You are on page 1of 20
Super Tehnici de memorare de Andy Szekely

Super Tehnici de memorare

de Andy Szekely

Bine te-am g ă sit,

Te invit s ă exploră m împreună un set de tehnici de memorare prin care î ţi po ţ i dubla sau tripla capacitatea de a re ţ ine lucrurile cu adevă rat importante pentru tine.

Ele au fost selectate pe principiul u şurinţei în utilizare ş i al modului interesant în care pot aduce clari că ri despre felul în care func ţ ioneaz ă creierul.

Fiecare dintre cele 4 tehnici conţ ine descrierea pa ş ilor, principiile de baz ă , exemple de aplicaţ ii

ş i contexte în care po ţ i utiliza în mod special respectivele idei.

În plus, mai gă se ş ti la nalul descrierilor şi modalit ăţ i prin care validitatea metodelor a fost testat ă de speciali ş ti, precum şi surse (bibliogra e) în care poţ i g ă si informaţ iile descrise în detaliu.

La nalul lecturii te vei g ă si perfect echipat cu tehnici simple ş i memorabile de… memorare.

Inspiraţ ie !

perfect echipat cu tehnici simple ş i memorabile de… memorare. Inspira ţ ie ! AS Training

Cuprins:

Mind Mapping (pag 5)

Metoda Lozanov (pag 8)

Tehnica Pegword (pag 11)

Camera romană (pag 14)

Alte tehnici (pag 16)

1. Mind Mapping

Mind Map inseamn ă , de fapt, hart ă mental ă . H ă rtile mentale sunt instrumente gra ce care folosesc cuvinte, linii, culori, imagini şi leg ături logice pentru a stimula ş i facilita dezvoltarea ideilor, brainstorming-ul ş i organizarea informaţ iei. Din pă cate, memoria nu ne ajut ă întotdeauna s ă ne amintim tot ce am vrea.

Mind Map în 7 pasi:

1. Porne ş te de la centrul paginii.

2. Nu sta serios!

Scrie sau desenează primul lucru care î ţ i vine în minte când te gânde ş ti la subiecte comune.

Pune- ţ i gândurile în jurul ideii centrale.

3. Liberă asociere.

Pe masură ce î ţ i vin ideile, scrie-le pe liniile de legătură cu centrul.

4. Gânde ş te cât de repede po ţi.

Vin-o cu o explozie de idei. Transpune-le în cuvinte, imagini, coduri sau simboluri.

5. Nu exist ă limite.

Gânde ş te "out -of-the-box". Totul este posibil. Utilizaţ i orice culoare, markere, creioane, etc.

Nu ai tră it pân ă nu ai evidenţ iat o idee în Mind Map cu roz aprins sau portocaliu .

6. Hai, hai, hai

Pă straţ i-vă mâna în mi ş care. Dacă nu mai ave ţi idei trasaţ i linii simple ş i crierul va găsi ideile pentru a le asocia cu liniile.

7. Adaug ă relaţii ş i conexiuni.

Câteodat ă vezi relaţ ii ş i conexiuni imediat ş i poţi ad ă uga sub-legături la o idee principal ă .

Câteodat ă aceste conexiuni nu apar de la început, organizarea poate veni mai târziu, prima cerinţ a este de a ob ţ ine ideile.

Exemplu:

www.andyszekely.ro Trimite unui prieten Exemplu: În ce context se aplic ă în mod special? 1. Organizarea

În ce context se aplic ă în mod special?

1. Organizarea ş i gestionarea detaliilor importante legate de un proiect – mindmap-ul poate

u ş or folosit ca instrument de gestionare a taskurilor ec ă rei echipe şi a ec ărui membru al unei echipe în parte.

2. Mind mapping-ul este o metod ă e cient ă de comunicare între persoane care au un mod de

gândire nestructurat ş i cei care nu gândesc secvenţ ial.

3. Nu în ultimul rând, mind mapping-ul poate folosit ca un instrument pentru

u ş or la examene. Punându- ţ i gâdurile pe hârtie într-o form ă organizată şi incluzând puternice

elemente vizuale, cum ar culorile ş i formele, chiar poţ i să î ţi întip ă re ş ti informaţ iile în memorie pe termen lung.

a învaţ a mai

2. Metoda Lozanov

Georgi Lozanov a înaintat teoria sugestoterapiei, unde tehnici variate, inclusiv respiraţ ia şi muzica s-au dovedit a favoriza procesul învaţă rii.

Cum func ţ ioneaza?

Exist ă ş ase principii majore care stau la baza învăţă rii accelerate:

1. Îndep ă rtarea tuturor limit ă rilor mentale negative, care împiedic ă abilitatea natural ă de a

învaţ a. Aici este vital să scapi de stereotipul că abilităţ ile tale sunt limitate.

2. Relaxarea ~ în aceast ă stare, informaţ ia este rapid ş i f ă ră efort absorbit ă .

3. Desenarea unei hă r ţ i mentale a informaţ iilor pe care urmeaz ă să le asimilezi.

4. “Concertul activ” ~ aici mediul înconjurător reprezint ă mesajul. Muzica, ritmul, jocul,

stimulii vizuali sunt parte din procesul de învăţ are.

5. “Concertul receptiv” ~ aici se ia o pauz ă care să permit ă subconş tientului s ă absoarb ă

informaţ iile evaluate. Se folosesc stimuli audio-vizuali.

6. Somnul de peste noapte este urmat de jocuri, puzzle sau activit ăţ i prin care se revede

ceea ce a fost învăţ at în ziua precedent ă .

Lozanov recomandă s ă dormi dup ă ecare episod de învăţ are. Somnul de tip REM ajut ă creierul s ă asimileze lucrurile noi. Este ca ş i cum am compara creierul cu un calculator c ăruia i- am da un restart ca s ă se înregistreze modi c ă rile din urma instalarii unui program.

Somnul REM este o faz ă a somnului nostru. În timpul somnului REM un sfert din creier trimite informaţ ii celorlalte par ţ i care sunt de obicei stimulate de simţurile noastre. În medie, oamenii pot avea 4-5 faze REM pe noapte, ecare durând cam 20 minute.

Majoritatea materialelor care abordeaz ă tematica învăţă rii accelerate vorbesc şi despre in uenţ a muzicii asupra actului învăţă rii.

“Muzica este mediatorul dintre viata simturilor si viata spiritului” - Beethoven.

Dou ă exemple:

1. Mân ă stirile contemporane folosesc frecvent muzica de fond în timpul studiilor preo ţ ilor.

Ace ş ti preo ţ i sunt capabili s ă memoreze c ă r ţ i întregi cu tematic ă religioasă .

2. O cercetare interesant ă menit ă să pună în evidenţă efectul muzicii asupra vie ţ ii, a fost

realizat ă în Denver, SUA. Acesta a testat efectul muzicii rock ş i a celei clasice asupra plantelor,

mai exact asupra petuniilor, cârcium ă resei ş i gă lbenelelor.

Efectele muzicii rock:

Plantele cresc anormal de mici, cu frunze pu ţ ine sau fară frunze deloc. Plantele cresc îndepartându-se de sursa de sunet a muzicii rock. Plantele mor dup ă dou ă sapt ă mâni.

Efectele muzicii clasice:

Plantele cresc mai mult decât plantele din grupul de control (plante care nu au bene ciat de muzic ă ). Plantele cresc către sursa de sunet a muzicii clasice. Unele plante au ajuns s ă se încol ă ceasc ă în jurul difuzoarelor. Plantele au în orit.

Cântecele şi poeziile pot îmbun ăt ăţ i memoria de conţ inut (fapte şi detalii) datorit ă ritmului ş i melodicit ăţ ii 1 .

1 Surse unde poti citi despre metod ă :

Andersen, Ole, Marcy Marsh and Dr. Arthur Harvey. Learn with the Classics: Using Music to Study Smart at any age Music and Learning de Chris Boyd Brewer The E ects of Background Music on Learning de Davidson and Powell

3. Tehnica Pegword

Metoda Pegword se bazeaz ă pe puterea imaginilor vizuale. Exist ă mai multe variante ale Metodei Pegword, dar ele toate sunt bazate pe acela ş i principiu general. Oamenii trebuie să înve ţe o serie de cuvinte care servesc drept "cârlige" (peg = cârlig în limba englez ă) de care amintirile pot "ag ăţ ate".

Cum func ţ ioneaz ă ?

O schem ă Pegword clasică este urm ătoarea: Fiecă rei cifre de la unu la zece i se asociaz ă un simbol vizual.

De exemplu:

1 - o lumânare

2 - o leb ă d ă

3 - un trident

4 - o mas ă etc.

Pentru a memora o list ă de cumpă rături care conţ ine elemente cum ar : pâine, vin, m ătură , vei creea asocieri ca cele de mai jos:

1. o lumânare aprins ă în ptă într-o pâine

2. o lebă dă care î ş i încol ă ce ş te gâtul în jurul sticlei de vin

3. un trident care este folosit drept arm ă în lupta cu o…m ătură :)

etc.

Când ai nevoie s ă îţ i aminte ş ti lista de cump ă rături, pur şi simplu î ţi reaminte ş ti Pegword-urile asociate cu ecare num ă r, apoi Pegword-urile vor servi ca indicii pentru lista de cump ă rături.

Cu cât asocierile sunt mai creative, cu atât memorarea este mai u ş oară .

Dac ă doreş ti s ă pui obiectele în ordine inversă , o poţi face la fel de u şor ca ş i pentru ordinea

reasc ă . Dac ă vrei s ă î ţ i aminte ş ti ce-l de-al patrulea element, po ţ i spune " patru este o mas ă"

ş i î ţ i po ţ i imagina o mas ă pentru a vedea obiectele de pe ea.

Teste

Au fost facute mai multe experimente pentru a demonstra validitatea acestei metode. În unul dintre ele participanţ ilor li s-a dat un minut pentru a memora o list ă de cuvinte, rimând, ecare cu un numar de la 1 la 10. În continuare, participanţ ii au fost instruiţ i s ă memoreze o list ă de 10 nume asociindu-le vizual cu “Pegwords”. Apoi le-a fost dat ă sarcina de a num ă ra invers din 3 în 3 pentru 30 de secunde, dup ă care au fost pu şi s ă - şi reaminteasc ă numele din list ă în ordine folosind “Pegwords”. Rezultatele au indicat o medie de cuvinte amintite cu Metodata Pegwords de 82.86 % versus o medie de 70% pentru cei ce nu au folosit nici o metod ă , o diferenţă statistică mare 2 .

2 Surse unde poti citi despre ea:

Giordano Memorization System Review School of phenomenal memory improvement-Course

4. Camera roman ă

Metoda Camerei Romane este un vechi ş i e cient mod de a aminti informaţ ii în cazul în care ordinea nu este important ă . Ea presupune asocierea informaţ iilor de memorat cu obiectele dintr-o cameră sau mai multe.

Cum func ţ ioneaz ă ?

Imaginează -ţ i o cameră pe care o ş tii. Asociaz ă imagini, reprezentând informaţ iile pe care

dore ş ti să ţ i le aminte ş ti, cu obiecte din cameră . Pentru a- ţ i aminti informaţ iile , pur şi simplu,

f ă un tur al camerei în mintea ta, vizualizând obiectele cunoscute şi imaginile asociate.

Thnica poate extins ă prin detaliere. Ca alternativă poţ i deschide u şi spre alte camere ş i s ă folose ş ti obiectele din acestea, de asemenea. Nu este nevoie să restric ţion ă m aceste informaţ ii la cameră : am putea folosi un peisaj sau un ora ş pe care îl cunoa ştem bine, pe care îl vom popula cu imagini memorate. Aceasta este doar o cale de a reprezenta harta cognitiva a informaţ iilor într-un mod accesibil.

Exemplu: Într-o cameră am urmatoarele obiecte: masă , vaz ă , lamp ă , ceas, scaun, oglind ă, rame fotogra i, etc. Dacă vreau s ă îmi amintesc data con ictului militar din istoria noastră , numit “B ăt ă lia de la Posada”, m ă pot folosi de obiecte astfel: privesc ceasul care arat ă ora 13 şi

30 minute, ş i obţ in astfel anul b ăt ă liei: 1330, apoi m ă uit la una dintre fotogra i ş i îmi imaginez

c ă arat ă o trec ătoare muntoasă ş i c ă respectiva imagine are un titlu: POSADA.

Teste:

Pentru a arata utilitatea acestei metode s-au efectuat mai multe teste. De exemplu, participanţilor li s-a dat un minut pentru a memora o list ă de cuvinte. Rezultatele au arăt ăt c ă procentajul mediu al cuvintelor reamintite de cei care au folosit metoda camerei a fost de 77,3, versus 54,57 pentru cei ce nu au folosit nici o metod ă , o diferenţă statistică mare 3 .

3 Surse unde poti citi despre metod ă :

Mind tools –Essential skills for an excellent career www.academictips.org/memory/index.html

Alte tehnici:

Tehnica SQ3R:

Tehnica POPCORN:

Memorarea prin HIPNOZA:

***

Dac ă ț i-a fost de folos informaț ia din acest raport special, po ț i sa îl recomanzi prietenilor t ă i printr-un click aici. Mul ț umesc.

Po ț i s ă prime ști mai multe resurse gratuite, rapoarte speciale si e-cursuri intr-un mod foarte simplu: click aici ș i înscrie-te acum la newsletter (dacă nu te-ai înscris deja)

Inspiraţ ie !

înscrie-te acum la newsletter (dac ă nu te-ai înscris deja) Inspira ţ ie ! AS Training

Alte rapoarte scrise de Andy Szekely:

Principiile stabilirii obiectivelor

Optimizare personal ă

Manipularea dialogului interior

Optimizare personal ă

Super Tehnici de memorare

Optimizare personal ă

ă Super Tehnici de memorare Optimizare personal ă Secretul motiv ă rii celorlal ț i Persuasiune

Secretul motivă rii celorlal ț i

Persuasiune ș i in uenț are

ă rii celorlal ț i Persuasiune ș i in uen ț are Mastermind Leadership / Antreprenoriat

Mastermind

Leadership / Antreprenoriat

i in uen ț are Mastermind Leadership / Antreprenoriat Strategia Disney Leadership / Antreprenoriat Coaching pentru

Strategia Disney

Leadership / Antreprenoriat

Antreprenoriat Strategia Disney Leadership / Antreprenoriat Coaching pentru succes personal ș i profesional

Coaching pentru succes personal și profesional

Training/Speaking/Coaching

Coaching pentru succes personal ș i profesional Training/Speaking/Coaching AS Training & Coaching Pagina 17

Andy Szekely este trainer, speaker, coach ș i autor. El are o experiență de peste 12 ani în domeniul educaț iei adul ț ilor.

A studiat intensiv în SUA, Anglia, Austria ș i Canada, cu

peste 40 de traineri de renume, psihologia aplicat ă în business ș i dezvoltare personal ă .

Andy este autorul c ă r ț ilor NLP Calea Succesului, Ghidul

Credibilit ăț ii Profesionale ș i Ghidul realiză rii scopurilor

precum

de tip audiobook pe teme

educaț ionale. A scris sute de articole pentru dezvoltare

personală și profesional ă care sunt citite de peste 18.000

d e

n e w s l e t t e r u l u i d e p e s i t e u l

ș i

a

17

a i

CD-uri

a b o n a t i

Ca autor de programe inovative de training, Andy a creat conceptele Self Mastery, In uence Mastery, Business Mastery ș i Trainer & Speaker Bootcamp. A creat ș i dezvoltat primele tabere de dezvoltare personal ă ș i profesional ă din România (BootCamp), de care bene ciaza anual peste 200 de participanț i.

În

calitate de consultant extern Andy a sus ț inut traininguri

la

cele mai mari companii din Romania cum ar IBM, Coca

Cola, DACIA sau Avon. Clienț ii de coaching cu care lucreaz ă Andy sunt persoane din topmanagementul companiilor multinaționale (CEO sau Sales manageri ai celor mai mari companii din Romania).

Andy Szekely

ai celor mai mari companii din Romania). Andy Szekely e: contact@andyszekely.ro t: 0723.390.139 w:

e: contact@andyszekely.ro

t: 0723.390.139

w: www.andyszekely.ro

Alte rapoarte scrise de Andy Szekely:

Principiile stabilirii obiectivelor

Optimizare personal ă

Manipularea dialogului interior

Optimizare personal ă

Super Tehnici de memorare

Optimizare personal ă

ă Super Tehnici de memorare Optimizare personal ă Secretul motiv ă rii celorlal ț i Persuasiune

Secretul motivă rii celorlal ț i

Persuasiune ș i in uenț are

ă rii celorlal ț i Persuasiune ș i in uen ț are Mastermind Leadership / Antreprenoriat

Mastermind

Leadership / Antreprenoriat

i in uen ț are Mastermind Leadership / Antreprenoriat Strategia Disney Leadership / Antreprenoriat Coaching pentru

Strategia Disney

Leadership / Antreprenoriat

Antreprenoriat Strategia Disney Leadership / Antreprenoriat Coaching pentru succes personal ș i profesional

Coaching pentru succes personal și profesional

Training/Speaking/Coaching

Andy Szekely este trainer, speaker, coach ș i autor. El are o experiență de peste 12 ani în domeniul educaț iei adul ț ilor.

A studiat intensiv în SUA, Anglia, Austria ș i Canada, cu

peste 40 de traineri de renume, psihologia aplicat ă în business ș i dezvoltare personal ă .

Andy este autorul c ă r ț ilor NLP Calea Succesului, Ghidul

Credibilit ăț ii Profesionale ș i Ghidul realiză rii scopurilor

precum

de tip audiobook pe teme

educaț ionale. A scris sute de articole pentru dezvoltare

personală și profesional ă care sunt citite de peste 18.000

d e

www.andyszekely.ro

n e w s l e t t e r u l u i d e p e s i t e u l

ș i

a

17

CD-uri

a b o n a t i

a i

Ca autor de programe inovative de training, Andy a creat conceptele Self Mastery, In uence Mastery, Business Mastery ș i Trainer & Speaker Bootcamp. A creat ș i dezvoltat primele tabere de dezvoltare personal ă ș i profesional ă din România (BootCamp), de care bene ciaza anual peste 200 de participanț i.

În

calitate de consultant extern Andy a sus ț inut traininguri

la

cele mai mari companii din Romania cum ar IBM, Coca

Cola, DACIA sau Avon. Clienț ii de coaching cu care lucreaz ă Andy sunt persoane din topmanagementul companiilor multinaționale (CEO sau Sales manageri ai celor mai mari companii din Romania).

Andy Szekely

ai celor mai mari companii din Romania). Andy Szekely e: contact@andyszekely.ro t: 0723.390.139 w:

e: contact@andyszekely.ro

t: 0723.390.139

w: www.andyszekely.ro