You are on page 1of 2

Bitva u Mukdenu

Obrann postaven u Kan-kuan-tun a Yang-shih-tun


Rusk obrann postaven v okol tchto vesnic nebyla tak siln a dobe zamaskovan jako ta
u Liao-yang. Tern je zde relativn ploch, avak protkn zahloubenmi cestami, nzkmi nspy a
mlkmi prohlubnmi. Japonci tchto nerovnost ternu pi svm toku maximln vyuvali.
Japonsk pchota byla vybavena pytli, kter mla v ppad poteby naplnit zeminou a vytvoit si
tak jist kryt. V zimnm obdob byl vak tern promrzl a i s pouitm enijnho nin to nebylo
mon. Podmnky pro veden palby byly v okol vesnic vten. Stromy kter brnily vstelu byly
pokceny. Rusk postaven byla vten zamaskovna. Ternn nerovnosti byly vyuity jak ke kryt,
tak k maskovn. Opevnn byla i ze vzdlenosti cca 150 yard velmi obtn rozpoznateln.
Kan-kuan-tun
U jinho rohu vesnice byla vybudovna mal pchotn reduta (na map oznaena jako A) s
obvodem cca 40 yard a vkou 6 stop.
Zkop (B) a val o piblin stejn vce, jakou mla reduta, se thl v dlce cca 200 yard
severozpadn. Ped zkopem byla vybudovna pekka ze zsek. Dal val (C), o piblin
stejn dlce, ale s jinm trasovnm, pokraoval dle severozpadnm smrem. Linie pokraovala
valem (D), kter pravdpodobn slouil jako klamn postaven. Vrazn se odlioval od okolnch
opevnn a pi pohledu z vt vzdlenosti se jevil jako val vybudovan z pytl naplnnch
zeminou. Zbytek opevnn byl tvoen zd s pedsunutm pkopem, kter obklopovala vesnici. Na
jinm okraji vesnice byl ve vzdlenosti zhruba 100 yard od reduty a hlavnho zkopu vybudovn
dal zkop (E). Opt se zd, e ml slouit pouze k oklamn japonc, jeliko evidentn nebyl
pouvn.

Opevnn okolo vesnice Kan-kuan-tun

Fu-kuan-tun
Mezi Kan-kuan-tun a Yang-shih-tun se nachz skupina nkolika dom oznaovan jako Fukuan-tun. Ped osadou se nachzel zko o dlce piblin 200 yard. Zkop nebyl opaten
pedprsn. Vykopan zemina byla navrena za zkopem, aby lpe skrvala pohyb obrnc pi
pohledu zepedu. Cesta vedouc v ternnm zezu byla rovn pemnna ve steleck postaven. V
bezch zezu si kad stelec vybudoval mal vklenek.
Yang-shih-tun
Ped Yang-shih-tun byla vybudovna mal reduta. Byla velice podobn redut postaven u
Kan-kuan-tun. Mla vak vku jen 3,5 stopy. Jej obvod inil zhruba 150 yard. Na kdlech reduty
byly vybudovny valy o dlce zhruba 60 yard. V pedpol byly postaveny pekky ze zsek a
vlch jam. Cesta vedouc labinou kolem severnho okraje vesnice byla v dlce 500 yard vyuita
jako steleck postaven. Zbytek opevnn tvoily zdi obklopujc celou vesnici. Spolu s redutami
mla linie mezi obma vesnicemi celkovou dlku 2500 yard.
Na levm kdle rusk linie, pi pohledu z pozice obrnce, se nachzej vesnice Hsia Sha-totzu a Shang Sha-to-tzu. Vesnice byly brnny dobe zamaskovanmi redutami. Na pravm kdle,
cca 1600 yard severovchodn, byla postavena dal pchotn reduta s obvodem piblin 100
yard. Tern na pravm kdle byl oteven, nenachzely se zde dn vesnice. Na dnou z vesnic
na levm kdle ani na redutu na kdle pravm nepodnikla japonsk 8. divize tok. Kan-kuan-tun a
Yang-shih-tun se nachzej piblin 7 mil od Mukdenu.
Postaven v okol vech t vesnic byla rozmstna tak, aby se jejich obrnci mohli navzjem
podporovat palbou. Pekky byly tvoeny pouze stromovmi zseky a vlmi jmami. Vybudovny
byly pouze ped redutami. Uvnit redut a v tlu zkopov linie byly vybudovny kryty pro jejich
osdku. Do kryt vedly ze steleckch zkop spojovac zkopy. Zlohy byly umstny v
hlubokch zkopech za vesnic. st zkop byla opatena stlnami. Ty byly budovny s vyuitm
cihel, drn nebo beden na munici. dn st zkop nebyla opatena nakrytm.

Autor: Ing. Vladimr Polek


Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Pouit prameny a literatura: Russso-Japanese war, Reports from British officers attached to the
Japanese and Russian forces in the field, Vol. II, London, 1908