Bitva u Mukdenu

Obranná postavení u Kan-kuan-tun a Yang-shih-tun
Ruská obranná postavení v okolí těchto vesnic nebyla tak silná a dobře zamaskovaná jako ta
u Liao-yang. Terén je zde relativně plochý, avšak protkán zahloubenými cestami, nízkými náspy a
mělkými prohlubněmi. Japonci těchto nerovností terénu při svém útoku maximálně využívali.
Japonská pěchota byla vybavena pytli, které měla v případě potřeby naplnit zeminou a vytvořit si
tak jisté krytí. V zimním období byl však terén promrzlý a i s použitím ženijního náčiní to nebylo
možné. Podmínky pro vedení palby byly v okolí vesnic výtečné. Stromy které bránily výstřelu byly
pokáceny. Ruská postavení byla výtečně zamaskována. Terénní nerovnosti byly využity jak ke krytí,
tak k maskování. Opevnění byla i ze vzdálenosti cca 150 yardů velmi obtížně rozpoznatelná.
Kan-kuan-tun
U jižního rohu vesnice byla vybudována malá pěchotní reduta (na mapě označena jako A) s
obvodem cca 40 yardů a výškou 6 stop.
Zákop (B) a val o přibližně stejné výšce, jakou měla reduta, se táhl v délce cca 200 yardů
severozápadně. Před zákopem byla vybudována překážka ze záseků. Další val (C), o přibližně
stejné délce, ale s jiným trasováním, pokračoval dále severozápadním směrem. Linie pokračovala
valem (D), který pravděpodobně sloužil jako klamné postavení. Výrazně se odlišoval od okolních
opevnění a při pohledu z větší vzdálenosti se jevil jako val vybudovaný z pytlů naplněných
zeminou. Zbytek opevnění byl tvořen zdí s předsunutým příkopem, která obklopovala vesnici. Na
jižním okraji vesnice byl ve vzdálenosti zhruba 100 yardů od reduty a hlavního zákopu vybudován
další zákop (E). Opět se zdá, že měl sloužit pouze k oklamání japonců, jelikož evidentně nebyl
používán.

Opevnění okolo vesnice Kan-kuan-tun

Fu-kuan-tun
Mezi Kan-kuan-tun a Yang-shih-tun se nachází skupina několika domů označovaná jako Fukuan-tun. Před osadou se nacházel záko o délce přibližně 200 yardů. Zákop nebyl opatřen
předprsní. Vykopaná zemina byla navršena za zákopem, aby lépe skrývala pohyb obránců při
pohledu zepředu. Cesta vedoucí v terénním zářezu byla rovněž přeměněna ve střelecké postavení. V
„březích“ zářezu si každý střelec vybudoval malý výklenek.
Yang-shih-tun
Před Yang-shih-tun byla vybudována malá reduta. Byla velice podobná redutě postavené u
Kan-kuan-tun. Měla však výšku jen 3,5 stopy. Její obvod činil zhruba 150 yardů. Na křídlech reduty
byly vybudovány valy o délce zhruba 60 yardů. V předpolí byly postaveny překážky ze záseků a
vlčích jam. Cesta vedoucí úžlabinou kolem severního okraje vesnice byla v délce 500 yardů využita
jako střelecké postavení. Zbytek opevnění tvořily zdi obklopující celou vesnici. Spolu s redutami
měla linie mezi oběma vesnicemi celkovou délku 2500 yardů.
Na levém křídle ruské linie, při pohledu z pozice obránce, se nacházejí vesnice Hsia Sha-totzu a Shang Sha-to-tzu. Vesnice byly bráněny dobře zamaskovanými redutami. Na pravém křídle,
cca 1600 yardů severovýchodně, byla postavena další pěchotní reduta s obvodem přibližně 100
yardů. Terén na pravém křídle byl otevřený, nenacházely se zde žádné vesnice. Na žádnou z vesnic
na levém křídle ani na redutu na křídle pravém nepodnikla japonská 8. divize útok. Kan-kuan-tun a
Yang-shih-tun se nacházejí přibližně 7 mil od Mukdenu.
Postavení v okolí všech tří vesnic byla rozmístěna tak, aby se jejich obránci mohli navzájem
podporovat palbou. Překážky byly tvořeny pouze stromovými záseky a vlčími jámami. Vybudovány
byly pouze před redutami. Uvnitř redut a v týlu zákopové linie byly vybudovány úkryty pro jejich
osádku. Do úkrytů vedly ze střeleckých zákopů spojovací zákopy. Zálohy byly umístěny v
hlubokých zákopech za vesnicí. Část zákopů byla opatřena střílnami. Ty byly budovány s využitím
cihel, drnů nebo beden na munici. Žádná část zákopů nebyla opatřena nakrytím.

Autor: Ing. Vladimír Polášek
Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Použité prameny a literatura: Russso-Japanese war, Reports from British officers attached to the
Japanese and Russian forces in the field, Vol. II, London, 1908