You are on page 1of 5

Cu 9: n cht kim loi crom c cu trc tinh th vi phn rng trong tinh th

chim 32%. Khi lng ring ca kim loi crom l 7,19 gam/cm 3. Bn knh nguyn
t crom l
A. 1,210-8 cm. B. 1,2510-8 cm. C. 1,6810-8 cm. D. 1,510-8cm.
Cu 47: Hp cht ion G to nn t c|c ion n nguyn t M 2+ v X2-. Tng s ht
(ntron, proton, electron) trong ph}n t G l{ 84, trong s ht mang in nhiu
hn s ht khng mang in l{ 28 ht. S ht mang in ca ion X 2- t hn s ht
mang in ca ion M2+ l{ 20 ht. V tr ca M trong bng tun ho{n l{
A. 20, chu k 4, nhm IIA. B. 12, chu k 3, nhm IIA.
C. 8, chu k 2, nhm VIA. D. 26, chu k 4, nhm VIIIB.

Cu 47: Tng s ht mang in trong anion XY bng 82. S ht proton trong ht


nh}n X nhiu hn s ht proton trong ht nh}n Y l{ 8 ht. S hiu nguyn t ca
X, Y ln lt l{
A. 14, 8. B. 15, 7. C. 16, 8. D. 17, 9.
Cu 47: Tng s ht proton, ntron, electron ca nguyn t mt nguyn t
thuc nhm VIIA l 28. Khi lng nguyn t nguyn t l{
A. 21 B. 19 C. 18 D. 20
Cu 15: Tng s ht proton trong hai nguyn t ca hai nguyn t X, Y l 15. X
thuc nhm VIA. Khng nh n{o sau }y l{ ng ?
A. Y c bn knh nguyn t ln hn X. B. Y c tnh phi kim mnh hn X.
C. Cng thc oxit cao nht ca Y l . D. Y khng phn ng trc tip vi X.
Cu 5: Tng s ht c bn trong nguyn t ca nguyn t M, X ln lt l{ 58
v{ 52. Hp cht MXn c tng s ht proton trong mt ph}n t l{ 36. Lin kt
trong ph}n t MXn thuc loi lin kt:
A. Cho nhn B. Cng ha tr ph}n cc
C. Ion D. Cng ha tr khng ph}n cc
Cu 26: Nguyn t ca nguyn t X c tng s ht electron trong cc phn lp p l
7. S ht mang in ca mt nguyn t Y nhiu hn s ht mang in ca mt
nguyn t X l 6 ht. Hp cht ca X, Y c dng:
A. X2Y. B. XY2. C. X2Y3. D. X3Y2.
Cu 24: Tng s ht trong nguyn t ca hai nguyn t M v X ln lt l 82; 52. M
v X to thnh hp cht MXa. Trong phn t hp cht tng s proton ca cc nguyn
t bng 77. Cng thc phn t ca MX a l
A. AlCl3 B. FeCl3 C. FeCl2 D. CrCl3

Cu 11: Hp cht cha ng thi lin kt cng ha tr v lin kt ion l


A. SO2Cl2. B. NH4NO3. C. BaCl2. D. CH3COOH.
Cu 33: Dy hp cht ch c lin kt cng ha tr l

A. K3PO4, NO2, SO3, NH4Cl, HNO3. B. H2SO4, PCl3, SO2Cl2, OF2, N2O4.
C. (NH4)2SO4, PCl3, SO2Cl2, NO2, SO3. D. SO2Cl2, OF2, N2O4, BaCl2, PCl3.
Cu 25: D~y n{o sau }y gm tt c cc cht u c lin kt cng ha tr, lin kt
ion v lin kt cho nhn (theo quy tc bt t)?
A. FeCl3, HNO3, MgCl2. B. H2SO4, NH4Cl, KNO2.
C. KNO3, FeCl3, NaNO3. D. NH4NO3, K2SO4, NaClO4.
Cu 27: Lin kt cng ho tr l lin kt c hnh thnh gia hai nguyn t bng
A. Mt hay nhiu cp electron chung B. Nhiu cp electron chung
C. S cho - nhn prton D. Mt cp electron dng chung

Cu 14: Ph|t biu n{o sau }y ng


A. S n v in tch ht nh}n bng s proton v{ bng s electron trong
nguyn t
B. Nguyn t nguyn t M c cu hnh electron lp ngo{i cng l{ 4s 1 vy M
thuc chu k 4, nhm IA
C. X c cu hnh electron nguyn t l{ ns2np5 (n2) cng thc hidroxit ng vi
oxit cao nht ca X l{ HXO4
D. Ht nh}n ca tt c c|c nguyn t u c proton v{ ntron
Cu 49: Nguyn t X v{ Y c cu hnh electron ngo{i cng ln lt l{ 3s x v 3py.
Bit ph}n lp 3s ca hai nguyn t hn km nhau 1 electron. Hp cht ca X
v{ Y c dng X2Y. Cu hnh electron lp ngo{i cng ca X v{ Y ln lt l{:
A. 3s2 v 3s23p2 B. 3s1 v 3s23p2 C. 3s1 v 3s23p4 D. 3s2 v 3s23p1
Cu 38: C|c nguyn t t Na n Cl, theo chiu tng ca in tch ht nh}n th:
1)b|n knh nguyn t tng. 2) }m in gim.
3)nng lng ion ho| th nht tng dn. 4)tnh baz ca oxit v{ hiroxit gim
dn.
5)tnh kim loi tng dn. 6)tnh phi kim gim dn.
S nhn nh ng l{
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Cu 30: 20oC khi lng ring ca Au l 19,32 gam/cm 3. Vi gi thit cc nguyn
t Au l nhng hnh cu chim 75% th tch mng tinh th, phn cn li l khe rng
gia cc qu cu v nguyn t khi ca Au l 196,97u. Bn knh nguyn t gn
ng ca Au l
A.1,22.10-8 cm. B.1,44.10-8 cm. C.2,12.10-8 cm. D.1,75.10-8cm.

Cu 4. Nguyn t ca nguyn t X c tng s electron thuc phn lp p l{ 11.


in tch ht nhn nguyn t ca nguyn t Y l ( ). Lin kt gia X v Y thuc
loi lin kt
A. Kim loi B. cho-nhn C. cng ha tr c cc D. ion
Cu 37. Cc nguyn t X,Y,Z,T c s liu nguyn t ln lt l 14, 15, 16, 17.
Dy gm cc phi kim xp theo chiu gim tnh oxi ha t tri sang phi l :
A. T, Y, X, Z B. T, Z, Y, X C. Z, T, Y, X D. X, Y, Z, T.

Cu 13: Trong mt chu k, theo chiu tng ca in tch ht nhn th


A. }m in tng, b|n knh nguyn t gim.
B. tnh kim loi gim, bn knh nguyn t tng.
C. tnh phi kim tng, }m in gim.
D. tnh kim loi tng, tnh phi kim gim.
Cu 4: C cc nguyn t ha hc Cr (Z =24), Fe (Z = 26), P (Z = 15), Al (Z =
13). Nguyn t m nguyn t ca n c s electron c thn ln nht trng th|
i c bn l
A. P. B. Fe. C. Cr. D. Al.
Cu 24: Cho cc nguyn t X (Z = 11); Y(Z = 13); T(Z=17). Nhn xt n{o sau
}y l{ ng?
A. Cc hp cht to bi X vi T v Y vi T u l hp cht ion.
B. Theo chiu X, Y, T bn knh ca cc nguyn t tng ng tng dn.
C. Nguyn t cc nguyn t X, Y, T trng th|i c bn u c 1 electron c
thn.
D. Oxit v{ hiroxit ca X, Y, T u l cht lng tnh.
Cu 26: X v Y l hai kim loi thuc cng mt nhm A. Bit Z X < ZY v ZX + ZY = 32.
Kt lun n{o sau }y l{ ng vi X, Y?
A. X, Y u c 2 electron lp ngoi cng B. Tnh kim loi ca X mnh hn Y
C. Nng lng ion ha ca X nh hn ca Y D. Bn knh nguyn t ca X ln hn Y

Cu 7: Tnh cht n{o sau }y khng bin i tun ho{n theo chiu tng ca
in tch ht nh}n ca c|c nguyn t trong bng tun ho{n:
A. Nguyn t khi B. }m in
C. Nng lng ion ha D. B|n knh nguyn t
Cu 26: C c|c nhn nh sau:
1)Cu hnh electron ca ion X2+ l 1s22s22p63s23p63d6. Trong bng tun ho{n c|c
nguyn t ho| hc, nguyn t X thuc chu k 4, nhm VIIIB.
2)C|c ion v{ nguyn t: Ne , Na+ , F c im chung l{ c cng s electron.
3) B|n knh ca c|c vi ht sau c sp xp theo th t gim dn: Mg 2+, Na+, F-,
Na, K.
4)D~y gm c|c nguyn t c sp xp theo chiu gim dn b|n knh nguyn t
t tr|i sang phi l{ K, Mg, Si,
5)Tnh baz ca d~y c|c hiroxit: NaOH, Al(OH)3 , Mg(OH)2 gim dn.
Cho: N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z=10), Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13), K (Z =
19), Si (Z = 14). S nhn nh ng:
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Cu 25: Sb cha 2 ng v chnh 121Sb v 123 Sb, khi lng nguyn t trung
bnh ca Sb l{ 121,75. % khi lng ca ng v 121 Sb trong Sb2O3 (MO=16) l:
A. 52,2 B. 62,5 C. 26,1 D. 51,89
Cu 26: Cho H (Z=1), N (Z=7), O (Z=8). Trong ph}n t HNO3, tng s cp
electron lp ngo{i cng khng tham gia lin kt ca 5 nguyn t l{:
A. 8. B. 9. C. 7. D. 6.

Cu 25: X, Y l{ hai nguyn t lin tip nhau trong mt chu k, tng s n v


in tch ht nh}n ca hai nguyn t tng ng l{ 25 ( Z X< ZY). So s|nh tnh kim
loi v{ b|n knh nguyn t ca X v{ Y ta c:
A. Tnh kim loi ca X < Y, RX> RY B. Tnh kim loi ca X > Y, RX< RY
C. Tnh kim loi ca X > Y, RX> RY D. Tnh kim loi ca X < Y, RX< RY
Cu 26: S nguyn t m{ nguyn t c tng s 4 electron trn ph}n lp s l{:
A. 7. B. 1. C. 2. D. 6.
Cu 23: Pht biu n{o sau }y khng ng?
A. Kim loi cng mnh th }m in cng ln.
B. Kim loi ch th hin tnh kh trong cc phn ng ho hc
C. Nguyn t kim loi c t electron lp ngoi cng.
D. Cc phn nhm ph ca bng HTTH ch gm cc kim loi
Cu 4: Magie trong thin nhin gm 2 loi ng v l{ X, Y. ng v X c nguyn t
khi l{ 24. ng v Y hn X mt ntron. Bit s nguyn t ca hai ng v c t l X/Y
= 3/2. Nguyn t khi trung bnh ca Mg l
A. 24,8 B. 25,0 C. 24,4 D. 24,0
Cu 4: D~y n{o sau }y gm c|c ion X+, Y2+ ,Z- ,T2- v{ nguyn t M u c cu hnh
e l{ 1s22s22p63s23p6 ?
A. K+, Ca2+, Cl-, S2-, Ar. B. K+, Ca2+, F-, O2-, Ne.
C. Na+, Ca2+, Cl-, O2-, Ar. D. K+, Mg2+, Br-, S2-, Ar.
Cu 15: Trong t nhin clo c hai ng v c s khi l{ 35 v{ 37. Khi lng trung
bnh nguyn t ca clo l{ 35,5. Vy % v khi lng ca 37Cl trong axit pecloric
HClO4 l{ (Cho s khi 1H, 16O):
A. 9,204 B. 9,25 C. 9,45 D. 9,404

Cu 40: Bn knh nguyn t gn ng ca nguyn t R 2000oC l 1,965.10-8


cm bit ti nhit khi lng ring ca R bng 1,55 g/cm3. Gi thit trong
tinh th cc nguyn t R c hnh cu, c c kht l 74%. R l nguyn t.
A. Mg B. Cu C.Al D.Ca
Cu 39: Cho cc nguyn t sau 13Al; 5B; 9F; 21Sc. Hy cho bit c im chung trong
cu to ca nguyn t cc nguyn t .
A. u l cc nguyn t thuc cc chu k nh B. Electron cui cng thuc phn lp
p
C. u c 1 electron c thn trng thi c bn D. u c 3 lp electron
Cu 47:T l khi lng phn t gia oxit cao nht ca nguyn t R v hp cht kh
ca n vi hiro bng . Khi lng mol nguyn t ca R l:
A. 32 B. 12 C. 28 D. 19
Cu 32: Ion X3+ c cu hnh electron l 1s22s22p63s23p63d3, cng thc oxit cao nht
ca X l
A. X2O5. B. XO2. C. X2O3. D. XO3.