You are on page 1of 2

Centre Cívic

El Coll

LLIURAMENT DE TREBALLS

Centre Cívic Can Verdaguer
C. Piferrer, 94
08016 Barcelona
Tel. 93 276 80 77
Casal de Joves Guineueta
Pl. Ca n’Ensenya, 4
08042 Barcelona
Tel. 93 359 40 00

Centre Cívic Can Verdaguer

16è CONCURS
DE CÒMIC DE
NOU BARRIS
Fins al 23 de maig de 2015

Il·lustració Ariadna Reyes Fernández

BASES DEL 16è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS

1 Podran participar-hi tots els dibuixants del
món aficionats, els quals podran escriure el
guió en la llengua pròpia, i l’hauran de traduir
al català o al castellà.
2 La temàtica és lliure
3 Les obres seran d’un mínim de dues pàgines i
d’un màxim de quatre, en blanc i negre o color,
de mida DIN A4 o DIN A3. S’entregarà l’obra
original acompanyada d’una fotocòpia (a
color o en blanc i negre segons l’original). Totes
les pàgines han de portar al revers el títol de
l’obra i el pseudònim.
4 Cada participant pot enviar un màxim de dues
obres, inèdites. No hi ha de figurar el nom de
l’autor/a. Les seves dades personals (nom, cognoms, número de DNI, adreça, correu electrònic, telèfon i edat) han d’adjuntar-se en un full a
part a dins d’un sobre, en el qual només figurarà
escrit el títol de l’obra, el pseudònim i la categoria a la qual pertany. Es poden presentar obres
individuals o conjuntes (guionista-dibuixant).
5 En cas que l’obra ja hagués guanyat algun
altre premi, l’organització es reserva el dret
de desqualificar-la o penalitzar l’autor amb el
retorn íntegre dels imports en efectiu dels premis d’aquest concurs, si ja els hagués rebut.
6 Cada participant podrà ser guardonat només
per una de les seves obres presentades.
7 Hi haurà diferents categories que aniran en
relació amb l’edat:
a. Categoria 1: de 9 a 15 anys
b. Categoria 2: de 16 anys en endavant
8 La data màxima d’entrega de les obres és el
dia 23 de maig de 2015. El lloc d’entrega serà
el Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer
94, 08016 BCN, tel. 93 276 80 77, o bé el Casal de Joves Guineueta, pl. Ca n’Ensenya, 4,
08042 BCN, tel. 93 359 40 00.
9 Hi haurà tres premis per categoria. La dotació
serà d’un curs d’un mes de durada a l’escola
JOSO de Barcelona per al 1r i 2n premi de la
categoria 1. Alhora, per a la categoria 1 hi haurà
un taló de compra de material de dibuix en un
establiment especialitzat (Vicenç Piera) i per a
la categoria 2 hi haurà un taló de compra de 50
€ per ser utilitzat a la botiga Norma Còmics,
un altre de 200 € per utilitzar en un establiment
especialitzat en material de dibuix (Vicenç Piera) i un altre de 200 € (1r premi) i 100 € (2n premi) per utilitzar a la llibreria Arkham còmics.

BASES DEL 16º CONCURSO DE CÓMIC DE NOU BARRIS

La quantitat fixada en el taló estarà en relació
amb el premi guanyat.

a. Per a la categoria 1

• 1r premi: 250 € i un curs de còmic
a l’escola JOSO
• 2n premi: 200 € i un curs de còmic
a l’escola JOSO
• 3r premi: 150 €

b. Per a la categoria 2

Norma Editorial, la Cúpula i Ficomic dotaran amb un lot de còmics variats els treballs
guanyadors. Vicenç Piera farà entrega d’un
petit obsequi als guanyadors.

• 1r premi: 450 €
• 2n premi: 350 €
• 3r premi: 250 €

10 La persona guanyadora de la categoria 2 tindrà
la possibilitat de ser l’autor/a del disseny de la
publicitat de la següent edició del concurs.
11 El jurat estarà format per professionals qualificats del món del còmic. En aquesta edició els
integrants del jurat són membres de Ficomic,
Norma Editorial, Ediciones la Cúpula i Arkham
còmics. El jurat es reserva el dret de declarar
desert algun dels premis o de proposar una
altra distribució nominativa.
12 Els treballs guardonats quedaran al Centre Cívic Can Verdaguer, el qual en decidirà la possible publicació. La resta d’obres podran ser
recollides al mateix centre a partir del dia 27
de juliol de 2015 amb prèvia identificació.
13 El centre cívic no es responsabilitzarà de la devolució per correu dels treballs no guanyadors.
14 L’entrega de premis tindrà lloc al Centre Cívic Can Verdaguer el dissabte 20 de juny de
2015 a les 19.30 hores. El veredicte es donarà
a conèixer en aquell moment. El mateix dia
s’inaugurarà l’exposició amb totes les obres
presentades. L’exposició es podrà visitar fins
al 18 de juliol.
15 La participació en la convocatòria d’aquest
concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret, si cal,
d’introduir aquelles modificacions que cregui
necessàries per a un millor funcionament del
concurs. L’organització no es fa responsable del
contingut de les obres presentades a concurs.
Centre Cívic Can Verdaguer, febrer de 2015

1 Podrán participar todos los y las dibujantes
del mundo, aficionados/as. Podrán escribir el
guión en su lengua propia traduciéndolo al catalán o castellano.
2 La temática es libre.
3 Las obras serán de un mínimo de dos páginas y
un máximo de cuatro, en blanco y negro o color,
de tamaño DIN A4 o DIN A3. Se entregará la
obra original acompañada de una fotocopia
(a color o blanco y negro según original). Todas
las páginas llevarán, en el reverso, el título y el
pseudónimo.
4 Cada participante podrá enviar un máximo de
dos obras, inéditas. No debe figurar el nombre del autor/a. Sus datos personales (nombre,
apellidos, nº de DNI, dirección, mail, teléfono
y edad) deben adjuntarse en una hoja a parte
dentro de un sobre, donde solo figurará escrito
el título de la obra, el pseudónimo y la categoría
a la que pertenece. Podrán presentarse obras
individuales o conjuntas (guionista-dibujante).
5 En caso de que la obra ya hubiera ganado algún otro premio, la organización se reserva el
derecho de descalificarla o penalizar al autor
con el reembolso íntegro de los importes en
efectivo de los premios recibidos en este concurso, si ya los hubiera recibido.
6 Cada participante podrá ser premiado exclusivamente por una de sus obras presentadas.
7 Habrá diferentes categorías según la edad:
• a. Categoría 1: de 9 a 15 años
• b. Categoría 2: de 16 años en adelante
8 La fecha límite de entrega de las obras será
el 23 de mayo de 2015. El lugar de entrega
será el Centre Cívic Can Verdaguer, calle
Piferrer 94-100, 08016 Barcelona; tel. 93 276
80 77, o el Casal de Joves Guineueta, pl. Ca
n’Ensenya, 4, 08042 BCN; tel. 93 359 40 00.
9 Habrá tres premios por categoría. La dotación
será de un curso de un mes de duración en la
escuela JOSO de Barcelona para el 1º y 2º
premio de la categoría 1. Asimismo, para la categoría 1 habrá un talón de compra de material
de dibujo en un establecimiento especializado
(Vicenç Piera), y para la categoría 2 habrá un
talón de compra de 50€ para ser utilizado en
Norma Còmics, otro de 200 € para utilizar
en un establecimento especializado en material de dibujo (Vicenç Piera) i otro de 200 €
(1er premio) i 100 € (2º premio) para la librería
Arkham còmics.

La cantidad del talón se fijará en relación con
el premio ganado:

a. Para la categoría 1
• 1 premio: 250 € y un curso de cómic
en la escuela JOSO
• 2 premio: 200 € y un curso de cómic
en la escuela JOSO
• 3 premio: 150 €
b. Para la categoría 2
• 1 premio: 450 €
• 2 premio: 350 €
• 3 premio: 250 €

Norma Editorial, la Cúpula i Ficomic dotarán con un lote de cómics variados a los trabajos ganadores. Vicenç Piera entregará un
pequeño obsequio a los ganadores.

10 La persona ganadora de la categoría 2 tendrá
la posibilidad de ser el autor/a del diseño de la
publicidad del concurso del próximo año.
11 El jurado está formado por profesionales cualificados del mundo del cómic. En esta edición
los integrantes del jurado son miembros de
Ficomic, Ediciones La Cúpula, Norma editorial
i Arkham. El jurado se reserva el derecho de
declarar desierto alguno de los premios o de
proponer otra distribución nominativa.
12 Los trabajos galardonados pasarán a ser propiedad del Centre Cívic Can Verdaguer, el
cual decidirá su posible publicación. El resto
de las obras podrán ser recogidas en el mismo centro a partir del 27 de julio de 2015 con
previa identificación.
13 El centro cívico no se responsabilizará de la
devolución por correo de los trabajos no ganadores.

14 La entrega de premios tendrá lugar en el Centre Cívic Can Verdaguer el sábado 20 de junio de 2015 a les 19.30 horas. El veredicto se
dará a conocer en ese momento. Ese mismo
día se inaugurará la exposición con todos los
trabajos presentados. La exposición se podrá
visitar hasta el 18 de julio.
15 La participación en la convocatoria de este
concurso implica la aceptación de estas bases. La organización se reserva el derecho, si
fuera necesario, de introducir aquellas modificaciones que crea necesarias para un mejor
funcionamiento del concurso. La organización
no se hace responsable del contenido de las
obras presentadas a concurso.
Centre Cívic Can Verdaguer, febrero de 2015