You are on page 1of 2

ทรงรักฉันกอน

อัลบั้ม ฮิมส : รีเฟรช | คํารอง-ทํานอง วรวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ | รองนํา จริยา มุงวัฒนา

B Dm G
ในเวลาที่จิตใจไหวหวั่น เจอกับความสับสนรอยพัน
A
ฉันมีพระเยซูเคียงกาย คอยปลอบประโลมหัวใจ
B Dm G
ความออนลาก็เลือนหายไป ทําใหใจสดใสขึ้นมา
A G
รักพระองคเติมใจทุกครา กอนเคยตามหา จนพบในวันนี้
A G
เพราะทรงรักฉันอยางมากมาย จนยอมตาย
A D
ที่บนกางเขนของพระองค มันทําใหฉันเขาใจ

Hymns : Refresh
“...I will refresh the weary and satisfy the faint.” Jeremiah 31:25

© 2005 www.Gsus7.com
ทรงรักฉันกอน (ตอ)
อัลบั้ม ฮิมส : รีเฟรช | คํารอง-ทํานอง วรวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ | รองนํา จริยา มุงวัฒนา

Bm G A
วาทรงรักฉัน พระองครักฉัน ไมวาฉันเปนยังไง
D Bm G A
พระองค ก็ทรงรักฉัน พระองครักฉัน
เดินตอไปดวยความมั่นใจ มีพระเยซูนําฉันไป
พบกําลังรักยิ่งใหญ ฉันใหพระองคดูแล
ความชื่นชมอยูในหัวใจ นานเทาไรไมเคยเปลี่ยนแปลง
ฉันเฝาคอยและแสวงหา อยากไดเจอพระองค
Bm G A
วาทรงรักฉัน พระองครักฉัน ไมวาฉันเปนยังไง
D Bm G A
พระองค ก็ทรงรักฉัน พระองครักฉัน
D
...พระองคเพียงผูเดียว

Hymns : Refresh
“...I will refresh the weary and satisfy the faint.” Jeremiah 31:25

© 2005 www.Gsus7.com