UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris CZU 343.4 (341.231.14)

Maria Magdalena Neagu
OCROTIREA DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU SĂNĂTOS PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL

Specialitatea:12.00.08. Drept penal (drept penal).

Autoreferat
al tezei de doctor în drept

CHIŞINĂU 2006

Teza a fost elaborată la catedră „Drept penal şi Criminologie” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova Conducător ştiinţific: Vasile Dobrinoiu, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, România Referenţi oficiali: 1. Gheorghiţă Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul Republican de expertiză judiciară şi criminalistică. 2. Ulianovschi Xenofon, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Susţinerea va avea loc la_____________.2006 ora __ în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 34 12. 00.08-17 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Adresa: or. Chişinău, str. V. Pârcălab, 52. Teza de doctor poate fi consultata la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Academiei „Ştefan cel Mare” şi pe siteul htpp://www.cnaa.md. Autoreferatul a fost expediat la _____________ 2006. Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat, dr. în drept ____ Vizdoagă Tatiana Conducător ştiinţific, dr. în drept, profesor universitar _______________Vasile Dobrinoiu Autor: ____________ Maria Magdalena Neagu

2

CARACTERIZAREA GENERALA A TEZEI Actualitatea temei investigate. Ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos constituie una dintre cele mai actuale probleme contemporane. Progresul ştiinţifico-tehnic şi sporirea presiunii antropogene asupra mediului natural duc inevitabil la agravarea situaţiei ecologice: se epuizează resursele naturale, se poluează mediul natural, se pierde legătura naturală între om şi natură, se înrăutăţeşte sănătatea morală şi fizică a oamenilor, se înăspreşte lupta economică şi politică pentru pieţele de materie primă, pentru spaţiul de viaţă. Poluarea mediului înconjurător a atins proporţii colosale şi reprezintă problema ecologică numărul unu. Aceasta influenţează direct existenţa umană – se micşorează lungimea medie a vieţii oamenilor, se înrăutăţeşte sănătatea populaţiei. Cele expuse mărturisesc despre aceia că este timpul ca toţi să conştientizeze – perioada de utilizare nelimitată a mediului a expirat. Totul trebuie plătit cu bani, cu introducerea unor limitări stricte, cu înăsprirea răspunderii. În caz contrar omul se va răsplăti nu doar cu propria sănătate, dar şi cu bunăstarea viitoarelor generaţii, căci influenţa negativă asupra mediului este nu altceva decât nimicirea fundamentului biologic al existenţei umane, o formă modernă de canibalism. Răspunderea juridică pentru contravenţiile şi infracţiunile ecologice reprezintă una dintre modalităţile asigurării dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos, securităţii ecologice a populaţiei, ocrotirii mediului natural şi utilizării raţionale a resurselor lui. Ea se realizează în ansamblu cu măsurile economice, culturaleducative, măsurile de reparare a daunei aduse omului şi naturii. Situaţia nu poate fi rezolvată doar prin mijloace şi metode de drept şi, totuşi, fără o asigurare juridică realizarea măsurilor de ocrotire a mediului nu este posibilă. Nerespectarea legislaţiei de protecţie a mediului atrage după sine aplicarea sancţiunilor cu caracter disciplinar, administrativ, iar în cele mai grave situaţii – de drept penal. În situaţia creată creşte rolul răspunderii penale ca mijloc de ocrotire al dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. Deşi dreptul penal şi nu poate fi cercetat în calitate de mijloc principal de ocrotire a mediului natural, funcţia profilactică a
3

interdicţiei juridico-penale a celor mai periculoase atentări la mediu şi măsurile de pedeapsă penală aplicate de către judecată infractorilor, care încalcă legislaţia de protecţie a mediului, au un rol important în lupta cu infracţiunile ecologice. În acest context eforturile îndreptate spre cercetarea mijloacelor de drept penal de ocrotire a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi elaborarea unor propuneri concrete de perfecţionare a lor sunt extrem de actuale şi necesare. Actualitatea cercetărilor mijloacelor de drept penal de ocrotire a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos este determinată şi de reforma penală, care este în curs de desfăşurare în România. Obiectul prezentei cercetări sunt normele juridico-penale cu privire răspunderea penală pentru faptele ce încalcă sau doar periclitează dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos, aspectele ce ţin de normele juridice incriminatorii care activează în domeniul ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos, şi aspectele ce ţin de normele complinitorii sau de elemente de dreptul mediului şi de ecologie generală. Scopul şi sarcinile lucrării. Obiectivul de bază al lucrării constituie analizarea şi interpretarea normelor juridico-penale cu privire la ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin prisma elementelor constitutive care le caracterizează atât în baza literaturii de specialitate din România, Republica Moldova, cât şi din alte ţări, studierea esenţei şi conţinutului lor, relevarea tendinţelor pozitive şi negative ale evoluţiei ideilor inovatoare în sfera dată, ca mai apoi, raportându-se constatările făcute la practica judiciară să se deducă anumite idei progresive vizând interpretarea şi aplicarea justă a normelor penale în vigoare vizavi de subiectul propus şi a constata anumite lacune, coliziuni, inexactităţi referitoare la subiectul supus investigaţiei ştiinţifice, de a formula propuneri şi recomandări concrete în vederea sporirii eficacităţii sale, inclusiv cu caracter de lege-ferenda. Obiectivele enumerate au determinat necesitatea de a stabili şi de a realiza unele sarcini concrete în procesul de efectuare a cercetărilor la tema investigată: - clarificarea conceptelor de mediu, ecologie şi protecţie a mediului;

4

- definirea dreptului omului la un mediu sănătos, determinarea conţinutului lui şi stabilirea locului lui în sistemul drepturilor fundamentale ale omului ; - analiza dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în calitate de obiect al ocrotirii juridico-penale; - clarificarea locului mijloacelor de drept penal în sistemul măsurilor juridice de ocrotire a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; - definirea infracţiunii de mediu în general; - studierea actelor normative cu caracter naţional şi internaţional privind protecţia mediului prin dreptul penal şi influenţa lor asupra activităţii de ocrotire a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; - elaborarea de propuneri în vederea creării unei strategii eficiente de ocrotire penală a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; - analiza cadrului juridic al ocrotirii penale a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; - cercetarea unor forme speciale de încălcare a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; - analiza perspectivelor de reglementare în domeniul ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal; - elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea sporirii eficacităţii ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal, conjugându-se aspectul teoretic şi practic. Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. Cercetările empirice, bazate pe metoda inductivă de cunoaştere a fenomenului rămân predominante şi constituie principiul metodologic al investigării ştiinţifice a criminalităţii. Totodată, cercetarea subiectului acestei lucrări s-a efectuat prin metoda istorică, sistematică şi statistică. În procesul investigărilor, a fost studiată şi analizată literatura ştiinţifică de specialitate din Republica Moldova, România, Olanda, documente şi acte normative cu caracter internaţional. La baza elaborării acestei teze sunt lucrările publicate de autorii consacraţi în domeniu: B. Jadot, J.P. Hannequart, E. Orban de Xiury «Le droit de l’environnement. Aspects juridiques de la lutte contre la
5

pollution et la protection de la nature», D. Guihal «Droit répressif de l’environnement», O. Lomas «Frontiers of Environmental Law», Florina Bran, Vladimir Rojianschi, Gheorghiţa Diaconu «Politici ecologice», Florina Bran «Ecologie generală şi protecţia mediului», M. Duţu «Dreptul mediului», Daniela Marinescu «Tratat de dreptul mediului», Carmen Nicolescu «Ecologie şi protecţia mediului» etc. Inovaţia ştiinţifică a lucrării constă în faptul că lucrarea prezintă o analiză care se înscrie în etapa de pionierat în care se găseşte domeniul incidenţei legii penale asupra comportamentelor care afectează dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos, ca drept nou apărut în panoplia drepturilor fundamentale. Noutatea se concretizează în următoarele teze principale propuse spre susţinere: 1. Elaborarea unui sistem integrat la nivel global de standarde şi norme de protejare a mediului prin mijloace de drept penal în scopul elaborării unei strategii coerente şi unitare a politicii penale de mediu în strânsă legătură cu crearea unui sistem unic de standarde în acest domeniu ţinându-se seama de rezultatele obţinute de Comisia Economică Europeană în formularea unor principii de responsabilitate şi obligativitate sub forma unui cod de conduită în domeniul consecinţelor ecologice transfrontaliere şi de drepturile garanţii ale dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. 2. În scopul asigurării colaborării internaţionale în domeniu, legiuitorii ar trebui să elaboreze cel puţin o definiţie comună sau analoagă a poluării apei, atmosferei sau solului. În acest context propunem utilizarea următoarei noţiuni: infracţiune de mediu constituie orice faptă comisivă sau omisivă, intenţionată sau neglijată care produce vătămări mediului sau care doar este de natură să pună în pericol calitatea mediului, dezvoltarea durabilă şi dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos . Pentru aceste fapte s-ar impune să fie reglementate şi variante agravate care să acopere situaţiile cu un grad de pericol social foarte ridicat, ajungând la dimensiunile unui ecocid sau la interrelaţionări cu manifestările crimei organizate sau cu cele ale terorismului. 3. Guvernele şi Parlamentele României şi Republicii Moldova trebuie să declare protecţia mediului ca direcţie prioritară a politicii de stat. Se impune să fie creată o convenţie internaţională, care să recunoască faptelor de mediu calitatea de crime internaţionale, precum
6

şi extinderea şi aprofundarea relaţiilor României şi Republicii Moldova prin aderare la Convenţii, semnarea acordurilor interstatale, participarea în proiecte regionale şi internaţionale. 4. Considerăm necesar de a elabora în România o concepţie unitară în materie de legislaţie ecologico-penală pentru a evita suprapunerile diferitelor fapte de mediu, permiţând menţinerea unei evidenţe foarte clare a incriminărilor din acest domeniu. Propunem, deci, acceptarea conceptului de „lanţ regulator” în domeniul politicii de mediu, verigile acestui lanţ fiind: legislaţia, stabilirea standardelor, procedurile de autorizare şi licenţe, implementarea şi aplicarea. Astfel, la nivel legislativ, pentru a evita suprapunerile diferitelor fapte de mediu, de stabilit anumite axe de acţiune. Fiecare act normativ apărut la un moment dat să se înscrie în mod obligatoriu pe una dintre aceste axe, permiţând menţinerea unei evidenţe foarte clare a incriminărilor din acest domeniu şi evitând repetările. 5. În acest sens, în noul cod penal al României este necesară includerea a unor norme penale de sistematizare clară şi funcţională a normelor incriminatorii a comportamentelor ce afectează calitatea factorilor de mediu, pentru ca să se înlăture abundenţa lor şi să se confere un plus de stabilitate domeniului legislativ investigat. 6. Se propune următoarea clasificare infracţiunilor în domeniu prevăzute de legislaţia penală a României: a) infracţiuni care constau în încălcarea unor dispoziţii legale cu rol preventiv având o vocaţie generală în domeniul ocrotirii mediului. b) Infracţiuni care afectează sau sunt de natură să afecteze calitatea unor factori de mediu. Din această a doua categorie vor face parte: b1) infracţiunile care încalcă regimul fondului cinegetic şi protecţiei vânatului: infracţiunile prevăzute de Legea României nr. 103/1996, cele prevăzute de art. 308 C.P. Zădărnicirea combaterii bolilor şi art. 310 C.P. Răspândirea bolilor la animale sau la plante, precum şi cele prevăzute în O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului, care sunt asemănătoare cu cele din Legea României nr. 137/1995, pe care o înlocuieşte, şi care au în vedere asemenea comportamente; b2) infracţiunile care încalcă regimul silvic: infracţiunile reglementate de Legea României nr. 26/1996 privind regimul silvic: infracţiunea de ocupare a unor păduri, terenuri sau ape din fondul
7

forestier naţional, infracţiunea de mutare a semnelor de hotar sau a reperelor de marcare silvică, ş.a., de O.G. României nr. 96/1998 privind protejarea fondului forestier şi de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. b3) infracţiuni privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura: infracţiunile prevăzute de Legea României nr. 192/2001, precum şi unele dintre cele reglementate de O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului – de exemplu folosirea de momeli periculoase şi de mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice şi a peştilor, în scopul consumului sau al comercializării. b4) infracţiuni care aduc atingere calităţii apei: infracţiunile prevăzute de Legea României nr.107/1996, Legea apelor, cum ar fi de exemplu: infracţiunea de poluare a apelor prin deversarea de ape uzate, deşeuri, reziduuri sau produse de orice fel, infracţiunea de utilizare a resurselor de apă fără autorizare de gospodărirea apei, precum şi cele prevăzute în OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului; b5) infracţiuni care aduc atingere calităţii atmosferei: infracţiunile reglementate de O.U.G. României nr. 243/2000, poluarea fonică şi alte infracţiuni reglementate de O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului, identică cu cea din fosta Lege 137/1995; b6) infracţiuni care aduc atingere calităţii solului: infracţiunile prevăzute de O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului: de exemplu, nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de produse de protecţia plantelor sau îngrăşăminte chimice. 7. Remarcăm în legătură cu denumirea capitolului al V-lea intitulat: „Crime şi delicte contra mediului înconjurător” inclus în Titlul al VIII-lea al părţii speciale a noului cod penal al României faptul că este folosită formularea pleonasmică pe care specialiştii în dreptul mediului au abandonat-o deja, fapt ce ar trebui să determine o revizuire a acestei alegeri; 8. Propunem reformularea textului articolelor Codului Penal al Republicii Moldova: 231 “Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere”, 233 „Vânatul ilegal”, 234 „Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte exploatări ale apelor”, şi anume: • De introdus în art. 231 “Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere” alin. 1 cu următorul conţinut: „Tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din fondul silvic sau din fondul ariilor naturale protejate de stat – se
8

pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” • De introdus în art. 233 „Vânatul ilegal” alin. 1 cu următorul conţinut: „Vânatul fără autorizaţia corespunzătoare fie în perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte şi metode nepermise (braconajul), fie cu folosirea situaţiei de serviciu – se pedepseşte cu amendă în mărime de la 100 la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. ” • De introdus în art. 234 „Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte exploatări ale apelor” alin. 1 cu următorul conţinut: „Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte exploatări ale apelor, cu utilizarea substanţelor explozive şi otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a faunei – se pedepseşte cu amendă în mărime de la 100 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în faptul că este o elaborare într-un domeniu ce se va dovedi din ce în ce mai important. Pe baza acestui demers teoretic se va putea fundamenta un cadru legislativ coerent şi unitar în ceea ce priveşte răspunderea penală pentru fapte ce aduc atingere dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. Aprobarea rezultatelor lucrării. Rezultatele lucrării au fost prezentate în cadrul conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice” 6-7 octombrie 2005, Chişinău, precum şi în procesul de studii la predarea disciplinelor „Drept penal”, „Drept Procesual Penal”, „Criminologie” la facultatea de drept a Universităţii Transilvania din Braşov şi a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM.
9

Structura lucrării. Lucrarea este constituită din trei capitole ce conţin douăsprezece secţiuni, din introducere, concluzii, referinţe bibliografice, anexe şi rezumate în limba română, engleză şi rusă. Cuvinte cheie: Mediu, ecologie, infracţiune ecologică, sistematizarea infracţiunilor ecologice, clasificarea infracţiunilor ecologice, terorism ecologic, protecţia ecologiei, drepturile omului, vânatul ilegal, ecocid, securitatea ecologică, poluarea solului, poluarea atmosferei, poluarea apelor, regn animal, protecţia florei, protecţia faunei, politica penală. CONTINUTUL TEZEI Introducerea reprezintă caracteristica generală a temei investigate. În introducere sunt sintetizate argumentele care justifică inovaţia, actualitatea şi valoarea aplicativă a temei de cercetare, acestea fiind efectuate prin: enunţarea scopului, conturarea sarcinilor propuse spre realizare, evidenţierea bazei teoretico-metodice a cercetărilor efectuate, aprobarea temei pe care a fost axat demersul ştiinţific. In primul Capitol intitulat NOTIUNEA MEDIULUI SI IMPORTANTA PROTEJARII LUI se fac referiri la unele clarificări conceptuale, la cele patru legi ale protejării mediului şi la principiile ecologiei. Capitolul I cuprinde 3 secţiuni şi anume: prima secţiune se referă la clarificările conceptuale în ceea ce priveşte mediul, cea de-a doua secţiune face trimiteri la importanţa protejării mediului şi cea de-a treia secţiune se referă la sistemul măsurilor cu rol în activitatea de protejare a mediului. Prima secţiune se referă la conţinutul noţiunii de mediu care este foarte larg, afirmându-se, chiar că aceasta este o „noţiune - cameleon”. În literatura de specialitate mediul este văzut ca: un ansamblu de factori (naturali sau creaţi prin activităţi umane) care acţionează asupra condiţiilor de viaţă şi existenţă ale omului (societăţii). În alte opinii se constată că acest concept, privit sub aspect juridic, are un caracter dinamic, exprimând tendinţa generală – naţională şi internaţională – pentru includerea în compunerea sa atât a elementelor naturale, cât şi a celor create de om, noţiunea fiind definită prin cele două componente ale sale. În secţiunea a II-a: Importanţa protejării mediului Ocrotirea mediului a fost identificată de către D. Marinescu ca reprezentând „o problemă vitală a lumii contemporane”.
10

În prezent se acceptă că globalizarea economică este unul dintre cele mai controversate fenomene cu care se confruntă societăţile contemporane. În acelaşi efort de prescriere a celei mai bune reţete pentru dezvoltarea economică durabilă se înscrie şi încercarea lui David C. Korten de a identifica principiile care ar trebui să guverneze procesul. Aceste principii sunt: principiul viabilităţii ecologice, principiul dreptăţii economice, principiul diversităţii biologice şi culturale, principiul suveranităţii poporului, principiul responsabilităţii intrinsece, principiul tezaurului comun. Secţiunea a III-a: Sistemul măsurilor cu rol în activitatea de protejare a mediului. Pentru a sprijini în concret acest efort de protejare şi în ideea de a realiza o indispensabilă „alfabetizare ecologică” a fost creat un adevărat sistem de metode şi tehnici gândite a avea un rol determinant în domeniul de interes. În cadrul acestor metode, alături de construirea unor noi concepte cu rol de reorientare a activităţii de protejare a factorilor de mediu, aşa cum este situaţia anterior analizatului concept de „dezvoltare durabilă” sau a celui de „protejare integrată”, se mai înscriu: - crearea dreptului mediului ca ramură distinctă de drept internaţional. - instituţionalizarea la diferite nivele a problemelor mediului. - crearea şi recunoaşterea legislativă a unui nou drept fundamental al omului - dreptul la un mediu sănătos, ca drept de generaţia a III-a aceea a drepturilor de solidaritate. - elaborarea unor strategii şi politici de mediu coerente şi eficiente şi crearea unor tehnici specifice dreptului mediului: proceduri preventive; pârghii economico-fiscale; reglementări tehnice; - angajarea răspunderii juridice pentru faptele care prejudiciază mediul. Capitolul II OCROTIREA PENALĂ A DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU SĂNĂTOS IN ROMÂNIA, se împarte în patru secţiuni şi anume: prima secţiune este denumită: Noţiunea dreptului omului la un mediu sănătos şi locul lui în sistemul dreptului fundamental al omului; a II-a secţiune intitulată: Dreptul penal ca instrument de protejare a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi locul lui în sistemul mijloacelor juridice de ocrotire a mediului ; a III-a secţiune se referă la Convenţia
11

Europeană privind protecţia mediului prin dreptul penal şi influenţa sa asupra activităţii de ocrotire a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi a IV-a secţiune: Repere asupra strategiei coerente de ocrotire penală a dreptului a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. În prima secţiune Noţiunea dreptului omului la un mediu sănătos şi locul lui în sistemul dreptului fundamental al omului se fac trimiteri la delimitarea categoriilor de drepturi, care sunt diferenţiate în „drepturi civile şi politice” şi „drepturi economice, sociale şi culturale” prin Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice. O propunere de clasificare a drepturilor în civile şi politice este întâlnită numai în Convenţia internaţională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală în 1965. Această convenţie enumeră în art. 5, ca drepturi politice, îndeosebi dreptul de a participa la alegeri, a vota şi a candida pe baza votului universal şi egal şi de a avea acces la serviciile publice. Ca drepturi civile sunt enumerate îndeosebi libertatea de mişcare şi de reşedinţă în limitele frontierelor statului, dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv pe a sa, şi de a reveni în ţara sa, dreptul la cetăţenie şi la alegerea soţiei, dreptul de a deţine proprietate singur sau în asociere cu alţii, dreptul la succesiune, libertate de gândire, conştiinţă şi religie, libertatea de opinie şi expresie, libertatea de reuniune paşnică şi de asociere A doua categorie de drepturi este reprezentată de drepturile economice, sociale şi culturale. Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale şi unele documente regionale cu incidenţă în materie au determinat identificarea drepturilor care fac parte din această categorie, grupate după unele opinii în trei subgrupe: drepturile sociale, incluzând dreptul la un standard de viaţă adecvat, la hrană, locuinţă, îngrijire, dreptul familiei la asistenţă; drepturi economice, incluzând dreptul la proprietate, dreptul la muncă, la securitate socială; drepturile culturale, incluzând dreptul de a lua parte la viaţa culturală, de a beneficia de progresul ştiinţific şi aplicaţiile sale, de a proteja interesele morale şi materiale, libertatea activităţii de cercetare şi creaţie, dreptul la educaţie. În afară de categoriile de drepturi ale omului amintite deja, în dreptul internaţional sunt din ce în ce mai mult recunoscute aşa
12

numitele drepturi de solidaritate, ca expresie a unei concepţii de viaţă în comunităţi mai largi şi care nu ar putea fi realizate decât prin eforturi conjugate. Sunt menţionate în aceste categorii dreptul la dezvoltare, dreptul la un mediu sănătos, dreptul la pace şi dreptul la patrimoniul comun al umanităţii. Aceste drepturi mai sunt numite şi drepturi de generaţia a treia conform teoriei generaţiilor de drepturi ale omului avansată în anul 1979. În baza acestei teorii s-ar pute vorbi despre o primă generaţie de drepturi ale omului, reprezentată de către drepturile civile şi politice, despre o a doua generaţie în care s-ar plasa drepturile economice, sociale şi culturale, iar în a treia generaţie se află drepturile de solidaritate. Art. 5 din Legea României privind protecţia mediului, nr. 137/1995, în afară de consacrarea dreptului la un mediu sănătos, mai stabileşte şi un număr de cinci drepturi – garanţii care, sunt considerate ca reprezentând mai degrabă drepturi special recunoscute şi dezvoltate în contextul protecţiei mediului: accesul la informaţie şi la justiţie în probleme de mediu, dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului, dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaţii, autorităţilor administrative sau judecătoreşti în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect, dreptul la consultare în vederea luării deciziilor privind mediul, dreptul la repararea prejudiciului. Secţiunea a II-a: Dreptul penal ca instrument de protejare a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi locul lui în sistemul mijloacelor juridice de ocrotire a mediului. În primul rând, s-a pus problema dacă dreptul penal îşi va putea îndeplini sarcinile în acest sector deosebit de tehnic al ocrotirii factorilor de mediu şi în condiţiile unei subordonări stricte faţă de normele administrative. A doua dintre problemele care trebuie rezolvate în activitatea de protejare a mediului este aceea de a stabili dacă legea penală va trebui să garanteze că mediul şi elementele de mediu vor fi protejate pentru ele însele sau doar în măsura în care ele trebuie să fie funcţionale pentru a asigura resursele de viaţă necesare umanităţii. O altă problemă care va trebui rezolvată este aceea dacă protecţia mediului va fi asigurată doar prin intermediul valorilor sociale
13

tradiţional ocrotite prin legea penală sau se impune cu necesitate şi crearea unor incriminări specifice domeniului criminalităţii de mediu. Secţiunea a III-a: Convenţia europeană privind protecţia mediului prin dreptul penal şi influenţa sa asupra activităţii de ocrotire a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos: Rolul important al dreptului penal în domeniul de interes a fost subliniată şi la nivel internaţional, iar în această secţiune vom acorda o atenţie sporită Convenţiei europene privind protecţia mediului prin dreptul penal, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1998 în cadrul Consiliului Europei. În chiar preambulul Convenţiei este arătat că statele membre, ca şi alte state participante, apreciază că rolul Consiliului Europei este acela de a asigura unitatea de obiective în activitatea de protecţie penală a mediului la nivel european, că dezvoltarea economică neunitară poate crea poluare gravă pentru diferiţi factori de mediu, că viaţa şi sănătatea umană, animală şi a mediului trebuie asigurată în cele mai bune condiţii şi că, deşi rolul primordial este recunoscut mijloacelor de tip preventiv, legea penală joacă un rol foarte important în activitatea de protecţie a mediului. Pentru ca acest rol să fie eficient se apreciază că vor trebui incriminate violările grave şi stabilite sancţiuni corespunzătoare acestui nivel abstract de gravitate socială. În continuare, se stabileşte necesitatea incriminării în legislaţiile naţionale a următoarelor categorii de fapte, în situaţia în care ele sunt comise cu intenţie: a) deversarea, emisia sau introducerea unei cantităţi de substanţe sau radiaţii ionizante în aer, sol sau apă care: - cauzează moartea sau vătămări grave unei persoane, sau - creează un risc semnificativ de a produce moartea sau vătămarea gravă a unei persoane; b) deversarea, emisia sau introducerea nelegală a unei cantităţi de substanţe sau radiaţii ionizante în aer, sol, sau apă care cauzează sau pot cauza deteriorarea îndelungată a acestora ori moartea sau vătămarea corporală gravă sau prejudicii importante ale unor monumente protejate sau a altor obiecte, proprietăţi, animale sau plante protejate; c) dispunerea, tratarea, depozitarea, transportul, exportul sau importul de deşeuri periculoase care cauzează sau sunt de natură să producă moartea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane ori
14

alterări importante ale calităţii aerului, solului, apei, animalelor sau plantelor; d) operaţiunea ilegală a unei entităţi în care se regăseşte o activitate periculoasă şi care cauzează sau poate cauza moartea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane ori alterări importante ale calităţii aerului, solului, apei, animalelor sau plantelor; e) producerea, tratarea, depozitarea, folosirea, transportul, importul sau exportul de materii nucleare sau de alte substanţe radioactive periculoase care cauzează sau poate cauza moartea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane ori alterări importante ale calităţii aerului, solului, apei, animalelor sau plantelor În continuarea convenţiei sunt clarificate chestiuni care ţin de jurisdicţia în cazul infracţiunilor care aduc atingere calităţii mediului, de necesitatea stabilirii unor sancţiuni penale corespunzătoare cu gravitatea abstractă a infracţiunilor, incluzând în această categorie şi chestiunile ce ţin de confiscarea unor bunuri care au fost folosite la comiterea infracţiunilor sau care au rezultat din acestea. Un loc important în conţinutul Convenţiei îl ocupă prevederile referitoare la răspunderea penală a persoanelor juridice pentru comiterea comportamentelor considerate infracţiuni. Din acest punct de vedere, se stabileşte că fiecare stat va trebui să stabilească modul în care va fi angajată răspunderea penală pentru infracţiunile comise de organele, membrii sau alte organisme reprezentative ale acesteia. În Secţiunea a III-a Convenţiei sunt stabilite coordonatele internaţionale ale activităţii de reprimare a comportamentelor antisociale comise în domeniul mediului şi al ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. În legătură cu aceasta se stabileşte că statele vor trebui să-şi permită reciproc, în acord cu prevederile instrumentelor internaţionale relevante în materia asistenţei juridice internaţionale în materie penală şi cu legislaţiile lor interne, luarea celor mai largi măsuri de cooperare în investigarea şi în domeniul procedurilor judiciare în general în cauzele ce au ca obiect vreuna dintre faptele descrise în Convenţie. Secţiunea a IV-a: Repere asupra strategiei coerente de ocrotire penală a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos: se referă la elaborarea unui sistem integrat la nivel global de standarde şi norme de protejare a mediului prin mijloace de drept penal. Pentru aceasta ar trebui să fie avute în vedere rezultatele obţinute de
15

Comisia Economică Europeană în formularea unor principii de responsabilitate şi obligativitate sub forma unui cod de conduită în domeniul consecinţelor ecologice transfrontiaeră. Problema care trebuie rezolvată cu prioritate în domeniul ocrotirii penale a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos este cea care are în vedere crearea unui cadru legislativ coerent şi eficient. În continuare sunt enumerate şi analizate cele cinci principii:un prim principiu este cel al fundamentării activităţii legislative pe o cercetare temeinică a realităţii (principiul fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a normelor juridice). Principiul corelării actelor normative în cadrul sistemului legislativ este al doilea principiu de tehnică legislativă ce interesează mai în mod deosebit în domeniul ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin dreptul penal. Al treilea principiu care guvernează şi ordonează în acelaşi timp tehnica legislativă este principiul asigurării unui echilibru între latura dinamică şi latura statică a dreptului. Principiul economiei de mijloace este un alt principiu ce trebuie respectat în procesul de elaborare a normelor juridice penale este al patrulea principiu. Un al cincilea principiu ce trebuie respectat este principiul accesibilităţii normei juridice penale, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de către toţi destinatarii săi, luând în calcul împrejurarea că aceştia sunt oameni cu nivele culturale diferite şi cu posibilităţi diferite de receptare a mesajului normativ. Un alt aspect care trebuie cu necesitate avut în vedere este acela de a se urmări ca legea penală să nu poată fi invocată pentru fapte de o gravitate redusă, care vor putea fi reprimate prin mijloace care stau şi la îndemâna legii administrative sau chiar la cea a legislaţiei ecologice Capitolul III OCROTIREA DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU SĂNĂTOS ÎN ROMÂNIA se împarte în cinci secţiuni şi anume: Secţiunea I: Consideraţii generale cu privire la ocrotirea penală a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în România, Secţiunea a II-a: Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor care atentează la dreptul omului la un mediu sănătos conform dreptului penal al României, Secţiunea III-a : Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor care antrenează dreptul omului la un mediu sănătos conform dreptului penal al Republicii Moldova, Secţiunea IV: Forme speciale de manifestare a criminalităţii ce încalcă dreptul fundamental
16

al omului la un mediu sănătos, Secţiunea a V-a: Perspective de reglementare în domeniul ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal. În prima secţiune: Consideraţii generale cu privire la ocrotirea penală a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în România: se fac referiri la unele modele de definire a infracţiunii de mediu, la unele particularităţi ale infracţiunii de mediu şi la existenţa unor norme juridice penale care au un rol important în asigurarea premiselor dezvoltării durabile, a calităţii factorilor de mediu şi, implicit, în ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos cuprinse în următoarele acte normative: 1. Codul penal al României; 2. Legea României nr. 137/1995 – Legea protecţiei mediului; 3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului; 4. Reglementări sectoriale corespunzătoare celor mai importante elemente ale mediului. În secţiunea a II-a: Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor care atentează la dreptul omului la un mediu sănătos conform dreptului penal al României este analizată din punct de vedere juridico-penal Legea 137/1995Legea protecţiei mediului.(Lit.a-x) şi O.U.G.nr.195/2005 privind protecţia mediului- art.98 infracţiunile în special. Secţiunea III-a: Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor care antrenează dreptul omului la un mediu sănătos conform dreptului penal al Republicii Moldova: Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994 consfinţeşte dreptul omului la un mediu înconjurător sănătos în art. 37. Alin. 4 al acestui articol specifică: „Persoanele fizice si juridice răspund pentru daunele pricinuite sănătăţii si avutului unei persoane, ca urmare a unor contravenţii ecologice.” Astfel, şi în Moldova, unul dintre mijloacele de bază ale asigurării sănătăţii mediului este dreptul penal. Infracţiunile ecologice prevăzute de legislaţia penală a Republicii Moldova pot fi împărţite în două categorii: 1. Infracţiunile, răspunderea penală pentru care este prevăzută în articolele capitolului IX al Părţii speciale a Codului Penal al RM; 2. Infracţiunile ecologice, componenţele cărora sunt incluse în alte capitole ale Părţii Speciale a Codului Penal al RM. La ele, în
17

particular, se referă: art. 136 „Ecocidul” – cap. I „Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război”; art. 215 „Răspândirea bolilor epidemice”, art. 221 „Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de istorie si cultură” – cap. VIII „Infracţiuni contra sănătăţii publice si convieţuirii sociale”; art. 292 „Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanţelor explozive ori a materialelor radioactive”, art. 296 „Încălcarea regulilor de protecţie contra incendiilor”, art. 298 “Încălcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice”, art. 300 „Încălcarea regulilor la efectuare a exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie miniere” – cap. XIII „Infracţiuni contra securităţii publice si a ordinii publice”. Aceste componenţe, deşi şi sunt amplasate în alte capitole, stabilesc răspunderea penală pentru fapte care sunt îmbinate cu cauzarea daunei mediului. Relaţiile ecologice apar în cazul dat în calitate de obiect juridic special adăugător. În continuarea acestei secţiuni se fac trimiteri la diferite definiţii cu privire la infracţiunea ecologică elaborate de specialişti în domeniu, cum ar fi: A.Borodac, V.Cusnir, S.Carp, VBerliba, R.Cojocaru, V.Zosim etc. O altă definiţie similară a fost elaborată şi de către specialiştii de la Universitatea de Stat a Republicii Moldova Brânză S., Ulianovschi X., Stati V., Ţurcanu I., Grosu V. De asemenea se fac referiri la sistematizarea infracţiunilor ecologice propuse de diverşi profesori amintiţi anterior. Cea mai voluminoasă clasificare şi cea mai reuşită, în opinia noastră, a fost propusă de către profesorul A. Borodac, care a sistematizat infracţiunile ecologice în cinci grupe: 1. Infracţiunile ecologice cu caracter general: art. 223-226, art. 235 C. P. al RM; 2. Infracţiunile ecologice în domeniul protecţiei şi utilizării raţionale a solului şi subsolului: art. 227, 228 C. P. al RM; 3. Infracţiuni ecologice în domeniul protecţiei apelor şi aerului: art. 229, 230 C. P. al RM; 4. Infracţiuni ecologice în domeniul protecţiei florei: art. 231, 232 C. P. al RM; 5. Infracţiuni ecologice în domeniul protecţiei faunei: art. 233, 234 C. P. al RM
18

Secţiunea a IV-a: Forme speciale de manifestare a criminalităţii ce încalcă dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos. Terorismul ecologic: întrucât s-a constatat o reală dificultate în procesul de definire a fenomenului de terorism s-a procedat la identificarea caracteristicilor acestuia. Considerăm că aceste caracteristici ar putea fi următoarele: a) presupune violenţa şi ameninţarea cu violenţa b) Caracterul sistematic şi persistent al folosirii violenţei este a doua trăsătură caracteristică a actelor de terorism c) O altă caracteristică importantă este dată de existenţa obiectivelor politice. d) ) O altă caracteristică a terorismului este aceea că adepţii săi sunt necombatanţi după accepţiunea clasică a legilor războiului. e) Analiştii terorismului contemporan mai înscriu între caracteristicile funcţionale ale acestuia faptul că se practică cel mai adesea în grup. f) Tot între caracteristicile organizaţionale ale terorismului se înscrie şi faptul că acestea, în general, sunt constituite pe criterii subnaţionale, în vederea atingerii unor scopuri subnaţionale, motiv pentru care loialitatea faţă de stat şi de naţiune este practic inexistentă la nivelul acesta de organizare g) O altã caracteristicã a terorismului o constituie, fără îndoialã, clandestinitatea. În legislaţia internă prevenirea şi combaterea faptelor de terorism sunt asigurate prin intermediul O.U.G. României nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice, aprobată şi modificată prin Legea României nr. 472/2002. Criminalitatea organizată şi infracţiunile care aduc atingere dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos: fenomenul de criminalitate organizată a primit o reglementare legală expresă relativ de curând prin intermediul Legii României nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. Unul dintre punctele de intersecţie dintre infracţiunile care aduct atingere dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos a fost identificat în literatura de specialitate poluarea mediului social prin intermediul drogurilor.

19

Infracţiunile de mediu care se circumscriu fenomenului de criminalitate organizată pot îmbrăca şi o altă formă de manifestare, la fel de gravă, aceea a criminalităţii transnaţionale. Tot în această secţiune se fac referiri la infracţiunile care aduc atingere dreptului la viaţă al generaţiilor viitoare. Secţiunea a V-a: Perspective de reglementare în domeniul ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal: În această secţiune se fac trimiteri la infracţiunile împotriva mediului înconjurător prevăzute în Noul Cod Penal al României. Chiar dacă nu fac referiri exprese la denumirea acestui nou drept fundamental, autorii noului cod penal propun includerea în Titlul al VIII-lea al părţii speciale, titlu intitulat: „Crime şi delicte de pericol public”, un capitol, al V-lea intitulat: „Crime şi delicte contra mediului înconjurător”. Din acelaşi titlu ar urma să facă parte şi următoarele capitole: „Crime şi delicte contra liniştii publice”, „Crime şi delicte contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate”, „Crime şi delicte contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice”, „Crime şi delicte contra sănătăţii publice”, „Crime şi delicte privitoare la regimul armelor, muniţiilor, materialelor radioactive şi a materialelor explozive”, „Crime şi delicte privind calitatea construcţiilor şi barajelor” Remarcăm în legătură cu denumirea capitolului faptul că este folosită formularea pleonasmică pe care specialiştii în dreptul mediului au abandonat-o deja, fapt ce ar trebui să determine o revizuire a acestei alegeri. Enumerarea care a precedat, precum şi identificarea surselor legislative actuale care au inspirat elaborarea Noului Cod penal, au rolul de a ilustra evoluţia în viitor a concepţiei asupra protecţiei juridicopenale a factorilor de mediu şi, implicit, a ocrotirii juridico-penale a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. Concluzii şi recomandări. 1. Elaborarea unui sistem integrat la nivel global de standarde şi norme de protejare a mediului prin mijloace de drept penal în scopul elaborării unei strategii coerente şi unitare a politicii penale de mediu în strânsă legătură cu crearea unui sistem unic de standarde în acest domeniu ţinându-se seama de rezultatele obţinute de Comisia
20

Economică Europeană în formularea unor principii de responsabilitate şi obligativitate sub forma unui cod de conduită în domeniul consecinţelor ecologice transfrontaliere şi de drepturile garanţii ale dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. 2. În scopul asigurării colaborării internaţionale în domeniu, legiuitorii ar trebui să elaboreze cel puţin o definiţie comună sau analoagă a poluării apei, atmosferei sau solului. În acest context propunem utilizarea următoarei noţiuni: infracţiune de mediu constituie orice faptă comisivă sau omisivă, intenţionată sau neglijată care produce vătămări mediului sau care doar este de natură să pună în pericol calitatea mediului, dezvoltarea durabilă şi dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos . Pentru aceste fapte s-ar impune să fie reglementate şi variante agravate care să acopere situaţiile cu un grad de pericol social foarte ridicat, ajungând la dimensiunile unui ecocid sau la interrelaţionări cu manifestările crimei organizate sau cu cele ale terorismului. 3. Guvernele şi Parlamentele României şi Republicii Moldova trebuie să declare protecţia mediului ca direcţie prioritară a politicii de stat. Se impune să fie creată o convenţie internaţională, care să recunoască faptelor de mediu calitatea de crime internaţionale, precum şi extinderea şi aprofundarea relaţiilor României şi Republicii Moldova prin aderare la Convenţii, semnarea acordurilor interstatale, participarea în proiecte regionale şi internaţionale. 4. Considerăm necesar de a elabora în România o concepţie unitară în materie de legislaţie ecologico-penală pentru a evita suprapunerile diferitelor fapte de mediu, permiţând menţinerea unei evidenţe foarte clare a incriminărilor din acest domeniu. Propunem, deci, acceptarea conceptului de „lanţ regulator” în domeniul politicii de mediu, verigile acestui lanţ fiind: legislaţia, stabilirea standardelor, procedurile de autorizare şi licenţe, implementarea şi aplicarea. Astfel, la nivel legislativ, pentru a evita suprapunerile diferitelor fapte de mediu, de stabilit anumite axe de acţiune. Fiecare act normativ apărut la un moment dat să se înscrie în mod obligatoriu pe una dintre aceste axe, permiţând menţinerea unei evidenţe foarte clare a incriminărilor din acest domeniu şi evitând repetările. 5. În acest sens, în noul cod penal al României este necesară includerea a unor norme penale de sistematizare clară şi funcţională a normelor incriminatorii a comportamentelor ce afectează calitatea
21

factorilor de mediu, pentru ca să se înlăture abundenţa lor şi să se confere un plus de stabilitate domeniului legislativ investigat. 6. Se propune următoarea clasificare infracţiunilor în domeniu prevăzute de legislaţia penală a României: a) infracţiuni care constau în încălcarea unor dispoziţii legale cu rol preventiv având o vocaţie generală în domeniul ocrotirii mediului. b) Infracţiuni care afectează sau sunt de natură să afecteze calitatea unor factori de mediu. Din această a doua categorie vor face parte: b1) infracţiunile care încalcă regimul fondului cinegetic şi protecţiei vânatului: infracţiunile prevăzute de Legea României nr. 103/1996, cele prevăzute de art. 308 C.P. Zădărnicirea combaterii bolilor şi art. 310 C.P. Răspândirea bolilor la animale sau la plante, precum şi cele din Legea României nr. 137/1995 care au în vedere asemenea comportamente; b2) infracţiunile care încalcă regimul silvic: infracţiunile reglementate de Legea României nr. 26/1996, de O.G. României nr. 96/1998, unele dintre infracţiunile prevăzute de Legea României nr. 137/1995; b3) infracţiuni privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura: infracţiunile prevăzute de Legea României nr. 192/2001, precum şi unele dintre cele reglementate de Legea României nr. 137/1995 – de exemplu folosirea de momeli periculoase şi de mijloace electrice pentru omorârea peştilor (art. 85 alin. 2 lit. „e” teza a II –a). b4) infracţiuni care aduc atingere calităţii apei: infracţiunile prevăzute de Legea României nr.107/1996, cea prevăzută de art. 311 C.P. Infectarea apei, şi cele din Legea României nr. 137/1995 care au acest specific; b5) infracţiuni care aduc atingere calităţii atmosferei: infracţiunile reglementate de O.U.G. României nr. 243/2000, poluarea fonică şi alte infracţiuni reglementate de Legea României nr. 137/1995; b6) infracţiuni care aduc atingere calităţii solului: infracţiunile prevăzute de Legea României nr. 137/1995: de exemplu, nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de produse de uz fitosanitar sau îngrăşăminte chimice (art. 85 alin. 2 lit. „p” art. 85).
22

7. Remarcăm în legătură cu denumirea capitolului al V-lea intitulat: „Crime şi delicte contra mediului înconjurător” inclus în Titlul al VIII-lea al părţii speciale a noului cod penal al României faptul că este folosită formularea pleonasmică pe care specialiştii în dreptul mediului au abandonat-o deja, fapt ce ar trebui să determine o revizuire a acestei alegeri; 8. Propunem reformularea textului articolelor Codului Penal al Republicii Moldova: 231 “Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere”, 233 „Vânatul ilegal”, 234 „Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte exploatări ale apelor”, şi anume: a. De introdus în art. 231 “Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere” alin. 1 cu următorul conţinut: „Tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din fondul silvic sau din fondul ariilor naturale protejate de stat – se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” b. De introdus în art. 233 „Vânatul ilegal” alin. 1 cu următorul conţinut: „Vânatul fără autorizaţia corespunzătoare fie în perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte şi metode nepermise (braconajul), fie cu folosirea situaţiei de serviciu – se pedepseşte cu amendă în mărime de la 100 la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” c. De introdus în art. 234 „Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte exploatări ale apelor” alin. 1 cu următorul conţinut: „Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte exploatări ale apelor, cu utilizarea substanţelor explozive şi otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a faunei – se pedepseşte cu amendă în mărime de la 100 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
23

PUBLICATII LA TEMA TEZEI:
1. Neagu M. M. Un nou drept in panoplia drepturilor fundamentale ale omului, dreptul la un mediu sănătos. // Lex Et Scientia, nr. XI, vol. I Bucureşti: Cartea Universitară, 2004, p. 125-129 (0,3 c. ed). 2. Neagu M. M. Cadrul juridic in domeniul ocrotirii penale a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. // Lex Et Scientia, Bucureşti: Cartea Universitara, 2004, p. 153-156 (0,3 c. ed). 3. Neagu M. M. Despre sistematizarea incriminărilor in domeniul protecţiei mediului si a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. // Lex Et Scientia, Bucureşti: Cartea Universitara, 2004, p. 174-177 (0,3 c. ed). 4. Neagu M. M. Perspective de reglementare in domeniul ocrotirii dreptului fundamentale al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal. // Lex Et Scientia, Bucureşti: Cartea Universitara, 2004, p. 188-191 (0,3 c. ed). 5. Neagu M. M. Convenţia Europeana privind protejarea mediului prin dreptul penal. // Lex Et Scientia, Bucureşti: Cartea Universitară, 2004, p. 199-201 (0,25 c. ed). 6. Neagu M. M., Merticaru D. Lupta împotriva traficului de persoane. // Buletinul Universităţii Petrol-Gaze, Nr.1/2005, Ploieşti, p. 82-86 (0,3 c. ed). 7. 8. Neagu M. M. Extrădarea. // Buletinul Universităţii Nr.1/2005,Ploieşti, p. 86-92 (0,3 c. ed). Neagu M. M. Crearea ilegala de embrioni şi clonarea, privite din punct de vedere al reglementarilor din Marea Britanie si Statele Unite ale Americii. // Revista de Drept, Braşov: Universitatea Transilvania, 2006, nr. 1, p. 194-201 (0,3 c. ed). 9. Neagu M. M. Noţiunea dreptului omului la un mediu sănătos şi locul lui în sistemul drepturilor fundamentale ale omului. // Fourth 24 Petrol–Gaze,

International Conferences ,,Chaleges in Higher Education and Research in 21st Century, Sofia: Tehnical University of Sofia, 2006, p. 133-137 (0,3 c. ed). 10. Neagu M. M. Cele cinci drepturi-garanţii, drepturi special recunoscute in contextul protecţiei mediului. // Fourth International Conferences ,,Chaleges in Higher Education and Research in 21st Century, Sofia: Tehnical University of Sofia, 2006, p. 137-141 (0,3 c. ed). 11. Neagu M. M Criminalitatea organizata si infracţiunile care aduc atingere dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos. // Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internaţională „Dezvoltare si integrare comunitara”, Braşov, 2006, p. 196-200 (0,3 c. ed). 12. Neagu M. M. Perspective de reglementare în domeniul ocrotirii dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal în România. // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice”, Chişinău: Acad. „Ştefan cel Mare”, 2005, p. 388-391 (0,25 c. ed).

25

РЕЗЮМЕ Мария-Магдалена Нягу. Диссертация на соискание ученой степени доктора права по специальности 12.00.08 - Уголовное право (Уголовное право) Тема: «Охрана права человека на здоровую окружающую среду уголовно-правовыми средствами» Работа посвящена проблемам разработки и совершенствования уголовно-правового законодательства и практики Румынии и Республики Молдова в сфере охраны права человека на здоровую окружающую среду уголовно-правовыми средствами. В диссертации собраны и прокомментированы основные материалы, касающиеся комплекса научно-практических проблем, существующих в данной области. Особое внимание уделено вопросам совершенствования уголовно-правовой политики Румынии и Республики Молдова в сфере вменения общественно-опасных деяний, которые посягают на общественные отношения касающиеся охраны окружающей среды, рационального использования природных богатств. Главной целью данного исследования является разработка единой системы стандартов и норм по охране окружающей среды в целях выработки единой и эффективной стратегии уголовной политики в области экологии в тесной связи с созданием единой системы стандартов в данной сфере. В работе проанализированы такие основные проблемы как: понятие окружающей среды, экологии, охраны среды, права человека на здоровую окружающую среду, понятие экологического преступления, экологического терроризма. Автор подчеркивает проблему систематизации экологических преступлений, чтобы в конечном итоге, выработав единые критерии их классификации, включить их в уголовное законодательство Румынии и Республики Молдова. Научные разработки данной диссертации могут быть применены в законотворческом процессе, а также могут быть использованы в качестве пособия в учебном процессе юридических факультетов Румынии и Республики Молдова по вопросам уголовного права. Ключевые слова: окружающая среда, экология, экологическое преступление, систематизация экологических преступлений, классификация экологических преступлений, экологический терроризм, охрана окружающей среды, права человека, незаконная охота, экоцид, экологическая безопасность, загрязнение почвы, загрязнение атмосферы, загрязнение вод, охрана флоры, охрана фауны, уголовная политика.
26

SUMMARY Maria Magdalena Neagu. Dissertation in order to obtain the Scientific Degree of Doctor in Law Specialty 12.00.08 - Criminal Law (Criminal Law). Theme: “Protection of the fundamental human right to a healthy environment by criminal law means“ This doctoral thesis is dedicated to the issues of elaborating and perfecting the legislation and juridical - criminal practice of Romania and the Republic of Moldova in the field of the protection the fundamental human right to a healthy environment by criminal law means. In the content of the thesis, basic materials regarding the complex of scientific – practical problems in this field are concentrated and discussed. A special attention is paid to the perfecting of the juridical – criminal policy of the Republic of Moldova and Romania in the field of social dangerous actions incrimination, which threaten the social relations on environmental protection, rational use of the natural resources. The main purpose of this research is to elaborate an integrate system, at a global level of standards and norms on environment preservation by criminal law means, aiming to develop a coherent and unitary strategy of an environment criminal policy related to the creation of a unique system of standards in this field. The paper is a detailed analysis of such problems as: the concept of the environment, ecology, environmental protection, human right to a healthy environment and his place in the fundamental human rights system, the notion of the environmental offence, ecological terrorism. The author emphasizes the problems of the ecological offences systematization that in the end, having drafted a unique classification criteria, to comprise them in the criminal legislation of Romania and Republic of Moldova. The results of the investigation can be applied in the legislative process, and also can contribute to an efficient study on the criminal law issues in the Law faculties of Romania and Republic of Moldova. Key words: environment, ecology, ecological crime, ordering of ecological crimes, classification of ecological crimes, ecological terrorism, preservation of the environment, human rights, illegal hunt, ecological safety, pollution of ground, pollution of an atmosphere, pollution of waters, protection of flora, protection of fauna, a criminal politics.

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful