ARGUMENT NIEPRAWOMOCNY-gdy jego forma pozwala na takie podstawienie,że przesłanki są prawdziwe a wniosek fałszywy.

ARGUMENTY ZŁOŻONE:1)struktura westykalna-kolejny wniosek pośredni staje się przesłanką dla kolejnego argumentu,cały argument jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo.2)struktura wertykalna:*jeden wniosek jest niezależnie uzasadniony przez różne przesłanki,*łącznie z 2 przesłanek wynika wniosek.FORMA ARGUMENTU-powstaje, gdy zapisujemy argument za pomocą stałych zmiennych logicznych, np.zdaniowych lub nazwowych.KONTRAPOZYCJA-polega na:*zamianie miejsc z S na P oraz, *zamianie S oraz P przez ich dopełnienia.KONWERSJApolega na zamianie miejsca S z P.METODY DOWODZENIA NIEPRAWOMOCNOŚCI:*okreslenie formy argumentu,*znalezienie takiego podstawienia tej formy,że przesłanki są prawdziwe, a wniosek fałszywy->metoda kontrprzykładu.Nie znalezienie kontrprzykładu nie dowodzi prawomocności.NIEKTÓRE:1)tylko niektóre,2)przynajmniej niektóre,3)co najwyżej niektóre.OBWERSJA-polega na:*zmianie jakości na przeciwną (przy zachowaniu ilości),*zastąpienie P przez jego dopełnienie.PODPORZĄDKOWANIE-jeżeli jedno jest prawdziwe to i drugie jest prawdziwe.PODPRZECIWNE-oba moga być prawdziwe ale nie fałszywe.PRZECIWNE-oba moga być fałszywe ale nie prawdziwe.PSEUDOARGUMENTY-w zamierzeniu przypominają argumenty ale nie posiadają związku wynikania-jest to działanie zamierzone.RODZAJE PSEUDOARGUMENTÓW:1)błąd braku związku-sugeruje się że jest to związek wynikania, ale jest on zastąpiony innym związkiem(np. związkiem emocjonalnym lub psychologicznym):*argumentum ad baculum(do kija)-sugeruje się użycie przemocy, jeżeli nie zgodzimy się na wniosek,*argumentum ad carrotam(do marchewki)-sugeruje się okresloną korzyść związaną z przyjęciem wniosku,*argumentum ad populum-do upodobań ludu,demagogia(a)bezpośrednie-adresat-grupa ludzi,(b)-adresatem są poszczególne osoby,*argumentum ad misericordiam(do litości)-wypowiedź, która wykorzystuje poczucie litości aby przyjąć określony wniosek,*argumentum ad personam(odwołanie się do osoby)dyskredytacja wypowiedzi przez cechy tej osoby(obraźliwy,sytuacyjny,tu quoque-ty też),*błąd wyjątku-regułę stosuję się do przypadku którego ona nie mogła obejmować(heroina),*Strawman(chochoł)-chłopiec do bicia,definiuje się czyjąś wypowiedź na skrajną interpretację żeby łatwiej było ją zdyskrredytować(wentylacja i klimatyzacja)zmienia się wypowiedź,*błąd nieznajomości wniosku(ignorantio elenchi)-gdy z przesłanek wynika wniosek ale nie ten podany przez nadawcę(zamknięcie szkoły z powodu narkotyków),*błąd Red herring(wędzony śledź)-całkowita zmiana tematu,odwrócenie uwagi,rzucenie tematu zastępczego,Podejście pośrednie:*orkiestra na czele pochoduwykorzystuje się potrzebę akceptacji przez innych,sugeruje się komuś usunięcie z grupy,jesli nie będzie myslał w określony sposób,*odwołanie się do próżności-wykorzystuje się potrzebę bycia podziwianym,kojarzy się usługi i produkty ze znanymi postaciami,*odwołanie się do snobizmu-wykorzystuje się potrzebe należenia do elitarnej grupy,która podejmuje określone decyzje,działania,2)Pozorna indukcja-sugeruje się , że są to argumenty indukcyjne, ale naprawdę są one tylko pozorem tych argumentów:*argumentum ad verecundiam(do nieśmialości)-powołanie się na autorytet eksperta, tylko ta wypowiedź nie dotyczy dziedziny o której jest mowa(fizyk jądrowy w dziedzinie eutanazji),*argumentum ad ignorantiam(do niewiedzy)-ktoś odwołując się do pewnych danych,które nie są znane drugiej stronie,polega na efekcie zaskoczenia-osoba nie znająca tego akceptuje to jako prawde lub nie prawdę,*pochopne uogólnienie-próbka nie jest reprezentatywna dla całosci(próbka musi być reprezentatywna),np. leki dla całej populacji,*pozorna przyczyna,*równia pochyła-błąd który polega na tym że sugeruje się ciąg lawinowy zdarzeń które prowadzą do niekontrolowanego skutku(obniżenie podatków zniszczy służbę zdrowia)-obraz ten jest wyimaginowany,*słaba analogia-podobieństwo jest pozorne, tak na prawdę nie jest prawdziwe(władze państwowe są jak rodzice dla dziecka, dzieci nie wybierają sobie rodziców więc władzy też nie powinny),nie ma systematycznego wniosku między cechami,S ma cechy a,b,c i z,T ma cechy a,b,c, zatem T także ma z,3)błąd presumpcji(kołowatości)-w przesłankach przesadza się o prawdziwości wniosku:*przesądzanie kwestii-w jakiś sposób w śród przesłanek ukrywa się

problematyczna przesłanka która decyduje o przyjęciu wniosku(kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą),^problematyczną przesłankę się pomija,*pytanie złożonebłąd, który polega na tym że w 1 pytaniu zawarte są 2 pytania,my odpowiadając zgadzamy się na przesłankę na którą nie zgodzilibyśmy się gdyby była oddzielna(czy przestałeś już bić swoją dziewczynę?),*pozorna alternatywa-zabieg w którym wykluczona jest w sposób nieuprawniony jedna z możliwości,*zatajone dowody-pomija się pewne istotne informacje które zmieniają siłę wniosku przez przesłanki(wyrwanie wypowiedzi z kontekstu),4)błąd wieloznaczności-wykorzystanie niedopowiedzenia, które jest uzupełnione w pasujący nam sposób:*ekwiwokacja-taka wieloznaczność, która ma źródło w wieloznaczności jednego z wyrazów złożonych,ciąg argumentacyjny,*amfiboliawieloznaczność składniowa, błędna składnia(kto ma psa a biega sam będzie zastrzelony),5)błąd analogii gramatycznej(wygladaja jak argumenty ale nimi nie są)-gramatycznie tzn. od strony językowej przypominają argumenty, ale naprawdę nimi nie są:*błąd zlożenia(pars pro toto)-przypisuje się własności części całości w skład której wchodzi dany element(świetny śpiewak-świetny chór),*błąd podziału-własność całości przypisuje się ich częściom(średnio rodzina ma 2,5 dziecka , Nowakowie to przeciętna rodzina i tez mają 2,5 dziecka).SPRZECZNE-jedno prawdziwe, to drugie fałszywe i na odwrót.ZWIĄZKI ZADAŃ KATEGORYCZNYCH:1)zdania kategoryczneprzypomnienie,Wszystkie stwierdzenia które wypowiadamy dają się sprowadzić:*są ogólne-mówią o całym zbiorze,*zdania szczegółowe-mówia o elementach zbioru,*zdania twierdzące,*zdania przeczące,Termin jest rozłożony jeżeli zdanie stwierdza coś o wszystkich jego desydnatach,2)kwadrat logiczny-ilustracja graficzna związków logicznych między zdaniami kategorycznymi, parami występują stosunki ale nie mają ze sobą nic wspólnego,3)konwersja,obwersja,kontrapozycja,4)przekład zdań języka potocznego na zdania kategoryczne,korzyści z takiego przekładu:*poznamy logiczne relacje między zdaniami,*dokładnie dookreslimy znaczenie zdania gdy dopuszcza ono więcej niż jedną interpretację.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful