You are on page 1of 2

REPETITION REDOX

1. Skriv reaktion för förbränning av väte i luft! ______________________________

2. Skriv reaktion för vätes reaktion med klor!_______________________________

3. Vilken färg har koppar(II)joner? _______________________________________

4. Hur definieras oxidation? ____________________________________________

__________________________________________________________________

5. Hur definieras reduktion? ___________________________________________

__________________________________________________________________

6. Skriv formel för reaktionen mellan när kol brinner med otillräcklig syretillförsel.

__________________________________________________________________

7. Vad bildas när svavel reagerar med syre? ______________________________

8. Vad är en redoxreaktion? ___________________________________________

__________________________________________________________________

9. Vad händer när man ställer ett zinkbleck i en kopparsulfatlösning? ___________

__________________________________________________________________

10. Formel? ________________________________________________________

11. Vad händer när man ställer ett kopparbleck i zinksulfatlösning? _____________

__________________________________________________________________

12. Formel? ________________________________________________________

13. Vad är ett oxidationsmedel? ________________________________________

__________________________________________________________________

14. Exempel? _______________________________________________________

15. Vad är ett reduktionsmedel? ________________________________________

__________________________________________________________________

16. Exempel? _______________________________________________________

17. Vad är den elektrokemiska spänningsserien? ___________________________

__________________________________________________________________

2010-01-31 Agneta Boström 1


__________________________________________________________________

18. Blir det reaktion när man sätter ett silverblock i en lösning med tennjoner?

Skriv formel!________________________________________________________

19. Blir det reaktion när man sätter ett aluminiumblock i en lösning av kopparjoner?

Skriv formel!________________________________________________________

20. Varför finns väte med i den elektrokemiska spänningsserien? ______________

__________________________________________________________________

21. Formel för reaktion mellan kopparpulver och klorvatten? __________________

__________________________________________________________________

22. Ge definitionen av oxidation när man använder oxidationstal! ______________

__________________________________________________________________

23. På samma sätt definitionen av reduktion! ______________________________

__________________________________________________________________

24. Ange oxidationstalet för följande föreningar: Sn, CaO, Zn2+, CO, Fe2O3, Fe3O4

2010-01-31 Agneta Boström 2