ γίνονται
λέξεις και ωσιμοτο εικόνει; μπουρλότο, πλοία, πυρπολικά δπλαδπ, κι ο ίδιος ο ποιπτπς ενικ ούνκρονο; πυροπολπτπς που το παίζει όλα για όλα, μόνο και αβοπθπτος - πάντα Π1Ονμόνο; στα μέτωπα των καιρών, και «ασυμβίβαστος κι ιόονικόο. για να θυμπθούμε το Καββαδία ...".
(Απόσπασμα από το δοκίμιο του Δπμ Καραμβάλπ 'Εκφόνοεκ του έργου
του Άσσου Στομούλπ" που διάβασε ο ίδιος κατά την παρουσίασπ του ποπτπ
μας Άσσου Σ1Ομούλπ οτκ 17-2-1997 στο 'ΆΣΣΟΣ . κοφε Παράστασπ")

•~ιι

~

πολίτευμα

της Αθήνατ;

νους, στρατιωτικούς,

διανοούμε-

δικαστικούς,

α-

πλοι«; ανθρωηοι«; κοινωνικές καταστάαε«; ακόμη και τους ίδιους τους
τους θεοικ; Επίσης χρησιμοποιεί ερωτικούς

υπαινιγμούς

και

γλώσσα (π.χ. Αχαρνεκ).

χυδαία

χοντρά

σι-

~.

Ο'.

••..

~

~"oO'

,~~

Ο

ξουαλικά
ρατά.

αστεία,

Όλα αυτά

ούνταν

κοπρολογικά

χω-

όμως χρησιμοποι-

μΕ σκοπό να προκαλέσουν

γέλιο, να ιρρηνε υοουν τον εσωτερι-

ερωτικό; ε-

σμό και όλ' να ξιιπνήσουν

πιθυμίι ς στο θωΤΙ1 11για να βρει
καιρία

ο ιιοιηιή;

να

στρέψει

[LJ-

το

Τπς Ελλάδος

διάλογο σι άλλη ν[α κατεύθυνση.

Στον Γιώργο Πετρόπουλο

Σε κάθε ηρωψο Έργο του Αρωτοφάνη, η ΠΟΡΕία τη<, υπόθεσης

σε

κάποιο

σημείο ατιαιη ί να απουσιάζουν από τη

σκηνή όλα τα πρόσωπα Στο σημείο αυτό ο χορός απ ι υθύνι: άμεσα προς το α-

κροατήριο 100

περίπου στίχους

και,

όσο κρατά αΙ'τό το κομμάτι (παρά βασκ), δ,ακι\πτεται

η αλληλουχία

των

πράξεων και των γεγονότων που α-

ηαρηζουν την πλοκή του έργου. Ουσιαστικά ο χορός γίνπαι

φερ/-

απλό

φωνο για την άμεση επικοινωνία του
ποιητή μι το ακροατήριο

και έτσι του

δινόταν η ι υκαιρια να διατυηωοε: κα-

ιηγόρι«; ι ηικριοεκ; παράπονα, συμβoυλfς πρ"ς 10\' αθηναϊκό λαό, με στόχο να ουμφιλιωοα
ομόνοια,

ΤΙι\'

να προάγει

"κοινότητα

την

σκεψφ;».

Φορετκ; τοι: ΑριοτοφανικοιΊ

χιοιΊ-

μορ ιίιιοι ΠΡΟΠ(iιιτων βέβαια η γλώσσα. Χρησιμοποιεί

μιγαλοφυη

λογο-

ηαιγν.«.

παμιυ;ησι ις,
σύνθ. τι ς
M~flC" μι πι IJι()οό1 ψα υπ(\ δΙΙΌ ουνθετικά

Γι οι η ποικιλία της γλώσσας

του αντανακ \0 την ιιοικιλία
ριι χσμιΊ'οl'
πραγμοτικά
χεl'α

Ο\'ΟΚΙ

νάληη ιο

τσι

μιΌα

οποιο

κι ι: φανταστικά

ΟΤΟΙ-

(11,)111)\'101
με {ναν ανι πα-

1 ΡΟΠΟ

η τολμηροτερη
και θελκτικωτερη
σαν τη Ζωη
τεθλασμένη και καμπυλη
α τερμονος
Μυστηρίου που σκλαβωνει.
Ελλας
εισαι η Γοητεια/
Εισαι το Όνειρο που χολ υβδώ νει
η Πνοήσου ελευθερωνει
είσαι η πιο γλυκειο
σανΠαναγιο
φυλακή- νοσταλ γος μου

Ε.Μ.Β.

τις πάντο σφιγμένες γροθιες σου
τις παντο ανοιχτές σου Πληγές.
(κατεβατά
αιώνων Παράποναριπές που γαζώνουν)'
των αιώνων φωνές σου
πολλάκιεςς εν ύπνοις
σαν καράβια ορθόπλωρα
καταπλέοντας τα μεσημέρια
στενά μας κυκλωνουν
και μας μαρμαρώνεις
στον τόπο μας καρφωνεις
το παντο τυφλώνεις
καθώς
μπροστά μας ορθώνεις
τα στητά σου μελ τέμια
τους πανωραίους Ζαφύρους

Αστραπες και Βροvτες
Κεραυνών των Διών σου:

του πι-

στο

ι

Ελλας
είσαι μια ατελειωτη ευθεiα
η αιματηροτερη πορεία
είσαι η πιο φαβερη
η πια τρομερη
η πιο σοφη.

Ελλάς
με το Χώμα το Φως σου
τις μεγάλες στιγμες σου
τις μικρές και μεγaλες σι--ιες σου

το Γαλάζια σου Αγαλμοτοτους ΠΟ/ΗΤΕΣ Σου'
Αθηνa 7996
Απω ΣΤΑΜΟ\ΛΗΣ

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 14

λιών ραγών και το "ξύσιμο" με γκρέηντερ του πάνω διαβρωμένου χαλικοστρώματος. Έτσι αναμένεται νέα χαλικόστρωση και τοποθέτηση ραγών
που βρίσκονται ήδη σε αποθηκευτικό
χώρο του ΟΣ.Ε. στο ΜεσολόγγΙ. Π.Β.

Αυξημένη παρουσιάζεται φέτος
η κίνηση στην παραλία του χωριού.
Η θάλασσα μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν παρουσιάζει δυσάρεστες
εκπλήξεις για τους λουόμενους
(βλέπε λίγδα, νερόφιδα), με αποτέλεσμα να την εηισκέητοντσι ακόμα
και οι πιο δύσπιστοι. Κι όλα αυτά την
στιγμή που έχει τρσγικετ; ελλείψεις,
δηλαδή ντους, διευθέτηση και καθαρισμός παράλιου χώρου, παιδική χαρά. Σκεφτείτε και να μην είχαν σταματήσει οι εργασίες διάνοιξης του
καναλιού από την βυθοκόρο (ειδικό
μηχάνημα) και να υπήρχε ελεύθερη
διακίνηση νερών απ' τον Πατραϊκό
κόλπο. Αλλά ας όψοντοι οι ιχθυοκσλλlέργεlες στο Αιτωλικό. Με το πέρασμα του τρένου, που πλέον δεν είναι
μύθος. αλλά πραγματικότητα, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι από το
Αγρίνιο - αλλά και τ' άλλα κατά μήκος
της γραμμής χωριά - θα πάρουν το
δρόμο για τις παραλίες του Μεσολογγίου και του Κρυονερίου. Θα είμαστε πραγματικά άξιοι της τύχης
μας. μιας και διαθέτουμε την πιο κοντινή παραλία, αν δεν μπορέσουμε
να κρατήσουμε αρκετό κόσμο που
θα δώσει πνοή στην υποβαθμισμένη
περιοχή. Και να 'στε βέβαιοι πως αν
παρουσιάζει και την επόμενη περίοδο το ίδιο πρόσωπο, θα φύγουμε κι
εμείς οι ίδιοι.
Π.Β.
Άρχισαν τελικά οι εργασίες για
την επαναλειτουργία του τρένου. που
απ' οτι φαίνεται θα σφυρίζει κι όχι μονάχα δυο φορές. Μέχρι στιγμής τέλη
lοuλιου δηλαδή, στην περιοχή μας έι «,

χει ολοκληρωθεί το "ξήλωμα"των πα-

«-» «-» α-.» «-» «-» «-»

Με έγγραφό της η Διεύθυνση
Γεωργίας του Ν. Αιτωλ/νίας γνωστοποιεί στους κατοίκους της Σταμνάς αλλά και των άλλων χωριών
ότι μιας και δεν γίνεται σεροψεκσσμός των ελαιώνων κι αφού οι κοινότητες δεν συμφώνησαν για επίγειο οργανωμένο ψεκασμό, να
φροντίσουν οι ίδιοι για την καταπολέμηση του δάκου. Εμείς απ'
την πλευρά μας να τους υπενθυμίσουμε να μην ξεχνάνε να παίρνουν
τ' απαραίτητα προστατευτικά μέτρα κι ας σεβαστούν επιτέλους λίγο το περιβάλλον. Όχι άλλα μπουκάλια πεταμένα εδώ κι εκεί. Π.Β.
«-» «-»

σε 25 μέτρα από το χειμμέριο κύμα, καθίσταται πλέον ουτοπία.
Όλοι έχουν φράξει οικόπεδα ή
κτήματα ή έχουν χτίσει εξοχικά σε
απόσταση πολύ μικρότερη απ' ό,τι
λέει ο νόμος. Άλλοι δε, ακριβώς εκεί που σκάει το θερινό κύμα. Αλλά
αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία ξεπερνάει κάθε προηγούμενο.
Στο 20 κτήμα που συναντάμε μετά
τον ερειπωμένο τοίχο των παλαιών αποθηκών, στο κτήμα του Ιωάννη Σωζόπουλου, ο εν λόγω ιδιοκτήτης,
έχει
δημιουργήσει
ιδιωτική παραλία φράζοντας κάθετα προς την θάλασσα την ακτή,
μήν επιτρέποντας την διάβαση πεζών ή οχημάτων. Πρωτοφανές όσο
και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Το θέμα τέθηκε στο Κοινοτικό
Συμβούλιο αλλά καμμία ενέργεια
δεν έγινε, ώστε να συμμορφωθεί ο
καταπατήσας ελαφρά τη καρδία,
χώρο δημόσιο και χρήσιμο, στο πιο
όμορφο κομμάτι του χωριού μας, την
παραλία του.
Κ.Τ.

α-.» «-» «-» «-»

Έγινε μεσα lουλίου καθαρισμός
και σχετική διάνοιξη του οικοπέδου
πουπροορίζεται για την ανέγερση του
νέου Κρατικού ΠαιδικούΣταθμού Σταμνάς. Ευχήόλωννα ολοκληρωθεί όσο
το δυνατόν γρηγορότερα και να μην
χρειαστεί να περιμένουμε άλλο τόσο
για την επόμενηεργασία.
Π.Β.
Ι@

α-.» α-.»

«-»

«-»

α-.» ω-»

ιr"o' Σε παλαιότερα τεύχη έχουμε αναφερθεί στο πρόβλημα της καταπάτησης της αιγιαλίτιδας ζώνης
στην παραλία Σταμνάς και Αγίου
Ηλία, από την μία έως την άλλη άκρη, στην κυριολεξία. Η εφαρμογη
του νόμου που καθορίζει το ελάχιστο πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης

α-.» α-» «-» α-» «-»

α-»

[~ Σε σοβαρό πρόβλημα για τους
καπνοπαραγωγούς τείνει να εξελιχθει η ασθένεια που πρόσβαλλε αρκετά χωράφια, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός καπνόριζων σ' αυτά,
να ξεραθούν κατά μυστήριο τρόπο.
Αιτια του κακού λέγεται πως είναι η
ελλειψη αγρανάπαυσης των χωραφιων. Σημασία έχει πως για αρκετούς συγχωριανούς μας καπνοπαραγωγούς, μειωμένο θα είναι το
εισοδημά τους από την φετινή καλλιέργεια
Κ.Τ.

-

~

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 15

WOΙX{])JJ I1JJJO
JJ~aaWJJI1JYΙJJ @2Ζ0
f)

Στην 18η έκδοση του περιοδικού μας είχαμε ασχοληθεί με
το πρόβλημα του Νεκροταφείου και την κατάσταση που επικρατούσε τότε. Με αφορμή την
παρέμβαση δικαστικών αρχών
για την διευθέτηση
χώρου μεταξύ δύο τάφων, θέλω και πάλι
να επισημάνω ότι η κατάσταση
συνεχώς χειροτερεύει.
Περισσότερο βέβαια το καταλαβαίνουν όσοι είναι υποχρεωμένοι
να εvταφιάσoυν
δικό τους άνθρωπο όταν ψάχνουν τα όρια
των τάφων που όλα σχεδόν είναι μπερδεμένα και όταν αργότερα θέλουν να βάλουν λίγα
μάρμαρα η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.
Πιστεύω ότι ο χώρος των νεκρών χρειάζεται περισσότερο
σεβσσμό
και
gΨQvτίδα.
Γ.Σ.

~oλικάNα

IJE

Ι@ Στο τμήμα του δρόμου
από
'τρανή βρυση" έως το "αλτανάκι"
έχουν γίνει πολλά σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Στις 29-6-97, αγροτικό αυτοκινητο, από μηχανική βλάβη άρχισε να κινείται με
την όπισθεν με αποτέλεσμα να
συγκρουσθεί
με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν
δύο άτομα. Το αποτέλεσμα της
σύγκρουσης. σπασμένα δάκτυλα του ενός και σπασμένο πόδι
στον άλλο. ενώ από καθαρή τύχη δεν θρηνησαμε θύματα. Το επικίνδυνο κοματι του δρόμου θέλει προσοχή εκ μέρους των
οδηγών και φροντίδα από την
Κοινότητα.
Πρεπει να απομακρυνθούν τα πεσμένα τσιμέντα
από το οδόστρωμα και να γίνει
καθαρισμός των χόρτων από τα
χαντάκια.
για
να
υπάρχει
ΟΡΑΤΟΤΗΤ Α στις στροφές. Επίσης απαιτειται διαγράμιση
με
λευκές γραμμές ώστε τα οχήματα να κινούνται στο ρεύμα τους.
Γ.Σ.

4/θ Δ.Σ. ΣΤΑΜΝΑΣ
• Πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 lουνίου, η διήμερη εκδρομή που οργάνωσε το Σχολείο στην Πελοπόννησο (Αστρος, Παναγία Μαλεβή, Τρίπολη, Βυτίνα, Λαγκάδια, Ολυμπία, Κατάκωλο).
• Καινούργιο φωτοτυπικό μηχάνημα, απέκτησε το Σχολείο. Η αξία του είναι 400.000 δρχ. Τις 300.000 δρχ. διέθεσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και τις 100.000δρχ. η Σχολική Επιτροπή. Ο Διντής του Σχολείου,
ευχαριστεί το Σύλλογο για τη μεγάλη αυτή προσφορά.
• Ο Διντής του Δημ. Σχολείου ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σταμνάς, για τα βιβλία που δώρησε στους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης, στη λήξη του-Σχολικού έτους. Κρίνει επίσης
πολύ σωστό το διαγωνισμό έκθεσης.
• Λόγω θανάτου του Κώστα Μαυρομμάτη αναβλήθηκαν οι πρνραμμσησμένες στο προαύλιο του Σχολείου εκδηλώσεις, στις 14 lουvίου για τη
λήξη του Σχολικού έτους.
Ο ΔΙντής

του Σχολείου:

Ν/ΚΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ

1/θ Δ.Σ. ΚΕΦ/ΣΟΥ ΣΤΑΜΝΑΣ

Φωτογραφίες από την αποχαιρετιστήρια γιορτή της 13·6·1997

Παναγιώτης

Βάρρας

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 16

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝον
- θα πρέπει να απαθπκεύουμε

Q

τα δέματα ~ε χώρ? που ,να α~Ρί- ~
ζονται καλα, αλλα κωρκ ρευμστα. Αυτό τα επιτυγχάνουμε
με μι- ~'
κρό ανοίγματα σικ οηοθήκεο. αλλά

Η ουντήρηοη
;._~'_
/.ί

\.ΛίιΙ

να πλαισιώνονται με πυκνό όυαυωτό
σύρμα, για τπν προστααία από έντομα αποθπκών.
- Να οηοφεύνετο: π οηοεηκευοη στον ίδιο χώρο
με προΊόντα που αναδίδαυν (βγάζουν) οσμετ όπως
Π.Χ. τα φυτοφόρμοκο.
- Τα δέματα να έχουν το κανονικό βάρος (25- 35 κιλά)
- Το τσόλια να είναι γερά και καθαρά
- Να οηοφεύνετο:
π τοποθέτπσπ πάνω στα δέματα εοροικ n άλλων υλικών που αυξάνουν τπν υγρασία.
- Να τοποθετούνται τα δέματα σε σανίδια, Ψάθα
n άλλο μονωτικό υλικό Π.Χ. νάϋλον, να οφηνουμε
μικρά κενά ανάμεσά τοικ και τα ονοσιρέφουμε
(γυρίζουμε) ανάλογα με τπν υγρασία, τπν θερμοκρασία και τπν πορεία τπς ζύμωσπς του καπνού.
- Σε πολύ ακατάλλπλες για τπν συντήρηοη του
καπνού συνθήκετ; όπως όταν έχουμε πολύ υγρό
καιρό n μεγάλπ αυτοΟγρανσπ όηωο γίνεται στα
Βιρτζίνια, καλό είναι να ξεσφίγγονται
τα σχοινιά
των δεμάτων και να τα ονοστρέφουμε
πιο συχνά.
Όσο για τα Βιρτζίνια καλό θα είναι να ανοίγουμε λίγο τα κουτιά συσκευασίας.
Β/ΒΛ/ΟΓΡΑΦ/Α:
Σπμειώσεις Df' Γ. Μάνου Kαθπγπτιi Τ-Ε.Ι. Άρrας,σεfl. 84-95.
πρακrΙKά οργανισμού Καπνού για τπν συνrιiρπσπ του Καπνού έroυς 1978, fEfl. 1-79.

των καπνών μέχρι

τπν εμπορία τοικ
'" ~

,-ι..~

~

ταία

φροντίόσ

είναι π τελευ-

ταυ

παραγωγού,

Θα πρέπει να προφυλάξει τα καπνά από δύο κυρίωο κινδύνους που
όιοτρέκουν και είναι τα ΕΝΤΟΜΑ των α-

ποθπκών και οι ΜΟΥΧΛΕΣ ιευρωτιάσεκ)
. ΕΝΤΟΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ:
-ΨΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΛΑΣΙΟΔΕΡΜΑ.
Η ηρονύμφη. το OKouAnKI του κολεόπτερου
χρώμα καστανό και μήκοτ; 2'5 χιλιοστά.

έχει

τρώει τα

φύλλα του καπνού ορκίζοντοτ; από τπν κορυφά
αροτ το μίοκο. Έχει τρεκ νενιεσ το χρόνο (Μάϊος Νοέμθριοφ. Η ψείρα είναι ευαίσθπτπ στο ψωω; - π
όιοτροφή και π όροστπριότπτα του εντόμου σταματούν όταν π θερμοκρασία των δεμάτων πέσει
κάτω από 15°(. Για τπν καταπολέμπσπ τπς ψείροσ
θα πρέπει να κάνουμε εβδομαδιαίους ψεκοσμούο
των αποθπκών κατά τκ οηονευμοτινέτ;
ώρετ; με
όιόφορσ εντομοκτόνα εηοφικ; όηωτ; HER(OL 7.6%
με 2 νραμ/ιη'.
- ΕΦΕΠΙΑ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ.
Η κάμπια τπς έχει σταχτί χρώμα και τρώει τα ξερά
φύλλα του καπνού από τον μίσκο προς τπν κορυφή. Για τπν καταπολέμπσn τικ θα πρέπει να κάνουμε κι εδώ, εβδομαδιαίους ψεκοσμοικ με εντομοκτόνα όηωτ; οι ηυρεθρίνετ Ι2 νρομ/ιη').
ΕΥΡΩΤΙΑΣΕΙΣ

- ΜΟΥΧΛΕΣ:

Είναι μυκπτοκτόνες
ασθένειες που ευνοούνται
σε κλειστούς κωρουο. από κατάλλπλπ θερμοκρασία και υγρασία. Η
άριστπ θερμοκρασία
είναι γύρω
σιοικ

23-26°(

και υγρασία

γύρω

στο 40-50%.
Για τπν καταπολέμπσn τικ θα ορεπει να κάνουμε καλό αερισμό στκ αποθπκες.
818ΛIΟΓΡΑΦIΑ:
EιδΙKιi ΓεωΡΥΙα /11 Σπμειώσεις roυ καθ. Δρ
Γ. Μανου Τ-Ε.Ι. Άρτας. aEfl. 80-93.
ΦυτοπροστασΙα ' Μπενάκειος Φυτοπαθοflογικό Eργαστιiριo. Σπμειώσεις έτους
1981, aEfl. 12-92.
ΠΑΡΑΣκεΥΗ

Θ. ΜΠΟΥΡΟΥ

Τεχ Γεωπόνος

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 17

ΕΧΟΛΕΙΑ

'

(1)
-=χ

ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΕ

Είναι γνωστό σε όλους, το ζούμε
καθημερινό άλλωστε, οτκ αυλές
και στκ πλατείες, ότι τα παιδιά
νο με το χρόνο μειώνονται. Μια μειωσπ που έρχεται σαν αποτέλεσμα
τπς αστυφιλίας (όλο και πιο πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά για τκ πόλεις), αλλά και
των οηοιτήοεων τπς ούνκρονικ
ζωnς, μιας κι
ουτεσ επικαλούνται τα σπμερινά ζευγάρια ορκούμενα στο ένα n δύο παιδιά.
Από τπν πλευρά τπς n πολιτεία, μια πρότασπ
για ένα τέτοιο - κοινό σχολείο θα τπν εηικουρήσει στον καλύτερο δυνατό βαθμό, μιας και σικ
οροεεοεκ τικ είναι όχι μόνο n ελάττωσπ των 0λιγοθέσεων σχολείων και n τουτόκρονη δπμιουργία σύγχρονων πολυθέσεων που θα καλύπτουν τκ ονσνκεο του οήμερο αλλά κοι n
λειτουργία στο άμεσο μέλλον του οήοήμερου
σχολείου, θεσμόσ που εφορμόζετο:
με επιτυχία στο εξωτερικό
Αυτό που μένει λοιπόν είναι να πεισθούν οι
Ο.Τ.Α. και οι πολίτες του τόπου που ζούμε, για
τπν ανάγκπ λειτουργίας ενότ τέτοιου σχολείου, αλλά και για τα οφέλπ από τπν ύπαρξn του.

=:

Εάν γίνει πραγματικότητα το σχολείο αυτό
θα έχει σύνολο μαθητών όχι κάτω από 130,
με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως 8/θ και με
τρεις ακόμα δασκάλους ειδικοτήτων (ξένης
γλώσσας, μοψσικητ, γυμναστικής)_ Το να συγκρίνουμε τώρα το σχολείο αυτό με τκ ιεράστιεο όυνοτότητετ μάθπσπς που παρέχει και τκ
αροοοτικέτ; που του ανοίγονται, με τα ι1δπ υπάρχοντα, θα πταν πλεονασμός
Μονάχα εθε
λoτuΦλώντας δεν θα έβλεπε κσνεκ τπ όιοφορό. Τα σύγχρονα σχολεία διαθέτουν
μέσα
ινυμνοστήριο. κημείο, αίθουσα διαλέξεων - θέατρο) εφορμόζουν
προγράμματα (Περιβ/κnς
εκη/οτκ. Αόεήφοηοίιισικ;
σχολείων
ανακύκλωσπς χαρτιού ...) εκδίδουν περιοδικά, λειτουργούν θεοτρικέτ ομόόετ Κ.αλ., κάτι που ει-

ναι σχεδόν αδιανόπτο για μοτ;
Ένα τέτοιο σχολείο χρnζει μεγάλου χώρου
για τκ σχολικές ενκατσστόοεκ
(κύριο κτίριο,
νυμνοστήριο. οαιόική χαρά, προαύλιο, πάργκινκ) κι ενοτ τόσο μεγάλος κωροτ (Soτp.) υπάρχει στο κεφ/οο Στσμνότ; όπου ι1δπ στεγάζεται
το 1/θ Δ.Σ., αλλά και δίπλα ακριβώς απ' αυτό
κτήμα τπς κοινότπτας Σταμνάς που μπορεί να
κριιοιμευοε:
ωτ; βοπθπτικός κωροο. Δπμιουργείται έτσι ένα οικόπεδο 10 περίπου στρεμμάτων ικανό να λύσει τκ ονσνκεο χώρου. Είναι δε
εύκολο στπν ορόοροοιι ώστε να διευκολύνει τπν
ιιροοονωνή και τπν οηοκωρηοη των μαθητών. n
οποία μπορεί να γίνεται με κανονικά λεωφορεία n
και με άλλα οκημοτο (Μίπί Bus), πολύ κρησιρο
στκ κοινότητεσ για οηοιοόήηοτε είόοικ μετοκίνπσπ (Κοινοτικού Συμβουλίου, ομάδων Κ.λ.Π.).
Όσο για το οικονομικό, πιστεύω ότι οι πιο αρμόδιοι να οηοντήσουν
πάνω στο θέμα αυτό
ιττκ εξεύρεσπς των κρημότων) είναι οι κύριοι
πρόεδροι των κοινοτήτων.
ΠροσωπικιΊ μου γνώμπ είναι ότι αποτελεί σίνουρο ένα εμπόδιο όχι όμωο τόσο ψπλό ώστε
να στομοτηοε: κάθε προσπάθεια για το σκοπό
αυτό, αλλά υηερνικήσιμο
Τα πολλά νέα σχολικά κτίρια (Αγγελοκάσιρου. Γουριάς, Αιτωλικού -2-) μου ενισχύουν
τπν οηοψη ουτή
Παρόμοια σχολεία είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα λειτουργιΊσουν.
Προς αυτή τπν κατεύθυνσπ οόηνούμοστε (βλέπε περίπτωσπ Δήμων
- κοινοτάτυωνι.
Καλό είναι όμωτ ουτή τπν φορό να τοικ προλάβουμε εμεκ.

παναγιώτης Βάρρας

γ.Γ. Σε όσα διαβάσατε παραπάνω oiyoupa θα υπάρχουν ατέiΊειες κι αντιρρriσεις, τις οποiες και δέχομαι
πρoKαraβoiΊΙKά AiΊiΊωστε το άρθρο αυτό δεν έχει σκοπό
να iΊύσει το εκπαιδευτικό πρόβiΊπμα του τόπου μας "εν
μια vuκri" -δεν θα μπορούσε ούτε ο μεγαiΊύτερoς παιδαγωγός- αiΊiΊά να προβiΊnματiσει τις γύρω κοινότπτες πάνω στο θέμα αυτό

ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 18

του ΠαναΥιώτη Βάρρα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
σ+κ, 16-7-1997 συνάντη-

Πραγματοποιήθηκε
ση αυτών

που διοίκηοαν

την ομάδα

περσινή περίοδο και ορισμένων
που ενδιαφερθηκαν
Η συνάντηση

κατά

τη

άλλων ατόμων

έγινε στα γραφεία

του συλλόγου

είχι να συμβιί αρκετά χρόνια. Σκοπός της η ανάδι ι'-η νεου ΔΣ, το οποίο
θα διαχειριστεί τις τύχ,<, τη<, ομάδα-; τη νέα ποπερίοδο,

μιας κι όπως θα διαβάσα-

τε στο 240 τεύχος και στο άρθρο του ηροϊδρου
η ομάδα

Δη μ. Μπούρου,
"κινείται"

από 2-3 άτομα

ηραγματοη

οιήθηκι

οι ν ~lναι

δυνατόν

Το κλίμα στο

να

οη οιο

η όλη σιιί':ι1τηση και η ανά-

δειξη του νέου Δ.Σ. -ποιι Θα {χ,τε
διαβάσει-

ήταν εύκρατο.

Ούτως

στο μi ταξι!
ι1 άλλως λόγω

της εποχής έτσι θα ήταν. Για να δούμε όμως ό·
ταν θα χειμωνιάσει
λα . αγώνες,

και θ' αρχίσουν τα δϋσκο-

μετακινησε«;

προπονήσεις,

πόσοι από μας είτε είμαστε

....

στο συμβοιίλιο,

είτε όχι και που υποσχεθήκαμε
με έμπρακτα,

να βοηθησου-

Ml Ιγγραφό

και σε εγγραφη

της ότι από την νιΌ πι ριοδο 9798 δεν θα εηιτρεηι ται στους άνω των 30 ετών
η δυνατότητα
να αγωνιζοντα: στο τιρω+άθλημα της Γ' κατηγορίας. Δι ν νι;μιί':οιιμ, ότι {χι ικανενα-; το δικαίωμα να στερε. σι κάτιοιφν την ου·
καθό ι : όλοι γνωρίζουμε

ότι

το εν λόγω ιιρωτ άθλημα ι lν(Χι ι ρασιτι χνι κό. Αν
οι κύριοι που ΤΩ [μπνι ύστη καν οι ιτό, θ.λουν

ηνοή στον φαοιτιχνιας βρουν άλλο τρόη ο να το κά·

να δώσου"

κό αθλητισμό

νουν. Παράδειγμα

στ«;

η δημιουργια

ομάδ«,

προς

αυτή.

--+--

• Ειτε
δε-;

παίξουν

στην ομάδα λοιτιόν οι 30άρη-

είτε όχι, αν θέλουμε κάποτε

να ζεφιίγουμε

από το τέλμα της Γ' κατηγορίαζ,
φέτος

είναι η τελευταία

μπορούμε

πιστι ύω πως

μας ευκαιρία.

να το πετύχουμε

ηροιτονηιή

ερμιοθου

Κι αυτό

μΕ την πρόσληψη

-κάτι που είναι πρωταρχι-

κός σκοπός του νέου Δ.Σ.- και την lπανένταξη
στην ομάδα ποδοσφαιριστών

που φιτο ; ι λιυθε-

ρωθηκαν από τις ομάδες τους, όπως ο Σακαρεληι;

Παντελή;

(από ΑΕΜ), Γαντζούδη.;

Ηλίας (από

Π.Α.σκ.

Καλυβίων) και Πανολίας Γιώργος αν το ε·

πιτρέψει

ο νέος κανονισμός (από Α.Ε. Χρυσοβερ-

γίου). Καλό θα [ιναι αυτό να το δουν και οι ίδιοι, ν'
αφήσουν

στην άκρη άλλες τους βλfΨΓΙ') και να

βοηθήσουν την νέα αυτή προσπάθεια.
--+--

παιχτών,
της η Ε.Π.Σ.Ν.Α. γνωοτοηοίηοε

άθληοηι,

διαμαρτυρία

πρόσληψη

προπονητή

αλλά και θε-

λοντας να βάλει μια τάξη στις με+ακινήοι ις των

στα σωματεία

μάτων

θα προβεί

ομάδα; Το νΕΌ Δ.Σ.

την Ε.Π.Σ.Ν.Α. για την απόφαση

Με την
--+--

πραγματικά

έχουν παιδική

θα το κάνουμε ή θα μείνουμε

στα λόγια;

νατότητα

κατηγορίας

για το μ{λλον του ΑΕΤΟΥ.

και κάτι παρόμοιο

δοσφαιρική

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

των

κατηΥορ,,{)ν, Αλήθι ια πόσο

η αιδικων

τμη·

μιγολιί1 φω\'

οωμα+. ια τη<, Α'

το συμβούλιο

θα χριιαστεl

την οικο-

νομική βοήθεια όλων μας. Α<, μην κωφωσουμε
στο κάλεσμά του κι ας γραφούμε όλοι μ{λη του.
Γιατί η ομάδα,

ίνα: υπόθεση όλων μας.

ΔιοΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μπούρος Δημήτριος,

Πρόεδρος

Νικολόπουλος Πέτρος,

Αντιπρόεδρος

Σταμούλης Γεώργιος,

Γραμματέας

Μπούρος Αλ. Δημήτριος,

Ταμίας

Κουκορέμπας

Νικόλαος,

Μπούρος Π. Κώστας,

Γεν. Αρχηγός
Έφορος Υλικού

-------------------------~
ΩΛΕΝΟΣ σελίδα 19

,..

Α.ο. ΩΛΕ

Στασιμότητα

Κακό απ' την άλλη πλευρά επειδή οι ουνθήκτ-; άθλησης είναι άθλιες. Μπασκέτες
χαλασμένες (η

παρατηρήθηκε

κατά το τελευταίο
δίμηνο γύρω
από τις εξελίξεις στην ομάδα του
ΕΙΑ.

μία ετοιμόρροπη)

χωρίς αποδυτήρια

και ντούς,

χωρίς πάγκους και χωρίς κανένα ίσκιο.
,
Για όλα αυτά χρειάζεται
άμεσα ο συντονισμος
των ενεργειών της Κοινότητας (κοινοτι κά [ίναι άλ-

Η ομάδα από την επόμενη αγωνιστική περίo~o
θα αγωνίζεται,
ως γνωστόν στην Γ' Κατηγορια
των τοπικών Πρωταθλημάτων.
Μια θέση, που σί-

λωστε το Γυμναστήριο), με τη βοήθεια των ανθρώπων της ομάδα Μπάσκετ, ώστε να διορθωθούν οι ατέλειες και να γίνει ο χώρος λειτουργικό-;
και όμορφος. Τώρα, γιατί αργότερα που η Σταμνά
θα αποτελέσει
κομμάτι ενότ; Δήμου, ττοιόι, ξ{ριι

γουρα δεν ταιριάζει στο χωριό μας, αφού τα τελευταία χρόνια, ο Α.ο. ΩΛΕΝΕΙΑ, δημιούργησε καλή παράδοση τόσο με την ανδΡΙΚΙ1 ομάδα όσο και
με το παιδικό τμήμα. Τίποτα όμωτ; δεν είναι τυχαίο και η ομάδα πληρώνει την αδράνεια και τα
λάθη του παρελθόντος
από τη μιά, και την ανυπαρξία γηπεδικών εγκαταστάσεων
από την άλλη.
Για το δεύτερο πρόβλημα υπειΊθυνη και υπόλο-

ποίου, ένας Θεός ξέρει τι έργα θα γίνουν στον
Αθλητικό και όχι μόνο τομέα για το χωριό μας.
Ο φετιvός
προϋπολογισμός
της Κοινοτηι οι,
προβλέπει το ποσό των 600.000 δρχ. για την συντήρηση των γηπέδων. Ας ελπίσουμε να δοθούν
τα χρήματα αυτά σύντομα, γιατί οι ανάνκι ς στο

γη είναι η εκάστοτε Κοινοτική Αρχή, η οποία ;τοτέ
δεν ασχολήθηκε με το θέμα, ώση να μπορουν τα
παιδιά του χωριού να αθλούνται μεσα στο χωριό
τους, ακίνδυνα (πρόβλημα μrταφoράς)
~

γήηεδα

είναι πολλές.

Κώστας Τσόλκας
~

και χωρίς κόστος για την ομάδα.
,..

Κατά

την νέα αγωνιστική

πφίοδο

η ομάδα μας θα αγωνιστεί στο γήπrδό
της, αφού σε κλειστά γήη εδα, βάοε: του
κανονισμού της ΕΣΚΑΒΔΕ αγωνίζονται οι
μάδες της Β' Κατηγορίας και πάνω. Αυτό
είναι και καλό και κακό για την ομάδα
μας. Καλό διότι δεν θα αναγκάζετα: κάθε
τόσο να ταξιδείιει προ<, Αγρίνιο Ι1Μεσολόγγι για να παίξει εντός έδρα<,. Μόνη ωφέλεια αυτή, γιατί από πλευράς φιλάθλων δεν ηερψ/νουμε
πολλά ηράγματα.

"y\-.rf;'

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ·
~
Αριστέα Θεοδώροu και Γιώργος Σταμούλης.
''';;.'~'
Αγόρι στις 20-6-97

ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ

Εύη Μπεκούλη & Παντ. Βάρρας,
Κορίτσι, στις 28·6·97

10.000 δρχ.

Ξεσφίγγης Κ. Πσναγιώτης

6.000 δρχ.

Καπελλαρης

5.000 δρχ

Ταογκας
Ειρήνη.

3.000 δρχ.

ΜαUΡομματης Χρησιος Πανοποuλος Νικολαος. Γυφτοκικ Νικόλαας

Χρήστος

Αναστασιος.

~;;~
Καρναβά

ΓΑΜΟΙ
Βασιλική Καραλή και Παναγιώτης
Ζαχαρόπουλος στις 31-5-1997
Μαρία Ν. Σταμούλη & Γιάννης Θ. Τσεκούρας
στις 21- 6-1997

ι,'''

L

/'.:

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 1997
Πρόγραμμα
Κυριακή, 13 lουλίου 1997

Κυριακή, 27 lουλίου 1997

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ:

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ:

«ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ»

από το Θεατρικό

Οργαvιgμό

«ΠΛΟΥΤΟΣ»

από τη θεατρική
έξοδο Αιγαίου
( τ. Ηλιόπουλος, Π. Κοντογιαννίδη-, Τ. Πφ-

Μετάφραση:

ζικιανίδης)

Χρ. Σιοπαχάς, Σκηνικά -'Κοστουμια:

Σκηνοθεσία: Ν. Παροίκος, Μουσική: Χρ. ΛωνTlΙς,

Μουσική

Κ.

Γεωργοοαοηουλο;

Κύπρου
Σκηνοθ εσ ία:

r

Τουμάζης,

Σ. Σάββα.

Κοστούμια: Αν. Πφντρώ.

Σάββατο, 19 lουλίου 1997
Φερνάντο ντε. Ρόχας «ΣΕΛΕ;ΣΤιΝΑ})
από

~
o""Qi'GV-Pov

δία)

r

Σκηνοθεσ α:
Λίλη Πεζαν.

EJ1U,' . ~TOΣ.

Κυριακή, 3 Αυγούστ.ομ 1997
ΟYlΛΛIΑΜ ΣAΙΞΠHP'~~'

«oηΩΣ"'~Ά(ίAί1;τ4Ξ~~
';;
q..::_~

-m,

- <'(-~!

(Κωμω,

ι.,

αΉ:Ο'τθ

"'-, 'J.',.,' <~

&.~):.;:

,5 (' ΑΓΡΙ ι\'1T~Ψ
&
)t'-

.Σ:Ι;νΟθφία:.

Στ.
κηνικά- Κοστούμια:
ύ" ;tY\ου51Jifl].~~σΠΟUΡΥό~.
.»j..#

i.'

..

του

.
1~~_υyθυστoυ 1997
.

,""

«ιφlnΝΕΙΑ
ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ»
,..
από το Αμφιθέατρο
Σπ. Ευαγγελάτου.

ΚΑΝΣΑΣ

ι\\ετ(ιφραση:

Κ. Χ. Μύρης, Σκηνοθεσία: Σπίφος Α.

ElJayyr ,άτος, Σκηνικά- Κοστούμια: \α'\οιΊνο λριι-

των Η.Π.Α.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ:

ασώνης, *'Ικην\Κά . Κοστού-

ΕΥΡΙΠΙΔογ:

25 & 26 lουλίου 1997
πανεπιστήμιο

'

μΊα: Μιχ'. Σ-δο6YJ<:Ο$,Υ'~ουσrΚή:",
Κ. ΘωμαΙδης.

Σάββατο/

παρασκευή &Σάββα-ΤΟί

,

.'---}, .

«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ»

Σκηνοθεσία: Άντριου Τ. Τσουμπάκη, Σκηνικά ΝτΕνις Κριστίλης, Μουσική:

Σάλλη Σιντ,

γλωοσα: Πάμελα Γκόρντον.

οικοηφύλου.

Μουσική: Θάνος Μικροuτσικος.

(ΛιΙδα Τ ασοπούλου - Δημήτρη; Λιγνάδης).

ΙλλΗVΙKΙl
Έναρξη

παραστάσεων:

9.15 μ.μ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful