You are on page 1of 3

Rusko japonsk vlka

Rusk a japonsk dlosteleck postaven

Japonci vdy pro sv dla budovali palebn postaven. Pouze ve dvou ppadech tak
neuinili. Poprv to bylo 31. ervna, kdy nebyl dostatek asu na budovn okop. 11. jna umstil
Hijikata sv dla na zemdlsky vyuvan heben, kter se nachzel mimo dostel ruskch dl.
Dla vak musela bt zakrtko pemstna do bezpe, jeliko rusov je zaali ostelovat rapnely.
Rusov rovn sv dla ukrvaly do okop. Ve dvou ppadech i rusov sv dla neumstili
do chrnnho postaven. Poprv 26. srpna a podruh 31. srpna. V prvnm ppad rusov bon
ostelovali japonsk jednotky, kter postupovaly zkm dolm. Podruh, u Liao-yang, ostelovali
rusov japonce nepmou palbou rapnely pes heben. Rusk dla se nachzela mimo dostel
japonskch bateri.
Rusov i japonci budovali bn typ dlosteleckch postaven. Jejich proveden bylo v
ppad poteby pizpsobeno konkrtnm ternnm podmnkm.
Japonci dokzali mistrn zamaskovat sv dla a zsobovac vozy. Pouvali k tomu kaoliang
a to bu samostatn nebo ve form roho. Kaoliang pipevovali tak ke konstrukci z prken.
Japonci, dky svmu pirozenmu umleckmu citu, dok zamaskovat objekty tak, aby dokonale
splvaly s okolnm ternem. Rusov tak velmi dobe vyuvali vegetaci k maskovacm elm.
Nebyli vak tak peliv jako japonci. I sebelep maskovn vak nedoke zastt dm a zven
prach, kter doprovz vstely z dl.

Japonsk dlosteleck postaven s pedsunutm steleckm zkopem

Autor: Ing. Vladimr Polek


Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Pouit prameny a literatura: Russso-Japanese war, Reports from British officers attached to the
Japanese and Russian forces in the field, Vol. II, London, 1908