You are on page 1of 186

B GIO DC V O TO

MC LC DANH SCH CC C S GIO DC I HC


NG TRN A BN THNH PH H NI
NG K THNG TIN TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2015
Lu :
- Cc trng nh du (*) l cc trng ngoi cng lp;
- Trong t hp mn xt tuyn, cc mn c vit ch hoa, in m l nhng mn thi
chnh.
M
STT
Tn trng
S trang
trng
5
A
I HC QUC GIA H NI
9
1
QHI TRNG I HC CNG NGH
10
2
QHT TRNG I HC KHOA HC T NHIN
TRNG I HC KHOA HC X HI V
11
3
QHX
NHN VN
13
4
QHF TRNG I HC NGOI NG
15
5
QHE TRNG I HC KINH T
15
6
QHS TRNG I HC GIO DC
16
7
QHL KHOA LUT
17
8
QHY KHOA Y - DC
17
9
QHQ KHOA QUC T
18
10
ANH HC VIN AN NINH NHN DN
19
11
NVH HC VIN M NHC QUC GIA VIT NAM
20
12
HBT HC VIN BO CH V TUYN TRUYN
22
13
BPH HC VIN BIN PHNG
23
14
CSH HC VIN CNH ST NHN DN
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN
24
15
BVH
THNG
16
HCP HC VIN CHNH SCH V PHT TRIN
26
17
HCA HC VIN CHNH TR CNG AN NHN DN
27
18
HCH HC VIN HNH CHNH QUC GIA
28
19
HEH HC VIN HU CN
29
20
KMA HC VIN K THUT MT M
30
21
KQH HC VIN K THUT QUN S
32
22
DNH HC VIN KHOA HC QUN S
34
23
HVN HC VIN NNG NGHIP VIT NAM
39
24
NHH HC VIN NGN HNG
42
25
HQT HC VIN NGOI GIAO
1

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

M
trng
PKH
HPN
HVQ
YQH
HTC
HTN
HYD
BUV
BKA
LDA

36

GTA

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

DCN
VHD
DDD
DPD
DKH
DDN
DDL
FPT
GHA
NHF
HBU
DKS

49

DKK

50

KTA

51

DQK

52

KHA

53

KCN

54
55
56
57
58
59

DLS
LNH
LPH
MDA
MHN
MTC

STT

Tn trng

S trang

HC VIN PHNG KHNG - KHNG QUN


HC VIN PH N VIT NAM
HC VIN QUN L GIO DC
HC VIN QUN Y
HC VIN TI CHNH
HC VIN THANH THIU NIN VIT NAM
HC VIN Y DC HC C TRUYN VIT NAM
TRNG I HC ANH QUC - VIT NAM(*)
TRNG I HC BCH KHOA H NI
TRNG I HC CNG ON
TRNG I HC CNG NGH GIAO THNG
VN TI
TRNG I HC CNG NGHIP H NI
TRNG I HC CNG NGHIP VIT - HUNG
TRNG I HC DN LP NG (*)
TRNG I HC DN LP PHNG NG(*)
TRNG I HC DC H NI
TRNG I HC I NAM(*)
TRNG I HC IN LC
TRNG I HC FPT(*)
TRNG I HC GIAO THNG VN TI
TRNG I HC H NI
TRNG I HC HO BNH(*)
TRNG I HC KIM ST H NI
TRNG I HC KINH T - K THUT CNG
NGHIP
TRNG I HC KIN TRC H NI
TRNG I HC KINH DOANH V CNG
NGH H NI(*)
TRNG I HC KINH T QUC DN
TRNG I HC KHOA HC V CNG NGH
H NI
TRNG I HC LAO NG - X HI
TRNG I HC LM NGHIP
TRNG I HC LUT H NI
TRNG I HC M - A CHT
VIN I HC M H NI
TRNG I HC M THUT CNG NGHIP

43
44
44
45
47
49
49
50
51
56

58
59
62
63
65
68
68
70
72
74
75
77
79
79
82
83
87
90
91
94
98
99
102
105

STT

M
trng

60

MCA

61
62
63
64
65

MTH
DNV
NTH
NTU
PCH

66

SKD

67

SPH

68

GNT

69

TDH

70

FBU

71

DMT

72
73
74
75
76
77
78

TDD
DTA
DTL
C01
TLA
TMA
LAH

79

ZNH

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

VHH
XDA
YHB
YTC
DCH
PBH
HGH
AD1
CD1
CHN
D20
CNH

Tn trng
TRNG I HC M THUT CNG NGHIP
CHU
TRNG I HC M THUT VIT NAM
TRNG I HC NI V H NI
TRNG I HC NGOI THNG
TRNG I HC NGUYN TRI(*)
TRNG I HC PHNG CHY CHA CHY
TRNG I HC SN KHU IN NH H
NI
TRNG I HC S PHM H NI
TRNG I HC S PHM NGH THUT
TRUNG NG
TRNG I HC S PHM TH DC TH
THAO H NI
TRNG I HC TI CHNH - NGN HNG H
NI(*)
TRNG I HC TI NGUYN V MI
TRNG H NI
TRNG I HC THNH (*)
TRNG I HC THNH TY(*)
TRNG I HC THNG LONG(*)
TRNG I HC TH H NI
TRNG I HC THU LI
TRNG I HC THNG MI
TRNG I HC TRN QUC TUN
TRNG I HC VN HO - NGH THUT
QUN I
TRNG I HC VN HO H NI
TRNG I HC XY DNG
TRNG I HC Y H NI
TRNG I HC Y T CNG CNG
TRNG S QUAN C CNG
TRNG S QUAN PHO BINH
TRNG S QUAN PHNG HO
TRNG CAO NG AN NINH NHN DN I
TRNG CAO NG CNH ST NHN DN I
TRNG CAO NG CNG NG H NI
TRNG CAO NG CNG NG H TY
TRNG CAO NG CNG NGH H NI(*)
3

S trang
106
107
107
109
112
114
114
116
121
123
123
125
129
134
136
138
140
142
143
145
147
148
151
152
153
153
154
155
155
155
156
158

STT

M
trng

92

CHK

93

COT

94

CMT

95

CBT

96

CCM

97
98

CCI
CDH

99

CLH

100

CTH

101

CTW

102

CCK

103

CKN

104

CMH

105

CNP

106
107
108

CNT
C20
CM1

109

CMD

110

CTV

111

CDT

112
113
114
114

CXH
CBM
CYM
CYZ

115

DCQ

Tn trng
TRNG CAO NG CNG NGH V KINH T
H NI
TRNG CAO NG CNG NGH V K
THUT T
TRNG CAO NG CNG NGH V MI
TRNG
TRNG CAO NG CNG NGH V THNG
MI H NI(*)
TRNG CAO NG CNG NGHIP DT MAY
THI TRANG H NI
TRNG CAO NG CNG NGHIP IN
TRNG CAO NG DU LCH H NI
TRNG CAO NG IN T - IN LNH H
NI
TRNG CAO NG KINH T - K THUT
THNG MI
TRNG CAO NG KINH T - K THUT
TRUNG NG
TRNG CAO NG KINH T CNG NGHIP
H NI
TRNG CAO NG KINH T K THUT H
NI(*)
TRNG CAO NG MA VIT NAM
TRNG CAO NG NNG NGHIP V PHT
TRIN NNG THN BC B
TRNG CAO NG NGH THUT H NI
TRNG CAO NG S PHM H TY
TRNG CAO NG S PHM TRUNG NG
TRNG CAO NG THNG MI V DU LCH
H NI
TRNG CAO NG TRUYN HNH
TRNG CAO NG XY DNG CNG TRNH
TH
TRNG CAO NG XY DNG S 1
TRNG CAO NG Y T BCH MAI
TRNG CAO NG Y T H NG
TRNG CAO NG Y T H NI
TRNG I HC T THC CNG NGH V
QUN L HU NGH(*)

S trang
159
160
161
161
163
164
164
165
167
168
169
171
172
172
174
176
178
178
180
180
181
182
183
183
184

STT/
Ch tiu
K
Tn trng/ Ngnh hc
M ngnh
Mn thi/ xt tuyn
Trng
Ghi ch
hiu
ng k
trng
A
I HC QUC GIA H NI
6180
Thng tin chung v tuyn sinh cc ngnh o to i hc chnh quy ca i hc Quc gia H Ni (HQGHN)
1. Vng tuyn sinh: HQGHN tuyn sinh trong c nc
2. i tng tuyn sinh: Ngi hc ht chng trnh THPT v tt nghip THPT trong nm KDT; ngi tt nghip THPT;
ngi tt nghip trung cp chuyn nghip, trung cp ngh v c bng tt nghip THPT; ngi tt nghip trung cp chuyn
nghip v trung cp ngh nhng cha c bng tt nghip THPT phi hc v c cng nhn hon thnh cc mn vn ha trong
chng trnh gio dc THPT khng trong thi gian b k lut cm thi theo Quy ch Tuyn sinh ca B GD & T.
3. Phng thc tuyn sinh: theo phng thc nh gi nng lc (GNL). Th sinh ng k xt tuyn vo HQGHN phi lm
bi thi GNL. i vi cc ngnh o to thuc Trng i hc Ngoi ng (HNN): ngoi bi thi GNL th sinh phi d thi
thm bi thi mn ngoi ng (l mt trong cc ting Anh, Nga, Php, Trung, c, Nht) ph hp vi yu cu u vo ca tng
chng trnh o to.Trn c s kt qu im bi thi GNL, HQGHN quy nh tiu ch v ngng m bo cht lng u
vo. Cc n v o to thuc HQGHN xy dng im trng tuyn theo phng n tuyn sinh ca n v v ch tiu cng
b trn c s quy nh v tiu ch v ngng m bo cht lng u vo.
4. Thi gian thi
- t 1: ngy 30 v 31/05/2015 (d phng: ngy 01 v 02/06/2015)
- t 2: ngy 01 v 02/08/2015 (d phng: ngy 03 v 04/08/2015)
5. a im thi: ti 07 a im thi: HQGHN (Tp. H Ni), Trng i hc Hng Hi Vit Nam (Tp. Hi Phng), Trng Cao
ng Kinh t - Ti chnh Thi Nguyn (Tnh Thi Nguyn), Trng i hc S phm k thut Nam nh (Tnh Nam nh),
Trng i hc Hng c (Tnh Thanh Ha), Trng i hc Vinh (Thnh ph Vinh), Trng i hc Kin trc Nng (Thnh
ph Nng). (Trong trng hp s th sinh ng k d thi ln, HQGHN c th t chc thm im thi ti 7 a phng ni trn v s
thng bo r a im thi trong Giy bo d thi).
6. Hnh thc ng k v d thi- Th sinh ng k d thi online theo a ch: www.cet.vnu.edu.vn (mc KDT trc tuyn) hoc
ng k trc tip ti Trung tm Kho th HQGHN (Tng 3 Nh C1T, 144 Xun Thy, Cu Giy, H Ni) hoc gi chuyn pht
nhanh qua ng bu in theo a ch: Trung tm Kho th HQGHN, Tng 3 Nh C1T, 144 Xun Thy, Cu Giy, H Ni.
5

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

- L ph ng k d thi: 100.000 i vi th sinh ch tham d bi thi GNL; th sinh ng k d thi c bi thi mn ngoi ng s
np thm 35.000 ti bui thi.
- Th sinh lm bi thi GNL theo hnh thc thi trc nghim trn my tnh; th sinh lm bi thi ngoi ng theo hnh thc tr li
trc nghim trn Phiu tr li trc nghim.
7. Thi gian ng k d thi
- t 1 t ngy 25/3/2015 n ngy 15/4/2015.
- t 2 t ngy 20/6/2015 n ngy 10/7/2015.
8. nh dng bi thi
- Bi thi GNL gm 4 hp phn: Ton hc; Ng vn; Khoa hc T nhin; Khoa hc X hi. Bi thi c 180 cu hi, gm hai hp
phn Ton hc v Ng vn mi hp phn c 50 cu hi; v hai hp phn Khoa hc T nhin (Vt l, Ha hc, Sinh hc) v Khoa
hc X hi (Lch s, a l, Gio dc Cng dn), mi hp phn c 40 cu hi. Th sinh hon thnh 140 cu hi trong thi gian
195 pht, trong , hai hp phn Ton hc, Ng vn l bt buc v t chn mt trong hai hp phn Khoa hc T nhin hoc
Khoa hc X hi.
- Bi thi mn ngoi ng l mt trong cc ting Anh, ting Nga, ting Php, ting Trung Quc, ting c v ting Nht gm 80
cu hi trc nghim. Thi gian lm bi l 90 pht. (xem chi tit trn website www.vnu.edu.vn).
9. Cng b kt qu thi
- t 1 trc ngy 06/6/2015;
- t 2 trc ngy 08/8/2015.
10. Thi gian np h s ng k xt tuyn (KXT)
- t 1: t ngy 08/6/2015 n 16h30 ngy 25/6/2015.
- t 2 (nu c xt tuyn b sung): t 10/8/2015 n 16h30 ngy 25/8/2015.
11. H s KXT: th sinh cn np cc giy t sau: Phiu KXT (c ng ti trn website ca HQGHN v cc n v o
to); Giy chng nhn u tin (nu c); Mt phong b dn sn tem v ghi r a ch lin lc ca th sinh v l ph KXT:
30.000 ng/h s.
12. Np h s KXT v l ph KXT: Th sinh chn mt trong hai cch sau: gi th bo m chuyn pht nhanh qua ng
bu in hoc np trc tip cho Hi ng tuyn sinh ca n v o to thuc HQGHN m th sinh c nguyn vng hc.
6

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

13. Xt tuyn
- Xt tuyn thng, u tin xt tuyn cc th sinh iu kin theo Quy ch tuyn sinh ca B GD&T.
- Xt tuyn nhng th sinh l hc sinh THPT chuyn tt nghip THPTt gii chnh thc trong k thi chn hc sinh gii bc
THPT cp HQGHN v t danh hiu hc sinh gii tng nm hc trong c 3 nm THPT, c hnh kim 3 nm THPT t loi tt.
(Th sinh xem chi tit v iu kin xt tuyn thng, u tin xt tuyn v ch tiu trn website ca cc n v o to ca
HQGHN).
- Cn c tiu ch, ngng m bo cht lng u vo do HQGHN quy nh v ch tiu cng b, cc n v o to thuc
HQGHN s xy dng im trng tuyn theo phng n tuyn sinh ca n v (xem chi tit ti phn phng n tuyn sinh ca
cc n v).
- Th sinh t im trng tuyn theo im bi thi GNL v im bi thi mn ngoi ng (i vi th sinh ng k xt tuyn vo
trng HNN) phi tt nghip THPT theo quy nh ca B GD & T iu kin nhp hc.
- Cc th sinh trng tuyn nhp hc, ng k vo hc cc chng trnh o to cht lng cao, ti nng, tin tin, chun quc
t nu iu kin theo quy nh ca n v o to s c vo hc cc chng trnh ny.
14. Cng b kt qu xt tuyn: Danh sch th sinh trng tuyn (i vi th sinh tt nghip THPT) v th sinh t im
ngng trng tuyn u vo (i vi th sinh cha tt nghip THPT) s c cng b trn website ca cc n v o to trc
ngy 30/6/2015 (t 1) v trc ngy 30/8/2015 (t 2, nu c xt tuyn b sung).
15. Chng trnh o to cht lng cao gm cc ngnh Cng ngh thng tin ca trng H Cng ngh; a l hc, Kh
tng hc, Thy vn, Hi dng hc, Khoa hc Mi trng ca trng HKHTN; Trit hc, Khoa hc qun l, Vn hc, Lch
s, Tm l hc, Ngn ng hc ca trng HKHXH-NV; S phm ting Anh, Ngn ng Anh, Ngn ng Trung Quc, Ngn
ng Php, Ngn ng Nht ca trng HNN; Kinh t quc t, Ti chnh Ngn hng ca trng H Kinh t; Lut hc ca Khoa
Lut.
SV c h tr kinh ph o to 7,5 triu ng/nm, c u tin h tr kinh ph hc ting Anh ti thiu t trnh bc 4
theo khung nng lc ngoi ng dng cho Vit Nam. SV tt nghip c cp bng c nhn cht lng cao.
16. Chng trnh o to ti nng gm cc ngnh Ton hc, Vt l hc, Ha hc, Sinh hc ca Trng HKHTN dnh cho
nhng SV c bit xut sc, c nng khiu v mt ngnh khoa hc c bn o to ngun nhn ti cho t nc.
7

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

Ngoi cc ch dnh cho SV chnh quy i tr, SV hc chng trnh o to ti nng c h tr thm kinh ph o to 25
triu ng/nm, c cp hc bng khuyn khch pht trin 1 triu ng/thng, c b tr phng min ph trong KTX ca
HQGHN. SV tt nghip c cp bng c nhn ti nng.
17. Chng trnh o to tin tin ti trng HKHTN: ngnh Ha hc hp tc vi Trng i hc Illinois (Hoa K),
ngnh Khoa hc Mi trng hp tc vi trng H Indiana (Hoa K), ngnh Cng ngh ht nhn hp tc vi Trng i hc
Wisconsin (Hoa K). SV c h tr 20 triu ng hc ting Anh ti thiu t trnh bc 4 theo khung nng lc ngoi
ng 6 bc dng cho Vit Nam. SV tt nghip c cp bng c nhn chng trnh tin tin.
18. Chng trnh o to chun quc t. y l cc chng trnh o to thuc nhim v chin lc ca HQGHN, gm cc
ngnh Khoa hc my tnh, Cng ngh in t - Vin thng ca trng H Cng ngh, ngnh Vt l hc lin kt vi trng H
Brown (Hoa K), ngnh a cht hc lin kt vi trng H Illinois (Hoa K), ngnh Sinh hc lin kt vi trng H Tufts
(Hoa K) ca trng HKHTN, Qun tr kinh doanh ca trng H Kinh t. SV c h tr thm kinh ph o to 17 triu
ng/nm, trong c kinh ph hc ting Anh ti thiu t trnh bc 5 theo khung nng lc ngoi ng 6 bc dng cho Vit
Nam. SV tt nghip c cp bng c nhn chng trnh chun quc t.
19. o to cng lc hai chng trnh o to (bng kp): ht nm hc th nht, SV nu c nguyn vng v iu kin v
hc lc c ng k hc thm mt chng trnh o to th hai cc n v o to trong HQGHN khi tt nghip c
cp hai vn bng i hc chnh quy. Thng tin chi tit thng xuyn c cp nht trn website ca cc n v o to.
20. Ngoi cc chng trnh o to trn cc n v o to thuc HQGHN t chc cc chng trnh o to lin kt quc t
vi cc trng i hc uy tn trn th gii, do trng i tc cp bng. Chi tit xem trn website ca cc n v o to.
21. HQGHN cha c chng trnh o to c bit dnh cho SV khim th hoc khim thnh.
22. S ch k tc x dnh cho kha tuyn sinh nm 2015: 1.600 ch.
Ghi ch: c thm cc thng tin chi tit v hnh thc ng k d thi, np l ph thi, cch lm bi thi GNL, cch KXT, xt
tuyn thng, u tin xt tuyn... th sinh c th truy cp a ch: http://www.cet.vnu.edu.vn hoc website ca HQGHN v cc
n v o to thuc HQGHN.
8

STT/
K
hiu
trng
1

QHI

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

TRNG I HC CNG
NGH
Nh E4, 144 Xun Thy, Cu
740
Giy, H Ni. T: (04) 37547865
Website: http://www.uet.edu.vn
Nhm ngnh Cng ngh thng
tin
Khoa hc my tnh
D480101
90
Cng ngh thng tin
D480201
210
H thng thng tin
D480104
60
Truyn thng v mng my tnh
D480102
60
Nhm ngnh Cng ngh k thut
in, in t v vin thng
Cng ngh K thut in t,
D510302
90
Truyn thng
Nhm ngnh Vt l k thut
Vt l k thut
D520401
60
Nhm ngnh Cng ngh k thut
in c in t v C k thut
C k thut
D520101
80
Cng ngh K thut C in t
D510203
90
- Ngnh C k thut v ngnh Cng ngh K thut C in t o to k s, c nhn nh
hng ch to v kim sot qu trnh trong Cng nghip v Mi trng, theo m hnh hp
tc gia trng i hc, vin nghin cu v tp on cng nghip.
- Ngnh Vt l k thut o to v ng dng vt l, Cng ngh nano, Vt liu v Linh kin
9

Ghi ch
- Phng thc tuyn sinh: Th sinh
phi tham d k thi GNL do
HQGHN t chc. im chun
trng tuyn theo nhm ngnh. Th
sinh trng tuyn s c phn vo
ngnh c th trong nhm ngnh da
theo nguyn vng ng k, im thi
v ch tiu ca tng ngnh.
- Xt tuyn thng, u tin xt tuyn
khng hn ch s lng theo quy
nh ca B GD & T; Xt tuyn
khong 3% tng ch tiu nhng th
sinh l hc sinh THPT chuyn tt
nghip THPT t gii chnh thc
trong k thi chn hc sinh gii bc
THPT cp HQGHN v th sinh t
danh hiu hc sinh gii tng nm
hc trong c 3 nm THPT, c hnh
kim 3 nm THPT t loi tt (chi
tit xem trn website ca trng).
- Ngnh Khoa hc My tnh v
ngnh Cng ngh K thut in t,
Truyn thng o to theo chng
trnh t trnh quc t; c
kim nh bi Mng li cc trng

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

tin tin trong cc lnh vc Vi in t, Nng lng, Y-sinh v Mi trng.


- Sinh vin cc ngnh Vt l k thut v C k thut sau nm th nht c th ng k hc
bng kp ngnh Cng ngh Thng tin.
- Trng HCN hp tc cht ch v o to v nghin cu vi cc vin nghin cu v cc
tp on cng ngh trong v ngoi nc. Sinh vin c tham gia nghin cu khoa hc,
thc hnh thc tp trong cc phng th nghim hin i; c nhiu c hi thc tp thc t
v nhn cc hc bng ca doanh nghip trong v ngoi nc.
TRNG I HC KHOA
HC T NHIN
334 ng Nguyn Tri, Thanh
Xun, H Ni. T: (04)
2
1370
38583795
Website:
http://www.hus.vnu.edu.vn
QHT Ton hc
D460101
70
Ton c
D460115
30
My tnh v khoa hc thng tin
D480105
120
Vt l hc
D440102
120
Khoa hc vt liu
D430122
30
Cng ngh ht nhn
D520403
50
Kh tng hc
D440221
60
Thy vn
D440224
30
Hi dng hc
D440228
30
Ho hc
D440112
90
Cng ngh k thut ho hc
D510401
70
10

Ghi ch
i hc ng Nam (AUN), c
u t u tin v c s vt cht,
chng trnh, gio trnh, v i ng
cn b ging dy.

- Phng thc TS: Th sinh phi


tham d k thi GNL do HQGHN
t chc.
- Th sinh c kt qu bi thi GNL
p ng tiu ch m bo cht lng
u vo do HQGHN quy nh
iu kin np ng k xt tuyn
vo cc ngnh ca trng.im
trng tuyn theo ngnh kt hp vi
im trng tuyn vo trng. Th
sinh t im trng tuyn vo trng
nhng khng im vo ngnh
theo nguyn vng 1 s c chuyn
sang ngnh hc theo nguyn vng 2,
3 nu im v cn ch tiu.
- Trng HKHTN dnh khong
30% tng ch tiu xt tuyn thng
v u tin xt tuyn cc th sinh theo
Quy ch tuyn sinh ca B GD&T

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ho dc
D720403
50
a l t nhin
D440217
50
Qun l t ai
D850103
60
a cht hc
D440201
40
K thut a cht
D520501
30
Qun l ti nguyn v mi trng D850101
60
Sinh hc
D420101
90
Cng ngh sinh hc
D420201
110
Khoa hc mi trng
D440301
80
Khoa hc t
D440306
40
Cng ngh k thut mi trng
D510406
60
- Hc cng lc hai chng trnh o to (bng kp): sau khi hc ht nm th nht, SV ngnh
Kh tng hc, Thy vn, Hi dng hc c ng k hc ngnh Cng ngh thng tin ca
Trng i hc Cng ngh; SV ngnh Qun l ti nguyn v mi trng c ng k hc
ngnh Kinh t pht trin ca Trng i hc Kinh t, SV ngnh a l t nhin c ng k
hc ngnh Qun l t ai v SV ngnh Qun l t ai c ng k hc ngnh a l t
nhin ca trng HKHTN. Nu tch ly s tn ch theo yu cu ca c hai chng trnh
o to, khi tt nghip SV c cp hai bng i hc.
TRNG I HC KHOA
HC X HI V NHN VN
336 ng Nguyn Tri, Thanh
Xun, H Ni. T: (04)
1550
38585237; 35575892. Website:
http://www.ussh.vnu.edu.vn
http://www.tuyensinh.ussh.edu.vn
11

Ghi ch
v xt tuyn khong 3% tng ch tiu
nhng th sinh l hc sinh THPT
chuyn tt nghip THPT t gii
chnh thc trong k thi chn hc sinh
gii bc THPT cp HQGHN v th
sinh t danh hiu hc sinh gii tng
nm hc trong c 3 nm THPT, c
hnh kim 3 nm THPT t loi tt
(chi tit xem trn website ca
trng).
- Lp tng cng ting Php ngnh
Ha hc: do T chc i hc Cng
ng Php ng (AUF) ti tr. Th
sinh trng tuyn nhp hc vo cc
ngnh Ha hc, Cng ngh k thut
ha hc, Ha dc nu c nguyn
vng s c xt tuyn vo lp tng
cng ting Php.
- Phng thc TS: Th sinh phi tham
d k thi GNL do HQGHN t
chc. Th sinh c kt qu bi thi GNL
p ng tiu ch m bo cht lng
u vo do HQGHN quy nh
iu kin np ng k xt tuyn vo

STT/
Ch tiu
K
Tn trng/ Ngnh hc
M ngnh
Mn thi/ xt tuyn
Trng
hiu
ng k
trng
D320101
100
QHX Bo ch
Chnh tr hc
D310201
80
Cng tc x hi
D760101
60
ng phng hc
D220213
130
Hn Nm
D220104
30
Khoa hc qun l
D340401
100
Lch s
D220310
90
Lu tr hc
D320303
50
Ngn ng hc
D220320
70
Nhn hc
D310302
60
Quan h cng chng
D360708
50
Qun tr dch v du lch v l
D340103
80
hnh
Qun tr khch sn
D340107
70
Qun tr vn phng
D340406
50
Quc t hc
D220212
90
Tm l hc
D310401
100
Thng tin hc
D320201
50
Trit hc
D220301
70
Vn hc
D220330
90
Vit Nam hc
D220113
60
X hi hc
D310301
70
3. o to c nhn ngnh Tm l hc, chuyn ngnh Tm l hc lm sng. SV c
hng cc ch u i ca Trng HKHXH&NV v c c hi chuyn tip ln cc
chng trnh lin kt o to thc s bng ting Php ca trng.
12

Ghi ch
cc ngnh ca trng. im trng
tuyn xc nh theo ngnh. Nu th sinh
khng im vo ngnh ng k
nguyn vng 1 s c chuyn vo
ngnh theo nguyn vng 2, 3 nu
im v cn ch tiu.
- Xt tuyn thng v u tin xt tuyn
thng cc th sinh theo Quy ch tuyn
sinh i hc, cao ng ca B GD&T
v xt tuyn khong 3% ch tiu nhng
th sinh t gii chnh thc trong k thi
chn hc sinh gii bc THPT cp
HQGHN v th sinh t danh hiu
hc sinh gii tng nm hc trong c 3
nm THPT l hc sinh THPT chuyn
tt nghip THPT (chi tit xem trn
website ca trng). Cc thng tin
khc:
1. Chng trnh o to cht lng cao
gm cc ngnh Khoa hc qun l, Lch
s, Ngn ng hc, Tm l hc, Trit hc
v Vn hc. Sau khi nhp hc, SV s
c hng dn ng k xt tuyn vo
hc cc chng trnh o to cht lng
cao.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

4. Quy nh v hc ngoi ng:


4.1. Ngoi ng l hc phn iu kin xt tt nghip v khng tnh vo im trung bnh chung
tch ly.
4.2. SV cc ngnh di y bt buc phi hon thnh cc hc phn Ting Anh thuc khi kin
thc chung trong chng trnh o to p ng iu kin c tip tc hc Ting Anh
chuyn ngnh: ng phng hc, Quc t hc, Qun tr Dch v Du lch v L hnh, Qun tr
khch sn, Vit Nam hc.
4.3. SV ngnh Hn Nm bt buc phi hc ngoi ng thuc khi kin thc chung trong
chng trnh o to l ting Trung.
4.4. SV cc ngnh khc nu ng k hc ting Nga, Php, Trung c s lng t hn 25
sinh vin th s hc ngoi ng l ting Anh.
TRNG I HC NGOI
NG
ng Phm Vn ng, Cu
4
1200
Giy,H Ni. T: (04) 37547269,
37548111
Website: www.ulis.vnu.edu.vn
Ting Anh
QHF Ngn ng Anh
D220201
350
S phm ting Anh
Ting Anh
D140231
200
Ngn ng Nga
Ting Anh/Ting Nga
D220202
50
S phm Ting Nga
Ting Anh/Ting Nga
D140232
20
Ngn ng Php
Ting Anh/Ting Php
D220203
100
S phm Ting Php
Ting Anh/Ting Php
D140233
25
Ting Anh hoc Ting Trung
Ngn ng Trung Quc
D220204
125
Quc
13

Ghi ch
2. Hc cng lc hai chng trnh o
to: Sau khi hc ht nm th nht, SV c
c hi hc thm mt ngnh th hai trong
cc ngnh Bo ch, Khoa hc qun l,
Qun tr Dch v Du lch v L hnh,
Quc t hc ca Trng i hc Khoa
hc X hi v Nhn vn hoc ngnh
Ting Anh, Ting Trung ca Trng H
Ngoi ng. SV hon thnh chng trnh
o to ca c hai ngnh s c nhn
hai bng c nhn chnh quy.
- Phng thc tuyn sinh: Th sinh d
thi 02 bi thi (01 bi thi nh gi nng
lc do HQGHN t chc v 01 bi thi
mn ngoi ng (l mt trong cc ting
Anh, Nga, Php, Trung, c, Nht)
ph hp vi yu cu u vo ca tng
chng trnh o to.
- im trng tuyn vo trng theo
im bi thi GNL v im trng
tuyn vo ngnh hc theo im bi thi
mn ngoi ng, nu th sinh im
trng tuyn vo trng nhng khng
im vo ngnh hc theo nguyn
vng 1 s c chuyn sang nguyn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Mn thi/ xt tuyn

Ting Anh hoc Ting Trung


25
Quc
Ngn ng c
Ting Anh/Ting c
D220205
80
Ngn ng Nht
Ting Anh/Ting Nht
D220209
125
S phm Ting Nht
Ting Anh/Ting Nht
D140236
25
Ngn ng Hn Quc
Ting Anh
D220210
75
- Cc chuyn ngnh: Ting Anh Kinh t Quc t, Ting Anh Qun tr Kinh doanh, Ting
Anh Ti chnh - Ngn hng thuc ngnh Ngn ng Anh do Trng H Ngoi ng v
Trng H Kinh t, HQGHN phi hp o to.
- Trng c o to chng trnh cht lng cao ngnh S phm ting Anh, Ngn ng
Anh, Ngn ng Trung Quc, Ngn ng Php v Ngn ng Nht.
- Sau khi hc ht nm th nht, sinh vin c c hi hc ngnh th 2 ly bng H chnh
quy: ngnh Kinh t Quc t, ngnh Ti chnh-Ngn hng ca Trng H Kinh t-HQGHN;
ngnh Qun tr dch v du lch v l hnh, ngnh Bo ch, ngnh Khoa hc qun l v ngnh
Quc t hc ca Trng H KHXH&NV-HQGHN; ngnh Lut hc ca khoa LutHQGHN; ngnh Ngn ng Anh v Ngn ng Trung Quc ca Trng HNN.
- Hc bng: Sinh vin Trng c nhn hc bng thuc ngn sch Nh nc cp theo
cc ch quy nh. Ngoi ra, hng nm Trng c hn 200 hc bng ngoi ngn sch
gm tin mt v cc chng trnh du hc, trao i sinh vin vi cc trng i hc nc
ngoi do cc c nhn v t chc ti tr dnh cho sinh vin c thnh tch trong hc tp v
rn luyn, sinh vin c hon cnh kh khn.
TRNG I HC KINH T
Nh E4, 144 Xun Thy, Cu Giy,
H Ni.
370
T: (04) 37547506 (305, 315, 325)
Website: http://www.ueb.edu.vn
S phm Ting Trung Quc

M ngnh

Ch tiu
Trng
ng k

D140234

14

Ghi ch
vng 2, 3 nu im v cn ch tiu.
- Xt tuyn thng, u tin xt tuyn
theo quy nh ca B GD & T v xt
tuyn 3% ch tiu nhng th sinh l hc
sinh THPT chuyn tt nghip THPT
t gii chnh thc trong k thi chn
hc sinh gii bc THPT cp HQGHN
v th sinh t danh hiu hc sinh gii
tng nm hc trong c 3 nm THPT,
c hnh kim 3 nm THPT t loi tt
(chi tit xem trn website ca trng).
- Sinh vin c to iu kin vay vn
h tr hc tp khng li sut, khng
gii hn s lng sinh vin c vay.

- Phng thc tuyn sinh: Th sinh


phi tham d k thi GNL do
HQGHN t chc. im trng
tuyn theo ngnh kt hp vi im

STT/
Ch tiu
K
Tn trng/ Ngnh hc
M ngnh
Mn thi/ xt tuyn
Trng
hiu
ng k
trng
D310101
50
QHE Kinh t
Kinh t quc t
D310106
80
Kinh t pht trin
D310104
40
Qun tr kinh doanh
D340101
80
Ti chnh - Ngn hng
D340201
70
K ton
D340301
50
-Trng HKT dnh 5% ch tiu tuyn thng th sinh l hc sinh THPT chuyn thuc
HQGHN p ng cc iu kin theo quy nh ca B GD&T v xt tuyn khong 3%
ch tiu nhng th sinh l hc sinh THPT chuyn tt nghip THPT t gii chnh thc
trong k thi chn hc sinh gii bc THPT cp HQGHN v th sinh t danh hiu hc
sinh gii tng nm hc trong c 3 nm THPT, c hnh kim 3 nm THPT t loi tt (chi
tit xem trn website ca trng).
- Ht nm th nht, SV c c hi hc thm ngnh th hai: ting Anh (phin dch) ca Trng
HNN, Lut kinh doanh ca Khoa Lut, Cng ngh thng tin ca Trng HCN. Ngoi ra, SV
ngnh Kinh t, Kinh t pht trin cn c c hi hc ngnh th hai Ti chnh - Ngn hng hoc
ngnh Kinh t quc t ti Trng.
TRNG I HC GIO
DC
Nh G7, 144 Xun Thy, Cu
6
300
QHS Giy, H Ni.
T: (04) 37547969. Website:
http://www.education.vnu.edu.vn
S phm Ton
D140209
50
S phm Vt l
D140211
50
S phm Ho hc
D140212
50
S phm Sinh hc
D140213
50
15

Ghi ch
trng tuyn vo trng, nu th sinh
im trng tuyn vo trng
nhng khng im vo ngnh
theo nguyn vng 1 s c chuyn
ngnh sang nguyn vng 2, 3 nu
im v cn ch tiu.
- Th sinh trng tuyn vo trng,
nu c nguyn vng, s c ng
k xt tuyn vo hc chng trnh
o to chun quc t ngnh Qun tr
kinh doanh, chng trnh o to
cht lng cao ngnh Kinh t quc
t, ngnh Ti chnh - Ngn hng.
- Phng thc tuyn sinh: Th sinh
phi tham d k thi GNL do
HQGHN t chc. im trng
tuyn theo ngnh kt hp vi im
trng tuyn vo trng, nu th sinh
im trng tuyn vo trng
nhng khng im vo ngnh
theo nguyn vng 1 ng k s
c chuyn ngnh sang nguyn
vng 2, 3 nu im v cn ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

S phm Ng vn
D140217
50
S phm Lch s
D140218
50
- Trng HGD dnh 10% ch tiu tuyn thng v u tin xt tuyn cc th sinh theo Quy
ch tuyn sinh ca B GD&T; 3% ch tiu xt tuyn cc th sinh l hc sinh THPT
chuyn thuc HQGHN tt nghip THPT t gii chnh thc trong k thi chn hc
sinh gii bc THPT cp HQGHN v th sinh t danh hiu hc sinh gii tng nm hc
trong c 3 nm THPT, c hnh kim 3 nm THPT t loi tt (chi tit xem trn website
ca trng).
- Sinh vin Trng HGD c min hc ph theo quy nh v o to c nhn s phm.
KHOA LUT
Nh E1, 144 Xun Thy, Cu
7
Giy, H Ni. T: (04)
300
QHL
37549714.Website:
http://www.law.vnu.edu.vn
Lut hc
D380101
220
Lut kinh doanh
D380109
80
- Tuyn thng v u tin xt tuyn cc th sinh theo Quy ch tuyn sinh ca B GD&T v xt
tuyn 3% ch tiu cc th sinh l hc sinh THPT chuyn thuc HQGHN tt nghip THPT t
gii chnh thc trong k thi chn hc sinh gii bc THPT cp HQGHN v th sinh t danh hiu
hc sinh gii tng nm hc trong c 3 nm THPT, c hnh kim 3 nm THPT t loi tt (chi tit
xem trn website ca Khoa).
- Ht nm th nht, SV c c hi hc thm ngnh th hai ti trng HNN, HKT ca
HQGHN.
- SV trng tuyn nhp hc vo Khoa Lut c xt tuyn vo hc chng trnh o to
cht lng cao ngnh Lut hc nu iu kin xt tuyn.
16

Ghi ch
tiu.
- Sau khi hc ht nm th nht, sinh
vin c c hi hc thm ngnh th
hai ti trng HKHXH&NV,
Trng HKHTN v cc trng i
hc thnh vin khc ca HQGHN.

- Phng thc tuyn sinh: Th sinh


phi tham d k thi GNL do
HQGHN t chc. im trng
tuyn theo ngnh kt hp vi im
trng tuyn vo Khoa, nu th sinh
im trng tuyn vo Khoa nhng
khng im vo ngnh theo
nguyn vng 1 ng k s c
chuyn ngnh sang nguyn vng 2
nu im v cn ch tiu.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

KHOA Y DC
8
144 Xun Thy, Cu Giy, H
100
QHY Ni. T: (04) 85876172
Website: www.smp.vnu.edu.vn
Dc hc
D720401
50
Y a khoa
D720101
50
- Khoa Y Dc dnh 5% ch tiu tuyn thng cc th sinh theo Quy ch tuyn sinh ca
B GD&T v xt tuyn 3% ch tiu cc th sinh l hc sinh THPT chuyn thuc
HQGHN tt nghip THPT, t gii chnh thc trong k thi chn hc sinh gii bc
THPT cp HQGHN c hnh kim 3 nm THPT t loi tt (chi tit xem trn website
ca Khoa).
KHOA QUC T
144 Xun Thy, Cu Giy, H
9
Ni. T: (04) 37548065/
QHQ 35577275. Hotline: 01689884488
Website:
http://www.khoaquocte.vn
Kinh doanh quc t (o to bng
ting Anh)
K ton v phn tch kim ton
(o to bng ting Anh/ting
Nga)
H thng thng tin Qun l

250

110
100
40
17

Ghi ch

- Phng thc tuyn sinh: Th sinh


phi tham d k thi GNL do
HQGHN t chc vi phn kin
thc t chn l T duy nh lng 2
(Kin thc Vt l, Ha hc, Sinh
hc). im trng tuyn theo ngnh
hc, Khoa s xt im bi thi GNL
t cao xung thp n ch tiu.

- Phng thc tuyn sinh: im


trng tuyn theo ngnh hc.
Xt tuyn t 1: i vi tt c cc
th sinh tham d k thi GNL v c
im bi thi ti thiu t ngng
m bo cht lng u vo do
HQGHN quy nh.
- Xt tuyn t 2 (nu cn ch tiu):
+ i vi tt c cc th sinh tham d
k thi GNL v c im bi thi ti
thiu t ngng m bo cht lng
u vo do HQGHN quy nh.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

- Tuyn thng, u tin xt tuyn cc th sinh theo Quy ch tuyn sinh ca B GD&T v xt
tuyn 3% ch tiu cc th sinh l hc sinh THPT chuyn thuc HQGHN tt nghip THPT
t gii chnh thc trong k thi chn hc sinh gii bc THPT cp HQGHN v th sinh t
danh hiu hc sinh gii tng nm hc trong c 3 nm THPT, c hnh kim 3 nm THPT t
loi tt (chi tit xem trn website ca Khoa).
- Hc bng: Khoa dnh ngn sch cp hc bng di hn v ngn hn dnh cho sinh vin
c thnh tch hc tp v rn luyn. Ngoi cc hc bng trn, sinh vin thuc chng trnh
lin kt o to c c hi nhn c hc bng ca trng H nc ngoi.
- Ngoi ra, Khoa c cc chng trnh lin kt o to vi cc trng H nc ngoi dnh
cho th sinh tt nghip THPT theo hnh thc xt tuyn (chi tit xem trn website ca
Khoa).
HC VIN AN NINH NHN
10
1000
DN
Km9 ng Nguyn Tri, Q.H
ANH
ng, H Ni. T: 069.45541
Cc ngnh o to i hc cho
850
lc lng Cng an
iu tra trinh st
Ton, Vt l, Ha hc
D860102
Ton, Vt l, Ting Anh
660
Ng
vn, Lch s, a l
iu tra hnh s
D860104
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ngn ng Anh
D220201
40
Ton, Ng vn, TING ANH
Ngn ng Trung Quc
D220204
30
Cng ngh thng tin
Ton, Vt l, Ha hc
D480201
25
Ton, Vt l, Ting Anh
An ton thng tin
D480202
25
18

Ghi ch
+ i vi cc th sinh khng tham
d k thi GNL, ng k s dng
kt qu k thi THPT Quc gia theo
cc t hp cc mn Ton, Vt l, Ha
hc (khi A); Ton, Vt l, Ting
Anh (khi A1) v Ton, Vn, Ngoi
ng (khi D). im xt tuyn theo
ngng m bo cht lng u vo
do B GD & T quy nh i vi
tng khi tng ng + 3 im.
* H cng an
- Ch tiu c th do B Cng an phn
b v cng b sau.
- Phng thc tuyn sinh: Trng
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- Th sinh d tuyn theo ch tiu o
to cho ngnh Cng an phi qua s
tuyn ti Cng an tnh, TP trc thuc
Trung ng ni ng k h khu
thng tr.
- Vng tuyn sinh:
+ Cc ngnh iu tra trinh st, iu
tra hnh s tuyn sinh pha Bc (t

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Lut

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

D380101

Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh

70

Cc ngnh o to i hc h
dn s

150

Cng ngh thng tin

D480201

Lut

D380101

HC VIN M NHC QUC


GIA VIT NAM
S 77 Ho Nam, phng Ch
NVH Da, qun ng a, TP H Ni
Website: www.vnam.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh

11

m nhc hc
Sng tc m nhc
Ch huy m nhc
Thanh nhc

50
100
150

Ng vn, Chuyn ngnh, Kin thc


m nhc tng hp (c ghi m)
Ng vn, Chuyn ngnh, Kin thc
D210203
m nhc tng hp (c ghi m)
Ng vn, Chuyn ngnh, Kin thc
D210204
m nhc tng hp (c ghi m)
Ng vn, Chuyn ngnh, Kin thc
D210205
m nhc tng hp (c ghi m)
D210201

19

150

Ghi ch
Qung Bnh tr ra)
+ Cc ngnh cn li tuyn sinh trong
ton quc.
* H dn s:
- Vng tuyn sinh: Ton quc
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
NV2 th sinh khng trng tuyn NV1
vo Hc vin ANND
1. Tuyn sinh trong c nc
2. Ngy thi: T ngy 23/07/2015 n
25/07/2015 (Mn Ng vn xt tuyn).
3. Pht phiu thi chnh thc: ngy
22/07/2015 ti Ban tuyn sinh
trng, khng gi qua Bu in.
4. a im thi: 77 Ho Nam
ch Da - ng a H Ni.
5. Mn thi: Chuyn ngnh, Kin thc
m nhc tng hp v Ghi m. Cc
chi tit c th; cc mn thi s c
thng bo t ngy 01/04/2015 ti
phng tuyn sinh Hc Vin m nhc
Quc gia Vit Nam hoc lin h qua

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

HBT

Mn thi/ xt tuyn

Ghi ch

Ng vn, Chuyn ngnh, Kin thc


m nhc tng hp (c ghi m)
Ng vn, Chuyn ngnh, Kin thc
Piano
D210208
m nhc tng hp (c ghi m)
Ng vn, Chuyn ngnh, Kin thc
Nhc Jazz
D210209
m nhc tng hp (c ghi m)
Ng vn, Chuyn ngnh, Kin thc
Biu din nhc c truyn thng
D210210
m nhc tng hp (c ghi m)
7. Trng c k tc x cho sinh vin c nhu cu v c hng ch hc bng trong hc
tp theo quy nh ca B GD&T.
Lu : Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam khng t chc thi s tuyn.

in thoi: (04) 35141617 hoc


Website www.vnam.edu.vn. Ring
cc chuyn ngnh 5;7;8 th sinh phi
ghi ng tng tn chuyn ngnh d
thi trn h s ng k d thi.
6. iu kin d thi: C 1 trong 2 loi
bng sau: 1/Bng tt nghip THPT
hoc THBT v c trnh m nhc
tng ng Trung hc m nhc
chuyn nghip. 2/Kt qu hc b 3
nm hc (10;11;12) c ph t cng
chng np theo h s tuyn sinh.

HC VIN BO CH - TUYN
TRUYN
S 36 Xun Thy, Cu Giy, H
Ni. T: 0437546963 chn 307,
306; Fax: 0437548949;
Website: www.ajc.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

1. Vng tuyn sinh: tuyn sinh


trong c nc
2. Phng thc tuyn sinh: Hc
vin xt tuyn theo 3 nhm ngnh
cn c kt qu thi THPT Quc gia.
Ring nhm 1 ngnh Bo ch t chc
thi b sung mn Nng khiu bo ch.
2.1. Xt tuyn h s:
Th sinh cn tha mn cc iu kin
sau:
- C kt qu xp loi hc lc tng
nm hc trong 3 nm Trung hc ph
thng t 6,0 tr ln;

Biu din nhc c phng Ty

12

M ngnh

Ch tiu
Trng
ng k

D210207

1550

Bo ch

D320101

Trit hc
Kinh t

D220301
D310101

Ng vn, Nng khiu bo ch, Ton


Ng vn, Nng khiu bo ch, Lch s
Ngvn, Nng khiu bo ch, Ting
Anh
Ng vn, Ton, Lch s;
Ng vn, Ton, a l;
20

435
100
100

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Lch s
Ng vn, Ton, Ting Anh
D220310
50
Xy dng ng v Chnh quyn
D310202
50
nh nc
Chnh tr hc
D310201
435
Xut bn
D320401
50
X hi hc
D310301
50
Cng tc x hi
D760101
50
Quan h quc t
D310206 TING ANH, Ng vn, Ton;
100
Quan h cng chng
D360708 TING ANH, Ng vn, Lch
50
s;
Qung co
D320110
40
Ngn ng Anh
D220201 TING ANH, Ng vn, a l
40
2.4. Cc chuyn ngnh o to:
- Ngnh Trit hc gm 2 chuyn ngnh: Trit hc Mc - Lnin; Ch ngha x hi khoa
hc;
- Ngnh Kinh t gm 2 chuyn ngnh: Kinh t chnh tr Mc - Lnin; Qun l kinh t;
- Ngnh Chnh tr hc gm 7 chuyn ngnh: Qun l hot ng t tng - vn ha; Chnh tr pht
trin; Qun l x hi; T tng H Ch Minh; Vn ha pht trin; Chnh sch cng; Khoa hc
Qun l nh nc;
- Ngnh Bo ch gm 7 chuyn ngnh: Bo in; nh bo ch; Bo pht thanh; Bo truyn
hnh; Quay phim truyn hnh; Bo mng in t; Bo ch a phng tin;
- Quan h quc t gm 2 chuyn ngnh: Thng tin i ngoi; Quan h chnh tr v truyn thng
quc t.
Khi ng k d thi, th sinh cn ng k m chuyn ngnh d thi (thng tin v m chuyn
ngnh c ng ti trn website Hc vin www.ajc.edu.vn).
2.5. Lch thi tuyn:
21

Ghi ch
- Hnh kim 3 nm Trung hc ph
thng xp loi Kh tr ln;
- im trung bnh cc mn thi Trung
hc ph thng Quc gia t 6,0 tr
ln (theo thang im 10).
2.2. Thi mn Nng khiu ti trng
(i vi th sinh ng k thi ngnh
Bo ch) gm 2 phn: Bi thi trc
nghim (3 im) v bi thi t lun (7
im). Tng thi gian lm bi thi
Nng khiu bo ch: 150 pht. Bi thi
Nng khiu do Hc vin ra v t
chc chm thi.
2.3. Xc nh im trng tuyn: theo
ngnh, chuyn ngnh da trn tng
im cc mn thi quy nh cho tng
nhm ngnh xp t cao xung thp.
Cc mn thi thuc nhm ngnh 1,
nhm ngnh 2 tnh h s 1, mn
Ting Anh thuc nhm ngnh 3 tnh
h s 2.

STT/
K
hiu
trng

13
BPH

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

- Nhm ngnh 1: nhn h s xt tuyn ngay sau khi c kt qu thi THPT Quc gia v kt
thc trc 10 ngy so vi thi hn xt tuyn t 1 theo quy nh. T chc thi mn Nng
khiu bo ch d kin vo 12/8/2015, cng b danh sch th sinh trng tuyn d kin vo
ngy 15/8/2015. Tr h s cho th sinh khng trng tuyn ngnh Bo ch d kin trong 5
ngy cui theo lch xt tuyn t 1 ca B GD&T.
- Nhm ngnh 2, nhm ngnh 3: quy trnh xt tuyn, h s v thi gian xt tuyn theo quy
nh ca B GD&T.
Cc chuyn ngnh o to ging vin l lun chnh tr (Trit hc, Ch ngha x hi khoa hc,
Kinh t chnh tr, Lch s ng Cng sn Vit Nam, T tng H Ch Minh) c min hc
ph. Th sinh d thi cc chuyn ngnh ny khng ni ngng, ni lp, khng b d tt v ngoi
hnh. Th sinh d thi chuyn ngnh Quay phim truyn hnh phi c sc khe tt, khng mc cc
bnh, d tt v mt, ngoi hnh ph hp (nam cao 1m65, n cao 1m60 tr ln).
HC VIN BIN PHNG
655
- Phng Sn Lc, Sn Ty, H
Ni
- T: 043 383 0531
- Website: www.hvbp.edu.vn
Cc ngnh o to i hc qun
255
s
Bin phng
Ng vn, Lch s, a l
D860206
255
o to theo a ch cho B
400
Cng an
i hc chnh quy: Ngnh Bin
Ng vn, Lch s, a l
D860206
150
phng
Cao ng chnh quy: Ngnh Bin C860206
Ng vn, Lch s, a l
150
22

Ghi ch

* i hc qun s:
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia. Th sinh ng k v d K
thi THPT Quc gia nm 2015 theo
quy nh ca B GD&T.
- Th sinh ng k xt tuyn vo h
i hc qun s phi qua s tuyn, c
tiu chun quy nh ca B Quc
phng;
- Vng tuyn sinh: Tuyn th sinh
nam trong c nc.

STT/
K
hiu
trng

14
CSH

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

phng
o to lin thng t cao ng ln
Ng vn, Lch s, a l
D860206
100
i hc
- im trng tuyn, xt theo khu vc: Pha Bc t tnh Qung Bnh tr ra; pha Nam xc nh
n tng qun khu. Trng hp xt tuyn n mt mc im nht nh vn cn ch tiu, nhng
s th sinh cng bng im cao hn s lng ch tiu cn li, thc hin xt tuyn theo cc tiu
ch ph, nh sau:
1) Tiu ch 1: Th sinh c im thi mn Vn cao hn s trng tuyn.
2) Sau khi xt tiu ch 1, trng vn cn ch tiu, nhng c nhiu th sinh cng bng im, cng c
tiu ch 1 nh nhau, th xt n cc tiu ch ph tip theo nh phn quy nh xt tuyn tiu ch ph ca
Hc vin K thut qun s.
* o to theo a ch cho B Cng an: Ngun tuyn do B Cng an quy nh.
HC VIN CNH ST
NHN DN
Phng C Nhu 2, Q.Bc T Lim,
H Ni. T: (04.38385246)
Website:www.hvcsnd.edu.vn
Cc ngnh o to i hc cho
lc lng Cng an
iu tra trinh st
iu tra hnh s
Qun l Nh nc v an ninh trt

1170

1070
D860102
D860104
D860109

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
23

950

- Phng thc tuyn sinh: Trng


da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- Th sinh d tuyn theo ch tiu o
to cho ngnh Cng an phi qua s
tuyn ti Cng an tnh, TP trc thuc
Trung ng ni ng k h khu
thng tr.
- Vng tuyn sinh: Cc ngnh ngn
ng Anh, Ngn ng Trung Quc,

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
t
K thut hnh s
Qun l, gio dc v ci to phm
nhn
Tham mu, ch huy v trang bo
v an ninh trt t
Ngn ng Anh
Ngn ng Trung Quc
Lut
o to i hc h dn s
Lut

15

M ngnh

D860108
D860111
D860112
D220201
D220204
D380101

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh

HC VIN CNG NGH


BU CHNH VIN THNG

40
30

100
100

2.550

24

Lut tuyn sinh trong ton quc. Cc


ngnh cn li tuyn sinh pha Bc (t
Qung Bnh tr ra)
* H dn s:
- Vng tuyn sinh: Ton quc
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
NV2 th sinh khng trng tuyn NV1
vo Hc vin CSND.

50

3.700

BVH C S O TO PHA BC
Km 10 ng Nguyn Tri, Qun
H ng, H Ni.
T: (04) 33528122,
(04) 33512252;
Fax: (04) 33829236
Portal: http://ptit.edu.vn v

Ghi ch

- Vng tuyn sinh: Trong c nc


- Phng thc tuyn sinh:
+ Trnh i hc, cao ng: Hc
vin da vo kt qu k thi THPT
Quc gia thc hin xt tuyn.
+ Xt tuyn theo tng ngnh hc v
t hp mn thi.
- Mc hc ph:Hc vin cng b cng
khai mc hc ph hng nm. Nm hc

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

http://tuyensinh.ptit.edu.vn
BVH Cc ngnh o to i hc:
K thut in t, truyn thng
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh thng tin
An ton thng tin
Cng ngh a phng tin
Qun tr kinh doanh
Marketing
K ton
BVH Cc ngnh o to cao ng:
Cng ngh k thut in t, truyn
thng
K ton
BVS

M ngnh

D520207
D510301
D480201
D480299
D480203
D340101
D340115
D340301
C510302
C340301

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh

C S O TO PHA NAM
S 11 Nguyn nh Chiu,
Phng aKao, Qun 1, Tp. H
Ch Minh. T: (08) 38297220;
Fax: (08) 39105510
Portal: http://ptithcm.edu.vn v
http://tuyensinh.ptit.edu.vn

Ch tiu
Trng
ng k
2.450
460
220
680
200
320
200
170
200
100
50
50
1.150

25

Ghi ch
2015-2016 hc ph l 320.000 /tn ch
(i vi h i hc) v 220.000 /tn
ch (i vi h cao ng).
- Cc chnh sch h tr hc bng
c bit:
+ Min 100% hc ph trong sut qu
trnh hc tp i vi cc th sinh c kt
qu thi tuyn sinh t 27,00 im tr
ln (theo thang im 10) v cc th sinh
tham gia i tuyn Olympic quc t;
th sinh t gii Nht hc sinh gii
Quc gia ng k tuyn thng vo Hc
vin. Ngoi ra, sinh vin s nhn c
cc phn thng c gi tr khi nhp
hc.
+ Min 50% hc ph trong sut qu
trnh hc tp i vi cc th sinh c
kt qu thi tuyn sinh t 25,00 n
26,50 im (theo thang im 10) v
cc th sinh t gii Nh, gii Ba hc
sinh gii Quc gia ng k tuyn
thng vo Hc vin.
+ Hc vin to iu kin b tr vic
lm cho cc sinh vin trn khi ra
trng ti cc n v o to, nghin

STT/
K
Tn trng/ Ngnh hc
hiu
trng
BVS Cc ngnh o to i hc:
K thut in t, truyn thng
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh thng tin
An ton thng tin
Cng ngh a phng tin
Qun tr kinh doanh
Marketing
K ton
BVS Cc ngnh o to cao ng:

M ngnh

D520207
D510301
D480201
D480299
D480203
D340101
D340115
D340301

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k
950
140
130
200
70
130
100
60
120
200

Ton, Vt l, Ha hc;
100
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Qun tr kinh doanh
Ton, Vt l, Ting Anh;
C340101
100
Ton, Ng vn, Ting Anh
Thng tin chi tit hn v tuyn sinh v o to ca Hc vin c th xem trn trang thng
tin in t ca Hc vin ti cng thng tin in t: http://ptit.edu.vn.
HC VIN CHNH SCH V
16
500
PHT TRIN
Ta nh B K hoch v u t, L
HCP D25, Ng 8B, Tn Tht Thuyt, Cu
Giy, H Ni.
T: (04)85898694;
Website: www.apd.edu.vn
Cng ngh thng tin

C480201

26

Ghi ch
cu, sn xut ca Hc vin v cc
n v lin kt vi Hc vin nu t
kt qu hc tp loi Gii tr ln.
+ Chnh sch hc bng trn c p
dng cho ton b cc t xt tuyn
ca Hc vin.
+ Hc vin khng gii hn s lng
th sinh c u tin xt tuyn thng.
+ K tc x: C s pha Bc c 200
ch, C s pha Nam c y s
ch cho sinh vin kha mi.
+ Tt c sinh vin hc ti Hc vin
c thnh tch hc tp tt s c c hi
c nhn cc sut hc bng ca B
Thng tin & Truyn thng v ca cc
Doanh nghip Vin thng, Cng
ngh thng tin cng nh c u
tin tuyn dng sau khi tt nghip.
- Phng thc TS: S dng kt qu
k thi THPT Quc gia tuyn sinh.
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- Hc ph: Theo quy nh ca nh
nc i vi trng cng lp.
- Thng tin chi tit tham kho ti

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cc ngnh o to i hc:
Kinh t

D310101

Kinh t quc t

D310106

Qun tr kinh doanh

D340101

Qun l nh nc

D310205

Ti chnh - Ngn hng

D340201

HC VIN CHNH TR
CNG AN NHN DN
S 29 ph L Vn Hin, Phng
c Thng, Q.Bc T Lim, H
HCA
Ni.
T: (04)38386977
Ngnh o to i hc
Xy dng ng v Chnh quyn
nh nc
Th sinh pha Bc
Th sinh pha Nam

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

a ch:
Website:http://www.apd.edu.vn;
Email: phongdaotao.hcp@moet.edu.vn
in thoi: 04 85898694/
04 37957368; Fax: 04 35562392

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ha hc

17

Ghi ch

250

D310202

Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh

250
150
100

27

- Phng thc tuyn sinh: Da vo


kt qu k thi THPT Quc gia.
- Th sinh d tuyn phi qua s tuyn
ti Cng an tnh, TP trc thuc
Trung ng ni ng k h khu
thng tr.
- Vng tuyn sinh: Ton quc

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

HC VIN HNH CHNH


QUC GIA
* C s pha Bc: 77 Nguyn
Ch Thanh, Q. ng a, H Ni;
HCH
T: 04.38343490; Fax:
04.38358943
Website: http://www.napa.vn
Cc ngnh o to i hc:

Mn thi/ xt tuyn

18

Qun l nh nc

HCS

19

HC VIN HU CN
- Phng Ngc Thy, Long Bin,
H Ni- T: 069 695 115
- Website:
www.hocvienhaucan.edu.vn

Ghi ch

1500

D310205

* C s pha Nam: S 10 ng
3 thng 2, Q. 10, TP. H Ch
Minh;T: 08.38653383; Fax:
08.38658559
Website: http://www.napa.vn
Cc ngnh o to i hc:
Qun l nh nc

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ting Anh, Ng vn.

900

- Vng tuyn: Tuyn sinh trong c


nc.
- Phng thc tuyn sinh: Hc vin
tuyn sinh da vo kt qu k thi
THPT Quc gia;

600

D310205

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ting Anh, Ng vn.

28

1035

- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn


c s kt qu ca K thi THPT Quc gia.
Th sinh ng k v d K thi THPT Quc
gia nm 2015 theo quy nh ca B GD &
T.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cc ngnh o to i hc qun
s
Hu cn qun s
D860226
Cc ngnh o to i hc dn
HFH
s

Mn thi/ xt tuyn

HEH

Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

K thut xy dng
Cc ngnh o to cao ng
HFH
dn s

D580208

Ti chnh - Ngn hng

C340201

K ton

C340301

HFH

Ch tiu
Trng
ng k
485

Ton, Vt l, Ho hc

485
250

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc

100
100
50
200

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

100
100

o to Lin thng i hc dn
s
Ti chnh - Ngn hng

D340201

Ton, Vt l, Ho hc

50

K ton

D340301

Ton, Vt l, Ho hc

50

100

29

Ghi ch
- Khi c nhiu th sinh cng bng im
thc hin xt tuyn theo cc tiu ch ph,
nh phn quy nh xt tuyn tiu ch ph
ca Hc vin K thut qun s.
* i hc qun s:
- Th sinh ng k xt tuyn vo h i hc
qun s phi qua s tuyn, c tiu
chun quy nh ca B Quc phng
(thanh nin ngoi Qun i s tuyn ti
Ban TSQS cp qun, huyn, th; qun
nhn ti ng s tuyn ti Ban TSQS cp
trung on v tng ng);
- Vng tuyn sinh: Tuyn nam thanh nin
trong c nc.
- im trng tuyn: Xt theo khu vc pha
Nam v pha Bc. Tuyn 10 ch tiu i o
to nc ngoi.
* i hc, cao ng dn s:
- Vng tuyn sinh: Tuyn nam, n thanh
nin trong c nc.
- im trng tuyn: Theo ngnh.
- T l xt tuyn ca cc t hp theo quy
ch ca B GD & T.
- Hc ph theo quy nh chung ca Nh
nc.
- C k tc x cho sinh vin h dn s.
* Lin thng i hc:
Thc hin theo Quy ch ca B GD&T
ban hnh nm 2015.

STT/
K
Tn trng/ Ngnh hc
M ngnh
hiu
trng
20
HC VIN K THUT MT M
* C s 1: S 141 ng Chin
Thng, Tn Triu, Thanh Tr, H
KMA
Ni (Km s 9 ng H Ni i
H ng).
* C s 2: S 17A ng Cng
Ha, Phng 4, Qun Tn Bnh,
TP. H Ch Minh.
Website: www.actvn.edu.vn
Cc ngnh o to i hc (h
dn s):
An ton thng tin
D480202

21

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
500

500
Ton, Vt l, Ha hc

HC VIN K THUT QUN


S
- S 236, ng Hong Quc
Vit, Cu Giy, H Ni.
- T: 069 698 262
Website: www.mta.edu.vn

3055

30

Ghi ch
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong
c nc, h dn s ;
- Phng thc tuyn sinh:
+ Hc vin da vo kt qu k thi
THPT Quc gia xt tuyn;
+ im xt tuyn l tng im 3 mn
thi ca k thi THPT Quc gia: Ton,
Vt l, Ha hc.
- iu kin d tuyn:
+ Tt nghip THPT v iu kin
c xt tuyn vo i hc, cao ng
theo quy nh ca B GD&T;
+ im tng kt trung bnh tng nm
hc THPT 3 mn Ton, Vt l, Ha
hc 6,0
- H s d tuyn:
+ n xin d tuyn;
+ Phiu im kt qu k thi tt
nghip THPT Quc gia;
+ Hc b THPT c cng chng
Chi tit xem thm ti website ca Hc vin
K thut Mt m : http:// actvn.edu.vn/
Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia. Th sinh ng k v d K
thi THPT Quc gia nm 2015 theo
quy nh ca B GD & T. Vng
tuyn sinh: Tuyn nam, n thanh

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Cc ngnh o to k s qun
s
DQH Cc ngnh o to k s dn s
Cng ngh thng tin
K thut phn mm
Khoa hc my tnh
H thng thng tin
Truyn thng v mng my tnh

KQH

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

D860210

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh

385

D480201
D480103
D480101
D480104
D480102

Cng ngh k thut in, in t

D520201

K thut iu khin v t ng
ha

D520216

Cng ngh k thut c kh

D510201

Cng ngh k thut c in t


K thut xy dng
K thut xy dng cng trnh giao
thng

D510203
D580208

Cng ngh k thut ha hc

D510401

o to lin thng cao ng ln


i hc
Cng ngh thng tin
Cng ngh k thut in, in t
K thut iu khin v t ng ha

D580205

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Ting Anh

1590
80
80
80
80
80
240
200
270
120
120
120
120
400

D480201
D520201
D520216

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
31

80
65
65

Ghi ch
nin trong c nc.
Trng hp xt tuyn n mt mc
im nht nh vn cn ch tiu,
nhng s th sinh cng bng im
cao hn s lng ch tiu cn li,
thc hin xt tuyn theo cc tiu ch
ph, nh sau:
1) Tiu ch 1: Th sinh c im thi
mn Ton cao hn s trng tuyn.
2) Tiu ch 2: Sau khi xt tiu ch 1,
trng vn cn ch tiu, nhng c
nhiu th sinh cng bng im, cng
c tiu ch 1 nh nhau, th xt n
tiu ch 2, nh sau: Th sinh c tng
cng im tng kt mn hc ca 3
mn xt tuyn trong 5 hc k (hc k
I, hc k II ca nm hc lp 10, lp
11 v hc k I nm lp 12) cao hn
s trng tuyn.
3) Tiu ch 3: Sau khi xt tiu ch 2,
trng vn cn ch tiu, nhng c
nhiu th sinh cng bng im, cng
c tiu ch 1 v tiu ch 2 nh nhau
th xt n tiu ch 3, nh sau: Th

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut c kh

D510201

Cng ngh k thut c in t


K thut xy dng
Cc ngnh o to cao ng
dn s
Cng ngh thng tin
Cng ngh thng tin cht lng
cao Hc vin KTQS - Apptech
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut iu khin v
t ng ha
Cng ngh k thut t

D510203
D580208

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k
60
30
100
680
100

C480201
C510301
C510303

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh

C510205

100
180
160
140

* K s dn s:
- im trng tuyn: Theo ngnh.
- T l xt tuyn ca cc t hp theo quy ch ca B GD & T.
- m bo ch trong KTX cho sinh vin nm th nht.
* Cao ng dn s:
- im trng tuyn: Theo ngnh.
- m bo ch trong KTX cho sinh vin nm th nht.
- Hc ph theo quy nh ca Nh nc.
* Lin thng i hc:
Thc hin theo Quy ch ca B GD&T ban hnh nm 2015
32

Ghi ch
sinh c tng cng im tng kt mn
hc ca 3 mn xt tuyn k 1 nm
lp 12 cao hn s trng tuyn.
Khi xt n tiu ch 3 vn cha
ch tiu, Ch tch Hi ng tuyn
sinh trng xem xt tuyn nguyn
vng b sung tip theo.
* K s qun s:
- Th sinh ng k xt tuyn vo h i
hc qun s phi qua s tuyn, c
tiu chun quy nh ca B Quc phng
(thanh nin ngoi Qun i s tuyn ti
Ban TSQS cp qun, huyn, th; qun
nhn ti ng s tuyn ti Ban TSQS cp
trung on v tng ng);
- Tuyn th sinh nam, n. Trong ,
s n tuyn ti a bng 10% ch tiu
ngnh Cng ngh thng tin v in
t vin thng.
- im trng tuyn: Xt ring cho
cc i tng nam, n v khu vc
pha Nam, pha Bc. T l xt tuyn
t hp cc mn Ton, Vt l, Ting
Anh khng qu 25% tng ch tiu.
- Tuyn 65 ch tiu i o to nc ngoi.

STT/
K
hiu
trng
22

NQH

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

HC VIN KHOA HC
QUN S
- S 322, ng L Trng Tn,
Hong Mai, H Ni.
- T: 043 565 9449
- Website:
http://www.hocvienkhqs.edu.vn
Cc ngnh o to i hc qun
s

385

85

Trinh st k thut

D860202

Ngn ng Anh
Ngn ng Nga

D220201
D220202

Ngn ng Trung Quc

D220204

Quan h quc t
Cc ngnh o to i hc dn
DNH
s
Ngn ng Anh
Ngn ng Trung Quc
* i hc qun s:

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

D310206

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
TING ANH, Ton, Ng vn
TING ANH, Ton, Ng vn
TING NGA, Ton, Ng vn
TING ANH, Ton, Ng vn
TING TRUNG QUC, Ton,
Ng vn
TING ANH, Ton, Ng vn

28
27
10
10
10
300

D220201
D220204

TING ANH, Ton, Ng vn


TING ANH, Ton, Ng vn
TING TRUNG QUC, Ton,
Ng vn
33

200
100

Ghi ch
Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia (Cc ngnh Ngoi ng v
Quan h quc t v Quc phng mn
Ngoi ng l mn thi chnh, nhn h
s 2; ngnh Trinh st k thut khng
xc nh mn thi chnh). Th sinh
ng k v d K thi THPT Quc gia
nm 2015 theo quy nh ca B GD
& T.
Trng hp xt tuyn n mt mc
im nht nh vn cn ch tiu,
nhng s th sinh cng bng im
cao hn s lng ch tiu cn li,
thc hin xt tuyn theo cc tiu ch
ph, nh sau:
1) Tiu ch 1: Th sinh xt tuyn vo
ngnh Trinh st k thut c im thi
mn Ton cao hn s trng tuyn; th
sinh xt tuyn vo cc ngnh Ngoi
ng v Quan h quc t v Quc
phng c im thi mn thi chnh cao
hn s trng tuyn.
2) Sau khi xt tiu ch 1, trng vn
cn ch tiu, nhng c nhiu th sinh

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

- Th sinh ng k xt tuyn vo h i hc qun s phi qua s tuyn, c tiu chun quy nh


ca B Quc phng (thanh nin ngoi Qun i s tuyn ti Ban TSQS cp qun, huyn, th;
qun nhn ti ng s tuyn ti Ban TSQS cp trung on v tng ng);
- Ngnh Trinh st K thut ch tuyn th sinh nam; t l xt tuyn t hp cc mn Ton, L,
Ting Anh khng qu 25% tng ch tiu;
- Cc ngnh Ngoi ng v Quan h quc t v Quc phng tuyn sinh 10% ch tiu l n
trong c nc;
- im trng tuyn: Theo ngnh v theo cc i tng nam, n v khu vc pha Nam,
pha Bc;
- Tuyn 20 ch tiu i o to cc trng ngoi Qun i.
* i hc dn s:im trng tuyn: Theo ngnh.
- Vng tuyn sinh: Tuyn nam, n thanh nin trong c nc.
- Hc ph theo quy nh chung ca Nh nc.
- C k tc x cho sinh vin h dn s.
HC VIN NNG NGHIP
23
8700
VIT NAM
Th trn Tru Qu, Gia Lm, H
Ni. T: 0462617520; Fax:
HVN
0438276554
Website: www.vnua.edu.vn
7800
Cc ngnh o to i hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
K thut c kh
D520103
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn.
34

Ghi ch
cng bng im, cng c tiu ch 1
nh nhau, th xt n cc tiu ch ph
tip theo nh phn quy nh xt
tuyn tiu ch ph ca Hc vin K
thut qun s.

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh: Hc
vin cn c vo kt qu k thi THPT
Quc gia ti cc cm thi do cc
trng i hc nng lc ch tr.
- im trng tuyn theo ngnh.
1/ Tuyn sinh bc i hc h chnh
quy:
+ Cc chuyn ngnh xem chi tit
trn Website: www.vnua.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K thut in, in t

D520201

Cng thn

D510210

Cng ngh thng tin

D480201

Khoa hc cy trng

D620110

Khoa hc cy trng (chng


trnh tin tin)

D906209

Bo v thc vt

D620112

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
35

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
+ Hc vin c kim tra trnh
ting Anh ca cc th sinh trng
tuyn vo ngnh Khoa hc cy trng
tin tin, Qun tr kinh doanh nng
nghip tin tin, nu khng t yu
cu v ting Anh, th sinh c
chuyn sang ngnh tng ng hoc
ngnh khc cng khi thi v cng
im trng tuyn.
+ Hc vin tuyn chn (kim tra
trnh ting Anh) trong s th sinh
trng tuyn v nhp hc o to
theo chng trnh cht lng cao: 1
lp ngnh Cng ngh sinh hc 60
SV, 1 lp ngnh Kinh t nng nghip
60 SV.
2/ Tuyn sinh khc (c thng
bo ring).
Thng tin chi tit xem trn Website:
www.vnua.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Nng nghip

D620101

Cng ngh rau hoa qu v cnh


quan

D620113

Cng ngh sinh hc

D420201

Cng ngh sau thu hoch

D540104

Cng ngh thc phm

D540101

Khoa hc mi trng

D440301

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Sinh hc, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
36

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Khoa hc t

D440306

Qun l t ai

D850103

Chn nui

D620105

Nui trng thu sn

D620301

Th y

D640101

S phm k thut nng nghip

D140215

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
37

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Kinh t

D310101

Kinh t nng nghip

D620115

Pht trin nng thn

D620116

K ton

D340301

Qun tr kinh doanh

D340101

Qun tr kinh doanh nng nghip


(chng trnh tin tin)

D903414

Kinh doanh nng nghip

D620114

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
38

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

X hi hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

D310301

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh

Cc ngnh o to cao ng
Cng ngh k thut c kh

C510201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut mi trng

C510406

Dch v Th y

C640201

Khoa hc cy trng

C620110

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
39

Ch tiu
Trng
ng k

900

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Qun l t ai

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C850103

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh

24

HC VIN NGN HNG


S 12 Cha Bc ng a H
Ni in thoi: 043.8526417
Webside: www.hvnh.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
NHH Ti Tr s Hc vin Ngn hng

Ch tiu
Trng
ng k

3.600

3000

Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

Qun tr kinh doanh

D340101

H thng thng tin qun l

D340405

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
40

1300

600

400

100

Ghi ch

* i vi tr s Hc vin Ngn
hng
- Phng thc tuyn sinh: Hc vin
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong
c nc
* i vi tr s Ph Yn
- Phng thc tuyn sinh: Hc vin
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia
- Vng tuyn sinh:Hc vin Ngn
hng Phn vin Ph Yn tuyn sinh
i tng c h khu thuc cc tnh
pha nam
Ghi ch:
+ Hc vin Ngn hng dnh 10% ch
tiu xt tuyn thng i hc cho cc
th sinh l hc sinh cc trng ph
thng trung hc chuyn Quc gia
mt trong cc mn ton, tin hc, Vt

STT/
K
hiu
trng

NHP

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Kinh doanh quc t

D340120

Ngn ng Anh

D220201

Ti Hc vin Ngn hng Phn


vin Ph Yn

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

250

150
200

Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

Cc ngnh o to cao ng:


NHH Ti Tr s Hc vin Ngn hng
Ti chnh - Ngn hng

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc

100

100
600

C340201

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
41

300

Ghi ch
l, ho hc, ting Anh c kt qu
im cc mn hc thuc nhm t
hp cc mn xt tuyn (ca Hc vin
Ngn hng) trong 3 nm ph thng
trung hc t t 7,0 im tr ln
c xt tuyn thng vo cc ngnh
ph hp ca Hc vin Ngn hng.
+ Hc vin Ngn hng dnh 10% ch
tiu tuyn sinh hng nm ca h cao
ng xt tuyn thng cho cc th
sinh quc tch Vit Nam tt
nghip ph thng trung hc c im
trung bnh chung tng nm ca ba
nm ph thng trung hc t t 6,5
im tr ln.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

K ton
NHP

25

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C340301

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc

100

Ti Hc vin Ngn hng Phn vin


Ph Yn
Ti chnh - Ngn hng

C340201

K ton

C340301

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc

S 69 ph Cha Lng, ng a,
HQT H Ni.
T: (04) 38343550 hoc (04)
38344540 my l 2202 hoc 2203
Website: www.dav.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Quan h quc t

100

100
450

HC VIN NGOI GIAO

D310206

Ton, Vt l, Ting Anh


Ng vn, Ton, Ting Anh
Ng vn, Ton, Ting Php
42

Ghi ch

450
90

1. Vng tuyn sinh:


+ Tuyn sinh trong c nc.
2. Phng thc tuyn sinh:
+ S dng kt qu k thi THPT Quc
gia ca cc th sinh d thi ti cc
cm thi do cc trng i hc ch tr
xt tuyn.
+ im trng tuyn xc nh theo
tng ngnh ng k, kt hp vi
im sn vo trng theo tng khi

STT/
K
hiu
trng

26
PKH

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ng vn, Ton, TING ANH


90
Ton, Vt l, Ha hc
Kinh t quc t
Ton, Vt l, Ting Anh
D310106
90
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Lut quc t
D380108
90
Ng vn, Ton, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Truyn thng quc t
Ng
vn, Ton, Ting Anh
D320407
90
Ng vn, Ton, Ting Php
+ Nhng th sinh ng k xt tuyn theo khi A1 v D1 vo ngnh Quan h quc t s hc
ngoi ng l ting Anh hoc ting Trung Quc. Hc vin s thng bo v vic ng k
nguyn vng hc ting Anh hoc ting Trung Quc khi c lch tip nhn h s ng k xt
tuyn. Th sinh ng k xt tuyn theo Khi D3 s hc ting Php.
+ Trong s th sinh trng tuyn, Hc vin xt 125 sinh vin c nguyn vng hc h o
to cht lng cao cc ngnh: Quan h quc t, Lut quc t, Kinh t quc t, Truyn
thng quc t v Ngn ng Anh. Thng tin chi tit v o to h cht lng cao xem thm
trn website: www.dav.edu.vn.
HC VIN PHNG KHNG 415
KHNG QUN
X Kim Sn, th x Sn Ty,
thnh ph H Ni. - T: 043 361
4557
Website: Hocvienpkkq.com
Cc ngnh o to i hc qun s
415
K thut hng khng
Ton,
Vt
l,
Ho
hc
D520120
105
Ngn ng Anh

D220201

43

Ghi ch
thi.
+ im trng tuyn vo ngnh Ngn
ng Anh c xc nh ring.
+ Cc mn nhn h s 1. Ngnh
Ngn ng Anh: mn ting Anh nhn
h s 2.
- Lu : Th sinh mun bit thm
thng tin tuyn sinh ca Hc vin
hoc thng tin v cc ngnh o to,
ngh tham kho trang thng tin
in t ca Hc vin ti a ch:
www.dav.edu.vn.

- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn


trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia. Th sinh ng k v d K thi
THPT Quc gia nm 2015 theo quy
nh ca B GD & T.
- Th sinh ng k xt tuyn vo h i
hc qun s phi qua s tuyn, c
tiu chun quy nh ca B Quc

STT/
K
hiu
trng

27
HPN

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ch huy tham mu Phng khng,


Ton, Vt l, Ho hc
D860203
310
Khng qun v Tc chin in t
- im trng tuyn: Theo ngnh, xt theo khu vc pha Nam v pha Bc. Sau 06 thng
mi phn ngnh.
- Khi c nhiu th sinh cng bng im thc hin xt tuyn theo cc tiu ch ph, nh phn
quy nh xt tuyn tiu ch ph ca Hc vin K thut qun s.
- Tuyn 10 ch tiu i o to nc ngoi.
HC VIN PH N VIT
NAM

phng (thanh nin ngoi Qun i s


tuyn ti Ban TSQS cp qun, huyn,
th; qun nhn ti ng s tuyn ti Ban
TSQS cp trung on v tng ng);
- Vng tuyn sinh: Tuyn nam thanh
nin trong c nc.

600

S 68 ng Nguyn Ch Thanh ng a - H Ni. T:


(04)38751750

- Phng thc TS: Trng da vo


kt qu k thi THPT Quc gia.
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong
c nc.

Website: www.hvpnvn.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Cng tc x hi

D760101

Qun tr kinh doanh

D340101

HC VIN QUN L GIO


DC
HVQ 31 Phan nh Git, phng
Phng Lit, qun Thanh Xun,

Ghi ch

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh

28

720

44

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Hc vin
tuyn sinh da vo kt qu k thi

STT/
K
hiu
trng

29

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

H Ni; T: (04) 36648719


Website: http//www.niem.edu.vn
Cng thng tin tuyn sinh o to:
http://tuyensinhdaotao.niem.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Ghi ch
THPT Quc gia 2015.

Qun l gio dc

D140114

Kinh t gio dc

D310199

Cng ngh thng tin

D480201

Tm l hc gio dc

D310403

Gio dc hc

D140101

HC VIN QUN Y
S 160, Phng Hng, Phng
Phc La, H ng, H Ni. T:
069 698 913
Website: http://hocvienquany.vn
Cc ngnh o to i hc qun
YQH
s

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh

150

100
220
150
100
750

210
45

Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn


trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia. Th sinh ng k v d K
thi THPT Quc gia nm 2015 theo
quy nh ca B GD & T.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Y a khoa

DYH

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

D720101

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc

210

Cc ngnh o to i hc dn
s
Y a khoa

500
D720101

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc

400

Dc hc
D720401
100
o to i hc theo a ch cho
YQH
40
B Cng an
Y a khoa
D720101
40
* i hc qun s:
- Th sinh ng k xt tuyn vo h i hc qun s phi qua s tuyn, c tiu chun
quy nh ca B Quc phng (thanh nin ngoi Qun i s tuyn ti Ban TSQS cp
qun, huyn, th; qun nhn ti ng s tuyn ti Ban TSQS cp trung on v tng
ng);
- Tuyn th sinh nam, n. Trong , s n tuyn ti a bng 10% ch tiu.
- im trng tuyn: Xt ring cho cc i tng nam, n v khu vc pha Nam, pha Bc;
Ch tiu t hp cc mn Ton, Vt l, Ha hc bng 1/4, t hp cc mn Ton, Ha hc,
Sinh hc bng 3/4 tng ch tiu.
- Tuyn 10 ch tiu i o to nc ngoi.
* i hc dn s: - Vng tuyn sinh: Tuyn nam, n thanh nin trong c nc.
- im trng tuyn: Theo ngnh.
- Hc ph theo quy nh chung ca Nh nc.
- C k tc x cho sinh vin h dn s.
* o to theo a ch cho B Cng an: Ngun tuyn: Do B Cng an quy nh.
46

Ghi ch
Trng hp xt tuyn n mt
mc im nht nh vn cn ch tiu,
nhng s th sinh cng bng im
cao hn s lng ch tiu cn li,
thc hin xt tuyn theo cc tiu ch
ph, nh sau:
1) Tiu ch 1: Th sinh xt tuyn t
hp mn Ton, Vt l, Ha hc c
im thi mn Ton cao hn s trng
tuyn; th sinh xt tuyn t hp mn
Ton, Ha hc, Sinh hc c im thi
mn Sinh cao hn s trng tuyn.
2) Sau khi xt tiu ch 1, trng vn
cn ch tiu, nhng c nhiu th sinh
cng bng im, cng c tiu ch 1
nh nhau, th xt n cc tiu ch ph
tip theo nh phn quy nh xt
tuyn tiu ch ph ca Hc vin K
thut qun s

STT/
K
Tn trng/ Ngnh hc
M ngnh
hiu
trng
30
HC VIN TI CHNH
Ban Qun l o to. S 1 L Vn
Hin, Phng c Thng, Qun
HTC
Bc T Lim, TP. H Ni.
T:(04)38362161.
Website: www.hvtc.edu.vn hoc
www.aof.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

Qun tr kinh doanh

D340101

H thng thng tin qun l

D340405

Kinh t

D310101

Ngn ng Anh

D220201

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
4240

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
TON (h s 2), Ng vn,
Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, TING ANH
(h s 2)
47

4000
2000
1300
240

120

180
160

Ghi ch
- Tuyn sinh trong c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Hc vin xt
tuyn da vo kt qu k thi THPT
Quc gia theo quy nh.
- Hc vin xt tuyn theo tng ngnh.
im trng tuyn vo tng ngnh cao
hn ngng m bo cht lng u vo
ca B GD&T t nht 2 (hai) im.
- Tiu ch
Tiu ch xt tuyn chnh: Tng im 3
mn theo t hp ng k xt tuyn (bao
gm c mn thi chnh nhn h s 2) v
im u tin; xt tuyn t cao xung
thp cho n khi ch tiu.
Trng hp xt tuyn n mt mc im
nht nh vn cn ch tiu nhng s th
sinh cng bng im cao hn s lng
ch tiu cn li, thc hin xt tuyn theo
cc tiu ch ph sau:
Tiu ch xt tuyn ph 1: i vi
ngnh Ngn ng Anh v ngnh H
thng thng tin c mn thi chnh nhn h
s 2, th sinh c im mn thi chnh nhn
h s 2 cao hn s trng tuyn.
- i vi nhng ngnh c xt tuyn t
hp: Ton, Vt l, Ha hc; Ton, Vt
l, Ting Anh th th sinh c im thi

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Cc ngnh o to lin thng t


cao ng ln i hc loi hnh o
to chnh quy:

Ch tiu
Trng
ng k
240

Ton, Vt l, Ha hc;
Ti chnh - Ngn hng
Ton, Vt l, Ting Anh;
D340201
120
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
K ton
D340301
120
Ton, Vt l, Ting Anh
- Chng trnh o to tin tin C nhn thc hnh Ngn hng Bo him; lp hc bng
ting Anh do ging vin ca i hc Nam Toulon Var (Cng ha Php) v Hc vin Ti
chnh phi hp ging dy. Chi tit xem ti website: www.hocvientaichinh.com.vn
- Chng trnh o to tin tin C nhn Thng mi Bcom; Lp hc bng ting Anh do
ging vin ca i hc Victoria of Wellington (New Zealand) v Hc vin Ti chnh phi
hp ging dy. Chi tit xem ti website: www.iife.edu.vn
- Chng trnh o to tin tin C nhn K ton ng dng BSc; Lp hc bng ting Anh
do ging vin ca i hc i hc Oxford Brookes (Anh quc) v Hc vin Ti chnh
phi hp ging dy. Chi tit xem ti website: www.iife.edu.vn
- Chng trnh o to tin tin xt tuyn i vi th sinh d thi THPT Quc gia c tng
s im m bo cht lng u vo i hc do B Gio dc v o to quy nh;
- Chi tit c th xem ti website: www.hocvientaichinh.com.vn v www.iife.edu.vn
- Th sinh ng k xt tuyn ngnh Ngn ng Anh (mn Anh vn nhn h s 2);
- Nu th sinh ng k xt tuyn ngnh H thng thng tin qun l theo t hp Ng vn, Ton,
Ting Anh mn Ton im nhn h s 2.
- S ch trong KTX: 400;
- i vi h lin thng i hc, Hc vin t chc xt tuyn theo phng thc xt tuyn
im t cao xung thp, m bo cht lng u vo tng t nh h chnh quy; Khng
tuyn i vi th sinh tt nghip Cao ng ngh.
48

Ghi ch
mn Ton cao hn s trng tuyn.
Tiu ch xt tuyn ph 2: Xt tiu ch 2
khi s dng tiu ch 1 m vn cn nhiu
th sinh bng im nhau, cng tiu ch 1.
Tiu ch 2 l th sinh c im thi mn L
cao hn s trng tuyn.
Nu sau khi xt n tiu ch th 2 m
vn cha ch tiu th Ch tch Hi
ng tuyn sinh Hc vin quyt nh
tuyn nguyn vng b sung tip theo.
- Hc vin tuyn thng cc i tng
theo Quy ch tuyn sinh ca B
GD&T v tuyn thng i vi th sinh
c 3 mn thi THPT Quc gia, trong
c mn Ton v 2 mn bt k, t 27
(Hai mi by) im tr ln, khng tnh
im u tin.
- Trong xt tuyn t 1, Hc vin xt ngnh
nguyn vng 1 (NV1) trc. Ti mc im
trng tuyn vo tng ngnh, nu cn ch
tiu, Hc vin xt tip ngnh NV2 cho
nhng th sinh c ng k ngnh NV2. Hc
vin xt tng t nh vy i vi ngnh
NV3, ngnh NV4. Kt thc xt tuyn t 1,
ti mc im trng tuyn vo tng ngnh,
nu cn ch tiu, Hc vin xt tuyn b
sung (t 2, 3...) theo quy nh ca B.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

HC VIN THANH THIU


NIN VIT NAM
S 58 Nguyn Ch Thanh - ng a
HTN - H Ni (S 3 Ph Cha Lng ng a - H Ni)
T: (04) 38343837 - 38343239
Website: www.vya.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Xy dng ng v chnh quyn
D310202
nh nc

Mn thi/ xt tuyn

31

Cng tc thanh thiu nin

D760102

Cng tc x hi
HC VIN Y DC HC C
32
TRUYN VIT NAM
S 2- Trn Ph H ng H
HYD
Ni. Website: www.vatm.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

D760101

Ch tiu
Trng
ng k
750

750
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh

D720201

Dc hc

D720401

Ton, Ho hc, Sinh hc


Ton, Ng vn, Sinh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ho hc, Ng vn
49

- Phng thc TS: Hc vin da vo


kt qu k thi THPT Quc gia
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong
c nc

300
300
150
900

Y hc c truyn

Ghi ch

900
700
100
80
200

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh: Hc vin
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia do cc trng i hc ch tr
- Cc th sinh c kt qu thi t
ngng m bo cht lng do B
GD&T quy nh

STT/
K
hiu
trng
33

BUV

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

TRNG I HC ANH
QUC VIT NAM (BRITISH
UNIVERSITY VIETNAM)
a ch: 193 B Triu, Hai B Trng,
H Ni
Email: info@buv.edu.vn
T: +84 (04) 3974 7596/ +84 (04) 39
740 740
Hotline: 0936 304 968
Fax: +84 (04) 3974 7593
Website:http://www.buv.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Cc ngnh do i hc
Staffordshire, Vng quc Anh
cp bng trc tip
Qun tr kinh doanh quc t
Qun tr Marketing
Ti chnh k ton
K ton v kinh doanh
Cc ngnh do i hc London,
Vng quc Anh cp bng trc
tip

Ch tiu
Trng
ng k
220

190
60
30
60
40
30

Ti chnh - Ngn hng

30
50

Ghi ch
- Vng tuyn sinh:cng dn Vit Nam
v nc ngoi.
- Yu cu tuyn sinh: + 17 tui tr
ln; + tt nghip trung hc ph
thng hoc tng ng; + t im
ting Anh IELTS 6.0 (khng k nng
no di 5.5) hoc tng ng.
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
-02 K nhp hc/nm:Thng 4 v Thng 10
- Ngn ng ging dy v hc tp:
100% Ting Anh
- Chng trnh h tr ting Anh :
dnh cho cc th sinh cha iu kin
ting Anh u vo.
- Thng tin khc: i hc Anh quc
Vit Nam (British University Vietnam
BUV) l trng i hc 100% vn u t
nc ngoi u tin ti Vit Nam cp bng
trc tip chng trnh c nhn ca i hc
Staffordshire v i hc London ca
Vng quc Anh, i ng ging vin
100% quc t, t l tt nghip 100% trong
hai kha u tin, trong 35% t Hng
u Quc t.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

TRNG I HC BCH
KHOA H NI
S 1 i C Vit, Hai B Trng,
BKA
H Ni. T: (04)3869.2104
Website: www.hust.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Nhm ngnh KT11:

Mn thi/ xt tuyn

34

K thut c in t

5600

D520114

Nhm ngnh KT12:


K thut c kh

D520103

K thut hng khng

D520120

K thut tu thy

D520122

Nhm ngnh KT13:


K thut nhit

D520115

Nhm ngnh KT14:


K thut vt liu

D520309

K thut vt liu kim loi

D520310

Nhm ngnh CN1:

Ch tiu
Trng
ng k

TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
51

200
750

150
120

390

Ghi ch
1. Trng ch tuyn sinh trnh
i hc, vng tuyn sinh trong c
nc.
2. Phng thc tuyn sinh: Trng
xt tuyn da vo kt qu K thi tt
nghip THPT Quc gia 2015 ti cc
cm thi do cc trng i hc ch tr
v kt hp hnh thc s loi da vo
kt qu hc tp cp THPT.
3. iu kin np ng k xt tuyn
(s loi): tng im trung bnh 6
hc k THPT ca 3 mn xt tuyn
t t 20,0 tr ln v kt qu k thi
THPT Quc gia t ngng ti thiu
do B GD&T quy nh. Tuy nhin,
iu kin ny khng p dng cho th
sinh thuc din tuyn thng v th
sinh thi lin thng t h cao ng
chnh quy ca Trng ln i hc.
4. T hp 3 mn xt tuyn:
Mi nhm ngnh c mt hoc mt
vi t hp cc mn xt tuyn sau:
- T hp A: Ton, Vt l, Ha hc
- T hp A1: Ton, Vt l, Ting
Anh

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh ch to my

D510202

Cng ngh k thut c in t

D510203

Cng ngh k thut t

D510205

Nhm ngnh KT21:


K thut in, in t

D520201

K thut iu khin v t ng
ha

D520216

K thut in t, truyn thng

D520207

K thut y sinh

D520212

Nhm ngnh KT22:


K thut my tnh

D520214

Truyn thng v mng my tnh

D480102

Khoa hc my tnh

D480101

K thut phn mm

D480103

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
52

Ch tiu
Trng
ng k

1000

450

Ghi ch
- T hp A2: Ton, Ha hc, Ting
Anh
- T hp B: Ton, Ha hc, Sinh
hc
- T hp D1: Ton, Ng vn, Ting
Anh
Mn Ton l mn thi chnh (nhn h
s 2) khi xt tuyn vo phn ln cc
nhm ngnh k thut-cng ngh.
Mn Ting Anh l mn thi chnh
(nhn h s 2) khi xt tuyn vo
nhm ngnh Ting Anh (TA1, TA2).
5. Phng thc xt tuyn:
- Xt tuyn theo im chun ca
tng nhm ngnh tng ng vi t
hp mn xt tuyn. Th sinh khng
t nhm ngnh ng k u tin s
c xt sang cc nhm ngnh khc
(TS ng k) cn ch tiu. Vic
phn ngnh vi cc nhm ngnh c 2
ngnh tr ln c thc hin sau
nm th nht trn c s kt qu hc
tp v nguyn vng ca sinh vin.
- Cc ngnh K thut thuc nhm KT
o to cp bng K s-5 nm, tr

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

H thng thng tin

D480104

Cng ngh thng tin

D480201

Nhm ngnh KT23:


Ton ng dng (Ton-Tin)

D460112

Nhm ngnh CN2:


Cng ngh k thut iu khin v
D510303
t ng ho
Cng ngh k thut in t, truyn
D510302
thng
Cng ngh thng tin

D480201

Nhm ngnh KT31:


Cng ngh sinh hc

D420201

K thut sinh hc

D420202

K thut ha hc

D520301

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
53

Ch tiu
Trng
ng k

100
540

720

Ghi ch
cc nhm ngnh KT32, KT42 cp
bng C nhn K thut-4 nm. Cc
ngnh Cng ngh K thut thuc
nhm CN o to cp bng C nhn
cng ngh-4 nm. Cc ngnh Kinh
t/Qun l thuc nhm KQ cp bng
C nhn-4 nm.
- Ngnh Ngn ng Anh xt tuyn
ring theo 2 chng trnh: Ting Anh
KHKT v cng ngh (TA1) vi mc
hc ph bnh thng v Ting Anh
chuyn nghip quc t (TA2).
6. Cc chng trnh cht lng cao
tuyn chn th sinh trng tuyn
vo trng sau khi nhp hc:
- Cc chng trnh K s ti nng
(C in t, CNTT, in t-Vin
thng, iu khin t ng, Hu cHa du, Ton tin v Vt l k thut)
v K s cht lng cao (C kh
hng khng, H thng thng tin v
truyn thng, Tin hc cng nghip)
t chc thi 2 mn Ton-Vt l. Mc
hc ph nh h i tr.
- Cc chng trnh tin tin (in-

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh thc phm

D540101

K thut mi trng

D520320

Nhm ngnh KT32:


Ha hc

D440112

Nhm ngnh KT33:


Xut bn (K thut in v truyn
thng)

D320401

Nhm ngnh CN3:


Cng ngh k thut ho hc

D510401

Cng ngh thc phm

D540102

Nhm ngnh KT41:


K thut dt

D540201

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Ho hc, Sinh hc;
TON, Ho hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
54

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

50

in t, C in t, K thut Vt
liu, K thut Y sinh) v chng
trnh CNTT Vit-Nht xt tuyn kt
hp im 3 mn xt tuyn v im
Ting Anh k thi THPT QG. Mc
hc ph t 2-2,5 ln h i tr.
7. Th sinh cn thng tin chi tit
lin h theo a ch:
Vn phng tuyn sinh: C1-202, s 1
i C Vit, H Ni. in thoi:
04.38692104/ 38692008.
Trang thng tin tuyn sinh ca
Trng: http://ts.hust.edu.vn.

50

180

150

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh may

D540204

Cng ngh da giy

D540206

Nhm ngnh KT42:


S phm k thut cng nghip

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh

D520401

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh

Nhm ngnh KT52:


K thut ht nhn

D520402

Nhm ngnh KQ1:


Kinh t cng nghip

D510604

Qun l cng nghip

D510601

Nhm ngnh KQ2:


Qun tr kinh doanh
Nhm ngnh KQ3:

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh

D140214

Nhm ngnh KT51:


Vt l k thut

Mn thi/ xt tuyn

D340101

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh,
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh,
Ton, Ng vn, Ting Anh
55

Ch tiu
Trng
ng k

50
100
60
160

80

100

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

35
LDA

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K ton

D340301

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Nhm ngnh TA:


Ngn ng Anh
TRNG I HC CNG
ON
S 169 Ty Sn, ng a, H
Ni. T: 043. 8574419; 043.
8512713. Fax: 043. 8517084

D220201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh,
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh,
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, TING ANH

Ch tiu
Trng
ng k

200
2100

Cc ngnh o to i hc:

2000

Bo h lao ng

D850201

Qun tr kinh doanh

D340101

Qun tr nhn lc

D340404

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
56

Ghi ch

- Tuyn sinh trong c nc.


- Phng thc TS: Trng tuyn
sinh da vo kt qu k thi THPT
Quc gia
- C 600 ch trong KTX dnh cho
SV din chnh sch x hi v cn b
i hc.
* Dnh 90 ch tiu o to cn b
cng on (gm cc ngnh: Bo h
lao ng, Qun tr kinh doanh, X
hi hc, Quan h lao ng).
* Thng tin chi tit v chng trnh
o to v tuyn sinh nm 2015 xem
trn website: www.dhcd.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K ton

D340301

Ti chnh - Ngn hng

D340201

X hi hc

D310301

Cng tc x hi

D760101

Lut

D380101

Quan h lao ng

D340408

Cc ngnh o to cao ng:


Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
a l, Lch s, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
a l, Lch s, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
a l, Lch s, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
57

Ch tiu
Trng
ng k

100

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Ti chnh - Ngn hng


TRNG I HC CNG
NGH GIAO THNG VN TI
S 54 Triu Khc - Thanh Xun
GTA Nam - Thanh Xun - H Ni. T:
(04)38544264
Website: www.utt.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Cng ngh k thut giao thng
Cng ngh k thut cng trnh xy
dng
Cng ngh k thut t
Cng ngh k thut c kh
H thng thng tin

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C340201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn

36

3450

D510104
D510102
D510205
D510201
D480104

Cng ngh k thut in t, truyn


D510302
thng
K ton
Qun tr kinh doanh
Kinh t xy dng
Khai thc vn ti
Cc ngnh o to cao ng:

Ch tiu
Trng
ng k

D340301
D340101
D580301
D840101

3000
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
450
58

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS:
+ Trnh i hc: Trng tuyn
sinh da vo kt qu k thi THPT
Quc gia.
+ Trnh cao ng: Trng tuyn
sinh da vo kt qu k thi THPT
Quc gia.
- Cc thng tin khc:
im trng tuyn: xc nh theo tng
chuyn ngnh ti cc c s o to.
- Th sinh mun bit thm thng tin
ca Trng v cc ngnh, chuyn
ngnh, cc chng trnh o to v
thng tin khc phc v cho vic
la chn ng k ngnh tuyn sinh,
xem trn cng thng tin in t
ca Trng: http://www.utt.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut giao thng


C510104
Cng ngh k thut cng trnh xy
C510102
dng
Cng ngh k thut t
C510205
Qun l xy dng
C580302
K ton

C340301

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

TRNG I HC CNG
NGHIP H NI
Phng Minh Khai, Qun Bc T
DCN Lim, H Ni; T (043) 7655121
(my l 224) hoc 043.7655051.
Website:
http://tuyensinh.haui.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut C in t
Cng ngh k thut t
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut in t, truyn
thng

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

37

9600

D510201
D510203
D510205
D510301

Ghi ch

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh.

D510302

6700
450
240
450
540
540

59

- Vng tuyn sinh: c nc.


- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- Tuyn sinh lin thng i hc
chnh quy: 1500 ch tiu Cao ng
ln i hc; 300 ch tiu Trung cp
chuyn nghip ln i hc; 50 ch
tiu Cao ng ngh ln i hc (chi
tit xem ti website:
http://tuyensinh.haui.edu.vn ).

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut Nhit


Cng ngh iu khin v t ng
ho
H thng thng tin
K thut phn mm
Khoa hc my tnh
K ton
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng
Qun tr vn phng
Qun tr nhn lc
Ngn ng Anh

D510206

Cng ngh may

D540204

Thit k thi trang


Cng ngh k thut ho hc

D210404
D510401

Cng ngh k thut mi trng

D510406

Vit Nam hc ( Hng dn du


lch )

D220113

DCN Cc ngnh o to Cao ng


Cng ngh ch to my
Cng ngh k thut c in t
Cng ngh k thut t

D510303
D480104
D480103
D480101
D340301
D340101
D340201
D340406
D340404
D220201

C510202
C510203
C510205

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

150
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh.

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Ng vn, TING ANH.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ha hc, Ting Anh.
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ng vn, Lch s, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh.
60

240
240
400
380
480
480
180
270
270
210
240
160
420
180
180
2900
180
160
160

- Vng tuyn sinh: c nc.


- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut c kh


Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut in t, truyn
thng
Cng ngh k thut nhit
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ho
Cng ngh thng tin
K ton
Qun tr kinh doanh

C510201
C510301

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Qun tr vn phng

C340406

Qun tr nhn lc

C340404

Cng ngh may

C540204

Thit k thi trang

C210404

Cng ngh k thut ha hc

C510401

Cng ngh k thut mi trng

C510406

C510302
C510206

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh.

C510303
C480201
C340301
C340101

Vit Nam hc (Hng dn du lch


C220113
)

Ch tiu
Trng
ng k
160
240
240
80
80

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ha hc, Ting Anh.
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ng vn, Lch s, Ting Anh.
61

160
240
240
80
120
120
160
80
240
80
80

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

TRNG I HC CNG
NGHIP VIT - HUNG
S 16, ph Hu Ngh, Xun
VHD
Khanh, Sn Ty, H Ni. T:
(04) 33838063
Website: www.viu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Khi ngnh cng ngh

Mn thi/ xt tuyn

38

2400

Cng ngh k thut in, in t

D510301

Cng ngh thng tin

D480201

Cng ngh k thut c kh

D510201

Cng ngh k thut t

D510205

Cng ngh k thut xy dng

D510103

Khi ngnh kinh t


Ti chnh - Ngn hng
Qun tr kinh doanh

Ch tiu
Trng
ng k

D340201
D340101

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
62

2200
1200

1000

Ghi ch
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- Phng thc tuyn sinh:
* Trnh i hc:
+ Phng thc 1:
Xt tuyn da vo kt qu ghi trong
hc b THPT; xt tuyn 50% ch tiu
cho khi ngnh cng ngh, 60% ch
tiu cho khi ngnh kinh t.
+ Phng thc 2:
Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia; xt tuyn 50% ch
tiu cho khi ngnh cng ngh, 40%
ch tiu cho khi ngnh kinh t.
* Trnh cao ng:
Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia.
- Trng o to theo h thng tn
ch
- S ch trong KTX min ph cho
sinh vin c th tip nhn ti a vi
kha TS 2015: 2000

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Kinh t

D310101

Cc ngnh o to cao ng
Cng ngh k thut in, in t

Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, Ting Anh

C510301

Cng ngh k thut c kh

C510201

Cng ngh k thut t

C510205

Cng ngh k thut xy dng

C510103

Cng ngh thng tin


Ti chnh - Ngn hng
Qun tr kinh doanh
K ton
TRNG I HC DN LP
39
NG (*)
DDD S 170 Phm Vn ng, Q. Cu
Giy, TP. H Ni.
T: (04)3932.1246
Website: www.hdiu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Kin trc

C480201
C340201
C340101
C340301

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k

200

2600

D580102

Ton, Nng khiu, V m thut;


Ng vn, Nng khiu, V m
thut.
63

Ghi ch

2600
450

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS:
+ Trnh i hc: Trng tuyn
sinh da vo kt qu k thi THPT
Quc gia.
+ Trnh i hc: Trng tuyn
sinh da vo kt qu hc b THPT.
- Cc thng tin khc:
+ Ring i vi ngnh Kin trc, xt

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh thng tin

D480201

K thut xy dng

D580208

Cng ngh k thut mi trng

D510406

Qun tr kinh doanh

D340101

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Thng tin hc

D320201

Quan h quc t

D310206

Vit Nam hc (Du lch)

D220113

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Tin hc.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
64

Ch tiu
Trng
ng k
300
300
250
300
250

200

300

250

Ghi ch
tuyn mn Ton hoc mn Ng vn
v th sinh phi d thi 02 mn: Nng
khiu v mn V m thut (h s 2)
do Trng t chc thi.
+
Hc
ph:
trung
bnh
900.000/thng

STT/
K
hiu
trng
40
DPD

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

TRNG I HC DN LP
PHNG NG(*)
S 171 Trung Knh, P. Yn Ha,
Q. Cu Giy, TP. H Ni
T: (04) 37847110; Fax:
(04)37847110
Website:
www.daihocphuongdong.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Cng ngh thng tin

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
1.900

D480201

Cng ngh k thut in t, truyn


D510302
thng
Kin trc

D580102

K thut cng trnh xy dng

D580201

K thut xy dng cng trnh giao


thng

D580205

Kinh t xy dng

D580301

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, V M THUT
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
65

1.750

Ghi ch
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Trng
tuyn sinh c trnh i hc v
trnh cao ng kt hp hai phng
thc:
+ Xt tuyn da vo kt qu k thi tt
nghip THPT Quc gia.
+ Xt tuyn da vo kt qu hc tp
bc trung hc ph thng. C th: xt
tuyn theo kt qu hc tp 5 hc k
(2 hc k lp 10,11 v hc k I lp
12). Nhn h s ng k xt tuyn t
ngy 10/3/2015.
Th sinh gi h s ng k xt tuyn
qua ng Bu in (chuyn pht
bo m) hoc ng k qua mng
(mu ng k ti v t website ca
Trng hoc np trc tip ti
Trng.
- Ngnh Kin trc: mn V M
THUT 5, nhn h s 2.
- im trng tuyn theo ngnh, t
hp cc mn xt tuyn.
- Ngoi ng gm: Ting Anh, Ting

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut c in t

D510203

Cng ngh k thut in, in t

D510301

Cng ngh ch to my

D510202

Cng ngh sinh hc

D420201

Cng ngh k thut mi trng

D510406

Qun tr kinh doanh

D340101

Qun tr dch v du lch v l


hnh

D340103

Qun tr vn phng

D340406

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Ho hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
66

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
Nga, Ting Php, Ting Trung,
Ting Nht, Ting c.
- Mc hc ph nm th nht cc
ngnh o to i hc khong
11.000.000 /nm (thu theo s Tn
ch thc hc); Ngnh Kin trc,
ngnh Ngn ng Nht khong
14.000.000 /nm (thu theo s Tn
ch thc hc). Hc ph cc ngnh o
to Cao ng thp hn 5%.
- S ch trong k tc x: 450
- Thng tin chi tit xem ti:
http://www.daihocphuongdong.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

Ngn ng Anh
Ngn ng Trung Quc
Ngn ng Nht

D220201
D220204
D220209

Vit Nam hc

D220113

Cc ngnh o to cao ng:


Cng ngh thng tin

C480201

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Cng ngh k thut xy dng

C510103

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
67

Ch tiu
Trng
ng k

150

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

TRNG I HC DC
H NI
S 13-15 L Thnh Tng, Qun
Hon Kim, Thnh ph H Ni
DKH in thoi: 043.8264465;
043.8254539
Website: www.hup.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Dc hc
D720401
Cc ngnh o to cao ng:
Dc
C900107
TRNG I HC I
42
NAM(*)
DDN S 56 V Trng Phng, Q. Thanh
Xun, TP. H Ni. T: (04) 355
777 99
Webside: www.dainam.edu.vn
Cc ngnh o to i hc

Mn thi/ xt tuyn

650

41

Cng ngh thng tin

K thut cng trnh xy dng

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc

550

Ton, Vt l, Ha hc

100
2.000

D480201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng (**)
Ton, Ng vn, Ngoi ng (**)
Ton, Ngoi ng, Tin hc (*)

200

D580201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng (**)
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ha hc, Ngoi ng (**)

150

68

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc TS: da vo kt qu
k thi THPT Quc gia nm 2015 do
cc trng i hc ch tr.
- Cc thng tin khc:
+ Khng tuyn th sinh d tt, khuyt
tt chn tay.
+ S ch trong KTX: 80.
- Tuyn sinh trong c nc
- Phng thc tuyn sinh 1.
- Trng s dng kt qu k thi
THPT Quc gia ti cc cm thi do
cc Trng i hc ch tr; ngng
xt tuyn theo quy ch tuyn sinh
i hc, Cao ng nm 2015.
- (*) Trng s dng kt qu thi 02
mn t kt qu k thi THPT Quc gia
ti cc cm thi do cc Trng i
hc ch tr v kt qu mn nng
khiu do trng i hc i Nam t
chc thi xt tuyn
- (**) Mn Ngoi ng l Ting Anh

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Kin trc

D580102

K thut ha hc

D520301

Ti chnh - Ngn hng


Qun tr Kinh doanh

D340201
D340101

K ton

D340301

Dc hc

D720401

Quan h cng chng

D360708

Lut kinh t

D380107

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, V m thut (*)
Ng vn, Lch s, V m thut (*)
Ng vn, a l, V m thut (*)
Ng vn, Ngoi ng,V m thut (*)
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Ngoi ng (**)
Ton, Ha hc, Sinh vt
Ton, Ha hc, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng (**)
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, Ngoi ng (**)
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Ngoi ng (**)
Ton, Ha hc, Sinh vt
Ton, Ha hc, Ng vn
Ton, Vt l, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, Ngoi ng
(**)
Ton, Ng vn, Ngoi ng (**)
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng (**)
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng (**)
69

Ch tiu
Trng
ng k
100

100
250
200
250
300

150

200

Ghi ch
hoc Ting Nga hoc Ting Php
hoc Ting Trung
- Phng thc tuyn sinh 2.
- Trng xt tuyn th sinh tt nghip
THPT da vo kt qu hc tp bc
THPT:
+ im xt tuyn = Tng im trung bnh
chung lp 12 ca ba mn khi xt tuyn +
im u tin theo quy nh.
+ Ngng im xt tuyn t 18
im tr ln, (cha tnh im u
tin).
+ Hnh kim lp 12 t t loi Kh
tr ln
- Hc ph:
+ Ngnh Dc hc: 2.400.000 /
thng
+ Ngnh K thut ha hc:
1.500.000 / thng
+ Ngnh Ti chnh ngn hng, Lut
kinh t: 1.200.000 /thng
+ Ngnh K ton, Qun tr kinh
doanh, Quan h cng chng, Xy
dng, Kin trc, Cng ngh thng
tin, Ngn ng Anh: 1.100.000

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Ngn ng Anh

43
DDL

M ngnh

D220201

TRNG I HC IN
LC
S 235 ng Hong Quc Vit, T
Lim, H Ni. T: 04 8362672, 04
22452662
Website: www.epu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ngoi ng (**)


Ton, Vt l, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng (**)

Ch tiu
Trng
ng k

100

3000

Cng ngh k thut in, in t

D510301

Qun l cng nghip

D510601

Cng ngh thng tin


D480201
Cng ngh k thut iu khin v t
D510303
ng ho
Cng ngh k thut in t, truyn
D510302
thng

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
70

2000

Ghi ch
/thng.
(1 nm ng 10 thng)
- S ch trong K tc x: 1.400
- Th sinh mun bit thm thng tin
tuyn sinh ca trng, xem chi tit
trn
trang
web,
a
ch:
http://www.dainam.edu.vn
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc
- Phng thc tuyn sinh: Theo
n t ch tuyn sinh; ch yu da
vo kt qu k thi THPT Quc gia
(Chi
tit
xem
trn
Website:
www.epu.edu.vn)
+ Dnh 10% ch tiu xt tuyn cc
th sinh thng qua Hc b ba nm
hc THPT v Kt qu thi tt nghip
THPT; 90% ch tiu da vo kt qu
k thi THPT Quc gia nm 2015 do
cc trng i hc t chc.
+ im trng tuyn theo chuyn ngnh.
+ Th sinh c th ng k xt tuyn vo
trng HL bng cch np H s bn
giy hoc ng k qua trang Web ca
trng HL t ngy 15/3/2015. Th

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Cng ngh k thut cng trnh xy
dng
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut c in t
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng
K ton

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

D510102

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

D510201
D510203
D340101
D340201
D340301

Cc ngnh o to Cao ng:


Cng ngh k thut in, in t

C510301

Qun l cng nghip

C510601

Cng ngh thng tin


Cng ngh k thut iu khin v t
ng ho
Cng ngh k thut in t, truyn
thng
Cng ngh k thut cng trnh xy
dng
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut c in t

C480201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

C510303
C510302
C510102

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

C510201
C510203
71

Ch tiu
Trng
ng k

1000

Ghi ch
sinh ng k trc ngy 05/8/2015 c
tnh l th sinh NV1, ng k sau ngy
05/8/2015 c tnh l th sinh NV2.
- Cp hc bng cho 30 trong s 60 ch tiu
tuyn sinh vo chuyn ngnh in ht
nhn h i hc. Nm th nht ly theo
im tuyn sinh i hc t cao xung
thp; nhng nm hc sau da theo kt qu
hc tp ca cc nm trc.
- o to theo nhu cu x hi: Ch
tiu tuyn sinh: (nm trong tng ch
tiu ca trng) i hc: 200, Cao
ng: 100. Phng thc tuyn sinh
theo n t ch tuyn sinh.
- Trng c o to h TCCN
chuyn ngnh: H thng in. Xt
tuyn cc th sinh c nguyn vng
hc TCCN trn c s hc b PTTH
v im thi tt nghip hoc im xt
tuyn i hc, cao ng nm 2015.
- Trng c hai c s o to:
+ C s 1: s 235 ng Hong
Quc Vit, T Lim, H Ni.
+ C s 2: x Tn Minh, huyn Sc

STT/
K
hiu
trng

44

FPT

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Qun tr kinh doanh


Ti chnh - Ngn hng

C340101
C340201

K ton

C340301

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ch tiu
Trng
ng k

TRNG I HC FPT(*)
1600
-Tr s chnh:
Khu Gio dc v o to Khu Cng ngh cao Ha Lc, Km29 i l Thng Long,
huyn Thch Tht, TP. H ni. T: (04)3768.7717; Fax: (04)3768.7718. Website:
www.daihoc.fpt.edu.vn
-Vn phng t vn tuyn sinh ti H Ni:
Khu Gio dc v o to Khu Cng ngh cao Ha Lc, Km29 i l Thng Long,
huyn Thch Tht, TP. H ni. T: (04)7300.5588, Fax: (04)3768.7718
-Vn phng t vn tuyn sinh ti TP. H Ch Minh:
Ta nh Innovation, l 24, Cng vin phn mm Quang Trung, Qun 12, thnh ph H
Ch Minh
T: (08)7300.5588; Fax: (08)5437.1189
-Vn phng t vn tuyn sinh ti Nng:
137 Nguyn Th Thp Qun Lin Chiu TP. Nng. T: (0511)373.5913
Cc ngnh o to i hc:
1600
TON, Vt l, Ngoi ng
TON, Vt l, Ha hc
K thut phn mm
D480103
650
TON, Ng vn, Ngoi ng
TON, Ha hc, Sinh hc
72

Ghi ch
Sn, H Ni.
S ch trong KTX: 1350 (c s 1:
400, c s 2: 950)
-Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trn
ton quc.
- Phng thc tuyn sinh:
Trng t chc thi s tuyn vo 10/5
v thng 8 ti H Ni, Nng, Tp.
HCM
Mn thi s tuyn:
+ Khi ngnh k thut: trc nghim
Ton, T duy logic (ting Vit) trong
120 pht, Vit lun (ting Vit) trong 60
pht
+ Khi ngnh kinh t: trc nghim
Ton, T duy logic, IQ, Kin thc x
hi (ting Vit) trong 120 pht, Vit
lun (ting Vit) trong 60 pht
+ Khi ngnh ngn ng: trc nghim
Ton, T duy logic, IQ, Kin thc x
hi (ting Vit) trong 120 pht, Vit
lun (ting Vit) trong 60 pht
+ Khi ngnh Thit k ha v
Kin trc: trc nghim Ton, T duy

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K thut in t, truyn thng

D520207

An ton thng tin

D480299

Qun tr kinh doanh

D340101

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Ngn ng Anh

D220201

Ngn ng Nht

D220209

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ngoi ng
TON, Vt l, Ha hc
TON, Ng vn, Ngoi ng
TON, Ha hc, Sinh hc
TON, Vt l, Ngoi ng
TON, Vt l, Ha hc
TON, Ng vn, Ngoi ng
TON, Ha hc, Sinh hc
TON, Vt l, Ngoi ng
TON, Vt l, Ha hc
TON, Ng vn, Ngoi ng
TON, Ha hc, Sinh hc
TON, Ha hc, Sinh hc
TON, Vt l, Ha hc
TON, Ng vn, a l
TON, Ng vn, Lch s
TON, Vt l, Ngoi ng
TON, Vt l, Ha hc
TON, a l, Ngoi ng
TON, Lch s, Ngoi ng
TON, Vt l, Ngoi ng
TON, Vt l, Ng vn
TON, Ng vn, Ngoi ng
TON, Ha hc, Sinh hc
73

Ch tiu
Trng
ng k
100

150

100

300

50

100

Ghi ch
logic, kh nng sng to (ting Vit)
trong 120 pht, Vit lun (ting Vit)
trong 60 pht.
-iu kin xt tuyn:
+ s tuyn
+Kt qu k thi THPT Quc gia do
B GD&T t chc vo thng
7/2015 tiu chun u vo xt
tuyn i hc
-Trng i hc FPT o to k s Cng
ngh thng tin, in t truyn thng, An
ton thng tin, c nhn thit k ha,
C nhn Qun tr Kinh doanh, Ti chnh
ngn hng, ngn ng Anh, ngn ng
Nht v Kin trc p dng cc chun o
to quc t nh ACM, AACSB (Hoa K),
lin kt cht ch vi cc doanh nghip,
gn o to vi thc tin, vi nghin cu
trin khai v cc xu th cng ngh hin
i nht. Ton b sinh vin i thc tp
thc t ti cc doanh nghip t nm th 3.
- Hng nm, Trng cp nhiu sut
hc bng cho cc hc sinh gii quc
gia, th sinh xut sc v cp tn dng
u i n 90% hc ph cho cc th

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Thit k ha

Kin trc

M ngnh

D210403

D580102

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, V
TON, Vt l, Ha hc
TON, Ng vn, V
TON, Vt l, Ngoi ng
TON, Vt l, V
TON, Ngoi ng, V
TON, Ha hc, Sinh hc
TON, Ng vn, Sinh hc

TRNG I HC GIAO
THNG VN TI
C s pha bc: S 3 Ph Cu
Giy - phng Lng Thng GHA
qun ng a TP. H Ni. T:
(04) 37606352
Website: http://www.utc.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
45

Ch tiu
Trng
ng k
80

70

3500

K thut xy dng cng trnh giao


thng

D580205

Cng ngh thng tin

D480201

K thut c kh

D520103

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
74

945
405
140
60
400
170

Ghi ch
sinh c hon cnh kh khn.
- Hc ph trn gi ( bao gm chi ph
gio trnh, hc tp) t 22 26 triu/hc
k ty theo ngnh o to. Ton b
chng trnh i hc gm 9 hc k.
- Ngoi ng gm Anh, Nht, Trung,
Php, Nga, c
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- Phng thc tuyn sinh:
Tuyn sinh theo ngnh s dng kt
qu k thi THPT Quc gia xt
tuyn.
- Cc thng tin khc:
+ Hnh thc o to theo h thng
tn ch.
+ Cc ngnh K thut xy dng cng
trnh GT, K thut xy dng, K thut
in, in t, K thut iu khin v
t ng ho, K thut in t, truyn
thng o to 9 hc k (4,5 nm);
cc ngnh cn li o to 8 hc k (4
nm).

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K thut in t, truyn thng

D520207

K thut in, in t

D520201

K thut iu khin v t ng
ho

D520216

Qun tr kinh doanh

D340101

Kinh t

D310101

Kinh t xy dng

D580301

K ton

D340301

Khai thc vn ti

D840101

Kinh t vn ti

D840104

K thut mi trng
Cng ngh k thut giao thng

D520320
D510104

K thut xy dng

D580208

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh

100
25
100
25
95
25
85
25
45
15
95
25
95
25
95
25
95
25
50
50
180
80

75

Ghi ch
+ S ch cho sinh vin trong KTX:
310.
+ Hc ph: theo quy nh ca Chnh
ph.
+ Nh trng tip tc m cc lp
chng trnh cht lng cao, chng
trnh hp tc quc t, chng trnh
tin tin, chng trnh tin du hc ...
* Thng tin chi tit v tuyn sinh
tham kho trn website ca trng:
http://www.utc.edu.vn

STT/
K
Tn trng/ Ngnh hc
M ngnh
hiu
trng
46
TRNG I HC H NI
Km 9, ng Nguyn Tri, Qun
Thanh Xun, H Ni.
NHF T: (04)38544338
Website: www.hanu.edu.vn,
Email: tuyensinh@hanu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Cng ngh thng tin
D480201
Qun tr kinh doanh
D340101
Ti chnh - Ngn hng
D340201
K ton
D340301
Quc t hc
D220212
Qun tr dch v du lch v l hnh D340103
Ngn ng Anh
D220201
Ngn ng Nga

D220202

Ngn ng Php

D220203

Ngn ng Trung Quc

D220204

Ngn ng c

D220205

Ngn ng Ty Ban Nha


Ngn ng B o Nha

D220206
D220207

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
2100

Ton, Ng vn, Ting Anh.


Ton, Ng vn, TING ANH.
Ton, Ng vn, TING ANH.
Ton, Ng vn, TING ANH.
Ton, Ng vn, TING ANH.
Ton, Ng vn, TING ANH.
Ton, Ng vn, TING ANH.
Ton, Ng vn, TING NGA
hoc TING ANH.
Ton, Ng vn, TING PHP
hoc TING ANH.
Ton, Ng vn, TING
TRUNG QUC hoc TING
ANH.
Ton, Ng vn, TING C
hoc TING ANH.
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, TING ANH
76

2100
200
100
100
100
125
75
250
100
100
200
100
50
50

Ghi ch
- Tuyn sinh trong c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn.
- Th sinh c tng im 3 mn thi Ton,
Ng vn, Ngoi ng ca k thi THPTQG
t 15 im tr ln (theo thang im 10,
cha nhn h s) c np h s ng k
xt tuyn.
- Xt tuyn theo ngnh o to m th
sinh ng k trc.
- Tng im xt tuyn bao gm c im
u tin (nu c) v im ca mn thi chnh
nhn h s 2, xp t cao xung thp.
- Th sinh c cc chng ch ngoi ng theo
quy nh ca B GD&T ti Thng bo s
6031/BGDT-KTKCLGDngy
23/10/2014, sau khi trng tuyn s c
Nh trng xem xt cho hc theo tin
nhanh.
- Xt tuyn nhiu t cho n ht ch tiu
ca tng ngnh.
- Th sinh c quyn ng k xt tuyn vo
bt k ngnh hc no nu cn ch tiu theo
nguyn vng c nhn.
- Nhng ngnh cha ch tiu s xt
tuyn t tip theo cng trn nguyn tc t

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Ngn ng Italia
Ngn ng Nht
Ngn ng Hn Quc
Ting Vit v vn ho Vit Nam

TRNG I HC HO
BNH(*)
HBU L CC2, Ph Bi Xun Phi, Khu
th M nh II, Qun Nam T
Lim, H Ni.
T: (04) 37871904; (04)37871905
my l 22, 23. Website:
www.daihochoabinh.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Cng ngh thng tin
Cng ngh a phng tin
K thut in t, truyn thng
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng
K ton
K thut cng trnh xy dng

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Ng vn, TING ANH


Ton, Ng vn, TING NHT
D220209
hoc TING ANH
D220210 Ton, Ng vn, TING ANH
D220208

D220101

Xt tuyn theo Quy ch i vi


ngi nc ngoi hc tp ti
Vit Nam

47

Ch tiu
Trng
ng k
100
150
100
200

950

D480201
D480203
D520207
D340101
D340201
D340301
D580201

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
77

800
50
50
50
60
60
60
60

Ghi ch
cao xung thp cho n ht ch tiu.
- i vi th sinh nc ngoi xt tuyn theo
quy nh ca B GD&T.
- Th sinh c th ng k xt tuyn vo cc
chng trnh lin kt, lin thng quc t o
to c nhn do cc trng i hc nc
ngoi cp bng.
- S ch trong KTX c th tip nhn i vi
kha tuyn sinh nm 2015: khong 800.
1.Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong
c nc
2. Phng thc TS:
a. Phng thc 1: Dnh 30% tng
ch tiu xt tuyn da vo kt qu
k thi THPT Quc gia cc cm thi
do trng i hc ch tr (t ngng
ti thiu do BGD&T quy nh).
b. Phng thc 2: Dnh 70% tng
ch tiu xt tuynda vo Hc b
i vi th sinh tt nghip THPT c
hnh kim kh tr ln,
Trong :
+ Dnh 35% ch tiu xt kt qu hc
tp ca 5 HK: HK1, HK2 lp 10 v
lp 11; HK1 lp 12.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Vn hc, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Vn, 2 mn nng khiu;
Ton, 2 mn nng khiu;
Ton, Vt l, V m thut;
Ton, Ng vn, V m thut
Ton, Vt l, V m thut;
Ton, Ng vn, V m thut

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

+ Dnh 35% ch tiu xt kt qu hc


tp ca c nm lp 12.
Quan h cng chng
D360708
200
C th:
i vi cc Khi Ton, Vt l, Ha
hc; Ton, Vt l, Ting Anh; Ton
Thit k ha
D210403
60
, Ho, Sinh; Vn, S, a, Ton,
Thit k thi trang
D210404
40
Vn, Anh: Tng TB cc mn hc
Thit k ni tht
D210405
50
theo khi thi ca 5 HK hoc ca c
nm lp 12 18.0 i vi H v
Kin trc
D580102
60
16.5 i vi C.
i vi cc t hp mn Ng vn, 2
Cc ngnh o to cao ng:
150
mn nng khiu, Ton, 2 mn
Cng ngh thng tin
C480201
Ton, Vt l, Ha hc;
nng khiu: Xt TB mn Ng vn
Qun tr kinh doanh
Ton, Vt l, Ting Anh;
C340101
hoc mn Ton ca 5 HK hoc ca
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ti chnh - Ngn hng
C340201
c nm lp 12 kt hp thi 2 mn
Ton, Ng vn, Ting Anh.
K ton
C340301
nng khiu l Hnh ha ch v Trang
tr mu. Tng TB cc mn khi H,
3. K tc x sinh vin:
Trng c K tc x dnh cho sinh vin (cch Trng 50m) gm 1.300 phng, mi phng H1 phi 17.0 trong im thi mi
6 sinh vin. Ni tht p, hin i, khng gian thong mt vi y tin nghi bao gm mn nng khiu 5.5 v im mn
ging, t, bn hc... Tng 1 ca ta nh c y cc dch v phc v sinh vin, mi vn ha 6.
i vi khi Ton, L, V m thut;
tng c 01 phng sinh hot chung. Gi cho thu l 215.000/1 thng/1 sinh vin.
Ton, Ng vn, V m thut: Xt
4. Hc ph:
TB cc mn Ton, Vt l hoc
H H: T 850.000 / thng n 895.000 ng/ thng.
Ton, Ng vn ca 5 HK hoc ca c
H C: T 645.000 / thng n 690.000 ng/ thng.
nm lp 12 kt hp thi mn nng
78

STT/
K
hiu
trng

48
DKS

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

TRNG I HC KIM ST
H NI
Phng Dng Ni, Q.H ng,
H Ni. T: (04)33581500
Website: www.tks.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Lut

Ch tiu
Trng
ng k

400

400

D380101

TON, Vt l, Ting Anh


TON, Vt l, Ha hc
TON, Ng vn, Ting Anh
NG VN, Lch s, a l

TRNG I HC KINH T
- K THUT CNG NGHIP
DKK - C s H Ni: S 456 ph Minh
Khai, phng Vnh Tuy, qun Hai
B Trng, TP. H Ni. T:
(04)36331854
49

400

6.500

79

Ghi ch
khiu l V m thut. Tng TB cc
mn khi V, V1 phi 17.5 trong
im thi mn nng khiu 5.5 v
im mi mn vn ha 6.
- Tuyn sinh trong c nc.
+ Khu vc cc tnh pha Nam t Hu
tr vo: 50% ch tiu;
+ Khu vc cc tnh pha Bc t
Qung Tr tr ra: 50% ch tiu
- Phng thc TS:
+ Trnh i hc: Trng tuyn sinh
da vo kt qu k thi THPT Quc gia.
- Cc thng tin khc:
+ S tuyn cc iu kin v sc
khe, l lch theo quy nh ca
VKSNDTC.
+ Xt th sinh vo phng vn v
phng vn ( n tuyn sinh ring
ng trn Website ca trng)
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong
c nc.
- im trng tuyn c xc nh
theo tng ngnh o to.
- Th sinh c ty la chn a
im hc tp ti c s H Ni hoc

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
- C s Nam nh: S 353 Trn
Hng o, thnh ph Nam nh T: (0350)3842747
Website: www.uneti.edu.vn
www.tuyensinh.uneti.edu.vn
i hc h chnh quy:
Cng ngh Si, Dt
Cng ngh May
Cng ngh thng tin
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ha
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut in t, truyn
thng
Cng ngh k thut c kh
K ton
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

D540202
D540204
D480201

5.000
150
400
400

D510303

450

D510301
D510302

Ton, Ting Anh, Ng vn;


Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh

D510201
D340301
D340101
D340201

Ton, Ting Anh, Ng vn;


Ton, Vt l, Ha hc;
Cng ngh thc phm
D540101
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ha hc
i hc lin thng chnh quy (tt c cc ngnh nh i hc chnh quy)
80

450
450
500
650
600
550
400
200

Ghi ch
c s Nam nh ca nh trng theo
nhu cu ca c nhn.
- Min ph 500 ch KTX nm hc
2015 - 2016 cho th sinh c hon
cnh gia nh kh khn, c nguyn
vng hc tp ti c s Nam nh.
* Phng thc tuyn sinh trnh
i hc:
- Xt tuyn kt qu k thi THPT
Quc gia do Trng i hc Kinh t
- K thut Cng nghip hoc cc
trng i hc c B Gio dc v
o to y quyn ch tr vic t chc
coi thi, chm thi.
- i vi th sinh h Lin thng, phi
trc tip np h s ti Trng s
duyt trc ngy 09/4/2015. H s
gm: n s tuyn, Bng im C
(bn sao cng chng), Bng Tt
nghip C cng ngnh (bn sao cng
chng). Nu t vng s tuyn, mi
c tham gia xt tuyn. Nh trng
s thng bo kt qu s tuyn trc
ngy 09/5/2015 trn trang Website

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Cao ng h chnh quy:
Cng ngh si, dt
Cng ngh may
Cng ngh thng tin
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ho
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut in t, truyn
thng
Cng ngh k thut c kh
K ton
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C540202
C540204
C480201

1.300
50
150
100

C510303

150

C510301
C510302

Ton, Ting Anh, Ng vn;


Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh

C510201
C340301
C340101
C340201

150
100
100
200
100
100

Ton, Ting Anh, Ng vn;


Ton, Vt l, Ha hc;
Cng ngh thc phm
C540101
100
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ha hc
- i tng 2: Xt tuyn hc b kt qu hc tp bc THPT (sau khi xt tuyn i tng 1
nhng vn cn ch tiu). Vi cc tiu ch: + Phi tt nghip THPT; + Xt tng im trung
bnh ca 3 mn 5 hc k THPT (khng nhn h s) phi t t 5,5 im tr ln; + Hnh
kim nm hc lp 12 xp loi Kh tr ln.
81

Ghi ch
ca trng.
- Cc iu kin ca vng s tuyn l:
C h s s tuyn, l i tng
lin thng dc (lin thng cng
ngnh o to), tt nghip C chnh
quy ti cc trng C c bo co
t nh gi v trin khai kim nh
cht lng theo tin do B
GD&T quy nh v cc trng C
phi c chng trnh o to m
bo ti thiu bng 80% so vi
chng trnh chun o to C h
chnh quy ca nh trng.
* Phng thc tuyn sinh trnh
cao ng:
- i tng 1: Xt tuyn kt qu k
thi THPT Quc gia do Trng i
hc Kinh t - K thut Cng nghip
hoc cc trng i hc c B
Gio dc v o to y quyn ch tr
vic t chc coi thi, chm thi.

STT/
K
hiu
trng
50
KTA

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

TRNG I HC KIN TRC


H NI
Km 10, Nguyn Tri, Thanh Xun,
H Ni. T: (04)3.8542.391
website: www.hau.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Kin trc
Quy hoch vng v th
Kin trc cnh quan
K thut cng trnh xy dng
Cng ngh k thut vt liu xy
dng
Cp thot nc
K thut th
Qun l xy dng
Kinh t xy dng

Ch tiu
Trng
ng k
1850

Ghi ch

im trng tuyn theo nhm ngnh


v phn chuyn ngnh ngay khi nhp
trng da trn ng k d thi, kt
qu thi v quy nh ca Hi ng
1850 Tuyn sinh. C th:
- Nhm ngnh 1: Kin trc, Quy
Ton, Vt l, M thut
D580102
350
hoch vng v th, Kin trc cnh
Ton, Vt l, M thut
D580105
150
quan
Ton, Vt l, M thut
D580110
50
- Nhm ngnh 2: K thut cng trnh
Ton, Vt l, Ho hc
D580201
500
xy dng, Cng ngh k thut vt
liu xy dng, Cp thot nc, K
Ton, Vt l, Ho hc
D510105
50
thut th, Qun l xy dng, Kinh
Ton, Vt l, Ho hc
D110104
150
t xy dng
Ton, Vt l, Ho hc
D580211
150
- Nhm ngnh 3: Thit k ho,
Ton, Vt l, Ho hc
D580302
150
Thit k Ni tht.
Ton, Vt l, Ho hc
D580301
150
Ch tiu cha bao gm: C tuyn:
Ng vn, Hnh ho M thut,
50; Chng trnh tin tin ngnh
Thit k ha
D210403
50
B cc trang tr mu
Kin trc cng trnh: 50
Ng vn, Hnh ho M thut,
Trng i hc Kin trc H Ni
Thit k ni tht
D210405
100
B cc trang tr mu
khng t chc thi s tuyn mn V
Mn Ton, Vt l ly kt qu k thi THPT Quc gia theo cm thi do trng i hc ch M thut. Th sinh ng k trc tip
tr, mn M thut do Trng i hc Kin trc t chc thi. T nm 2016, mn Vt l vo cc ngnh nng khiu v thi
c thay bng mn Ng vn. Mn V M thut gm hai bi thi MT1 v MT2, thi vo hai nng khiu theo quy nh ca trng.
bui, c t l im 50/50, bng bt ch en trn kh giy A3. im mn V m thut nhn
82

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

h s 1,5 v phi t (sau khi nhn h s):KV1 6,00; KV2, KV2-NT 6,75;
KV3 7,50. Mn Ng vn ly kt qu k thi Quc gia theo cm thi do trng i hc
ch tr, 02 mn: Hnh ha M thut v B cc trang tr mu do Trng i hc Kin
trc t chc. Tng im ca hai mn nng khiu khng nhn h s v phi t tng s
im theo khu vc nh sau: KV1 8,00; KV2, KV2-NT 9,00; KV3 10,00.
TRNG I HC KINH
51
DOANH V CNG NGH H
11.000
NI(*)
DQK S 29A, ng 124 ph Vnh Tuy, Q.
Hai B Trng, TP. H Ni
T: 04.3.6.339.113. Website:
hubt.edu.vn
Cc ngnh o to H h chnh
quy (k c i hc lin thng
chnh quy)
Ton, Vt l, Ha hc.
Qun tr kinh doanh
Ton, Vt l, Ngoi ng.
D340101
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
10.500
Kinh doanh quc t
Ton, Vt l, Ngoi ng.
D340120
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc .
Qun tr dch v du lch v l
Ton, Vt l, Ngoi ng.
D340103
hnh
Ng vn, Lch s, a l.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
83

Ghi ch

- HCQ: 7.500
- HLTCQ: 3.000
- CCQ: 500
- Phng thc thi tuyn sinh: Trng
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- Vng tuyn sinh trong c nc.
- Ngoi ng: Anh, Nga, Php, Trung,
Nht.
* Trng c t chc thi mn nng
khiu v ly NV2 mn nng khiu.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Ti chnh - Ngn Hng

D340201

K ton

D340301

Qun l nh nc

D310205

Lut kinh t

D380107

Cng ngh thng tin

D480201

Cng ngh k thut in, in t

D510301

Cng ngh k thut c, in t


Cng ngh k thut t

D510203

D510205

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc .
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ng vn, Lch s, a l.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc .
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ng vn, Lch s, a l.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
84

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K thut cng trnh xy dng

D510102

Kin trc

D580102

Thit k cng nghip

D210402

Thit k ha

D210403

Thit k ni tht

D210405

Ngn ng Anh

D220201

Ngn ng Trung Quc

D220204

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, V m thut x H
s 2.
Ton, Ng vn, V m thut x H
s 2.
Ng vn, (B cc mu, Hnh
ha) x H s 2.
Ton, Vt l, V m thut x H
s 2.
Ng vn, (B cc mu, Hnh
ha) x H s 2.
Ton, Vt l, V m thut x H
s 2.
Ng vn, (B cc mu, Hnh
ha) x H s 2.
Ton, Vt l, V m thut x H
s 2.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ng vn, Lch s, a l.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ng vn, Lch s, a l.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
85

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cc ngnh o to trnh cao


ng

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
500

Qun tr kinh doanh

C340101

Qun tr dch v du lch v l


hnh

C340103

Ti chnh - Ngn hng

C340201

K ton

C340301

Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut c in t

C510203

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton; Vt l; Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ng vn, Lch s, a l.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.
86

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut cng trnh xy C510102


dng
TRNG I HC KINH T
QUC DN
S 207, ng Gii phng, qun
Hai B Trng, TP H Ni.
T1: (04) 36280280
KHA
(my l: 5106, 5114, 5101, 6901)
T2: (04) 62776688
- Fax: (04) 36280462
Portal: www.neu.edu.vn
Facebook:facebook.com/tvtsneu
Cc ngnh o to i hc:
Kinh t
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng
K ton
Thng k kinh t
Ton ng dng trong kinh t
Kinh t ti nguyn
Qun tr kinh doanh hc bng
ting Anh (E-BBA)
Qun tr dch v du lch v l
hnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc.
Ton, Vt l, Ngoi ng.
Ton, Ng vn, Ngoi ng.

52

4800

D310101
D340101
D340201
D340301
D110105
D110106
D110107
D110109

Ghi ch

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc

D340103

4800
1000
340
520
400
120
120
70
120
120

87

1- Vng tuyn
- Tuyn sinh trong c nc.
- Ch tiu trn bao gm c ch tiu t
cc trng D b i hc dn tc
chuyn v.
2- Phng thc tuyn sinh
- Trng s dng kt qu k thi
THPT Quc gia ti cc cm thi do
cc trng i hc ch tr xt
tuyn.
- Th sinh ng k mn xt tuyn
theo 1 trong cc t hp ct (4)
Trng xt tuyn.
- Trng tuyn thng cc i tng
theo quy ch tuyn sinh ca B v
tuyn thng i vi th sinh c 3 mn
thi THPT Quc gia, trong c mn
Ton v 2 mn bt k, t 27 (Hai
mi by) im tr ln, khng tnh
im u tin.
3- Phng thc xt tuyn
- Trng xt tuyn theo tng ngnh.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Qun tr khch sn
Marketing
Bt ng sn
Qun tr nhn lc
H thng thng tin qun l
Lut
Khoa hc my tnh (Cng ngh
thng tin)
Kinh t quc t
Kinh doanh quc t
Kinh doanh thng mi
Bo him
Kinh t nng nghip

D340107
D340115
D340116
D340404
D340405
D380101

Ngn ng Anh

D220201

Cc chng trnh nh hng


ng dng (POHE) gm :
Qun tr dch v du lch v l
hnh POHE
Qun tr khch sn POHE
Truyn thng marketing POHE
Thng k kinh t x hi POHE
Ton ti chnh POHE
Qun tr kinh doanh thng mi
POHE
Lut kinh doanh POHE

D480101
D310106
D340120
D340121
D340202
D620115

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc

Ton, TING ANH, Ng vn.


(Mn Ting Anh h s 2)

Ch tiu
Trng
ng k
70
200
130
120
120
120
100
120
140
170
140
90
120

D110110

350

D110110

50

D110110
D110110
D110110
D110110

50
50
50
50

Ton, TING ANH, Ng vn;


Ton, TING ANH, Vt l
(Mn Ting Anh h s 2)

D110110

50

D110110

50
88

Ghi ch
im trng tuyn vo tng ngnh
cao hn ngng m bo cht lng
u vo ca B t nht 2 (hai) im.
- Trong xt tuyn t 1, Trng xt
ngnh nguyn vng 1 (NV1) trc.
Ti mc im trng tuyn vo tng
ngnh, nu cn ch tiu, Trng xt
tip ngnh NV2 cho nhng th sinh
c ng k ngnh NV2. Trng xt
tng t nh vy i vi ngnh
NV3, ngnh NV4.
- Kt thc xt tuyn t 1, ti mc
im trng tuyn vo tng ngnh,
nu cn ch tiu, Trng xt tuyn
tip t b sung theo quy nh ca
B.
- i vi th sinh ng k xt tuyn
lin thng t cao ng chnh quy ln
i hc, thi gian tt nghip cha
36 thng tnh n ngy np h s xt
tuyn, Trng cng xt nh trn.
im trng tuyn vo tng ngnh c
th thp hn, nhng khng qu 03
(ba) im so vi i tng, khu vc
tuyn sinh tng ng khng ng k

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

Cc lp tuyn chn sau khi sinh vin trng tuyn nhp hc: Gm cc lp chng trnh xt tuyn lin thng, ng thi m
tin tin, cc lp chng trnh cht lng cao v lp Qun l cng v chnh sch bng bo ngng cht lng u vo do
ting Anh (E-PMP). i tng tuyn vo cc chng trnh ny l nhng sinh vin t B quy nh.
im tuyn sinh c th cao hn im trng tuyn thp nht vo ngnh khng di 3 im. - Ch tiu xt lin thng khng tnh
Phng thc v iu kin tuyn chn c th s c Trng thng bo sau. Ch tiu vo trong 4800 ch tiu trn.
cc lp ny nm trong tng ch tiu 4800:
4- Hc bng
Trng cp hc bng ton phn cho
Lp Ti chnh: 110 ch tiu
1 - Cc lp chng trnh tin tin
220
sinh vin h chnh quy t danh hiu
Lp K ton: 110 ch tiu
Th khoa, khoa.
Kinh t u t, Qun tr kinh
5- Hc ph
doanh quc t, Qun tr doanh
2 - Cc lp chng trnh cht
Trng thng bo chi tit trn Cng
nghip, Qun tr marketting,
300
lng cao
thng tin in t ca Trng v cc
Ngn hng, Kim ton: 50 ch
trang web ca cc chng trnh.
tiu/lp.
3 - Lp Qun l cng v chnh
50 ch tiu
50
sch bng ting Anh (E- PMP)
6- Xp chuyn ngnhSau khi hon thnh th tc nhp hc, cn c kt qu tuyn sinh i hc, ch tiu tng chuyn ngnh v
nguyn vng ng k ca sinh vin, Trng s t chc xp sinh vin vo chuyn ngnh nh sau:
- Xp vo chuyn ngnh thuc ngnh hoc chng trnh m sinh vin trng tuyn.
- Sinh vin trng tuyn vo cc ngnh sau khng phi xp chuyn ngnh: Ngn ng Anh, Qun tr khch sn, Qun tr nhn lc,
Khoa hc my tnh, Kinh t ti nguyn, Kinh t nng nghip, Kinh t quc t, Kinh doanh quc t v lp E-BBA.
7- Xp lp hc ngoi ng
- Sau khi nhp hc, Trng t chc kim tra trnh Ting Anh i vi sinh vin trng tuyn theo cc t hp khi A c, khi B
c v xp lp cho nhng sinh vin t trnh tng ng cp A2 (theo khung tham chiu chu u) tr ln.
- Nhng sinh vin cha t trnh tng ng cp A2 phi t hc t trnh tng ng cp A2, sau Trng
s xp lp Ting Anh cho nhng sinh vin ny.
89

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

- Sinh vin trng tuyn theo t hp khi A1 c, khi D1 c v sinh vin ng k hc cc ngoi ng khc khng phi kim tra
trnh ngoi ng u vo.
c cng nhn tt nghip i hc, sinh vin phi t chun u ra ngoi ng theo quy nh ca Trng: Ting Anh t trnh tng
ng cp B1, Ting Php v Ting Trung Quc t trnh tng ng cp A2 (theo khung tham chiu chu u).
a ch lin h: Phng Qun l o to, tng 1, nh 10, Trng i hc Kinh t Quc dn, s 207, ng Gii phng, qun Hai
B Trng, Thnh ph H Ni.
Th sinh mun bit thm thng tin ca Trng v cc ngnh, chuyn ngnh, chng trnh o to v thng tin khc la chn
ng k ngnh tuyn sinh, xem trn Cng thng tin in t ca Trng: http://www.neu.edu.vn, mc Thng bo tuyn sinh
hoc Trang t vn tuyn sinh: facebook.com/tvtsneu.
TRNG I HC KHOA HC
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong
53
450
V CNG NGH H NI
v ngoi nc.
Tng 8, Ta nh o to v Dch
- Phng thc Tuyn sinh:
v, 18 Hong Quc Vit, Cu
+ Trnh i hc: Trng
KCN Giy, H Ni.
HKHCNHN tuyn sinh 4 t theo
T: (04)3791.7748
hnh thc xt tuyn: S tuyn hc b
Website: www.usth.edu.vn
THPT v Phng vn (i vi th sinh
Cc ngnh o to i hc:
450
d tuyn t 1, 2, v 3); S tuyn
Cng ngh Sinh hc Dc hc
D420299 TON, Vt l, Ha hc, Sinh
hc b THPT, Phng vn, v xt kt
Vt liu tin tin v Nano
qu k thi THPT Quc gia (i vi
D440199 TON, Vt l, Ha hc, Sinh
th sinh d tuyn t 4).
Nc - Mi trng - Hi dng hc D440399 TON, Vt l, Ha hc, Sinh
t 1: nhn h s t ngy 1/12/2014
Cng ngh Thng tin Truyn
D480298 TON, Vt l, Ha hc, Sinh
n ht ngy 11/2/2015, Phng vn
thng
thng 3/2015
Nng lng (in xanh, Nng
D520298 TON, Vt l, Ha hc, Sinh
t 2: nhn h s t ngy 2/3/2015
lng Sinh hc)
n ht ngy 15/5/2015, Phng vn
Khoa hc V tr v ng dng
D440297 TON, Vt l, Ha hc, Sinh
90

STT/
K
hiu
trng

54

DLX

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

- Tiu ch xt tuyn:
1. D tuyn t 1, 2 v 3:
+ im trung bnh chung v kt qu hc tp cc mn Ton, Vt l, Ha hc, Sinh hc, Tin
hc v Ngoi ng ca nm lp 10, 11 v hc k I lp 12 t t Kh tr ln.
+ Tt nghip THPT.
+ Trnh ngoi ng ting Anh giao tip.
2. D tuyn t 4:
+ im trung bnh chung v kt qu hc tp cc mn Ton, Vt l, Ha hc, Sinh hc, Tin
hc v Ngoi ng ca nm lp 10, 11 v 12 t t Kh tr ln.
+ Tt nghip THPT.
+ Tham d k thi THPT Quc gia vi t hp 3 mn thi trong s 4 mn: Ton, Vt l, Ha
hc, Sinh hc; v t im chun ca trng.
+ Trnh ngoi ng ting Anh giao tip.
TRNG I HC LAO
4300
NG - X HI
Trng i hc Lao ng X hi,
Tr s chnh ti H Ni. S 43,
ng Trn Duy Hng, P.Trung
2600
Ho, Q. Cu Giy, TP. H Ni.
T: (04) 35566175, 04.35568795
Website: www.ulsa.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
2400
Ton, Vt l, Ha hc;
Qun tr nhn lc
Ton, Vt l, Ting Anh;
D340404
650
Ton, Ting Anh, Ng vn.
91

Ghi ch
thng 5/2015
t 3: nhn h s t ngy 15/5/2015
n ht ngy 30/6/2015, Phng vn
thng 7/2015
t 4: nhn h s t ngy 01/7/2015
n ht ngy 11/9/2015, Phng vn
thng 9/2015
- Cc thng tin khc:
+ Nh trng khng phn chia ngnh
o to vo nm th I ca i hc.
+ Nh trng khng c ch tiu ring
cho tng ngnh o to.
- Phng thc tuyn sinh: Trng
xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia nm 2015.
- Tuyn sinh trong c nc.
- im xt tuyn: Theo tng ngnh,
tng t hp mn xt tuyn.
+ H s ng k xt tuyn vo cc ngnh
o to ti Tr s chnh H Ni: Gi v
phng o to, Trng i hc Lao
ng X hi (S 43, ng Trn Duy
Hng, phng Trung Ho, qun Cu
Giy, TP H Ni; T: 04.35566175,

STT/
K
hiu
trng

DLX

DLT

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K ton

D340301

Bo him

D340202

Cng tc x hi

D760101

Qun tr kinh doanh

D340101

Cc ngnh o to i hc vn
bng 2:
Qun tr nhn lc
K ton
Bo him
Cng tc x hi
Trng i hc Lao ng X hi,
a im o to ti Sn Ty (C s
Sn Ty)
ph Hu Ngh, phng Xun
Khanh, th x Sn Ty, thnh ph
H Ni

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn;
a L, Lch S, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.

Ch tiu
Trng
ng k
700
350

400

300
200

D340404
D340301 Ting Anh, Nguyn l CB Ch
ngha Mc - Lnin phn 2
D340202
D760101

50
50
50
50

400

92

Ghi ch
04.35568795).
+ H s ng k xt tuyn vo cc
ngnh o to ti C s Sn Ty: Gi
v phng o to, Trng i hc Lao
ng X hi (S 43, ng Trn Duy
Hng, phng Trung Ho, qun Cu
Giy, thnh ph H Ni); hoc gi v
phng o to, C s Sn Ty (ng
Hu Ngh, P. Xun Khanh, TX. Sn
Ty, TP. H Ni; T: 04.33938622;
04.33838443).
+ H s ng k xt tuyn vo cc ngnh
o to ti Thnh ph H Ch Minh (C
s 2): Gi v phng o to, Trng i
hc Lao ng X hi, C s 2 (S
1018, ng T K, phng Tn Chnh
Hip, qun 12, Thnh ph H Ch Minh;
T: 08.38837814; 08.38837801).
- S ch trong KTX c th tip nhn
nm 2015: H Ni: 400; Sn Ty :
400; TP. HCM: 500
* T chc o to ti Trng i
hc Lao ng X hi (Tr s
chnh: s 43, ng Trn Duy
Hng, phng Trung Ho, qun Cu

STT/
K
hiu
trng

DLS

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

T: (04)33938622; 33838443
Website: www.ulsasontay.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Qun tr nhn lc

D340404

K ton

D340301

Bo him

D340202

Qun tr kinh doanh

D340101

TRNG I HC LAO
NG - X HI (C S II TP
HCM)
S 1018, ng T K, P. Tn
Chnh Hip, Qun 12, TP. H
Ch Minh.
T: 08 3 8837 814 - my l
(108,109)
Website: www.ldxh.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.

Ch tiu
Trng
ng k

400
100
100

Giy, TP H Ni; T: 04.35566175,


04.35568795).
- Phng thc tuyn sinh: Trng
xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia nm 2015.
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- im xt tuyn: Theo tng ngnh,
tng t hp mn xt tuyn.

100
100

1300

1300
93

Ghi ch

- Phng thc tuyn sinh: Trng


xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia nm 2015.
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- im xt tuyn: Theo tng ngnh,
tng t hp mn xt tuyn.

STT/
K
hiu
trng

55
LNH

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Qun tr nhn lc

D340404

K ton

D340301

Bo him

D340202

Cng tc x hi

D760101

Qun tr kinh doanh

D340101

TRNG I HC LM
NGHIP
C S CHNH - H NI.
Xun Mai, Chng M, H Ni,
T: 04.33840440 ; 04.33840707
Website: www.vfu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn;
a l, Lch s, Ng vn.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ting Anh, Ng vn.

Ch tiu
Trng
ng k
400
350
140

140

270
3400

2.850

94

Ghi ch

- Phng thc TS: Trng da vo


kt qu k thi THPT Quc gia.
- Th sinh ng k xt tuyn gm 3
mn thi theo t hp cc khi A, A1,
B v D1.
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K ton

D340301

Kinh t

D310101

Kinh t Nng nghip

D620115

Qun tr kinh doanh

D340101

Qun l t ai

D850103

Qun l ti nguyn thin nhin*


(o to bng ting Anh)

D850101

Qun l ti nguyn thin nhin*


(o to bng ting Vit)

D850101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh .
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh .
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh .
95

Ch tiu
Trng
ng k
250
50
50
100

300

50

200

Ghi ch
c nc.
- Cc thng tin khc:
+ im trng tuyn theo khi thi
nhm ngnh hc.
+ (*) Ngnh Qun l ti nguyn thin
nhin: o to bng ting Anh vi s
tham gia ca i hc tng hp
Colorado - Hoa K, h tr SV hc
ting Anh trong 6 - 12 thng u, hc
ph 1.500.000 ng/thng, hc bng
1.000.000ng/ thng cho sinh vin
kh, gii.
+ Tuyn sinh D b H: 130 ch tiu.
Xt tuyn th sinh d thi cc khi A,
A1, B, D1 thuc i tng 01, khu
vc 1 s c xt tuyn vo h d b,
sau 8 thng hc d b i hc (khng
phi ng hc ph v c cp hc
bng) s c xt vo hc i hc h
chnh quy.
+ Xt tuyn vo i hc: p dng cho
th sinh thuc 62 huyn ngho, ch
tiu: 100.
+ S ch trong k tc x cho kha

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh sinh hc

D420201

Khoa hc mi trng

D440301

Lm sinh

D620205

Qun l ti nguyn rng (Kim


lm)

D620211

Khuyn nng

D620102

Lm nghip

D620201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh .
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh .
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh .
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh .
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
96

Ch tiu
Trng
ng k
120

250

150

300

50

100

Ghi ch
TS 2015: 1500.
+ Tuyn sinh cc bc, cc h, cc
loi hnh o to khc: xem trn
Website:
www.vfu.edu.vn
.
www.vfu.vn, ti mc TUYN SINH
2015.
- Chnh sch i vi ngi hc:
+ Hc ph ( thi im hin ti):
150.000 ng/1tn ch (c kha hc
tng s t 125 - 142 tn ch).
+ Hc bng ( thi im hin ti):
xt cho 50 - 60% s sinh vin c kt
qu hc tp tt nht.
+ Du hc nc ngoi: sinh vin c
xt i du hc nc ngoi theo
nguyn vng c nhn, da trn cc
chng trnh lin kt o to vi
nc ngoi ca trng i hc Lm
nghip.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Lm nghip th

D620202

Thit k ni tht

D210405

Kin trc cnh quan

D580110

H thng thng tin

D480104

K thut cng trnh xy dng

D580201

K thut c kh (Cng ngh ch


to my)

D520103

Cng thn (Cng nghip pht


trin nng thn)

D510210

Cng ngh vt liu

D510402

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
97

Ch tiu
Trng
ng k
100

100
80
50
250
50
50

50

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh ch bin lm sn


D540301
(Cng ngh g)

Cng ngh k thut c in t

56
LPH

D510203

Cng ngh k thut t

D510205

Thit k cng nghip

D210402

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh .
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.

TRNG I HC LUT
H NI
S 87 Nguyn Ch Thanh, Q. ng
a, H Ni. T: (04)38352630;
(04)38351879
Website: www.hlu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Lut

Ch tiu
Trng
ng k
100

50

50

50
2.395

D380101

Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
98

Ghi ch

1.715

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS: Trng xt tuyn
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia ca th sinh d thi ti cc cm thi
do cc trng i hc ch tr.
- im trng tuyn xc nh theo
tng m ngnh kt hp vi im sn
vo Trng theo tng t hp mn thi
(T hp cc mn thi Ton, Vt l,
Ha hc tuyn 30%; t hp cc mn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, TING ANH

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

thi Ng vn, Lch s, a l tuyn


Lut kinh t
30%; t hp cc mn thi Ton, Ng
D380107
400
vn, Ting Anh tuyn 40% ch tiu).
Nu th sinh im trng tuyn vo
Lut Thng mi quc t
D110101
140
Trng theo tng khi thi nhng
Ngn ng Anh (chuyn ngnh
D220201 Ton, Ng vn, TING ANH
140
khng im trng tuyn vo
Ting Anh php l)
ngnh ng k ban u th c
- Cc thng tin khc:
+ Nm 2015, Trng tuyn 120 ch tiu o to cht lng cao ngnh Lut. Vic tuyn ng k chuyn sang cc ngnh khc
cng khi cn ch tiu.
chn thc hin sau khi cc th sinh trng tuyn vo Trng.
+ i vi th sinh ng k xt tuyn vo ngnh Lut Thng mi quc t v ngnh Ngn
ng Anh th mn Ting Anh l mn thi nhn h s 2.
+ i vi th sinh trng tuyn vo ngnh Ngn ng Anh (chuyn ngnh Ting Anh php
l), sau nm hc th nht, tu theo kh nng ca sinh vin trn c s quy nh ca
Trng, sinh vin c th ng k hc song bng.
TRNG I HC M A
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong
57
4500
CHT
c nc
Phng c Thng, Q. Bc T
- Phng thc TS:
Lim, H Ni. T:
+ Trnh i hc: Trng tuyn
MDA
(04)38386214, (04)38389633
sinh da vo kt qu k thi THPT
Website: www.humg.edu.vn
Quc gia.
Cc ngnh o to i hc:
3850 + Trnh cao ng: Trng tuyn
sinh da vo kt qu k thi THPT
Ton, Vt l, Ha hc
K thut du kh
D520604
260
Quc gia.
Ton, Vt l, Ting Anh
- Cc thng tin khc:
Ton, Vt l, Ha hc
K thut a Vt l
D520502
60
+ Chng trnh tin tin chuyn
Ton, Vt l, Ting Anh
99

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut ho hc

D510401

K thut a cht

D520501

K thut trc a bn

D520503

Qun l t ai

D850103

K thut m

D520601

K thut tuyn khong

D520607

Cng ngh thng tin

D480201

K thut iu khin v t ng
ho

D520216

K thut in, in t

D520201

K thut c kh

D520103

K thut cng trnh xy dng

D580201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
100

Ch tiu
Trng
ng k
110
410
330
50
220
160
410
110
210
100
350

Ghi ch
ngnh Lc Ha du, hp tc vi
trng i hc California UCDavis
Hoa K, ging dy bng ting Anh
theo chng trnh o to ca UC
Davis, tuyn 60 ch tiu.
i tng tuyn: da vo kt qu k
thi THPT Quc gia.
+ Trng t chc o to lin thng
t cao ng ln i hc. Thng tin
chi tit tham kho trn website ca
trng.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K thut mi trng

D520320

Qun tr kinh doanh

D340101

K ton

D340301

Cc ngnh o to i hc ti
tnh B Ra- Vng Tu:
K thut du kh

D520604

Cng ngh k thut ho hc

D510401

K thut m

D520601

K thut iu khin v t ng
ho

D520216

K thut in, in t

D520201

K thut trc a bn

D520503

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
101

Ch tiu
Trng
ng k
280
160

240

40
40
40
40
40
40

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cc ngnh o to i hc ti
tnh Qung Ninh:
K thut m

D520601

Qun tr kinh doanh

D340101

K ton

D340301

Cc ngnh o to cao ng:


Cng ngh k thut a cht

C515901

Cng ngh k thut trc a

C515902

Cng ngh k thut m

C511001

K ton

C340301

Cng ngh k thut iu khin v


t ng ho

C510303

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
102

Ch tiu
Trng
ng k

50
50
50
650
65
65
65
65
65
65

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Cng ngh k thut c kh

M ngnh
C510201

Cng ngh k thut cng trnh xy


C510102
dng
Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut mi trng

C510406

VIN I HC M H NI
Ph Nguyn Hin, P. Bch Khoa,
qun Hai B Trng, H Ni
T: (04). 62974545, (04).
MHN
62974646. T Phng o to:
(04).38694821
Website : www.hou.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc

D480201

Cng ngh k thut in t, truyn


D510302
thng
Cng ngh sinh hc

D420201

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, VT L, Ha hc;
Ton, VT L, Ting Anh;
Ton, VT L, Ng vn
Ton, Ha hc, Sinh hc
103

Ghi ch

65
65
65
65
2500

58

Cng ngh thng tin

Ch tiu
Trng
ng k

2500

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Trng
tuyn sinh da vo kt qu k thi
THPT Quc gia.
- im chun theo t hp mn thi v
theo tng ngnh, chuyn ngnh.
- Mn thi chnh : Cc mn thi c
vit ch HOA, in M l mn thi
chnh.
- Quy nh ring v t chc thi
mn nng khiu v:
+ Mn V m thut, Hnh ha v B
cc mu tnh h s 2.
+ Np h s ng k d thi nng
khiu v: Th sinh ch th ti mu h

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K ton

D340301

Qun tr kinh doanh

D340101

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Lut kinh t

D380107

Lut quc t

D380108

Ngn ng Anh

D220201

Ngn ng Trung Quc

D220204

Kin trc

D580102

Thit k cng nghip

D210402

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, TING ANH;
Ton, Ng vn,TING TRUNG
QUC
Ton, Vt l, V M THUT
Ton, Ng vn, HNH HA
Ng vn, HNH HA, B CC
MU
Ng vn, Ting Anh, HNH HA;
Ton, Ng vn, HNH HA
104

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
s
KDT
ti
a
ch
www.hou.edu.vn v np h s trc
ngy 31/5/2015 (np trc tip ti
trng hoc qua ng bu in
chuyn pht nhanh). Cc mn vn
ha th sinh phi lm th tc d thi
theo k thi THPT Quc gia.
+ Ngy thi tuyn sinh cc .mn nng
khiu: 11/07/2015 ti trng H
Ni.
+ Cc hng dn c th v np h s
ng k d thi v thi nng khiu th
sinh cn xem k cc thng bo ti
website
ca
nh
trng.
(www.hou.edu.vn)

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

TRNG I HC M
THUT CNG NGHIP
S 360 ng La Thnh, Ch
Da, ng a, H Ni.
MTC T: (04)38517.364
Website: www.design.edu.vn
www.mythuatcongnghiep.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Hi ha
iu khc
Gm
Thit k cng nghip
Thit k ha
Thit k thi trang
Thit k ni tht
TRNG I HC M
60
THUT CNG NGHIP
CHU(*)
Trng Bi dng Cn b Gio dc
H Ni, T 60, khu Nam Trung
MCA Yn, P. Yn Ha, Q. Cu Giy, TP.
H Ni; T: 04-62930465;
Website: auad.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

59

Ch tiu
Trng
ng k
450

D210103
D210105
D210107
Ng vn, Ton, Nng khiu (B
D210402
cc mu; Hnh ha)
D210403
D210404
D210405

450
30
15
15
90
100
90
110

250
105

Ghi ch
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong
c nc
- Phng thc TS:
+ Trnh i hc: Trng tuyn
sinh da vo kt qu k thi THPT
Quc gia kt hp thi tuyn nng
khiu.
- Cc thng tin khc:
Mn B cc mu: v bng cht liu
Bt mu trn kh giy A2 (42,0cm x
59,4cm). Thi gian thi 4 gi.
Mn Hnh ha: v bng ch en trn
kh giy A1 (59,4cm x 84,1cm).
Thi gian thi 4 gi k c thi gian
ngh gii lao.
- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong c
nc
- Phng thc TS: Trng t chc xt
tuyn
+ Mn vn ha: Da vo kt qu k thi
THPT Quc gia..
+ Mn nng khiu (mn chnh x h s
2): Da vo kt qu thi mn nng khiu
ca th sinh d thi vo cc trng i hc

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Thit k ha
Thit k thi trang
Thit k ni tht

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

D210403
D210404
D210405

Nng khiu, Ng vn;


Nng khiu, Ton;
Nng khiu, Ting Anh;
Nng khiu,Vt l

TRNG I HC M
THUT VIT NAM
S 42 Yt Kiu, Hon Kim, H
Ni. T: (04)3826.3861
MTH
Website:
http://mythuatvietnam.edu.vn/
Cc ngnh o to i hc:
61

Ch tiu
Trng
ng k
100
80
70

120

Hi ha

D210103

ha

D210104

Thit k ha

D210403

- Xt tuyn mn Ng vn.
- Thi 02 mn nng khiu: Hnh
ho, B cc.
- Xt tuyn mn Ng vn.
- Thi 02 mn nng khiu: Hnh
ho, B cc.
- Xt tuyn mn Ng vn
- Thi 02 mn nng khiu: Hnh
ho, Trang tr.
106

120

Ghi ch
trn ton quc.
- Thi gian o to trnh i hc h
chnh quy 04 nm
- K tc x, hin nay, cha c hc sinh t
tc. Mc hc ph tnh theo thng
- Mi chi tit v tuyn sinh c thng tin
trn trang Website ca Trng.
(auad.edu.vn)
- Vng tuyn sinh:
Tuyn sinh trong c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Tuyn
sinh ring, hnh thc nh sau:
+ Xt tuyn mn Ng vn.
+ Trng t chc thi cc mn nng
khiu.
- Xt tuyn nguyn vng b sung
ngnh: L lun, lch s v ph bnh
m thut trong trng hp vn cn
ch tiu.
- H s ng k d thi np ti
trng i hc M thut Vit Nam
(khng qua trng THPT v cc S
GD&T) trc ngy 30/5/2015.
Mi chi tit xin lin h vi phng

STT/
K
hiu
trng

62

DNV

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

iu khc

D210105

L lun, lch s v ph bnh m


thut

D210101

S phm M Thut

D140222

TRNG I HC NI V
H NI
S 36 ng Xun La, qun Ty
H, H Ni. T: (04) 37533.659 (04) 37532.864-113. Fax: (04)
37588.640 hoc (04) 37532.955
Website:
http://www.truongnoivu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Khoa hc th vin
Lu tr hc
Qun tr nhn lc
Qun tr vn phng
Qun l nh nc
Qun l vn ho
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

- Xt tuyn mn Ng vn.
- Thi 02 mn nng khiu:
Tng trn, Ph iu.
- Xt tuyn mn Ng vn.
- Thi 02 mn nng khiu: Hnh
ho, B cc.
- Xt tuyn mn Ng vn
- Thi 02 mn nng khiu: Hnh
ho, B cc

o to ca trng.

1.900

D320202
D320303
D340404
D340406
D310205
D220342

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Lch s.

107

Ghi ch

1.200
100
150
250
250
300
150
220

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh: tuyn sinh
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia do cc trng H ch tr, Trng
t chc s tuyn h s ca th sinh
trc khi xt tuyn.
- Ghi ch: Sinh vin tt nghip Cao
ng, trung cp iu kin v c
nguyn vng c hc Lin thng
ln bc i hc, Cao ng cng h
o to.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Qun l vn ho
Khoa hc th vin
Lu tr hc
Qun tr nhn lc
Qun tr vn phng
Th k vn phng
Dch v php l
Tin hc ng dng
C s o to ti Qung Nam Nng. Khu th mi in
Nam - in Ngc, Huyn in
Bn - Qung Nam
T: (0510) 626 3232 (0510) 626 3235 (101) - (0511)
2240 390.
Cc ngnh o to i hc:
Khoa hc th vin
Lu tr hc
Qun tr nhn lc
Qun tr vn phng
Qun l nh nc
Qun l vn ho
Cc ngnh o to cao ng:

C220342
C320202
C320303
C340404
C340406
C340407
C380201
C480202

D320202
D320303
D340404
D340406
D310205
D220342

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Lch s.

20
20
25
25
60
25
25
20

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Lch s.

400
60
60
80
60
80
60
80

108

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Qun tr vn phng
Dch v php l

C340406
C380201

Qun tr nhn lc

C340404

Ton, Ng vn, Ting Anh;


Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Lch s.

Ch tiu
Trng
ng k
40
20
20

63

TRNG I HC NGOI
THNG

3450

NTH

C S PHA BC:
Ti H Ni: 91 ph Cha Lng,
phng Lng Thng, qun ng
a, H Ni. T: (04) 32.595.154
Fax: (04): 38343605 Website:
http://www.ftu.edu.vn.
Cc ngnh o to i hc:

2550

Kinh t

Qun tr kinh doanh


Ti chnh - Ngn hng

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
D310101
(Ting Anh, Ting Nga, Ting
Php, Ting Trung, Ting Nht)
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
D340101
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
D340201
Ton, Ng vn, Ting Anh
109

Ghi ch

850

310
310

* Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc;
* Phng thc tuyn sinh: Ly kt
qu ca k thi THPT Quc gia do
cm cc trng i hc ch tr. im
trng tuyn xc nh theo tng
chuyn ngnh ng k xt tuyn, kt
hp vi im sn trng tuyn vo
trng theo tng nhm mn xt
tuyn.
Phng thc tuyn sinh chi tit s
cng b khi B ban hnh Quy ch tuyn
sinh i hc, cao ng h chnh quy nm
2015
* Cc mn thi nhn h s 1. Ring ngnh
Ngn ng Anh, Ngn ng Php, Ngn
ng Trung Quc, Ngn ng Nht mn
Ngoi ng nhn h s 2.
* im trng tuyn vo cc ngnh
ngn ng Anh, Php, Trung Quc,

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Kinh doanh quc t

D340120

Kinh t quc t

D310106

Lut

D380101

Ngn ng Anh
Ngn ng Php

D220201
D220203

Ngn ng Trung Quc

D220204

Ngn ng Nht

D220209

Ti Qung Ninh: S 260 ng


Bch ng, phng Nam Kh,
thnh ph Ung B, tnh Qung
Ninh. T: 0333 856 481 Fax:
0333 852 557
Cc ngnh o to i hc:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Php
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, TING PHP
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, TING
TRUNG
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, TING NHT

Ch tiu
Trng
ng k
130

310

110
150
50
50
80

200
110

Ghi ch
Nht v cc ngnh hc ti C s
Qung Ninh c xc nh ring.
*iu kin c np h s ng k xt
tuyn: im trung bnh chung hc tp
ca tng nm lp 10, 11, 12 t 6,5tr
ln; hnh kim ca tng nm lp 10, 11,
12 t Kh tr ln; im ba mn thi
(theo nhm mn xt tuyn) t mc
im nhn h s ca nh trng.
* Thi gian ng k xt tuyn theo
lch ca B Gio dc v o to;
* Trong 2550 ch tiu i hc ca C
s pha Bc, nh trng dnh 200 ch
tiu o to i hc ti C s Qung
Ninh (ngnh Qun tr kinh doanh 120 ch
tiu; ngnh Kinh doanh quc t 80 ch
tiu);
* Mc hc ph c xc nh theo
nt ch ti chnh (nu c ph duyt)
s c cng b trc khi th sinh np
h s xt tuyn.
* Sau khi trng tuyn vo trng, th
sinh c th ng k xt vo cc chng
trnh ging dy bng ting Anh sau:

STT/
K
hiu
trng

NTS

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Qun tr kinh doanh

D340101

Kinh doanh quc t

D340120

C S PHA NAM: s 15,


ng D5, phng 25, qun Bnh
Thnh, TP.H Ch Minh; T:
(08) 35127.254. Fax: (08)
35127255. Website:
http://www.ftu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Kinh t

D310101

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Qun tr kinh doanh

D340101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Nht
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
111

Ch tiu
Trng
ng k
120
80

900
600

150

150

Ghi ch
+ 2 Chng trnh tin tin: 1 chng
trnh Kinh t i ngoi (hp tc vi H
Colorado State University Hoa K) v
1 chng trnh Qun tr kinh doanh quc
t (hp tc vi trng California State
University (Fullerton) Hoa K). Hc ph
lp chng trnh tin tin khong 42
triu ng/nm.
+ 4 Chng trnh cht lng cao (hc
bng ting Anh) gm cc chng trnh
Kinh t i ngoi, Kinh t quc t, Qun
tr kinh doanh quc t, Ngn hng v
Ti chnh quc t. Hc ph lp chng
trnh cht lng cao ging dy bng
ting Anh khong 25 triu ng/nm.
* Sinh vin t tc ch .
* Th sinh mun bit thm thng tin
tuyn sinh ca trng hoc cc thng
tin v chuyn ngnh v chng trnh
o to, c th tham kho ti trang
thng tin in t ca Nh trng ti
a ch http://www.ftu.edu.vn

STT/
K
hiu
trng
64

NTU

Tn trng/ Ngnh hc
TRNG I HC NGUYN
TRI(*)
S 36A, ng Phm Vn ng,
qun Bc T Lim, TP. H Ni.
T: (04)37481830/(04).3 748
1759. Website:
www.daihocnguyentrai.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng
K ton
Kinh t
Quan h cng chng
Cng ngh k thut mi trng
Cng ngh k thut cng trnh xy
dng
Kin trc
Thit k ha
Thit k ni tht
Cc ngnh o to cao ng:

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
1300

D340101
D340201
D340301
D310101
D360708
D510406

TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Ng vn, TingAnh;
NG VN, Lch s, a l

D510102

1120
150
90
90
112
103
127
151

TON, Vt l, V k thut
D580102 TON, Ng vn, V k thut
NG VN, V b cc, V mu
D210403
TON, Vt l, V k thut
D210405 NG VN, V b cc, V mu
112

105
100
92
180

Ghi ch
1. Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong
c nc
2. Cc t tuyn sinh
- t 1: T ngy 1/1/2015 n ngy
15/2/2015
- t 2: T ngy 1/6/2015 n ht
ngy 31/10/2015
3. Phng thc TS:
Phng thc 1: Xt tuyn H, C
chnh quy da vo kt qu k thi
THPT Quc gia 2015 cn c vo:
- Kt qu k thi trung hc ph thng
quc gia nm 2015 do cc trng i
hc ch tr;
- Ngng im xt tuyn ti thiu
i vi tng mn do B GD-T
cng b;
- Nguyn vng xt tuyn ca th sinh
(ghi r ngnh v mn xt tuyn).
Ch tiu xt tuyn l 50% tng ch
tiu.
Phng thc 2: Xt tuyn H, C
chnh quy theo hc b kt qu hc
tp 3 nm THPT

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

TON, Vt l, Ho hc;
TON, Vt l, Ting Anh;
TON, Ng vn, TingAnh;
C340301
NG VN, Lch s, a l
C210403 TON, VT L, V k thut
C210405 NG VN, V b cc, V mu
C340101
C340201

Ch tiu
Trng
ng k

a. i vi cc ngnh, chuyn
ngnh thuc Khi Kinh t v Mi
trng: xt tuyn theo hc b, cn
K ton
42
c vo tng im ca 3 mn (ty
theo hc sinhng k xt tuyn theo
Thit k ha
39
ngnh, chuyn ngnh o to no)
Thit k ni tht
20
ca 5 hc k (hc k I, hc k II ca
- Cng thc tnh im nh sau:
lp 10; hc k I, hc k II ca lp
im xt tuyn (T hp 3 mn) = mn 1 + mn 2 + mn 3 + im u tin
- iu kin xt tuyn: Tng im theo t hp 3 mn ca 5 hc k THPT gm: hc k I, hc 11; v hc k I ca lp 12).
k II lp 10; hc k I, hc k II lp 11; hc k I lp 12: H H 90 im, H C 82.5
im;
b. i vi ngnh Kin trc, Thit k ha, Thit k ni tht.
- i vi ngnh Thit k ha, Thit k ni tht
+ Xt TBC mn Vn ca 5 hc k THPT;
+ Kt qu thi mi mn nng khiu t t 5 im tr ln (ti a 10 im).
+ iu kin xt tuyn: Tng im trung bnh cc mn thi khi H: H H 15 im, H
C 10 im.
Ghi ch: 2 mn nng khiu gm Mn V 1:Hnh ha ch v mn V 2: Trang tr mu
- i vi ngnh Kin trc:
+ Xt TBC mn Ton v TBC mn Vt l (hoc mn Vn) ca 5 hc k THPT;
+ im thi nng khiu t t 5 im tr ln (ti a 10 im)
+ iu kin xt tuyn: Tng im trung bnh cc mn khi V t t 15 im tr ln.
Ghi ch: mn nng khiu gm 2 phn: phn 1:V u tng (chim 50%) v phn 2: T duy
theo ch (chim 50%)
113

49
30

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng
65

PCH
PCS

66
SKD

Tn trng/ Ngnh hc
TRNG I HC PHNG
CHY CHA CHY
S 243, ng Khut Duy Tin,
Q.Thanh Xun, TP H Ni. T:
069.45212 hoc (04)35533006
Ngnh o to i hc cho lc
lng Cng an
Phng chy cha chy v cu h,
cu nn
Th sinh pha Bc
Th sinh pha Nam
o to i hc h dn s
Phng chy cha chy v cu h,
cu nn

M ngnh

470

D860113

Ton, Vt l, Ha hc

Sng tc tiu phm in nh/


Vit bi phn tch phim; Vn p
nng khiu; Ng vn

1. Vng tuyn sinh:Tuyn sinh


trong c nc
2. Phng thc tuyn sinh:theo
n tuyn sinh ring ca trng, kt
hp gia thi tuyn cc mn nng
khiu vi xt im thi cc mn vn
ho. Thi tuyn ti Trng t 20/7
n 30/7/2015.
- iu kin d thi, ni dung chi tit
cc mn thi nng khiu (s tuyn v

Ton, Vt l, Ha hc
200
120
150

D860113

D210233

Ghi ch

- Phng thc tuyn sinh: Trng


da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- Th sinh d tuyn theo ch tiu o
to cho ngnh Cng an phi qua s
tuyn ti Cnh st PCCC hoc Cng
an tnh, TP trc thuc Trung ng
ni ng k h khu thng tr.
- i vi h dn s: Xt tuyn NV2
th sinh khng trng tuyn vo cc
trng i hc trong v ngoi ngnh
Cng an.
- Vng tuyn sinh: Ton quc.

320

TRNG I HC SN
KHU IN NH H NI
Khu Vn ho ngh thut, P. Mai
Dch, Q. Cu Giy, TP. H Ni.
T: 04,38341522
Website: www.skda.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
Bin kch in nh - truyn hnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

114

455
40

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

o din in nh - truyn hnh

D210235

Quay phim

D210236

L lun v ph bnh in nh truyn hnh

D210231

Nhip nh

D210301

Bin kch sn khu

D210225

L lun v ph bnh sn khu

D210221

o din sn khu

D210227

Thit k m thut sn khu - in


nh

D210406

Din vin kch - in nh

D210234

Din vin sn khu kch ht

D210226

Mn thi/ xt tuyn
Vit bi phn tch phim; Vn
p nng khiu; Ng vn
Vit bi phn tch phim; Vn
p nng khiu; Ng vn
Vit bi phn tch phim; Vn
p nng khiu; Ng vn
Vit bi phn tch nh; Thc hnh
chp nh v Vn p nng khiu;
Ng vn
Sng tc tiu phm sn khu;
Vn p nng khiu; Ng vn
Vit bi phn tch v din; Vn
p nng khiu; Ng vn
Vit bi phn tch m thanh nh sng;
Vn p nng khiu; Ng vn
V trang tr khng gian, thit k
mu trang phc; V mu tnh
vt; Ng vn
Thi nng khiu biu din v th
hin cc tnh hung; Ng vn
Nng khiu ht theo nhc, biu
din tiu phm theo thi; Ng
vn
115

Ch tiu
Trng
ng k
33
60
10
50
10
10
12
45
36
45

Ghi ch
chung tuyn) ca tng ngnh/
chuyn ngnh, th sinh xem trong
n tuyn sinh ring ca trng
- Th sinh d thi t vng s tuyn
mi c vo chung tuyn. vng
chung tuyn mi cn ly im mn
vn ho (Ng vn hoc Ton)
cng vo tng im.
- im mn vn ho, trng ly kt
qu im THPT Quc gia nm 2015
(Ng vn hoc Ton) ca th sinh,
t ngng quy nh tr ln, xt
tuyn. i vi cc th sinh tt nghip
THPT hoc TCCN t nm 2014 tr
v trc, Trng ly im thi tt
nghip Vn hoc Ton trong k thi
THPT hoc B tc trung hc ca
nm th sinh tt nghip, t ngng
quy nh tr ln, cng vo tng
im
- Trong 455 ch tiu i hc c 40
ch tiu o to vn bng 2
- Mi thng tin chi tit v tuyn sinh
nm 2015 ca trng c ng ti
trn website: www.skda.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Bin o ma

Cng ngh in nh - truyn hnh


Cc ngnh o to cao ng:
Din vin sn khu kch ht
67
SPH

TRNG I HC S PHM
H NI
S 136 Xun Thu, Cu Giy, H
Ni
T: (04)37547823 (my l 217)
Website: www.hnue.edu.vn
Cc ngnh o to i hc s
phm:
S phm Ton hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Bin v trnh by mt tiu phm


ma theo thi; Bin bi tp
D210243 hun luyn ma c in Chu
u hoc ma dn gian dn tc
Vit Nam theo thi; Ng vn
Vit bi phn tch phim; Vn
D210302
p nng khiu;Ton
C210226

Nng khiu biu din nhc c;


Ng vn

Ch tiu
Trng
ng k

24

15
15

1945

S phm Ton hc (dy Ton


bng ting Anh)

D140209

S phm Tin hc

D140210

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
116

- Trng c KTX cho cc sinh


vin c nhu cu

40

2800

D140209

Ghi ch

140
50
40

-Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh: Trng
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia ti cc cm do cc trng i hc
ch tr.
- iu kin xt tuyn: Tt nghip
THPT v c hnh kim cc k u
t loi kh tr ln.
Ch :
- Cc ngnh SP Ton hc, SP Tin
hc, SP Vt l, SP Ho hc v SP
Sinh hc c 2 chng trnh o to:
chng trnh SP Ton hc , SP Tin

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

S phm Tin hc (dy Tin hc


bng ting Anh)

D140210

S phm Vt l

D140211

S phm Vt l (dy Vt l bng


ting Anh)

D140211

Mn thi/ xt tuyn

S phm Ho hc
S phm Ho hc (dy Ho hc bng
ting Anh)

D140212

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Vt l, Ha hc

D140212

Ton, Ho hc, Ting Anh

S phm Sinh hc

D140213

S phm Sinh hc (dy Sinh hc


bng ting Anh)

D140213

S phm k thut cng nghip

D140214

S phm Ng vn

D140217

S phm Lch s

D140218

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ting Anh
Ton, Ho hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ng vn
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Lch s
Ng vn, Ton, a l
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, Ngoi ng
117

Ch tiu
Trng
ng k
25
90
25
90
25
80
25
110

160
90

Ghi ch
hc, SP Vt l, SP Ho hc, SP Sinh
hc v chng trnh SP Ton hc ,
SP Tin hc, SP Vt l, SP Ho hc,
SP Sinh hc tng ng dy Ton,
Tin hc, Vt l, Ho hc, Sinh hc
bng ting Anh (th sinh ghi r tn
ngnh l SP Ton hc hoc SP Tin
hc, SP Vt l, SP Ho hc, SP Sinh
hc dy Ton (tng ng Tin hc,
Vt l, Ho hc, Sinh hc) bng ting
Anh trong h s ng k xt tuyn).
- Chng trnh Gio dc Mm non SP Ting Anh (th sinh ghi r tn
ngnh l Gio dc Mm non - SP
Ting Anh trong h s ng k xt
tuyn) o to gio vin dy mm
non v ting Anh trng mm non.
- Chng trnh Gio dc Tiu hc SP Ting Anh (th sinh ghi r tn
ngnh l Gio dc Tiu hc - SP
Ting Anh trong h s ng k xt
tuyn) o to gio vin dy tiu hc
v ting Anh trng tiu hc.
- Ngnh S phm K thut cng

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

S phm a l

D140219

Tm l hc gio dc

D310403

Gio dc cng dn

D140204

Gio dc chnh tr

D140205

Gio dc Quc phng - An ninh

D140208

S phm Ting Anh

D140231

S phm Ting Php

D140233

S phm m nhc
S phm M thut

D140221
D140222

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Lch s
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ng vn, Ton, Lch s
Ng vn, Ton, a l
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ng vn, Ton, Lch s
Ng vn, Ton, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ng vn
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, NGOI NG
Ng vn, a l, NGOI NG
Ng vn, Lch s, NGOI NG
Ton, Ho hc, NGOI NG
Ng vn, Nng khiu nhc, HT
Ng vn, NNG KHIU, V mu
118

Ch tiu
Trng
ng k
110

40

70

100

150
60
40
40
40

Ghi ch
nghip o to gio vin Cng ngh
ph thng v gio vin dy ngh 3
chuyn ngnh: SP K thut, SP K
thut in, SP K thut in t.
- Ngnh Tm l hc gio dc: o
to ging vin dy Tm l hc v
Gio dc hc.
- Ngnh Gio dc c bit o to
gio vin dy tr khuyt tt v ho
nhp.
- Th sinh d thi ngnh Gio dc Th
cht v ngnh Gio dc Quc phng
An ninh phi t tiu chun chiu
cao v cn nng nh sau: i vi
nam cao 1,65m, nng 45kg tr ln;
i vi n cao 1,55m, nng 40kg tr
ln.
- Cc ngnh s phm khng tuyn
nhng th sinh b d hnh, d tt, ni
ngng, ni lp.
- Sinh vin hc cc ngnh o to c
nhn ngoi s phm v cao ng
phi ng hc ph.
- Ngnh SP m nhc: Mn Nng
khiu nhc (Thm m - Tit tu) h

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Gio dc Th cht

D140206

Gio dc Mm non

D140201

Gio dc Mm non

D140201

Gio dc Tiu hc

D140202

Gio dc Tiu hc

D140202

Gio dc c bit

D140203

Qun l gio dc

D140114

Chnh tr hc (S phm Trit hc) D310201


Cc ngnh o to ngoi s
phm:

Mn thi/ xt tuyn
Sinh hc, NNG KHIU
Ton, NNG KHIU
Ton, Ng vn, Nng khiu
Ng vn, Ting Anh, Nng
khiu
Ton, Ting Anh, Nng khiu
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Ng vn, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ng vn, Ton, Nng khiu
Ng vn, Ton, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Lch s

Ch tiu
Trng
ng k
70
40
30

40
30
40

45

50
430

119

Ghi ch
s 1; mn Ht h s 2.
- Ngnh SP M thut: Mn Nng
khiu: Hnh ho ch (ngi hoc
tng bn thn) h s 2; mn V
mu (Trang tr hoc B cc) h s 1.
- Ngnh Gio dc th cht: Mn
Nng khiu: Nng khiu 1: Bt xa
h s 1; nng khiu 2: chy 400m h
s 1.
- Ngnh Gio dc Mm non, Gio
dc Mm non - SP Ting Anh v
ngnh Gio dc c bit: Mn Nng
khiu (Ht, k chuyn v c din
cm) h s 1
- Thi gian thi cc mn nng khiu:
Nng khiu nhc v Ht (ngnh SP
m nhc), Nng khiu v V mu
(ngnh SP M thut), Nng khiu
(ngnh GD Th cht), Nng khiu
(ngnh GDMN v GDB) s c
t chc ti trng i hc S phm
H Ni, a ch: 136 Xun Thu, Cu
Giy, H Ni t ngy 15/07/2015
n 20/07/2015.
Cc th sinh d thi vo cc ngnh ny

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Ton hc

D460101

Cng ngh thng tin

D480201

Sinh hc

D420101

Vit Nam hc

D220113

Vn hc

D220330

Tm l hc

D310401

Cng tc x hi

D760101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ng vn, Ton, a l
Ng vn, Ton, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ton, Lch s
Ng vn, Ton, a l
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Lch s
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, Ngoi ng
120

Ch tiu
Trng
ng k
40
80
40
80

50

40

100

Ghi ch
phi n Phng o to trng i
hc S phm H Ni (P203-nh
Hiu B) np h s ng k d
thi nng khiu v l ph thi nng
khiu t ngy 20/04/2015 n ht
ngy 09/07/2015(trong gi hnh
chnh, tr ngy th 7, Ch nht v
ngy l).
Mu h s ng k d thi nng khiu
ly t website ca trng:
www.hnue.edu.vn.
Ghi ch:Mn Ngoi ng dng xt
tuyn vo cc ngnh c s dng mn
Ngoi ng ca Trng i hc S
phm H Ni l ting Anh, ting Nga
hoc ting Php.
* S ch trong KTX cho sinh vin
tuyn sinh nm 2015 : 550

STT/
K
hiu
trng
68

GNT

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

TRNG I HC S
PHM NGH THUT
TRUNG NG
Km9, Nguyn Tri, Q.Thanh
Xun, TP. H Ni. T:
(04)38544468. Website:
http://www.spnttw.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
S phm m nhc
S phm M Thut

Qun l vn ho

Thit k thi trang

1500
Ng vn, Kin thc m nhc tng
hp - Xng m, Thanh nhc Nhc c.
Ng vn, Hnh ho (v tng
D140222 chn dung, 240 pht), B cc
(240 pht)
Ng vn, Kin thc m nhc
tng hp - Xng m, Thanh
nhc - Nhc c; Ng vn, Hnh
D220342
ho (v tng chn dung, 240
pht), B cc (240 pht), Trang
tr (240 pht)
Ng vn, Hnh ho (v tng
chn dung, 240 pht); Trang tr
D210404
(240 pht)
D140221

121

225
225

200

320

Ghi ch
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc
+ S ch trong KTX c th tip nhn
i vi kho TS 2015: 400 ch.
+ iu kin tuyn i vi cc trng
nng khiu: sc kho hc tp
theo Thng t Lin B s 10/TTLB
ngy 18/8/1989 ca Lin B i
hc,THCN v dy ngh - B Y t
quy nh v tiu chun sc kho ca
HSSV trong cc trng i hc, Cao
ng, THCN v dy ngh.
- Phng thc tuyn sinh: T chc
tuyn sinh ring
H i hc:
+ Xt tuyn: Mn Ng vn, kt qu
ba nm THPT hoc kt qu thi trong
k thi THPT Quc gia nm 2015;
Th sinh phi ng k 01 trong 02
hnh thc xt tuyn mn Ng vn
nu trn khi np H s (c mu
n trn Website ca nh trng).
D kin 60% ch tiu xt im Ng
vn theo kt qu ba nm THPT cn
c Hc b, 40% ch tiu xt im

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Thit k ha

D210403

Thanh nhc

D210205

Hi ha

D210103

Mn thi/ xt tuyn
Ng vn, Hnh ho (v tng
chn dung, 240 pht); Trang tr
(240 pht)
Ng vn, Kin thc m nhc
tng hp - Xng m, Thanh
nhc
Ng vn, Hnh ho (v tng
chn dung, 240 pht); B cc
(240 pht)

Ch tiu
Trng
ng k
400
100

30

Cc ngnh o to i hc lin
200
thng (C-H)
S phm m nhc
D140221 Quy nh trong mc Ghi ch
50
S phm M Thut
D140222
50
Qun l vn ho
D220342
50
Thit k thi trang
D210404
50
Cc ngnh o to cao ng
Xt tuyn t kt qu thi i hc
100
S phm m nhc
C140221
50
S phm M thut
C140222
50
H i hc lin thng chnh quy:
- i vi th sinh tt nghip cao ng cha 36 thng tnh n ngy np h s: Cc
mn thi ging nh cc ngnh thuc h i hc chnh quy.
- i vi th sinh tt nghip cao ng 36 thng tnh n ngy np h s: Th sinh d
thi hai mn nng khiu nh cc ngnh thuc h i hc chnh quy v thi mn: Kin thc
m nhc tng hp -Xng m (SP m nhc), Kin thc M thut tng hp (SP M thut),
122

Ghi ch
Ng vn theo kt qu trong k thi
Quc gia nm 2015
iu kin xt tuyn h i hc:Mn
Ng vn t t 5.0 i vi th sinh s
dng kt qu 3 nm hc THPT; iu
kin mn Ng vn i vi th sinh s
dng kt qu thi trong k thi Quc gia
nm 2015 thc hin theo quy nh
ca B GD&T;
i vi th sinh tt nghip THPT
nm 2015, sau khi np H s theo
thi gian quy nh ca nh trng,
np b sung Hc b THPT (06 hc
k) trc ngy 11/7/2015 hoc Giy
chng nhn im Ng vn trong k
thi Quc gia trc ngy 20/7/2015
ti Phng o to trng HSP
Ngh thut TW
+ T chc thi: Hai mn nng khiu
(nhn h s 2)

STT/
K
hiu
trng

69

TDH

Tn trng/ Ngnh hc

FBU

Mn thi/ xt tuyn

Kin thc Thi trang tng hp (Thit k thi trang). Ngnh Qun l vn ha mn thi nh
HSP m nhc hoc HSP M thut h lin thng chnh quy.
H cao ng: Xt tuyn t kt qu thi i hc ca trng HSP Ngh thut TW; Xt kt
qu cc trng H khc c cng mn thi, khi thi (nu cn ch tiu).
TRNG I HC S
PHM TH DC TH THAO
800
H NI
X Phng Chu, huyn Chng
M, thnh ph H Ni. T:
(04)33.866.899
Website:
www.dhsptdtthanoi.edu.vn
Ngnh o to i hc :
700
Ton, Sinh hc,
Gio dc Th cht
D140206
NNG KHIU TDTT
Ngnh o to cao ng :
100
Gio dc Th cht

70

M ngnh

Ch tiu
Trng
ng k

C140206

Ton, Sinh hc,


NNG KHIU TDTT

TRNG I HC TI
CHNH - NGN HNG H
NI(*)
S 136 Phm Vn ng, phng
Xun nh, qun Bc T Lim,
tp. H Ni.

1000

123

Ghi ch

* Vng tuyn sinh : T Qung Bnh tr ra.


* Phng thc Tuyn sinh : Xt tng im
hai mn Ton, Sinh hc ca k thi THPT
Quc gia v im thi tuyn mn Nng khiu
Th dc ththao (c tnh h s 2).
- Tuyn Nng khiu TDTT ti Trng
HSP TDTT H Ni, vo cc ngy 2527/7/2015, gm : Bt xa ti ch; Chy
100m; Th sinh phi c sc kho tt, th
hnh cn i, khng b d tt, d hnh. Chiu
cao: nam t 1,65m, n t 1,55m tr ln.
* Sinh vin h chnh quy khng phi ng
hc ph, c ch trong K tc x.
* Trong tng ch tiu h i hc c 150 ch
tiu h i hc lin thng chnh quy.
Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
Cc ngnh o to i hc tuyn
sinh theo kt qu thi tt nghip
THPT Quc gia.
- 70% tng ch tiu: 700

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

T: 04 37931340 - 04 37931341
Fax : 04 37931336
Website: www.fbu.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
Ti chnh - Ngn hng

D340201

K ton

D340301

Kim ton

D340302

Qun tr kinh doanh

D340101

Kinh doanh thng mi

D340121

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
124

Ch tiu
Trng
ng k

400

400

50

100

50

Ghi ch
- Th sinh tt nghip THPT.
-Phng thc TS: Xt tuyn t kt
qu thi THPT Quc gia.
- Cc mn thi t im ngng (theo
quy nh ca B GD& T) tr ln.
- Xt tuyn th sinh tt c cc cm
thi.
Cc ngnh o to i hc tuyn
sinh theo Hc b hc THPT.
- 30% tng ch tiu: 300
- Th sinh tt nghip THPT.
- Hnh kim c xp loi Kh tr
ln.
- Phng thc TS: Xt tuyn theo
im bnh qun 6 hc k trong Hc
b THPT.
im xt tuyn:
P Tng im bnh qun 6 hc k ca
3 mn ng k xt tuyn + im u
tin (theo quy nh ca B GD&T)
18,0 im.
P im bnh qun 6 hc k mn Ton
6,0 im.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

TRNG I HC TI
NGUYN V MI TRNG
H NI
S 41A ng Ph Din, phng
Ph Din, qun Bc T Lim. H
DMT Ni. T: (04) 37643027.
Fax: (04)38370597
Website: www.hunre.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Mn thi/ xt tuyn

71

Ch tiu
Trng
ng k
2200

Qun l t ai

D850103

Cng ngh k thut mi trng

D510406

Qun l ti nguyn v mi trng

D850101

Kh tng hc

D440221

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
125

2000

Ghi ch
- Phng thc tuyn sinh: Trng
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- Phng thc xt tuyn: Trng xt
tuyn theo tng im ca tng t hp
cc mn thi theo tng ngnh o to.
Trng hp nhiu th sinh c
tng im 3 mn trong cng t hp
bng nhau, im xt tuyn s ly t
cao xung thp ca mn Ton.
- T hp cc mn thi i vi h i
hc:
+ T hp 1: Ton, Vt l, Ha hc .
+ T hp 2: Ton, Vt l, Ting Anh.
+ T hp 3: Ton, Ha hc, Sinh hc.
+ T hp 4: Ton, Ng vn, Ting Anh.
- T hp cc mn thi i vi h cao
ng:
+ T hp 1: Ton, Vt l, Ha hc .
+ T hp 2: Ton, Vt l, Ting Anh.
+ T hp 3: Ton, Ha hc, Sinh hc.
+ T hp 4: Ton, Ng vn, Ngoi ng.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Thy vn

D440224

K thut trc a - bn

D520503

K thut a cht

D520501

Qun l bin

D850199

Bin i kh hu v pht trin bn


vng

D440298

Kh tng thy vn bin

D440299

K ton

D340301

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
126

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
- Trng c th b tr khong 2000
ch trong K tc x. Trong K
tc x M nh 2 c khong 900 ch
.
- Ghi ch: Ngoi ng gm Ting
Anh, Ting Nga, Ting Php, Ting
Trung, Ting c, Ting Nht

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Kinh t ti nguyn thin nhin

D850102

Qun tr dch v du lch v l


hnh

D340103

Cng ngh thng tin

D480201

Cc ngnh o to cao ng:


Qun l t ai

C850103

Cng ngh k thut mi trng

C510406

Kh tng hc

C440221

Thy vn

C440224

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
127

Ch tiu
Trng
ng k

200

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut trc a

C515902

Cng ngh k thut ti nguyn


nc

C510405

Cng ngh k thut a cht

C515901

K ton

C340301

Qun tr kinh doanh

C340101

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Cng ngh thng tin

C480201

H thng thng tin

C480104

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng
128

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Tin hc ng dng
72

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C480202

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ngoi ng

Ch tiu
Trng
ng k

TRNG I HC THNH
(*)

X Kim Chung, huyn Hoi c,


thnh ph H Ni (Cch trng H
Cng nghip H Ni 01km). T:
TDD (04) 33861791/33861601 ;
(0972.583333; 0934.598777;
0934.078668)
Website: www.thanhdo.edu.vn
Cc ngnh o to i hc

2.500

Cng ngh thng tin

D480201

Cng ngh k thut in, in t

D510301

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

D510302

Cng ngh k thut t

D510205

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
129

Ghi ch

- Phng thc tuyn sinh: Trng


da vo kt qu k thi THPT Quc
gia ti cc cm thi do trng i hc
ch tr v xt theo hc b THPT;
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong
c nc;
- Hc ph h i hc: 190.000 ng/
1 tn ch (ngnh Dc 450.000
ng/1 tn ch);
- Hc ph h cao ng: 170.000
ng/ 1 tn ch (ngnh Dc, iu
dng: 400.000 ng/ 1 tn ch);
-Th sinh c th tm hiu thm thng
tin ti Website ca trng.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K ton

D340301

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Qun tr kinh doanh

D340101

Qun tr khch sn

D340107

Qun tr vn phng

D340406

Vit Nam hc (Hng dn Du


lch)

D220113

Ngn ng Anh

D220201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
130

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut mi trng

D510406

Cng ngh k thut iu khin v


t ng ha

D510303

Qun tr dch v du lch v l


hnh

D340103

Dc hc

D720401

Qun l t ai

D850103

K thut trc a bn

D520503

Qun l ti nguyn v mi trng

D850101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
131

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cc ngnh o to cao ng
Cng ngh thng tin

C480201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

Cng ngh k thut t

C510205

K ton

C340301

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Qun tr kinh doanh

C340101

Qun tr khch sn

C340107

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
132

Ch tiu
Trng
ng k
500

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Qun tr vn phng

C340406

Vit Nam hc (Hng dn Du


lch)

C220113

Ting Anh

C220201

Cng ngh k thut mi trng

C510406

Cng ngh k thut iu khin v


t ng ho

C510303

Qun tr dch v du lch v l


hnh

C340103

Dc

C900107

iu dng

C720501

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc

133

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Qun l t ai

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C850103

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc

TRNG I HC THNH
TY(*)
DTA Phng Yn Ngha, Q. H ng,
H Ni. T: (04)22.127.269
Website: www.thanhtay.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:
73

Ch tiu
Trng
ng k

1.550

1.250

Khoa hc mi trng

D440301

Khoa hc my tnh

D480101

K thut cng trnh xy dng

D580201

Cng ngh k thut nhit

D510206

Lm nghip

D620201

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ha hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
134

100

50
70
50
70

Ghi ch

- Vng tuyn sinh: Ton quc.


- Phng thc tuyn sinh: theo 2
hnh thc nh sau:
+ Phng thc 1: Trng da vo
kt qu k thi THPT Quc gia dnh
40% ch tiu tuyn sinh)
+ Phng thc 2: Xt tuyn theo kt
qu hc tp THPT (dnh 60% ch
tiu tuyn sinh) c th nh sau:
iu kin: Tt nghip THPT, Hnh
kim c xp t loi kh tr ln
Tiu ch:
im trung bnh = (Tng im cc
mn ng k xt tuyn vo cc ngnh
trong nm hc lp 12)/3
H i hc: im trung bnh 6,0
H Cao ng: im trung bnh 5,5
Sau khi th sinh t ngng im xt
tuyn i hc, cao ng nh trng
s cng im u tin vo im trung
bnh xt tuyn.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh sinh hc

D420201

Qun tr kinh doanh

D340101

K ton

D340301

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Ngn ng Anh

D220201

iu dng

D720501

Dc hc

D720401

Qun l t ai

D850103

Cc ngnh o to cao ng:


K ton

C340301

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Sinh hc, Ha hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
135

Ch tiu
Trng
ng k
70
70
80
80
50
180
280
100
300
40

Ghi ch
im xt tuyn = [Tng im cc
mn ng k xt tuyn vo cc ngnh
trong nm hc lp 12 + im u tin
(i tng v khu vc)]/3
im u tin c tnh theo quy ch
hin hnh ca B Gio dc v o
to.
im chnh lch gia cc khu vc:
0,5
im chnh lch gia cc i tng:
1,0
- Hc ph:
+ H i hc: 800.000 /thng (ring
ngnh iu dng: 1.400.000 /thng;
ngnh Dc: 1.800.000 /thng,
ngnh Khoa hc mi trng v Qun
l t ai: 900.000 /thng)
+ H Cao ng: 650.000 /thng
(ring ngnh iu dng: 1.200.000
/thng; ngnh Dc: 1.500.000
/thng)
- Nh trng c K tc x, y
tin nghi, vi mc gi: 150.000
/thng/SV.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Ngn ng Anh

C220201

Cng ngh k thut cng trnh


xy dng
iu dng
Dc

C510102
C720501
C900107

TRNG I HC THNG
LONG(*)
ng Nghim Xun Ym,
phng i Kim, qun Hong
Mai, Tp. H Ni
DTL T: 04.38587346; 04.35592678
Fax: 04.35636775
- Website:
www.thanglong.edu.vn
Cc ngnh o to i hc

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Sinh hc, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Sinh hc, Ha hc

Ch tiu
Trng
ng k
40
40
40
70
70

74

Ton ng dng

D460112

Khoa hc my tnh

D480101

TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
136

Ghi ch

2000

- Phng thc tuyn sinh: Trng


da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- Ngnh Ngn ng Anh, mn thi
chnh Ting Anh.
- Ngnh Ngn ng Trung Quc, mn
thi chnh Ting Trung Quc (nu thi
mn Ting Trung).
- Ngnh Ngn ng Nht, mn thi
chnh Ting Nht (nu thi mn Ting
Nht).
- Cc ngnh Ton ng dng, Khoa
hc my tnh, Truyn thng v mng
my tnh, H thng thng tin, mn thi

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Truyn thng v mng my tnh

D480102

H thng thng tin

D480104

K ton

D340301

Ti chnh - Ngn hng

D340201

Qun tr kinh doanh

D340101

Ngn ng Anh

D220201

Ngn ng Trung Quc

D220204

Ngn ng Nht

D220209

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Php
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Php
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Php
Ton, Ng vn, TING ANH
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, TING
TRUNG
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, TING NHT
137

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
chnh Ton.
- o to theo tn ch.

STT/
K
hiu
trng

75

C01

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Vit Nam hc

D220113

Y t cng cng
iu dng

D720301
D720501

Qun l bnh vin

D720701

Cng tc x hi

D760101

TRNG I HC TH
H NI
S 98 ph Dng Qung Hm, qun
Cu Giy, H Ni. T:
(04)38333231, 38337597.
Website: www.cdsphanoi.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Gio dc Mm non
Gio dc Tiu hc

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Php
Ton, Ng vn, Ting Trung
Quc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Php

Ton, Ng vn, NNG KHIU


MM NON
C140202 TON, NG VN, Ting Anh
C140201

138

1400
150
150

Trng H Th c nng cp
trn c s Trng C s phm H
Ni ti Quyt nh s 2402/Q-TTg
ca Th tng Chnh ph.
1. Vng tuyn sinh:
- Cc ngnh s phm ch tuyn th
sinh c h khu thng tr ti H
Ni.
- Cc ngnh ngoi s phm tuyn
sinh trong c nc.
2. Phng thc TS: Trng da vo

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Gio dc Th cht

C140206

S phm Ton hc

C140209

S phm Tin hc

C140210

S phm Vt l

C140211

S phm Ha hc

C140212

S phm Sinh hc

C140213

S phm Ng vn

C140217

S phm Lch s
S phm a l

C140218
C140219

S phm m nhc

C140221

S phm M thut
S phm Ting Anh
Ting Anh

C140222
C140231
C220201

Vit Nam hc

C220113

Cng ngh thng tin

C480201

Ting Trung Quc

C220204

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Sinh hc, NNG KHIU
TDTT
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc;
TON, Vt l, Ting Anh
Ton, VT L, Ha hc
Ton, VT L, Ting Anh
Ton, Vt l, HO HC
Ton, Sinh hc, HO HC
Ton, SINH HC, Ha hc
NG VN, Lch s, a l hoc
NG VN, Ton, Ting Anh
Ng vn, LCH S, a l
Ng vn, Lch s, A L
Ng vn, Thanh Nhc, Thm m
tit tu
Ng vn, Trang tr, Hnh ha ch
Ng vn, Ton, TING ANH
Ng vn, Ton, TING ANH
NG VN, Lch s, a l
NG VN, Ton, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Ton, TING ANH
139

Ch tiu
Trng
ng k
30
60
40
55
55
55
40
40
55
20
20
30
80
80
40
70

Ghi ch
kt qu k thi THPT Quc gia
3. Cc thng tin khc:
- Cc ngnh nng khiu khng t
chc s tuyn.
- T chc thi nng khiu ti trng
theo thi gian quy nh ca B
GD&T gm:
+ Khi T (Nng khiu TDTT, h s 2).
Yu cu th hnh cn i: Nam cao t
1,65m, nng t 45 kg; N cao t
1,55m, nng t 40 kg tr ln.
+ Khi H (Hnh ha ch, Trang tr)
+ Khi N (Thanh nhc, Thm m
Tit tu)
+ Khi M (c din cm K
chuyn Ht, h s 2).

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Cng tc x hi
Cng ngh k thut mi trng
Truyn thng v mng my tnh
Cng ngh sinh hc

TRNG I HC THU
LI
175 Ty Sn, ng a, H Ni
T: 04.3563.1537 Fax:
04.35638923
Website: www.tlu.edu.vn
Cc ngnh o to h i hc
TLA Ti H Ni
K thut cng trnh thy
K thut cng trnh xy dng
K thut xy dng cng trnh giao
thng
Cng ngh k thut xy dng
Qun l xy dng
K thut ti nguyn nc
K thut trc a - bn

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

NG VN, Lch s, a l hoc


NG VN, Ton, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
C510406
TON, Sinh hc, Ha hc
TON, Vt l, Ha hc
C480102
TON, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, HO HC
C420201
Ton, Sinh hc, HO HC
C760101

76

Ch tiu
Trng
ng k
40
30
30
30
3500

2920
420
210

D580202
D580201
D580205
D510103
D580302
D580212
D520503

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh,

140

Ghi ch

140
140
140
280
70

1. Tuyn sinh
- iu kin np h s: Th sinh tt
nghip THPT c im trung bnh cc
nm hc THPT t t 5,5 tr ln;
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
da vo kt qu k thi THPT Quc gia
nm 2015 do cc cm thi ti cc trng
i hc, cao ng t chc nh sau:
+ Xt tuyn: Theo cc t hp mn
(Ton, Vt l, Ha hc) v (Ton, Vt
l, Ting Anh); Ch tiu khi A1 ti
a 30%; Tt c cc bi thi u t
trn 1,00; Cc mn tnh h s 1.
+ im trng tuyn: C im chun
vo trng (TLA khc TLS); c im
chun xt chuyn TLA v TLS; im

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

K thut cng trnh bin


K thut c s h tng
Cp thot nc
K thut c kh
K thut in, in t
Thu vn
K thut mi trng
Cng ngh thng tin
Kinh t
Qun tr kinh doanh
K ton
Ti C s 2 (CS2)- TP H Ch
TLS
Minh v Bnh Dng
K thut cng trnh thy
K thut cng trnh xy dng
Cng ngh k thut xy dng
K thut ti nguyn nc
Cp thot nc
K thut xy dng cng trnh giao
thng
Chng trnh tin tin Ti H
TLA
Ni
K thut xy dng
K thut ti nguyn nc

M ngnh
D520203
D580211
D110104
D520103
D520201
D440224
D520320
D480201
D310101
D340101
D340301

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh,

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh,

Ch tiu
Trng
ng k
140
70
70
140
70
140
140
210
100
100
190
580

D580202
D580201
D510103
D580212
D110104

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;

D580205

D900202
D900212

180
80
80
80
80
80

Ton, Vt l, Ho hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
141

75
75

Ghi ch
xt tuyn theo ngnh.
- Th sinh ng k xt tuyn vo CS2
(TLS), nu trng tuyn s hc ti s 2
Trng Sa, Phng 17, Qun Bnh
Thnh, Tp. H Ch Minh v phng
An Thnh, th x Thun An, tnh
Bnh Dng.
- Vng tuyn: Tuyn sinh trong c
nc.
2. Chng trnh v phng thc o
to
- Thi gian o to trnh i hc:
4,5 nm; ring 03 ngnh Kinh t, K
ton, Qun tr kinh doanh l 4 nm.
- Hnh thc o to: o to theo hc
ch tn ch, to iu kin cho sinh
vin c th hc ly hai bng trong
cng mt thi gian.
3. Chng trnh tin tin o to
bng ting Anh:
- Ngnh K thut ti nguyn nc:
Do ging vin i hc bang
Colorado
(Colorado
State
University), Hoa K v Trng i
hc Thu li phi hp ging dy.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

- Sau khi th sinh trng tuyn, nh trng nh gi trnh ting Anh phn lp hc
nng cao trnh ting Anh chuyn ngnh.
- iu kin tuyn sinh v tiu ch xt tuyn tng t nh chng trnh truyn thng nu
trn. Thng tin chi tit xem ti website ca trng theo a ch: http://tuyensinh.tlu.edu.vn
TRNG I HC
77
3.800
THNG MI
ng H Tng Mu, Mai Dch,
Cu Giy, H Ni; T: (04) 38
TMA 348 406; (04) 37.643 219; Fax:
(04) 37 643 228
Website: www.vcu.edu.vn
I. Cc ngnh o to i hc:
Kinh t
D310101
300
K ton
D340301
300
Ton, Vt l, Ho hc;
Qun tr nhn lc
D340404
250
Ton, Vt l, Ting Anh*
Thng mi in t
D340199
200
H thng thng tin qun l
D340405
200
Ton, Vt l, Ho hc:
Qun tr kinh doanh
Ton, Ng vn, Ting Anh*
D340101
650
Ton, Ting Php, Ng vn
Qun tr khch sn
Ton, Ng vn, Ting Anh
D340107
200
Qun tr dch v du lch v l hnh D340103
Ton, Ng vn, Ting Anh
200
Ton,
Vt
l,
Ho
hc;
Marketing
D340115
450
Ton, Ng vn, Ting Anh*
Lut kinh t
Ton, Ng vn, Ting Anh
D380107
200
Ton,
Vt
l,
Ho
hc;
Ti chnh - Ngn hng
D340201
300
Ton, Ng vn, Ting Anh
142

Ghi ch
- Ngnh K thut xy dng: Do ging
vin ca i hc Arkansas, Hoa K
v Trng i hc Thu li phi hp
ging dy.
- S ch trong K tc x: 450
- Tuyn sinh trong c nc
- Phng thc tuyn sinh: Trng
tuyn sinh da vo kt qu k thi
THPT Quc gia (i vi cc th sinh
d thi ti cc cm thi THPT quc gia
do cc trng i hc ch tr);
Phng thc xt tuyn:
Trng xt tuyn theo im sn ca
Trng theo tng t hp mn xt
tuyn v theo tng ngnh/chuyn
ngnh o to. Th sinh t im sn
ca Trng nhng khng trng tuyn
vo ngnh/chuyn ngnh o to
ng k, c ng k chuyn sang
ngnh/chuyn ngnh o to khc
(cng t hp mn xt tuyn) cn ch
tiu khi nhp hc.
Ngnh ngn ng Anh, Ting Anh l
mn chnh.
Ngnh Qun tr kinh doanh t hp
mn thi Ton, Ting Php, Ng vn
ch dnh cho chuyn ngnh Ting

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Kinh doanh quc t


Ngn ng Anh
II. Cc lp tuyn chn sau khi
sinh vin nhp hc
Cc lp cht lng cao gm cc
ngnh:
Ti chnh - Ngn hng
K ton
TRNG I HC TRN
78
QUC TUN (TRNG S
QUAN LC QUN 1)
X C ng, Sn Ty, H Ni;
T: 069 598 219;
LAH
Website:
www.daihoctranquoctuan.vn
Cc ngnh o to i hc
qun s
Ngnh Ch huy tham mu Lc
qun
Cc ngnh o to i hc dn
s
Qun s c s
Gio dc quc phng v an ninh
Cc ngnh o to cao ng
dn s

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

D340120
D220201

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Ng vn, TING ANH

300
250

D340201
D340301

50
50
1812

535
D860210

Ton, Vt l, Ho hc

535
462

D860230
D140208

Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, a l

312
150
419

143

Ghi ch
Php thng mi.
- Thi gian tuyn sinh: T khi th
sinh nhn c thng bo kt qu K
thi THPT Quc gia n khi Trng
tuyn ch tiu.
Ti khon: 3712.1.1055541.00000
Thng tin chi tit v cc chuyn
ngnh o to xem ti Websites:
www.vcu.edu.vn
Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia. Th sinh ng k v d K
thi THPT Quc gia nm 2015 theo
quy nh ca B GD & T.
Trng hp xt tuyn n mt mc
im nht nh vn cn ch tiu,
nhng s th sinh cng bng im
cao hn s lng ch tiu cn li,
thc hin xt tuyn theo cc tiu ch
ph, nh sau:
1) Tiu ch 1: Cc ngnh tuyn sinh
t hp mn thi: Ton, Vt l, Ha hc
th sinh c im thi mn Ton cao
hn s trng tuyn; cc ngnh tuyn
sinh t hp mn thi: Ng vn, Lch

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Qun s c s
Ng vn, Lch s, a l
C860230
419
o to lin thng t cao ng
Ng vn, Lch s, a l
D860230
156
ln i hc (va lm va hc)
o to theo a ch cho B
240
Cng an
- i hc chnh quy: Ngnh Ch
Ton, Vt l, Ho hc
D860210
120
huy tham mu Lc qun
- o to lin thng t cao ng
ln i hc: Ngnh Ch huy tham D860210
Ton, Vt l, Ho hc
120
mu Lc qun
* i hc qun s:
- Th sinh ng k xt tuyn vo h i hc qun s phi qua s tuyn, c tiu chun
quy nh ca B Quc phng (thanh nin ngoi Qun i s tuyn ti Ban TSQS cp
qun, huyn, th; qun nhn ti ng s tuyn ti Ban TSQS cp trung on v tng
ng);
- im trng tuyn: Xt theo khu vc pha Nam v pha Bc;
- Vng tuyn sinh: Tuyn th sinh Nam t tnh Tha Thin - Hu tr ra;
- Tuyn 05 ch tiu i o to nc ngoi.
* i hc, cao ng ngnh Qun s c s:
- Tuyn th sinh nam t Tha Thin - Hu tr ra, phi qua s tuyn tiu chun; th sinh
c cp u, chnh quyn a phng xc nh l ngun cn b qun s c s trong quy
hoch ca a phng, thng qua quy trnh xt tuyn, trng tuyn c y ban nhn dn
cp tnh quyt nh c i o to v b tr s dng sau o to.
* o to theo a ch cho B Cng an: Ngun tuyn do B Cng an quy nh.
144

Ghi ch
s, a l th sinh c im thi mn
Vn cao hn s trng tuyn.
2) Sau khi xt tiu ch 1, trng vn
cn ch tiu, nhng c nhiu th sinh
cng bng im, cng c tiu ch 1
nh nhau, th xt n cc tiu ch ph
tip theo nh phn quy nh xt
tuyn tiu ch ph ca Hc vin K
thut qun s.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

TRNG I HC VN
79
HA NGH THUT QUN
I
- S 101 Nguyn Ch Thanh,
phng Lng H, qun ng a,
ZNH
thnh ph H Ni
- T: 046 2663068
C s 2: S 140 ng Cng ha,
phng 4, qun Tn Bnh, TP H
Ch Minh. T: 0838115897
- Website: www.vnq.edu..vn
o to h dn s
Cc ngnh o to i hc dn
s
Bo ch
Khoa hc th vin
Bo tng hc
Qun l vn ha
S phm m nhc
Sng tc m nhc
Ch huy m nhc
Thanh nhc
Biu din nhc c phng Ty
Biu din nhc c truyn thng

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

560

560
300
D320101
D320202
D320305
D220342
D140221
D210203
D210204
D210205
D210207
D210210

Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, a l

Ng vn v 2 mn nng khiu

145

80
20
20
80
40
5
5
25
10
5

- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn


trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia.
- Vng tuyn sinh: Trong c nc.

- Phng thc tuyn sinh:


+ Mn Vn: Xt tuyn trn c s kt

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Bin o ma
Hun luyn ma
Cc ngnh o to i hc lin
thngt cao ng ln i hc (2 nm)
Khoa hc th vin
Bo tng hc
Qun l vn ha
S phm m nhc
Sng tc m nhc
Ch huy m nhc
Thanh nhc
Biu din nhc c phng Ty
Biu din nhc c truyn thng
Bin o ma
Hun luyn ma
Cc ngnh o to cao ng dn s
(3 nm)
Lu tr hc
Din vin ma
S phm m nhc
Qun l vn ha

D210243
D210244

Ng vn v 2 mn nng khiu

Ch tiu
Trng
ng k
5
5
100

D320202
D320305
D220342
D140221
D210203
D210204
D210205
D210207
D210210
D210243
D210244

Ng vn v 2 mn nng khiu

10
10
15
10
5
5
10
10
5
10
10
100

C320303
C210242
C140221
C220342

Ng vn, Lch s, a l
Ng vn v 2 mn nng khiu

o to i hc h va lm va
hc ti c s 2 Tp.HCM (4
nm)

30
10
30
30
60

146

Ghi ch
qu ca K thi THPT Quc gia.
+ 2 mn nng khiu: Trng t chc
thi theo Quy ch ca B GD&T
- Vng tuyn sinh: Trong c nc.

- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn


c s kt qu ca K thi THPT Quc gia.
- Vng tuyn sinh: Trong c nc.
- Phng thc tuyn sinh:
+ Mn Ng vn: Xt tuyn trn c s
kt qu ca K thi THPT Quc gia.
+ 2 mn nng khiu: Trng t chc
thi theo Quy ch ca B GD&T.
- Vng tuyn sinh: Trong c nc.
- iu kin d thi: Tt nghip
THPT.
- Phng thc tuyn sinh: Trng t
chc thi 3 mn: Vn, S, Nng
khiu.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Bin kch in nh - truyn hnh
o din in nh - truyn hnh
Quay phim

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

D210233
D210235
D210236

TRNG I HC VN HO
H NI
VHH S 418 ng La Thnh, Phng
Ch Da, Qun ng a, H
Ni. T : 043.8511971 my l
104,105,116
Website: http://www.huc.edu.vn
http://www.daotao.huc.edu.vn
Cc ngnh o to i hc:

Ch tiu
Trng
ng k
10
30
20

80

1500

Kinh doanh xut bn phm

D320402

Khoa hc th vin

D320202

Thng tin hc

D320201

Bo tng hc

D320305

Vn ho hc

D220340

Vn ho cc dn tc thiu s Vit
Nam

D220112

Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, S, Nng khiu
147

Ghi ch
- Vng tuyn sinh: Trong c nc.

1. Vng tuyn sinh:Tuyn sinh


trong c nc
2. Phng thc TS: S dng kt
qu thi tt nghip THPT Quc gia
- Ring ngnh Vit Nam hc, chuyn
ngnh Hng dn du lch QT ch
tuyn sinh theo t hp cc mn :
Ton, Ting Anh, Ng vn. Mn
Ting anh phi t 6 im tr ln.
3. Cc mn nng khiu tuyn sinh
ring. C th :
- Cc chuyn ngnh chn t hp
cc mn Ng Vn, S, Nng khiu
+ Ngnh Qun l vn ho(chuyn
ngnh Chnh sch VH v QLNT);
Ngnh Vn ho cc DTTSVN
(chuyn ngnh T chc hot ng
VHDTTS) : thi Thuyt trnh v chn
1 trong cc mn nng khiu: Thanh
nhc, nhc c, ma
- Cc chuyn ngnh chn t hp

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Qun l vn ho

D220342

Sng tc vn hc

D220110

Vit Nam hc

D220113

Cc ngnh o to cao ng
Qun l vn ho

C220342

Vit Nam hc

C220113

Khoa hc th vin

C320202

Cc ngnh o to lin thng


cao ng ln i hc chnh quy
Qun l vn ho

D220342

Vit Nam hc

D220113

Khoa hc th vin

D320202

Mn thi/ xt tuyn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, S, Nng khiu
Ng vn, Nng khiu 1, Nng
khiu 2
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ting Anh, Ng vn
148

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
cc mn Ng Vn, Nng khiu 1,
Nng khiu 2
+ Ngnh Qun l vn ho (chuyn
ngnh Biu din m nhc): thi Thanh
nhc (Nng khiu 1); thm m, tit
tu, nhc l v xng m (Nng
khiu 2).
+ Ngnh Qun l vn ho (chuyn
ngnh o din s kin): thi Biu
din NK t chn (Nng khiu 1);
Vit v thuyt trnh kch bn (Nng
khiu 2).
+ Ngnh Qun l vn ho (chuyn
ngnh Bin o ma i chng): thi
Cm th m nhc v Bin o tc
phm (Nng khiu 1); Biu din nng
khiu ma (Nng khiu 2).
4. Th sinh tuyn sinh mn nng
khiu np b sung 1 b h s v
trng H Vn ho H Ni trc
ngy 15/06/2015.
5. Th sinh xem chi tit cc chuyn
ngnh ti website www.huc.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

TRNG I HC XY
DNG H NI
XDA S 55 ng Gii Phng, qun
Hai B Trng, H Ni.
T: (04) 38694711, (04)
38696654
Website: www.nuce.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
Kin trc
Quy hoch vng v th

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

81

Ch tiu
Trng
ng k
3.300

D580102
D580105

TON,Vt l, V
TON, Vt l, V
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh

K thut cng trnh xy dng (*)

D580201

K thut xy dng cng trnh giao


thng (Chuyn ngnh: Xy dng
Cu ng)

D580205

Cp thot nc

D110104

Cng ngh K thut mi trng

D510406

K thut Cng trnh bin

D580203

Cng ngh k thut vt liu xy


dng

D510105

TON, Vt l, Ha hc

Cng ngh thng tin

D480201

TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh

400
100

TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ha hc
TON, Vt l, Ting Anh

149

2.800

Ghi ch
- Phng thc tuyn sinh: Trng
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- Ngnh Kin trc, Quy hoch
vng v th tuyn sinh theo nhm
t hp cc mn: Ton, Vt l, V. Th
sinh d thi mn V Trng i hc
Xy dng ti H Ni.
- Cc ngnh cn li tuyn sinh chung
theo nhm t hp cc mn: Ton,
Vt l, Ha hc hoc Ton, Vt l,
Ting Anh. Phn ngnh (chuyn
ngnh) hc ngay t nm th nht da
trn ch tiu ca tng ngnh (chuyn
ngnh), nguyn vng v kt qu thi
THPT Quc gia ca th sinh. Th sinh
khng trng tuyn vo ngnh
(chuyn ngnh) ng k nhng t
im chun ca 1 trong 2 nhm t
hp vo trng s c ng k
nguyn vng vo cc ngnh (chuyn
ngnh) cn ch tiu.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

K thut c kh (*)

D520103

K thut Trc a - Bn

D520503

Kinh t xy dng

D580301

Qun l xy dng (*)

D580302

Mn thi/ xt tuyn
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh
TON, Vt l, Ho hc
TON, Vt l, Ting Anh

* Cc chng trnh o to Cht


lng cao:
- Chng trnh o to K s
Cht lng cao Vit - Php
(PFIEV): Tuyn chn 90 sinh
vin trng tuyn vo Trng
theo nhm t hp Ton, Vt l,
Ha hc hoc TON, Vt l,
Ting Php; cn c vo kt qu
tuyn sinh v nguyn vng ca
sinh vin. Hai nm u hc theo
chng trnh chung, sau phn
vo cc ngnh: C s H tng
giao thng, K thut th v K
thut Cng trnh thu.
150

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch
- Mn thi chnh (ch in hoa, m)
nhn h s 2.
(*) Chi tit cc chuyn ngnh:
- K thut cng trnh xy
dng(D580201):
+ Xy dng Dn dng v Cng
nghip
+ H thng K thut trong cng
trnh.
+ Xy dng Cng - ng thu.
+ Xy dng Thu li - Thu in.
+ Tin hc xy dng
- K thut c kh (D520103):
+ My xy dng
+ C gii ha xy dng
- Qun l xy dng (D580302):
+ Kinh t v Qun l th.
+ Kinh t v Qun l Bt ng sn
- Th sinh tt nghip THPT Quc gia
mn Ting Php c ly kt qu
thay th mn Ting Anh trong tuyn
sinh v c u tin khi xt tuyn
vo cc chng trnh o to Php
ng ca Trng.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

- Cc chng trnh hc bng


ting Php - Hp tc vi AUF
(T chc i hc Php ng) gm
c:
+ Chuyn ngnh: Xy dng
Dn dng v Cng nghip (XF).
+ Ngnh: Kin trc (KDF).
- Cc chng trnh hc bng
ting Anh:
+ Chuyn ngnh: Xy dng
Dn dng v Cng nghip (XE).
+ Ngnh: K thut Xy dng
cng trnh giao thng (Chuyn
ngnh Xy dng cu ng CDE).
+ Ngnh: Cp thot nc
(MNE).
+ Ngnh: Kin trc (KDE)
TRNG I HC Y H
82
NI
S 1 Tn Tht Tng, Q. ng
a, H Ni. T: 04.38523798YHB
128.
Website: WWW.hmu.edu.vn

Ch tiu
Trng
ng k

50

Ghi ch
- Ch tiu theo nhm t hp cc
mn:
+ T hp mn Ton, Vt l, Ha
hc: 2000 ch tiu.
+ T hp mn Ton, Vt l, Ting
Anh: 800 ch tiu.

50

100
50
50
50
1.000

151

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS: Trng s dng
kt qu thi THPT Quc gia kt hp
vi kt qu s tuyn xt tuyn vo
tng ngnh.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Cc ngnh o to i hc:
Y a khoa

D720101

Sinh hc, Ton hc, Ho hc

500

Y hc c truyn

D720201

Sinh hc, Ton hc, Ho hc

50

Rng - Hm - Mt

D720601

Sinh hc, Ton hc, Ho hc

80

Y hc d phng
iu dng

D720103

100

D720501

Sinh hc, Ton hc, Ho hc


Sinh hc, Ton hc, Ho hc

K thut y hc (xt nghim y hc)

D720330

Sinh hc, Ton hc, Ho hc

50

Y t cng cng

D720301

Sinh hc, Ton hc, Ho hc

30

Dinh dng

D720303

Sinh hc, Ton hc, Ho hc

50

Khc x nhn khoa

D720199

Sinh hc, Ton hc, Ho hc

50

TRNG I HC Y T
CNG CNG
YTC S 138B Ging V, Ba nh, H
Ni.
T: (04)62662342
Website: www.hsph.edu.vn
83

90

Ghi ch
- Tiu ch xt s tuyn: Da vo tng
im trung bnh ca 3 mn: Ton,
Sinh hc, Ho hc 5 hc k THPT
(6 hc k i vi th sinh tt
nghip cc nm trc).
- im t s tuyn: Tng im trung
bnh 03 mn Ton, Sinh hc, Ho
hc ln hn 21 im i vi cc
ngnh h bc s v 18 im i vi
ngnh h c nhn

200
- Phng thc TS: Trng da vo
kt qu k thi THPT Quc gia
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong
c nc

Cc ngnh o to i hc:
Y t cng cng

D720301

Ton, Ha hc, Sinh hc

170

Xt nghim Y hc d phng

D720399

Ton, Ha hc, Sinh hc

30

152

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

TRNG S QUAN C
190
CNG
- Th trn Xun Mai, Chng
DCH M, H Ni. T: 043 384 0625
- Email:
tuyensinh_sqdc@yahoo.com.vn
Cc ngnh o to i hc
60
qun s
Ch huy tham mu c cng
Ton, Vt l, Ho hc
D860207
60
o to theo a ch cho B
130
Cng an
o to cao ng chnh quy:
Ngnh Ch huy tham mu c
Ton, Vt l, Ho hc
C860207
130
cng
- Vng tuyn sinh: Tuyn th sinh Nam trong c nc;
- Khi c nhiu th sinh cng bng im thc hin xt tuyn theo cc tiu ch ph, nh
phn quy nh xt tuyn tiu ch ph ca Hc vin K thut qun s.
* o to theo a ch cho B Cng an: Ngun tuyn do B Cng an quy nh.
TRNG S QUAN PHO
85
250
BINH
- X Thanh M, Sn Ty, H Ni
PBH - T: 043 393 0194. - Email:
siquanphaobinh1957@gmail.com
Cc ngnh o to i hc
250
qun s
84

153

Ghi ch

* i hc qun s:
- Th sinh xt tuyn h i hc qun s
phi qua s tuyn, c tiu chun quy
nh ca B Quc phng (thanh nin
ngoi Qun i s tuyn ti Ban TSQS
cp qun, huyn, th; qun nhn ti ng
s tuyn ti Ban TSQS cp trung on
v tng ng).
- Th sinh ng k v d K thi THPT
Quc gia nm 2015 theo quy nh ca
B GD & T;
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia theo quy nh ca B GD &
T.
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia. Th sinh ng k v d K
thi THPT Quc gia nm 2015 theo
quy nh ca B GD & T.
- Th sinh ng k xt tuyn vo h
i hc qun s phi qua s tuyn, c

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Ch huy tham mu Pho binh

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ho hc

250

Ghi ch

tiu chun quy nh ca B Quc


phng (thanh nin ngoi Qun i s
- Vng tuyn sinh: Tuyn th sinh Nam trong c nc.
tuyn ti Ban TSQS cp qun, huyn,
- im trng tuyn: Xt theo khu vc pha Nam v pha Bc.
th; qun nhn ti ng s tuyn ti
- Khi c nhiu th sinh cng bng im thc hin xt tuyn theo cc tiu ch ph, nh phn
Ban TSQS cp trung on v tng
quy nh xt tuyn tiu ch ph ca Hc vin K thut qun s.
ng);
D860204

TRNG S QUAN PHNG


160
HA
- X Sn ng, Sn Ty, H Ni
HGH
- T: 043 361 1253
- Website: www.sqph.edu.vn
Cc ngnh o to i hc
60
qun s
Ch huy k thut ha hc
Ton, Vt l, Ho hc
D860218
60
o to theo a ch cho B
100
Cng an
o to cao ng chnh quy:
Ton, Vt l, Ho hc
C860218
100
Ngnh Ch huy k thut ha hc
1) Tiu ch 1: Th sinh c im thi mn Ha cao hn s trng tuyn.
2) Sau khi xt tiu ch 1, trng vn cn ch tiu, nhng c nhiu th sinh cng bng im,
cng c tiu ch 1 nh nhau, th xt n cc tiu ch ph tip theo nh phn quy nh xt
tuyn tiu ch ph ca Hc vin K thut qun s.
*o to theo a ch cho B Cng an: Ngun tuyn do B Cng an quy nh.
86

154

* i hc qun s:
- Th sinh xt tuyn h i hc qun
s phi qua s tuyn, c tiu
chun quy nh ca B Quc phng.
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
trn c s kt qu ca K thi THPT
Quc gia.
- Trng hp xt tuyn n mt mc
im nht nh vn cn ch tiu,
nhng s th sinh cng bng im
cao hn s lng ch tiu cn li,
thc hin xt tuyn theo cc tiu ch
ph, nh sau:

STT/
K
hiu
trng
87
AD1

Tn trng/ Ngnh hc
TRNG CAO NG AN
NINH NHN DN I
X Tin Dc, huyn Sc Sn,
TP. H Ni. T: 04.38850517
Ngnh o to cao ng:
Trinh st An ninh

88
CD1

M ngnh

TRNG CAO NG CNH


ST NHN DN I
ng Khut Duy Tin, Q.Thanh
Xun, TP. H Ni. T:
04.362961250
Ngnh o to cao ng:
Trinh st cnh st
Qun l hnh chnh v trt t x
hi

TRNG CAO NG CNG


NG H NI
102 ph Trung Knh - Yn Ha Cu Giy - H Ni. T:
CHN
(043).7841827
Website: http://www.chn.edu.vn

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
250

C860196

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ghi ch
- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn
th sinh d tuyn Hc vin An ninh
nhn dn.
- Vng tuyn sinh: pha Bc (t
Qung Bnh tr ra)

250
600

C860197
C860199

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh

89

- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn


th sinh d tuyn Hc vin Cnh st
nhn dn.
- Vng tuyn sinh: pha Bc (t
Qung Bnh tr ra)
600
700

155

1. Theo n tuyn sinh ring c hai


phng thc TS:
- Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia i vi th sinh c
ng k v d thi ti cc cm do cc
trng i hc ch tr (p ng cc

STT/
K
hiu
trng

90
D20

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cc ngnh o to cao ng:


K ton
Qun tr kinh doanh

C340301
C340101

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Cng ngh k thut xy dng


Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh thng tin
Qun l xy dng

C510103
C510301
C480201
C580302

TRNG CAO NG CNG


NG H TY
Thy Xun Tin - Chng M H Ni
T: 0433 721 213.
Website: www.htcc.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ting Anh


Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ting Anh, Ha hc
Ton, Vt l, V M thut

Ch tiu
Trng
ng k
700
150
100
50
100
150
100
50
1200

Dch v th y

C640201

Chn nui

C620105

Khoa hc cy trng

C620110

Bo v thc vt

C620112

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
156

100
50
50
50

Ghi ch
iu kin m bo cht lng u vo
do B GD&T quy nh)
- Xt tuyn th sinh tt nghip THPT
(hoc tng ng) da vo kt qu
hc tp bc THPT (Tng im trung
bnh kt qu hc tp trong 3 nm ca
3 mn thuc cc mn xt tuyn theo
tng ngnh 16.5 im).
2. Tuyn sinh trong c nc
-Vng tuyn sinh: Trong c nc
-Phng thc tuyn sinh:
Phng thc 1: 600 ch tiu
Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia nm 2015 i vi th
sinh ng k v d thi ti cc cm thi
do cc trng i hc ch tr.
Phng thc 2:600 ch tiu
Xt tuyn th sinh tt nghip
THPT/BTVH da vo kt qu hc
tp bc THPT.
Tiu ch 1: tt nghip THPT hoc
tng ng;
Tiu ch 2: i vi th sinh l hc
sinh THPT phi t hnh kim kh

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Lm nghip

C620201

Cng ngh k thut mi trng

C510406

Qun l t ai

C850103

Cng ngh thc phm

C540102

Cng ngh sinh hc

C420201

Cng ngh sau thu hoch

C540104

Cng ngh thng tin

C480201

Tin hc ng dng

C480202

K ton

C340301

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
157

Ch tiu
Trng
ng k
50
60
80
80
50
50
50
50
100

Ghi ch
tr ln
Tiu ch 3: Tng im trung bnh ca
3 mn thuc khi xt tuyn theo tng
ngnh ca Trng Cao ng Cng
ng H Ty ca 6 hc k (ton b
kha hc THPT) phi t 16,5 tr
ln.
- im xt tuyn ny p dng cho
hc sinh ph thng cha c hng
u tin i tng v khu vc (Khu
vc 3, nhm u tin 3).
- Th sinh thuc i tng u tin
c cng im theo quy nh.
- Sinh vin hc ti trng c
hng mi ch theo quy nh hin
hnh. Nh trng lin kt vi mt s
c s o to ngoi nc, sinh vin
hc gii c c hi i du hc, c
cp hc bng. Sinh vin sau khi tt
nghip c c hi la chn lm vic
ti nhiu doanh nghip ln.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Qun tr kinh doanh

C340101

Kinh doanh nng nghip

C620114

Ting Anh

C220201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

Cng ngh k thut nhit

C510206

TRNG CAO NG CNG


NGH H NI(*)
CNH Km 12, ng Cu Din,
Phng Phc Din, Bc T Lim,
H Ni
T: (04)62952832;
(04)37637574
Website: www.hitech.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ting Anh, Ng vn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh

91

Ch tiu
Trng
ng k
50
80

- Nh trng c k tc x khp kn,


trang thit b hin i, tra cu
Internet min ph p ng cho tt c
sinh vin c nhu cu, gi u i ch
80.000 ng/sinh vin/thng.

50
50
50
50
50
1700

1700
158

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh:
+ Phng thc TS 1: Xt tuyn da
vo kt qu k thi THPT Quc gia
nm 2015 ca cc th sinh d thi
cm thi do trng i hc ch tr;
+ Phng thc TS 2: Xt tuyn bng
kt qu hc tp nm lp 12

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh k thut in t,
truyn thng
Cng ngh k thut iu khin v t
ng ha
Cng ngh thng tin
K ton
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C510201
C510301
C510302
C510303
C480201
C340301
C340101
C340201

TRNG CAO NG CNG


NGH V KINH T H NI
X ng Xun, huyn Sc Sn,
TP. H Ni. Website:
CHK http://www.hncte.edu.vn
T: (04)3884.3325;
Fax: (04) 3884.2219.
Cc ngnh o to cao ng:

Ch tiu
Trng
ng k
300
350

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ng vn;
Ton, Ng vn, Anh

150
150
300
200
150
100

92

Cng ngh thng tin

C480201

K ton

C340301

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
159

500
100
100

Ghi ch
THPT/THBT ca nhng th sinh c
tng im trung bnh ca 3 mn theo
cc khi thi t t 16,5 im tr ln.
- Hc ph: 550.000 ng/thng
- Ch k tc x: 300
Thng tin chi tit v n tuyn sinh
xem ti Website ca trng:
www.hitech.edu.vn

'- Cc c s ca trng:
+ C s 2: Phng Trng trc Th
x Phc yn Tnh Vnh Phc
+ C s 3: Th trn Vn Giang
huyn Vn Giang, tnh Hng Yn
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong
c nc
- Phng thc TS:
1. Xt tuyn hc b THPT (3 mn
thuc xt tuyn).
2. Xt tuyn kt qu thi THPT Quc
gia (3 mn thuc khi xt tuyn)
- Thng tin chi tit v chng trnh

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh thc phm

C540102

Cng ngh k thut t

C510205

TRNG CAO NG CNG


NGH V K THUT T
COT - Phng Xun Khanh, TX Sn Ty,
H Ni
- T: 046 325 8761
- Website:
http://www.caodangoto.vn
Cc ngnh o to cao ng
chnh quy
Cng ngh k thut t
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh thng tin
K ton
Cc ngnh o to lin thng t
trung cp ln cao ng

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh

93

Ch tiu
Trng
ng k
100

200
100
100
100
50
100

160

Website:

100

550
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

o
to
xem
ti
http://www.hncte.edu.vn

100

650

C510205
C510201
C510301
C480201
C340301

Ghi ch

Phng thc tuyn sinh:


a) Xt tuyn trn c s kt qu ca
K thi THPT Quc gia. Th sinh ng
k v d k thi THPT Quc gia nm
2015 theo quy nh ca B GD &
T.
b) Trng da vo kt qu hc b
THPT (theo n t ch tuyn sinh
ca nh trng; ni dung c th cng
b trn trang Website ca Trng).
- Vng tuyn sinh: Trong c nc.
- Hc ph theo quy nh chung ca c
nc.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Cng ngh k thut t


Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut in, in t
Cng ngh thng tin
TRNG CAO NG CNG
94
NGH V MI TRNG
S 30A V Hu, Thanh Xun
Bc, Q. Thanh Xun, TP. H Ni.
T: 04.38546649, 04.35530652
CMT Website: www,htec.edu.vn.
Email:
cdcongnghemoitruong@htec.edu.
vn
Cc ngnh o to trng s
thng bo sau khi c quyt nh
ca B GD&T
TRNG CAO NG CNG
95
NGH V THNG MI H
NI(*)
Tn Lp, an Phng, H Ni
(cch i hc Cng nghip H
CBT Ni 2km). T: (04)33.664949
33.630245 0989.085086.
Website: www.htt.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C510205
C510201
C510301
C480201

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

40
20
20
20

Ghi ch

- Vng tuyn: Tuyn sinh trong c


nc
- Cc thng tin chi tit v tuyn sinh
th sinh tham kho ti website ca
trng

2500

2.500
161

-Phng thc TS: Tuyn sinh th


sinh tt nghip THPT.
+ 50% ch tiu Trng xt tuyn
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia
+ 50% ch tiu Trng xt tuyn
hc b THPT (im trung bnh nm
lp 12 5.5)
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut xy dng

C510103

Cng ngh k thut kin trc

C510101

Qun l xy dng

C580302

K ton

C340301

Qun tr kinh doanh

C340101

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

Cng ngh thng tin

C480201

Vit Nam hc

C220113

Cng tc x hi

C760101

Dc

C900107

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, V;
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ha hc, Sinh hc
162

Ch tiu
Trng
ng k
300
50
100
250
100
100
100
100
200
100
100
600

Ghi ch
c nc.
- K tc x: Trng c 400 ch
trong k tc x.
- Hc ph:
+ Ngnh Y, Dc: 600.000
ng/thng.
+ Cc ngnh khc: 450.000
ng/thng
- Mt s thng tin quan trng
trong n tuyn sinh:
+ Thi gian nhn h s xt tuyn:
t 1: 18/3/2015 n 30/7/2015
t 2: 01/8/2015 n 30/8/2015.
+ n tuyn sinh ca Trng cng
b trn website: www.htt.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
iu dng

TRNG CAO NG CNG


96
NGHIP - DT MAY THI
TRANG H NI
L Chi Gia Lm H Ni
CCM Website: hict.edu.vn.
T: 04.36922552; 0917966488
Cc ngnh o to:
Cng ngh may
Cng ngh si, dt
Cng ngh k thut c kh
Cng ngh k thut in, in t
Tin hc ng dng
K ton
Qun tr kinh doanh
Ti chnh - Ngn hng
Marketing

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C720501

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc

400

Ghi ch

1600

C540204
C540202
C510201
C510301
C480202
C340301
C340101
C340201
C340115

Thit k thi trang

C210404

Ting Anh

C220201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh

Ton, Ng vn, V m thut


Ton, Vt l, V m thut
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
163

- Vng tuyn sinh: trn ton quc


- Phng thc TS: Trng dng 50%
ch tiu tuyn sinh cn c vo kt
qu k thi THPT Quc gia, 50% ch
tiu tuyn sinh theo n tuyn
sinh ring (s dng kt qu hc tp
THPT xt tuyn)
- Trng c khu ni tr khp kn p
ng c 2000 sinh vin

STT/
K
hiu
trng
97
CCI

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

TRNG CAO NG CNG


NGHIP IN
Phng Phc Din, Bc T Lim,
H Ni. T: (04)37638660
Website: www.cdcnin.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng :
Cng ngh in
C510501
Tin hc ng dng

C480202

TRNG CAO NG DU
LCH H NI
CDH S 236 Hong Quc Vit,
Phng C Nhu 1, Qun Bc T
Lim, Tp - H Ni. T:
(04)3756.745
Website: www.htc.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k
150

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh.

98

150
90
60

Ghi ch
* Tuyn sinh trong ton quc.
* 50% ch tiu xt tuyn da vo kt
qu k thi THPT Quc gia v 50% ch
tiu xt t kt qu hc b THPT cc
mn trong ct (4).
* im trng tuyn theo ngnh hc
v khi thi.
* C 52 phng k tc x tng din
tch 1456 m2 vi h thng in, nc
sch v an ninh m bo.

1700

Qun tr kinh doanh

C340101

Qun tr dch v du lch v l


hnh

C340103

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
164

1700
200
300

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc TS:
+ Trnh cao ng: Trng tuyn
sinh da vo kt qu k thi THPT
Quc gia.
- Chi tit thng tin cc chuyn ngnh
c th xem ti www.htc.edu.vn.
- C ch k tc x cho sinh vin.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Qun tr khch sn

C340107

Qun tr nh hng v dch v n


ung

C340109

Vit Nam hc

C220113

Ting Anh

C220201

Ti chnh - Ngn hng

C340201

K ton

C340301

TRNG CAO NG IN
T - IN LNH H NI
Ng 86, ph Cha H, phng
Dch Vng, qun Cu Giy, H
CLH
Ni. T: (04)37673896;
0968983516
Website: www.dtdl.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Vt l, Ha hc

99

Ch tiu
Trng
ng k
300
300
200
200
100
100
750

165

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS: Trng xt tuyn
da vo kt qu k thi THPT Quc
gia.
- S ch trong k tc x: 450
- Th sinh khng trng tuyn h cao
ng c xt vo hc h cao ng

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut nhit

C510206

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Cng ngh k thut iu khin v


t ng ha

C510303

Cng ngh k thut c in t

C510203

Cng ngh thng tin

C480201

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh
166

Ch tiu
Trng
ng k
150

100

200

100

100

50

Ghi ch
ngh hoc Trung cp chuyn nghip
ca trng.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Tin hc ng dng

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C480202

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Ting Anh

50

TRNG CAO NG KINH


100 T - K THUT THNG
MI
S 126 - Ph Lm - H ng
H Ni
CTH
T: 04.33531324.
Website:
ctet.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng
Qun tr kinh doanh
C340101
Kinh doanh thng mi

C340121

Qun tr khch sn
Marketing
K ton
Ti chnh - Ngn hng
H thng thng tin qun l

C340107
C340115
C340301
C340201
C340405

Cng ngh k thut ha hc

C510401

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton hc, Ha hc, Sinh hc
167

Ghi ch

2000

1. Phng thc tuyn sinh:


Phng thc 1 (40% ch tiu):
Xt tuyn da vo kt qu k thi
THPT Quc gia.

300

Phng thc 2 (60% ch tiu):


Xt tuyn da vo hc b THPT.
im xt tuyn: l im tng ca 3
mn theo t hp mn xt tuyn ca
nm hc lp 12/3 + im u tin
(nu c). im xt tuyn 5.5.
2.Phm vi tuyn sinh: ton quc
3.S ch KTX: 400

200
200
200
400
200
150
150

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Ting Anh

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C220201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Lch s

200

TRNG CAO NG KINH


101 T - K THUT TRUNG
NG
CTW X Dng X, Gia Lm, H Ni.
T: (04)36789.156; Fax:
04.38276433
Website: www.netc - vca.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

1100

Qun tr kinh doanh

C340101

Ti chnh - Ngn hng

C340201

K ton

C340301

Cng ngh thng tin

C480201

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh.
168

1100
150
150
400
200

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc TS: S dng kt qu
k thi THPT Quc gia (50%) v xt
tuyn hc b THPT (50%) c th:
+ S dng kt qu k thi THPT Quc
gia: Xt im theo t hp mn ca
tng ngnh. im xt tuyn theo
ngng m bo cht lng ca B
GD&T
+ Xt hc b THPT: Tng im trung
bnh chung 5 k (2 k lp 10, 2 k lp
11, K 1 lp 12) 27,5
- Cc thng tin khc:
+ Trng c KTX cho tt c sinh
vin (80.000vn/sv/thng).
+ c hng mi quyn li theo
quy nh ca Nh nc cho trng
cng lp.
+ Thit b thc hnh hin i, phng
hc khang trang, ging vin c hu

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Cng ngh k thut in, in t


TRNG CAO NG KINH
T CNG NGHIP H NI
C s chnh: S 143 Nguyn
Ngc V - Trung Ha - Cu Giy
- H Ni
T: 04.35566300; Fax:
04.35562956
C s 2: S 106 T Thanh Oai Thanh Tr - H Ni
T: 04.36884342; Fax:
04.36884211
CCK
C s 3: Khu th i hc Nam
Cao - Tnh H Nam.
Website:
kinhtecongnghiephanoi.com;
Mail:
cdktcn@kinhtecongnghiephanoi.co
m
- Phng T chc Hnh chnh T:
04.35562958
Cc ngnh o to cao ng:

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

C510301

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc.

102

Ch tiu
Trng
ng k
200
8300

169

Ghi ch
c trnh , nhit tnh.
+ Khng trng tuyn cao ng c
xt hc TCCN.
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- Phng thc tuyn sinh:
+ Phng thc 1: trng da vo
kt qu k thi THPT Quc gia.
+ Phng thc 2: Xt tuyn th sinh
tt nghip THPT/THBT da vo kt
qu hc tp bc THPT da trn 3 tiu
ch
a) Tiu ch 1: Tt nghip
THPT/THBT
b) Tiu ch 2: Tng im trung bnh
cc mn hc theo nhm mn thi ca
5 hc k THPT gm: hc k I, hc k
II lp 10; hc k I, hc k II lp 11;
hc k I lp 12 phi t t 16,5 im
tr ln
c) Xp loi hnh kim t loi Kh tr
ln.
- S ch trong KTX: 500
- Thng tin chi tit v n tuyn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Tin hc ng dng

C480202

Dch v php l

C380201

Qun tr vn phng

C340406

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
170

Ch tiu
Trng
ng k
1500

3.300

1500

1000

500

500

Ghi ch
sinh ring tham kho ti Website:
www.kinhtecongnghiephanoi.com

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

TRNG CAO NG KINH


T - K THUT H NI(*)
CKN S 9 ng Trn V (L c
Th ko di c) tng 3 nh C,
Phng Mai Dch, Cu Giy, H
Ni. T: (04) 66869347
Website: www.hcet.edu.vn
Cc ngnh o to Cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

103

Ch tiu
Trng
ng k
500

K Ton

C340301

Ti chnh-Ngn hng

C340201

Qun tr kinh doanh

C340101

Truyn thng v mng my tnh

C480102

Ton, Vt l, Ting Anh


Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, a l
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ha hc, Sinh hc
171

200

150

50

50

Ghi ch

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh:
+ Trng tuyn sinh da vo kt qu
k thi THPT Quc gia theo quy nh
ca B GD&T.
+ Xt tuyn da vo kt qu hc tp
lp 12 THPT
- im xt tuyn = (im TB 3 mn
nm hc lp 12) + (im u tin)/3
>5.5.
- Xt t trn xung di n ht ch
tiu.
- Hnh kim xp loi Kh tr ln.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

Vit Nam hc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C220113

Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, a l

50

TRNG CAO NG MA
120
VIT NAM
CMH Khu VHNT ng H Tng MuP. Mai Dch Cu Giy H Ni.
T: (04)37649781
Website: www. cdmuavn.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Din vin ma
Ng vn, Nng khiu
C210242
90
Hun luyn ma
Ng vn, Nng khiu
C210244
15
Bin o ma
Ng vn, Nng khiu
C210243
15
- Mn Ng vn xt tuyn kt qu thi tt nghip THPT v im tng kt 03 nm THPT.
Chuyn ngnh thi: Nng lc c bn ma, Bin v thc hnh bi tp, tiu phm ma. H s
np trc tip ti trng t 20/04 n 20/06/2015.
- o to vn bng th hai Ngnh Hun luyn ma, Bin o ma. Thng tin chi tit lin
h phng o to. T : 043.7649781.
TRNG CAO NG NNG
105 NGHIP V PHT TRIN
600
NNG THN BC B
CNP Th trn Xun Mai, Chng M,
H Ni. T: (04)33 840.164
Website: www.vcard.edu.vn
104

172

Ghi ch

Tuyn sinh trong c nc, o to


lin thng Trung cp -Cao ng. Thi
tuyn Nng khiu Ma v m nhc.
Chuyn ngnh Kch ma : tui t 12
- > 13, hc ht lp 6 THCS.
Chuyn ngnh Ma dn tc : tui t
15 -> 16, hc ht lp 9 THCS, trng
tuyn vo lp 10.
S tuyn trc tip ti trng t 20/04
->20/06/2015.
- Chung tuyn : T 16/07 n
18/07/2015.
- Ngnh Hun luyn ma, Bin o
ma : Tui t 18-> 30, tt nghip
Trung cp ma.
- Phng thc tuyn sinh: Trng
da vo kt qu thi THPT Quc gia.
- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong
c nc.
- L trng Cng lp c 55 nm kinh
nghim o to, xy dng v pht

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cc ngnh o to cao ng:


Chn nui

C620105

Cng ngh sinh hc

C420201

Dch v th y

C640201

K ton

C340301

Khoa hc cy trng

C620110

Khuyn nng

C620102

Kinh doanh nng nghip

C620114

Pht trin nng thn

C620116

Qun l t ai

C850103

Qun tr kinh doanh

C340101

Mn thi/ xt tuyn

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
173

Ch tiu
Trng
ng k
600

Ghi ch
trin.
- Trng c y thit b thc hnh
hin i, phng hc khang trang, i
ng ging vin c hu , c trnh
, nhit tnh.
- S ch KTX c th tip nhn ti a
kha tuyn sinh 2015: 1000.
- i ng bo v c tnh chuyn
nghip cao, c bp n phc v cho
sinh vin.
- Th sinh hc ti trng c hng
mi quyn li theo quy nh ca nh
nc (cp hc bng, ch u i v
mc thu hc ph theo quy nh ca
trng cng lp).
+ Cc thng tin khc: Th sinh xt
tuyn Cao ng khng trng tuyn
c php dng kt qu thi xt
tuyn vo hc Trung cp chuyn
nghip, Cao ng ngh, Trung cp
ngh.
Website: http://www.vcard.edu.vn

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Ti chnh - Ngn hng

C340201

Tin hc ng dng

C480202

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh

TRNG CAO NG NGH


THUT H NI
S 7 Hai B Trng, H Ni.
CNT Website:www.nghethuathanoi.ed
u.vn
Cc ngnh o to cao ng:
106

450

Din vin kch in nh

C210234

Bin o Ma

C210243

Thit k thi trang


Hi ha
Qun l vn ha
Vit Nam hc

C210404
C210103
C220342
C220113

S phm m nhc

C140221

S phm m thut

C140222

Ghi ch

Ng vn, Hnh th, Ting ni,


K thut biu din
Ng vn, Chuyn ngnh, Nng lc
c bn
Ng vn, Hnh ha, Trang tr
Ng vn, Hnh ha, Mu
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Lch s, a l
Ng vn, Ht, n, Thm m, Tit
tu
Ng vn, Hnh ha, Mu
174

70
15
60
30
40
40
75
20

- Vng tuyn sinh: Tt c cc th sinh


c h khu thng tr ti cc qun
huyn thuc Thnh ph H Ni,
(nhng i tng khng c h khu
thng tr ti H Ni nu c nng
khiu, c iu kin theo hc ti H
Ni c th tham gia theo hnh thc
m chnh quy).
- Phng thc TS: Tt c cc ngnh
u xt tuyn mn Ng vn
+ Ngnh Vit Nam hc v Qun l
vn ha xt tuyn mn Ng vn,
Lch s v a l
Ngoi ra trng cn o to thm
cc ngnh trung cp chuyn nghip
nh: Din vin ma, Thit k thi
trang, Hi ha, Biu din nhc c
Phng ty, Biu din nhc c

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Biu din nhc c Phng ty
Biu din nhc c truyn thng
Thanh nhc
Piano

107

TRNG CAO NG S
PHM H TY

C20

Th trn Thng Tn Thng


Tn H Ni. T: (04)33853218

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ng vn, Chuyn ngnh, Xng


m, Ghi m
Ng vn, Chuyn ngnh, Xng
C210210
m, Ghi m
Ng vn, Chuyn ngnh, Xng
C210205
m, Ghi m
Ng vn, Chuyn ngnh, Xng
C210208
m, Ghi m
C210207

Website: www.cdsphthn.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Gio dc Mm non

C140201

Gio dc Tiu hc

C140202

S phm Ton hc

C140209

S phm Vt l

C140211

Ton, Ting Anh, NNG


KHIU: c, k din cm v
Ht (h s 2)
Ton, Ng vn, Ting Anh
TON (h s 2), Ng vn, Ting
Anh
Ton, Vt l, Ha hc
TON (h s 2), Ng vn, Ting
Anh
175

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

20

Truyn thng, Thanh nhc, Piano,


Giao hng

20
50
10

1550
350
400
150
50
60

- Phng thc TS: Trng da vo


kt qu k thi THPT Quc gia.
- Vng tuyn sinh:
+ Tuyn nhng th sinh c h khu
thuc thnh ph H Ni.
+ Tuyn sinh trong c nc cc
ngnh: Ting Anh 50 ch tiu, Gio
dc Mm non 100 ch tiu, Gio dc
Tiu hc 150 ch tiu, S phm Ton
50 ch tiu.
- Cc thng tin khc:
+ Cc ban ghp nh trng t chc
o to song ngnh.
+ Ngnh Gio dc Mm non: Sau khi
th sinh ng k d tuyn nh trng
s t chc thi nng khiu.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

S phm Ha hc

C140212

S phm Vt l

C140211

S phm Ng vn

C140217

S phm Lch s

C140218

S phm a l

C140219

S phm Ting Anh

C140231

Ting Anh

C220201

Lin thng Cao ng chnh quy


TRNG CAO NG S
108
PHM TRUNG NG
CM1 S 387 Hong Quc Vit, Cu
Giy, H Ni. T: (04)37565209,
37562670.
Website: www.cdsptw.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
Gio dc Mm non
C140201
Gio dc c bit
C140203

Mn thi/ xt tuyn
TON (h s 2), Ng vn, Ting
Anh
TON (h s 2), Ng vn, Ting
Anh
Ton, NG VN (h s 2), Ting
Anh
Ton, NG VN (h s 2), Ting
Anh
Ton, NG VN (h s 2), Ting
Anh
Ton, Ng vn, TING ANH (h
s 2)
Ton, Ng vn, TING ANH (h
s 2)

Ch tiu
Trng
ng k
60
50
100
50
50
80
50
100
1800

Ng vn, Ton, Nng khiu


( c k din cm v Ht)
176

Ghi ch

1800
750
60

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh:
Trng tuyn sinh da vo kt qu
k thi THPT Quc gia.
- Cc thng tin khc:
+ Cc mn Nng khiu do Trng t
chc thi.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

S phm m nhc

C140221

S phm M thut

C140222

Thit k ha
Thit k thi trang
Qun l vn ha
Khoa hc th vin
Lu tr hc
Qun tr vn phng
Th k vn phng
Cng tc x hi
Vit Nam hc
Gio dc Cng dn

C210403
C210404
C220342
C320202
C320303
C340406
C340407
C760101
C220113
C140204

Cng ngh thit b trng hc

C510504

H thng thng tin qun l


Cng ngh thng tin
S phm Tin hc
Kinh t Gia nh

C340405
C480201
C140210
C810501

Mn thi/ xt tuyn
Ng vn v 2 mn Nng khiu
(Thanh nhc;
THM M - TIT TU)
Ng vn v 2 mn Nng khiu
(HNH HA; B cc)
Ng vn v 2 mn Nng khiu
(Hnh ha; TRANG TR)
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ng vn, Lch s, a l;
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ng vn, Ting Anh
177

Ch tiu
Trng
ng k
50
50
50
50
60
50
60
60
60
80
60
30
60
60
75
30
75

Ghi ch
+ Ngnh S phm m nhc mn thi
chnh l THM M - TIT TU
nhn h s 2.
+ Ngnh S phm M thut mn thi
chnh l HNH HA nhn h s 2.
+ Ngnh Thit k ha v Thit k
Thi trang mn thi chnh l TRANG
TR nhn h s 2.
- Trng c KTX cho sinh vin din
ch chnh sch.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

S phm k thut cng nghip

109

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C140214

Ton, Vt l, Ha hc;
Ton, Vt l, Ting Anh;
Ton, Ha hc, Sinh hc;
Ton, Ng vn, Ting Anh

30

TRNG CAO NG
THNG MI V DU LCH
H NI

Ghi ch

1600

CMD Phm Vn ng, Mai Dch, Cu


Giy, H Ni. T: (04)37643938

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh: Trng
tuyn sinh da vo kt qu k thi
THPT Quc gia

Website: http://hcct.edu.vn/
Cc ngnh o to cao ng:
Qun tr kinh doanh

C340101

K ton

C340301

Tin hc ng dng

C480202

Ting Anh

C220201

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
178

900

300

100
300

- Hc ph: Thu theo quy nh ca


Nh nc.
- Trng c KTX cho Sinh vin.
- Ngoi ng bao gm Ting Anh,
Ting Nga, Ting Php, Ting Trung
Quc.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

TRNG CAO NG TRUYN


HNH
Th trn Thng Tn - huyn
Thng Tn- Thnh ph H Ni
CTV
T: (04)33853048; 33851592
Website:http://ctv.vtv.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Mn thi/ xt tuyn

110

Ch tiu
Trng
ng k

Ghi ch

850

Bo ch

C320101

Quay phim

C210236

Cng ngh in nh-Truyn hnh

C210302

Tin hc ng dng

C480202

Cng ngh k thut in, in t

C510301

Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ng vn, Lch s, a l
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
179

850
350
150

150

50

50

- Vng tuyn sinh: Trong c nc


- Phng thc tuyn sinh:
+ Phng thc tuyn sinh 1: Xt
tuyn theo ngnh da vo kt qu k
thi THPT Quc gia tng ng vi t
hp cc mn thi.
+ Phng thc tuyn sinh 2 (Nu
cha ch tiu): Xt theo kt qu
hc tp da vo tng s im trung
bnh 3 mn tng ng ca t hp
mn thi xt tuyn vi 5 hc k: lp
10, lp 11 v hc k I lp 12 t t
16,5 im tr ln.
+ Hc ph theo quy nh ca nh
nc.
+ K tc x c th tip nhn 100%
sinh vin

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut in t,


truyn thng

C510302

Ting Anh

C220201

TRNG CAO NG XY
DNG CNG TRNH TH
* C s 1: Yn Thng, Gia
Lm, H Ni; T: 043.8770034;
043. 8780401.
* C s 2: S 1355 Nguyn Tt
Thnh, phng Ph Bi, th x
CDT
Hng Thy, Tha Thin Hu;
T: 054.2213689; 054.3955558
- Website: www.cuwc.edu.vn
- Email:
tuyensinh.cuwc@gmail.com
Cc ngnh o to cao ng:
Cng ngh k thut xy dng
Cng ngh k thut in, in t
Tin hc ng dng
Cng ngh k thut trc a

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ho hc, Sinh hc
Ng vn, Lch s, a l

111

Ch tiu
Trng
ng k
50

50
1600

C510103
C510301
C480202
C515902

Ton, Ng vn, Ting Anh


Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Vt l
180

Ghi ch

1600
750
350
50
50

* Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
* Phng thc tuyn sinh:
- Phng n 1:Xt tuyn da vo kt
qu k thi THPT Quc gia
+ Th sinh tt nghip THPT;
+ im sn xt tuyn i vi th sinh
ng k xt tuyn da vo kt qu k
thi THPT Quc gia l tng ngng
im xt tuyn ti thiu ca cc mn
do B GD&T cng b theo Quy
ch tuyn sinh i hc, Cao ng ca
B GD&T ban hnh
+ C im hnh kim xp loi t
trung bnh tr ln.

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc
Qun l xy dng
Cng ngh k thut kin trc

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

Ton, Ng vn, Ting Anh


250
Ton, Vt l, Ha hc
100
Ton, Vt l, Ting Anh
Cng ngh k thut mi trng
C510406
50
Ton, Ng vn, Vt l
- Phng n 2: Xt tuyn da vo kt qu hc tp im trung bnh chung nm lp 12
+ Th sinh tt nghip THPT;
+ im trung bnh chung nm lp 12 t 5,5 im tr ln
+ C im hnh kim lp 12 xp loi t trung bnh tr ln.
TRNG CAO NG XY
112
1600
DNG S 1
ng Trung Vn, phng Trung
Vn, Qun Nam T Lim, H Ni.
CXH T: (04)85877316
Website: www.ctc1.edu.vn

Ghi ch

C580302
C510101

Cc ngnh o to cao ng:


Cng ngh k thut cng trnh
xy dng

C510102

Qun l xy dng

C580302

Cng ngh k thut vt liu xy


dng

C510105

Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
181

1600
950
150
50

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh:
Trng tuyn sinh da vo kt qu k
thi THPT Quc gia.
- Cc thng tin khc:
+ i vi ngnh Cng ngh K thut
kin trc xt tuyn thm t hp mn
(Ton, Vt l, V). Mn V th sinh
phi ng k d thi ti cc trng
H, C t chc thi mn V.
+ i vi cc ngnh: Cng ngh k
thut cng trnh xy dng, Qun l
xy dng, Cng ngh k thut xy
dng, K ton, Qun tr kinh doanh,
Ti chnh ngn hng. Th sinh ng k
chuyn ngnh (theo mu) khi lm

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Cng ngh k thut xy dng

C510103

K ton

C340301

Qun tr kinh doanh

C340101

Ti chnh ngn hng

C340201

Cng ngh k thut kin trc

C510101

TRNG CAO NG Y T
BCH MAI
CBM Bnh vin Bch Mai , 78 ng
Gii Phng, Qun ng a, H Ni.
T: (04)3868.5651
Website: www.bmmc.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:
iu dng
Phc hi chc nng

Mn thi/ xt tuyn
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, Ho hc
Ton, Vt l, Ting Anh
Ton, Ng vn, Ngoi ng
Ton, Vt l, V

113

Ch tiu
Trng
ng k
100
150
50
50

Ton, Sinh hc, Ha hc


Ton, Sinh hc, Ha hc
182

th tc xt tuyn;
+ Nh trng c k tc x cho sinh
vin.
Ghi ch:
Chi
tit
xem
ti
website:
www.ctc1.edu.vn
Ngoi ng xt tuyn 1 trong cc th
ting sau (ting Anh, ting Nga, ting
Php, ting Trung Quc, ting c,
ting Nht).

100
320

C720501
C720503

Ghi ch

320
200
20

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc.
- Phng thc tuyn sinh:
+ Trnh cao ng: Trng tuyn
sinh da vo kt qu 03 mn Ton,
Sinh hc, Ha hc ca k thi THPT
Quc gia nm 2015.
- Cc thng tin khc: Thi gian tuyn
sinh theo lch chung ca B

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

K thut hnh nh y hc
Xt nghim y hc
TRNG CAO NG Y T H
114
NG
S 39 Nguyn Vit Xun, Quang
Trung, H ng, H Ni. T:
CYM (04) 33 824 523
Website:
http://cdythadong.edu.vn/
Cc ngnh o to cao ng:

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

C720330
C720332

Ton, Sinh hc, Ha hc


Ton, Sinh hc, Ha hc

30
70

GD&T.

950

iu dng

C720501

Dc

C900107

H sinh

C720502

Xt nghim y hc

C720332

TRNG CAO NG Y T
H NI
S 35 ph on Th im
ng a H Ni; T:
CYZ
(04)37326303
Website: yhn.edu.vn
Cc ngnh o to cao ng:

Ghi ch

Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ha hc, Sinh hc

115

950

800

183

- Vng tuyn sinh:Tuyn sinh trong


c nc
- Phng thc tuyn sinh:
Trng tuyn sinh da vo kt qu k
thi THPT Quc gia.

- Vng tuyn:
+ Ngnh iu dng tuyn TS c h
khu H Ni v cc tnh (ngnh iu
dng c 100 ch tiu h khu ngoi H
Ni sinh vin phi ng hc ph v kinh
ph o to);
+ Ngnh: Xt nghim y hc, KT hnh nh

STT/
K
hiu
trng

M ngnh

Mn thi/ xt tuyn

Ch tiu
Trng
ng k

iu dng
H sinh
K thut hnh nh y hc
Xt nghim y hc

C720501
C720502
C720330
C720332

Ton, Ha hc, Sinh hc


Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ha hc, Sinh hc
Ton, Ha hc, Sinh hc

500
100
50
50

Dc

C900107

Ton, Ha hc, Sinh hc

100

Tn trng/ Ngnh hc

184

I HC T THC CNG
NGH V QUN L HU
NGH
DCQ a ch:L 2-10A, S 431 Tam
Trinh, Phng Hong Vn Th,
Qun Hong Mai, H Ni
T: 04.376.328.90 (my l: 203)
Portal: www.utm.edu.vn

1200

Cc ngnh o to i hc (k
c i hc lin thng chnh quy):
184

Ghi ch
y hc, H sinh, Dc hc: tuyn th sinh
c HK thng tr ti H Ni.
- im xt tuyn theo ngnh.
- Phng thc tuyn sinh: tuyn sinh da
vo kt qu k thi THPT Quc gia do cc
trng i hc ch tr v im ti hc b
THPT.
- Tiu ch 1: Xt tng im trung bnh 3
mn Ton, Ha hc, Sinh hc lp 10, 11,
12 ti hc b THPT;
- Tiu ch 2: Xt tng im trung bnh 3
mn (Ton+Ha+ Sinh) k thi Quc gia;
- nh gi tiu ch: mi tiu ch chim t
trng 50%.
- Phng thc tuyn sinh:
1. Trng da vo kt qu k thi
THPT Quc Gia
2. Trng xt tuyn da vo kt qu
hc tp (hc b) THPT (hoc tng
ng)
- Vng tuyn sinh: tuyn sinh trong
c nc
- Trng c KTX cho SV
(205.000/1 thng/1 ngi);
- Trong 4 nm hc ti trng, SV

STT/
K
hiu
trng

Tn trng/ Ngnh hc

M ngnh

Ti chnh ngn hng

D340201

K ton

D340301

K thut phn mm

D480103

Qun tr kinh doanh

D340101

Cc ngnh o to trnh
Cao ng:
Ti chnh ngn hng

C340201

K ton

C340301

K thut phn mm

C480103

Qun tr kinh doanh

C340101

Mn thi/ xt tuyn
Ton, L, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, L, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, L, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, L, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, L, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, L, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, L, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
Ton, L, Ting Anh
Ton, Vt l, Ha hc
Ton, Ng vn, Ting Anh
185

Ch tiu
Trng
ng k
800

400

Ghi ch
c tham gia chng trnh ngoi
kha, giao lu vi SV trng bn
nc ngoi (thi gian 20 ngy);
Hng nm, trng dnh 50 sut hc
bng (tr gi 50% hc ph) cho cc
SV vng su, vng xa, thuc gia nh
chnh sch.

186