You are on page 1of 1

Bitva u Mukdenu

Rusk opevnn zpadn od eky Hun

Rusk obrann postaven vybudovan zpadn od eky Hun byla, v porovnn s


propracovanm systmem opevnn u Sha Ho, velmi slab. Rusov se vtinou omezili na zeslen
hlinnch zd a prohlouben pkop, ktermi byly obklopeny vesnice. U Yuch-pu-tzu byly
vybudovny krtk seky zkop. Ped vesnic byly vybudovny stromov zseky. Pobl Mukdenu
u obrannou linii tvoily plkruhov reduty. Bvaly postaveny cca 200 yard ped vesnicemi. V
mezipol byly vybudovny zkopy. Ped redutami byly budovny zseky a vl jmy. Vl jmy se
vak pli asto nevyskytovaly. Pekky z ostnatho drtu se vyskytovaly pouze sporadicky.
Opevnn nebyla pln dokonena. D se tedy pedpokldat, e drtn pekky mly bt jet
dobudovny. Msta pro reduty byla vybrna velmi dobe. asto byly budovny v mlkch ternnch
prohlubnch, kter u samy o sob tvoily pedprse. Sklony pedprsn byly na vnj stran velice
mrn. Ze vzdlenosti nkolika set yard byly reduty obtn rozpoznateln i kdy nebyly
dodaten nijak maskovny, napklad posekanm prosem rozprostenm na pedprsnch. Pedpol
nebylo zapoteb kvli veden palby njak vrazn proiovat. Stromy, kter brnily vstelu byly
pokceny. Hlavn nevhodou ruskch opevnn byla nedostaten ochrana hlav a ramen stelc. Pi
stelb byli tedy rusov vystaveni riziku zsahu neptelskm projektilem. Japonci toho vyuili a
ostelovali rusy rapnely tak dlouho, a se jejich vlastn jednotky piblily tsn k zkopm.
Japonci se smili s tm, e palba rapnely, veden a do polednho monho okamiku, me
ohrozit i jejich toc pchotu. Kdyby byly rusk zkopy opateny stlnami, mohla by jejich
pchota innji naruovat prbh japonskho toku. Jedinm mstem, kde byly zkopy opateny
stlnami vybudovanmi z cihel, drn nebo beden od munice, bylo okol vesnic Kan-kuan-tun a Fukuan-tun. Zkopy nebyly opateny nakrytm.

Autor: Ing. Vladimr Polek


Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Pouit prameny a literatura: Russso-Japanese war, Reports from British officers attached to the
Japanese and Russian forces in the field, Vol. II, London, 1908