You are on page 1of 4

Cuøng nhau tung hoâ danh

Chuùa Gie-ho-va Tsidkinu,


vì Ngaøi laø Thöôïng Ñeá
Ñaáng coâng bình muoân
ñôøi.
Cuøng nhau ca vang danh
Chuùa Gie-ho-va Nissi, vì
Ngaøi laø côø xí cuûa
DANH GIEÂ-HOÂ-VA
nhöõng ai tin nôi Ngaøi.
Gie-ho-va Sa-loâm bình an
cho muoân ngöôøi, Gie-ho-
va Di-reâ nguoàn cung caáp
cho ai khoù khaên.

DANH GIEÂ-HOÂ-VA
Ñoàng chuùc taùn, ñoàng
ngôïi khen Gie-ho-va Sa-ma
Chuùa luoân hieän dieän.
Gie-ho-va Ra-fa Ñaáng
chöõa laønh beänh taät vaø
bao taâm hoàn cay ñaéng.

DANH GIEÂ-HOÂ-VA
Gie-ho-va Ro-hi daãn daét
daân Ngaøi, loøng ñöôïc no
neâ an vui beân thaûm coû
xanh. Hoàn ñöôïc töôùi
maùt thoûa maõn khao
khaùt trong ñôïi.
Cuøng nhau tung hoâ danh
Gie-ho-va Chí Cao
DANH GIEÂ-HOÂ-VA