You are on page 1of 100

B GIO DC V O TO

MC LC DANH SCH CC C S GIO DC I HC


NG TRN A BN CC TNH VNG NG BNG SNG HNG
NG K THNG TIN TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2015
Lu :
- Vng ng bng Sng Hng gm 10 tnh: Bc Ninh, H Nam, Hi Dng, Hi
Phng, Hng Yn, Nam nh, Ninh Bnh, Qung Ninh, Thi Bnh, Vnh Phc;
- Cc trng nh du (*) l cc trng ngoi cng lp;
- Trong t hp mn xt tuyn, cc mn c vit ch hoa, in m l nhng mn thi
chnh.
STT

M
trng

DDA

TRNG I HC CNG NGH NG (*)

DDM

TRNG I HC CNG NGHIP QUNG


NINH

LCH

TRNG I HC CHNH TR

DCA

TRNG I HC CHU VN AN(*)

DHP

TRNG I HC DN LP HI PHNG

YDD

TRNG I HC IU DNG NAM NH

DHH

TRNG I HC H HOA TIN

HLU

TRNG I HC H LONG

14

DKT

TRNG I HC HI DNG

16

10

THP

TRNG I HC HI PHNG

19

11

HHA

TRNG I HC HNG HI VIT NAM

25

12

DNB

TRNG I HC HOA L

28

13

UKB

TRNG I HC KINH BC(*)

30

14

DKK

15

HCB

16

DKY

17

DTV

TRNG I HC LNG TH VINH

35

18

SDU

TRNG I HC SAO

37

Tn trng

S trang

(*)

(*)

TRNG I HC KINH T K THUT CNG


NGHIP
TRNG I HC K THUT - HU CN
CNG AN NHN DN
TRNG I HC K THUT Y T HI
DNG

9
11
12

32
34
34

STT

M
trng

19

SP2

20

SKH

21

SKN

22

DFA

23

DTB

TRNG I HC THI BNH

24

DDB

TRNG I HC THNH NG

25

TDB

TRNG I HC TH DC TH THAO BC
NINH

52

26

DVP

TRNG I HC TRNG VNG

53

27

YPB

TRNG I HC Y DC HI PHNG

54

28

YTB

TRNG I HC Y DC THI BNH

54

29

TGH

TRNG S QUAN TNG - THIT GIP

54

30

CSA

TRNG CAO NG ASEAN(*)

55

31

CBK

TRNG CAO NG BCH KHOA HNG


(*)
YN

56

32

D03

TRNG CAO NG CNG NG HI PHNG

57

33

CBH

TRNG CAO NG CNG NGH BC H

34

CVT

TRNG
CAO
VIETTRONICS

35

CCC

TRNG CAO NG CNG NGHIP CM PH

36

CCY

37

CND

38

CPY

39

CCX

40

CKS

41

CYS

TRNG CAO NG DC TRUNG NG

69

42

CEO

TRNG CAO NG I VIT(*)

69

43

C21

TRNG CAO NG HI DNG

70

Tn trng

S trang

TRNG I HC S PHM H NI 2

42

TRNG I HC S PHM K THUT


HNG YN
TRNG I HC S PHM K THUT NAM
NH
TRNG I HC TI CHNH - QUN TR
KINH DOANH

TRNG
YN
TRNG
NH
TRNG
YN
TRNG
DNG
TRNG
MI

NG

47
48
49

(*)

CNG

50

(*)

NGH

CAO NG CNG NGHIP HNG


CAO NG CNG NGHIP NAM
CAO NG CNG NGHIP PHC
CAO NG CNG NGHIP V XY
CAO NG DU LCH V THNG

45

58
60
61
62
63
65
67
68

STT

M
trng

44

CHH

45

CKA

46

CCT

47

CDP

48

CNC

49

CPT

50

C19

TRNG CAO NG S PHM BC NINH

81

51

C24

TRNG CAO NG S PHM H NAM

83

52

C22

TRNG CAO NG S PHM HNG YN

85

53

C25

TRNG CAO NG S PHM NAM NH

87

54

C26

TRNG CAO NG S PHM THI BNH

87

55

CTE

TRNG CAO NG THNG K

90

56

CTL

TRNG CAO NG THU LI BC B

91

57

CSB

TRNG CAO NG THU SN

92

58

CNB

TRNG CAO NG VN HO NGH THUT


THI BNH

93

59

C16

TRNG CAO NG VNH PHC

94

60

CXN

TRNG CAO NG XY DNG NAM NH

97

61

CYH

TRNG CAO NG Y T H NAM

97

62

CYF

TRNG CAO NG Y T HI PHNG

97

63

CHY

TRNG CAO NG Y T HNG YN

98

64

CNY

TRNG CAO NG Y T NINH BNH

98

65

CYQ

TRNG CAO NG Y T QUNG NINH

99

66

CYE

TRNG CAO NG Y T THI BNH

99

Tn trng
TRNG CAO NG HNG HI I
TRNG CAO NG KINH T - K THUT
VNH PHC
TRNG CAO NG KINH T V CNG NGH
THC PHM
TRNG CAO NG NNG LM NG BC
TRNG CAO NG NGOI NG - CNG
NGH VIT NHT(*)
TRNG CAO NG PHT THANH TRUYN
HNH I

S trang
73
74
76
77
78
79

STT/
K hiu
trng
1
DDA

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

TRNG I HC CNG
NGH NG (*)
Xun A, phng V Cng,
thnh ph Bc Ninh.
T (02413827996)
Website: www.datu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
2450

K ton

D340301

Ti chnh Ngn hng

D340201

Qun tr kinh doanh

D340101

Cng ngh thng tin

D480201

Cng ngh k thut in, in t

D510301

K thut xy dng

D580208

Cc ngnh o to cao ng:


K ton

C340301

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
4

1800

650

Ghi ch
-Vng tuyn sinh:
Tuyn sinh trong c nc
- Phng thc TS:
+ Trnh i hc:
Trng tuyn sinh da vo iu kin
tt nghip k thi THPT Quc gia v
tng im trung bnh ca 3 mn xt
tuyn v im trung bnh hc tp lp
12
+ Trnh cao ng:
Trng tuyn sinh da vo iu kin
tt nghip k thi THPT Quc gia v
tng im trung bnh ca 3 mn xt
tuyn v im trung bnh hc tp lp
12
- Cc thng tin khc:
+ K tc x: 200 ch
+ Hc ph i hc: 700.000 /1 thng (
mt nm ng 10 thng )
+ Hc ph Cao ng: 500.000 /1 thng
( mt nm ng 10 thng )
+ Chnh sch u tin: 10 chnh sch
u tin : ( Xem c th trn trang web
ca trng )

STT/
K hiu
trng

2
DDM

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Qun tr kinh doanh

C340101

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

TRNG I HC CNG
NGHIP QUNG NINH
Yn Th - ng Triu - Qung
Ninh
T: 0333.871.292
Website: http://quy.edu.vn/
Cc ngnh o to i hc:
K ton
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ho
Cng ngh k thut in, in t
K thut m
Cng ngh k thut cng trnh
xy dng
K thut trc a - bn
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh thng tin
K thut a cht
K thut tuyn khong
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ng vn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

3000

2000

D340301
D510303
D510301
D520601
D510102
D520503
D510201
D480201
D520501
D520607

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.

1000
5

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc.
- Phng thc TS:
+ Dnh 80 % ch tiu da vo kt qu
k thi THPT Quc gia;
+ Dnh 20% ch tiu da vo kt qu
hc: Hc k 1 v hc k 2 ca nm
hc lp 12 bc hc THPT.

STT/
K hiu
trng

LCH

Tn trng/ Ngnh hc
Cng ngh k thut m
Qun tr kinh doanh
Tin hc ng dng
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ho
Cng ngh k thut cng trnh
xy dng
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut t
Cng ngh k thut a cht
K ton
Cng ngh k thut trc a
Cng ngh tuyn khong
TRNG I HC CHNH
TR (TRNG S QUAN
CHNH TR)
Phng V An, TP Bc Ninh,
Bc Ninh
T: 069 695 167
Website:
www.daihocchinhtri.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
qun s
Xy dng ng v chnh quyn
Nh nc
Cc ngnh o to i hc dn s
Gio dc quc phng v an ninh

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C511001
C340101
C480202
C510303
C510102
C510301
C510205
C515901
C340301
C515902
C511002

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.

920

520
D310202
D140208

Ghi ch

Ton, Vt l, Ho hc
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, a l
6

520
150
150

- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn


trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia. Th sinh ng k v d K
thi THPT Quc gia nm 2015 theo quy
nh ca B GD & T.
- Trng hp xt tuyn n mt mc
im nht nh vn cn ch tiu, nhng
s th sinh cng bng im cao hn s
lng ch tiu cn li, thc hin xt
tuyn theo cc tiu ch ph, nh sau:
1) Tiu ch 1: Cc ngnh tuyn sinh t
hp mn thi: Ton, Vt l, Ha hc th
sinh c im thi mn Ton cao hn s
trng tuyn; cc ngnh tuyn sinh t

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

o to theo a ch cho B
250
Cng an
- i hc chnh quy: Ngnh Xy
dng ng v chnh quyn Nh D310202
Ng vn, Lch s, a l
150
nc
- Cao ng chnh quy: Ngnh
Xy dng ng v chnh quyn C310202
Ng vn, Lch s, a l
100
Nh nc
* i hc qun s:
- Th sinh ng k xt tuyn vo h i hc qun s phi qua s tuyn, c tiu chun
quy nh ca B Quc phng (thanh nin ngoi Qun i s tuyn ti Ban TSQS cp
qun, huyn, th; qun nhn ti ng s tuyn ti Ban TSQS cp trung on v tng
ng);
- Vng tuyn sinh: Tuyn nam thanh nin trong c nc.
- im trng tuyn: Xt theo khu vc pha Nam v pha Bc. Ch tiu t hp cc mn
Ton, Vt l, Ha hc bng 1/3, t hp cc mn Vn, S, a bng 2/3 tng ch tiu.
- Tuyn 40 ch tiu i o to trng ngoi Qun i.
* o to i hc dn s: Thi gian hc tp ti Trng c hng cc ch , chnh sch
theo quy nh ti Quyt nh 607/Q-TTg ngy 24/4/2014 ca Th tng Chnh ph; c
bo m n, , sinh hot, hc tp tp trung; hc vin tt nghip nu c tiu chun v sc
kho v tnh nguyn ng k, c xt phong qun hm s quan d b theo quy nh ca Lut
S quan QND Vit Nam v quy nh ca Chnh ph v S quan d b QND Vit Nam;
c u tin tuyn dng lm gio vin cc trng THPT, trung cp chuyn nghip v trung
cp ngh, cao ng ngh v cc c s gio dc i hc.
* o to theo a ch cho B Cng an:Ngun tuyn do B Cng an quy nh.
7

Ghi ch
hp mn thi: Ng vn, Lch s, a l
th sinh c im thi mn Ng vn cao
hn s trng tuyn.
2) Sau khi xt tiu ch 1, trng vn
cn ch tiu, nhng c nhiu th sinh
cng bng im, cng c tiu ch 1
nh nhau, th xt n cc tiu ch ph
tip theo nh phn quy nh xt tuyn
tiu ch ph ca Hc vin K thut
qun s.

STT/
K hiu
trng
4
DCA

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

TRNG I HC CHU
VN AN(*)
Khu th i hc Ph Hin,
ng T Hiu, Phng Hin Nam,
TP. Hng Yn, tnh Hng Yn
T: (0321) 3.515.592, (0321)
2.216916
website: www.cvauni.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Kin trc

D580102

Cng ngh thng tin

D480201

K thut in, in t

D520201

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Qun tr kinh doanh

D340101

K ton

D340301

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, V M THUT
Ton, Ng vn, V M
THUT
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
8

Ch tiu
Trng
ng k

650
100
80
70
100
50
100

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc
- Phng thc TS: c 02 phng thc
+ Phng thc 01: Trng tuyn sinh
da vo kt qu k thi THPT Quc gia
(60% ch tiu).
+ Phng thc 02: Tuyn sinh theo
n t ch (40% ch tiu), theo 02 tiu
ch
Tt nghip THPT
Hnh kim, sc khe
chi tit th sinh c th tham kho trn
website www.cvauni.edu.vn
- Cc thng tin khc:
Hc ph trng thu theo tn ch.
Nh trng c ch cho sinh vin
xa trong K tc x (60.000 vn/01
thng)

STT/
K hiu
trng

5
DHP

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

K thut cng trnh xy dng

D580201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

100

Ngn ng Anh

D220201 Ton, Ng vn, TING ANH

Tn trng/ Ngnh hc

TRNG I HC DN
LP HI PHNG(*)
Phng D Hng Knh, Q. L
Chn, TP. Hi Phng; T: (031)
3740577;
Fax: (031) 3740476;
Website: www.hpu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

50
2200

Cng ngh thng tin

D480201

K thut in, in t

D510301

K thut cng trnh xy dng

D580201

TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Sinh hc
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, a l;
TON, Vt l, V
9

Ghi ch

1800

- Vng tuyn sinh:


+ Tuyn sinh trong c nc.
- Phng thc TS:
C 2 phng thc tuyn sinh:
+ Da vo kt qu k thi THPT Quc
gia: Xt kt qu thi THPT do cc
trng i hc ch tr; ch tiu l 1080
i hc v 240 Cao ng.
+ Xt tuyn th sinh da trn kt qu
hc tp 3 nm hc THPT; ch tiu l
720 i hc v 160 Cao ng.
- Cc thng tin khc:
- Hc ph:
+ i hc: 990.000 /thng
+ Cao ng: 940.000 /thng
- Trng c Khch sn sinh vin c
sc cha 1500 ch.
+ Cho kho tuyn sinh 2015 c 800
ch. C Internet, Wifi.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

K thut mi trng

D520320

Qun tr kinh doanh

D340101

Vit Nam hc

D220113

Ngn ng Anh

D220201

Nng nghip

D620101

Cc ngnh o to cao ng:


Cng ngh thng tin

C480201

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Sinh hc
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, a l
NG VN, Lch s, a l;
Ton, NG VN, Ting Anh
Ng vn, Lch s, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, TING ANH;
Ton, Ng vn, TING ANH;
Ng vn, Lch s, Ting Anh;
Ng vn, a l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Sinh hc
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Sinh hc
10

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
+ Cc phng hc u c trang b
my chiu Projector, iu ha nhit
phc v cho hc tp.
- Hc bng:
+ C 150 xut hc bng tuyn sinh tr
gi t 31,3 triu n 39,2 triu ginh
cho sinh vin xut sc.
+ Sinh vin kh, gii c thng hc
bng hng nm.
- Min gim:
+ Sinh vin ngho c min gim
hc ph t 10% n 50%.

400

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut in, in t C510301

6
YDD

Cng ngh k thut cng trnh


xy dng

C510102

K ton

C340301

Vit Nam hc

C220113

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, a l
TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, a l
NG VN, Lch s, a l;
Ton, NG VN, Ting Anh
Ng vn, Lch s, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ho hc

TRNG I HC IU
DNG NAM NH

Ch tiu
Trng
ng k

800

S 257 Hn Thuyn, TP. Nam


nh.
T: (0350) 3643669
Website: www.ndun.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
iu dng
Cc ngnh o to cao ng:

D720501

Ton, Ha hc, Sinh hc


Ton, Ng vn, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ha hc

650

150
11

Ghi ch

- Tuyn sinh trong c nc


- Phng thc TS:
+ Trnh i hc: Trng tuyn sinh
da vo kt qu k thi THPT Quc gia.
+ Trnh cao ng: Trng tuyn sinh
da vo kt qu k thi THPT Quc gia.
- Cc thng tin khc:
+ Khi thi truyn thng: Ton, Ha
hc, Sinh hc (d kin xt 80% tng
ch tiu i hc, cao ng chnh quy
ca nh trng)
+ Khi thi mi: Ton, Ng vn, Sinh

STT/
K hiu
trng

7
DHH

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

iu dng

C720501

H sinh

C720502

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ha hc

TRNG I HC H HOA
TIN(*)

Ch tiu
Trng
Ghi ch
ng k
hc hoc Ton, Ng vn, Ha hc (d
100
kin xt 20% tng ch tiu i hc, cao
50
ng chnh quy ca Nh trng).
800

Quc l 1A, X Hong ng,


huyn Duy Tin, tnh H Nam.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS:

T: 03512.243.083/082;
Email: thanhtrahht@gmail.com
Website: www.hahoatien.edu.vn
500

Cc ngnh o to i hc:
K ton
Qun tr kinh doanh

D340301
D340101

Ti chnh - Ngn hng

D340201

H thng thng tin

D480104

Cng ngh k thut xy dng


D510103
Cng ngh k thut in, in t D510301
Cng ngh k thut iu khin v
D510303
t ng ha

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc.
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ng vn, Ha hc, Sinh hc.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ng vn, Vt l, Ho hc
12

+ Phng thc 1- Xt tuyn da vo


kt qu thi THPT Quc gia. Tiu ch
v cc th tc xt tuyn theo quy ch
tuyn sinh ca B GD&T ban hnh
km theo Thng t s 03/2015/TTBGDT Ngy 26 thng 2 nm 2015
ca B trng B Gio dc v o
to.
+ Phng thc 2: Xt tuyn theo kt
qu hc tp v rn luyn (theo hc b)
bc THPT/GDTX. C 2 hnh thc
xt tuyn ti phng thc ny nh sau:
- Xt tuyn theo kt qu hc tp v rn
luyn ca nm hc lp 12 bc
THPT/GDTX;
- Xt tuyn theo kt qu hc tp v rn
luyn ca cc nm hc lp 10, lp 11 v
hc k I lp 12 bc THPT/GDTX.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Cc ngnh o to cao ng:

Ch tiu
Trng
ng k
300

K ton

C340301

Ton, Ng vn, Ting Anh;

Qun tr kinh doanh

C340101

Ton, Vt l, Ha hc;

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Ton, Vt l, Ting Anh;


Ton, Ha hc, Sinh hc.
Ton, Ng vn, Ting Anh;

H thng thng tin

C480104

Ton, Vt l, Ting Anh;


Ton, Vt l, Ha hc;
Ng vn, Ha hc, Sinh hc.
Ng vn, Ting Anh, Lch s

Ting Anh

C220201

Ng vn, Ting Anh, a l


Ng vn, Ting Anh, Ton
Ng vn, Ting Anh, Sinh hc

Cng ngh k thut xy dng

C510103

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut iu khin v


C510303
t ng ha
Cng ngh ch to my

C510202

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ng vn, Vt l, Ha hc.

- Tt c hc sinh n nhp hc u c gim hc ph v K tc x 50% nm u tin;


- Nh trng gii thiu vic lm trong tp on POMIHOA theo yu cu ca sinh vin.
13

Ghi ch
Tiu ch, h s v cc th tc xt
tuyn ca phng thc ny xem trong
n tuyn sinh ca trng i hc
H Hoa Tin c B GD&T xc
nhn ti cng vn s 520/BGD TKTKDCLGD ngy 2/2/2015 v
c ng ti trn Website ca nh
trng:
www.hahoatien.edu.vn,
Website ca B GD&T.
- Cc thng tin khc: Th sinh c th
lin h trc tip vi nh trng (theo
a ch, s in thoi, Email hoc xem
trn WebSite ca nh trng ghi gc
tri trn ca bng) bit thm chi tit
v cc ch tuyn sinh ca nh
trng. Trong lu :
- Hc ph i hc: 590.000 /thng;
- Hc ph cao ng: 489.000 /thng;\
- K tc x khang trang, khp kn, c bnh
nng lnh gi 115.000 /thng;

STT/
K hiu
trng
8
HLU

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

TRNG I HC H
LONG
C s 1: Phng Nam Kh,
thnh ph Ung B, tnh Qung
Ninh
T: (033) 3850854. Fax: 033
3852174
C s 2: 58 Nguyn Vn C,
thnh ph H Long, tnh Qung
Ninh
T: 0333.825.301. Fax:
0333.623.775
* Website: daihochalong.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
1. Cc ngnh o to s phm
S phm Ton hc

C140209

S phm Ha hc

C140212

S phm Sinh hc

C140213

S phm Ng vn

C140217

Gio dc Tiu hc

C140202

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc
Ton; Vt l; Ting Anh
Ton; Ha hc; Sinh hc
Ton; Ha hc, Ting Anh
Ton; Ha hc; Sinh hc
Ton; Sinh hc; Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
14

Ch tiu
Trng
ng k

1220
545
100
45
45
45
100

Ghi ch
- S ch c th tip nhn trong
KTX: 300.
- Vng tuyn sinhcc ngnh o to
h cao ng:
+ Cc ngnh s phm (tr S phm
m thut v S phm m nhc): Tuyn
th sinh c h khu ti Qung Ninh.
+ Cc ngnh cn li: tuyn sinh trong
v ngoi tnh Qung Ninh.
Ghi ch: Sinh vin cc ngnh s phm
khng phi ng hc ph.
- Phng thc tuyn sinhh o to
cao ng
Nh trng tuyn sinh theo hai
phng thc:
Phng thc 1
Nh trng t chc xt tuyn da trn
kt qu k thi THPT Quc gia theo
quy nh ca B Gio dc v o to
v theo Quy ch Tuyn sinh i hc,
cao ng h chnh quy ca B Gio
dc v o to.
Phng thc 2
Xt tuyn th sinh da trn hc lc
THPT (hoc tng ng) hoc kt
hp xt tuyn v thi tuyn cc mn

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Gio dc Mm non

C140201

S phm Ting Anh

C140231

S phm m nhc

C140221

S phm M thut

C140222

2. Cc ngnh o to ngoi s
phm
C480202

Cng tc x hi

C760101

Qun tr khch sn
Qun tr nh hng v dch v n
ung
Qun tr dch v du lch v l
hnh

C340107

Thanh nhc

Ton, Ng vn, Nng khiu


Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Ht (h s 2), Thm
m, tit tu
Vn, Hnh ha (h s 2),
Trang tr

100
50
30
30

Ghi ch
nng khiu.
* i vi h i hc trng s thng
bo sau khi c quyt nh ca B
GD&T
Ch : Phng thc, ch tiu tuyn
sinh (tiu ch, lch tuyn sinh, phng
thc ng k, chnh sch u tin, l
ph,...) v cc thng tin c th xem ti

675

Tin hc ng dng

Vit Nam hc (Chuyn ngnh


Hng dn du lch)
Ting Anh
Qun l vn ha
Khoa hc th vin

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C340109
C340103
C220113
C220201
C220342
C320202
C210205

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton; Vt l; Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton; Vt l; Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn - Ht (h s 2) - Thm
m, tit tu
15

45
45
100
80
80
90
95
50
30
30

website: daihochalong.edu.vn

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Hi ha

9
DKT

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C210103

Ng vn - Hnh ha (h s 2) Trang tr

TRNG I HC HI
DNG
Gia s 1002 v 1004 i l L
Thanh Ngh, phng Hi Tn,
TP Hi Dng, tnh Hi Dng.
T: (0320). 3866258, (0320).
3861121
Fax: (0320).3861249
Website: http://uhd.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Ch tiu
Trng
ng k
30
2.280

1900

Kinh t

D310101

Qun tr kinh doanh

D340101

Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
16

Ghi ch

150

200

200

600

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh ch yu


trn a bn tnh, cc tnh ln cn v
trong c nc
- Phng thc tuyn sinh:
+ T chc xt tuyn i hc, cao ng
h chnh quy theo kt qu k thi THPT
Quc gia do cc trng i hc ch tr.
+ T chc xt tuyn ring i hc, cao
ng h chnh quy da trn kt qu
hc tp THPT ca th sinh.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

K thut in, in t

D502201

Chn nui

D620105

Pht trin nng thn

D620116

Qun tr dch v du lch v l


hnh

D340103

Chnh tr hc

D310201

Qun tr vn phng

D340406

Cng ngh thng tin

D480201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
17

Ch tiu
Trng
ng k
350
50

50

100

50

100

50

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Cc ngnh o to cao ng:


Qun tr kinh doanh

C340101

Ti chnh - Ngn hng

C340201

K ton

C340301

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Qun tr vn phng

C340406

Ting Anh

C220201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
18

Ch tiu
Trng
ng k
380
30

50

100
50
30
60

30
30

Ghi ch

STT/
K hiu
trng
10
THP

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

TRNG I HC HI
PHNG
S 171 Phan ng Lu - Kin An Hi Phng
T: (031)3591574 Fax:
(031)3876893
Website: www.dhhp.edu.vn
Email:
phongktdbcl.thp@moet.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Gio dc Mm non

D140201

Gio dc Tiu hc

D140202

Gio dc chnh tr

D140205

Gio dc th cht

D140206

S phm Ton hc

D140209

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
3.650

Ton, Ng vn, Nng khiu


Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Sinh hc, NNG
KHIU
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, L, Ting Trung;
Ton, Ng vn, Vt l.
19

3.300
100
150

30
30
40

Ghi ch
- Tuyn sinh ton quc (tr ngnh s
phm ch tuyn th sinh c h khu
thng tr ti Hi Phng).
- Phng thc tuyn sinh:
+ Xt tuyn 03 mn da vo kt qu
k thi THPT Quc gia;
+ Kt qu thi t ngng cht lng
do B GD&T quy nh;
+ Cc ngnh nng khiu (khi M, T,
V), xt tuyn 02 mn v thi thm 01
mn nng khiu ti trng i hc
Hi Phng;
+ i tng xt tuyn: th sinh tham
d k thi THPT Quc gia ti mt trong
cc cm thi do cc trng i hc t
chc.
- Cc mn chnh (ch hoa, m) nhn
h s 2.
- Mn Ngoi ng l mt trong cc
mn: Ting Anh, Ting Trung, Ting
Nga, Ting Php c s dng
trong k thi THPT Quc gia.
- Trng quy nh t hp cc mn thi
theo khi thi nh sau:
+ Ton, Vt l, Ha hc; Ton, Vt l,
Ngoi ng; Ton, Ng vn, Vt l;
+ Ton, Ha hc, Sinh hc; Ton, Ha

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

S phm Ho hc

D140212

S phm Ng vn

D140217

S phm a l

D140219

S phm Ting Anh

D140231

Vit Nam hc

D220113

Ngn ng Anh

D220201

Ngn ng Trung Quc

D220204

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, HA HC;
Ton, HA HC, Sinh hc;
Ton, HA HC, Ting Anh;
Ton, HA HC, Ting
Trung;
NG VN, Lch s, a l;
NG VN, Lch s, Ting
Anh;
NG VN, a l , Ting
Anh;
Ton, NG VN, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Ng vn, TING ANH
Ng vn, Lch s, a l;
Ng vn, Lch s, Ting Anh;
Ng vn, a l , Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, TING
TRUNG
Ton, Ng vn, TING
PHP
Ton, Ng vn, TING NGA
20

Ch tiu
Trng
ng k
40

40

40
80
200
150

110

Ghi ch
hc, Ngoi ng; Ton, Sinh hc,
Ngoi ng;
+ Ng vn, Lch s, a l; Ng vn,
Lch s, Ngoi ng; Ng vn, a l,
Ngoi ng;
+ Ton, Ng vn, Ngoi Ng.
+ Ton, Ng vn, Nng khiu (Ht K chuyn - c din cm);
+ Ton, Sinh hc, Nng khiu (Bt
cao ti ch - Chy 100 m - Ko tay
trn x n. Th sinh phi c ngoi
hnh cn i, nam cao 1,65m, nng
45kg; n cao 1,55m, nng 40kg tr
ln);
+ Ton, L, V m thut.
- Cc ngnh: D220113; D310101;
D340101;
D340201;
D340301;
D480102;
D480104;
D480201;
D510203; D510301; D520216 sau
nm th nht s phn chia chuyn
ngnh ch yu da trn kt qu hc
tp.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Vn hc

D220330

Kinh t

D310101

Qun tr kinh doanh

D340101

Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

Sinh hc

D420101

Cng ngh sinh hc

D420201

Mn thi/ xt tuyn
NG VN, Lch s, a l;
NG VN, Lch s, Ting Anh;
NG VN, a l , Ting Anh;
Ton, NG VN, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Vt l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Vt l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Vt l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Vt l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Sinh hc, Ting Anh;
Ton, Sinh, Ting Trung.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Sinh hc, Ting Anh;
Ton, Sinh, Ting Trung.
21

Ch tiu
Trng
ng k
40

300

300

200

250

30

60

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Ton hc

D460101

Truyn thng v mng my tnh

D480102

H thng thng tin

D480104

Cng ngh thng tin

D480201

Cng ngh k thut xy dng

D510103

Cng ngh ch to my

D510202

Cng ngh k thut c in t

D510203

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Vt l, Ting Trung;
TON, Ng vn, Vt l.
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Vt l, Ting Trung;
TON, Ng vn, Vt l.
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Vt l, Ting Trung;
TON, Ng vn, Vt l.
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Vt l, Ting Trung;
TON, Ng vn, Vt l.
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ting Trung;
Ton, Ng vn, VT L.
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ting Trung;
Ton, Ng vn, VT L
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ting Trung;
Ton, Ng vn, VT L.
22

Ch tiu
Trng
ng k
40

240

160

70

320

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut in, in t

D510301

K thut iu khin v t ng
ha

D520216

Cng ngh k thut ha hc

D510401

Kin trc

D580102

Khoa hc cy trng

D620110

Cng tc x hi

D760101

Cc ngnh o to cao ng:


Gio dc Mm non

C140201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ting Trung;
Ton, Ng vn, VT L.
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ting Trung;
Ton, Ng vn, VT L
Ton, Vt l, HA HC;
Ton, HA HC, Sinh hc;
Ton, HA HC, Ting Anh;
Ton, HA HC, Ting
Trung.
Ton, Vt l, V M THUT
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ting Anh.
NG VN, Lch s, a l;
NG VN, Lch s, Ting
Anh;
NG VN, a l , Ting
Anh;
Ton, NG VN, Ting Anh.
Ton, Ng vn, Nng khiu
23

Ch tiu
Trng
ng k

60
60
40

120

350
40

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Gio dc Tiu hc

C140202

S phm Ha hc

C140212

S phm Ng vn

C140217

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Qun tr vn phng

C340406

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, HA HC;
Ton, HA HC, Sinh hc;
Ton, HA HC, Ting Anh;
Ton, HA HC, Ting
Trung;
NG VN, Lch s, a l;
NG VN, Lch s, Ting
Anh;
NG VN, a l , Ting
Anh;
Ton, NG VN, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Vt l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Vt l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ng vn, Lch s, a l;
Ng vn, Lch s, Ting Anh;
Ng vn, a l , Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
24

Ch tiu
Trng
ng k
40

40

40

40

50

30

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

11
HHA

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut xy dng

C510103

TRNG I HC HNG
HI VIT NAM
S 484 Lch Tray, Qun Ng
Quyn, Thnh ph Hi Phng.
in thoi:
031.3851657/3.735138
Website:
tuyensinh.vimaru.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Nhm 01: K thut & Cng
ngh
Khoa hc Hng hi
K thut in t, truyn thng
K thut iu khin v t ng ho
K thut tu thu
K thut c kh
K thut cng trnh bin
K thut cng trnh xy dng

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Vt l, Ting Trung;
TON, Ng vn, Vt l.
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ting Trung;
Ton, Ng vn, VT L

Ch tiu
Trng
ng k
30

40

3700

3200
D01
D840106
D520207
D520216
D520122
D520103
D580203
D580201

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc
25

Ghi ch

315
90
315
180
270
135
90

Xt tuyn da trn kt qu K thi


THPT Quc gia v xt tuyn theo kt
qu hc tp, rn luyn 03 nm THPT:
- Xt tuyn da trn kt qu K thi
THPT Quc gia: p dng i vi tt
c cc chuyn ngnh H, C v lin
thng C-H. im trng tuyn theo
tng chuyn ngnh o to vi ch
tiu (CT) c th nh sau:
+ Khoa hc hng hi: 03 chuyn
ngnh: iu khin tu bin (180CT),
Khai thc my tu bin (135CT), Lut
hng hi (90CT).
+ K thut in t, truyn thng:
chuyn ngnh in t vin thng
(90CT).
+ K thut iu khin &TH: 03
chuyn ngnh: in t ng tu thy
(90CT), in t ng cng nghip

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
K thut xy dng cng trnh
giao thng
K thut mi trng
Cng ngh thng tin

M
ngnh
D580205
D520320
D480201

K thut cng trnh xy dng

D580201

Nhm 02: Kinh t & Lut


Kinh t vn ti
Kinh doanh quc t
Qun tr kinh doanh
Khoa hc Hng hi
Nhm 03: Ngn ng

D02
D840104
D340120
D340101
D840106
D03

Ngn ng Anh

Nhm 04: Cc chng trnh


o to i hc cht lng cao
Kinh t vn ti
Kinh doanh quc t

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, V m thut
Ton, Ha hc,V m thut
Ton, Ng vn,V m thut
Ton, Anh, V m thut
(V m thut h s 2)
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ting Anh
D220201
Ton, a l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, Ting Anh
(Ting Anh h s 2)
Ton, Vt l, Ha hc
D04
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
D840104
Ton, Ha hc, Sinh hc
D340120
26

Ch tiu
Trng
ng k
90
135
270
45

315
135
225
90

120

90
90

Ghi ch
(135CT), TH h thng in (90CT).
+ K thut tu thy: 03 chuyn ngnh:
My tu thy (90CT), Thit k tu &
cng trnh ngoi khi (45CT), ng
tu & cng trnh ngoi khi (45CT).
+ K thut c kh: 05 chuyn ngnh:
My nng chuyn (45CT), K thut c
kh (90CT), C in t (45CT), K
thut t (45CT), K thut nhit lnh
(45CT).
+ K thut cng trnh bin: 02 chuyn
ngnh: Xy dng cng trnh thy
(90CT), K thut an ton hng hi
(45CT).
+ K thut cng trnh xy dng: 02
chuyn ngnh: Xy dng dn dng &
cng nghip (90CT), Kin trc dn
dng & CN (45CT).
+ K thut xy dng cng trnh giao
thng: chuyn ngnh K thut cu
ng (90CT).
+ Cng ngh thng tin: 03 chuyn
ngnh: CN thng tin (90CT), KT phn
mm (90CT), Truyn thng & mng
my tnh (90CT).
+ K thut mi trng: 02 chuyn
ngnh: KT mi trng (90CT), KT

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Nhm 05: Cc chng trnh
tin tin:
Kinh t vn ti
Kinh doanh quc t
Cc ngnh o to lin thng
t Cao ng ln i hc chnh
quy:
(Ch tiu nm trong ch tiu i
hc)
Nhm 01: K thut &Cng ngh
Khoa hc Hng hi
K thut iu khin v t ng
ha
K thut cng trnh xy dng
K thut tu thy
Cng ngh thng tin
Nhm 02: Kinh t & Lut
Kinh t vn ti
Qun tr kinh doanh
Cc ngnh o to cao ng:
Nhm 01: K thut &Cng ngh
iu khin tu bin
Vn hnh khai thc my tu
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ho
Cng ngh k thut cng trnh
xy dng

M
ngnh
D05
D840104
D340120

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc

Ch tiu
Trng
ng k
100
100

D01
D840106
D520216
D580201
D520122
D480201
D02
D840104
D340101
C01
C840107
C840108
C510303

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc

500
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc

C510102

90
45
90
45

27

Ghi ch
ha du (45CT).
+ Kinh t vn ti: 04 chuyn ngnh:
Kinh t vn ti bin (135CT); Kinh t
vn ti thy (45CT); Logistics
(135CT); Kinh t Hng hi v Ton
cu ha (Chng trnh tin tin).
+ Kinh doanh quc t: 02 chuyn
ngnh: Kinh t ngoi thng (135CT);
Kinh doanh quc t v Logistics
(Chng trnh tin tin).
+ Qun tr kinh doanh: 02 chuyn
ngnh: Qun tr kinh doanh (135CT),
Ti chnh k ton (90CT).
+ Ngn ng Anh: 02 chuyn ngnh:
Ting Anh thng mi (60CT), Ngn
ng Anh (60CT).
+ Chng trnh o to cht lng
cao: tng cng iu kin ging dy,
hc tp; ging vin gii; chng trnh
tin tin vi 20% ging dy bng
Ting Anh; chun u ra Tin hc,
Ngoi ng quc t t trn mc thng
thng. Hc ph bng 2 ln h i tr.
+ Chng trnh tin tin (lin kt vi
Hc vin Hng hi California Hoa
K): ging dy bng Ting Anh, xt
tuyn kt hp im thi THPT Quc
gia v kim tra Ting Anh u vo.

STT/
K hiu
trng

12
DNB

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

Ton, Vt l, Ha hc
Hc
ph
nm
th
Nht:
Ton, Vt l, Ting Anh
2.000.000/thng,
iu
chnh
khng
95
Ton, Ng vn, Ting Anh
qu 15%
Qun tr kinh doanh
C340101
135
Ton, Ha hc, Sinh hc
- Xt tuyn da trn kt qu hc tp v rn luyn 03 nm THPT: p dng vi 2
chuyn ngnh iu khin tu bin (H, C), Khai thc my tu bin (H, C) vi
20% ch tiu ca mi chuyn ngnh.
- Lch thi nng khiu V m thut: ng k trc tip hoc gi n v Trng t 01/5 10/7/2015. T chc thi ti Trng ngy 18 &19/7/2015. Mu n ng k xem ti
Website:http://tuyensinh.vimaru.edu.vn Nh trng c xt tuyn b sung cc th sinh
d thi mn nng khiu V m thut ti Trng H Kin trc H Ni, Trng H Xy
dng H Ni t chc nm 2015.
- Phm vi tuyn sinh: tuyn sinh c nc.
- Cc ngnh i bin: iu khin tu bin, Khai thc my tu bin khng tuyn N
- Mi chi tit v thng tin tuyn sinh ca Nh trng mi truy cp Website:
http://tuyensinh.vimaru.edu.vn
Nhm 02: Kinh t & Lut
Khai thc vn ti

C02
C840101

TRNG I HC HOA L
NINH BNH
X Ninh Nht, thnh ph Ninh
Bnh.
T: (0303).892240; 892701
Website: www.hluv.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

800

S phm Ton hc

D140209

S phm Vt l

D140211

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
28

550

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc.
- Phng thc TS:
+ Ngnh Gio dc mm non (trnh
i hc): xt tuyn da vo kt qu cc
mn Vn, Ton ca k thi THPT Quc
gia v thi tuyn mn Nng khiu (c
- K din cm; Ht). Phn thi Nng
khiu c t chc ti trng i hc

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

S phm Ha hc

D140212

S phm Sinh hc

D140213

S phm Ng vn

D140217

Gio dc chnh tr

D140205

Gio dc Mm non

D140201

K ton

D340301

Qun tr kinh doanh

D340101

Khoa hc cy trng

D620110

Vit Nam hc

D220113

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ho hc, Vt l
Ton, Ho, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ho hc
Ton, Sinh hc, Ting Anh
Ng vn, a l, Lch s
Ng vn, a l , Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ng vn, Ton, Nng khiu
(c, k din cm; Ht)
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ho hc
Ton, Sinh hc, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ting Anh

Cc ngnh o to cao ng:


Gio dc Tiu hc

Ch tiu
Trng
ng k

250
C140202

Ng vn, Ton, Ting Anh


Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
29

Ghi ch
Hng c Thanh Ha.
+ Ngnh Gio dc mm non (trnh
cao ng): Khng t chc phn thi
nng khiu m xt tuyn da vo kt
qu cc mn Vn, Ton ca k thi
THPT Quc gia v im thi mn nng
khiu (ch p dng i vi nhng th
sinh KXT vo trng H Hoa L
d thi nng khiu ti trng H Hng
c)
+ Cc ngnh khc (c trnh cao
ng v i hc): Xt tuyn da vo
kt qu k thi THPT Quc gia vi cc
t hp mn cng b cho tng
ngnh ti ct (4)
- K tc x: Trng c khu k tc x
khp kn, p ng ch cho 600 - 700
sinh vin

STT/
K hiu
trng

13
UKB

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

S phm Ton hc

C140209

S phm Vt l

C140211

S phm Ho hc

C140212

S phm Sinh hc

C140213

Gio dc Mm non

C140201

S phm Ting Anh

C140231

Vit Nam hc

C220113

Khoa hc th vin

C320202

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

TRNG I HC KINH
BC(*)
Ph Phc Sn phng V Ninh
TP. Bc Ninh tnh Bc Ninh
T: 02413.872894 - 3872895

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Vt l
Ton, Ho, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ho hc
Ton, Sinh hc, Ting Anh
Vn, Ton, Nng khiu
(c, k din cm; Ht)
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k

1850

30

Ghi ch

-Tuyn sinh trong c nc


- Phng thc TS: Xt tuyn
1- S dng kt qu k thi THPT Quc
gia xt tuyn, xt tuyn 3 mn theo
t hp t chn (im xt tuyn ti

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cc ngnh o to i hc:
K ton
D340301
Ti chnh - Ngn hng
D340201
Qun tr kinh doanh
D340101
Cng ngh thng tin
D480201
Cng ngh k thut in t, D510302
truyn thng
Qun l xy dng
D580302
Qun tr dch v Du lch v L
D340103
hnh.

Kin trc
Thit k ha
Thit k thi trang
Thit k ni tht

D580102
D210403
D210404
D210405

Cc ngnh o to cao ng:


K ton

C340301

Ch tiu
Mn thi/ xt tuyn
Trng
Ghi ch
ng k
1800 thiu do B GD&T quy nh).
2- S dng kt qu hc tp bc
THPT: im TBTK lp 12 xt
Ton, Vt l, Ha hc
tuyn + UTKV T 6.0 im tr ln
Ton, Ng vn, Ting Anh
xt vo hc h i hc v 5.5 im tr
Ton, Vt l, Ting Anh
ln xt hc cao ng.
Ton, Ng vn, a l
- Hc ph: H H = 750.000/thng;
C = 620.000/thng.
- K tc x: 90.000/thng (Trng
Ton, Vt l, Ha hc
tng 50% ,nm th nht SV ch np
Ton, Vt l, Ting Anh
45.000/thng.)
Ton, Ng vn, Ting Anh
im xt tuyn cao nht l th khoa
Ng vn, Lch s, a l
ca Trng c tng 100% hc ph,Ton, Vt l, V m thut (NK)
khoa c tng 50% HP ton kha
Ton, Ha hc, VM thut(NK)
hc .
Ton, Ngvn,V M thut(NK)
- Tng 50% HP nm u: Xt 3 mn
Ton, Ting Anh, V Mthut(NK)
theo t hp mi mn cao hn im
Ng vn v cc mn nng
xt tuyn 1 im
khiu
- Xt hc b: im TB kt qu hc tp
Ng vn v cc mn nng
lp 12) t 7,0 tr ln.
khiu
- C vic lm thm ngoi gi hc cho
Ng vn v cc mn nng
sinh vin(nu c nhu cu)thu nhp t
khiu
2 n 3 triu ng/thng.
50
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
31

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
C340103
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
im cc mn nng khiu: s dng kt qu thi mn nng khiu ca trng v
Trng i hc c t chc thi cc mn nng khiu xt tuyn.
TRNG I HC KINH
T - K THUT CNG
NGHIP
- C s H Ni: S 456 ph
Minh Khai, phng Vnh Tuy,
qun Hai B Trng, TP. H Ni.
T: (04)36331854
- C s Nam nh: S 353 Trn
Hng o, thnh ph Nam nh T: (0350)3842747
Website: www.uneti.edu.vn
www.tuyensinh.uneti.edu.vn
i hc h chnh quy:
Cng ngh Si, Dt
D540202
Cng ngh May
D540204
Cng ngh thng tin
D480201 Ton, Ting Anh, Ng vn;
Ton, Vt l, Ha hc;
Cng ngh k thut iu khin v t
D510303
Ton, Vt l, Ting Anh
ng ha
Cng ngh k thut in, in t D510301
Cng ngh k thut in t,
D510302
truyn thng

Ghi ch

Qun tr dch v, du lch v l


hnh.

14
DKK

32

ca cc
6.500

5.000
150
400
400
450
450
450

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc.
- im trng tuyn c xc nh theo
tng ngnh o to.
- Th sinh c ty la chn a
im hc tp ti c s H Ni hoc c
s Nam nh ca nh trng theo nhu
cu ca c nhn.
- Min ph 500 ch KTX nm hc
2015 - 2016 cho th sinh c hon cnh
gia nh kh khn, c nguyn vng
hc tp ti c s Nam nh.
* Phng thc tuyn sinh trnh
i hc:
- Xt tuyn kt qu k thi THPT Quc
gia do Trng i hc Kinh t - K
thut Cng nghip hoc cc trng
i hc c B Gio dc v o to
y quyn ch tr vic t chc coi thi,
chm thi.
- i vi th sinh h Lin thng, phi

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Cng ngh k thut c kh
K ton
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

D510201
D340301
D340101
D340201

Ton, Ting Anh, Ng vn;


Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh

Ton, Ting Anh, Ng vn;


Ton, Vt l, Ha hc;
Cng ngh thc phm
D540101
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ha hc
i hc lin thng chnh quy (tt c cc ngnh nh i hc chnh quy)
Cao ng h chnh quy:
Cng ngh si, dt
C540202
Cng ngh may
C540204
Cng ngh thng tin
C480201
Cng ngh k thut iu khin v t
C510303
ng ho
Ton, Ting Anh, Ng vn;
Cng ngh k thut in, in t C510301
Ton, Vt l, Ha hc;
Cng ngh k thut in t,
Ton, Vt l, Ting Anh
C510302
truyn thng
Cng ngh k thut c kh
C510201
K ton
C340301
Qun tr kinh doanh
C340101
Ti chnh - Ngn hng
C340201
Ton, Ting Anh, Ng vn;
Ton, Vt l, Ha hc;
Cng ngh thc phm
C540101
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ha hc
33

Ch tiu
Trng
ng k
500
650
600
550
400
200
1.300
50
150
100
150
150
100
100
200
100
100
100

Ghi ch
trc tip np h s ti Trng s
duyt trc ngy 09/4/2015. H s
gm: n s tuyn, Bng im C
(bn sao cng chng), Bng Tt
nghip C cng ngnh (bn sao cng
chng). Nu t vng s tuyn, mi
c tham gia xt tuyn. Nh trng
s thng bo kt qu s tuyn trc
ngy 09/5/2015 trn trang Website ca
trng.
- Cc iu kin ca vng s tuyn l:
C h s s tuyn, l i tng lin
thng dc (lin thng cng ngnh o
to), tt nghip C chnh quy ti cc
trng C c bo co t nh gi
v trin khai kim nh cht lng
theo tin do B GD&T quy nh
v cc trng C phi c chng
trnh o to m bo ti thiu bng
80% so vi chng trnh chun o
to C h chnh quy ca nh trng.
* Phng thc tuyn sinh trnh
cao ng:
- i tng 1: Xt tuyn kt qu k
thi THPT Quc gia do Trng i hc
Kinh t - K thut Cng nghip hoc
cc trng i hc c B Gio dc

STT/
K hiu
trng

15

HCB
HCN
16
DKY

Ch tiu
Tn trng/ Ngnh hc
Mn thi/ xt tuyn
Trng
Ghi ch
ng k
- i tng 2: Xt tuyn hc b kt qu hc tp bc THPT (sau khi xt tuyn i v o to y quyn ch tr vic t
tng 1 nhng vn cn ch tiu). Vi cc tiu ch: + Phi tt nghip THPT; + Xt tng chc coi thi, chm thi.
im trung bnh ca 3 mn 5 hc k THPT (khng nhn h s) phi t t 5,5 im
tr ln; + Hnh kim nm hc lp 12 xp loi Kh tr ln.
M
ngnh

TRNG I HC K
THUT - HU CN CNG
AN NHN DN
Th trn H, huyn Thun Thnh,
tnh Bc Ninh. T:
0241.3969011
Cc ngnh o to i hc
Cng ngh thng tin
D480201
K thut in t, truyn thng
D520207
- Th sinh pha Bc
- Th sinh pha Nam

350

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh

TRNG I HC K
THUT Y T HI DNG
S 1 ph V Hu P. Thanh
Bnh - thnh ph Hi Dng tnh Hi Dng
Website :
http://www.hmtu.edu.vn
Email : hmtu@vnn.vn
T: (0320) 3891.799, (0320)
3891.788
Fax: (0320) 3891.897

350

900

34

- Phng thc tuyn sinh: Trng da


vo kt qu k thi THPT Quc gia.
- Th sinh d tuyn phi qua s tuyn
ti Cng an tnh, TP trc thuc Trung
ng ni ng k h khu thng tr.
- Vng tuyn sinh: Ton quc.

Tuyn sinh trong c nc


Phng thc tuyn sinh : Xt tuyn
da vo kt qu thi THPT Quc gia
Ngnh:
- H sinh: Khng tuyn Nam
- K thut hnh nh : Khng tuyn n
- iu dng (i hoc) c cc chuyn
ngnh: iu dng a khoa, iu
dng Nha khoa, iu dng Gy m
hi sc, iu dng sn ph khoa
- iu dng (Cao ng) c cc

STT/
K hiu
trng

17
DTV

Ch tiu
Tn trng/ Ngnh hc
Mn thi/ xt tuyn
Trng
ng k
Cc ngnh o to i hc:
520
Y a khoa
Ton,
Sinh
hc,
Ho
hc
D720101
50
K thut hnh nh y hc
Ton, Sinh hc, Ho hc
D720330
70
Phc hi chc nng
Ton, Sinh hc, Ho hc
D720503
50
Xt nghim y hc
Ton, Sinh hc, Ho hc
D720332
130
iu dng
Ton, Sinh hc, Ho hc
D720501
220
Cc ngnh o to cao ng:
380
K thut hnh nh y hc
Ton, Sinh hc, Ho hc
C720330
60
Xt nghim y hc
Ton, Sinh hc, Ho hc
C720332
80
Phc hi chc nng
Ton, Sinh hc, Ho hc
C720503
40
iu dng
Ton, Sinh hc, Ho hc
C720501
160
H sinh
Ton, Sinh hc, Ho hc
C720502
40
* i vi cc ngnh h c nhn (iu dng v K thut y hc thi gian o to 4
nm): c im trung bnh chung ca mi mn Ton, Ho hc, Sinh hc 5 hc k THPT
(6 k i vi cc th sinh tt nghip THPT cc nm trc) t 6,0/10 tr ln.
* Th sinh np h s ng k xt tuyn: theo hng dn ca B GD&T
* Thng tin chi tit c th xem ti trang website ca nh trng :
http://www.hmtu.edu.vn
TRNG I HC DN
900
LP LNG TH VINH(*)
T 36, phng Lc Vng, TP.
Nam nh, tnh Nam nh
Website: www.ltvu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
700
Ton, Vt l, Ha hc
Cng ngh thng tin
Ton, Vt l, Ngoi ng
D480201
100
Ton, Vt l, Ng vn
M
ngnh

35

Ghi ch
chuyn ngnh : iu dng a khoa,
iu dng Nha khoa, iu dng
Gy m hi sc.
* KTX : C 400 ch cho kha tuyn
sinh nm 2015
Trng thc hin s tuyn: p dng
cho cc th sinh d tuyn vo cc
ngnh h i hc ca trng, c th: +
C hnh kim xp loi kh tr ln
trong 3 nm hc PTTH (lp 10,11,12)
* i vi ngnh Y a khoa (bc s a
khoa thi gian o to 6 nm): c im
trung bnh chung ca mi mn Ton, Ho
hc, Sinh hc 5 hc k THPT (6 k i
vi cc th sinh tt nghip cc nm
trc) t 6,5/10 tr ln.

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc
- Phng thc TS:
+ Trnh i hc:
Trng tuyn sinh da vo kt qu k
thi THPT Quc gia.
Trng tuyn sinh da vo tng im
3 mn theo khi thi ca nm lp 12.
+ Trnh cao ng:

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut cng trnh


xy dng

D510102

K thut xy dng cng trnh


giao thng

D580205

Ngn ng Anh

D220201

K ton

D340301

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Qun tr kinh doanh

D340101

Cc ngnh o to cao ng:


Tin hc ng dng

C480202

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Vn, S, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
36

Ch tiu
Trng
ng k
150
100
50

100

100

100
200
30

Ghi ch
Trng tuyn sinh da vo kt qu k
thi THPT Quc gia.
Trng tuyn sinh da vo tng im
3 mn theo khi thi ca nm lp 12.
* Ngoi ng gm: Ting Anh, Ting
Nga Ting Php, Ting Trung

STT/
K hiu
trng

18
SDU

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut cng trnh


xy dng

C510102

Cng ngh k thut c kh

C510201

K ton

C340301

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Vit Nam hc (Vn ha du lch)

C220113

TRNG I HC SAO
S 24 Thi hc 2, Phng Sao ,
TX. Ch Linh, Hi Dng. T:
03203 882 269
Website: www.saodo.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Cng ngh k thut c kh

D510201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
37

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

40
30

40

30

30
4800

3800

1.Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
2. Phng thc tuyn sinh:
* Phng thc 1: Xt tuyn i hc,
Cao ng h chnh quy theo khi da
trn kt qu ca k thi THPT Quc gia.
Nh trng s dng cc t hp ca 3
mn thi xt tuyn cho tt c cc
ngnh o to.
- im trng tuyn theo ngnh.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Cng ngh k thut t

Cng ngh k thut in, in t

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

Cng ngh thng tin

Cng ngh thc phm

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

D510205

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

D510301

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

D510302

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

D480201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

D540101

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc

Cng ngh k thut ha hc

D510401

Cng ngh may

D540204

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
38

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
- Th sinh phi t ngng im xt
tuyn ti thiu do B Gio dc v o
to quy nh
* Phng thc 2: Xt tuyn i hc,
cao ng chnh quy da trn kt qu
hc tp ti THPT ca th sinh cho tt
c cc ngnh o to.
- im trng tuyn theo ngnh.
iu kin xt tuyn:
- Th sinh tt nghip THPT
- Th sinh phi t ngng im xt
tuyn:
- im trung bnh cc mn xt tuyn:
+ i hc 6,0 im;
+ Cao ng 5,5 im.
- Hnh kim t loi Kh tr ln.
im xt tuyn = (M1+ M2 +
M3)+T
(M1 l im trung bnh cc mn lp
10; M2 l im trung bnh cc mn lp
11; M3 l im trung bnh cc mn lp
12)
3. Cc thng tin khc:
- S lng ch trongKTX: 1200 ch
-Trng i hc Sao l Trng
cng lp thuc B Cng thng, o
to a cp, a ngnh, a lnh vc; L

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Qun tr kinh doanh

D340101

K ton

D340301

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Vit Nam hc

D220113

Ngn ng Anh

D220201

Ngn ng Trung Quc

D220204

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, a l , Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, a l , Ting Anh
Ng vn, Lch s, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Trung Quc
hoc Ting Anh
Ton, Vn, Ting Trung Quc
hoc Ting Anh
Ng vn, a l, Ting Trung
Quc hoc Ting Anh
Ng vn, Lch s, Ting Trung
Quc hoc Ting Anh
39

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
c s o to c uy tn cao v cht
lng o to. Sinh vin tt nghip ra
trng c vic lm ngay v lm vic
ng ngnh, ngh, c thu nhp n
nh.
- Nh trng c ch hc bng cho
sinh vin hc gii; min gim hc ph
cho sinh vin l con em gia nh chnh
sch.
- Mi thng tin chi tit tham kho ti
a ch website: www.saodo.edu.vn

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut xy dng

D510103

Cng ngh k thut cng trnh


xy dng

D510102

Cc ngnh o to cao ng:


Cng ngh k thut c kh

C510201

Cng ngh hn

C510503

Cng ngh k thut t

C510205

Cng ngh may

C540204

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
40

Ch tiu
Trng
ng k

1000

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut ha hc

C510401

Cng ngh thc phm

C540102

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Qun tr kinh doanh

C340101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
41

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

19
SP2

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

K ton

C340301

Vit Nam hc

C220113

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, a l, Ting Anh

TRNG I HC S
PHM H NI 2

Ch tiu
Trng
ng k

2.500

S 32, Nguyn Vn Linh - Xun


Ha - Phc Yn - Vnh Phc
T: (0211) 3 863 416
Website:www.hpu2.edu.vn
A. Cc ngnh s phm:
S phm Ton hc

D140209

S phm Ng vn

D140217

S phm Ting Anh

D140231

S phm Vt l

D140211

TON, Ng vn, Ting Anh;


TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
Ton, NG VN, Ting Anh;
Ton, NG VN,Ting
Trung Quc;
NG VN, Lch s, a l
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ng vn
42

Ghi ch

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Da vo kt
qu k thi THPT Quc gia.
- iu kin xt tuyn:
1. Th sinh d thi ti cm thi do cc
trng i hc ch tr.
2. Tt nghip THPT.
3. Hnh kim c 6 hc k bc THPT t
loi kh tr ln.
4. Ngnh s phm khng tuyn nhng
th sinh b d hnh, d tt, ni ngng,
ni lp.
+ i vi cc ngnh S phm Ng
vn, Vn hc, Vit Nam hc, Gio dc
Cng dn, Gio dc Tiu hc th sinh
khng hc mn Ngoi ng hoc hc
trong iu kin khng m bo cht
lng nu chn t hp 3 mn Ton,

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

S phm Ha hc

D140212

S phm Sinh hc

D140213

S phm Tin hc

D140210

S phm Lch s

D140218

S phm k thut cng nghip

D140214

S phm k thut nng nghip

D140215

Gio dc Tiu hc

D140202

Gio dc Mm non

D140201

Gio dc Th cht

D140206

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, HA HC;
Ton, HA HC, Ting Anh
Ton, Ha hc, SINH HC;
Ton, Ting Anh, SINH HC
TON, Ng vn, Ting Anh;
TON, Vt l, Ha hc;
Ng vn,LCH S, a l;
Ng vn, LCH S, Ting
Anh;
Ng vn, LCH S, Ting Trung
Quc
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ng vn
Ton, Ha hc, SINH HC;
Ton, Ting Anh, SINH HC
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
Ton, NG VN, Ting
Anh
Ton, Ng vn, Nng khiu;
Ng vn, Ting Anh, Nng
khiu;
Ton, Ting Anh, Nng khiu
Sinh hc, Nng khiu;
Ton, Nng khiu
43

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
Ng vn, Ngoi ng th mn Ngoi
ng c th chn mn thay th l Lch
s hoc a l.
+ Ngnh Gio dc Th cht v ngnh
Gio dc Quc phng - An ninh ch
tuyn th sinh th hnh cn i: nam
cao ti thiu 1,65m nng 45kg tr ln,
n cao ti thiu 1,55m nng 40kg tr
ln (th sinh khng cc yu cu v
th hnh nu trng tuyn s b loi khi
nhp hc).
+ Mn nng khiu ngnh gio dc th
cht thi hai ni dung: Bt xa ti ch v
chy c ly 400m.
+ Mn nng khiu ngnh Gio dc
mm non thi ba ni dung: K chuyn,
c din cm, Ht.
+ Mn nng khiu khi Gio dc mm
non khng nhn h s; mn nng
khiu ngnh gio dc th cht nhn h
s 2.
+ Thi gian c th thi cc mn nng
khiu c thng bo trn website nh
trng.
- Xt tuyn: Ly tng im thi theo t
hp cc mn thi ca tng ngnh v
im u tin theo khu vc, i tng;
mn thi chnh nhn h s 2, ly t cao

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Gio dc cng dn

M
ngnh
D140204

Gio dc Quc phng - An Ninh D140208


B. Cc ngnh ngoi s phm:
Ton hc

D460101

Vn hc

D220330

Vit Nam hc

D220113

Ngn ng Anh

D220201

Ngn ng Trung Quc

D220204

Vt l hc

D440102

Ha hc

D440112

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ng vn, Lch s, a l
TON, Ng vn, Ting Anh;
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
Ton, NG VN, Ting Anh;
Ton, NG VN, Ting
Trung Quc;
NG VN, Lch s, a l
Ton, NG VN, Ting Anh;
Ton, NG VN, Ting
Trung Quc;
NG VN, Lch s, a l
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, TING TRUNG
QUC
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ng vn
Ton, Vt l, HA HC;
Ton, HA HC, Ting Anh
44

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
xung thp cho n ch tiu. Tng
im thi c lm trn n 0,5 im.
- S ch KTX: p ng yu cu.
- Sinh vin cc ngnh ngoi s phm
phi ng hc ph.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Sinh hc
Cng ngh thng tin
Khoa hc th vin
Lch s

20
SKH

TRNG I HC S
PHM K THUT HNG
YN
C s I: Km 26, Quc l 39A,
ng H Ni - Hng Yn. T
03213713081
(Phng
T
H&SH); 03213713423 (B
phn Tuyn sinh).
C s II: Ph Ni, Quc l 5
(ng H Ni Hi Dng).
T: 03213742076.
C s III: 189 Nguyn Lng
Bng, TP. Hi Dng. in
thoi: 03203 894540.
Website: www.utehy.edu.vn
www.tuyensinh.utehy.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Ha hc, SINH HC;


Ton, Ting Anh, SINH HC
TON, Ng vn, Ting Anh;
D480201
TON, Vt l, Ha hc;
D320202 Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, LCH S, a l;
Ng vn, LCH S, Ting
Anh;
D220310
Ng vn, LCH S, Ting
Trung Quc

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

D420101

3200

2500
45

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS:
+ Xt tuyn da trn kt qu k thi
THPT Quc gia. T hp cc mn xt
tuyn tng ng vi tng ngnh o
to.
+ Xt tuyn da trn im trung bnh
kt qu hc tp 5 mn lp 12 THPT
hoc tng ng (Ton, Vt l, Ha
hc , Sinh hc, Ngoi ng) >=6.0 i
vi trnh i hc, >=5.5 i vi h
cao ng
- Cc chng trnh POHE:
+ Cng ngh thng tin
+ Cng ngh k thut in, in t
+ Cng ngh c in t

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh thng tin


Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh ch to my
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut c in t
Cng ngh k thut t
S phm k thut cng nghip
Cng ngh may
Cng ngh k thut ho hc

D480201
D510301
D510202
D510201
D510203
D510205
D140214
D540204
D510401

Cng ngh k thut mi trng

D510406

Qun tr kinh doanh

D340101

K ton

D340301

Ngn ng Anh

D220201

Cc ngnh o to cao ng:


Cng ngh thng tin
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh ch to my
Cng ngh k thut c kh

C480201
C510301
C510202
C510201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Vt l;
Ton, Ting Anh, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Vt l;
Ton, Ting Anh, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Ho hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Vt l;
Ton, Ting Anh, Ho hc;
Ton, Ting Anh, Ng vn
TING ANH, Ton, Vt l;
TING ANH, Ton, Ng
vn; TING ANH, Ton,
Lch s;
TING ANH, Ton, a l
Ting Anh (h s 2),
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Vt l;
Ton, Ting Anh, Ho hc;
Ton, Ting Anh, Ng vn
46

Ch tiu
Trng
ng k
250
400
150
200
250
200
50
350
100
150
100
200

100

700
60
120
60
60

Ghi ch
+ Cng ngh k thut c kh
+ Cng ngh k thut t
+ K ton doanh nghip
+ Cng ngh k thut ha hc

STT/
K hiu
trng

21

SKN

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Cng ngh k thut t


Cng ngh k thut c in t
Cng ngh may
Qun tr kinh doanh
K ton
TRNG I HC S
PHM K THUT NAM
NH
ng Ph Ngha, phng Lc
H, thnh ph Nam nh. T:
(0350)3630858
Website: www.nute.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ha
Cng ngh ch to my
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut t
Khoa hc my tnh

C510205
C510203
C540204
C340101
C340301

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ting Anh, Vt l;
Ton, Ting Anh, Ho hc;
Ton, Ting Anh, Ng vn

Cng ngh thng tin

D480201

K ton

D340301

Qun tr kinh doanh

D340101

Tn trng/ Ngnh hc

Ch tiu
Trng
ng k
60
60
130
50
100
1500

D510301
D510303
D510202
D510201
D510205
D480101

1000
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Php
47

Ghi ch

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Da vo
kt qu k thi THPT Quc gia ti cc
cm thi do trng i hc ch tr.
- Cc thng tin khc:
+ Trnh i hc: Trong 1000 ch
tiu c 300 ch tiu i hc s phm k
thut, 700 ch tiu k s cng ngh v
c nhn kinh t.
+ i hc lin thng (cho ngi c
bng tt nghip CN, C cha 36
thng k t ngy c cp bng tt
nghip n ngy np h s thi ln
trnh i hc): Tuyn sinh theo
phng thc da vo kt qu k thi
THPT Quc gia ti cc cm thi do
trng i hc ch tr.
+ Vn bng 2, i hc lin thng (cho
ngi c bng tt nghip CN, C
sau thi hn 36 thng k t ngy c

STT/
K hiu
trng

22
DFA

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cc ngnh o to cao ng:


Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh ch to my
Cng ngh hn
Cng ngh k thut t

C510301
C510202
C510503
C510205

Cng ngh thng tin

C480201

K ton

C340301

Qun tr kinh doanh

C340101

TRNG I HC TI
CHNH - QUN TR KINH
DOANH
X Trng Trc, huyn Vn Lm,
tnh Hng Yn. in thoi:
(04)36590.459
Website: www.tcqtkd.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
+ H chnh quy
Qun tr kinh doanh

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Php

Ch tiu
Trng
Ghi ch
ng k
cp bng tt nghip n ngy np h
500
s thi ln trnh i hc): Trng t
chc thi tuyn sinh ring. Th sinh
xem
thng
tin
ti
Website:
www.nute.edu.vn
+ Hc ph: Theo quy nh ca Nh
nc.
+ KTX: 600 ch cho kha tuyn sinh
nm 2015.

2000

2.000
1.600
D340101

Ton, Vt l, Ting Anh


Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
48

240

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc
- Phng thc TS: Trng xt tuyn
da vo kt qu k thi THPT Quc gia.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

Kim ton

D340302

H thng thng tin qun l

D340405

+ H lin thng chnh quy cc


ngnh o to i hc nu trn
23
DTB

TRNG I HC THI
BNH
X Tn Bnh, thnh ph Thi
Bnh, tnh Thi Bnh. in
thoi:0363.633.134
Website: www.tbu.edu.vn
Email: dtb@moet.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Qun tr kinh doanh
K ton
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut c kh
Kinh t

D340101
D340301
D510301
D510201
D310101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k
400
800
80
80
400

1550
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ting Anh, Ng vn
49

Ghi ch

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh: Nh trng
tuyn sinh theo 2 phng thc:
+ Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia;
+ Xt tuyn da vo hc b THPT
(lp 12) cc mn hc theo t hp.
- Thi gian xt tuyn: Theo quy nh
ca B GD & T.
- Nh trng c K tc x cho ngi
hc. Ngi hc c min tin K
tc x trong nm hc 2015 - 2016.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Cc ngnh o to cao ng:
Qun tr kinh doanh
K ton
Ti chnh - Ngn hng
Cng ngh thng tin
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut t
Th k vn phng
Dch v php l

24
DDB

M
ngnh
C340101
C340301
C340201
C480201
C510201
C510301
C510205
C340407

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
800

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ting Anh, Ng vn

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ton, Ng vn, Lch s;
Ng vn, Lch s, a l;
C380201
Ng vn, Ting Anh, Lch s

TRNG I HC THNH
NG(*)
S 3, V Cng n, T Minh,
Hi Dng
S in thoi: 03203 680 186
S Fax: 03203 680 222
Website:www.thanhdong.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
K ton

Cng ngh k thut xy dng

Ghi ch

D340301

D510103

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Lch s
Ton, Vt l, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
50

680

250

100

- Phng thc TS:


+ Trng da vo kt qu k thi THPT
Quc gia ti cc cm thi do cc
Trng i hc ch tr.
+ T chc xt tuyn da theo kt qu
hc tp v rn luyn lp 12.
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong c
nc
Website: www.thanhdong.edu.vn
Hc ph
Ngnh k thut: 750.000/thng
Ngnh kinh t: 580.000/thng

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Cng ngh thng tin

Ti chnh Ngn hng

Qun tr kinh doanh

Qun l t ai

M
ngnh
D480201

D340201

D340101

D850103

Cc ngnh o to cao ng
K ton

Cng ngh thng tin

C340301

C480201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Tin hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Sinh hc, a l
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Tin hc, Ting Anh
51

Ch tiu
Trng
ng k

80

50

100

100
120

40

50

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Qun l t ai
25
TDB

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C850103

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Sinh hc, a l
Ton, Ng vn, Lch s

TRNG I HC TH
DC TH THAO BC NINH
ng Nguyn Vn C, Th x
T Sn, Tnh Bc Ninh. T:
02413.831.609
Website: www.upes1.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Gio dc Th cht

D140206

Hun luyn th thao

D140207

Qun l th dc th thao

D220343

Y sinh hc Th dc th thao

D720305

Ngnh o to Lin thng (Cao


ng ln i hc):
Gio dc th cht
Ngnh o to Cao ng:

Ton, Sinh hc, Nng khiu


(Bt xa ti ch, Chy lun cc,
Chy 100m)
Ton, Sinh hc, Nng khiu
(Bt xa ti ch, Chy lun cc,
Chy 400m)
Ton, Sinh hc, Nng khiu
(Bt xa ti ch, Chy 100m)
Ton, Sinh hc, Nng khiu
(Bt xa ti ch, Chy 100m)

Ch tiu
Trng
ng k

30

900
500
250
75
75
150

Ton, Sinh hc, Nng khiu


D140206 (Bt xa ti ch, Chy lun cc,
Chy 100m)
52

Ghi ch

150
200

1. Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
2. Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
theo kt qu hc THPT kt hp thi
tuyn nng khiu.
Xt tuyn (XT) theo kt qu hc
THPT kt hp thi tuyn nng khiu:
- iu kin XT:
+ H i hc: tt nghip THPT
nm 2015 (hoc cc nm trc); C
trung bnh cng im trung bnh cng
mn Ton v Sinh hc lp 10,11 v
hc k I lp 12 >= 11.0 (lm trn n
mt ch s thp phn.
+ H Cao ng: tt nghip THPT
nm 2015 (hoc cc nm trc); C
trung bnh cng im trung bnh cng
mn Ton v Sinh hc lp 10,11 v
hc k I lp 12 >= 10.0 (lm trn n
mt ch s thp phn.
* H lin thng t C ln h H: Th
sinh thi h Lin thng cao ng ln i
hc d thi tuyn theo quy nh Thng

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Sinh hc, Nng khiu


C140206 (Bt xa ti ch, Chy lun cc;
200
Chy 100m)
- Ngoi nhng quy nh chung Th sinh d thi phi t yu cu v th hnh: Nam cao t
1,65m; nng t 45kg tr ln. N cao t 1,55; cn nng t 40kg tr ln. Th hnh cn
i, khng b d tt, d hnh, khng b bnh tim mch.
- Thc hin quy nh u tin xt tuyn v tuyn thng nm 2015 ca B GD&T v
ch u i i vi vn ng vin.
im trng tuyn theo ngnh, ly t cao xung thp cho n khi ht ch tiu.
Th sinh d thi vo h i hc chnh quy khng trng tuyn i hc c xt tuyn
nguyn vng 2 vo h cao ng.
TRNG I HC TRNG
500
VNG(*)
Kim Long Tam Dng Vnh
Phc. T: (0211)3537.917
Website: www.dhtv.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
300
chnh quy:
K ton
D340301
Ton, Vt l, Ha hc
Ti chnh - Ngn hng
Ton, Vt l, Ngoi ng
D340201
Qun tr kinh doanh
D340101 Ton, Ng vn, Ngoi ng
Cc ngnh o to cao ng
200
chnh quy:
K ton
C340301
Ton, Vt l, Ha hc
Ti chnh Ngn hng
Ton, Vt l, Ngoi ng
C340201
Qun tr kinh doanh
C340101 Ton, Ng vn, Ngoi ng
Gio dc th cht

26
DVP

Ch tiu
Trng
ng k

53

Ghi ch
t 55/2012/TT-BGD ngy 25/12/2012
ca B trng B GD&T. i tng
tuyn sinh l cc th sinh c bng
tt nghip TDTT
- Thi tuyn mn nng khiu theo quy
ch tuyn sinh i hc v Cao ng
hin hnh.
- Cng im u tin i tng v khu
vc theo quy ch TS hin hnh.

- Tuyn sinh trong c nc.


- Phng thc tuyn sinh:
+ Xt tuyn cn c vo kt qu k thi THPT
Quc gia (Cm cc trng i hc)
+ Xt tuyn theo hc b lp 12(Theo
n t ch tuyn sinh): Tiu ch xt
tuyn: im bnh qun 2 hc k lp 12
t 5,5 ca 3 mn thuc khi xt tuyn
c xt tuyn vo h cao ng, t
6,0 im bnh qun c xt tuyn vo
h i hc
- Ngoi 500 ch tiu chnh quy trng cn
200 ch tiu o to lin thng
- Hc ph: i hc: 500.000/thng; Cao
ng: 450.000/ thng (10 thng /nm)

STT/
K hiu
trng

27
YPB

28
YTB

Ch tiu
Tn trng/ Ngnh hc
Mn thi/ xt tuyn
Trng
ng k
- Ngoi ng gm Ting Anh, Ting Nga, Ting Php, Ting Trung Quc, Ting Nht,
Ting c
TRNG I HC Y HI
780
PHNG
72A Nguyn Bnh Khim Ng
Quyn Hi Phng. T:
0313733311
Website: www.hpmu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
780
Y a khoa
Ton, Ha hc, Sinh hc.
D720101
450
Rng Hm Mt
Ton, Ha hc, Sinh hc.
D720601
50
Y hc d phng
Ton,
Ha
hc,
Sinh
hc.
D720103
50
iu dng
Ton, Ha hc, Sinh hc.
D720501
60
Xt nghim y hc
Ton, Ha hc, Sinh hc.
D720332
50
Dc hc
Ton, Ha hc, Sinh hc.
D720401
60
Y hc c truyn
Ton, Ha hc, Sinh hc.
D720201
60
TRNG I HC Y THI
1170
BNH
S 373 L Bn, TP. Thi Bnh,
tnh Thi Bnh. T:
(0363)838.545
S my l 106, 105, 112, 113.
Website: www.tbump.edu.vn
H i hc chnh quy:
930
Y a khoa
Ton, Ha hc, Sinh hc
D720101
580
Y hc c truyn
Ton, Ha hc, Sinh hc
D720201
60
Y hc d phng
Ton, Ha hc, Sinh hc
D720103
60
M
ngnh

54

Ghi ch

- Tuyn sinh c nc
- Phng thc tuyn sinh: thi tuyn
da vo kt qu thi THPT Quc gia

- Vng tuyn sinh:Cc tnh pha Bc


t Qung Bnh tr ra.
- Phng thc tuyn sinh: da vo s
tuyn kt qu xp loi hnh kim v
hc tp cc mn Ton, Ha hc v
Sinh hc trong 5 hc k THPT (vi th
sinh tt nghip nm 2015) hoc 6 hc
k (vi th sinh tt nghip cc nm
trc) v kt qu 3 mn Ton, Ha
hc v Sinh hc ca k thi trung hc
ph thng quc gia nm 2015.

STT/
K hiu
trng

29
TGH

30

CSA

Ch tiu
Tn trng/ Ngnh hc
Mn thi/ xt tuyn
Trng
ng k
Y t cng cng
Ton, Ha hc, Sinh hc
D720301
60
iu dng
Ton,
Ha
hc,
Sinh
hc
D720501
110
Dc hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
D720401
60
- i vi cc ngnh YHCT, YHDP, YTCC, iu dng (h i hc chnh quy) Trng
dnh 10 ch tiu/mi ngnh cho d b i hc.
- Trong 110 ch tiu ngnh iu dng c 60 ch tiu dnh cho hc sinh c nguyn
vng hc ting Nht v lm vic ti Nht Bn sau khi tt nghip.
- KTX cho 300 sinh vin din chnh sch.
TRNG S QUAN TNG
40
THIT GIP
- X Kim Long, Tam Dng,
Vnh Phc
- T: 0211 353 9021
- Email: anhducttg@gmail.com
Cc ngnh o to o to i
40
hc qun s
Ch huy tham mu Tng Thit
Ton, Vt l, Ho hc
D860205
40
gip
- Khi c nhiu th sinh cng bng im thc hin xt tuyn theo cc tiu ch ph, nh
phn quy nh xt tuyn tiu ch ph ca Hc vin K thut qun s.
TRNG CAO NG
1820
ASEAN(*)
*Km 15+150, QL 5, H Ni i
Hi Phng. T: (032) 16259555;
0989058956.
*S 20, Yt Kiu, Hon Kim,
H Ni. T: (04)3822.4567;
0948616188; 0986509768.
M
ngnh

55

Ghi ch
- im trng tuyn xt theo ngnh hc.
- Trong 580 ch tiu ngnh YK (h
i hc chnh quy) Trng dnh 55 ch
tiu cho hc sinh c tuyn vo din
30a ang hc d b ti trng v 20
ch tiu cho d b i hc
- Th sinh xt tuyn h i hc qun s
phi qua s tuyn, c tiu chun
quy nh ca B Quc phng (thanh
nin ngoi Qun i s tuyn ti Ban
TSQS cp qun, huyn, th; qun nhn
ti ng s tuyn ti Ban TSQS cp
trung on v tng ng).
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s
kt qu ca K thi THPT Quc gia. Th sinh
ng k v d K thi THPT Quc gia nm
2015 theo quy nh ca B GD & T. Vng
tuyn sinh: Tuyn th sinh Nam trong c nc.
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c
nc
- Phng thc TS:
* Xt tuyn 30% ch tiu Cao ng
da trn kt qu ca k thi THPT Quc
gia.

STT/
K hiu
trng

31
CBK

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Website: www.aseanedu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Dc

C900107

iu dng

C720501

K ton

C340301

Cng ngh thng tin

C480201

Qun tr kinh doanh

C340101

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Sinh hc, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ng vn.
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn;
Ton, Vt l, Ha hc;

TRNG CAO NG BCH


KHOA HNG YN(*)
Th trn Bn Yn Nhn - Huyn
M Ho - Tnh Hng Yn
Website:www bkih.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Ch tiu
Trng
ng k

1400

200
70
50
50
50
500

500
56

Ghi ch
* Xt tuyn 70% ch tiu Cao ng da
vo kt qu hc tp THPT ca 3 mn chn
theo t hp xt tuyn ca lp 10, lp 11
v hc k I ca lp 12.
+ Cng thc tnh im iu kin xt
tuyn:
XT = 1 + 2 + 3 16,5 im
Trong :
XT: l im iu kin xt tuyn; 1,
2,3l cc im trung bnh 3 mn
hc ca 5 hc k thuc t hp mn xt
tuyn.
+im u tin theo quy ch ca B
GD&T.
* C K tc x tin nghi ti thiu
cho 500 SV.
* Hc ph:
Cao ng chnh quy ngnh Dc, iu
dng: 600 000 /thng; cc ngnh
khc: 450000 /thng.
- Phng thc TS: C 02 phng
thc.
+ Phng thc 01: Trng da vo kt
qu k thi THPT Quc gia.
+ Phng thc 02: Xt theo n
tuyn sinh ring:

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut c kh

C510201

Cng ngh k thut xy dng

C510103

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut in, in t C510301


Ti chnh - Ngn hng
32

D03

C340201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, Ting Anh

TRNG CAO NG CNG


NG HI PHNG
S 264 Trn Nhn Tng, Kin An,
Hi Phng.

Ch tiu
Trng
ng k
70
70
70
80
70
70
70
1100

T: (031) 3677 734; 3735 651.


Website: www.hpcc.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Cng ngh k thut c kh

C510201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh thng tin

C480201

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ngoi ng
57

1100
80
100
100

Ghi ch
* Th sinh tt nghip THPT, hnh
kim t loi kh tr ln.
* Xt im t cao n thp cho n
khi ch tiu cc mn sau:
Nhm 01 cc ngnh k thut gm:
Cng ngh k thut c kh, Cng ngh
k thut xy dng, Cng ngh thng
tin, Cng ngh k thut in, in t.
Xt im mn Ton, Vt l.
Nhm 02 cc ngnh cn li. Xt im
cc mn Ton, Vn
- Tuyn sinh trong c nc
- C ch trong k tc x.
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Trng xt
tuyn da trn kt qu hc tp ca 3
nm THPT.
- S ch trong k tc x: 300.
- Ngoi ng gm: Ting Anh, Ting
Nga, Ting Php, Ting Trung

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

K ton

C340301

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Qun tr dch v du lch v l


hnh

C340103

Qun tr kinh doanh

C340101

Cng ngh k thut ti nguyn


nc

C510405

Khoa hc cy trng

C620110

Pht trin nng thn

C620116

Chn nui

C620105

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ho hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ho hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ho hc

TRNG CAO NG CNG


NGH BC H(*)
S 89 Ng Gia T, T Sn, Bc
Ninh
CBH
Tel: (0241) 3759.567
Website: http://www.bhu.edu.vn.
33

58

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

260
80
80
80
80
80
80
80
2000

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc
- Phng thc tuyn sinh:
+ Xt tuyn th sinh tt nghip THPT
hoc tng ng da trn kt qu K
thi Quc gia (50% ch tiu cho tt c

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cc ngnh o to cao ng:


Tin hc ng dng

C480202

Cng ngh k thut xy dng

C510103

Cng ngh k thut giao thng

C510104

Cng ngh k thut mi trng

C510406

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut trc a

C515902

Cng ngh k thut c kh

C510201

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ho hc
TON, Ng vn, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Ha hc, Sinh hc
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON Ha hc, Sinh hc
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Ng vn, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Ng vn, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Ng vn, Ting Anh
59

Ch tiu
Trng
Ghi ch
ng k
2000 cc ngnh);
+ im trng tuyn chung cho Cc
100
ngnh v Cc khi.
+ Xt tuyn th sinh tt nghip THPT
100
hoc tng ng da trn kt qu
hc b bc THPT (50% ch tiu cho
100
tt c cc ngnh).
+ Min ph KTX cho sinh vin. S ch
KTX c th tip nhn ti a kha TS
50
2015: 1000.
+ Ngoi 2000 ch tiu o to cao
600
ng chnh quy, Nh trng cn dnh
900 ch tiu o to lin thng t TC
ln C. Thng tin chi tit v ngnh
50
o to lin thng xin tham kho ti
website ca trng.
50
- Hc ph: 600.000/thng
50
100
50

- Cc thng tin khc: Nh trng cam


kt: Khng tng hc ph trong ton b
kha hc. Hon li 50% hc ph nu
SV tt nghip loi kh, gii khng
c gii thiu vic lm sau khi ra
trng.
in thoi: 0934 333 000.
Website: http://www.bhu.edu.vn.

STT/
K hiu
trng

34

CVT

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Qun l xy dng

C580302

iu dng
Cng ngh k thut a cht
Ting Anh
Ting Hn Quc

C720501
C515901
C220201
C220210

TRNG CAO NG CNG


NGH VIETTRONICS
118 Ct Bi, Hi An, Hi Phng
T:0313.726.899; 0984.163.163
Email:
tuyensinh@viettronics.edu.vn
Website: viettronics.edu.vn
Cc ngnh o to Cao ng:
Cng ngh thng tin
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut in t,
truyn thng
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ha
Qun tr kinh doanh
K ton
Ti chnh - Ngn hng

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Ng vn, Ting Anh
TON, Vt l, Sinh hc
TON, Vt l, Ha hc
TON, Ng vn, Ting Anh
TON, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k
50
100
50
250
300
1020

1020
180
120

C480201
C510301
C510302
C510303
C340101
C340301
C340201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng

60

Ghi ch

120
120
120
180
60

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh: xt tuyn
theo hai phng thc:
+Phng thc 1: Xt tuyn da vo
kt qu k thi THPT Quc gia 2015
cm thi do cc trng i hc ch tr
+ Phng thc 2: Xt theo tng im
c nm lp 12 ca 03 mn thuc khi
xt tuyn. Ngng ti thiu np h s
xt tuyn p dng chung cho cc th
sinh l 16,5 im.
Thi gian xt tuyn: theo quy nh ca
B GD & T.
- Thng tin v mn xt tuyn: Cc t
hp khi xt c mn Ngoi ng, th
sinh c th ng k xt mt trong cc
ngn ng sau: Ting Anh, Ting Nga,
Ting Php, Ting Trung.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Vit Nam hc

Ting Anh

35

CCC

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
C220113
Ng vn, Lch s, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
C220201
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng

TRNG CAO NG CNG


NGHIP CM PH

Ch tiu
Trng
ng k
60

S 78, ng Nguyn Vn Tri,


phng Cm Thy, thnh ph
Cm Ph, tnh Qung Ninh. T:
0333 711329; 0333 969661. Fax:
0333 864 950

61

Mi thng tin chi tit xem ti website:


viettronics.edu.vn

60

300

Website: www.cdcncp.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Cng ngh k thut c kh
C510201
Ton, Vt l, Ho hc
Cng ngh k thut in, in t C510301
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Cng ngh k thut t
C510205
Ton;
Ng vn, Ting Anh
K ton
C340301
- Thi gian v h s ng k xt tuyn theo quy nh ca B GD&T.
- K tc x c 500 ch .

Ghi ch

70
70
70
90

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


phm vi c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Trng t
chc tuyn sinh theo n t ch
tuyn sinh vi 2 hnh thc:
+ Hnh thc 1: Xt tuyn theo kt qu
k thi THPT Quc gia. Kt qu thi p
ng tiu ch m bo cht lng u
vo do B GD&T quy nh.
+ Hnh thc 2: Xt tuyn th sinh tt
nghip THPT hoc tng ng, im
trung bnh ca 03 mn lp 12 thuc
khi xt tuyn quy c t t 5,5 im
tr ln.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

36

TRNG CAO NG CNG


NGHIP HNG YN

CCY

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

1500

* Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
* Phng thc tuyn sinh:

C s chnh: Giai Phm, Yn


M, Hng Yn. T: 03213
587898, Fax: 03213 967065.
Website: www.hic.edu.vn

1) Hnh thc 1: Xt tuyn da vo kt


qu k thi THPT Quc gia do B
GD&T t chc (xt tuyn th sinh
ng k d thi cm thi do trng i
hc ch tr).

C s 2: ng K, T Sn, Bc
Ninh - T: 02413 743 708 -Fax:
02413 740 293
Cc ngnh o to cao ng:
Ti chnh - Ngn hng

C340201

K ton

C340301

Ton, Vt l, Ho hc

400

Qun tr kinh doanh

C340101

Ton, Vt l, Ting Anh

200

H thng thng tin qun l

C340405

Ton, Ho hc, Sinh hc

100

Cng ngh thng tin

C480201

Ton, Ng vn, Ting Anh

100

Cng ngh k thut in, in t

C510301

300

Cng ngh may

C540204

200

200

* Ch K tc x sinh vin:

im trung bnh cng cc mn (k


c im u tin theo i tng v khu
vc) t t mc ti thiu do B
GD&T quy nh tr ln.
2) Hnh thc 2: Xt tuyn kt qu hc
tp THPT, BTTHPT (hc b) i vi
tt c cc th sinh tham d k thi THPT
Quc gia.
- Tiu ch 1: Th sinh tt nghip
THPT, BT THPT hoc tng ng.
- Tiu ch 2: im trung bnh ca 3
mn thuc khi xt tuyn trong 6 hc
k lp 10, 11, 12 t t 5,5 tr ln.
- Tiu ch 3: Hnh kim nm hc lp
12 xp loi kh tr ln

- C s chnh: 800
- C s 2: 500
62

STT/
K hiu
trng
37

CND

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

TRNG CAO NG CNG


NGHIP NAM NH
Lin Bo, V Bn, Nam nh (Cu
Ginh, Km6, Quc l 10, Nam nh
i Ninh Bnh)
T: CQ: (0350)3986.919;
D : 0916.021.528
Website: www.cnd.edu.vn
Email: tuyensinh@cnd.edu.vn
Cc ngnh o to Cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
2000

Cng ngh may

C540204

Thit k thi trang

C210404

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut nhit

C510206

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ha hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
63

2000

Ghi ch
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c
nc
- Phng thc tuyn sinh:
Phng thc 1:Xt tuyn th sinh
tham gia k thi THPT Quc gia nm
2015. Tng s 50% ch tiu tuyn sinh
+ Tiu ch xt tuyn:
Th sinh tham d k thi THPT Quc
gia c mc ch xt tuyn sinh C vi
cc t hp mn thi ph hp vi cc
ngnh ng k xt tuyn; kt qu thi
p ng cc tiu ch m bo cht
lng do B GD T quy nh
Phng thc 2:Xt tuyn th sinh tt
nghip THPT da vo kt qu bc hc
THPT hoc tng ng ca cc mn
theo tng t hp mn thi. Tng s
50% ch tiu tuyn sinh
+ Tiu ch xt tuyn:
- Tiu ch 1: Tt nghip THPT hoc
tng ng.;
- Tiu ch 2: Hnh kim nm hc
lp 10,11 xp loi trung bnh tr ln,
nm hc lp 12 t loi kh tr ln;
- Tiu ch 3: im trung bnh ca 3
mn theo t hp mn xt tuyn ca
ngnh ng k xt tuyn trong 5 hc k
(gm: HK I v HK II lp 10; HK I v

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut iu khin v


C510303
t ng ha
Cng ngh k thut c kh

C510201

Cng ngh k thut t

C510205

Cng ngh k thut c in t

C510203

Cng ngh k thut mi trng

C510406

Truyn thng v mng my tnh

C480102

Tin hc ng dng

C480202

Cng ngh thng tin

C480201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ha hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
64

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
HK II lp 11; HK I lp 12) t t 5.5
im tr ln. Th sinh t 3 tiu ch
trn s iu kin tham gia xt
tuyn.

STT/
K hiu
trng

38
CPY

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

K ton

C340301

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Qun tr kinh doanh

C340101

TRNG CAO NG CNG


NGHIP PHC YN
Phng Trng Nh, th x Phc
Yn, tnh Vnh Phc. T:
(0211)3511836
Website: pci.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k

1500

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut t

C510205

Cng ngh k thut c kh

C510201

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ha hc, Ting Anh
65

1500

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc.
- Phng thc TS:
Phng thc 1: Da vo kt qu k thi
THPT Quc gia (50% ch tiu).
Phng thc 2: Xt tuyn th sinh tt
nghip THPT da vo kt qu bc hc
THPT hoc tng ng (50% ch
tiu), Th sinh c th ng k xt tuyn
theo mt trong hai hnh thc sau:
- Tiu ch 1: tt nghip THPT hoc
tng ng; i vi hc sinh tt
nghip THPT, phi c kt qu xp loi
hnh kim c nm lp 12 t loi kh
tr ln.
- Tiu ch 2: im trung bnh chung
ca 3 mn thuc T hp mn dng
ly kt qu xt tuyn trong 6 hc k

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut iu khin v


C510303
t ng ho

Tin hc ng dng

C480202

Truyn thng v mng my tnh

C480102

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

K ton

C340301

Ti chnh Ngn hng

C340201

Cng ngh k thut trc a

C515902

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ha hc, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ng vn
66

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
THPT t 5,5 im tr ln.
Thng tin chi tit v n tuyn sinh
ring xin tham kho ti Webiste ca
Trng.

STT/
K hiu
trng

39
CCX

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut a cht

C515901

Cng ngh k thut Xy dng

C510103

TRNG CAO NG CNG


NGHIP V XY DNG
Phng ng, Ung B, Qung
Ninh.
T: 033.3851240, 033.6289225
Cc ngnh o to cao ng

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Sinh hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn

Ch tiu
Trng
ng k

1200

S phm k thut cng nghip

C140214

Vit Nam hc

C220113

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Tin hc ng dng

C480202

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh.
a l, Lch s, Ng vn;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
67

Ghi ch

1. Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong


c nc
2. Phng thc tuyn sinh: nh trng
t chc xt tuyn theo 2 phng thc:
- Phng thc 1: S dng kt qu k
thi THPT Quc gia xt tuyn nhng
th sinh c kt qu p ng cc tiu ch
m bo cht lng u vo do B
GD&T quy nh.
- Phng thc 2: Xt tuyn th sinh tt
nghip THPT da vo kt qu hc tp
bc THPT theo cc yu cu xt
tuyn quy nh ti n t ch tuyn
sinh ca nh trng.
3.S ch KTX: 2000
- Chi tit xem thm ti Website:
http://www.cic.edu.vn

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Cng ngh k thut cng trnh
xy dng
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut c in t
Cng ngh k thut t
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh hn
Cng ngh k thut m
Qun l xy dng

40
CKS

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

C510102
C510201
C510203
C510205
C510301
C510503
C511001
C580302

TRNG CAO NG DU
LCH V THNG MI
TT Lai Cch - huyn Cm Ging tnh Hi Dng. T: 03203.786.492
- 03203.786.749
Website:
http://www.dltm.edu.vn;
Email:pdt.ctc@gmail.com

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh.

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn
550

Cng ngh thc phm

C540102

Vit Nam hc

C220113

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ting Anh
68

230

80

-Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh:
+ Tuyn 50% ch tiu xt da vo kt
qu k thi THPT Quc gia. im trng
tuyn da vo ngng im ca B
GD&T quy nh.
+ Tuyn 50% ch tiu da vo kt qu hc
tp ca lp 10, 11 v 12. Ngng im
nhn h s xt tuyn: Cc k hc phi t
im trung bnh t 5.5 tr ln v c t nht
2 hc k t hnh kim loi kh.
- Ngy xt v quy nh xt : theo quy
nh ca B GD&T.
- Chuyn ngnh Hng dn Du lch

STT/
K hiu
trng

41
CYS

42

CEO

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

K ton

C340301

Qun tr Kinh doanh

C340101

Ting Anh

C220201

TRNG CAO NG DC
TRUNG NG - HI
DNG
S 324 Nguyn Lng Bng
phng Thanh Bnh TP. Hi
Dng. T: (0320)3890486;
(0320)3890944
Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Ngnh o to:
Dc (Chuyn ngnh: Qun l v
C900107
Cung ng thuc)
TRNG CAO NG I
VIT(*)
L 2B.X3- Khu th M nh 1,
phng Cu Din, qun Nam T
Lim - H Ni
T: (04) 62872316 / 62872426
Website: www.dvc.edu.vn

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k
100

100

650
650
500

69

khng tuyn nhng th sinh ni lp, d tt.


- S ch trong KTX: 300 ch
- Chi tit xem trn Website:
http://www.dltm.edu.vn
in thoi: 03203.786.492 - 03203.786.749
Email:pdt.ctc@gmail.com.

40
650

TON, Ha hc, Vt l
TON, Ho hc, Sinh hc

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc
- Phng thc TS: Trng tuyn sinh
da vo kt qu k thi THPT Quc gia
nm 2015.
- Cc thng tin khc:
+ C ch KTX cho sinh vin.
+ Hc ph thu theo ngh nh, thng t
hng dn ca chnh ph.
- Trng tuyn sinh theo 2 phng
thc xt tuyn:
+ Phng thc 1: Xt tuyn da vo
kt qu k thi THPT Quc gia.
+ Phng thc 2: Xt tuyn th sinh
tt nghip THPT/BTVH da vo kt
qu hc tp bc THPT.

STT/
K hiu
trng

43
C21

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cc ngnh o to cao ng:


Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng

C340101
C340201

K ton

C340301

TRNG CAO NG HI
DNG
Ph Nguyn Th Du, Thanh Bnh,
TP.
Hi
Dng.
T:
(0320).3890025
Website:
www.caodanghaiduong.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng
chnh quy:
S phm Vt l

C140211

S phm Ton

C140209

S phm Ng vn

C140217

Gio dc Th cht

C140206

S phm Sinh hc

C140213

Gio dc Mm non

C140201

Ch tiu
Mn thi/ xt tuyn
Trng
Ghi ch
ng k
- Tuyn sinh trong c nc.
500
- im trng tuyn chung ton trng.
150
Ton, Vt l, Ho hc
- Hc ph: 550.000 ng/thng.
100
Ton, Vt l, Ngoi ng
- Ngoi ng gm: Ting Anh, Ting
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Php, Ting Nga, Ting c, Ting
250
Ton, Ha hc, Ngoi ng
Trung, Ting Nht
* Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
* Phng thc tuyn sinh: Theo 2
phng thc sau:
- Phng thc 1: Phng thc s
dng kt qu thi THPT Quc gia (60%
ch tiu)
- Phng thc 2: Phng thc xt
2150 tuyn da vo kt qu qu trnh hc
tp THPT (40% ch tiu): Xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
40
hc b 5 k THPT.
Ton, Vt l, Ngoi ng
* Cc mn thi nng khiu theo tng
Ton, Vt l, Ha hc
80
ngnh o to:
Ton, Vt l, Ngoi ng
- Thit k ha: Mn 1: Hnh ha
Ng vn, Lch s, a l
50
ch; Mn 2: Trang tr
Ton, Ng vn, Ngoi ng
- M thut: Mn 1: Hnh ha ch;
Ton, Sinh, Th dc
40
Mn 2: Trang tr
Ton, Vt l, Ha hc
40
- Mm non: Mn 1: c k din cm,
Ton, Ha hc, Sinh hc
k chuyn; Mn 2: Thanh nhc
Ng vn, Thm m tit tu, Thanh
250
- m nhc: Mn 1: Thm m, tit tu;
nhc
70

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Gio dc Tiu hc

C140202

S phm Ha hc

C140212

S phm M thut

C140222

S phm Ting Anh


S phm k thut nng nghip

C140231
C140215

S phm k thut cng nghip

C140214

S phm Lch s

C140218

S phm a l

C140219

S phm m nhc

C140221

Gio dc cng dn

C140204

Khoa hc Th vin

C320202

Tin hc ng dng

C480202

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ng vn, Hnh ha ch, Trang
tr
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ng vn, Thm m tit tu, Thanh
nhc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
71

Ch tiu
Trng
ng k
200
50
30
30
40
40
40
40
40
40
50
70

Ghi ch
Mn 2: Thanh nhc
- Th dc: Mn 1: Th dc
* Ghi ch:Ngoi ng (Anh, Nga,
Php, Trung Quc, c, Nht Bn)

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Qun l vn ha

C220342

Ti chnh Ngn hng

C340201

Ting Anh

C220201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut mi trng

C510406

K ton

C340301

Qun tr kinh doanh

C340101

Qun tr dch v du lch v l


hnh

C340103

Cng ngh thit b trng hc

C510504

Thit k ha

C210403

Mn thi/ xt tuyn
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Thm m tit tu,
Thanh nhc
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ng vn, Hnh ha ch, Trang
tr
72

Ch tiu
Trng
ng k
40

70
50
150
150
200
50
100

60
50

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Th k vn phng

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C340407

Ton, Vt l, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng

II. Cao ng chnh quy lin


thng

44
CHH

Gio dc Tiu hc

C140202

Gio dc Mm non

C140201

Gio dc Th cht

C140206

K ton

C340301

TRNG CAO NG HNG


HI I
S 498 Nng, Phng ng
Hi 1, Qun Hi An, TP. Hi
Phng.
T: 0313 766739. Email:
pdt@cdhh.edu.vn
Fax: 84-31.3766425
Website: www.cdhh.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
iu khin tu bin

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ng vn, Thm m tit tu, Thanh
nhc
Ton, Sinh, Th dc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng

Ch tiu
Trng
ng k
60
400
100
200
50
50
335

C840107

TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
73

Ghi ch

335
50

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS: Chn mt trong
hai phng thc
+ Da vo kt qu k thi tt nghip
THPT Quc gia (50% tng ch tiu).
+ Da vo kt qu hc tp 03 nm
THPT hoc tng ng i vi tt c
th sinh tt nghip THPT hoc
tng ng (50% tng ch tiu).
- Thi gian nhn h s ng k xt
tuyn:

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Tin hc ng dng

C480202

Vn hnh khai thc my tu

C840108

Cng ngh k thut c kh

C510201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

K ton

C340301

Cng ngh k thut iu khin v


C510303
t ng ha
Khai thc vn ti
45

CKA

C840101

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Ng vn, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Ng vn, Ting Anh

TRNG CAO NG KINH


T - K THUT VNH PHC
Phng Hi Hp - TP. Vnh Yn tnh Vnh Phc. in thoi:
02113.861.938.
S fax : 02113.848.231.
Email
: caodang.cka@moet.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Ch tiu
Trng
ng k
30
50
50
50
50
30

t 1: T ngy 25/7/2015 n 15/8/2015;


t 2: T ngy 16/8/2015 n 06/9/2015;
t 3: T ngy 07/9/2015 n 27/9/2015;
t 4: T ngy 28/9/2015 n 20/10/2015;
- S ch KTX c th tip nhn i vi
kho tuyn sinh 2015: 1000 ch .
- Phng thc np h s ng k xt
tuyn:
- Np trc tip ti phng o to;
- Gi chuyn pht qua bu in v:
Phng o to - Trng Cao ng
Hng hi I, 498 Nng, phng
ng Hi 1, qun Hi An, TP. Hi
Phng. S in thoi: 0313.766739.

25
800

800
74

Ghi ch

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
Phng n tuyn sinh: theo 2
phng n
+ Phng n 1: 50% ch tiu xt
tuyn theo kt qu k thi tt nghip
THPT Quc gia
+ Phng n 2: 50% ch tiu xt
tuyn cn c vo kt qu hc tp

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Truyn thng v mng my tnh

C480102

Cng ngh k thut c kh

C510201

Cng ngh k thut t

C510205

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut iu khin v


C510303
t ng ha

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
75

Ch tiu
Trng
ng k
100

150

50

100

100

100

50

Ghi ch
THPT hoc tng ng.
- im trng tuyn theo ngnh o
to.
- Hc ph: o to theo hc ch tn
ch: 100.000ng/tn ch (iu chnh
mc hc ph theo quy nh ca B
GD&T, UBND tnh Vnh Phc i
vi trng cng lp).
- K tc x: 750 HSSV
Chi tit xem ti Website:
www.vtec.edu.vn.

STT/
K hiu
trng

46

CCT

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Chn nui

C620105

Dch v th y

C640201

TRNG CAO NG KINH


T V CNG NGH THC
PHM
* Tr s chnh: Phng Ngc
Xuyn, qun Sn, thnh ph
Hi Phng.T: (031)3861193
Website: http://cdktcntp.edu.vn
* C s 2: S 36/84 ng Dn
lp-phng D Hng Knh qun L Chn - thnh ph Hi
Phng.
Cc ngnh o to cao ng:
Cng ngh thng tin
C480201
Cng ngh thc phm
C540102
Cng ngh k thut in, in t C510301

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc

Ch tiu
Trng
ng k
50

100

120

TON, Ng vn, Vtl,


TON, Ng vn, Ha hc
TON, Ng vn, Ting Anh
76

Ghi ch

120
40
40
40

- Phng thc tuyn sinh:


+ Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia.
+ Xt tuyn da vo kt qu hc tp
ghi trong hc b THPT.
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong c
nc.
- Nh trng khng thu tin KTX
ca sinh vin d hc.

STT/
K hiu
trng
47
CDP

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Trng kt
hp 2 phng thc xt tuyn:
1. Xt tuyn theo phng thc ring
ca Nh trng (70% ch tiu). Tiu
ch xt tuyn theo phng thc ring
nh sau:
+ Th sinh tt nghip THPT
Ton, Vt l, Ha hc;
Qun tr kinh doanh
C340101
45
+ Xt im trung bnh ca t hp cc
Ton, Vt l, Ting Anh;
mn hc lp 12 theo ngnh hc m th
K ton
C340301 Ton, Ng vn, Ting Anh.
45
sinh ng k t t 5,5 tr ln.
Qun l ti nguyn rng
C620211
65
+ Nh trng t chc xt tuyn 3 t /
Qun l t ai
C850103
60
nm theo phng thc tuyn sinh
Dch v th y
C640201
60
Ton, Vt l, Ha hc;
ring. t 1 vo thng 8/2015; t 2
Khuyn nng
Ton, Vt l, Ting Anh;
C620102
45
vo thng 9/2015; t 3 vo thng
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Chn nui
C620105
45
11/2015.
Khoa hc cy trng
C620110 Ton, Ng vn, Ting Anh.
45
2. Xt tuyn theo kt qu k thi
Lm nghip
C620201
45
THPT Quc gia nm 2015 (30% ch
Pht trin nng thn
C620116
45
tiu). Cc ngnh o to xt im thi
theo t hp cc mn thi ca th sinh do
3. H s xt tuyn:
- n xin xt tuyn i vi th sinh np h s xt tuyn ti trng (theo mu ca cc cm thi i hc ch tr. im
trng tuyn ca trng l tng ngng
Trng Cao ng Nng Lm ng Bc).
im xt tuyn ti thiu ca cc mn
- Hc b THPT (pht cng chng).
- Bng tt nghip hoc giy chng nhn tt nghip THPT tm thi (pht cng chng). do B GD&T cng b theo Quy ch
tuyn sinh H, Cao ng h chnh
- Cc giy chng nhn u tin (nu c)
quy.
- 02 phong b dn tem v ghi r a ch, in thoi ca ngi nhn.
TRNG CAO NG NNG
LM NG BC
Phng Minh Thnh, th x
Qung Yn, tnh Qung Ninh
T: 033.3873.393; Fax:
033.3873.223
Website: afcdongbac.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

500

77

STT/
K hiu
trng
48
CNC

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

TRNG CAO NG
NGOI NG - CNG NGH
VIT NHT(*)
E6 - Khu Cng nghip Qu V - TP.
Bc Ninh. T:
(0241)634.027/634.267/634.279
Email: tuyensinh@cnc.edu.vn;
Website: www.cnc.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
1.450

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Ting Anh

C220201

Ting Nht

C220209

Vit Nam hc (Hng dn du


lch)

C220113

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
78

1.450
100

100

100
300

50

Ghi ch
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c
nc
- Phng thc tuyn sinh:
+ Trnh cao ng: Trng tuyn
sinh da vo kt qu k thi THPT
Quc gia.
+ Th sinh khng trng tuyn vo h
cao ng c nguyn vng c trng
chuyn xung hc h Trung cp
chuyn nghip gm cc ngnh: K
ton, CNTT, in Cng nghip v dn
dng, Du lch, C kh (Hn in)
+ S ch trong KTX: 600 sinh vin.
+ Hc ph: 165.000 n 180.000/ 1 tn
ch (ty tng ngnh o to) Khong
600.000 /thng (ty tng ngnh o
to).
+ Nh trng c lin kt Du hc
chuyn tip vi cc trng i hc ni
ting ca Nht Bn, Hn Quc, Trung
Quc, Singapore ...)

STT/
K hiu
trng

49

CPT

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh thng tin

C480201

Ting Trung quc

C220204

Ting Hn quc

C220210

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh

TRNG CAO NG PHT


THANH TRUYN HNH I
S 136, ng Quy Lu,
Phng Minh Khai, TP. Ph L,
Tnh H Nam.
in thoi: (03513) 829 008; 850
019; 0917906898; 0982.865355
Fax: (03513) 854383
Website: cdptth1.vov.vn
Email:
phongdaotao.cpt@gmail.com;
cuongnguyenvov@gmail.com
Cc ngnh oto cao ng:

Ch tiu
Trng
ng k
100

300
300

100
550

79

Ghi ch

Vng tuyn sinh: C nc


Phng thc 1: 50% ch tiu.
Xt tuyn da vo kt qu hc tp
bc THPT hoc tng ng.
Thi gian np h s: T ngy
01/04/2015.
Phng thc 2: 50% ch tiu
Xt tuyn da vo kt qu thi ca cc
th sinh d thi theo k thi THPT Quc
gia nm 2015.
Thi gian np h s: T ngy
01/08/2015.
Chi tit xem: n tuyn sinh cao

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Bo ch

C320101

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

K ton

C340301

Ting Anh

C220201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
80

Ch tiu
Trng
ng k
200

80

80

90

70

30

Ghi ch
ng chnh quy nm 2015 ti website
ca trng.

STT/
K hiu
trng
50

C19

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

TRNG CAO NG S
PHM BC NINH
S 12A ng Bnh Than, khu
10, phng i Phc, TP. Bc
Ninh, tnh Bc Ninh. T:
02413.856.413; 02413.855.329
Fax: 02413. 827.270
Website:
www.cdspbacninh.edu.vn
1. Cc ngnh o to CSP h
khu Bc Ninh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
1100

400

Gio dc Mm non

C140201

Gio dc Tiu hc

C140202

S phm Ton hc (Ton-Tin)

C140209

S phm Vt l (L-KTCN)

C140211

S phm Ng vn (Vn-S)

C140217

Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Ton, Vt l
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
81

120

120

40

40
40

Ghi ch

- Vng tuyn: nh ni dung ghi mc


1, 2, 3, 4 ct (1).
- Phng thc xt tuyn: Trng xt
tuyn ly kt qu k thi THPT Quc
gia nm 2015 theo t hp cc mn nh
ct (4).
- im xt tuyn theo ngnh hc.
- S ch trong KTX: 900.
- Cc ngnh tuyn sinh h khu ngoi
tnh phi ng kinh ph h tr o to
theo quy nh.
- Chi tit xem ti website ca trng:
www.cdspbacninh.edu.vn
Ngoi ng: Ting Anh, Ting Nga,
Ting Php, Ting Trung, Ting c,
Ting Nht.

STT/
K hiu
trng

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

S phm Ting Anh


2. Cc ngnh o to CSP h
khu ngoi tnh Bc Ninh

C140231

Ton, Ng vn, Ting Anh

Gio dc Mm non

C140201

Gio dc Tiu hc

C140202

S phm Ton hc (Ton-L,


Ton -Tin)

C140209

S phm Vt l (L-KTCN)

C140211

Tn trng/ Ngnh hc

Ch tiu
Trng
ng k
40
400

S phm Ng vn (Vn-S,VnC140217
a)
S phm Ting Anh
C140231
3. Cc ngnh C ngoi S
phm h khu trong v ngoi
tnh
Thit k ha

C210403

Ting Anh

C220201

Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Ton, Vt l
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ting Anh

120
120

40

40
40
40
150

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ting Anh
82

30
30

Ghi ch

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Khoa hc th vin

C320202

Tin hc ng dng

C480202

Cng tc x hi

C760101

4. Cc ngnh CSP lin thng,


h khu trong v ngoi tnh

51

C24

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng

Ghi ch

30

30
30
150

Gio dc Mm non

C140201

Gio dc Tiu hc

C140202

TRNG CAO NG S
PHM
H NAM
ng L Thng Kit, phng
L Hng Phong, TP. Ph L, tnh
H Nam
T: (0351)3854533
Website: www.cdhanam.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng

50
100

850

700
83

- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong c


nc.
- Phng thc tuyn sinh:
+ Phng thc 1: Trng tuyn sinh
da vo kt qu k thi THPT Quc gia.
Mn thi Nng khiu, nh trng t
chc theo phng thc ring: Ngnh
GD Mm non, GD Tiu hc, Cng tc
x hi, Vit Nam hc gm cc ni

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

S phm Ton hc

C140209

S phm Vt l

C140211

S phm Ho hc

C140212

S phm Sinh hc

C140213

S phm Ng vn

C140217

S phm a l

C140219

S phm Ting Anh

C140231

Gio dc Mm non

C140201

Gio dc Tiu hc

C140202

Gio dc th cht

C140206

Cng tc x hi

C760101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc.
Ton, Ho hc, Sinh hc.
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ho hc;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, TING ANH;
Ton, Ng vn, TING ANH.
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Nng khiu.
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Nng khiu.
Ton, Sinh hc, Nng khiu.
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Nng khiu.
84

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
dung: c, K din cm v Ht;
Ngnh GD Th cht gm cc ni
dung: Bt xa ti ch v Chy c li
ngn.
+ Phng thc 2: Xt tuyn theo kt
qu hc tp nm lp 12 THPT. iu
kin: th sinh tt nghip THPT hoc
tng ng c tng im trung bnh
cng 2 hc k nm lp 12 ca mt
trong s cc t hp mn xt tuyn theo
ngnh hc t kt qu t 5,5 tr ln.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Vit Nam hc

C220113

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut mi trng

C510406

Cng ngh thit b trng hc

C510504

Cc ngnh o to cao ng h
lin thng chnh quy
Gio dc Mm non
C140201
Gio dc Tiu hc
52

C22

Mn thi/ xt tuyn
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Nng khiu.
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

150

Xt kt qu 2 mn thi tt nghip
TCCN (ca ngnh o to ph hp
vi ngnh d tuyn): L thuyt tng
C140202
hp, thc hnh ngh nghip v mn
thi Nng khiu do trng t chc.

TRNG CAO NG S
PHM HNG YN
a ch: ng Chu Vn AnPhng An To-TP. Hng Yn. Tel:
(0321) 3.862.297
Website: www.cdsphy.edu.vn
Email: bants.c22@moet.edu.vn

605

85

- Phng thc TS: Da vo kt qu k


thi THPT Quc gia cc cm thi do
trng i hc ch tr.
- Vng tuyn sinh:
+ Cc ngnh SP: Th sinh c h
khu thng tr ti tnh Hng Yn.
+ Cc ngnh ngoi SP: Th sinh

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cc ngnh o to cao ng s
phm:

450

S phm Ton hc

C140209

S phm Ha hc

C140212

S phm Sinh hc

C140213

S phm Ng vn

C140217

Gio dc Tiu hc

C140202

S phm Ting Anh

C140231

Gio dc Mm non

C140201

S phm m nhc

C140221

S phm M thut

C140222

Gio dc Th cht

C140206

Cc ngnh o to cao ng ngoi


s phm
Cng ngh thng tin
Ting Anh
Vit Nam hc

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

TON (h s 2), Ng vn (hoc


Ting Anh), Vt l
Ton, Ng vn, HA HC hoc
SINH HC (h s 2)
Ton, Ng vn, HA HC hoc
SINH HC (h s 2)
Ton, NG VN (h s 2),
Lch s (hoc a l)
Ng vn, Ton, TING ANH
(hoc VT L)
Ng vn, Ton, TING ANH (h
s 2)
Ng vn, Ton, NNG
KHIU
Ng vn, Ton, NNG
KHIU
Ng vn, Ton, NNG
KHIU
Ton, Sinh hc, NNG
KHIU

60
30
60
60
60
30
60
30
30
30
155

C480201
C220201
C220113

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
86

25
30
25

Ghi ch
trong c nc.
- Thi kim tra nng khiu:
+ Ngnh C140221: Mn Thanh
nhc- Thm m tit tu (h s 2).
+ Ngnh C140201: mn Ht- c
din cm.
+ Ngnh C140206: mn Chy c ly
ngn, bt xa ti ch (h s 2).
+ Ngnh C140222: mn Ha ch Ha mu (h s 2)
- Mi thng tin chi tit lin h vi
phng
o
to
&
QLKH
(T:03213.862762, 03213.556674)

STT/
K hiu
trng

53
C25

54
C26

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Qun l vn ha
C220342
Qun tr vn phng
C340406
Cng tc x hi
C760101
TRNG CAO NG S
PHM NAM NH
S 813 Trng Chinh, TP. Nam
nh,
T: (0350)3648.351
Website: www.cdspnd.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k
25
25
25
400

S phm Ton hc (Ton Tin)

C140209

S phm Ha hc (Ha Sinh)


S phm Ng vn (Vn a)
S phm Ting Anh
S phm m nhc
S phm M thut
Gio dc Tiu hc
Gio dc Th cht

C140212
C140217
C140231
C140221
C140222
C140202
C140206

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
NG VN, Ton, a l
Ton, Ng vn, TINGANH
Ng vn, 02 mn Nng khiu
Ng vn, 02 mn Nng khiu
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Nng khiu

Gio dc Mm non

C140201

Ng vn, Ton, Nng khiu

TRNG CAO NG S
PHM THI BNH
Ph Chu Vn An, Phng Quang
Trung, Thnh ph Thi Bnh.
0363.831.144 - 0363.642.990
Website: www.cdsptb.edu.vn

400
40
30
30
40
30
30
100
40
60
1000

87

Ghi ch

- Th sinh c h khu tnh Nam nh


- Phng thc tuyn sinh:
+ Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia 2015 ca cc cm thi
do trng i hc t chc i vi cc
ngnh khng c mn thi nng khiu.
+ Xt tuyn kt hp vi thi tuyn vi
cc ngnh nng khiu. Trong , xt
tuyn mn vn ha da vo kt qu k
thi THPT Quc gia 2015 ca cc cm
thi do trng i hc t chc v thi
tuyn mn nng khiu. Trng t chc
thi cc mn nng khiu vo cc ngy
07, 08, 09 thng 8 nm 2015.
- im xt tuyn theo ngnh. Ngnh S
phm Ting Anh, mn Ting Anh h s 2;
S phm Ng vn, mn Ng vn h s 2.
- Ch tiu ngnh SP Ton chia u
theo nhm mn thi (khi thi).
* Phng thc tuyn sinh: S dng kt
qu k thi THPT Quc gia v s dng
kt qu k thi THPT Quc gia kt hp
thi tuyn mn nng khiu.
* Vng tuyn: tuyn sinh trong c
nc.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cc ngnh o to cao ng s
phm:

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
600

S phm Ton hc

C140209

S phm Vt l

C140211

S phm Ha hc

C140212

S phm Ng vn

C140217

S phm Lch s

C140218

S phm k thut cng nghip

C140214

Gio dc cng dn

C140204

S phm m nhc

C140221

S phm M thut

C140222

Gio dc Tiu hc

C140202

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ng vn, Nng khiu m
nhc
Ng vn, Nng khiu M thut
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l
88

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Ghi ch
* Cc ngnh xt tuyn kt hp vi
thi tuyn:
1. Ngnh S phm m nhc
- Tt nghip THPT
- im thi mn Ng vn k thi THPT
Quc gia
- Thi nng khiu theo Quy ch tuyn
sinh ca B GD&T (Mn thi 1:
Thm m, tit tu; Mn thi 2: Thanh
nhc) hoc th sinh np kt qu thi
tuyn sinh H, C cc mn ny
trng khc xt tuyn.
Mn nng khiu nhn h s 2.
2. Ngnh S phm M thut v Thit
k ha
- Tt nghip THPT
- im thi mn Ng vn k thi THPT
Quc gia
- Thi nng khiu theo Quy ch tuyn
sinh ca B GD&T (Mn thi 1: Hnh
ha ch, mn thi 2: V trang tr mu)
hoc th sinh np kt qu thi tuyn
sinh H, C cc mn ny trng
khc xt tuyn.
Mn nng khiu nhn h s 2.
3. Ngnh S phm Gio dc th cht
- Tt nghip THPT

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Gio dc Mm non

C140201

S phm a l

C140219

Gio dc Th cht

C140206

S phm Sinh hc

C140213

S phm Ting Anh


C140231
Cc ngnh o to C ngoi s
phm:
Khoa hc th vin

C320202

Cng ngh thng tin

C480201

Ting Anh

C220201

Cng tc x hi

C760101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ng vn, a l;
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Nng khiu
TDTT
Ton, Sinh hc, Nng khiu
TDTT
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k
40

40

40
40
40
400

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
89

50
50
50
50

Ghi ch
- im thi mn Ton, Sinh hc k thi
THPT Quc gia
- Thi nng khiu theo Quy ch tuyn
sinh ca B GD&T (Mn thi: Nng
khiu TDTT) hoc th sinh np kt qu
thi tuyn sinh H, C cc mn ny
trng khc xt tuyn.
Mn nng khiu nhn h s 2.
* im trng tuyn theo ngnh hc.
* Lch tuyn sinh: s thng bo n
th sinh theo lch chung ca B
GD&T
* H s ng k xt tuyn: theo quy
nh v tuyn sinh nm 2015
* L ph tuyn sinh: thc hin theo quy
nh hin hnh ca nh nc.
Lu : Th sinhxt tuyn ngnh Gio dc
th cht phi t yu cu v th hnh:
Nam cao 1.65m, nng t 45 kg tr ln;
N cao t 1.55m, nng t 40 kg tr ln;
th hnh cn i khng d tt, d hnh.
Chi
tit
xem
ti
website:
www.cdsptb.edu.vn

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Qun tr vn phng
Th k vn phng
Thit k ha
Vit Nam hc

55
CTE

TRNG CAO NG
THNG K
S 568, ng Thnh C,
phng V An, TP. Bc Ninh,
tnh Bc Ninh
Website: www.cos.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
C340407
Ng vn, Lch s, a l
C210403 Ng vn, Nng khiu m thut
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
C220113
Ng vn, Lch s, a l
C340406

Ch tiu
Trng
ng k
50
50
50
50
700

Thng k

C460201

K ton

C340301

H thng thng tin qun l

C340405

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
90

Ghi ch

700
120

230

50

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc TS: Da vo kt qu k
thi THPT Quc gia.
- S ch trong KTX: 1500.

STT/
K hiu
trng

56
CTL

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Qun tr kinh doanh

C340101

Kinh t u t

C100101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l

TRNG CAO NG THU


LI BC B

100

50

650
C510102

Ton, Vt l, Ting Anh


Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
91

Ghi ch

100

650

a ch: Thnh ph Ph L, tnh H


Nam.
T: 03513.840.246 ; Fax:
03513.840.246
Website:
www.caodangthuyloi.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Cng ngh k thut cng trnh
xy dng

Ch tiu
Trng
ng k

250

* Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc.
Xt tuyn theo n tuyn sinh
c ph duyt nh sau:
- Phng n 1: Xt tuyn 25% ch tiu
i vi th sinh thi theo k thi Quc
gia;
- Phng n 2: Xt tuyn 75% ch tiu
theo phng thc tuyn sinh t ch,
th sinh t 1 trong 2 tiu ch:
+ Tiu ch 01: Kt qu im trung
bnh chung cc mn hc ca 3 nm
hc THPT t t 5,5 tr ln. (Tng

STT/
K hiu
trng

57
CSB

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cng ngh k thut xy dng

C510103

Cng ngh k thut ti nguyn


nc

C510405

K ton

C340301

Cng ngh k thut trc a

C515902

Qun l t ai

C850103

TRNG CAO NG THU


SN
Ph L Nhn Tng, Phng nh
Bng, TX. T Sn, tnh Bc
Ninh
T: 02413.840240
Website: www.cdts.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc

Ch tiu
Trng
ng k
100

150

50

im trung bnh chung 16,5)


+ Tiu ch 02: im trung bnh chung
3 mn xt tuyn ca lp 12 t t 5,5
tr ln. (Tng 3 mn xt tuyn 16,5)
* Th sinh khng trng tuyn cao ng
c xt tuyn vo h Cao ng ngh,
Trung cp chuyn nghip v Trung
cp ngh nu c nguyn vng.
* S ch trong k tc x: 800 ch
* Sau khi tt nghip sinh vin, hc
sinh c lin thng ln bc hc cao
hn theo quy nh

50

50

300

92

Ghi ch

300

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh: Trng xt
tuyn theo 2 phng thc:
- Xt tuyn theo kt qu k thi THPT
Quc gia v tuyn sinh H, C nm
2015 (30% ch tiu). Cc ngnh o
to xt tuyn theo tng t hp mn xt

STT/
K hiu
trng

58

CNB

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Nui trng thy sn


K ton
Qun tr kinh doanh
Cng ngh thng tin
Ti chnh - Ngn hng
Cng ngh sinh hc
+ Nh trng t chc xt tuyn
theo phng thc tuyn sinh
ring c xt 2 t/ nm: t 1
t 30/6 n 31/8; t 2 t 01/9
n 30/11/2015
TRNG CAO NG VN
HO NGH THUT THI
BNH
S 117 ph Hong Cng Cht,
phng Quang Trung, thnh ph
Thi Bnh, tnh Thi Bnh. T
0363842.405
Website:www.cdvhntthaibinh.ed
u.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Qun l vn ha.

C220342

Khoa hc th vin

C320202

Thanh nhc

C210205

C620301
C340301
C340101
C480201
C340201
C420201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k
50
50
50
50
50
50

170

Ton, Vt l, Ho hc;
Sinh hc, Ton, Ho hc;
Ng vn, Lch s, a l,
Ng vn, Ton, Ting Anh,
Ht, Thm m Tit tu, Ng
vn
93

30
30
20

Ghi ch
tuyn.
- Xt tuyn theo phng thc tuyn sinh
ring (70% ch tiu). Tiu ch xt tuyn
theo phng thc ring nh sau:
+ Th sinh tt nghip THPT
+ Xt im tng cng 3 mn lp 12
theo tng khi thi m th sinh ng k
ngnh hc t t 16,5 tr ln.
+ o c xt loi kh tr ln

1. Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
2. Phng thc TS: Trng tuyn sinh
theo n tuyn sinh ring:
- Xt tuyn ngnh C220342 v
C320202
+ Xt kt qu k thi THPT Quc gia =
50% ch tiu;
+ Xt kt qu hc THPT = 50% ch tiu.
- Thi kt hp vi xt tuyn cc ngnh
nng khiu,
+ Thi 02 mn nng khiu (h s 2).
+ Xt tuyn mn Ng vn: im mn
Ng vn da vo im mn Ng vn k thi
THPT (i vi th sinh tt nghip THPT
nm 2015) hoc da vo im tng kt

STT/
K hiu
trng

59
C16

Tn trng/ Ngnh hc
Hi ha

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
Ghi ch
ng k
mn Ng vn 3 nm THPT (i vi th
20
sinh tt nghip THPT trc nm 2015) v
25
c tnh nh sau: (im tng kt mn
Ng vn lp 10 + 11 + 12)/ 3
25

Hnh ho, B cc, Ng vn


Ht, Thm m Tit tu, Ng
S phm m nhc
C140221
vn,
S phm M thut
C140222 Hnh ho, B cc, Ng vn
Din vin sn khu kch ht (Din
Ht, Thm m Tit tu, Ng
C210226
20
vin cho)
vn,
- Nh trng nhn h s KDT t 1 t ngy 25/5/2015; t 2 t ngy 10/8/2015
- Thi kt hp xt tuyn 02 t cc ngnh nng khiu. t 1 t ngy 20 n ngy 23/7
v t 2 t ngy 24 n ngy 27/9,
3. C k tc x cho sinh vin tuyn sinh nm 2015.
TRNG CAO NG VNH
900
PHC
Phng Trng Nh- TX. Phc YnVnh Phc
Tel: (0211)3881041, (0211)
3868188
Website:
caodangvinhphuc.edu.vn
Cc ngnh cao ng s phm
(th sinh c h khu Vnh
460
Phc)
S phm Ton hc (Chng
Ton, Vt l, Ha hc
C140209
30
trnh Ton-L)
Ton, Vt l, Ting Anh
S phm L (Chng trnh LTon, Vt l, Ha hc
C140211
30
KTCN)
Ton, Vt l, Ting Anh
S phm Sinh hc (Chng trnh
Ton, Ha hc, Sinh hc
C140213
30
Sinh-KTNN)
Ton, Vt l, Ha hc
C210103

94

1. Tuyn sinh da vo kt qu k thi


THPT Quc gia 2015 (60% ch tiu
tuyn sinh )
1.1. Phng thc
Xt tuyn; xt tuyn v thi tuyn (i
vi cc mn nng khiu) th sinh tt
nghip THPT (THPT) da vo kt qu
k thi THPT Quc gia ti cc cm thi
do cc trng i hc, cao ng ch tr
theo quy nh ca B GD&T.
1.2. Tiu ch xt tuyn
- Tiu ch 1: tt nghip THPT. i
vi cc th sinh tt nghip THPT t
2014 tr v trc, im xt tuyn l
im thi 3 mn ca k thi THPT Quc
gia nm 2015 ti cc cm thi do cc
trng i hc, cao ng ch tr.

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

S phm Tin hc (Chng trnh


Tin-KTCN)

C140210

S phm Lch s (Chng trnh


S-GDCD)

C140218

S phm Ting Anh

C140231

Gio dc Tiu hc

C140202

Gio dc Mm non

C140201

Gio dc Th cht ( Chng


trnh GDTC-CT)

C140206

S phm m nhc

C140221

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, Ting Anh
Ton,Vn, Ting Anh (H s
2)
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Nng khiu
(Ht, c K din cm)
Ton, Ng vn, Nng khiu
TDTT
Ton, Sinh, Nng khiu TDTT
Ng vn, Nng khiu m
nhc
Ton, Nng khiu m nhc

Cc ngnh o to cao ng
ngoi s phm (tuyn sinh
trong c nc)

Ch tiu
Trng
ng k
30
30
40
50
50
100
50
20
140

Khoa hc th vin

C320202

Ting Anh

C220201

Vit nam hc

C220113

Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Ng vn, Ting Anh
(H s 2)
Ton, Ng vn,Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
95

40
60
40

Ghi ch
- Tiu ch 2: Tng im thi 3 mn ca
K thi THPT Quc gia ti cc cm thi
do cc trng i hc, cao ng ch tr
theo cc ngnh c quy nh c th
ti ct (4).
2. Tuyn sinh da vo kt qu hc
tp THPT (40% ch tiu tuyn sinh).
2.1. Phng thc
- Xt tuyn da vo im trung bnh
mn ca 3 mn lp 12 theo t hp cc
mn dng xt tuyn theo cc ngnh
ca nh trng c quy nh ti ct
(4).
- Cc th sinh d tuyn vo cc ngnh
nng khiu phi d thi theo lch ca
nh trng.
2.2. Tiu ch xt tuyn
- Tiu ch 1: tt nghip THPT.
- Tiu ch 2:
+ i vi cc ngnh s phm: Tng
im trung bnh mn ca 3 mn lp
12 theo t hp cc mn dng xt
tuyn theo cc ngnh t 18.0 im tr
ln, khng c mn di 5.5. Hnh
kim t Kh tr ln.
+ i vi cc ngnh ngoi s phm:
Tng im trung bnh mn ca 3 mn

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cc ngnh o to cao ng s
phm (th sinh c h khu ngoi
tnh Vnh Phc)

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
300

Gio dc Tiu hc

C140202

Gio dc Mm non

C140201

Ton, Ng vn, Ting Anh.


Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn. Nng khiu
(Ht, c, K din cm)
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh.

100
100

S phm Ton hc (Chng


C140209
25
trnh Ton-L)
S phm L (Chng trnh LC140211
25
KTCN)
S phm Lch S (Chng trnh
C140218
25
S-GDCD)
S phm Tin hc (Chng trnh
C140210
25
Tin-KTCN)
4. Thi gian np h s, xt tuyn
* t 1:Nhn h s: t ngy 01/07/2015 n 07/8/2015.Xt tuyn, thi nng khiu: t
ngy 10/8/2015 n 14/8/2015.
* t 2:Nhn h s: t ngy 31/8/2015 n 25/9/2015.Xt tuyn, thi nng khiu: t
ngy 28/09/2015 n 02/10/2015.
- Xt tuyn v thi nng khiu
+ Cc ngnh Mm non, Gio dc th cht, m nhc xt tuyn v thi nng khiu.
+ Ngnh Gio dc th cht, m nhc im thi nng khiu tnh h s 2.
- Vng tuyn sinh:
+ Cc ngnh s phm: Ch tuyn th sinh c h khu Vnh Phc
+ Cc ngnh ngoi s phm: Tuyn sinh trong c nc
+ Cc ngnh o to cao ng s phm (th sinh c h khu ngoi tnh Vnh Phc) Tuyn sinh
trong c nc
96

Ghi ch
lp 12 theo t hp cc mn dng
xt tuyn theo cc ngnh t 16.5 im
tr ln, khng c mn di 5.0. Hnh
kim t Kh tr ln.
3. Lch thi cc mn nng khiu cc
ngnh Gio dc th cht, m nhc,
Mm non
* t 1: T ngy 10/8/2015 n
14/8/2015.
* t 2: T ngy 28/09/2015 n
02/10/2015.

STT/
K hiu
trng
60
CXN

61
CYN

62
CYF

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

TRNG CAO NG XY
DNG NAM NH
Quc l 10, Phng Lc Vng,
TP Nam nh. T:
0350.3682177
Website: www.cdxdnd.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng
Cng ngh k thut cng trnh
C510102
xy dng
Qun l xy dng
C580302
K ton
C340301
TRNG CAO NG Y T
H TNH
ng L Hng Phong - Phng
Thch Linh - Thnh Ph H Tnh
Website:www.cdytehatinh.edu.v
n
Cc ngnh o to cao ng:
iu dng

C720501

H sinh

C720502

TRNG CAO NG Y T HI
PHNG
S 169 Trn Nguyn Hn, Qun
L Chn, Thnh ph Hi Phng.
T: (0313)781412

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
600

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ho hc, Ting Anh

540
30
30

Ghi ch
Vng tuyn sinh
Tuyn sinh trong c nc
Phng thc tuyn sinh
* Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia
* Xt tuyn da vo kt qu hc tp
THPT
* o to lin thng TCCN ln cao
ng chnh quy
* K tc x p ng c 600 ch

350

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc

350
300
50
450

97

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc
- Phng thc tuyn sinh:
Trnh cao ng: Trng tuyn sinh
da vo kt qu k thi THPT Quc gia.

Vng tuyn sinh: Tuyn th sinh Hi


Phng v cc tnh ln cn.
Phng thc tuyn sinh: Trng da
vo kt qu k thi THPT Quc gia

STT/
K hiu
trng

63
CHY

64
CNY

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Website:
www.cdythaiphong.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
iu dng

C720501

Dc

C900107

TRNG CAO NG Y T
HNG YN
* ng Tu Tnh, Phng An
To, TP. Hng Yn, tnh Hng
Yn
T: 03213.865.502; Fax: 03213
556.689;
Website:www.caodangyhy.edu.v
n
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Ho hc, Sinh hc


Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc

Ch tiu
Trng
ng k
450
350
100
350

Dc

C900107

iu dng
TRNG CAO NG Y T
NINH BNH
S: 297 Hi Thng Ln ng Nam Thnh TP. Ninh Bnh
tnh Ninh Bnh.
T: 0303.871461
Website:
www.cdyteninhbinh.edu.vn

C720501

Ton, Ha hc, Sinh hc


Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc

350
200
150
300

98

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc
- Phng thc tuyn sinh:
+Xt tuyn da vo kt qu k thi THPT
Quc gia (20% tng s ch tiu);
+Xt tuyn da vo hc b THPT
(80% tng s ch tiu).
- Cc thng tin khc: Nh trng c
y c s vt cht Khu k tc x
khp kn vi 300 ch ; chi ph k
tc x u i
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c
nc
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
+ Mn Ton ca k thi THPT Quc
gia 2015
+ Mn Ha hc, mn Sinh hc theo
hc b lp 12

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Cc ngnh o to cao ng:


iu dng
C720501
TRNG CAO NG Y T
65
QUNG NINH
S 5, ph Hi Sn, phng Hng
Hi, TP. H Long, tnh Qung
Ninh
CYQ T: (033) 3837980. Fax: (033)
3837977
Website:
www.cdytquangninh.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

66
CYE

iu dng

C720501

Dc

C900107

TRNG CAO NG Y T
THI BNH
S 290 ng Phan B Vnh,
phng Quang Trung, Thnh
ph Thi Bnh
T: 0363.844.966
Website:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ho hc, Sinh hc

Ton, Ho hc, Sinh hc;


Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Sinh hc, Ngoi ng;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Ngoi ng;
Ton, Ng vn, Ngoi ng

Ch tiu
Trng
Ghi ch
ng k
300
300
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c
600
nc.
- Phng thc tuyn sinh:
+ Xt tuyn theo kt qu thi ca nhng
th sinh d thi k thi THPT Quc gia
c ng k xt tuyn vo H, C.
+ Xt tuyn theo kt qu hc tp lp
12 THPT.
- Ngoi ng: Ting Anh, Nga, Php,
Trung Quc, c.
600
Ghi ch: Nh trng c KTX cho sinh
vin thuc i tng chnh sch, sinh
400
vin xa.

200
650

99

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c


nc
- Phng thc tuyn sinh:
+ Trnh cao ng:
Phng n 1:Trng tuyn sinh da
vo kt qu k thi THPT Quc gia.
Phng n 2: Xt hc b cc nhm

STT/
K hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M
ngnh

Mn thi/ xt tuyn

http://caodangytb.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
iu dng
Dc

C720501
C900107

Xt nghim y hc

C720332

Ton, Ha hc, Sinh hc;


Ton, Vt l , Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh

100

Ch tiu
Trng
ng k
650
400
200
50

Ghi ch
mn:
-Ton, Ha hc, Sinh hc
- Ton, Vt l, Ha hc
- Ton, Ha hc, Ting Anh
- Ton, Sinh hc, Ting Anh