You are on page 1of 25

TUNELSKAOPLATA

Tunelskeoplate
Prostorne TUNELSKE oplate su zapravo
poseban oblik velikoplonih oplata kod kojih
se istovremeno oplouju zidovi i stropovi.
Ovakvim oplatama najee se izvodi graenje
u stanogradnji gdje se uz dobru organizaciju
postie uinak gotovo kao i kod montane
gradnje.

Projektiranjeprigraenjuprostornom
oplatom
Kod projektiranja graevina
za koje se
predvia izrada nosive konstrukcije sustavom
prostornih
oplata
potrebno
je
radi
specifinosti rada voditi rauna o slijedeem:

tlocrttrebabitijednostavanisimetrian
nosivizidovisupoprenitakodaostavljaju
otvorenufasadu
izbjegavasepromjenadebljinezidova
izbjegavajusepromjenerasponaizmeu
nosivihzidova
nesmijebitisputenihgredanitipodignutih
pragova
dovoljanbrojponavljanjaciklusa

opisprostorneoplate
Zahvaljujui oblikovanju prostorne oplate
istovremeno se izrauju i zidovi i stropovi,
odnosno ako postoji dovoljno oplate izrauje se
cijeli kat odjednom. Standardni element izrauju
se u dvije varijante. Po irini obuhvaaju cijeli
raspon izmeu dva zida ( koljka ) ili se prostor
izmeu dva zida sastavlja od dva dijela
(polukoljka ). Po dubini pojedini elementi su
dugaki uobiajeno 125 cm ali se s obzirom na
ponavljanje istih rastera sastavljaju u vee cjeline
i tako se montiraju na graevini.

Prednostiimanepojedinogtipa
oplate:
koljka prednosti
veakrutostoplatezavrijembetoniranjaiveaotpornost
nahorizontalnesile
manjibrojspojnicanastropuiliakbezspojnica
stabilnostoplateprilikomtransportaispretnijerukovanje
lakeprivrenjesigurnosneradneplatforme
zarasponemanjeod3mbrejeupogleduutrokaradnog
vremena
uzuslovjednaketeinekaoipolukoljka,polukoljka mora
bitiveeduljinekakobisepostigaoistiuinakdizalice

koljka nedostaci
nijepogodnazaveerasponejernepostoji
mogunostpodupiranjauvrijemedemontae
teademontaaiotputanjedijelastropne
oplate
nemogusedatinadvienja kodveihraspona
radiprogiba kojisenaknadnopojavljujupogotovo
kodrasponaveihod4,2m.
kodveegbrojarazliitihrasponapotrebnavea
koliinaoplateugarnituri

Polukoljka prednosti
veibrojmoguihkombinacijaiizbora
redoslijedaizvoenja
prijelaziztaktautaktbezzakanjenja
oplatajefleksibilnija
mogunostpostavljanjecijelestijenepo
duiniimeseomoguavaa monterima
postavainstalacijaukontinuiranomradu
mogusekombiniratisoplatnimstolovima

nedostaci
Nemogubitistabilnebezposebnepotporne
konstrukcije
krutostoplatejemanjakaocjeline
naspojudvapanelanastropupojavljujese
noskojisenakondemontaemora
prebrusiti

koljka

polukoljka

Polukoljka kombinacije

Nainizvoenja

Oplatnaplohailitzv.oplatnoplatnojeizraeno
odcrnogelinoglimadebljine5ili7mmovisno
oproizvoau.Nalimovesedirektnonavaruju
nosaiodelinihprofilakojioplatidajukrutost.
prostornakrutostsepostiekosirazuporama
kojesadrevretenakojasluekodotputanja
oplateprijevaenja.Nadonjemdijelusenalaze
osloncisvretenomkojasluezareguliranjepo
visinitekakobiseoplataprijevaenjamogla
spustitiiodvojitiodstropnekonstrukcije.

Kakobisesprijeiloprocurjevanje cementnog
vezivapridnuoplateprilikoizradestropne
ploenamjestimanosivogzidaizraujese
pasica irinenovogzidaivisineoko10cmkoja
sliikaovodilicaiprianjanjeoplate

Izradapasice imontaa

teinaoplate

Najvea teina standardnih elemenata


polukoljke iznosi kod najveih raspona oko
0,6kN/m2 to je manje od istovjetne drvene
oplate. Radi jednostavnije i bre montae
izrauju se vei sklopovi do duljine od 12 m i
teine do 8 kN to se moe prenositi
toranjskom
dizalicom
instaliranom
na
gradilitu pomou posebno izraenog nosaa.

Vaenjeoplate sklop

Vaenjeoplate pojedinano

Priradustunelskomoplatomvanojeslijedee:
Armiranjezidovaistropovavaljaizvestibrzoiefikasno
mreastomarmaturomizavarenimarmaturnim
sklopovimagdjejetomogue
Uzidoveistropoveugraditicijevikrozkojese
naknadnouvlaeelektroiostaleiinstalacije.Sklopovi
seunaprijedpripremeucentralnompogonu.
Ugradnjabetonaseobavljapomouoplatnihvibratora.
Ubrzanostvrdnjavanjebetonaobavljasepomouinfra
grijalica
Tehnolokipostupakserazraujedosvakogdetalja
Postizanjeritmaod24satazajednoobrtanjeoplate,tj
radisebrzinomodjednogkatadnevnousluajuda
postojioplatazacijelikat

Zagrijavanjebetona
Za grijanje tj. zagrijavanje betona radi
ubrzanog stvrdnjavanja koriste se plinske infra
grijalice koje troe plina oko 4.5 kg/m3
betona. Prednost ovakvih grijalica je u tome
da one ne griju medij ( zrak) u okolini ve
samo kruti predmet prema kojem su okrenute
a to je elina oplata.

uinak
Povrinacijeleetaakojaseradiodjednomiznosi
630m2
Ugraujese72m3 betonai8000kgarmature
110kg/m3
Sastavradnebrigade:12monteraoplate,8
armiraai6betoniraca
Opremasu2toranjske dizalicenosivosti50kN
Svakidansegradijedankat

Naininapredovanjagradnje